รวมข้อสอบเศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 1

ตัวเลือกที่ใช้อักษรหนาเป็นคำาตอบที่ถูกต้องครับ
ข้อ 1. สินค้าและบริการใดที่กลไกราคาไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. การบริการของรถโดยสารขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2. รถยนต์มือสอง
3. ไก่แช่แข็งที่ผลิตเพื่อการส่งออก
4. แผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
ข้อ 2. ข้อใดเกี่ยวข้องกับกฎของอุปสงค์
1. มะเขือซื้อขนมเพิ่มขึ้นเนื่องจากแม่เพิ่มเงินรายวันให้
2. มะขวิดชอบซื้อนำ้าหอมราคาแพงตามแฟชั่น
3. มะไฟซื้อขนมลดลงเพราะราคาขนมแพงขึ้น
4. มะละกอซื้อยางลบมากขึ้น เมื่อดินสอราคาลดลง
ข้อ 3. ราคาข้าวเปลือกที่ชาวนาเรียกร้องให้ภาครัฐรับประกันคือ
1. ราคาข้าวเปลือกที่สูงกว่าราคาเดิมที่ขายได้
2. ราคาขั้นสูงที่ภาครัฐควบคุมไม่ให้ขายเกินราคานี้
3. ราคาที่ก่อให้เกิดการขาดแคลนข้าวเปลือก
4. ราคาข้าวเปลือกทีต่ ำ่ากว่าราคาที่โรงสีต้องการซื้อ
ข้อ 4. เดิมราคา และปริมาณซื้อขายเนื้อหมูเป็นไปตามภาวะตลาด ถ้ารัฐบาลประกาศควบคุม
ราคาเนื้อหมูให้ถูกลง แต่ทางราชการไม่มีกำาลังเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราอย่างทั่วถึง ผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นคือข้อใด
1. ราคาเนื้อหมูจะแพงขึ้น ปริมาณการจำาหน่ายจะลดลง
2. ราคาเนื้อหมูจะลดลง ปริมาณการจำาหน่ายจะเพิ่มขึ้น
3. ราคา และปริมาณการจำาหน่ายจะกลับมาเท่าเดิม
4. ราคาเนื้อหมูจะเพิ่มขึ้น ปริมาณการจำาหน่ายจะเพิ่มขึ้น
ข้อ 5. เดิมไทยส่งออกมันสำาปะหลัง 6 ล้านตันต่อปี ถ้ารัฐบาลจำากัดปริมาณให้ส่งออกได้เพียง
4 ล้านตัน จะมีผลกระทบต่อราคาและปริมาณการผลิตมันสำาปะหลังในประเทศอย่างไร
1. ราคาจะเพิ่มขึ้น ปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ้น
2. ราคาจะเพิ่มขึ้น ปริมาณการผลิตจะลดลง
3. ราคาจะลดลง ปริมาณการผลิตจะมากขึ้น

4. ราคาจะลดลง ปริมาณการผลิตจะลดลง
ข้อ 6. ข้อใดเป็นตัวอย่างของ “ทรัพยากรส่วนรวม” (Common Resources) ในทางเศรษฐศาสตร์
1. สัตว์ป่า ปลาในทะเล
2. ทางด่วนพิเศษ
3. โทรศัพท์สาธารณะ
4. รถเมล์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ข้อ 7. หลังจากจอยเรียนจบปริญญาตรี และได้ทำางานในบริษัทเอกชนมีเงินเดือนสูง แทนที่จอยจะ
ทานข้าวแกงร้านประจำาหน้าปากซอย แต่ได้เปลี่ยนไปทานตามร้านอาหารหรู ข้าวแกง สำาหรับจอย
ถือว่าเป็นสินค้าประเภทใด
1. สินค้าปกติ
2. สินค้าทดแทนกัน
3. สินค้าด้อย
4. สินค้าที่ใช้ประกอบกัน
ข้อ 8. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต MP3 ในขณะที่อุปสงค์ไม่เปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้ราคาและ
ปริมาณดุลยภาพที่ซื้อขายในตลาดเป็นอย่างไร
1. ราคาสูงขึ้น ปริมาณเพิ่มขึ้น
2. ราคาสูงขึ้น ปริมาณลดลง
3. ราคาลดลง ปริมาณลดลง
4. ราคาลดลง ปริมาณเพิ่มขึ้น
ข้อ 9. ข้อใดต่อไปนี้ คือต้นทุนค่าเสียโอกาสของเงินที่ใช้จ่ายไปเพื่อการป้องกันประเทศ
1. โครงการต่างๆ ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นภายในประเทศได้ในระยะยาว
2. ไม่มีค่าเสียโอกาส เนื่องจากเรามีความจำาเป็นที่จะต้องมีกำาลังทหารที่เข้มแข็ง
3. เงินที่จะนำาไปทำาโครงการต่างๆ ของประเทศ
4. ข้อ ก. และ ข้อ ค. ถูก
ข้อ 10. ข้อใดต่อไปนี้ถูกกำาหนด จากตลาดผลผลิต
1. ราคาของรองเท้ากีฬาคู่ใหม่ที่ใช้ใส่ในการเล่นกีฬา
2. ราคาของที่ดิน 80 ไร่ที่ใช้ในการปลูกสับปะรด
3. ราคาของวัสดุอุปกรณ์ ทีถ่ ูกนำามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
4. เงินเดือนของผู้จัดการ
ข้อ 11. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงฟังก์ชั่นของอุปสงค์

1. สุดาซื้อเสื้อยี่ห้อดังเพิม่ ขึ้นเพราะชอบ เนื่องจากใส่แล้วสวย ประกอบกับเสื้อ
ยี่ห้อนี้ลดราคา และตัวเธอเองก็ได้เงินโบนัสเพิ่มขึ้น
2. แหวนซื้อไอศกรีมโคนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1
3. ลองกองเป็นพืชเศรษฐกิจที่ประชาชนหันมานิยมบริโภค เนื่องจากปลูกง่าย และให้
ผลผลิตในทุกฤดูกาล
4. เตยอยากได้รถยนต์ BMW แต่ไม่มีเงินซื้อ
ข้อ 12. ข้อใดไม่เป็นไปตามแนวคิดพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์
1. ฝนตก นาย A เพิ่มราคาขายร่มในทันที
2. นาย B เลือกวิชาที่จะลงเรียนเทอมนี้
3. นาย C ได้บัตรฟรีพืชสวนโลกที่เชียงใหม่ เลยซื้อตัว๋ รถไฟ และจองห้องพักที่เชียงใหม่
เพื่อไปดู
4. ถูกทุกข้อ
ข้อ 13. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของ “ตลาดผูกขาด (Monopoly)”
1. นาย A ได้รับสัมปทานผลิตไฟฟ้าเพียงรายเดียว
2. นาย B เป็นผู้ซื้อสินค้าเกษตรคนเดียวในจังหวัดจันทบุรี
3. นาย C ไปขึ้นสิทธิบัตรรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
4. รัฐบาลดำาเนินกิจการทางด่วนกรุงเทพเอง
ข้อ 14. ข้อใดเป็นลักษณะทางเลือกของการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์
1. เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
2. เป็นทางเลือกที่ไม่มีข้อเสีย เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
3. เป็นทางเลือกที่มีข้อเสียน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
4. ถูกทุกข้อ

ข้อ 15. จงใช้รูปภาพตอบคำาตอบ ถ้ารัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนใส่เสื้อเหลือง และผู้ผลิตหันมา
ผลิตเสื้อเหลืองมากขึ้น ดังนั้น ดุลยภาพของเสื้อเหลือง คือ ข้อใด

ราคา

อุปทาน

A
D

B
C

อุปสงค์
ปริมาณ

1. A
2. B
3. C
4. D
ข้อ 16. บริษัทซีพีของไทย ลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศจีน รายได้จากการขาย
รถจักรยานยนต์ คิดเป็น
1. GDP ของประเทศไทย GNP ของประเทศไทย
2. GDP ของประเทศจีน GNP ของประเทศจีน
3. GDP ของประเทศจีน GNP ของประเทศไทย
4. GDP ของประเทศไทย GNP ของประเทศจีน
ข้อ 17. เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาจากสาเหตุใด
1. การนำาเข้ามากขึ้น
2. คนไทยนำาเงินไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น
3. ประเทศไทยขาดดุลการชำาระเงินมากขึ้น
1. ประเทศไทยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมากขึ้น
ข้อ 18. การกระตุน้ เศรษฐกิจ ควรใช้นโยบายใด
1. เพิ่มอัตราภาษีเงินได้
2. เพิม่ การใช้จ่ายของภาครัฐบาล
3. เพิ่มอัตราดอกเบี้ย
4. เพิ่มอัตราเงินสดสำารองตามกฎหมาย
ข้อ 19. มาตรการแก้ไขปัญหาภาวะเงินเฟ้อคือ

1. ขึ้นอัตราดอกเบี้ย, ลดการใช้จ่ายภาครัฐ และขึ้นอัตราภาษี
2. ลดอัตราดอกเบี้ย, กระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ และลดอัตราภาษี
3. ขึ้นอัตราดอกเบี้ย, กระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ และขึ้นอัตราภาษี
4. ลดอัตราดอกเบี้ย, ลดการใช้จ่ายภาครัฐ และลดอัตราภาษี
ข้อ 20. ข้อใดในต่อไปนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบน้อยที่สุด ต่อระดับการลงทุนในประเทศ
1. ระดับอัตราดอกเบี้ย
2. ระดับรายได้ประชาชาติ
3. ระดับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิต
4. ยอดขาดดุลการค้าและบริการในแต่ละปี
ข้อ 21. ถ้าแต่ละปีประเทศไทยมีเงินตราต่างประเทศไหลเข้ามากกว่าไหลออก โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยไม่ดำาเนินการแทรกแซงใดๆ จะไม่ส่งผลต่อเหตุการณ์ในข้อใด
1. ปริมาณเงินบาทมีหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น
2. ระดับอัตราดอกเบี้ยในประเทศจะเพิ่มขึ้น
3. ปริมาณเงินทุนสำารองระหว่างประเทศจะเพิ่มขึ้น
4. ระดับอัตราดอกเบี้ยในประเทศจะลดลง
ข้อ 22. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นตัวแปรทีใ่ ช้วัดมาตรฐานครองชีพของประชาชนในประเทศ
1. รายได้ประชาชาติที่แท้จริงต่อหัว
2. การออมของประชาชน
3. รายได้ประชาชาติ
4. การเติบโตของประชากร
ข้อ 23. ข้อใดแสดงว่า “ค่าเงินบาทเพิ่มขึ้น”
1. อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐมีค่าเพิ่มขึ้น
2. นักท่องเที่ยวต่างชาตินำาเงินดอลลาร์สหรัฐจำานวนหนึ่ง มาแลกเป็นเงินบาทได้จำานวน
มากขึ้น
3. หากต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐจำานวนหนึ่ง จะต้องใช้เงินบาทมาซื้อในจำานวนมากขึ้น
4. หากต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐจำานวนหนึ่ง จะต้องใช้เงินบาทมาซื้อในจำานวน
น้อยลง
ข้อ 24. ถ้าอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี ในขณะที่นักธุรกิจและผู้บริโภคคาดว่าใน
อีก 2 ปีข้างหน้าอัตราเงินเฟ้อจะสูงกว่าร้อยละ 5 ต่อปี โดยกำาหนดให้ปัจจัยอื่นไม่เปลี่ยนแปลง การ
คาดการณ์ของนักธุรกิจและผู้บริโภคจะส่งผลอย่างไร
1. อัตราเงินเฟ้อจะลดลง

2. อัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้นมากกว่าที่คาดไว้
3. อัตราเงินเฟ้อไม่เปลี่ยนแปลง แต่อัตราว่างงานจะสูงขึ้น
4. ผลิตภาพของแรงงานในภาคธุรกิจจะสูงขึ้น
ข้อ 25. ถ้าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ร้อยละ 2 ต่อปี และอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 3 ต่อปี อัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ประชาชนฝากเงินได้รับคือ
1. ร้อยละ 1 ต่อปี
2. ร้อยละ 5 ต่อปี
3. ร้อยละ –1 ต่อปี
4. ร้อยละ –0.3 ต่อปี
ข้อ 26. ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนหนึ่งเท่ากับ 5 ฟรังก์ ต่อดอลลาร์ แล้ว 1 ฟรังก์จะมีคา่ เท่ากับกี่ดอลลาร์
และเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวเท่ากับ 120 เยน ต่อดอลลาร์ ด้วยแล้ว 1 ฟรังก์จะมีคา่ เท่ากับกี่
เยน
1. 0.2 ดอลลาร์ และ 24 เยน
2. 0.2 ดอลลาร์ และ 0.04 เยน
3. 5 ดอลลาร์ และ 24 เยน
4. 5 ดอลลาร์ และ 0.04 เยน
ข้อ 27. ข้อใดเป็นระดับขั้นของการรวมกลุ่มการค้าระหว่างประเทศแบบ “เขตการค้าเสรี (Free
Trade Area)
ก. ประเทศสมาชิกจะเก็บภาษีจากประเทศภายนอกในอัตราเดียวกัน
ข. ประเทศสมาชิกจะสามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างกันได้อย่างอิสระ
ค. ประเทศสมาชิกจะขจัดกำาแพงการค้าระหว่างกัน แต่ยังคงมีกับประเทศอื่นๆ
ภายนอก
ง. ประเทศสมาชิกจะใช้นโยบายทางเศรษฐกิจ และค่าเงินเดียว

ข้อ 28. ข้อใดไม่ใช่ “การว่างงาน” ตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
ก. นาย A ว่างงานจากการอยู่ในช่วงเปลี่ยนงาน
2. นาย B ว่างงานจากการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมที่เน้นแรงงาน
มาใช้เครื่องจักรทดแทนกันมากขึ้น
3. นาย C ว่างงาน เพราะ เรียนจบ กำาลังหางานทำาอยู่
4. นาย D ว่างงานจากการที่บริษัทเจ๊งในช่วงเศรษฐกิจตกตำ่า

ข้อ 29. ข้อใดมีผลกระทบต่อการส่งออกของไทยน้อยที่สุด
1. นโยบายส่งเสริมการส่งออกของไทย
2. รายได้ประชาชาติของประเทศคู่ค้า
3. รายได้ประชาชาติของประเทศไทย
4. อัตราแลกเปลี่ยน
ข้อ 30. ในกรณีที่ประเทศไทยประสบปัญหาเงินเฟ้อ รัฐบาลควรเลือกใช้มาตรการเศรษฐกิจข้อใด
1. ลดภาษีรายได้
2. เพิ่มรายจ่ายรัฐบาล
3. ลดอัตราดอกเบี้ย
4. ขายพันธบัตรรัฐบาล

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful