●Microeconomia intermediară: privire de ansamblu.Cum construim un model?

Optimizare şi echilibru
●Alegerea

consumatorului. Alegerea optimă a consumatorului: soluţia tip „colţ”şi soluţia de interior. Cererea consumatorului. Benficiu total şi beneficiu marginal. Bunurile complementare şi bunurile substituibile. Bunurile normale şi bunurile Giffen. Funcţia inversă a cererii. Interpretarea şi comportamentul ratei marginale de substituţie. Preferinţele revelate. Axiomele asupra preferinţelor revelate. Funcţii de utilitate. Estimarea funcţiei de utilitate. Preferinţe Cobb-Douglas, concave, qvasilineare şi omotetice. Utilitatea marginală şi rata marginală de substituţie. Axiome şi preferinţe. Surplusul consumatorului, interpretarea, dinamică câştiguri şi pierderi de surplus ● Ecuaţia lui Slutsky.Efectul de substituţie şi efectul de venit. Identitatea Slutsky. Efectul Hicks. Curba cererii compensate. Cerere brută şi cerere netă. Ecuaţia Slutsky revizuită. Alicaţii ale ecuaţiei lui Slutsky. Surplusul consumatorului. Variaţie compensatorie şi variaţie echivalentă. ●Alegerile intertemporale. Constrângerea bugetară: abordare dinamică. Preferinţa pentru consum. Ecuaţia lui Slutsky şi alegerile intertemporale. Variabile stoc şi variabile flux în economie.Valoarea prezentă şi exemple de utilizare ale acesteia. Valoare viitoare. Anuităţi.Piaţa activelor financiare. Arbitrajul valorii prezente.•Incertitudinea.Loteria. Funcţia de utilitate şi probabilităţile. Utilitatea aşteptată. Riscul în economie. Forme şi grade ale riscului.Măsurarea riscului. Atitudini la risc. Comportamente în faţa riscului, speculator versus investitor. Diversificarea riscului. Indicii aversiunii la risc.Risc şi randament. Echilibru pieţei pentru activele purtătoare de risc. Decizii intertemporale. Decizia de investire. Determinarea ratei dobânzii ca preţal factorului de producţie capital. ●Constrângerile tehnologice.Funcţia de producţie. Influenţe tehnologice, rate marginale de substituţie tehnică.Elasticitatea substituirii. Randamentele de scară. Relevanţa substitirii factorilor. Schimbările tehnologice şi echilibrul producătorului. Productivitatea ca fenomen multifactorial. ●Profitul.Curba cererii şi curba inversă a cererii de factori de producţie. Profitul şi randamentele de scară. Profitabilitatea revelată. Frontierele firmei

●Costurile de producţie. Minimizarea costurilor. Minimizarea costurilor

revelată. Randamentele de scară şi funcţia costului. Minimizarea costurilor şi modificări ale costurilor dictate de modificarea preţului factorilor. ●Concurenţa perfectă.Oferta firmei pe termen scurt şi pe termen lung. Profitul şi surlusul producătorului pe termen scurt. Oferta ramurii pe termen scurt şi pe termen lung. Echilibrul pieţei. Surplusul producătrului pe termen lung. Renta economică.

•Monopolul.Comportamentul monopolului. Preţuri discriminatorii.
Discriminarea intertemporală. Strategii de monopol Vânzarea la pachet. Tariful din doupărţi. Poziţia promovării pentru situaţiile de monopol. Preţurile de transfer în cazul în care nu există piaţă externă. Preţurile de transfer în cazul unei pieţe externe competitive sau noncompetitive. •Oligopolul.Comportamentul strategic. Funcţii de reacţie. Modelul Cournot. Avantajul primei decizii-modelul Stackelberg. Competiţia prin preţuri în cazul produselor omogene-modelul Bertrand. Competiţia prin preţuri în cazul produselor diferenţiate. Dominai dominaţia prin cantitate. Cooperarea în oligopol. Strategiile de pedepsire a trişorilor. Strategii de intimidare la intrarea pe piaţă. Concurenţa monopolistică. Diferenţierea spaţială.ţia prin preţ •Echilibrul general şi eficienţa economică. Schimbul. Alocările eficiente în sensul lui Pareto. Echilibrul Walrasian.Echilibruşieficienţă.Teoremeleeconomiei

• Economia este o stiinta •A fi economist inseamna a lucra cu prezumtii •Gindirea economica se bazeaza pe modele •Diferente in judecatile stiintifice •Diferente in judecatile de valoare •Perceptie/Realitate •Microeconomie/Macroeconomie •Pozitiv/Normativ •Resurse si raritate

•Cost minim necesar, masurarea corecta a costului •Egoism/Umanism •Mana invizibila/Autocratiestatala •Eficienta •Echilibru •Piata, un mecanism bun de organizarea resurselor •Real/Nominal •Piata competitiva/Piata noncompetitiva •Testarea modelelor economice •Oamenii rationali gandesc “la margini” - marginal •Oamenii au inclinatii spre comert •Indivizii raspund la stimulente •Nivelul de trai depinde de abilitatea de a crea bunuri economice si servicii
•PindyckRobert S., RubinfeldDaniel L. Microeconomics SixtEdition Pearson 2005, pp.4-18 •MankiwN. Gregory”Principles of Economics”, Dryden Press 1998-pp.3-34 •Nicholson Walter “Intermediate Microeconomics”Ninth EditionThomsonLearning 2004 pp.4-14

Nevoi/Resurse

Înfiecare zi suntem obligaţi să luămdecizii.Într-un univers continuu spaţiutimp acţiunea umană nu se poate realiza concomitent decât pe o singură liniede acţiune, înconsecinţă, orice entitate vie dintr-un astfel de spaţiu este obligată să aleagă!Alegerea se poate realiza mecanic-instinctual sau

Ce înseamnătermenulde «eficienţă»? Am putea defini eficienţa ca o relaţie obiectivă.Obligatia eficientei conduce la discutii referitoare la etica din partea tuturor celor care nu inteleg pe deplin economia. proces intellectual considerat.Orice decizie umana se bazează peun raţionament ce opune eforturile cu efectele. Keynes. Cel ce se apropie cel mai mult de conţinutul de azi al conceptului este J. entitate.raţional.M. eficienţa economicăeste exprimată princorelaţia dintre eforturi şi efecte.Calculul economic reflectă . punând eficienţa într-o identitate de termeni ce îidefineşte cuprinderea: Productivitate-Randament-Eficienţă-UtilitateMarginală. specific rasei umanoide Baza. fără luarea ei în calcul orice proces. ci şi viitor ca evoluţie.concept complex ce nu trebuie înţeles simplist doar ca ”insuficienţă”sau“indisponibilitate”absolută. în urma unor procese de relaţionare cognitivă. mai mult sau mai puţin orgolios. însă în funcţie de două variabile. Aceşti factori nu sunt priviţi doar sub aspectul lor prezent. condiţiile de disponibilitate în spaţiu şi timp! În consecinţă oamenii sunt obligaţi să optimizeze permanent! ECONOMIŞTII-sunt categoria socio/profesională. cauzală şi funcţională între efectele economico-sociale utile şi efortulde resurse materiale sau ca “atributul oricărei activităţi umane de a produce efectul economic dorit. Raritatea se defineşte în funcţie de termenii amintiţi. care se ocupa cu <<arta>> optimizari!(acum se poate observa motivul cursurilor introductive). rezadând eficienţa acţiunii ce devine sensul oportunităţilor prezente si viitoare. punându-se vorbi pentru prima dată despre oportunitatea activităţii economice. În momentul actual.Eficienţa este singura posibilitate ce asigură succesul. fundament al alegerii îl reprezită RARITATEA. dispariţiei treptate dar sigure. fenomen este sortit eşecului. tiparul intelectual.

.corelaţiile posibile între eforturi şi efecte. dar care să asigure şi eficienţa economică. ori minimizarea eforturilor la un nivel constant al efectelor. Zona II. dependenţa între eforturi şi efectele economice utile se prezintă astfel: Avem de-a face cu patru zone distincte Zona I. 0 -I0 datorita insuficienţei resurselor avem de-a face cu ineficienţă economică. impune ori maximizarea efectelor la un minim constant al eforturilor. eficienţa creşte din ce în ce mai lent. Intrările nu mai au aceleaşiefecte. este ca diferenţa dintre eforturi şi efecte să fie maximă. datoritădescreşteriieficienţeimarginale. Acest lucru înseamnă. Într-un sistem de coordonate. de fapt. Zona III. Condiţia ca activitatea economică să aibă valori optime.Deşi în valoarea bsolută înregistrăm o creşterea efectelor. Aplicat principiul raţionalităţii. alegerea variantei de producţiecare să fie eficientă tehnologic. I0 -I1zonă în care eficienţa creşte în mod exponenţial odată cu sporirea eforturilor de la I0 la I1 şi a efectelor de la E0 la E1.

Este un mod static-abstract de abordare a problemelor economiei. se definesc în funcţie de evoluţia ştiinţei şi culturii. RapoarteleClubuluide la Roma.Zona I + zona II compunspectrulde eficienţă. În forma ei abstractă. În această zonă. Doar periclitarea lor iratională este un fenomen îngrijorător. la fel nu se poate delimita riguros omul economic de mediul natural. Nicolae GeorgescuRoegen: În precizarea funcţie procesului economic. pe care o valorifică în toată opera sa economică: frontierele obiectelor concrete şi îndeosebi frontierele evenimentelor sunt dialectice. sporirea . putem discuta. Aşa cum nu se poate spune unde se termină procesul chimic şi unde începe procesul biologic. Referindu-se la economia politică standard.alocarea unor mijloace date pentru îndeplinirea optimă a unor scopuri date nu poate fi tratată ca o presupunere permanentă a fiecărui individ. individul poate urmări acest scop prin două metode: imbunatatirea calitativă a mijloacelor pe care le posedă. În acest context. Resursele caracteristici esenţiale: •Eminamente limitate încontinuu spaţiu/timp •Doar cele atrase sunt luate în calcul de activitatea economică •Depăşite în dinamică de dorinţa naturală de creşterea volumului alocării. proporţia dintre sporu lde efecteşi sporul de eforturi. economistul american de origine română pleacă de la o teză cu largă circulaţie epistemologică. autorul român constată că acesta se limitează la a studia“modul în care mijloacele reale sunt folosite pentru a îndeplini scopuri date (vezi: Lionel Robins). capătă valori subunitare ceea ce face ca activitatea să devină ineficientă Eforturile în economie sunt definite iniţial(mai târziu pe parcursu lînvăţării le vom defini specific şi le vom da nume) ca resurse-acele elemente ce pot fi folosite pentru o alocare eficientă în scopul obţineriide efecte economice dezirabile cât mai înalte. •Perisabile. în scădere pe termen scurt şi lung-pe termen foarte îndelungat ce depăşeşte termenul de viaţă al câtorva generaţii. Zona IV.

bunurile vor fi folosite pentru a provoca electele dezirabile (si le vor capata indentiate pe parcursul invatarii) . Prima parte.N. în mare vogă după apariţia modelului imput-out put.NU putem nega caracteristicile limitare.Indiferent de modul in care sunt privite (se va detalia seminar) resursele sunt alocate pentru a obtine bunuri economice. şi noi relaţii economice.In consecinta limitarea resurselor este o chestiune in care se poate polemiza. şi repartiţia economică poate să reflecteze în mod dogmatic. diametral opusă primei. cele care se referă la inventarierea de la începutul intervalului de observaţie şi de inventarierea de la sfârşitul intervalului.părţii lui din stocul de mijloace sociale. economistul român işi fundamentează concepţia despre dezvoltare. primul model.suma matematica a acestora e finita. scopurile. în care pot fi exploatate sub forma unui fond. •Coroborând acestei idei culegea entropiei şi aplicându-le la desfăşurare aprocesului investiţional. postulează că un proces economic este descris în întregime de componentele fluxurilor. în toate sistemele economice. consideră că reprezentarea completă a unui proces economic constă din două instantanee. crescâdu-le entropia şi aducându-le în forma finală. Roegen a ajuns la concluzia că procesul economic este reprezentat de la cel ansamblu de resurse cu entropie joasă. noi scopuri economice. •Conform legii entropiei. se crează noi nevoi economice. adică schimbarea relaţiilor de producţieexistente. se introduc noi reguli de repartiţie.insa formalizarea matematica reprezentand doar exprimare nu si inteles putem redefinii conceptul si valoriza aceasta limita. aceasta (entropia) nu se creează şi nici nu se pierde.” •Modelele analitice folosite curent în economia politică pentru a reprezenta un proces dinamicde producţie sunt împărţi de cătreRoegen în două mari categorii.G. pe care un "planificator primar" începe să le administreze. Prima analiza critică a ambelor modele. A doua opinie. •Dar în realitate. întrebarea care se pune este următoarea:”de ce o ştiinţă interesată de mijloacele. Ca urmare. ci se transformă din energie joasă în energie înaltă (sau invers). se inventează mereu noi mijloace. Roegen. •După N. modelele clasice ale creşterii economice ocoleste esenta feomenului avand-o viziunea. să studieze şi progresul prin care se crează noi mijloace economice.G.

(principala limita a matematicii in economie de aceea trebuie sa studiem economia. oferite de catre mediul natural si mai nou initiativa-creativitate-idei Finalitatea alocarii resurselor este reprezentata de catre obtinerea de bunuri: BUNURI LIBERE: •Acele bunuri caror consum nu presupune suportarea unor costuri explicit exprimate •Accesul la acestea reprezinta un drept natural al omului – J.Rousseau.este reglat de legile moralei •Condiţionate in consum de nealterare-consum repetitiv •Consumarea presupune conditia de loc si de timp BUNURI ECONOMICE: •Acele bunuri la care accesul este reglat prin piata •Consumul presupune suportarea unor costuri explicit exprimate Nevoile: •Acele obiective ce motiveaza alocarea resurselor definite in cazul fiecarui individ.astfel am putea transforma procesul decional intr-o optimizare de tip matematic.regenerabile.J. definite in functie de conditiile de formare fiziologica.culturala si intelectuala •Nelimitate prin definitie deoarece nu se sting automat prin consum.Matematica in economie este .si depinde imaginatia fiecaruia-creativitatea intelectuala nu are limite.Resurse: de Munca. de Capital.

decizie dar nu este suficienta •Nu luam in calcul decat acele nevoi ce pot fi satisfacute prin schimb.o forma extrem de convenabila si de eficienta in exprimare.economia nu este o <<stiinta onirica>> Economic si matematic concilierea intre functia resurselor (ce tinde la o limita finita) si functia sociabila sistemului de nevoi(cu limita intr-o vecinatate a infinitului) se realizeaza prin optimizare.Trebuie aflat si determinat disponibilul de resurse (face obiectul nu numai stiintelor economice ci si al altor<<artene liberale>>ingineria.pozitiv ne propunem cresterea eficientei-cresterea rationalitatii utilizarii resurselor-apropierea ideilor de forma! Judecati de valoare permanente: •Ce sa se produca? •Cum sa se produca? •Cat sa se produca? •Pentru cine sa se produca? Formularea raspunsului la primele doua intrebari presupune indentificarea unui mod special de alocare a resurselor.orin eficientizare..) si modul in care ele vor fi alocate (trebuie stabilite destinatiile cu gradul de eficienta expectat si asteapta cel mai ridicat principiu<<vaselor comunicate>>materia nu se creaza si nu se distruge doare se transforma –principiul lui Lavoisier) Consecinta acestei irealitati este aparitia unui mod esential de a gandii in economie si anume gandirea in termenii Costului de oportunitate : Cea mai buna alternativa sacrificata in favoarea alternativei alese.intelegere.Este un cost economic sau complet:ia in calcul atat costurile explictie sau contabile cat si costurile de natura implicita generate de catre renuntare ce nu pot fi calculate deci doar realizate si dimensionate intelectual .geografia..Optimul reprezinta o categorie normativa ce ne permite ordonarea actiunilor-lumea formelor lui Plaon.

averii in societate . 5000 – costuri explicite 54000 – costuri implicite valoare efort – 59000ron Pierd Castig Alternativa eficienta se defineste in functie de dotarile initiale. atunci cand o sa discutam despre producator Raspunsul la intrebarea 4 – presupunem un raspuns cu un grad de incarcare stiintific si idelogic deoarece implica ideea distributiei valorii.de gradul de acumulare-principiul de baza al studiilor privind dezvoltarea economica Raspunsul la intrebarea 3 o sa il formulam mai tarziu in acest curs.Un plus lunar de 1000 RON * 12luni * 40ani = 48 mil.

aceleasi resurse cantitativ.structual si calitativ – cele trei dimensiuni economice .●Conceptele de raritate si de cost de oportunitate sunt sintetizate si sunt excelent exprimate in modelul Frontierei Posibilitatilor de Productie FPP ●Evidentiaza ansamblul combinatiilor de bunuri economice ce pot fi realizate pe termen scurt in conditiile utilizarii integrale si cu maximum de eficienta a resurselor disponibile ●Termen scurt – Dotarile initiale nu se modifica aceleasi tehnologii.

●Utilizari integrale si cu maximum de eficienta a resurselor disponibile – alegerea unei combinatii eficiente de bunuri pentru a fi produse .

.

Cererea Cererea individuala exprima relatia dintre cantitatea dintr-un bun economic pe care un consumator doreste si poate sa o achizitioneze intr-o perioada determinata de timp si pretul acelui bun. ●Nu este sinonima cu cantitatea ceruta ●Evidentiaza cantitatea dintr-un bun pe care consumatorul doreste si are capacitatea financiara sa o cumpere ●Este o variabila de flux .

V) ▪ ▪ ▪ ▪xn* = dn(p1.considerat „ortodox” in stiinta economica simplificat in care consumatorul opteaza intre consumul a doua bunuri x si y putem scrie: x* = x(px.pn.y) = x0..3y0..py..x2.p2.exogene.pn.Constrangerea bugetara nu se modifica! Xi* = di(p1..p2.V) ▪Pentru modelul (folosit pana acum.V) y* = y(px...tp2...xn de consum poate fi exprimat ca un rezultat al unei functii cu doua variabile –Venitul si Pretul ▪Expresia matematica a functiei cererii pentru fiecare optime este: ▪x1* = d1(p1..tV) Pentru o functie de utilitate Cobb-Douglas U(x.in functie de acestea se stabileste cantitatea ceruta..V) ▪Pretul si venitul sunt variabile independente.....py..Optimul consumatorului nu se modifica in raport de pret si venit...pn.Venitul si efectual de substitutie Functia cererii ▪Optimul unor cosuri x1..V) ▪x2* = d2(p1.p2..pn.V) = di(tp1..7 .individul are capacitatea de influenta si control Omogenitatea Cerera este o funtie omogena in raport de pret si venit.p2.tpn...

Functia cererii pentru fiecare dintre cele doua bunuri x si y este: X* = 0.5.7V Py Pentru o functie de utilitate CESU (x.y) = x0.Functia cererii pentru fiecare dintre cele doua bunuri x si y este: X* = 1 .5 + y0. V 1+py/px Py Modificarea venitului va deplasa linia bugetului ca un set de lunii paralele lansand neschimbat raportul preturilor si RMS . V 1+px/py Px y* = 1 .3V Px Modificarea venitului y* = 0.

Cresterea venitului Daca va creste consul din ambele bunuri atunci x si y sunt bunuri normal BU2AU1CU3 .

Pentru y bun normal.se obs astfel tendinta diminuarii RMS Conditiile cererii Relatia inversa dintre pret si cantitatea ceruta poarta numele de legea cererii Explicatii: -este logic sa presupunem ca oamenii vor dori sa cumpere mai mult dintr-un bun care se ieftineste -actiunea legii utilitatii marginale descrescatoare Conditiile cererii: ▪veniturile consumatorilor ▪preferintele consumatorilor ▪numarul consumatorilor .consumatorul va alege sa consume mai mult .Daca la crestere venitului consumul din x scade atunci y este un bun inferior.Isocuanta nu are permanet aceeasi panta.

▪pretul altor bunuri ►substituibile ►complementare ▪previziunile consumatorilor Cresterea si reducerea cererii .

modul in care aceasta reactioneaza la modificarea conditiilor ce o influenteaza poarta numele elasticitatea cererii Ecp = -▲Q ÷ Q0 ▲P P0 Ecp= .Elasticitatea cererii ■Sensibilitatea cererii.▲%Q ▲%P Modificarea cheltuielilor cand se modifica preturile -cheltuielile totale sunt egale cu Qx*Px -utilizand elasticitatea putem determina cum se modifica cheltuielile cand se modifica preturile: .

-cererea este elastica .daca Ec/p>1 -cererea este inelastica.daca Ec/p<1 -cererea are elasticitate unitara.daca Ec/p = ∞ -cererea este perfect inelatica.daca Ec/p = 1 -cererea este perfect elastica . Teorema lui Euler ne arată că: .daca Ec/p = 0 Elasticitatea cererii la preţ şi încasările firmei Cererea poate fi perfect inelastică în cazul în care este perfect omogenă cu referire la preţuri şi venituri.

0 = px . ∂x ∂px ∂py ∂V Simplificand cu X. obtinem:adica orice modificare a preturilor si venitului lasa cererea neschimbata . ∂x + U . ∂x + py .

•Perioada de timp de la modificarea preţului intotalul cheltuielilor Elasticitatea cererii in functie de venitul consumatorilor Elasticitatea cererii la venit exprimă cât de sensibilă este cererea pentru un anumit bun la modificarea veniturilor consumatorilor Ecv = ▲Q ÷ ▲V Q0 V0 Ecv = ▲%Q .Factorii care influenţează elasticitatea cererii la preţ •Gradul de substituire al bunurilor •Ponderarea cheltuielilor cu bunul studiat consumatorilor •Natura bunului.

pentrucare Ec/V < 0. Elasticitatea încrucişată a cererii Prin elasticitate încrucişată a cererii înţelegem modificarea cererii pentru un bun în funcţie de modificare preţului altor bunuri Ecx/py = ▲%Qx ▲%Py Bunuri: -substituibile. dacăEcx/py<0 Cererea atipică •Efectul de snobism şi ostentaţie •Efectul de venit nul •Efectul de anticipaţie •Efectul Giffen Curba cererii compensate .pentru care Ec/V > 0 ii) Bunuriinferioare.▲%V În funcţie de valorile acestui coeficient distingem două tipuri de bunuri: i) Bunuri normale. dacă Ecx/py>0 -complementare.

U) Nivelul UT constant si P scad .py. •Functia cererii compensate este de forma: x* = xc(px. Această ipoteză se formulează in baza axiomelor: •Venitul nominal nu se modifica chiar dacă cererea variază •Venitul real creşte dacă preţurile scad Curba cererii compensate Să vedem ce se întămplă dacăvenitul real (utilitatea) rămâne constantă şi săa preciem reacţiile in nivelul lui Px: •Efectul modificării Px îl vom numi “compensate”dacă consumatorul îşi va menţine constant nivelul de utilitate •Efectulde preţ se referă doar la efectulde substituţie •Curba Cererii compensate (Hicks-ianică) arată relaţia dintre preţul bunurilor şi cantitatea cumpărată dacă presupunem preţul altor bunuri şi utilitatea constante.Nivelul utiltăţii se modificăde-a lungul curbei cererii Pe măsură ce preţul scade. idivizii îşi deplasează alegerea către curbe de indiferenţă cu utilitate mai înaltă.

.

.

Cererea compenata/necompensata .

py) .•Pentru un bun normal Cerea compensata este mai putin elastica la preţ decât Cererea necompensată deoarece aceasta reflectă atât efectele de substituţie(precum şi cererea compensată) precum şi efectul de venit.px) şi elasticitatea încrucişată a cererii (Exc.py.putem calcula elasticitatea la preţ (Exc.U)….xc= xc(px. •Pentru funcţia compensată a cererii….

•Relaţia între elasticitatea cererii normale şi elasticitatea cererii compensate poate fi arătată utilizând ecuaţia lui Slutsky •Daca sx= pxx/V. atunci: Bunastarea consumatorului .

•Deoarece în realitate se manifestă simultan efectele de venit şi substituţie nu se poate preciza cu exactitate cum va fi cererea într-o situaţie sau alta. Utilitatea va fi U0 sauU1? .

•Surplusul consumatorului . Teoria PREFERINŢELOR RELEVANTE şi efectul de substituţie •Teoria preferintelor relevante apartine lui Paul Samuelson •Teoria defineste un principiu rational bazat pe o observarea comportamentului si aproximeaza o functie de utilitate •Consideram ca doua cosuri de bunuri A si B •Daca consumatorul alege sa cheltuiasca astfel incat sa achizitioneze cosul A vom spune ca A este relevant preferat lui B •In nici o alta situatie preturi si venituri B nu ii va fi preferat lui A .•O altă cale de studio a modificării bunăstării este de a lua ca ipoteză că un consumator va încerca să consume la fel de mult ca la preţul P0 indiferent de modificarea preţurilor.Aria de deasupra cererii compensate sub nivelul preţului de pe piaţă.

Echilibrul consumatorului se modifica pe aceeasi curba de indiferenta .Echilibrul consumatorului se modifica pe o alta curba de indiferenta •Efectede substituţie modificarea consumului ca efect strict al modificarii pretului.Bunuri normale si bunuri inferioare Un bun pentru care ΔQ/ΔV≥0 este un bun normal Un bun pentru care ΔQ/ΔV<0 este un bun inferior Bunurile care se comporta «normal»la modificarea pretului si venitului sunt bunuri normale Bunurile care se comporta atipic le vom definii bunuri inferioare. ele pot fi bunuri Giffen(de lux) si bunuri inferioare proriu zise(in general in aceasta categorie intra bunurilece pot fi considerate normale in consum ) Schimbarea preţului bunurilor Implică modificarea: •pantei liniei bugetului •RMS •Efecte de venit •Efecte de substituţie •Efectede venit modificarea condumului ca efect strict al modificarii venitului.

.

Indirect Utility and The Lump Sum Principle •If the utility function is Cobb-Douglas with α= β= 0.5. we know that X* = I 2px y* = I 2py •So the indirect utility function is Changes in Income •An increase in income will cause the budget constraint out in a parallel fashion •Since px/pydoes not change. the MRS will stay constant as the worker moves to higher levels of satisfaction .

Expenditure Minimization Quantity .

indiferent că produce covrigi sau automobile sau că vorbim despre micul magazin din colţul străzii sau de un gigant al economiei mondiale.TEORIA PRODUCĂTORULUI Amplitudinea diversităţii bunurilor prezente în piaţă ne va face să considerăm că în activitatea de producţie se manifestă o largă eterogenitate tehnică şi tehnologică a proceselor implicite. poate fi caracterizată unic determinat . Din punct de vedere economic fiecare firmă.

sau al nostru prin gradul plăcerii de a trăi. •Din acest punct de vedere comportamentul firmei diferă foarte mult din punctul de vedere al orizontului de timp. Echilibrul producătorului •Pentru a înţelege comportamentul producătorului putem pleca de la o viziune simplă asupra acestuia. Printr-o analiză în această direcţie. structura şi calitatea resurselor de care are nevoie (materiale sau umane) şi la dimensiunea şi natura tehnologiilor pe care consideră necesare să le implice. să realizeze o cât mai bună alocare a resurselor. •Practic agentul economic producător este acel agent economic ce nuanţează şi diriguieşte procesele reale astfel încât la final să poată fi caracterizate de către o eficienţă economică cât mai înaltă. Comportamentul său este subsidiar principiului maximizării efectelor economice dezirabile în funcţie de condiţiile specifice pieţei pe care acţionează. ce pot diferii din punct de vedere geografic. în care el încearcă. Vom spune în acest moment că un producător a realizat un comportament antreprenorial asupra costurilor procesului de producţie. Deciziile unui agent economic se vor referii întodeauna la volumul. prin decizii fundamentate din punct de vedere economic. nu . cultural sau politic. Aceste noţiuni sunt relative. În economie se face totdeauna distincţia între termen scurt şi termen lung.prin obiectivul său de obţinere a celui mai mare profit posibil şi prin manifestările variabilelor componente ale proceselor economice. câştigul firmei. prin profit. vom înţelege cum volumul diverselor categorii de costuri sau manifestarea eficienţei economice determină preţul pieţei. asta pentru a determina volumul şi structura eforturilor pe care doreşte şi poate să le suporte.

produs sau productivitate. distincţia se referă la timpul necesar realizării modificărilor de natură extensivă şi structurală. se numeşteproducţie. pe termen scurt producţia creşte doar pe baza creşterii consumului de muncă. Pentru . această accepţiune este rezultatul unei convenţii între economişti ce se fundamentează în observarea proceselor reale. Termenul scurt şi perioada lungă de timp diferă mult ca mărime de la o firmă la alta şi de la o ramură economică la alta. •Comportamentul firmelor depinde mult de factorul timp: pentru ca o firmă să-şi extindă capacităţile tehnice de producţie. Ea se determină prin raportarea producţiei la cantitatea de factor de producţie consumată. Restricţii de ordin tehnic implică un anumit orizont de timp necesar realizării investiţiilor reale care să permită modificarea volumului şi a naturii producţiei. în schimb pe termen lung un decident poate opta şi pentru schimbarea volumului factorilor de producţie alocaţi. prin realizarea de investiţii. Pe termen scurt o firmă poate realiza doar substituţii între factorii de producţie. Pe termen lung. astfel încât creşte numărul combinaţiilor de factori de producţie pe care firma le poate realiza. în orice activitate de producţie pe termen scurt doar munca poate fi considerată ca fiind factorul de producţie substituibil.le putem determina în mod standard. ca urmare a modificării cantităţii de muncă. pe termen scurt. •Producţia obţinută pe unitate de factor de producţie utilizat se numeşte productivitate medie. factorul de producţie capital devine variabil. pentru o firmă care activează în sfera distribuţiei o investiţie poate dura numai două luni. iar factorul de producţie capital este fix. ea trebuie să facă investiţii. •Producţia obţinută. îmbunătăţirea performanţelor sale poate fi realizată doar ca urmare a artei manageriale de a cobina factorii de producţie de o anumită calitate în anumite proporţii. De aceea. De exemplu. •În analiza pe termen scurt este raţional să credem că doar un singur factor de producţie este variabil. pe când în sectorul construcţiilor navale o investiţie se poate întinde pe o perioadă de câţiva ani. utilizată împreună cu o cantitate fixă de capital.

rezultatul imediat aşteptat este reprezentat de către creşterea producţiei.. productivităţile medii se vor calcula astfel: •WML=Q/L şi WMK=Q/K •În toată această discuţie vom ignora faptul că o anumită cantitate de muncă răspunde curezultate mai bune în procesul de producţie dacă este considerată ca fiind dată o anumită cantitate de capital şi nu alta. Leon Walras este cel care scrie funcţia de producţie Q=φ(T. •Modificarea producţiei determinată de modificarea cu o unitate a unui factor de producţie poartă numele de productivitate marginală. I3..cei doi factori de producţie. astfel: WmL=ΔQ/ΔL şi WmK=ΔQ/ΔK •Întregul proces de producţie poate fi privit din punct de vedere matematic ca fiind expresia unei funcţii cu variabile multiple.. însă în ce ritm se vor înregistra rezultatele? Răspunsul va fi dat de către relaţia dintre diversele forme ale productivităţii.) în care T reprezintă servicul factorului pământ.K.P.. Să ne amintim că pe termen scurt există factori de producţie variabili şi factori ficşi. Ea se determină ca un raport între modificarea absolută a producţiei şi modificarea absolută a factorului de producţie.) în care prin I vom nota categoriile de input (factori de producţie) ce stau la baza output-ului (producţiei) Q.. •Atunci când sporim alocările de factor de producţie muncă. P servicile persoanelor şi K serviciile capitalului. Pornind de aici vom generaliza şi vom scrie funcţia de producţie ca: Q=f(I1. Această funcţie de producţie arată producţia maximă ce poate fi obţinută cu inputurile menţionate dată fiind tehnologia de producţie. •Prima formalizare a funcţiei de producţie apare la marginalişti. muncă şi capital.. Cu alte cuvinte productivitatea unui factor de producţie analizat separat depinde de volumul alocărilor din ceilalţi factori de producţie. I2. pe când pe termen lung toţi factorii de producţie sunt variabili. .

De exemplu. particularizând vom avea: Q= 6K1. adică: WmL= 6K1. în care A este o constantă.5 2L. deoarece vom lucra numai în ipoteza că funcţia de producţie este continuă şi derivabilă. Această formă de exprimare a productivităţii marginale ne va fi foarte utilă în continuare. se poate considera că productivitatea marginală este derivata funcţiei de producţie în raport cu factorul de producţie considerat. dacă funcţia de producţie îmbracă forma particulară Cobb-Douglas (Q=AKαLβ). Ansamblul combinaţiilor de factori de producţie pentru care firma obţine aceeaşi producţie se numeşte curba de izoproducţie sau izocuanta Curba de izoproducţie (izocuanta) . iar αşi βsunt coeficienţii de elasticitate ai producţiei în raport cu fiecare dintre factorii de producţie analizaţi.5L2 Productivitatea marginală în raport cu factorul muncă se va scrie: WmL=dQ/dL.•Pentru variaţii infinit de mici ale factorilor de producţie.

•Practic.•Deoarece pe o izocuantă producţia este constantă putem scrie că: dQ = 0. rata marginală de substituţie arată arbitrajul pe care trebuie să-l facă managerul între om şi masina Facem precizarea că. Cele mai importante dintre acestea sunt substituabilitatea perfectă şi complementaritatea strictă. adică la un moment dat firma ar putea funcţiona doar cu capital. Dacă nu ar fi aşa. ar însemna că putem substitui la infinit să spunem munca prin factorul capital. aşa cum există forme particulare ale curbelor de indiferenţă. Puteţi observa că rata marginală de substituţie. prin care vom înţelege preţul relativ la care un producător este dispus să înlocuiască un factor de producţie cu altul astfel încât producţia să nu se modifice. astfel că vom putea scrie: WmL/ WmK=-dK/dL •Raportul -dK/dL este panta izocuantei şi poartă numele de rata marginală de substituţie. de unde rezultă că: dQ = Q′kdK+Q′LdL=0. este logic să presupunem că rata marginală de substituţie este în general descrescătoare. numită şi rată tehnică marginală de substituţie. iar Q′K este productivitatea marginală a capitalului. ceea ce echivalează cu afirmaţia că dificultatea substituirii creşte o dată cu substituirea.În cazul substituabilităţii perfecte cantitatea dintr-un factor de producţie necesară pentru a substitui reducerea cu o . adică: Q′kdK=-Q′LdL => Q′L/ Q′K =-dK/dL •Dar Q′L este productivitatea marginală a muncii. se determină ca un raport între cantitatea la care se renunţă dintr-un factor de producţie şi cantitatea câştigată din celălalt factor. există şi forme particulare ale curbelor de izoproducţie. astfel: •RmS=-dK/dL •Cum substituirea factorilor de producţie este de regulă imperfectă.

rămâne constantă pentru orice combinaţie a factorilor de producţie.unitate a celuilalt factor. Cu alte cuvinte. astfel încât producţia să nu se modifice. rata marginală de substituţie este constantă de-a lungul curbei de izoproducţie. Substituabilitate perfecta .

Complementaritate stricta .

Anasamblul combinaţiilor de factori de producţie pe care consumatorul le poate realiza cu aceeaşi cheltuială formează izocostul producţiei. Dacă .

Ecuaţia poate fi scrisă şi sub forma:K=(. . dreapta izocostului se va scrie:CT=K PK+L PL . când resursele producătorului scad. iar când K=0 = >L=CT/ PLK Atunci când cresc resursele de care dispune producătorul. dar izocostul se deplasează către dreapta. panta izocostului nu se modifică. cu PL preţul factorului de producţie muncă şi cu CT resursele financiare pe care producătorul doreşte şi poate să le cheltuiască pe cei doi factori de producţie.PL/ PK)L+CT/ PKAceastă formă ne permite să observăm că panta izocostului este:Panta izocostului = -PL/ PKCând L=0 => K=CT/ PK. dar preţurile factorilor de producţie nu se modifică.vom nota cu PK preţul factorului de producţie capital. dreapta izocostului se depalsează către stânga. în care K şi L sunt cantităţile consumate din factorii de producţie.

Această metodă se numeşte metoda costului minim sau metoda celui mai scăzut . Vizând atingerea celui mai scăzut cost în codiţiile de calitate şi cantitate prestabilite •Decizia de producţie prin analiza tuturor variantelor tehnologice posibile urmăreşte armonizarea a două concepte asupra eficienţei: eficienţa economică şi eficienţa tehnologică. Producătorul va ţine cont de substituire şi va alege cantitatea de muncă După formula: L=-(PK/PL)K+ CT/PL Astfel firmele realizează alegerea între metodele alternative de producţie. a cărei ecuaţie este:CT=KPk+LP Pentru a alege combinaţia optimă de factori de producţie pe termen scurt. •În procesul decizional cele două concepţii apar: Eficienţa economică-atunci. când costulde producţie dă nivelul preţului de vânzare.producţia optimă se stabileşte în punctul de tangenţă al izocuantei la izocost.

vine abia după cea tehnologică. •Eficienţa economică reprezintă modul practic de manifestarea principiului raţionalităţii în cadrul economiei reale. a celei ce asigură eficienţa economică. Eficienţa tehnologică. în timp ce eficienţa economică este mama rentabilităţii. doar una dintre acestea este eficientă economic. Acest lucru este lesne de făcut prin aplicarea unor principii de ordin mecanicist ce vor conduce la întocmirea listei cu metodele tehnologice alternative. şi invers nu eşti tehnologic eficient. pentru atingerea lui trebuie să existe mai multe metode de producţie eficiente tehnologic. sau dacă e nevoie de o reducere a intrărilor pentru menţinarea unui nivel constant al ieşirilor. . •Când eşti eficient economic? Atunci când este posibil să reduci intrările. Având în vedere că avemde-a face cu un singur cost minim rezultă că eficienţa economică este unică. Se poate controla dacă o firmă este tehnologic eficientă dacă obţinem mai multe ieşiri dintrun nivel constant al intrărilor. •Procesulde alegeredintre acestea. dar. •Eficienţa economică. îi conferă acesteia din urmă un caracter special. rezidă tocmai caracterul concurenţialal economiei de piaţă. ce pot fi eficiente. la nivel de firmă. Pentru a vedea dacă o firmă este economic eficientă. trebuiesă verificăm mai întâi dacă este tehnologic eficientă. se supune de multe ori.cost de oportunitate. atunci când. fără a înregistra o scăderea ieşirilor. îţi este imposibil să creşti ieşirile fără să creşti folosire aintrărilor. din care. este mama ingineriei.

Modificareaproducţieioptimeînfuncţiede preţulfactorilor.Încazulîncare asistămla creştereapreţuluimuncii. pe care firma îldoreşte a fi maxim pe . preţulcapitaluluirămânândconstant producătorulvaoptasăutilizezemaipuţinfactor de producţiemuncă(de laL1 •Producţia optimă depinde de profit.

altfel spus firma egalează productivitatea marginală în expresie valorică a fiecărui factor cu preţul factorului. Dacă preţul la care firma îşi vinde producţia este presupus constant. cost implicit şi cost ascuns •Economişti şi contabilii au o perspectivă diferită asupra tipologiei costurilor. Acest cost implicit. deşi are o valoare greu de stabilit cu exactitate. Cost explicit. ci şi cât ar aduce resursele destinate finanţării noii unităţi într-o altă alternativă de utilizare. Unitatea va fi construită nunumai dacă are capacitatea de a genera venituri mai mari decât . costul explicit i se adaugă cel implicit.L)-(PkK+PlL). adică de cheltuielile firmei cu factorii de producţie achiziţionaţi din exterior. Din aceste relaţii rezultă că: PWmgK=PkşiPWmgL=Pl. se ia întotdeauna în considerare atunci când se stabileşte strategia firmei. ei evaluează acest cost la valoarea sa trecută . Pentru economist. pentru a calcula ceea ce firma datorează terţilor şi. economiştii privesc cheltuielile de producţie ca pe un cost de oportunitate. dec iл=Pf(K. cu factorii de producţie proprii.termen lung. Mai multdecât atât. atunci când o firmă decide construirea unei unităţi de producţie într-un alt oraş nu ia înconsiderare numai costul efectiv al acelei unităţi. •Pe de altă parte. pe această bază profitul impozabil. Astfel. De exemplu. Chiar atunci când este vorba despre costul explicit. reprezentând cheltuielile în termeni de cost de oportunitate. pe economist îl interesează valoarea curentă a acestuia. profitul va fi: л=PQ-CT. mai exact cea mai bună alternativă de valorificare a banilor imobilizaţi în costul explicit sacrificată. •Maximizarea profitului implică următoarele condiţii:d л/dK=PWmgKPk=0 şid л/dL=PWmgL-Pl=0. contabilii sunt interesaţi doar de costul explicit.

ci şi dacă aceste venituri sunt superioare oricărei alte alternative de alocarea banilor. Înconsecinţă. care numai pot fi recuperate.cheltuielile. dar echipamentul numai trebuie inclus în cheltuielile curente ale firmei. Existenţa acestui cost conduce la ceea ces e numeşte efect de sunk cost. numai pentru că a cheltuit deja o sumă de bani. Aceste echipament numai poate fi recuperat de firmă prin vânzare către alte firme. şi nu are nici o altă întrebuinţare posibilă. dacă un echipament este extrem de specializat. . care exprimă greşala pecare o face o unitate economică de a continua o investiţie chiar dacă există semne mari de întrebarecu privire la eficienţa ei. cheltuiala o dată făcută numai influenţează în nici un fel deciziile curente şi viitoare ale firmei. Privind spretrecut. decizia de a achiziţiona acel echipament poate fi considerată bunăsaurea. De exemplu. •Alăturide costurile explicite şi implicite există şi costuri fantomă sau aruncate. costul său de oportunitate este zero. numite„sunk cost”.

Altfel spus firma este interesată de costul marginal.Costurile pe termen scurt Pe termen scurt costul total cuprinde două componente: -costul fix. Să ne amintim că el poate fi scrisca modificarea costurilor variabile când producţia se modifică cu o unitate: CM=ΔCV/ΔQ.determinate ca: CTM=CT/Q şiCVM=CV/Q . Pentru a decide cât să producă. independent de producţie şi costul variabil. Alături de costul marginal. Costul fix nu influenţează deciziile firmei referitoare la modificarea producţiei pe termen scurt. pe termen scurt utilizăm şi conceptele de cost mediu şi cost variabil mediu.managerul este interesat cât de mult creşte costul variabil când producţia creşte.

. .

.

. îşi stabileşte nivelul dorit de producţie şi apoi alege cea mai ieftină combinaţie de factori de producţie cu care să-l poată realiza. Cunoaştem că pentru un nivel dat al producţiei. Atunci când costul este minim. Altfel spus.Costurile pe termen lung Pe termen lung firma are posibilitatea să-şi diminueze costurile modificarea tuturor factorilor de producţie consumaţi. are loc relaţia: RmS=ΔK/ΔL=WmgL/WmgK=Pl/Pk. costul este minim atunci când linia izocostului(care reflectă constrângerile bugetare) este tangentă la curba izoproducţie(care reflectă constrângerile tehnologice).

Funcţia costului pe termen lung. Pk.Q)+PkK(Pl. Q) şi K=K(Pl. ecuaţie care arată că minimul costului este acel nivel al costului antrenat de alegerile de factori de producţie minimizatoare de cost. ceea ce înseamnă că acţiunea legii randamentelor marginale neproporţionale impune la un moment dat modificarea ambilor factori de producţie(deplasarea în B). Pk. Q).K(Q)). obţinem o egalitate între costurile medii pe termen scurt şi pe termen lung. întrucât factorul capital devine variabil. poate fi scrisă ca: CT(Q)=PlL(Pl.Q). Cantitaea de factori de producţie aleasă de firmă pentru minimizarea costului. Cererea derivată de factor muncă pe termen lung este acea cerere pe termen scurt pe care firma ar fi făcut-o dacă ar fi avut un nivelK* al capitalului care minimizează costul pe termen lung. Aceste funcţii poartă numele de cereri derivate de factori sau funcţi ale cererii condiţionate de factori şi exprimă alegerea de factori de producţiecare minimizează costul pentru un nivel dat al producţiei. depinde în principal de trei factori: preţul input – urilor şi cantitatea de out put. Cum funcţia costului pe termen scurt în aceste condiţii este: CTs=PlLs(Q. Pk. dat fiind nivelul dorital out put-ului. ţinând cont de cererile derivate. Dacă împărţim ambii membrii ai ecuaţiei la Q. cele două funcţii răspund la întrebarea: cât de mult ar trebui să utilizeze firma din fiecare factor dacă doreşte să producă out put-ul la cel mai mic cost. Ultima relaţie este foarte importantă pentru că ea conduce la concluziacă există un punct pe termen lung în care costul . putem scrie cererile derivate ca: L=L(Q) şiK=K(Q). Altfel spus.Optimul producătorului pe termen scurt şi pe termen lung •Se poate observa că producţia Q1 se obţine cu un preţ mai mare în A decât în B.K)+PkK şi depinde doar de Q înseamnă că putem scrie costul pe termen lung ca: CT(Q)=CTs(Q. Prin urmare putem scrie că: L=L(Pl. Pk. Ultima ecuaţie arată că costul minim când toţi factorii sunt variabili este chiar costul minim când factorul capital este fixat la acel nivel care minimizează costul pe termen lung. Dacă preţurile factorilor de producţie sunt fixe.

pentru că tot timpul va exista o combinaţie de factori pe termen lung la un cost mai micdecât minimul pe teremen scurt. corespunzător are un nivel dat al capitalului. Se observă că dacă firma are la dispoziţie doar 2 posibilităţi de lărgire a capitalului. întrucât ele numai reflectă maximul de eficienţă. cât şi în cele descrise de CTM2. înseamnă că vom avea o mulţimede puncte încare costurile succesive pe termen scurt. La aceeaşi concluzie putem ajunge mai uşor grafic. ceea ce înseamnă că curba costului mediu pe termen lung este„înfăşurătoarea”curbelor costurilor medii pe termen scurt. sunt egale cu costul pe termen lung. iar punctul A va fi în acest caz pe curba CTM pe termen lung. ceea ce înseamnă că firma se va extinde pe CTM3. ea va alege CTM1. explicaţia acestui fapt este existenţa randamentelor de scară.pe termen lung este egal cu cel pe termen scurt. Dacă putem construi o infinitate de curbe de costuri pe termen scurt. costul mediu pe termen lung se va obţine unind alegerile minimizatoare de costuri pe termen scurt. iar B va fi pe curba CTM pe termen lung (gr. Observaţi că pe curba CTM pe termen lung nu se află neapărat punctele de minim ale costurilor pe termen scurt. se observă că punctul B corespunde unui cost mai mic.1). Dacă însă ea mai are la dispoziţie un plan CTM3. . nu îşi va mări dimensiunea. Să presupunem că o firmă poate produce Q1 atât în condiţiile date de curba costuluiCTM1. Cum factorul capital care minimizează costul pe termen lung diferă de la un nivel al producţiei la altul.

dintre preţ şi cantitatea oferită poartă numele de legea ofertei Cel mai mare profit pe care firma îl poate obţine. În concurenţă perfectă vom avea Vmg=Cmg=P Oferta firmei este porţiunea crescătoare a costului marginal . Relaţia directă. de-a lungul unei perioade de timp determinate. este reprezentat de acel nivel al producţiei pentru care Vmg=Cmg. pozitivă.Oferta Reprezintă relaţia dintre cantitatea pe care un producător doreşte şi poate să o vândă dintr-un anumit bun şi preţul bunului respectiv.

Elasticitatea ofertei în funcţie de preţ .

Factorii care influenţează elasticitatea ofertei • costul producţiei • gradul de substituire al bunurilor în ofertă • complementaritatea bunurilor în ofertă • posibilităţile de stocare şi costul stocării • perioada de timp de la modificarea preţului Elasticitatea încrucişată a ofertei Modificarea procentuală a cantităţii oferite dintr-un bun în funcţie de modificarea preţului altor bunuri .

Factorii care influenţează oferta • costul producţiei • modificările tehnologice • preţul altor bunuri • aşteptările privind evoluţia preţurilor • numărul ofertanţilor • taxele şi subsidiile Surplusul producătorului (SP) Totalitatea diferenţelor dintre preţul pieţei şi costul marginal al fiecărei unităţi de producţi ΣCmg=CV  SP= V(încasat)-CV= CF+Pr .

Taxele indirecte suportate de consumator .

Taxele indirecte suportate de catre ofertanti

Cumparatori si ofertanti

0<Eop<∞;

0<Ecp<∞

Subventiile

Comportamentul producătorului Surplusul producătorului. Oferta

Surplusul producătorului • Pe unitate produsă. de unde rezultă: Q=P/2=>cand P=2. Surplusul total al producatorului . surplusul total este: •SP=CA –CV •SP=CF+π Surplusul producătorului: exemplu • Fie funcţia costului total: CT=Q2+1. Q=1 şi CTM e minim (egal cu Cmg). Oferta: P=Cmg. Costul marginal va fi Cmg=2Q. este diferenţa dintre preţul pieţei şi costul marginal: • SP=P –Cmg • Pe termen scurt. Surplusul Producătorului va fi: CA-CV=CF+π=P2/4 (aria suprafetei gri).

peste nivelul minim al CVM. • Oferta reprezintă relaţia dintre cantitatea pe care un producător doreşte şi poate să o vândă dintr-un anumit bun şi preţul respectivului bun de-a lungul unei perioade de timp determinate Oferta ramurii pe termen scurt .Oferta firmei • Oferta firmei este curba costului marginal în porţiunea sa crescătoare.

a căror ofertă individuală se prezintă astfel: Legea ofertei . pentru diferite niveluri ale preţului. Să presupunem că pe o piaţă există numai trei firme.• Este suma ofertelor individuale.

cantitatea oferită creşte şi ea. Producătorii acceptă să producă mai mult numai dacă şi preţul pieţei creşte. Condiţiile ofertei • Costul producţiei • Modificările tehnologice • Preţul altor bunuri • Aşteptările privind evoluţia preţului • Numărul ofertanţilor • Taxele şi subsidiile Creşterea şi reducerea ofertei . Când preţul creşte.•Exprimă relaţia directă dintre cantitatea oferită şi preţla nivelul firmei şi/sau al industriei.

O3>O1>O2 Elasticitatea ofertei • Elasticitatea ofertei exprimă modul în care reacţionează oferta la modificarea factorilor care o influenţează. altfel spus cât de sensibilă este oferta la schimbarea condiţiilor sale. Elasticitatea ofertei la preţ . • Elasticitatea ofertei la preţ exprimă modificarea cantităţii oferite în funcţie de modificarea preţului.

Oferta perfect elastică. Factorii care influenţează elasticitatea ofertei •Costul producţiei •Gradul de substituire al bunurilor în ofertă •Complementaritatea •Posibilităţile de stocare şi costul stocării •Perioada de timp de la modificarea preţului Elasticitatea încrucişată a ofertei .Oferta perfect inelastică. . . .Oferta inelastică.• Eo/p=%ΔQ/%ΔP • Eo/p= (ΔQ/ ΔP)[(Q0+Q1)/(P0+P1)] • Eo/p= (dQ/dP)xP/Q) • Forme de elasticitate: . .Oferta elastică.Oferta cu elasticitate unitară.

-complementare.• Elasticitatea încrucişată a ofertei exprimă modificarea procentuală a cantităţii oferite dintr-un bun în funcţie de modificarea preţului altor bunuri:Eox/py=% ΔQx/% ΔPy • Bunurile pot fi: . dacă Ecx/py<0. Elasticitatea firmei şi elasticitatea industriei Oferta industriei este mai elastică decât oferta ramurii Echilibrul pieţei . dacăEcx/py>0.substituibile.

• Echilibrul pieţei este combinaţia (P,Q) pentru care cererea şi oferta sunt egale. • Preţul la care cantitatea cerută este egală cu cea oferită, iar volumul tranzacţiilor pe piaţă este maxim se numeşte preţde echilibru.

•Modificarile cererii si ofertei conduc la noi echilibre •Statul poate interveni pe piata influentand alocarearesurselor,in principal prin: • preturi administrative • taxe si subventii

Intervenţia statului

• Chiar daca are ca scop corectarea situaţiilor de eşec al pieţei, intervenţia alterează alocarea resurselor. • Pierderea socială se măsoară prin surplusul pierdut ca urmare a intervenţiei statului.

Introducereîn teoria jocurilor Ce este un joc?

Elementele unui joc:
• Un numar finit de jucatori • Un set de strategii,dintre care jucatorii pot alege o anumita actiune • Un set de rezultate posibile • Un set de preferinte cu privire la rezultate • O matrice a rezultatelor posibile

Exemplu:

•Ana şi Dan decid să iasă împreună în Week-end. Ana ar prefera să meargă la un film, Dan ar prefera să iasă într-un bar. Matricea rezultatelor este:

• Jocurile pot fi clasificate în mai multe categorii. Astfel, după modul de adoptare a deciziilor, distingem: 1) Jocuri cooperante, dacă jucătorii decid să coopereze şi să adopte deciziile în comun (cazul cartelului) 2) Jocuri necooperante, dacă, fiind confruntaţi cu situaţii conflictuale, jucătorii adoptă decizii în mod individual, fără a coopera. •În funcţie de factorul timp, vom avea: 1) Jocuri statice, în cadrul cărora jucătorii adoptă decizii simultan şi o singură dată; 2) Jocuri dinamice, în cadrul cărora jucătorii adoptă decizii succesiv în diferite momente de timp.

Jocuri cu strategie dominantă

Această matrice descrie complet jocul. dacă A scrie X el va obţine 2 dacă B scrie tot X şi 0 dacă B scrie Y.în sensul că arată numărul de jucători. strategiile pe care aceştia le au ladispoziţie.matricea rezultatelor se prezinta astfel: •Cifra din stânga corespunde câştigului jucătorului A. întrucâtdescrie relaţia dintre combinaţiile de strategii posibile şi câştigurile aferente. •Matricea câştigurilor se mai numeşte şi forma strategică a jocului. .In functie de ceea ce scrie pe fiecare.aleg sa scrie simultan pe o foaie de hartie X sau Y. ca şi câştigurile corespunzătoare diferitelor tipuri de strategii. Astfel.Doi studenti –Ana si Dan. iar cea din dreapta câştigului jucătorului B.

la întâmplare X sau Y. iar matricea se prezintă astfel: Exemplul 2: joc cu strategie dominantă . Exemplul 1 de joc cu strategie dominată •Ana şi Dan scriu simultan.Strategia dominantă -definiţie • Este strategia care aduce cele mai bune rezultate. indiferent de acţiunile partenerului de joc. • Este strategia care nu poate fi schimbată unilateral de către un jucător. fără ca această schimbare să nu genereze rezultate mai proaste pentru el.

deoarece această acţiune ar presupune un profit mai mic.• În jocul anterior. nici B nu au motive să modifice producţia.3 miliarde de lei profit. Soluţia(X.5 miliarde de lei profit. nici A.Dacă A şi B cooperează. matricea se modifică astfel: • Soluţia jocului(Y. fiecare va produce jumătate din producţia pieţei.Acest joc simplu evidenţiază că. pentru că firmele sunt tentate să producă mai mult. întrucât fiecare jucător ştie că-şi poate mări câştigul dacă joacă Y.Y) nu este însă optimă în sensul lui Pareto deoarece dacă ambii jucători ar scrie X câştigul ar fi mai mare. deci va câştiga1. cât şi B ştiu că dacă produc trei sferturi din piaţă. În schimb. înabsenţa unui„comisar al .X) nu este însă un echilibrus tabil. Dar atât A. la o producţie de ¾ din piaţă fiecare. Deci combinaţia (1/2QA+1/2QB) nu este un echilibrustabil. pot obţine 1.

A poate să obţină un câştig mai mare cu W (4). Dar Y numai este dominantă. pentru că. Dar B nu va juca niciodată X. Ce se întâmplă în cazul în care nu există o strategie strict dominantă? Alegerea strategiilor se va face eliminarea treptată a strategiilor dominate. pentru că dacă B joacă X. concurenţa şi-a adoptarea descentralizată a deciziilor nu conduce la o situaţie de optim paretian. Prin urmare putem elimina coloana din dreapta . strategia X este strict dominată de Y. pe când cu Ypoate obţine 3 sau1). pentruel X rămâne o strategie strict dominată(poate obţine2 sau0.preţurilor”.Pentru jucătorul A.

a matricei. câştigurile celorlalţi jucători. ceea ce ceilalţi jucători cunosc şi modul în care aceştiagândesc. aceasta fiind soluţia jocului.Vom spune că informaţia este cunoaşterea comună în sensul că ea este cunoscută de toţi jucătorii . Prin urmare A ştiecă B va jucaY şi va alege şi ea tot Y. Să observă că acest joc se bazează pe o informare completă a jucătorilor. Aceştia cunosc câştigurilelor.

-Dacă amândoi spuneţi adevărul. Jocurile cu suma zero . iar pe colegul tău îl eliberăm. tu primeşti 25 de ani. pe tine te eliberăm şi celălalt primeşte 25 de ani închisoare. primiţi fiecare câte 5 ani pentru deţinere de bunuri furate. -Dacă amândoi minţiţi. primiţi fiecare câte 20 de ani.Dilema prizonierului A şi B sunt doi infractori prinşi cu bunuri furate asupra lor şi suspectaţi de jefuirea unui tren. -Dacă tu minţi şi celălalt spune adevărul. Poliţistul îi închide în celule separate şi spune fiecăruia: -Dacă tu spui adevărul şi celălalt minte.

Echilibrul Nash Ce se va întâmpla în situaţia în care nici unul dintre jucători nu Dispune de o strategiedominată? •Să presupunem următorul joc: Ana şi Dan scriul simultan pe o foaie de hârtie astfel: • Ana poate scrie x.y sau z • Dan poate scrie numai x sau y. • Matricea jocului este: .

cel mai bun răspuns al lui B este Y. cel mai bun răspuns al lui B este din nou Y. 2 sau 1.X. X). strategia(X. Y) este un echilibru Nash şi tot odată soluţia jocului. PentruA. În matricea noastră. Ansamblul celor mai bune răspunsuri a lui B este (Y. • Suma câştigurilor. linia a doua dispare.• Cu X. dacă A joacă X. A poate câştiga 1 sau 3. B va câştiga 1 sau 1. . un echilibru Nash este o combinaţie de strategii realizată astfel încât strategia fiecărui jucător este cel mai bun răspuns la strategiile celorlalţi. Astfel. Astfel pentru că A joacă doar W sau X. pe când cu Y 2 sau 2. Cu X. ansamblul celor mai bune răspunsuri este (W. criteriu ce numai poate fi evident aplicat în jocul de mai sus. cu Y 2 sau 2. Dacă A joacă Y. cel mai bun răspunsal lui B este X.Y). În jocul nostru. la fel şi cu Y. indiferent de ceea ceara alege este patru. Dacă A joacă W. Nash a propus un alt criteriu de alegere decât cel al strategiei dominate. iar cu W 3 sau 1. B cu X poate câştiga 1.

Evident va jucaY. • Echilibrul Nash ridică însă două probleme: poate să nu fie unic sau poate să nu fie deloc. •Echilibrul Nash corespunde aşadar intersecţiei ansamblurilor compuse din cele mai bune răspunsuri ale jucătorilor. se poate ajunge la un rezultat. întru cât combinaţiile celor mai bune răspunsuri nu se intersectează. Fiecare jucător va alege X cu o anumită probabilitate şi Y cu o altă probabilitate. iar matricea jocului se prezintă astfel: În acest joc nu există un echilibru Nash. aşa cum evidenţiază asterixul. . A ştie acest lucru şi va alege cel mai bun răspuns. • Intersecţia ansamblurilor de acţiuni compuse din cele mai bune răspunsuri ale jucătorilor. iar pentru pajură Y. • Combinaţia de strategii realizată astfel încât strategia fiecărui jucător este cel mai bun răspuns la strategiile celorlalţi. Pentru cap va scrie X. Să presupunem că fiecare jucător„dă cu banul”dacă să scrie X sau Y. Jocul pare să nu aibă soluţie. la întâmplare pe o foaie de hârtie X sau Y.ceea ce înseamnă că alege la întâmplare X sau Y.Y) fiind în cazul nostru singura intersecţie. soluţia (X. pe când alegerea probabilităţilor asociate acestor strategii poartă numele de strategie mixtă. Absenţa echilibrului Nash simplu •Doi studenţi scriu simultan. adică X. X şi Y poartă numele de strategii pure. totuşi.

• Speranţa de câştig pentru Ana este: •b-1(1-b)=2b-1 dacă joacă X si •-b+(1-b)=-2b+1 dacă joacă Y • Pentru Dan. deci a=1/2 • Soluţia jocului este ansamblul de strategii mixte (m1.Strategiile mixte • Fie a probabilitatea ca Ana să scrie X şi b probabilitatea ca Dan să scrie X. speranţa de câştig este: •-a+(1-a)=-2a+1 dacă joacă X şi •a-1+a=2a-1 dacă joacă Y • Cei doi vor juca la întâmplare când: •2b-1=-2b+1. deci b=1/2 şi •-2a+1=2a-1.m2). cu: •m1=(1/2)X+(1/2)Y şi •m2=(1/2)X+(1/2)Y .

Dan ar prefera să iasă într-un bar.m2) cu: •m1=(1/4)X+(3/4)Y •m2=(2/3)X+(1/3)Y Războiul sexelor (echilibrul Nash multiplu) • Ana şi Dan decid să iasă împreună în week-end. . să fie ferm.Strategiile mixte (absenţa echilibrului) • Acelaşi joc. Ana ar prefera să meargă la un concert. în “negocierile” cu celălalt. Fiecare are posibilitatea. dar matricea este: • Soluţia este combinaţia de strategii mixte (m1.

În funcţie de atitudinea adoptată. matricea jocului se prezintă astfel (cifrele indică nivelul utilităţii): Strategiile mixte • Speranţa de câştig pentru Ana este: •-b+3(1-b) dacă este fermă •2b+1(1-b) dacă cedează. cu mAna=mDan=2/5 ferm+3/5 cedează . • Pentru Dan. mDan. •2a+1(1-a) dacă cedează • Soluţia: ansamblul de strategii mAna.sau să cedeze. speranţa de câştig este: •-1a+3(1-a) dacă este ferm.

• Un acord care constă în a condiţiona alegerea de combinaţii de strategii care constituie un echilibru Nash de un anumit eveniment aleator poartă numele de echilibru corelat. Dar el nu ne spune nimic despre modul în care va fi ales evenimentul aleator. •Echilibru corelat permite identificarea unei soluţii unice în cazul unui joc caracterizat prin mai multe echilibre Nash. se întâlnesc din întâmplare într-un Internet-caffe.Criterii de selecţie a echilibrului • Evenimentul aleator • Punctul focal • Convenţia • Riscul Echilibru corelat. Punct focal • Să presupunem că Ana şi Dan. dacă jucătorii au posibilitatea să comunice între ei înainte de adoptarea deciziei. fără a se cunoaşte înprealabil. Se observă că probabilitatea de producere a evenimentului aleator influenţează câştigurile jucătorilor. stau de vorbă şi .

locul întâlnirii va fi cu siguranţă Internet-caffe-ul. Pornind de la această concluzie. de-a lungul mai multor generaţii. ceea ce dovedeşte fragilitatea coordonării prin intermediul unui punct focal Convenţiile • Să ne întoarcem la războiul sexelor: dacă Dan şi Ana sunt soţ şi soţie. În acest caz. convenţiile pot fi considerate drept consecinţă a unui proces evolutiv asemănător celui descris de Darwin. nu face schimb de adrese sau de numere de telefon. Acest loc este „punctulfocal”. acest obicei va juca rolul unei convenţii. De exemplu. Convenţiile constituie aşadar un mijloc de corelarea deciziilor prin imitare. firmele acordă o importanţă mare cunoaşterii istoricului comportamentului concurenţei. indivizii care obţin câştiguri mari alegând cele mai bune strategii vor fi imitaţi de ceilalţi jucători. Convenţiile sunt rezultatul unui proces de încercări şi de eşecuri prin care nici . El este un repercare permite coordonarea acţiunilor. daruită să precizeze locul întâlnirii. ferm). iar în familiile celor doi. • Astfel. Atunci unul dintre ei poate crede că celălalta înţeles că întâlnirea va fi la KFC. De asemenea.decid să se revadă. să presupunem că pe parcursul primei întâlniri Ana şi Dan au discutat despre cât de mult le place să mănânce la KFC. • Prin comparaţie cu biologia. iar echilibrul va fi(cedează. s-a în cetăţenit obiceiul ca doamna să cedeze. Ei stabilesc să se revadă a doua zi la ora 18. Cu toate acestea„punctul focal”poate fi adesea inoperant.

unul dintre jucători numai doreşte să treacă.Y) este dominantă din punct de vedere al riscului în raport cu (X. Spunem că strategia (Y. Riscul Există posibilitatea ca o strategie să fie dominantă din punct de vedere al riscului în raport cu altă strategie.X). Se observă că avem două echilibre Nash. Din punct de vedere al optimului paretian. . Acest tip de echilibru Nash poartă numele de „stare stabilă în evoluţie”(evolutionarystable states). poate câştiga 9 sau pierde 15.marcate cu asterix. dacă A alege X. pe când dacă alege Y poate câştiga 8 sau 7.În acest joc.X). alegerea 9 optimă ar fi (X. Dar A şi B pot considera strategia X prea riscantă şi atunci aleg Y. De aceea ele corespund unor echilibre Nash (nici un jucător nu este incitat să se abată de la ele).

• Analiza succintă a jocurilor statice pe care am realizat-o pe parcursul acestui sub-capitol conduce la concluzia că interacţiunile strategice necooperante se caracterizează prin imperfecţiunea coordonării deciziilor. imperfecţiune care poate conduce la o situaţie de sub-optim paretian .

Jocurile dinamice Să presupunem acum că jucătorii nu adoptă deciziile simultan. Să presupunem că A este cel care scrie primul X sau Y pe hârtie. apoi B adoptă decizia în funcţie de decizia lui A. Secvenţialitatea deciziilor poate fi reprezentată cu ajutorul unei scheme arborescente . ci secvenţial.

Jocul poate fi reprezentat şi sub formă strategică astfel: . numite astfel întru cât nu admit noduri succesive. în timp ce B dispune de patru strategii. iar fiecare nod reprezentat printr-un asterix este un punct în care un jucător reprezentat deasupra asterixului adoptă o anumită decizie dintre deciziile posibile. • Câştigurile sunt scrise în dreptul nodurilor terminale.• Fiecare ramură a arborelui indică o acţiune posibilă. În total vom avea 4x2=8 rezultate posibile. Se poate observa că A dispune doar de două strategii.

.

X).Y). (X. jucătorul B nu ar fi ştiut pe ce nod să se situeze întru cât decizilor celor doi jucători ar fi fost simultane. Prin urmare prima literă din parantezele(X.Dacă arborelede mai sus ar fi corespuns unui joc static şi nu unui joc secvenţial.Explicaţia matricei este următoarea: dacă A alege X şi B răspunde cu X.2) în căsuţa 1. rezultatul este (2. rezultatul va fi(3. iar a dou a literă este răspunsul lui B la strategia Y a lui A. (Y.Y) arată răspunsul lui B la strategia X a lui A. De aceea jocurile statice se reprezintă printr-un arbore asemănător dar cu linii punctate între nodurile între care jucătorul nu ştie ce să aleagă .0).X) şi (Y. dacă A alege Y şi B răspunde cu X.

Vom numi ansamblul de informaţie al unui jucător totalitatea nodurilor pe care acesta crede că se poate situa în momentul în care adoptă deciziile. B când ia decizia nu ştie dacă se află pe nodul din stânga sau pe cel din dreapta). întrucât nu ştiu pe ce nod se situează atunci când adoptă deciziile (în cazul nostru.perfectă sau imperfectă. darsecvenţial. Astfel dacă vom considera acelaşi joc. Această concluzie este importantă întrucât evidenţiază căre prezentarea jocului sub formă de arbore permite cunoaşterea informaţiei de care dispune fiecare jucător. • Dimpotrivă. informaţia este imeperfectă dacă ansamblurile de informaţie ale tuturor jucătorilor cuprind un singur nod.• În jocurile statice se consideră că jucătorii se caracterizează printr-o informaţie imperfectă. vom spune că informaţia sa este imperfectă. Cum jucătorul B din jocul nostru static dispune de două noduri. observăm că informaţia este completă .

Atomicitate perfectă 3.Libertatea de intrare şi ieşire din/de pe piaţă 4.Produsele sunt omogene 2.Transparenţă perfectă 5.Piaţa perfect concurenţială Caracteristicile pieţei cu concurenţă pură şi perfectă: 1.Perefecta mobilitate a factorilor de producţie Formarea preţului pe piaţa perfect concurenţială .

Echilibrul pietei si formarea pretului .

oferta de piata poate creste atat prin cresterea consumului de factori de productie cat si prin cresterea numarului de firme .Echilibrul firmei in concurenta perfecta pe termen lung -numai exista costuri fixe.

Minimizarea pierderilor pe o piata perfect concurentiala .

acest lucru este posibil deoarece în concurenţă perfectă preţul factorilor se modifică identic pentru toate firmele. Curba costului margina l se deplaseazăde la Cmg1 la Cmg2 iar curba costului total mediu translateză de la CTM1 la CTM2.astfel preţul pieţei devine P2 iar cantitatea totală oferită pe piaţă devine Q2. Rămânerea în codiţiile de concurenţă perfectă implică modificarea echilibrului general al pieţei. În acest caz nivelul preţului pe care firma îl poate accepta scade la P2 iar cantitatea pe care firma o oferă la acest nivel al preţului este q2. . Dacă firma nu operează schimbarea variabilelor pe care ia le pune în faţa mecanismului pieţei ea ar înregistra supra profit egal cu P1-P2 la nivelul q1.Modificarea preţului factorilor de producţie variabili Dacă preţul factorilor scade atunci nivelul costurilor firmei scade fără a fi necesară o modificare a productivităţii.

.

a costului materialelor destinate segmentului administrativ al firmei sau a oricăror taxe constante pentru fiecare firmă determină deplasarea curbei costului total mediu de la CTM1 la CTM2. În condiţii de concurenţă perfectă echilibrul pieţei nu se va modifica astfel încât orice firmă confruntată cu schimbări de genul celor amintite mai sus va înregistra pierderi . O scumpire a licenţelor de fabricaţie sau comercializare.Modificare preţului factorilor de producţie ficşi O modificare a acestor factori implică o creşterea CTm fără a implica o modificare a Cmg.

echilibrul pieţei migrând de la E1 la E2. la nivel de firmă determină iniţial scăderea preţului de la P1 la P2.Scăderea cererii pe piaţă pentru produsele firmei Scăderea cererii. La acest nivela l preţului firma va înregistra pierderi egale cu diferenţa dintre curba costului total mediu şi noul nivel al preţului. La acest nivel al preţului firma îşi va reduce oferta de la O1 la O2 astfel încât echilibrul pieţei să . de la C1 la C2.

migreze din nou către E3 de această dată. . La acest nivel al cantităţii oferite firma ar fi fost tentată să practice un preţ P3 mai mare decât P1. Aici profitul economic al firmei este nul. preţul revenind la nivelul anterior P1. pentru a avea profit economic.

Creşterea cererii pe piaţă pentru produsele firmei • Creşterea cererii de la C1 la C2 determină migrarea echilibrului pieţei de la E1 la E2. vom asista la creşterea ofertei pe piaţă de la O1 la O2. Cererea în concurenţă perfectă crescând pentru toate firmele prezente pe acelaşi segment al pieţei. aici preţul pieţei devenind P2>P1. Prin această mişcare regularizatoare echilibrului pieţei va migra către E3 unde creşterea cererii este integral satisfăcută iar nivelul preţului va fi din nou P1. . La acest nivel al preţului firma va fi tentată să ofere cantitatea Q2>Q1. Structurile de costuri ale firmei nu suferă nici o modificare astfel încât firma va înregistra un profit economic egalc u P2-P1.

Limite ale modelului pieţei cu concurenţă perfectă • Piaţa cu concurenţă perfectă este un model util pentru a studia probleme economice reale. al . cum ar fi aşa cum am văzut renta economică sau. efectul economic al taxelor a supra pieţei.

Cournot „efectul competiţiei îşi atinge limitele”. aceasta deoarece piaţa evoluează spre o structură „îngheţată”. Frank Knight arată că pe termen lung nu se mai poate vorbi de competiţie în sens comportamental. Operaţiile din interiorul firmei. • Alte limite pot fi sintetizate după cum urmează: 1) Pe termen lung. asemănător monopolului. iar economia este văzută ca un sistemde pieţe interdependente. prin care resursele sunt alocate şi transformate şi prin care se realizează efectiv producţia sunt neglijate. Sunt însă puţine exemple de astfel de pieţe. abordează concurenţa ca pe un concept indisolubil legat de schimb. poate micii producători agricoli. aşa cum afirma A. Altfel spus. Una din limitele concurenţei perfecte este tocmai caracterul său pur teoretic. În practică însă puţine firme. se confruntă cu o cerere perfect elastică. ci de atomism. în care un număr mare de firme se află in exact aceeaşi situaţie şi în care. de vânzarea-cumpărarea de bunuri economice. S-a încercat depăşirea acestui impas prin introducerea conceptului de piaţă contestabilă prin care vom înţelege acea piaţă pe care o nouă firmă poate intra în exact aceleaşi condiţii de costuri ca şi firma existentă pe piaţă şi din care o firmă poate ieşi fără să piardă nici o investiţie. În acest fel se neglijază faptul că în realitate sistemul economic este un ansamblu de instituţii variate şi în continuă schimbare .A. nu există ceea ce numeam sunk cost. 2) Concurenţa perfectă. În realitate există pieţe aproape perfect competitive. dar într-o oarecare măsură şi celelalte structuri de piaţă. concurenţa perfectă exclude de fapt. psihologic. comportamentul competiţional. Firmele care funcţionează în aceste condiţii sunt dispuse să-şi vândă producţia pentru un preţ apropiat de costul marginal. Firma este analizată doar prin prisma tipului de produs pe care îl vinde sau îl cumpără. fie ele bunuri de consum sau factori de producţie şi implicit de preţ. în sensul unei cereri la nivelul firmei foarte elastice şia intrării/ieşirii libere pe/de pe piaţă.preţurilor administrate sau oferta de muncă.

dacă toate firmele sunt egal ineficiente în administrarea internă. există numeroase situaţii în care oamenii şi organizaţiile nu muncesc la fel de mult şi de eficient pe cât ar putea dintr-o varietate de motive. Eficienta economica este maxima: ●cost minim pe termen lung ● p=Cmg . ceea ce ar presupune eficienţă productivă şi alocativă maximă. Pornind de la aceste limite ale conceptului de concurenţă aşa cum este el abordat de ştiinţa economică. ci în însăşi fundamentelelor. 4) Sunt neglijate interdependenţele inerente dintre firme şi înzestrarea diferită a firmelor cu„abilitatea”de a concura. mult mai importantă decât cea prin preţ pentru că nu loveşte în profitul firmelor. Concurenţa nu este legată în nici un fel de eficienţa internă. echilibrul concurenţial perfect poate implica pierderi de bogăţie.3)Concurenţa este văzută ca o forţă care face ca resursele să „graviteze” în jurul cele mai eficiente utilizări şi forţează preţul să coboare la nivelul celui mai mic cost pe termen lung. Teoria spune că P=CTM=CM. s-a conturat o nouă orientare în microeconomie. mai ales cea tehnologică a firmelor şi neglijează concurenţa prin inovaţie. arată studiile recente.eficienta alocativa . de dezvoltarea „comportamentului”firmei. dar această condiţie nu este suficientă. Conform conceptului de X-eficienţă elaborat de Leibenstein.Smith si în concurenţa este privită mai degrabă ca un concept comportamental. Aceasta deoarece pot să existe rezerve de reducere a costurilor în interiorul firmelor. pentru ca eficienţa să fie maximă. în care are loc o oarecare întoarcere la concepţia lui A.

În aceste condiţii toţi factorii de producţie sunt emuneraţi la preţul pieţei. dacă intră şi firma 2. ceea ce înseamnă că oferta firmelor este zona crescătoare a costurilor marginale dincolo de nivelu lP*. • Faptul că profitul este zero nu trebuie interpretat în sensul că industria o să dispară. cu structuri de costuri identice. Dacă în ramură ar exista doar firma 1. care este costul de oportunitate inclus în costuri Oferta ramurii pe termen lung Să presupunem că într-o ramură activează numai 4 firme. întrucât numai există nici un stimulent pentru intrarea de noi firme pe piaţă. Dacă în ramură există o singură firmă şi preţul creşte cu %ΔP. ci în sensul că industria nu va mai creşte în dimensiuni.. înseamnă că oferta se prezintă astfel: Observaţi că oferta devine din ce în ce mai plată.Comportamentul firmei şi comportamentul ramurii pe Termen lung • Intrarea şi ieşirea liberă a firmelor pe şi de pe piaţă face ca pe termen lung firma să funcţioneze la un preţ egal cu minimul costului total mediu. iar P* reprezintă acel nivel al preţului egal cu costul mediu minim. Acest lucru este firesc dacă ne amintim semnificaţia elasticităţii: modificarea procentuală a cantităţii oferite la modificarea procentuală a preţului. ceea ce arată că cu cât există mai multe firme în ramură oferta este mai elastică. Pentru orice nivel al preţului sub P* firmele vor înregistra pierderi. out-putul va creştecu a .d.a. La o cerere a pieţei C. oferta ramurii ar fi O1. oferta va fi O2 ş. Aceasta înseamnă că pe termen lung profitul economic este zero.m. iar firma obţine profitul normal.

• Cu timpul vor exista suficiente firme în ramură pentru a ajunge la o ofertă extrem de elastică.%ΔQ. pe care să o putem aprecia la o ofertă perfect elastică la nivelul minimului CTM pe termen lung. Au firmele aceeaşi structură de costuri pe termen lung? Dacă ne amintim că o piaţă perfect concurenţială se caracterizează prin perfecta mobilitate a factorilor de . În schimb dacă există in firme. out-putul va creşte cu na%ΔQ. evident mai mare decât ΔQ.

În acest fel consumatorii obligă o parte din firme. Acest lucru este posibil doar dacă firma 1 ghiceşte că poate evalua acel input. antrenând-o reducerea ofertei şi revenirea preţului la P*.producţie. înseamnă că oricine poate achiziţiona factorii în aceleaşi condiţii ca şi firmele existente pe piaţă. şi acestea vor fi primele care vor ieşi de pe piaţă. De altfel. Prin urmare avem toate motivele să considerăm că oferta in industrie este perfect elastică. Inevitabil unele firme au capacităţi mai vechi decât altele. iar P* era egal cu CTM la un nivel dat al capacităţilor. întrucât înseamnă că prin economii de scară cel puţin o firmă poate să capete o poziţie dominantă pe piaţă. ceea ce antrenează o creştere a costului acesteia la nivelul firmei 2. ceea ce conduce într-adevăr la structuri de costuri identice. Explicaţia este simplă: să presupunem că firma 1 ar avea costuri mai mici pentru că are un anumit input mai eficient. cele care ies de pe piaţă. Firma 2 nu este împiedicată de nimeni să încerce să cumpere acest input. să realoce resursele către alte activităţi. la CTM minim pe termen lung. Pornind de la o situaţie dată pe termen lung. Atunci 1 va reacţiona oferind un preţ mai mare inputului. Dar CTM este minim pe termen lung atunci când randamentele de scară sunt constante. dacă nu ar fi aşa nici nu am mai putea vorbi de concurenţă perfectă. dacă cererea scade ea antrenează reducerea preţului şi ieşirea anumitor firme de pe piaţă. motiv pentru care se spune că în concurenţă perfectă eficienţa alocativă este maximă. Care va fi însă ordinea de ieşire din moment ce toate firmele au aceeaşi structură a costurilor? Pentru a răspunde la această întrebare să ne remintim că firmele intră treptat pe piaţă. O firmă poate avea costuri diferite de alta doar atâta timp cât este necesar pentru ca celelate firme să-i cunoască situaţia. . ceea ce înseamnă că pe termen lung toate firmele din ramură se caracterizează prin astfel de randamente de scară.

Concurenta monopolistica Formarea preţului pe termen scurt .

Formarea preţului pe termen lung .

Cererea firmei in oligopol TIPURI DE OLIGOPOL .

Oligopol necooperant (modelul Cournot) ▪ Nici una dintre firme nu incearca sa domine piata ▪ Fiecare incearca sa usu naximizeze profitul in functie de comportamentul celeilalte Duopol simetric .

A obţine profit 1mil$ şi B 3mil$ . grup de firme cu identitate decizională . ambele obţin 1. dar care se înţeleg cu referire la nivelul preţurilor şi cu privire la segmentul de piaţă • Trus.Echilibrul de tip Nash .Dacă A produce ½ şi B produce ¾.Dacă A produce ½ şi B tot ½ din totalul producţiei pe piaţă. fiecare obţine 2 mil$ profit .Dacă A şi B produc ¾.rezultatul fuzionării mai multor firme.5mil$ profit Oligopol cooperant Înţelegerea oficială • Cartel-grup de firme decizional autonome.

nivelul producţiei fiecărei firme.Cartelul Înţelegerea secretă • Acceptări tacite ale unui anumit nivel al preţului din partea firmelor • Cota de piaţă.decizie individuală Monopolul .

inovaţional. bunul este produs de către o singură firmă 2.1. bunul nu poate fi substituit 3.legal. firma monopolistă stabileşte preţul şi cantitatea vândută Monopol: natural. Echilibrul monopolului eficient Echilibrul monopolului ineficient . nu exista concurenta pe piaţă 4.

•Pentru că monopolul derivă dintr-o cerere relativ inelastică(prin comparaţie cu concurenţa perfectă). puterea de monopol este un fenomen relativ. este rar întâlnit. un bun indicator de determinarea puterii de monopol decurge chiar din valoarea coeficientului de elasticitate a cererii la preţ. Discriminarea perfectă . situaţie în care există un control absolut asupra preţului. cu diferite grade de manifestare. stabilindu-se astfel cantitatea tranzacţionată.• Puterea de monopol constă în capacitate firmei de a influenţa preţul făcând produsul mai mult sau mai puţin accesibil cumpărătorului. Monopolul pur.

Discriminarea de gradul I .

Discriminarea de gradul II Discriminarea de gradul III .

iar altul care se adresează mai ales adolescenţilor. cf. Relaţiilor: • Vmg1=P1(1+1/Ec/P1) şi • Vmg2=P2(1+1/Ec/P2) cu •Vmg1=Vmg2=Cmg • Vânzarea la pachet (Bundling) • Să presupunem că o companie de teatru pune în scenă două spectacole diferite.• Ce preţuri practică monopolul pe cele două pieţe? • Preţurile depind de elasticitatea cererii la preţ. unul care se adresează în principal persoanelor mature. Cele două categorii de consumatori sunt dispuşi să plătească pentru cele două spectacole următoarele preţuri .

• Cons.5 • Alte tipuri de discriminare • Discriminarea intertemporală • Discriminarea peak-load (preţuri pentru perioadele de vârf) • Vânzarea condiţionată • Tariful din două părţi Pierderea socială în condiţii de monopol P . • Maturi • Tineri Piesa1 15 10 Piesa2 5 7.

nu modifică producţia optimă a monopolului. t. problema de maximizare pentru monopol este: • Taxa pe profit.Impactul taxei asupra monopolului • Impactul taxei: cazul ε constant – Se observă că monopolul transferă o parte din taxă asupra consumatorului. fiind asimilată unui cost fix.[])() ()1(maxQCTQQPtQ−− .εε11111+=∂∂++=TPTCPmg • Cazul impozitului pe profit • În acest caz.

Preţurile administrate în condiţii de monopol Formarea preţului în condiţiile monopolului natural .

inseamna că putem scrie că: Cmg= P(1+1/Ec/p) de unde rezultă că preţul pe care îl va alege monopolul este: P=Cmg(1+1/Ec/p) • Acest preţ diferă de cel caracteristic pieţei perfecte. venitul marginal şi elasticitatea cererii la preţ există următoarea relaţie: Vmg=P(1+1/Ec/p) • Dacă în această relaţie vom avea în vedere cererea la nivelul firmei şi elasticitatea acestei la preţ.• Între preţ. procentual. fiind mai mare. faţă de costul marginal cu o marjă uşor de determinat ca: (P-Cmg)/P=-1/Ec/p . cum profitul este maxim când Vmg=Cmg.

înseamnă că L va fi întotdeauna pozitiv • În practică este dificil de estimat costul marginal. cu cât pe piaţă există mai puţine firme. Dacă firmele aleg concurenţa prin orice mijloace. determinat ca un raport procentual întreci frade afacerea unei firme care operează pe piaţă şi cifra de afaceri a pieţei. motiv pentru care se foloseşte ca aproximaţiea acestuia costul variabil mediu. în practică se utilizează alţi doi indicatori. fiind mai inelastică. Vom scrie că : L=(P-Cmg)/P=-1/Ec/p • Se poate observa că pentru P=Cmg. puterea de monopol exprimă capacitatea unei firme de a practica un preţ mai mare decât costul marginal şi nu are nici o legătură cu profitul firmei. cu atât vor fi mai tentate să coopereze. cea de-a doua vine şi-o completează.nivelul de concentrare al pieţei. Acesta depinde de costurile medii ale monopolului. şi modul în care interacţionează firmele pe piaţă. după numele economistului Abba Lerner care l-a introdus pentru prima dată în 1934. iar această observaţie trimite la cea de-a treia sursă de putere menţionată. cererea se repartizează pe un număr mai mic. reflectând legea cererii. Explicaţia este simplă: întotdeauna cererea pieţei este mai puţin elastică decât cererea la nivelul firmei. Puterea de monopol derivă din trei surse: elasticitatea imperfectă a cererii. numărul mic al concurenţilor. indicele este zero. ceea ce înseamnă că puterea de monopol este cu atât mai mare cu cât indicele este mai ridicat. Pentru că nivelul de concentrare al pieţei indică într-o oarecare măsură puterea de monopol. deci nu exclude posibilitatea ca o firmă să aibă putere mare şi totuşi un profit scăzut. ce exprimă gradul de concentrare: . Cum elasticitatea cererii la preţ are întotdeauna o valoare negativă.Conform indicelui Lerner. cererea la nivelul unei firme devine foarte elastică şi marjade preţ imposibilă. mai exact numărul jucătorilor majori.• Această marjă poartă numele de gradul Lerner al puterii de monopol sau indicele Lerner. Dar numărul firmelor are şi-o altă implicaţie: cu cât sunt mai puţine. Dacă prima sursă este evidentă. .

elasticitatea încrucişată a cererii: Ecx/py.controlul exclusiv asupra unor resurse naturale sau asupra unor inovaţii.indicatorul Herfindall: H=Σpi2 .acoperirea costurilor de cercetare-dezvoltare. ceea ce conduce la: • Interdependenţa dintre firme =>firmele au un comportament strategic •Produse diferenţiate sau omogene Cauze ale formării oligopolurilor • Economiile de scară • Economiile de scop se referă la: . . Un ultim indicator al puterii de monopol este elasticitatea încrucişată a cererii.. Dacă produsele unei firme sunt puternic substituibile. Gradul de substituabilitate se măsoară cu ajutorul elasticităţii încrucişate: Ecx/py . care constă în fuzionarea treptată a firmelor în scopul creşterii puterii pe piaţă şi a capacităţii de a achiziţiona factorii de producţie la costuri mai mici .acoperirea costurilor legate de lansarea produsului (marketing) .procesul de concentrare a capitalului. • indicele HerfindahlHirschman: Σ=−=niiHHyI12 Oligopol ~ Cauze şi forme ~ Trăsături ale pieţei tip oligopol • Număr mic de ofertanţi. cererea la nivelul firmei este foarte elastică şi nu îi permite o marjă mult superioară costului marginal. în care pi reprezintă ponderea firmei în totalul vânzărilor pe o piaţă cu n firme. .

P*.. Oligopolul noncooperant . Linia roşie frântă indică venitul marginal Cât timp costul marginal oscilează între M şi N. preţul rămâne constant.bariere legale la intrarea pe piaţă Rigiditatea preţurilor în oligopol • Fie un duopol F1şi F2. Dacă F1decide creşterea preţului. F2 nu o urmează. Cererea “cot” • Până în punctul E firma se află pe C1. cererea fiind foarte elastică. Rezultatul este o cerere la nivelul firmei în formă de cot. apoi trece pe C2. iar cererea este foarte inelastică. F2o va urma. Dacă F1decide reducerea preţului.

• Să presupunem că pe piaţa petrolului acţionează numai doi ofertanţi. situaţia profiturilor se prezintă astfel: Oligopolul noncooperant . Iran şi Irak. În funcţie de cât produce fiecare ţară.

cunoscute sub imaginea: Connexşi Orange. situaţia profiturilor celor două firme (mil.• Presupunem că pe piaţa telefoniei mobile din România activează numai două firme.$) se prezintă astfel: cantităţile produse Modelul Cournot . În funcţie de numărul minutelor de publicitate TV.

Atunci: . Modelul Cournot • Exemplul 1: Fie o piaţă de oligopol. Fie Q1producţia primei firme. Cât vor produce cele două firme. pe care activează F1şi F2. cu P=A-(Q1+Q2). F1 şi F2 • Firmele realizează produse omogene • Există interdependenţă între firme • Firmele fixează simultan cantităţile produse • Un “comisar al preţurilor”anunţă preţul pentru care cererea egalează oferta Funcţii de reacţie • Exprimă cel mai bun răspuns al unei firme în funcţie de anticipările cu privire la producţia celeilalte firme: • Q1= F(Q2a) • Q2= F(Q1a) • Echilibrul se va stabili în punctul în care anticipările se confirmă. cu cererea pieţei P=A-Q. respectiv Q2producţia firmei concurente. Cunoaştem: CA1=PQ1şi CT1=cQ1. în ipoteza că urmăresc maximizarea profitului? • Profitul se determină: Pr=CA-CT.• Ipoteze: • Pe piaţă există numai 2 firme. Presupunem că cele două firme au acelaşi CTM=c=CT/Q.

Presupunem că cele două firme au următoarele costuri marginale Cmg1=10 şi Cmg2=12. vom găsi: • Q1=Q2=(A-c)/3 •Soluţia grafică: •Exemplul 2: Fie o piaţă de oligopol. respectiv Q2producţia firmei concurente. cu cererea pieţei P=30-Q. pe care activează F1şi F2. Fie Q1producţia primei firme. Cât vor produce cele două firme. în ipoteza că urmăresc maximizarea profitului? .Pr1=[A-(Q1+Q2)]xQ1-cQ1 Pr1=AQ1-Q12-Q1Q2-cQ1 şi este maxim atunci când derivata de ordinul I este zero. Scriem că: Pr1’(Q1)=0 • Pr1’(Q1) =A-c-2Q1-Q2=0 • 2Q1=A-c-Q2 • Q1=(A-c-Q2)/2 • Asemănător vom avea: • Q2=(A-c-Q1)/2 • Rezolvând sistemul.

vom avea: •Vmg1=30-2Q1-Q2=Cmg1=10 •Vmg2=30-2Q2-Q1=Cmg2=12 •Funcţiile de reacţie sunt: •Q1=(20-Q2)/2 •Q2=(18-Q1)/2 •Soluţia sistemului este: Q1=7.• Profitul unei firme este maxim când venitul marginal=costul marginal: • Vmg1=10 şi • Vmg2=12 • Dar: Vmg1=CA1’(Q1)=30-2Q1-Q2 Vmg2=CA2’(Q2)=30-2Q2-Q1 •Rezolvând.33 “Jocul”Cournot .33 şi Q2=5.

comisarul preţurilor ar fi anunţat următoarele preţuri: •Q/2+Q/2=>P=10 $ •3Q/4+Q/2=>P=8 $ •3Q/4+3Q/4=>P=6 $ •Preţulpe piaţă va fi de 6$. •Dacă presupunem că. $) se prezintă astfel: •Soluţia este supraproducţia: 3Q/4+3Q/4. În funcţie de cât produce fiecare.• Presupunem că F1şi F2au capacitatea. Modelul Edgeworth . situaţia profiturilor (mil. să producă jumătate sau trei sferturi din producţia pieţei. fiecare în parte. în funcţie de nivelul producţiei.

• Firmele au costuri unitare identice şi constante • Soluţia: Preţ=Cost marginal Modelul Bertrand • Exemplu: Pe piaţa răcoritoarelor. de 2 lei grei.• Constrângerea de capacitate: nici una dintre firme nu are suficiente capacităţi de producţie pentru a acoperi întreaga capacitate de absorbţie a pieţei. care pot vinde sticla de jumătate de litru cu 2 lei grei sau cu 2. Modelul Bertrand • Ipoteze: • Pe piaţă există numai 2 firme. Pepsi-Colaşi Coca-Cola. În funcţie de preţul practicat de fiecare firmă. presupunem că există numai 2 firme. profiturile potenţiale se prezintă astfel: • Matricea profiturilor (milioane euro) pe piaţa răcoritoarelor: . • Soluţia: P>Cmg asemănător modelului Cournot. Mai presupunem că cele două firme au acelaşi cost marginal.5 lei grei. • Firmele realizează bunuri omogen • Firmele fixează simultan preţul produsului.

• Cele două firme se confrunăcu funcţia cererii din ultimul model Cournot: Q=30-P • Costurile marginale sunt: Cmg1=10 şi Cmg2=12. iar F2îşi construieşte strategia referitoare la cantitatea produsă în funcţie de F1(pentru F1producţia lui F2 este variabilă exogenă.Modelul Stackelberg • Joc secvenţial necooperant • Presupunem că F1 mută prima. Modelul Stackelberg . cunoscută).

de unde: • Q2=(18-Q1)/2 funcţie de reacţie cunoscută de F1 • Introducem funcţia de reacţie anterioară în încasările firmei leader. care devin: • VT1=30Q1-Q12-Q1Q2=30Q1-Q12-[Q1(18-Q1)]/2 • VT1=30Q1-Q12-(18Q1-Q12)/2 • VT1=(60Q1-2Q12-18Q1+Q12)/2 • VT1=21Q1-1/2Q12 • Venitul marginal va fi:Vmg1 = 21-Q1 • Profitul va fi maxim pentru Q1=11. ceea ce însemană că • Q2=3.• Pentru firma satelit F2. vom avea: • Vmg2=30-2Q2-Q1=12.5 • Echilibrul Stackelberg-Soluţia grafică: Jocul “Stackelberg” .

• Joc secvenţial necooperant. • Dacă F1 joacă prima. reprezentat grafic anterior. observă că avem un singur echilibru posibil: (5.33).33. în care F1 alege prima • Matricea profiturilor se prezintă astfel: Modelul Stackelberg • În cazul unui joc Cournot. reprezentarea sub formă de arbore a jocului va fi: Arborele jocului Stackelberg . 7.

dar distribuţia spaţială este alta • Diferenţierea oferă putere de monopol Cartelul .• Arborele dacă F1 joacă prima: Diferenţierea • Diferenţiere verticală: ierarhizarea firmelor după un anumit criteriu. • Diferenţiere orizontală: produsele sunt asemănătoare. cum ar fi calitatea.

• Fie cererea pieţei:P=A-Q • Venitul însumat al firmelor este: • VT=PQ=[A-(Q1+Q2)](Q1+Q2) • Profitul însumat va fi: • Π=[A-(Q1+Q2)](Q1+Q2)-CT1(Q1)- CT2(Q2) • Pentru ca profitul să fie maxim, avem: • A-2(Q1+Q2)-Cmg1=0 şi • A-2(Q1+Q2)-Cmg2=0 • Ambele firme îşi maximizează profitul, deoarece: • A-2(Q1+Q2)= Cmg1 • A-2(Q1+Q2)= Cmg2 • Producţia este:Q1+Q2=(A-c)/2, dacă Cmg1=Cmg2=c

Cartelul: soluţia grafica

Preţul limită

• Π(Q3)=Q3[P(Q+Q3)-CTM(Q3)] • Strategia de a nu intra pe piaţă este dominantă pentru: P(Q*+Q3)<CTM(Q3) • P(Q*) este preţ-limită

Preţul limită –soluţia grafică
• Fie ecuaţia cererii P=a-bQ, cu Q=Q1+Q2. Dacă Q’<Q*, atunciP’(Q’)>P*(Q*)

Strategii de descurajare a intrării pe piaţă

• Jocul intrării pe piaţă

Jocul intrării pe piaţă cu posibilitatea descurajării strategice

Descurajarea strategică • Firma existentă realizează cheltuieli de descurajare. monopolul va dori să pună în practică descurajarea strategică • Realizarea lui k este strategie de echilibru dacă • (ΠC1-Π-)<k<(Π*-ΠC1). k.Formarea pretului Pierderea sociala Ce este monopsolul? -un singur cumparator -multi vanzatori -produse omogene . concretizate în: • Investiţii în capacităţi de producţie excedentare • Cheltuieli excesive de cercetare-dezvoltare. • Brevete deţinute şi neutilizate • Cheltuieli excesive în publicitate. • Dacă ΠC-k< Π-firma existentavadoriîntotdeauna saintrein lupta. • Dacă Π*-k> ΠC1. de unde • ΠC1< (Π*+ Π-)/2 Monopsonul Cauze. rivalulnu intra pepiatadeoareceare Π-.

numar mic de cumparatori .Sursele puterii de monopsol .elasticitatea ofertei la pret .interactiunile dintre cumparatori .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful