You are on page 1of 4

Zdravstveni vodiè kroz Hrvatsku - Infovita

Psihièki poremeæaji - opis

Autor Prim. dr. sc. Mladen Stracenski

Kratki opis èestih psihièkih poremeæaja

1.

Kronièni psihoorganski sindromi i demencije (poèetne)

Starija osoba koja povremeno nesuvislo govori, gubi se, rijetko izlazi iz stana, pretežno je u krevetu, ima nesanicu ili zamjenjuje dan za noæ, ne pamti, tužna je, mrzovoljna i/ili neosnovano optužuje okolinu.

2.

Alkoholizam

Èesto i prekomjerno pije zbog èega propada zdravstveno, materijalno i radno, zlostavlja obitelj, ponavljano obeæava prestanak pijenja, odbija lijeèenje.

3.

Psihoze (razlièite vrste)

Povlaèi se u sebe, sve lošije funkcionira, osjeæajno se udaljuje, èudno se ponaša, može postojati agresivnost i/ili suicidalnost, nepovezan govor, optuživanje drugih bez razloga, èesto odbija lijeèenje.

4.

Depresije (razlièite vrste)

Postoji osjeæaj praznine, tuga, bezvoljnost, povlaèenje, strah, umor, pesimistiènost, poremeæeno spavanje i/ili apetit, rijetko izlazi iz kuæe, teže obavlja svakodnevne poslove, u teškim sluèajevima postoji opasnost samoubojstva (nagovještava ga).

5.

Manije i hipomanije

Pretjerano veselo raspoloženje, uzbuðenost, ubrzan govor, precjenjivanje svojih sposobnosti, ima mnogo planova, prekomjerno troši novac, odlièno se osjeæa i odbija lijeèenje.

6.

Agorafobija

Postoji strah od napuštanja stana, odlaska u trgovinu, banku i sl., od otvorenih prostora, putovanja javnim prijevozom (zbog toga obièno stoji pri izlazu). Stanje je èesto udruženo s paniènim poremeæajem.

7.

Socijalna fobija

Strah od javnog nastupa, promatranja od drugih ljudi, osramoæenja pred drugima, crvenjenja, podrhtavanja glasa, znojenja ruku itd.

8.

Specifiène fobije

Jaki strah od specifiènih situacija ili objekata i njihovo izbjegavanje, npr. visine, zatvorenog prostora, kukaca, psa, injekcije itd.

Zdravstveni vodiè kroz Hrvatsku - Infovita

9. Panièni poremeæaj

Ponavljani iznenadni napadi panike (straha) uz razlièite tjelesne smetnje poput lupanja srca, pritiska u prsima, nedostatka zraka, vrtoglavice, te psihièkih smetnji, npr. straha da æe poludjeti, umrijeti, izgubiti kontrolu nad sobom itd. Postoji strah od ponovnog napada.

10.

Anksiozno-depresivni poremeæaj

Istovremeno postoje simptomi anksioznosti (strepnje) i depresije, pri èemu niti jedan od ta dva elementa ne prevladava i nije težak (da bi opravdavao zasebnu dijagnozu).

11.

Opsesivno-kompulzivni poremeæaj

Postoje vlastite ponavljane prisilne (opsesivne) misli i/ili prisilne (kompulzivne) radnje. Misli mogu biti vrlo neugodne, npr. da mora ozlijediti nekoga, a ponavljane radnje su npr. višekratno provjeravanje zakljuèanosti vrata, što sve pacijenta uznemiruje i èemu se on opire.

12.

Reakcije na teški stres i poremeæaji prilagodbe

Psihièki simptomi su nastali nakon izuzetno stresnog životnog dogaðaja ili nakon znaèajne promjene u životu, koja je dovela do trajnih neugodnih okolnosti i poremeæene prilagodbe na takve nove okolnosti.

13.

Disocijativni (konverzivni) poremeæaj

Iznenada nastao poremeæaj sjeæanja, svijesti o sebi, osjeta ili kontrole pokreta (npr. ruke ili noge) koji su pod voljnom kontrolom. Nalazi pretraga su uredni.

14.

Somatoformni poremeæaji

Osoba ustrajno iznosi simptome tjelesnih organa, npr. rada srca (ukljuèujuæi bol), smetnje gutanja ili strah od teške bolesti i traži medicinske pretrage unatoè urednim nalazima i lijeènikovim uvjeravanjima da su simptomi uzrokovani psihièkim, a ne fizièkim uzrocima.

15.

Anoreksija nervoza

Strah od debljine i namjeran gubitak tjelesne težine, npr. odbijanjem nekih jela, povraæanjem ili pretjeranim vježbanjem, sve do po život opasnog stanja uz poremeæaj brojnih tjelesnih funkcija.

16.

Bulimija nervoza

Ponavljani napadi prekomjernog jedenja (npr. slatke hrane) i naknadno namjerno povraæanje ili èišæenje, te zaokupljenost tjelesnom težinom.

17.

Nesanica

Dugotrajno nezadovoljavajuæa kolièina ili kvaliteta spavanja. Može postojati kao zasebno stanje ili u okviru drugog poremeæaja.

Zdravstveni vodiè kroz Hrvatsku - Infovita

18.

Noæni strahovi

Epizode noæne panike s vriskom, ali bez jasnog sjeæanja sadržaja sna.

19.

Noæne more

Snovi ispunjeni jakim strahom s naknadnim jasnim sjeæanjem sadržaja sna.

20.

Seksualne disfunkcije

Frigidnost - gubitak spolne želje, psihogena impotencija - psihièki uzrokovan poremeæaj erekcije, psihogena disfunkcija orgazma - orgazma nema ili znatno kasni.

21.

Poslijeporoðajna depresija

Depresija povezana s babinjama, koja je zapoèela do 6 tjedana poslije poroðaja.

22.

Hiperkinetski (hiperaktivni) poremeæaj)

Od ranog djetinjstva jak nemir, nepažnja, smetnje ponašanja i nemoguænost da se stanje riješi strožim odgojem.

23.

Poremeæaj ponašanja i osjeæaja u djetinjstvu

Kombinacija agresivnosti ili drugih oblika poremeæaja ponašanja s depresivnošæu ili strahom u djetinjstvu.

24.

Školski neuspjeh

Nedovoljan uspjeh u školi (na fakultetu) unatoè dobrim intelektualnim sposobnostima i bez drugih poremeæaja.

25.

Mucanje

Uèestalo, nehotièno prekidanje govora s privremenom nemoguænošæu izgovora pojedinih rijeèi.

26.

Tikovi

Povremeni, nehotièni, neritmièni, brzi pokreti (i/ili glasovi).

27.

Problem u obitelji

Loša komunikacija roditelj - dijete, izmeðu supružnika (partnera), ljubomora, nesuglasice u zajednièkom kuæanstvu s roditeljima itd.

Zdravstveni vodiè kroz Hrvatsku - Infovita

28. Problem na poslu Nezadovoljstvo poslom, osjeæaj pritiska i preoptereæenja poslom, proganjanje na poslu, strah
28.
Problem na poslu
Nezadovoljstvo poslom, osjeæaj pritiska i preoptereæenja poslom, proganjanje na poslu, strah od neuspjeha, od
degradiranja, gubitka posla ili odlaženja u mirovinu.
29.
Problem u vrhunskom sportu
Nedovoljna ili nikakva psihièka pripremljenost, strah od ozljede, strah od nastupa, neuspjesi u nizu, loši rezultati u
gostima i/ili na pojedinim terenima, psihièki zamor, nedovoljno samopouzdanje itd.
30.
Sumnja na duševni poremeæaj
Razlièita stanja ili ponašanje koje pacijent ili njegova okolina doživljavaju kao moguæi psihièki poremeæaj.
POLIKLINIKA DR. STRACENSKI
PSIHIJATRIJSKA ORDINACIJA
ZAGREB, MARTIÆEVA 46
TEL. 01/4620 222, FAX: 01/4620224
Radno vrijeme i predbilježbe
Radnim danom 8 - 19 sati, uz prethodni dogovor o vremenu dolaska na tel. 01/4620 222.

www.stracenski.hr