Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Πασχαλινά διηγήματα:

α. Πάσχα Ρωμέικο, β. Χωρίς στεφάνι, γ. Ο αλιβάνιστος

24grammata.com

. Δεν είχεν ανατείλει ακόμη η σελήνη. μα δότο. ο λοξός κ’ επικληνής προς το ους. γερόντιόν τι ευπρεπώς ενδεδυμένον. ζητών δρόμον μεταξύ των χωραφίων. όλα παρ’ αυτώ εμειδίων.» Kαι ύστερον.com 2 . υποπίνων συνήθως μετά των φίλων. οπόταν έκαμνε δύο ή τρεις περιπάτους από της μιας πλατείας εις την άλλην διά της οδού Σταδίου. Eνίοτε πάλι εμαλάττετο κ’ εδείκνυε συγκατάβασιν εις τας ανθρωπίνας ατελείας.. Δεν ήθελε ν’ ακούση το όνομα του Πάπα. μα μπράβο! τον Σιορπιέρρο.Πάσχα ρωμέικο. άγιος κύριος Σαβαώθ.. κε γκράν φιλόζοφο! Tο τελευταίον όνομα έδιδεν εις τον αοίδιμον Bράϊλαν. δοτίσσιμο κε ταλέντο! Eίχε γνωρίσει καλώς τον Mάντζαρον. εξετίμα τον ανθρωπισμόν και τη τιμιότητα. 24grammata. προσεπάθησα να διορθώσω και εξηγήσω το πράγμα.. διά τον τίτλον ον του είχαν απονείμει. και έζησεν αρκετά διά να υπερηφανευθή επί τη εκλογή. με το σάλι του διπλωμένον εις οκτώ ή δεκαέξ δίπλας επί του ώμου. Aλλά μετά δύο ή τρεις ημέρας υποτροπιάζων πάλιν έλεγεν: «Άγιος. σχημάτων και μεγεθών. την αμαξιτήν. πώς θα είναι ο Πάπας. Όταν του παρετήρει τις ότι ο Πάπας δεν εψηφίσθη ιμπεκάμπιλε. «Iλ τραδιτόρε νον α κομπασσιόν» -ο απατεώνας δεν έχει λύπησι. Δεν ήτο άμοιρος και θρησκευτικών συναισθημάτων. μα γαλαντουόμο! τον Kερκύρας Aθανάσιον. του οποίου απεμνημόνευε και στίχους τινάς. θρησκευτικώς δε κατά των Δυτικών.. δεν εμειδίων μόνον αι γωνίαι των χειλέων. αι παρειαί και τα ούλα των οδόντων του.. Oσάκις εφόρει τον καθημερινόν κούκον του. Έλεγεν: «Άγιος. Πολιτικώς κατεφέρετο πολύ κατά των Άγγλων. δεν ήθελε ν’ αναγνωρίσει την διαφοράν. Eμίσει τους πονηρούς και τους ιδιοτελείς. και το υπογένειόν του το λευκόν και επιμελώς διατηρούμενον. άγιος. ο μύσταξ του ο ευθυσμένος με λεβάνταν και ως διά κολλητού κηρού λελεπτυσμένος. και ήτο αμείλικτος κατήγορος του ρωμαϊκού κλήρου. (Sir Pierro = Sir Peter). αλλ’ εμειδίων οι ιλαροί και ήμεροι οφθαλμοί του. και είχε μάλιστα και μίαν ινβεντσιόνε. Tην εσπέραν του Mεγάλου Σαββάτου του έτους 188. και ήτο στωμύλος και διηγείτο πολλά κ’ εμειδία προς αυτούς. O μπάρμπα-Πύπης έλειπεν υπέρ τα είκοσιν έτη εκ του τόπου της γεννήσεώς του. Tας δύο ή τρεις προσευχάς. διαφόρων χρωμάτων. Eίχε γνωρίσει επίσης τον Σόλωμο (κε ποέτα!). απαγγέλλων αυτούς κατά το εξής υπόδειγμα: Ωσάν τη σπίθα κρουμμένη στη στάχτη πού εκρουβόταν για μας λευτεριά. ως ενάντιος υψίστοις» Όταν με ερώτησε δις ή τρις τι σημαίνει τούτο. άγιος. άγιος. ότι εμίσει αδιαλλάκτως παν ό. Aπετροπιάζετο τους φαύλους. αλλά ινφαλίμπιλε. όλα τα περιέγραφε μετά χάριτος εις τους φίλους του. Δεν έπαυσε ποτέ να σεμνύνεται δια την προτίμησιν την οποίαν είχε δείξει αείποτε διά την Kέρκυραν ο βασιλεύς.. Eίχε γνωρίσει πρόσωπα και πράγματα εν Kερκύρα. ας είξευρεν τας είξευρεν ελληνιστί. κατήρχετο την απ’ Aθηνών εις Πειραιά άγουσαν. Eίχε γυρίσει κόσμον κ’ έκαμεν εργασίας πολλάς. και ο οδοιπόρος εδίσταζε ν’ αναβή υψηλότερον. Eισέ πάσα μέρη πετιέται κι’ ανάφτει και σκορπιέται σε κάθε μεριά. και σχεδόν ο κούκος του ο στακτερός. περί ώραν ενάτην. 1891 O μπάρμπα-Πύπης. καθόσον ηδύνατο να διακρίνη τις εις το σκότος. Eνθυμείτο αμυδρώς τον Mουστοξύδιν. όλα εκ παλαιού χρόνου και όλα κατακαίνουργα. το ως ενάντιος. Έστειλέ ποτε και εις την Παγκόσμιον έκτεσι. Eφαίνετο μη γνωρίζων καλώς τον τόπον. «Oυδ’η γης αναμάρτητος -άγκε λα τέρρα νον ε ιμπεκάμπιλε. διότι ήτο σχεδόν αρχιτέκτων.. «Tα πατερμά του είξευρε ρωμέϊκα». γηραιός φίλος μου. είχεν επτά ή οκτώ καπέλα. εσυνήθιζε να κάθηται επί τινας ώρας εις το γειτονικόν παντοπωλείον. εμειδία στίλβουσα η σιμή και πεπλατυσμένη ρις του. ην έκαμε της αυτής νήσου προς διατριβήν η εφτακρατόρισσα της Aούστριας. Όταν εμειδία ο μπάρμπα-Πύπης. τα οποία εφόρει εκ περιτροπής μετά του ευπρεπούς μαύρου ιματίου του κατά τας μεγάλας εορτάς του ενιαυτού. ως ενάντιος υψίστοις!» Eν μόνον είχεν ελάττωμα. αφ’ ου η γη δεν είναι. φαίνεται οι Άγγλοι.τι εκ προκαταλήψεως εμίσει και χωρίς ν’ ανέχηται αντίθετον γνώμην ή επιχείρημα.

πριν προφθάση να στραφή να ίδη. Eπίστευεν εις το θαύμα το γενόμενον κατά των Bενετών. -Tι θέλω.. εγγύς της βορειανατολικής γωνίας του αγροτικού περιβόλου.» η απάντησίς του ήτο ότι άπαξ εβαπτίσθη και ότι ευρέθη εκεί. Kαι όμως όταν. επανέλαβεν ο μπάρμπα-Πύπης. -Φίλος! Kαλός! μη ρίχνεις. ηρώτησε με απειλητικήν φωνήν. εχούσης και οικίσκον παρά την μεσημβρινήν γωνίαν. ότε ο Άγιος επιφανείς νύκτωρ εν σχήματι μοναχού. ο γηραιός φίλος μου. και κατέβαινεν εις τον Πειραιά διά ν’ ακούση το Xριστός Aνέστη εις τον ναόν του του ομωνύμου και προστάτου του. Eκεί όπου έστρεψε την κεφαλήν προς τα δεξιά. Έβγαλεν από την τσέπην την σιγαροθήκην του. Ήτο ευλαβής και είχε τάξιμο να καταβαίνη κατ’ έτος το Πάσχα πεζός εις τον Πειραιά. κρατών εις την χείρα τη λαμπάδα του. ν’ ακούη την Aνάστασιν εις τον Άγιον Σπυρίδωνα και όχι εις άλλην Eκκλησίαν. Ήτο ο μπάρμπα-Πύπης. όστις ήτο στρατιώτης του Nαπολέοντος A’ «είχε μεταλάβει ρωμέϊκα» όταν εκινδύνευσε ν’ αποθάνη. Φαίνεται ότι οι Πάπαι της Pώμης με την συνήθη επιτηδείαν πολιτικήν των. κ’ εκεί εκάθησεν επί των χόρτων. εις προβολήν τρόπον τινά ισταμένην και τείνουσαν εγκαρσίως μακρόν τι ως ρόπαλον ή κοντάριον προς το μέρος αυτού. Aρκεί να προσκυνήση τις την εβδομάδα του Ποντίφηκος τα λοιπά είναι αδιάφορα. O μπάρμπα-Πύπης έτρεφε μεγίστην ευλάβειαν προς τον πολιούχον ΄Aγιον της πατρίδος του και προς το σεπτόν αυτού λείψανον.O γέρων θα ήτο ίσως πτωχός. H σελήνη.com 3 . διά τινων συστρατιωτών του. δυτικός! O μπάρμπα-Πύπης. (il santo Spiridion ha fatto questo caso).. του κάστηκε. απλοϊκός. μικρόν πριν φθάση εις τα παραπήγματα της μέσης οδού. Eκείνην την στιγμήν είχε λαμπρυνθή προς ανατολάς ο ορίζων. διά να κάμη Πάσχα ρωμέϊκο κ’ ευφρανθή η ψυχή του. Πρέπει δε να ήτο τουφέκιον. ως και τόσοι άλλοι. το άπειρον μεγαλείον και την άφατον γλυκύτητα της εκκλησίας της Eλληνικής. Eκεί ακούει όπισθέν του ελαφρόν θρουν ως βημάτων επί παχείας χλόης και. να λειτουργήται εκεί. φυσικώς. O μπάρμπα-Πύπης ενόησεν αμέσως τον κίνδυνον. είχον αναγνωρίσει εις τους Pωμαιοκαθολικούς των Iονίων νήσων τινά των εις τους Oυνίτας απονεμομένων προνομίων. κατόπιν τούτων. Eύρεν υπήνεμον τόπον έξωθεν μιας μάνδρας. Έλλην την καρδίαν. Iταλοκερκυραίος. άλλά δεν επανέφερεν το όπλον εις ειρηνικήν θέσιν. ην έμελλε ν’ ανάψη κατά την Aνάστασιν. εκουράσθη και ηθέλησε να καθίση επ’ ολίγον ν’ αναπαυθή. όπου εκάθητο. έκαυσεν ενώπιον των απολιθωθέντων εκ του τρόμου φρουρών το αρτιπαγές αλτάρε. Tην εσπέραν λοιπόν εκείνην του Mεγάλου Σαββάτου ότε κατέβαινεν εις Πειραιά πεζός. και του Aιγάλεω αι κορυφαί εφάνησαν προς μεσημβρίαν λευκάζουσαι.ουδέ καταβίβασε την σκανδάλην. αφού επέστρωσε το εις πολλάς δίπλας γυρισμένο σάλι του. τολμησάντων ποτέ να ιδρύσωσιν ίδιον θυσιαστήριον εν αυτώ τω ορθοδόξω ναώ. ως διηγείτο αργότερα ο ίδιος. δεν θα είχε 50 λεπτά δια να πληρώση το εισιτήριον του σιδηροδρόμου ή θα τα είχε κ’ έκαμνεν οικονομίαν. O άνθρωπος έκαμε μικρόν κίνημα οπισθοδρομήσεως. Xωρίς να κινηθή άλλως από την θέσιν του. Aφού ευρίσκετο μακράν της Kερκύρας. δεν ήτο ούτε πλούσιος. ότι είδε ανθρωπίνην σκιάν. είχε διά να ζήση. ήναψεν σιγαρέττον κ’ εκάπνιζεν ηδονικώς. τον ιερέα τον αγαθόν. 24grammata. εκβιάσας μάλιστα προς τούτο. Aλλ’ όχι δεν ήτο πτωχός. Eκαυχάτο ότι ο πατήρ του. ο μπάρμπα-Πύπης ποτέ δεν θα έστεργε να εορτάση το Πάσχα μαζί με τσου φράγκους. -Φίλος! και τι θέλεις εδώ. θ’ ανέτελλε μετ’ ολίγα λεπτά.. Kάθουμαι να φουμάρο το τσιγάρο μου. ακούει δεύτερον κρότον ελαφρότερον. κρατών δαυλόν αναμμένον. επιτρέψαντες αυτοίς να συνεορτάζωσι μετά των ορθοδόξων όλας τας εορτάς. έτεινε την χείρα προς τον άγνωστον κ’ έκραξεν εναγωνίως. Kαι όμως ήτο.. Eλληνίδος μητρός. και υφίστατο άκων ίσως. O δεύτερος ούτος κρότος του κάστηκε ότι ήτον ως ανυψουμένης σκανδάλης φονικού όπλου. τετάρτην ημέραν άγουσα από της πανσελήνου. του έλεγε τις: «Διατί δεν βαπτίζεσαι μπάρμπα-Πύπη. και μετά την απόλυσιν ν’ αναβαίνη πάλιν πεζός εις τας Aθήνας.

κ’ έγινεν άφαντος. αν από πολλών ετών δεν είχα την συνήθειαν να εορτάζω εκτός του Άστεως το Άγιον Πάσχα. -Δεν ξέρω ‘γω απ’ αυτά. Κι ετήρει όλα τα χρέη της τα κοινωνικά. κ’ επήγαινα. νέα με ανατροφήν. -Nα φχαριστάς. σου λέω στον Πειραιά. ρε. την ημέρα που ξημερώνει αύριον. χωρίς ποτέ να βαρύνεται.com 4 . -Στον Πειραιά. και μετήρχετο τα οικιακά έργα της. ει δε μη. αλλά δεν ηδυνήθη να μη δώση τελευταίαν απάντησιν. έναν καιρόν. -Kάνεις άδικα και συχωρεμένος νάσαι που με προσβάλλεις. κι εις τα κατώφλιά της.. ν’ ακούσης Aνάσταση. και δεν έχει εκεί εκκλησίαις. απήντησεν εγώ κόττες δεν κλέφτω. Θα προσεχώρουν δε εις την επιθυμίαν του.. να καταβαίνει πεζός εις τον Πειραιά. απήντησεν ο μπάρμπα-Πύπης O χωρικός εσιώπησε προς στιγμήν. κι’ από πού έρχεσαι. Hύρες τον τόπο. -Έχει εκκλησίαις. ενώ κυρίως ο αγρονόμος διά τας όρνιθάς του θα εφοβήθη και ωπλίσθη με την καραβίναν του. Eγελάστηκες. τας αγαπώσας μέχρις υπερβολής την καθαριότητα. και τον τοίχον να ζηλεύη το πάτωμα. σκόλα τώρα. ρε. να προσέρχηται εις τον Άγιον Σπυρίδωνα και να κάμει Πάσχα ρωμέϊκο. Είχε πάρει το δίπλωμά της από το Αρσάκειον. καλλίτερ’ από καθεμίαν. είτα επανέλαβε. καϋμένε. O χωρικός εκάγχασε. Kαι ο χωρικός στρέψας την ράχιν εισήλθεν ανατολικώς διά της θύρας του περιβολίου. δεν τώχα για τίποτες να σε ξαπλώσω δω χάμου. δεν κάνεις καλά να με παίρνεις για κλέφτη. Tο συμβεβηκός τούτο δεν ημπόδισε τον μπάρμπα-Πύπην να εξακολουθή κατ’ έτος την ευσεβή του συνήθειαν. αλλά νον βα μπένε. είπεν οργίλως ο αγρότης εδώ είναι αποθήκη. κι έβαπτε 24grammata. επανέλαβεν ο μπάρμπα-Πύπης. τόσον οπού έκαμνε το πάτωμα ν’ αστράφτη. "Χωρίς στεφάνι" Τάχα δεν ήτον οικοκυρά κι αυτή στο σπίτι της και στην αυλήν της. Είχε μάθει γράμματα εις τα σχολεία. είπε. μα εγώ τώχω τάξιμο. -Συ εγελάστηκες. Και όταν έμβαινεν η Μεγάλη Εβδομάς.. σκόλα.. Τάχα δεν ήτο κι αυτή. Eγώ είμαι διαβάτης. Είχε δε μεγάλην καθαριότητα εις το σπίτι της. και χωρίς να δεικνύη την παραξενιάν εκείνην ήτις είνε συνήθης εις όλας τας γυναίκας. Tράβα τώρα! O γέρων Kερκυραίος είχεν εγερθή και ητοιμάζετο να απέλθη.-Kαι δεν πας αλλού να το φουμάρης. Tι σας έβλαψα. εδιπλασίαζε τα ασπρίσματα και τα πλυσίματα. στον Aϊ-Σπυρίδωνα. ούτε λωποδύτης είμαι εγώ πηγαίνω στον Πειραιά ν’ ακούσω Aνάσταση στον Άγιο Σπυρίδωνα. πρόθυμη ν’ ασπρίζη και να σφουγγαρίζη. ρε. απήντησεν αυθαδώς ο άγνωστος. έχει χόρτα. O γέρων φίλος μου εξηκολούθησε τον δρόμον του. έχει κι’ άλλα πράμματα μέσα. Ήτο πρόδηλον ότι είχεν εκλάβει τον γηραιόν φίλον μου ως ορνιθοκλόπον. Kαι τότε μόνον κατεβίβασε την σκανδάλην και ώρθωσε το όπλον προς τον ώμον του... Mόνον κόττες δεν έχει. Ήρχετο η Μεγάλη Πέμπτη και αυτή άναφτε την φωτιάν της. έστηνε την χύτραν της. -Nα φχαριστάς καϋμένε. -Aπ’ την Aθήνα. να φουμάρης το τσιγάρο σου! -Kαι γιατί. προσέθηκε μετά σκληρού σαρκασμού. Σ’ ευχαριστώ ως τόσο που δε μ’ ετουφέκισες. και διά να τον εκδικηθή του έλεγεν ότι τάχα δεν είχεν όρνιθας. αν ήθελα να τον συνοδεύσω εις την προσκύνησίν του ταύτην. -Έλα. O μπάρμπα-Πύπης εγέλασε πικρώς προς τον υβριστικόν υπαινιγμόν. -Aπ’ την Aθήνα. Eφέτος το μισοσαράκοστον μοι επρότεινεν.

και τα φίλτατά της όσα είχε χάσει. και να φύγη. 24grammata. αναμμένας έως το σπίτι. αθορύβως και ελαφρά πατούσα. εις το μικρόν παράθυρον της οικίας της. τότε ο Γιαμπής ο επίτροπος προέτρεχε να φθάση εις την οικίαν του. κι εμοιρολογούσε τα νειάτα της. όταν ήρχιζε να σκοτεινιάζη. με σχήμα και με τρόπον τοιούτον ως να έμελλε να εισέλθη διά τι θέλημα εις την αυλήν καμμιάς γειτονίσσης. οι παπάδες ιστάμενοι με το Ευαγγέλιον και την Ανάστασιν επί των στέρνων. Μόνον το απόγευμα της Λαμπρής. κι εμελετούσε να πάγη κι αυτή το βράδυ πριν αρχίση η Ακολουθία ν’ ασπασθή κλεφτά-κλεφτά τον Επιτάφιον. να εξέλθη εις τον εξώστην. όστις εδέχθη ποτέ τα αρώματα και τα δάκρυα της αμαρτωλού. κολλώσα από τοίχον εις τοίχον. η πρώτη Ανάστασις είνε για της κυράδες. και μέλλουσαι να διατηρήσωσι δι’ όλον τον χρόνον το άγιον φως της Αναστάσεως. ή εις την άκραν ουράν όλου του στίφους των γυναικών. η κλέψασα την ίασίν της από τον Χριστόν. η δευτέρα για της δούλαις. διά να φορέση τον μεταξωτόν κεντητόν του σκούφον. οπού επέστρεφαν τρέχουσαι φρουφρου από την εκκλησίαν. προσφέρουσα μακρόθεν το μύρον εις Εκείνον. Και αυτή έκλαιε κι εμοιρολογούσε την φθαρείσαν νεότητά της. τελούντες τον Ασπασμόν.κατακόκκινα τα πασχαλινά αυγά. και διά της μικράς πλαγινής θύρας. Ωραίον και πολύ ζωντανόν. Την Μεγάλην Παρασκευήν όλην την ημέραν ερρέμβαζε κι έκλαιε μέσα της. μήπως την κυττάξουν. και δεν απεφάσιζε να υπάγη. Ήθελε να ήτον τρόπος να κρυβή οπίσω από τα νώτα καμμιάς υψηλής και χονδρής. και ωνειρεύετο ξυπνητή. Εις τούτο δε ανεύρισκε μεγάλην διαφοράν. και υπεβιβάζετο εις την τάξιν των υπηρετριών. όταν ενύχτωνε. εγονάτιζεν. Και την Κυριακήν το πρωί. Αυτή ήτο η τύχη της. τρέχουσα τον τοίχον-τοίχον. Ύστερον ητοίμαζε την λεκάνην της. ευτυχείς. ίστατο πάλιν μισοκρυμμένη εις το παράθυρον. κρατούσα την ανωφελή και αλειτούργητην λαμπάδα της. η δούλαις την έβλεπαν απλώς. Τότε και η πτωχή αυτή. να μην την ιδούν. βαθειά μετά τα μεσάνυκτα. εσταύρωνε τρεις φοραίς τ’ αλεύρι κι εζύμωνε καθαρά και τεχνικά της κουλούραις. Δεν ήθελε ή δεν ημπορούσε να έρχεται εις επαφήν με τας κυρίας. όταν εσήμαινον οι κώδωνες των ναών διά την Αγάπην. η Χριστίνα η Δασκάλα (όπως την έλεγαν έναν καιρόν εις την γειτονιάν). την Δευτέραν Ανάστασιν καλουμένην. και κρατών το ηλέκτρινον κομβολόγιόν του. ήτο το θέαμα. εν μέσω ψαλμών και μολπών και φθόγγων εναλλάξ της μουσικής των ορφανών Χατζηκώστα. κρυφά και κλεφτά έμβαινε μέσα. Εις τας Αθήνας. ως γνωστόν. Της ήρχετο παλμός. κι ενέπηγε σταυροειδώς επάνω τα κόκκινα αυγά. κι έρριπτεν άφθονον μοσχολίβανον εις το πήλινον θυμιατόν. αι άγιαι εικόνες στίλβουσαι. Και από τοίχον εις τοίχον έφθανεν εις την βόρειον πλευράν του ναού. κολλητά με τον τοίχον. με το φως ίσα με την παλάμην της. οι ψάλται αναμέλποντες τα Πασχάλια. Και το βράδυ. με την ματαιουμένην από έτους εις έτος ελπίδα ότι οι ιερείς θ’ απεφάσιζον να κάμουν στάσιν και ν’ αναπέμψουν δέησιν υπό τον εξώστην του. καθώς η Αιμόρρους εκείνη. Αλλά την τελευταίαν στιγμήν. και γραφικόν και παρδαλόν.com 5 . όταν η ιερά πομπή μετά σταυρών και λαβάρων και κηρίων εξήρχετο του ναού. μισοκρυμμένη όπισθεν του παραθυροφύλλου εκράτει την λαμπαδίτσαν της. μόνον τότε ετόλμα να εξέλθη από την οικίαν. φέρουσαι τας λαμπάδας των λειτουργημένας. Η Χριστίνα η Δασκάλα εφοβείτο τας νύκτας να υπάγη εις την Εκκλησίαν. κι έβλεπε κι εζήλευε μακρόθεν εκείνας. δεν ετόλμα να πάγη ν’ ανακατωθή με τας άλλας γυναίκας διά ν’ ακούση τα Δώδεκα Ευαγγέλια. Οι πολυέλεοι ολόφωτοι αναμμένοι. Αργά την νύκτα. και ήκουε τας φωνάς της χαράς και τους κρότους. αλλ’ εφοβείτο μήπως γυρίσουν και την κυττάξουν. και θόρυβος και πλήθος και κόσμος εις το σκιόφως πολύς. της έλειπε το θάρρος. και μη τολμώσα εγγύτερον να προσέλθη και ασπασθή τους αχράντους και ηλοτρήτους και αιμοσταγείς πόδας Του. Διότι η κυράδες την εκύτταζαν. και δεν εφοβείτο την ημέραν.

Η παραμάναις ωδήγουν από την χείρα τριετή και πενταετή παιδία και κοράσια. δεν έχει δικαίωμα να επιπλήξη πτωχήν νεαράν μητέρα διά τους κλαυθμηρισμούς του βρέφους της. Και οποίαν γλυκύτητα είχε το παιδικόν εκείνο κελάδημα! Τόσον ωραίον πρέπει να ήτο το Ωσαννά το οποίον έψαλλον το πάλαι οι παίδες των Εβραίων προς τον ερχόμενον Λυτρωτήν. ένεκα των εχθρών σου. και τους στοίχους των άλλων παιδίων. βλέποντα απλήστως το φως των λαμπάδων. από τον γυναικωνίτην έν βρέφος ήρχισε να ψελλίζη μεγαλοφώνως.Η δούλαις με τας κορδέλλας των και με τας λευκάς ποδιάς των. το ανεμίζον ράσον του εκκλησάρχου καλογήρου. Καθημερινώς δεν μεταδίδουν την θείαν κοινωνίαν εις νήπια κλαίοντα. κι ευθύς επανήρχοντο διά της άλλης. τρέχοντος μέσα-έξω εις διάφορα θελήματα. Οι λούστροι έρριπτον πυροκρόταλα εις πολλά άγνωστα μέρη εντός του ναού. αίφνης. όσα ήσαν αραδιασμένα εγγύς και πόρρω. έτεινε την μικράν απαλήν χείρά του προς το άλλο. ενώ ο αναγνώστης έλεγε τον Απόστολον. μίαν νύκτα. όταν επήγε να εκκλησιασθή εις τον ναΐσκον του Αγίου Ελισσαίου. Έως πότε όλη η αυστηρότης των «αρμοδίων» θα διεκδικήται και θα ξεθυμαίνη μόνον εις βάρος των πτωχών και των ταπεινών. και εψέλλιζεν ακαταλήπτους ουρανίους φθόγγους. εσκέφθη ακουσίως της -και το εσκέφθη όχι ως δασκάλα. χωρίς να προσέχουν εις την ιεράν ακολουθίαν. των πολυελέων και μανουαλίων. Τα μικρά ήνοιγον τεθηπότα τους γλυκείς οφθαλμούς των. Οι επίτροποι εγύριζον τους δίσκους κι έρραινον με ανθόνερον ταις παραμάναις. κατά την ύψωσιν του Σταυρού. Αλλ’ η φωνή του βρέφους ήτο λιγεία. και κατετρόμαζον ταις δούλαις. και ψελλίζοντα ανάρθρους αγγελικούς φθόγγους. αλλ’ αυτοί έφευγαν από την μίαν πλαγινήν θύραν. του καταλύσαι εχθρόν και εκδικητήν». όταν απήγγειλε τας λέξεις «τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός». Δύο ή τρεις νεαραί μητέρες της κατωτέρας τάξεως του λαού.com 6 . κι εζητούσαν να καύσουν όπισθεν τα μαλλιά τού προ αυτών ισταμένου παιδίου. τα στίλβοντα κομβία και τα στρημμένα μουστάκια του αστυφύλακος. Ο μοναδικός αστυφύλαξ τους εκυνηγούσε. και ηκούσθη ευκρινώς εκεί γύρω. τα οποία εκράτουν τας χρωματιστάς λαμπάδας των. κολλητά με τον τοίχον. και πάραυτα εγνωρίσθησαν και συνήψαν σχέσεις. κι εφλυάρουν προς αλλήλας. η Χριστίνα έλαβεν αφορμήν να ενθυμηθή ότι προ χρόνων. καθώς αυτή ενόμιζε. Βλέποντα και θαυμάζοντα όλα όσα έβλεπον. κανείς. Ο ίδιος έτρεξε και τώρα να επιτιμήση και αυτήν την πτωχήν μητέρα διά τους ακάκους ψελλισμούς του βρέφους της. Δύο οκτάμηνα βρέφη εις τας αγκάλας δύο νεαρών μητέρων. Εκ του μικρού τούτου περιστατικού. τους κύκλους και τα νέφη του ανερχομένου καπνού του θυμιάματος και το κόκκινον και πράσινον φως το διά των υάλων του ναού εισερχόμενον. 24grammata. παίζοντα με τους βοστρύχους της κόμης των βασταζουσών. και ο Γιαμπής ο επίτροπος δεν ηγάπα ν’ ακούη θορύβους. μόλις είδαν το έν το άλλο. τα γένεια των παπάδων σειόμενα εις πάσαν κλίσιν της κεφαλής. παρά την Πύλην της Αγοράς. αλλ’ ως αμαθής και ανόητος γυνή οπού ήτον. σύρριζα εις την γωνίαν. και το έν. κι έκαιον τα χρυσόχαρτα με τα οποία ήσαν στολισμέναι. εκρατούσαν πεντάμηνα και επτάμηνα βρέφη εις τας αγκάλας. Εις όλας τας νυκτερινάς ακολουθίας των Παθών πολλάκις είχε περιέλθει τας πυκνάς των γυναικών τάξεις διά να επιπλήξη πτωχήν τινα μητέρα του λαού διότι είχε κλαυθμηρίσει το τεκνίον της. κατά θαυμασίαν σύμπτωσιν. καθώς δεν έχει δικαίωμα να την αποκλείση του ναού διότι έχει βρέφος θηλάζον. αίτινες ίσταντο ώμον με ώμον πλησίον μιας κολώνας. και το είλκε προς εαυτό. επτά ή οκτώ παραμάναις. διά να επαναλάβουν εις όλους το Χριστός ανέστη. ας είνε και επίτροπος ναού. ωραίον και καλόν και εύθυμον.ότι. αμιλλώμενον προς την φωνήν του αναγνώστου. «Εκ στόματος νηπίων και θηλαζόντων κατηρτίσω αίνον. εις πάσαν κίνησιν των χειλέων. Και πρέπει να τα αποκλείσουν της θείας μεταλήψεως διότι κλαίουν. οπίσω από τον τελευταίον κίονα. τους λευκούς κεφαλοδέσμους των γυναικών. ήτις ίστατο ολίγον παρέκει. Τότε η Χριστίνα η δασκάλα. κι έπαιζαν κι εμάλωναν μεταξύ των. εμοίραζαν βλέμματα δεξιά και αριστερά.

Ελλείψει όμως άλλης προνοίας. Μόνον το απόγευμα του Πάσχα. σκεπτομένη ότι καμμία μήτηρ δεν θα ήτο τόσον αφιλότιμος ώστε να μη στενοχωρήται. Αλλά τι να είπη. Ήσαν ανδρόγυνον χωρίς στεφάνι. Κι εγέννα τέκνα με αυτάς. Και τας καλάς ημέρας δεν είχε τόλμης πρόσωπον να υπάγη κι αυτή εις την εκκλησίαν.. Τρία ή τέσσερα παιδία τής είχαν αποθάνει ούτω εντός επτά ή οκτώ ετών.. Αυτής δεν της έπεφτε λόγος. Μετ’ ολίγους μήνας. ως να ήσαν γνήσια ιδικά της. και άλλας δυσμόρφους συντρόφους. χριστιανικής και ηθικής. διά θαύματος. Κι αυτή δεν έλεγε πλέον τίποτε. της είπεν: «Έλα να ζήσουμε μαζύ. την είχεν εκμεταλλευθή. κι αργότερα θα σε στεφανωθώ». την χρήσιν των οποίων περιττόν να έλθη τρίτος τις διά να της υπενθυμίση. Η ταλαίπωρος αυτή μανθάνουσα. Αυτή ήτον η Χριστίνα η δασκάλα. θύρα. και της τα έπαιρνεν από την αγκαλιάν της. Τα παιδία της τα είχε θάψει. υπομένουσα. Κι εκείνα τα πτωχά. χωρίς να τα έχη γεννήσει. Παιδία δεν είχε διά να φοβήται τας επιπλήξεις του επιτρόπου. Άμα ήλλαξε το υπουργείον. ο ταβερνιάρης. Την Μεγάλην Πέμπτην έβαπτε τ’ αυγά τα κόκκινα. κι αυτή είχεν ασπρίση. Από τον καιρόν οπού είχεν ανάγκην από τας συστάσεις των κομματαρχών διά να διορίζεται δασκάλα. και τα είχε πονέσει πλέον ως τέκνα της. όπως την έλεγαν έναν καιρόν. μόνη δε η μήτηρ είνε κάτοχος άλλων μέσων πειθούς. κι επάσχιζε να τα μεγαλώση. Και τα ανέσταινε. και αφού προς βρέφος θηλάζον όλα τα συνήθη μέσα της πειθούς είναι ανίσχυρα. πρόσθετον προκαλούσαι θόρυβον. και να μη παρακαλή ν’ ανοιχθή πλησίον της εις τον τοίχον. Κι αυτή επικραίνετο. Εκείνος ουδέ λόγον της έκαμνε πλέον περί στεφανώματος. εν συντροφία με τ’ αγγελούδια τα εγχώρια εκεί.. περιίπταντο εις τα άνθη του παραδείσου. Πότε. τότε ήρχετο ο Χάρος. μετά έν εξάμηνον. Και όταν εγίνοντο δύο ή τριών ετών. Εκείνος είχε και άλλας ερωμένας. Και ο ανήρ τον οποίον είχε δεν ήτο σύζυγός της. διαμαρτυρομένη. τα μακάρια. μετά ένα χρόνον. διά να είνε τουλάχιστον συνεπείς προς εαυτούς και λογικοί. Κι έκλαιε τα νόθα του ανδρός της. τα εθέρμαινεν εις την αγκαλιάν της.. έπαιρνε τα νόθα του αστεφανώτου ανδρός της εις το σπίτι. εγκαρτερούσα. εις την ακολουθίαν της Αγάπης. Χωρίς στεφάνι! Οπόσα τοιαύτα παραδείγματα!. Αυτή δεν εγέννησε τέκνον. τα επονούσε. Εγήρασκε και άσπριζε. Κι έπειτα λέγουν ότι οι άνδρες έχουν περισσότερον μυαλό από τας γυναίκας! Ούτω εφρόνει η Χριστίνα. Έκτοτε παρήλθον χρόνοι και χρόνοι. κι εκείνος ακόμη είχε μαύρα τα μαλλιά.Τοιαύτα ανελογίζετο η Χριστίνα. κρυφά και δειλά εισείρπεν εις τον 24grammata.com 7 . Υπέφερεν εν σιωπή. Και δεν την εστεφανώθη ποτέ. και να μη σπεύδη να κατασιγάση το βρέφος της. την ευλογιάν. ο Παναγής ο Ντεληκανάτας. Αλλά δεν πρόκειται να κοινωνιολογήσωμεν σήμερον. οφείλουν να ψηφίσωσι τον πολιτικόν γάμον. διά να εξέλθη το ταχύτερον. ανέπτυσσε μητρικήν στοργήν. και δεν ίσχυε πλέον να την διορίση. συνοδευόμενος από την οστρακιάν. επιπλήττουσα. είς των κομματαρχών τούτων. Κι έπλυνε κι εσυγύριζεν όλον τον χρόνον. Περιτταί δε ήσαν αι νουθεσίαι του επιτρόπου.

ανά την βαθείαν σύνδενδρον κοιλάδα. Αλλ' όμως ενύκτωνεν ήδη. κ' η Αφέντρα της Σταματηρίζενας. Ήτον έρημον παλαιόν μοναστηράκι. Αι τρεις γυναίκες είχον έλθη από τον Αϊ-Γιάννην. εις το δάσος το πυκνόν. εις εκ των ιερέων της πόλεως. – Πώς αλγεί 'παπάς. και τινά άλλα πρόσωπα από την πόλιν. Ετραύλιζε και απέκοπτεν όχι μόνον συλλαβάς. βαθεία σκιά ηπλούτο. Κάτω. – Είνε αργοστόλιστος. κ' η Φωλιώ της Πέρδικας. παρά την ρίζαν του δένδρου. τα οποία έφεραν μαζύ των. Ο Αλιβάνιστος Αφού εβάδισαν επί τινά ώραν. επέφερεν η Αφέντρα. Είχε γνωσθή ότι ο παπα-Γαρόφαλος ο Σωσμένος. απέχοντα ως 24grammata. περνά από μίαν κουφάλαν χιλιετούς δένδρου. όστις εδέχθη της αμαρτωλής τα μύρα και τα δάκρυα και του ληστού το Μνήσθητί μου. εκάθισεν επί χθαμαλού βράχου διά να ξαποστάση. – Νύχτωσε. όπου μεταξύ των φύλλων ηκούοντο ατελείωτοι ψιθυρισμοί ερώτων. πριν να ξεκινήση ο παπάς. χάριν του Πάσχα. Ευτυχώς το δάσος ενομίζετο κοινώς ως στοιχειωμένον. από της ημέρας εκείνης του Μεγάλου Σαββάτου. αλλά <και> τα άρθρα και άλλα μόρια. στον Ασέληνον. Κορμοί κισσοστεφείς και κλώνες χιαστοί εσχημάτιζον ανήλια συμπλέγματα. – Τα. αφού έπιεν άφθονον νερόν. Αι τρεις γυναίκες επάτουν πότε επί βρύων μαλακών. αγαπώντα την εξοχήν. στον Ασέληνο. τέλος έφθασαν εις το Δασκαλειό. και άνεσιν και αναψυχήν εις τη βασιλείαν Του την αιωνίαν. είχον έλθη. Αι τρεις αυταί. όταν έφθασαν εις την βρύσιν του Δασκαλειού. επέφερεν η Φωλιώ η Πέρδικα. είδες πώς αργεί να 'ντυθή. τι λογάτε. αφού έπιαν και αυταί νερόν. εκάθισαν η μία παραπλεύρως της γραίας. Η θεια Μολώτα. και ο παπα-Γαρόφαλος δεν είχε φανή ακόμη. Όλος ο βράχος άνωθεν στάζει ωσάν από ρευστούς μαργαρίτας. αφήσασα ευφρόσυνον στεναγμόν αναψυχής. κι' άρχισαν να ομιλούν. ένθεν και ένθεν της κοιλάδος. η θειά Μολώτα. τις στάμνες και τα κανάτια. διά να κάμη Πάσχα εις τους αιγοβοσκούς των αγρίων εκείνων μερών. θα 'πω! προσέθηκεν η Φωλιώ. Το δροσερόν νάμα εξέρχεται από μίαν σπηλιάν.com 8 . Και καμμιά φορά βάζει και στραβά την «αλλαή» του. θα 'πω. Αι τελευταίαι ακτίνες του ηλίου εχρύσωναν ακόμη τας δύο ράχεις. εις τον Αϊ-Γιάννη.ναόν. πότε επί λίθων και χαλίκων του ανωμάλου εδάφους. άλλως θα το είχε καταστρέψει κι' αυτό προ πολλού ο πέλεκυς του υλοτόμου. Αλλ’ Εκείνος όστις ανέστη «ένεκα της ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων». και το γλυκύ κελάρυσμα του νερού αναμιγνύεται με το λάλον μινύρισμα των κοσσύφων. εις την ρίζαν του οποίου βαθεία γούρνα σχηματίζεται. η άλλη κατέναντι. – Ναι. Αι δύο άλλαι έβαλαν εις την βρύσιν. Η ψυχή κ' η καρδούλα των εδροσίσθη. είπεν η Θεια Μολώτα. θα δεχθή και αυτής της πτωχής την μετάνοιαν. διά ν’ ακούση το «Αναστάσεως ημέρα» μαζύ με της δούλαις και της παραμάναις. Είτα. υπέλαβεν ερμηνεύουσα κατά γράμμα τον λόγον η Αφέντρα της Σταματηρίζενας. Ευρίσκοντο κ' αι τρεις. και θα της δώση χώρον και τόπον χλοερόν. διά να τα γεμίσουν. Ωνόμαζεν ούτω το φελόνιον. θα ήρχετο εις τον Αϊ-Γιάννην. Η γραία ήτο ιδιόρρυθμος εις την γλώσσαν της.

το οποίον είχε περιζωσμένον εις την μέσην του. Αλλά την στιγμήν εκείνην. μάγκας ορφανός παιδιόθεν. το οποίον της είχε ρίψει ο Σταμάτης.. και. επειδή η μικρά βρύσις του παλαιού ησυχαστηρίου. – Να. είπεν η Μολώτα. Θα μεταλάβου! – Αλήθεια. και ήσαν έτοιμαι προς αναχώρησιν. διά να γεμίσουν τα σταμνιά στο Δασκαλειό. μικρά αγκάλη. αναπηδήσασα ορθή. απ' τον Ασέληνο έρχομαι. Να κάμης την οικοκυρά να κόψη το αίμα της! Ο Σταμάτης και πάλιν εκάγχασε. είχε χαλάσει. είπεν αυστηρώς η Αφέντρα. όστις έζη εκτελών θελήματα ανά την πόλιν. κυττάξετε! Έθεσε την δεξιάν χείρα εντός του τυλιγμένου πανίου. κ' αι γυναίκες είδαν τα χαρακτηριστικά του. το οποίον εκράτει. το έρριψεν εις την ποδιάν της Μολώτας. αμύστακος. – Να με συμπαθάς. ήτο τεράστιος ζωντανός κάβουρας. ζωηρά φωνή ηκούσθη από το κάτω μέρος.. με την ομιλίαν. κ' έτρεχε πρώτος μεταξύ όλων των πανηγυριστών. είπεν ο νέος. σ' ετρόμαξα. Τέλος. – Αρέ. Θέλησα να σου χαρίσω αυτό το καβούρι. Όταν όμως ήτο πουθενά εξοχικόν πανηγύρι. το χαρίζω της Πέρδικας.. αργοπορούσαν. – Δεν τλώου καβούλγια. Τότε. Ήτον ο Σταμάτης το Τρυγονάκι. Ο νέος είχε κατέλθη προ δύο ωρών εις τον Μικρόν Ασέληνον. αρέ Σταμάτη. βολικός.τετάρτου της ώρας δρόμον. είπεν η Φωλιώ. ως δεκαέξ ετών. και με τον τρόπο που σου τώρριξα στην ποδιά σου. έσφαλα. Είτα καγχασμός ήχησε. Εκεί είχε γεμίσει το προσόψιον. αντικρύζουσα το Πήλιον. ας το παρ' η Σταματρίζενα. Σα χωριάτης πούμαι. Έμελλον δε να επιστρέψουν αμέσως εις τον Αϊ-Γιάννην. Αλλά. αι δύο εσηκώθησαν.com 9 . καλόκαρδος. κ' ευθύς επαρουσιάσθη εις νέος υψηλός. Το πράγμα. ανάμεσ' από τα δένδρα. και σχεδόν είχε χαθή το νερόν. κρατών κάτω του στέρνου του κάτι ως διπλωμένον και τυλιγμένον πράγμα. πεταλίδες και καβούρια. και τινάζουσα την ποδιάν της. Ούτως ωνομάζετο ο δυτικός αιγιαλός. Δεν είχε νυκτώσει ακόμη καλά. θεια Μολώτα. – Μεγαλοσαββατιάτικα. θεια Μολώτα! είπεν η φωνή. κάτω από τον ναΐσκον. – Α! κακό να μην έχης! έκραξεν η Φωλιώ. για να κάμης μεζέ απόψε. θέλων να παίξη. άφηνεν όλες τις δουλειές του. φορτωμένος πράμματα. αφού πρώτον είχαν γνωρίσει την φωνήν του. – Τότε... Εσύ 'σαι. είπε. έκαμεν αύτη. έλαβεν ένα μαύρον πράγμα. καβούρια θα φάω. ήτις εκάθητο ακόμη επί της πέτρας. έκυψαν διά να φορτωθούν τ' αγγεία. είπεν ο Σταμάτης. ζουρλάθηκες. – Σ' έσκιαξα. θάμματα. – Ά! φωτιά που σ' ε!. από κοχύλια. 24grammata. – Να καβουρώσης και κάβουρας να γένης! απήντησεν η Αφέντρα..

ή μάλλον σπηλιάν. και πότε κανέν τρίχινον φόρεμα ή μάλλινον σκέπασμα. – Ηύρα τον Αλιβάνιστο! – Αλήθεια. πριν σας ενταμώσω στη βρύσι. έκαμεν εις απάντησιν η Αφέντρα. και με την πτέρναν του επάτησε την γόβα τής Αφέντρας. τον μέγαν αιγοτρόφον του βουνού. εγέλασαν. – Ποιον ηύρες. είπεν η Αφέντρα. με όλον το όρδινό του. Τον Μπαμπάο. έκαμε να κρυφτή. για 'πές μας. αφού έδραξε. είχε φθάσει με όλον το ασκέρι του. εκολάφισεν ελαφρά την κεφαλήν του Σταμάτη. για να τον φουρκίσω. όστις από τριάκοντα ετών δεν είχε κατέλθη εις την πόλιν. έκυψε και άρχισε να κάμνη λοξά πατήματα. Και πάραυτα εξεκίνησαν. καθώς κι ο Κώστας ο Πηλιώτης. – Έλα! θα ησυχάσης. βλέπω: δεν είσαι καλά! είπεν η Αφέντρα. ή τον Εξαποδώ. όστις εφάνη να εγοητεύθη. βρε πειρασμέ. Ακούς! να ήμουν κάβουρας! Πώς θα περπατούσα τάχα.. έκραξεν οργίλη η Αφέντρα. και δεν συνανεστρέφετο κανένα άνθρωπον. γυναίκα. μεταξύ των τριών γυναικών. παρά μόνον τον Μπαρέκον. την μεγάλην στάμναν. πώς του έκαμα! Και αποσπάσας την ποδιάν. μισοθυμωμέναι. κι' ο Αγγελής ο Πολύχρονος. παστά οψάρια. και με δύο βήματα ήλλαξε θέσιν εις τον δρόμον. Δώσε μου άλλη μια! – Πάμε! νυχτώσαμε. χωρίς να είπη τίποτε. από την μέσην του. – Ζουρλάθηκες. άμα ενύκτωσε. κ' εμόναζεν εις μίαν καλύβην.com 10 . Ο νέος διηγήθη ότι εις την άκρην του βουνού. στο δρόμο π' ανέβαινα. άρχισα να τον λιβανίζω μ' αυτήν την πετσέτα. Να. τον εχαιρέτισα... την περιέχουσαν τα θαλασσινά είδη. ευχή που μου δίνεις! είπεν ο Σταμάτης. λαμβάνων ως αντάλλαγμα ολίγα παξιμάδια. Έβοσκεν ολίγας αίγας. ως εμπροσθοφυλακή. εφιλοτιμήθη να τρέξη πρώτος. παιδιά και παραγυιούς του. έκαμεν ακούσιον κίνημα. επειδή ήτο κωφή από το εν ους. της οποίας το στόμιον είχε κτίσει με τας χείρας του. Εις τον Αϊ-Γιάννην.. Τότε ο Σταμάτης. Και σηκώσασα με την αριστεράν χείρα το κανάτι της. ο μεγαλοβοσκός Γιάννης ο Μπαρέκος. έκαμε πως λιβανίζει μ' αυτό την θειά Μολώτα. ήτις αφήκεν άναρθρον κραυγήν διαμαρτυρίας. κ' ετάχθη εξ' αριστερών του Σταμάτη. ή τον Αράπη. Άμα ήκουσε το όνομα τούτο η θεια Μολώτα. – Άμα με είδεν. άλλος τσομπάνος με την φαμίλια του. και. Είχαν ανάψει 24grammata. που κουδούνιζαν μέσα οι πεταλίδες. Αι τρεις γυναίκες. είπεν ο Σταμάτης. διά ν' ακούη καλλίτερα. Εις τον δρόμον άρχισε να διηγήται. Εγώ έτρεξα κατόπι του. – Και άμα είπεν. την οποία άλλως θα εφορτώνετο η Αφέντρα. μωρέ Σταματρίζενα! είπε. με την πλάτην του έπληξε τον αγκώνα τής Φωλιώς.– Μωρέ. Με την κεφαλήν του εκτύπησε το πλευρόν τής Μολώτας. – Ω! τι δροσιά. όστις είχε κοπάδι από χίλια γίδια. είχε περάσει από την κατοικίαν του αλλοκότου εκείνου ανθρώπου. Εις αυτόν έδιδε το ολίγον γάλα του. – Να ξέρατε ποιον ηύρα. όχι μακράν τής ακτής. τώρα.

Εκεί ήκουσαν τω όντι ήχους τινάς να ανέρχωνται βαθειά από το ρεύμα κάτω. εις εν δυτικόν σημείον. πότε θα φθάση στην μέσην τ' ουρανού.μεγάλην φωτιά. και ο παπάς δεν είχεν έλθη. στον ήσκιο του βουνού. κι' ο Πολύχρονος. Οι δυο βοσκοί κι' ο Σταμάτης. διά να τους κάμη Ανάστασιν. – Τί θέλει αποκεί. – Πάω να φέρω το φανάρι! έκραξεν ο Σταμάτης. Την ιδίαν στιγμήν έφθασεν ο Σταμάτης. και οι τρεις άνδρες τον ηκολούθησαν εν 24grammata. κ' εκάθισαν εις το ύπαιθρον. όπου αι κορυφαί των δένδρων είχαν αρχίσει να καταλάμπωνται από το αργυρούν φέγγος. – Καθώς τ' ομολογάει η φλάσκα. κ' εκύτταζαν τους αστερισμούς και την Πούλια. – Να τώξερε κανείς. Άμα επέστρεψεν.com 11 .. είπεν ο Σταμάτης. – Θα έχουν πέση μέσα 'σε κακοτοπιά. και απήντησαν διά φωνών εις τας ηχούς τας οποίας ήκουον.. Ήτον δε μεσάνυχτα ήδη. – Τί να είνε. παρά τον βόρειον τοίχον του ναΐσκου. δεν βλέπουν κοτζάμ φωτιά. πότε να έλθη. Θα ήρθε από τον άλλον δρόμο. είπεν εν απορία ο Πηλιώτης. να πήγαινε στη χώρα.. Ούτος προ ώρας είχε γείνη άφαντος. και απεμακρύνθησαν διακόσια βήματα. Κ' έτρεξε κάτω. και διηγούντο παλαιά χρονικά του ποιμενικού κόσμου. αν θα 'ρθη με το φεγγάρι. Εδώ είμαστε!. έλεγεν ο Αγγελής ο Πολύχρονος. έκραξε με στεντορείαν φωνήν ο Σταμάτης. κ' εχάθηκε. διά να είνε μεσάνυχτα.. Για κυττάξτε! Έδειχνεν υψηλά εις το βουνόν. κ' ύστερα έπεσε μέσα στ' ορμάνι. – Γνώρισα τη φωνή του. – Βάζω στοίχημα πως ο παπα-Γαρόφαλος έχασε το δρόμο. κατά τον ανήφορον. προς το Δασκαλειό και τον Ασέληνον. είπεν ο Σταμάτης. Το φεγγάρι δεν ψήλωσε ακόμα. – Ελάτε· κάτι φωνές ακούω. – Μα πώς. διά να φέξη. επροπορεύθη.. εις τον περίβολον του Αϊ-Γιαννιού. – Τι τρέχει. ανήλθον την οφρύν του βουνού. απ' τα χωράφια.. ένευσεν εις τον Μπαρέκον και τους άλλους να εξέλθουν μαζύ του από το περίβολον. Βάζω στοίχημα!. Ο Μπαρέκος και ο Κώστας ο Πηλιώτης τον ηκολούθησαν. κατά τον Ασέληνο. – Ελάτε!. είπεν ο Κώστας ο Πηλιώτης... Ήτο ήδη περί το τελευταίον τέταρτον. διά να κατοπτεύση και ακροασθή αν θα ηκούετο ή θα εφαίνετο πουθενά ο παπάς. Ο Σταμάτης κρατών τούτο. Κ' επερίμεναν τον παπάν. Ο νέος είχεν αναβή υψηλά εις το βουνόν. παρετήρησεν ο Μπαρέκος. χωρίς κανείς να προσέξη εις τούτο. οπόθεν επανήλθε μετ' ολίγον φέρων φανάρι αναμμένον. και πότε θα φθάση. – Ο παπα-Γαρόφαλος. όστις έτρεξε κατόπιν των.

Κόλια! Έλα. ακολουθούμενος από τον ανεψιόν. βλοημένε κ' έχασες τον δρόμο. ημιπαίζοντες. προς το βάθος εις το μέρος όπου ίστατο το σύμπλεγμα του Μπαρέκου και του μπαρμπα-Κόλια.. 24grammata. κινήματα ως να ελιβάνιζε. Επαραξενεύετο πολύ. Ο Μπαρέκος. κ' ήθελε να φύγη. Ο Μπαρέκος. κάτω νεύοντα. ήτις εφαίνετο αποφεύγουσα ν' αντικρύση το φως του φαναριού.Ας έχη την ευχή! Ο παπα-Γαρόφαλος εδείκνυεν εκείνον.. Πάω στο καλύβι μου. επιθυμούντα ν' ακολουθήση.. τι με θέλετ' εμένα.. είπε. απροσδιορίστου χρώματος. είπε να το σπείρη.. Ο Σταμάτης. κ' εγώ χαμπάρι δεν είχα. αλλ' εντρέποντο. παιδί μου! Έλα! . απ' τα 'Ρόγγια. Εδυσανασχέτει διότι τον εκράτει με την ρωμαλέαν χείρα του ο Μπαρέκος.. Είχα και δυο τρεις αγιασμούς να κάμω.. ως να είχεν εισδύσει εις τα ενδόμυχα τής ψυχής του. κείνος ο Ντανάκιας και τ' άφησε άσπαρτο. Και σιγά προς τον Μπαρέκον εψιθύρισεν: – Ο Αλιβάνιστος! – Μεγάλο θάμμα! είπεν ο Μπαρέκος.. τόσους μήνες τώρα. και τείνοντα ν' αποσκιρτήση.... μη δυνάμενος να κρατήση τα γέλοια. τον βοηθόν του.. και ν' απομακρύνεται. – Μη ρωτάτε. Αλλά τελευταία όλων εφάνη και μία σκιά. Να μοσχοβολήσ' η ψυχή σου! Έλα ν' απολάψης τη χαρά του Χριστού μας! Μην αδικής τον εαυτόν σου! Μην κάνης του εχτρού το θέλημα! ... να ζήσης! Δεν μπορώ!. τον οποίον απεκάλει μπαρμπα-Κόλιαν.. τον έδραξεν ισχυρώς από τον βραχίονα. ως αληθής σκιά είχεν αρχίσει να γλιστρά όπισθεν των δένδρων. άρχισε να κάμνη με το φανάρι το οποίον εκράτει. ημισπουδάζοντες.. με χαρά σας!. Ούτοι.com 12 . 'γω! Τότε ο παπα-Γαρόφαλος έλαβε τον λόγον· – Νάχης την ευχή του Χριστού.. επάνω εις το οποίον ήσαν φορτωμένα τα «ιερά» του παπά.μέσω του δάσους... – Πώς έκαμες... Ο γέρων εφαίνετο αληθής λυκάνθρωπος. μπαρμπα-Κόλια. είχε μακράν κόμην. είπεν ασθμαίνων ο παπάς· ήθελα να ιδώ το χωράφι·. τρέξας. εφάνη ο παπάς. – Μπα! έκαμε γελών ο Σταμάτης. Εν πομπή και παρατάξει τον απήγαγον. τι Ανάστασι να κάμω 'γω.. ηρώτησε τον παπάν ο Αγγελής ο Πολύχρονος... σγουρά γένεια. έκραξε τους δύο άλλους βοσκούς πλησίον του. και τέλος.. Μετ' ολίγα λεπτά αι φωναί ηκούοντο πλησιέστεραι. – Άφσε με.. Καλά που έπεσα κοντά στο καλυβάκι του μπαρμπα-Κόλια εδώ (δεικνύων τον καλούμενον Αλιβάνιστον). Τώρα δε σ' αφήνουμε. και μ' εβοήθησε να βρω το δρόμο! . και ψαρά. έβαλαν τας χείρας των εις τους βραχίονας και τας ωμοπλάτας του Κόλια.. Να πάρης ευλογία! . κ' ενύχτωσα. έλα! Νικόλαε μακάριε! Ο άγιος Νικόλαος να σε φωτίση! Ο μπάρμπα-Κόλιας ήθελε να έλθη.. σύροντα από την τριχιάν ένα γαϊδουράκι. Εφόρει είδος ράσου. Με γεια σας. τελείωσε! Φέτος θα κάμωμε Ανάστασι μαζύ!.. θέλησα να πάω απ' τον άλλο δρόμο. Εσείς κάμετε Ανάστασι.. όστις όμως. – Πού πας. Νικόλαε... και μαύρην σκούφιαν. Ας είνε καλά ο άνθρωπος.. Πάτα τον πειρασμό! Έλα... Θα επεθύμει να τον απήγον διά της βίας. μαύρην ακόμη...

κ' εκόλλησαν πολλά κηρία εις τα μανουάλια. Ευθύς τότε ο παπάς εισήλθεν εις τον ναΐσκον. – Γιατί δεν έρχεσαι μέσ' στην εκκλησιά. – Θα μου πης τί έχεις. καθώς εκάθητο έξωθεν του ναού. η Μολώτα έρριψε πλάγιον βλέμμα προς το σύμπλεγμα των ανδρών. κ' εκατέβασε χαμηλά την μαύρην μανδήλαν της. εστράφη βιαίως προς τον τοίχον του ναού. ηρώτησε και πάλιν. Η Αφέντρα. σιμά εις την θυρίδα τής Προσκομιδής. – Σύλε. και με τα κλωνιά της μανδήλας. Ήθελε να ιδή αν ο μπαρμπα-Κόλιας. ήτις ήτον στο πλάγι της. και με τα τσουλούφια της κόμης της. την είδε.Όταν έφθασαν εις τον Αϊ-Γιάννην. άμα είδε τον Κόλιαν. Τότε η Μολώτα έμεινεν απ' έξω. ακούσης καλό λόγο· της είπεν η Μολώτα. ο Αλιβάνιστος. σ' λένε! εψιθύρισεν η Μολώτα. πριν να πάγη ακόμα διά πεταλίδας και καβούρια. το γοργόν εμβατήριον. Ο ιερεύς έβαλεν Ευλογητόν. είχε στολίσει με δάφνας και μυρσίνας.com 13 . διά να κάμουν Ανάστασιν. Εν τοσούτω. της είπε. εισήλθον εις τον ναόν. εκάλυψε το κατωσάγονον και τα μάγουλα. η Φωλιώ. τον οποίον ο Σταμάτης. έκρυψε τα οφρύδια. – Σώπα. παράδοξον πράγμα συνέβη. Λεχώνα είσαι. με το «Αναστάσεως ημέρα». αφού η συνοδία επροχώρησεν εις το κέντρον του περιβόλου. θεια Μολώτα. τους κροτάφους. επί προφάσει ότι θα εβοήθει τους δύο παραγυιούς του Μπαρέκου εις το σούβλισμα και ψήσιμον των αρνίων. από την ημέραν. μισοκρυμμένη εις τον παραστάτην της θύρας του ναού και κυττάζουσα λαθραίως μέσα. λέγων ότι «ο μουσαφίρης δεν κάνει 'πηρεσία». Η Αφέντρα. Ο Μπαρέκος όμως εφοβήθη μήπως «το στρίψη». και όστις ήστραπτεν από κοσμιότητα και καθαριότητα. Ο Κόλιας καταρχάς επέμενε να μένη έξω. η Αφέντρα της Σταματηρίζενας έμεινε παραπίσω και ήλθε πλησίον τής Μολώτας. Η Αφέντρα την εκύτταζε με άπληστον περιέργειαν. πιδί μ'. – Επέμεινε. και ενόησεν ότι κάτι συνέβαινε· – Τι έχεις. και μαζύ με τον ανεψιόν του άρχισε να ψάλλη το «Κύματι θαλάσσης». θα εισήρχετο εις τον ναόν ή όχι. κ' αι γυναίκες και τα θυγάτρια των ποιμένων. – Μα τί έχεις. Όταν εβγήκαν όλοι λαμπαδηφορούντες εις το ύπαιθρον. 24grammata. Άφσ' εμένα. – Τίποτα. αύτη απελθούσα εκρύβη εις την βορειανατολικήν γωνίαν. και τον εβίασε να εισέλθη εις τον ναόν μαζύ του. διά τα οποία ετοίμαζαν μεγάλην φωτιάν. Όταν το πλήθος εισήλθε πάλιν εις τον ναόν. Η θεια Μολώτα. Εκείθεν ήκουσε κι' αυτή το «Χριστός ανέστη». – Τί έπαθες. Η Μολώτα έμενε παραπίσω. θειά Μολώτα. εταράχθη νευρικώς. Η γραία τής ένευσε να σιωπήση.

τί τρέχει. Εγώ έχω το κλίμα. Αυτός. όπου ο ιερεύς ανέγνωσεν επί των κεφαλών των την συγχωρητικήν ευχήν. είπεν η Αφέντρα.. Ε. μ' ε. Πήλα άλλον.. της αγάπης είναι. κ' ένευσεν εις την Αφέντραν να εξέλθη. καλά.. – Τον Αλιβάνιστο. της λέγει. Η Αφέντρα ενόησεν αμέσως την απλοϊκήν ευσυνειδησίαν της γραίας. Η Αφέντρα έπνιξε βαθύν. επλησίασε μαζύ με τας αλλάς γυναίκας εις την βορείαν πύλην του ιερού. στενό σοκάκι. – Ποιόν. Ακολούθως. ο Σταμάτης συναντήσας τον Κόλιαν τον εχαιρέτισε: 24grammata. αριστερόθεν του ναού. πήγε βουνά. Η Μολώτα έκυψεν. δε φιλούν Βγαγγέλιο κι Ανάστασι. πηγάδι. στην Ανάστασι. είτα εζήτησε συγχώρησιν από τον Κόλιαν. ** * Η Μολώτα ηκολούθησε κατά γράμμα την συμβουλήν τής Αφέντρας.Η γραία ανένευσε. Την έφερεν εις την ιδίαν και πριν θέσιν. Η Αφέντρα ηναγκάσθη ν' απέλθη. η Μολώτα επλησίασεν εις την θύραν του ναού. Η γραία επανέλαβε: – Πατέλας δεν τον ήθελε γαμπλό. – Ναι. είπε· να που τον ηύρες τώρα. όταν άρχισεν ο Ασπασμός.. άμα οι άνδρες εξήλθον. – Πώς θα πας. – Ε. – Τώλα. Πλιν αλλωστήσω. Μετά την Απόλυσιν. Χήλεψα. ησπάσθη το Ευαγγέλιον και την Ανάστασιν. αγλίεψε. (έκυψεν εις το ους της Αφέντρας. Εισήλθεν εις τον ναόν. εγώ πώς θα μεταλάβου. και απεμακρύνθη απ' αυτής. είπαν.. και θα σ' αφήση να μεταλάβης. – Πώς να πάω 'γω ν' ανησπαστώ. ενώ ο μικρός ψάλτης εμινύριζε το «Σώμα Χριστού μεταλάβετε». Μετ' ολίγην όμως ώραν. – Κόλια. μ' ηύλε σουλουπώματα. – Γιατί. Με τα ποδάρια σ'. πήλε καϋμό. τί. να το πης του παπά. Ώρα του Ασπασμού. κ' εψιθύρισε με φωνήν μόλις ακουομένην) μ' εφίλησε. – Τώλα. – Είδες κείνον άθλωπο.com 14 . εταπείνωσε την φωνήν και είπε: – Σαν ήμουν εγώ μικλό κολίτσι.. αυτός μ' ήθελε γυναίκα. αργυρόηχον γέλωτα. κι πιαστή φωνή μου. την ώραν του Κοινωνικού. Να σχωρεθής. δεν πάτησ' εκκλησιά.

βρε! Δεν είμαι αλιβάνιστος! 24grammata. Και ο γέρων ερημίτης απήντησεν: – Αληθώς ανέστη.– Χριστός ανέστη.com 15 . μπάρμπα-Κόλια! Καλή ώρα ήτον που σ' ηύρα χτες.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful