You are on page 1of 15

LES COMPETÈNCIES

BÀSIQUES
UN ELEMENT D’ORGANITZACIÓ I
ARTICULACIÓ DEL NOU
CURRÍCULUM
LES COMPETÈNCIES I LA
EDUCACIÓ
FINALITAT DE LA LOE 1
pretén desenvolupar

CONEIXEMENTS RECURSOS
HABILITATS ACTITUDS PERSONALS

que formen
que formen que formen que formen

“SABER
“SABER” “SABER FER” “SABER SER” ACTUAR”

per proporcionar

COMPETÈNCIES

i així poder aconseguir

REALITZACIÓ PERSONAL
LES COMPETÈNCIES I
LA FINALITAT DE LA REALITZACIÓ PERSONAL
LOE 2

per esdevenir per exercir per saber adaptar-se

NOVES
PERSONES CIUTADANIA SITUACIONS
ACTIVA

mitjançant

APRENENTATGE
RESPONSABLES AUTÒNOMES PERMANENT

al llarg de
INTEGRADES
SOCIALMENT VIDA
Competències bàsiques
Competències bàsiques i finalitats educatives
DEFINCIÓ DE
COMPETÈNCIA COMPETÈNCIA

és

CAPACITAT

d’utilitzar

CONEIXEMENTS HABILITATS

de manera

TRANSVERSAL en diferents
INTERACTIVA

utilitzant CONTEXTOS SITUACIONS

COMPRENSIÓ REFLEXIÓ
en funció de la seva

DISCERNIMENT DIMENSIÓ SOCIAL


Competència vol dir ser capaç d’utilitzar els
coneixements i les habilitats que una persona té en
contextos i situacions quotidianes, en les quals es fa
necessari coneixements vinculats a diferents sabers i
per tant coneixements transversals. Ser competent
implica “comprendre” les situacions, “reflexionar” sobre
allò que està passant i “discernir” sobre la millor acció a
fer d’acord a la dimensió social de cada situació.
Així doncs, el terme "competència" inclou tant els sabers
(coneixements teòrics) com les habilitats (coneixements
pràctics o aplicatius) i les actituds (compromisos
personals).
El terme competència va més enllà del saber i del saber
fer perquè inclou també el saber ser o estar.
LES COMPETÈNCIES I EL 3
NOU CURRÍCULUM
CURRÍCULUM

DESENVOLUPAMENT
COMPETENCIAL

ja que està centrat en que implica utilitzar

COMPETÈNCIES HABILITATS
CONEIXEMENTS
BÀSIQUES

de manera

TRANSVERSAL INTERACTIVA

per saber actuar


en diferents
a partir de
CONTEXTOS SITUACIONS

COMPRENSIÓ REFLEXIÓ DISCERNIMENT


Decret de primària

Estructura del currículum LOE Estructura del currículum LOGSE


Objectius generals de l’etapa. Objectius generals de l’etapa.
Competències bàsiques de
l’educació obligatòria.
Objectius generals de l’àrea i etapa. Objectius generals de l’àrea i etapa.
Competències bàsiques de l'àrea.
Continguts.
Continguts per cicles.
Procediments ….
Fets ….
Valors ….
Criteris d’avaluació per cicles. Objectius terminals.
Orientacions didàctiques.
Ensenyament i aprenentatge
Avaluació

Projecte curricular: tres nivells de concreció
COMPETÈNCIES I CURRÍCULUM
• L’ARTICLE 6 DE LA LOE defineix CURRÍCULUM com:
• “El conjunt d’objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes
pedagògics i criteris d’avaluació”

• Les competències pretenen enriquir el currículum i els elements que el formen

• ENFOCAMENT:
• Remarcar els aprenentatges que es consideren imprescindibles.
Des d’un plantejament integrador i orientat a la seva aplicació

• FINALITAT DE LA SEVA INCLUSIÓ AL CURRÍCULUM:


• Permetre a l’alumnat integrar els seus aprenentatges i
utilitzar-los de manera efectiva en diferents situacions i
contextos.
• Orientar l’ensenyament
Les competències bàsiques i les àrees

• Competències pròpies de l’àrea


• Aportacions de l’àrea a les competències
bàsiques
• Objectius
• Continguts i criteris d’avaluació per cicle
• Connexions amb altres àrees
•CADA COMPETÈNCIA S’OBTINDRÀ A CONSEQÜÈNCIA DEL TREBALL EN
DIVERSES ÀREES

•CADA ÀREA CONTRIBUEIX AL DESENVOLUPAMENT DE CERTES


COMPETÈNCIES.

•LA LECTURA ÉS UN FACTOR FONAMENTTAL PER AL DESENVOLUPAMENT


DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES
LES COMPETÈNCIES I ELS OBJECTIUS
Des de la perspectiva de les competències els OBJECTIUS:

• AFAVOREIXEN LA INTERRELACIÓ ENTRE LES DIFERENTS ÀREES I


LA COORDINACIÓ ENTRE EL PROFESSORAT.

•ORIENTEN CAP A L’APLICACIÓ DELS CONEIXEMENTS EN


DIFERENTS CONTEXTOS.

•FOMENTEN L’AUTONOMIA DE L’ALUMNAT I LA REFLEXIÓ SOBRE EL


SEU PROPI APRENENTATGE.

•RESALTEN LA IMPORTÀNCIA DE L’AUTOESTIMA I L’EQUILIBRI


PERSONAL

•PLANTEEN LA UTILITZACIÓ DE LES TIC EN LES ACTIVITATS DIÀRIES.


LES COMPETÈNCIES I ELS CONTINGUTS
• L’enfocament de les competències suposa:

• La integració dels continguts (interdisciplinars,


globalitzats,...)
• La substitució dels aprenentatges només memorístics per
d’altres compresos profundament.
• La transferència dels continguts amb la seva aplicació a
situacions i contextos diferents.
• La vinculació dels continguts amb la realitat propera.
• Els aprenentatges es realitzen a partir de diferents fonts
d’informació
LES COMPETÈNCIES I LA METODOLOGIA
L'enfocament de les competències demana una metodologia que tingui en
consideració:
•Les activitats d’aprenentatge han d’estar relacionades amb contextos
concrets, a partir de situacions-problemes reals o simulats.
•La flexibilitat en l’organització espacial i temporal.
•La implicació de l'alumnat en els processos de recerca, estudi,
experimentació, reflexió, aplicació i comunicació del coneixement.
•El foment de la investigació amb la metodologia d’experiments, projectes o
centres d'interès.
•El treball cooperatiu.
•La lectura com a eina fonamental.
•La utilització de models
•La utilització de les TIC
FACTORS QUE INTERVENEN EN L’ADQUISICIÓ
DE COMPETÈNCIES

• Les competències es poden aprendre, però no ensenyar-se


de forma directa.

•L’ensenyament ha de centrar-se en l’aprenentatge de valors,


coneixements i habilitats.

•L’adquisició de les competències per part de l’alumnat està


relacionat a més de factors personals i socials, amb els
procediments i les estratègies d’ensenyament.

•Que els treballs escolars comportin enfrontar-se a situacions,


resoldre problemes, confirmar hipòtesis, gestionar informació,
tenir iniciativa, etc.