You are on page 1of 33

ISO 9000 : 2000

AN OVERVIEW
Azuddin Jud Ismail
Pengarah Bahagian K-Ekonomi
Jabatan Ketua Menteri
Melaka
Model Sistem Pengurusan Kualiti berasaskan Pendekatan Pros

Penambahbaikan Berterusan
Ke Atas Sistem Pengurusan Kualiti

Tanggungja
wab
Pengurusan Pelang
Pelang gan
gan Pengukuran
Pengurus Kepuasa
,
an n
analisis
Sumber Hati
dan
penambahb
Penghasilan aikan
Keperl Perkhidmatan Prod
uan uk
input outp
ut

Aktiviti Tambah Nilai

Aliran maklumat
PENDEKATAN PROSES
Tumpuan kepada:-
– Merancang dan menyediakan sumber
– Mengurus, mengawal, menilai dan melaksana
proses-proses dalam organisasi
Semua proses dan aktiviti dibawahnya
serta hubungkait di antara satu proses
dengan yang lain diurus dan diselaras
dengan cekap.
Quality
Degree to which a set of
inherent characteristic
fulfils requirements

ISO 9000:2000 (3.1.1 )


Quality
Inherent - implied, unwritten,
(tersurat & tersirat)

Requirements - pelanggan berpuas


hati jika keperluan
di penuhi

Kita harus tahu apakah


keperluan pelanggan
ISO – International Organization

For Standardization
World-wide federation of National Standards
bodies with secretariat in Geneva

Malaysia – member since 1970’s ; represented by


Dept of Standards Malaysia since 1996.

Standards prepared by ISO Technical


Committees.

Review of ISO 9000 by ISO / TC 176 & sub


committees
Piawaian ISO 9000 sebelum ini

ISO 8402 ISO 9004-3


ISO 9000 - 1 ISO 9004 - 4
ISO 9000 - 2 ISO 10005
ISO 9000 - 3 ISO 10007
ISO 9000 - 4 ISO 10011 - 1
ISO 9001 ISO 10011 - 2
ISO 9002 ISO 10011 - 3
ISO 9003 ISO 10012 - 1
ISO 9004 – 1 ISO 10013
ISO 9004 – 2 ISO 9000 for small business
What is Year 2000 Revision ?
( Versi 2000 )
Revision to ISO 9001 : 1994
ISO 9002 : 1994
ISO 9003 : 1994

Revision to ISO 8402 : 1994


ISO 9000 – 1 (clause 4 & 5 )
replaced by ISO 9000 : 2000

Revision to ISO 10011 : 1994 (part 1, 2, & 3 )


Mengapa perlu semakan semula ?
ISO protocols – semua standard
antarabangsa perlu disemak
semula 5 tahun sekali.

Keputusan review – memutuskan samada


reconfirm, revise, atau
tarik balik standard.
ISO 9000 bermula pada tahun 1987

– 1st revision in 1994 ( 9000:1994 )


– 2nd revision in 2000 ( 9000 :2000 )
Keperluan Semakan Semula
Global Survey pada 1997 –standard lama
tidak sesuai bagi business yang kecil

Biased / cenderung terhadap manufacturing

Nothing beyond certification

Kekeliruan mengenai perbezaan antara ISO


9001, 9002, 9003

Terlalu banyak guidelines / panduan


New / Revised Standards

ISO 9000 – Quality Management Systems


( Concepts & Vocabulary)

ISO 9001 – Quality Management Systems


(Requirements)

ISO 9004 - Quality Management Systems


(Guidance for Performance
Improvements)
ISO 19011 – Guidelines for Auditing
Management Systems
MS ISO 9000:2000
Menguruskan proses yang terlibat dalam
pengeluaran produk atau perkhidmatan.
Menggariskan konsep, prinsip asas dan tafsiran
bagi sistem pengurusan kualiti.
Tiada sijil dikeluarkan.
MS ISO 9001:2000 dan MS ISO 9004:2000
wujud sebagai pasangan yang perlu dirujuk
bersama.
MS ISO 9001:2000
Menentukan keperluan-keperluan sistem
pengurusan kualiti.
Tujuan persijilan atau memenuhi kontrak.
Tumpuan kepada kecekapan sistem
pengurusan kualiti yang memenuhi
keperluan pelanggan.
MS ISO 9004:2000
Panduan objektif sistem kualiti yang lebih
luas – penambahbaikan keseluruhan
organisasi.
Untuk mencapai lebih daripada keperluan
MS ISO 9001:2000
Bukan tujuan persijilan atau memenuhi
kontrak.
Objektif standard ISO 9000 yang baru

Mengurangkan complexity – mudah


difahami -simple & clear to understand.
Keperluan semua pihak diambil kira –
suitable for different sized organizations.
Lebih relevan kepada service providers.
Keperluan Dokumentasi diperjelaskan.
Satu QMS / SPK standard sahaja. - 9001
Flexibility/kelonggaraan untuk mengurangkan
keperluan requirements - to match operations
of different organizations.
Tumpuan pada Sumber & Keperluan
Pelanggan
/ resources & customer needs.
Fokus pada pelanggan & pengukuran tahap
kepuasan hati pelanggan / Stronger customer
focus with measurement of customer
satisfaction.
Quality Management Principles
Untuk memimpin & mengurus organisasi dgn
berkesan - melalui pengurusan sistematik
To Lead & operate an organization effectively – through systematic management

Panduan kepada pengurusan di MS ISO 9001


:2000 berasaskan pada 8 Prinsip
Pengurusan Kualiti
Untuk digunakan oleh pengurusan atasan bagi
memimpin organisasi kearah penambahbaikan
berterusan
To be used by top management to lead the organization toward improved
performance
Quality Management Principle
Comprehensive & fundamental rule or
belief,
For leading and operating an organization,
Aimed at continually improving
performance over the long term
By focusing on customers
While addressing the needs of all other
stakeholders
PENGURUSAN ATASAN

Merancang, memandu, mengurus , mengawal


dan menilai kewujudan dan pelaksanaan sistem
pengurusan kualiti dengan cekap dan teratur :–
– memenuhi kehendak dan harapan pelanggan.

Menggunakan kaedah perancangan strategik:-


– panduan dan pelaksanaan
Penyediaan sumber-sumber yang diperlukan.

Memantau dan menilai pelaksanaan sistem


pengurusan kualiti:-
– memenuhi kehendak dan harapan pelanggan dan
“stakeholders”.
– Kehendak peraturan dan perundangan
– Kehendak sendiri
8 Quality Management Principles
Customer focused Organizations
Leadership
Involvement of people
Process approach
Systems approach to management
Continual Improvement
Factual approach to decision making
Mutually beneficial supplier
relationships
TUMPUAN KEPADA PELANGGAN
TUMPUAN KEPADA PELANGGAN
CUSTOMER FOCUS

Organisasi wujud kerana pelanggan


Organisasi bersandarkan kepada
pelanggan
– Pelang gan Dalaman
– Pelang gan Luar an
Organisasi harus :
– me mahami k ehe ndak se masa dan
ke he ndak masa d ep an pelan gg an,
– Memastikan keperluan dan kehendak pelanggan
tercapai
– Menyelaraskan keperluan dan kehendak
pelanggan

KEPIMPINAN ( LEADERSHIP )

Pemimpin mewujudkan :

– Unity of purpose
– Direction
– Internal Enviornment
KEPIMPINAN
Mewujukan penyatuan
Menetapkan tujuarah, dasar dan strategi
organisasi yang jelas
Menarik minat penglibatan semua anggota
untuk mencapai objektif organisasi.
Memastikan kehendak semua pihak dipenuhi
secukupnya.
Mengukur dan mengawal proses-proses.
Mewujud dan menyelenggara persekitaran.
PENGLIBATAN SEMUA ANGGOTA
( Involvement of People )

Nadi/Aset Organisasi - Semua anggota di


semua peringkat di organisasi.
Kebolehan & Penglibatan penuh semua anggota
akan menguntungkan organisasi.
Warga kerja hendaklah:
– Memahami kepentingan penyertaannya
dalam organisasi
– Mengenalpasti kekangan/masalah yang
dihadapi dalam menjalankan tugas
– Menerima keputusan pengurusan atasan
tentang tanggungjawabnya dalam
menyelesaikan masalah
– Mengembangkan prestasi diri dengan
menetapkan matlamat dan objektif peribadi
PENGURUSAN PROSES
Keputusan yang dikehendaki dapat dicapai dengan baik
apabila sumber-sumber dan aktiviti terlibat diurus
dengan cekap.
Organisasi perlulah:
– Menggunakan kaedah berstruktur untuk menetapkan aktiviti-
aktiviti yang perlu bagi mencapai keputusan dikehendaki.
– Mewujudkan tanggungjawab dan kuasa yang jelas untuk
menguruskan aktiviti-aktiviti tersebut.
– Memahami dan mengukur kemampuan aktiviti-aktiviti yang telah
ditetapkan.
– Mengenalpasti dan memeriksa proses-proses yang terkandung
di dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan ke atas organisasi.
Pendekatan sistem
( Systems Approach to Management )

Sistem Pengurusan Kualiti yang melibatkan


sistem pengurusan dan sistem operasi
Kecekapan & Keberkesenan organisasi boleh
dicapai jika proses-proses kerja yang
berhubungkait dapat diurus secara sistem.

( Managing a system of interrelated processes - contributes to the


effectiveness & efficiency of the organization )
Penambahbaikan Berterusan
( Continual Improvement )
Penambahbaikan Berterusan adalah Objektif
kekal Organisasi.
Berasaskan:-
– dasar kua liti , obje kt if k uali ti, h asi l au dit,
pe nga nali saan dat a, tindaka n pem bet ulan dan
pe nceg aha n s er ta kaji an sem ula p eng ur usan.
Organisasi hendaklah:
– Ko nsi ste n dalam pe namba hbai ka n yang
be rte rusan
– Me ny edi aka n la tihan ter had ap kae dah d an
alat an ya ng digunakan da lam
pe namb ahbai kan t er seb ut
– Me njadi kan penamb ahb aikan ber te rusan ke
at as pr oduk/ pe rkhi dm at an, pr oses- pr ose s
MEMBUAT KEPUTUSAN BERDASARKAN
FAKTA

Keputusan Berkesan dibuat berdasarkan


logik serta analisis data & maklumat.
Organisasi hendaklah:
– Mem asti kan da ta dan m akl umat
muda h d ic apai.
– Men guj i keb ole ha rapa n da ta.
– Men ga na lisis ket epa tan m akl uma t
yang d ip er ol ehi .

( Logical & intuitive analisis of data & information )


PERHUBUNGAN BAIK BAGI FAEDAH
BERSAMA DENGAN PEMBEKAL
Organisasi haruslah:
– Mengenalpasti dan menggariskan pembekal
yang berwibawa
– Mewujudkan hubungan yang seimbang
untuk jangka pendek dan jangka panjang
– Memilih beberapa pembekal yang pakar dan
berkemampuan serta berwibawa melalui
hubungan kongsi yang bijak.
Perhubungan dengan Supplier yang
saling bermanafaat

Win – Win - Win


Situation

ORGANIS
ASI
PEMBEKAL PELANGGAN