Peranan Guru dalam Pengurusan Bilik Darjah

Muhammad Abrar Muhammad Suyuthi Muaz Said Pensyarah : En. Mohd. Mokhtar

Persekitaran Pembelajaran yang Kondusif Pola komunikasi Susun atur fizikal Persekitaran Pembelajaran Reka bentuk Pelan lantai .

Borich (1996) tiga jenis pembelajaran yang berbeza : y Berunsurkan persaingan í persaingan sihat antara satu sama lain Koperatif í sifat kerjasama antara murid Individualistik íkemahiran belajar secara peribadi y y .

Keselamata n& perlindunga n Pertumbuha n& Perkemban gan Kontek Sosial Fungsi Persekitaran Fizikal Keseronok an Penyempu rnaan tugas Identifik asi simbolik .

bising yg keterlaluan 2.1.Keselamatan & perlindungan í keadaan sekolah yang baik & melindungi drpd cuaca buruk. Kontek Soaial í susun atur meja yang menentukan sejauh mana murid dapat berinteraksi antara satu sama lain .

amali dll) . Penyempurnaan Tugas í kepelbagaian tugas & aktiviti yg dikendalikan dlm bilik darjah (multimedia. Identifikasi Simbolik í maklumat mengenai guru & murid-murid termasuk minat.3. pencapaian. kegemaran 4.

mengkaji dan menemui sesuatu yang baru (buku bacaan & buku kerja) 6. Keseronokan í sejauh mana bilik darjah menarik minat guru & murid-murid (dinding & sudut mesra) Pertumbuhan & Perkembangan í tempat dimana murid dapat meneroka. memerhati.5. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful