You are on page 1of 3
La Sra. Ana M* Gareia Moreno, amb DNI 72.533020J, i el Sr. José Luis Rueda Oliver, amb DNI 46.539.559W, com propietaris i veins de la Urbanitzacié Can Canyamars i amb domicili, a l'efecte de notificacions, en Urb. Can Canyamars, 125b, bustia 201, CP.08318 Canyamars (Dosrius) i telf. de contacte 655 520 295. En nom propi i en representacié dels veins que amb les seves signatures realitzen aquesta sol-licitud, EXPOSED Que valorem molt positivament la iniciativa de I'Ajuntament al emprendre un procés larg, complex i ple de dificultats per a solucionar el problema que afecta a la urbanitzacié de Can Canyamars, amb lobjectiu final de ser recaptada i convertir-la en sol urba consolidat. De la mateixa manera que entenem que la responsabilitat de la situacié actual és de les tres parts implicades: Promotor, Ajuntament i Veins. Que és un fet histdric que per part de l'administracié municipal en el passat no es van prendre les mesures oportunes perqué el Promotor finalitzés obra i I'Ajuntament mai va posar cap mena d’ obstacle per a la segregacié de’ tes" 0 la concessié de permisos Gobres, encara sabent que aquesta urbanitzacié estavaimacabada. Que els veins som conscients que a raé de, spring naa de les obres per part del Promotor i a la manca de mantenifnent de la ja existent, es fa necessiria una actuacié urgent de rehabilitacié a sere perqué la mateixa sigui recaptada per 'Ajuntament al temps més brew possible. Que Ia solucié al problema passa fper realitzar unes obres amb un cost econdmic molt important, que a data davai i tAjuntament vol que sigui assumit exclusivament pels veins, f 6 Que tant Ia situacid econdmicayi,labéral actual, com les previsions per a Catalunya als proxims anys, és de recessié y la banca ha endurit les condicions per accedir a un préstec, i un dels seus principals parametres per concedir-los és que no superin la taxa desforg del 30% dels ingressos de las families. Que entenem que és de justicia que I'Ajuntament participi en aquests costos, degut a la seva responsabilitat historica als fets, aixi com entenem que és un saldo clarament negatiu per als veins, entre els impostos que hem aportat durant aquest llarg periode de temps al municipi i les inversions rebudes a canvi. Que Ia poblacié de Canyamars representa més del 25% dels habitants del municipi, i que la urbanitzacié en un termini breu de temps es convertira en nucli urbi consolidat, aportant un augment del patrimoni en infraestructures i béns d's general, Que des de Vinici de la urbanitzacié i durant tots els anys successius fins a la data d'avui, els veins de Canyamars han complert amb I'Ajuntament pagant tots els impostos municipals, contribuint d'aquesta manera a les despeses i inversions realitzades en tots els nuclis del municipi. No obstant aixd, no hem rebut cap inversié ni els mateixos serveis que la resta del municipi pel sols fet de no estar recaptada per I'Ajuntament. Que del pressupost municipal de l'any 2007 es va gastar en Inversions Reals la quantitat de 3,627.469,00€. El que suposa un augment pel que fa a l'any anterior del 125% ja que les Inversions Reals del 2006 van ser de 1.607.488,00€ Que destinar un percentatge igual al que representen els veins en Canyamars no suposa que s’hagi d’ incrementar I'IBI a la resta de nuclis urbans de Dosrius, ates que entre el 2006 i el 2007 no es van efectuar augments a I'IBI i la inversié al municipi va augmentar en un 125%. Que les inversions reals corresponen a: * Inversié nova en infraestructures i béns d’s general. © Inversié de reposicié en infraestructures i béns ds general nova funcionament operatiu dels serveis. # Inversié de reposicié funcionament operatiu dels serveis. Entenem que aquestes inversions reals no han estat destinades mai al nucli de Canyamars durant més dels 30 anys que els veins portant contribuint amb els seus impostos al pressupost del munici Que durant el periode de I'anterior Projecte de Reparcel-lacié els veins de Canyamars hem trobat a faltar la informacié sobre el procés que ens afecta. Es un fet que no tots els propietaris viuen al nostre municipi i, per tant, no,tenigH'tayproximitat de l'Ajuntament per a sol-licitar aquesta informacié. “aS Que hi ha un déficit diinstallacions a C: “diiant a locals municipals es refereix. Litnic local amb un aforament gran és el Poliesportiu que té instal-lat un paviment especial que no s‘ha de trepitjar per a evitatief seu deteriorament. Estem convenguts que si és possible agengar-ho per a sopaté'?balls."ao té per qué existir cap dificultat per a realitzar qualsevol tipus de reunié © cs sol-licitin. Per tot I’ exposat, SOL‘LICITEN: PRIMER: L'aportacié econdmica per part de I'Ajuntament del 25% del total de les Inversions Reals durant els proxims anys, destinant una part dels nostres impostos a finangar les obres de millora de la urbanitzacié, prenent com base el total de les Inversions Reals dels pressupostos. municipals durant els iltims 10 anys, que ascendeixen a 13.739.521,53 €. SEGON: Facilitar un periode de temps de cinc anys, sense interessos, als veins que ho sol-licitin per a realitzar els pagaments. La garantia de I'Ajuntament en el finangament dels pagaments mitjangant la concessié de cradits a llarg termini, als afectats que ho sol-licitin, ja sigui a través del INCASOL 0 d'altres entitats financeres, de manera que el compliment dels pagaments no suposi més problemes a les families. TERCER: Habilitar en la web de I'Ajuntament un apartat permanent on puguem estar informats del transcurs dels esdeveniments i de quantes noticies puguin ser d’interés pels veins, aixi com facilitar-nos I'aceés al nou projecte, penjant en la web els arxius corresponents al mateix. QUART: Condicionament del poliesportiu per a realitzar quantes assembles 0 reunions sol-licitin els veins 0 les seves asso ions. . Convenguts que l'Ajuntament sabra entendre i acceptara les nostres justes peticions, adjuntem les signatures dels veins que realitzen aquestes demandes. Spee VW En Canyamars , a... IL.LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’ AJUNTAMENT DE DOSRIUS.