You are on page 1of 8

SOLUCIÓNS 2ºA

PRIMEIRA PARTE

1) Enunciado e interpretación xeométrica do teorema de Rolle. (Ver Teoría)

¿Podes xustificar, empregando o teorema de Bolzano-Weierstrass, que a función f ( x ) = tg ( x )


 π
ten máximo e mínimo absolutos no intervalo 0, ? En caso, afirmativo, ¿cales son?
 4 
 π
En 0,  podo aplicar o Teorema de Bolzano-Weierstrass pois f é continua nese intervalo pechado
 4
sen( x )  π
( tg ( x ) = non definida, logo descontinua, se o coseno vale 0 e para x ∈ 0,  temos cos x > 0 ).
cos( x )  4
1
Como f ′( x ) = > 0 ∀ x a función é crecente no intervalo, logo o mínimo o acadará para x = 0
cos 2 x
π
e o máximo para x =
4

2) a) Dada a función f ( x ) = ax 3 + bx 2 − 8 x + c atopa a, b e c sabendo que f ten un extremo


1
relativo en ( 2, − 10 ) e un punto de inflexión para x = .
3
Ten un extremo relativo en ( 2, − 10 ) , logo:
 Pasa por ( 2, − 10 ) ⇒ f ( 2) = −10 ⇒ 8a + 4b − 16 + c = −10
 Extremo para x = 2 ⇒ f ( 2) = 0⇒
′  12a + 4b − 8 = 0 ( ⊗ f ′( x ) = 3ax 2 + 2bx − 8 )

1 1
Ten un punto de inflexión para x= ⇒ f ′′  = 0 ⇒
 2a + 2b = 0 (⊕ f ′′( x ) = 6ax + 2b )
3 3 ⊕

8a + 4b − 16 + c = −10

3a + b − 2 = 0 ⇒ a =1 ; b = −1 ; c =2

a+b = 0 

O extremo, ¿é un máximo ou un mínimo? (Fai uso da segunda derivada no razoamento)

f ′( 2) = 0 

f ′′( 2) 
= 6 ⋅ 2 − 2 = 10 > 0 ⇒ Temos un mínimo relativo para x = 2


( ⊗ Para a = 1 e b = −1 f ′′( x ) = 6 x − 2 )

x

b) Dada a función f ( x) = − x ⋅ e 2
+ 3 x atopa o punto onde a tanxente é paralela á recta
y = 3 x + 4 . Determina a ecuación de dita tanxente.
x / f ′( x ) = 3
Busco    pois dúas paralelas teñen a mesma pendente.
pendente da tan xente en ( x , f ( x ) ) pendente de y =3 x + 4
x x x
− −  1  x  −2
f ′( x ) = −e 2
− x ⋅e 2
⋅ −  + 3 = −1+ ⋅e + 3
 2  2

1
x
 x − x
f ′( x ) = 3 ⇔  − 1 +  ⋅ e 2 = 0  ⇔ −1+ = 0 ⇔ x =2
 2

x
2
e 2 >0 ∀ x

2
y = f ( 2) + f ′( 2 )( x − 2 ) = − + 6 + 3( x − 2 ) ⇒
2
Ecuación: y = 3x −
e e

¿Ten f ( x ) algunha asíntota oblícua? De ser certo determina a súa ecuación; se non, razoa por
qué non a hai.

Unha asíntota obícua ten a forma y = mx + n sendo:

 Pola dereita
x

f ( x)  − 
x
− x ⋅ e + 3x 2
1 1
m = lim = lim  2 
lim  3 − e  = 3 − e −∞ = 3 − +∞ = 3 − = 3−0 = 3
x → +∞ x x → +∞ x x → +∞
  e +∞
 −
x
  − 
x
−x −1 −1
n = lim ( f ( x ) − mx ) = lim  − x ⋅ e 2 + 3 x − 3 x  = lim  − x ⋅ e 2  =  xlim  = lim = =0
x → +∞ x → +∞
 
x → +∞
  − ∞ ⋅0
→ +∞ x x → +∞ x
1 + ∞
e 2 −∞ L ¨ Hopital e2 ⋅
+∞ 2
Hai asíntota obícua pola dereita de ecuación y = 3x

 Pola esquerda
f ( x)  − 
x
m = lim  2 
= lim  3 − e  = 3 − e +∞ = 3 − ∞ = −∞ ⇒ Non hai asíntota oblícua pola esquerda.
x → −∞ x x → −∞
 

b) Dada a función f ( x ) = x 2 − 9 indica os intervalos onde é cóncava ou convexa. ¿Ten algún


punto de inflexión?

{ }
Df = x ∈ R / x 2 − 9 ≥ 0 = ( − ∞, − 3] ∪ [ 3, + ∞ )
2x x
f ′( x ) = =
2 x −9
2
x −9
2

x
x2 − 9 − x ⋅
x −9
2
x2 − 9 − x2 −9
f ′′( x ) = = =
x2 − 9( 2
) x2 − 9 x2 − 9 (x2 − 9 x2 − 9 ) ( )
f ′′( x ) < 0 ∀ x ∈ Df ⇒ nos dous tramos do dominio e a función é cóncava.

x (-∞, -3) (3 , +∞) Non hai puntos de inflexión


f ′′ − −

f cóncava cóncava

2
SOLUCIÓNS 2ºA
SEGUNDA PARTE

a − 1 + L 4 − x 2 + e
3) Considera a función f ( x ) = 
( ) se − 2 ≤ x < 2
con a ,b ∈R
 bx 2 se 2 ≤ x ≤ 6
Calcula a e b para que f cumpra as hipóteses do Teorema do Valor Medio no intervalo
[ ]
− 2 , 6 ¿Onde se cumpre a tese? ¿Cal é a interpretación xeométrica?
 A función ten que ser continua en [ − 2 , 6]
En [ − 2, 2) é continua sexa quen sexa a por ser suma dunha constante, a −1, máis unha
logarítmica, sendo a expresión da que calculamos o logaritmo, 4 − x 2 + e , sempre positiva cando
−2 ≤ x < 2.
En ( 2, 6] é continua sexa quen sexa b ó ser unha función cadrática.

Logo será continua se o é para x=2


f ( 2 ) = 4b
[ ( )]
lim− f ( x ) = lim− a − 1 + L 4 − x 2 + e = a − 1 + Le = a − 1 + 1 = a
x →2 x →2

lim f ( x ) = lim ( bx ) = 4b
+ +
2
x →2 x →2

Continua en x = 2 ⇔ f ( 2 ) = lim− f ( x ) = lim+ f ( x ) ⇔ a = 4b


x→ 2 x→ 2

 A función ten que ser derivable en ( − 2, 6)


 − 2x
( − 2, 2) ∪ ( 2, 6) derivable sexan quen sexan a e b sendo: f ′( x ) =  4 − x 2 + e se − 2 < x < 2
 2bx se 2 < x < 6
Logo será derivable se o é para x = 2
Para iso, ademáis de ser continua ( a = 4b ) teñen que coincidir as derivadas laterais.

( )
f ′ 2 − = lim−
− 2x
=
−4
; f ′ 2 = lim+ ( 2bx ) = 4b
+
( )
4− x +e
x →2 2
e x →2

 a = 4b
Derivable en x = 2 ⇔  −4 ⇔ 1
b =− ; a =−
4
4b = e e
 e

 4
 e
(
− − 1 + L 4 − x 2 + e se − 2 ≤ x < 2 )
Polo tanto a función f ( x ) =  2 cumpre as hipóteses do Teorema
 x
− se 2 ≤ x ≤ 6
 e
do Valor Medio no intervalo [ − 2 , 6] . En consecuencia:

f ( 6 ) − f ( − 2 ) = − 36 + 4
∃ c ∈ ( − 2, 6 ) / f ′( c ) =  e e =−4
6 − ( − 2) ⊗
8 e
36 4 4
⊗ f ( 6) = − ; f ( − 2 ) = − − 1 + Le = −
e e e

4
Como f ′( 2) = − será c = 2 . Xeométricamente temos que a recta tanxente á función no punto
e
( 2, f ( 2) ) é paralela á secante á gráfica de f nos puntos ( − 2, f ( − 2 ) ) e ( 6, f ( 6 ) )

3
x2 − x
4) a) Clasifica as descontinuidades da función f ( x ) = .
1− x2

{ }
Df = x ∈ R / 1 − x 2 ≠ 0 = R − { − 1, 1}
A función é continua no dominio, logo é descontinua para x = −1 e para x = 1
Para x = −1
x2 − x 2 x2 − x 2
non existe f ( − 1) ; lim− = − = −∞ ; lim+ = + = +∞
x → −1 1− x 2
0 x → −1 1− x 2
0
Temos unha descontinuidade de SALTO INFINITO

Para x = 1
x2 − x 2x − 1 1
non existe f (1) ; lim =
 lim =− (polos dous lados)
x →1 1 − x 2
0
x →1 − 2x 2
L´ Hopital
0
Temos unha descontinuidade de EVITABLE

Estuda o crecemento da función.

f ′( x ) =
( 2 x − 1) (1 − x 2 ) − ( x 2 − x )( − 2 x ) =
2x − 1 − 2x3 + x 2 + 2x 3 − 2x 2
=
− x 2 + 2x − 1 − ( x − 1)
2
=
(1 − x )
2 2
(1 − x ) 2 2
(1 − x )
2 2
(1 − x )
2 2

f ′( x ) < 0 ∀ x ∈ Df ⇒ f decrecente no seu dominio ( − ∞, − 1) ∪ ( − 1,1) ∪ (1, + ∞ )

tgx
2
b) Calcula: lim+   =
 e0 = 1
x →0  x 
( +∞ ) o

2
L 
 2 
tgx
2 
tgx
 2  x L 2 − Lx
L  lim+    = lim+ L  = lim+ tgx ⋅ L   = lim+   = lim+  =
 x→0  x   x →0  x  x →0
  x  0⋅∞ x →0 1 x →0 cos x

L´ Hopital
tgx senx ∞
−1
sen 2 x 2 senx cos x
= lim+ x = lim =
 lim+ =0
x →0 − sen 2 x − cos 2 x 
x →0 +
x 0 x →0 1
⊗ L´ Hopital
0
2
sen x

( sen 2
)
x + cos 2 x = 1 ⇒ − sen 2 x − cos 2 x = −1

4
SOLUCIÓNS 2ºB
PRIMEIRA PARTE

1) Enunciado e interpretación xeomética do Teorema do Valor Medio do Cálculo Diferencial.


(Ver Teoría)
¿Podes xustificar, empregando o teorema de Bolzano-Weierstrass, que a función f ( x ) = tg ( x )
ten máximo e mínimo absolutos no intervalo [ 0, π ] ?
En [ 0, π ] non podo aplicar o Teorema de Bolzano-Weierstrass pois a función non é continua nese
sen( x ) π π 
intervalo ( tg ( x ) = non definida cando o coseno vale 0 e para ∈ [ 0, π ] temos cos  = 0 ).
cos( x ) 2 2

2) a) Dada a función f ( x ) = ax 3 + bx 2 + cx + 2 atopa a, b e c sabendo que f ten un extremo


1
relativo en ( 2, − 10 ) e un punto de inflexión para x = .
3
Ten un extremo relativo en ( 2, − 10 ) , logo:
 Pasa por ( 2, − 10 ) ⇒ f ( 2) = −10 ⇒ 8a + 4b + 2c + 2 = −10
 Extremo para x = 2 ⇒ f ( 2) = 0⇒
′  12a + 4b + c = 0 ( ⊗ f ′( x ) = 3ax 2 + 2bx + c )

1 1
Ten un punto de inflexión para x= ⇒ f ′′  = 0 ⇒
 2a + 2b = 0 (⊕ f ′′( x ) = 6ax + 2b )
3 3 ⊕

4a + 2b + c = −6
  2 a + c = −6
12a + 4b + c = 0 ⇒ a =1 ; b = −1 ; c = −8 ⊗ b = −a ⇒ 
a+b=0 ⊗  c = −8a

O extremo, ¿é un máximo ou un mínimo? (Fai uso da segunda derivada no razoamento)

f ′( 2 ) = 0 
 ⇒ Temos un mínimo relativo para x = 2
f ′′( 2) = 6 ⋅ 2 − 2 = 10 > 0
( ⊗ Para a = 1 e b = −1 f ′′( x ) = 6 x − 2 )

x

b) Dada a función f ( x) = − x ⋅ e 2
+ 3 x atopa o punto onde a tanxente é paralela á recta
y = 3 x + 4 . Determina a ecuación de dita tanxente.
x / f ′( x ) = 3
Busco    pois dúas paralelas teñen a mesma pendente.
pendente da tan xente en ( x , f ( x ) ) pendente de y = 3 x + 4
x x x
−  1 −  x −
f ′( x ) = −e 2
− x ⋅e
⋅ −  + 3 = −1+  ⋅ e 2 + 3
2

 2  2
x
 x − x
f ′( x ) = 3 ⇔  − 1 +  ⋅ e 2 = 0  ⇔ −1+ = 0 ⇔ x = 2
 2

x
2
e 2 >0 ∀ x

2
y = f ( 2) + f ′( 2 )( x − 2 ) = − + 6 + 3( x − 2 ) ⇒
2
Ecuación: y = 3x −
e e

5
¿Ten f ( x ) algunha asíntota oblícua? De ser certo determina a súa ecuación; se non, razoa por
qué non a hai.
Unha asíntota obícua ten a forma y = mx + n sendo:
 Pola dereita
x

f ( x)  − 
x
− x ⋅ e 2 + 3x 1 1
m = lim = lim lim  3 − e 2  = 3 − e −∞ = 3 − +∞ = 3 − = 3−0 = 3
x → +∞ x x → +∞ x x → +∞
  e +∞
 −
x
  − 
x
−x −1 −1
n = lim ( f ( x ) − mx ) = lim  − x ⋅ e 2 + 3 x − 3 x  = lim  − x ⋅ e 2  = lim x  = lim x = =0
x → +∞ x → +∞
 
x → +∞
  −∞⋅0
x → +∞ x → +∞
1 + ∞
e2 − ∞
L ¨ Hopital e2 ⋅
+∞ 2
Hai asíntota obícua pola dereita de ecuación y = 3x

 Pola esquerda
f ( x)  − 
x
m = lim = lim  3 − e 2  = 3 − e +∞ = 3 − ∞ = −∞ ⇒ Non hai asíntota oblícua pola esquerda.
x → −∞ x x → −∞
 

x
c) Dada a función f ( x) = L indica os intervalos onde é cóncava ou convexa.
x+3
¿Ten algún punto de inflexión?
 x 
Df =  x ∈ R / > 0 ; x + 3 ≠ 0 = ( − ∞, − 3) ∪ ( 0, + ∞ )
 x+3 
1
11 1  1 x +3− x 3
 = [ Lx − L( x + 3) ] ⇒ f ′( x ) = 2  x − x + 3  = 2  x( x + 3)  = 2 x 2 + 6 x
 x 2 1
f ( x ) = L
 x + 3 2    
− 3( 4 x + 6)
f ′′( x ) = 3
f ′′( x ) = 0 ⇔ 4 x + 6 = 0 ⇔ x = − ∉ Df
(
2x + 6x
2 2
) 2

x (-∞, -3) (0 , +∞) Non hai puntos de inflexión


f ′′ + −

f convexa cóncava

6
SOLUCIÓNS 2ºB
SEGUNDA PARTE

 ax + bx 2 se 0 ≤ x < 2
3) Considera a función f ( x ) =  con a , b,c ∈ R
c + x − 1 se 2 ≤ x ≤ 5
Calcula a, b e c para que f cumpra as hipóteses do Teorema de Rolle no intervalo [ 0 , 5]
¿Onde se cumpre a tese? ¿Cal é a interpretación xeométrica?

 A función ten que ser continua en [ 0 , 5]


En [ 0, 2) é continua sexan quen sexan a e b por ser cadrática.
En ( 2, 5] é continua sexa quen sexa c ó ser suma dunha constante, c, máis unha raíz cadrada,
sendo a o radicando, x − 1 , sempre positivo cando 2 ≤ x ≤ 5 .

Logo será continua se o é para x=2


f ( 2) = c + 2 − 1 = c + 1
( )
lim− f ( x ) = lim− ax + bx 2 = 2a + 4b
x →2 x →2

(
lim f ( x ) = lim+ c + x − 1 = c + 1
x →2 + x →2
)
Continua en x = 2 ⇔ f ( 2 ) = lim− f ( x ) = lim+ f ( x ) ⇔ 2a + 4b = c + 1
x→ 2 x→ 2

 A función ten que ser derivable en ( 0, 5)


 a + 2bx se 0 < x < 2
( 0, 2) ∪ ( 2, 5) derivable sexan quen sexan a , b , c sendo: f ′( x ) =  1
se 2 < x < 5
 2 x − 1
Logo será derivable se o é para x = 2
Para iso, ademáis de ser continua ( 2a + 4b =c +1) teñen que coincidir as derivadas laterais.

( )
f ′ 2 − = lim− ( a + 2bx ) = a + 4b ; ( )
f ′ 2 + = lim+
1
=
1
x→2 x →2 2 x −1 2
2a + 4b = c + 1
⇔
Derivable en x = 2 1
a + 4b =
 2
 Ademáis ten que ser
f ( 0 ) = f ( 5 ) ⇔
 c = −2

f ( 0) = 0 ; f ( 5) = c + 2
2a + 4b = c + 1
 1
Polo tanto cúmprense as hipótesis do Teorema de Rolle ⇔  a + 4b = ⇔ a = − 32 ; b = 12 ; c = −2
 2
 c = −2
 x 2 − 3x
 se 0 ≤ x < 2
Para f ( x ) =  2 , que cumpre as hipóteses do Teorema de Rolle, temos que:
− 2 + x − 1 se 2 ≤ x ≤ 5
∃ c ∈ ( 0, 5) / f ′ c = 0 ()
Busquemos o valor de c
1 2x − 3 3
= 0 ⇔ x = ∈ ( 0, 2) . Logo será
3
≠0 ∀x e c=
2 x −1 2 2 2

Xeométricamente temos que a recta tanxente á función nese punto é paralela ó eixe OX (pendente cero)

7
4) a) Clasifica as descontinuidades da función f ( x) =
( x + 2)
2
.
4 − x2
{
Df = x ∈ R / 4 − x 2 ≠ 0 = R − { − 2, 2} }
A función é continua no dominio, logo é descontinua para x = −2 e para x = 2
Para x = −2
( x + 2)
2
=
( x + 2)
2
= lim
x+2 0
= = 0 (polos dous lados)
non existe f ( − 2) ; lim
x → −2 4 − x2
 xlim→ −2 ( 2 − x )( 2 + x ) x → −2 2 − x 4
0
in det
0
Temos unha descontinuidade de EVITABLE

Para x = 2

non existe f ( 2 ) ; lim


( x + 2) 2 =
16
= +∞ ; lim+
( x + 2) 2 =
16
= −∞

x →2 4−x 2
0+ x →2 4−x 2
0−
Temos unha descontinuidade de SALTO INFINITO

Estuda o crecemento da función.

( 2+ x )( 2− x )
f ′( x ) =
( ) ( x + 2) 2 [ 2( 2 − x ) + 2 x ] = 4 2
2( x + 2) 4 − x 2 − ( x + 2 ) ( − 2 x )
2
= ( 2 − x)
(4 − x2 )2 ( 2 − x) 2 ( 2 + x) 2
f ′( x ) > 0 ∀ x ∈ Df ⇒ A función é crecente no seu domimio ( − ∞, − 2 ) ∪ ( − 2, 2 ) ∪ ( 2, + ∞ )

mx 2 − x + tgx
b) Calcula m para que : lim =2
x →0 cos 2 x − 1

mx 2 − x + tgx 2mx − 1 + 1 + tg 2 x 2mx + tg 2 x


lim = lim = lim =
x →0 cos 2 x − 1 0  x →0 2 cos x( − senx ) x →0 − 2 senx cos x
L´ Hopital
0

= lim
(
2m + 2tgx 1 + tg 2 x
=
2m
= −m
)
0

L´ Hopital
(
x →0 − 2 cos 2 x − 2 sen 2 x −2 )
0

Logo − m = 2 ⇔ m = −2

x 4 − (1 / 3) x 3
( )
1
ALTERNATIVAS: lim Soluc : 1 ; lim e − 2 x − tgx x Soluc : e −3
x →0 x − tgx x →0