Komponen Penting Dalam Latihan Kaunselor Di Malaysia

Ng Haw Kuen

PENGENALAN Menurut Mark Pope, Muhaini Musa, Hemla Singaravelu, Tammy Bringaze dan Martha Russell (2002), Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan kesemua sekolah terutama sekolah menengah patut mempunyai guru panduan masing-masing (Guidance Teachers) pada tahun 1963. Peristiwa ini merupakan perintis kepada perkembangan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di negara ini. Pada tahun 1960an, ia lebih menintikberatkan kepada panduan kerjaya dan pelajaran di sekolah (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1993). Namun Laporan Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979) telah memperkembangkan lagi perkhidmatan ini dengan menyatakan: Adalah diperakukan Perkhidmatan Panduan Pelajaran dan Kerjaya di sekolah hendaklah dilaksanakan dengan sepenuhnya. Perkhidmatan ini hendaklah menitikberatkan kegiatan-kegiatan bimbingan dan tidak semata-mata kegiatan panduan kerjaya sahaja. Pada hari ini, Akta 580 atau Akta Kaunselor 1998 telah sekali lagi membuktikan kepentingan perkhihdmatan bimbingan dan kaunseling di negara ini. Bilangan Kaunselor Berdaftar dan Perakuan Amalan telah mencapai 1746 orang (Lembaga Kaunselor Malaysia, 2010). Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah menetapkan nisbah 1 kaunselor untuk 500 orang pelajar di setiap sekolah. Jawatan Pegawai Kaunseling Psikologi yang setaraf dengan Pegawai Psikologi Klinikal dan Pegawai Psikologi juga telah diwujudkan di institusi kerajaan (Othman Mohamed, 2008). Dari peristiwa atas, perkhidmatan bimbingan dan kaunseling semakin mengambil tempat di negara kita, tetapi tanpa komponen latihan kaunselor yang efektif, adalah mustahil bahawa kerjaya ini boleh terus berkembang maju.

Internship 4. Elektif Jumlah 120 48 48 Jadual 1 (Sumber dari Lembaga Kaunselor) . Teras 2. maka beberapa perkara perlu diambil perhatian iaitu pecahan kursus.PIAWAI DAN KELAYAKAN LATIHAN KAUNSELOR Piawai dan kelayakan latihan kaunselor ini dihasilkan oleh Lembaga Kaunselor pada tahun 2003 yang membincangkan latihan minima untuk melayakkan seseorang berdaftar sebagai seorang kaunselor. pengiraan nilai jam kredit dan bidang kursus pengajian. Praktikum 3. Tiga bahagian dalam Piawai dan Kelayakan Latihan Kaunselor ialah: a. Kurikulum Latihan Kaunselor c. Kerangka Pengakreditasian b. Piawai Praktikum dan Internship Untuk lebih memahami aspek latihan kaunselor. Pecahan Kursus adalah seperti berikut: Komponen Ijazah Sarjana Muda (Kredit) 66 3 6 45 Diploma Pasca Ijazah (Kredit) 33 3 6 6 Sarjana (Kredit) 33 3 6 6 1.

Identiti Profesional 9. Perhubungan Menolong 3. Jadual 2 (Sumber dari Lembaga Kaunselor) Bidang kursus untuk memenuhi keperluan minimum piawai adalah: Teras 1. Internship 11. Kerja Kelompok 5. Penaksiran 7. Penyelidikan dan Penilaian Program 8. Kepelbagaian Sosial dan Budaya 4.Nilai 1 Jam kredit atas dikira dengan formula berikut: Perkara Kuliah Tutorial/Makmal Latihan Pratikum Formula 1 jam kredit = 1 jam seminggu X 14 minggu 1 jam kredit = 3 jam seminggu X 14 minggu 1 jam Kredit = 8 jam sehari selama 10 hari di tempat latihan. Perkembangan Kerjaya 6. Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia 2. Kursus-kursus Elektif dan Projek Penyelidikan Jumlah Ijazah Sarjana Muda 12 15 6 6 6 6 12 3 3 6 45 120 Sarjana 3 6 3 3 6 6 3 3 3 6 6 48 Jadual 3 (Sumber dari Lembaga Kaunselor) . Praktikum Kaunseling 10.

perkembangan dan dinamika kelompok. Kepelbagaian Sosial dan Budaya Kefahaman tentang kepelbagaian sosial dan konteks budaya seperti aspek perhubungan. Meningkatkan kesedaran suadiri bagi mewujudkan hubungan terapeutik kaunselor-klien serta memelihara sempadan profesional.Contoh Kursus Dalam Komponen Latihan Kaunselor Teras 1.       Kefahaman tentang perhubungan kaunseling dan perundingan dalam proses menolong.           Kaunseling Pelbagai Budaya Kaunseling Silang Budaya Psikologi Sosial Individu dan Masyarakat Antropologi dan Sosiologi Budaya Kaunseling Kelompok Prosedur Kelompok Teori dan Teknik Kelompok Dinamika dan Proses Kelompok Kelompok dan Komunikasi Kelompok 4. Kerja Kelompok . isu dan trend dalam masyarakat majmuk dan berbilang budaya.      Contoh Kursus Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia Teori Personaliti Psikologi Bilazim Teori Pembelajaran Psikologi Kanak-kanak dan Remaja Teknik dan Proses Kaunseling Perundingan dalam Kaunseling Kaunseling Keluarga Kepimpinan dalam Kaunseling Teori Kaunseling dan Psikoterapi dan Perkembangan Manusia 2. Perhubungan Menolong  3. Kefahaman tentang tujuan. Pertumbuhan Pengenalan Kefahaman tentang teori perkembangan manusia. teori dan kemahiran kaunseling kelompok serta pendekatan kelompok yang lain.

Didedahkan kepada kepentingan. perlesenan. peluang dan masalah penyelidikan dalam profesion kaunseling.Teras 5. etika. Penyelidikan  dan Penilaian Program  Kefahaman tentang kaedah penyelidikan. taksiran keperluan dan penilaian program. Penaksiran Memberi kefahaman tentang pendekatan individu dan kelompok dalam penaksiran dan penilaian.      7. perundangan.      Etika dan Perundangan Kaunseling Amalan Profesionalisme Kaunseling Falsafah dan Etika Kaunseling Isu Etika dan Profesionalisme Kaunseling Isu Etika dan Perundangan Kaunseling . pensijilan.      8. struktur organisasi. kepiawaoan dan pengakreditasian. analisis statistik. Perkembangan Pengenalan Kefahaman tentang perkembangan kerjaya dan faktor yang berkaitan dengan kehidupan.peranan.      Contoh Kursus Kaunseling Kerjaya Teori Perkembangan Kerjaya Kaunseling Kerjaya dan Perkembangan Personel Perkembangan Kemajuan Kerjaya Maklumat dan Perkembangan Kerjaya Ujian dan Pengukuran dalam Kaunseling Analisis Individu dan Kelompok dalam Kaunseling Penaksiran dalam Kaunseling Penaksiran dalam Kesihatan Mental Ujian dan Pengukuran Psikologi Penyelidikan dalam Kaunseling Statistik dalam Kaunseling Taksiran dalam Kaunseling Kaedah Penyelidikan kaunseling Kaedah Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penyelidikan Kaunseling Kerjaya 6. Identiti Profesional Pemahaman tentang semua aspek kefungsian profesional termasuk sejarah.

Praktikum Pengenalan Pengalaman klinikal yang  diselia dengan tujuan untuk  membolehkan pelajar membina dan mengembangkan kemahiran asas kaunseling dan mengintegrasikan pengetahuan profesional.Teras 9. Kursus-kursus Elektif dan Projek Penyelidikan      Kaunseling Penyalahgunaan Dadah Kaunseling di Organisasi dan Industri Penyeliaan dalam Amalan Kaunseling Pengurusan Stress Kursus-kursus yang berkaitan Jadual 4 (Sumber dari Lembaga Kaunselor) .  Contoh Kursus Makmal Kaunseling Mikro Kaunseling Kaunseling 10. meningkatkan dan memantapkan pengaplikasian pengetahuan dan kemahiran kaunseling di tempat latihan profesional. Kefahaman tentang ilmu-ilmu yang berkaitan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Internship Intership di tempat kerja 11. Pengalaman klinikal pasca pratikum yang diselia dengan tujuan untuk membolehkan pelajar menghalusi.

kerjaya dan lain-lain (Julies dan David. Pearson. kaunselor juga akan menjadi lebih emosional berbanding dengan biasa. maka komponenkomponen latihannya juga harus sentiasa diubah atau ditambah bagi tujuan menyesuaikan diri dengan penggunaan semasa. Neil. 1999). pendengaran. Sehingga kini. ketulenan. Tanpa kemahiran emosi. Selain daripada beberapa komponen yang ditetapkan oleh Lembaga Kaunselor. Latihan terhadap isu ini harus diberi perhatian untuk tujuan mengenal pasti dan membantu golongan minoriti ini mencapai kesejahteraan dalam kehidupan (Uuinn M. Komponen emosi juga kian mendapat tempat di bidang kaunseling. Telekaunseling dan ekaunseling sering dibahaskan berkaitan keduduknya di profesion kaunseling (Elleven dan Allen. 2003). bisexual (LGB) dan lain-lain. perkembangan diri. Untuk menjadi seorang kaunselor yang berkesan kemahiran IT adalah sangat diperlukan. 2006). Kemahiran Kaunseling bersama golongan yang kurang upaya seperti penglihatan. kaunselor adalah sukar menunjukkan sifat empati. lesbian. Banyak kebaikan apabila mengintegrasikan unsur keagamaan dalam kaunseling kerana ia sangat dapat mengurangkan kemurungan (depression) kanak dan remaja serta masalah pembunuhan diri (Steward. perkahwinan. Breland. akademik. email. namun kemahiran ini perlu ada pada diri kaunselor kerana mereka mungkin akan berurusan dengan klien yang mempunyai masalah transsexual. tanpa pengurusan emosi yang berkesan pada diri kaunselor. Martin dan Wilson (2008) apabila kaunselor berurusan dengan klien yang mempunyai masalah tingkah laku yang berat. pertuturan. hormat dan seterusnya menjiwai isu klien. Miller. keluarga. Masyarakat Malaysia masih tidak begitu terbuka apabila membincangkan isu-isu yang berkaitan seksual. anggota badan dan lain-lain juga tidak boleh diabaikan.CADANGAN KOMPONEN LAIN DALAM LATIHAN KAUNSELOR Disebabkan pekhidmatan bimbingan dan kaunseling semakin mencabar. sesuatu sesi adalah sukar mencapai matlamat yang diharapkan. seksual. Pelbagai peralatan online seperti facebook. Gelo (1995) menyatakan bahawa komponen keagamaan dan kejiwaan banyak membantu semasa proses membuat keputusan di sesi kaunseling. gay. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (IT) banyak membantu dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Menurut Easton. Roberts dan Slavin. 2004). bulletin board system dan lain-lain . ramai kaunselor yang tidak selesa dengan masalah sexual terutamanya klien LGB. masih banyak lagi komponen yang dicadangkan oleh pengamal kaunseling di seluruh dunia. chatroom. instant messager. Golongan ini juga memerlukan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling seperti orang biasa sama ada dalam aspek kesihatan mental.

tetapi latihan yang diberikan kepada bakal kaunselor tetap tidak boleh diabaikan dan harus disemak sentiasa. Tindakan ini dapat memastikan kemahiran ahli pengamal kaunseling berada pada tahap yang optimum serta menjamin mutu perkhidmtan kaunseling di negara ini. Pate. Menurut Akta Kaunselor 1998 (Akta 580). RUMUSAN Peringkat Pengajian minimum yang diterima untuk tujuan pendaftaran kaunselor berdaftar dari 2003-2010 oleh Lembaga Kaunselor adalah di peringkat Ijazah Sarjana Muda. menjalankan atau mengendalikan amalan sebagai seorang kaunselor jika tidak didaftarkan dan tidak mempunyai perakuan amalan dari Lembaga Kaunselor.1989). Walaupun negara kita berdepan dengan masalah kehausan kaunselor.amat berkesan dalam usaha mempromosikan perkhidmatan.L. Hal ini berlaku mungkin disebabkan permintaan tinggi terhadap pasaran perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Niles and Robert H. Keadaan ini sangat berbeza dengan negara barat di mana hanya peringkat Sarjana yang dibenarkan menjalankan amalan kaunseling (Spencer G.L. dan Best. tiada seorang pun boleh mengamalkan. E. Satu sistem pendidikan lanjutan atau perkembangan staf juga boleh dipertimbangkan oleh Lembaga Kaunselor kepada ahlinya yang hendak membaharui perakuan amalan pada setiap dwi-tahunan. Jr. . P.1984). . . menjalin perhubungan awal dan pemantauan klien (Herr.

31(3). Counselor Education & Supervision. pada 22-23 April 1999. and Allen. Kementerian Pendidikan Malaysia. C.S. 1993. F. Muhaini Musa. 1989. 222-226. The Career Development Quarterly. Lembaga Kaunselor.RUJUKAN Easton. and Best. Herr. Roberts. April. Journal of Counseling & Development.gov. 2006. 44-1. Russell K. 2003. M. Martin. 1984. . R. Julie. Panduan Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Di Sekolah Menengah. Lembaga Kaunselor Malaysia.my/ (30 Jan 2010). R.lkm. Tammy Bringaze and Martha Russell. 38-40. 2008. 2003. Jr. Mark Pope. 1999. Counselor Preparation. Miller. Journal of Career Development.W. . Hemla Singaravelu. 264-278. Breland. Jeff. Pate.J. 47. Gelo. Models of Disability: Implications for the Counseling Profession. Journal Of Instructional Psychology. 29-40. Competency and Training Issues Related to the Integration of Career Counseling and Mental Health Counseling.S.L. Kertas kerja yang dibentang di Great Lakes Regional Counseling Psychology Conference. dan Slavin. Kuala Lumpur: Unit Bimbingan dan Kaunseling. A. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Sendirian Berhad. 2008. . Journal of Counseling & Development. 1995. 2004. Journal of Counseling and Development. Steward. Direktori Kaunselor. D. Othman Mohamed. Jr. Spencer G. 16(1). Akta Kaunselor 1998 (Akta 580). Piawai dan Kelayakan Latihan Kaunselor. Serang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. S. Bahagian Sekolah. 192-195. . 292-300. Niles and Robert H. Applying Technology to Online Counseling: Suggestions for the Beginning E-Therapist. P. Kuala Lumpur: Lembaga Kaunselor. Sprituality: A Vital Componet of Health Counseling. From Colonialism to Ultranationalism: Histrory and Development of Career Counseling in Malaysia. 84. Amalan Penyeliaan Kaunseling. Computer Technology and Counseling: The Role of the Profession. http://www. 2002.E. Breaking the Silence in the Counselor Education Classroom: A Training Seminar on Counseling Sexual Minority Clients. Neil. Ohio. 63. Religion as an Important Component of Diversity: Religion in Counseling Training Programs. Journal of American College. 218-232.L. 50. 81. Kementerian Pendidikan Malaysia. Pearson.A. . 63-71. and David. Emotional Intelligence and Implications for Counseling Self-Efficacy: Phase II. Columbus. 1998. W. F. Lembaga Kaunselor. and Wilson. . Uuinn M. Elleven . E. A.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.