P. 1
Albert Camus - Οι Δίκαιοι

Albert Camus - Οι Δίκαιοι

5.0

|Views: 3,877|Likes:
Published by Julien Febvre

More info:

Published by: Julien Febvre on Mar 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2015

pdf

text

original

AΛiλΠEp i{Α,γ1Υ

AΛMΠEPΚAMY
oΙ ∆ΙΚAΙoΙ
Mετdφñαar1
Ξεν. Ι. Καñακd,λoE
EΛEYΘEPOΣ TYΠoΣ
TΙTΛoΣ ΠPΩTOTYΠOY:
ΣYΓΓPAΦEΑΣ:
METAΦPΑΣH:
ΣToDΦΙoΘEΣΙA:
EΚ∆oΣEΙjΣ:
Les J ustes
Αλµπ6ñ Καµ6
Ξεν. Ι. Καñακ&λoq
B. Γ. Πα6λoυ
EΛEYΘEÑoΣ ΤYΠoΣ
Bαλτετoioυ 53
ΑΘFΙNA 106 81
ηλ.
38.02.040
∆εκ6µβñιoq 1999
xPoNoΣ EΚ∆oΣΙ{Σ:
^Ω
Φ&η
!
,.Ω
ζωτ|
!
∆θv ι}ττdñxει
ζcδη,
παñd
Φdση
ατδ Θdαατo.
Ñcοι..oioq
rκαi' Ι oυλιθτoα
Πñαξη ΙY, ακηη 5
oΙ ∆ΙKAlol πα[1ηκαv,
γι&
πβη
φoΦ,
αrig 15 ∆ε-
κεµ6ñ[oυ 1949, oτδ Θθατño
,Eµπεµδ
(δευ.θ-'vrξq δ Zdκ
,Eµτε'µ6),
µi
οκηvoΘεoiα τoδ Πδλ
,Ετλδ
καi οκηιlα
γñαφιεζ
καt κooτoιiµια τoCr Poν€-
∆ΙANoMΙ-l
NΤoÑA ΝToYΛEMΠoΦ
FΙ /γ1EΓAΛH ∆oYKΙΣA
ΙBAN KAΛΙAΓΙ EΦ
ΣTEΠAN ΦENΤoPoΦ
MΠoÑΙΣ ANNENKoΦ
AΛEΞHΣ Bo.Ι.NoΦ
ΣKοYÑAToΦ
lDOKA
ñ
ΦTΛAKAΣ
/ν1αñiα Kαζαµq
Λ1ιoiλ Λαα1γ
Σiñζ Pεζιαvi
Mιroiλ Mπoιlκi
.Y6
Mπñαι,t€fγ
Zδα Πoµµιi
Πr]rλ'Eτλδ
Λoι;t Πañντoδ
MαrποñµπG
ΠÑAΞΙ-{ ΠPΩTΙ-Ι
Tδ διαµθñιoµα
τδv τφ'µακñcrτδv.
Πñcoi.
(.l-l αδλαiα διpcbvεται
µθo'
oη oιγ{.
.H
Nτ6ñα
l<αt δ
,Avν€vκοφ
oτ€lκαy.ται παvω οη olκηνξ dκiη.
τoι.
,Aκo,Φετcrι
τδ κoυδoOvι τfrq θξ6θυ.ñcιζ τoi δια-
.1lεñ.ioµατog
πcδ
xτυπ&
ιµια
φo.ñα.
.o
'ΛwΑvκoφ
µ
Evα κ[ηrµα τcΟ
xεñιoO
πñαoπαΘεi ν& oταµccτl,1αει
τξ Ντ6ñα, πoδ
φαlνεται
πδg
,θθλει
κοcrι να πεi. Tδ
κoυ.δoovι
ξαvoryτυπ&
δυδ
φoñiq
oυν€xειcr).
ANNΕNKOΦ.- Aδτδq εivαι.
(Bγαiνει dπδ τδ δco-
µ&τιo.
.o ,Aw€,vκoφ
ξαVαγυ,ñi,ξaι
µαζδ µi
τδ Στεπdcv,
πoδ τδv κñαΓa dπδ τoδg δµoυq).
ANNΕΝKOΦ'
--
Aδτδζ εiναι.
.o
Στεπdcv.
NTOPΑ.
-
(Πño1coñεt πñξ τδ Στεπαv καi τoo
τι&ν.ει τδ
xθñι).
Π6oo vιδθco εδτυ1ιoµ6η ΣτΞπαν !
ΣTΕΠAN.
--
Καληµ6.PΦ Nτδñα.
NTOPA.
-
(Koιτ&ζovταq τδ Στετrοcv πñooε1τικα).
Πθñαoαr,, τñ[α
xñ6.νια
κι6λαq dατδ τδτε.
ΣΤEΠAN,
--
Να[, τñiα
1ñ6vια.
T{ rµ€ñα τroδ
µθ
πι&-
οανε Ξñy6µoυv οi o&g.
NΤoÑA.
_-
Nα[, &ληθεια, οi πε'ñυµ€ιvαµ.
.Ι-Ι
δñα
τεñνo0αε καi
ξ
καñδιd'µoιJ σφιγγ6τω,, δλoθνα καi πιo
τcλΟ. ∆iν τoλµo0οαµε ιηα κoιτοq(τoΟµε oτd
,µdcτια.
ANNENKOΦ,
-
Xñει&oηκε ιl, dλλdξoιlµε διαµθ-
οισµα
γι,
&λλη
µι& φoñ&.
ΣΤΕΠAN. -_

ξθñ<o.
NTOÑA.
---
Kι θκεt κ&τω, Στεπ&v, πδq πθñαoεq;
ΣTΕΠAΝ.
--'-
,Elκεi
κατcο;
ΝToÑA. -- Στδ κατεñγo.
ΣΤΕΠAN.
__
∆ñcrπετε0oαµε'
ANΝENΚOΦ.
-

'ληñoφoñη.Φκcηµε
καΙ
γεlµ[αα.
:ε απδ
xαñd,
δτω.,
µαΘαµε
δτι κατ&φεñεe vd
φτ&oειq
οην:Eλ6ετiα.
-B-
ΣTΕΠAΝ.
-
.Ι-l .Ελ6ετiα
εIv, ξvα dλλo κ&εεñγo,
/ν1ττοñια.
ANNENKOΦ.
-
Τ,εiν, αδτ& πoδ λ€q;
,Εκεi,
τooλα-
yιc,τov, εiναι λε0τεñoι ol chlθñq:πoι.
ΣTEΠAN.
_-
.H
θλευθεñ(α εΙι,ιαι κι α0τη κiπφγo,
δoo κι Eι,.αg
µoνξα
&r,θφlπoq εiιlαι δoδλog πcrνω oτη
γQ.
EΙµoυν θλε0θεñog κι δατ6oo δθν Ξπαι.iα
o:υτε oτι.
Υµη
vα ακ€φτoµαι
η
Ñωo[α καi τoδq oκλαΘoυg τηs.
(Σιωτη).
ANNENKOΦ.
-
Ε1µαι ειiτυ1ξq, Στεπccv, πoδ τδ
κ6µµα o, Eoτελ' €δδ.
ΣΤEΠAΝ.
-
,,Επñεπε
ν&
µi
ατεiλει. Πvιγ6µoυν.
,,Eπφτιε,
θπιτ6λoυ9, vα δΦoω, νd δñαoω. .. (Koιτξει
πñoοε1τικd τδν
,AννΞνκσφ).
Θ& τδv oκoτrirooυµ, δiν
εΙν, Eτoι;
AΝNΕΝKOΦ.
-
Kαi Θθ6αια ft τδν oκoτcbαouµε.
ΣΤΕΠAN.
.-
Nα[, πñθπει
.,.j.
τιiν οκoτrboουµε α0τδν
τδ δl],µιo. EIoαι δ dñxη;,δq MτΛñια, καi Θα δπακoΦoα>
crd δ,τι
µoδ
τιεiq.
ANNEΝKOΦ.
-
∆θ
µoδ 1φιαζεται η
δπ6o1εοl,1 ooυ,
Στεπαv. ΕΙµαoτε δλoι ιiδθλφια.
ΣΤEΠAN.
--
Χφιdζεται πειΘαñxiα. AΟτδ τδ κοcτ&-
λα6α oτδ κατεñγo. Tδ oooιαλιατικδ θπανασεατικδ κ6µ.
µα
θxει <iνΦκη &πδ τrειθειñx[α. M6νo δτcrv ε[µαoτε τtεt-
θαñ1ηµ6νoι,, θα ακoτcοoouµε τδ
µεγαλo
δo6κα καt θ&
γκñεµ[oοι,lµε
την τυ.Ñανν[,α,
NΤOPA.
-
(Πληoιαζoιπαg τδ Στεπcrv). KαΘηoε,
Στεπαv. Θα πñθπει ν& εioαι κoυiñασµθν.oq, δoτεñ' deπ6
,vα
τδoo
µεγ&λo
ταξ(δι"
ΣΤEΠAN.
-
∆θv εiµcrι τιoτi κoυ,ñα<rµ€νog.
(Σιωπη.
.FΙ
Ντ6ñα κ&θεται).
ΣTΕΠAN.
-
Eivαι δλcr €τouµα, Μπ6ñια;
ANNENKOΦ.
-
(,Aλλ&ζovταg τ6ιο).
'Eδδ
κι €vα
µQvα,
δυδ <1πδ τoδg ουwñoφoι.lζ
µαζ
παñακoλoι:Θoiν
τLq κιvηοειg τoδ
µεγdλoυ
δoιiκα.
.Ι-Ι
Ντ6ñα Ξ1ει oυγκεν-
τµboει τδ δλικδ πo$
1µιαζεται.
ΣTEΠAN.
-
.F{
πñoκηñυ€η εiν, Eτoιµη;
-_9-
ANNΕNKOΦ.
-
Nαi.
..oλη
i
Pωo[α θα
µirθει
πδq
δ
µεγαλoq
δooκαg oκoτciΦκε
µi
6δµ6α ,i"δ
η µοqη.
τικη δµαδα τo0 oooιαλιoτικοΟ €παιlαoτατικoδ
κ6µµα.
τοg,
για
ν,α πñαγµατoπoιηθε[
πιδ
γñηγoñα
f1 dcπελεOθε.
ñωoη
τoδ
ñωoικoδ
λαoo.
.Ι-l
αΟτoκñατoñικη
αυλη θα
µα-
θει, κι αδτη, πδg εΙµαoτε <iπoφαoιoµ6ιloι
v& ουιεx[.
σoυµε την τñoµoκñατικη
µαζ
δΦη δc τηv δñα πoδ
i
γi
θ& πεñαoει oτα
1θñια
τoδ λαoδ, Nαi, Στεπ&v,
ι:α[',
δλα εΙναι Eτoιµα
!
.Ι.{
oτιyµη πληoιdζει.
ΣΤEΠAN.
-_'Εγδ
τ[ πñθπει να κ&νω;
ANNΕNKOΦ.
_-
Σηv &ñxη, θα 6oηΟr1oειq τη Nτ6-
ñα.
.o
ΣΘαΙτoεñ,
πoδ θα παñεrg
τη Θ€oη τoυ, δo0λευε
µαζ0
τr|c.
ΣΤΕΠΑN.
._
.o
ΣΘαΙτοεñ
oκoτcbθηκε;
ANNΕΝKoΦ.
-
Nαi.
ΣTEΠAN,
-
Πδc;
NΤoÑA
-
Εiταν dτΟ1ηµα.
(.o Στεπαv κoιταζει καλα
.
καλ&
τη Nτ6ñα.
.Ι-Ι
)τoñα
1αµηλcbνει
τα
µατια).
ΣΤΕΠAΝ.
.-.
Kαi Uoτεñα, τ[ Θα καvω;
ΛΝNENKOΦ.
-
Θα iδoδµε yια
δατεñα. Πñ€τει ιια
..:αι Eτoιµoq vα
µGq
ctντικαιαoτηοειg, &ν
1ñειαoτεi,
..:i
ια διατηoηoειq τδ oΟνδεouo
µi
τηv Kειτñικη
'Eπι-
::':τξ
'
ΣΤΕΠAN .- Πoιoi εΙναι oi ο0ντñoφoi
µαq;
ΑNNΕΝKOΦ.
-
.o
Ξvαg εiναι δ B6iνoφ, πoδ τδv
.
,.-lñισεξ
οτην
.EλΘετ[α.
ToΟ Ξ1οr θµπιατoοΟνη
παñ, δλo
_
'.
εLναι ν6'o9. Τδ Γι&ι,εκ δiν τδv yι.ωñiζειq.
ΣΤΕΓΙAN.
_-
Τδ Γιdνεκ;
,\NNΕNKoΦ-
-_
Τov Kαλιαγεφ. Τδv λ6µε καi πoυ1.
ΣΤΕΠAΝ.
-
AΟτδ
δi.l εiναι διoµα
για
Evαν τño.
: ^ /'rΛ
.\ΝNΕΝKoΦ.
(Γελδνταg).
.o
Γιαvεκ πιoτε0ει
-
i,τ[θετο. Λθει πδc
η
πoiηοη εiι,αι dδε-λφi1 τfrq θπα.
:
:::]iζ.
.rΤΕΠAΝ,
-_
Μ6vo o[ 66µ6εq 6οηθcvε
τi1v €παvα-
--10-
σταη. (Σιωπη). Nτ6ñα, τι.oτειlειq πδq θα
µπoñθoω
ν&
oi 6oηθξoω;
NΤoÑA.
-
Ναi. Πñiπει
µovξα
να πñoo€1ouµε
µη
oπααει δ πυñοoωλξvαq
ηξ
Θδµ6α9.
ΣTEΠAN.'- Kι &v oπαoει;
NΤoÑA.
*.-
,,Eτoι
oκoτιbΘηκε δ Σ6dΤτoεñ. (Σθ λι.
γo).
Γιατ[
γελdq,
Στεπiπ,;
ΣΤΕΠAN.
_-
Γελδ;
ΝTοPA.
*
Nαi,.
ΣΤΕΠAN.
-
Aδτδ
µoδ
oυµ6α[,νει καµι&
φοñcr.
(ΣΕ
λiγo.
.o
Στεπ&v
φ.α[νεται
οαv ν& oυλλoγlζεται κ&τι).
Γι& π€g
µoυ,
Nτ6ñcr, Q6η
.µπoñoδoε
µια
66µΘα ν& τινα-
ξει
οτδv ri€ñα τoΟτo τδ oπ[τι;
NΤOPA.
-
Mι&
µoιrcr1α,
δxι. Θα τo0 Eκανε, δµ,ξ,
µεγ&λεg
ζηiµιθq.
ΣΤΕΠAN.
-_
Π6oεq 66µ6ε9 Θα
xñειαζ6.ταν
κccvεi.g
για
ια τιναξει oτδι,, &θñα
η
Μ6ξα;
ANNENKOΦ.
-
Etoαι τñελλξ! Ti Θ€λειq vα πεiq;
ΣΤEΠAN.
-
Τ[πoτα.
(Τδ κoυδoιiνι τξq €ξιb&J ñcrq τo0 διαµεñioµατoq
1τυ-
παει uια
φcñα.
Στ€κoνται δλoι κι &κoδν καi πañιµθι,,oυν.
Χτυπ& <iκ6µη δυδ
φoñ€q.
.o ,Awiνκoφ
τηγα[vει οτδν
τñoθ,αλαµo καt
ξοn:ccyυñiζει
µαζδ µιθ
τδν B6Ινoφ).
Bο.Ι.NοΦ.
-
Στεπαrl !
ΣΤΕΠΑN.
--
Kαληµθñα.
(Σφiγγoυν τ&
1€ñια.
.o
B6iνoφ πληoιαζ.ει τi1 Nτ6ñα
καi
η φιλc).
ΑΝΝENKOΦ.
-
Πξγαν δλα καλα,
,Aλ€ξη;
Bo.Ι.NoΦ.
*
Nαi.
ANNΕΝKOΦ.
_-
Λ1ελθη.oεg τξ διαδñoµi1 <iπδ τδ
&ιlακτoño δg τδ θ€ccτño;
Bo.l.NoΦ.
-
Nα[. T.bño εiµαι oθ θθη &κ6µη κcιL
να
η
οxεδιαoω. Koiταξε. (Σ1εδι&ζει). ΓcοvιΞg, ατενd-
κια, πλcrτεlεζ.' , τδ dµαξι θα πεβoει κ&τω dcτιδ τd πα.
ñ&θυñα µαq.
,\NNENKOΦ.
-
Τi ,oηµα(νοι:ν
αιiτoi ot δυδ Cyrαυ.
Pο[;
-
i1
-
Bo.l.NoΦ.
-
Mι&
µικñη
πλccτεi,α, δπoυ κ6Θoυν
τα.
)
υητα τ& ciλoγα, καi τδ θ€ατño, δπoυ Θ& oταµοcτξoει
i
ciµαξα. Ε,iιαι, κατα
η γvcb,µη
.µoυ,
τα καλ0τεñα
η.
uεiα
γι&
τξ δoυλει&
µαg.
ANNΕNKOΦ.
-
Για δδoε
µoυ
,δδ
τδ cγθδιo!
ΣΤEΠAN'
*-
Kαi oi
1αφι6δεq;
Bo'Ι.ΝoΦ.
-
(∆ιoταζovταg).
.Yπ&ñXoυνε
πoλλo[.
ΣTEΠAN.
-
Σθ
φo6iζoυν;
Bo.Ι.NoΦ.
-
.Aπλδq
δθν
µο0
εivαι εδxαñιστcι.
ANΝENKOΦ.
-
Σi κcrvθνccv δθν εivαι εδ1αñιαroι.
'.iξv
<tνηoυxεig.
Bo.Ι.NoΦ.
-
∆ε
φo6&µαι
τ[π'oτα. ∆i
µ'
αñ6oει,
δµ.,ζ, να λ€ω ιpθµµατα,
αδτδ εtιlαι δλo.
ΣΤΕΠAN.
-
.,oλoq
δ κδαµοq λθει ι,|,lθµµατα.
,EκεΙ-
ιo πo.j
1ñειαζεται
εΙναι ν& τα λθει κccvεig
µθ
δµoñφo
τñ6πo.
'
Bo.Ι.ΓJ oΦ.
-
∆tv εΙv, εδκολo.
.,oτccv
oπoι}δcιζα, o[
..:υµφιτητ6q
µoυ µδ
κoñ6tδευοcv
γιατΙ
δiν l]ξεñα ν& δπo.
κñ|vοµαι.
,,Ελεγα
παyτα δ,τι oκεφτ6µoυν.
Στδ
τiλoq, µ,
εδιωξαv
&πδ τδ Παvεπιoτξµιo.
ΣTΕΠAN.
--
Γιατ[;
Bo.Ι'NoΦ.
-
Mι&
µεñα, µi ñrbηoε,
ατδ
µαΘηιµcr
fq
iστoñιαζ,
δ καΘηγηΦq,
πδζ Ξ1τιοε
δ Mεy&λoq
Π€-
τñοq τηv
.Aγiα
Πετño0πoλη.
ΣΤΕΠAΝ'
-
.Ωñα(α
€ñδτηoη.
Bo.Ι.ΝoΦ.
-
Me τδ αΤµα καi τδ
µαoτ[γιo,
<iπ&vτη.
oα.
.,Yατε,ñ,απδ
αδτδ
µ,
€διωξccv.
ΣΤEΠAN.
.-
Kαi Uoτεñcr;
Bo.l.NoΦ
-
Kαταλc€α
πδq δdν ε[τcrv dñκετδ ιrcr
καταγγ€.λει
κ.οcvεiq
µoνξα
ην
dδικ[α,
,,Eπφτιε
να δ6.
σει lKαi
Φ
ζωη
τα.:,
γι&
ν&
ηv
πoΜµτ]oει. Tcirñα,
εIµαι
εΟτυ1ιοµθιυg.
ΣTΕΠAΝ.
-
Λ€q, δoτ6oo, ι}θµµατα!
Bo.Ι.NoΦ.
-
Λ€ω. ∆ε Θ& λθrο, δµcoq, πι&
ψθµµατα
Φv tµ6ñα
πoΦ Θ&
ñiξαl Φ
66µ6α.
-12-
(Χτυπ&
τδ κoυδoΟνι
τξs
εξcbΘυPαζ
τoδ διαµañ[αµα.
,oq.
λυδ
xτυτrl1µcrτcι
Uoτεñcr
πdλι
Ξγ
µαrxt1α.
.Ι-{
Nτ6-
ñα
τñθxει
-6ιαατικd
οτδν
πñΦαλαµo).
ANNEΝΙ(oΦ,
-
Elvαι
δ Γιdcvεκ'
ΣTEΠAN.
_
∆θν εiναι
τδ tδιo oυνΦηµατικδ
ITΥΙηµi.
ANΝEΝKoΦ,
-
.o
Γι&ιεκ
διαοκεδαζει
dλλαζoντ&g
τo,
,,Ε1ει
τδ δικ6
τoυ oυνθηµccrικδ
1τι5τηµα.
(.o
Στεπ&ν.
&ν.ccoηκδνει
τoΦ.g
δµ*c.
.,i,1Ψ-:
':
Nτ6ñα
ν&
µιλ&
oτδv
πñoθiλcφο..
M1αil,,oυν
f1 NτOñα
και
δ Kαλιccyεφ,
κñατηµEvoι
&πδ
τδ
xθñι.
.o
Kαλιcryεφ
γε.
λα}.
ΓιTOPA,
--
Γι&vεκ,
ν& ooδ
oυoτηooυµε
τδ
Στεπ&ν,
τδν
crντικατααταη
τoδ
ΣΘ&iτoφ,
KAΛΙAΓΙEΦ.
-
Kαλδq
ξñΘ.g,
ciδελφ.
ΣTEΠAN.
-
EΟ1αñιοτδ,
(.Ι-Ι
Ντoñα
καi. δ. Kαλιccyιεφ
κ&θονται
&ντικñιαι&
µi
τoδq
dτλλoυg).
ANNEΝKOΦ. --
Γι&vεκ, εΙoαι
oiγoυñoc
πδq
θα
µπo.
ñθoειg
v' *ναγνι,:ñi.oεη
τδ
dµd€,ι;
.
KAΛΙAΓιEΦ.
-
Nα[,
τδ εiδα
δυδ
φñθg,
µδ
τ{ν
ξ-
oυxlα
,µoυ. λ16λι9
QαvεT,
θα τδ
&vcryν,οlñioω
&vαµεoα
oi
xιiiol
,,Εxιυ
κñccτξoει
oτδ
µυαλ6
µoυ^δλεq
"l1}T:-
}εñ..εζ,
.",.
.,Ει,ει
τζαµι
τoδ
&ñιoτεñoδ
τoυ
φοζvαñιoυ,
λoγou
Χαñη,
€1ει
κ&τι
1αñακι69.
.
Bo;l.NoΦ.
_-
Kαi oi
xαφιθδεq;
liAΛΙAΓΙΕΦ.
-
.Yπαñ1oυν
Eνcι
oωñδ
<iπδ^δαΟτoιη.
,,Ε1oι,µε
γ[vει,
δµωq,
φiιo...Σκ:φτεiτε
πδq
µo0
Φoño.
ζoυν
τoιγαñα-
(Γελe)
AΝΝENKoΦ.
-
,Επι6ε6αiωoε
τig πληñoφoñιεq
δ
Πα6ελ;
1(AΛΙAΓΙEΦ.
-
.o
µεγαλog
δo0καg
θα παει
αδτξ
τη 6δoµ&δα
crτδ θθατñο.
.o
Π&6ελ
θα
µαθει
τη,
i},θξ
καi θ, αφ{αε.
Ξι.α
µηιx.lµα
ατδ θυñωñ6.
(Γυñiζει
πβc
τn
Nτ6ñcι
καi
γελ&).
E1µαoτε.τυxεñoi,
Ντ6ñα,
NTOÑA.
*
(Koιτ&ζoπdg
ταv oτ&
µ&τια).
∆θv.κd.
ιειζ
πιd
το
γυñoiογo;
Nα, τcbñα,
πoΟ
,γινεg
ψγαλoq
-13_-
(,i[)Χoνταζ.
Τi δµoñφα πoδ εIvαι ! ∆θ λυπ&oαι πoδ δiιr
,,xι
ιg πια oτδ κεφ&λι τξv τoυλoιrπα σoυ;
KA^ΙAΓΙEΦ.
.-
(Γ'ελa).
'Aλτiθεια,
εiµoιrν πoλδ πε-
1lr1φανog γιd
τ{v τoυλo0πα
,µαJ .
(Στδ Στεπdαιl καl τδν
'Avv6vκφ).
Πθñαoα δυδ
µξνεq,
παñακoλoι:θ<bιπαq τoιη
yι;ñoλ6γoυg,
κα[ πεñιoo6τεño &τrδ Eιlαv
µξνα για
ιιτ
1iιiΘ<ο
να τoδq
µιµoδlµαι µ€oα
oην καµαñoιλα
µoυ.
()i
αυvαδελφο[
µoυ
δθ
µi
δποτιτε0,θrlκαv ποτ€. <Εtvαι
µε-
,,αλη
µαñκα,
iiλεγαv, θα
µπoñoioε
ν& πoυληoει &κ6µη
καi τ' &λoγo τoi τo&ñoυ>. Kαi πñooποθoClοccv κι crirτol,
1ri
τi1 αειñd τoυg, vα
µi µιµηθoCrv.
NΤoÑA. --
,EoO,
φυoικd,
Θα
γελoδoεq'
KAΛΙAΓΙEΦ.
.- Ξ€ñειξ
κcλ& πδq δθ
µπoΦ
,o Eµ.
lτoδloω τδν €αυτ6
µo{J
vd
γελa.
Aοη
η µεταµφιεη,
ιxδη f1 καιvo6ñγια
ζωη...
δλα
µθ
διαoκθδcrζαv.
NTOÑA.
-,Eycb,
δiν
ξοcπδ
τlg
µεταµφι€οειq.
(∆ε(-
1vει
τδ
φ6ñεµα ηq).
K' δατε.ñα, αδτα τα
ξñηατα
πo-
λυτελξ
ñoηα
!
.o
Mπ6ñια Θα
µπoñoCloε
v&
µoδ
6ñεi
κccτι ciλλo.
'Hθoπoι6g
!
.Ι-{
καβιft
.µoυ
εivαι dπλr].
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-
(Γελa). Etoαι τ6οo δµoñφη,
µ'
<xι)τδ τδ
φδñεµα'
ΝΤoPA.
-
,,oµoñφη
! Θ&
xαιβµoυv,
αν εiµoυv.
∆iν πñ€πει, δµωg, ν& oκ€φq1crι τ€τoια πβγµατcc
KAΛΙΑΓΙEΦ.
__
Γιατ[; Τ&
µiαιcr
ooυ εTvαι πdnπα
Θλιµ€rrα, Nτ6ñα. Πñ€πει wr ε1oαι
xαño0µεη,
πñAπει vα
εiααι τrεñηφαvη.
.Fl
δµoφιd δπ&ñxει,
i xαño
δπ&ñ1ει !
.Στoδq
γαληνιoυq
τ6πoυq, tiτroυ
{
καβια
µου
oθ λα-
7ταñoδoε.
. .
NΤoÑΑ.
-
(Xαµoγελιbvταζ).
...Ζoooα Eνα αicb.
νιo καλoκα[ñι. . .,.
KΑΛΙΑΓΙEΦ
-
"Ω,
Nτ6ñα, τoδg θuµ&oαι αδτα)g
τoδg oτ[1oυg! Χαµoγελ&q;
Π6oο εiµαι ε&π.ηxιοµθιοq...
ΣΤEΠAN.
--
(∆ιακ6τrται,ιτcrζ
τδv Kαλιξιεφ).
Χe.
\/oυµε
τδv καιñ6
µαg.
Mπ6ñια,
δθ ιloµ[ζειg &rι πñ€πει να
ι.iδoπoιηοoυµ€
τδ Θυñωñ6;
(.o Ι{αλιξιεφ
τδν κoιτ&ξει
µδ
€κπληθη).
AΝNENKOΦ.
-_
Nα(. Nτ6ñα,
Θα κm€:6ειq; Ml1v
ξε.
-'t4
*
xνGq
τδ πoυιñlµπou&ñ.
.o
Bδivoφ Θα oδ 6oηθf1oει,
iloτεñα,
νd 6&λετε τ& δλικα oτδ δc^rµ&τιo.
(Φε0γoυν δ καΘθvαξ &πδ dντtθετη
,µεñι&.
.o
Στεπαιl
πñcγcοñεt πñξ τδν
,Avνivκαφ
µθ
&πoφαoιατικδ
6iµo).
ΣΤΕΠAN.
-
Θθλω v&
Φ ñi.ξω
θγδ
η
66µ6α.
ANΝΕNKoΦ.
-,,o1ι,
Στεπ&v.
AδτoΙ πoδ θ&
ñi'ξoυν
η
Θ6µΘα
Ξ1ουv πι& δñι,cθε1.
.
ΣΤEΠAN.
--
Σi παñακαλδ'
Ξθñειg
τi αη.µαlνει αι).
τδ
γι& µιlvα.
ANNΕNKoΦ.
-
,,oxι. .H
πειΘαñ1[α
εlvαι πειΘαñxlα.
(Σιωτη).
'Eξdλλoυ,
δiν πñoκειται

ñi.ξω
θγδ
Φ
6δµ-
Θα.
,Εγδ
θα πε.ñuµθνω
Ξδδ.
"Ι.Ι
πειθαñxlcr
εiναι oκληñδ
πñΦyµα.
ΣΤΕΠAN.
_-
Πoιδq Θ&
ñiξει ηv
πñcbη 66µΘα;
Ι(AΛΙAΓΙΕΦ.
*-
,Εγιb. .o
B6ινoφ θ&
ñi,ξει η
δε0.
τεñη.
ΣTΕΠAN.
-'Eo6;
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-Σi
θκπλ{ooει αδτ6;
∆θ
µo0
€1ειg,
λoιπ6ν, θµπιοτο.α6η;
ΣTEΠAN.
-

γι,
αδτδ τδ πñξµα
xñειαζεται
τε[ñα.
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-
Πε[ñα;
Ξ6ñ.ειq
πoλδ κολα πδq
η
66µ6α δθ τη
ñi1νoυιl
πσP&
µι& µoνξα φo,ñα,
κ' δαrε-
ñα...
Kαvεig δθv την E1ει
ñ[ξει
δυδ
φoñ6q.
ΣΤEΠAN.
-
Χñει&ζεται oταθεlñδ
1θñι.
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-
(∆εixνovταg τδ
16ñι
τoυ). Ko[τα.
Πιατευειg πδq τδ
xθñι µoυ
τñΑµει;
(.o Στεπ&v oτñ€φει τδ πñ6ocαπ6 τoυ dλλoο).
ΚAΛIAΓIEΦ.
-
∆ε θ& τñ€"pιει. M& τi! Θα Exco ταιl
τOñαwo
µπñocτα µoυ
καt Θα διoταoω; Πδc
µπoñε1g
να
πιoτεΟειg
κατι τθτoιo; Kαi cw dκ6µη τδ
1€ñι µoυ
€τñaµε,
ξiñω
Evαν τñαπo
γιd
να oκoτcbαω τδ
µεγ&λo
δοιjκcr ατα
οiγoυñ'α.
ANNENKoΦ.
-
Πoιδg εivαι αΟτδg δ τñ6πo9;
KAΛΙAΓlEΦ.
-
Θd
ñι1τδ
κατω &πδ τα πδδια τδν
dλδγωv.
,-
15
--
(.Ο
Στεπ&ν σηiκc.}vει τoδg δµoυg καΙ παει καi καθε.
Ι.!t
(Ιτι)
θαΘog τoΟ δο:µατioυ).
ΛΓiNΕNKoΦ.
-
,,Ο1ι,
α0τδ δθv εΙι.αι &παñα[ητo.
(
).
ι iτñ...ΙΓει v& πñο.oπcιθ:1oειg vα
φιiγειg.
.Ι-i
δñ1,αναrη σθ
,1.
ια(εται,
πñi.πει v&
φυλαxτεiq.
KAΛiAΓΙEΦ.
-
Θ& δπακ'o0oω, Mπδñια! Ti τιµf1,
ιi τιµri1
για µ6να!
"Ω'
θ& πñooπαΘηorο v&
φανδ
&ντ&-
ι,r,lq
cιδτi1S τξc τιµQc!
AΝNΕΝKOΦ.
-'
Στεπ&ι,, €oδ θ& εioαι oτδ δñ6'µo,
i,ιlτ1v
δñα δ Γιαvεκ rιαi δ
,Aλ€ξηq
θ& πεñιµivoυν τξv ci-
1lrxξα.
Θg πεñα<lειg, iioυy.α - i]oυ1α'
µπñδζ
dπδ τcr πcrñα-
O.ι"lñα
µαq
καi Θα
µ&g
κ&vειg oιvιαλo.
.Ι-{
Nτ6ñα κι Βγδ
(lιx
πεñιµθνoυµε iδδ
γι&
ν& πετ&ξoυµε τi.g πñoκηñ0ξειζ.
,'Λv
Ξ1oυ,µa λi,γη τ0γη, δ
µεγαλog
δoΟκαq θα πε'θccvει.
ΚAΛΙAΓΙΕΦ.
--
(Mε dξαñη). Nα[, Θα τδv crκoτcb-
ιlcυ
! Τ[ ε0τυ1[cι, &v πετ61ω !
.o
µεγαλog
δoδκαg δθν
l [ι'αι τ[πo'τα. Πñ6πει να
1τυrπηooqµε
πιδ
ψηλ&
!
AΝNENKoΦ. --'.
Πñθπει,
πñδτα, να
1τυτηιooι-trµ
τδ
1lεγ&λo
δoΟκα.
KAΛΙAΓΙΕΦ'
-
Kαi &v dπoτξrυ, Mπ6ñια; Θα πñ€-
πει, τδτε, να κ&vω δ,τι κ&voυv οi Γιαπωv€ζoι.
ANNENKοΦ.
-
Tι Θig ν& πεiq;
KAΛΙAΓΙΕΦ.
--
oι Γιαπωvθβι, στδν πoλεiµ,o, πoτθ
i,lεν παñαδivoνταν. Aδτο,κτoνoDoαv.
ANNEΝKoΦ'
-
,,oxι.
∆iν πñθπει vα oκ€φτεroαι
Φv
α0τ<rκτov[cι.
KAΛΙΕΓΙEΦ.
-
M&
γιατ[;
AΝNΕNKoΦ.
--
Θ&
ξαναγυñioειg
παλι κovτα
µαg.
ΣΤEΠAN. --- (∆4λcbνταg ιi"πδ τδ 6αΘo9 τoCl δω,µατ[.
ου). Για ν' αΟτotκτovη'oει κcιvε[g, πñθπει ν' &γαπαει παñα
τιoλδ τδv €αυτ6 τoυ.
.,Εvαq
πñαγµατικξ θπαιlαoτcιτr1q
δθ
µπoñεi
ν' dcyαπ&ει τδν θαυ.τ6 τoυ.
KAΛΙΑΓΙΕΦ.
-
(Γυñiζovταg πñδg τδ
µθñoc
τo.Ο
Στεπ&v,
µi
Ξµφαη).
.,Εvαq
dληΘινΦq θπαvcιcrr&ηg; Για.
τi
µoδ φEñvεoαι
Ξτoι; Tl ooδ Ξ1ω
'καvει;
ΣTEΠAN.
--
∆θν <il.yα,cδ αΟτo0g τroδ
γlvowαι
€πα-
ιαoτατεq,
γιατi
πληττoυν.
--16-
ΑΝΝΕNKoΦ.
-
Στεπαν!
ΣΤEΠAΝ. (Σηκcbιεται πανω καi πληοιαζει
τδν
,Aw€vκφ
καi τδν Kαλιωyεφ). Nα[, εiµαι 6dvαυοog.
Γι&
µ€να,
δµ,ζ, τδ
µiοoq
δθν εiναι παι1νiδι. ∆i 6ñιoκ6.
µασr,
θδδ
γι&
να θαυµ&ζουµε τoδg θαυτo0g
µαq.
Bñι.
oκ6µαoτ' €δδ
γιd
να τrετ01oυµε.
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-
(,,Ι-Ιñ..µα)' Γιατi
µi
πñoo6αλλει9;
Πoιδg oo0
,πε
πδq Ξγιvα €πωyαcπdcττlq €τιειδi1 Ξπληττα;
ΣΤΕΠAN.
-
∆iν
ξεñιJ ,
,Aλλαζειq
τ& oυνθn,µατικα
1τυτrf1µοcrα
τoδ κoυδoυνιoΟ, ooδ dñ€oει v& πα[ζειq τδ
ñ6λo
τoo
γυñoλ6γoυ,
&rrαγγ€λλειq cπ[1oιη, θθλειg να
ñι1τεtg,
κcιτω dπδ τα π6δια τδν dλδγ<υν, κα[, τ<bñα,
µι-
λ&q
για
αδτoκτoνiα.
'.
(Τδν κoιταζει ατd
µατια).
∆iv
οoδ E1ο:
θµπιαιoο0η.
KAΛΙAΓΙEΦ.
-
(Συγκñατιbνταg τδv €αυτ6 τoυ).
,Aδελφ€
µoυ,
δi
µi
ξ€ñειq.
,Aγαιδ
Φ
ζcoη.
∆tν τλ{τ-
τcο.
,,Eγιιlα
lπαναoτccτηg
γιαrΙ
&γαπ6
Φ
ζcoη.
ΣTEΠAN.
-
∆iν
Φce,rδ
Φ
ζrο,i,
dλλ& τξ δικαια'
cr0η, πoδ εtι,,αι π&ιtυ &πδ τη
ζα:η.
KAΛΙAΓIEΦ.
-
(Mi καταφαη πñoαπ&Θεια).
.o
κocθ€ναg 0τηñετεi τξ δικαιοοΟη ttπωq
µ,ττoñει.
Πφττει
vα παñαδεxτε[g πδq εiµααrε διαφoφτικol &ιAñαrπoι.
Πβττει vα εiµα'ατε
ξcrτηµθιloι,
&v
µπoñoδµε.
ΣΤΕΠAN.
--
∆ε
µπoñoδµ.
KAΛΙAΓΙΕΦ.
(Ξεoπδιηαζ). Mo, τ6τε, τf θis
ιivαµοα
µοce;
ΣΤEΠAN.
-
"Ι-Ιñθo
για
να ακoτωoω Eναιl dΦñω.
τo καi δ1ι
γι&
roα τδν
ξαηoω,
oδτε
για
να Ξπευφηµη-
ocο τη διαφoñα ποδ
µi xtυñiζñι
dπrδ αδτ6'ν.
KAΛΙAΓΙEΦ.
(Biαια). ∆θ θα τδν oκoτιboειg
µοvξo{
σοι), oUτε iν δν6µcιτι τoΟ τ[πoτα. Θ& τδν
oκoτcboειq
µαζΦ µ,
iµ&g καi €ν δι6µcrrι τo0
ñωgικoΟ
λαoi. Nα, πoι& εiναι
ξ
δικαi<^:οη ooυ.
ΣTΕΠAΓl.
_-
(Mi 6ιαι6τητα κι αδτξ). ∆iv €1ω ιi-
ν&γκη <1τιδ δικα[rοoη' ∆ικαιcbθη'κα ol
µια
Φxτα
βοα,
καi.
γι&
πdnποq €δδ καi τñiα
xβνια,
md κ&τεñγα. Kαi.
δθ σ dnεxθδ...
-'17 -
ΑNΝENKOΦ.
-
,Añκετα!
E"ιoαoτε, λoιπ6ν, τñελ.
.:i;
Ξεx&oατε πoιoi εtµαoτε; Εtµαατε &δθφια.
.,O,τι
εΙι,αι δ Εvαg, εΤvαι καi δ &λλoq.
.O
oκoπξ
µαq
ε1ναι
Ξ',αg: τδ
xτιiπηµα
τδν τυΦwων .γι& v, derrελευθεñG}Θετ
.]
χ.bño!
Σκoτιbιloι.µε
µαζδ
καi τ[πoτα δθ
µπoñεt
να
-&q
xωñ[,oει.
(Σιωπη. Tοδg κoιτζει).
"Eλα,
Στεπiα,
τoθπει ν& αυνειloηθooµε
για
τd oυι,θ4µccτα. ..
(.o Στεπαv
φιiγει).
ANΝENKOΦ.
-
(Στδv Kαλιξεφ). ∆θν εtvαι τ(.
.:cτcι
.o
Στεπαv Ξxει δπφθñει πoλ0. Θα τoΟ
µλf1oιο
:.
,,,
KAΛΙΑΓΙEΦ.
-
(Πoλδ ιbxñξ). Me πñ6o6αλε,
ι1π6ñιοι
(Mπα[vει
ξ
Nτ6ñα).
NΤoÑA.
-
(Koιτ&ζσvταξ τδv Καλιξιεφ). T[ ουµ-
6α[ιει;
ANNΕNKOΦ.
_-
Τ[πoaα.
(.o
,Avι€νκοφ
φδγει).
ΝToÑA.
-
(Στδν Kολιξιεφ). Τi αυµ6αivει;
κAΛΙAΓΙEΦ.
-.
,Aκ6µη
δθν
ξñθε
καi. τoακω.θξ.κα-
.iε κιαλαg.
.o
Στεπ&v δi
µ, ξαπG.
(.Ι-l Nτ6ñα κicθεται oιo:ηλη.
.,Yoτεñ
ιiπrδ λiγo).
ΝToÑA.
-
Noµiζco πδg δdν dγαπG κοcv€vcrν.
.,oτοcγ
Θα τελειtbαοι,lν δλα, θd ε1ναι πιδ εδτυ1ιoµ€ιlog. M{ λυ.
τ&oαι.
KAΛΙAΓIΕΦ.
-_
Kαi, δµωg, λιπι&µαι. Nιcbθcο την
.jο,ccr,κη vα iµi
Φατrcτε
δλoι oαζ. Παñccτηoα τα πccιlτα
για
τξv
,oñγ&νιoη.
Πδs v& δπoφ€ñ<ο τoδq eδελφoξ
µoυ,
δτοcv
µθ
ι}πooτñθφoπcιι; Mεñικθg
Ψoñθq,
Excο
ην
€ιπ0πωη δτι δi
µi
κοcταλα6αLνoυν. Εivαι λiιθcη
µoυ;
ΕΙµαι &δ6ξιoq,, τδ
ξθµο.
. .
NTOPA.
-
Σ'
ξαπoσv
καΙ oθ καταλαΘα[voι.lγ.
Λ16νo, ι,t1, δ Στεπicv ε1r,,αι διαφoñετικξ.
KAΛΙAΓΙEΦ,
-
,,oχ..
=€ñο,
τi oκ€φτεται.
.o
Σ6α.
-18-
Ιτoεñ τδ εi1ε πεt πñδτog:
uΠαñα
πoλδ παñαξενog
γιδ
€παι,αoταττlS,. Θα
ξθελα
νcι τoδg θξηγ{oο> πδq δiν εT-
µαι
παñ&ξεvog. Mιi' 6,ñlακoυν λiγo τñελλ6, παñα πoλδ
αΟθoñµητoν.
Πιατε0c,:, δoτ6οo, κι Ξγδ, δπωg κι cr&τo[,
αΦν iδθα. θaλω να Θ;oιαατδ, δπωg κι αδτol. Mπoñ6
κι θγδ ν& εiµαι ο,&v κι αδτoξ: θπιδθξιog, oιωτηλ6q,
Exθ.µυθcq, ivεñγητυκ6g, M6νo, vα,
η
ζωη
€ξακoυλοι-'.θετ
,o
µoδ φcι[νεται
δπθñοxη.
,Aγαπδ
ηv
δµoñφι&,
ξcαrδ
ηv
εΟτυxlα !
Γι, crδτδ
µιοδ
τδ δεoπoτιoµ6. Πδq ν& τoξ
€ξηγηοco;
,Eπαναoταoη
! Σ(.,µφωνoι.
,Ετιοcvασταη,
δµ.ζ,
για x&ñη Φs
ζωic,
θποcvαoταη
γι&
να
γ[vει
xαñοoµε.
η ξ
ζωη,
καταλcιΘα[ιειg;
NTOÑA.
-
(Mi δñµη). Nαi... (Πιδ
1αµηλ6φωvα,
t1oτεñ, dcτιδ
µεñικig
αrιγ,µig oιωτιQq). Kι cirατ6σo σκoñ-
πζoυψ τδ θανατo.
KAΛΙAΓΙEΦ.
-
Πoιo[, θµεig;
,,A,
θ6λει9 vd πεig...
∆θν εTvcιι τδ iδιo πñicy,µcr.
,,Ω
δ1ι, δAv εtvαι τδ fδιo πñ&-
γµαι
K, δoτεñα, iµεig ακoτ<bιloυµε
γι&
να
xτlooυµε
θvαv κδoµo, δπoυ κccvεig πια δθ θα oκoacbvει ! ∆ε16µα.
oτε ν,α
γlνoυµε
θγκληµατlεg
για

γεµ[oει,
Ξπιτ€λoιη,
i
ζωη
dπδ &θιboυq.
ΝΤoÑA.
-
Kι civ δi
γιν6τοcν
αδτ6;
KAΛΙAΓΙEΦ.
-
Σcbπα,
ξθñειg
πδq cιΟτδ εiναι dδOηl-
vατo.
^Av
δi
γιv6ταv
αδτ6, θ& εΤxε δlκηo δ Στεπ&v.
Kαi. τ6τε Θ& Ξπñεπε νd
φτ0,αoυµε
παιι: oτδ πñ6oωπο
Φs
6µoñφι&q.
NTOPA.
-
Εiµαι πιδ παληα &πδ oθν.α ατηv
,oñ-
γαιωη.
Ξθñω
πδg τ[πoτα δiν εivαι dπλ6.
,,Ε1ειg,
δµωg,
ηv
πioη. . .
.,oλoι
µαq
Exoι-lµε <iναγκη &πδ πioτη.
KAΛΙAΓΙEΦ.
-
.Ι-Ι
πioη;
,,oχι. .,Εναq
µovcc1α ην
εi1ε.
ΝΤοÑΑ.
-
,,Ε1ειg
δυι,ατξ
ψυXη.
Kαi εlµαι oiγoυñη
πδq θα παñαµεñlοειg τα πcryτα
για
να
φτααε-ιg
δq τδ
τξλoq, Γιατi
ζ{ηoεg

ñiξειc ηv
πñ<bη 66.µΘα;
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-
Mπαñεi καvεfg να
µιλd
γι&
τφµo-
κñατικi1 δñ&η
Xωñιζ
να παiñvει
µθñoc
o,αΟτξv;
NΤοPA.
-
,.Oxι.
-19-_
ΙiAΛlAΓΙΕΦ.
-
Πñθπει vα εΙναι καιεtq c,Φv'.Φη
-/
ñ{rµµη.
ΝΤoÑA.
-
(Π*,
φαLvεται
ο&v ν& oκθφτεται). Nαt,.
,,iπαñ1ει
fl
'Φη
γñαµµη
καi. δπαñxει καi,
ξ
τελευτα[α
oτιγµi1. Πñθπει vα τ6
,χoυµε
δπΦη
µαq
αδτ6. Σηv τε.
,,'ευτα[α
oτιyµη
1φιαξται
θαññοg,
1φιαζgτccι
€ξcnPoη.
Kι Ξ1oυ.uε πcrιlτα <i:'rcοyκη <iπδ Ξξαñη, Exειq, πcrντα d-
'α.yKη
α.:τδ θξαñαη,
,Ι6&ν.
l(A,\ΙAΓΙΕΦ.
-
,Eδδ
κι Evα
χñ6ιη}
δi oκθφτoµαι
τlπoτε ciλλo. Γι' αιη
Φ
c,ι.γµη Ξζηoα δg τ<bñα. Kαi
t6ñω,
τωñα, τδg Θα
ξθελα
να
µεlvο:
oτδν τ6πo, δiπλα
οτδ
µεγαλo
δoι3κα. Nα
1ιioοl
τδ αΙµα
βoυ
δg τξν τελειr
τcιiα τα.l αt,αγ6ι;α,
ξ,
καλoτεñcr, ν& κα6
'µov.oµι&q
ση
oλδγα
ηq
Ξκñηξηg καt ιrr
µηv
dφηοcο τ[πoτα πlοco
µoιr.
KαταλαΘα[νειg
γιατ[ ζ4ηoα
ιιτ
ñtξω
τη 66µΘα; Τδ νd
τεΘ&vει κccvεi.g,
γι&
ην
iδθα, εiιlαι δ
µ6,os
τñ6αιοq
για
ι,α
µποñ6oει

φdoει
τδ.µεγαλεio τQg iδθαq. Aδτδ εIιlαι
η
δικα[ωαη.
ΝTOPA.
-
Kι θγδ τδν lπι&.lµδ αδτδν τδ Θccvοcτo.
KAΛΙAΓΙEΦ.
*
Nα[, εiναι
µι&
εΟτυxiα, πoδ
µπαñεi
κανεig vα
η
ζηλειlει.
Tη ι.,ιξτα, καµια
φοΦ,
σΓñιφoγι}
ñiζω µ6o,
ατδ
ξεñ6ατñιoµrι
τoδ
γυñoλ6γoυ.
Mι& oκθ.
Ψη
µθ
dvαoτccτcbvει:
µ&q
€1oι.lv κcrνει δoλoφ6νοι.,19. Σκθ-
φτoµαι,
δµ.q,
ηv
iδια στιγΙµη, πδq θα πεrθccvω καi, τ&
τε, f1 καβια
µoιr γαληνε0ει.
.,Ycπεñα,
1αµoyελδ
καi.
ξcrνrτκoιµ&µαι
αiα παιδL
ΝTOPA.
-
Etι.αι καλα, ξτoι Γι&vεκ. Nα oκαε6oειq
καi να πεθcc,ιειg'.
,Εγcb,
δµ,ζ, πιαrε0ω πδq δπαñ1ει
µι&
πιδ
µεγαλη
dκ6µη εδτυx[α. (Σι<οτη
γι&
λiyo.
.o
Kα.
λιξιεφ
ην
κoιταζει πñοσεXτικ&.
.F{
Nτ6ñα
1αµηλcbvει
τα
µατια).
Τδ iκñiαlµ,cι.
KAΛΙAΓΙEΦ.
-
(Μ∆ παθoq). Τδ Ξxco oκεφεi κι
αδτ6.
.o
Θαιlαεo,ζ
Φ
oτιγlµη τξs απδπειñαg, εΤvαι κcrτι
τδ
µιooτελειωµθ.uo.
,Avαµεoα
oΦν dπ6πειñα, rtιπ[θετα,
καi τδ iκñ[ωµα
µεooλα6εi µια
δλ6κληñη αiωνι6τητα,
η
µ6η,
[oαη, πoδ δπdñ1ει
για
τδv &vΘñωπιo.
NTOÑA.
-
(Me
φ<υη
θπ1µoη, πιανovταg τd
1€ñια
-20
-
τoδ Kαλιαγιεφ).
.t-l
oκθψη εiι,,αι iκε[η ποδ πβτει vα
oε 6oηθf1oει. Πληñrbιlouψ πεñιoo&rεñ<r &τ, δoα
1ñ<o<rτ&-
µε.
KAΛΙAΓΙEΦ.
-
Τi Θεq να πεiq;
ΝToÑA.
-
Eiµαoτε δπo1µωβιloι ιrx cyκoτcbσουµε,
δiν εΙν, Eτoι; ∆θ Θυοι&ζoι:ψ Θαññrrλlα
µι&
ζtoη,
Φ µo-
νcrκñι6η
µcιq
ζωη;
KAΛlAΓΙEΦ.
-_
Nαi.
NΤoÑA.
-
.,oταv
τηγα[vει, δµοη, καιεiq νd κανει
τηv dcπ6πειñcr καi δατεñcr τηγα[ιει αrδ 1κñ[<,oµα, εTι,αι
oαν να Θυι:ι&ζει
Φ
ζα,'i
τoυ δυδ
Φoñεc.
Πληβvoι,'µε ττε-
ñιoo6τεñcr
&rι, δαα
xµοoτ&µε.
KAΛΙAΓΙE'Φ.
-
Να[,
µ,
αiτo τδv τβπo πεΘα[νει
καvεΙg δυδ
φoñ€q.
Εδ1αñιoτ6, Nτ6ñα" Kαιεiq δi.
µπo-
φi
ν&
µ&g
καrηγoñξαει
γι&
τ[πoτcι" Τ.bño, εiµcrι o[γoιl.
ñοg
γι&
τδv Εαυτ6
µoυ.
(Σιι,:Φ). Τι #1ειq, Nτ6ñα, δl
λ*q τ(.πoτα;
ΝΤoÑA.
--
Θα iiθελcι να oi Θοτ1,θηoω &κ6µη τιδ πo-
λ0. Mδ'ιlo...
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-
M6vo:
NΤoÑA.
-
,,oχ.,
εiµαι τφλλξ.
KAΛΙAΓΙEΦ.
__
∆i
µ,
iµπιαιεOεoαι;
NΤoÑA.
-
"Ω,
δ1ι,
ξατη,µ€ιε
µoι.l,
τδν €αυτ6
µου
δiν θµπιoτε0οµαι,
,Aπδ
τ6τε πoδ ακοτciβηκε δ Σ6diτoεñ,
δñuq - δñ.ζ,
µoδ
Ξñ1owcrι αrδ
µυιτλδ
κccrι παñ&ξεvεq
iδ€εg. K, Uoτεñα, δtν εΙναι δικ{
µoι-l
διrιrλειd να ooΟ πδ
πoια θα εlναι f1 δυoκoλlα ποδ σ &ιrrιµεταrπiαειq.
KAΛ|AΓIΕΦ.
-
Ξθñειq
πδg
,µ'
αñiοει κdιθε τ[ πoυ
εivαι δδoκoλo.
,'Av
µ'
θκτιµ&q,
µληo€ 1rcι:.
NTOPA.
.-
(Koιταζovrαg ατ.&
µοcτια
τδν
Xαλια-
γιεφ)'
=6ñ..
Εioαι θαññαΜog. AιrΓδ εiν iκεΙιlo πoδ
µi
ιiιηαυ1εt. Γελlg, ivθoι.roι&ξοαι, 6οδiζειξ, ση &;oiα
γεµ&τog XαΦ.
Σθ λiγεq δñ.q, δ(/ιfuo, θα πβπει να
6γεig &πδ αΟτδ τδ δvειño καt ν& δñcιαειζ,.
,,Ιo<η
Θ& πñ€-
πει καλ0τεñα ν&
'µιλτ]αoυµε
γι,
ω,rτδ πñoκαrο6oλικ&.. .
για
v, deπφoγειq καµι&v Eκπλη€η, xαµιd λιπo{ιη(h...
-21 -
KAΛΙAΓΙEΦ.
-
∆θ θα λιτιοιlr.ηKioω.
Π€g
µoυ
αδτδ
πoδ oκθµεoαι.
NΤoÑA.
-
-E,
λoιπ6v,
ξ
<iπι6τιειñα, τδ tκñirοµα,
δ
διπλδq Θccvοcτog
εivαι τδ πιδ εtjκoλo πñccyµα.
.Ι.Ι
καñ.
δια oα..l Θ' &ιπ6ξει.
.Ι.Ι'πñ<irη,
δµοη,
γñαµµη...
(Σcoπαi-
vει, τδν κoιτζει καλα
.
κολ& καi.
φα[ιεται
ocrv vd δι.
oταζει).
Στi1ν πµiη
Yñcιµµη,
θα τδv δεis,..
KAΛΙAΓΙEΦ.
--
Πoι6v;
NΤOPA.
-.
Τδ
µεγαλo
δoιiκα.
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-
M6λιg
γιd
E.vα δευτεñολεπτo.
NτoÑA.
-
Θα τδv δεtq
Ξvα δλ6κληño
δευτεñ6λε.
πτο !
,,Ω,Γιαvεκ,
πñθπει vd
ξθñειq,
πP€sιει ld τ6
,1ειq
δ,.Φη ooυ !
.,Eι,αζ
&νθµoπoq
ε1ν, Evαq
οn.€ñωπog'
-Ιαι:ζ,
δ
µεγαλoq
δα3καq να €xει
lµdτια
oυµπαθr1τικ&.
Θ& τδv δεlq vα
ξΟrει
τδ αδτ[ τoυ,
ξ
ιrcι
γελa xαño0µε-
vα. Πoιξ
ξeñει,
µτroñε[,
Ιoιοq, νd
€1ει κοrvθι,'α
µικβ
κδ.
ι|,ιµo oτδ
µ&γo,λo
απδ τδ
ξυΦΦι.
Kι drv oδ κoιταξει
αΟη τη oτιyµη.
. .
KAΛΙAΓΙEΦ.
-
∆iν εiναι δ
µεγ&λο,ζ
δo0καg
πoδ
oκoτcoνor.
Σ.κoτcbιεl
τδ δεoπoτιoµδ
!
NΤoÑA.
-- Bθ6αια,
6€Θcrια.
Πβτrει ,6
6x91droειζ
τδ δεoπoτιoµ6.
Θα E,τoιµ&ααr
Q
6δµ6cι κι 6ταy θα oφñα.
γiζω
τδv
.lι--ñooοrλξνα,
ξθñειg,
oΦν πιδ δ6οκoλη
ατι.
γµ{,
€τταν τα vεδñα
ε[ι.αι τετπc,J µθl,οq
Θα νιδΘω
µια
πα-
iλε.,l χαΦ
oηv καñδια.

µ.γ&9
δo0κα,
δµωq, δiν
.a,
εεñλ
καi
ξ
πñο€τoιιJ ασ[o
ηq
66µ6αq
θι} εtτccv
ν^ι$
µ€να µιd
δα:λει&
λιγοrrεño
εδκoλη,
&,
Φv
ωñcr
1ω Ψ
γιι,oτλ,
6ñιoκ6ταv
κc,θιαµθι,.og
µπñooτ&
µoυ.
,Eαi
Θα
τδν δεig &πδ κoιηd, dπδ πoλδ
κoιlτα...
KAΛΙAΓΙEΦ.
--
(M. δñµη).
∆θ θα τδν δδ.
NTOÑA.
-
Πδc; Θα κλεtoειq
τ&
µcατια;
KAΛΙAΓιEΦ.
-
-oχ..

η
6οξΦια,
δµωg, τo-δ
θεoδ, θα
µθ
πληµυñloει
J τηv
κcπαλληλη
oτιγµη, τδ
µt-
ooq καt θ*
µθ
τυφλιirοει.
-22-
(Χτυπoδν τδ κoυδoιivι lβ' iiνα
µovξα 1τ6πηµα.
.o
Kαλι&γιεφ καi
f
Nτ6ñcr
µ6vow
&xtητoι. Mπαivα:ν δ
Στεποrv καi δ B6ivoφ. Φcονiq crτδν πñοθdλαµo. Mπα[ιει
δ
,Aw€vκoφ).
AΝNENKOΦ.
-
Eivαι δ θυñοrβq.
.o
µεγ&λοq
δo0.
καg
.θ&
π&ει oτδ θiατño αUñιo. (Το,iζ κoιτ&ζει), Πñθτει
ν& εtvαι δλα Eτoιµα, Nτ6ñα.
NTOPA'
-
(Mi δπ6κοηη
φα,η).
Ναi. (Φεξει,
oιγα
.
σιγα).
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-
(Tην κoιτ6ζει πoδ
.}εΦει καi,
οτñθφoνταξ πñξ τδ Στεπαv, λ&ι
µε 4ñεµη φωη).
Θα
τδν οκoτιυoω. Mθ
xαΦ
!
AYΛA ΙA
ΠÑAΞH ∆ΕYΤΕÑl-Ι
Τδ θπ6'µεvo 6ñαδυ. Στδ 1διo
µ€ños.
(.o
,Aνν€νrιφ
oτθκεται lµπñδg
oτδ παñdιθυño.
.Ι-{
Ντ6ñα κoντ& oτδ τñαπ6ζι).
ANNENKOΦ.
-
Εivαι δλoι oΦ θ€oη τoι.lg.
.o
Στε-
παν cιν:aαι|-ιε τδ τοιγαño τoι.l.
NToPA.
-
Τι δñα θα πεΦoει δ .µεyαλoq δoυκαg;
ANNENKOΦ.
-
,Aπδ
η µι&
oτιγµη οτην i.iλλη.
,,Aκoυ.
∆i oοδ
φαiιεται
ο&v dµαξι;
,,oχι.
NToÑA.
-_
Kα3ηαε. Kαvε δπoµoνξ !
AΝNEΝKoΦ.
.-
Kαi oi 66µ6εq;
ΝΤoÑΑ.
--
Kα9ηoε. Tcbñα δt
µπoñoδµε
ν& κα,aoυµε
τiπoτα πια.
ANΓlΕNKoΦ.
-_
Nαi, δ κlιδυνog, o} τε.λευτα[α &ι,,α.
i\υoξ, εiναι δ iδιoq. Aδη τη oτιγµη, δµ,ζ,
µοv&xα
δ
Γιαν.εκ καi δ
,Αλiξηq
6ñ[,ακoνται oη
γñcrµµη
τoδ πιι.
ñ6q.
Ξ6ñω πδg διiν πñ6πει vα εiµαι
µαζ0
τoυg, Kαµια
φoñ{r,
δoτ6oo, δθ
µoΟ
εiιlαι καi τ6oο εδ.κoλo v& πα,ñα-
δε1τδ τδ
ñ6λo µoυ.
Στδ τθλog - τ6λo9, εΙναι πoλδ Θoλι-
κδ να τδν δπo1ñεωvoυv
.κοcvΞ'ν<xν
ν&
µη ñtξει
τη 6δµ6α.
NTOÑA.
_-
Tι κι &v
γιv6τccv
κι αδτ6.
,Εκεiνo
πoδ
Exει oηµαο(α εiναι ν& κ&ν,ειζ αδτδ πcδ πñ€πει καi vα
τδ κανειg δg τδ τ€λoq.
AΝΝΕNKOΦ.
-
Πδoo ijñεµη εioαι!
NToPA.
-
∆iν εiµαι iiñεµη:
QοΘ&µαι!
,,Εxιο
τñiα
,u ñδνια
πoυ εΙµαι
µαζi
oαg καi δυδ πoδ
φτιξνοr
66µ6ε9.
,,Εκαι.α
παντα δ,τι
µi
διαταξε
ξ
δñγανtoοη καi νoµiζαl
πδg τ[πoτα δiv παñαµ6ληoα.
ANNΕNKOΦ.
_-
Nαi, Nτ6ñα. Σωοτα
µλ&c.
ΝΤoÑA.
--
"Ε,
}ιoιπ6v, o, δλα τ&
xβvια
α.iτα
φo-
66µoυv. Φcbλη<rζε παvτα
µθοα µoυ
cιOτδg δ
φο6oq,
πα)
µoνξα
δταν κοιµdσαι σ' dφξvει καt οi
ξα.vαπιαvει
δλ6-
φñεσκoζ µ6λιg
&νoiξειq τα
µατια
ooυ τδ πñcoi.
,,Επñετε,
--
24 --
δοτ6oo,
..lα
Ξ1ω oυηΘioει.
,,E.µαθα
µονξα
να ε.iιµαι i1.
ñsµη η
oτιγµη πoδ vιιbθιo τδ
µεγαλ0τεño φωo.
∆θv δ-
παñ1ει τ[πoτα πoδ vα
µi
καvει να ε1µαι πεñηφαvη.
ANNENKOΦ.
-_
Kαi, δµωg, πñθπει ν& εiοαι πεñη.
φαη.
,Εγδ
πoτi δi
µπ6ñειrα
v& δαµαoω τδν θαυτ6
µoι.l.
Ξθñειq
π6αo λυπ&.µcιι τiq
µfñεc
πoδ €ζηοcι &λλοτε.
ξf.
ñειg
π6oo λυπ&µαι
γι&
τη
.µεγαλη
ζωi1
πoυ Ξκαvα,
γι&
τig
γυvαiκεg
πoδ
γνδñιoα.
. . Nα[, &γαπoΟoα τΙq
γυ.
να[κεg, τδ κñαο[, τiq vιi1τεg τiq ccτ€λειωτεq.
NΤoÑA.
.*

φανταζ6µoι.lν
κατι τθτoιo, lν1π6ñια.
Γι' αΟτδ o' <iγcιπδ τ6oο.
,F{
καñδια ooυ δθν εΙνα πεΘα-
µ€νη.
,,Εοτcο
καi &v ακαµη πoθεt
Φ Χαñ.,,
dξi,ξει πιδ πο.
λδ dπδ
η φo6εñη
oιo:τη πoδ παει'καf κoυñνιαζει, κα.
i-ιι& φoñα,
οτη θ€η τξc κñccυvis.
ANNENKOΦ.
*
Tι εiν' αΟτα πoδ λ€g, Nτ6ñα;
,Eoιi;
Εivαι δυνατ6ν;
NΤoÑA.
-
,,Aκoυ.
(.Ι-{ Nτ6ñα oηκιoνεται π&νω απ6τoµα.
,AκoΟγεται
dπo€'ω Θ6ñυ6o9 αµαξcxq καi Uατεñcr
γ[vεται
oιωτη).
NΤOPA.
.
,,oχ."
∆iv εivαι crδτ6q.
"t{
καñδι&
µoυ
y.τυπα. Bλ€πειq; ∆dv Ξxοr
µιiιθει
τ[πoτε dκδµη.
AΝNΕNΙ(OΦ.
*'
(Παει οτδ παñ&θυño).
Πñoαo1η.
.o
Στεπcrv κανει oινιαλo'
Aδτξ εivαι. (,AκoΟγεται,
πñαγµατι,
µακñινδ
κΟλιοµα ciµαξαq, πoδ δλoθνα πλη-
oιαξει πιδ κοντα'
.FΙ
αµιαξα πεñv&
,κατιο
dπδ τ& παñα.
θυñα καi dñ1iζει ν& ιlπoµα,κβνεται.
'Aκoλoυθεt
µακñcr
οιωπη).
ANNΕNKoΦ.
-_
Σi uεñικ&
δευτεñδλετιτα. . .
(.o
'Aνι,ivκoφ
καi
ξ
Nτ6ñcι oτθκοvται καΙ <τφoυγ.
κñ&ζovται).
ANNΕNKoΦ.
--
Πδoo c}ñγoδv.
(.Ι-Ι Nτ6ñα καvει
µια
κiνηη
µi
τδ
1iñι.
Mακñα οιω.
πξ.
'Aκo6γοvται
1τilπoι
καµπ&vαg &τιδ
µακñυα)
'
ANΓΙENKOΦ. -'-
∆iv εiναι δυvατ6v.
.o
Γιcrvεκ θ*
Ξπñεπε να εΙ1ε
ñi,ξει
κι6λαq
η
66µ6α του. . .
{
&µα€,α
πñΑπει
να θ1ει
φταοει
κι6λα9 oτδ θ*.ατño. Kαi δ
'Aλε.
--25-
ξηc;
Ko[τα!
.o
Στεπαv
ξαιlαγυñiζει πioω
καi τñθ1ει
πβg
τδ θθατñο.
ΝΤoÑA.
-- (Πθφτoνταg
oτr1v <iγκαλια
τoδ
,Aw€ν.
κφ). Θα πιαoαιε
τδ Γιαvεκ.
Tδv
πιαoαvε,
εΙ.ι,,αι o[γoυ-
ñο'
Πñθτcει
vα κανoυψ
κ&τι.
ΑNNENKoΦ.
-
Πεñiµεvε.
('Aφoι.lγκβζεται).,,ηι,
δiv d,κo0γεται
τ[πατα.
NΤoÑA.
-
Πδζ Eγινε
αιiτ6; N& πιαoτεΙ
δ Γιω,lεκ
Χο}ñιζ
vα κ&vει
τ[πoτα!
Εiταιl Eτoιµoq
για
δλα, ε!µαι
6θΘαιη
γι'
αδτ6. ∆i
φο66ταv
oιhε τ{ ιpυλακη,
oUτε.η
δiκη..-"Ι-lθελε,
δµαη, πΦτα
vα oκoτcboει
τδ
µεγ&λo
δoOj
κα
!
,,o1ι,
Ξτoι, δxι, €τοι
!
ΑNNΕNKOΦ.
(Κoιταζοvrαq
dξω).
.o
B6Τvφ!
Ι-ñηγoñα!
(.H Nτ6ñcr
π&ει ν'
&voiξ:ι. Iν1πα(vει
µ€ocr
δ B6ivoQ,
µιi
τδ πñ6ocυπo
dλλoιa:rµθvo).
ANNΕNι(OΦ.
-
,Aλεθη,
λ6γε
γñηγσñα.
Bo.Ι.ΝoΦ.
-
∆iν
ξθñ<υ
τiποτα. Πεñ[µει,rr
τηv πñ<b.
τη 66µ6α.
ΕΙδα
ην-&µαξα
vα παiñvει
η
oτñαφ{
καi'
δlv Eγιι,ιε
τ[πoτα.
,,Eyω,α
τδ
µuαλ6
µoι.l..Φοcιrι.loηκα
πδg
ην
τελευτα[α
oτιγµη
εi1εq
dλλαξiι
τα αx6δ.o.
λd,
ξξεñα
τ[ να κανω. K, iioτεñα,
€τñεξα
δq εδδ.
. .
ANNENKOΦ.
-- Kαi δ Γι&vεκ;
Bo.|.NOΦ. _.-
∆iv τδv ε1δα.
ΝΤoPA'
_-
Θd τδv πι&οαvε.
AΝNΕΝKOΦ,
-_
(Koιταξoνταg
παντα εξω). Nα τoν!
(Mπα[vει
δ Kαλιαγιεφ.
Τδ πñοoωπ6
τoυ εivαι
τnrι-
1,µιdvo
ατα δακñυα).
KAΛΙAΓΙΕΦ. *-
(,Aναoτατοlµθvoc).'Aδ€λφια,
ου-
yωñ6oτε
µε.
∆θ .µπ6ñεclα
vα καvαl
τ[πoτα.
(.H Ντ6ñα
παει κoιηα
του καi τoΟ tιανει τδ
xθñι).
NTOÑA.
--
Mη, κ&vειg Ξτoι,
δtι, εΙvαι τ[πατα.
ANNENKOΦ.
-_ Τι
αιiν€6η;
NTOÑA.
_-
(Στδv
Kαλιdγιεφ).
∆iν
εivαι
τiπατα,
l{αµι.1
φoñα,
την τελευταiα
<rrιγµfi,
δλα yκñε'µ[ζoνται,
ANNENKOΦ. _*
Mα δ6v εtι,αi
δυvαr6ν.
NΤoÑA"
.-
,,Aφαθ
τoν. Γι&vεκ,
δiν εiααι
δ
µ6νoq
--26-
πo0 τδ παΘαiwι αΟτ6. Kαi δ Σ6αΙταεñ,
Φv
πñ<bη
φo-
β,
δiν τ& καταφεφ,
ANNENKOΦ.
--
Γι&ιεκ,
φο6r]θ11κε9;
KAΛΙAΓ!EΦ.
-
(,Aι,ιαπηδ<bvrαq).
,,ox.,
δ1ι, δlv εl.
ταν
β6oq.
∆iν €1ειg δικα(<οµ<τ vα
µoδ
λεq Eιrα τ€τoιo
πñξµα !
(Χτuπoδv τδ κα-lδoιivι
β
τδ oυµφωηµ€νo
xτuη.
µα.
.o ,Aνvεικοφ
yνεφει oτδν Bδiιοφ ιηα π&ει
,v'
dωoiξει.
.o
Kαλιξιεφ εillαι τιτdrµα. Σιαrτrξ. Mπα[ιει δ Στεπdα).
AΝNΕNKOΦ.
_-
Λoιπ6v;
ΣTΕΠAΝ.
-
Στδ <ilµ&ξι τoΟ
µεγαλoυ
δα]κcr i"iñ.
1αν
κdατι παιδι&.
ANNΕNKOΦ.
-
Παδια;
ΣΤEΠAN.
--
Nα(.
"o
ιiηιpιξ καΙ f1 dnηψια τo0
µε-
γαλoυ
δo6κα.
ANNΕNKOΦ.
--
.o
µεγαλοq
δoι1καg θα εiταv
µo.
ναΧξ τoυ, δττοη
µ&q
εtxε τεi δ
,oñλcbφ.
ΣΤEΠAN.
_-
Εixε
lµζ0
τoι-l καΙ
η µεγαλη
δoιjκι-
οcι. Eiτοcy π&ñα πoλυg κδqroq,
φcvτdζoµαι, γι&
τδv
πoιητη
µαq.
Εδτυ1δq πoδ oi
xαφι€δεg
δiv εIδαv τiπoτα.
(.o
,Aνν€ιπ<oφ
µιλd 1αµηλ6φωvα
ατδ Στεπ&v.
.,o-
λoι παñcrκoλcx;θoov τδν KαλιξιεQ, πoδ καñφ<bvει τα
µ&τια
τoυ αrδ Στεπαv).
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-
(,Avαcrrατωµθνos). ∆i
µπoφδoα
να τδ πφ6λει|κο... Παδια, πφπ&wcοv, παιδι&! T&
'Xειζ
πñoσθξñι τ& παιδια;
"E1ειq,
πñooθξει τδ oo.6αβ
6λθµµα πα) E1oιl'; καµια
9οΦ;.
. .
Πoτ€
µoυ
δθ
µπδñ€-
οα να δποφ€ñο: αιiτδ τδ 6λθµµα.
.,Eιlα
δειηεñ6λετcτo τιδ
1rπñoατα,
δατ6oo, δταv
,6ñιoκ6µoυν
lκñuµ€νoq
,µAo,
oτξ
oκι&, oΦ
γωνι&
τξq
µικñfrc
τλατε[αg, εiµoυν εΟτυxι.
oµ€ι,oq.
.,oταν
τα
φαv&ñια
τoδ &µαξιoδ €λαµιpccv <iπιδ
µcικñυξ
τ] καβια
µω
&ñxιαε να
1τιrrι&
dπrδ
xcnβ,
ooδ
τ, δñκ[ζoµαι.
.,ooo
πληoiζε
ξ
&µrcι€α,
ξ
καβι&
µoυ
xτιl.ποioε
δλoθvα καi ττεñιαo6τεño.
-,\κoι'lγα
τoιη
xτυ.
πo{ξ
ηq
δλoκ&Θαñα" Mδλq πoδ κñατι6µow
γι&

µ{ν
τηδt'1oω πdαr,r oτξv tiµαξα. Nαµ(ζ<o πδq
γελoCloα.

-27 -
iλεγα:
<(ναι,
vαι>... Kοcτcλα6α[vειg; (Tδ 6λ€µµα τoυ
πα6ει ιηα εΙvαι καñφωµθνo oτδ Στεπ&v. Ξαν.απα[ñνει τr1ν
ιιoυñααµ€η
oτααη τoυ).
,,Eτφξα
πñξ τξv &µcreα. Aδ
Φ η
oτιyµi1 εiδα τα παιδι&. ∆θ yελoΟoωl.
Στ€,κoιηcrιr
δβια καi. κoιτoδoαy τδ κε.v6. T[ θλιµ€vo t1φg ποδ ε1-
1αv
! Εiταv.ε π&vω ατδ dµ&ξι,
xαµθvα µ€o,
oτ& €πtηrµα
ñoιixα
τoυg,
µi
τα
x€ñια
αη ιµθη καl
φoυoκrοµθvo
τδ
"ηθoζ
! Τη
µεγαλη
δoιiκιoα δθv
ην
εixα δεi. M6νo τα
παδια εixα δεi.
,.A,v
µi
εi1αιi,κo,ιταξει, νoµi.ζιο πδg θα
ην
εΤ1α πετ&ξει
η
66µ6α. Για ν& ο6η.orο τoυλξιoταv
αιiτδ τδ θλιµ€νo 6λ€µµα. Koιτoδoαν,
ξµ.q,
π&yτα
µπñc
οτd. (Σηκcbvει τ&
,µατια
τoυ πβg τoδg &λλoυg. Σιαrπ,1.
Πιδ
1crµηλ6φωvα
d.κ6µη). Τδτ.ε, δiv
ξ€ñω
τ[ ouιlε6η.
-E.
}.ια}σα τδ
µπñατoo µoυ
να παñαλ0ει. T& π6δια
µο,J
αñ-
ΧισοrV
vα τñ€µoι.lv.
.,Eι,,α
δευτεñ6λετrτo
dñγατεñα, εiτα-
r.ε π&ñcι πoλδ dñyα. (Σιωτη. Koιτ&ζει καταγfrg). ∆iν
ξ6ñcυ
&v διειφυ6µα.,lv,
µoδ φdαηκε,
δµαη, πδg €κεtη
Φ
*.γµit
1τυπoδoccv
oi κqµn6gνrgq
ι
NΤOPA.
-
,,oX.,
Γιcnεκ, δθν δvειñε0ηκεζ.
(.Ι.l Nτ6ñcr dκoιlιµπd τδ
x€ñι
,πlζ
crrδ
µπñcιτoo
τoδ
Kαλιξιεφ. AΟτδq αηκci:vει τδ κεφ&λι καi 6λ€πει δτι
Exoυν δλoι
γυñιclµ6να
τ& πñ6oοyπα τoυg παναr τoυ. Ση-
κrυ'ιlεται δñΘιoq).
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-
Koιταξτε
µε,
&δ€φια, κo[ταξ€
µε,
M:τ6ñια, δEν εiµαι δελ6q, δδν δπιοθox<bñηoα. ∆θν τrεñ[.
µενα,
δµ<υq, ν' &ντικñΟοω π&νω oτ, &µ&ξι παιδια.
"oλ{r
Eγιναν.παñα πoλδ
γñηγoñα.
E1τcrv δυδ oo6crñα πñoσω-
πακια κι €γδ κñατoΟoα oτα
1θñια.µoυ
αδτδ τδ
φo6εβ
6αñοζ. Σ, αδτα τα πñο.oωπακια Ξπñεπε να τδ πεταξαr.
,.Ετoι' .0λ61oια. ,,Ω,
δxι
! ∆i
µπoñoδoα
ν& τδ κiαo.
(Στñ€φει τδ 6λ€µµα τoυ dcπδ τδv €vαv oτδv ciλλoν). Πα-
λη6τε.ñα, δταv ε[µoυv ατηv oδκñαv[α καi
γOñιζcr
µi
τ,
<iµαξι oπ[τι
µoυ,
iτñε1α
,α&v
τδν dvε.ιro, δi
φo6δµoυv
τ[πoτα, dπoλ6τωg τ[πoτα. Tδ
µ6vo
πoδ
φo66µoυν
εtταrr
µξ 1τυτηoco
κω,d,να παιδ[.
,,Ε6λεπα
µr η φαιπαo[α µοι.l
τδ
µικβ
τoυq κεφαλακι ιrr
1τυπG Xαµω,
τα
µυολα
τoυq
χι}µ6.ι/α
oτδ δβµo... (Σωπα[vει). Boηθεioτε
µε.
(Σιω.
_28_
τη).
,,FΙΘελα

µθ
oκoτcboετε. Ξαr.,αγ6ñιoα
γιατi
πi-
στευα πδq
1ñο:<lτoδoα
v& o&q δκboα: tξηγt'1oειq, π[oτει.lα
πδg εioαατε oi
µ6νoι
πoδ
µπoñεiτε
ν&
µi
δικαoετε, o,i
µ6ι,.oι
ποδ δθ
µπoñεiτε
ν& κ&uετε λαθoq. ∆i λ6τε, δµcοg,
τiπoτα. (.Ι-{ Nτ6ñα π&ει κoιrια τoυ'
.o
Kαλιξιεφ τoδq
κoιτ&ζει δλουq, καλα - καλ&, κα[,
µi
oκυθñωπr{
φ<.l-
νη, λ€ει:
)
N&, τi πñ6ταη Ξ1cο να o&q καvι:.
^Aν
<i"πφα.
ο[ζετε πδq πñθπει ν,α ακoτcboω αΟτα τ& παιδιd, θd τε.
ñιµ1ι;ο:
να τελειcboει
ξ
παñαcrrαoη καi δταv 6yoov dπδ
τδ θ€ατño Θα
ñ(ξcο µovα16g µoυ η
6δµ6α oτ{v
&µαξα.
Ξ6µo καλ& πδg δθν πñ6κειται να &oτo1ηαο:.
,Aπoφααl-
οτε
µovd1α.
Θ& δπακo0οω οην
,oñγ&,α,αη.
ΣΤΕΠAN.
-
.H ,oñγo,,oη
oθ εi1ε διατ&ξει vd oκo-
τιοoειq τδ
µεγαλo
δooκα.
KAΛΙAΓΙ ΕΦ.
-
Aδτδ εiναι <iληθεια. ∆θ
µoΟ ζ{ηoε,
δµ-g, ν& δολoφoνηoro παιδια.
ANΝΕNΙ{OΦ.
-*
.o
Γιdveκ
(xει
δlκηo. AΟτδ δiv τδ
εixαµε πño6λ€ψει.
ΣΤΕΠAN.
-
,,Επñεπε
vα δπακo0oει.
ANNENKOΦ.
-
Την ευΘ0η dαr€ναντι <lην
,oñγα.
νιοη την Exω θγιb.
,,Eπφπε
ν& τd €xoυµ πño6λθµι
δλα,
γι&
να
µην
TτcfPoUrσιdστεt
πεñlτιτωtyη πoδ no
µiν
ξθñει
κανεig τi Ξπñεπε
vα κανει. Θ& πñθπει, παιrrωq,
ν' dπoφασlαοι:lµε div τελι,κ& θ, dφηοoυµε ν&
µeq
ξεφ0.
γει
αδτr1
{
εδκαιñ[α,
η
&ν θα διcrταξoυµε τδ Γιdvεκ να
πεñιµθνει
ηv
εξoδο ιlπδ τδ Θ€οcτño.
,Aλ€ξη,
€οδ τi
λθc;
Bo.Ι'NoΦ'
-
∆θv
ξ"ñ'.
Noiµiζω πδq ft εΤ1α κα.
νει κι €γδ δπο:q δ Γι&vaκ. ∆θv ε1µαι, δµ,ξ, olγoυñog
γι&
τδν Εαυτ6
µoυ.
(Χαµηλ6φ<oνcι).

1θñια µoυ
τñθµoυν.
ANNΕΝKOΦ.
-
,Εo6,
Nτ6ñα;
NΤOPA.
_-
(Mi δñµη). Θ& ε1xα δπιoΘo1ωñηoει
κι
iγδ αdv τδ Γιdαεκ. Mπoñδ ιηα €πι6dλαr oτoδg &λλoυq
.ι,α
κccvoυv αδτδ πoδ δi θα
µπoñoδαα
vα κοcvcυ f1 iδια;
ΣΤΕΠAΙtl. -- Kοcrαλα6αLνετε
τl οηrµα(,vει αδτξ
ξ
<i-
πΦαη; ∆υδ
µξνεc
παñακoλoυΘr1η τΦ δo0κα, κ[vδυ.
1/oι τñαµ€ño[, δυδ
.µξwg
xαµθvoι γd
παντα.
.o
'Ιyκδñ
-29 -
πιαστη.κε
γι&
τδ τiπoτα,
.o
Ñiκoφ κñεµαoηκε
κι αΟτδq
για
τδ τ[πoτε. Θ& πñ€τιει, λoιπ6v,
τιbñα, vα
ξοcvαñ1iooυ.
µε-;
Kι dλλεs 6δoµαδεq
dcr€λειcoτεq
&διακoτηq €ιπαη9,
:τñiv
ξαvα6ñoδµε
ηv
κα.rαλληλη
εδκαιñiα;
λ1α εioααcε
τñελλo(;
ANNEΝKOΦ.
--
Σδ δυδ
µ6ñεq
δ
µεγαλog
δoιiκαq
t,)&
ξοcvοcπ&ει
οτδ θ€ατñο,
τδ
ξθñεη
πoλΦ καλd
!
ΣΤΕΠAN.
--
∆υδ
µ€ñεc
πoδ θα διcrκινδwε0oυµε
να
,;ιιαoτoδ,µε,
θoδ δ tδιoq τδ εΤπεg.
KAΛΙΑΓΙEΦ.
-
Φειiγιυ.
ΝToPΑ .- Πεñiµειε!
(Στδ Στεπdv).
Θα
µπoñοδ-
ιrεq, €oo, Στεπ&ν,
vα τñαΘl1€ειq
µ
dνοι1τd τ&
,µcπια
µια
πιcπoλια
π&vω o' Ξvα
παιδ[;
ΣTΕΠAN.
-*
Θα
µπoñoδoα,
&ν τδ διαταζε
ξ
'oñγo-
ι'ωση.
ΝΤoÑA.
-
Γιατ[ κλεlιrειg τ&
µccτια;
ΣΤEΠAΝ.
-
,Εγrb;
,,Eκλειoα
τα
µ&τια;
NTοpΑ.
--
Nαi.
ΣΤEΠAN. '-
"Ε,
ι;αi, λoιπ6v! Τδ Ξκαι,.α
για
vα iδδ
κα,λΟτεñα
µi
τit
φαvταolα
µαJ
τη σκηη καi v' d,παντ{-
ι:ω
µi
6εΘαιοτητα
NΤoÑA.
-
,,Aνoιξε
τα
µ&τια
σoυ
καi καταλα6ε
πδq
η
,oñγcrι,ιooη
θ& €1ccιε iiλη .ηc
η
δι,rvαµη καi δλη
τηc την €πιññoη, &ν ιiτεx6ταv,
καi. yια
µια µoνα1α
oτι.
γµη,
νct ,oκoτοlvoιrται
παιδια lµθ τtq €6µ6εq
µαξ.
ΣTΕΠAN.
.-
∆iν dντ€1cο
oθ, τ€.τoιεg
µιαñoλογi,εζ,.
.,Οταv
θ, dπoφcιoiooυµε

ξεxααoυµε τα παιδιd, αδττ1
τξ
µθñα,
θ&
γ[νουµε
κ0ñιοι τoδ κ6oµoυ καi
ξ
Eπαvαoτα-
η
θα θñιαµ6ε0oει.
NTOÑA.
-_ Aδτη ττj
µ6ñα
f1 €παν&oταη
θcι
γiνει
µι-
"ηη
drrι, δλoυg τoδg <iνΘµbτroυq.
ΣΤEΠAN.
-
Τι
ηµαo[α
Ξxει

Φ"cπoC,µ
Φ,
i-
πccvαcrrααη
τ6αo πoλδ δατε ιητ
ην
θπι6&λoι.lµε ο, δλ6.
Kληñη
την <iτ€ñωπ6ητα
γι&
ν&
η
o<bαoιlφ dπδ τδv
€αυτ6 τηg καi τξ oκλα6ια;
NTOPA.
*
Kαi dτv δλoκληñη
η
&λθñωπ66η1q(
δθγ
τη Θθλει τηv Ξπαι,ιτσταη;
KαΙ &ν δλ6κληñoq
6 λαξ,
-30-
τιoδ
γι,
αΟτδv
ξων[ζεααι,
δi θ€λει vα oκoτcοvoιlται τα
παιδια τoυ; Θ& πñθτει κι αδτδν ν& τi;v
1τυπξooυµε;
ΣΤΕΠAN.
-
^Aν
1ñειαoτε[,
vα[, καi δαπoιl ι& τδ
κατcιλ&6ει. t(ι €γδ &γαπδ τδ λα6.
NΤoÑA.
_-
.Fl
Φα'η
δiv E1ει αδτδ τδ πñ6oωπo.
ΣΤEΠAΝ.
-
Πoιδg τδ λεει;
NΤopA.-,Εγ.b,ξNτ6ñα.
ΣΤΕΠAN.
-
ΕΙoαι
γυναiκα
κι Ξ1ειg λαθεµ6νη iδθα
γ,ι&
ηv
<i.y&,η.
NΤOPA.
_-
(Mε δñµη).
,,ΕΧ,,
δµ,g, oωαη iδ6α
για
τδ τi ε1ναι ντñοτη.
ΣTΕΠAN.
-
Movξα
µι& φoβ
ζvιαroα vτño,τη, κι
αΟτη <iαιδ λαΘοζ ctλλων.
..oταv
µi µrrcrτiγcοσαV'
Γιατl,
Nτ6ñα,
µi µαoτiγωoαv.
Ξ6ñει9
τi, θα πε1
µαoτ[γωµα;
.H
Bθñα εIτccyε κoyr&
µoυ
καi. αδτoκτ6ηoε
για
ν& διαµαñ
τυ,ñη.Θε[.
,Εγcb,
€ζηrαα. Γι& τ[ τιΦγµc( Θ& €πñεπε, ταrñcr,
να'ιπñθπαµαι;
ANNENKOΦ.
-
Στεπαv, δλog δ κ6oµo9 θδδ o, &.
yαTra καi oi οξΘεται.
.,oπoιεg,
δµ,ξ, καi ν& εtvαι o[ δ..
καιoλoγlεg ooυ δθ
µπoñδ
ν& o, ιiφt'1οω ν& λig πδg δλα
θπιτñ6.πovrαι.
.Ε,κ,ατoιzrαδεg
dδ6ñφια
µαq
E1oυv τιεΘανει
γιατl
€µα€ιοcv πδq δθv €πιτñ6πoνται τ& παvτα.
Σ-ΓEΠAN.
-
T[πoτα δiv dcπαγoñει}εται, &v
µπoñεT
να €ξυτniñεηoει
ην
δπ6&αη
µαq.
ANNΕNKOΦ.
-
(Mθ 6ñγτ1).
,Eπιτñ€πεται,
λoιπ6ν,
ν&
µπo0µε
αri1ν
.&oτυvoµ[α
καi νtr παiζoυµε oθ δυδ τα-
ιβπλδ, δπωg πñ6τειιε δ
,,ΕΘνo;
Θα τδ €καvεg αΟτδ €o0;
ΣTΕΠAN.
-
,Av
1ñειαζ6ταν,
να[.
ANNΕNKOΦ.
-
(Σηκcbνεται δñθιog). Στεπ&v, Θα
ξεxαοoυµε
αΟτ& πo0 εiπεg,
γιατΙ
tθñoυµε
τ[ €xειg κ&νει
γι&
µαq
καi
µαζ6 µ. µαc.
N& θυµ&oαι, δµcog,
µovαxα
τo0τo.
,Εκεiνο
πoδ πñoκεται v, ιiπoQ.αο(oουµε τcbñα εΙναι
.tv θ&
ñiξoυµε
66µΘε9 o, αδτα τ& δυδ παιδια.
ΣTΕΠAΝ.
-
Παιδι&! ∆iν E1ετε παñ& α0η
η
λ€.
€η
oτδ oτ6µα. ∆iν καταλα6αiνετε, λoιπ6ν, τ[ττoτα;
'Eτιειδη
δ Γιccιεκ δδ oκ6τωoε cιδτ& τα δυδ παδια,
xι-
λιαδεg παιδια
Φg
Ñωo(αg θα πεθα[νoυν
1ñ6vια
καΙ
1ñ6-
--_31
--
\.ια dπδ τΓειvα.
.o
Γιαµεκ
δθv Exει
δεi παιδι& vα πεθαi-
ιnoυv απδ τιεivα.
∆.θv εtδε παñ&
µoιαxα
τ& δυδ
φΦvιµ,α
oκυλι&
τoδ
µεγ&λoυ
δo6κα. ∆iv εioαoo,
λoι.'.o,, .i,,'
!P.'o.
;
ΖεTτε
µoιιαxα για
µια
στιγµη;
Πñoτιµ[<rτε,
λoιπ6v,
τη
φιλοιvθñωπ[α
καi
γιοcτñθφε
µoνξα
τδ κακδ
Φg
καθ.ε
ηµθñcrs,
καi δxι
τηv θπαvασταση,.'πoδ
Θ€λει
ια
γιατñ€ψει
δλα τα κακα, καi τα oηµεñιvα
καi τ& αδ-
ñιccνd.
NΤOPA.
--
.o
Γιαv-εκ
δΞ.1εται
vα oκoτωoει
τδ
uε-
γαλo
δo0κα
µι&
καi δ θαvατξ
τoυ iµπoñ€i

φ€ñει
πιδ
γñηγoñα
Φ µθñcr
δτιoυ τα παιδια τξq Ñωαiαζ
δθ,Θα τrε-
θα[νoυv
πια &rιδ πε(ι,α. Kι crδτ6,
rµouξα, δiν εiναι πñ&.
γιµα
εUκoλo.
.O
ΘαvccτoC,
δµcog, τδv dn,ηψιav
τoδ
µ.;&-
λoι.l δo0,κα
δiv πñoκειται
να €µπcrδlαει
καvξνα
'..,δι'",α
τrεθαlvει
dπδ τιε[i;α. Kαi. oΦv καταoτñoφη
<iκ6µη,
δπ&ñ
xει
κα.πoια
ταξη, δπ&ñχα:ν
δñια.
ΣΤΕΠAΝ.
-
(Biαια).
∆θν δπαñ1oυν
δñια.
.Ι-Ι
.iλη.
θεια εtναι δτι δiν πιoτε6ετε
oΦν θπανrrαταη.
(.,oλoι
αηκcbvovται
δβιoι,
iκτδg
<iτιδ τδ Γιαιεκ).
Nαi, δi, ,..-
oτε0ετε
crΦv €παvασrαη'
,.Av
πιoτε6ατε
o, αδηv,
µi
δλη. οαg
ηv
καβια, ciν
εloαατε
olγoυñoι
πδg
µe
τιq
!υοiεc
µαg
καi
µi
τiq νiκεq
µαq
θd
1τiζαµε
µια
pωoiα
<i-πελευΘεñωµεη
dπδ τδ δε,oπoτιqµ6,
µια χ6ñα
λε0τε-
ñη,
r.oδ οτδ τ6λoq θα κατcqxτoδαε
δλo
τδv κ6οµo,
&v
δiv ciµφι6&λατε
για
τδ δτι δ civθñαπog,
τ6τε, λυτñωµε.
νoq iπδ τoδq κυ,ñ[ουq
τoυ καi τiq πñoληιβιq
τoυ, Θα δ-
βboει
πñξ τδv oδñcrvδ τδ πβαοrπo
<iληΘιvo8
ΘεoO,
θα
o&g Eνιαζε
δ θαν,ατog
δυδ παιδιδv;
.,oλo
τδ δlκιo θα
εiτccv
δικ6 ααg, δλo τδ δ[κιo,
µi
ιiκoδτε;
Kαi.
dτv αΟτξ
δ θccιlοcτoq
ο&g oταµοcτ&,
εivαι
γιατi
δiv εiocrcrτε
oiγoυ-
ñoι για
τδ δ[κιo
.oαg.
∆iv τιoτε0ετε
oΦv €παvαo.ooη.
(Σιαlπη.
.o
Kαλιαγιεφ
oηκcbνεται
πΦvco).
KAΛIAΓΙΕΦ.
-
Στεπαv,
vιοrθτo
vrñoπτ)
για
τδν
€αυτ6
µoυ
Kι δcrτ6oo δe Θd o' <1φη<iω
vcr oι.lνε1[oειg.
∆61ηκα
να ακoτοlop
vια
ν&
γκµµiοω
τδ δaαπiιoµj.
Πioω,
δµ.ζ, dπδ αδτα
πoδ λ€,g,.6λθπω
ιtx
ξvooiγγει
.Evαg'
δεcrrroτιoµdg,
πoΟ, &v
µπαñθoει
νd Επικñαfo,u..no.
--32--
ποτε,
Θα
µi
κανει δολoφoιιo,
ivδ Eγδ
ζητδ
να
γ[νω
τι.
µG}ñ6ζ. . .
ΣTEΠAN.
__
Ti
ηµααiα
θ1ει πoδ δε Θα εtοαι τιιrr,:-
ñξ,
&v €πικñαηοει
ξ
δικcιιooιnη,
€oτω καi
µδ
δoλoφδ
νουζ;
,Εαδ
κι €γδ δiν εiψααrε
τlπoτcι
ΚAΛΙAΓΙEΦ.
--
Etµαατε
κccτι καΙ τδ
ξ€,ñειq
καλα
cιδτ6, &φoΟ θv δvδµατ τξc πεñηφcrrειαξ
σαJ
µιλ&q,
&κ6-
µη
καl
Φµ,ñα.
ΣΤΕΠλΝ.
-
.l-l
πεñηβrεια
µoιυ
δlν
&φpα
'.crξ
µovα1α
iµ€να"
.Ι-l
τιεñηQ66ια,
δµι9c,-τ6ν
dn,θñ<bπων,
ξ
i'.o,α-.αη
τoυζ,
η
&δικiα, δπoυ
ζoδν,
αδτδ
εIlαι
µιd
δπ6,θεαη
πoδ
µ&q
θιδι@ñει
δλο'ξ.
KAΛIAΓιEΦ,
-_

ih,θñ<οπoι δi
ζoΟν
παβ
µ6ι,.o
µi
δικαιoο&η.
ΣΤΕΠAN.
.-
.,oτοcv
τoδq,
κλf6ουν
τδ
ψ<αµi
Θd
ζη-
ooι-rιr, λoιπ6ν,
µoνξα µθ
δικcιιooι,nιlη;
KAΛIAΓ|ΕΦ. -_
Mi δικαιοοuη
καt dγν6τητα,
ΣΤΕΠAN.
-
.Ι_t
dγνδτητα l
Ti1ν
ξ€ñω,
1ocoζ, την d-
γv6τητα.
Πñoτ|µηoα,
δµι^rg, n,α
Φu
ΦΛ/oδ
καt ιια κdnκo
ιiα
Φ,
dryν.ooδν
1λι&δεg
ciλλoι dh,€ñο:πoι,
γι&
v& &rιo-
yτξoει κατroτε
κicπoια
ηrµαοtcι µγαλ6τεñη.
KAΛΙAΓΙΕ.Φ. --
Πñ€τcει r.τr εir.,αι πoλδ oiγαυñοζ
κα.
νεiq πξ θα ΞñΘει crΟττ\
ξ µ€ñα
γι&
ν' dñηθεi
κ&Θε τi
πα) κ&νει δποφεñτη
τη
ζωη γι&
Eιlαt,,αvθñοyπο.
ΣΤΕΠAN"
-- Etµαι &π6λr-rτα
6θ6αιog
γι,
αδτ6.
KAΛ lAΓι EΦ.
-
-
∆iν
µτoñεig
τα εtroαι.
Γι& νd
ξθñειc
πoιξ, εγδ ii ioΟ, Ey.ει δlκιιl,
θ&
xñειαoτεi
iοοη
{
Φ.π(α
τñιδv
γsνεδν,
τoλλoi π6λεµoι,
τPoµεñθq
€παvαoτtοειq.
.,b.o,
Θα Exει
ξεñοcθει
αΟτrj
ξ
cri.µaτηñη
6ñox',l, ioδ κι
iγδ θα Ξ1oυ,µε dπδ
πoλδν καιñδ
γ[ιει
οκδη.
ΣTΕΠAN.
-
_
Θα Eñθουν ciλλoι δoτεñ' &πδ
µ&g,
κι
αrjτoδζ τoδζ αλλoυq
τoδq
1αιñετ[ζιo
dcπδ τιbñα
oαv d-
δε.λφοoe
µoυ.
KAΛΙAΓl
ΕΦ.
--
(Ι{ñαυγ&ζoι,,ταζ,).,,Aλλοι.
. .
Nα( !
,Eyιb,
δµωg, &γαπδ αιiτα)g
πoυ
ζoιyv Φµεñcr,
π&ιι>
oτξν iδια
γη
πoδ
ζδ
κι θγι,:, κι cιδτoδq
µoνξα χαιñε.
τiζω. Γι. αΟτoδg ωyα:νiζoµαι
καi δθ1oµαι τηr τοεθ&vo.
--33--
Ιiαi
για µι& µακñυνη
πoλιτεiα,
γι&
την δπo[α δθν εiµαι
6θ6αιo9, δc Θα π&ω νcr
1τυπηoω
τδ πñ6oωπo τδν dδελ.
φδν µoυ.
∆ε θd πñoοΘ€oco οηv τcoñιv{ dδικ[α,
µια
rε.
κñη δικαιooι3vη. (Xαµηλoφcovα, &λλd oταΘεñα).
'A-
δ€ñφια, Θcr o&g
µιληoo: µA
εiλικñivεια καt θd o&q πδ
αΟτδ πoδ θ<r
µπoφ0oε
vd o&g πεt κι δ dπλo[κιbτεñοζ
xωñικξ µαq:
δ
Φ6νοq
παιδιδv εivαι κ&τι dvτlΘετo πβq
τξν τιµ{. Kι &v
µια µ€ñα,
δo,o
ζδ,
θd
xωñιζoταv ξ
€πtr.
ι;&oτασΤ} &πδ την τιµl], Θα Eπαυα
ν& εΙµαι iπαvαo.τdτηq.
,.Av
τ' &πφαo(oετε, θ& τñ6ξco &µθoωg ν& πεñιµθνω τξν
Ξ€,oδo τoδ
µεγαλoυ
δo0κα ιiτιδ τδ Θ€ατño, θα
ñι1τδ,
δµ'ζ, κccτco &πδ τ' &λoγα.
ΣΤEΠAΝ. '-
.Ι-Ι
τιµη εiι,αι
µι&
πoλυτθλεια
γι'
αδ-
τoδq πα) Exoυv dµ&ξια.
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-
,,oX.,
εiναι δ
µovαδικδq
πλo&roq
πoδ E1ει δ
φτω16q.
Τδ
ξ€,ñειg
καλd καi
ξ€ñειq
&κ6µη
πδs fΙ τιµη εΙvαι dπαñαiητη
για
τi1v θπαναoταη. Γιd
x&ñη ηc
δεx6µαoτε ν& πεθαιloυµε. Γι&
χ&ñη ηc µα.
o,τιγδΘηκεg, καπoτε, Στεπ&v, κι αδτη οoδ δ('ιlει τδ δικα[-
ο:µα, &κ6µη καi" oξµεñα, vα
µλdq.
ΣTEΠAN.
-
(Kñcι..,γαζoιπαξ,).
Π&ψε. Σoδ dπαγo-
ñε0ω

.µιλ&q
γι,
αδτδ τδ πñdyµα.
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-
(Mc
παñαφοñα). Γιατ[ να παψω;
Σi dφηoα vd λiq πδg δiν π[oτευα οτξv iπανdσταση.
Αδτδ
ξταν
ααγ να
µo0
Eλεγεg
πδg ε11'ιoυν iκανδg ν& oκo.
τcboω τδ
µεγαλ9
δo0κα
)/ια
τδ τ[πoτα; πδg ε1µoυν Eναg
δoλoφ6vog. Σi &φηoα ν&, τδ λig καi δi oθ
1τ6τηοα.
AΓ.ΙNΕΝKoΦ.
-
Γιαvεκ
!
ΣΤΕΠAΝ.
_
-
Πñ€πει κcιvε[g, κ&πoτε, vα οκoτcοιει
γι&
τδ τ[πoτα, παñα νd
µη
oκoτcbνει καθ6λoυ.
AΝNΕΝKOΦ.
_.'
Στεπαv, καvεig €δδ π6ñα δiv Eyει
τξ δικη ooυ τξ
γV6µη.
"Ι'Ι
<iπ6φαη π&ñθηκε.
ΣTΕΠAΝ.
.-
.Yπoκλ[voµ-αι,
λoιπδv.
Θα τδ
ξανccτεδ,
δµωg:
η
τñoµoκñατ[α
δiv πη1.αivει ατoδg ντελικ&τoυq
ανθñιbπoυq. Ε,iµαoτε
φοvι&δεq,
κι €µεiq ο[ 1διοι τδ δια.
λ€ξo:µε νd εΙµαοτε
φoνιαδεg.
-J 4--
Ι(AΛΙAΓΙEΦ.
--
(,Εκτδq €αυτo0).
"oX..
Πñoτiµη-
οα v& τrεO&ν,αr
για
v&
,µη θñιαµ6ειjοει πωιlco oΦ
γξ
δ
φ6.
vog. Ι1ñoτiµηο.α vα εi,1rαι
Ξναg ccr,θñωπog dγν6q.
ANNENKoΦ.
-
Γι&νε.κ, Στεπ&ν, &ñκεταI
.H ,oñ.
γcCν"ο}η
&πoφαoiξει
πδg δ
φ6".s
αΟτδν τδν παιδιδv εi.
vαι,*νcbφελog'
Πñf.πει vd
θccι,,αñy[oει
f1 παñακoλo0Θr1αη.
Πñ6,πει vcι εiµαατε
ilτoιµoι να
ξαvαñχlooι,lµε
oθ δυδ
µ€-
ñεζ.
ΣΤΕΠAN. -- KαΙ drν τα παr.δι& εTvαι π&λι αΦν &-
µαliα;
AΝNENKOΦ.
_.
Θ& πεñιµθvouµε
µια
καιvoι1ñγια
εtiκαιñ[α.
ΣTΕΠAΓ{.
_.
Kοιi &ν
ξ µεγ&λη
δo0κιoα αυvo'δεOει
τδ
µεγ&λo,δo0κα;
KAΛ ΙAΓΙ EΦ,
-
Θα την oκoτιbσω κι αδτην.
ANΓ{ENKOΦ,
-
,Aκooτε.
(Θ6ñυ6oq dµαξιοδ.
.o
Kαλια./ιεφ δñrµ& oτδ παñ&-
θυño. ot αλλoι πεñιµθνoι.:ν.
.Ι-l
αµα€,α πληoιαζει
καt τιεñ.
ν& κατοr dπδ τ& παñiιΦυñcr
κι θξαφαν[ζεται).
Bo.Ι.NoΦ.
-
(Koιταζoνταg τη Nτ6ñα, πoδ πño1ω.
ñεi
πñδq α0τoν). Θα
ξοcΨñ1[οoι-l1.ιε,
Ντ6ñα. . .
ΣTEΠAN.
-
(Mi τεñφñaηη). Nα[,
,Aλθξη,
Θα
ξαναñxiooυµε...
Πñd.τει vα καvoυµε κdτι
για
τ{ν τιµη !
AYΛAΙA
ΠPAΞH TÑlTH
,,Ιδιo
µθñoq,
iδια α:ñα, δυδ
µ€ñ.εc
&ñγ6τε.ñcr.
:.ΤΓΠAN.
_-
Tι κdαει δ 86Ινοφ;
,,Eπñετε
νrcr εIγ,
εδ6,
r'..Γi|ΙENKOΦ.
._
,,Εxει
&vξκη &πδ L1,rrvo. K, δoτεñcr,
E1oυµιs ακ6µα
µιη
δñα δλ6κληñη
µπñοoτα µαg.
ΣΤΕΠAN.
__
Θ& π&co
για
ν€,α.
ANNENKOΦ"
-
,,oxι.
Πñθπει ν& λιγooτε0oιrµε τΦq
κινδ0ιlot.;g.
(Σιωτπ]).
ANNΕNKoΦ. -_ Γιαvεκ,
γιατi
δθ λεq τ[παια;
KAΛ ΙAΓΙ ΕΦ.
-
∆θv Exιo να πi τ[πoτα. Mtι, &ηoιl.
χεiq.
(Xτυπ& τδ κoυδo6vι).
KAΛΙAΓιΕΦ. Nα τov.
(l,1παivει δ B6τι,.oφ).
ANNΕNKoΦ.
*_
KoιµηΦκ.s;
Bo.Ι.NoΦ.
--
Nα(, λιγ&κι.
ANNENKOΦ.
-
∆θv κoιµηθηκεg δλη
Φ
νξτα;
Bo.Ι.NoΦ.
-
-oχ.
ANN EN KoΦ.-,,Eπµτε, δoτ6oo, να κoιµηθεΤg. Mπo,.
ñoCtoεg
να παñειg τ[πoτα
1icπια.
Bo.Ι.NoΦ.
-
Πiñα καi,
xαπια,
εiµoι.lν, δµoξ, π,&ñα
πoλδ κoι.l.ñcιoµ€νoc.
ANΝENKOΦ.
-
Τd
x€ñια
oου τñΑµoι.lv.
Bo.Ι.NoΦ"
-,,oΧ.,
(Kαφ<bιloι.lν δλοι τ&
µ&τια
τoυq
παvω τoυ). TL ouµ6α[ιει καi
µi
κoιτ&ζετε; ∆θ
µπoφ1
να εlvαι καιεtg κoυñcιo.µθ.ι;og;
ANNENKOΦ.
--
Kαi 66,6αια
µπoφΙ
να εΙιlαι καvεtq
κoυ.ñαoµθιιcg. MovαXα να,
.αi
σκεφτ6µαστε.
Bo.Ι.NoΦ.
-
(Mθ
θαφνικη
οñµ{).
.Eπφττε
v&
µθ
-36-
σκεφ,τ6σαστε πñoχτ€q.
,.Aν
εt1ε
ñι1τεt η
66µ6α πñiv δυδ
µ€ñεs,
δθ Θα εiµαατε τcbñα κoυñcroµ€.ιloι.
KAΛΙAΓΙEΦ.
-
Συ1cbñεoθ
µε,
,AλEξη. ,,Eκανα
τα
πñαγµοπα πιδ δ0oκoλα.
Bo.Ι.NoΦ,
-
(Πιδ
xαµηλ6φι:vα),
Πoιδq λ€ει κατι
τ€τoιo; Γιατi τ& Ξκανεg πιδ δ0oκoλα; ΕEµαι κoυñαοµ6'-
vog, αδτδ εivαι δλo.
NΤoÑA.
-
.,oλα
θd
γivoυν γñηγoñcr,
τrbñα. Σδ
µιαv
δñα Θα Ξxoυµε τελειcbοει.
Bo.Ι.NoΦ.
-
Nα[, θα Ξxουµε τελειrbαει. Σi
µιdν
δñα.. .
(.o 86ινoφ κoιτdζει
γ6ñω
τoυ.
'Ι-{
Nτ6ñα τηγα[νει
κorrr& τoυ καi τoi πι&vει τδ
1θñι.
.o
86Ινoφ δiν &ιlτδñ&
καθ6λoυ, δoτεñα, δµ.ζ, τñαG& τδ
1€ñι
τoυ dπδτoµα).
Bo.Ι.NoΦ.
-
Λ1π6,ñια, θ& ijθελα νd oo0
µιληoω.
ANNENKoΦ.
-,Ιδιαιτ€ñιη;
Bo'Ι'NoΦ.
-,Ιδιαιτiñrυg.
(.o
,Aw€νκoφ
καi δ B6ινoφ κοιταζoιτcιι καταµατα.
.o
Kαλιαγιεφ,
η
Nτ6ñα καΙ δ Στεποcv Cυγα|
'ιν
εξω).
ANNENKoΦ.
-
Τ[ oυµ6αivει; (.o B6ιvoφ οωπα[.
vει). Π€g
µoυ,
oΕ' παñακαλδ.
Bo.Ι.NoΦ.
-
Nτñ€παµαι, Λ1π6ñια.
(Σιcοπη).
Bo.Ι.NoΦ.
-
Nτñ6πoµαι. Πñiπει, δµωg, να ooΟ πδ
την dληθεια.
ANNΕNKOΦ.
-
∆E θ€λειg ια
ñiξειq η
66µ6α;
BO.Ι.NOΦ.
-
∆i Θα
µπoñ€ocο
lα τη
ñiξιο.
ANNΕNKOΦ.
--
Φo6αoαι, δiν' εiν' dτοι; ∆iv δπαñ-
xει
λoγog vα ντñ€πεοαι.
Bo.Ι.NoΦ.
-
Φo6&µαι καi irτñεποuαι τoδ
φο6&µαι.
ANNΕNKOΦ.
-
Πño1τfq, δατδo,ο. εtooυν
γαño6µε.
νog καi δυνατ69.
.,oταv
Eφευγεq, τ&
µατια
οου Ξλαµπαv.
Βo.Ι.ΝoΦ.
_.._
Παντα
φo66µoυν.
Πño1τiq εixα E'πι-
oτñcccε0αει δλo
µoυ
τδ κoυñαγιο, αΟτδ εivαι δλo.
..Oταν
&κoυοα ν& Ξñ1εται
ξ
αµαtα dπδ
µcικñυα,
εiπα
µ€oα
µου:
u,Εµπñ6q
!
.,Eνα
λεπτδ dκ6µη,,.
,.Εoφιγ1zα
τd δ6v.
-37
-
.τια.
.,oλα
µoυ
τα νεοñα ε1ταy τεVτc}µενα.
Θα θñιxvα
τη 6δµ6α
µi
τδor1 δ0ι,,αµη, πoδ δ
µεYdλoξ
δo0καg θα
,πñεπε
να oκoτayθεt
dµ€oωq. Πañ(µενα
τξν πñ<ilη
€κñη-
ξη
για
ν, <iφηoαl vd
ξεoπ&oει δλη f1 δι.τvαµη πoι., ειxε
µα.
ζευτεi
µf,οα µoυ.
K' Uoτεñα, τ[πoτα.
.Ι-Ι
tiµαξα
iφτo..
κoντα
µoυ.
Πδoo
γñηγoñα
€τñε1ε! Π€ñαoε
dπιδ
µπñο-
ατ&
µoυ.
Kατ&λα6α
τ6τε πδq δ Γι&vεκ
δθv εΙ1ε.ñiξει
!
ο1uοα. Τη o-ιιγµη
αΟΦ
µ,
Ξπιαoε
€ι,α
φ6εβ.ñiγ"s.
Kα[,
ξαφνι.κd,
Evιωoα <i:δovαµog
oαv παιδ(.
AΝNΕNKOΦ.
-
∆tv ε[ταν τ[πoτα,
,Aλ€ξη. .Ι-Ι
ζωη
τñα6αει
π&λι τδ δñ6µo
ηq.
Bo,Ι,NoΦ.
-
,EΜ
καi δυδ
µθñεq,
cilοτ6oo,
i
ζoη
δdν
ξαναγ0ñr.oε
για
µθr,,α.
Σoδ εiπα ιp€µµατα
πñΙv &πδ
λiγo,
η
vΟ1τα δεν κoιµηθηκα
καΘ6λoυ.
;Fl
*oñδ.o
µ*
yτυπoδoε
π&ñα
πoλδ δυνcrr&.
-Ω,
Μπoñια,
εiµαι
&πελ.
πιoµ€,voq.
ANNΕNKoΦ. _-
∆θν πñ6πει ν& εioαι <iτιελπιoµ€'ι,rog.
^oλ1.
µαg
νιcbθου,βε
σ&v καi o€,vα. ∆d Θα
ñtξειq
η
oaµ-
Θα, Σo0
1ñειdζεται
Eναg
µ{vαg
&vccπαυoη
οη Φιλαvδiα,
κ' δo-ιεñα θα
ξαναyυñioειg π&λι κorπ&
µαζ.
Bo.Ι.NoΦ'
-.*
,,oX.,
oυ,µ6α[νει
κ&τι dλλo.
,.Av
δi
ñιξco Φ
6oµ6α τωñα,
δiv πñ6κειται

η ñiξω
πoτ6.
ΑNNEΝΚοΦ.
-.
Md,
γιατ[,
λoιπ6v;
Bo.Ι.ΝoΦ.
-
∆iv εiµαι
φτιοcγµ6voq για
τñοtµoκñα-
τηg. Τιbñα
τδ
ξ6ñω.
ΕΙvαι κολΟτεñα
vα oξ
'dφηoω.
.Θα
dγωνιoΘδ
αιig €πιτñoπ€q,
oτξv πφπωyαrδα.
ΑNNENKOΦ. .-
oi κ(vδυνoι
εΙyαι iδιoι
πccιπoδ.
Bo.t.NoΦ.
-
Να[,
µα µπoñεt
κcrvεiq oτtg
θπιτñoπiq
lα δñ& κλε[vονταg
τα
µοcτια.
∆θv κcαολαΘα(ιει
.i,.".o.
ANΝENKOΦ.
-_
Tι Θθq vα πεig;
Bo.Ι.NoΦ.
-
(Πυñετικα).
ΣτΙq θπιτñαrιθq
δθν κα-
ταλα6αiνει
καιrεig τiπoτα.
Eivαι εUκoλo
vα oυvεδñι&ζει,
να oυζητ& την καταoταoη
καi vα
µεταφθñει
ijoτεñα
rτ1
γñαµµη.
∆ι'ακιγδυvεΟει,
Qι-loικα,
Φ
ζcοi
τoυ, τη διακιν-
δυνε0ει, δµ.q, ιirccxoυλευτα,
χcoñΙq
v& 6λθπει τ[πoτα.
,Ενδ
δταν oτθκεααι δñΘιoq,
Φν
δñα πoδ τ16,φει f1 ν0-
1τα
αην π6λη, cοαψoα oτδ πλξθoq τδv <h,€ñ<bπωv,
πoδ
--34-
µθ
Θιαατικδ
6Qµα τñθ1oυv
να 6ñοδγ ττ1ν
ξι,ιοτl1
τoυq
o,6.cr,
τ& παδια τουg, τξ
ζεoταoι&
'µι&q γwαi,καg,
δταv
oτΑκεοαι
δñθιcg καi oιωπηλ6q, κñαrcirιrrαζ
στδ
xθñι Φ
66µ6α καi,
ξθñειg
δτι οi τñi,α λετπξ oi
ψñικα
δευτεñ6.
λεπτα θα
ñιxτεig µπñξ
oi
µι&v
δλδλαµπñη
&µαξα,
αδ-
τδ
ηµαiνει
τñοµoκñcrηg.
Kαi τ6Ñα
ξθµο
πδc δθ θ&
µπoñoiοcr
να
ξαvαPχiαω
xωñlq
ιrcι νιιbo<ο τδν iαυτ6
µα;
dδειccιlδ
.&πδ τδ αtrµα τoυ. Nα[, ντβποµαι.
Σηµαδει|tα
πoλδ
ψηλα.
Πñθτει ν& δoυλ€ψι^l
oη Θ6<lη
µoυ.
Σθ
µι&
µικñο0λα
θεη. Τη
µ6η
πoδ
µoC,
&tiζει.
ANNΕNKoΦ.
-
∆iv δπαñxει
µιKñη
καi
µεγdλη
θE.
η.
ΣΦν &κñη καt τδν δυδ Θñloκoιται
παvτα
ξ φυλακη
καi f1 κñεµαλα,
Bo.Ι.ΝoΦ.
--
Ναi,
µ&
τη
φλακη
καi τηv κñεµαλα
δθν τiq 6λfπει καvε[g, δπωg ΘΜτιει' αιjτδν πoδ παει ν&
οκoτd>oει.
T.iq
φανταζεται µoνα1α.
Kαi, κατα
oδµτrτ<υoη,
iγδ δiν
€1cο
φccνταo[α.
(Γελ& vευñικα). Πoτ6
µoυ
δiν
π[oτει|α
πñαγµατικd
δτι δπαñxει
µυατικη
doτυvoµiα.
Παñ&ξενo
πñ&γµα
για
Eναν τñoµοκñccιη, E; Mi
ην
πñ6.
η,
δµωζ, κλωτclια oτξv κoιλιd,
eα π[οτευα.
',o1ι
πιδ
µπñoοτα.
ANNΕt.lΙ{(]Φ.
Kαi oτξ
φυλακξ;
Στη
φυλιrκ{,
κα|
€€ñει καvεig, rιαi, 6λ€πει.
,Εκεi
δiν
ξ€χvα
Bo.t.]'iC
].. Ση
φυλακη
δiν παΙñvειg
κα1ιιιrv &πo-
φαη.
Nαi, αΟτo, εΤναι, δθν παiñνειq καµιαι, dπ6φαη
!
∆θ λεq oτδν €αυτ6 αoυ:
..,EµπβQ.
.€oιi.
πñθπει €oδ ν'
&πoΦαο[αειg
για η
oτιγµξ πoδ θα
ñtξειg η
6δµ6α.
Eiµαι 6€6αιoq, τιbñα, πδq
&ν πιαατδ, δi θα δοκιµαoιο
να δñαπετε$οc.,.
Για να δñαπετε6αει
κcrιεig,
xñειαζεται
να
µηxαvευτε?
rιiτι,
xñειαζεται
πñιoτo6oυλiα.
,Aν
δi
δñαπετειiαειq,
θ& π&,ñoυι, την πµοτο6ουλiα
oi αλλoι' Σ,
αδτoδζ θα πic:ι δλη f1 δoυλεια.
ANΝΕNΚoΦ.
--
oι iiλλoι, δµ-q, δoυλgδουν
γι&
να
ο&g κñεµασoυν, καµια
φoñα.
Bo.l.NoΦ.
- (,Aτιελπιoµι1να). Kαµια
φOñα.Θ&
µoδ
εtταν, δµ,q, λιγδτεño δ0οκoλo ιηα πεl&vω παñα \,α
ζδ
καi ν& κñατδ καi τη Ιωξ €,νδq &λλoιi ατd
xtñια µoι.l
καi
-:9
--
ν" dπoφααiζω
)/ια
τη οτιγµξ
δπoυ
θα
µπαñοδαα
τrcι
ñiξω
αΟτig τig δυδ
ζωiq
οτΙq
φλ6γεq.
,.O1ι,
Mπ6ñια,
δ
µ6uog
τñτ5πog
ν,α διoñθ6αιο
τi.g iλλε(ψειq
µoυ,
εΤλι
ια
δεyτδ αΟτδ τιοδ εiµαι. (.o
'Aιν€vκoφ
oωπα[vει).
,Ακ6µη
καi o[ δειλoi
µττoñoδν
ν&
ιiτηñετi1ooυν
την eπc.ι*ατcoη.
'Añκεi
νο; ΘñοΟ',,τη
θ€oη τcυg.
ΑΙ.ltJ ΕNΙ{oΦ.
.
,,Ε,
λοιπ6v,
µιiθε
πδg δλoι
µαg
εΙ.
ιιαστε
δ:ιλο[.
∆iv Ξxoυµε,
δµωg,
π&ντα
ην
ειiκαiñiα

τδ iξαl<ñιGιbι:ουµε,
Εioαι
€λεΟθεñοq
v& κιrv..-ειg δ,τι
Θθ-
}ιε ιζ,
Bc.Ι.NoΦ. '-
Πñoτιµδ
να
φ0γcο
αµfcω:;.
Noµiζα>
πδq δi θα
µ"πoñδ
να κoιτ&ζω
τοδg αυντñδφοι:g
µαq
'liα-
τατιñi'οωπο'
Θα τoδg
µιιληoειg,
δpιωq,
€o0,
δlν εiν' iι.:ι;
ΑΙ'{Γ{i_ΝKΟΦ.
Θα τοJ q
µιλ{ι'ιl.
(Πñoxωñεi
πñΦ
τδν BοΙνοφ),
ΙjΟ"Ι.NoΦ.
Πεζ, οτδ Γι&vεκ
πδq δiν εiν.αι λαθοq
Ιjικri τοιl. Πig,rου
πδg τδν αγcιπδ,
δπωg
dcyαπδ κι δλoυq
σαζ. (Σιωπi1.
.O
,ΑvlE-r,,lιoΦ
τδ.l dγκαλιαζ:ι)
Λt.Ιt.lΙ:Ι'.il(ΟΦ. ."
Γει&
ocι;, riδελφ€
µcrυ'
.,oλα
θα
τιdii,;. κιr'λιt.
.l-i
Ñcυryiα θα
γLvε.ι
εδτυxιι:µ€νη.
,
o9.,.ΓjΟ'Τi'
-
((r;Οyoι,ταg).
Ναi, &q
γ[ι::ι
ε.Οτυxι-
σµi::νl-]
l
(.O
,Aννi.llκοφ
1τñoΧωñ:i
τñοq τljv πoñτc,ι)'
/'NΝΓΝΙiΟΦ. _
,ΕλGτε-
(Λir.αiι.r..,'r,
δλcι
µιιζ(,r 1li
τir Nτοñα).
}.,l.ΕΙlΑN. -.
-l
I d)zινε;
lιΓjΓiΕNKoΦ.
-
.o
B1livοφ
δθ θα
ñiξει
η
6irµ6α,
L-ivαι
if cxiτληµ.€ι,oq,
∆iν εΤναι αlγoυñοg
πδg
µποñ.εi
νd
τδ ιιαι,ε ι.
liΑΛΙΛΓΙΕΦ'

λαθoq
εivαι δικ6
µoυ, δtrl εΤν,
l,
ιαl, Λ\τoñιrι
;
AΝΝΕΓ1ι(ΟΦ'
Mοδ
εiπε r,& αoδ πδ πδq ι:. *γαπ&.
KΑΛ ΙΛΓΙΕΦ. '
θα τδv
ξαvαδοΟ.1lε;
AΝNΕΝKΟΦ. '
',lοωq"
.Ι'ιiñα,
παvταrq,
µciq
ιkφ{rει"
ΣΤΕΠΑΝ.
-'.'_
Γιατ[:
-40-
AΝNΕNKOΦ.
--
Θα εΤναι πιδ
xñηoιµoq
oτΙg
'Επι.
τñoπ€g.
ΣTEΠAN.
-_
Zητηoε δ iδιoq να
ε -υλ€Ψει
oτig
,Επι-
τñoπE'g; Φo6&ται, λoιπδν;
ANNENKoΦ.
.-.
,,o1ι,
θγδ &πoφαoιοα
για
δλα.
ΣΤEΠAN.
-
Τη, δñα πoδ πñ6κειται νd καvoυµε
τξν dπ6πειPα,
µ&s
πα[ñνειg Ξιαv dν€ñοrπo;
ANNΕNKoΦ.
-
.Ι-t
δñα εivαι κñ[oιµη, πñθπει
µ6-
νoζ
|µoυ
€γδ να π&ñω τηv &π6φαoη. Εfναι πoλδ dñγα
για
v& oυζητ&µε' Θα π&ñco εγδ
Φ
θ€,η τoδ BoΙvoφ.
ΣTEΠAN.
-
Aοη
i
Θ6η dnηκει
oi
µ€να.
Ι(AΛΙAΓlΕΦ.
-
(Στδν
,Aw€νκοφ).
'Εoδ
εiααι δ
&ñxηγ6.c. Τδ
1ñ€oq
ooυ εtvαι ν&
µιεlvειg
€δδ.
ANΝENKoΦ.
--
.,Εναg
.iñxηγδc Ξ1ει καµια
φoñα
τδ καθξκoν να εiναι δειλξ' Mi τδι δño, δµωg, δτι θ,
dπoδε[ξει τδ θαññog τoυ, δταν
xñειαoτεi.
Πiño
ηv
<iατ6-
φααη µoυ.
Στεπ&ν, θα
µθ
dατικαιαoτ{oειg θoδ δooν και.
ñδ
θα λεiψω.
,,Ελα
µαζ0 µoυ,
πñ€,πει να ooΟ πδ πoιig
εtvαι oi δδηγiεq.
(.o
'Aννθνκoφ
καi δ Στεπαν 6γα[voυν Ξξω.
.o
Kα.
λιαγιεφ καθεται.
.Ι-{
Nτ6ñα πηγα(,vει κoντα τoυ καi τo0
πñoσφεñει τδ
x€ñι
τηq, dλλ&
µετανoιδνει
καi τδ τñα-
6& πioαl),
NΤOPA.
_-_
..o,τι
Eγιvε δδv εiναι dπδ λαθog δικo
σoυ.
KAΛΙAΓιΕΦ.
-
ToΟ ζκανα κακ6. πoλδ κακ6. Ξ€-
ñειg
τi
µoΟ
Eλεγε πφxτ6g;
NΤoPA.
-
,,Ελεγε
καi
ξαvαλεγε
oυν6xεια πδg ε1.
ταv εδτυxιoµ€vog.
KAΛlAΓΙ EΦ.
-
Nα[,
µoδ
εiπε, δµ.ξ, πδg δθv δΦñ-
Χε
γι,
αδτδν εΟτυ1iα Eξω dπδ
η
oυιπñoφια
µαg.
<,Eµεig
εiµαoτε
ξ
'oñγοcvωoη,
€λεγε.
,,Εξro
ιiτιδ
ην
'oñγαvcoη
δiν δπαñ1ει τ[πoτα.
.Fl ,oñγοcvcοη
ε1ν' Evα Τ&γµα
.Ιπ-
πoτδv>, Π6οo τδν λυπGµαι, Nτ6.ñα !
NTOÑA.
-
Θα
€,αvαγυñ[oει,
_-41
-
KAΛΙAΓΙΕΦ.
--
,,oX.,
δθ θd
ξαvαγυñ[oει. Σκ€φτo-
µαι
τ[ θα dνιω€α
oη Θεoη τoυ. Θα εiµoυv dπελπιoµθvoq.
NTOÑA.
*
Kαi τcbñα δθv εioαι;
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-
(Λυ,ηµθνα).
Τcbñα; Bñio.κoµαι
µα-
ζ0
oαg καΙ ε[µαι εδτυ1ιoiµθvoq,
δπcog ε[ταv
κι,' αοiξ.
ΝΤoPΑ.
-
('Añγe).
ΕΙvαι
µεγαλη
εΟτυx[α.
KΑΛΙAΓΙΕΦ.
-
EΙναι
πoλδ
µεγαλη
εΟτυ1(α. Tδ i-
διo δd ακ€φτεoαι
κι €oΟ;
NΤoÑA. -- Nα[, oκθφτoµαι
δπωq
κι θo0. Γιατi, λoι-
n$1;,
gΙoαι
λυπηµι1νoq;
Πñiv δυδ
µθñεq
τδ πñ6oωπ6
ooυ
ξτινo6oλo0αε.
N6µιζε κανεΙg
πδq πηγαιvεg
cri καµια
µεγ&λη γιoñτη.
Ση,µεñα. . .
KAΛΙAΓIEΦ.
-.
(Σηκcbνεται
π&vαr. Mi
µεγα.λη
τα.
ñαχη).
Σt'1µεñα,
ξθñω
αΟτδ πo0 δθv ,iξεño
πΦτα. El1εq
δ[κιo, δι|ν εivαι τ6oo dπλ& τα πñccylµατα,
Πiατει;rr
πδζ
εΙταν εδκoλo
"-α
oκoτcboει
καvεlg,
πδq ε[ταv &ñκεη f1
iδθα καi τδ Θαññog. Tcbñα,
ξ€ñrο
πδq αrδ rµt.oog
δiν'δ-
π&ñxει εΟτυ1[α.
Μ€oα
µου,
δπωg καi
µ6oα
oτoδξ dλλoυξ,
φ-r,:λη&ζει
η
δuoτυ1[α. Τδ
φovικ6,
η
δειλiα,
{
dδικiα...
,.Ω,
πñE'πει, πñ€πει να τδv oκoτδoω...
Θd
φ.oo.,
δατ6.
σo, dξ τδ τ€ñµα
! Πιδ
µακñυd
<tπδ τδ
µioog
!
NTOPA.
-
Πιδ
µακñυα;
Md δi.ν δπdñ1ει τ[πoτα
πιδ
µακñυα
&πδ τδ
µiοog.
KAΛ|AΓΙ
ΕΦ.
-
.Yπαñ1ει
ξ
<tγ&πη'
NΤoÑΑ.
_-
.Ι-l
dγdπ!;
,,oxι,
δiν ε1ιlαι
1ñειαζεται.
αΟτδ πoδ
µ&q
KAΛΙAΓΙΕΦ'
-.
,,Ω,
Nτ6ñα,
πδg τδ λiq αΟτ6, €συ
πoδ
ξEñω
τηv καβια
σoυ.
'
.
NToÑΑ. --
.Yπαñxει
παñα
πoλδ αiµcr, παñα πoλλη
6[α. Aδτoi τoδ dληθιv& <iγαπoΟν
τη δικαιoo0νη δiv E1oι.lν
δικα[ωµα
να Eπικαλoδvται
την <iγατη. Στθκoυv
δβιoι
oαν
.καi
µθνα, µd
τδ κεφαλι
φηλα,
τα
µ&τια
oτυλd. Τi
δουλεια
µπoñε[
vα Ξ1ει
η
Φ.1πη
o, αΟτig
τiq πεñηφαιεq
κoñδι€g;
.Ι-l
<iγαη, Γιαvεκ,,oi
καvει, οιγcr
.
oιγα, τt}
oκ06ει9 τδ κεφdλι.
'Εµεiq,
€xoυµε
τδv αξ€να
δ6oκcιµ.
Ttτo.
KAΛΙAΓΙΕΦ.
--
,Aγαπoδµε,
δµαrg,
τδ λα6
µαg.
-42-
HTopA.
*_
Nα(, τδν οcycιπooµε, αδτδ εtναι dληθεια.
Tδv
ξcrπoclµ* β µιοcιl
ξαrη
dcττ6ñαιlτη,
µθ
rµι&v
ηccτη
δυατυxιοµθη.
Zoδµε
µακφ&
τoι.l, κλειoµ6voι αια oπlτιrι
µαg, 1αµθνoι
αroδg λογιοµoιξ
µrrq.
Kαi δ λα6q; Μ&ζ. &-
γαπdει
&ñοcyε;
Ξθφι
πr]η τδv &γοcrιoClµε;
.o
λαδg οιο.
πα[rει. Π6οo οιDτιcriι,€ι, π6oo οοyπαiνει...
KAΛΙAΓ|EΦ.
-
M, αιirδ dκñι6δg εtvαι dγοcrη. Nα
δ[νειg τ& πdvrcr, να &"tοιζειq, τα π&uτα,
χωñιζ
ν& €1ειq
καµι&v Ξλπiδα &yrcrrιδδοοηq.
NTOÑA.
--
,,Ιοωζ.
Aδτδ εtναι
ξ
&rι6λυη
Φ&πη,
εΙι,.αι f1 dγvξ καΙ
φ}.Ξñηµη χα,ñ&,
εtvαι f1
Φc."η
πoδ κα-
τακα[ει
τδ εiιlαι
µοι:.Mεñικiζ φoñ€q,
δοτδoo, &vαñωτιi.
µ.αι µl,1πωg η
.yα,η εtvαι κ&τι itλλo,
µξπc^lg µπoñεi
v&
πΦει vα εtναι Eιlαg
µoν6λoγo9, µηπαη µποñεt
να δ-
παñ1ει, καµι&
φoñα,
*ξν Φyo,.η, καποια dπαιτηαη.
Σκθφτcµαι τoδτο, δθq: δ
ηλ.oc
λ&µπει, τd κεφdλια, oι-
γα
- ιrιγα, d,ñxiξoυν ι,α ακι}6oι,11,, &πδ
ηv
καñδι& ο6η-
νει
ξ
πεñηφ&ιεια,
τα
16ñια
d.πλιbνοvται ν'dγκαλιαooυν.
,,A,
Γιinε'κ, &ν
µπoβιiααµε
ιιτ
ξεxαooυµε,
Ξοτcο καi
για 1.ιι&v
δño,
Φ φñιΧη
dιθλι6τητα τo0τoυ τοδ κ6oµoυ
καi. να
φε0γαµε.,
iπιτ€λουg,
γι&
κ&πoυ dλλoΟ.
Mια
µιο.
vξα
µικñην
δñα, ποi Θα
η xαñiζαµε
oτδν iγωΙοµ6'
f,lποñε-ig ιtr τδ oκεφτεig κccτι τ*.τoιo;
KAΛΙAΓΙΕΦ.
--
Nαi, Nτ6ñα. Aδτδ δνοµαζεται τñυ-
φεñδητα.
NΤοPA.
_
.,oλα
τα ακ€φεoαι, αγατηµ€νε,
ναi,
αδτδ διοµαζετcrι τφφεñδητα.
Τξv
ξf
ñειq,
δµωg, πñα-
γµοcτικα
τi1ν τñυφεñ6τητα;
Mποñεig ν,
ξαπ&g
τξ δι-
καιooΟη καi τξν τñυφεñtrητα
µαζ6;
(.O Kαλιξιεφ
oωπα[vει). Mποñstg ν,
ξ<rπ&g
τδ λα6
µαζ µ,
αΟτη τξν
&qlñοντ.ιαι& κι αδτξ τηv πñα&ιητα; Mηπωq, &vτ[θετα,
πñF-πει vci τδv cryαrt&c
µi η φλ6γo
.ig *κδ[κηηg
καi
τξg €παvαoτααlg;
(.o KαλιΦιεΦ οο:πα[νει παντα). Nαi.
(Πληαιεrζει τδν Kαλιcryιφ καΙ τoδ
µλc
y.αµηλ6φt,:vα)"
,Εµθvcq
µ'Φοcτι&s µi
τñυφβτητα;
(.Φ Καλιαγιεφ τξν κoιτ&)
"
-43-
t(AΛΙAΓΙEΦ.
-
(.,Yατεñ' dfiτδ o$lrτo[ιrl οιωαη).
Ι{cι.
νε:lξ δi θ& o'
ξατηαει
πoτ€, δπrog ο, dγαπδ
tγδ.
NTOÑA.
__

ξθñω.
∆ε Θα εiταv, δµ.q, καλΟτεñcι
ν'&yαπ&g δπcοg δλog δ κ6oµoq,;
KAΛΙAΓΙΕΦ.
--
∆iν ε1µαι δ δπoιooδηπoτε.
Σ, d.
ΥοrΙιδ
o&v Kαλιdγιεφ,
NTOÑA.
-
M, αyαrιGc πεñιooδτεño
&πδ ττ1 δικαι.
oα6vη, πεñιoo6τεñο
&πδ τ{v
,oñγcrvωοη;
KAΛΙAΓIEΦ.
-
∆θ o&g
ξε1coñiζω,
€oθvη
τξν
,oñ.
γα\i(,)η
καi τη δικαιooι3η.
NΤOPA.
-
Σ0µφωιloι.
'Aπαιτηοθ
lµoυ,
δµωg, oi i-
κετεΟcο, <iτrαvτηo€
µoυ.
Mδ <,οyccττcxq
µδ
τñυφañ6ητα,
µd
εγr;iαµ6;
Θd
µi
&γατroδoεg,
tiν δθν εiµoυν δ[καιη
;
ΚAΛΙAΓΙΕΦ.
.-'
,.Aιz
δiν ε1ooυν δ,ικαιη, καi &v
µπo-
ñoδo.α
ν* o' &γαπη,ocο,
δi θ& ε-iαoυν ioΦ πoδ Θ' dγαπoΟ-
.J α.
NΤoÑA.
-
Μηu ι}παντ&q. Π69 ,µoυ
µoνα1α,
Θ&
µ,
ci.γαπoooεq,
&v δEv εiµoυν oτην
,oñγ&νιοοη;
Ι(AΛΙAΓΙEΦ.
-
M& πoδ θ& ε1σoυν,
λoιπ6ν;
NΤOPA"
-
Θυ'µ&µαι τδν καιñδ τιoδ oπo6'δαξα.
Γ.ε.
}i'ιrOoα, ε1µoιlν δµoñφη, τ6τε. ΠεñvoΟoα δñεg δλ6κλη-
ñεg
και,.ovrαg πεñιπατoυg
καi δνειñα. Θ&
µθ
&γαπoδcrεq,
&ν εlµcrυν
θνα κoñiτoι dλαφñ6µυλo
καi
γεµατo
dφñoν-
τιοια;
KAΛΙAΓΙEΦ.
-
(Μi, διoταγµδ καt πoλδ
xαµηλ6φω-
να). Πεθαiναl &πδ την θπιθυ,µiα νcι ooδ πδ να[.
NTOÑA.
-
Mα, π€g
µoυ,
λoιπδv, vα[, &γατrηµ€vε,
&ν ακAφτεoαι
Ξτoι κι &v εivαι &λf1θεια'
Πθg
µoυ
vαt κι
αg oκiφ,rεααι τξ δικαιο.αδνη κι &g θ1ειg
µπφατα
ooυ
ην
<iθλιoτητα
καi τδν δπ6δoυλo λα6'
µαq.
Nα[, vα[, oi,
[κετε6ιο πθg να[, πcιñ, δλη
ηv
ξι,:νiα
τδv παιδιδν, παñ,
δλoυg αδτoδq πoδ κñεµ&νε κι αΟτoδg
παδ
µcιατιγιi:νιrυv
δg τδ Θανατο
"
. .
ΚAΛΙAΓlEΦ.
-
Σιoπα, Nτ6ñα.
N.ΓoÑA'
-
,.Oχ,,
πβπει,
για µι& φoñα,
τoυλξι.
σroν, ν, &φτ]vει κccvεic τξι, καβι& τoυ ια
µληoει.
Πεñι.
-44-
µ€νοr
να
µθ φωvdξειg,
lγcb, f1 Nτ6ñα, πεñιµθvω νd
µθ
κα.
λ€oειq π€ñα &ττδ αδτδv τδν δηληηñιααµθvo ιiπιδ την d-
δικ[α κ6o,µo...
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-
Σrbπα.
.F{
καñδι&
µoυ
δi
µΦ µι-
λ& παñ& lµ6ιlo
για
o€να'
.,Yoτεñ'
dαrιδ λiγo, δοτ6oo, δd
θd πñ€πει vd τñθµω.
ΝΤoÑA.
-
(Συvεñx6µεη).
.,Yoτεñ,
<iτιδ λiγo; Nαi,
τδ
ξ€1αοα.,.
(Γελ& ocrv vα κλα(ει).
,.Oχ.,
εiµαι πoλδ
καλ&,
ξαηµι1νε.
M{ oτενo1orñιE,oαι, δdν εtµoυνα λoγι.
κ{. Εtvαι
ξ
κoriñααη. Kι. θγδ δc Θα
µπoñoΟoα
να τδ πδ.
Σ,
ξαπδ
µd
τξv Tδια
βγαη,
Χc,lñiq
ια
ξεxvδ
Φ
δ,-
καιαα6νη καi τig
φυλακ€g.
Tδ καλoκα[ñι, Γι&νεκ, τδν
oκθφτεoαι τδν €αυτ6 ooυ; Md, δ1ι,
ζoCrµε
crrδν αicbνιo
1ειµ<bιiα.
∆iv εiφααrε
για
τoiπov τδν κ6oµo, ε1µαoτε
δlκcrιoι.
.Yπαñ1ει
κοαπoια
ζεoταoι&
πoδ tΒv εiιlαι
για
µ&q.
(Γυñiζoνταg πñξ
ην
dΙλλη
,µε,ñια). "A,
λiγη oυµ-
τι6voια
γιd
τoΦg δ[καιoυq !
KAΛ ΙAΓΙ ΕΦ,
-
(Koιτcbνταζ την
µθ
dπελπιοtα). Nα[,
αδτξ εiναι
ξ µoiñα ιlαξ, η
dγ&τη,
για
µ&q,
ε[ιrαι κccτι
τδ &δ6ναro. Θα oκoτιboω, δµ.ξ, τδ
µεγ&λo
δo0κα καi'
τ6τε θα Eñθ..
η
εtñηη. Εiñηνη,
γι&
oθνα καt
γι&
µθιlα.
ΝΤoÑA.
-_
Εiñηνη
! Πδτε Φ
η
6ñoClµ;
KAΛ Ι AΓ Ι ΕΦ.
-
(Mθ δñµη) . Mεθα6ñιo.
(Mπα[νoυv
µ6oα
δ
'Aw€νκoφ
καi δ Στεπαν.
.FΙ
Nτ6.
ñα
καi δ Kαλιαγιεφ ιiπoµακñ6νoιπαι
δ Evαq &πδ τδv
dλλoν).
ANΝΕNKOΦ.
-
Γιαvaκ!
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-,Aµ€αο:g.
(Bαθειαναoαlιloνταg).
'Επιτθλoυq,
€πιτ€λoυq. . .
ΣΤΕΠAN.
-
(Πληoι&ζoιπdg
τov) Γεια ooυ <lδελ.
φ€,
ε1.µαι
µαζ0
ooυ.
KAΛΙAΓΙEΦ.
-
Γει& ooυ, Στεπαv. (Γυñ(ζει πñδq
τξ Nτ6ñα). Γει& ooυ, Nτ6ñα.
(.H Nτ6ñα πληoιαζει τδv Kαλιξιεφ. Eiιlαι πoλδ
κowα δ €vαq
µθ
τδν &λλoν, δiv dγγtζowαι,
ξµcoq).
NTOPA.
-
,,oΧ.,
γει&
ooυ. Mθ τδ κcrλδ να
ξαr,.αiδω-
λq
θoiµε, dγαπηµ€vε,
µi
τδ καλδ να
ξαναtδοrθoδµε.
Θ&
ξα.ι,αιδο:θoδµε.
(.o Kαλιαyιεφ
ηv
κoιτ&ζει. Σιωπη).
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-
Θα
ξαvαiδωθoδµε.
Θα...
.H
Ñω-
o['α Θ&
γivει
δµoñφη.
ΝΤoÑA.
-
(Kλαiγoνταg).
.H
Ñωoiα θ&
γivει
δµoñ.
φη.
(.o Kαλιαyιεφ Kανει τδ oταυñ6
τoυ
µπñδg
οτi1v εi.
κ6να. Bγα[vει €ξω
µαζδ µθ
τδν
,Aw€vKoφ.
.o
Στεπαν
πηγαivει, πñδg τδ παñcrθυño.
.Ι-l
Nτ6ñα
µ€vει
&κiηη,
κoιτωνταg πñδq
ηv
π6ñτα).
ΣTEΠAN.
-
Πooo oτοιΘεñ& 6αδiζει, Εi1α αδικo,
δπrοg Θλ€πειg, νιr
µην
θµπιmεOoµαι τδ Γιαvεκ. ∆θ
µoo
αñεoε δ €vΘoυοιαoµ6g τoι.l.
,,Εκανε
τδ oταυñ6 τoυ, εi-
δεq; Πιoτε0ει αιδ Θε6;
NΤoÑA.
-
∆iv τηγα[νει πoτθ oτξν iκκληο[α,
ΣΤΕΠAN.
-
Ψυ1ικd, δστ6αo, εivαι θñfloκog. Aδτδ
εiναι πoδ
µ&q 16ñιζε.
Εiµαι πιδ τñω1δq ci"πδ αΟτ6v, τδ
ξ€ñ<ο
καλα.
'Εµεiq
πoδ δiν πιoτε6oυµε oτδ θε6, Ξ1oυµε
irvαγκη dπδ τηv dπ6λυη δικαιoo0νη. Xωñiq αΟτην
ζoΟ-
µε µ6o,
ατi1v dπελπιolcr.
NΤoÑA.
*.-
Γι, αΟτδν
ξ
δικαιoo0νη εivαι dπελπιοτι-
Kii.
ΣΤEΠAN.
-
Ναi, εΤναι
µι&
dδ0νατη
ψυXη.
Τδ
1εñι
τoυ, δµωg, ε[r,,αι δυνατ6.
,Aξ[ζει
πιδ πoλδ απδ
ην
ι|,lυ.

τoυ. Θα τδν oκoτωσει, εΙvαι
.oiγoυño.
Eiναι καλδ αΟ-
τ6, πoλδ καλδ
µαλιοτα.
.O
θccvατog, crΟτδ
µ&q 1ñεια-
ζεται.
Mα, €oδ δi λδq τ[πoτα; (Τ{v κoιταζει καλα -
καλd). Τδν &γαπ&g;
NΤoÑA.
-
Πñ6πει να i1ει καιñδ κανεig
γι&
ν'αγα-
τ&. M6λιg πoδ
µ&g
πεñιooε6ει
καιñξ
για
τξ δικαιoο0η.
ΣTEΠAN.
-
,,Ε1ειq
δ[κιo.
,,E1oυµε
γft 161γñι'l,µε π&-
ñα
πολλα. Πñθπει vα κccταoτñ€ι],loυµε δλ6τελα αδτδν τδν
κ6αµo. ΠñΞπει να τδv
ξεθεµελιcbooυµε...
.,Yoτεñα...
(Koιτcbvταq &πδ τδ παñαθυño). ∆iv τoδg 6λ€πω πι&, θ&
Φτ&oοrvε.
ΝToÑΑ.
-*..Yoτεoα...
-46-
ΣΤΕΠAN.
-
Θ& Ξ1α"lµε καιñδ
γι, ΦαTη.
NTOÑA.
-
,'Aν
6ñιoκ6µαoτ,
θδ6.
ΣTΕΠAN.
-.
Θ,
Φαπιδνται
&λλoι. ].δ iδιο εΙvαι.
NΤOPA.
-
Στεπccv,
µπoñεiq
ν& πεIq
η
λθξη <µΙ-
σoζ);
ΣΤΕΠAN.
-
Πδc;
NΤoÑA.
-
Πñ6φεñε αδη
µoνξα η
λε(n: <'µioog>.
ΣΤΕΠAN.
-
Miooq.
NTOÑA,
*-
,Evιαξει.
.o
Γιαvεκ
ηv
Eλεγε
πολδ
u""Ψ;nAN.
-_
(.,Yαrεñ <icπδ
µεñικd
δειrτεñ6λεπτα
oιcοτrξc καi π\oι&ζowαg
η
Nτ6ñcι). Kατcλα6α[νt.:,
µθ
τεεñιφñovεtg.
Εtoαι 6€6αη,
δατ6oo, πδq €1ειq δiκιo;
(Σιcοη
γι& µεñικ&
δευτεñ6λετrτα.
.,Yoττ,ñα,
µθ
αΟξαν6-
µενη
δñµ{).
.,oλoι
ocrg 6ñιoκoσασt'
tδδ τιcrζccñε0olπαq
αΟτδ πoδ κ&ιετε crr' δνoµα τQq τccTtεινηs
Φdτηc.
,Eγιb,
δµ.q, δθv dγαπδ τ[πoτα καt
µιoδ,
vα[,
µιοδ
τoδg &λλoυg
ιiνθµbτιoυq !
T[ δoυλεια Ξ1ω €γδ
.µθ
Φν
Φ&πη
no.5;
Aδτδ τδ κοcταλα6α
ατδ κατεñγo, πñiν τñlα
1ñδvια"

dπδ τ6τε
µoΟ
Eγινε πεπoitr1η.
,,Ι-ΙΘελεq
vα εΙµαι τñυ.
φεΦζ
rιαi ν& κoυ6ολαω
η
66βα oαv oταuβ;
,,oxι!
;Oxιl
,,o1ι! ,,Eφαoα
τdñα πoλδ
µακñυα,
ξθñο:
παñα
'.oλλα
πñξµαrα. . .
Koiτcι.,. (Σrκiζει τδ πoυκαµιoδ
τoυ.
.Ι-Ι
Γ{τ6ñα κ&ν.ει
µι& 1ειñαvoµ[cr.
,oπιoθo1ωñεi
6λ€.
πovταq τα oηµαδια τoδ
µαoτιγ[oυ).
Aδτα εtvαι τ& oη-
µαδια
"ic
Φ&πηξ,
τoυζ! Mθ πεñιφφνεig
τcbñα;
(.Fl Nτ6ñcr πηγαiνει
κovτ& τoυ καi
ξαqvικα
τδν &y.
κcλιαζει).
NTOÑA.
-
Πoιδg θα
µπoñoioε
v& πεñιφñοvf1oει
τδν π6vo; Kι io€vα ο, οcycrrιδ.
ΣT.EΠAΝ.
-
(Koιταζει τ{ Nτ6ñα.
.Yπ6κcοφα).
Συ-
xδñεoθ µε,
Ντ6ñα. (Σd λiγo,
γυñζovrαξ
πñδζ τ{v &λ.
λη
.µεñι&).
,,Ιoο:g
ν&
φταiει ξ
*o.,ñ*η. T&
x,ñ6vια
τo3
ξcbνα, ξ
ξωνiα,
oi
1cιφιAδεg,
τδ
.κcrτεñγo"
.. κα[, τθ-
λοg, τoδτα iδδ. (∆εixνει τ&
ηι1rαδια).
Πo0 Θθζ. ν& Θβ
τξ δδvαµη τξq &γ&Tηq; ΜoΟ
ιµ*'νει, πccιπωg,
ξ
δ0vαµη
'-'
47
--
añ$
lµ[αουξ'
Aδτδ εΙναι
καλ0τεño
παñεx ι,α
µη
νιcbθειg τ[-
πoτα.
NTOÑA.
__
Nαi, εΙvαι
καλιiτεoo.
(.o Στεπαν.
κoιταζει
η
Ντ6ñ&.
.Aκoξετcιι
Evα
ñα
}..6,Ι πoδ
1τυπ&
€φτα).
ΣΤΕΠAN.
-
(Γυñiζονταq
ιiπδταµα).
Tcbñα
θα πεñ&.
o.:ι δ
µεγdλoq
δοoκαq.
(.Ι-Ι Ντ6ñα
τηγα[vει
oτδ
παβθuño
καt κoλλ&
τδ
πñ6oωπ6
ηq
oτ&
τζαµια.
Mακñυ&
oιοrπη.
K, tiατεñα
ciκo6}εται
<iπδ
µα.κñυ&
f1 &µαξα.
Πληαιdζει,
πεñ&).
ΣΤEΠAN.
-'*
,.Av
εtvαι
µδvoq...
(.Ι-Ι
&µcιξcr
&πoµακñ0νεται.
,Aκoξεται
µι& φo6εΦ
flκñηξη.
.Fl
Nτ6ñα
τιv&ζεται
καt κñΟ6ε.
το κεφλ.
;d
x€ñια
ηg.
Mακñυα
oιοrτη)
ΣΤΕΠAN.
-
o Mπ6ñια
δdν ζñιξε τ{ 66µ6α
τoυ !
.o
r.ιa1κ
πθτυxε. Γ-Ι1τυ1ε
l Ztγr,>
δ λα6q
l Τι
xαñι1!
-
tToÑA
-
(Π-6φoντα9
µi
κλαµατα
oην dcyκαλια
τo0 Στεπ.αy).
,Εrµiq
τδv oκoτcb"oµi
l
,Eµειξ
.ο,
'**
τcbααµε
!
,Eγcb.
ΣTEΠAN.
-_
(Kñαυγαζoνταg).
Πoιδv
oκoτοlααµε;

Γιcrrεκ;
NToÑΑ.
--

µεγ&λo
δoιiκα.
AYΛA
tA
ΠÑAΞ}.l
TΕ.ΤAÑΤΙ.t
Kελi τδν
φυλακδν
Μπουτiñκι,
oτδν
Π0ñγo
Πoυγκcιτο€φ.
Πñο:.i.
(.,oταν
&vo[γει
ξ
αδλα(,α,
δ Kαλιξιεφ
6ñ[ακε-
.o..
µ€oo
oτδ κελ[ τoυ καi κcιτ&ζει
τξν π6ñτα.
Mπαi-
,oυν
µεoα
Evαg
φ6λαKαζ
κι Ξvα.g
φυλακιοµθιlog,
δ
Φoκα, πoδ
κñατ&
oτδ
x€ñι
τoυ
ijvαν κoυΘ&),
o
ΦYΛAKAΣ.
-
(Στδ
Φoκα).
Kαθαñιoε.
Kαi
καιε
γñηγoñα,
(Πηγαiνει
καi καΘεται
κoντα oτδ παñirθtυñο.

.δ"λα
&ñ1iζει
v& καΘαñlζει
τδ
κελi
xωñig

t<ο.ι-
τdζει
τδν
Kλιηιεφ.
ΣιωΦ
γι&
λiγα δευτεβλετιτα).
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-_
Πδc oi λ€ι,ε,
αδελφ€;
ΦoKA.
-
Φoκα.
KAΛΙAΓΙEΦ.
_-
Ε1oαι
καταδικog;
ΦoKA.
-
,,Ετoι
qlαlνεται..
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-_
Τι Eκανεg;
ΦoKA.
.-
Σκoτω'oα.
ΚAΛΙ AΓΙ ΕΦ.
-
Πεινoooεg;
o ΦYΛAKΑΣ.
-
Σιγ6τεñα.
KAΛΙAΓΙ
EΦ.
-
tlδq;
o ΦYΛAKAΣ.
-_
Σιγoτε-ñα.
Σ&q &φξνω
να
µιλGτε,
καΙ dτιccyoñεOεται,.
Miλα,
λoιπoν, αιγ6τεñα.
Miλα
oοrv
γeño.
KAΛΙAΓl
EΦ.
-
[1εινoΟ'oεg;
ΦoKA.'-,-oΧ.,
διιι;oδoα.
KAΛΙAt-ΙEΦ.
-
Λoιπ6ι,;
ΦΟΙ{A.
-
Τi λοιπoι;
Bñιoκ6ταv
κoντα
µoυ
Ιiνα τοε.
κo0ñι.
Τδ τιQñα
oτ& y.€ñια
µoυ
καi τα,κανα
δλα
γ!q
Μα-
διαµ.
Φαiνεται
πδg οκδτcοοα
τñειζ,.
(.o Kαλι&γιεφ
τδν κoιτcιζει)
'
ΦoKA.
-
Λoιπ6\,,
καλd;παιδo,
δi-
µθ
Μg
πι& αδεñφo;
Πccyωo,εq;
αν
-49-_
KAΛlAΓΙΕΦ.
__
,,oχ..
Kι €γδ €1ω oκoτιboει.
ΦoKA.
-
Π6οoυq;
KAΛΙAΓΙΕΦ.
--
Θα αoδ τδ πδ, &δε,φ€
µoυ,
&y Θε-
λειq.
,Aπ&ιlτηoi'
,µoυ,
δµ'ζ, λυπdααι
για
δ,τi €γιvε, δθν
εΤvαι Eτoι;
ΦoKA.
-
B6.6αια,
µθ
εiκoαι
1ñ6νια
εiναι πoλδ &*ñ..
6oπληñroµ€νo
τδ €yκληµα ,µoυ.
∆i
µποφi
να
µη
λυπG-
ται καvεfg δταν τδ οκ€φτεται
αδτ6.
KAΛ Ι AΓΙ ΕΦ.
-
E1κooι
1ñ6νια.
^Αν
εiµoυη δηλαδη,
oτξ Θ€αη oου, θα
,µπαινα
αη
φλcικη
εtκooιτñιδ
χPο-
vδv καi θα'6γαιvα
µθ γκñi,ζα
µαλλια.
ΦoKA.
--.-
"Ω,
1oωg
π&ιε καλ6τεñcr
γι&
o6να τα πñα-
γµατα.
.o
δικαoΦg 6αζει
καi πoλλα
καΙ λiγα
xβνια
Qυλακη.
Aδτδ θξαñτiται
&πδ τδ &v εΤναι καιεtf.παv.
τñεµ€νog
καi
µi
πoιαv. Ι{, iioτεñα,
θoδ εlααι
µεγοr}.oι:-
oιαvog.
.Ι-l
ταñ[φα εiναι iδια
µoνα1α για
µGq
τo0q
φω-
xoξ.,Εoδ
θ' *παλλωyεiq.
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-_
∆θν τδ πιoτε0ω.
Kι €ξαλλoυ,
δΕv
τδ θ€λcο
κι6λα9. ∆ε θα
µπoñοδoα
ν& δπoφ€ñω
Φ
*ño-
πη εtκooι
xñ6vια
δλδκληñα.
ΦoKA.
-- Τη ντñoτη; Πoι& vτñoπτj;
Πδooιη oκ6-
τωσεζ;
KAΛΙAΓΙΕΦ. .-
.,Evαv
µoι,.ξα.
ΦoKA.
-
Τι ooδ Ξλεγα;
.,Εvαq
φ6vog
δiν ε1ναι τi-
1τOτα'
KAΛ Ι AΓΙ EΦ. --
Σκ6τω,oα τδ
µεγαλo
δoΟκα Σθñγιo.
ΦoΚΑ.
-
Τδ
µεy&λo
δoιiκα; Kαt πδq τδ €καrεq
ιrδτ6;
Για δiq αδτoδg τοδq
µεγολoυαιccιουq!
Σo6αñ&
lδ λig αιrτδ;
KAΛΙAΓIΕΦ.
-
Σo6αñd. Τoδ
xñειζ6ταν,
δµcog.
ΦoKA.
-*
Γιατ[; Zo8oεg
oην αδλη; Mηποη ε1ναι
r<αµια
γυναικoδoυλεια
οτη
µ€οη;
,,oχ.;
Kαλoκαµcoµ€.
11
δoιlλεια
για
Eι,οcv.
. .
KAΛΙAΓΙEΦ.
*
ΕΙµαι αooιαλιoτξq.
o ΦYΛAKAΣ,
-
Σιγ6τε,ñα.
--5ο_
KAΛIAΓΙΕΦ.
--
(∆υιlcrrι:τεñα).
Eiµαι θπαvαoτ&.
τξ9 oοroιαλιαπ1s.
ΦoKA.
*'
Σπoυδαiα
δoυλει&.
Kαt τi &vdγκη
εt1εq
να εtoαι αι}τδ πoδ
λ€ζ,; ∆iν εΤ1εg παñ& v& κ&Θεααι
ξ-
συXOq
κι δλα θd τηγαιur,v-
καλ&.
.Ι-t
γη
ε-ivαι
φιωyµθη
γι&
τc$q πλoυoιoυq.
KAΛΙAΓΙEΦ.
_
,,9χ.,
εtναι
φ.rιαγµ€η
για
o6να.
.Yπdñ1ει
π&ñα πoλλi1
$τcbxεια,
γι,
α0τδ
γlιloιlται
π&ñα
τoλλ&-€γκληµατα.
^Aν
{
γQ
εiταv θλεΟΘεñη,
θoδ δi θα
εiooυν
Aδδ.
ΦoKA. -_ Kαi vαi καi
ξι.
Στδ κ&τcο
.
κdcΓω, δµoξ,
εiτε ε1o, iλε0θεφc,
εiτε δ1ι, παrθ δθν εtvαι καλδ να πα-
ñαrι[νειq.
KAΛΙAΓIEΦ.
-_
Σ0µφrυνoι,
πoτθ δθv εtvαι κολ6.
Mονξα,
δτι πivει καvεtq δταv
ξεΤ
lµ6αα
oτi1
φτιb1εια
καt
τ{ν τ&λ.ιν<oη.
Θα EñΘει, iiµ<οg,
καπoτε
καιñδg πoδ δi Θα
1ñειdζεται
πια v& πlνει καvεiq, θα ΞñΘει καιβ.q δπoυ
iανεig δe θα ντñ€πεται
πιd, οδτε Θ& δπαñxoι.iv
τλo0oιoι
καi
φοrxoi.
Θα ε1µαατε δλoι &δθñφια
καL
ξ
δικαιooιiη
θα καvει.τiq καñδι€g
µαg
δι&φαvεg.
Ξθñειg
γι&
τi πñ&.
γµα µλδ;l
ΦoKA.
-
Nα[,
µιλ&q
γι&
τδ 6αα[λειo τo0 ΘεoCl.
o ΦYΛAKAΣ.
-
Σιγ6τεñcι.
KAΛΙAΓΙEΦ.
_*
∆θv πñ€πει ν& τδ λθg α0τ6, &lεñ-
φ€ µoυ.
.o
Θεξ δθ
µπoφi
να καvει τ[.πoτα'
.Ι-Ι
δικαια..
oυιη εivαι δικη
µαg
δπ6θεη.
(Σιαlτη
για
λiγo). ∆θv κα.
ταλαΘα[νειξ;
Ξiñειq
την iατoñiα πoυ διηγοiνται
yια τδv
.,Aγιo
- ∆ηµητñη;
ΦoKA.
_-
,.oχ..
KAΛΙAΓιΕΦ.
-- Εi1ε
ñαvτε6o0, µd-αα
αη ατ9τιπα,
µθ
τδν iδιo τδ Θε6, καi
γι'
αδτδ 6ιαζ6ταv.
Στδ δñ6µro,
Bµ.', owαντηoε
Evαv y,ιοñικ6, πoδ τ, &µ&ξι
τoυ εitcrv
κoλληµθvo
oη λ&oπη.
.o
"Aγιoq
∆ηµη.τñηq,,
λoιπ6v, τδν
6οηξοε.
'Ι-Ι
λαοτη εiταv πηΧη,
ξ xαñαδñα
6αθεια"
,A.
ναγκαcrrηκε
ν& παλαit|ε-ι
µιcrv
δñα δλ6κληñη.
Kι δταv
τελε[ο>αε,
δ δ.γιog ∆ηµfiτñηc Eτñεξε oτδ
ñαντεΘo0
τoιl.
.O
Θε6q, δµ'q, δθv εiταv πια €κεΤ.
-51
*
ΦcKA'
._
Kαi' λoιπ6ν;
KAΛΙAΓΙEΦ.
-
,,E,
ν&, λoιπ6ν!
.Yπ&ñxoυν
αδτoi
πoΟ 0α
φτ&ι,.oιrv
π&ντα κccθυoτεñηµ€νoι
crrδ
ñαιτε6oo
τoι-lg,
γιατi
δπ&ñ1oυv
τ&ñα πoλλα καññc( κoλληµ6vα
oτf1
λdoτη καL π&ñα πoλλοi. ιiδελφοi lµαq πoo
1ñει&ζαvt.αi
6oηΘεια.
(-o Φακα
δπιoθoxωñεi).
Ι(AΛΙAΓΙEΦ.
-
Tι oυµΘα[νει;
o ΦYΛAKAΣ.
-
Σιγ6τεñα. Kαt o0,
γ€ño,
κdcvε πιo
γñηγOñα.
ΦcKA.
-
∆i ιroδ E1ω
iµπιατooι}η.
.,oΓ
αδτ& δθv
εIvαι καvoνικ&. Πoτθ
µoι;
δθν Ξxcr
dκoOoει vα
µπα[ι,ει
φυλακη
καιεiq
για
ioτoñ(εq dγirov καi, καññων. κ' υ-
στεñα, εtvαι καi κdrrι ciλλo...
(io
φ0λακαζ γελα)'
Ι(AΛ l AΓΙ EΦ.
-
(Koιτ&ζovταq
τδ Φoκ&). T[, λoιπ6v;
ΦoKA.
-
Tι κ&yoι'lν
o'αδτoι3g, πoδ oκoτcbvoιry
τoιξ
µεγ&λεq
δo0κεg;
KAΛΙAΓΙEΤ.
-
Τoδq κñεµoCrv.
Φol(A.
__ "A!
(Kαιει
ν&
βγει,
ενδ δ
φ0λακαq
yε-
λ& πιδ δυvατ&).
KAΛΙAΓΙΕΦ^
_-
Στ&αoυ,
γιατ[
φε6γειq,
τi ooCl sκα-
1lα;
ΦcKA.
-
T[πoτα
δθ
µoδ
θκαvεg. Mι& κ, εIoαι τλαi
oιog, δcrrδoo, δi θ€λω ια αθ
γελαoω.
Etvαι dληθεια
πδg δoα λθµε εtvαι
φλυccñiεg για
ν& πεñνG f1 rliñα.
"Av
πñ6κειται,
δµ-q, να κφµαατεig,
α&τδ δθv εivαι
καΘo-
λoυ καλ6.
KAΛΙAΓΙ
ΕΦ.
_.
Γιατi;
.o
ΦYΛAKAΣ.
-.
(Γελcbι,,ταq).
,Eµπñ6g,
γθño,
µ[-
λα...
ΦοKA.
_.
Γιατ[ δt
µπoñεTg
εΤµαι ιiδεφξ
ooυ. Εiµ,
€κεivoq
δi,κoυg.

µoδ µιλ&q
occv v&
πoδ κφµ& τοδq κοπα-
KAΛΙAΓΙEΦ.
--
Mα δθv εtααι καi ου κατiδικoq,;
ΦoκA.
-
,Aκñι6δq'Ιν1oδ
πñδτειvαv,
δµοξ, ιd κdnrcr
--52-
αιiη
τη δoυλει&
κα[,
για
καθθναν.πoδ
κñqrαω,
µ."9
;;iñ',
Eνα
1βι,,o
dc'.δ
Φ φυλακt
µoυ.
EIναι
καλξ
δoυλει&.
KAΛΙAΓΙE'Φ.
-_
Γιd να ooδ
αυ1οrñθooι.lν
τ& €γκλη-
µατd
ooυ, oθ 6αζoυν
καi, κdnειq
&λλα €.γκληµατα;
ΦoKA.
--
Mα δiν πñ6κειται
για
€γκληµοcτα,
&φoΟ
αΟτoi
πoδ κñεµαω
εivαι
κccταδικoι.
K, δατεñα, δ θ&vα.
τog αδτδv
τδιl dn,θβπων
δdv
€xει αηµαoiα.
"Aν
θ€λειg
Φ
γv.bµη µoυ,
δθv εtι,.αι
1ñιoτιαtloi.
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-
Kαt π6oε9
Ψoñθs
E1ειg
κñεµαoει-
καταδLκoυg
rbg τcbñα;
ΦoKA.
-
∆υδ
φoñθζ.
(.o Kαλι&γιεφ
δπιoθo1rοñεi.
.o
φ0λακαq
καl δ
Φoκ& πño1<oñoΟν
πñδq
την πδñτα.
.o
φΟλccκαq
οπñ6-
xvει
&λαφñυ&
τδ Φoκ&)
KAΛlAΓΙΕΦ.
-
ΕTοαι,
λoιπ6ν,
δηµιoq;
ΦoKA.
-
(Πoυ 6ñtoKεται
κoντd crιην π6ñτα
τoδ
κελιo0).
',E,
να[, καλ6παιδo,
καi o0;
(.o Φoκd 6γα[νει
Ξξω.
,Aκoιjγo,\,,ται
6ηµατcι
καi δια-
ταγ€i.
Mπα[νει
δ ΣκoυñdτoQ,
πoλδ
κoµι-liα ιrrι;µivog, tµi
τδ
φ0λακα).
ΣKoYÑAΤoΦ. --
,Aφflατε
µαq,
Kοληµ€ñα.
∆i
µi
γvωñiζετε;
,Eγ6,
olq
γvο:ñiζrο.
(Γελ&).
Τ.bñcι π-ια εi.
σασΓε δι&οηµoq,, Ξ; (Tδν
κoιτξñι).
Mπoñδ ιια o&q ου-
oτηΘδ;
(.o kολιαγιεφ
δδ λ€ει τiπαrα).
∆δ λθτε τfτοτα;
Kατcλαocιrι,ω.
Etναι
ξ
dοτα'µ6νcοαr1,
€; Eivαι oκληñδ
πΦγµα,
δ1τδ
µθñεq
στην dcπoµαιxυη,
,ryιδ
Ψ,ξ'ry,,9-
µ.ξ;;"µ;;&εi
καi θ& E1ετε €,πιoκθφιq,.
Γι, αιiτ6,

λ*, oñιo*o,µαι
θδδ. Σdq, €oτελα,
ξδη,
τδ
ιDoκα.
,Eξαι-
ñετικ6q,
δθv εiν' €τoι;
Φαιπαζoµαι
πδg θ& οdq κ[ηoε
το εω.αφεφν.
Eioαoτ,
εδ1αñιαη1µενoξ;
Eivαι καλδ
ν&
6λ€πει καvεiq dn€ñ<bπoι.lg
Uατεñ' deπδ δxτδ
µθñεg,
δθν
ε1ι/ €ται;
KAΛIAΓΙEΦ.
-
Tδ π&ν θξαñτfrτcιι
dατδ τδν ανθñιο.
πo πoδ 6λ€πει iκανε[q.
ΣKoYÑAToΦ.
-
Kαλi1 καi κολο,r6cλµ€η
κoι.tΘ€v-
-53-
τα.
Ξεñετε
τ[ θθλετε. (.,Yoτεñ,
ιiτιδ λiγo).
^Aν
κατ&λα.
6α καλd, τδ πñ6ocοπ6.µoυ
odq δι.l'oαφατεt;
KAΛΙAΓΙ
EΦ.
-
,.oΧ..
ΣKoYÑAΤoΦ.
-_
Mi 6λ€πετε oαv θ1Θñ6. Πñ6κει-
ται, δµωg,
για
παñεξηγηη.

Φs
εtιlαι κακδ oΦν
.iñxη. Σ, €να δπ6yειo, καvεiq δiv εIvαι oι.lµπαθητικξ.
"Εξdλλoυ,
δi
µθ γvolñiζετε.
Kαµι&
φoñα
Ξνcr
πβoοrπo
µ&g φα[νεται
δυααñεσTo.
K' δατεñα,
δταv yιlοrñiζoυµε
τξv καñδιd του...
ΚAΛΙAΓΙΕΦ.
-
.Añκετα.
Πoιξ ε1oαoτε;
ΣKOYPATOΦ.
-
Σκoυñdτoφ,
δευθι.lΦs
Φs
doτυ.
roµ[αg.
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-
.,Εvαg
δηñθηs.
ΣKoYPAΤoΦ.
-
Nα[, Eναq δ.ηñθηg,
πoδ θθλει
δµ.g, να o&q θξυπηñεηαει.
,.Aν
εiµoυv, δoτ6oo, oΦ
θ€oη ααg, θα €δει1ι,α λιγ6τεñη πεñηβuεια.
MπoñεΤ,
6{6αια, να
γ[νει
κι αΟτ6.
,Añx(ζoυψ
κυηγcirwαq
η
δικαιoαΟη καi καταλξyouµε
oτδ vα δñγαvcbvoυµε
τtιν
doτυνοµ[α.
.Ι-{
dληΘεια, iξ6λλoυ, δθ
µ*
τñoµ&ζει.
Θ€λαl
νcr εiµαι εiλικñιυ)c
µαζ0
oαg. Mθ €vδιαφ€.ñετε π&ñcr πoλδ
καi o&g πñoαφ6ñω τα
µθοα για
vα θπιτξετε
Φ
".oη.
ñ(α
oαq.
ΚAΛΙAΓΙΕΦ.
___
Πoια oωηñ[α
µoυ;
ΣKoYÑAToΦ.
*-
T( Θα πε[ πoια ocoηñiα
oαg;
Σdg πñooφ€ñ.
Φ
ζωξ
οαg.
KAΛΙAΓΙEΦ.
-
Πoιδg org τξ
ζ,iηo.;
ΣKoYÑAToΦ.
-

ζ.oη
δθv τξ
ζητGvε,
dγατητθ
µoυ.
Σoδ τηv πñoοφiñoυv καt oδ τξ δθxεοαι. ∆θv €xετε
καyει πoτθ ααg y&ñη οθ κανθvαv; ("Yoτεñ'<iπδ
λi,γo).
Για θι,lµηθε[τε.
KAΛlAΓΙΕΦ.
-'Añvoδµαι
η x&ñη
oαg
για
πinπα.
ΣKoYÑAToΦ.
--
'AκoΟcπε
µε,
τoδλξιoτoν.
∆θν
εΙµαι i1θñ6q oαq κι &q δε[1νoυν Ξτoι τα
φcrιv6µενα.
∆€xoµαι
πδg E1ετε δ[κιo
για
δ,τι πιoτε6ετε,
θκτδg
yιd
τη δoλoφoviα. . .
KAΛΙAΓΙEΦ.
-
Σαc <i.πωyoφOω
νd
xñηoιµαrιoι.
εiτε αlτη
Φ
λεξη.
-v-
ΣKoYÑAΓoΦ. --
(Ιioιταζovιαq
τoν).
"A!
Td vε0-
ñα
σαq εtναι
oπααµθνα,
6λθπω...
(..Yατεñ, &πδ
λ(γo).
.Eιλικñιv&,
Θα iiθελα να οdq 6oηθ11οο:.
KAΛΙAΓΙEΦ. -_
N&
µi
Θoηfroετε;
Eiµαι
Ε,τoιµoC
ιια πληñcboco
δ,τι πñ.θπει.
∆θ θα
µπoñοi,lοα,
δµι:q,
να
δπoφ€ñλ
αδτη
ηv
oiκειoητ&
oαg.
,Aφξoτε
µ.
εkoγpnτoΦ.
-
.H
καηγoñi,α
πoδ α&q
6αñα[νει,,.
KAΛlAΓΙEΦ.
-
Πñ€πει
ν' dι.}λdξετε
dκφñααη.
ΣKoγPAΤoΦ.
__.
Θ& o&q
dñ.*;
KAΛlAΓlΕΦ.
-
Πñθπει ν'dAλαξετε
Ξκφñαη.
E,ιµαι
αt1µ&λωτog
πoλ6.µoυ,
61ι κccrηγoφυµενoq.
ΣKoYÑAΤoΦ.
-
.,oπcυg
θ€λετε.
,,Eγιι,.αι,,
δοτ6oo,
ζηµ,€g,
δθν ε1ν' Eτoι;
,.Ag
<tφξooυµε
oτliν
ciκηι τδ
µεγ&-
io.δoΟκα
καi την πoλιτικξ.
Στδ
τ€λοq
- τ6λo9,
οκoτδ.
ξκε
Eναg
dvθñωπog.
Kαi,µθ τl θαvccτo!
KAΛΙAΓΙEΦ.
-
,,Εñιξα
µια
Θo.µ6cr
€ναν_τioν
τηζ
τυñαwlαg
oαg,
δ1ι Ξναντioν
E,νδq &ι,θµbπoυ.
ΣKoYÑAΤoΦ.
_-
,,Eτoι
εiναι
1ιoñiq
&λλo.
Tη 66µ-
6α, δµωq,
η
δ6xηκε
πανω
τoυ
Ι1ναg €hθñοrπoq.
K,
ξ
66µΘα
δiν τδν
1αιauψ..
Ξ€ñεγ,
ξccrητ€ µcrιr,
δταv
ξα-
uobñηκαν
τδ ο.δµα,
τδ κεφαλι Ξλειτιε.
Tδ rκεβλι
εiχε
aξ.bλ..oτ'i
!
.,ooo
γιd
τ, &λλα rµiλη,
6ñQκαv €vα
µπñcι.
τσo κι Ξvα κοµµ&τι
dπδ τδ π6δι τoυ.
KAΛlAΓΙΕΦ.
-
'Εκτθλεoα
µιαv
ιiπδφαοη,
ΣKoYÑAToΦ.
-
,,Ιoωg,
toωg. .∆iv
καηγoñδ
την
<iιπ6φααη.
Ti
ηµαiιlει µι&
dπ6φαor1;
Εiι,r:ι
µι&
λθξη, πoδ
µπoβετ
καvεtg
να oυξητ&
γι'
αit.π1v
νιξτεg
δλοκληqεs..
}ai *o.ηγoñoΟv..,
δX., δε θ& τξν πñατιµo6"Ψ

.η iεen....
&q πo0µε,.λoιπ6ν,
πδg
κ&vατε
µια
δoυΜια
ιεñcroιtεxη,
µι&ν
dταξiα,
πoδ τ' dπoτεΜoµccιo
ιrηq,
ωoτοαo
--:αiτ&
τoυλξιoτoν
-_
εiναι
&ι,.αµφιo6ηητα.
.,oλoc
δ κ6oµoq
τ& εδε.
Ñωτεicrιε
Φ µ.γoλη
δo0κιαα.
.Y,Φñx.
αΙµα, τδ
καταλα6αiιετε,
πoλυ
odµo.
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-
Σωπδ,ατε.
ΣKoγÑAΤoΦ.
-
Kαλ&.
-Ι-lθελα
τια π6
µoνo
πrξ
&v θπιµ€vετε
v&
µιλdτε
γιd
<iπ6φααη, &v θτιµθνετε,
δη.
-55._
λαδη, vα λ€τε πδg τδ κ6µµα
µovξα
E6γαλε τ{ν dcπo.
φαη
κι iiτι αljτδ
µovξα
€καιε
ην
€κτ€λεη, πδg δ
µεγdλog
δoΟκαq ακoτcbθτ1κε δxι &πδ
µι&
6δµ6α, dλλα
.&πδ
µιαν
iδθα, τ6τε δi οGg
xñειαζεται
καµι&
x&ñη.
.Y-
πoθ€ατε, δcrι6οo, πδq
ξεκοιΘαñiζαµε
καλ6τε'ñα, τα πβ.
γµατζ
δπoΘ€mε πδg εiααατ' θoεTg iκεivog πoδ οlκ&τω-
αε τδ
µεγ&λιr
δo0κα. Τ6τε δλα dλλ&ζoυν, δiν εΤv,
€τoι;
T6τε θ& ε11ccτε ιlοaοcyκη <iπδ
xαñη.
Θθλcο τια o&g 6oηΦ-
oω. M6',ηc καi
µ6ιο γιατΙ
o&g ουµποιθδ,
τιαιθφε
µε.
(Χαµογελd). Τi τ& θ€,λετε, €γδ δiv €ιlδιαφθφµαι
για
iδθεg, iγδ iι.διαφ€ñoµcιι
,µ6vo
για
dnzθñδπουg.
KAΛΙAΓ|ΕΦ.
*-
(Ξεoπcbγ1αc). Tδ πñ6oιοπ6
µoυ
εiναι πccνco &rrδ ο&q καl τoδg κυñloυg oαg. Mπoñεiτε vα
µθ
oκoτωοετε, δxι, δµ'ζ, καt ν& iµi κñ(,ιετε.
Ξθñιo
πoδ
Θθλετε να
φταoετε.
Ψξιετε
v& 6ñεiτε κ&πoιo
&διivατo
ηµεΙo µου
καi πεñιµ€vετε ι,cr δπoκ0ψοr, ν' &ñ1Lo<υ τα
κλαµµατα lκα'i v& δηλιiαrο
lµ€τ&νoια.
∆i θd τrετξετε
τ[πoτα. ∆θ o&g €νδιαφ€ñει τ[ εtµαι.
'Eκεivo
πoδ ο&q &φo.
ñιi
εiνι:ι τδ
µioog
iµαq,
τδ
µloog
τδ δικ6 'µoυ καi τδ
µi-
ο-οg τiν <iδελφδv
µου.
Ε'tvαι αΦ διαΘεoη oαq.
ΣΚoYÑAToΦ.
-
"Τδ
µtοoq;
Nα, &κ6µη &λλη
µια
iδ€α. ΛΟτ6, δατ6σo, πoδ δiν ε1r,.αι i,δθα, εivαι δ
φo.ι,.oq.
Kαi οi αuvθτιει*g τoυ,
φυσικα.
∆ηλαδη,
ξ µταvοια
καi
ξ
τιµωñiα. Τ<bñα, 6ñιακδµαοτε
oΦv καñ'δι& τοΟ
ζηη-
µατοξ.
Γι, αδτδ τδ λ6γο, iξαλλου, tγινα doτυν6µog. Για
ια 6ñiοκοµαι
π&rrτα οτην καñδι& τδv πñαγµ&τωv.
'Ε-
οεiq, δµαη, δiν dγαπ&τε τig €κµυoτηñε0oειq. (.,Yoτεñ,
<iπδ λiγο. [1ληοιαζει, oιγ& - oιizα, τδv Kολιξιεφ). Aο.
τδ πoυ iiθελα να πδ, εΤναι δτι δθ Θα πñ€πει vd δπo,κñινδ-
σαστε πδq
ξε1v&yε
τδ κε.φαλι
τoδ
µεγαλoυ
δοOκcr.
'Aν
παr|,'ετε να δπoκñιvδσαστε
δτι τδ
ξε1ν&τε,
τ6τε f1 iδθα δi
θα α&g
1ñηoiµευε
πι& oθ τ[πoτα" Θα vιcbθοcrε, λδγoιr
Xαñη,
ι,τñoΦ, &ιrεi πεñηφα\εια
γι,
αδτδ πoδ θxετε κ&ιει.
Kι απδ
η
ατιγ1iη πoδ θα νι<b,Θοcιε ιπñcrrΦ, θ& εδ16οα.
οτε vα
ζηoετε για
vα διqñθοrΘεtτε.
,Τδ
αrιουδαι6τεñο
ε.Ι-
.,,αι
ι/ drπoφαoioετε vα
ζτ,1oετε.
KAΛΙAΓΙ EΦ.
-
Kι &v τδ deπoφαoιζα;
-56--
ΣKoYÑAΤoΦ.
-
Θ& πετυxα(νατε
xαñη για
o&g
καi τoδq oυιrrñδφoυζ σαξ.
KAΛΙAΓΙEΦ.
-
Τoδq Exετε ουλλα6ει;
ΣΚoYÑAToΦ.
-
,.o1ι. ,.Aν
dπoφαo[ζατε, δµωg, να
4i1οετε,
θα
µπoño6oαµε
ν& τoδq α:λλα6oυµε.
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-
Kατdλα6α καλd;
ΣKOYPATOΦ.
-
,Aσφαλδq.
Mi1 6ιαoτε[τε ν& Θυ-
µcboετε
&κ6µη. ΣκεφτεΙτε.
,'Av
δεiτa τδ πñξµα κ&τrο
ιi"πδ τδ πñioµα τfrs iδ6αs, δθν πñ6κειται ν&
µ&g
τoδg πα-
ñαδιiroετε.
^Av
δεiτε, dντ[θετα, τδ πñ<xyµα
φαλιατικ&,
Θα τoξ πñoσφeñετε
µεγ&λη
δτηñεolα. Θ& τoδq 6oηsη.
σετε ν'dcπoφOγoυv καιvoΟñyιεg oκoτoδφg καi, ταυτ6-
Xñoνα,
Θα τoδq
γλυτιboετε
ιiπδ τξν κñεµdλα. Π&νco &π'
δλα, δµωq, θα πετΟxετε τξ
γαληη
τQc καβιGq oαg.
Aιjτ6, &πδ πoλλig dπ6ψειg, εiι.αι
µι& χñυΦ
δoυλεια.
(.o Kαλι&γιεφ oroπα[ιει).
ΣKoYÑAΤoΦ.
-
Λoιπδν;
KAΛlAΓlEΦ.
-
.,Yoτεñ,
&πδ λiγo Θ& oαq dπαντη-
σoυν τ'dδ€ñφια
µoυ.
ΣΙ(oYÑAΤoΦ.
-
Kαταλα€α, &κ6µη αλλo Eνα €γ.
κληµα! Aδτξ' olγoυñcr, εiναι
ξ µoLñα
oαg. Λoιπ6ν,
ξ
<iτrooτoλξ
µoυ
τελε[ιoαε.
.Ι-Ι
καβια
µoυ
εfκιι
γεµccrη
}.0η. Bλθπcο, δoτ6oo, πδg iπιµθνετε oτΙg iδ6εg oαg. ∆i
µπoñδ
v& o&g
xωñ[οω
&πδ αδτεq.
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-
∆i
µπoñεiτε
r,.&
µθ 1ωñ[αετε
dπδ
τ' &δEñφια
µoυ.
ΣKoYPAΤoΦ.
-
ΣGg
1αιφτδ.
(Πñooπoιεtται πδg
θα
φ6γει,
ciλλd
ξαναγυñ[ξει).
Πθoτε
µoυ
κ&τι:
γιατ[
δi
xτυτηoατε
τη
µεγ&λη
δoιiκιoα καΙ τ, &νη{ια τηc;
KAΛIAΓΙΕΦ.
--
Ποιδg oGg τδ εΙπε;
ΣKoYÑAΤoΦ.
-
.o
πληñοφoñιoδ6ηq οαg εiναι καi
δικ6q lµαg πληñoφoñιoδδτηq.
'Εv
µ€ñει,
τoδλξιατov. . .
Γιατ[, λoιπ6ν, δθv τoδg oκoτcοoατε;
KAΛ Ι ΕΓΙ ΕΦ.
__
Aδτδ δθ o&q. Ξvδιαφ6µι.
ΣKoYÑAToΦ.
-
(Χαµoγελcbvταζ).
"Eτoι
voµιζε.
τε; MGg θνδιαφ€ñει, καi
γi
αΟτδ Θα o&g πδ
γιατi
δθν
-57 -
σκοτωσατε.
Mι& iδθα
µπoφi
vα oκoτcbοει
Evα
βεYαλo
δo6κα, δΟoκoλα,
δµοη,
µπoñεi
να
φdoει
oτδ
αr1µεio ι,α
oκοτcb'oει
παιδιd. Nα, τi &vακαλι.l'pατε.
Mπαiνει,.
λoιπ6ν'
Ξvα
ζ{ηµα:

ξ
iδ€α δdv εivαι dñκεΦ
γι&
ν& oκoτcb-
oει παιδιd, εΤvαι &ñccyε,
ιiñκετη
γι&
vα oκoτωoει
i{vα
1lεydλo
δo0κα;
(.o Kαλιαyιεφ
καvει
µι&
κivηαη
µθ
τδ
xθñι).
ΣKoYÑAΤoΦ.
--
,.Ω,
µη µo0
ιiπαιrτ&cε,
πñoπ&ντωv,
µη µoΟ
dπαvr&τε
! Θα dπαvτl.1σετε
oτη
µεγαλη
δoυκιoα.
KAΛΙAΓΙEΦ.
--
Ση
µεγαλη
δo0κιoα;
ΣKoYÑAΤoΦ.
-
Nα[, θθλει vα odg δεΙ.
'Εγδ
ξñθα
µovo
καi
µ6ιlo γι&
να 6ε6αιωθδ
&v rµπoñoδσε
να
γινει
αΟτη
η
oυνανηη.
Mπoñεi. Kαi
ι,,oµ[ζω
πδg δπ&ñ1ει
κ(vδυvoq
ν& oGq κ&vει ν' ιiλλdξετε
Υvcbµη.
.H
ψγ<tιη
δo0κιoα
εiν'αι
xñιατιαη.
.Ι.{
Ψυxη,
6λθπετε,
εTναι f1 εi-
δικ6τητd
ηq.
(Γελ&).
KAΛΙAΓΙEΦ.
-
,Εγ.i,,
δµ'g, δi Θθλω να τη δδ.
ΣKoYÑAΤoΦ.
-
ΛυπGµαι,
µ&
oΟη θπιµθvει.
K,
Uoτεñα,
Φs 1ñωoτdτε
λiyo οε6ααµ6.
Λ€.νε
πδg dπδ τ6-
τε πoδ π€θανε δ &ν.τñαq
τηq δiv τd
,1ει
Ξvτελδ.g
ocooτα
τ&
µυαλ&
τηs. ∆t θεληoαµε
v& τη αrεvoxcυñηooυµε.
(-Ε-
Χει φτασει
oτην π6ñτα).
^A,
&λλ&ξετε
γvd}µη,
µην
ξε-
xαoετε
την πñ6τααξ
µoυ.
(.,Yoτεñα
&πδ oιαrπη
µεñικδv
δευτεφλ€πτοlv.
,Aφoυγκñαζεται).
Ne
ην,
.,Yoτεñ:
&,.δ
την &ατυνoµlα,
η
Θñηoκεiα
! Aδτα δλα, <ioφαλδg,
o&q
oτεlloxωñoδν.
.,oλα,
δµ'g,
xñειαζoνται.
Φανταcrτεtτε
τδ
Θεδ
xωñiq ψλακ€g.
Ti
µoναξιd
!
(.o Σκoυñdτoφ
φειiyει.
,AκoΟγovται
φωνig
καi. δια-
ταγ€q. Mπα[vει
ατδ κελt
η µεγαλη
δo0κιαα.
µθvει
dκi-
νηη-καf
oιcoτηλη, αvτικñlζovταg
τδv Kαλιαγιεφ.
.Ι-l
π6ñ'
τα εΤνη:ι <ivoιxτ/1).
KAΛΙΑΓΙΕΦ.
--
Tι θ€λετε;
Ι-Ι MEΓA^FΙ ∆oYKΙΣA.
-
(Ξεoκεπαζoνταζ
τδ πβ.
oο:π6
τ!s). Ko[τα.
(.o Kαλια.yιεφ
oωπαlνει)
.
-58-
Ι-Ι MEΓAΛtl ∆oYΙ{ΙΣA.
-
Πoλλα πΦγµατα πεΘαι-
voυv
µαζδ µ,
Eναv &vθµοπo.
KAΛΙAΓΙEΦ.
-
Tδ f|tεñα.
Ι-Ι lηEΓA^Ι-Ι ∆OYKΙΣA.
-
(Mθ
φυoικ6rητα,
dαJ ια
µi xαµηλξ,
ιiδδvcrη
φωη).
oi
φoνι&δεq
δiv τδ
ξ€ñoι.rν
αιiτδ.
"Av
τδ
ηθεñαν,
πδg θ& oκ6τωναv;
(Σιωπt'1).
KAΛΙAΓIEΦ.
--
Σ&c εtδα. Τci>ñα, Θ€λο: ν&
µε(ι,.αr
µ6ιloq.
Ι-Ι MΕΓAΛH ∆oYKΙΣA.
-
,,o1ι.
Πñ6πε'ι ιητ οθ iδδ
κι €γιb. (Πηγαiιει δυδ
- τñlα Θηµατα πβq τα πLαω).
H MΕΓAΛΙ-Ι ∆oYKΙΣA.
*-
(K&θεται €ξαιπλη.µ6η).
∆δ
µπoñδ
πια v&
µ€v<o µ6η.
Πñδτα, δταv δπθφεñcι
δπ!ñ1ε καπoιog τιoδ
µπoñoδoε
vd 6λ€πει τ& 6αα-
νd
µoυ.
Εiταν δµοφα τ6τε, δταv δπθφεñα. T.bñc... .
,.o1ι,
δi
µποñoυoα
πια ιd
µθvω µδη
xαΙ vα οοyπα[-
νο)... Σi, πoι6ν, δµoη, vα
µιληoω;
oi &λλoι δθν
ξ€ñoυv.
Πφoπoιoδrπαι τoδq λυπηµ€ι,.oυq. Εtναι λιrτηµ€vοι
µι&
-
δυδ δñεq.
",Yoτεñα,
τηγαlιloιrν να
φ&vε
-
καi vα κoιµη-
θo0ν. Πφπ&\rrων, vα κoιµηΘoδν... Σκθφηκα πδg Θcr €.
πñεT[ε να
µoδ
iµoιαζειg.
,Εo6,
δθν κoιµ&oαι, εiµαι 6€6crη
γι,
αυτ6. Kαi oi πoιδν r,α
µιληoω
γιd
τδ Ξγκληµα, &v
δxι ατδ
φoηd
ποδ τδ Ξ,κcrιε;
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-
Γι& πoιδ Ξγκληµα
µλ&τε;
∆θ &:.
µ&µαι
να iiκαvcr παñ<x ιµια πñ&ξη δικαιoαιηηg
µoνξα.
}-Ι MΕΓAΛΙ-Ι ∆oYK l ΣA.
-
.Fl
iδια
φωη
!
,,E1ειq
τξν
Τδια
φιoη µ,
€κεivαv.
.,oλoι
oi civΘñ<oπoι παlñvoι.lv τδν
1διo τ6νo δταν πñ6κειται ιηα
µληooυν
γι& η
δικcrιoου-
νη.
,,Ελεγε:
<.Aδτδ εtναι δ[καιo!>, κι Eπφπε oi. d)
vα oωπα[νoυv.
Γελι6ταv, iσιυg, δπωξ', 1oιοg,
γελιθααι
καl
αδ...
KAΛlΑl.|ΕΦ.
-
,Ει,,oαñκωνε
τξν δπθµccrη dδικ[α,
τξν dδικiα πoδ κ&νει τδ
βοιyικδ
λαδ νd oτεν&ζει αi6νεg
δλ6κληñoυq.
A0τξ εiναι δ λ6γoc πoδ τδv
γθµιζαv
δλο
δδño,
,,Aν,
δoτ6oo, €1cο dπαηθ.i,η
φλακη
καi, δ Θαvα-
τoq Θ& ε1ιαι
{
πληñιlµη
µoυ"
-59-
H MEΓAΛH
∆oYt(ΙΣA.
-
Nα(, ι)τφ€ñειq.
A0τ6η
δµ6ξ, tο$ τδv oκ6τcοοεq.
KAΛΙAΓΙ
ΕΦ.
-
.o
θ&ι,ατξ
τoυ εiτοrv
ξαφνικξ.
.,E.
.ι,.αg
τ€τoιcq
θαyατog
δθν εtvαι τ[πoτα.
Ι-Ι MEΓAΛH ∆oYKΙΣA. _
T[πoτα; (Mθ
xαµηλ6τεñη
φ(δη).
Aι}τδ
εIvαι dληΘεια.
Σδ πι&oαιε
aµ6,oδq..Φαι..ετo.
πδq θ6γαζεq
λ6γo oτo0q doτυιloµικoξ.'
Kατολα6αtιlω.
tιkδ
Θα €πµτtε
Ψ.

Θoηθr1oε.
,Eγ<b,
€φταoα
tjo.Φ
β ψεικα
δευτεβλεπτα.
EΙδα.
"E6αλ.α
o, Evα
φoñ.to
δ,τι εΙ1ε dπoµεivει
<iπδ
τδv ctvτñα
µoυ.
T[ αΤµα ,i..,
crδτδ!.
(Σ.ιo"η
γι&
λiγα δευτεñ6λετrτα).
ooñoΟoε
€ι,α
κoστoιiµι
λευκδ...
KAΛΙAΓlEΦ. *
Σωπ&oτε.
FΙ MEΓAΛFΙ
∆oYKΙΣΑ. __
Γιccτi; Λ€ω
ηv
dληθεια.
Ξ€ñειq
τi Eκοcvε
δr..lo δñεq πñlν πεθccvει;
Koιµ6τα,.

µια.πoλuθñ6να,
µθ
τ& π6δια <iκoυµτηαµθvα

µια
κα-
ñ€κλα.
.
. δπcοq πcxιrrα. Koιµ6ταv,
κι EoO, τδv πεñiµει,εq
µ€oα
αΦ
φo6εñη
vOxτα...
(Kλαiει).
Bo{σηα6
uu,
.año-
.
( H
µεγαλη
δo0κιoα δπιdo1cοñεi,
dπ6τoµα,
δυδ -
τñiα 6ξµατα).
Ι-Ι MΕΓAΛΙ-l ∆oTK
Ι ΣA, -_ Eioαι
εΙoαι κακ69.
vθοg. ∆θ
µπoñε[
να
KAΛΙAΓΙEΦ.
-- ∆iv εΙ1α πoτθ
'µoυ
καιβ vα εΙµαι
νe.oζ.
FΙ MEΓAΛH
∆oYKΙΣA.
-
Γιατi
εΤoαι τ6oo ακλη-
ñξ;
∆θ λυπτ]Θηκεg
πoτt τδv €αυτ6 ooι,t;
KAΛ I AΓΙ EΦ.
-
,,oxι.
H MΕΓAΛH
∆oYK Ι ΣA. -_
,,E1ειg
&δικo.
AΟτδ
&vα-
κoιη,iζει.
,Eγcb,
δθ λυπ&µαι
πια παβ
µσι,ro
τδν €αυτ6
µoιl.
(Σιroτη
γιd
µεñικα
δει.,πεβλετπ'α).
Πovδ.
,,E,ñ*.
πε vα
µθ
oκoτcbοειq
καi
µ€να µαζΦ µ,
ο10τ6ν, dnπt ν&
µ,
Φηo..s ζ<oι,,ταη.
KAΛ Ι AΓΙ EΦ.
-
∆θv ε1ααoτ, θoεξ
πcυ λυτΦΦκα,
dλ-
λα τα παιδια
πoυ εiταv lµαζi οcrq.
Ι-Ι MEΓΑΛ}l ∆oYKΙΣA. *
Ξθñω.
∆θv τ' dγαπoδoα
πoλι1. (.,Yατεñ
ιiπδ λiγo)
"
Eiταv
τj &ηψ.α
τoδ
µεγdλoι.l
-60-
δo0κα. ∆θν εiταv κι αδτ& {.νoxα δπωg κι δ Θεioq τoυq;
KAΛlAΓΙΕΦ.
-
"oX..
Ι-Ι MΕΓAΛFi ∆oYK Ι ΣA.
--
T& iiθεφs;
.Ι-Ι
dcvηιpι&
µoυ
ixει κακi1
ψυχη
! ΠoτA δi δiνει f1 1δια τξν θλεηιµαoιlη
τηg oτoδg
φτω1oξ.
Φo6Gται vα τΦq &γγ[ξει. ∆θιl ε1ιlαι
dδικη;
Eivαι αδικη.
,Eκεiνoζ,
τoυλξιcrιoν,
ξαπoClαε
τoδq
1ωñικoξ.
,,Επινε
µαζ0
τoυg κñαo[. Kι θoδ τδv oκ6-
τωσεξ,. EΤoαι κι Ξαιi, c}oφαλδq,
&δικog.
.Ι-Ι
γη
εΙvαι, τω-
ñα, για µ€ι,α,
Eñηψη.
κAΛΙAΓΙΕΦ.
-
Εtvαι <iαcbφλo. Πñooπαθεiτε ν&
xαλαµboετε
τη δ6ναµξ
lµοιJ
καi να iµi &πελπ[αετε. ∆θ
θα τδ πετξετε.
,Aφfloτε
µε.
Ι-Ι MEΓAΛΙ-| ∆oYKΙΣA.
-
∆θ θθλειg να πñooευ1η.
θεiq
µαζ0 µoυ,
δθ θ€λειq να
'µεται:oησεtq;...
∆g Θ& εf.
µαστε
πιd
µ6voι.
KAΛΙAΓΙEΦ.
-
,Aφioτε
µε
ν& €τoιµαoτδ
yια v&
πεθccvω.
,.Av
δiν πθΘαιvα, τ6τε Θα εiµoυv Evαq
φovι&g.
Ι.Ι MEΓAΛΙ-Ι ∆oYKΙΣA.
-
(Σηκcbνεται δñΘια). N&
πεθ&νειg; Θ€λειg να πεσdvειq;
,,oχι.
(Πληoι&ftι τδν Kα.
)ιι&γιεφ πoλδ ταñαγµ€η.). Πñ€πει να
ζηoειg,
καf να
παñαδε1τεig πδg εΙoαι
φoη&q.
∆lν τδv oκ6τωoεq;
.o
Θεδg
µoνξα
θd oθ αυ1coñ€,oει.
ΚAΛΙAΓΙEΦ.
-
Πoιδg Θεξ, δ δικ69
µoυ η
δ δικ6q
σαq;
Ι.l MΕΓAΛΙ-l ∆oYKΙΣA.
-_.o
Θεδq τξq
.Aγιαg ,Εκ-
κληolαq.
Ι{AΛ ΙAΓ Ι ΕΦ.
-
.Ι-Ι .Aγiα ,Εκκληοlα
δiν Ξ1ει καµι&
δoυλει& iδδ. . .
Ι-{ MΕΓAΛl-t ∆oYK ΙΣA.
-
,,Exει
Ξναv κιiñιo, πoΟ, κι
αrjτ6g,,
γιxbñιαε η φυλακη.
KAΛ|AΓΙΕΦ.
-

xñ6νια
E1oυν dλλαξει. Kαi
ξ
.Aγiα ,Εκκληo[α
δι&λεξε, dπδ τηv κληñovoµιd τo0 κυ.
ñioυ
τη9, αδτδ πoδ
Φc
σ6µφεPε.
FΙ MΕΓΑΛΙ-l ∆OYKΙΣA.
-
∆ιαλεξε; Τi θ€λειq να
πεΙg;
Ι{AΛlAΓΙEΦ.
-
Φ0λαξε
για
τδν €αυτ6
ηq η
Θεiα
1dñη
κι &φoε οθ
µ&q
τξv θλεηµooδνη.
_61 _
FΙ MEΓAΛΙ-Ι ∆oYKΙΣA.
-
Σi πoιoδq θµcq;
KAΛΙAΓΙEΦ.
-_
(∆υι,crcα).
.,oλoυs
θµds πoδ Ξoεtg
µ&q
κñεµ&τε.
(Σιcοτη).
Ι-Ι MEΓAΛH
∆oYKΙΣA.
_-
(Μδ
γλυκ0τητα).
∆θv
εΙµαι €xθñξ oαq.
KAΛIAΓΙΕΦ.
-
(,Απελπιοµ€να).
Εiοαoτε.
.,Oπωq,
καi δλoι oi &λλoι τfrc
ñ&τoαq
σαζ καi τQq τdξηq σαq.
.Yττ&ñ1ει
κατι πιδ πoτατrδ .,κ6µη &τιδ τδ να εtyαι κα-
ι,εtq €γκληµaτ[αg:
τδ να
&vφyκαζειq vd €γκληιµατεΙ
α0τδq πoδ δiv ε1ναι
φτιαγµθvoq για
τδ Eyκληµα.
Κoιτ&ξ-
τε
θµ€vα. Σrq δñκ(ζoµαι πδq δθv εiµow
φιαγµ€ιoq
για
τια oκoτcboω.
Ι-Ι MEΓAΛH
∆OYKΙΣA.
-
Mt
µ"i µιλGτε
αα ν&
εΙµαι €xΘñξ οαg. Koιταξτε.
(Π&ει καi' κλεiιει
ηv
π6ñ
τα). Σ&q αι.lγ1cοñδ.
(Kλαtει). Tδ αΙµα lµcq
1ωñtζει.
^Αv
πιατε0ετε,
δµcoζ, oτδ Θε6,
µπoµiτε
ιd
γlνετε
&δελφξ
µoυ,
µ€oα
ατδν 1διo τδν τ6πo τQs δυoτυxiαq' Πñoσευχη-
Θεiτε, τoυλξιoταv
µαζΦ µoι.r.
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-
∆t θ€λα:. (Πληοιcιζει
κovτd
ηq).
∆i νιcifco
για
o&q παΦ .µ6vo
oυµπ6νια
καi πιoτ€ψε
πδq
ιr, ξγiζετε
oηv καβι&. Trbñα
Φ
µθ
καταλcdετε
γιΨι
δθ Θ& o&q κñ0ιpω τiπoτα. ∆θν Eλπiζαr
πι& oτδ
ñαv-
τε6o6
µoυ µθ
τδ Θε6. ΠεΘα[ιowαq,
δµοη,
Θα εiµαι dκñι-
6{c αrδ
ñαιτε6oδ
πoδ €κλειoα
µθ
αι.rτΦq τιoδ
ξccπδ,
τoδq &δ€tr,φOξ
.µoυ,αδτουg
πoδ
µθ
oκθφταιπαι
τoιrη τη
στιγµη.
"Αν
πñooευxηθδ,
<π1µαtνει
πξ τoδg πñoδiι,lor.
H MEΓAΛH ∆oYKΙΣA. *
Τi Θ€λετε ν& τιεtτε;
KAΛIAΓΙEΦ.
-
(Μi εξαñη).
-Evα
.µouξα:
δτι
Θ€λco
vd εΙµαι εδτυ1ιαµ€voq.
,,ΕX.o
µεγdλoν ξδνα
ιrcr
κdnxo καt θα τδν κ&ιlω.
"oταv,
δµ,q, Θd Θγεi
{
eπ6φcr-
σrl τω δικαoτηñ[oιl
καΙ Θd €τoιµdζεται
ξ
€κτΦιεoξ
µoιl,
τ&τε, oτα π6δια τoδ iκñκi:rµατoq,
Θα
γuñiocο
η,
iiο..η
oθ odq καt o, α0τδν τδν deπoτñ6παιo
κ6oµο καi σ aφη.
ααr τδν
-Eαυτ6
µoι,
ν& τ,βξει oτtl,
Φαπrl
πoιl
γεµtξει
τξν καβι&
ιµoι,. Mθ καταλο6α[νετε;
-62-
H MEΓAΛΙ-{
∆oYKlΣA.
*.
∆θv ι}π&ñ1ει
ξ&τη µα.
κñυd dπδ τδ Θε6.
KAΛΙAΓΙ
ΕΦ.
-
.YπΦxει.
.Ι-t
ξ&τη για
τδν dh,Θñω-
πo.
t-Ι MEΓAΛΙ-Ι
∆oYKlΣA.
-.o
&Φñcoπoq εiν, Eνα τιo-
ταπδ πλαoµα.
Τlπoτα δ}
µπoñεi
vα κccvει καvεig
γι,
αδ.
τδν €κτδq &πδ τδ ν& τδν καταoτñ€ψει
ξ
να τδv ot.ηxcο.
ñθoει.
KAΛΙAΓΙ
ΕΦ.
_
Mπoñεi vα πεΘ&vει
κccιεlg
µαζ6
τoι.l.
Ι-Ι MEΓAΛH
∆OYKιΣA.
_
Πεθαiνoυµε
lµ6νoι
µαq.
Kι αΟτδζ
µ6i,oq
τoι: π€θαvε.
KAΛΙAΓΙEΦ.
-
('Aπελπιoµ€ιlα).
.,oταv
Φαπ&
κα-
νεiq, τδν dh,θñωπo,
rµπoñε1 ν& πεΘα[ιει
µαζ0
τoυ. Aι}τoi
πoδ
ξατrιoo,.o. Φµ.ño,
πñθπει vα πεΘ&voι,lν
µζ0,
&v
θθλουv v& εtναι
€ναrµ€ιloι.
.FΙ
dδικ[α
xωñi.ζεr i
.,rñoΦ,
δ πδνog, τδ κακδ τιοΦ κcrιloυβε
oτoδc &λλoιη, τδ θγικλη.
µα, xcoñ[ζoι'lν.
.Ι-Ι
ζωη
εiναι
µαñτ0ñιo,
dφoO
ζroη ηµαi,-
νει
1ωñιαµΦ...
FΙ MEΓAΛΙ-Ι ∆oYKΙΣA.
_
.o
Θεδq
€wirνει.
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-,,oΧ.
oi τoιiη
Φ
γξ.Kαi
τ& δικ&
µoυ ñαvι'ε6oδ
εivαι π&vιο
σ, oυΦ
Φ
γi.
Ι.Ι MΕΓAΛΙ-Ι ∆OYKΙΣA.
-
Etvαι τδ
ñαιπε6oδ
τδν
oκ6λcον,
πoδ π&vτα
µc η µ0η
κoλληµξη
crΦ
γη ψe-
Χι,oυv
κ&τι ιηα 6ño0ν καi, π&vτα
6γcr[νoυν
γελαoµθιloι.
KAΛΙAΓΙEΦ. -- (Γυñιoµθvoq,
πñΦ τδ παβΘι.φo).
Aδτδ Θ& τδ,µir&ο
Uoτεñ, <iπτδ λiγo. (Σιcoτη).
Mπoñooµε,
.δoτ6oo,
ν& πιcrτ€ι}loυµε
δτι δυδ dn€βπινα
πλαoµ€cτα,
πoδ ωyαπιoδνται
µθαα
oτΦ π6vo,
µι&
καi &ñvιoClvται
κ&θε
1αñα,
Ξ1oυvε
η
δυvατ6ητα v& δñlooυv &λλo
ñαv-
τε6o6 τoδ π6ιloιl;
(Στñ€φει πΦs
η µεγ&λη
δo0κιoα).
Mηπcοq, τ6τε Θα
µπoño0oαµε
να πιoτ€ψoυµε
πδg
τδ oκoι.
vl τQc κñεµ&λαg
€v<bνει τα
.δυδ
αδτα crι,€ñιbπινα
πλ&.
σµατα;
Ι-{ MEΓAΛL{
ñη
&γατη;
∆oYKΙΣA.
-_
Πoι& εiναι αδη
η φο6ε.
KAΛΙAΓΙΕΦ"
-,Eoεtg
κ, o.ι δµoιol σαq
€πιτñθι|.lατε τoτi vα E1oι.lµε &λληv
Φ&τη.
δe
µ&c
-63*
Ι-l MEΓAΛFΙ ∆OYΙ(IΣA.
_-,Aγαrιοilοα
κι €γcil οrL
τδν ποδ oκoτtilοccrε"
KAΛΙAΓΙEΦ,
-
Tι} €xαr κατοl.&6ει.
Γι, αιiτδ o&q
oυγ1ωñδ
τδ κακδ ποιi θoεtg καt oi δικοi ααg
µoδ
E1ετε
καvει. (Σi
λiγο) Τ.bño, <tφξoτε
µ.
(Mακβ
oιοrπ{).
Ι-Ι MEΓΑΛH ∆oYKΙΣA.
--
(Σηκcirιεται
δβια).
Θ&
ο&q dφ{σc.}.
'L|Φcr
€δδ
γι&
να ο&q
ξτxvαφ€µο
oτδ Θε6.
T.bñoq διβc.ξ,
ξεñCJ .
Θ€λετε vα κñιΘεiτε
κα[ v& αοfεtτε
µ6ιοq
oαq. ∆θ θcr τδ κατo'ñθ<bαετε.
Movξα
δ Θεδq Θα
τδ κccτoñ&ipει,
&v
ζηoετε,
Θ&
ζηηoαl
1&ñη γι&
olq.
KAΛΙAΓΙEΦ. _
Σ&g iκετε0ω,
µf1ν
τδ κ&yετε.
,aφξ-
στε
µε
να τεΘcινω,
γιατt
dλλκi:τικα
θ& o&q .µιο6
Θαιιk.
σψα.
Ι-Ι MEΓAΛ[-| ∆oYKΙΣA. _
(ΣΦv
πδµα).
Θe
ζητη-

xdñη για
οdq &πδ τoδq dn,θβπoιη καt
&πδ τδ Θε6.
KAΛΙAΓΙEΦ.
-
-o1ι,
61ι, αGq τδ dπωyoµ0κo.
^
(.o Kαλιξεφ
τñ61ει
πñξ τξv π6βεα καt 6ñiακεη
ξαφνικ&,
µπñο.oτd
τoυ
τδ Σκouñdcτoφ.
.o
Kολι&yι€φ
&
πιoθο1<οñεΙ,
κλεiιει
τ&
µdτια.
ΣιrαrΦ.
Ξαvακoιτ&ζει
τδ
Σκoυñdcεφ).
KAΛΙ ΑΓl EΦ.
--
Σ&s εtxα
&v&γκη.
ΣKoYÑΑΤoΦ.
-
Eiµcrι
γεµατog
Xαñe.
Γιατi
µθ
εi.
1ατε
&vξκη;
KAΛΙAΓΙ
ΕΦ.
-
ΕΤ1α dvccyκη να πεñιφñoηoω
ξαvd
κicπoιov.
ΣKoYÑAToΦ.
-
Kñiµα,
γιατi
θγδ
frβα
vd π&ñα>
τηv derrαvηΦ
µo..
KAΛΙ.AΓΙΕΦ.
-
Τιοñα,
τ{v €xετε.
ΣKoYÑAΤoΦ.
-
('Aλλαζovταq
τ6νo).
-oXι.,
δθv τξv
Ξxω
ciκ6µη.
,Aκoδcrrε
καλ&. ∆ιευκδλυιrα
oδ.η,η
oι,,**
Ψη
µε
τη
µεγαλη
δoιiκιοα
γιd
lιτ
µπoñ6αcο,
αδpιo,
ιrcr
dvακοιvcoocο
tδ vdo
Tis 9φη.µ.Piδεg.
.n
Φηyηη.θα
εΙ.
ναι dκñι6ηq,
€κτδg.dπδ
ξι,rα <rr1µεio.
Θα
µiλ&ει
καi
γι&
τξ
µετιτιlοιd
ααg. oi o0wñφol
oαq θα πιoτθι{.roι.lv
πioζ
τoΟq E1ετε πñoδcboει.
-Φ-
KAΛΙAΓΙΕΦ.
-
(.,Ι.Ιαυxα).
∆iv πp6κειται
νd τδ
τιοτ€ιpoι-lν.
ΣKoYpAToΦ.
-
∆i θα crταµατηαοl
τξ δηµoοiει:αη
oτi.q Eφηµεñiδεq πcrñα
µ6ι,.o
δταv πε1τε πδq
µεταιloεΙτε.
,,E1ετε
δλ6κληñη τη
.ι,ιi1τα
oτξ διαθεoη oαg
γι&
v' dαπo-
φαo[oετε.
(Ξαναπηγα[rει
ατην π6µα).
KAΛIAΓi ΕΦ.
-
(∆υvατoτεñα).
∆θ ft τδ πιoτθψoυv.
ΣKoYÑAΤoΦ.
-
(Στñ6φoιπαq πΦq τδv Kολια.
γιεφ).
Γιατ[; ∆iν €1oυν κcrν.ει λαθoζ τιoτ6, τoιrg;
KAΛΙAΓΙEΦ.
-
∆iv
ξiñετε
Φ,
Φdτη
πoδ
µoο
,xoυν
o[ oδwφφoi
µoυ.
ΣKoYÑAΤoΦ
-
,,o1ι,
=θñοr,
δµαrg,, πδg δθ
µπoñεi
vd πιoτε6ει
και,εig ατην dδελφωαιrη
µια
ν01τα δλδκλη-
ñη, χωñιξ
ν& €ξαoθεvξoει,
ζαrω καt
για
µι&
στιyµη,
η
πioτη τoυ σ, αιiτι4ν.
Θα πεñιµ6νω αδτη
Φ
*.γµη.
(Kλει-
vει τξν π6ñτα crην πλαη του). Mη 6ιαcyτεTτε.
,,Exω
$πo-
µoνη.
(.o Kαλιαγιεφ
καΙ δ Σκουñατoφ
µ€νoυv
*ιrrιµ€,τω.
πoι).
AYΛA ΙA
ΠÑAΞH ΠEMΠTH
,,Αλλo
διcιµ€ñιoµα
τδv τñoµoκñατδη
1διoιl crτtλ
δµ'ζ,
µl
τo0 πñcbτoυ.Mιd
Θδoµdδα &ñγ6τεñα.
Nι>
Χτα.
(Σιωτη.
.FΙ
Nτ6ñα πεñπαταει
παwο. κατ<o).
ANNENΚOΦ.
-
.Ho01ααε,
Nτ6ñα.
NΤOPA'
-
Kñιxbνω.
ΑΝNENKOΦ.
_ "Eλcr
vd
ξαπλιipειg θδ6. Σκεπd-
σoυ.
NΤoÑA.
-_
(Πεñπατ<bιπαq
π&ιπα).
.FΙ
Φ1τα εtvαι
µεγ&λη.
Π6oo κñυ<bvαr,
Mπ6ñιcι
(Χτυπoδv.
.,Evα
1τ0τηFcr,
iioτε,ñcr, δυ6.
.o ,AwΑv-
κoφ πccει ν' &vo[ξει. Mπα[νoιrν
δ Στεπ&v
καt δ 86Tιloφ,
πoδ πληoιdζε.
Φ
Nτ6ñcr καl
ηv
ξκολι&ζñι.
AΦQ ταιl
oφ(γyει οτδ <rrξθoq
ηq).
ΝToPλ
*
,Aλ6ξη
!
ΣTΕΠAN.
_
.o
'oΦΦ
λεει δτι
µπoµΙ
νd
γiιει
.iτ.Φ..
ιftov&ξαvε
δλoυq τoιη ιlπ€ιcοµατικor3q,
πoδ δθν
E1oυν δτηφoiα.
,,Ετoι,
θd εIvαι καt crδτξ παΦv.
ANNΕNKOΦ.
_-
Πoδ Θ& τΦ σ-ηα!/τησειζ;
ΣTEΠAN.
*
Θ&
µ&q
τrεñιµθιει, τδ B6τιloφ κι iµθ.
vα, cπδ €oτιατ6ñιo
Φq
δω Σoφ&ακωyια.
ΝToÑA,
_
(Πoδ κdΦεται θξαιπληµθη).
Θα
γtrει
dπoι{.tε, Mπ6ñια
ANNENKOΦ.
-
∆d
xdιΘηκε
dκ6µα τ[ποτε,
η
&nΦα.
η
€ξαµ&rαι dπδ τδv τo&ño.
ΣTΕΓΙΛΙ.Ι.
_-
.H
deτr6φαση θ& θξαñτιδτcrv
dαιδ τδν
τοαño,
dv 6 Γιdcvεκ
ζητofioε
χ&ñη.
ΝTοPA" -- ∆g
ζtηοε
x.jcñη,
--6b-
ΣΤEΠAN,
--
Γιατi θ& Ξ6λεπε
η µεγ&λη
δoι3κιoα,
div δiv ε1τocν.γι& ν&
ζηηoει
xsñη;
AΟη δι6δcοoε πcrvτoδ
δτι 6 Γι&vεκ
µετανιιοo.ε.
Πδg
µπoñoCtµ
ν&
µ&θoυµε
την
dλt'1Θεια;
NΤoÑA.
-
Ξθñouµε
α0τ& πoΟ εiπε oτδ ∆ικαοξñιo
κι α&τα πoδ
µ&g
ζγñαιlε.
.o
Γι&νεκ εTπε δτι λυπ6τccv
πoδ δδ
µπoñoδoε
vd διαΘθαει παñ&
µι& µoνξα
ζωη
για
να τξ Θυoιαoει o&y πñ6κληoη
'oτδ
δε.oπoτιoµ6 !
.o
αν,θñωπoq πoδ εiπε αΟτ& τ& λ6για εiναι δυνατδv να
ζη.
τιαvθιpει
Χαñη,
εiι,αι δυη:ccτδv ν&
µεταvιcboει;
,,o1ι,
ijΘε-
λε ν& πεθαvει, θ6λει ν& πεθJ αvει'
.O
Γι&vεκ δθ
µπoñεt
ν,
dπαñηθεi αδτδ πoδ Hκcnε.
ΣTEΠAN'
-_
∆iν Eκαιlε καλ& πoδ εiδε τη
µεγ&λη
δoΦκιoα.
NTOPA.
-
Γι' αΟτδ τδ πñαγµα δ
µ6voq
πo$
,µτιo,ñεi
ν& κñlνει εΤvαι δ 1διog.
ΣTEΠAN.
-
Σ0µφωνcι
,µθ
τoδg κανονιαµoδg
µαg,
δθv Ξπñετιε να
η
δεi.
NTOPA.
-
oι κανoνιαµol
µαq
λ€vε ν& <rκoτcbooυµε,
τiπoτε αλλo. Τδñα, εiναι θλε0θεñog', εivαι θλεδ0εñοg, Ξ-
πιτθλoυg.
ΣT.ΕΠAN.
-
,,oχ'
dκ6µα.
NToÑA.
-
Ε'tvαι θλειiΘεñog.
,,Exει
τδ δικαiωµα να
κ&vει δ,τι θθλει, τci:ñα πoδ 6ñ(,oκεται κovτ& oτδ θοcvατo.
Γιοπi. Θ& πεθαν'ει,
µε[νετε ξ.ου1oι
!
ANNENKOΦ.
-
Nτ6ñα!
NΤoÑA.
-
Md, vα[.
,'Av
τoδ
xαñiξανε Φ
ζιοη,
τ[
θñiαµ6oq !
Θ& ε1.rοcν
ξ
&π6δειξη, δdν εiν, Ξτoι, πδg
ξ µε-
γcτλη
δο'iκιoα εΤπε &λr1Οεια, δτι
µετcrvιcοoε
καf δτι πñ6-
δοroε"
,.Av,
οcvτ[θετα, πεθαν'ει, τ6τa θ&
,tδv
πιοτ€ιpετε καΙ
θα
1.l",πoñ6oετε
v& τδv
ξl61nξσετε
πεñισα6τεño. (Τoδg κoι-
ταζει)
"
.Ι-{
<1γατη oαg
'ατοι1[ζει
&κñιΘ&.
tsΟ.Ι,NoΦ.
-
(Πληoιαζoνταq
η
Nτ6ñα).
,,o1ι,
Nτ6-
ñα.
&iι, αµφι6αλαµε πoτi
για
τδ Γιαvεκ.
ΝΤοÑA.
-
(Πεñπccrcil-νταg π&vω
.
κατω). Ι.{αi.
' '
,,iοωg..
"
Συxω'ñ€,οτε
µε,
Mα τi
ηµαo[α
#1ει, rbατδo.o!
_
o/
_
Θα
µιιθουµε
α0η
η
νιi1τα.
. .
,,A
!
φτωxθ
'Aλ€ξη,
τi
frñ.
θ:q vα κcrvειq iδδ π6ñα;
Bo.Ι.NoΦ.
-
Nα τδv dν.τιt<αταοτξαιο.
,,Εκλαιγα,
Ιιιω9α
πεñηµ-ιv*oq,
δτοcv δι&6αζα αδτα
πoδ εTτιε clΦ
δilιη'
.,Cτccν
δια6ααα: <.o
θcryατξ
µo.,
Θα
γivει
f1 δπ€ñ-
τατη διc:µαñτυñ[α
µoυ
€vαντloιl Evξ
κ6αµoυ
γεµαεoυ
δ&κñυα l<αi αΤµα. , .,, &ñxιoα
vα τñΑµω.
r.]ΤOÑA,
_* "Ει,αq
κ6oµo9
}sµατog
δ&κñυα καi αT-
µα...
τυ εΙπε αΟτ6, εivαι dληΘεια.
Bc.Ι.NoΦ.
--
Τδ
.εΤπε
'
. .
,,A,
Ντ6ñα, τ[ Θαññog ! Kαi
ι;τδ τ.-}.οg,
f µεγαλη
τoυ κñαυγη: <,.Αν
6ñfθηκα
oτδ U.
ψoζ
τηζ civθñιbτιιιηg
διαµαñτυñiαg iνccιuτiov
τflq 6iαq, δ
Θccvατog
cig oτεφανιboει
τδ Ξñγo
µιoυ µθ
την dγv6ητα
τξs iδ€αq,.
,Aπoβαισα,
τ6τε, ν& Eñθcο.
NTOÑA.
-
(Kñ06oιταg
τδ Kεφcλι
µioα
oτ&
x€,ñια
τηg). ΠoOcΟοs,
πñξ"µατι,
τηv dγν6τητα. Ti
φo6εñδ,
δ.
µoJ ζ,
στεφαvωµα
!
Bo.Ι.NoΦ.
-
Miu κλαig, Nτ6ñα. Ζητηoε
νd
µ{v
κλ&.
ψει
κανεig τδ θαvατ6 τoυ.
,,Ω,
τδν καταλα6α[vω
τ6oo
ltαλ&
τcbñα. ∆A
µπoñδ
ν' αµφι6&λλω
γι,
αδτ6v.
.Yπθ.
φεñcr γιατi.
εIµoυvα δειλ6q. K, Uoτεñα, Ξñιξα
η
66µ6α
οηv Τυφλiδα. Tcbñα, δiv ε1µαι διαφñετικδq
dτrδ τδ
Γι&νεκ.
.,oταv
θµαΘα τξν καταδi,κη
τoυ, δθv εTxα παΦ
µια µoνξα
oκ{ψη oτδ
µυαλ6
µoυ:
να παñω
Φ
θ6oη
τoυ, dφοδ δθ
µπ6ñεoα
vd Θñioκoµαι
oτδ πλευñ6 τoυ.
NΤoÑA.
-_
Πoιδζ
µπoñεi
vd παñει
Φ
θεη τoυ &τι6-
ι|.'ε
! Θα εiι,αι
µ6νoq
τoυ,
,Aλ€ξη.
Bo.Ι.NoΦ.
--
,,Εxoυµε
xñ6og
ν& τδv 6oηΘ{ooυφ
µi
τηι,, πεñηφcrvεια
.µαg, δπωg θκεivog
µ&q
6οηθrχει
µθ
τδ πcιñ&δειγµα
τoυ. Mηv κλαlq.
NΤoÑA.
-
Ko[ταξε. Τ&
µ&τια µoυ
εivαι oτεγvα. M&
πεñηφccνη, δ1ι, πcτθ πια δE, θα lµπoñ6oω
vα εTµαι πEñη-
φmη
!
ΣΤEΠAN.
-
Ντ6ñα,
µη µε
καταδικ&ζειg αδικα. Εδ'
Xoµαι
να
ζηοει
δ Γιiα,εκ.
,,Ε1oυµε
ιxvλ&γκη
dπδ οcvΘñcb-
πoυg oαv κι αΟτ6v.
*68-_
NTOÑA.
-
Aδτξ δi,ν τδ εξεται. Kαi πñ€πει κι
iµεig vd θτtι&;µo€lµε
τδ Θdrνοπ6 τoιr.
ANNENKOΦ.
-
ETοαι τñε}λ4.
NTOPA.
-
Nα[, πβτtει vd €πιΘuµooιEε
τδ Θ&ι,ατ6
τoυ.
Ξθñοr
ηv
καβι& τoιl.
"Eτoι
µαιdηα
Θ&
γαληνιiψει.
,,Ω,
vα[, &q ττεθ&ιει! (Πιδ
1αµηλ6µoια).
,.Ac
τrεΘ&ιει,
δµωq,
γñηγoñα.
ΣTEΠAN.
-
ιDε0γω,
Ιν1π6ñια.
"Eλα,
,Aλ€ξη. .o ,oñ-
λδφ
µdq
πφuµθιει.
ANNENKOΦ.
-Nαi,
καi
µ{ν
&ñηoετε v&
γuñ[oετε.
(.o Στεπαv
καi δ B6τιοφ πño1ωñoCw
πñξ τt1ν τιoñ-
τα.
.o
Στεπ&v κoιτdζει,
γυñζoιπαq
ττλατ, τη Ντ6ñα).
ΣΤEΠAN.
*-
Θd
µdιΘαrµε.
('Aτευθ-ιr,.δµεloq
cπδv
,Aνv6νκoφ). ,Eo0
πβoεxε
η
Nτ6ñα.
(.Ι-Ι Nτoñα oτ€κεται
βπΦc
ατδ πcrñ&θυñο.
.o
'Av-
ν€vκoφ τηv κoιταζει).
NTOÑA.
-
.o
θαιιατog!
.Ι-Ι
κñεµαλα! Kαi πdλι δ
Θ,αvατoζ
!
,,A,
Μπ6ñια !
ANNENKOΦ.
-
Nαi, &δελφoriλα. ∆iv δπdñ1ει, δ-
µωξ,
dtλλη λ0ση.
ΝToÑA.
-
Mη, τδ λig αι}τ6.
^Λν
η µ6η
λυαη εΙναι
δ θωzccτog, τ6τε δθ 6ñιoκδµαoτε oτδ oιooτδ δñ6µo.
.o
ocοoτδq δñ6µoq εIvαι αιiτξ πo0 δδηγεi .πil
ζωf1,
oτδv
ξλιo.
∆θ
µττoñεT
κcrιεiq ιηα νιcbΘει dlι&κoπα κñιjo.. .
ANNENκOΦ.
_
Kα[, δµωs, δ Θαr.ατog δδηγεi κα[
ατη
ζωη.
Στ{
ζrοη
τδν &λλcov.
.H
Ñroα(cr θd
ζf1oει,
θ&
ζησαJ v
τα €γγ6νια
µαq.
ΘυµηΦυ cn.lτδ πoδ €λεγε δ Για-
Vεκ:
<.H
Ñωoiα θd
γ[ιει
δµoñφη,.
NTOPA.
-
oι &λλoι, τ& θyγ6vια
µαξ...
Nα{,
β
δ Γιοcvεκ εΤναι oΦ
φυλακη
καi τδ oκoινi τiµ κñεµ6λαq
ε[vαι κñι1o. Θd πεσccιει.
,,E1ει,
iα<η, πεθ,αrει,
για
v&
ζriοoι,lv
ol diλλοι.
"A,
Mπ6ñια, κι dν ot diλλoι δθ
ζoδοαν;
Kι div τεθdοει
για
τiπoτα;
AΝNENKOΦ.
-Σδπα.
(Σιωτπi).
NΤOPA.
-
Π6oo κñ6o κ&ιει. Elναι &ι,οιξη, δoτ6oo-
*69--
.1γÑξ"",
δθιπñα
oτηv
αιiλη
τQq
φυλακiq,
τδ
€εñω. Θα
τα iδεi.
ANNENI(OΦ.
-
Πεñ(µεvε

µdιθouµε.
Mi1v
φ€-
µειg
€τoι.
ΝΤoPΑ.
-
Kñυcbvω
τ6oo
πoδ €xω
τξv €ιπι}πcoorl
πδq εΙµαι
κι6λαq
τιεθαµ€η.
(.,Yoτεñ,..&πδ
λιγo).
-oλ,
αδτα
µ&g γεñvoov
'ο"δ
γñηγoñα.
Πoτθ
π.α,οΞ,
,.oo.
κειται
-ιlα
γiι,'oυµε
παιδιd,
Mπ6ñiα.

τδν ;Φ;;
#;,
τδ παιδi.
πoδ
κλεivoι:Ψ.".
µ6Ψ
µαq
θξαφοrvιE.lΙ"-p'ιx*,
τη 66µΘα
καi'
µ6αα
α €vα
δευτεβλετrτo,
δ€ξ,
µιιt
δλ6.
*ληñη
ζ<oη
κυλ&.
Nαi,
µπoñoδµε
λ
".οοn^,µ.
;';.-;;.
Xoυµε
κλεioει
τδν
&ν€βπιvo
κιiκλo
µαg.
ΛNN
ΕNKoΦ.,.-_
Θd
πεΘαιlouµε,
λoιπ6v,
παλε$9*o',
δπωg
και,.oυv
oi αvτφq.
NΤOPA.
-
Tβξατε
παñα
πoλδ
γñξγoñα.
∆dv
εi-
σαστε
πιd ciιτµq.
AΝNΕNKOΦ.,--
.Fl
δυoτυ1iα
καi τ]
φci:1εια
τñ€.
Χoυv
κι αδτtq
γñηγoñα. ∆θv
δπdñx..
,..&
ωη
γ.α
"η,
δπoµovi1
1.αi
ην
δñιµ6ητα

."b.
τΦ κ6o[o.
.
ii
Ñroο(α
6ιdζεται.
,
ΝΤo:Α.-Ξ€ñω.
Πηñαµε
πdvco.µαξ
τη δυοτυ1iα
τoδ
Ι:"$1γ
Τjv
πξñε
κι α0τξ
παrο
λ. Tι.Θ&ññoq!
,Αλ
Λα Λεω
µεσα
µoυ,
καµια
φoñα,
πδg
πβκειται.γι&
µι&v
dλαζovεiα
πoδ θα
..µ,ñηδ.i.
ANNENKOΦ.
-
EΙιlαι
,µιd <i:λ,αζovεi,α,
πoδ τtrv
πληβvoυµ.
Ιi

ζο:η
µαs.
Καvεiq
oi
µτt-"µι.;
"#.
µακñ(.rτεñα.
EΙναι
µια
dλαζοvε(α,
πoΦ τη οικαιoοµ.;;.
NΤoÑA.
-- EΙµαοτε
oiyoι.lñoι
πδq
καιεtg
δθv πñ&'
K:ιlαι
νd
π&ει
µακµ"lτεñα;
Kαµιd
φοñξ
δταv
ακoοco
τδ Στεπαv,
φoΘ&µαι.
Θα €ñθoυν
i""η.αll.".
""$
Θ&
δ
ñιχτoδν
ποrvο: oθ
µ.&g γιd
vα oκoτcbvoυv
καi δA
Φ ,λη.
ñδνoυv
iµθ
η
ζωη
τουq.
ANNENKOΦ.
--
Kατι
τθτoιo
θα εΙvαι
δελiα,
Nτ6ñrr.
NΤoÑA.
_-
Πo1Φ
ξ6ñεΙ;
,,Ιoοη
αδτδ
ν& ειι,αi
η
δικαιooι}η.
Kαi
καvθvαq
δθ Θ&
τoλµτ]oει,
τ6τε,
v&
ηJ
&ιτικñ(oει
καταµατα.
ANNENKOΦ. _
Nτδñα!
-70--
(.FΙ Nτ6ñα oωπα[νει).
ANNΕΝιioΦ.
'
,Aµφι6αλλει9;
∆i οi dναγνωñ('ζιο.
NTOÑA.
-
Kñυιbνω. Σκθφτoµαι
αδτδν πoδ πñ6πει
nor
µη,
τñ€µει
γι&
ιl&
µξ φαiνεται
πδg
φoΘ&ται.
ANNENKOΦ.
_.'
∆θv εioαι, λoιπ6ν, πι&
µαζδ µαg;
NToÑA.
--
(Ñ[1νεται oτην
ξκαλι&
τoυ).
,,Ω,
Mπδ
ñια,
εiµαι
µαζ6
oαq,! Θ&
φταoιο
δc
Φν
&κñη. Mιoδ.τξv
τυñαw[α
καi
ξiñι^l
πδq δθ
µιτoñoΟµε
ι,rr κ&νoυµε &λιcb-
τικα. ∆ια}.εξα, δµωg,
µi 1αñoδµενη
καñδιd αΟτ1
η
(ωQ
καi τη oυνεrilζω
µt
i<αñδι& Θλιµiνη' Να, πoια εiναι
ξ
διαφñ&.
Εiµαo,τε
φυλακιoµ€ιοι.
ANNENKOΦ.
-
.Ι-{
Ñωo[α δλδκληñη
6ñ[oκεται
µ€-
oα oi
φυλακξ.
'Εilεig,
δ1.ιωg, θ&
1,κñε.µiοoυµε
τoΟg τoi-
χoυq ηq.
NΤoÑA.
-
∆oc
µoυ µιoνξα
ι,&
ñiξω
τη 66µι6α καi
θ& δεiq.
Θα τñ€ξω
µ€oα
οτη
φιoτια
κι δοτδoo τδ 6ξµα
µoυ
θ& εiναι oταΟ:ño.
Εiναι εUκoλo,
εiναι πoλδ πιδ εrj.
κoλo ι,α πεθ&vει
κανεig dπ, τig &ιπιφαoειg του παñα ν,α
ζf1oει
µθ
αδτθq.
,Aγ&πηαεg,
Mπoñια;
Π€s
µoυ, µoνd1α,
Φyα"ηoεc;
ANNΕNι{oΦ.
--
,Aγαπηoα,
παει δµωg, τ6oo9
και.
ñOζ
dyrrδ τ6τε πoυ δθ θυµ&µαι πια.
NTOÑA.
Π6ooq καιñoq;
ANNEΓiliΟΦ.
Τi,ooεñα y'ñoνια.
ΝΤoÑA.
_
Τ6αα
xñ6vια
δiν εΤvαι πoδ διευθ6vειg
ην
,oñγαvωη;
AΝNΕNKoΦ.
-
Nα(, τ€αoεñα. (.,Yατεñ'dπδ
λtγo).
Tcbñα dγαπδ την
,oñ1,ανωη.
Ν1.oPA,
(Πñoxωñδvταg πñδq τδ παñαΦυño).
N,
dγατιGg, ναi.,
µιi
καi v, &γαπι€.ααι
!
"
. .
,,o1ι,
πñ€πει να
πño1ωñηοουi-ι;,
Οιi Θiλαµιε ι,d' oταµατηοoυµε.
Πñοxcbñα !
πφxιilñα l Θα θ€λαµε
ν' dπλιboουµε τ&
1€ñια
καi
.ν'
αφη"o,µu
τδν €αυτ6
µαq
ν& τñ€ξει πñδq
ην
aγα'η:-T
Θñωµεñη
dδικtα,
δµ-ιωg, κoλλαει παvα:
µαg
ocrv τδν iξ6.
Πño1cbñα !
Ε[µαοτε
καταδικαoµθιloι
ν& εiµαοτε πιδ
µε.
γαλoι
<tπδ τδι,
ιlαυτ6
µαq.
oi
€h,θñ<,rrιoι, τ& πñδoωπα,
να τi θd Θ6λαµε
ν, αγαπoδµε.
Τi1ν dcyd.'η TTεñισσ6τεño
-v1
.-
dπδ
η
δικαιo,αΟη
!
,,Oxι,
rιñεπει νdι :τño1cο,ñηtnυµε'
Πñoxcbñα,
Nτ6ñα! Πñoxcbñα
Γι&vεκ! (Kλαiει)" Γι, αδ-
τ6v, δµωg, τδ τ€λoq πληαιαξει.
ΑΝNΕNKoΦ.
-
(,Ayκαλιαζowαξ
την). Θα τοδ διi:-
σoυν
Χαñη.
i'iΤoÑΑ.
-
(K;ιταζoντ&g
τoν).
Ξfñgιq
πδq δiν πñα
κειται
να τoδ δcbooυv
χαñη.
(.ΙJ
ΝTΟPA οτñ€φει πñδg τδ dλλo
µ€.ñog
τ&
µατια
τηq).
ΝΤoPA.
--
B),α[νει ioο:g κιoλαg oηv αδλrl.
"oλoc
δ κ€οµοg,
ξαφνικα,
οωπαivει,
µ6λι9
€µφανiζεται.
'Añ.
κεi r,&
µηv
κανει κñ0o. Mπδñια,
ξ6ñειq
πδg τοδg τi.ñε-
.
ι&νε
;
ANNΕΝKοΦ.
-
Στξν ι.iκñη ivδg oκoιvιoδ.
'Αñ.
κε.τα, Nτδñα
!
Ι.iΤopΑ,
.-
('Aφηñηµ6να).
.o
δηµ.oc πηδ& ατοδg
δµoυq.
.O
λαιµrδq
oπαζει. ∆iν ε-Ιι,αι
φo6εñ6;
ΑΝΝΕNKoΦ.
-_
Ναi. Koτα κdπoιιlv τñδπo.
,'Av
δε-ig,
δµ'g, τ&
,πñαγµατι:
διαφοñετικα, εivαι 11 εδτυ1iα,.
NloÑΛ.
--
.Ι-l
εΟτυxiα;
ΑΝΝΕNKoΦ.
.
- Nαi, εiν'εΟτυx[α
να νιω'clειg τδ yεñι
iνδq αν.θñ6πoυ
τñiv πεθ&vειg.
(.Ι-l Γ{τδñα
ñ[1vεται
πανω oi
µιd
πι:λυθñ6νtx. Σιωπη).
AΝNΕΝΙ{oΦ.
.__
Ντ6ñα, θ& πñ€πει να
φ0γoυµε,
Kα.
τoτιιl.,. Θα τιñ6πει ν' &ν'απαυτoΟµε
λ[γo.
NToPA.
.-
('Avαοτατωµiη). N&
φΟγω;
Ιv1i πoι6v;
ANNΕNΚOΦ.
-
Mαζ6
µoυ,
Nτ6ñα.
NΤOPA.
-
(Τδv κoιτdζει). Ν&
φΟγω!
(Γυñ[ζει τδ
πñο.oω,πιi τηq τñδg τδ παñαθυño).
Nα 11 αδγη.
.O
Γιοcι,εκ
εiναι πεθαµiνοg
τ6οα, εiµαι olγoυñη
γι,
α8τo.
ΛNΝΕNΙ{oΦ.
-
Εiµαι δ dδελφ6g αoυ'
NΙoÑΑ.
-.- Nα[, εioαι δ &δελφ6q
µoυ,
κι δλοι aαg
εio'αοτε τ' &δε-λφια
µou
πoδ &γαπδ. (,Aκοδι,.ε
η
6ñox{.
Ξηµεñcilνει."Ι{
}lτδñα
µιλ& xαµηλ6φωvα).
Ti
φñιΧΦ
γε0η
Ξxει, δοτ6οo, καµι&
φoΦ, ξ
dδελφοι}η
!
--72-
(XτυπoΟν την π6ñτα. Mπα[ν.oυv δ B6ιvοφ καi δ Στε-
παv.
.,oλoι
τoυq
µ€,voυν
dκ(vητoι.
.Ι-{
Ντ6ñα ταλccvτεΟ-
εται. Kατα6αλλει πñooπ&θεια
για
να κñατηθεl δβια).
ΣTΕΠAN.
-
(Xαµηλ6φ.ι,α).
.o
Γι&vεκ δiν πñ6δω.
σε.
ANΝENKOΦ.
_-
Mπ6ñεoε καi, εiδε
ΣTEΠΑN.
_-
Nαi.
ΝΤoÑA,
..-
(Πληoιαζorrιαq τoν
µi
Κ&θηαε. Π€g rµcrg.
δ
,oñλdJ φ;
6ξµα oταΘεñ6).
ΣΤEΠAN.
-
Τι πñdγµα;
NΤOPA.
-
Πθs τα
µoυ
δλοι
,,Εxω
τδ δικαicοµα ν&
ξεñω.
'Aπαιτδ
να ,µoδ τα πεiq.
.,oλεc
τΙq λετrτoµθñειεq.
ΣΤEΠAN.
-
∆i Θ&
µπoñ6οω.
K, iioτεñα, πñθπει να
φιiγoυµε
τcbñα.
ι.lToÑA.
--
,,oχ.,
θ&
µιληoειg.
Π6τε τδν εiδoπo[η.
σαv:
ΣΤΕΠAN.
-
ΣτΙg δ6κcι τδ 6ñαδυ.
NToÑA.
-
Π6τε τδv κñ€µαοαv;
ΣTΕΠAN.
-
Στig δυδ τδ πñωf.
NτoÑΑ.
-
KαΙ πεñ[µειε τθοoεñιg δφs;
ΣΤEΠAN.
-
Nα[,
χωñιζ
v& πεi λθξη.
.,Yoτεñα,
δλα
iγιναv
γñηγoñα.
Τιbñα, δλα E1oι',rν τελειcboει.
ΓlΤoÑA.
-
T6ooεñιq δñεg
Xωñιζ
ν&
µιλξoει;
Πε.
ñiµεvε
λiγo. Πδg εEταv rπυµθνοg;
ιDoño0oε
τη
γo6vα
τoυ;
ΣTEΠAN.
-
,,oχ..
Eiταv vτυµ€νoq oτα
µα0ñα, 1ω-
ñi,q
παν,coβñι. Φoñoooε
i{vcr
µαδño
oκοCrφο.
NΤoÑA.
-"
Τι καιñδ θκαvε;
ΣΤΕΠAN. --
.FΙ
ν01τα εiταv θεοoκ6τειη. Τδ
xι6vι
6ñ<iµικo. K' δoτεñα
η
6ñ"xη εi1ε κd,ι,ει τδ
xιoνι µια
γλυoτεñi1
λαoτη.
NΤoÑA.
--
,,Ετñεµε;
ΣΤEΠAΝ.
--
,,oχ..
NΤοPA.
*-
Tδ 6λiµµα τoδ
'oñλδφ
διαoταυñιbθηκε
µθ
τδ δικ6 τoυ;
ΣTEΠAN.
-.
,,oχ,.
NΤoÑA.
__
Tι κο[ταζε;
_73_
ΣTEΠΑN. * "oλο
τδν,κ6oµo,
χG}µξ,
δµ.,ζ,
ν& 6λε.
πε τiπoτα,
δπcoq ε[ττε δ
,oΦδφ.
NTOÑA.
*
Kαl
µετ&;
Mετ&;
ΣΤEΠAN.
-
Πaιµε, Nτ6ñα.
NΤoÑA.
-_
,,oχ.,
Θελal vα
ξθñ(.,.
.O
ffiνατξ
τoυ,
τoυλξιoτov,
µo0
dnπlκει.
ΣΤEΠAN. _
Toο διdc6αoαv τηv καταδικαoτικξ
dcπ6.
φαση.
NΤoÑA. *
Τ1 €καvε
α0η
τ{v ιi5ñα;
ΣTEΠAΝ.
-
T(πoτα.
Mια
φoβ
µovξ1α
κoιiηoε
τδ
πδδι τoυ
γιd
v&
Φγ..
λιyη λ&oτη πoιl
ξε
}.εñcboει
τδ παπoιjτoι
τoυ.
NTOÑA.
-
(Kñατcbvταg
τδ κεβλι
µθοα
oτα
x€.
ñια
τr|S). Λιγη λdζσπη !
AΝNENKOΦ.
--
(,Aπ6τoµα).
Πδq τδ
ξ€,ñειq
αδτ6;
(.o Στεπ&ν oιωπ&)
AΝNΕNKOΦ.
-
Ñcbηoεg
για
δλα τδν
Γιατζ;
ΣTEΠAN.
-
(Στñθφvταg
τα
µdαια
oi
ñoζ).
.Yτηñxε
κοrτι ιiν&φoα
ατδ Γιdivεκ
καi
ANNΕNKOΦ.
-
Md τ(, λoιπ6v;
ΣTEΠAN.
-
Τδv
ζηλ"ιo.
ΝΤoÑΑ.
--
Kαi,
µετα,
Στεπαv;
Mετ&;
ΣTEΠAN.
_-
.o
π&τεñ
ιDλoβι,ιoκι
ξñθε
καi τoδ
,6α.
λε
µπñδq
ατα
µdτια
τoυ τδv θαεαιlñωµ6.ι,.ο.
'Añvritηκε
να τδν
φληoει.
Kαi εiπε: <Σdg
εiπα,
{δη,
πδq €1co τε.
λειcboει
µi
τη
ζωη
καΙ πδq εΙµαι τακταπoιηµ6voq
µθ
τδ θdααro.,.
NΤoÑA.
--
Πδs εtταv f1
φωη
τoυ;
ΣTEΠAN.
-
.FΙ
Ιδια ci:κñι66q,
δπαη π&wα. Ei1ε,
δµ,ζ, λιγ6τεño
πdcθog καi. ctvι.lπoµανηoiα
<tπ' δ,τι eλλ;.
NΤoÑΑ'
-_
Eixε δφog εδτυ1ιαµ€ιtl;
ANNEΝKOΦ.
_-
EΙοαι τñελλη;
,oñλΦ;
dλλo
µθ-

µ€ιlα.
__
v4
__
NToÑA.
-
Nα(, vα[, εiµαι οiγoυñη
γι,
αδτ6, δi
µπo-
ñεt
παñcι ν& εi1ε Uφoq εΟτυxιoµθνo. ΓιατΙ θcr ε1ταv πα-
ñα
τroλδ ctδικo, αφoδ <iñηθr1κε
ην
εδτυx(α oη
ζωη για
liα πñoετoιµαατεi καλιiτεñα
γιd η
Θυo[α, ιτι
µ{ν
εi1ε
δεxτεi τξν εδτυxiα τξ.ι, rliñα τιoδ δ€xτηκε τδ θcrιlατo. Ei.
τοcv εδτυ1ιαµiι,og καi 6αδιαε yα7ιξνιoq πñδq τξν dγX6η,
δθν εiν: Ξτoι;
ΣΤΕΠAN. -
_
Nαi. Πιδ τ€ñα, αrδ πoταµι, K&πoιoι
τñωy,ουδoδocrν.
µi
oυνoδεlα 8vδg dκoñvτε6ν. Τξ oτιγµη
αδτ{
γαsγιζαv
κατι ακυλιd.
NΤoÑA.
-.
Τ6τε αι,€6ηκε mδ iκñl<oµα...
ΣTΕΠΑN.
-'Nα[.
Kαi 6υθ[oτηκε oη ι.'ιi1τα. Εiδοοz
τδ oα6ανιc. τδν οκ€πασε
µ'
αΟτδ δλ6κληñον δ δξµιoq.
NΤoÑA.
__
Kαi
µετα, µετα;.
. .
ΣTEΠΑN.
--
,Ακο0ατηκαv
κατι δπ6κωφοι κñ6τoι.
ΝΤoÑΑ"
-.'
.Yπδκωφoι
κñdτoι, Γι&vεκ ! Kαi. κατ6.
(.o Στεπ&ι, οωπαivει).
ΝΤcÑΑ.
-.
(Biαια)..Kατδπιι., ooδ λiω. (.o Στετιαv
oω'ταirlει). Λ,\i.λα,'ΑjηtEτ1. l{ατ6τιν;
BΟ.Ι.NoΦ. --
,Aκoυατηκε
Eι,αg τñoµα1τικδq κñ6.
τoζ.
NΤoÑΑ.
-
,,Ax.
(Πiφτει πin,ω oτδν τoixo).
(.O
Στεται.
γυñiζει
πñδg τδ αλλo
µθñog
τδ κεφαλι.
του.
.o ,Aιι,θνκοΨ
κλαiει dι,€κφñαoτα.
.Ι-Ι
Ντ6ñα
ξανα.
.yυñiζει
πñξ τδ
µ€ñoc
τoυg, τoΟg κoιταζει &κουµπιbv.
ταg oτδv τoi1o).
NΤopA.
-_
(Mε ñ61,η &λλα}µ.νη, dvαατατωµfνη).
Ινtξv rtλα[τε.
,,Ο1ι,
δxι,
µηι,
κλαiτε ! Bλ€πετε καλ& πδq
αδτi1 εiναι
i µ€ño
τQq δικα[cοηq. K&τι διpδvεται, τoιi-
τη
Φν
δñα, ποrj,
για
pι&g τoδq αλλoυq θπαιlαoτ&rεg,
d-
ττιrτελεi
η
δικη
µαg
dπδδε.ξΙ.
.o
Γιαιlεκ δiv ε'ivαι πι&
Evαg δoλoφδνοg.
.,Εvαg
θδñυ6οq τñο1ιακτικ6g!
,,Eφτα.
οε ilvαq θοñυ6οq τñoµqτικδg
µoιξα
καi δ Γι&vεκ
ξα-
'.,lαγι}ñιοε
π&λι αη'y τιαιδικξ
χαña.
Θυµ6οαoτε τδ
γθ.
_75_
λιo τoι.l; Γελoδoε
χωñιc
λ6γo, καµια
φoΦ.
Π6oo εΙτe
rε ν€oq ! Tcbñα Θα πñ€πει ν&
γελ&ει.
Θd
γελdει
6λθ-
1τovταζ
Φ γi
ι
(.H Nτ6ñα πληoιαζει τδν'AwΞνKoφ).
NΤoÑ l Α.
-
Mπ6ñια,
εloαι &δελφξ
µoυ;
Εiπη πδq
θ-α
µi
6oηΘηοει9;
ANNENKOΦ.
-
Nαi.
NTOPΑ.
-
Kαvε τo, λoιπ6v,
για
.µθvα.
∆6c
µo{;
τη
6δµ6α.
(.o
'Aw€vκOφ
Φν
κoιτdζει).
NΤoÑA.
--
Να[,
ηv
&λλη
φoñd.
Θ€λο: d
Φ ñιξco
Ξγcb. Θελω να εΙµαι cγδ
ξ
πΦη πo0 θd
Φ ñιξω.
ANNENKOΦ.
--
Ξ€ñειq
καλ& πδq δi 6dζoιrµ πoτθ
γυνα[κεg
oην πñcbη
γñαµµη.
NΤoÑA. --
(Ι(ηoυγ&ζowαq).
M&, τιirñα, εtµαι
γυ-
να[κα;
(Τηv κoιταζoυv. Σιωτη).
Bo.Ι.NoΦ.
-
(Mi παñακλητικη
φωvf1).
∆6,ξoυ, Mτ6-
ñια.
Σl.ΕΠAN.
-'Nα[,
δ€ξoυ, Mπ6ñια.
ANNΕNKOΦ.
--
ΕΙvαι
ξ
oειñα ooυ, Στεπ&v,
ΣTΕΠAN.
-
(Koιτ&ζο\παq
τξ Nτδñcr). ∆εξoυ. Trb-
ñα ξ
Nτ6ñα εivαι tδια
µi
.µ€vα.
NTOPΑ.
--
Θ&
µoδ Φ
διbοειg, €τoι δθν εiιlαι; Θ&
τξ
ñiξω
εγδ
Φ
66µ6α, Kαi dñγ6τεñcr, κ&πoια .lλryñη
vδγτα. .
.
ANNENKOΦ.
-
Nα[, Nτ6ñα,
NΤopΑ.
-
(Kλαiει). Γιαvεκl Καπoια
Ψυxñη
ν.µ
xτα,
καi
µθ
τδ 1διo ακoιvi !
.,oλα,
τcbñα, θα εiναι πιδ
εδκoλα.
AγΛΑ Ι A

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->