You are on page 1of 83

Thoâng Coâng

Hoäi Thaùnh Tin Laønh Vieät Nam Hoa Kyø 198

Thaùng 9-10™2008
thoâng coâng Soá 198 - thaùng 9-10, 2008

Taïp Chí Döôõng Linh vaø Truyeàn Giaûng


Hoäi Thaùnh Tin Laønh ø - Giaùo Haït Vieät Nam Hoa Kyø

Chuû Nhieäm:
Muïc Sö Nguyeãn Anh Taøi TRONG SOÁ NAØY

Chuû Buùt:
Muïc Sö Nguyeãn Ñaêng Minh 3 Nhaän Ñònh
Thoâng Coâng
Thö Kyù Toøa Soaïn: 8 Chín Ngöôøi Kia Ñaâu
Baø Nguyeãn Ñaêng Minh Muïc Sö Nguyeãn Thæ
17 Thaùnh Kinh Thaàn Hoïc Vieän
Phaùt Haønh: Muïc Sö Nguyeãn Anh Taøi
Vaên Phoøng Giaùo Haït 24 Trang Gia Ñình
Minh Nguyeân
32 Yeâu Nhau Troïn Ñôøi - Thô
Ñòa Chæ Toøa Soaïn: Höông Nam
33. Thaønh Coâng Thaät
Thoâng Coâng Muïc Sö Hoà Theá Nhaân
P.O. Box 2468 35 Sinh Hoaït Giaùo Haït
Fullerton CA 92837 51 Phuï Nöõ Trong Kinh Thaùnh
Ñieän Thoaïi: (714) 491-8007 Minh Nguyeân
Fax: (714) 491-8912 58 Trong Tay Chuùa
E-mail: Thy Höông chuyeån ngöõ
thongcong@vndistrict.org 62 Taâm Vaán Cô-ñoác Höõu Hieäu
Web Address: Tieán Só Paul B. Laâm
http://www.vndistrict.org 66 90 Phuùt Treân Thieân Ñaøng
Nguyeân Ñình chuyeån ngöõ
73 Löôïc Khaûo
Caùc Bieán Coá Taän Theá
Haø Huy Vieät bieân dòch
Ngaân Phieáu uûng hoä, 81 Thö Ñoäc Giaû
xin ghi: 82 Tin Töùc Vui Buoàn
“Vietnamese District”
vaø göûi veà ñòa chæ Toøa Soaïn
NHAÄN ÑÒNH

thaùi ñoä tröôùc


bieán ñoäng

T rong nhieàu thaùng qua nhöõng bieán ñoäng baát oån trong neàn kinh
teá Myõ khieán nhieàu ngöôøi cho raèng ñaát nöôùc naøy coù theå keùo caû theá
giôùi vaøo moät cuoäc khuûng hoaûng kinh teá chöa töøng coù. Vaät giaù gia
taêng khieán tinh thaàn hoang mang lo laéng lan roäng. Ngöôøi ta baøn
taùn, suy tính tìm phöông caùch ñeå coù theå toàn taïi qua côn bieán ñoäng,
hay ít ra neáu coù bò aûnh höôûng thì cuõng ôû möùc toån haïi ít nhaát.
Ngöôøi cao nieân lo sôï tieàn höu boång khoâng coøn, maø cuõng lo laéng
cho töông lai con chaùu. Ngöôøi ta baét ñaàu thaáy nao nuùng, khi nhìn
nhöõng ñaïi coâng ty, nhöõng taäp ñoaøn taøi chính laâu ñôøi voán ñöùng
vöõng nhö thaïch truï boãng döng ruùng ñoäng. Chính phuû Myõ phaûi
ñöùng ra tieáp söùc ñeå neàn kinh teá khoâng xuïp ñoå, ñeå giöõ vöõng loøng
tin cuûa ngöôøi ñaàu tö, vaø cuûa ngöôøi daân.
Nhöõng bieán ñoäng ñoù laø tieáng chuoâng thöùc tænh con ngöôøi nhôù
raèng khoâng coù gì vöõng chaéc treân ñôøi. Tieáng chuoâng ñoù caàn thieát,
nhaát laø ñoái vôùi moät ñaát nöôùc töøng töï maõn veà raát nhieàu lónh vöïc –
kinh teá, chính trò, quaân söï, giaùo duïc, khoa hoïc...
Thaät ra, töï maõn voán laø khuynh höôùng coá höõu cuûa con ngöôøi. Töï
maõn xui khieán con ngöôøi ñöùng ñoäc laäp vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi, ñeå coù
theå quyeát ñònh theo yù rieâng vaø khoâng caàn baän taâm gì ñeán giôùi raên
vaø caùc nguyeân taéc coâng chính cuûa Chuùa. Tuy nhieân, trong moät
cuoäc khuûng hoaûng toaøn dieän, khi taát caû moïi ngöôøi ñeàu ñöùng tröôùc
hieåm hoïa coù theå daãn ñeán choã khoâng ai coù theå giuùp ai, luùc ñoù ngöôøi
ta môùi thaáy caàn coù söï trôï giuùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi!
Trong haønh trình ñeán gaàn Gieâ-ru-sa-lem, taùc giaû Thi Thieân 121
baûo raèng oâng “ngöôùc maét leân treân nuùi” vôùi caâu hoûi “söï cöùu giuùp toâi
ñeán töø ñaâu?” Coù theå taùc giaû ñi haønh höông vôùi loøng troâng mong

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 3


höôùng voïng veà Chuùa. Nhöng cuõng coù theå oâng ñang ôû trong moät
haønh trình coâ ñôn, nguy hieåm, troâng chôø Ñöùc Chuùa Trôøi giaûi cöùu.
Vì thaønh Gieâ-ru-sa-lem laø nôi coù ñeàn thôø Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc xaây
treân moät ngoïn ñoài, cuõng ñöôïc goïi laø nuùi Si-oân, töôïng tröng cho söï
hieän dieän cuûa Chuùa, cho neân “ngöôùc maét leân nuùi” laø höôùng loøng
veà Chuùa, laø troâng ñôïi Chuùa, “Ñaáng taïo döïng trôøi ñaát.” Töï thaân
danh hieäu naøy laø moät baûo ñaûm toaøn dieän cho ngöôøi ñaët loøng tin
nôi Chuùa. Tuy nhieân, ñeå coù ñöôïc yù thöùc naøy thaät ra khoâng ñôn
giaûn ñoái vôùi con ngöôøi hoâm nay.
Phaàn coøn laïi cuûa Thi Thieân 121 noùi ñeán söï chaêm soùc kyø dieäu
cuûa Chuùa cho tuyeån daân vaø cuõng cho töøng caù nhaân: Chuùa gìn giöõ
töøng böôùc chaân, Chuùa canh giöõ, che phuû, baûo boïc ngaøy ñeâm khoâng
ngôi nghæ, trong naéng chaùy ban ngaøy hay döôùi aùnh traêng ñeâm.
Chuùa giöõ gìn khoûi moïi tai hoïa, khoâng chæ trong moät ñôøi ngöôøi,
nhöng trong caû coõi ñôøi ñôøi. Taùc giaû Thi Thieân 121 laáy nhöõng yù
töôûng treân töø ñaâu? Khoâng töø nhöõng voïng töôûng mô hoà, nhöng töø
thöïc teá kinh nghieäm Chuùa haøng ngaøy.
Nan ñeà cuûa con daân Chuùa hoâm nay laø khoâng luoân luoân yù thöùc
baøn tay canh giöõ, chaêm soùc cuûa Chuùa trong nhöõng luùc bình yeân,
cho neân ñeán khi tai hoïa “baát ngôø” ñoå xuoáng, chuùng ta lo laéng, boái
roái, sôï haõi cuoáng cuoàng! Khi ñöôïc giaûi cöùu khoûi hoaïn naïn, chuùng
ta raát deã thaáy quyeàn naêng cuûa Chuùa. Nhöng neáu trong nhöõng
ngaøy yeân oån, maø chuùng ta vaãn chuyeân taâm tìm kieám töông giao
vôùi Chuùa qua Lôøi Ngaøi, thì ñoù laø luùc chính Chuùa vaø tình yeâu cuûa
Ngaøi ñöôïc baøy toû cho chuùng ta saâu ñaäm hôn heát. Bieát roõ Chuùa vaø
taäp giöõ loøng toân kính Chuùa trong luùc bình an, laø trang bò höõu hieäu
nhaát giuùp chuùng ta bình tónh ñoái phoù vôùi phong ba vaø moïi loaïi
khuûng hoaûng trong cuoäc soáng.
“Toâi ngöôùc maét leân treân nuùi, söï tieáp trôï toâi ñeán töø ñaâu? Söï tieáp
trôï toâi ñeán töø Chuùa Haèng Höõu,
laø Ñaáng ñaõ taïo döïng trôøi vaø ñaát…
Chuùa Haèng Höõu seõ gìn giöõ ngöôi
khoûi moïi tai hoaï; Ngaøi seõ gìn giöõ
linh hoàn ngöôi. Ngaøi seõ gìn giöõ
ngöôi khi ra, khi vaøo, töø nay cho
ñeán ñôøi ñôøi.”
Thoâng Coâng

4 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


Chöông Trình Phaùt Thanh Nguoàn Soáng:
Muïc Vuï AÂm Thaàm Treân Ñaát Myõ

Ngay sau bieán coá thaùng Tö naêm 1975, moät nhoùm muïc sö vaø tín
höõu Tin Laønh di taûn ñaõ hoïp laïi thöïc hieän chöông trình phaùt thanh
veà queâ höông laáy teân laø “Chöông Trình Phaùt Thanh Nguoàn Soáng,”
qua heä thoáng phaùt thanh cuûa Ñaøi Vieãn Ñoâng (FEBC), moãi ngaøy ba
tieáng röôõi. Nhieàu ngöôøi hoâm nay coøn vaãn coøn nhôù nhöõng chöông
trình ñem tình yeâu, chaân lyù vaø hy voïng cho ñoàng baøo ôû queâ nhaø
trong nhöõng ngaøy queâ höông bieán ñoäng.
Ñeå coù theå thaáy ñöôïc taùc duïng cuûa chöông trình phaùt thanh naøy,
caàn phaûi hoài töôûng laïi boái caûnh thôøi ñieåm sau thaùng Tö naêm 1975.
Nhieàu gia ñình ly taùn trong nhöõng hoaøn caûnh ñoåi thay, khieán haàu
heát moïi ngöôøi soáng trong lo laéng trieàn mieân. Hieän taïi thieáu thoán,
ñoùi ngheøo, töông tai mòt muø voâ ñònh. Ngöôøi daân Vieät Nam thöïc söï
rôi vaøo khuûng hoaûng: khuûng hoaûng chính trò, khuûng hoaûng kinh teá
vaø khuûng hoaûng loøng tin. Haøng traêm nghìn ngöôøi thuoäc thaønh
phaàn öu tuù cuûa ñaát nöôùc bò ñöa ñi lao ñoäng cöôõng baùch ôû caùc traïi
taäp trung trong röøng nuùi. Haøng traêm nghìn ngöôøi khaùc lieàu cheát
tìm ñöôøng boû nöôùc ra ñi, trong ñoù moät soá lôùn khoâng bao giôø ñeán
ñöôïc beán bôø. Nhöõng ngöôøi coøn ôû laïi soáng trong moät ñaát nöôùc töï
coâ laäp vaø ñoùng kín vôùi theá giôùi beân ngoaøi. Ñaây chính laø thôøi gian
chöông trình phaùt thanh Nguoàn Soáng coù cô hoäi ñoùng goùp aâm thaàm
nhöng höõu hieäu nhaát: ñeàu ñaën moãi ngaøy qua laøn soùng ñieän, ñem
tình yeâu cuûa Chuùa Gieâ-xu cho nhöõng taâm hoàn ñau thöông, tan vôõ,
ñem chaân lyù thay cho nhöõng lôøi höùa haõo huyeàn, vaø ñem hy voïng
cho nhöõng cuoäc soáng khoâng ngaøy mai. Coù theå noùi trong nhöõng
thaùng naêm caû nöôùc soáng trong caêng thaúng, lo laéng, hoang mang,
chöông trình phaùt thanh Nguoàn Soáng ñaõ trôû thaønh khung cöûa ñöa
aùnh saùng Lôøi Chuùa vaøo nhöõng cuoäc ñôøi taêm toái, ñöa tieáng noùi
Phuùc AÂm moãi buoåi sôùm, toái, an uûi nhöõng gia ñình may maén coøn
giöõ ñöôïc radio. Nhieàu ngöôøi ñaõ aâm thaàm tin Chuùa, aâm thaàm phoù
thaùc cuoäc ñôøi cho Chuùa trong nhöõng naêm thaùng khoù queân naøy.
Suoát hôn ba möôi naêm qua, vaø cho ñeán hoâm nay, chöông trình
phaùt thanh Nguoàn Soáng vaãn tieáp tuïc söù maïng ñem tình yeâu, chaân
lyù vaø hy voïng cho nhöõng con ngöôøi ñau khoå, coâ ñôn treân khaép caùc
mieàn ñaát nöôùc. Ñoù laø moät khía caïnh ñoùng goùp quan troïng cho queâ

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 5


höông cuûa ngöôøi Tin Laønh di taûn, duø raèng aûnh höôûng vaø keát quaû
cuûa noã löïc kieân trì ñoù cho ñeán nay khoâng ai coù theå bieát heát ñöôïc.
Hieän nay bôûi ôn Chuùa, Chöông Trình Phaùt Thanh Nguoàn Soáng
vaãn ñöôïc duy trì. Hôn ba möôi naêm qua söù ñieäp Tin Laønh qua laøn
soùng ñieän vaãn nhö nhöõng söù giaû voâ hình haøng ngaøy len loûi ñeán taän
nhöõng nôi xa xoâi, heûo laùnh nhaát, ñi vaøo töøng caên nhaø ñôn chieác
ñeå coâng boá Tin Laønh Cöùu roãi cuûa Chuùa Gieâ-xu cho nhöõng con
ngöôøi bò laõng queân. Khoâng moät nhaø truyeàn giaûng Tin Laønh naøo coù
theå ñi xa, ñi nhieàu, ñeàu ñaën vaø trung tín nhö laøn soùng phaùt thanh.
Quí toâi con Chuùa khaép nôi treân theá giôùi coù theå tieáp tay vôùi chuùng
toâi, tröïc tieáp döï phaàn vaøo söù vuï quan troïng naøy baèng nhöõng vieäc
cuï theå sau ñaây.
1. Caàu Nguyeän. Xin cam keát caàu nguyeän cho Chöông Trình
Phaùt Thanh Nguoàn Soáng ít nhaát moãi tuaàn moät laàn. Caàu xin Ñöùc
Thaùùnh Linh ban cho nhöõng ngöôøi phuï traùch chöông trình ôn môùi
moãi ngaøy vaø ñoàng coâng trong caùc söù ñieäp Tin Laønh ñöôïc rao giaûng.
Caàu nguyeän cho ñoàng baøo Vieät nam coù cô hoäi nghe Ñaøi Nguoàn
Soáng. Xin Ñöùc Thaùnh Linh soi saùng cho thính giaû, ñoàng thôøi chaët
ñöùt moïi xieàng xích cuûa quyeàn löïc toái taêm ñeå ngöôøi nghe ñöôïc töï
do quyeát ñònh tin nhaän Chuùa.
2. Quaûng Baù. Xin nhaén tin cho ngöôøi thaân vaø baïn beø khaép
nôi nghe chöông trình Phaùt Thanh Nguoàn Soáng. Lòch phaùt thanh
haøng ngaøy nhö sau:
- Saùng töø 5:30 - 6:00 Soùng ngaén 25m – Taàn soá 1209 kHz
- Toái töø 8:00 – 9:00 Soùng ngaén 31m – Taàn soá 9560 kHz
Nhöõng thính giaû khaép theá giôùi coù phöông tieän truy caäp internet,
coù theå nghe Ñaøi Nguoàn Soáng treân trang web: www.dainguonsong.com
Ñòa chæ lieân laïc baèng ñieän thö (e-mail): nguonsong2001@yahoo.com
3. Daâng Hieán. Nhieàu ngöôøi trong chuùng ta khoâng coù cô hoäi ra
ñi, cuõng khoâng coù phöông tieän rao giaûng Tin Laønh treân soùng ñieän,
nhöng haàu heát chuùng ta haøng thaùng ñeàu coù theå bôùt ra moät khoaûn
chi tieâu naøo ñoù ñeå giuùp duy trì chöông trình rao giaûng Tin Laønh
cho ñoàng baøo Vieät Nam vaø haûi ngoaïi. Hôn ba möôi naêm qua, haàu
nhö chuùng ta ñaõ voâ tình giao khoaùn traùch nhieäm cao quí naøy cho
caùc tín höõu phöông Taây. Baây giôø laø luùc chuùng ta caàn ñöùng ra ñaûm
nhaän laïi. Vì thieáu taøi chính cho neân hôn ba naêm nay, chöông
trình phaùt Thanh Nguoàn Soáng ñaõ phaûi caét giaûm hôn moät nöûa soá

6 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


thôøi gian phaùt soùng, töø ba tieáng röôõi, nay chæ coøn moät tieáng röôõi
moãi ngaøy. Taát nhieân, vieäc daâng hieán cho truyeàn giaùo khoâng laøm
chuùng ta ñöôïc mieãn tröø traùch nhieäm noùi veà Chuùa cho ngöôøi khaùc,
nhöng ít ra, ñaây laø böôùc ñaàu theå hieän loøng quan taâm, ñeå Chuùa coù
theå khôûi söï tieán trình bieán moãi chuùng ta thaønh moät ngöôøi coù loøng
soát saéng chia xeû Tin Laønh.
Moïi soá daâng xin ghi: FEBC/Vietnam Ministry, vaø xin göûi veà:
Far East Broadcasting Company (FEBC)
P.O. Box 1, La Mirada, CA 90637
Hoã trôï Chöông Trình Phaùt Thanh Nguoàn Soáng qua vieäc cam keát
caàu nguyeän, quaûng baù vaø daâng hieán taøi chính, laø quyeát ñònh ñaàu tö
khoân ngoan trong vieäc môû roäng Nöôùc Trôøi, vì chính Chuùa seõ laø
Ñaáng laøm cho coâng vieäc ñöôïc thaønh.
Chöông Trình Phaùt Thanh Nguoàn Soáng

Giôùi Thieäu Saùch Môùi


“Bình An Vôùi Chuùa” (Peace With God) laø moät trong nhöõng taùc
phaåm noåi tieáng nhaát cuûa Muïc sö Billy Graham, ñaõ ñöôïc dòch vaø
ñaêng treân Thoâng Coâng tröôùc ñaây, nay ñaõ ñöôïc aán haønh. Cuoán
saùch cuõng ñaõ töøng ñöôïc duøng trong chöông trình cuûa Ñaøi Nguoàn
Soáng.
“Bình An Vôùi Chuùa” trình baøy caën keõ töøng khía caïnh cuûa giaûi
phaùp cöùu roãi, laø moät taøi lieäu voâ cuøng höõu ích giuùp tín höõu bieát roõ
tieán trình ñöùc tin cuûa chính mình. Nhöng
ñaây cuõng laø cuoán saùch höôùng daãn deã
hieåu, ñaày thuyeát phuïc, cho nhöõng thaân
höõu thaät loøng muoán ñöôïc giaûi hoøa vôùi
Ñöùc Chuùa Trôøi ñeå nhaän ôn cöùu roãi. Saùch
cuõng coù theå duøng cho caùc lôùp giaùo lyù
caên baûn.
Xin quí ñoäc giaû mua cho mình vaø mua
taëng caùc thaân höõu ñeå hoï coù cô hoäi tin
nhaän Chuùa. Giaù $15.00 luoân cöôùc phí.
Taát caû tieàn baùn saùch seõ ñöôïc duøng cho
nhu caàu in aán cuûa Chöông Trình Phaùt
Thanh Nguoàn Soáng. Xin ñaët mua nôi
Toaø Soaïn Thoâng Coâng.

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 7


Nhaè m khi vaø o laø n g kia, coù möôø i
ngöôø i phung ñeá n ñoù n röôù c Ngaø i ,
ñöù n g ñaè n g xa, leâ n tieá n g raè n g:
Laï y Gieâ - xu, laï y Thaà y , xin thöông
xoù t chuù n g toâ i cuø n g! Khi Ngaø i

ngöôøi thaá y hoï lieà n phaù n raè n g: Haõ y ñi,


toû mình cuø n g thaà y teá leã . Hoï
ñang ñi thì phung laø n h heá t thaû y .
Coù moä t ngöôø i trong boï n hoï thaá y
mình ñaõ ñöôï c saï c h, beø n trôû laï i ,
kia lôù n tieá n g khen ngôï i Ñöù c Chuù a
Trôø i ; laï i ñeá n saá p maë t xuoá n g ñaá t ,
nôi chaâ n Ñöù c Chuù a Gieâ - xu, maø
Ñaâu? taï ôn Ngaø i . Vaû , ngöôø i ñoù laø
ngöôø i Sa-ma-ri. Ñöù c Chuù a Gieâ -
xu beø n caá t tieá n g phaù n raè n g:
Khoâng phaûi möôøi ngöôøi ñeàu

C huùng ta thöôøng nghe caâu: ñöôïc saïch caû sao? Coøn chín
ngöôø i kia ôû ñaâ u ? Chæ coù ngöôø i
“Thieåu soá phaûi phuïc tuøng ña soá” ngoaïi quoác naày trôû laïi ngôïi
nhöng caâu chuyeän naøy cho thaáy khen Ñöù c Chuù a Trôø i ö! Ngaø i laï i
ña soá caàn phaûi phuïc tuøng thieåu phaù n raè n g: Ñöù n g daä y ñi; ñöù c tin
soá: ña soá voâ ôn caàn laøm theo ngöôi ñaõ cöù u ngöôi.
thieåu soá bieát ôn. Chuùng ta caàn (Lu-ca 17:11-19)
töï hoûi mình thuoäc vaøo thieåu soá
bieát ôn hay ña soá voâ ôn. Soáng ôû

8 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


ñôøi, moãi khi laàm lôõ, chuùng ta nhöõng ngöôøi naày ñeán laáy, khoâng
thöôøng bò pheâ bình, chæ trích ñöôïc tieáp xuùc vôùi ngöôøi beänh.
ngay, nhöng khi laøm ñuùng, laøm Moät trong nhöõng ngöôøi phung
toát thì lôøi caûm ôn raát ít hay khoâng naày laø ngöôøi Sa-ma-ri. Sa-ma-ri
coù. Pheâ bình, chæ trích thì deã coøn vaø Do-thaù i laø hai chuû n g toä c
taï ôn thì hieám. Vì vaäy, caàu xin khoâng soáng chung, luoân luoân
Chuùa giuùp chuùng ta luoân luoân traùnh xa nhau, nhöng trong ñaùm
nhìn thaáy vaán ñeà caùch tích cöïc möôøi ngöôøi phung naày laïi coù
vôùi loøng bieát ôn, chaúng nhöõng ngöôøi Sa-ma-ri. Ñieàu naày cho
trong baøi hoïc hoâm nay maø moãi thaáy khi ñaõ maéc chöùng phung
ngaøy trong ñôøi soáng, trong moïi cuøi, thì Sa-ma-ri hay Do-thaùi
caùch ñoái xöû: vôùi ngöôøi trong gia cuõng ñeàu nhö nhau! Beänh phung
ñình, ngöôø i chung quanh vaø laø hình aûnh roõ raøng, ñaày ñuû nhaát
trong moïi hoaøn caûnh. veà tình traïng toäi loãi cuûa con
Möôøi ngöôøi phung trong caâu ngöôø i . Kinh Thaù n h cho thaá y
chuyeän treân gioáng nhau vaø khaùc nhieàu ngöôøi ñaõ bò hình phaït maéc
nhau nhö theá naø o ? Chuù n g ta beänh phung nhö baø Mi-ri-am chò
gioáng hoï hay khaùc hoï? cuûa Moâi-se hay vua OÂ-xia kieâu
ngaïo vaø Gheâ-ha-xi ngöôøi ñaày tôù
I. Nhöõng Ñieàu Gioáng Nhau tham lam cuûa tieân tri EÂ-li-seâ. Töï
1. Ñeàu cuøng maéc beänh phung ñieån Webster coøn theâm moät ñònh
“Nhaèm khi vaøo laøng kia coù nghóa khaùc veà beänh phung laø
möôøi ngöôøi phung ñeán ñoùn röôùc “tình traïng baêng hoaïi veà ñaïo ñöùc
Ngaøi.” Möôøi ngöôøi naày gioáng vaø taâm linh.”
nhau ôû choã laø ñeàu maéc beänh Beänh phung duø goïi baèng teân
phung. Beänh phung coøn goïi laø naøo ñi nöõa, treân phöông dieän theå
beänh cuøi, beänh huûi, hay beänh xaùc, ñoù laø moät chöùng beänh kinh
Hansen. Ñaây laø chöùng beänh kinh
khuûng, ngöôøi mang beänh bò xaõ
hoäi ruoàng boû. “Nhaèm khi vaøo
laøng kia” haøm yù Chuùa Gieâ-xu gaëp
nhöõng ngöôøi phung naày ôû bìa
laøng. Ngöôøi maéc beänh phung
khoâng ñöôïc soáng chung vôùi ngöôøi
khaùc, phaûi xa laùnh moïi ngöôøi.
Thaân nhaân caàn ñem thöùc aên hay
vaät duïng ñeán thì ñeå ôû xa roài

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 9


khuûng, ngöôøi maéc beänh bò xaõ hoäi ñeå ñoùn röôùc Ngaøi. Nhöõng ngöôøi
ruoàng boû vaø phung cuõng noùi ñeán phung naày vaø chuùng ta ñeàu laø
caên beänh toäi loãi, baêng hoaïi veà nhöõ n g con ngöôø i yù thöù c tình
ñaïo ñöùc vaø taâm linh. Caùi kinh traïng toäi loãi hö maát cuûa mình vaø
khuûng cuûa beänh phung laø noù ñeàu ñaõ ñeán vôùi Chuùa. Chuùa Gieâ-
gaäm nhaám daàn moøn da thòt con xu phaùn: “Ai ñeán cuøng Ta, Ta
ngöôøi. Nhöõng ngöôøi maéc chöùng khoâng boû ra ngoaøi ñaâu.” Duø toäi
phung cuøi, tay chaân co quaép laïi loãi hay beänh taät, khi ñeán vôùi
vaø ngöôøi ta cheát daàn, cheát moøn Chuùa chuùng ta kinh nghieäm ñöôïc
vì beänh. Toäi loãi trong ñôøi soáng chöõa laønh.
con ngöôøi cuõng gioáng nhö vaäy. 3. Ñeàu ñöùng töø xa
Moät ngöôøi coù theå toát ñeïp, saïch “Nhaèm khi vaøo laøng kia coù
seõ beân nhöng beân trong toäi loãi möôøi ngöôøi phung ñeán ñoùn röôùc
ñang gaäm nhaám daàn moøn. Neáu Ngaøi ñöùng ñaèng xa.” Möôøi ngöôøi
beänh phung töôïng tröng cho toäi phung ñeán ñoùn röôùc Chuùa nhöng
loãi thì taát caû nhaân loaïi ñeàu laø ñöùng ôû xa, khoâng daùm laïi gaàn.
nhöõng con ngöôøi phung cuøi tröôùc Taïi sao? Vì ngöôøi phung bò keå laø
maët Ñöùc Chuùa Trôøi thaùnh khieát. oâ ueá, khoâng ñöôïc pheùp tieáp xuùc
Phao-loâ laø laø moät nhaø ñaïo ñöùc vôùi ai caû. Khi ñi ngoaøi ñöôøng,
nhöng khi gaêïp Chuùa oâng ñaõ noùi: hoï phaûi la lôùn: “OÂ ueá, oâ ueá” ñeå
“Trong nhöõng keû coù toäi, ta laø ngöôøi khaùc bieát maø traùnh xa. Ñaây
ñaàu.” Ñieåm gioáng nhau ñaàu tieân laø ngöôøi yù thöùc tình traïng toäi loãi
laø taát caû ñeàu cuøng maéc beänh cuûa mình: mang chöùng phung
phung. Ñaây cuõng laø ñieåm gioáng trong ngöôøi vaø bieát roõ ñieàu ñoù!
nhau cuûa taát caû chuùng ta tröôùc Coù nhöõng ngöôøi toäi loãi maø khoâng
maë t Chuù a : chuù n g ta ñeà u laø nghó hay laø khoâng bieát raèng mình
nhöõng con ngöôøi toäi loãi. coù toäi, vaãn soáng bình thöôøng.
2. Ñeàu cuøng ñeán ñoùn röôùc Möôøi ngöôøi phung yù thöùc tình
Chuùa traïng oâ ueá cuûa hoï. Laø con ngöôøi
“Nhaèm khi vaøo laøng kia coù toäi loãi, yù thöùc tình traïng toäi loãi
möôøi ngöôøi phung ñeán ñoùn röôùc laø ñieàu kieän ñaàu tieân ñeå ñöôïc
Ngaø i .” Möôø i ngöôø i ñeà u maé c tha thöù. Nhaân loaïi chöa ñöôïc tha
beänh phung vaø möôøi ngöôøi ñeàu thöù, chöa ñöôïc chöõa laønh bôûi vì
cuø n g ñeá n vôù i Chuù a . Ñaâ y laø cho raèng mình coøn toát, coøn saïch,
nhöõng ngöôøi bò xaõ hoäi ruoàng boû, coøn ñeïp, khoâng caàn ñeán Chuùa.
phaûi soáng ôû bìa laøng nhöng khi Chæ nhöõng ai yù thöùc tình traïng
thaáy Chuùa, bieát Chuùa, hoï ñaõ ñeán toäi toäi loãi cuûa mình môùi ñeán vôùi

10 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


Chuùa ñeå ñöôïc tha thöù. 5. Ñeàu cuøng xin Chuùa thöông
4. Ñeàu goïi Chuùa laø Thaày xoùt
“Leân tieáng raèng: LaÏy Gieâ-xu, “Laïy Gieâ-xu, laïy Thaày xin
laïy Thaày xin thöông xoùt chuùng thöông xoù t chuù n g toâ i cuø n g.”
toâ i cuø n g.” Chöõ “Thaà y ” thoâ n g Thöông xoùt (mercy) thöôøng ñi
thöôøng ñeå goïi nhöõng ngöôøi daïy chung vôùi aân suûng (grace). AÂn
ñaï o laø Ra-bi, nhöng danh töø suûng laø ñieàu Chuùa ban duø chuùng
nhöõng ngöôøi phung duøng ñeå goïi ta khoâng xöùng ñaùng. Thöông xoùt
Chuùa ôû ñaây laø epistates. Ñaây laø laø ñieàu Chuùa mieãn tröø duø leõ ra
moät töø ñaëc bieät nhaán maïnh ñeán chuùng ta ñaùng phaûi chòu. AÂn
thaåm quyeàn hay yù thöùc veà thaåm suûng vaø thöông xoùt laø hai ñieàu
quyeàn, nhaán maïnh ñeán quyeàn moãi chuùng ta ñeàu caàn. Khi ôû
chöõ a beä n h cuû a Chuù a . Nhöõ n g trong hoaøn caûnh cuøng khoán, khoù
ngöôøi naày ñeán vôùi Chuùa, bieát khaên nhaát, chuùng ta chæ coù theå
raèng Chuùa laø Ñaáng toaøn naêng, coù caàu nguyeän moät ñieàu laø xin Chuùa
theå chöõa laønh taät beänh. Nhieàu thöông xoùt. Caên baûn cuûa ôn tha
ngöôøi ñeán vôùi Chuùa Gieâ-xu nhöng thöù vaø söï chöõa laønh laø loøng
chæ coi Chuùa nhö moät ngöôøi daïy thöông xoùt cuûa Chuùa. Chuùng ta
ñaïo, cuõng chæ laø moät ngöôøi nhö toäi loãi, khoâng xöùng ñaùng nhöng
bao nhieâu ngöôøi khaùc. Chuùa Gieâ- Chuùa vaãn thöông xoùt.
xu laø Thaày, laø Ñaáng coù uy quyeàn 6. Ñeàu cuøng vaâng lôøi
cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, coù quyeàn Sau khi keâu xin Chuùa thöông
chöõa beänh. Möôøi ngöôøi phung ñaõ xoùt, Chuùa ñaõ phaùn vôùi hoï: “Haõy
ñeán vôùi Chuùa Gieâ-xu vôùi yù thöùc ñi, toû mình cuøng thaày teá leã.”
veà quyeàn naêng cuûa Chuùa. Ngaøy xöa, moät ngöôøi bò beänh
phung khi ñöôïc laønh phaûi ñi gaëp
thaày teá leã. Thaày teá leã seõ khaùm
nghieäm, xem thöû coù thaät laønh
khoâng. Khi ñöôïc xaùc nhaän laø
khoâng coøn veát phung, ngöôøi ñoù
môùi ñöôïc nhaän vaøo trong coäng
ñoàng trôû laïi, ñöôïc sinh soáng bình
thöôøng. Moät ngöôøi phung chæ ñeán
gaëp thaày teá leã khi naøo ñöôïc laønh.
Möôøi ngöôøi phung naày vöøa ñeán
vôùi Chuùa, Chuùa ñaõ baûo hoï ñi gaëp
thaày teá leã, nghóa laø Chuùa ñaõ chöõa

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 11


laønh cho hoï vaø baûo hoï ñeán gaëp II. Nhöõng Ñieàu Khaùc Nhau
thaày teá leã chöùng toû hoï ñöôïc laønh. 1. Trôû laïi
Chuùa Gieâ-xu noùi: “Haõy ñi toû “Coù moät ngöôøi trong boïn hoï
mình cuøng thaày teá leã” vaø khi “hoï thaáy mình ñaõ ñöôïc saïch beøn trôû
ñang ñi thì phung laø n h heá t laïi” (c. 15). Bao nhieâu ngöôøi trong
thaûy.” Taát caû möôøi ngöôøi ñeàu chuùng ta trôû laïi taï ôn Chuùa sau
ñi, hoï ñeàu cuøng vaâng lôøi. Ñi nhö khi nhaän ñöôïc phöôùc cuûa Chuùa?
vaäy chöùng toû hoï coù ñöùc tin, tin Coù theå nhöõng ngöôøi kia nghó
mình ñaõ ñöôïc laønh. Chuùa khoâng raèng: Khoâng bieát laønh baây giôø maø
ñuïng ñeán hoï, Chuùa khoâng laøm veà nhaø coù noåi phung laïi khoâng?
gì ñeán hoï nhöng hoï vaâng lôøi vaø Hay ñeå gaëp thaày teá leã khaùm cho
ñi. Kinh Thaùnh cho bieát: “Ñöùc chaéc chaén ñaõ? Hay ñeå veà nhaø
tin laø söï bieát chaéc vöõng vaøng baùo tin cho vôï con bieát ñaõ… Coù
cuûa nhöõng ñieàu mình ñang troâng theå coù nhieàu lyù do, nhöng Kinh
mong, laø baèng côù cuûa nhöõng ñieàu Thaùnh cho thaáy ngöôøi naày trôû
mình chaúng xem thaáy.” Chöa laïi ngay laäp töùc. Khi bieát ôn
ñöôïc laønh maø ñaõ ñi cho thaáy hoï Chuùa, ñieàu naày seõ phaùt xuaát töï
coù ñöùc tin. nhieân töø taám loøng, khoâng theå giöõ
7. Ñeàu ñöôïc chöõa laønh laïi ñöôïc. Chuùng ta thöôøng haùt:
“Hoï ñang ñi thì phung laønh “Daâng leân traùi tim bieát ôn Ngaøi.”
heát thaûy” (c. 14). Chuùng ta coù Söï bieát ôn phaûi ñeán töø trong loøng,
theå nhìn thaáy chính mình qua trong tim cuû a chuù n g ta. Neá u
möôøi ngöôi phung naày: chuùng ta khoâng caûm nhaän ôn Chuùa, neáu
bieát mình coù toäi, ñeán vôùi Chuùa, khoâng bieát ôn töø ñaùy loøng cuûa
goïi Chuùa Gieâ-xu laø Thaày, xin
Chuùa thöông xoùt, ñaët ñöùc tin nôi
Chuùa vaø kinh nghieäm söï chöõa
laønh cuûa Ngaøi.
Ñoù laø nhöõ n g ñieå m gioá n g
nhau. Nhöng trong möôøi ngöôøi
ñoù chæ coù moät ngöôøi quay laïi taï
ôn Chuùa. Ngöôøi naày, thieåu soá
naày khaùc vôùi ña soá chín ngöôøi
kia nhö theá naøo? Chuùng ta haõy
xem thöû mình thuoäc vaøo thieåu
soá bieát ôn hay laø ña soá voâ ôn?

12 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


mình thì chuùng ta khoâng theå taï caûm ôn Chuùa Gieâ-xu maø laïi ngôïi
ôn. Chuùng ta caàn töï hoûi: “Toâi coù khen Ñöùc Chuùa Trôøi? Ngöôøi naày
phaûi laø ngöôøi bieát ôn khoâng?” ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi vì yù
Chuùng ta coù bieát ôn töø ñaùy loøng, thöùc raèng ñaây laø vieäc laøm cuûa
quay trôû laïi ngay laäp töùc ñeå taï Ñöùc Chuùa Trôøi vì phaûi laø quyeàn
ôn Chuùa khoâng? naêng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi môùi coù
2. Lôùn tieáng theå chöõa laønh ñöôïc. Ngöôøi ñoù
Möôøi ngöôøi phung khi ñeán quy vinh hieån veà cho Ñöùc Chuùa
gaëp Chuùa ñaõ “leân tieáng” xin Chuùa Trôøi. Ñieàu naày cho thaáy taï ôn laø
thöông xoùt (c. 13). “Leân tieáng” quy vinh hieån veà cho Chuùa. Roâ-
nghóa laø lôùn tieáng keâu Chuùa. Baây ma 1:18 cho bieát: “Côn giaän cuûa
giôø moät ngöôøi trôû laïi “lôùn tieáng” Ñöùc Chuùa Trôøi töø treân trôøi toû ra
khen ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi (c. 15).
Ñeán vôùi Chuùa, “leân tieáng” keâu
xin vaø baây giôø trôû laïi “lôùn tieáng”
ca ngôïi, baøy toû loøng bieát ôn.
Chuùng ta thöôøng “leân tieáng” keâu
xin nhöng thieáu “lôùn tieáng” taï
ôn. Coù nhöõ n g ngöôø i khi caà u
nguyeän noùi raèng: “Con lôùn tieáng
taï ôn Chuùa!” Nhöõng ngöôøi ñoù noùi
lôùn thaät nhöng khoâng bieát coù thaät
söï “lôùn tieáng” töø trong loøng hay
chæ lôùn tieáng beân ngoaøi? Baûn tính
thoâng thöôøng cuûa con ngöôøi laø
khi caàn, chuùng ta keâu gaøo lôùn
tieáng nhöng khi vieäc ñaõ xong laïi
thöôøng thieáu lôøi taï ôn chöù khoâng
phaûi laø taï ôn “nho nhoû” nöõa! nghòch cuøng moïi söï khoâng tin
Nhieàu ngöôøi ñeán vôùi Chuùa nhö kính vaø moïi söï khoâng coâng bình
goïi xe caáp cöùu, khi caàn thì goïi cuûa nhöõng ngöôøi duøng söï khoâng
khaån caáp nhöng khi vieäc ñaõ xong, coâng bình maø baét hieáp leõ thaät.”
khoâng coøn nhôù ñeán Chuùa! Neáu Taïi sao? Phao-loâ cho bieát: “Vì
ñaõ leân tieáng keâu xin Chuùa, chuùng ñieàu chi coù theå bieát ñöôïc veà Ñöùc
ta cuõng phaûi lôùn tieáng taï ôn Ngaøi! Chuùa Trôøi thì ñaõ trình baøy ra cho
3. Khen ngôïi Ñöùc Chuùa Trôøi hoï. Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ toû ñieàu
Taïi sao ngöôøi naày laïi khoâng ñoù ra cho hoï roài” (Roâ-ma 1:19).

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 13


Ñöùc Chuùa Trôøi phaãn noä nhaân nhìn laïi lôøi daïy cuûa Chuùa trong
loaïi vì taát caû nhöõng gì caàn bieát Kinh Thaùnh, chuùng ta cuõng thaáy
veà Chuùa, Chuùa ñaõ trình baøy taát nhieàu laàn Chuùa daïy chuùng ta
caû , nhöng “hoï daã u bieá t Ñöù c caûm taï Chuùa vì ngöôøi khaùc. Söù
Chuùa Trôøi maø khoâng laøm saùng ñoà Phao-loâ luoân luoân taï ôn Chuùa
danh Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi vaø veà caùc tín höõu, veà Hoäi Thaùnh,
khoâng taï ôn Ngaøi” (Roâ-ma 1:21). veà nhöõng ngöôøi baïn giuùp oâng haàu
Taï ôn laø quy vinh hieån veà cho vieäc Chuùa, v.v… Taï ôn chaúng
Ñöùc Chuùa Trôøi. Khoâng taï ôn nhöõng laø khi nhaän ñöôïc ñieàu gì
Chuùa laø chöa quy vinh hieån veà nhöng cuõng taï ôn veà Chuùa vaø
cho Ngaøi. Ngöôøi naày trôû laïi ngôïi nhöõng ngöôøi chung quanh.
khen Ñöùc Chuùa Trôøi vì yù thöùc 6. Ngöôøi Sa-ma-ri
raèng moïi vieäc ñeàu ñeán töø Ñöùc Sa-ma-ri laø chuûng toäc bò khinh
Chuùa Trôøi. Con ngöôøi thieáu loøng reû, bò xeáp ngang haøng vôùi ngöôøi
bieát ôn vì cho raèng moïi vieäc ñeán thaâu thueá laø haïng ngöôøi keát caáu
töø chính mình chöù khoâng coù vôùi ngoaïi nhaân, boùc loät ñoàng baøo.
Chuùa, coù Trôøi naøo caû. Khi yù thöùc Ngöôøi maø coù leõ ngöôøi khaùc nghó
moïi söï ñeàu ñeán töø Chuùa, chuùng raèng seõ khoâng bao giôø taï ôn, laø
ta seõ bieát ôn Ngaøi. Taát caû moïi ngöôøi voâ ôn nhöng laïi laø ngöôøi
ñieàu chuùng ta coù ñeàu ñeán töø bieát ôn nhieàu nhaát.
Chuùa. Ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi 7. Ñöôïc cöùu
laø nhö vaäy, quy vinh hieån veà “Roài Ngaøi laïi phaùn raèng: Ñöùng
cho Ngaøi. daäy ñi, ñöùc tin ngöôi ñaõ cöùu
4. Saáp maët xuoáng ñaát
“Saáp maët xuoáng ñaát” noùi ñeán
loøng khieâm nhöôøng. Ngöôøi coù
loøng bieát ôn laø ngöôøi khieâm
nhöôøng. Khieâm nhöôøng laø yù thöùc
raèng mình khoâng ra gì, khoâng
coù gì caû, taát caû moïi söï ñeàu ñeán
töø Chuùa. Ngöôøi khieâm nhöôøng
laø ngöôøi bieát ôn thaät söï.
5. Taï ôn
Chuùng ta taï ôn hay caûm ôn
khi nhaän ñöôïc moät ñieàu gì, nhö
ngöôøi phung ôû ñaây ñöôïc chöõa
laønh neân taï ôn Chuùa. Tuy nhieân,

14 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


ngöôi” (c. 19). Leõ ra Chuùa Gieâ-xu cöùu ngöôi.” Ngöôøi Sa-ma-ri naày
phaûi noùi: “Ñöùng daäy ñi, ñöùc tin chaúng nhöõng ñöôïc chöõa laønh
ngöôi ñaõ CHÖÕA LAØNH ngöôi.” nhöng cuõng ñöôïc cöùu roãi toaøn
Nhöng Chuùa khoâng noùi ngöôøi naày dieän. Chuùng ta khoâng bieát chín
ñöôïc chöõa laønh nhöng laïi noùi ngöôøi kia nhö theá naøo, coù theå
ngöôøi naày ñöôïc cöùu. Con ngöôøi hoï chæ ñöôïc chöõa laønh maø khoâng
caàn ñöôïc chöõa laønh vaø caàn ñöôïc ñöôïc cöùu vì thieáu loøng bieát ôn.
chöõa laønh toaøn dieän, caû theå xaùc Cuøng coù ñöùc tin, cuøng ñöôïc chöõa
laãn taâm linh. Chuùng ta coù theå coù laønh nhöng ñöùc tin thaät baøy toû
moät thaân theå laønh maïnh, khoûe trong loøng bieát ôn.
maïnh nhöng taâm linh khoâng laønh Quyù vò thaáy mình gioáng ai?
maïnh. Chuùng ta caàn ñöôïc chöõa Chuùng ta coù nhöõng ñieåm gioáng
laønh caû theå xaùc laãn taâm linh. nhö möôøi ngöôøi phung nhöng coù
Beä n h phung chaú n g nhöõ n g laø nhöõng ñieåm nhö ngöôøi Sa-ma-
beänh cuûa thaân xaùc, nhöng cuõng ri: trôû laïi, lôùn tieáng, ngôïi khen,
noùi ñeán toäi loãi caàn ñöôïc thanh saáp maët xuoáng ñaát, taï ôn, vaø
taåy. Chuùng ta caàn ñöôïc cöùu khoûi ñöôïc cöùu khoâng? Neáu khoâng coù
toäi maø chæ moät mình Chuùa Gieâ- nhöõng ñieåm nhö ngöôøi Sa-ma-ri
xu laø Ñaáng cheát thay cho chuùng trôû laïi taï ôn coù theå vì nhöõng lyù
ta môù i coù theå cöù u chuù n g ta. do sau:
Chuùng ta ñöôïc cöùu khi coù ñöùc
tin nôi Chuùa: “Ñöùc tin ngöôi ñaõ III. Lyù Do Khoâng Taï Ôn
1. Khoâng yù thöùc
Chín ngöôøi kia coù theå khoâng
bieát laø mình ñöôïc chöõa laønh. Hoï
coù theå suy nghó: Toâi coù ñöôïc
chöõa laønh ñaâu, thaáy vaäy nhöng
beänh taùi phaùt thì sao? Vì khoâng
yù thöùc vaán ñeà cho neân khoâng taï
ôn.
2. Queân
Con ngöôøi chuùng ta thöôøng
hay queân: chuùng ta thöôøng nhôù
nhöõng chuyeän khoâng ñaùng nhôù
nhöng laïi queân nhöõng ñieàu leõ
ra phaûi nhôù. Moät trong nhöõng
ñieàu chuùng ta hay queân laø queân

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 15


ôn cuûa ngöôøi khaùc. Nhaän ôn thì 5. Vieän côù
deã nhöng chuùng ta cuõng deã queân Toâi seõ taï ôn Chuùa khi toâi laøm
ôn, nhaän ôn nhöng roài khoâng xong chuyeän naày, coù vieäc caàn
nhôù ôn. hôn toâi phaûi lo tröôùc…
3. Baän roän 6. Coi vieäc taï ôn khoâng quan
Soáng trong moät xaõ hoäi baän troïng
roän con ngöôøi thöôøng hay queân. Nghó raèng taï ôn hay khoâng
Bieát ôn nhöng roài vì quaù baän neân cuõng vaäy thoâi!
khoâng coù thì giôø ñeå baøy toû loøng 7. Khoù khaên trong ñôøi soáng
bieát ôn. Coù nhöõng khoù khaên trong ñôøi
4. Vöông vaán soáng khieán chuùng ta coù lyù do ñeå
Nhö hoät gioáng rôi vaøo buïi gai: than phieàn, oaùn traùch hôn laø caûm
coâng vieäc laøm aên, gia ñình, lo taï vaø vì vaäy trôû thaønh ngöôøi voâ
laéng vaät chaát, loøng ham meâ cuûa ôn. Chuù n g ta thaá y nhö mình
caûi, thuù vui… nhöõng ñieàu naày khoâng coù gì ñeå taï ôn Chuùa caû.
vöông vaán chuùng ta, bieán chuùng Nhìn vaøo nhöõng ngöôøi phung
ta thaønh ngöôøi voâ ôn. naày, nhìn vaøo ngöôøi Sa-ma-ri
quay laïi taï ôn Chuùa vaø töï xeùt,
quyù vò thaáy mình gioáng ai? Cuoái
caâu chuyeän Chuùa Gieâ-xu ñaët hai
caâu hoûi:
1. Khoâng phaûi möôøi ngöôøi ñeàu
ñöôïc saïch caû sao?
2. Coøn chín ngöôøi kia ôû ñaâu?
Caâu hoûi thöù nhaát, ai cuõng coù
theå traû lôøi ñöôïc: Vaâng, möôøi
ngöôøi ñeàu ñöôïc saïch caû! Nhöng
caâu hoûi thöù hai, chæ moät mình
Baïn môùi coù theå traû lôøi. Baïn laø
thieåu soá quay laïi taï ôn hay laø
trong soá chín ngöôø i queâ n ôn
Chuùa? Coøn chín ngöôøi kia ôû ñaâu?

Muïc sö Nguyeãn Thæ

16 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


THAÙNH KINH THAÀN HOÏC VIEÄN

T heá Vaän Hoäi laàn thöù 29 khai


maïc töng böøng ngaøy 8 thaùng 8
naêm 2008 taïi Baéc Kinh, Trung
Quoác. Keát quaû sau 17 ngaøy tranh
giaûi caùc vaän ñoäng vieân ñaõ ñem
veà cho ñaát nöôùc mình caùc huy Tieâu
chöông vaøng, baïc vaø ñoàng. Hoa
Kyø laø nöôùc thaéng nhieàu huy
chöông nhaát, coønTrung Quoác laø
Chuaån
nöôùc ñoaït nhieàu huy chöông
vaøng nhaát.
Moät söï kieän ñöôïc chuù yù nhaát
laø vaøo ngaøy thöù Naêm 21/8/08 400M relays). Caû hai ñoäi ñeàu bò
tröôùc Leã Beá Maïc, ñoäi chaïy tieáp loaïi vì khoâng ñaït tieâu chuaån
söùc nam cuûa Hoa Kyø laø Tyson trong cuoäc ñua tieáp söùc. Ñaây laø
Gay vaø Davis Patton cuõng nhö moät thaát voïng lôùn cho ñoäi Hoa
ñoäi chaïy tieáp söùc nöõ laøTorri Kyø vì nhöõng vaän ñoäng vieân naøy
Edwards vaø Lauryn Williams ñeàu taøi gioûi. Hoï ñaõ bò loaïi vì
ñeà u bò loaï i , vì khi trao caâ y khoâng ñaït tieâu chuaån cuûa cuoäc
“baton” trong cuoäc chaïy naøy hoï ñua.
ñaõ laøm rôi caây “baton” (Olympic Kinh Thaùnh ví ñôøi soáng vaø

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 17


chöùc vuï cuûa ngöôøi Cô-ñoác nhö trong Cöïu Öôùc vaø 12 söù ñoà trong
ñang tham döï moät cuoäc chaïy nôi Taân Öôùc. Thaät laø moät ñòa vò voâ
tröôøng ñua. Söù ñoà Phao-loâ cuøng vinh döï vaø phöôùc haïnh!
khuyeân chuùng ta haõy “nhaém muïc Nhöng trong choã vinh döï ñoù seõ
ñích maø chaïy ñeå giöït giaûi veà söï vaéng boùng moät vò söù ñoà. Ñaây laø
keâu goïi treân trôøi trong Ñöùc Chuùa lôøi caûnh caùo daønh cho nhöõng ai
Gieâ-xu Christ”. Chuùng ta ñöôïc thieáu loøng trung thaønh trong böôùc
khuyeán caùo “haõy chòu laáy moïi ñöôøng theo Chuùa.
söï kieâng kî” khi tham döï cuoäc Vò söù ñoà ñoù chính laø Giu-ña
ñua vaø “chaúng phaûi laø chaïy baù Ích-ca-ri-oát. OÂng laø moät trong
vô, chaúng phaûi laø ñaùnh gioù, song möôøi hai söù ñoà! (Maùc 14:10). Coù
phaû i ñaõ i thaâ n theå toâ i caù c h nghóa oâng khoâng phaûi laø moät tín
nghieâm khaéc, baét noù phaûi phuïc, ñoà thöôøng. OÂng laø ngöôøi ñöôïc
e raèng sau khi toâi giaûng daïy keû cöùu, ñöôïc keâu goïi gia nhaäp vaøo
khaùc maø chính mình phaûi bò boû haøng nguõ moân ñeä thaân caän nhaát
chaêng” (1Coâ-rinh-toâ 9 25-27). cuûa Chuùa Cöùu Theá. OÂng höôûng
Noùi ñeán bò boû, chuùng ta lieân raát nhieàu ñaëc aân soáng gaàn Chuùa
töôûng ñeán moät vò söù ñoà cuûa Chuùa suoát ba naêm. AÊn, uoáng, nguûû nghæ,
Gieâ-xu. Ngöôøi naøy bò loaïi ra khoûi nghe lôøi giaùo huaán, giaûng daïy,
24 ngoâi tröôûng laõo maø saùch Khaûi chöùng kieán pheùp laï, muïc kích
Thò ñaõ moâ taû quang caûnh röïc rôõ Chuùa môû maét keû ñui, thoâng tai
vinh hieån quanh ngoâi Ñöùc Chuùa keû ñieác, chöõa laønh keû baïi vaø
Trôøi trong ngaøy cuoái roát. Hai thaäm chí chöùng kieán keû cheát soáng
möôi boán tröôûng laõo naøy goàm coù laïi… nhöng oâng laïi nhaãn taâm
12 toäc tröôûng daân Y-sô-ra-eân phaûn Chuùa ñeå roài bò loaïi ra khoûi
haøng nguõ cuûa nhöõng ngöôøi haàu
vieäc Chuùa vaø traät phaàn aân ñieån
caùch ñaùng thöông! Ñaây laø moät
göông phaûi traùnh. Moät hoài
chuoâng gioùng leân caûnh tænh cho
nhöõng ai ñang chaïy trong cuoäc
ñua tieáp söùc thuoäc linh naøy.
Caùc tröôùc giaû Taân Öôùc cho
bieát moät soá thoâng tin ñöa ñeán söï
thaát baïi cuûa vò söù ñoà naøy. (Lu-ca
22:3-6; Ma-thi-ô 26:14-16). Tröôùc
heát Giu-ña môû loøng ra cho ma

18 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


quæ nhaân dòp. Ma quæ thöôøng thì ñoù laø daáu hieäu cuûa coâng vieäc
haønh ñoäng qua moät taùc nhaân naøo ma quæ.
ñoù. Nhö khi caùm doã toå phuï loaøi Soáng vôùi Chuùa Gieâ-xu nhöng
ngöôøi noù ñeán trong hình haøi moät loøng Giu-ña laïi höôùng veà coâng
con raén bieát noùi. Sa-tan möôïn vieäc cuûa söï toái taêm. Coâng vieäc
moâi mieäng cuûa söù ñoà Phi-e-rô ñeå toái taêm ñoù laø tìm möu phaûn noäp
ngaên trôû chöông trình cöùu roãi cuûa Ngaøi ñeå thoûa maõn tham voïng.
Chuùa Cöùu Theá. Söù ñoà Phao-loâ Ñaây laø hai böôùc ñöa ñeán vieäc
cho bieát noù coù theå laáy hình aûnh thieáu tieâu chuaån trong cuoäc chaïy
thieân söù saùng laùng ñeå löøa doái thuoäc linh vaø bò loaïi boû.
chuùng ta nöõa. Haønh ñoäng noäp Chuùa trong
Keá ñoù, Giu-ña tieáp xuùc vôùi ñeâm toái taïi vöôøn Gheát-seâ-ma-neâ
giaùo quyeàn vaø chính quyeàn ñeå laø keát quaû cuûa bao toan tính töø
thöïc hieän möu toan baùn Chuùa laâu. Khi Giu-ña gaàn Chuùa, oâng
vôùi giaù “ba chuïc baïc” (Lu-ca khaùm phaù söï khaùc bieät giaù trò
22:1-3). Thaày teá leã laø ñaïi dieän taâm linh vaø loøng tham muoán xaùc
giaùo quyeàn thôøi ñoù. Hoï ra vaøo thòt cuûa oâng. OÂng coù leõ muoán
Toøa Coâng Luaän, caäy theá löïc hoáng thaáy Chuùa laøm caùch maïng thay
haùch baét naït nhöõng ai phaûn ñoái ñoåi quyeàn thoáng trò cuûa ñeá quoác
chính saùch toân giaùo cuûa hoï. Coøn La-maõ ñeå oâng ñöôïc laøm quan,
thaày ñoäi (captain) ñaïi dieän chính laøm töôùng. OÂng muoán thaáy Chuùa
quyeàn. Ñaây laø nhöõng thöøa sai
thi haønh leänh chính quyeàn baûo
hoä cuûa ngöôøi La-maõ vaø caùc vò
laõnh ñaïo toân giaùo nöõa.
Ba chuïc baïc tieâu bieåu cho
loøng tham con ngöôøi, Ma-thi-ô
ghi laïi vieäc maëc caû naøy, “…Giu-
ña Ích-ca-ri-oát ñeán tìm caùc thaày
teá leã caû, maø noùi raèng: caùc thaày
baèng loøng traû cho toâi bao nhieâu
ñaëng toâi seõ noäp ngöôøi cho? Hoï
beøn traû cho noù ba chuïc baïc. Töø
luùc ñoù noù tìm dòp tieän ñeå noäp
Ñöù c Chuù a Gieâ - xu” (Ma-thi-ô
26:14-16). Khi thaáy ba yeáu toá naøy
tieàm aån trong haønh ñoäng naøo,

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 19


cung caáp baùnh vaø thöùc aên ra
nhieàu ñeå canh taân xaõ hoäi ñoùi
khoå döôùi aùch cai trò cuûa ngoaïi
bang. OÂng muoán coù nhieàu tieàn
baïc ñeå soáng an nhaøn, sung tuùc
vì ngaân quyõ oâng ñang giöõ chaúng
coù ñöôïc bao nhieâu.
OÂng cuõng khoâng muoán thaáy
Thaày ñöôïc toân troïng khi Ma-ri
laáy moät chai daàu cam toøng quyù
giaù xöùc nôi chaân Chuùa taïi thaønh
Beâ-tha-ni. Lyù luaän phuïc vuï cuûa
oâng döôøng nhö chính ñaùng khi vì thieáu tieâu chuaån. Chuùa Gieâ-
oâng phaûn ñoái: “ñeå daønh daàu ñoù xu thaúng thaén khuyeán caùo keû laøm
baù n giuù p cho ngöôø i ngheø o ”. sai traät ñeå hoï coù theå aên naên hay
Nhöng Kinh Thaùnh thaúng thaén ngöôïc laïi gaây loøng ghen gheùt,
xaù c ñònh lôø i noù i giaû doá i ñoù caêm hôøn.
“Ngöôøi noùi vaäy chaúng phaûi lo cho Khi aáp uû maàm moáng phaûn
keû ngheøo ñaâu, song vì ngöôøi voán loaïn, Giu-ña tìm caùch giao dòch
laø tay troäm caép, vaø giöõ tuùi baïc, vôùi caùc thaày teá leã caû vaø caùc thaày
troäm laáy cuûa ngöôøi ta ñeå ôû trong” ñoäi. Ñaây laø thaønh phaàn toân giaùo
(Giaêng 12:6). Moät con ngöôøi chuù vaø chính quyeàn luùc baáy giôø. Thaày
taâm veà vaät chaát seõ khoâng ngaàn teá leã caû coù aûnh höôûng raát lôùn
ngaïi phaûn boäi ngay caû baäc thaày trong quaàn chuùng vaø thaày ñoäi coù
hay ngöôøi ôn cuûa mình. theá löïc trong chính quyeàn. Hai
Lôøi noùi ngay thaät thöôøng laøm haïng ngöôøi naøy coù theå chi phoái
maát loøng. Tuy nhieân Chuùa Gieâ- vaø laøm ñaûo loän caùc sinh hoaït cuûa
xu khoâng ngaàn ngaïi duøng lôøi noùi ngöôøi daân thôøi ñoù. Giu-ña doø bieát
chaân thaät xaùc nhaän con ngöôøi roõ heä thoáng toå chöùc naøy cho neân
Giu-ña laø gian doái. Giu-ña tìm caùch thoâng ñoàng vôùi hoï. Khi
“khoâng phaûi thöông keû ngheøo thieát laäp moái lieân heä ñoù xong,
ñaâu. OÂng laø tay troäm caép, laáy oâng caàm chaéc phaàn thaéng khi
cuûa ngöôøi ta…”. Coù ngöôøi tham thöïc hieän möu ñoà mình.
cuûa, coù ngöôøi tham danh, coù Maø thaät vaäy, trong luùc tình
ngöôøi tham quyeàn… Taát caû söï thaày troø leân ñeán choã cao ñieåm
tham muoán ñoù seõ ñöa ngöôøi ñoù nhaát laø luùc Chuùa Gieâ-xu bieát
ñeán tình traïng bò Chuùa loaïi boû mình saép phaûi lìa caùc moân ñoà

20 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


mình. Ngaøi seõ bò baét, bò noäp trong haõy baét laáy. Töùc thì Giu-ña ñeán
tay keû coù toäi, roài chòu ñoùng ñinh gaàn Ñöùc Chuùa Gieâ-xu, maø raèng:
caùch sæ nhuïc vaø cheát caùch ñau Chaøo thaày! Roài hoân Ngaøi”.
ñôùn treân thaäp töï giaù, Chuùa daønh Trong ñeâ m toá i ñoù , Giu-ña
thì giôø caàu nguyeän vôùi caùc moân duøng caùi hoân ñeå ra daáu cho boïn
ñoà taï i vöôø n Gheá t -seâ - ma-neâ . ngöôøi caàm göôm caàm gaäy vaây
Nhöng ñaùng buoàn thay, caùc moân baét Chuùa! Khi nghó ñeán ñaây, toâi
ñoà thì quaù moûi meät vaø Giu-ña thaáy ñau nhoùi nôi tim vì caùch
thì khoâng quan taâm ñeán giôø phuùt Giu-ña phaûn boäi thaày mình. Caùi
ñoù. Chuùng ta laïi nhôù luùc Chuùa hoân tieâu bieåu cho tình yeâu. Caùi
thieát laäp Leã Tieäc Thaùnh, moät giôø hoân laø haønh ñoäng baøy toû tình
phuùt linh thieâng ñeå laïi cho Hoäi yeâu maø nay yù nghóa naøy bò laïm
Thaùnh ngaøn ñôøi töôûng nhôù Chuùa, duïng, bò boùp meùo, bò chaø ñaïp
thì Giu-ña boû ñi ra. Kinh Thaùnh caùch voâ cuøng bæ oåi bôûi moät keû
cheù p : “Khi aá y ñaõ toá i ” Giaê n g “aên baùnh dôû goùt” (Giaêng 13:18),
13:30. Maø thaät vaäy, ñeâm toái cuoäc thì khoâng coù lôøi naøo moâ taû xöùng
ñôøi cuûa Giu-ña chính thöùc baét ñaùng caùi haønh ñoäng kinh tôûm
ñaàu töø ñoù. naøy.
Moät phaân ñoaïn Kinh Thaùnh Loøng phaûn boäi cuûa Giu-ña
u buoàn ñau thöông nhaát ghi laïi döôøng ñaõ thaáu vaøo taâm can Chuùa
giôø phuùt Giu-ña phaûn Chuùa taïi Gieâ-xu, nhaát laø trong nhöõng ngaøy
vöôøn Gheát-seâ-ma-neâ. Ma-thi-ô cuoái cuûa Ngaøi treân ñaát. Khi Chuùa
26:47-50 “Ñöùa phaûn Ngaøi ñaõ trao röûa chaân cho moân ñoà thì Phi-e-
cho boïn ñoù daáu naøy: Ngöôøi naøo rô muoán töø choái, nhöng khi bieát
maø toâi seõ hoân, aáy laø ngöôøi ñoù, ñaây laø vieäc quan troïng thì Phi-
e-rô chaúng nhöõng muoán Chuùa
röûa chaân maø coøn muoán ñöôïc taém
nöõa! Luùc baáy giôø Chuùa ñaõ aùm
chæ coù ngöôøi seõ phaûn Ngaøi (Giaêng
13:11). Roài khi khuyeân caùc moân
ñoà neân röûa chaân cho nhau nhö
Chuùa ñaõ laøm göông röûa chaân cho
hoï thì Ngaøi buoàn böïc vaø boái roái
khi nghó ñeán “moät ngöôøi seõ phaûn
Ngaøi” c.21. Roài sau ñoù, Chuùa
khoâng ngaàn ngaïi thoå loä danh
taùnh keû phaûn boäi, töùc laø ngöôøi

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 21


maø Ngaøi trao mieáng baùnh, ñoù laø ña coù tính caùch ñaëc thuø hôn. Coù
Giu-ña Ích-ca-ri-oát! leõ oâng laø ngöôøi höôûng quaù nhieàu
Caùc aâm möu naøy ñöôïc che ñaëc aân cho neân oâng phaûi chuoác
ñaäy kheùo leùo trong yù töôûng vaø laáy haäu quaû naëng hôn chaêng?
qua caùc hoaïch ñònh maø chæ moät Trong baø i caà u nguyeä n noå i
vaøi ngöôøi bieát thoâi. Tuy nhieân, tieáng cuûa Chuùa Gieâ-xu trong Phuùc
khi aâm möu ñöôïc thöïc hieän thì AÂ m Giaê n g chöông 17, chính
moïi ngöôøi ñeàu bieát. Chuùa xaùc nhaïân raèng Ngaøi seõ baûo
Ñaây laø moät göông caûnh caùo ñaûm an ninh cho nhöõng keû ôû
cho ai ñang theo Chuùa vaø phuïc trong Ngaøi ngoaïi tröø “ñöùa con cuûa
vuï Ngaøi. Thaùnh söû vaø lòch söû Hoäi söï hö maát”. Veà moät phöông dieän,
thaùnh cho thaáy bieát bao ngöôøi söï cöùu roãi trong Chuùa Gieâ-xu
ñaït tieâu chuaån trong cuoäc chaïy ñöôï c baû o ñaû m . Nhöng trong
ñua thuoäc linh raát ñaùng tuyeân tröôøng hôïp Giu-ña coù hai phaân
döông. Caùc vò naøy laø nhöõng anh ñoaïn trong Kinh Thaùnh ñeà caäp
huøng ñöùc tin ñöôïc ghi cheùp trong ñeán caùch Giu-ña cheát. Khi
thö Heâ-bô-rô chöông 11. Nhöng nghieân cöùu kyõ chuùng ta coù theå
cuõng khoâng thieáu ngöôøi khoâng ñi ñeán keát luaän döùt khoaùt laø Giu-
ñaït tieâu chuaån neân bò loaïi boû ña chaúng nhöõng maát phaàn
maø Söù ñoà Phao-loâ khoâng ngaàn thöôûng maø maát caû linh hoàn.
ngaïi leân tieáng khuyeán caùo, nhaéc Trong Phuùc AÂm Ma-thi-ô 27:3-
nhôû chính mình vaø cho taát caû 10 ghi laïi sau khi oâng yù thöùc
vaän ñoäng vieân ñang tham döï mình ñaõ noäp huyeát voâ toäi, nhöng
cuoäc chaïy thuoäc linh: “Toâi chaïy khi loøng hoái haän bò caùc thaày teá
chaúng phaûi laø chaïy baù vô; toâi
ñaùnh, chaúng phaûi laø ñaùnh gioù,
song toâi ñaõi thaân theå toâi caùch
nghieâm khaéc, baét noù phaûi phuïc,
e raèng sau khi toâi giaûng daïy keû
khaùc maø chính mình phaûi bò boû
chaêng” (1Coâ-rinh-toâ 9:26,27).
Theo caùc nhaø giaûi kinh, lôøi
khuyeán caùo naøy cuûa söù ñoà Phao-
loâ cho bieát ngöôøi “bò boû” naøy chæ
maát phaàn thöôûng cuûa cuoäc chaïy
ñua chôù khoâng maát söï cöùu roãi.
Tuy nhieân, tröôøng hôïp cuûa Giu-

22 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


mua moät ñaùm ruoäng, roài thì nhaøo
xuoáng, nöùt buïng vaø ruoät ñoå ra
heát”. Môùi ñoïc qua töôûng nhö
coù söï maâu thuaãn khi noùi veà caùi
cheát cuûa Giu-ña, nhöng thaät ra
ñaây chæ laø hai goùc nhìn cuûa moät
thaûm caûnh. Chuùng ta coù theå
hieå u khi Giu-ña neù m traû 30
mieáng baïc vaøo ñeàn thôø, caùc thaày
teá leã ñaõ duøng soá baïc naøy mua
moät ñaùm ruoäng ñeå choân khaùch
laï vì hoï khoâng muoán giöõ soá baïc
naøy trong ñeàn thôø. Theo saùch
Coâng Vuï Giu-ña thaét coå töï töû,
coù leõ daây ñöùt, xaùc oâng rôùt xuoáng
ruoäng, buïng bò nöùt vaø ruoät ñoå ra
heát.
Caâu hoûi cho baïn vaø cho toâi:
leã caû vaø caùc tröôûng laõo khöôùc Chuùng ta ñang böôùc theo Chuùa
töø, oâng voâ cuøng tuyeät voïng neùm nhö theå naøo? Ñang chaïy trong
30 mieáng baïc vaøo ñeàn thôø, roài cuoäc ñua ra sao? Coù toân troïng
ñi thaét coå! Thaät laø moät caùi cheát luaät leä cuoäc ñua hay ñaõ laøm rôi
ñau thöông, nhuïc nhaõ. Töï huûy caây “ba-ton” cuûa ñôøi soáng hay
hoaïi söï soáng mình! cuûa chöùc vuï mình roài?
Laàn cuoái Thaùnh Kinh noùi veà Muïc Sö Nguyeãn Anh Taøi
soá phaän cuûa “keû bò boû” naøy trong Vieän Tröôûng
saùch Coâng Vuï 1:18 “Teân ñoù laáy
tieàn thöôûng cuûa toäi aùc mình maø

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 23


GIA ÑÌNH

Daïy Treû Thô


“Haõy daïy cho treû thô con ñöôøng noù phaûi theo”
Chaâm Ngoân 22:6a

oät em hoïc troø noï vieát thö taâm


söï vôùi coâ giaùo nhö sau: “Thöa coâ,
naêm nay em möôøi saùu tuoåi, em hoïc
gioûi, sieâng naêng laøm coâng vieäc nhaø.
Ngoaøi giôø hoïc em ñi laøm theâm ñeå
khoâng phaûi xin tieàn tieâu vaët nôi cha
meï. Em khoâng ñi chôi, khoâng la caø
ngoaøi phoá, cuõng khoâng laøm gì cho
cha meï phaûi phieàn loøng. Em luoân
luoân coá gaéng laø moät ñöùa con ngoan
nhöng duø coá gaéng ñeán ñaâu, em vaãn
bò cha em maéng chöûi naëng lôøi. Cha
em kieåm soaùt em trong moïi vieäc,
oâng baûo gì em cuõng phaûi vaâng lôøi,
duø laém khi raát laø voâ lyù, theá maø oâng
vaãn khoâng baèng loøng. Cha cheâ em
veà caùch aên maëc, caùch hoïc haønh. Khi
em naáu aên, doïn deïp nhaø cöûa, oâng
khuyeân raên nhaéc nhôû noù caõi laïi hoaëc
cuõng chæ trích thaäm teä. Khoâng bao
yeân laëng nghe roài boû ñi, khoâng traû
giôø cha noùi vôùi em moät lôøi yeâu
lôøi, khoâng phaûn ñoái maø cuõng khoâng
thöông, khích leä. Moãi toái em thöôøng
söûa ñoåi. Gaàn ñaây noù boû hoïc luoân
ñi nguû trong nöôùc maét. Em thöông
vaø ñi chôi nhieàu hôn. Laïi theâm thoùi
cha nhöng coù leõ em phaûi ñi khoûi
xaáu huùt thuoác, uoáng röôïu. Moãi laàn
nhaø, xin coâ giuùp em yù kieán.”
ñi chôi thì khoâng bao giôø xin pheùp
Trong khi ñoù moät baø meï than vôùi
cuõng khoâng noùi laø ñi ñaâu, vôùi ai,
baïn: “Con trai toâi ñaõ möôøi taùm tuoåi
maáy giôø veà. Toâi vaø ba noù toái naøo
nhöng khoâng lo hoïc haønh, toái ngaøy
cuõng doïn côm ra roài ngoài chôø noù
cöù ñi chôi vôùi baïn beø. Moãi laàn toâi

24 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


veà. Nhieàu khi noù ñi chôi tôùi hai ba nhö chuùng ta thaáy trong ba tröôøng
giôø saùng môùi veà, chuùng toâi buoàn quaù hôïp trình baøy ôû treân. Theo nghieân
maø khoâng bieát laøm sao. Baây giôø noù cöùu cuûa caùc nhaø taâm lyù hoïc Tin Laønh
lôùn roài, khoâng ñaùnh ñoøn ñöôïc maø trong nhieàu naêm qua, vaø döïa vaøo
duøng lôøi noùi thì khoâng hieäu quaû! Hoài yeáu toá thaåm quyeàn cuûa cha meï vaø
nhoû noù ngoan neân chuùng toâi deã daõi, söï quan taâm ñeán nhu caàu cuûa con,
khoâng ngôø baây giôø hö ñoán nhö vaäy.” ngöôøi ta thaáy coù boán nhoùm phuï
Trong moät khu xoùm noï, chieàu huynh khaùc nhau trong caùch nuoâi
chieàu caùc baø meï thöôøng hoïp laïi ñaùnh daïy con caùi: (1) Ñoäc taøi ñoäc ñoaùn
baøi. Khi caùc baø ñaùnh baøi thì con caùi vôùi con, (2) Hôø höõng, khoâng quan
cuûa hoï ngoài xem ti-vi. Haàu heát caùc taâm ñeán con, (3) Deã daõi, nuoâng chieàu
em ñeàu döôùi 12 tuoåi. Caùc baø ñaùnh con vaø (4) Laáy thaåm quyeàn höôùng
baøi bao laâu thì cho con xem ti-vi baáy daãn con. Boán nhoùm phuï huynh ñoù
laâu. Caùc em muoán xem gì cuõng ñöôïc, coù caùch daïy doã höôùng daãn con khaùc
vöøa xem vöøa choïc gheïo nhau, gaây nhau nhö sau.
goå hay ñaùnh loän vôùi nhau. Moãi khi 1. Nhöõng phuï huynh ñoäc taøi, ñoäc
em naøo ñeán maùch vôùi meï thì meï la ñoaùn vôùi con
qua loa vaøi caâu roài laïi tieáp tuïc ñaùnh Caùc phuï huynh nuoâi daïy con
baøi vôùi baïn. Ña soá caùc em naøy ñaõ ñi caùch ñoäc taøi ñoäc ñoaùn thöôøng laø
hoïc, ñaùng leõ chieàu veà ñöôïc cha meï ngöôøi nghieâm khaéc vôùi con, ñoøi hoûi
chaêm soùc, troø chuyeän, chæ daïy cho con nhieàu ñieàu vaø naém quyeàn kieåm
caùc em laøm baøi, hoïc baøi nhöng vì soaùt treân ñôøi soáng con. Nhöõng cha
meï baän, caùc em ñöôïc töï do. Caùc baø meï naøy thöông con, vaø xem vieäc
meï naøy tuy ôû nhaø vôùi con nhöng nuoâi daïy con laø ñieàu quan troïng neân
khoâng daønh thì giôø cho con maø chæ daønh thì giôø ôû beân con, daïy doã höôùng
laøm ñieàu mình thích, vui vôùi caùi vui daãn töøng li töøng tí. Ñaây cuõng laø
voâ ích cuûa mình. Moät ñieàu nguy nhöõng cha meï saün saøng hy sinh taát
hieåm khaùc laø caùc baø khoâng laøm caû cho con ñeå ñôøi soáng con ñöôïc toát
göông cho con. Caùc em thaáy meï ham ñeïp vaø con trôû neân ngöôøi toát. Tuy
meâ tieàn baïc, tranh giaønh vôùi nhau nhieân, vì sôï con vaáp vaùp vaø hö hoûng,
vaø vui chôi phí phaïm thì giôø, thaät caùc baäc phuï huynh naøy thöôøng aùp
laø moät aûnh höôûng voâ cuøng tai haïi. duïng kyû luaät nghieâm khaéc vôùi con.
Thöa quyù vò, treân ñaây laø ví duï Kieåm soaùt töøng haønh vi, cöû chæ cuûa
veà caùch daïy con cuûa caùc baäc cha con, quyeát ñònh moïi vieäc cho con,
meï. Moãi cha meï coù moät caùch daïy buoäc con laøm theo moïi ñieàu cha meï
con khaùc nhau, caùch daïy ñoù ñöa ñeán ñònh ñoaït vaø mong muoán. Nhöõng cha
nhöõng keát quaû khaùc nhau vaø coù aûnh meï nghieâm khaéc vaø ñoäc ñoaùn thöông
höôûng saâu ñaäm treân ñôøi soáng con, con nhöng khoâng quan taâm ñeán nhu

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 25


caàu vaø öôùc muoán cuûa con. Hoï chæ meï khoâng bieát maø cuõng khoâng baän
nghó ñeán ñieàu mình muoán vaø cho taâm lo laéng. Nhìn qua, chuùng ta thaáy
ñoù laø ñieàu toát cho con maø khoâng nhö ñaây laø ngöôøi deã daõi vôùi con
quan taâm ñeán ñieàu con muoán hay nhöng thaät ra ñaây laø nhöõng phuï
sôû thích cuûa con. Caùc phuï huynh huynh khoâng xem con laø öu tieân
naøy buoäc con phaûi vaâng lôøi cha meï haøng ñaàu trong ñôøi soáng. Nhöõng phuï
tuyeät ñoái, neáu con khoâng vaâng lôøi huynh naøy xem nheï traùch nhieäm laøm
seõ bò tröøng phaït naëng neà. Baát cöù cha meï vì coøn maûi meâ laøm giaøu, ham
luaät leä naøo cha meï ñaët ra laø con meâ saéc duïc hoaëc chaïy theo thuù vui
phaûi tuaân theo, con khoâng ñöôïc thaéc vaø danh voïng ôû ñôøi. Caùc phuï huynh
maéc maø cha meï cuõng khoâng caàn naøy gioáng nhöõng phuï huynh ñoäc taøi
phaûi giaûi thích. Thaåm quyeàn vaø yù ôû choã laø hoï cuõng khoâng quan taâm
kieán cuûa cha meï laø toái thöôïng trong ñeán nhu caàu vaø öôùc muoán cuûa con.
gia ñình. Moät ñaëc ñieåm khaùc cuûa Ñoái vôùi hoï con caùi chæ laøm maát thì
nhöõng baäc phuï huynh naøy laø khoâng giôø, laøm vöôùng baän vaø caûn trôû nhöõng
quan taâm ñeán vieäc laøm theá naøo ñeå muïc tieâu hoï ñang ñeo ñuoåi. Ñeå yù
con coù theå daàn daàn töï lo töï laäp, vì chaêm soùc con laø ñieàu baát tieän tröôùc
hoï muoán caàm quyeàn treân con vaø con nhöõng baän roän cuûa cha meï, ñaët luaät
tuøy thuoäc cha meï maõi maõi. leä cho con chæ maát coâng voâ ích chöù
2. Nhöõng phuï huynh khoâng quan khoâng ñöôïc gì, vì hoï coøn phaûi ñeo
taâm ñeán con ñuoå i nhöõ n g ñieà u thích thuù hôn.
Nhöõng phuï huynh naøy hôø höõng Trong nhöõng gia ñình naøy, ngöôøi
trong traù c h nhieä m laø m cha meï , nuoâi daïy caùc em thöôøng laø ngöôøi
khoâng xem vieäc nuoâi daïy con laø ñieàu giuùp vieäc hoaëc laø oâng baø noäi, oâng
quan troïng, vì theá khoâng ñeå yù ñeán baø ngoaïi hay moät ngöôøi baø con gaàn
con, cuõng khoâng ñoøi hoûi hay troâng trong gia ñình. Con caùi trong caùc
mong nôi con ñieàu gì. Con muoán ñi gia ñình naøy thöôøng ñöôïc ñem gôûi
ñaâu thì ñi, muoán laøm gì thì laøm, cha trong caùc nhaø giöõ treû ngay töø khi
coøn raát nhoû vì caû cha laãn meï ñeàu
baän ñeo ñuoåi nhöõng ñieàu khaùc maø
hoï xem laø quan troïng hôn.
3. Nhöõng phuï huynh deã daõi vôùi
con vaø nuoâng chieàu con
Ñaëc ñieåm noåi baät cuûa nhoùm phuï
huynh naøy laø quan taâm raát nhieàu
ñeán nhu caàu vaø öôùc muoán cuûa con
nhöng khoâng ñoøi hoûi hay troâng mong
nôi con ñieàu gì. Töông töï nhö tröôøng

26 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


hôïp nhöõng cha meï hôø höõng vôùi con,
con caùi trong gia ñình naøy cuõng ñöôïc
töï do muoán laøm gì thì laøm, khoâng
phaûi vì cha meï khoâng coù maët beân
caïnh vaø khoâng ñeå yù nhöng vì cha
meï luùc naøo cuõng saün saøng chieàu theo
ñoøi hoûi cuûa con. Caùc phuï huynh
nuoâng chieàu con thöôøng khoâng ñoøi
hoûi con phaûi vaâng lôøi cha meï. Hoï
muoán laø baïn cuûa con chöù khoâng phaûi
laø cha meï cuûa con. Hoï saün saøng
chieàu theo yù con ñeå cho con vui,
cho con ñöôïc thoaûi maùi. Moãi khi
ñöa ra moät luaät leä naøo, caùc baäc cha
meï naøy thöôøng bò con ñaët nhieàu caâu
hoûi, hoï cuõng coá gaéng giaûi thích cho nhieäm haøng ñaàu cuûa baäc laøm cha
con, nhöng cuoái cuøng, tuaân theo luaät meï. Vì muoán höôùng daãn con neân
hay khoâng laø tuøy ôû con. Trong caùc ngöôøi neân caùc cha meï naøy ñaët luaät
gia ñình naøy, con caùi laø ngöôøi quyeát leä roõ raøng vaø ñoøi hoûi con caùi phaûi
ñònh nhöõng vaán ñeà quan troïng, vì yù tuaân theo nhöõng luaät leä ñoù. Cha meï
kieán cuûa con ñöôïc cha meï toân troïng laø chuû gia ñình vaø coù quyeàn treân
tuyeät ñoái. Tuy coù cha meï ôû beân con caùi. Tuy nhieân, ñieåm khaùc bieät
caïnh nhöng vì cha meï khoâng ñaët cuûa caùc baäc cha meï naøy laø hoï troâng
luaät leä vaø khoâng ñoøi hoûi con phaûi mong ôû con nhöõng ñieàu chính ñaùng,
vaâng lôøi neân caùc em thöôøng chæ laøm hôïp lyù vaø cuõng beùn nhaïy tröôùc nhu
nhöõng gì mình muoán, vaø vì theá deã caàu vaø öôùc muoán cuûa con. Caùc baäc
trôû thaønh nhöõng ñöùa con voâ kyû luaät. phuï huynh naøy bieát taâm lyù treû con,
Laém khi caùc em laø chuû trong gia bieát nhöõng daïi doät cuõng nhö nhöõng
ñình, caùc em muoán ñi ñaâu, laøm gì, böôùng bænh cuûa con. Hoï teá nhò uoán
muoán aên uoáng luùc naøo, muoán thöùc naén taâm tính cuûa con, söûa ñoåi tính
khuya ñeán bao nhieâu hoaëc muoán cöùng ñaàu vaø phaûn loaïn trong con
ñem baïn veà nhaø luùc naøo cuõng ñöôïc, nhöng khoâng laøm tinh thaàn con bò
cha meï khoâng coù quyeàn gì caû. toån thöông. Caùc cha meï naøy quan
4. Nhöõng phuï huynh duøng thaåm taâm ñeán nhu caàu vaø yù muoán cuûa töøng
quyeàn höôùng daãn con. ñöùa con. Tuy nhieân, khi ñieàu con
Caùc phuï huynh naøy gioáng caùc muoán khoâng ñuùng vôùi luaät leä cha
phuï huynh ñoäc ñoaùn vôùi con ôû choã meï ñaõ ñaët ra, con phaûi vaâng theo
hoï xem vieäc nuoâi daïy con laø traùch luaät leä cuûa cha meï. Cha meï cuõng

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 27


baøn thaûo vaø giaûi thích cho con nhöõng ñeå thaáy moãi nhoùm cha meï seõ phaûn
gì caàn giaûi thích, nhöng quyeát ñònh öùng nhö theá naøo trong tröôøng hôïp
cuoái cuøng vaãn laø quyeát ñònh cuûa cha naøy. Chuùng ta cuõng coù theå nhìn vaøo
meï. Ngaøy naøo con coøn ôû trong nhaø caùch giaûi quyeát cuûa moãi nhoùm cha
cha meï ngaøy ñoù con coøn phaûi tuaân meï ñeå bieát mình thuoäc nhoùm phuï
theo luaät leä cuûa cha meï, duø vaäy cha huynh naøo.
meï luoân luoân giuùp ñôõ ñeå con coù theå 1. Phaûn öùng cuûa ngöôøi ñoäc taøi,
daàn daàn töï laäp. ñoäc ñoaùn vôùi con
Trong Trang Gia Ñình kyø tröôùc, Neáu meï cuûa caäu beù trong tröôøng
chuùng toâi coù keå veà moät thieáu phuï hôïp treân laø ngöôøi daïy con caùch ñoäc
bò maát caùi ñieän thoaïi di ñoäng vaø taøi ñoäc ñoaùn, khi bieát con laáy caép
moät soá vaät duïng ñeå trong xe. Vaøi doà vaät cuûa ngöôøi khaùc baø seõ noåi giaän,
ngaøy sau thieáu phuï naøy thöû goïi soá ñaùnh cho con moät traän hoaëc maéng
cuûa caùi ñieän thoaïi maø mình ñaõ maát chöûi con naëng lôøi. Coù leõ baø cuõng
thì baø gaëp ngay meï cuûa thuû phaïm. baét con ñem traû nhöõng gì ñaõ laáy
Ngöôøi laáy nhöõng vaät duïng trong xe nhöng vôùi thaùi ñoä töùc giaän vaø gheùt
cuûa baø laø moät caäu beù 13 tuoåi. Khi boû. Coù theå baø nghó raèng vì söï baát
meï caäu beù bieát nhöõng vieäc sai quaáy caån cuûa ngöôøi ta maø con baø bò caùm
con mình laøm, baø daãn con ñeán nhaø doã laøm ñieàu sai quaáy. Baø caûm thaáy
thieáu phuï kia, baét ñem traû laïi taát xaáu hoå vì con ñaõ laøm toån thöông
caû nhöõng gì ñaõ laáy, sau ñoù baét con danh döï gia ñình. Baø giaän con vaø
ôû laïi röûa xe vaø caét coû cho nhaø thieáu thaát voïng nôi con vì baø nghó, vôùi
phuï ñoù ñeå taï toäi. caùch daïy doã nghieâm khaéc cuûa baø,
Baây giôø chuùng ta thöû ñaët caâu con baø phaûi laø ngöôøi toaøn haûo, khoâng
chuyeän caäu beù naøy vaøo vôùi boán bao giôø daùm laøm nhöõng vieäc xaèng
nhoùm phuï huynh trình baøy ôû treân baäy nhö theá.
Nhöõng cha meï nghieâm
khaéc vaø ñoäc ñoaùn, khi ñöùng
tröôùc nhöõng vieäc laøm sai
quaáy cuûa con thöôøng töùc
giaän: giaän con, giaän ngöôøi
lieân heä vaø giaän caû chính
mình vì söï vieäc xaûy ra naèm
ngoaøi taàm kieåm soaùt cuûa hoï.
Hoï seõ baét con xin loãi, söûa
laïi vieäc quaáy con ñaõ laøm ñeå
chöùng toû mình laø ngöôøi bieát
ñieà u nhöng khoâ n g thoâ n g

28 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


caûm vôùi söï daïi doät cuûa con. Hoï cuõng laøm nhöõng ñieàu kinh khuûng nhö theá.
khoâng laáy loøng kieân nhaãn giaûi thích 3. Phaûn öùng cuûa ngöôøi deã daõi,
cho con ñeå con hieåu maø khoâng laøm nuoâng chieàu con
ñieà u sai quaá y nöõ a . Nhöõ n g phuï Neáu baø meï caäu beù thuoäc nhoùm
huynh ñoäc taøi ñoäc ñoaùn khi con phuï huynh thöù ba, töùc laø thöông con
phaïm loãi thöôøng laøm cho con xaáu nhöng deã daõi vôùi con vaø nuoâng chieàu
hoå ñeå con nhôù vaø sôï maø khoâng daùm con, baø seõ baûo boïc con khoûi moïi khoù
laøm ñieàu loãi laàm nöõa. Caùc em coù leõ khaên. Khi thieáu phuï kia goïi ñeán, baø
seõ khoâng daùm laøm ñieàu sai quaáy seõ noùi laø goïi laàm soá, laàm nhaø, baø
nöõa, nhöng laø vì sôï cha meï chöù khoâng bieát gì caû, con baø khoâng bao
khoâng phaûi vì ñöôïc cha meï daïy doã giôø laáy caùi gì cuûa ai. Neáu laø ngöôøi
vaø höôùng daãn caën keõ. Vì lyù do ñoù, hung döõ, baø coù theå maéng thieáu phuï
khi ñaõ lôùn, khoâng coøn ôû döôùi quyeàn kia taïi sao daùm phao vu cho con baø
cuûa cha meï nöõa, caùc em coù theå seõ toäi aên caép. Sau ñoù baø meï nuoâng
trôû laïi con ñöôøng sai quaáy hoaëc soáng chieàu con naøy seõ noùi vôùi con laø, may
ñôøi soáng voâ kyû luaät. nhôø meï chôù khoâng laø con ñaõ gaëp
2. Phaûn öùng cuûa ngöôøi khoâng raéc roái vaø noùi, neáu con caàn gì noùi
quan taâm ñeán con meï mua cho chöù ñöøng laøm nhö theá,
Neáu meï cuûa caäu beù kia thuoäc ruûi ngöôøi ta baét ñöôïc thì raéc roái laém
nhoùm phuï huynh thöù hai, töùc laø v.v... Ñöùa con ñoù neáu ngoan ngoaõn,
nhöõng cha meï hôø höõng trong vieäc thöông meï vaø beùn nhaïy tröôùc toäi loãi
daïy con vaø khoâng quan taâm ñeán con, thì seõ traùnh, khoâng laøm ñieàu sai quaáy
baø seõ khoâng bieát con mình ñaõ ñi
ñaâu, laøm gì. Baø cuõng seõ khoâng coù
maët beân caïnh con khi thieáu phuï kia
goïi ñeán vaø vì theá seõ khoâng bieát gì
veà ñieàu sai quaáy maø con ñaõ laøm.
Vì cha meï khoâng bieát mình ñaõ ñi
ñaâu, laøm gì, caäu beù kia seõ khoâng
ñöôïc söûa daïy vaø khoâng bò phaït. Caäu
beù phaïm loãi nhöng khoâng bò baét,
khoâng bò phaït, seõ thaáy laøm ñieàu
quaáy nhö theá laø vui thuù, ích lôïi vaø
do ñoù khi lôùn leân, seõ coù theå phaïm
nhöõng toäi lôùn hôn. Vaø ñeán moät ngaøy
kia, khi con bò caûnh saùt baét vì nhöõng
toäi phaïm to lôùn, cha meï môùi ngaïc
nhieân khoâng hieåu taïi sao con mình

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 29


nöõa, nhöng neáu laø ñöùa hö hoûng, thích cuõng khoâng boû maëc con giaûi quyeát
laøm ñieàu sai quaáy, em seõ thaáy raèng nan ñeà nhöng daønh thì giôø chæ daïy,
meï luùc naøo cuõng thöông mình, veà höôùng daãn con. Ñöùa beù thaáy ñöôïc
phe vôùi mình vaø beânh vöïc mình neân tính caùch nghieâm troïng cuûa toäi aên
khi bò caùm doã laøm ñieàu quaáy em seõ caép vaø caùi giaù maø mình phaûi traû
khoâng ngaïi nhöng cöù laøm. nhöng cuõng caûm nhaän ñöôïc tình
4. Phaûn öùng cuûa ngöôøi laáy thaåm thöông vaø loøng quan taâm cuûa meï.
quyeàn daïy con Khi bieát vieäc quaáy con laøm, coù leõ
Neáu coøn nhôù ñieàu thaät söï xaûy ra baø meï naøy ñaõ giaûi thích vaø cho con
trong caâu chuyeän veà caäu beù aên caép bieát con phaûi laøm gì ñeå chuoäc toäi.
cell phone, coù leõ quyù vò ñeàu ñoàng yù Caäu beù seõ khoâng bao giôø queân vieäc
laø baø meï cuûa caäu beù naøy khoâng thuoäc ñaõ xaûy ra vaø seõ khoâng daùm taùi
vaøo caùc nhoùm phuï huynh keå treân phaïm, khoâng chæ vì nghó ñeán caùi giaù
nhöng baø thuoäc nhoùm thöù tö, laø mình phaûi traû nhöng cuõng vì nghó
nhöõng cha meï quan taâm ñeán con, ñeán tình thöông cuûa meï vaø noãi vaát
laáy thaåm quyeàn daïy con vaø aùp duïng vaû maø meï phaûi chòu vì mình.
kyû luaät ñeå höôùng daãn con. Baø meï Theo nguyeâ n taé c cuû a Thaù n h
naøy khoâng nhöõng coù maët beân caïnh Kinh, laø cha meï chuùng ta phaûi “Daïy
con, chaêm soùc con nhöng cuõng ñaët cho treû thô con ñöôøng noù phaûi theo,
kyû luaät cho con. Baø khoâng vì danh daàu khi noù trôû veà giaø cuõng khoâng
döï cuûa mình maø beânh vöïc hay bao heà lìa khoûi ñoù” (Chaâm ngoân 22:6).
che khi bieát con laøm ñieàu sai quaáy. Coù hai ñieàu chuùng ta caàn ñeå yù trong
Ñieàu ñaëc bieät nôi baø meï naøy laø baø lôøi daïy naøy. Tröôùc heát, chuùng ta caàn
ñaõ chòu maát thì giôø ñi vôùi con, ñem daïy con khi caùc em coøn thô daïi. Ñaây
traû nhöõng gì con ñaõ laáy, laïi coøn ôû laø luùc taám loøng con em chuùng ta coøn
laïi chôø con röûa xe, caét coû ñeå taï loãi meàm maïi, saün saøng vaâng lôøi cha meï,
vôùi thieáu phuï kia. Khoâng nhöõng theá, chöa bò aûnh höôûng xaáu cuûa ngöôøi
baø coøn ñaët kyû luaät laø trong suoát hai chung quanh, töùc laø khi coøn coù theå
thaùng sau ñoù, ngoaïi tröø khi ñi hoïc, uoán naén ñöôïc. Neáu khi con coøn
con baø khoâng ñöôïc ñi ñaâu moät mình
nhöng phaûi ñi vôùi ngöôøi lôùn trong
gia ñình.
Caùch daïy con vaø kyû luaät maø baø
meï naøy aùp duïng seõ ñem laïi keát quaû
toát. Baø khoâng laøm ngô tröôùc toäi cuûa
con, cuõng khoâng ñaùnh ñaäp khieán con
ñau ñôùn, khoâng giaän döõ, la maéng
naëng lôøi khieán con bò toån thöông,

30 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


meàm maïi, saün saøng vaâng lôøi maø cha ra ngay töø ngaøy con chaøo ñôøi laø
meï chæ nuoâng chieàu chöù khoâng uoán chuùng ta ñaõ caàn aùp duïng luaät leä vaø
naén vaøo khuoân pheùp; roài ñeán luùc uoán naén con vaøo khuoân pheùp.
con baét ñaàu lôùn, öông ngaïnh, khoù Ñieàu thöù hai chuùng ta caàn ñeå yù
daïy, cha meï môùi aùp duïng kyû luaät trong maïng leänh cuûa Chuùa laø, neáu
thì raát khoù. Nhieàu ngöôøi thaáy con muoán daïy cho treû thô con ñöôøng noù
coøn nhoû, deã daïy deã baûo thì khoâng phaûi theo thì chính cha meï phaûi ñi
quan taâm nhieàu nhöng giao con cho con ñöôøng ñoù tröôùc ñeå laøm göông
ngöôøi khaùc chaêm soùc ñeå lo laøm aên, cho con. Moät nhaø giaùo duïc noï ñaõ
hoïc haønh, ñeo ñuoåi nhöõng vieäc noùi, ba bí quyeát giuùp cha meï thaønh
khaùc. Ñeán khi con böôùc vaøo tuoåi coâng trong vieäc daïy con laø (1) laøm
thieáu nieân, cha meï chôït thaáy mình göông cho con, (2) laøm göông cho con
khoâng coù thaåm quyeàn treân con, con vaø (3) laøm göông cho con. Noùi moät
khoâng tuaân neå luaät leä cuûa cha meï, caùch khaùc, laøm göông toát cho con
luùc ñoù môùi hoaûng hoát ñaët luaät naøy noi theo laø bí quyeát quan troïng vaø
luaät kia, caám ñoaùn ñieàu naøy ñieàu caàn thieát ñeå ñöôïc thaønh coâng trong
noï. Thöa quyù vò, luùc ñoù ñaõ treã. Caùi vieäc höôùng daãn con caùi. Neáu cha meï
caây ñaõ lôùn, ñaõ cöùng khoâng theå uoán baûo con ñöøng caõi nhau, ñöøng tranh
naén ñöôïc nöõa. Vì vaäy ñieàu quan giaønh vôùi nhau maø cha meï cöù caõi
troïng laø cha meï caàn aùp duïng nguyeân nhau, tranh caïnh nhau suoát ngaøy thì
taéc cuûa Chuùa, höôùng daãn con vaøo lôøi khuyeân cuûa cha meï khoâng coù hieäu
khuoân pheùp töø khi coøn nhoû. Thaät quaû. Neáu baûo con phaûi ngay thaúng,
thaønh thaät maø chính cha meï coù
nhieàu ñieàu thieáu thaønh thaät, chaúng
haïn nhö khoâng thaønh thaät vôùi nhau,
thieáu ngay thaúng trong caùch mua
baùn, trong caùch cö xöû vôùi ngöôøi
chung quanh, v.v… lôøi khuyeân daïy
cuûa cha meï seõ khoâng coù keát quaû. Vì
theá, laø cha meï, chuùng ta caàn daïy
cho con caùi con ñöôøng chuùng phaûi
theo, ñoù laø ñöôøng hay leõ phaûi, laø
con ñöôøng Chuùa muoán caùc em ñi,
nhöng ñieàu quan troïng hôn laø chính
cha meï, phaûi ñi con ñöôøng ñoù tröôùc
ñeå laøm göông cho con.
Minh N. Thi

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 31


Yeâu Nhau Troïn Ñôøi
Thaân taëng caùc baïn treû laäp gia ñình trong Chuùa

Anh dìu em ñi giöõa gioøng thaùnh nhaïc,


Taø aùo em quaán quít laáy hoàn anh,
Em töïa vai anh nghe nhòp ñaäp tim nhanh,
Anh cuùi xuoáng thaáy trôøi xanh trong maét bieác.
OÂi haïnh phuùc thay phuùt giôø dieãm tuyeät!
Khi tình yeâu laø keát hieäp nhieäm maàu,
Ñoâi tim rung theo tieáng goïi trôøi cao,
Döôùi caùnh Chuùa ta cuøng nhau saùnh böôùc.
Roài mai ñaây treân ñöôøng ñôøi xuoâi ngöôïc,
Tay trong tay ta chaúng phuùt rôøi nhau,
Duø an laønh hay naëng gaùnh thöông ñau,
Duø naéng haïn hay möa raøo, giaù tuyeát,
Khuùc haùt aân tình vaãn noàng naøn tha thieát,
Vì hoâm nay lôøi höùa ñaõ daâng leân:
Nguyeän troïn ñôøi loøng son saét trung trinh,
Nhö ñoâi nhaãn, ñöôøng tình ta chung loái,
Nhö voøng troøn ñoàng taâm khoâng chaép noái,
Nhö möa xuaân mang nöôùc suoái veà nguoàn,
Tình yeâu naày vöôït ñaïi luïc, truøng döông,
Duø xa caùch muoân daëm ñöôøng vaãn ngaén.
Tình yeâu naày laø tình yeâu chieán thaéng,
Khoâng baát ñoàng naøo laø chaúng theå vöôït qua.
Tình yeâu xaây trong haïnh phuùc chan hoaø,
Ôn thieân thöôïng nhö ngaøn hoa nôû roä!
Vì nôi trung taâm coù tình yeâu Chuùa ngöï,
Taïi choán naày ôn cöùu ñoä traøn tuoân,
Vôùi meán thöông, vôùi vui veû, bình an,
Vôùi nhòn nhuïc, töø nhaân vaø hieàn haäu,
Vôùi trung tín, khoan hoaø vaø tieát ñoä,*
Baøn tay Cha seõ phuø hoä ñeâm ngaøy,
Duø ñôøi thaêng traàm hay theá söï vaàn xoay,
Ta vaãn thaáy töông lai ñaày aùnh saùng!
(*) Ga-la-ti 5:22 Höông Nam

32 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


Thaønh Coâng

Thaät

m oät baïn treû hoûi moät vò tröôûng thuôïng raèng: “Bí quyeát cuûa söï
thaønh coâng trong cuoäc soáng laø gì?” Traû lôøi: “Bí quyeát thaønh coâng
coù theå toùm löôïc trong coâng thöùc 4T = TC (nghóa laø Taøi + Tieáng +
Tieàn + Tình = Thaønh Coâng).” Coù leõ coù moät soá ngöôøi ñöôïc thaønh
coâng vì hoäi ñuû boán ñieàu kieän Taøi, Tieáng, Tieàn, vaø Tình nhöng chöa
chaéc laø ñaõ ñem ñeán cho hoï söï haïnh phuùc hay thoûa loøng. Vì söï
thaønh coâng neâu treân chæ laø taïm bôï cuûa ñôøi naày. Nhö chuùng ta bieát
coù moät soá taøi töû, ñaïi phuù vaø nhaân vaät noåi tieáng ñöôïc nhieàu ngöôøi
aùi moä ñaõ khoâng tìm ñöôïc söï thoûa loøng vaø coù laém ngöôøi tìm söï giaûi
thoaùt baèng caùi cheát.
Trong khi ñoù Thaùnh Kinh cuõng cho chæ cho chuùng ta moät coâng
thöùc cuûa söï thaønh coâng thaät: TK + TL = LL (nghóa laø söï Tín Kính
+ söï Thoûa Loøng = Lôïi Lôùn). Sau khi caûnh caùo veà söï tham lam cuûa
caùc giaùo sö giaû, Söù ñoà Phao-loâ khuyeân Muïc Sö Ti-moâ-theâ raèng:
“Vaû, söï tin kính cuøng söï thoûa loøng aáy laø moät lôïi lôùn” (1Ti-moâ-theâ
6:6). Töø “tin kính” (Hy-laïp, eusebeian: godliness) ñöôïc Söù ñoà Phao-
loâ duøng 10 laàn chæ trong 3 laù thö sau cuøng cuûa ngöôøi (1 Ti-moâ-theâ
2:2; 3:16; 4:7, 8; 6:3, 5, 6, 11; 2 Ti 3:5; Tít 1:1). Töø “tin kính” coù
nghóa laø “gioáng nhö Chuùa, suy nghó / haønh vi phuø hôïp vôùi Chuùa”
(godlikeness, thoughts and behavior conforming to God). Noùi caùch
khaùc, “tin kính” laø coù moät ñôøi soáng thieâng lieâng vaø ñeïp loøng Ñöùc
Chuùa Trôøi.

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 33


Yeáu toá thöù hai cuûa söï thaønh coâng thaät laø söï “thoûa loøng” coù
nghóa laø “töø laáy laøm ñuû trong söï caàn duøng cho hieän taïi” (Hy-laïp,
autarcheias: self-sufficient). Söù ñoà Phao-loâ ñaõ duøng töø naày trong
2Coâ-rinh-toâ 9:8, “Ñöùc Chuùa Trôøi coù quyeàn ban cho anh em ñuû moïi
thöù ôn ñaày daãy, haàu cho anh em haèng ñuû ñieàu caàn duøng trong moïi
söï, laïi coøn coù rôøi roäng nöõa ñeå laøm caùc thöù vieäc laønh”. Do ñoù, söï
“thoûa loøng” chaúng nhöõng laø moät thaùi ñoä maø cuõng laø moät söï cam
quyeát ñeå laáy laøm ñuû cho mình.
Khi coù söï “tin kính” cuøng vôùi söï “thoûa loøng” thì ñaõ ñöôïc moät
“lôïi lôùn” (Hy-laïp, porismos megas: superior/ultimate gain). Khi
xöa, töø naày ñöôïc duøng ñeå noùi ñeán vieäc laøm aên thaønh coâng phaùt
ñaït, lôøi laõi lôùn hay laø moät söï trao ñoåi ñem ñeán nhieàu lôïi loäc. Khi
töø “lôïi” (porismos: gain) ñöôïc duøng ñôn ñoäc thì coù haøm yù veà vaät
chaát vaø tieàn baïc, nhöng khi ñöôïc duøng vôùi tính töø “lôùn” (megas:
great) thì ñaõ trôû neân moät thaønh ngöõ coù yù nghóa lôïi ích vöôït leân treân
tieàn cuûa vaät chaát.
Theá thì, moät ngöôøi thieâng lieâng coù neáp soáng ñeïp loøng Ñöùc Chuùa
Trôøi, khoâng bon chen ñua ñoøi laø moät ngöôøi ñang treân ñaø thaønh
coâng trong söï soáng ñôøi ñôøi.
Cho neân, lôøi khuyeân cuûa Söù ñoà Phao-loâ thaät ñôn sô nhöng thaâm
thuùy: “Nhö vaäy, mieãn laø ñuû aên
ñuû maëc thì phaûi thoûa loøng; Coøn
nhö keû muoán neân giaøu coù, aét sa
vaøo söï caùm doã, maéc baãy doø, ngaõ
trong nhieàu söï tham muoán voâ lyù
thieät haïi kia, laø söï laøm ñaém ngöôøi
ta vaøo söï huûy dieät hö maát. Bôûi
chöng söï tham tieàn baïc laø coäi reã
moïi ñieàu aùc, coù keû vì ñeo ñuoåi
noù maø boäi ñaïo, chuoác laáy nhieàu ñieàu ñau ñôùn.” (1 Ti-moâ-theâ 6:8-
10)
Muïc Sö Hoà Theá Nhaân

34 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


Sinh hoaït
Giaùo Haït

Hoäi Thaùnh Jacksonville, Florida


Chuùa Nhaät 10/8/08 HT Jacksonville toå chöùc Hoäi Ñoàng Truyeàn Giaùo.
Dieãn giaû laø OÂng Baø Muïc Sö Livingston, cöïu Giaùo Só taïi Vieät Nam. Sau
tieát muïc caàm côø caùc quoác gia dieãn haønh trong tieáng nhaïc “Tinh Binh

Muïc Sö Quaûn Nhieäm phoûng vaán dieãn giaû trong HÑTG

Gieâ-xu Tieán Leân”, caû hoäi chuùng cuøng thôø phöôïng Chuùa caùch vui möøng.
Muïc sö quaûn nhieäm phoûng vaán dieãn giaû veà lyù do töø boû ñôøi soáng eâm aám,
sung tuùc taïi ñaây, tình nguyeän sang Vieät Nam xa xoâi, ngheøo thieáu ñeå
truyeàn giaûng Phuùc AÂm. OÂng Baø cho bieát duø raát yeâu thöông ñaát nöôùc vaø
gia ñình nhöng OÂng Baø yeâu Chuùa vaø yeâu linh hoàn ñoàng loaïi nhieàu hôn.
Con daân Chuùa ñaõ höùa daâng vaøo quyõ truyeàn giaùo $9,836.00 Myõ kim.
Thaät taï ôn Chuùa. Lôøi Chuùa cuõng ñaõ caûm ñoäng moät thieáu nieân höùa
nguyeän sau khi toát nghieäp Trung Hoïc vaøo naêm tôùi seõ ñi truyeàn giaùo moät
naêm taïi quoác ngoaïi.
Muïc Sö Nguyeãn Thaønh Nguyeân

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 35


Ban Haùt Thieáu Nieân HT Jacksonville toân vinh Chuùa trong ngaøy HÑTG

Thaùnh Kinh Thaàn Hoïc Vieän - Leã Khai Giaûng Khoùa Muøa Thu
Leã Khai Giaûng Khoùa Muøa Thu 2008 ñöôïc toå chöùc luùc 19:30 toái 24/8/
2008, taïi Trung Taâm
Tin Laø n h Anaheim.
Hieän dieän coù caùc sinh
vieân, Ban Giaùo Sö, caùc
toâi con Chuùa, vaø quan
khaùch xa gaàn. Muïc Sö
Vieän Tröôûng Nguyeãn
Anh Taøi ban phaùt Lôøi
Chuùa qua söù ñieäp
“Tieáp Noái Chöùc Vuï”
theo Gioâ - sueâ 1:1-3,
nhaéc laïi göông trung
tín cuûa Gioâ-sueâ, cuûa EÂ-
li-seâ vaø loãi laàm cuûa
MS Hoà Hieáu Haï caàu nguyeän cho Ban Ñieàu Haønh Gheâ-ha-xi, nhaéc nhôû
vaø nhaân vieân TKTHV caùc baïn sinh vieân
nhaän ra thôøi ñieåm cuûa Chuùa cho chöùc vuï. Ai naáy ñöôïc khích leä qua lôøi
Chuùa. Sau giôø thôø phöôïng laø böõa tieäc thoâng coâng vui veû.

Hoäi Thaùnh San Gabriel Valley, California


Leã Caûm Taï Chuùa veà 30 naêm chöùc vuï taïi HT San Gabriel Valley vaø 50
naêm thaønh hoân cuûa OÂng Baø Muïc Sö Phan Minh Taân, ñöôïc toå chöùc long
troïng taïi Hoäi Thaùnh vaøo Chuùa Nhaät 24/8/08. Caùc ban ngaønh ñeàu goùp
phaàn ca ngôïi Chuùa, baøy toû loøng tri aân vaø chuùc möøng OÂng Baø Muïc Sö.
Buoåi leã cuõng coù söï tham döï vaø chuùc möøng cuûa caùc toâi con Chuùa töø
caùc Hoäi Thaùnh trong vuøng. Muïc Sö Nguyeãn Anh Taøi, GHT ñaõ ban phaùt
Lôøi Chuùa vôùi söù ñieäp “Baùo Ñaùp Ôn Laønh Chuùa.” Sau giôø thôø phöôïng laø
böõa tieäc trong tình thoâng coâng vui veû, aám cuùng.
Moät ngöôøi tham döï

36 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


Caùc Hoäi Thaùnh Vuøng Carolina
Traïi Gia Ñình vuøng Carolina ñöôïc toå chöùc laàn ñaàu taïi Camp Oak Hill,
Oxford, N. Carolina, töø 30/8-1/9, do Hoäi Thaùnh Raleigh toå chöùc. Chuû
ñeà:”Gia Ñình Haïnh Phuùc”. Dieãn giaû:Muïc Sö Phan Vónh Cöï töø Vieät Nam.
Coù khoaûng 200 traïi vieân tham döï. Ñòa ñieåm toå chöùc ñeïp vaø tieän nghi
nhöng khaù xa, neân ngoaøi HT Raleigh, chæ coù moät soá ít ñeán töø caùc HT
khaùc, trong ñoù coù HT Baùp-tít Winston Salem. Caùc toâi tôù Chuùa tham döï

Caùc tín höõu tham döï traïi

Caùc tín höõu nhaän Thaùnh Leã Baùp-tem

goàm coù OÂB Muïc Sö Phan Vónh Cöï, OÂB Muïc Sö Nguyeãn Vaên Naêm, OÂB
Muïc Sö Quang Nhaät Anh Taøi, OÂBMSNC Traàn Thaùi Nhieäm, OÂBMSNC
Traàn Thaùi Nghieâm. Coù 4 thaân höõu cuûa HT Raleigh tieáp nhaän Chuùa.
Trong kyø traïi, Muïc Sö Nguyeãn Vaên Naêm, quaûn nhieäm HT North Carolina
ñaõ cöû haønh thaùnh leã Baùp-tem cho 8 taân tín höõu HT Raleigh.
Ai naáy ñeàu löu luyeán nhöõng giôø phuùt sinh hoaït, nhöõng böõa aên thoâng
coâng thaém thieát tình nghóa, thoûa nguyeän ñöôïc nghe lôøi Chuùa ngoït ngaøo
vaø heïn gaëp nhau taïi Traïi Gia Ñình 2009, seõ do HT Greensboro toå chöùc.
Ñöôïc bieát Ban Hieäp Nguyeän vuøng ñaõ ñöôïc thaønh laäp caùch ñaây saùu
naêm, goàm caùc Hoäi Thaùnh: Charlotte, Greensboro, Raleigh vaø Greenville

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 37


(South Carolina), ñeå hieäp nguyeän haèng thaùng, boài linh haèng naêm, vaø
cuøng toå chöùc Leã Giaùng Sinh.
Muïc Sö Nguyeãn Vaên Naêm, Tröôûng Ban Hieäp Nguyeän

Caùc Hoäi Thaùnh vuøng Atlanta, Georgia - Traïi Taâm Giao


Laàn ñaàu tieân Traïi Boài Linh gia ñình ñöôïc caùc Hoäi Thaùnh vuøng Atlanta
toå chöùc töø toái thöù Saùu 29/8 ñeán 1/9/2008, chuû ñeà “Ñoàng Taâm Tình”, vôùi
khoaûng 160 ngöôøi tham döï. Dieãn giaû laø OÂng Baø Muïc Sö Nguyeãn Thæ.

Caùc tín höõu tham döï Traïi Taâm Giao

Qua 4 baøi giaûng vôùi chuû ñeà “Kính Chuùa - Yeâu Ngöôøi”, “Hieäp Moät”,
“Taêng Tröôûng” vaø “Ñoàng Taâm Tình”, Muïc Sö ñaõ giuùp cho traïi vieân coù
caùi nhìn thaáu ñaùo veà caùc moái töông quan cuûa moät Cô-ñoác nhaân. Baø
Nguyeãn Thæ ñaõ thuyeát trình ñeà taøi: “Soáng Khoân Ngoan” vaø “Chaân Dung
Moät Gia Ñình Vöõng Maïnh”. Chuùa ñaõ ban phöôùc thaät nhieàu cho traïi
khieán ai naáy ñeàu vui thoûa.
Muïc Sö Nguyeãn Taán Phöôùc, QN HT Morrow, GA

Hoäi Ñoàng Nam Giôùi Phuï Nöõ Vuøng Taây Nam


Hoäi Ñoàng Boài Linh cuûa caùc Ban Nam Giôùi & Phuï Nöõ vuøng Taây Nam
ñöôïc toå chöùc taïi HT North Houston, Texas vaøo ngaøy 23/8. Coù hôn 160
con caùi Chuùa töø caùc HT Austin, Dallas, New Orleans vaø xa nhaát laø
Amarillo, tham döï. Thaät laø moät ngaøy ñaày phöôùc haïnh. Hoäi Ñoàng ñöôïc
nghe töôøng trình sinh hoaït cuûa caùc Ban Nam Giôùi Phuï Nöõ trong vuøng.
Ñieàu khích leä laø Hoäi Thaùnh New Orleans ñaõ thaønh laäp Ban Phuï Nöõ.

Quyù toâi con Chuùa thamdöï Hoäi Ñoàng

38 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


Caùc toâi tôù Chuùa tham döï Hoäi Ñoàng

Ñoaøn Tröôûng Nam Giôùi, Muïc Sö Leâ Vaên Thanh, giaûng Lôøi Chuùa vôùi
ñeà taøi “Thôø Phöôïng Ñöùc Chuùa Trôøi.” Buoåi chieàu, baø Samuel OÂng Hieàn,
Ñoaøn Tröôûng Phuï Nöõ, chuû toïa giôø baàu cöû taân UÛy Vieân Vuøng. Baø Nguyeãn
Phuùc Taàn ñaéc cöû, thay theá baø cöïu uûy vieân Traàn Vaên Haïnh, ñaõ maõn
nhieäm sau ba nhieäm kyø lieân tieáp (6 naêm) theo quy ñònh noäi quy Ñoaøn.
Giôø hoäi thaûo do baø Ñoaøn Tröôûng ñaûm traùch, vôùi ñeà taøi “Saép Ñaët Laïi
Thöù Töï Öu Tieân Trong Ñôøi Soáng.” Maëc duø khoâng ñuû thì giôø, nhöng Hoäi
Ñoàng cuõng hoïc hoûi ñöôïc nhieàu ñieàu ích lôïi cho ñôøi soáng theo Chuùa.
Chaân thaønh caùm ôn HT N. Houston, Ban Nam Giôùi Phuï Nöõ Houston
ñaõ chuaån bò moïi vieäc thaät chu ñaùo. Hoäi Ñoàng chaám döùt luùc 4 giôø 30
cuøng ngaøy trong baàu khoâng khí phaán khôûi vaø heïn sang naêm gaëp nhau.
Baø Traàn Vaên Haïnh

Hoäi Thaùnh Long Beach, California


Ngaøy 25/5, moät buoåi sinh hoaït ngoaøi trôøi ñaõ ñöôïc toå chöùc beân bôø bieån,
taïi khu du lòch Long Beach Aquarium thaät vui veû phöôùc haïnh. Ngaøy
10/8, Hoäi Thaùnh kyû nieäm 16
naêm thaønh laäp ñoàng thôøi toå
chöùc tieäc thoâng coâng möøng
thaà y Leâ Minh Sôn vaø thaà y
Nguyeãn Duy Ñònh toát nghieäp
Thaùnh Kinh Thaàn Hoïc Vieän.
Chuùa cho buoåi leã vui vaø ñaày
ôn Chuùa.
Ngaø y 20-21/8 laø Thaù n h
Kinh Muøa Heø cho thieáu nhi.
Cuøng vôùi caùc em, ngöôøi lôùn
cuõng ñöôïc boài linh vôùi dieãn giaû
Thaùnh Kinh Muøa Heø
nhaø thaät thoûa nguyeän. Hoäi

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 39


Kyû nieäm 16 naêm thaønh laäp vaø möøng hai sinh vieân toát nghieäpThaàn hoïc

Thaùnh daâng lôøi taï ôn Chuùa. Xin quyù toâi con Chuùa xa gaàn, nhôù ñeán HT
Long Beach maø caàu thay cho.
Leâ Minh Sôn/TKHT

Hoäi Thaùnh Midway City, California - Hoïp Maët EE


Laàn ñaàu tieân buoåi hoïp maët caùc tín höõu hoïc Linh Vuï Chöùng Ñaïo Saâu
Roäng (EE) vuøng Orange County ñöôïc toå chöùc taïi HT Midway City vaøo
thöù Baûy 6/9/08, nhaèm khích leä nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc ñaøo taïo aùp duïng
linh vuï naày cho Hoäi Thaùnh. Coù 200 ngöôøi tham döï, chöông trình goàm
nhöõng lôøi chöùng cuûa caù nhaân vaø cuûa caùc Hoäi Thaùnh ñaõ aùp duïng Linh
Vuï Chöùng Ñaïo Saâu Roäng. Sau ñoù Muïc Sö Toân Thaát Bình giaûng Lôøi
Chuùa, khích leä caùc toâi con Chuùaï. Buoåi hoïp maët keát thuùc vôùi moät böõa
tieäc thoâng coâng vui veû trong tinh thaàn cam keát phuïc vuï Chuùa.

Daï Tieäc Truyeàn Giaûng - Nam California


Thöù Saùu 5/9/08 moät buoåi Tieäc Truyeàn Giaûng cho caùc Hoäi Thaùnh vuøng
Orange County
vaø phuï caän
ñöôï c toå chöù c
taïi Seafood
W o r l d
Restaurant. Coù
500 ngöôøi tham
döï, trong soá ñoù
moät nöûa laø
thaân höõu, ñeán
töø 12 Hoäi
Thaùnh. Chuùa
Caùc thaân höõu tieáp nhaän Chuùa trong daï tieäc truyeàn giaûng

40 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


ñaõ duøng Muïc Sö Toân Thaát Bình ban phaùt moät söù ñieäp ñaëc bieät. Coù 72
ngöôøi lôùn vaø 5 thieáu nhi tieáp nhaän Chuùa.

Hoäi Thaùnh Westminster, California


Hoäi Thaùnh Westminster toå chöùc Hoäi Ñoàng Truyeàn Giaùo vaøo Chuùa Nhaät
7/9/08. Nhö
moïi naêm, tín
höõu baøy toû
tinh thaàn
truyeàn giaùo
tích cöï c sau
söù ñieä p cuû a
Muï c Sö Toâ n
Thaát Bình. Coù
13 ngöôøi höùa
nguyeän caàu
Höùa nguyeän daâng mình cho coâng taùc truyeàn giaùo nguyeä n cuõ n g
nhö daâng mình cho vieäc Truyeàn Giaùo. Soá höùa vaø daâng trong ngaøy
Truyeàn Giaùo laø $14,294 Myõ kim. Taï ôn Chuùa.
Muïc Sö Khuùc Minh Ñaøng

Hoäi Thaùnh North Hollywood, California


Caûm taï Chuùa ñaõ ban phöôùc vaø höôùng daãn Hoäi Thaùnh suoát 33 naêm qua.
Muøa Heø naêm nay Hoäi Thaùnh ñaõ coù caùc sinh hoaït nhö sau:
Chuùa Nhaät 25/5/08: Leã thôø phöôïng vaø sinh hoaït do Ban Nam Giôùi,
Phuï Nöõ vaø Tröôøng Chuùa Nhaät toå chöùc taïi Veteran Memorial Park.
Chuùa Nhaät 15/06/08: Leã thôø phöôïng, caàu nguyeän vaø taëng quaø khích
leä hoïc sinh, sinh vieân caùc caáp ñöôïc leân lôùp vaø toát nghieäp nieân khoùa
2007-2008.
Chuùa Nhaät 27/07/08: Leã thôø phöôïng Caûm Taï Chuùa vaø Kyû Nieäm 33
naêm Thaønh Laäp Hoäi Thaùnh.
Töø 10-16]8]08: Lôùp Thaùnh Kinh Muøa Heø (VBS): Coù treân 30 Thieáu
Nieân vaø Thieáu Nhi tham döï.
Töø 30/8-1/9/08: Traïi Gia Ñình, laø cao ñieåm sinh hoaït muøa Heø haøng
naêm. Caûm taï Chuùa, töø naêm 2004, Hoäi Thaùnh ñaõ caäy ôn Chuùa toå chöùc
vaø hoã trôï Traïi Heø Gia Ñình vaøo cuoái tuaàn nghæ Leã Lao Ñoäng, tröôùc khi
caùc hoïc sinh, sinh vieân böôùc vaøo nieân hoïc môùi. Ñeå taát caû Nam Phuï Laõo
AÁu trong Hoäi Thaùnh coù theå thoaûi maùi tham döï, coù choã aên ôû tieän nghi,
ban ñieàu haønh traïi phaûi giöõ choã tröôùc caû naêm. Moãi kyø traïi ñeàu thöïc
hieän “T- shirt” coù in logo vaø chuû ñeà traïi laøm quaø kyû nieäm cho traïi sinh.
Ñòa ñieåm traïi naêm nay taïi El Camino Pines, vôùi chuû ñeà “Yeâu Hoäi
Thaùnh”, coù 96 traïi vieân töø 1 ñeán 94 tuoåi. Giôø tónh nguyeän, söù ñieäp
Thaùnh Kinh, thoâng coâng, sinh hoaït do MSQN Nguyeãn Sanh Ngoïc, MSNC
Leâ Vaên Toång, OÂng Nguyeãn Höõu AÙi chia xeû vaø thaûo luaän cuøng caùc traïi

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 41


vieân, khích leä toâi con Chuùa haêng say thôø phöôïng, phuïc vuï Chuùa vaø Hoäi
Thaùnh. OÂng Nguyeãn H. AÙi töôøng trình vaø chieáu nhöõng hình aûnh môùi
nhaát (7/2008) veà “Tín Ngöôõng taïi Vieät Nam Ngaøy Nay” vaø sinh hoaït caùc
HT Mieàn Baéc. OÂng Phaïm Xuaân Thieân nhaân chuyeán thaêm Vieät Nam 7
tuaàn töø Baéc voâ Nam ñeå hoaøn taát moân nhieäm yù taïi tröôøng Thaàn Hoïc
Fuller, ñaõ veà kòp tham döï traïi ñaõ laøm chöùng vaø chieáu hình aûnh caùc Hoäi
Thaùnh oâng baø gheù thaêm. Toaøn theå Hoäi Thaùnh caûm taï Chuùa, thoûa loøng
veà nhöõng phöôùc haïnh Chuùa ban trong kyø traïi vôùi lôøi höùa nguyeän Kính
Meán Chuùa, Yeâu Hoäi Thaùnh, chung söùc Xaây Döïng Hoäi Thaùnh.
Nguyeãn Thieän Nhaân, TKHT

Hoäi Thaùnh New Iberia, Louisiana


Vaøo ngaøy 16, 17/8/2008, Muïc Sö Giaùo Haït Tröôûng ñaõ ñeán chuû toïa buoåi
Leã Cung Hieán côû sôû vaø möøng 4 naêm thaønh laäp Hoäi Thaùnh. Muïc Sö

Hoäi Thaùnh Iberia vaø cô sôû trong Leã Cung Hieán

42 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


Huyønh Thieân Töù vaø
caùc tín höõu HT New
Orleans cuõng ñeán
chung vui. Hieän nay,
thaà y Leâ Hoà n g Laï c ,
Thö Kyù vaø Ban Chaáp
Haønh lo ñieàu haønh
coâng vieäc Chuùa. Nhö
theá, Giaùo Haït coù
theâm moät Hoäi Thaùnh
trong tieåu bang naøy
ñeå giôùi thieäu ôn cöùu
roãi cho ñoàng baøo.
Ban Thanh Nieân ca ngôïi Chuùa Hoäi Thaùnh Iberia
baét ñaàu chæ vôùi moät
con soá khieâm nhöôøng, goàm caùc tín höõu töø Vieät Nam vaø moät soá taân tín
höõu, nhoùm tín höõu naøy ñaõ noã löïc xaây döïng hoäi thaùnh vaø mua ñöôïc moät
sô sôû khang trang ñeå thôø phöôïng Chuùa. Khoaûng hai naêm tröôùc, Muïc sö
GHT Nguyeãn Anh Taøi coù dòp vieáng thaêm, giaûng Lôøi Chuùa cho Hoäi
Thaùnh. Gaàn ñaây HT Iberia quyeát ñònh xin gia nhaäp Giaùo Haït ñeå ñöôïc
thoâng coâng vaø naâng ñôõ trong böôùc ñöôøng theo Chuùa.
Xin quyù toâi con Chuùa khaép nôi nhôù caàu nguyeän cho hai Hoäi Thaùnh
naøy, nhaát laø ñoàng baøo Vieät Nam soáng trong vuøng thöôøng ñoái dieän vôùi
thieân tai baõo luït.

Hoäi Thaùnh Wheaton, Illinois


Traïi Gia Ñình cuûa Hoäi Thaùnh ñöôïc toå chöùc töø 22-24/8/2008 taïi
Michawana Campground, Michigan, dieãn giaû laø Muïc Sö Ñaëng Theá Quaân,
quaûn nhieäm HT Central Valley, CA. Vôùi caùc ñeà taøi “Mang Laáy Gaùnh
Naëng Cho Nhau” trong Ga-la-ti 6:1-5, “Vision for Manhood and Why It
is Important in a Christian Family” theo Ma-thi-ô 4:1-10, vaø “Four Key

Caùc Traïi Sinh tham döï Traïi Gia Ñình

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 43


Manhood Ceremonies and Why They are Necessary in a Christian
Family” theo Maùc 9:2-8. Muïc Sö ñaõ duøng song ngöõ Anh Vieät ñeå giuùp
caùc baïn treû hieåu Lôøi Chuùa. Chuùa ñaõ ban phöôùc traøn ñaày treân kyø traïi,
khieán traïi sinh thaät vui thoûa caûm taï Chuùa. Beân caïnh sinh hoaït boài linh,
traïi cuõng coù caùc sinh hoaït theå thao, ñoá vui Kinh Thaùnh, thoâng coâng qua
caùc böõa aên.
Moät tín höõu tham döï traïi

Hoïp Maët Gia Ñình Treû Nam California


Toái thöù Baûy, 27/9/2008, caùc vôï choàng treû trong caùc Hoäi Thaùnh vuøng
Nam California ñaõ coù dòp gaëp gôõ taïi Nhaø Thôø Tin Laønh Orange. Ñaây laø
buoåi Hoïp Baïn gia ñình treû ñaàu tieân do ban Gia Ñình, Gia Ñình Treû vaø
ban Thanh Traùng Hoäi Thaùnh Orange phoái hôïp toå chöùc. Chöông trình töø
7:30 ñeán 9:30. Hai dieãn giaû Muïc sö Phan Traàn Duõng vaø Baø Minh Nguyeân
ñaõ trình baøy chung moät ñeà taøi, trong hai khía caïnh khaùc nhau: “Ñeå Laïi
Gì Cho Con?”
Coù 170 ngöôøi lôùn vaø 85 em döôùi 12 tuoåi töø 15 HT, trong vaø ngoaøi
Giaùo Haït tham döï. Chöông trình chæ coù 2 tieáng ñoàng hoà neân ai naáy ra
veà trong luyeán tieác. Moät vaøi ngöôøi ñeà nghò neân toå chöùc hoïp baïn Gia
Ñình Treû moãi hai thaùng moät laàn. Moät soá khaùc ñeà nghò neân toå chöùc hoïp
baïn nguyeân moät ngaøy ñeå coù nhieàu thì giôø trao ñoåi vaø hoïc hoûi hôn.
Minh Nguyeân

Florida - Traïi Nguoàn Phöôùc


Traïi Nguoàn Phöôùc ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy 30 vaø 31/08 taïi Masterpiece
Gardens Family Conference Center, Lake Wales, Florida. Vôùi chuû ñeà:
“Soáng Döôùi Ñaát, Chaêm Treân Trôøi” theo caâu goác trong II Coâ-rinh-toâ 4:18:
“Bôûi chuùng ta chaúng chaêm söï thaáy ñöôïc, nhöng chaêm söï khoâng thaáy
ñöôïc; vì nhöõng söï thaáy ñöôïc chæ laø taïm thôøi, maø söï khoâng thaáy ñöôïc laø
ñôøi ñôøi khoâng cuøng vaäy.” Dieãn giaû: Muïc sö Thomas H. Stebbins. Coù
khoaûng 350 traïi sinh tham döï. Chuùa cho thôøi tieát thaät toát, maëc duø döï

Traïi Nguoàn Phöôùc 2008

44 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


baùo thôøi tieát cho
bieát coù theå baõo.
Taï ôn Chuù a ñaõ
nhaäm lôøi caàu xin
cuûa con caùi Chuùa,
Caù c buoå i nhoù m
ñöôïc ñaày ôn
Chuùa, moïi ngöôøi
ñeàu vui veû. Ngaøy
31/08/08 cuõng laø
ngaøy kyû nieäm 54
naê m thaø n h hoâ n
cuûa oâng baø Muïc
Kyû nieäm 54 naêm ngaøy cöôùi cuûa Sö dieãn giaû, neân
OÂB MS Thomas Stebbins taïi Traïi Nguoàn Phuôùc Traïi ñaõ coù chöông
trình möøng “hoân
nhaät”, ñem laïi nieàm vui cho oâng baø giaùo só.
Muïc Sö Nguyeãn Hoaøi Ñöùc

Hoäi Thaùnh Nam vaø Baéc Philadelphia, Pennsylvania


Trong ngaøy 20 vaø 21/9 vöøa qua, hai Hoäi Thaùnh Philadelphia coù ba
sinh hoaït quan troïng.
Hoïp Hieäp nguyeän vuøng. Saùng thöù Baûy 20/9/08 caùc toâi tôù Chuùa vuøng
Ñoâng Baéc Haï, töø New York ñeán Washington DC, ñaõ hoïp maët ñoâng ñuû

Ban haùt ca ngôïi Chuùa


taïi Hoäi Thaùnh North Philadelphia. Muïc Sö Giaùo Haït Tröôûng Nguyeãn
Anh Taøi thaêm vieáng vaø duøng Lôøi Chuùa khích leä nhöõng ngöôøi haàu vieäc
Chuùa taïi ñaây. Vuøng naøy nay coù theâm OÂB Muïc Sö Ñaøo Thöông, thaày coâ
TÑ Nguyeãn Kyø Sinh, TÑ Nguyeãn Thanh Böûu, thaày coâ TÑ Nguyeãn Syõ
Thuaän. Sau buoåi nhoùm, caùc toâi tôù Chuùa ñeán thaêm tö gia cuûa OÂB Muïc Sö
Ñaøo Vieät Tieán vaø coù dòp laøm chöùng ôn laønh Chuùa ban vaø ñöôïc caàu
nguyeän ñaëc bieät cho chöùc vuï vaø Hoäi Thaùnh. Ai naáy ñeàu vui thoûa vaø

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 45


Caàu nguyeän cho caùc toâi tôù Chuùa taïi hai HT Philadelphia
ñöôïc khích leä. Caûm taï Chuùa ñaõ ñaïi duïng oâng baø Muïc Sö Ñaøo Vieät Tieán
trong chöùc vuï gaây döïng hai Hoäi Thaùnh Philadelphia ñöôïc vöõng maïnh.
Leã Boå Chöùc: Chuùa Nhaät 21/9/08, Muïc Sö GHT ñaõ giaûng daïy vaø thi
haønh nghi thöùc boå nhieäm Muïc Sö Ñaøo Thöông vaøo chöùc vuï Quaûn nhieäm
HT South Philadelphia vaø TÑ Nguyeãn Kyø Sinh vaøo chöùc vuï Phuï taù. Caùc
Hoäi Thaùnh trong vuøng ñeàu cöû ñaïi dieän tham döï neân nhaø thôø khaù roäng
cuõng khoâng ñuû choã ngoài. Trong cô hoäi naøy, Muïc Sö GHT cuõng giôùi thieäu
TÑ Leâ Thò Hoàng AÂn (baø Ñaøo Vieät Tieán) laø taân Nghò Vieân Ban Chaáp
Haønh Giaùo Haït. Ai naáy ñeàu caûm ñoäng vaø vui möøng khi thaáy caùc toâi tôù
Chuùa ñöôïc Chuùa söû duïng trong traùch nhieäm môùi. Thaät laø ngaøy thôø
phöôïng vui thoûa khi Chuùa ban ôn cho con daân Ngaøi.
Leã Toát Nghieäp TEE, ñöôïc toå chöùc vaøo chieàu 21/9. Ngoaøi hoïc vieân
cuûa hai HT Philadelphia coøn coù 9 hoïc vieân töø HT Harrisburg, do Muïc
Sö Vöông Quoác Syõ höôùng daãn. Muïc Sö Vieän Tröôûng ñaõ long troïng trao
chöùng chæ cuûa Toång Hoäi vaø cuûa Thaùnh Kinh Thaàn Hoïc Vieän cho 34 hoïc

Caùc hoïc vieân toát nghieäp TEE toân vinh Chuùa

46 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


vieân. Caûm töôûng cuûa caùc ñaïi dieän hoïc vieân cho thaáy caùc höôùng daãn
vieân ñaõ raát taän taâm khieán vieäc hoïc Lôøi Chuùa haøo höùng vaø phöôùc haïnh.
Moät ngöôøi tham döï

Hoäi Thaùnh New York, New York


Chuùa Nhaät 24/8/2008. Baø TÑ Leâ Thò Hoàng AÂn, Nghò Vieân BCHGH ñaõ
ñeán laøm Leã Boå Chöùc Truyeàn Ñaïo cho OÂng Nguyeãn Syõ Thuaän.
Buoå i leã coù söï hieä n
dieän cuûa Muïc Sö Frank
Quinones, ñaïi dieän Hoäi
Thaù n h C&MA Spanish,
Muïc Sö Ñaøo Vieät Tieán, Baø
QPMS Leâ Vaên Hoàng/HT
Philadelphia; Baø Traà n
Ngoïc Danh/HT Stratford,
TÑ Nguyeãn Thanh Böûu/
HT South New Jersey;
OÂng Phaïm Huaân Phong/
ñaïi dieän HT Union, vaø
Caàu nguyeän cho OÂB TÑ Nguyeãn Syõ Thuaän
ñoâng ñaûo con caùi Chuùa
HT New York vaø Hoäi Thaùnh baïn. Ngoaøi ra caùc HT Harrisburg, Erie, vaø
Syracuse cuõng göûi thö vaø quaø chuùc möøng. Ñaày tôù Chuùa ñaõ duøng Lôøi
Chuùa trong I Ti-moâtheâ 6:11-12 ñeå giaûng daïy vaø khích leä vôùi ñeà taøi
“Ngöôøi Cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi”. Sau baøi giaûng laø Leã Ñaët Tay Caàu Nguyeän.
Caùc con caùi Chuùa coù dòp chuùc möøng Thaày Coâ TÑ Nguyeãn Syõ Thuaän.
Buoåi leã keát thuùc vôùi tieäc lieân hoan thaân maät, caùc toâi con Chuùa coù
dòp thoâng coâng vui veû vôùi nhau trong ôn Chuùa.
Muïc Sö Leâ Phöôùc Thuaän, Quaûn Nhieäm

Hoäi Thaùnh Worcester, Massachusett


Chuùa Nhaät 12/10, Muïc Sö Döông Taán Taøi, QN, ñaõ phaùt chöùng chæ cuûa
Toång Hoäi cho hai Chaáp söï laø anh Dieäp Tuù AÂn vaø anh Cao Troïng Nghóa,
hoaøn taát Chöông Trình Giaùo Duïc
Thaàn Hoïc Môû Roäng “Cuoäc Ñôøi
Chuùa Cöùu Theá”. Hai anh ñaõ toû lôøi
caùm ôn Muïc Sö Quaûn Nhieäm cuõng
nhö caùc vò tieàn nhieäm ñaõ daønh thì
giôø höôùng daãn mình hieåu theâm veà
Chuùa Cöùu Theá, ñoàng thôøi khuyeán
khích caùc anh chò em trong Hoäi
Thaùnh ghi danh tham döï chöông
trình hoïc naøy.
Thuûy Nguyeãn

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 47


Hoäi Thaùnh South Bay, California
Töø 30/8-1/9/08, vaøo dòp Leã Lao Ñoäng, HT South Bay ñaõ toå chöùc Traïi
Gia Ñình taïi William Heise County Park, San Diego. Coù khoaûng 60
tham döï, trong soá ñoù coù 8 thaân höõu. Vôùi chuû ñeà: “Chieáu Saùng,” Muïc Sö
Nguyeãn Hoaøng Tuaán, QN, ñaõ chia xeû lôøi Chuùa cho traïi sinh. Truyeàn

Caùc tin höõu HT South Bay tham döï traïi

Ñaïo Phuï Taù Jimmy Khaùnh, höôùng daãn thanh thieáu nieân. Trong giôø tónh
nguyeän Thaày Khaùnh vaø oâng Ngoâ Minh Trieát ñaõ chia xeû lôøi Chuùa, giuùp
traïi sinh quyeát taâm soáng cuoäcñôøi chieáu saùng nhö ñuoác trong theá gian.
Ngoaøi phaàn döôõng linh, coøn coù caùc sinh hoaït coäng ñoàng, ñoá Kinh Thaùnh,
löûa traïi. Vì traïi toïa laïc treân nuùi cao neân ñöôøng ñi quanh co, nhöng raát
ñeïp. Phong caûnh töôi maùt, cuøng vôùi chöông trình sinh hoaït vui veû ñaõ
ñem laïi cho caùc traïi sinh nhöõng ngaøy traïi thoûa nguyeän. Ban Toå Chöùc
cuõng trao phaàn thöôûng cho caùc toå ñaõ xuaát saéc thi ñua trong caùc sinh
hoaït traïi. Ban Phuï Nöõ HT ñaõ phuï traùch phaàn aåm thöïc thaät chu ñaùo.
Muïc Sö Nguyeãn Hoaøng Tuaán, Quaûn Nhieäm

Hoäi Thaùnh Northshore, California


Taï ôn Chuùa, ngaøy 11/10/08, Muïc Sö GHT Nguyeãn Anh Taøi ñaõ nhaän lôøi
môøi ñeán thaêm Hoäi Thaùnh Tin Laønh Northshore vaø caùc Hoäi Thaùnh vuøng
Baéc California. Nhaân
dòp naøy, HT Northshore
ñaõ toå chöùc Chöông
Trình Boài Linh vaø Leã
Boå Chöùc Muïc Sö thöïc
thuï cho Muïc Sö Nguyeãn
Khaéc Phöôùc. Buoåi leã
dieãn ra moät caùch toát
ñeïp, vinh hieån danh
Chuùa, laø nieàm khích leä
cho toâi con Chuùa trong
söï trung tín haàu vieäc Caàu nguyeän cho OÂB Muïc Sö Nguyeãn K. Phuôùc

48 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


Ngaøi. Xin quyù vò nhôù ñeán Hoäi Thaùnh Northshore trong lôøi caàu nguyeän
vaø ñaëc bieät caàu nguyeän cho chöùc vuï OÂng Baø Muïc Sö Nguyeãn Khaéc
Phöôùc.
Muïc Sö Chaâu An Phöôùc, QN

Ngaøy Ñi Boä Gaây Quyõ Phaùt Thanh Tin Laønh 2008


Ngaøy Ñi Boä Gaây Quyõ laàn thöù 14 cuûa Chöông Trình Phaùt Thanh Tin
Laønh ñaõ ñöôïc toå chöùc vaøo thöù Baûy 4/10/08. Thôøi tieát nhöõng ngaøy ñaàu

Caùc tín höõu tham döï Ñi Boä Gaây Quyõ PTTL

tuaàn noùng böùc vaø döï baùo Ngaøy Ñi Boä seõ möa (30-40%). Mieàn Nam
California khoâ haïn neân raát caàn möa neân ai cuõng möøng nhöng xin Chuùa
giöõ möa laïi cho ñeán chieàu toái vaø Chuùa ñaõ nhaäm lôøi. Thôøi tieát hoâm ñoù
thaät toaøn haûo, deã chòu cho ngöôøi ñi boä. Hôn 300 toâi con Chuùa ñuû moïi
löùa tuoåi, töø 22 Hoäi Thaùnh trong vaø ngoaøi Giaùo Haït tham döï, noùi leân söï
hoã trôï maïnh meõ cho coâng taùc rao truyeàn Phuùc AÂm qua phöông tieän
truyeàn thanh. Ban Toå Chöùc thaät caûm ñoäng vaø ñöôïc khích leä khi thaáy
caùc cuï lôùn tuoåi cuõng haêng haùi tham döï.
Caûm taï Chuùa, duø tình hình kinh teá cöïc kyø khoù khaên, nhöng soá tieàn
gaây quyõ ñöôïc hôn $91,000.00, moät con soá vöôït quaù mong öôùc cuûa moïi
ngöôøi. Chuùng toâi heát loøng caûm taï Chuùa veà keát quaû lôùn lao naøy. Nhu caàu
cuûa Phaùt Thanh Tin Laønh hieän nay laø $19,000.00 moãi thaùng, soá daâng
hieán trung bình khoaûng $9,000.00 cho neân soá thu trong Ngaøy Ñi Boä seõ
giuùp vaøo soá thieáu moãi thaùng.
Xin chaân thaønh caûm ôn taát caû quyù Muïc sö vaø quyù tín höõu trong caùc
hoäi thaùnh xa gaàn ñaõ tham döï, daâng hieán, hoã trôï Chöông Trình Phaùt
Thanh Tin Laønh trong Ngaøy Ñi Boä vöøa qua. Nguyeän xin Chuùa ban ôn
laønh traøn ñaày treân quyù vò vaø gia ñình, cuõng nhö treân quyù Hoäi Thaùnh.
Ban Phaùt Thanh Tin Laønh

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 49


Hoäi Thaùnh Syracuse, New York
Chuùa Nhaät 28/9, Hoäi Thaùnh ñaõ toå chöùc Leã Boå Chöùc Quaûn Nhieäm cho
TÑ Anthony AÙnh
Nguyeãn. Chuû leã laø
Muïc Sö Hoà Hieáu Haï,
Nghò Vieân BCH Giaùo
Haït. Ngoaøi caùc tín
höõu trong Hoäi
Thaù n h, coø n coù söï
tham döï cuûa Muïc Sö
vaø tín höõu hai Hoäi
Thaù n h Baù p -tít vaø
Hoäi Thaùnh Myõ.
Nhaâ n cô hoä i naø y ,
Hoäi Thaùnh cuõng toå
chöùc huaán luyeän
cho chaáp söï vaøo Caùc tín höõu tham döï buoåi Leã Boå Chöùc
ngaøy thöù Baûy 27/9, coù söï tham döï cuûa vaøi thaønh vieân Ban Chaáp Söï cuûa
Hoäi Thaùnh Erie. Toái thöù Baûy cuøng ngaøy laø buoåi truyeàn giaûng coù 85 tín
höõu vaø 6 thaân höõu tham döï. Xin Chuùa cho haït gioáng Lôøi Chuùa gieo ra
seõ coù cô hoäi gaët haùi trong nhöõng ngaøy tôùi.
Syracuse laø moät thaønh phoá trung bình, caùch New York 5 tieáng laùi
xe, coù khoaûng 3,000 ngöôøi Vieät soáng raûi raùc. Möôøi saùu naêm tröôùc coù vaøi
gia ñình tín höõu töø Vieät Nam
ñeán ñònh cö, sau khi coù theâm
vaøi taân tín höõu, hoï ñaõ hoïp nhau
laïi thôø phöôïng Chuùa vôùi söï
giuùp ñôõ cuûa caùc Muïc Sö Baùp-
tít töø New York. Sau ñoù nhoùm
chung vôùi ngöôøi Myõ vaø taïo maõi
ñöôïc cô sôû. Keå töø thaùng Möôøi
2007, Hoäi Thaùnh thôø phöôïng
Chuùa rieâng vaøo buoåi chieàu. Hoäi
Thaùnh ñaõ quyeát ñònh xin gia
nhaäp Giaùo Haït Vieät Nam Hoa
Kyø vaø ñöôï c chaá p thuaä n töø
Caàu Nguyeän cho OÂBTÑ Anthony AÙnh Nguyeãn thaùng Hai, 2008. Chuùa ñaõ döï
bò TÑ Anthony AÙnh Nguyeãn, phuïc vuï Chuùa trong chöùc vuï Tröôûng Laõo,
sau ñoù ñöôïc Chuùa keâu goïi daâng mình haàu vieäc Chuùa, thaày ñaõ theo hoïc
vaø toát nghieäp taïi Thaùnh Kinh Thaàn Hoïc Vieän cuûa Giaùo Haït, ñöôïc Ban
Chaáp Haønh HT Syracuse môøi laøm quaûn nhieäm vaø Ban Chaáp Haønh Giaùo
Haït thuaän boå chöùc. Xin quyù toâi con Chuùa nhôù caàu thay cho Hoäi Thaùnh
taïi ñaây.
Truyeàn Ñaïo Anthony AÙnh Nguyeãn

50 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


PhuÏ Nöõ Trong Kinh Thaùnh

EÂ-xô-teâ
Baø Hoaøng Yeâu Nöôùc
Baøi 5
Qua Trang Phuï Nöõ Trong Kinh Thaùnh kyø tröôùc chuùng ta ñaõ bieát moät soá ñaëc
ñieåm cuûa naøng thieáu nöõ Do-thaùi teân EÂ-xô-teâ. Trong Thoâng Coâng soá naøy, môøi
quyù vò cuøng xem laïi nhöõng chi tieát Kinh Thaùnh ghi veà EÂ-xô-teâ ñeå thaáy chöông
trình cuûa Chuùa daønh cho moät thieáu nöõ ñeïp caû beà trong laãn beà ngoaøi.

T rong chöông trình vaø yù ñònh cao nôi naøo maïng lònh vua vaø chieáu chæ
caû cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, EÂ-xô-teâ, moät ngöôøi ñaõ ñeán, thì trong daân Giu-ña
thieáu nöõ Do Thaùi ñaõ ñöôïc choïn laøm beøn coù söï thaûm saàu, kieâng aên, khoùc
hoaøng haäu nöôùc Ba-tö. Sau khi EÂ- loùc vaø keâu van; laïi coù nhieàu ngöôøi
xô-teâ leân ngoâi hoaøng haäu, Maïc-ñoâ- laáy bao vaø tro laøm giöôøng mình” (EÂ-
cheâ tieáp tuïc ra vaøo cung ñieän ñeå xô-teâ 4:1-3). Khi chieáu chæ cuûa A-sueâ-
thaêm vieáng, chaêm soùc ngöôøi con gaùi ru ban ra khoâng bao laâu thì Maïc-ñoâ-
nuoâi, coøn EÂ-xô-teâ, tieáp tuïc vaâng theo cheâ nghe vaø bieát roõ moïi vieäc. OÂng
moïi ñieàu Maïc-ñoâ-cheâ daïy baûo. Trong bieát vua ñaõ ra leänh cho caùc nhoùm
cung ñieän luùc ñoù coù Ha-man, laø vò daân trong nöôùc Ba-tö raèng vaøo ngaøy
quan ñöù n g ñaà u taá t caû caù c quan 13 thaùng 12, töùc laø thaùng A-ña, hoï
tröôûng. Ha-man kieâu ngaïo vaø thuø ñöôïc pheùp ñaùnh gieát vaø cöôùp laáy
gheùt Maïc-ñoâ-cheâ. Khi bieát Maïc-ñoâ- taøi saûn cuûa ngöôøi Do Thaùi. Khi nghe
cheâ laø ngöôøi Do Thaùi, oâng ta laäp möu tin ñoù, Maïc-ñoâ-cheâ lieàn xeù aùo, maëc
ñeå tieâu dieät taát caû ngöôøi Do Thaùi bao gai vaø phuû tro leân ñaàu. Ñaây laø
trong nöôùc Ba-tö. caùch ngöôøi Do Thaùi thöôøng laøm khi
coù tang cheá hay gaëp chuyeän quaù ñau
Phaûn ÖÙng cuûa Maïc-ñoâ-cheâ vaø EÂ-xô- buoàn, tuyeät voïng. Nhöõng ngöôøi Do
teâ tröôùc chieáu leänh cuûa vua Thaùi khaùc ñang soáng raûi raùc trong
Kinh Thaùnh ghi: “Vaû, khi Maïc-ñoâ- nöôùc Ba-tö khi bieát chieáu chæ cuûa
cheâ bieát heát moïi ñieàu aáy, beøn xeù aùo vua cuõng naèm treân tro buïi, khoùc loùc,
mình, maëc laáy moät caùi bao vaø phuû kieâng aên vaø caàu nguyeän. Coù leõ hoï
tro, roài ñi ra giöõa thaønh, laáy tieáng keâu caàu vôùi Chuùa, xin Ngaøi cöùu giuùp.
lôùn keâu khoùc caùch ñaéng cay. Ngöôøi Veà Hoaø n g haä u EÂ - xô-teâ , Kinh
cuõng ñi ñeán taän tröôùc cöûa vua, vì ai Thaùnh ghi: “Caùc naøng haàu baø EÂ-xô-
maëc caùi bao bò caám khoâng cho vaøo teâ vaø nhöõng hoaïn quan baø ñeàu ñeán
cöûa cuûa vua. Phaøm trong moãi tænh, thuaät laïi söï aáy cho baø. Hoaøng haäu

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 51


beøn buoàn raàu laém. Gôûi quaàn aùo cho EÂ-xô-teâ gôûi ñeán, coù leõ vì tình theá
Maïc-ñoâ-cheâ maëc, ñeå loät bao khoûi quaù nguy ngaäp, khaån tröông, oâng
mình ngöôø i , nhöng ngöôø i khoâ n g phaûi tieáp tuïc maëc bao gai vaø kieâng
khöùng nhaän” (EÂ-xô-teâ 4:4). Hoaøng aên ñeå bieåu loä noãi lo laéng ñau buoàn
haäu EÂ-xô-teâ ôû trong cung ñieän neân cuûa mình.
khoâng bieát chuyeän gì ñang xaûy ra EÂ-xô-teâ 4:5-9 ghi tieáp nhö sau:
cho daân toäc mình. Coù leõ khi caùc “Baáy giôø baø EÂ-xô-teâ goïi Ha-thaùc, moät
naøng haàu vaø hoaïn quan thaáy Maïc- hoaïn quan cuûa vua, maø vua ñaõ ñaët
ñoâ-cheâ ôû ngoaøi coång cung ñieän, maëc haàu chöïc baø, roài baûo ngöôøi ñi ñeán
bao gai, boû tro treân ñaàu, hoï ñeán noùi Maïc-ñoâ-cheâ, hoûi cho bieát coù vieäc gì
cho EÂ-xô-teâ bieát. Vì cuõng laø ngöôøi vaø nhaân sao ñaõ coù vaäy. Ha-thaùc beøn
Do Thaùi, EÂ-xô-teâ hieåu ngay laø Maïc- ñi ra ñeán Maïc-ñoâ-cheâ taïi nôi phoá
ñoâ-cheâ ñang coù chuyeän buoàn lôùn. thaønh ôû tröôùc cöûa vua. Maïc-ñoâ-cheâ
Duø khoâng bieát ñoù laø chuyeän gì, EÂ- thuaät laïi moïi ñieàu ñaõ xaûy ñeán mình,
xô-teâ cuõng buoàn laây vaø tìm caùch vaø soá baïc Ha-man ñaõ höùa ñoùng vaøo
giuùp ngöôøi cha nuoâi. Ñieàu naøy cho kho vua ñaëng coù pheùp tuyeät dieät daân
thaáy, duø baây giôø laø hoaøng haäu, soáng Giu-ña. Ngöôøi cuõng ñöa cho hoaïn
treân nhung luïa, quyeàn quyù, vôùi bao quan moät baûn sao luïc chieáu chæ ñaõ
nhieâu ngöôøi haàu keû haï chung quanh, truyeàn ra taïi Su-sô ñaëng tuyeät dieät
EÂ-xô-teâ vaãn yeâu thöông vaø quan taâm daân Giu-ña, ñeå hoaïn quan chæ cho
ñeán ngöôøi cha nuoâi. Ñeå an uûi Maïc- baø EÂ-xô-teâ xem vaø bieát, cuøng baûo
ñoâ-cheâ, ñeå baøy toû loøng quan taâm vaø ngöôøi khuyeân baø vaøo cuøng vua, tröôùc
tình thöông ñoái vôùi oâng, EÂ-xô-teâ nhôø maët vua naøi xin ôn vua vaø caàu khaån
ngöôøi ñem aùo quaàn ñeán vaø baûo oâng giuøm cho daân toäc mình. Ha-thaùc beøn
ñöøng maëc bao gai nöõa. Nhöng Maïc- trôû veà thuaät laïi cho baø EÂ-xô-teâ moïi
ñoâ-cheâ khoâng nhaän nhöõng aùo quaàn lôøi cuûa Maïc-ñoâ-cheâ.” Vì soáng trong
cung ñieän, hoaøng haäu EÂ-xô-teâ khoâng
bieát nhöõng gì ñang xaûy ra ôû beân
ngoaøi. Baø khoâng bieát Maïc-ñoâ-cheâ
buoàn vì chuyeän gì neân nhôø moät quan
haàu caän ñi gaëp Maïc-ñoâ-cheâ ñeå hoûi
thaêm. Maïc-ñoâ-cheâ keå cho vò quan
ñoù nghe moïi chi tieát veà aâm möu tieâu
dieät ngöôøi Do Thaùi cuûa Ha-man. OÂng
cuõng gôûi moät baûn sao chieáu chæ cuûa
vua cho EÂ-xô-teâ xem, vaø xin naøng
vaøo gaëp vua, naøi xin ôn vua vaø caàu
khaån cho daân toäc mình. Luùc ñoù EÂ-
xô-teâ môùi bieát daân toäc Do Thaùi cuûa
baø ñang ñoái dieän vôùi moät nguy cô

52 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


lôùn lao, vaø lôøi yeâu caàu cuûa Maïc-ñoâ- phuû vieät. Ñieàu khoù cho hoaøng haäu
cheâ ñöa ñeán moät keát quaû laø ñaët EÂ-xô-teâ hôn nöõa laø ñaõ moät thaùng nay
chính baø vaøo moät tình huoáng nguy vua khoâng goïi ñeán baø, neáu baø töï yù
hieåm vaø khoù xöû. vaøo noäi cung gaëp vua, khoâng bieát
chuyeän gì seõ xaûy ra. Trong thôøi ñeá
Lyù do khieán Hoaøng haäu EÂ-xô-teâ ôû quoác Ba-tö cuõng nhö trong nhöõng
trong hoaøn caûnh nguy hieåm, khoù xöû nöôùc theo cheá ñoä quaân chuû ngaøy xöa,
Kinh Thaùnh ghi: “Baáy giôø baø EÂ-xô- vua thöôøng naém quyeàn sinh saùt trong
teâ noùi vôùi Ha-thaùc, vaø sai ngöôøi noùi tay. Hôn nöõa, caùc oâng vua luoân luoân
laïi vôùi Maïc-ñoâ-cheâ raèng: Caùc thaàn sôï keû thuø sai ngöôøi ñeán aùm saùt mình
boäc vaø daân chuùng caùc tænh cuûa vua baát ngôø neân baát cöù ngöôøi naøo muoán
ñeàu bieát raèng heã ai, baát luaän nam yeát kieán vua cuõng phaûi xin pheùp
hay nöõ, vaøo cuøng vua taïi noäi vieän tröôùc vaø ñöôïc chaáp thuaän môùi coù
maø khoâng ñöôïc lònh vôøi, thì ai ñoù pheùp vaøo. Ngöôøi naøo vaøo cung vua
theo luaät ñaõ ñònh taát phaûi bò xöû töû, maø khoâng coù pheùp coù theå bò xöû töû
mieãn laø ñöôïc vua giô caây phuû vieät ngay. Baây giôø hoaøng haäu EÂ-xô-teâ caàn
vaøng ra thì môùi soáng. Nhöng ñaõ ba phaûi vaøo gaëp vua ñeå caàu xin oâng
möôi ngaøy nay toâi khoâng ñöôïc vôøi cöùu daân toäc baø nhöng suoát moät thaùng
vaø o cung vua” (EÂ - xô-teâ 4:10-11). nay baø khoâng ñöôïc vua goïi ñeán. Neáu
Maïc-ñoâ-cheâ ñeà nghò hoaøng haäu EÂ- baây giôø baø töï yù vaøo cung gaëp vua,
xô-teâ, con gaùi nuoâi cuûa oâng, vaøo gaëp baø coù theå phaûi cheát; tröôùc heát, vì baø
vua A-sueâ-ru vaø caàu khaån cho daân phaïm luaät trieàu ñình; thöù hai, neáu
toäc mình, xin vua huûy boû chieáu chæ vua bieát baø cuõng laø ngöôøi Do Thaùi,
ñaõ ban haønh haàu mong cöùu ngöôøi laø nhoùm ngöôøi Ha-man ñang muoán
Do Thaùi khoûi naïn dieät vong. Theo tieâu dieät, baø coù theå bò gieát tröôùc nhaát.
Maïc-ñoâ-cheâ, ñaây laø caùch duy nhaát Ñoù laø hoaøn caûnh khoù xöû cuûa hoaøng
coù theå cöùu vaõn tình theá. haäu EÂ-xô-teâ.
Nghe lôøi yeâu caàu cuûa ngöôøi cha
nuoâi, EÂ-xô-teâ nhaén vôùi oâng raèng, duø Quyeát ñònh cuûa Hoaøng Haäu EÂ-xô-teâ
baø laø hoaøng haäu, töï yù vaøo noäi ñieän EÂ-xô-teâ 4:12-14 cho chuùng ta nhöõng
gaëp vua laø ñieàu raát nguy hieåm. Theo chi tieát sau: “Ngöôøi ta thuaät laïi cho
luaät cuûa trieàn ñình Ba-tö, khi naøo Maïc-ñoâ-cheâ caùc lôøi cuûa baø EÂ-xô-teâ.
vua vôøi ai vaøo trong noäi ñieän thì Maïc-ñoâ-cheâ bieåu ñaùp laïi cuøng baø EÂ-
ngöôøi ñoù môùi ñöôïc pheùp vaøo. Baát xô-teâ raèng: Chôù thaàm töôûng raèng ôû
cöù ngöôøi naøo vaøo yeát kieán vua maø trong cung vua ngöôi seõ ñöôïc thoaùt
khoâng coù leänh môøi thì seõ bò xöû töû, khoûi hôn moïi ngöôøi Giu-ña khaùc; vì
ngoaïi tröø tröôøng hôïp may maén ñöôïc neáu ngöôi laøm thinh trong luùc naøy
vua ban ñaëc aân baèng caùch ñöa caây ñaây, daân Giu-ña haún seõ ñöôïc tieáp
phuû vieät vaøng ra, cho pheùp ngöôøi trôï vaø giaûi cöùu bôûi caùch khaùc, coøn
ñoù ñeán gaàn vua vaø sôø vaøo ñaàu caây ngöôi vaø nhaø cha ngöôi ñeàu seõ bò hö

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 53


maát; song naøo ai bieát raèng chaúng thaáy raèng neáu naøng khoâng haønh
phaûi vì côù cô hoäi hieän luùc naøy maø ñoäng, chöa chaéc ñaõ cöùu ñöôïc baûn
ngöôi ñöôïc vò hoaøng haäu sao?” thaân nhöng seõ boû lôõ cô hoäi ñöôïc
Khi EÂ-xô-teâ nhôø ngöôøi noùi vôùi Chuùa söû duïng trong chöông trình cuûa
Maïc-ñoâ-cheâ veà luaät leä nghieâm khaéc Ngaøi. Chuùa coù theå duøng caùch khaùc
cuûa trieàu ñình Ba-tö vaø noùi raèng caû hoaëc ngöôøi khaùc vaø naøng seõ khoâng
thaùng nay baø khoâng ñöôïc vua vôøi coù phaà n trong chöông trình cuû a
ñeán, baø haøm yù raèng vieäc baø vaøo gaëp Chuùa. Lôøi giaûi thích cuûa Maïc-ñoâ-cheâ
vua laø ñieàu nguy hieåm ñeán tính haøm yù raèng khoâng phaûi töï nhieân maø
maïng vì ñoù laø vi phaïm luaät cuûa trieàu EÂ-xô-teâ ñöôïc ngoâi vò hoaøng haäu Ba-
ñình. Maïc-ñoâ-cheâ lieàn nhaén ngöôøi tö, nhöng bieát ñaâu ñaây laø chöông
noùi vôùi EÂ-xô-teâ: “Ñöøng töôûng ôû trong trình cuûa Chuùa cho baø ñeå baây giôø
cung vua maø con seõ thoaùt cheát, neáu baø coù cô hoäi haønh ñoäng ñeå cöùu con
con im laëng trong luùc naøy, ngöôøi Do daân Chuùa. Nghe lôøi giaûi thích cuûa
Thaùi seõ ñöôïc giaûi cöùu baèng caùch ngöôøi cha nuoâi, EÂ-xô-teâ baèng loøng
khaùc, coøn con vaø nhaø cha con ñeàu chaáp nhaän thaùch thöùc lôùn lao, nhöng
seõ bò hö maát, nhöng bieát ñaâu raèng vôùi ñieàu kieän laø baø seõ kieâng aên caàu
chính vì vieäc naøy maø con ñöôïc ngoâi nguyeän vaø moïi ngöôøi Do Thaùi trong
vò hoaøng haäu?” Lôøi noùi cuûa Maïc- kinh thaønh Su-sô cuõng phaûi hoã trôï
ñoâ-cheâ ñaõ thaùch thöùc EÂ-xô-teâ vaø baø qua söï kieâng aên vaø caàu nguyeän.
khích leä baø can ñaûm ñöùng leân giaûi Sau khi suy nghó, EÂ-xô-teâ nhôø
cöùu daân toäc. Tröôùc heát, caâu noùi cuûa ngöôøi traû lôøi Maïc-ñoâ-cheâ “Haõy ñi
Maïc-ñoâ-cheâ giuùp EÂ-xô-teâ nhìn thaáy nhoùm hieäp caùc ngöôøi Giu-ña ôû taïi
taïi sao naøng ñöôïc ngoâi vò hoaøng haäu Su-sô, roài haõy vì toâi kieâng aên trong
Ba-tö, caâu noùi ñoù cuõng giuùp EÂ-xô-teâ ba ngaøy vaø ñeâm, chôù aên hay uoáng gì
heát. Toâi vaø caùc naøng haàu toâi cuõng
seõ kieâng aên nöõa. Nhö vaäy, toâi seõ vaøo
cuøng vua, laø vieäc traùi luaät phaùp; neáu
toâi phaûi cheát thì toâi cheát. Maïc-ñoâ-
cheâ beøn ñi, vaø laøm theo moïi ñieàu baø
EÂ-xô-teâ ñaõ daën bieåu mình” (EÂ-xô-teâ
4:16-17).
Qua lôøi noùi cuûa EÂ-xô-teâ, chuùng
ta thaáy baø laø moät phuï nöõ coù taâm
tính meàm maïi, thuaän phuïc nhöng
cuõng laø ngöôøi ñaày can ñaûm. EÂ-xô-teâ
tuy laø moät phuï nöõ treû ñeïp, meàm maïi
nhöng coù taám loøng can ñaûm, saün
saøng hy sinh tính maïng ñeå cöùu daân
toäc mình. EÂ-xô-teâ khoâng coøn e ngaïi,

54 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


sôï haõi nhöng ñaày töï tin vaø cam keát trung tín vôùi Chuùa trong moïi hoaøn
trong lôøi noùi cuûa naøng. Naøng thaáy caûnh.
raèng coù moät keû thuø chung cuûa daân b. EÂ-xô-teâ ñöôïc daïy doã höôùng daãn
toäc ngoaøi kia, ñoù cuõng chính laø keû ñuùng: Maïc-ñoâ-cheâ ñaõ daïy cho EÂ-xô-
thuø cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vì noù ñang teâ, ñöùa con gaùi nuoâi cuûa oâng loøng
möu ñoà ñeå tieâu dieät con daân cuûa can ñaûm, vöõng vaøng tröôùc nhöõng ñe
Ngaøi. EÂ-xô-teâ saün saøng hy sinh ngoâi doïa cuûa ngöôøi chung quanh. Ñaây
vò hoaøng haäu vaø taát caû quyeàn quyù laø ñieàu chuùng ta caàn nghó ñeán vaø
ñeå ñöùng chung vôùi con daân Chuùa. hoûi chính mình: Toâi coù daïy cho con
chaùu cuûa toâi loøng can ñaûm, trung
Baøi hoïc chuùng ta ghi nhaän tröôùc tín vôùi Chuùa vaø quyeát taâm giöõ vöõng
quyeát ñònh cuûa EÂ-xô-teâ nieàm tin cuûa chuùng nôi Chuùa khoâng?
a. EÂ-xô-teâ laø moät thieáu nöõ can Laø cha meï, chuùng ta cuõng phaûi laøm
ñaûm: Coù nhieàu ñieàu chuùng ta ghi göông cho con vaø daïy con giöõ veïn
nhaän vaø hoïc hoûi qua quyeát ñònh cuûa ñöùc tin nôi Chuùa, Ñaáng ñaõ hy sinh
baø EÂ-xô-teâ. Tröôùc heát, baø laø moät phuï taát caû ñeå ban cho chuùng ta ôn cöùu
nöõ can ñaûm, bieát ñieàu mình phaûi laøm roãi. EÂ-xô-teâ daùm ñaët söï soáng coøn cuûa
vaø quyeát taâm laøm, duø coù theå bò nguy daân toäc leân treân söï soáng cuûa chính
ñeán tính maïng. EÂ-xô-teâ can ñaûm mình vì baø ñöôïc tröôûng döôõng trong
ñöùng chung vôùi daân Do Thaùi vaø tìm moät gia ñình coù loøng yeâu nöôùc.
caùch giaûi cöùu hoï khoûi bò tieâu dieät. Ít Trong nhöõng naêm nuoâi daïy EÂ-xô-
coù ai sinh ra töï nhieân laø ngöôøi can teâ, Maïc-ñoâ-cheâ ñaõ laøm göông cho
ñaûm, daùm ñöông ñaàu vôùi khoù khaên. con qua ñôøi soáng cuûa chính oâng. OÂng
Loøng can ñaûm ñoù chuùng ta hoïc nôi ñaõ daïy cho EÂ-xô-teâ loøng can ñaûm
ngöôøi chung quanh, nhaát laø nôi cha vaø baây giôø laø luùc naøng thöïc haønh
meï vaø nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo. Nhìn nhöõng gì ñaõ ñöôïc daïy khi coøn nhoû.
göông EÂ-xô-teâ chuùng ta caàn töï hoûi: Trong phöông dieän taâm linh cuõng
Toâi coù can ñaûm cho moïi ngöôøi bieát
toâ i laø moâ n ñoà cuû a Chuù a Gieâ - xu
khoâng? Toâi coù can ñaûm trung thaønh
vôùi Chuùa, giöõ vöõng loøng tin tröôùc söï
ñe doïa cuûa nhöõng ngöôøi choáng Chuùa
khoâng? Thöa quyù vò, ñaây laø ñieàu khoù
laøm, nhaát laø trong thôøi kyø cuoái cuøng
vaø trong moät xaõ hoäi choáng nghòch
Ñöùc Chuùa Trôøi nhö nöôùc Myõ vaø
nhieàu nöôùc khaùc treân theá giôùi ngaøy
nay. Tuy nhieân, neáu chuùng ta laø con
daân cuûa Chuùa, laø moân ñoà thaät cuûa
Chuùa, chuùng ta phaûi trung thaønh,

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 55


vaäy, neáu chuùng ta laøm göông cho cuõng ñang ñoái dieän vôùi nhöõng nguy
con baèng ñöùc tin trung thaønh, maïnh hieåm töông töï. Keû thuø chung cuûa
meõ nôi Chuùa, khoâng phaûi baèng lôøi chuùng ta laø ma quyû, noù ñang tìm
noùi suoâng nhöng baèng vieäc laøm cuï caùch tieâu dieät con daân Chuùa, laø
theå trong neáp soáng haèng ngaøy, con nhöõng ngöôøi ñaët loøng tin nôi Chuùa
chaùu chuùng ta seõ nhìn thaáy, seõ chòu vaø muoán soáng theo Lôøi Chuùa daïy.
aûnh höôûng toát vaø lôùn leân seõ coù ñöùc Chuùng ta coù can ñaûm nhö EÂ-xô-teâ
tin vöõng vaøng nôi Chuùa. Chuùng ta ñeå ñöù n g veà phía con daâ n Chuù a
caàn daïy cho con chaùu mình nguyeân khoâng? Haõy caàu xin Chuùa giuùp ñeå
taéc soáng ñaïo trong Lôøi Chuùa, daïy chuùng ta cuõng saün saøng ñeå Chuùa söû
moãi khi moät ít, trong nhöõng naêm duïng chính mình trong chöông trình
thaùng caùc em ôû gaàn beân chuùng ta. cuûa Ngaøi. Chuùng ta khoâng neân nghó
Nhöõng lôøi daïy ñoù, keøm theo göông raèng, moät mình toâi chaúng laøm gì
saùng cuûa oâng baø, cha meï, seõ giuùp ñöôïc, thoâi im laëng cho yeân thaân.
caùc em lôùn leân vôùi moät nieàm tin Trong lòch söû theá giôùi cuõng nhö lòch
vöõng chaéc, can ñaûm ñi ngöôïc laïi söû giaùo hoäi, ñaõ bao nhieâu laàn chæ
doøng toäi loãi cuûa ñôøi ñeå coù ñôøi soáng moät ngöôøi, moät ngöôøi can ñaûm, quyeát
ñeïp loøng Chuùa. Neáu cha meï daïy con taâm soáng cheát vôùi nieàm tin vaø lyù
Lôøi Chuùa cho con töø khi con coøn töôûng cuûa mình, ñaõ thay ñoåi cuïc dieän
nhoû vaø thöïc haønh Lôøi Chuùa daïy ñeå theá giôùi, dieät tröø nhöõng teä ñoan, baát
laøm göông cho con qua neáp soáng coâng vaø toäi loãi trong xaõ hoäi. Taát caû
haèng ngaøy, khi con em chuùng ta böôùc chuùng ta, tín ñoà cuûa Chuùa Gieâ-xu laø
vaøo tröôøng hoïc, nhaát laø caùc tröôøng muoái cuûa ñaát vaø aùnh saùng cuûa traàn
trung hoïc vaø ñaïi hoïc taïi Myõ ngaøy gian, muoái vaø aùnh saùng ñoù khi ñöôïc
nay, chuùng ta khoâng sôï caùc em vì söû duïng ñuùng seõ mang laïi aûnh höôûng
aùp löïc cuûa baïn beø, thaày giaùo maø toát cho xaõ hoäi, cho nhöõng ngöôøi
choái boû ñöùc tin. Ngöôïc laïi, neáu chuùng ta tieáp caän moãi ngaøy. Haõy noi
chuùng ta thôø ô trong vieäc daïy con göông hoaøng haäu EÂ-xô-teâ ngaøy xöa,
Lôøi Chuùa, khoâng höôùng daãn cho con can ñaûm baøy toû cho nieàm tin cuûa
coù ñöùc tin maïnh meõ nôi Chuùa töø chuùng ta nôi Chuùa. Chuùa seõ duøng
khi coøn thô aáu, luùc ñeán tuoåi ñi hoïc, ñôøi soáng chuùng ta khích leä, giuùp ñôõ
vaøo tröôøng, tröôùc aûnh höôûng cuûa con daân Chuùa vaø ñem laïi aûnh höôûng
nhöõng thaày coâ giaùo voâ thaàn, con em toát ñeïp cho coäng ñoàng vaø xaõ hoäi.
chuùng ta seõ saün saøng phuû nhaän Chuùa d. EÂ-xô-teâ tin vaøo quyeàn naêng vaø
vaø maát ñöùc tin. Ñaây laø ñieàu ñaõ vaø söï daãn daét cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi
ñang xaûy ra trong coäng ñoàng con daân Sau khi quyeát ñònh vaøo gaëp vua
Chuùa taïi Hoa Kyø. A-sueâ-ru, laø ñieàu coù theå nguy ñeán
c. Ngaøy nay chuùng ta cuõng caàn tính maïng, hoaøng haäu EÂ-xô-teâ nhôø
coù loøng can ñaûm nhö EÂ-xô-teâ: Ngaøy ngöôøi nhaén vôùi Maïc-ñoâ-cheâ: “Haõy
hoâm nay con daân Chuùa khaép nôi ñi, nhoùm hieäp caùc ngöôøi Giu-ña ôû

56 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


taïi Su-sô, roài haõy vì toâi kieâng aên trong thöù ba, baø EÂ-xô-teâ maëc ñoà trieàu phuïc
ba ngaøy vaø ñeâm, chôù aên hay uoáng gì vaø ra chaàu ñöùng taïi noäi vieän ñoái
heát, toâi vaø caùc naøng haàu toâi cuõng seõ tröôùc cung ñieän vua” (EÂ-xô-teâ 5:1).
kieâng aên nöõa; nhö vaäy toâi seõ vaøo Duø Kinh Thaùnh khoâng ghi laïi nhöõng
cuøng vua, laø vieäc traùi luaät phaùp; neáu gì xaûy ra trong ba ngaøy EÂ-xô-teâ
toâi phaûi cheát thì toâi cheát” (EÂ-xô-teâ chuaån bò ñeå vaøo gaëp vua A-sueâ-ru,
4:16). Tuy trong caâu Kinh Thaùnh naøy nhöng chuùng ta bieát chaéc raèng trong
chuùng ta chæ thaáy noùi ñeán vieäc kieâng ba ngaøy ñoù EÂ-xô-teâ vaø ngöôøi Do Thaùi
aên nhöng chuùng ta tin raèng baø EÂ-xô- taïi Su-sô ñaõ heát loøng caàu xin, khaån
teâ keâu goïi ngöôøi Do Thaùi taïi Su-sô nguyeän vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi. Ngaøy
kieâng aên vaø caàu nguyeän cho baø, vaø xöa con daân Chuùa thöôøng kieâng aên
chính baø cuõng kieâng aên caàu nguyeän caàu nguyeän khi ñoái dieän vôùi nhöõng
ñeå caàu xin söï cöùu giuùp cuûa Chuùa. vaán ñeà nghieâm troïng vaø caáp baùch.
Ñieàu naøy cho thaáy ñöùc tin cuûa baø EÂ- Hai vieäc kieâng aên vaø caàu nguyeän
xô-teâ. Baø bieát raèng vieäc baø seõ phaûi thöôøng ñi ñoâi vôùi nhau, vì theá chuùng
laøm laø ñieàu khoù vaø nguy hieåm, vöôït ta coù theå noùi, hoaøng haäu EÂ-xô-teâ ñaõ
quaù khaû naêng vaø söï kieåm soaùt cuûa baøy toû loøng nhôø caäy Ñöùc Chuùa Trôøi,
chính baø, vì theá baø caàn nöông nhôø daønh thì giôø yeân tònh beân chaân
vaøo Ñöùc Chuùa Trôøi Toaøn Naêng, Ñaáng Chuùa, taïm gaùc qua moät beân nhu caàu
ñaõ daãn daét baø vaø daân toäc baø suoát theå chaát ñeå caàu khaån, taâm giao vôùi
bao nhieâu theá heä. Chuùa tröôùc khi vaøo yeát kieán vua,
Hoaøng haäu EÂ-xô-teâ xin moïi ngöôøi duø vò vua ñoù laø choàng cuûa baø. Heát
kieâng aên caàu nguyeän vaø chính baø loøng nhôø caäy Ñöùc Chuùa Trôøi laø moät
cuõng kieâng aên caàu nguyeän trong ba göông saùng khaùc cuûa EÂ-xô-teâ chuùng
ngaøy. Sau ñoù Kinh Thaùnh ghi: “Ngaøy ta caàn noi theo.
Minh N. Thi

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 57


Vieân Ñaïi UÙy naøy ñaõ vónh vieãn bò muø khi chieác chieán xa noå tung
taïi Iraq. Chaøng cuøng ngöôøi vôï treû seõ phaûi ñöông ñaàu vaø chieán
thaéng moät keû thuø kinh khieáp nhaát.

Trong Tay Chuùa Trong Tay Chuùa

S au nhieàu ngaøy soáng trong boùng toái, toâi nghe tieáng ngöôøi baùc só goïi:
“Thieáu taù Smiley”, linh caûm cho bieát caùch goïi aáy khoâng ñem tin vui gì
cho toâi, “Ñeâm qua, chuùng toâi ñaõ moå laàn cuoái. Thöa Thieáu taù, chuùng toâi
raát tieác laø khoâng laøm gì hôn ñöôïc. OÂng phaûi chòu muø vónh vieãn!” Toâi coá
giöông maét thaät to, höôùng veà phía phaùt ra tieáng noùi, töôûng nhö nhôø ñoù coù
theå thay ñoåi phaùn quyeát naøy. Toâi bieát Tiffany, vôï toâi, ñang coù maët trong
phoøng. Coøn meï toâi coù leõ ñang ñöùng khoùc ngoaøi haøng lang. Nhöng toâi thì
toâi seõ khoâng khoùc!
Kyù öùc toâi coøn ñaày aép hình aûnh moät chieác xe ñaâm thaúng vaøo chieán xa
cuûa toâi taïi Mosul, toâi ñaõ khoaùc tay la to baûo ngöôøi taøi xeá döøng laïi. Nhöng
moät tia saùng traéng noùng baén ra vaø moät tieáng noå lôùn roài toâi khoâng bieát gì
nöõa. Taïi Iraq, caùc baùc só quaân y Ñöùc, Myõ ñaõ giaûi phaãu toâi vaøi laàn ñeå gaép
mieång trong ñaàu, trong maét vaø moå soï ñeå giaûi quyeát nhöõng choã söng baàm
trong naõo. Sau ñoù, toâi ñöôïc chuyeån veà Quaân Y Vieän Walter Reed...
Tiffany ñaët baøn tay naøng leân caùnh tay toâi, nhoû nheï: “Scotty”. Toâi ruït
tay laïi, laïnh luøng: “Anh khoâng sao!” Ñaàu oùc toâi ñang coá saép xeáp laïi lôøi
mình vöøa nghe: “Muø. Vónh vieãn. Chuùng toâi khoâng theå laøm gì hôn.” Toâi
muoán gaøo leân: “Khoâng theå nhö theá ñöôïc. Chuùa oâi, sao Ngaøi laïi ñeå vieäc

58 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


naøy xaûy ra cho con?”
Chæ môùi naêm naêm töø ngaøy toâi vaøo West Point,
moät tröôøng Ñaïi Hoïc Quaân Söï xinh ñeïp beân gioøng
soâng Hudson. Vaøo ñaây hoïc, toâi coù caûm giaùc nhö
mình ñang ôû treân ñænh cao cuûa theá giôùi. Toâi theo
hoïc ngaønh kyõ sö quaûn trò, döï tính seõ trau doài khaû
naêng laõnh ñaïo trong naêm naêm taïi nguõ, laáy baèng
Cao Hoïc Quaûn Trò Kinh Doanh cuûa tröôøng Ñaïi
Hoïc cao caáp naøy vaø thuù thaät laø toâi muoán trôû neân
giaøu coù. Döï tính ban ñaàu naøy cuûa toâi ñaõ thay ñoåi phaàn naøo, lyù do laø vì taïi
West Point khoâng coù maáy giaùo sö cho raèng laøm giaøu laø moät muïc tieâu xöùng
ñaùng ñeå ñeo ñuoåi. Muïc tieâu cuûa hoï laø phuïc vuï ñaát nöôùc, phuïc vuï sinh
vieân vaø caùc vò aáy ñaõ soáng ñuùng vôùi muïc tieâu ñoù. Nhöng bieán coá 11 thaùng
9 xaûy ra, tieáp theo laø Afghanistan, roài ñeán Iraq, vaø toâi bieát mình coù theå seõ
ñi chieán ñaáu. Toâi vöøa thích vöøa lo. Gia nhaäp quaân ñoäi gioáng nhö gia
nhaäp moät ñaïi gia ñình. Döôùi quyeàn toâi laø 45 ngöôøi trong ñaïi ñoäi thieát
giaùp Stryker, trung thaønh, can ñaûm, gaàn guõi nhau nhö anh em. Toâi ñaõ
töøng muoán coù kinh nghieäm laõnh ñaïo thì chính ñaây laø kinh nghieäm ñoù.
Baây giôø, naèm treân giöôøng beänh, nhôù laïi taát caû nhöõng ñieàu toâi ñaõ coù vaø
töï hoûi nhöõng thöù ñoù coù giuùp gì toâi luùc naøy khoâng? Phaûi chaêng kinh nghieäm
laõnh ñaïo, baèng caáp, döï tính, mô öôùc ñeàu ñaõ bò queùt saïch trong boùng toái?
Toâi muoán gaøo leân: “Chuùa oâi, Chuùa coù nghe con khoâng? Taát caû nhöõng gì
con ñaõ coù ñeå laøm gì ñaây Chuùa oâi?” Tiffany ñaët tay leân caùnh tay toâi, toâi laïi
haát ñi. Toâi ñònh vuøng ra khoûi giöôøng nhöng ñaønh naèm vaät xuoáng ñau
ñôùn. Chaân bò thöông, daây nhôï gaén cuøng, ñaàu thì baêng boù. Söï muø loøa ñaõ
chuïp phuû toâi, ñaõ vaây haõm toâi! Tiffany ñang ôû beân toâi. Toâi phaûi ghi nhôù
laïi thaät nhanh hình aûnh cuûa naøng. Khuoân maët thanh tuù vôùi nuï cöôøi töôi
maø toâi ñaõ yeâu töø thôøi trung hoïc. Chuùng toâi thöôøng heïn hoø suoát thôøi gian
naøng theo hoïc tröôøng y taù taïi Spokane, Washington, gaëp nhau moãi dòp leã.
Ñaùm cöôùi chöa ñaày moät naêm thì toâi leân ñöôøng ñi Iraq. Töø ñaây, toâi seõ
chaúng coøn nhìn thaáy naøng nöõa! Roài ñaây toâi seõ queân, seõ khoâng coøn nhôù
dung nhan naøng ra sao? Chao oâi! Toâi naèm ñaây yeáu ñuoái quaù, coøn naøng seõ
nghó gì veà toâi? Khi bao nhieâu caâu hoûi quay cuoàng trong taâm trí, toâi nghe
Tiffany run raåy goïi: “Scotty” toâi chöa töøng nghe gioïng naøng nhö theá, “Anh
coù nhôù caâu Kinh Thaùnh maø anh raát thích khoâng ‘Toâi laøm ñöôïc moïi söï nhôø
Ñaáng ban theâm söùc cho toâi?’ Mình seõ vöôït qua khoù khaên naøy, moïi söï roài
seõ qua.” Toâi muoán tin nhö theá! Toâi ñaõ khaéc caâu Kinh Thaùnh ñoù vaøo
chieác nhaãn toát nghieäp. Nhöng trong giaây phuùt naøy, toâi chæ muoán uùp maët
xuoáng goái, nhaém maét laïi, khoâng noùi, khoâng suy nghó gì nöõa caû vaø chìm
vaøo giaác nguû.

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 59


Moät thaùng trong beänh vieän, toâi phaûi taäp laïi taát caû moïi loaïi vaän ñoäng,
taäp aên, taäp taém... maø toâi laïi chaúng phaûi laø moät beänh nhaân vui veû! Haèng
ngaøy ñeàu coù theâm nhöõng thaát voïng môùi, nhöõng caûnh giaùc môùi veà caùi giôùi
haïn cuûa mình. Toâi coá gaéng töï laøm, khoâng muoán ai giuùp. Nhöng thöïc teá
thaät phuõ phaøng vì toâi khoâng coøn laø moät ngöôøi töï laäp nöõa, ñoù chính laø tình
caûnh toâi khoâng chòu noåi. Caùc chieán höõu töø Iraq goïi thaêm toâi, Tiffany ngoài
beân toâi moãi ngaøy, ñoïc Kinh Thaùnh, ñoïc baùo, noùi chuyeän vôùi toâi. Neáu
khoâng ai giuùp, toâi chaéc ñaõ boû cuoäc, nhöng ñoù cuõng laïi laø ñieàu toâi oaùn
giaän! Phaûn öùng naøy laïi laøm toâi xaáu hoå, laøm noåi baät moät caâu hoûi maø toâi
khoâng muoán traû lôøi, ñoù laø “Toâi seõ laøm gì vôùi quaõng ñôøi coøn laïi?” Coù phaûi
toâi laø ngöôøi thanh nieân ñaõ töøng böôùc vaøo West Point ñaày töï tin, nhöng baây
giôø toâi ñang laø ai ñaây?
... Quaân ñoäi göûi Tiffany vaø toâi ñeán trung taâm phuïc hoài chöùc naêng cho
ngöôøi khieám thò taïi Palo Alta, California. Toâi hoïc caùch caàm gaäy, hoïc caùch
qua ñöôøng nhôø nhaän ñònh gioøng xe chaïy, phaân bieät ñoàng xu, saép ñaët thöù
töï tieàn trong ví ñeå coù theå traû ñuùng soá tieàn khi mua saém. Toâi hoïc bieát
nhöõng phaûn öùng môùi, ñeå tay leân maët baát cöù luùc naøo böôùc vaøo phoøng,
phoøng khi coù gì nguy hieåm trong ñoù. Tiffany neâu leân moät khía caïnh tích
cöïc veà tình traïng muø loøa cuûa toâi, “Anh seõ chaúng bao giôø thaáy nhöõng neáp
nhaên treân maët em!” Toâi cöôøi vaø ñoàng yù vôùi nhaän xeùt cuûa naøng raèng caøng
ngaøy toâi caøng thaønh thuïc hôn trong moïi chuyeän.
Trong thôøi gian toâi hoân meâ, ngöôøi ta ñaõ ñöa cho Tiffany moät xaáp ñôn
chöùng nhaän tình traïng thöông pheá binh. Neáu kyù, toâi seõ ñöôïc giaûi nguõ vaø
soáng suoát ñôøi höôûng trôï caáp taøn pheá. Neáu khoâng nhaän, thì khoâng bieát
töông lai seõ ra sao? Mô öôùc cuûa toâi chaéc chaén ñaõ tan roài. Moät ngaøy kia
ñang ôû trong phoøng, toâi nghe Tiffany soaïn giaáy tôø ra treân baøn roài xeáp laïi,
toâi bieát ngay ñoù laø giaáy tôø gì. Tiffany leân tieáng: “Mình phaûi quyeát ñònh
chuyeän naøy Scotty aø.” Toâi ñaùp: “Anh bieát!” Tiffany yeân laëng, toâi caûm
bieát naøng ñang chôø nghe toâi noùi. Cuoái cuøng toâi cuõng phaûi leân tieáng, “Anh
khoâng muoán kyù vaøo baát cöù caùi giaáy gì baûo raèng mình taøn pheá, duø ñuùng laø
baây giôø anh chaúng laøm ñöôïc gì.” Tiffany cao gioïng: “Vaäy sao? Ñaâu, anh
noùi em nghe coi, vieäc gì anh khoâng laøm ñöôïc?” Caâu naøng hoûi nghe thaät laï
vaø caâu traû lôøi thaät roõ raøng. Toâi khoâng bieát phaûi noùi gì vôùi naøng. Tiffany
chôø ñôïi, cuoái cuøng naøng noùi: “Maáy ngöôøi trong nhaø thöông baûo em kyù caùc
giaáy tôø naøy tröôùc khi anh hoài tænh. Anh bieát vì sao em khoâng kyù khoâng?
Luùc ñoù cuõng nhö baây giôø, em tin raèng Chuùa ñang chaêm soùc gia ñình mình.
Em bieát anh vaãn coù theå quyeát ñònh. Nhöng anh thì cöù noùi maõi veà moät
töông lai gì ñaâu aáy! Sao anh bieát ñoù laø töông lai duy nhaát daønh cho anh?”
Toâi ngaû ngöôøi treân gheá khoâng noùi ñöôïc lôøi naøo. Moät töông lai duy nhaát
daønh cho mình! Toâi bieát chuyeän Tiffany töø choái kyù caùc giaáy tôø naøy.

60 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


Chuùng toâi ñaõ noùi ñi noùi laïi chuyeän naøy vôùi nhau nhieàu laàn. Naøng tin toâi.
Coøn toâi hoaøn toaøn leä thuoäc naøng. Leä thuoäc! Toâi muoán cöôøi. Coù ai maø toâi
khoâng leä thuoäc? Baùc só, gia ñình, Chuùa, dó nhieân roài! Taïi sao toâi cöù nghó
ñeán vieäc ñoäc laäp! Sao toâi cöù oâm maõi nhöõng mô öôùc cuûa mình? Nghó t ôùi
ñaây, toâi caûm thaáy coù moät ñieàu gì naëng neà ñöôïc caát ra khoûi toâi, moät caûm
giaùc ñöôïc giaûi thoaùt. Tiffany ñang chôø ñôïi ñieàu toâi saép noùi, “Thaät ra, anh
coù quen moät vaøi só quan coù theå hoûi hoï ñeå bieát nhöõng coâng vieäc naøo trong
quaân ñoäi anh coù theå laøm ñöôïc.” Toâi döøng laïi moät chuùt roài tieáp, “Nhöõng
coâng vieäc khoâng lieân quan gì ñeán chuyeän ñaùnh nhau – Em nghó sao?”
Tiffany khoâng noùi gì, naøng chæ voøng tay oâm coå toâi. Laàn ñaàu tieân, toâi tin
chaéc raèng moïi söï roài seõ toát ñeïp!
Ngay sau khi rôøi trung taâm phuïc hoài, hoï
chuyeån toâi tôùi Fort Monroe, Virginia, laø ñôn vò
cung öùng moät lôùp huaán luyeän nhöõng taân binh
saép ñöôïc ñöa ra nöôùc ngoaøi. Khi ñuôïc ñeà nghò
daïy, toâi nhaän lôøi ngay. Vaø qua coâng vieäc naøy, toâi
ñaõ khaùm phaù ra raèng mình yeâu ngheà daïy. Söï
khieám thò ñaõ khieán cho caùc giaùc quan khaùc beùn
nhaïy hôn, toâi thöôøng nhaän bieát raát chính xaùc caûm
nghó cuûa caùc taân binh, ngay caû tröôùc khi hoï noùi
ra. Taát caû nhöõng nhaän ñònh cuûa toâi tröôùc ñaây veà
ngöôøi, duø ngöôøi ñoù troâng khoân ngoan, ñaày cao voïng nhö toâi... ñeàu laø ñoà boû
vaø toâi bieát toâi thaät ñaõ muø töø tröôùc khi ñi Iraq, khi maø nhöõng ñieàu toâi thaáy
chæ laø “caùi toâi” maø thoâi.
Toâi ñang hoïc ñeå laáy baèng MBA taïi Ñaïi Hoïc Duke, naêm 2009 seõ toát
nghieäp, khoâng phaûi ñeå kinh doanh laøm giaøu, nhöng ñeå trôû laïi daïy taïi
West Point. Toâi muoán trôû thaønh moät ngöôøi nhö caùc huaán luyeän vieân, laø
taám göông cho caùc sinh vieân veà tinh thaàn phuïc vuï. Dó nhieân Tiffany vaø
chaùu Grady, ñöùa con trai saép leân moät seõ cuøng ñi.
Kyù öùc toâi coøn roõ neùt hình aûnh khuoân vieân ñaïi hoïc West Point xinh ñeïp
nhìn xuoáng doøng soâng Hudson laáp laùnh döôùi aùnh naéng chieàu. Moät hình
aûnh thaät ñeïp. Ñaày aùnh saùng, ñaày hy voïng, ñaày söùc maïnh.

Scotty Smiley Durham, North Carolina


The Soldier of The Year
Guideposts, August, 2008
Thy Höông Chuyeån Ngö

Sau khi bò muø, Scotty ñaõ leo nuùi Rainier ôû Washington, tröôït soùng taïi
Hawaii, skydiving ôû Texas vaø Colorado Anh seõ thi bôi, ñua xe vaø chaïy boä
vaøo thaùng Möôøi naøy, tuy vaäy anh baûo raèng vieäc khoù nhaát laø ñuùt con aên.

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 61


Effective Christian Counseling
LTS. Taâm Vaán Cô Ñoác Höõu Hieäu cuûa Gary R Collins vaø Paul B. Lam ñöôïc khôûi ñaêng töø Thoâng Coâng 190.
Tieán só Gary Collins nguyeân laø giaùo sö taâm lyù taïi chuûng vieän Trinity Evangelical Divinity School, hieän laø
chuû tòch Lieân Hieäp Cô Ñoác Taâm Vaán Quoác Teá vaø laø taùc giaû cuûa hôn 50 cuoán saùch veà taâm lyù vaø taâm vaán.
Tieán só Paul B. Laâm laø baùc só taâm lyù coù vaên phoøng taïi Denver, Colorado. Thoâng thaïo tieáng Anh, Hoa vaø Vieät,
oâng coù nhöõng chöông trình Tö Vaán Ñôøi Soáng (Life Coaching) qua ñieän thoaïi, höôùng daãn nhöõng chöông trình
tham luaän veà hoân nhaân vaø gia ñình, huaán luyeän taâm vaán taïi caùc hoäi thaùnh vaø hoäi ñoàng.

Chöông Naêm
Nhöõng Theå Loaïi Taâm Vaán Cô-ñoác

V ua Sau-lô chaéc chaén phaûi laø Nhöng roài khoâng ñöôïc bao laâu
raéc roái ñaõ xaûy ra. Nhaø vua ñaày
moä t thanh nieâ n taï o nhieà u aá n
töôïng - cao lôùn, ñieån trai, can trieàn voïng naøy boãng ñoác chöùng
ñaûm vaø khieâm toán, laø moät quaân ganh tò, vò kyû, baát tuaân vôùi taâm
vöông coù taâm hoàn ñöôïc Ñöùc Chuùa traïng ñaày boái roái. Sau-lô choáng
Trôøi bieán ñoåi (I Sa-mu-eân 10: 9). laïi söï höôùng daãn cuûa Ñöùc Chuùa
Kinh Thaùnh cho bieát Thaàn Linh Trôøi, khoâng ñeám xæa gì ñeán lôøi
cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi taùc ñoäng vaøo khuyeân cuûa caùc coá vaán, thöôøng
ñôøi soáng Sau-lô luùc oâng ñöôïc xöùc noåi côn thònh noä vaø mieät maøi tìm
daàu laøm vua. Töø ñoù oâng khôûi söï möu trieät haï keû thuø. I Sa-mu-eân
caûm nhaän vaø haønh ñoäng nhö moät 16: 14 laø moät trong nhöõng caâu
con ngöôøi khaùc (I Sa-mu-eân 10: Kinh thaùnh bi thaûm nhaát : “Thaàn
6). Vì vaäy khoâng ai ngaïc nhieân cuõa Chuùa Haèng Höõu lìa khoûi Sau-
khi thaáy daân chuùng raát phaán khôûi lô; Chuùa Haèng Höõu laïi sai moät aùc
vôùi nhaø laõnh ñaïo môùi. thaàn khuaáy roái ngöôøi, gieo buoàn
naûn vaø sôï haõi.”

62 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


Moät soá caän thaàn raát quan ngaïi nhau vaø seõ ñöôïc trình baøy trong
veà tình traïng roái loaïn naøy cuûa phaàn coøn laïi cuûa chöông naøy. Vôùi
Sau-lô neân ñaõ ñeà nghò phöông thöùc baát cöù ngöôøi caàn taâm vaán naøo, baïn
chöõa trò. Hoï tìm moät ngöôøi bieát cuõng coù theå duøng moät hay nhieàu
chôi thuï caàm, hy voïng nhôø aâm phöông thöùc naøy.
nhaïc coù theå giuùp taâm trí Sau-lô
bình tónh, thanh thaûn hôn (I Sa- Taâm Vaán Hoã Trôï
mu-eân 16: 16). Ña-vít chôi thuï (Supportive Counseling)
caàm gioûi ñöôïc môøi vaøo cung ñeå söû Nguôøi laõnh ñaïo trong Hoäi Thaùnh,
duïng phöông thöùc maø ngaøy nay caùc ñaëc bieät laø muïc sö, thöôøng coù cô
nhaø taâm vaán hieän ñaïi goïi laø “aâm hoäi ñeå hoã trôï vaø khích leä ngöôøi
nhaïc lieäu phaùp.” gaëp bieán ñoäng hay nhöõng luùc khoù
Neáu ñöôïc caùc caän thaàn cuûa Sau- khaên cuûa ñôøi soáng. Caùc nhoùm coäng
lô vaán keá giuùp vua, baïn seõ laøm gì? ñoà n g, baè n g höõ u hay gia ñình
Ít ngöôøi trong chuùng ta ñöôïc môøi thöôøng laø nôi thöôøng coù nhöõng
giuùp vua, nhöng duø ñang ôû ñaâu, ngöôøi caàn ñöoïc giuùp ñôõ vaø an uûi
xung quanh chuùng ta ñeàu coù nhieàu vaøo luùc ngöôøi thaân qua ñôøi, bònh
ngöôøi ôû ñang naûn chí, ngaõ loøng, naëng, coù nan ñeà taøi chính hay
boái roái nhö vua Sau-lô. Ít ngöôøi nhöõng khoù khaên khaùc. Vôùi caùc
trong chuùng t a bieát gaûy thuï caàm, ñoâ thò ngaøy caøng roäng lôùn hôn, cö
nhöng nhöõng ngöôøi coù nhu caàu daân di chuyeån nhieàu hôn vaø deã
trong hoäi thaùnh chuùng ta vaø trong daøng hôn cho neân nhieàu ngöôøi
coäng ñoàng troâng mong chuùng ta phaûi soáng xa gia ñình, vì theá nhöõng
cung öùng cho hoï muïc vuï taâm vaán luùc caàn, hoï thöôøng phaûi nöông döïa
khoâng phaûi baèng aâm nhaïc, nhöng nhieàu hôn vaøo söï naâng ñôõ, goùp yù
laø nhöõng trôï giuùp vaø an uûi thöïc cuûa baïn beø trong coäng ñoàng hoäi
teá. Ñaây khoâng phaûi vieäc deã laøm, thaùnh. Coù nôi Cô-ñoác nhaân thaáy
vì ngöôøi laøm coâng taùc taâm vaán seõ nhöõng ngöôøi thaân nhaát trong gia
thaáy ngay moãi ñoái töôïng ñeàu coù ñình cuõng ñoàng thôøi laø caùc chi theå
nhöõng nhu caàu khaùc nhau, phaûi trong Thaân (I Coâ-rinh-toâ 12: 12-27).
ñaùp öùng baèng phöông caùch ñoäc Baïn coù ñeå yù thaáy moät soá ngöôøi
ñaùo, rieâng bieät. Nhö chuùng ta ñaõ thöôøng hay caàn ñöôïc naâng ñôõ,
thaáy, khoâng coù moät coâng thöùc taâm khích leä, trong khi nhöõng ngöôøi
vaán chung naøo aùp duïng cho moïi khaùc laïi ñuû söùc chòu ñöïng moät
ngöôøi. mình? Tuy nhieân nhöõng luùc phaûi
Moät soá nhaø taâm vaán kinh ñoái dieän vôùi khuûng hoaûng vaø bieán
nghieäm keát luaän raèng coù nhöõng ñoäng, taát caû chuùng ta ñeàu caàn
loaïi taâm vaán cô ñoác khaùc nhau, nhöõng ngöôøi coù theå giuùp chuùng ta
moãi loaïi coù nhöõng chuù troïng khaùc ñieàu chænh ñeå chòu ñöïng noãi thaát

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 63


baïi laøm naûn chí ngaõ loøng, luùc maát thay ñoåi (nhö tröôøng hôïp ngöôøi
ngöôøi thaân yeâu hay khi thaûm hoïa thaân qua ñôøi); saün loøng trao ñoåi
ñoå xuoáng. vôùi thaân toäc, baïn beø hay nhöõng
Muïc tieâu cuûa Taâm Vaán Hoã Trôï ngöôøi khaùc, saün loøng coù nhöõng
khoâng phaûi laø khuyeán khích ngöôøi haønh ñoäng thöïc tieãn duø nhoû ñeå
caàn taâm vaán leä thuoäc ngöôøi coá vaán giaûi quyeát nan ñeà moät caùch xaây
nhö treû con, nhöng thay vaøo ñoù, döïng.
nhaø taâm vaán chæ cung öùng hoã trôï Haàu heát chuùng ta ñeàu laûng
vaø höôùng daãn taïm thôøi ñeå ngöôøi traù n h nhöõ n g tình huoá n g caê n g
coù nan ñeà tìm ñöôïc söùc maïnh vaø thaúng vaø khoâng vui baèng caùch giaû
khoân ngoan ñoái phoù höõu hieäu vôùi vôø nhö khoâng coù. Ñoâi khi chuùng
caùc tình huoáng cuûa ñôøi soáng. Ñeå ta khoâng muoán ñoái dieän nan ñeà,
ñaït ñöôïc ñieàu naøy, caàn khích leä coá tin raèng roài ra Ñöùc Chuùa Trôøi
ngöôøi coù nan ñeà thoå loä nhöõng xuùc seõ giaûi quyeát moïi khoù khaên neáu
caûm, nhöõng buoàn khoå vaø chaùn naûn chòu khoù chôø theâm. Nhöng phaûi
cuûa mình. Nhaø taâm vaán caàn tìm chaêng thaùi ñoä khoân ngoan, saùng
caùch giuùp ngöôøi coù nan ñeà loaïi suoát hôn laø thöøa nhaän coù nan ñeà,
tröø nhöõng ñaùp öùng khoâng laønh giao thaùc nan ñeà cho Chuùa (Ma-
maïnh nhö phuû nhaän mình coù nan thi-ô 11: 28-30), roài quyeát ñònh
ñeà, coá traùnh neù nan ñeà baèng nhöõng thöïc hieän nhöõng böôùc caàn thieát
suy töôûng vieån voâng, baèng röôïu, ñi tôùi giaûi phaùp, tin raèng Ñöùc
baèng ma tuùy, töø choái söï giuùp ñôõ, Chuùa Trôøi seõ höôùng daãn. Kinh
phuû nhaän nhöõng xuùc caûm “tieâu thaùnh daïy chuùng ta khích leä vaø
cöïc” nhö “buoàn giaän, lo laéng, maëc naâng ñôõ laãn nhau (Teâ-sa-loâ-ni-ca
caûm; khoâng muoán tìm hieåu nhöõng 5: 11; Hy-baù 3: 13; 10: 25). Ngay
giaûi phaùp hieän thöïc cho hoaøn caûnh caû khi caàn phaûi noùi thaúng, chuùng
hieän taïi; vaø xa laùnh gia ñình vaø ta cuõng neân noùi söï thaät trong tinh
baïn beø. thaàn vaø thaùi ñoä yeâu thöông (EÂ-
Ngöôøi coù nan ñeà caàn ñöôïc trôï pheâ-soâ 4: 15). Nhaø taâm vaán hoã
giuùp ñeå hieåu vaø ñöông ñaàu vôùi nan trôï laø ngöôøi chaêm soùc vôùi tình
ñeà moät caùch thöïc teá, nghóa laø coù thöông, khích leä moät caùch teá nhò,
theå noùi ra vaø thaäm chí baøn luaän thaùch thöùc nheï nhaøng vaø höôùng
veà nhöõng noãi böïc doïc, maëc caûm daãn chu ñaùo ñeå coù theå ñem ñeán
phaïm toäi vaø nhöõng xuùc caûm tieâu giaûi phaùp thöïc teá vaø thay ñoåi thöïc
cöïc khaùc; cuõng saün saøng nhaän moät söï.
phaàn traùch nhieäm trong vieäc tìm
nhieàu phöông caùch khaùc nhau ñoái Taâm Vaán Tröïc Ngoân
phoù vôùi nan ñeà; cuõng caàn yù thöùc (Confrontational Counseling)
veà nhöõng tình huoáng khoâng theå Trong nhöõng tieáp xuùc vôùi daân

64 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


chuùng, Chuùa Gieâ-xu thöôøng noùi vi ích kyû, chæ bieát mình. Giaáu
thaúng veà toäi loãi hoï. Ngaøi noùi thaúng dieá m nhöõ n g haø n h vi voâ luaâ n ,
vôùi vieân quan treû quaù quan taâm nhöõng vieäc laøm ngu daïi chæ gaây
ñeán taøi saûn (Lu-ca 18: 22), noùi ra chaùn naûn vì maëc caûm phaïm
thaúng vôùi ngöôøi phuï nöõ Sa-ma-ri toäi vaø caêng thaúng tinh thaàn. Neáu
veà cuoäc soáng voâ luaân (Giaêng 4: 17- chuùng ta xöng toäi, Ñöùc Chuùa Trôøi
18), noùi thaúng vôùi caùc moân ñeä vì seõ tha thöù (I Giaêng 1: 9), vaø seõ
hoï ít ñöùc tin (Ma-thi-ô 8: 26), vaø ñöôïc Ngaøi thöông xoùt (Chaâm Ngoân
noùi thaúng vôùi nhöõng ngöôøi laõnh 28: 13). Laø toâi tôù Ñöùc Chuùa Trôøi,
ñaïo toân giaùo veà loøng kieâu ngaïo nhaø taâm vaán phaûi giuùp ngöôøi coù
vaø loái soáng giaû hình (Ma-thi-ô 12: nan ñeà ñoái dieän vôùi toäi loãi, xöng
34; 15: 7-8; 23: 23-33; Giaêng 8: toäi vôùi Chuùa vaø ñoâi khi cuõng phaûi
44-45). xöng toäi vôùi ngöôøi nöõa (Gia-cô 5:
Hieån nhieân ai cuõng thaáy Chuùa 16), ñoàng thôøi cuõng phaûi coù quyeát
Gieâ-xu laø Ñaáng “khoâng heà phaïm ñònh thay ñoåi taùc phong vaø thaùi
toäi” phôi baày toäi loãi con ngöôøi, ñoä.
khaùc haún vôùi vieäc Cô-ñoác nhaân Chuùng ta caàn yù thöùc raèng vieäc
chæ laø nhöõng ngöôøi baát toaøn laïi noùi thaúng khoâng chæ giôùi haïn trong
daùm noùi thaúng veà nhöõng yeáu ñuoái nhöõng trao ñoåi lieân quan ñeán taùc
cuûa ngöôøi khaùc. Moät soá nhaø taâm phong toä i loã i , nhöng coø n giuù p
vaán chuyeân nghieäp cho raèng khoâng ngöôøi coù nan ñeà thaáu suoát haønh
neân laøm cho ngöôøi caàn taâm vaán ñoäng cuûa chính mình, buoäc hoï
thaáy hoï baát xöùng hay gaây cho hoï phaûi nghe nhöõng ñieàu hoï khoâng
maëc caûm toäi loãi, nhöng quan ñieåm muoán nghe hay khích leä hoï laøm
naøy khoâng coøn ñöôïc chaáp nhaän, nhöõng ñieàu hoï traùnh neù. Noùi
ñaëc bieät laø ñoái vôùi nhöõng nhaø taâm thaúng thöôøng caàn can ñaûm, vì nhaø
vaán chuû tröông ngöôøi coá vaán ñoâi taâm vaán hieåu raèng ñoái töôïng coù
luùc phaûi saün saøng tröïc dieän vaø noùi theå giaän döõ hoaëc choáng ñoái. Daàu
thaúng vôùi ngöôøi ñöôïc taâm vaán veà vaäy, khi noùi thaúng moät caùch töø
nhöõng vieäc laøm sai traùi. toán, tieäm tieán, vôùi thaùi ñoä quan
Taát nhieân nhaø taâm vaán Cô-ñoác ngaïi chaân thaønh, taïo cô hoäi cho
khoâng neân phaùn xeùt (Ma-thi-ô 7: ngöôøi coù nan ñeà ñaùp öùng thì vieäc
1-2), leân aùn hoaëc chæ trích ngöôøi noùi thaúng coù theå laø moät trong
khaù c maø trong tinh thaà n yeâ u nhöõng maët coù yù nghóa vaø ñöoïc
thöông meàm maïi, khích leä ngöôøi töôûng thöôûng nhaát cuûa muïc vuï taâm
coù nan ñeà ñoái dieän vôùi toäi loãi, vaán. (Coøn tieáp)
nhìn thaúng vaøo nhöõng thaát baïi vaø Tieán Só Paul Laâm
ngu daïi cuûa hoï vaø vaøo nhöõng haønh

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 65


Chuyeän thaät veà caùi cheát vaø söï soáng
cuûa Don Piper vieát chung vôùi Cecil Murphey

LTS. Don Piper ñöôïc taán phong Muïc Sö naêm 1985. OÂng ñaõ xuaát hieän trong nhieàu chöông
trình truyeàn hình vaø truyeàn thanh, vieát baùo, dieãn giaûng cho caùc hoäi ñoàng vaø caùc kyø linh
döôõng taïi Hoa Kyø vaø caùc nöôùc khaùc. Caâu chuyeän cuûa oâng trong cuoán “90 Minutes In
Heaven” ñaõ phaùt haønh hôn nöûa trieäu baûn, keå laïi moät kinh nghieäm kyø dieäu, ñaõ thay ñoåi cuoäc
ñôøi oâng. Baûn tieáng Vieät do Nguyeân Ñình chuyeån ngöõ, ñöôïc ñaêng treân Thoâng Coâng töø soá
193.

Daãn Nhaäp

Toâi ñaõ cheát vaøo ngaøy 18 thaùng Gieâng, naêm 1989.


Chæ ít phuùt sau khi tai naïn xaûy tra, nhaân vieân cöùu thuông ñaõ ñeán nôi, thaáy toâi
khoâng coøn maïch, tuyeân boá toâi ñaõ cheát. Hoï laáy moät taám traûi phuû kín ngöôøi toâi ñeå
khoûi ai nhìn, roài ñi saên soùc nhöõng ngöôøi bò thöông khaùc. Toâi hoaøn toaøn khoâng bieát
gì veà nhöõng ngöôøi hieän dieän quanh toâi trong thôøi gian ñoù.
Ngay sau khi cheát, toâi leân thaúng thieân ñaøng.
Trong luùc toâi ôû thieân ñaøng, moät muïc sö Baùp-tít ñeán nôi xaûy ra tai naïn. Duø bieát
toâi ñaõ cheát, oâng vaãn chaïy ñeán beân caùi xaùc khoâng sinh khí vaø caàu nguyeän cho toâi, vaø
maëc duø bò toaùn Chuyeân Vieân Y Khoa Caáp Cöùu (Emergency Medical Technicians –
EMTs) khích baùc, oâng muïc sö naøy vaãn khoâng chòu ngöøng caàu nguyeän.
Ít nhaát laø chín möôi phuùt sau khi caùc chuyeân vieân y khoa tuyeân boá toâi ñaõ cheát,
Ñöùc Chuùa Trôøi nhaäm lôøi caàu nguyeän cuûa oâng muïc sö kia. Toâi trôû laïi ñòa caàu. Vaø
ñaây laø caâu chuyeän cuûa toâi.

66 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


Chöông 6

Khôûi Söï Phuïc Hoài

“Naày laø ñieàu chuùng ta daïn dó ôû tröôùc maët Chuùa, neáu chuùng ta theo
yù muoán Ngaøi maø caàu xin vieäc gì, thì Ngaøi nghe chuùng ta. Neáu chuùng
ta bieát khoâng cöù mình xin ñieàu gì , Ngaøi cuõng nghe chuùng ta, thì
chuùng ta bieát mình ñaõ nhaän laõnh ñieàu mình xin Ngaøi”
(I Giaêng 5: 14-15)

Ñau nhöùc ñaõ trôû thaønh ngöôøi baïn khoâng rôøi, vaø keå töø ñoù, trong suoát moät
thôøi gian laâu daøi toâi khoâng heà bieát ñeán coù moät giaây phuùt naøo toaøn thaân
khoâng bò ñau nhö daàn. Daàu vaäy, chæ trong voøng vaøi ngaøy sau tai naïn, toâi
baét ñaàu yù thöùc raát nhieàu pheùp laï ñaõ xaûy ra. Duø moät soá ngöôøi cho laø
chuyeän tình côø may maén, toâi goïi ñoù laø nhöõng pheùp laï, vì toâi tin raèng ñoái
vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng bao giôø coù gì goïi laø tai naïn hay baát ngôø.
Tröôùc heát, toâi ñaõ caøi daây an toaøn. Toâi raát xaáu hoå phaûi thuù thaät raèng
tröôùc laàn bò caûnh saùt phaït, toâi chaúng bao giôø “baän taâm” laøm chuyeän ñoù.
Nhöng buoåi saùng hoâm gaëp taïi naïn, toâi ñaõ coá yù caøi daây tröôùc khi noå maùy.
Thöù hai, tai naïn xaûy ra treân caàu. Neáu xaûy ra ôû khoaûng treân xa loä doïc
beân hoà tröôùc khi leân caàu thì chuyeän gì xaûy ra? Luùc ñoù chaéc chaén xe toâi seõ
vaêng xuoáng ít ra möôøi thöôùc nöôùc döôùi ñaùy hoà, vaø toâi ñaõ cheát chìm.
Thöù ba, toâi khoâng bò chaán thöông ñaàu. Baát cöù ai thaáy toâi, hay xem caùc
hoà sô y khoa ñeàu baûo raèng khoâng theå naøo toâi laïi khoâng bò chaán thöông soï
naõo. (Ñeán baây giôø nhaø toâi coù luùc vaãn ñuøa baûo raèng, baø aáy khoâng chaéc laø
toâi khoâng bò “chaïm”). Ngay caùc chuyeân vieân y khoa cuõng ngaïc nhieân
khoâng theå giaûi thích ñöôïc vì sao vôùi moät tai naïn nhö theá maø khoâng moät cô
quan noäi taïng naøo cuûa toâi bò toån thöông.
Thöù tö, baùc só Tom Greider khoa phaãu thuaät chænh hình tröïc nhaät taïi
beänh vieän Hermann Hospital hoâm ñoù ñaõ cöùu ñöôïc caùi chaân cuûa toâi. “Tình
côø” baùc só Greider laø moät trong nhöõng chuyeân gia baäc nhaát nöôùc Myõ laïi
xöû lyù moät tröôøng hôïp tai naïn cöïc kyø baát thöôøng nhö vaäy. OÂng ñaõ quyeát
ñònh söû duïng moät phöông thöùc trò lieäu thöû nghieäm töông ñoái môùi goïi laø
khung Ilizarov. OÂng thöïc hieän giaûi phaãu moät tuaàn sau tai naïn. Vieäc ñaët
khung Ilizarov khoâng chæ cöùu ñöôïc caùi chaân, maø coøn giuùp cho xöông chaân
beân traùi moïc daøi ra, vì trong tai naïn toâi ñaõ bò gaõy maát moät khuùc ñeán boán
phaân Anh xöông ñuøi, laø xöông chaéc nhaát trong cô theå vaø raát khoù gaõy.
Khi baùc só Greider khaùm nghieäm toâi, oâng phaûi choïn löïa hoaëc duøng
khung Ilizarov, hoaëc cöa chaân. Cho duø oâng choïn duøng khung Ilizarov ñi

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 67


nöõa cuõng khoâng coù gì baûo ñaûm laø toâi seõ giöõ ñöôïc caùi chaân. Thaät ra vaøo
giai ñoaïn ñoù, oâng cuõng khoâng chaéc toâi coù chòu noåi cuoäc giaûi phaãu hay
khoâng. Neáu laø baùc só ít taøi naêng hôn vaø ít taän tuïy hôn, coù theå oâng ñaõ choïn
phöông aùn cöa chaân cho goïn, vì döôøng nhö keát quaû cuûa hai phöông aùn ñoù
khoâng khaùc nhau bao nhieâu, vaø ñaøng naøo thì toâi cuõng cheát!
Thöù naêm, nhieàu ngöôøi ñaõ caàu nguyeän cho toâi. Toâi ñaõ nhaän ñöôïc haøng
nghìn thö, thieäp, ñieän thö caàu nguyeän. Raát nhieàu caùi töø nhöõng ngöôøi toâi
chöa töøng gaëp, ôû nhöõng nôi toâi chöa töøng ñaët chaân. Hoï ñaõ caàu nguyeän
cho toâi khi bieát tin tai naïn. Cuõng töø ñoù toâi ñaõ nghe coù ngöôøi keå raèng kinh
nghieäm naøy ñaõ thay ñoåi ñôøi soáng caàu nguyeän cuõng nhö nieàm tin cuûa hoï
veà naêng löïc cuûa söï caàu nguyeän.
Vaøo ñeâm ñöôïc ñöa vaøo Trung Taâm Chaán Thöông Hermann, toâi ñaõ ôû
phoøng giaûi phaãu suoát 11 giôø. Trong cuoäc giaûi phaãu, baùc só ñaõ saép laïi
xöông chaân phaûi. Caùnh tay traùi ñöôïc boù cöùng vì maát hai khuùc xöông
khoaûng 5cm. Chaân traùi phaûi boù xuoâi vì maát moät ñoaïn xöông hôn moät taác.
Trong cuoäc giaûi phaãu, moät oáng hôi ñaõ ñeå nhaàm vaøo bao töû khieán cho bao
töû toâi phoàng leân trong khi phoåi laïi xeïp xuoáng. Cho ñeán maáy hoâm sau
ngöôøi ta môùi khaùm phaù ra nhaàm laãn naøy laø nguyeân nhaân khieán buïng toâi
phình tröôùng. Tình traïng toâi khoâng röôùn ngöôøi leân ñöôïc, gaây trôû ngaïi cho
vieäc hoâ haáp, sau ñoù laïi bò xöng phoåi, khieán toâi suyùt cheát laàn thöù hai.
Vì toâi coù quaù nhieàu thöông tích traàm troïng neân caùc baùc só raát khoù bieát
phaûi khôûi söï töø ñaâu, maõi ñeán vaøi tuaàn sau hoï môùi phaùt hieän ra nhöõng toån
thöông ít nguy hieåm hôn, vaø sau nhieàu naêm hoï môùi khaùm phaù ra xöông
hoâng cuûa toâi cuõng bò nöùt trong tai naïn naøy.
Naèm baát ñoäng treân giöôøng vôùi kim chích, daây nhôï giaêng maéc khaép
ngöôøi, toâi chæ nhìn thaáy ñöôïc moät chuùt treân ñaàu maët naï duôõng khí, vaø
hoaøn toaøn soáng nhôø heä thoáng döôõng sinh. Trong nhöõng ngaøy ôû trong phoøng
chaêm soùc ñaëc bieät, tình traïng toâi laø luùc tænh luùc meâ. Coù khi tænh daäy, thaáy
nhieàu ngöôøi ñöùng tröôùc giöôøng, toâi töï hoûi khoâng bieát mình thöïc söï ñang ôû
trong nhaø thöông hay ñoù chæ laø töôûng töôïng?
Chung quanh toâi laø caùc maøn hình theo doõi tim maïch, ôû ngoùn tay maùy
ño löôïng oxy. Vì toâi ôû tình traïng thieáu oxy neân chuoâng baùo ñoäng choác
nhaùt laïi keâu, caùc y taù laïi taát taû chaïy vaøo.
Phoøng chaêm soùc ñaëc bieät cuûa beänh vieän Hermann gaàn traïm maùy bay
tröïc thaêng. Taïi ñaây maùy bay caát caùnh, haï caùnh baát chaáp giôø giaác. Moãi khi
thöùc giaác, nghe tieáng tröïc thaêng, toâi coù caûm töôûng nhö mình ñang ôû trong
moät cuoán phim Vieät- nam. Trong phoøng khoâng coù ñoàng hoà cho neân toâi
khoâng coù khaùi nieäm gì veà giôø giaác.
Coù nhöõng ngöôøi khaùc naèm ôû nhöõng giöôøng gaàn toâi, chæ ngaên chia baèng
nhöõng taám maøn. Maáy laàn thöùc giaác toâi nhìn thaáy nhaân vieân haäu söï ñeán

68 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


ñöa xaùc ngöôøi ra khoûi phoøng. Laø Muïc-sö, toâi bieát raèng khoâng phaûi moïi
ngöôøi ra khoûi phoøng chaêm soùc ñaëc bieät ñeàu coøn soáng. Toâi töï hoûi, “Coøn
mình thì sao?”
Duø hoûi caâu ñoù nhöng nhöõng ñau ñôùn trong thaân xaùc khieán toâi baát caàn.
Toâi chæ muoán heát ñau thoâi, vaø cheát laø giaûi phaùp nhanh nhaát.
Toâi ñaõ kinh nghieäm thieân ñaøng, trôû laïi traàn gian vaø roài phaûi traûi qua
nhöõng noãi thoáng khoå gaàn nhö cuûa ñòa nguïc treân traàn gian maø mình khoâng
bao giôø muoán. Toâi bieát phaûi raát laâu nöõa tình traïng vaø taâm traïng toâi môùi
coù theå thay ñoåi.
Nhöõng aâm thanh gheâ rôïn, kinh hoaøng vang leân suoát ngaøy ñeâm Nhöõng
tieáng reân ræ, gaøo theùt, keâu la thöôøng laøm toâi giaät mình tænh laïi vôùi tình
traïng ñau ñôùn trieàn mieân. Nhöõng luùc ñoù moät coâ ñieàu döôõng laïi ñeán hoûi,
“OÂng coù caàn toâi giuùp gì khoâng?”
Coù luùc toâi hoûi laïi,
“Coâ noùi gì vaäy?” Nhöng cuõng coù luùc toâi chæ nhìn maø khoâng hieåu taïi
sao coâ ta laïi ñeán hoûi toâi nhö theá.
“Nghe nhö oâng ñau ñôùn laém.”
Toâi töï nghó, ñau chöù sao khoâng, roài toâi hoûi coâ ta,
“Laøm sao coâ bieát toâi ñau?”
Coâ y taù traû lôøi,
“Vì toâi nghe oâng la döõ laém!”
Ñoù laø luùc toâi nhaän ra raèng nhöõng tieáng reân la toâi nghe ñoù phaùt xuaát töø
chính toâi, vaø vaøo nhöõng luùc toâi laøm nhöõng ñoäng taùc raát ñôn giaûn nhö cöû
ñoäng tay hoaëc chaân. ÔÛ khu saên soùc ñaëc bieät trong beänh vieän thaät laø kinh
khuûng, duø caùc nhaân vieân phuïc vuï raát taän tình, nhöng côn ñau cuûa toâi
khoâng luùc naøo thuyeân giaûm.
Nhieàu laàn toâi keâu caàu, “Chuùa ôi! Coù phaûi Chuùa cho con töø thieân ñaøng
trôû veà ñeå chòu nhöõng noãi thoáng khoå naøy khoâng?”
Tình traïng toâi ngaøy caøng teä hôn. Toâi phaûi naèm ngöûa vì bò maát moät
khuùc xöông chaân (Hoï khoâng tìm ñöôïc khuùc xöông ñoù trong xe coù theå laø vì
khi chaân toâi bò daäp, khuùc xöông vaêng khoûi xe, rôi xuoáng hoà). Vì phaûi naèm
thaúng löng neân phoåi toâi bò öù nöôùc, nhöng vì khoâng bieát toâi trong tình
traïng ñoù, caùc y taù vaø chuyeân vieân hoâ haáp coá eùp toâi thôû vaøo moät duïng cuï
goïi laø pheá dung keá (spirometer) ñeå gia taêng dung tích phoåi.
Vaøo ngaøy thöù saùu, toâi ôû vaøo tình traïng söng phoåi nguy kòch ñeán noãi
nhaø thöông ñaõ cho goïi gia ñình ñeán, sôï toâi khoâng theå soáng qua ñeâm.
Toâi khoâng cheát vì thöông tích, nhöng baây giôø laïi cheát vì söng phoåi.
Baùc só noùi vôùi Eva, vôï toâi.
“Trong höôùng chöõa trò tieáp, chuùng toâi hoaëc laø phaûi cöa chaân oâng nhaø,

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 69


hay duøng lieäu phaùp khaùc naëng hôn nöõa.”
“Naëng hôn ñeán ñaâu?”
“Neáu khoâng laøm gì caû thì oâng nhaø khoâng soáng noåi ñeán mai.”
Ñaây chính laø luùc pheùp laï caàu nguyeän khôûi söï hieäu nghieäm. Toâi bieát coù
haøng traêm ngöôøi ñaõ caàu nguyeän cho toâi töø khi nghe tin tai naïn. Tuy
nhieân cho ñeán thôøi ñieåm ñoù döôøng nhö chöa coù chuyeån bieán gì.
Nhaø toâi goïi cho muïc sö David Gentiles laø moät baïn thaân ôû San Antonio,
baûo raèng, “Xin anh ñeán ngay, oâng nhaø toâi ñang caàn anh.”
Töùc khaéc baïn toâi hoaõn moïi vieäc, leân xe, laùi hai traêm daëm ñeán gaëp toâi.
Nhaân vieân beänh vieän chæ cho pheùp oâng vaøo phoøng chaêm soùc ñaëc bieät gaëp
toâi naêm phuùt maø thoâi, nhöng naêm phuùt ñoù ñaõ thay ñoåi ñôøi toâi.
Chöa bao giôø toâi laøm quyeát ñònh naøy moät caùch coù yù thöùc, nhöng toâi
naèm ñoù ít hy voïng phuïc hoài – maø cuõng khoâng ai töøng baûo raèng toâi coù theå
bình thöôøng trôû laïi – toâi ñaõ quyeát ñònh khoâng muoán soáng nöõa, khoâng chæ
vì toâi phaûi chòu thoáng khoå vì nhöõng ñau ñôùn lieân tuïc, nhöng cuõng vì toâi ñaõ
ñöôïc ôû thieân ñaøng. Toâi muoán ñöôïc trôû laïi nôi toaøn bích ñoù. Toâi caàu
nguyeän, “Chuùa ôi, xin cho con trôû laïi, xin laøm ôn ñöa con trôû laïi!”
Kyù öùc chieám troïn taâm trí, vaø toâi mong ñöôïc moät laàn nöõa ñöôïc ñöùng
tröôùc coång thieân ñaøng. Toâi naøi næ, “Chuùa ôi, Chuùa ôi,” nhöng caâu traû lôøi
cuûa Chuùa laø “khoâng.”
Luùc David vaøo phoøng, toâi ñang maát höôùng vì aûnh höôûng cuûa côn ñau
vaø taùc duïng cuûa thuoác ñeán noãi toâi phaûi ñònh thaàn baûo raèng baïn toâi thaät coù
ôû ñaây. Toâi töï hoûi khoâng bieát mình coù ñang bò aûo giaùc khoâng. Ngay luùc ñoù
David naém laáy maáy ngoùn tay toâi – vì toâi bò baêng kín, chæ coøn maáy ngoùn
tay. Toâi caûm nhaän ñöôïc caùi ñuïng chaïm naøy. Ñuùng roài, anh thaät coù ôû ñaây!
Treân ngöôøi toâi gaén quaù nhieàu oáng truyeàn dòch (IV) khieán cho caùc tónh
maïch laën heát; ngöôøi ta phaûi ñöa moät oáng chính vaøo trong ngöïc daãn thaúng
ñeán tim. Toâi lieân töôûng nhöõng oáng naøy nhö toaùn lính saép haøng. Ngay
treân baøn chaân toâi ngöôøi ta cuõng gaén ñaày oáng vaø kim, vì treân thaân theå toâi
khoâng coøn choã naøo khaùc.
David baûo toâi “Anh seõ qua khoûi. Anh phaûi bình phuïc, vì anh ñaõ chòu
ñöôïc ñeán ñaây roài.”
“Khoâng bieát toâi coù qua khoûi hay khoâng… Toâi cuõng khoâng bieát mình coù
muoán bình phuïc khoâng nöõa…”
“Anh phaûi bình phuïc. Khoâng chæ cho anh maø thoâi, anh phaûi coá leân vì
chuùng toâi nöõa.”
“Toâi caïn xaêng roài. Toâi ñaõ laøm heát söùc, ñaõ gaéng heát söùc. Toâi khoâng
coøn gì nöõa.” Toâi döøng laïi laáy hôi, vì chæ noùi coù maáy caâu nhö theá maø toâi
thaáy kieät caû söùc.
“Anh phaûi bình phuïc. Chuùng toâi khoâng ñeå anh ñi.”

70 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


“Neáu toâi bình phuïc, ñoù laø vì caùc anh muoán, nhöng toâi khoâng muoán.
Toâi meät moûi quaù roài. Toâi ñaõ chieán ñaáu heát söùc vaø baây giôø toâi saün saøng ñeå
cheát.”
“Chuùng toâi khoâng baûo anh phaûi laøm gì caû. Chuùng toâi seõ laøm heát cho
anh.”
Toâi khoâng traû lôøi, vì khoâng hieåu David muoán noùi gì neân chæ nhìn chaèm
chaèm vaøo veû caêng thaúng treân göông maët anh.
“Naøy Don, chuùng toâi seõ khoâng ñeå cho anh cheát, anh coù hieåu khoâng?
Chuùng toâi khoâng ñeå anh boû cuoäc.” Cuoái cuøng toâi noùi, “Neáu toâi soáng thì chæ
vì caùc anh muoán.”
David baûo, “Chuùng toâi seõ caàu nguyeän.” Taát nhieân toâi bieát moïi ngöôøi
ñaõ caàu nguyeän, nhöng anh noùi theâm, “Chuùng toâi seõ caàu nguyeän cho anh
suoát ñeâm. Chuùng toâi seõ goïi nhöõng ngöôøi toâi bieát laø coù theå caàu nguyeän, ñeå
caàu nguyeän cho anh. Toâi muoán anh bieát raèng nhöõng ngöôøi coù loøng quan
taâm ñeán anh seõ thöùc thaâu ñeâm caàu nguyeän cho anh.”
“Vaâng.”
“Don, chuùng toâi seõ caàu nguyeän cho anh. Anh khoâng caàn phaûi laøm gì
caû.”
Toâi thöïc söï khoâng quan taâm laø hoï coù caàu nguyeän hay khoâng. Toâi quaù
ñau, vaø toâi khoâng muoán soáng nöõa.
“Baét ñaàu töø ñaây chuùng toâi seõ chòu traùch nhieäm – anh khoâng caàn phaûi
laøm gì heát. Anh chæ caàn naèm ñoù roài seõ thaáy. Chuùng toâi seõ caàu nguyeän ñeå
Chuùa giaûi quyeát.”
David noùi vôùi toâi taát caû nhöõng lôøi naøy trong voøng moät, hai phuùt. Toâi
khoâng noùi theâm gì nöõa. Côn ñau gia taêng – thaät ra khoâng bieát coù coøn möùc
naøo ñeå ñau theâm ñöôïc khoâng, cho neân toâi khoâng theå naøo taäp trung vaøo
nhöõng ñieàu khaùc anh noùi nöõa.
David noùi, “Chuùng toâi seõ lo moïi chuyeän naøy.” Anh hoân leân traùn toâi roài
rôøi phoøng.
Sau ñoù laø ñeâm canh thöùc caàu nguyeän. Ñeâm canh thöùc naøy ñaùnh daáu
moät böôùc ngoaët trong quaù trình ñieàu trò vaø haøng loaït nhöõng pheùp laï khaùc.
Ngaøy hoâm sau tình traïng söng phoåi heát - ñöôïc giaûi quyeát baèng lôøi caàu
nguyeän. Toaùn ñieàu trò khaùm phaù ra nhaàm laãn veà oáng thôû.
Ñeán ngaøy thöù baûy, toâi traûi qua moät cuoäc giaûi phaãu daøi khaùc. Baùc só
Greider gaén khung Ilizarov ñeå toâi coù theå ngoài daäy ñeå ñieàu trò ñöôøng hoâ
haáp. Bao töû toâi cuõng ñöôïc thoaùt hôi ñeå phoåi coù theå daõn nôû trôû laïi.
Thoâng thöôøng caùc beänh vieän ñoøi phaûi laøm tö vaán cho beänh nhaân saùu
thaùng tröôùc khi cho pheùp söû duïng khung Ilizarov. Trong tröôøng hôïp cuûa
toâi, nhoùm ñieàu trò cho nhaø toâi bieát laø khoâng baûo ñaûm phöông thöùc chöõa
trò thöû nghieäm naøy coù keát quaû. Hoï cuõng baûo nhaø toâi raèng, duøng khung

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 71


Ilizarov seõ khieán toâi raát ñau ñôùn, cuõng nhö gaây caêng thaúng taâm lyù vaø xuùc
caûm. Teä hôn nöõa, hoï baùo tröôùc raèng, cho duø phaûi chòu taát caû nhöõng ñieàu
treân, toâi vaãn coù theå bò cöa chaân.
Noùi vôùi nhaø toâi baùc só giaûi phaãu baûo raèng, “Caùch ñieàu trò naøy seõ laøm
beänh nhaân voâ cuøng ñau ñôùn, vaø phaûi maát haøng thaùng, coù khi haøng naêm
môùi phuïc hoài. Nhöng neáu khoâng theo phöông phaùp naøy, thì chuùng toâi
khoâng coù choïn löïa naøo khaùc hôn laø cöa chaân.”
OÂng yeân laëng giaûi thích cho nhaø toâi bieát neáu cöa chaân thì hoï seõ laøm
chaân giaû, vaø toâi seõ phaûi taäp ñi vôùi caùi chaân giaû ñoù.
Nhaø toâi khoâng coøn mô hoà gì veà möùc ñoä chaán thöông cuûa toâi, hay veà
thôøi gian toâi seõ phaûi chòu ñöïng nhöõng ñau ñôùn theå xaùc. Baø caân nhaéc hoài
laâu nhöõng lôïi haïi cuûa giaûi phaùp, yeân laëng caàu nguyeän xin Chuùa höôùng
daãn. Cuoái cuøng baø noùi vôùi baùc só, “Toâi seõ kyù giaáy öng thuaän.”
***
Saùng hoâm sau toâi thöùc daäy sau 12 giôø giaûi phaãu khaùc, toâi nhìn xuoáng
phaàn phoàng leân döôùi taám khaên phía chaân traùi. Töï keùo taám khaên phuû ra
toâi heát hoàn thaáy moät khung theùp traéng khoång loà nhieàu voøng xieát quanh
chaân toâi töø ñuøi xuoáng quaù döôùi ñaàu goái. Moät coâ ñieàu döôõng böôùc vaøo
khôûi söï chænh söûa ñieàu gì ñoù quanh caùi chaân, nhöng toâi khoâng bieát coâ laøm
gì.
Ngay luùc ñoù toâi môùi nhaän ra nhaø toâi ngoài gaàn beân giöôøng. Toâi hoûi nhaø
toâi, “Ñoù laø caùi gì vaäy? Coâ ta ñang laøm gì ?”
Nhaø toâi traû lôøi, “Ñeå em noùi anh nghe. Ñaây laø caùi em ñaõ thoaû thuaän vôùi
baùc só hoâm qua. Ñoù laø duïng cuï laøm moïc xöông, goïi laø khung chænh xöông.
Baùc só baûo ñaây laø caùch chöõa duy nhaát ñeå cöùu caùi chaân traùi cuûa anh. Em
tin raèng lieàu nhö theá cuõng ñaùng coâng.”
Toâi khoâng chaéc mình coù traû lôøi gì khoâng, vì coøn coù gì ñeå noùi? Nhaø toâi
ñaõ quyeát ñònh laøm ñieàu toát nhaát, hôn nöõa ñaõ buoäc phaûi quyeát ñònh moät
mình.
Ngay luùc ñoù, toâi ñeå yù thaáy coù nhöõng coïng theùp töø duïng cuï ñoù ñaâm ra.
Toâi hoûi nhaø toâi, “Nhöõng caùi ñoù coù xuyeân qua chaân anh khoâng?”
“Daï, coù.”
Toâi laéc ñaàu khoâng theå hieåu noåi. “Nhöõng coïng theùp nhö theá maø laïi
xuyeân qua chaân?”
“Ñoù laø kyõ thuaät y khoa môùi, coù theå cöùu ñöôïc caùi chaân anh.”
Toâi khoâng bieát ñuû ñeå coù lôøi baøn gì, toâi chæ gaät ñaàu vaø coá tónh döôõng.
Nhaø toâi noùi, “Em tin noù seõ giuùp anh laønh.”
Toâi hy voïng nhaø toâi noùi ñuùng, nhöng khoâng bieát raèng cho maõi ñeán gaàn
moät naêm sau, toâi vaãn coøn thaáy caùi khung ñoù gaén treân chaân. (Coøn tieáp)

72 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


Löôïc Khaûo

Caùc Bieán Coá Taän Theá


LTS. Löôïc Khaûo Caùc Bieán Coá Taän Theá do Haø Huy Vieät bieân dòch, döïa treân baûn Anh Ngöõ The Bible & Future Events cuûa
Tieán Só Leon J. Wood (1918-1977), nguyeân giaùo sö moân Cöïu Öôùc Hoïc vaø khoa truôûng Grand Rapids Baptist Seminary. OÂng
laø taùc giaû cuûa nhieàu saùch nghieân cöùu veà lòch söû tuyeån daân cuõng nhö caùc saùch giaûi nghóa tieân tri. Baøi ñöôïc khôûi ñaêng töø
Thoâng Coâng soá 181.

Chöông 6
Keû Choáng Chuùa Cöùu Theá
(The Antichrist)

A. “Con Thuù” Trong Khaûi Huyeàn ñöôïc xaùc ñònh laø Keû Choáng Chuùa
Trong saùch Khaûi Huyeàn, töø duøng chæCöùu Theá. Con thuù thöù hai moâ taû
Keû Choáng Chuùa Cöùu Theá laø “con trong caâu 11-18, thì ôû nhöõng choã
thuù,” chæ thò tính chaát hung döõ, choáng
khaùc ñöôïc goïi laø “tieân tri giaû” (Khaûi
nghòch Ñöùc Chuùa Trôøi vaø yù chæ Ngaøi.
Huyeàn 16: 13; 19: 20; 20: 10). Chuùng
Töø naøy ñöôïc duøng nhieàu nhaát trongta cuõng caàn nghieân cöùu veà con thuù
chöông 13 vaø chöông 17, moâ taû khaù thöù hai naøy, vì nhöõng hoaït ñoäng cuûa
chi tieát nhaân vaät naøy, tuy nhieân, noù lieân quan chaët cheõ vôùi Keû Choáng
cuõng ñöôïc duøng ôû nhöõng choã khaùc,Chuùa Cöùu Theá. Thaät ra, coù moät soá
toång coäng 12 laàn. Chuùng ta seõ chæ nhaø nghieân cöùu Kinh Thaùnh laïi coi
taäp trung vaøo chöông 13 vaø chöông con thuù thöù hai laø “Keû Choáng Chuùa
17 trong phaàn nghieân cöùu veà Keû Cöùu Theá” thay vì con thuù thöù nhaát.
Choáng Chuùa Cöùu Theá. Chuùng ta seõ coù dòp baøn ñeán chuyeän
naøy ôû moät phaàn sau.
1. Khaûi Huyeàn 13 a. Khaûi Huyeàn 13:1-8. Phaàn noùi
Coù hai nhaân vaät meänh danh laø veà con thuù thöù nhaát trong Khaûi
“con thuù” trong Khaûi Huyeàn 13. Con Huyeàn 13 theo sau chöông 12 moâ taû
thuù thöù nhaát moâ taû trong caâu 1-8 Sa-tan baù c h haï i Israel. Trong

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 73


chöông 12, “con roàng ñoû” chính laø Heát thaûy nhöõng daân treân ñaát ñeàu
Sa-tan (12:3) ñuoåi theo Israel coù bieåu thôø laïy noù, laø nhöõng keû khoâng coù
töôïng laø “ngöôøi ñaøn baø” (c. 1) trong teân ghi trong saùch söï soáng cuûa Chieân
ba naêm röôõi (1,260 ngaøy - c. 6, hay Con ñaõ bò gieát töø buoåi saùng theá”
coøn ñöôïc goïi laø “moät thì, caùc thì vaø (Khaûi Huyeàn 13:1-8)
nöûa thì”- c. 14). Chöông 12 khoâng Trong ba caâu ñaàu cuûa chöông 13,
noùi veà caùch thöùc Sa-tan baùch haïi, töø ngöõ “con thuù” duøng chæ ñeá quoác
röôït ñuoåi Israel nhö theá naøo, nhöng do Keû Choáng Chuùa Cöùu Theá caàm
ñeán chöông 13, phöông thöùc cuûa noù ñaàu, nhöng töø caâu 4 trôû ñi, “con thuù”
ñöôïc phôi baày qua hình aûnh con thuù laïi duøng chæ caù nhaân Keû Choáng Chuùa
laø Keû Choáng Chuùa Cöùu Theá. Cöùu Theá. Caùch duøng töø ngöõ naøy
“Ñoaïn toâi thaáy ôû döôùi bieån leân trong ba caâu ñaàu, laø duøng theo Ña-
moät con thuù coù möôøi söøng baûy ñaàu, ni-eân chöông 7, trong ñoù caû ñeá quoác
treân nhöõng söøng coù möôøi caùi maõo La-maõ ñöôïc töôïng tröng baèng con
trieàu thieân, vaø treân nhöõng ñaàu coù thuù maïnh baïo khoâng noùi teân.
danh hieäu phaïm thöôïng. Con thuù Trong Khaûi Huyeàn 13:1, con thuù
toâi thaáy ñoù gioáng nhö con beo; chaân naøy “ôû döôùi bieån leân” coù nhöõng saéc
nhö chaân gaáu, mieäng nhö mieäng sö thaùi gioáng nhö nhöõng con thuù trong
töû, vaø con roàng ñaõ cho noù söùc maïnh, khaûi töôïng cuûa Ña-ni-eân (Ña-ni-eân
ngoâi vaø quyeàn pheùp lôùn. Moät trong 7:3). Bieån töôïng tröng cho nhaân loaïi,
caùc caùi ñaàu noù nhö bò töû thöông; vôùi nhöõng côn gioù loaïn cuûa moïi nan
nhöng veát töû thöông ñoù ñöôïc laønh, ñeà “xoâ xaùt” treân ñoù. Con thuù ñöôïc
vaø caû theá gian ñeàu kinh ngaïc maø theo moâ taû laø coù “baûy ñaàu, möôøi söøng” y
con thuù ñoù. Ngöôøi ta khôûi söï thôø heät nhö con thuù trong Khaûi Huyeàn
con roàng, bôûi noù ñaõ laáy quyeàn pheùp 17 (c. 3, 7). “Möôøi söøng” töông öùng
cho con thuù, vaø hoï cuõng thôø phöôïng vôùi ñaëc ñieåm cuûa con thuù khoâng teân
chính con thuù, maø raèng: Ai saùnh ñöôïc
vôùi con thuù, ai giao chieán cuøng noù
ñöôïc? Noù ñöôïc ban cho caùi mieäng
noù i nhöõ n g lôø i kieâ u ngaï o phaï m
thöôïng; vaø noù laïi ñöôïc laøm vieäc trong
boán möôi hai thaùng. Vaäy noù môû
mieäng ra noùi nhöõng lôøi phaïm ñeán
Ñöùc Chuùa Trôøi, phaïm ñeán danh Ngaøi,
ñeàn taïm Ngaøi, cuøng nhöõng keû ôû treân
trôøi. Noù laïi ñöôïc pheùp giao chieán
cuøng caùc thaùnh ñoà vaø ñöôïc thaéng.
Noù cuõng ñöôïc quyeàn trò moïi chi phaùi,
moïi daân toäc, moïi tieáng vaø moïi nöôùc.

74 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


trong Ña-ni-eân 7 chæ thò ñeá quoác thaáy ni-eân 7:8, 25, bao goàm nhöõng lôøi hoãn
trong khaûi töôïng cuõng laïi laø ñeá quoác haøo, phaïm thöôïng choáng laïi Ñöùc
La-maõ phuïc höng luùc coù 10 vua cai Chuùa Trôøi, nhö nhaän xeùt trong Ña-
trò ñoàng thôøi. Trong caâu 2, con thuù ni-eân 11:36. Keû Choáng Chuùa Cöùu
troâng gioáng nhö “con beo,” “con Theá seõ cai trò trong boán möôi hai
gaáu,” vaø “sö töû”; cuõng laø nhöõng con thaùng – nghóa laø ba naêm röôõi, laø thôøi
thuù bieåu töôïng cho ñeá quoác Hy-laïp, gian cuûa nöûa côn ñaïi naïn. Trong
Ba-tö vaø Ba-by-luaân trong Ña-ni-eân Khaû i Huyeà n 3:6, thaù i ñoä phaï m
chöông 7. Ñeá quoác La-maõ phuïc thöôïng cuûa nhaân vaät naøy ñöôïc neâu
höng cuõng seõ coù nhöõng ñaëc tính leân theâm moät laàn nöõa, hieån nhieân
gioáng nhö ba ñeá quoác coå ñaïi. Ñieàu laø ñeå nhaán maïnh, nhöng vôùi nhieàu
ñaùng ghi nhaän laø con roàng (töùc laø chi tieát hôn, bao goàm vieäc xuùc phaïm
Sa-tan) ban cho con thuù “söùc maïnh, danh Ñöùc Chuùa Trôøi, xuùc phaïm ñeàn
ngoâi vua, vaø thaåm quyeàn lôùn,” vì taïm cuûa Ngaøi [ñeàn thôø taùi laäp ôû Gieâ-
Keû Choáng Chuùa Cöùu Theá, trong moät ru-sa-lem), vaø nhöõng ngöôøi treân thieân
yù nghóa ñaëc thuø, laø coâng cuï cuûa Sa- ñaøng.
tan ñeå thöïc hieän yù ñoà vaø chöông Caâu 7 noùi ñeán vieäc Keû Choáng
trình cuûa noù. Caâu 3 noùi veà moät caùi Chuùa öùc hieáp caùc thaùnh ñoà cuûa Ñöùc
ñaàu bò thöông trí maïng nhöng ñöôïc Chuùa Trôøi; töø ngöõ “giao chieán” duøng
laønh trong nghóa ñeá quoác La-maõ ñaõ ôû ñaây töông ñoàng vôùi töø “laøm hao
bò tieâu dieät nhöng seõ laïi ñöôïc phuïc moøn caùc thaùnh” duøng trong Ña-ni-
hoài trong töông lai. eân 7: 25. Chaéc chaén caùc thaùnh cuûa
Vôùi caâu 4, con thuù hieän thaân Ñöùc Chuùa Trôøi, caû Do Thaùi laãn ngoaïi
trong Keû Choáng Chuùa Cöùu Theá, laø toäc ñeàu seõ chòu nhieàu khoán khoå döôùi
laõnh tuï toái cao trong ñeá quoác phuïc tay nhaân vaät naøy. Phaàn coøn laïi cuûa
höng. Daáu chæ ñaàu tieân laø toaøn theá caâu 7 vaø caâu 8 cho bieát thaåm quyeàn
giôùi seõ thôø caû Sa-tan laãn con thuù, cuûa Keû Choáng Chuùa seõ lan roäng khaép
vaø ñieàu naøy cho thaáy caû hai seõ phoái theá giôùi. Haén seõ “ñöôïc quyeàn cai trò
hôïp hoaït ñoäng chung, nhieàu ngöôøi moïi chi phaùi, moïi daân toäc, moïi tieáng,
seõ nhaän ra söï phoái hôïp naøy khi thôø vaø moïi nöôùc” ñeán noãi “taát caû daân
phuïng caû hai. Tình traïng suy ñoài cö treân ñaát ñeàu thôø laïy noù,” vaø ñoù
gheâ tôûm cuûa theá giôùi ngaøy nay trong laø “nhöõng keû khoâng coù teân ghi trong
vieäc thôø Sa-tan ngaøy caøng gia taêng saùch söï soáng cuûa Chieân Con ñaõ bò
khieán cho chuùng ta thaáy raèng thôøi gieát töø buoåi saùng theá.”
kyø moâ taû ôû ñaây khoâng coøn xa nöõa. b. Khaûi Huyeàn 13:11-18. Nöû a
Trong caâu 5 tính caùch kieâu ngaïo phaàn cuoái cuûa Khaûi Huyeàn 13 daønh
hueânh hoang cuûa Keû Choáng Chuùa moâ taû nhaân vaät meänh danh laø “con
Cöùu Theá ñöôïc noùi ñeán theâm moät thuù.” Tuy nhieân nhaân vaät naøy chæ
laàn nöõa, nhö ñaõ ghi nhaän trong Ña- ñöôïc goïi baèng danh hieäu “con thuù”

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 75


moät laàn duy nhaát trong caâu 11, coøn Laø lónh tuï toân giaùo quan troïng,
taát caû nhöõng choã khaùc, nghóa laø laïi ñöôïc moâ taû khaù chi tieát nhö theá,
phaàn coøn laïi cuûa chöông 13 vaø caû thì chaéc nhaân vaät naøy phaûi coù lieân
saùch Khaûi Huyeàn, ñeàu duøng chæ con heä vôùi moät giaùo hoäi boäi ñaïo ñaày
thuù thöù nhaát. Nhö ñaõ ñeà caäp, con quyeàn löïc. Trung taâm hoaït ñoäng
thuù thöù nhì ñöôïc goïi ôû nhöõng choã cuûa nhaân vaät naøy laø Roâ-ma, vaø nhö
khaùc baèng danh hieäu “tieân tri giaû” ñaõ nhaän ñònh trong chöông tröôùc,
(Khaûi Huyeàn 16: 13; 19: 20; 20: 10). baûn doanh cuûa giaùo hoäi boäi ñaïo
Nhaân vaät naøy trong phaân ñoïan Kinh cuõng ôû taïi Roâ-ma. Hai quyeàn löïc
Thaùnh chuùng ta ñang nghieân cöùu, toân giaùo ôû caáp ñoä ñoù khoù coù theå
ñöôïc moâ taû laø trôï taù cuûa Keû Choáng cuøng ôû moät nôi maø khoâng lieân quan
Chuùa Cöùu Theá, laøm ñöôïc caùc pheùp vôùi nhau, cho neân keát luaän deã chaáp
laï ñeå baûo chöùng cho thaåm quyeàn nhaän nhaát ñoù laø nhaân vaät naøy phaûi
cuûa haén vaø khieán con ngöôøi ñeán vôùi laø ngöôøi ñöùng ñaàu giaùo hoäi boäi ñaïo.
Keû Choáng Chuùa, baûo raèng ñoù laø ñoái Keû Choáng Chuùa Cöùu Theá raát coù theå
töôï n g ñaù n g cho con ngöôø i thôø aùp ñaët aûnh höôûng cuûa haén treân giaùo
phöôïng (c. 12-15). Noù cuõng khieán hoäi boäi ñaïo thoâng qua Tieân Tri Giaû,
con ngöôøi phaûi ghi daáu con thuù treân laø keû phuï taù chính cuûa haén. Nhö
tay hoaëc treân traùn (c. 16), vaø hieån ñaõ nhaän ñònh trong chöông tröôùc,
nhieân ñoù laø bieän phaùp kieåm soaùt giaùo hoäi boäi ñaïo seõ ñi ñeán choã bò
thöông maïi. Ñieàu naøy haøm yù raèng tieâu dieät (Khaûi Huyeàn 17:16), trong
nhöõng ngöôøi töø choái khoâng nhaän daáu khi Tieân Tri Giaû tieáp tuïc hoaït ñoäng,
hieäu treân seõ khoâng theå mua baùn, cho thaáy nhaân vaät naøy ñaõ kòp thôøi
maø bò loaïi tröø khoûi moïi sinh hoaït phaân reõ khoûi nhoùm boäi ñaïo ñeå ñöôïc
thöông maïi, keå caû vieäc mua baùn caùc toàn taïi.
nhu yeáu phaåm cho ñôøi soáng thöôøng Nhö ñaõ nhaän xeùt tröôùc ñaây, moät
nhaät. soá nhaø nghieân cöùu Kinh Thaùnh tin
Ñieàu khaù roõ raøng nhaân vaät naøy raèng danh hieäu Keû Choáng Chuùa Cöùu
laø moät laõnh tuï toân giaùo, tröôùc heát Theá daønh cho nhaân vaät naøy (Tieân
nhö chæ danh cuûa ñöông söï laø tieân Tri Giaû), thì ñuùng hôn laø chæ thò con
tri giaû. Thöù hai, haén khieán daân thuù thöù nhaát. Caùch laäp luaän naøy
chuùng thôø phöôïng con thuù thöù nhaát. döïa vaøo yù töôûng cho raèng Keû Choáng
Thöù ba, haén ñöôïc moâ taû laø troâng Chuùa Cöùu Theá phaûi coù ñaëc tính
“gioáng nhö chieân con” (c. 11). Duø gioáng Ñaáng Meâ-si-a, nghóa laø ñeå coù
haé n troâ n g gioá n g nhö chieâ n con, theå thay theá cho Ñaáng Cöùu Tinh,
nhöng laïi “noùi nhö roàng” cho thaáy haén phaûi xuaát hieän cho ngöôøi Do
haén ôû döôùi quyeàn khoáng cheá cuûa Thaùi thaáy haén laø ngöôøi hoï coù theå
Sa-tan cuõng nhö Keû Choáng Chuùa chaáp nhaän laø Ñaáng Meâ-si-a! Ngöôøi
Cöùu Theá. ta tin raèng Tieân Tri Giaû seõ coù daùng

76 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


daáp gioáng Ñaáng Meâ-si-a hôn laõnh seõ laø Ñaáng Meâ-si-a, vì theo lòch söû,
tuï Roâ-ma. ngöôøi Do Thaùi troâng ñôïi Ñaáng Cöùu
Hoï laäp luaän nhö sau. Tröôùc heát, Tinh seõ phaûi gioáng vua chöù khoâng
caàn löu yù raèng Tieân Tri Giaû “töø döôùi gioáng chieân con. Lyù do thöù ba lieân
ñaát leân” (Khaûi 13:11), trong khi con quan ñeán töø ngöõ “Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa
thuù “töø döôùi bieån leân” (13:1). “Ñaát” toå phuï mình” gôïi yù raèng nhaân vaät
ôû ñaây ñöôïc cho laø vuøng Palestine, ñoù laø ngöôøi Do thaùi, nhöng nhö ñaõ
haøm yù Palestine laø truù quaùn cuûa noùi, töø ngöõ naøy coù theå chæ haøm nguï
nhaân vaät naøy, laø ñieàu kieän caàn thieát vò thaàn toå tieân nhaân vaät naøy thôø
cho ñöông söï ñöôïc chaáp nhaän. Thöù phuïng, maø khoâng xaùc ñònh toå tieân
hai, ngöôøi ta nhaän xeùt raèng nhaân laø Do Thaùi hay ngoaïi bang. Hôn nöõa,
vaät naøy coù daùng daáp cuûa “chieân nhö ñaõ nhaän xeùt trong phaàn thaûo
con,” trong khi caùch noùi naêng laïi luaän tröôùc, nhaân vaät ñöôïc ñeà caäp
nhö “roàng”(13:11). Ngöôøi ta tin raèng trong Ña-ni-eân 11: 37 choã söû duïng
chi tieát naøy phuø hôïp vôùi keá hoïach töø ngöõ naøy, khoâng phaûi laø Tieân Tri
cuûa haén laø laøm cho daân chuùng thaáy Giaû, nhöng laø con thuù ñaàu tieân, laø
haén ta gioáng ñaáng meâ-si-a. Thöù ba, vua duõng maõnh cuûa ñeá quoác phuïc
Ña-ni-eân 11:37 cho bieát nhaân vaät hoài.
naøy “khoâng ñoaùi xem Ñöùc Chuùa Trôøi Hôn nöõa, baèng chöùng hoã trôï laäp
cuûa toå phuï mình.” Nguôøi ta tin raèng luaän cho raèng con thuù ñaàu chöù khoâng
caâu naøy aùm chæ Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa phaûi con thuù thöù nhì laø Keû Choáng
toå phuï ngöôøi Do Thaùi, cho neân coi Chuùa laø yù nieäm thay theá. Ñaây cuõng
ñoù laø baèng côù tieân tri giaû laø ngöôøi laø yù nieäm chính söû duïng trong laäp
Do Thaùi, laø yeáu toá ñeå ñöông söï ñöôïc luaän treân, ñaõ ñöôïc vaän duïng raát thích
chaáp nhaän laø Ñaáng Meâ-si-a. hôïp cho con thuù ñaàu tieân. Caàn löu
Tuy nhieân, nhöõng laäp luaän naøy yù ñeán hai söï vieäc coù lieân quan.
khoâng laáy gì laøm vöõng chaéc. Thöù Tröôùc heát nhaân vaät naøy laø vua ñeá
nhaát, chæ ñònh “ñaát” laø vuøng quoác La-maõ, seõ laø keû ñaïi dieän cho
Palestine khoâng vöõng veà phöông Sa-tan chieám ñoaït quyeàn cai trò theá
dieän giaûi kinh, vì khoâng coù baèng giôùi, tröôùc khi ngöôøi ñaïi dieän cuûa
chöùng naøo xaùc ñònh keát luaän naøy. Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán. Haén seõ laø thuû
Thaät ra neân hieåu “ñaát” theo nghóa haï cuûa Sa-tan xöng mình laø vua theá
thoâng thöôøng, vì “bieån” cuõng ñöoïc gian, thay cho nhaân vaät chính thöùc
hieåu theo nghóa thoâng thöôøng trong cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Thöù hai, vì laø
tröôøng hôïp moâ taû con thuù thöù nhaát vua cho neân vôùi ngöôøi Do Thaùi, haén
trong Khaûi Huyeàn 13:1. Lyù do thöù coù daùng daáp Meâ-si-a. Veà phöông
hai lieân quan ñeán ñaëc tính nhaân vaät dieän lòch söû, ngöôøi Do Thaùi vaãn nghó
naøy coù daùng daáp gioáng chieân con Ñaáng Meâ-si-a cuûa hoï laø vua cho neân
khoâng haún coù yù cho raèng ñöông söï ñoái vôùi nhaân vaät naøy, ñaëc bieät laø

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 77


khi haén laäp giao öôùc vôùi tuyeån daân möôøi söøng. Con thuù ngöôi ñaõ thaáy,
luùc khôûi ñaàu côn ñaïi naïn, seõ khieán tröôùc coù, maø baây giôø khoâng coøn nöõa;
cho raát ñoâng ngöôøi Do Thaùi coi haén noù seõ töø döôùi vöïc leân vaø ñi ñeán choán
ta laø Ñaáng Cöùu Tinh. hö maát; nhöõng cö daân treân ñaát, laø
nhöõng keû khoâng coù teân ghi trong
2. Khaûi Huyeàn 17 saùch söï soáng töø khi saùng theá, thaáy
Chöông Kinh Thaùnh khaùc trình con thuù thì ñeàu laáy laøm laï, vì noù
baøy khaù chi tieát veà Keû Choáng Chuùa tröôùc coù, nay khoâng coù nöõa, maø sau
laø Khaûi Huyeàn chöông 17, moâ taû moât seõ hieän ñeán.” Trong caâu 7, vò thieân
nhaân vaät khaùc laø moät ngöôøi ñaøn baø söù laø phaùt ngoân nhaân trong chöông
ñöôïc goïi laø “con ñaïi daâm phuï,” ngoài naøy tuyeân boá, “Ta seõ caét nghóa cho
treân löng con thuù ñaïi dieän cho Keû ngöôi söï maàu nhieäm cuûa ngöôøi ñaøn
Choáng Chuùa. Nhö ñaõ ñeà caäp, ngöôøi baø cuøng cuûa con thuù chôû noù.” Söï
ñaøn baø naøy töôïng tröng cho hoäi maàu nhieäm cuûa con thuù ñöôïc moâ taû
thaùnh boäi ñaïo trung taâm ñaët ôû Roâ- tröôùc, ghi ngay trong caâu 8, ñoù laø
ma. Muï ta laø chuû ñeà chính cuûa phaàn con thuù “tröôùc coù, maø baây giôø khoâng
ñaàu vaø phaàn cuoái chöông 17, trong coøn nöõa; noù seõ töø döôùi vöïc saâu khoâng
khi con thuù ñöôïc trình baøy trong caâu ñaùy troài leân,” vaø ôû cuoái caâu, con
7-14. thuù ñoù “tröôùc coù, nay khoâng coù nöõa,
a. Caâu 7, 8, “Thieân söù baûo toâi maø sau seõ hieän ñeán.” YÙ töôûng ñöôïc
raèng: Sao ngöôi laáy laøm laï? Ta seõ nhaéc laïi chæ thò tính caùch quan troïng
caét nghóa cho ngöôi söï maàu nhieäm ñöôïc nhaán maïnh. Tính chaát quan
cuûa ngöôøi ñaøn baø cuøng cuûa con thuù troïng ñoù lieân heä roõ raøng nhaát laø
chôû noù, laø con thuù coù baûy ñaàu vaø trong chöông 13 moâ taû moät trong
nhöõng caùi ñaàu con thuù “bò thöông
ñeán cheát,” nhöng sau ñoù, veát thöông
ñöôïc laønh (13: 3, 12, 14). ÔÛ ñaây,
theâm moät laàn nöõa chæ thò ñeá quoác
La-maõ coå thôøi coù moät luùc khoâng coøn
nöõa nhöng ñaõ phuïc höng trong töông
lai. Giai ñoaïn ñeá quoác naøy “khoâng
coù nöõa” laø giai ñoaïn nhöõng theá kyû
vöøa qua töø ngaøy coå La-maõ xuïp ñoå,
cho ñeán ngaøy ñeá quoác La-maõ môùi
phuïc hoài. Phaàn giöõa cuûa caâu naøy
noùi raèng khi ñeá quoác ñoù taùi xuaát
hieän, noù seõ khieán cho nhöõng keû
khoâng ñöôïc ghi teân trong saùch söï
soáng “laáy laøm laï.” Töø ngöõ “laáy laøm

78 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


laï” (thaumazo) thöôøng haøm nguï yù caùc theå cheá cai trò, coù leõ laø yù nghóa
töôû n g “ngaï c nhieâ n thaù n phuï c .” thích hôïp nhaát trong phaân ñoaïn
Quaàn chuùng theá giôùi seõ ngaïc nhieân Kinh Thaùnh naøy. Caâu 10 cuõng cho
veà ñeá quoác môùi coù leõ vì caáu truùc, vì bieát naêm trong soá nhöõng vò vua ñoù
söùc maïnh, vaø vì hieäu naêng cuûa ñeá ñaõ ñoå, vò thöù saùu hieän ñang coù, coøn
quoác naøy. vò töù baûy chöa ñeán, maø cuõng khoâng
Trong chöông 17, hai laàn con thuù coøn bao laâu. Neáu “nhöõng vò vua”
ñöôïc moâ taû laø coù “baûy ñaàu, möôøi naøy laø nhöõng nhaø cai trò theo nghóa
söøng” (c. 3, 7). Chi tieát naøy khieán ñen, thì caâu naøy khoâng coù yù nghóa
noù caøng ñöôïc xaùc ñònh theâm chính bao nhieâu, vì vaøo thôøi söù ñoà Giaêng
laø con thuù trong Khaûi Huyeàn chöông vieát nhöõng lôøi tieân tri naøy, ñeá quoác
13: 1-8, maø caâu 1 coù phaàn moâ taû La-maõ ñaõ traûi qua hôn naêm ñôøi
töông töï. Ñieàu ñaùng löu yù laø “con hoaøng ñeá. YÙ töôûng noùi veà vò vua thöù
roàng lôùn maøu ñoû saäm” ñöôïc coi laø baûy trò vì ngaén nguûi, vôùi vò thöù taùm
Sa-tan, cuõng ñöôïc moâ taû laø coù “baûy neâu leân trong caâu 11, cuõng khoâng
ñaàu, möôøi söøng” (12:3). YÙ nghóa phuø hôïp vôùi khoaûng thôøi gian vaø
cuû a ñieà u naø y döôø n g nhö laø Keû hình thöùc cai trò cuûa nhöõng vò keá
Choáng Chuùa Cöùu Theá seõ ñöôïc ban nhieäm. Tuy nhieân neáu töø ngöõ “caùc
söùc maïnh, vaø laøm ñaïi dieän cho Sa- vò vua” chæ thò caùc theå cheá cai trò
tan trong söù maïng thöïc hieän moïi yù thì nghóa caâu ñoù môùi xaùc ñaùng, vì
muoán cuûa Sa-tan ñöôïc moâ taû töông vaøo thôøi Giaêng vieát Khaûi Huyeàn, Roâ-
töï cho caû hai. ma ñaõ traûi qua ñuùng naêm theå cheá
Caâu 9 vaø 10, “Ñaây laø söï nghó vaø theå cheá thöù saùu coù hình thöùc ñeá
ngôïi coù khoân ngoan. Baûy caùi ñaàu cheá ñang hieän höõu, khôûi söï töø Seâ-
töùc laø baûy hoøn nuùi maø ngöôøi ñaøn sa Augustus laø vò hoaøng ñeá ñaàu tieân.
baø ngoài leân. Noù cuõng laø baûy vì vua
nöõa; naêm vì tröôùc ñaõ ñoå, moät vì hieän
coù, coøn moät vì nöõa chöa ñeán; khi
vì aáy seõ ñeán, cuõng chaúng coøn ñöôïc
bao laâu.” Trong caâu 9, thieân söù giaûi
thích raèng “baûy caùi ñaàu laø baûy hoøn
nuùi,” giuùp chuùng ta lieân töôûng ngay
ñeán thaønh Roâ-ma, thöôøng ñöôïc hieåu
laø thaønh phoá coù baûy ngoïn ñoài, nhaát
laø trong nhöõng theá kyû ñaàu. Trong
caâu 10, baûy ñaàu coøn ñöôïc hieåu laø
ñaïi dieän cho “baûy vua.” Nguyeân
ngöõ duøng cho “caùc vua” (basileis) ôû
ñaây coù theå chæ thò caùc trieàu ñaïi hay

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 79


c. Caâu 11, “Chính con thuù tröôùc Chieâ n Con, Chieâ n Con seõ ñöôï c
ñaõ coù nay khoâng coù nöõa, laø vì vua thaéng, vì laø Chuùa cuûa caùc chuùa, Vua
thöù taùm; noù cuõng ôû trong soá baûy, vaø cuûa caùc vua; vaø nhöõng keû ñöôïc keâu
noù seõ ñi ñeán choã hö maát.” Tính danh goïi, nhöõng keû ñöôïc choïn cuøng nhöõng
cuûa “vò vua” ngaén nguûi thöù baûy caàn keû trung tín ñeàu ôû vôùi Chieân Con,
phaûi ñöôïc xaùc minh trong aùnh saùng cuõng thaéng ñöôïc chuùng nöõa.” Trong
cuûa vì vua huøng cöôøng thöù taùm moâ caâu 12, thieân söù tieáp tuïc noùi veà möôøi
taû trong caâu 11. Vua naøy ñöôïc moâ caùi söøng; vaø cuõng nhö Ña-ni-eân 7:24,
taû laø “con thuù tröôùc ñaõ coù, nay khoâng möôøi caùi söøng ñaïi dieän cho möôøi
coøn nöõa.” Ñoù laø con thuù ñöôïc ñeà vua. Ñeå coù theå giöõ tính chaát töông
caäp ñeán trong chöông naøy. Vôùi vì öùng vôùi Ña-ni-eân 7 thì nhöõng söøng
vua thöù baûy, hay laø ñeá cheá thöù baûy, naøy cuõng phaûi cuøng laø möôøi vua ñoù,
laø thôøi kyø ñeá quoác La-maõ ñang cai nhöng nhö coù noùi trong caâu 12,
trò, seõ cuõng phaûi laø theå cheá trong nhöõng vì vua naøy chöa nhaän ñöôïc
töông lai, khi Keû Choáng Chuùa Cöùu nöôùc trong luùc nhöõng lôøi tieân tri
Theá trôû thaønh ñaïi laõnh tuï. Vì theå ñöôïc vieát ra, nhöng roài seõ nhaän
cheá La-maõ thöù saùu laø ñeá cheá döôùi quyeàn vaøo giai ñoaïn con thuù cai trò
quyeàn caùc hoaøng ñeá La-maõ tieáp tuïc trong “moät giôø.” Trong boái caûnh cuûa
toàn taïi cho ñeán khi xuïp ñoå vaøo theá nhöõng gì ñaõ thaáy, “moät giôø” naøy
kyû thöù naêm, cho neân theå cheá thöù phaûi laø baûy naêm ñaïi naïn khi Keû
baûy haún nhieân phaûi ôû trong töông Choáng Chuùa Cöùu Theá naém quyeàn
lai, vaøo thôøi kyø noù ñöôïc phuïc hoài. cai trò. Caâu 13 cho bieát theâm möôøi
Theå cheá naøy ñuùng nhaát laø öùng vaøo vua “seõ cuøng moät loøng moät yù trao
thôøi kyù ngaén nguûi coù möôøi vua cai theá löïc quyeàn pheùp mình cho con
trò tröôùc khi “caùi söøng nhoû” cuûa Ña- thuù,” laø moät khaúng ñònh hoaøn toaøn
ni-eân 7 xuaát hieän. Khaûi Huyeàn 17:11 phuø hôïp vôùi nhöõng phaân ñoaïn Kinh
baûo raèng theå cheá thöù taùm “ôû trong Thaùnh khaùc ñaõ nghieân cöùu. Caâu 14
soá baûy” hoaøn toaøn töông hôïp vôùi caùi cho thaáy nhöõng vua naøy, cuøng vôùi
söøng nhoû moïc leân ôû giöõa möôøi caùi con thuù seõ “tranh chieán vôùi Chieân
söøng. Con.” Chieân Con naøy chæ coù theå laø
d. Caâu 12-14, “Vaû möôøi caùi söøng Chuùa Cöùu Theá, vaø thôøi ñieåm laø vaøo
maø ngöôøi ta ñaõ thaáy, laø möôøi vì vua cuoái kyø ñaïi naïn, khi Chuùa Cöùu Theá
chöa nhaän ñöôïc nöôùc mình; nhöng ñeán vôùi naêng quyeàn, ñaùnh baïi toaøn
hoï nhaän quyeàn vua vôùi con thuù trong dieän Keû Choáng Cöùu Cöùu Theá vaø
moät giôø. Chuùng cuõng moät loøng moät ñoàng boïn. (Coøn tieáp)
yù trao theá löïc quyeàn pheùp mình cho Haø Huy Vieät Bieân Dòch
con thuù. Chuùng tranh chieán cuøng

80 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


chöùng toát cho Chuùa, coâng daân toát,
ngöôøi con toát, ngöôøi choàng toát, ngöôøi
vôï toát, ngöôøi baïn toát.
Caàu xin Chuùa ban phöôùc cho quyù vò.
Huyønh Vaên Khoâi, Birmingham,
Alabama
* Caùm ôn oâng veà lôøi laøm chöùng.

Chaân thaønh caùm ôn quyù baùo ñaõ


Toâi ao öôùc nhaän ñöôïc Thoâng Coâng thöôøng xuyeân göûi baùo cho chuùng toâi.
soá 196, xin göûi cho toâi moät soá. Toâi Nay chuùng toâi ñaõ dôøi ñòa chæ, xin vui
ñang höôùng daãn nhaø toâi trôû veà vôùi loøng göûi veà ñòa chæ môùi nhö sau..
Chuùa. Xin caùm ôn. NSM. Waukee, IA
L.T.M, Cabramatta, Australia
Caùm ôn coâng khoù cuûa taát caû Muïc Sö
Taï ôn Chuùa ñaõ cho toâi söùc khoeû toát vaø anh chò em trong Toøa Soaïn Thoâng
haèng ngaøy ñeå toâi coù cô hoäi haàu vieäc Coâng, ñaõ ñem laïi cho toâi vaø gia ñình
Chuùa taïi Hoäi Thaùnh. toâi vaø toâi tin cuøng raát nhieàu ngöôøi
Lòch Hoaøng, South Bay khaùc, nhöõng baøi hoïc caàn thieát cho
ñôøi soáng taâm linh vaø nhieàu thoâng tin
Ba theá heä cuûa gia ñình chuùng toâi caàn thieát khaùc. Xin Chuùa ban ôn laønh
ñang coù chöông trình hoï c Kinh treân taát caû.
Thaùnh taïi gia. Toâi mong seõ coù nhöõng Van Anh Nguyen, Nauy
taøi lieäu hay vaø ñaùng tin caäy töø Thoâng
Coâng ñeå chia xeû vôùi gia ñình trong Chuùa ñaõ chöõa beänh cho toâi vaø cho
buoåi nhoùm. Xin giuùp cho. Toâi cuõng toâi moãi ngaøy toát hôn hoâm qua.
höùa seõ ñoùng goùp phaàn taøi chaùnh ñeå Hoàng Löông, Gaithersburgs, MD
laøm toát coâng vieäc Chuùa. Caùm ôn söï
hoã trôï cuûa quyù vò. Xin Chuùa ban Nhaén Tin:
OÂB Muïc Sö Giaùo Só Phaïm Xuaân Nghóa,
phöôùc nhieàu treân quyù vò. Ña taï.
Moâng Coå: Ñaõ nhaän ñöôïc soá daâng ñaëc
Tuyet Mai Lai, Cabramatta, bieät roäng raõi cho Thoâng Coâng. Raát caûm
Australia ñoäng. Xin Chuùa ban phöôùc.
OÂB Leâ Kim Leã, Long Beach: Ñaõ nhaän
Thaät phöôùc haïnh cho toâi sau hôn 12 ñöôïc soá daâng. TS seõ göûi baùo theo lôøi
naêm nhaän ñöôïc baùo Thoâng Coâng cuûa yeâu caàu. Xin caùm ôn
Giaùo Haït, nhôø ñoù toâi hoïc ñöôïc nhieàu Coâ Döông Myõ Dung, Florida: Ñaõ nhaän
lôøi Chuùa qua baøi vieát cuûa caùc taùc ñöôïc baøi vieát “OÂng Muïc Sö” vaø thö cuûa
giaû, thaät raát boå ích cho linh hoàn toâi. coâ. Xin caùm ôn.
Cuõng qua Thoâng Coâng, toâi bieát ñöôïc BPN/HTLancaster, HT AÂ n Ñieå n , CA;
Oanhthu, OÂB Traàn Ngoïc Myõ, Baø Ñaëng
sinh hoaït cuûa Hoäi Thaùnh Chuùa taïi
Moäng Laâm, OÂ Ngoâ Nguyeãn, Baø Tiffany,
Beán Tre! Toâi xin vaén taét vaøi gioøng Hoaøng C. Tu, Nguyeãn Nhö Sôn.
nhöõng lôøi chöùng thaät cuûa toâi veà Lôøi Ñaõ nhaän ñöôïc soá daâng cho Vieät Nam.
Chuùa: Neáu ai chuyeân caàn ñoïc vaø laøm Seõ chuyeån. Xin caùm ôn.
theo Lôøi Chuùa, thì seõ trôû thaønh: nhaân TS seõ chuyeån theo lôøi yeâu caàu.

THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198 81


Gia Ñình Môùi Trong Chuùa

Anh Baønh Duy Minh, con trai OÂng Baø Baønh Phi Long, thaønh hoân
cuøng Coâ Traàn Thieân Kim, con gaùi OÂng Baø Traàn Gia Khang, ngaøy 6/
9/2008 taïi Vietnamese Alliance Church, Lancaster, Pennsylvania.

Thoâng Coâng chaân thaønh chung vui cuøng gia ñình môùi

Chôø Ngaøy Soáng Laïi

Cuï Baø Traàn Thò Thaåm, Hoäi Thaùnh Tucson, Arizona, ñaõ nghæ yeân
trong Chuùa ngaøy 29/08/2008. Höôûng thoï 88 tuoåi. Tang leã ñöôïc cöû
haønh ngaøy 05/09/2008 taïi Southlawn, Tucson, Arizona.

Baø Muïc Sö Nguyeãn Minh Thu, nhuõ danh Hoaøng Thò Nghóa, ñaõ
nghæ yeân trong Chuùa ngaøy 29/8/2008, taïi Nursing Home Manor
Care, Fountain Valley, California. Höôûng thoï 75 tuoåi. Leã taï ôn
ñöôïc cöû haønh taïi tö gia ngaøy 20/09/2008.

OÂng Nguyeãn Chaâu Leã, baøo ñeä Muïc Sö TS Nguyeãn Chaâu Chaùnh, ñaõ
nghæ yeân trong Chuùa ngaøy 16/9/2008 taïi Nha Trang, Vieät Nam. Höôûng
thoï 72 tuoåi. Tang leã ñöôïc cöû haønh taïi tö gia ngaøy 19/9/2008.

Thoâng Coâng caàu xin Chuùa an uûi caùc tang quyeán

82 THOÂNG COÂNG Naêm Thöù 33 soá 198


HOÄI THAÙNH TIN LAØNH
Giaùo Haït Vieät Nam Hoa Kyø
Danh Saùch caùc Hoäi Thaùnh vaø AÂn Nhaân
uûng hoä baùo Thoâng Coâng

HT Akron(2), HT Atlanta, Becky Baïch-Cuùc, BNG HT Orlando, BPN HT Lancaster,


BPN HT Lynnwood, BPN HT Seattle, Buøi Vaên Hoøa, Buøi Ñoan Trang, Vietnamese
C&MA Church, Vietnamese Christian Church-Honolulu(2), HT AÂ n Ñieå n Long
Beach(3), Ñaïi H. Phi, Ñaëng Chi Theresa Chi, Ñaøo Ngoïc, HT Des Moines(3), Ñinh
Toá t , Ñoã Xuaâ n , Ñoã Quyù , Ñoã Phuù c , Ñoã H. Vaâ n , Ñoaø n V. Ngoï c , Ñoaø n Mary (2),
Döông Phuù Thaø n h, Next Generation Christian Fellowship Church(3), Mrs. Otis
Fisher, HT Harrisburg, Henning Thu Oanh, Hirashiki AÂ n Hueä , Hoà Thuù y Nga(2),
Hoaøng D. Hieäp, Hoaøng Hoäi, Hoaøng Ngoïc Lòch(2), Höùa Thuùy, Huyønh Minh, Huyønh
Khoâ i , Huyø n h Kim Anh, Huyø n h Thaï c h, Huyø n h Hieà n , Huyø n h Löï c (2), Huyø n h P.
Phöông, Khöu Coâng Thöùc, Kuo David, HT New Orleans(2), Laâm Thònh, Leâ Hoaøn
Thieän, Leâ Johnny, Leâ Haûi, Leâ Kim, Leâ Thöôïng Töù, Leâ Phuù Vaên, Leâ Thieän, Leâ
Mythanh, Leâ Bình, Leâ T. Thô, HT Lilburn, Lyù Nguyeâ n Nam, Lyù Vaê n Giaù p ,
McLaughlin Thu, HT Midway City(2), HT Mira Mesa, Moffitt Ñieä p , HT N.
Hollywood(3), Ngoâ Tieâ n , Nguyeã n Thanh Hy, Nguyeã n Valerie, Nguyeã n Don,
Nguyeãn Ngoïc Ñieäp, Nguyeãn K. Dzieãm, Nguyeãn Nhaân(2), Nguyeãn Em, Nguyeãn
T. Bình, Nguyeãn Anh Taøi, Nguyeãn Höõu Nam, Nguyeãn Ñaêng Minh(2), Nguyeãn T.
Hoa, Nguyeãn Thò Haèng Khanh, Nguyeãn Lieãu, Nguyeãn Cö, Nguyeãn Nhan, Nguyeãn
Thò Lieãu, Nguyeãn Naêng Töûu(2), Nguyeãn B. Esther, Nguyeãn Hieàn, Nguyeãn Thanh
Tuyeàn, Nguyeãn P. Hoàng, Nguyeãn Vaên Haïnh(2), Nguyeãn Thieän Myõ, Nguyeãn Vaên
Phong, Nguyeã n Joshua, Nguyeã n D. Taâ m (2), Nguyeã n Dung, HT North Carolina,
HT Orange(2), HT Orlando(3), Phaïm Thò Ngoïc, Phaïm Xuaân Hieån, Phaïm Vaên Caàn,
Phan Anh Andy, Phan Yeán(2), Phuøng Vaên Chieâu, Phuøng Dieäp, HT Portland(3), HT
Rockdale, HT San Fernando Valley(3), HT Santa Clara(3), HT Seattle(4), HT St.
Petersburg, Toân D. Jo, Traàn Anh, Traàn Dorothy, Traàn Rosa, Traàn Ngoïc, Traàn Hoàng
Ngoïc, Traàn Ngoïc Myõ, Traàn Julie, Traàn Sum, Traàn Tieán Phaùt, Trieäu Phong, Trònh
Vöông, Trònh Ngoï c Thu, Trònh Thò Nhung, Tröông Trí, Voâ Danh, Voõ Trang, Vuõ
Thuyhien, Vuõ Minh Thomas, Vuõ Nguyeãn Nam, HT Winter Haven.
Soá daâng hieán töø 1/7/2008 ñeán 30/9/2008: $8,820.42
Soà chi töø 1/7/2008 ñeán 30/9/2008:
In Thoâ n g Coâ n g 197: $5,729.00
Böu Phí: 1,858.25
Toång coäng chi: $7,587.25
Dö quyõ kyø naøy: $1,233.17

* Chaân thaønh caùm ôn quyù Hoäi Thaùnh vaø aân nhaân xa gaàn ñaõ tích cöïc uûng
hoä Thoâng Coâng veà phaàn taøi chaùnh trong suoát thôøi gian qua, nhôø ñoù Thoâng
Coâng coù theå ñaùp öùng nhu caàu cuûa ñoäc giaû. Thoâng Coâng phaùt haønh treân
4,000 soá moãi kyø. Xin quyù ñoäc giaû tieáp tuïc caàu nguyeän, daâng hieán vaø giôùi
thieäu Thoâng Coâng. Nguyeän xin Chuùa ban phöôùc laïi treân toaøn theå quyù vò.
Muïc Sö Hoà Theá Nhaân/Thuû Quyõ Giaùo Haït

Xin Löu YÙ Quyù Ñoäc Giaû


Khi söû duïng bao thö daâng hieán in saün cuûa Thoâng Coâng. Xin quyù ñoäc giaû
ñöøng daùn tem, ñeå thuaän tieän cho Böu Ñieän. Xin caùm ôn.