TRÕNH QUÖË C BAÃ O 1

http://www.ebooks.vdcmedia.com

MUÅ C LUÅ C
MUÅ C LUÅ C..................................................................................................... 1
Lúâ i noá i àêì u .................................................................................................... 4
PHÊÌ N I: MAÅ NG THÖNG TIN DI ÀÖÅ NG VAÂ KYÄ THUÊÅ T TRAÃ I PHÖÍ .......... 5
CHÛÚNG I Töí ng quan vïì maå ng thöng tin di àöå ng....................................... 5
1.1 -Töí ng quan....................................................................................... 5
1.2 -Cêë u truá c maå ng thöng tin söë Cellular................................................. 6
1.3 -Sûå phaá t triïí n cuã a hïå thöë ng thöng tin Cellular .................................... 7
1.4 -Caá c phûúng phaá p truy cêå p trong maå ng thöng tin di àöå ng söë .............. 8
CHÛÚNG II Kyä thuêå t traã i phöí ...................................................................10
2.1 -Múã àêì u..........................................................................................10
2.2 -Hïå thöë ng traã i phöí trûå c tiïë p (DS/SS).................................................10
2.2.1. Caá c hïå thöë ng DS/SS -BPSK.....................................................11
2.2.2. Caá c hïå thöë ng DS/SS -QPSK.....................................................16
2.3 -Hïå thöë ng nhaã y têì n (FH/ss)..............................................................20
2.3.1. Caá c hïå thöë ng FH/SS nhanh........................................................21
2.3.2. Hïå thöë ng FH/SS chêå m...............................................................27
2.4 -Hïå thöë ng nhaã y thúâ i gian (TH/SS)....................................................29
2.5 -So saá nh caá c hïå thöë ng SS.................................................................30
2.6 -Hïå thöë ng lai (Hybrid).....................................................................31
2.6.1. FH/DS......................................................................................32
2.6.2. TH/FH.....................................................................................34
2.6.3. TH/DS.....................................................................................35
2.7 -Daä y PN..........................................................................................37
2.8 -Àöì ng böå maä trong caá c hïå thöë ng thöng tin traã i phöí ............................41
PHÊÌ N II: ÛÁ NG DUÅ NG CÖNG NGHÏÅ CDMA TRONG THÖNG TIN DI
ÀÖÅ NG..........................................................................................................44
CHÛÚNG III Töí ng quan vïì Cöng nghïå CDMA.........................................44
3.1 -Töí ng quan......................................................................................44
3.2 -Thuã tuå c phaá t/thu tñn hiïå u.................................................................45
3.3 -Caá c àùå c tñnh cuã a CDMA.................................................................46
3.3.1. Tñnh àa daå ng cuã a phên têå p.........................................................46
3.3.2. Àiïì u khiïí n cöng suêë t CDMA....................................................47
3.3.3. Dung lûúå ng ..............................................................................48
3.3.4. Böå maä -giaã i maä thoaå i vaâ töë c àöå söë liïå u biïë n àöí i .........................49
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 2
http://www.ebooks.vdcmedia.com
3.3.5. Baã o mêå t cuöå c goå i ......................................................................49
3.3.6. Chuyïí n giao (handoff) úã CDMA...............................................50
3.3.7. Taá ch tñn hiïå u thoaå i ....................................................................50
3.3.8. Taá i sûã duå ng têì n söë vaâ vuâ ng phuã soá ng .........................................51
3.3.9. Giaá trõ Eb/No thêë p (hay C/I) vaâ chöë ng löî i...................................52
3.3.10. Dung lûúå ng mïì m....................................................................52
3.4 - Bûúá c tiïë n cöng nghïå CDMA vïì bùng röå ng.....................................53
3.5 -Caá c cöng nghïå giao diïå n vö tuyïë n cho 3G.......................................54
3.6 -Cêë u truá c WCDMA.........................................................................55
3.6.1. Caá c giaã i phaá p kyä thuêå t...............................................................55
3.6.2. Soá ng mang ...............................................................................57
3.6.3. Kïnh logic................................................................................57
3.6.4. Kïnh vêå t lyá ...............................................................................58
3.6.5. Sûå traã i phöí ................................................................................62
3.6.6. Àa töë c àöå ..................................................................................63
3.6.7. Goá i dûä liïå u 64
3.6.8. Chuyïí n giao .............................................................................64
3.7.1. Bùng thöng...............................................................................67
3.7.2. Kïnh vêå t lyá ...............................................................................68
3.7.3. Sûå traã i phöí ................................................................................70
3.7.4. Àa töë c àöå ..................................................................................70
3.7.5. Goá i dûä liïå u ...............................................................................71
3.7.6. Chuyïí n giao .............................................................................71
3.7.7. Truyïì n phên têå p........................................................................71
3.8 -Caá c kiïë n nghõ cho thöng tin di àöå ng 3G vaâ sûå chuêí n hoaá ..................71
3.8.1. IMT-2000.................................................................................72
3.8.2. Hoå tiïu chuêí n IMT-2000...........................................................73
CHÛÚNG IV: ÛÁ NG DUÅ NG CÖNG NGHÏÅ CDMA TRONG THÖNG TIN
DI ÀÖÅ NG.................................................................................................75
4.1 -Àiïì u khiïí n cöng suêë t ......................................................................75
4.1.1. Àiïì u khiïí n cöng suêë t maå ch voâ ng húã trïn kïnh hûúá ng lïn............81
4.1.2. Àiïì u khiïí n cöng suêë t maå ch voâ ng kñn trïn kïnh hûúá ng lïn...........82
4.1.3. Àiïì u khiïí n cöng suêë t trïn kïnh hûúá ng xuöë ng.............................83
4.2 -Dung lûúå ng....................................................................................85
4.2.1. Dung lûúå ng cûå c àûúâ ng truyïì n hûúá ng lïn....................................86
4.2.2. Töë c àöå maä hoaá thoaå i..................................................................91
4.2.4. Tñch cûå c thoaå i...........................................................................92
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 3
http://www.ebooks.vdcmedia.com
4.2.5. Can nhiïî u.................................................................................92
4.2.6. Tùng ñch daã i quaå t hoaá ................................................................93
4.2.7. Àiïì u khiïí n cöng suêë t khöng chñnh xaá c.......................................94
4.2.8. Phên tñch tùæ c ngheä n...................................................................94
4.2.9. Phên tñch tùæ c ngheä n mïì m trong CDMA......................................95
4.2.10. Dung lûúå ng àûúâ ng truyïì n hûúá ng xuöë ng .................................100
4.3 -Chuyïí n giao.................................................................................102
4.3.1. Chuyïí n giao mïì m vaâ mïì m hún ...............................................104
4.3.2. Chuyïí n giao cûá ng...................................................................106
4.3.3. Chuyïí n giao úã hïå thöë ng thöng tin di àöå ng CDMA IS-95...........107
4.4 -Àùå c tñnh àiïì u chïë vaâ töí chûá c kïnh.................................................114
4.4.1. Tñn hiïå u kïnh CDMA hûúá ng lïn..............................................114
4.4.2. Kïnh truy nhêå p vaâ kïnh lûu lûúå ng hûúá ng lïn. ..........................121
4.4.3. Tñn hiïå u kïnh CDMA hûúá ng xuöë ng.........................................123
Baã ng tra cûá u caá c tûâ viïë t tùæ t...........................................................................131
Taâ i liïå u tham khaã o.......................................................................................134TRÕNH QUÖË C BAÃ O 4
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Lúâ i noá i àêì u


Cuâ ng vúá i sûå phaá t triïí n cuã a caá c nghaâ nh cöng nghïå nhû àiïå n tûã , tin hoå c,
cöng nghïå viïî n thöng trong nhûä ng nùm vûâ a qua phaá t triïí n rêë t maå nh meä cung cêë p
ngaâ y caâ ng nhiïì u caá c loaå i hònh dõch vuå múá i àa daå ng, an toaâ n, chêë t lûúå ng cao àaá p
ûá ng ngaâ y caâ ng töë t caá c yïu cêì u cuã a khaá ch haâ ng.
Thïë kyã 21 seä chûá ng kiïë n sûå buâ ng nöí cuã a thöng tin vö tuyïë n trong àoá tin
tûá c di àöå ng àoá ng vai troâ rêë t quan troå ng. Nhu cêì u vïì thöng tin ngaâ y caâ ng tùng caã
vïì söë lûúå ng, chêë t lûúå ng vaâ caá c loaå i hònh dõch vuå , àiïì u naâ y àaä thuá c àêí y thïë giúá i
phaã i tòm kiïë m möå t phûúng thûá c thöng tin múá i. Vaâ cöng nghïå CDMA àaä trúã
thaâ nh muå c tiïu hûúá ng túá i cuã a lônh vûå c thöng tin di àöå ng trïn thïë giúá i.
Hiïå n nay, maå ng thöng tin di àöå ng cuã a Viïå t Nam àang sûã duå ng cöng nghïå
GSM, tuy nhiïn trong tûúng lai maå ng thöng tin naâ y seä khöng àaá p ûá ng àûúå c caá c
nhu cêì u vïì thöng tin di àöå ng, do àoá viïå c nghiïn cûá u vaâ triïí n khai maå ng thöng tin
di àöå ng CDMA laâ möå t àiïì u têë t yïë u. Xuêë t phaá t tûâ nhûä ng suy nghô nhû vêå y nïn
em àaä quyïë t àõnh choå n àïì taâ i: " Cöng nghïå CDMA vaâ ûá ng duå ng cuã a cöng nghïå
CDMA trong thöng tin di àöå ng".
Nöå i dung cuã a luêå n vùn göì m hai phêì n:
Phêì n I: Töí ng quan vïì maå ng thöng tin di àöå ng vaâ kyä thuêå t traã i phöí .
Phêì n II: ÛÁ á ng duå ng cuã a cöng nghïå CDMA trong thöng tin di àöå ng.
Trong quaá trònh laâ m luêå n vùn töë t nghiïå p, mùå c duâ em àaä cöë gùæ ng nhiïì u
nhûng do trònh àöå coá haå n nïn khöng thïí traá nh khoã i nhûä ng sai soá t, em rêë t mong
nhêå n àûúå c sûå phï bònh, hûúá ng dêî n vaâ sûå giuá p àúä cuã a Thêì y cö, baå n beâ .

Em xin chên thaâ nh caã m ún sûå giuá p àúä têå n tònh cuã a Thêì y Vuä Àûá c Thoå cuâ ng
caá c Thêì y cö trong khoa Àiïå n tûã Viïî n thöng àaä giuá p em hoaâ n thaâ nh luêå n vùn töë t
nghiïå p.

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 5
http://www.ebooks.vdcmedia.com


PHÊÌ N I: MAÅ NG THÖNG TIN DI ÀÖÅ NG VAÂ KYÄ THUÊÅ T TRAÃ I PHÖÍ

CHÛÚNG I
Töí ng quan vïì maå ng thöng tin di àöå ng

1.1 -Töí ng quan

Toaâ n böå vuâ ng phuå c vuå cuã a hïå thöë ng àiïå n thoaå i di àöå ng Cellular àûúå c chia
thaâ nh nhiïì u vuâ ng phuå c vuå nhoã , coá daå ng möå t töí ong hònh luå c giaá c. Trong möî i cell
coá möå t traå m göë c BTS ( Base Transceiver Station ). BTS liïn laå c vö tuyïë n vúá i têë t
caã caá c maá y thuï bao di àöå ng MS ( Mobile Station ) coá mùå t trong cell. MS coá thïí
di àöå ng giûä a caá c cell vaâ noá phaã i àûúå c chuyïí n giao àïí laâ m viïå c vúá i möå t BTS liïì n
kïì maâ noá hiïå n àang trong vuâ ng phuã soá ng maâ khöng laâ m giaá n àoaå n cuöå c goå i.
Hònh 1.1 àûa ra möå t maå ng àiïå n thoaå i di àöå ng töí ong bao göì m caá c traå m
göë c (BTS). Vuâ ng phuå c vuå cuã a möå t BTS àûúå c goå i laâ cell vaâ nhiïì u cell àûúå c kïë t
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 6
http://www.ebooks.vdcmedia.com
húå p laå i thaâ nh vuâ ng phuå c vuå cuã a hïå thöë ng.


1.2 -Cêë u truá c maå ng thöng tin söë Cellular

NSS: Network Switching Subsystem: Hïå thöë ng chuyïí n maå ch.
MSC: Mobile Service Switching Centre: Trung têm chuyïí n maå ch caá c nghiïå p vuå
di àöå ng.
HLR: Home Location Register: Böå ghi àõnh võ thûúâ ng truá .
VLR: Visitor Location Register: Böå ghi àõnh võ taå m truá .
AUC: Authentication Centre: Trung têm nhêå n thûå c.
EIR: Equipment Indentification Register: Thanh ghi nhêå n daå ng thiïë t bõ.
BSS: Base Station System: Hïå thöë ng traå m göë c.
BSC: Base Station Controller: Àaâ i àiïì u khiïí n traå m göë c.
BTS: Base Transceiver Station: Traå m thu phaá t göë c.
OSS: Operation & Support Station: Hïå thöë ng con khai thaá c vaâ baã o dûúä ng.
NMC: Network Management Centre: Trung têm quaã n lyá maå ng
PSTN: Public Switched Telephone Network: Maå ng àiïå n thoaå i chuyïí n maå ch
cöng cöå ng.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 7
http://www.ebooks.vdcmedia.com

PLMN: Public Land Mobile Network: Maå ng di àöå ng mùå t àêë t.
ISDN: Integrated Switched Digital Network: Maå ng söë liïn kïë t àa dõch vuå .
MS: Mobile Station: Traå m di àöå ng.
Hïå thöë ng khai thaá c vaâ baã o dûúä ng OSS mùå c duâ khöng thuöå c thaâ nh phêì n
cuã a maå ng thöng tin di àöå ng nhûng noá liïn quan chùå t cheä vúá i maå ng àoá laâ traå m di
àöå ng MS thuöå c ngûúâ i sûã duå ng.
Trong möî i möå t BSS coá möå t böå àiïì u khiïí n traå m göë c BSC àiïì u khiïí n möå t
nhoá m BTS vïì caá c chûá c nùng nhû chuyïí n giao vaâ àiïì u khiïí n cöng suêë t.
Trong möî i SS, möå t trung têm chuyïí n maå ch cuã a PLMN, goå i tùæ t laâ töí ng àaâ i
di àöå ng MSC phuå c vuå nhiïì u BSC hònh thaâ nh cêë p quaã n lyá vuâ ng laä nh thöí goå i laâ
vuâ ng phuå c vuå MSC bao göì m nhiïì u vuâ ng àõnh võ.
Do yïu cêì u quaã n lyá vïì nhiïì u mùå t àöë i vúá i MS cuã a maå ng di àöå ng Cellular
dêî n àïë n cú súã dûä liïå u lúá n. Böå ghi àõnh võ thûúâ ng truá HLR chûá a caá c thöng tin vïì
thuï bao nhû caá c dõch vuå maâ thuï bao lûå a choå n vaâ caá c thöng söë nhêå n thûå c. Võ trñ
hiïå n thúâ i cuã a MS àûúå c cêå p nhêå t qua böå ghi àõnh võ tam truá VLR cuä ng àûúå c
chuyïí n àïë n HLR.
Trung têm nhêå n thûå c AUC coá chûá c nùng cung cêë p cho HLR caá c thöng söë
nhêå n thûå c vaâ caá c khoaá mêå t maä . Möî i MSC coá möå t VLR.
Khi MS di àöå ng vaâ o möå t vuâ ng phuå c vuå MSC múá i thò VLR yïu cêì u HLR
cung cêë p caá c söë liïå u vïì MS naâ y àöì ng thúâ i VLR cuä ng thöng baá o cho HLR biïë t
MS noá i trïn àang úã vuâ ng phuå c vuå naâ o. VLR coá àêì y àuã caá c thöng tin àïí thiïë t lêå p
cuöå c goå i theo yïu cêì u cuã a ngûúâ i sûã duå ng. Möå t MSC àùå c biïå t (goå i laâ MSC cöí ng)
àûúå c PLMN giao cho chûá c nùng kïë t nöë i giûä a PLMN vúá i caá c maå ng cöë àõnh.

1.3 -Sûå phaá t triïí n cuã a hïå thöë ng thöng tin Cellular

Hïå thöë ng àiïå n thoaå i di àöå ng thûúng maå i àêì u tiïn àûúå c àûa vaâ o duâ ng sûã
duå ng bùng têì n 150 MHz taå i Saint Louis -Myä vaâ o nùm 1946 vúá i khoaã ng caá ch
kïnh laâ 60 KHz vaâ söë lûúå ng kïnh bõ haå n chïë chó àïë n 3.

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 8
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Nùm 1948, möå t hïå thöë ng àiïå n thoaå i di àöå ng hoaâ n toaâ n tûå àöå ng àêì u tiïn ra
àúâ i úã Richmond Indiana.
Tûâ nhûä ng nùm saá u mûúi kïnh thöng tin di àöå ng coá daã i thöng têì n söë 30
kHz vúá i kyä thuêå t FM úã bùng têì n 450MHz àûa hiïå u suêë t sûã duå ng phöí têì n lïn gêë p
4 lêì n so vúá i cuöë i thïë chiïë n II.
Quan niïå m Cellular ra àúâ i tûâ cuöë i nhûä ng nùm böë n mûúi vúá i Bell. Thay
cho mö hònh phaá t quaã ng baá vúá i cöng suêë t lúá n vaâ ùng ten cao laâ nhûä ng cell coá
diïå n tñch beá coá maá y phaá t BTS cöng suêë t nhoã . Khi caá c cell úã caá ch nhau möå t
khoaã ng caá ch àuã xa thò coá thïí sûã duå ng laå i têì n söë . Tûâ nhûä ng nùm baã y mûúi, hïå
thöë ng Cellular kyä thuêå t tûúng tûå ra àúâ i, têì n söë àiïì u chïë laâ 850MHz, FM. Tûúng
ûá ng laâ saã n phêí m thûúng maå i AMPS ra àúâ i nùm 1983. Àïë n àêì u nhûä ng nùm chñn
mûúi möå t loaå t caá c hïå thöë ng ra àúâ i nhû TACS, NMTS, NAMTS,...
Tuy nhiïn, do nhu cêì u phaá t triïí n caá c hïå thöë ng cuä khöng àaá p ûá ng àûúå c caá c
yïu cêì u ngaâ y caâ ng tùng do àoá thöng tin di àöå ng thïë hïå thûá hai ra àúâ i sûã duå ng kyä
thuêå t söë vúá i nhûä ng ûu àiïí m vûúå t tröå i. Hïå thöë ng thöng tin di àöå ng Cellular thïë hïå
thûá hai coá 3 tiïu chuêí n chñnh: GSM, IS-5, JDC.
Thïë hïå ba bùæ t àêì u tûâ nhûä ng nùm sau thêå p kyã chñn mûúi laâ kyä thuêå t söë vúá i
CDMA vaâ TDMA caã i tiïë n.

1.4 -Caá c phûúng phaá p truy cêå p trong maå ng thöng tin di àöå ng söë

ÚÃ giao diïå n vö tuyïë n MS vaâ BTS liïn laå c vúá i nhau bùç ng soá ng vö tuyïë n.
Do taâ i nguyïn vïì têì n söë coá haå n maâ söë lûúå ng thuï bao laå i khöng ngûâ ng tùng lïn
nïn ngoaâ i viïå c sûã duå ng laå i têì n söë , trong möî i cell söë kïnh têì n söë àûúå c duâ ng chung
theo kiïí u trung kïë .
Hïå thöë ng trung kïë vö tuyïë n laâ hïå thöë ng vö tuyïë n coá söë kïnh sùé n saâ ng phuå c
vuå ñt hún söë ngûúâ i duâ ng khaã dô. Xûã lñ trung kïë cho pheá p têë t caã ngûúâ i duâ ng sûã
duå ng chung möå t caá ch trêå t tûå söë kïnh coá haå n vò chuá ng ta biïë t chùæ c rùç ng xaá c suêë t
moå i thuï bao cuâ ng luá c cêì n kïnh laâ thêë p. Phûúng thûá c àïí sûã duå ng chung caá c kïnh
goå i laâ àa truy nhêå p.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 9
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Hiïå n nay, ngûúâ i ta sûã duå ng 5 phûúng phaá p truy cêå p kïnh vêå t lyá :
+ FDMA: Àa truy cêå p phên chia theo têì n söë . Phuå c vuå caá c cuöå c goå i theo
caá c kïnh têì n söë khaá c nhau.
+ TDMA: Àa truy cêå p phên chia theo thúâ i gian. Phuå c vuå caá c cuöå c goå i theo
caá c khe thúâ i gian khaá c nhau.
+ CDMA: Àa truy cêå p phên chia theo maä . Phuå c vuå caá c cuöå c goå i theo caá c
chuöî i maä khaá c nhau.
+ PDMA: Àa truy cêå p phên chia theo cûå c tñnh. Phuå c vuå caá c cuöå c goå i theo
caá c sûå phên cûå c khaá c nhau cuã a soá ng vö tuyïë n.
+ SDMA: Àa truy cêå p phên chia theo khöng gian. Phuå c vuå caá c cuöå c goå i
theo caá c caá c anten àõnh hûúá ng buá p soá ng heå p.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 10
http://www.ebooks.vdcmedia.comCHÛÚNG II
Kyä thuêå t traã i phöí

2.1 -Múãàêì u

ÚÃ caá c hïå thöë ng thöng tin thöng thûúâ ng, àöå röå ng bùng têì n laâ vêë n àïì quan
têm chñnh vaâ caá c hïå thöë ng naâ y àûúå c thiïë t kïë àïí sûã duå ng caâ ng ñt àöå röå ng bùng têì n
caâ ng töë t. Tuy nhiïn, úã hïå thöë ng thöng tin traã i phöí , àöå röå ng bùng têì n cuã a tñn hiïå u
àûúå c múã röå ng, thöng thûúâ ng haâ ng trùm lêì n trûúá c khi phaá t. Khi chó coá möå t ngûúâ i
sûã duå ng trong bùng têì n SS, sûã duå ng bùng têì n nhû vêå y khöng hiïå u quaã . Nhûng úã
möi trûúâ ng nhiïì u ngûúâ i sûã duå ng, hoå coá thïí sûã duå ng chung möå t bùng têì n SS
(Spread Spectrum -Traã i Phöí ) vaâ hïå thöë ng trúã nïn sûã duå ng bùng têì n coá hiïå u suêë t
maâ vêî n duy trò àûúå c caá c ûu àiïí m cuã a traã i phöí .
Toá m laå i, möå t hïå thöë ng thöng tin söë àûúå c coi laâ traã i phöí nïë u:
+ Tñn hiïå u àûúå c phaá t chiïë m àöå röå ng bùng têì n lúá n hún àöå röå ng bùng têì n töë i
thiïí u cêì n thiïë t.
+ Traã i phöí àûúå c thûå c hiïå n bùç ng möå t maä àöå c lêå p vúá i söë liïå u.
Coá ba kiïí u hïå thöë ng thöng tin traã i phöí cú baã n:
+ Traã i phöí chuöî i trûå c tiïë p (DS/SS -Direct Sequence Spread Spectrum)
+ Traã i phöí nhaã y têì n (FH/SS -Frequency Hopping Spread Spectrum)
+ Traã i phöí dõch thúâ i gian (TH/SS -Time Hopping Spread Spectrum)

2.2 -Hïå thöë ng traã i phöí trûå c tiïë p (DS/SS)

Hïå thöë ng DS/SS àaå t àûúå c traã i phöí bùç ng caá ch nhên tñn hiïå u nguöì n vúá i tñn
hiïå u giaã ngêî u nhiïn. úã hïå thöë ng DS/SS nhiïì u ngûúâ i sûã duå ng cuâ ng duâ ng chung
möå t bùng têì n vaâ phaá t tñn hiïå u cuã a hoå àöì ng thúâ i. Maá y thu sûã duå ng tñn hiïå u giaã
ngêî u nhiïn chñnh xaá c àïí lêë y tñn hiïå u mong muöë n bùç ng caá ch giaã i traã i phöí . Àêy laâ
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 11
http://www.ebooks.vdcmedia.com
hïå thöë ng àûúå c biïë t àïë n nhiïì u nhêë t trong caá c hïå thöë ng thöng tin traã i phöí . Chuá ng
coá daå ng tûúng àöë i àún giaã n vò chuá ng khöng yïu cêì u tñnh öí n àõnh nhanh hoùå c töë c
àöå töí ng húå p têì n söë cao.

2.2.1. Caá c hïå thöë ng DS/SS -BPSK
a/ Maá y phaá t DS/SS -BPSK
Ta coá thïí biïí u diïî n caá c baã n tin nhêå n caá c giaá trõ (1 nhû sau:

trong àoá bk = ( 1 laâ bit söë liïå u thûá k vaâ T laâ àöå röå ng xung (töë c àöå söë liïå u laâ 1/T
bit/s). Tñn hiïå u b(t) àûúå c traã i phöí bùç ng tñn hiïå u PN c(t) bùç ng caá ch nhên hai tñn
hiïå u naâ y vúá i nhau. Tñn hiïå u nhêå n àûúå c b(t).c(t) sau àoá seä àûúå c àiïì u chïë cho soá ng
mang sûã duå ng BPSK, cho ta tñn hiïå u DS/SS -BPSK xaá c àõnh theo cöng thûá c:
s(t) = Ab(t).c(t)cos(2Πf
c
t + θ) (2.2)
trong àoá A laâ biïn àöå , fc têì n söë soá ng mang, ( laâ pha cuã a soá ng mang.
Trong rêë t nhiïì u ûá ng duå ng möå t baã n tin bùç ng möå t chu kyâ cuã a tñn hiïå u PN,
nghôa laâ T = NTc. Trong trûúâ ng húå p hònh 2.1 ta sûã duå ng N = 7.Ta coá thïí thêë y
rùç ng tñch cuã a b(t).c(t) cuä ng laâ möå t tñn hiïå u cú söë hai coá biïn àöå laâ (1, coá cuâ ng têì n
söë vúá i tñn hiïå u PN.
) 1 . 2 ( ) kT t ( b ) t ( b
k
T k ∑

−∞ ·
− · Π
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 12
http://www.ebooks.vdcmedia.com

b/ Maá y thu DS/SS -BPSK
Muå c àñch cuã a maá y thu laâ lêë y ra ra baã n tin b(t) (söë liïå u {bi} tûâ tñn hiïå u thu
àûúå c bao göì m caã tñn hiïå u àûúå c phaá t cöå ng vúá i taå p êm). Do töì n taå i trïî truyïì n lan (
nïn tñn hiïå u thu àûúå c laâ :
s(t -τ) = Ab(t -τ).c(t -τ)cos[2Πf
c
(t -τ) + θ
'
] + n(t) (2.3)
trong àoá n(t) laâ taå p êm cuã a kïnh vaâ àêì u vaâ o maá y thu. Àïí mö taã laå i quaá trònh khöi
phuå c laå i baã n tin ta giaã thiïë t khöng coá taå p êm. Trûúá c hïë t tñn hiïå u àûúå c giaã i traã i
phöí àïí àûa tûâ bùng têì n röå ng vïì bùng têì n heå p sau àoá noá àûúå c giaã i àiïì u chïë àïí
nhêå n àûúå c tñn hiïå u bùng göë c. Àïí giaã i traã i phöí , tñn hiïå u thu àûúå c nhên vúá i tñn hiïå u
(àöì ng böå ) PN(t -() àûúå c taå o ra úã maá y thu. Ta àûúå c:
w(t) = Ab(t -τ)c
2
(t -τ)cos(2Πf
c
t+ θ
'
) = Ab(t -τ)cos(2Πf
c
+ θ
'
) (2.4)
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 13
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Vò c(t) = (1 trong àoá (' = ( -2(fc( . Tñn hiïå u nhêå n àûúå c laâ möå t tñn hiïå u
bùng heå p vúá i àöå röå ng bùng têì n laâ 2/T. Àïí giaã i àiïì u chïë ta giaã thiïë t rùç ng maá y thu
biïë t àûúå c pha (' vaâ têì n söë fc cuä ng nhû àiïí m khúã i àêì u cuã a tûâ ng bit. Möå t böå giaã i
àiïì u chïë bao göì m möå t böå tûúng quan, ài sau laâ möå t thieá t bõ àaá nh giaá ngûúä ng. Àïí
taá ch ra bit söë liïå u thûá i, böå tûúng quan phaã i tñnh toaá n
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 14
http://www.ebooks.vdcmedia.com

trong àoá ti = iT + ( laâ thúâ i àiïí m bùæ t àêì u cuã a bit thûá i. Vò b(t -() laâ +1 hoùå c -1
trong thúâ i gian möå t bit. Thaâ nh phêì n thûá nhêë t tñch phên seä cho ta T hoùå c -T.
Thaâ nh phêì n thûá hai laâ thaâ nh phêì n nhên àöi têì n söë nïn sau tñch phên bùç ng 0. Vêå y
kïë t quaã cho laâ AT/2 hoùå c -AT/2. Cho kïë t quaã naâ y qua thiïë t bõ àaá nh giaá ngûúä ng
ta àûúå c àêì u ra laâ cú söë hai. Ngoaâ i thaâ nh phêì n tñn hiïå u (AT/2, àêì u ra cuã a böå tñch
phên cuä ng coá taå p êm nïn coá thïí gêy ra löî i.
Tñn hiïå u PN àoá ng vai troâ nhû möå t maä àaä biïë t trûúá c úã maá y thu chuã àõnh do
àoá noá coá thïí khöi phuå c baã n tin, coâ n vúá i caá c maá y thu khaá c thò nhòn thêë y möå t tñn
hiïå u ngêî u nhiïn (1).
Àïí maá y thu coá thïí khöi phuå c àûúå c baã n tin thò maá y thu phaã i àöì ng böå vúá i
tñn hiïå u thu àûúå c. Quaá trònh xaá c àõnh àûúå c (laâ quaá trònh àöì ng böå , thûúâ ng àûúå c
thûå c hiïå n hai bûúá c bùæ t vaâ baá m. Quaá trònh nhêå n àûúå c ti àûúå c goå i laâ quaá trònh khöi
phuå c àöì ng höì (àõnh thúâ i) (STR Symbol Timing Recovery). Quaá trònh nhêå n àûúå c
(' (cuä ng nhû fc) laâ quaá trònh khöi phuå c soá ng mang.

c/ Mêå t àöå phöí cöng suêë t
Xeá t mêå t àöå phöí cöng suêë t PSD (Power Spectral Density) cuã a caá c tñn hiïå u
úã caá c àiïí m khaá c nhau trong maá y phaá t vaâ maá y thu.
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) [ ] ) 5 . 2 ( dt 2 t f 4 cos 1 t b
2
A
dt t f 2 cos t b A
dt t f 2 cos t w z
'
c
'
c
2
'
c i+ + − ·
+ − ·
+ ·
θ Π τ
θ Π τ
θ Π
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 15
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Giaã sûã mö hònh baã n tin vaâ tñn hiïå u PN nhû laâ caá c tñn hiïå u cú söë hai ngêî u
nhiïn (möî i bit hay chip nhêå n caá c giaá trõ +1 hoùå c -1 vúá i xaá c suêë t nhû nhau). Baã n
tin (vúá i biïn àöå (1) coá töë c àöå bit 1/T bit/s vaâ PSD:
Φ
b
(f) = TSinc
2
(fT) (2.6)
coá àöå röå ng bùng têì n 1/T Hz; coâ n tñn hiïå u PN (vúá i biïn àöå laâ (1) coá töë c àöå chip
1/Tc vaâ PSD laâ :
Φ
c
(f) = T
c
Sinc
2
(fT
c
) (2.7)
vúá i àöå röå ng bùng têì n 1/T Hz. Vò T/Tc laâ möå t söë nguyïn vaâ vò khúã i àêì u cuã a möî i
bit b(t) truâ ng vúá i khúã i àêì u cuã a chip c(t) nïn tñch b(t)c(t) coá PSD nhû sau:
Φ
bc
(f) = T
c
Sinc
2
(fT
c
) (2.8)
coá àöå röå ng bùng têì n laâ 1/Tc Hz giöë ng nhû àöå röå ng bùng têì n cuã a c(t). Vò thïë quaá
trònh traã i phöí seä tùng àöå röå ng bùng têì n lïn Tc/T = N lêì n, thöng thûúâ ng giaá trõ naâ y
thûúâ ng rêë t lúá n. Àiïì u chïë soá ng mang chuyïí n àöí i tñn hiïå u bùng göë c b(t)c(t) vaâ o tñn
hiïå u bùng thöng s(t) coá PSD laâ :

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) { ¦ ) 9 . 2 ( T f f Sinc T f f Sinc
4
T A
f
c c
2
c c
2 c
2
s
+ + − · Φ
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 16
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Hònh 2.3. PSD cuã a baã n tin, tñn hiïå u PN vaâ tñn hiïå u DS/SS -BPSK

ÚÃ maá y thu tñn hiïå u s(t -() laâ phiïn baã n cuã a tñn hiïå u DS s(t). Nïn PSD cuã a
noá cuä ng giöë ng nhû PSD cuã a tñn hiïå u s(t) vò trïî khöng laâ m thay àöí i phên böë cöng
suêë t úã vuâ ng têì n söë . Ngoaâ i ra PSD cuã a c(t -() cuä ng giöë ng PSD cuã a c(t). Sau khi
traã i phöí ta àûúå c tñn hiïå u w(t) vúá i PSD àûúå c xaá c àõnh búã i:
Ta thêë y rùç ng (w(f) bêy giúâ coá PSD bùng heå p vúá i cuâ ng daå ng phöí nhû b(t)
nhûng dõch traá i vaâ phaã i fc. Àöå röå ng bùng têì n cuã a w(t) laâ 2/T, gêë p hai lêì n
b(t). Àiïì u naâ y giöë ng nhû dûå tñnh vò w(t) giöë ng hïå t nhû phiïn baã n àûúå c àiïì u chïë
cuã a b(t).
Tûâ PSD cuã a caá c tñn hiïå u khaá c nhau ta thêë y rùç ng PSD cuã a b(t) àûúå c traã i
phöí búã i c(t) vaâ sau àoá àûúå c giaã i traã i phöí bùç ng c(t -() úã maá y thu.

d/ Àöå lúå i xûã lyá (PG)
Àöå lúå i xûã lyá àûúå c àõnh nghôa laâ
PG = Àöå röå ng bùng têì n cuã a tñn hiïå u SS / 2(Àöå röå ng bùng têì n cuã a baã n tin)
Àöå lúå i xûã lyá cho thêë y tñn hiïå u baã n tin phaá t àûúå c traã i phöí bao nhiïu lêì n.
Àêy laâ möå t thöng söë chêë t lûúå ng quan troå ng cuã a möå t hïå thöë ng SS, vò PG cao coá
nghôa laâ khaã nùng chöë ng nhiïî u töë t hún.
Àöë i vúá i hïå thöë ng DS/SS -BPSK, àöå lúå i xûã lyá laâ (2/Tc)/(2/T) = Tc/T = N.
Chùè ng haå n N =1023, àöå röå ng baã n tin cuã a baã n tin àiïì u chïë tùng 1023 lêì n búã i quaá
trònh traã i phöí vaâ PG laâ 1023 hay 30,1dB.

2.2.2. Caá c hïå thöë ng DS/SS -QPSK
Ngoaâ i kiïí u àiïì u chïë BPSK ngûúâ i ta coâ n sûã dung caá c kiïí u àiïì u chïë khaá c
nhû QPSK hoùå c MSK trong caá c hïå thöë ng SS.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) { ¦ ) 10 . 2 ( T f f Sinc T f f Sinc
4
T A
f
c
2
c
2 c
2
w
+ + − · Φ
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 17
http://www.ebooks.vdcmedia.com

a/ Maá y phaá t
Sú àöì trïn göì m hai nhaá nh àöì ng pha vaâ möå t nhaá nh vuöng goá c. (hònh veä )
Tñn hiïå u DS/SS -QPSK coá daå ng:

((t) = ( /4 nïëu c1(t)b(t) = 1, c2(t)b(t) = 1
((t) = 3( /4 nïëu c1(t)b(t) = 1, c2(t)b(t) = -1
((t) = 5( /4 nïëu c1(t)b(t) = -1, c2(t)b(t) = -1
((t) = 7( /4 nïë u c1(t)b(t) = -1, c2(t)b(t) = 1

Vêå y tñn hiïå u s(t) coá thïí nhêå n 4 traå ng thaá i pha khaá c nhau: (+(/4, (+3(/4,
θ+5Π/4, θ+7Π/4.
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ) 11 . 2 ( t t f 2 cos A 2
t f 2 sin t c t Ab t f 2 sin t c t Ab t s t s t s
c
c 2 c 1 2 1
γ θ Π
θ Π θ Π
+ + ·
+ + + − · + ·
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 18
http://www.ebooks.vdcmedia.com


b/ Maá y thu
Caá c thaâ nh phêì n àöì ng pha vaâ vuöng goá c àûúå c traã i phöí àöå c lêå p vúá i nhau búã i
c1(t) vaâ c2(t). Giaã thiïë t ( laâ thúâ i gian trïî , tñn hiïå u vaâ o seä laâ (nïë u boã qua taå p êm):
s(t -τ) = -Ab(t -τ)c
1
(t -τ)sin(2Πf
c
t + θ') + Ab(t -τ)c
2
(t -τ)cos(2Πf
c
t + θ') (2.12)
trong àoá (' = ( -2(fct. Caá c tñn hiïå u trûúá c böå cöå ng laâ :
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 19
http://www.ebooks.vdcmedia.com

u
1
(t) = Ab(t-τ)sin
2
(2Πf
c
t+θ') -Ab(t-τ)c
1
(t-τ)c
2
(t-τ)sin(2Πf
c
t+θ')cos(2Πf
c
t+θ')(2.13)
u
2
(t) = Ab(t-τ)cos
2
(2Πf
c
t+θ') -Ab(t-τ)c
1
(t-τ)c
2
(t-τ)sin(2Πf
c
t+θ')cos(2Πf
c
t+θ')(2.14)
Töí ng cuã a caá c tñn hiïå u trïn àûúå c lêë y tñch phên úã khoaã ng thúâ i gian möå t bit.
Kïë t quaã cho ta : zi = (AT nïë u baã n tin tûúng ûá ng bùç ng (1 vò têë t caã caá c thaâ nh phêì n
têì n söë 2fc coá giaá trõ trung bònh bùç ng 0. Vò thïë àêì u ra böå so saá nh laâ (1 (mûá c logic).
Hai tñn hiïå u PN coá thïí laâ hai tñn hiïå u àöå c lêå p hay coá thïí àûúå c lêë y tûâ cuâ ng
möå t tñn hiïå u PN.
Caá c hïå thöë ng DS/SS coá thïí àûúå c sûã duå ng úã caá c cêë u hònh khaá c nhau. Caá c
hïå thöë ng xeá t trïn àûúå c sûã duå ng àïí phaá t möå t tñn hiïå u coá töë c àöå bit 1/T bit/s. PG
vaâ àöå röå ng bùng têì n bõ chiïë m búã i tñn hiïå u DS/SS -QPSK phuå thuöå c vaâ o caá c töë c
àöå chip cuã a c1(t) vaâ c2(t). Ta cuä ng coá thïí sûã duå ng möå t hïå thöë ng DS/SS -QPSK
àïí phaá t hai tñn hiïå u söë 1/T bit/s bùç ng caá ch àïí möî i tñn hiïå u àiïì u chïë möå t nhaá nh .
Möå t daå ng khaá c coá thïí sûã duå ng möå t hïå thöë ng DS/SS -QPSK àïí phaá t möå t tñn hiïå u
söë coá töë c àöå bit gêë p àöi 2/T bit/s bùç ng caá ch chia tñn hiïå u söë thaâ nh hai tñn hiïå u coá
töë c àöå bit 1/T bit/s vaâ àïí chuá ng àiïì u chïë möå t trong hai nhaá nh.
Töì n taå i nhên töë àùå c trûng cho hiïå u quaã hoaå t àöå ng cuã a DS/SS -QPSK nhû:
àöå röå ng bùng têì n àûúå c sûã duå ng, PG töí ng vaâ SNR. Khi so saá nh DS/SS -QPSK
vúá i DS/SS -BPSK ta cêì n giûä möå t söë thöng söë trïn nhû nhau úã caã hai hïå thöë ng vaâ
so saá nh caá c thöng söë khaá c. Chùè ng haå n möå t tñn hiïå u söë àûúå c phaá t ài trong hïå
thöë ng DS/SS -QPSK chó sûã duå ng àöå röå ng bùng têì n bùç ng möå t nûã a àöå röå ng bùng
têì n cuã a hïå thöë ng DS/SS -BPSK khi coá cuâ ng PG vaâ SNR. Tuy nhiïn nïë u caã hai
hïå thöë ng àïì u sûã duå ng bùng têì n nhû nhau vaâ PG bùç ng nhau thò hïå thöë ng DS/SS -
QPSK coá tyã löî i thêë p hún. Mùå t khaá c möå t hïå thöë ng DS/SS -QPSK coá thïí phaá t gêë p
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 20
http://www.ebooks.vdcmedia.com
hai lêì n söë liïå u so vúá i hïå thöë ng DS/SS -BPSK khi sûã duå ng cuâ ng àöå röå ng bùng têì n
vaâ coá cuâ ng PG vaâ SNR.
Ûu àiïí m cuã a hïå thöë ng DS/SS -QPSK coá àûúå c laâ nhúâ tñnh trûå c giao cuã a
caá c soá ng mang sin(2(fct + () vaâ cos(2(fct + () úã caá c thaâ nh phêì n àöì ng pha vaâ
vuöng goá c. Nhûúå c àiïí m cuã a hïå thöë ng DS/SS -QPSK laâ phûá c taå p hún hïå thöë ng
DS/SS -BPSK. Ngoaâ i ra nïë u caá c soá ng mang sûã duå ng àïí giaã i àiïì u chïë úã maá y thu
khöng thûå c sûå trûå c giao thò seä xaã y ra xuyïn êm giûä a hai nhaá nh vaâ seä gêy thïm sûå
giaã m chêë t lûúå ng cuã a hïå thöë ng. DS/SS -QPSK àûúå c sûã duå ng trong hïå thöë ng
thöng tin di àöå ng IS -95 CDMA vaâ hïå thöë ng àõnh võ toaâ n cêì u (GPS).

2.3 -Hïå thöë ng nhaã y têì n (FH/ss)

Daå ng hïå thöë ng traã i phöí thûá hai laâ hïå thöë ng traã i phöí nhaã y têì n FH/SS. Hïå
thöë ng naâ y coá nghôa laâ chuyïí n àöí i soá ng mang úã möå t têå p húå p caá c têì n söë theo mêî u
àûúå c xaá c àõnh bùç ng möå t chuöî i maä PN. Chuöî i maä úã àêy chó coá taá c duå ng xaá c àõnh
mêî u nhaã y têì n. Töë c àöå nhaã y têì n coá thïí nhanh hún hay chêå m hún töë c àöå söë liïå u.
Trong trûúâ ng húå p thûá nhêë t goå i laâ nhaã y têì n nhanh, trong trûúâ ng húå p hai goå i laâ
nhaã y têì n chêå m.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 21
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Ta kyá hiïå u Th cho thúâ i gian möå t àoaå n nhaã y, vaâ T laâ thúâ i gian cuã a möå t bit
söë liïå u. Àiïì u chïë FSK thûúâ ng àûúå c sûã duå ng cho caá c hïå thöë ng naâ y. Do viïå c thay
àöí i têì n söë mang nïn giaã i àiïì u chïë khöng nhêë t thiïë t phaã i húå p vaâ vò thïë giaã i àiïì u
chïë khöng nhêë t quaá n thûúâ ng àûúå c sûã duå ng. Caá c hïå thöë ng àûúå c trònh baâ y vúá i giaã
thiïë t giaã i àiïì u chïë khöng nhêë t quaá n.
2.3.1. Caá c hïå thöë ng FH/SS nhanh
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 22
http://www.ebooks.vdcmedia.com
úã hïå thöë ng FH/SS nhanh coá ñt nhêë t möå t lêì n nhaã y úã möå t bit söë liïå u, nghôa laâ
T/Th >1. Trong khoaã ng thúâ i gian Th giêy cuã a möî i lêì n nhaã y têì n, möå t trong söë J
têì n söë àûúå c phaá t.

Khi dõch chuyïí n theo phûúng ngang cuã a biïí u àöì ta thêë y cûá Th giêy têì n söë
phaá t laå i thay àöí i. úã hònh 2.7 töë c àöå nhaã y têì n bùç ng 3 lêì n töë c àöå söë liïå u. Mùå c duâ tñn
hiïå u phaá t úã möî i bûúá c nhaã y laâ haâ m sin coá têì n söë laâ f0 + i(f, do àöå röå ng coá haå n Th
giêy, phöí cuã a nnoá chiïë m khoaã ng 2/Th Hz.
Khoaã ng caá ch (f thûúâ ng àûúå c choå n bùç ng 1/Th. Choå n nhû vêå y vò caá c tñn
hiïå u cos(2(f0t + (), cos[2((f0 + (f)t + (1],..., cos[2((f0 + (J -1)(f)t + θ
J-1] trûå c giao úã khoaã ng
nhaã y, nghôa laâ :


úã caá c hïå thöë ng khöng nhêë t quaá n, viïå c sûã duå ng caá c haâ m trûå c giao cho hiïå u
quaã töë t hún (úã yá nghôa xaá c suêë t löî i bit) laâ khöng trûå c giao.

( ) [ ] ( ) [ ] ) 15 . 2 ( k i , 0 dt t f k f 2 cos t f i f 2 cos
h
T
0
k 0 i 0 ∫
≠ · + + + + θ ∆ Π θ ∆ Π
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 23
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Phûúng trònh trïn àuá ng cho (f = m/Th vúá i m khaá c 0. Àïí àaå t àûúå c hiïå u quaã
sûã duå ng phöí têì n ta cho m = 1.

a/ Maá y phaá t
ÚÃ ã maá y phaá t , tñn hiïå u FSK cú söë hai x(t) trûúá c hïë t àûúå c taå o ra tûâ luöì ng söë
liïå u. Trong khoaã ng thúâ i gian möî i bit x(t) coá möå t trong hai têì n söë f' vaâ f' + (f,
tûúng ûá ng vúá i caá c bit söë liïå u 0 vaâ 1.
Tñn hiïå u naâ y àûúå c tröå n vúá i tñn hiïå u y(t) tûâ böå töí ng húå p têì n söë . Cûá möî i Th

giêy, têì n söë cuã a y(t) laå i thay àöí i theo caá c giaá trõ cuã a J bit nhêå n àûúå c tûâ böå taå o
chuöî i PN. Do coá 2j töí húå p j bit nïn ta coá thïí coá túá i 2j têì n söë àûúå c taå o ra búã i böå
töí ng húå p têì n söë . Böå tröå n taå o ra têì n söë cuã a töí ng vaâ hiïå u, möå t trong hai têì n söë naâ y
àûúå c loå c ra úã böå loå c bùng thöng BPF. Tñn hiïå u ra cuã a böå töí ng húå p têì n söë trong
àoaå n nhaã y nhû sau:
y(t) = 2Acos[2((fg + il(f)t + (l] vúái lTh<t<(l+1)Th (2.16)
trong àoá il ( { 0, 2, ..., 2(2J - 1)} laâ möå t söë nguyïn chùé n, fg laâ möå t têì n söë khöng
àöí i vaâ (l laâ pha. Giaá trõ cuã a il àûúå c xaá c àõnh búã i j bit nhêå n àûúå c tûâ böå taå o chuöî i
giaã taå p êm. Giaã thiït srùç ng böå loå c BPF lêë y ra têì n söë töí ng úã àêì u ra böå tröå n. Khi
naâ y tñn hiïå u úã àêì u ra böå loå c BPF trong bûúá c nhaã y l:
s(t) = 2Acos[2((f0 + il(f + bl(f)t + (l] vúái lTh<t<(l+1)Th (2.17)
trong àoá bl ( {0, 1} laâ giaá trõ söë liïå u úã lTh<t<(l+1)Th vaâ f0 = f' + fg. Ta thêë y
rùç ng têì n söë phaá t coá thïí laâ {f0, f0 + (f,..., f0 + (J -1)(f}, trong àoá J = 2j + 1, àïí coá
töí ng têì n söë nhaã y laâ J. Pha (l coá thïí thay àöí i tûâ bûúá c nhaã y naâ y sang bûúá c nhaã y
kia. Ta coá thïí viïë t tñn hiïå u FH/SS nhû sau:

trong àoá (T(t) laâ xung chûä nhêå t.
Böå nhên têì n vúá i muå c àñch traã i röå ng thïm bùng têì n cuã a FH/SS. Luá c naâ y tñn
hiïå u FH/SS thaâ nh:
( ) ( ) [ ] ( ) ) 18 . 2 ( lT 1 t f b f i f 2 cos t s
t
h T l l l 0
h


−∞ ·
− + + + · Π θ ∆ ∆ Π
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 24
http://www.ebooks.vdcmedia.com

s'(t) = 2Acos[2(((f0 + il(f + bl(f)t + ((l] vúái lTh<t<(l+1)Th (2.19)

Vúá i möå t böå nhên têì n thûâ a söë (, khoaã ng caá ch giûä a hai têì n söë lên cêå n trúã
thaâ nh ((f vaâ caá c têì n söë nhaã y laâ : {(f0, (f0 + (f,..., (f0 + (J -1)(f}.

b/ Àöå röå ng bùng têì n
Têì n söë cuã a tñn hiïå u FH/SS khöng thay àöí i trong àoaå n nhaã y. Trong toaâ n böå
khoaã ng thúâ i gian, tñn hiïå u phaá t nhaã y úã têë t caã J têì n söë , vò vêå y noá chiïë m àöå röå ng
bùng têì n laâ :
B
FFH
≈ J∆f (Hz)
Àöå lúå i xûã lyá àûúå c tñnh:
PG = Àöå röå ng bùng têì n tñn hiïå u / 2(Àöå röå ng bùng göë c baã n tin)

Giaã thiïë t phên caá ch têì n söë bùç ng 1/Th. Nïë u ta sûã duå ng böå nhên têì n coá thûâ a
söë laâ (, thò phöí cuã a tñn hiïå u FH/SS múã röå ng ( lêì n. Vò thïë àöå röå ng bùng têì n töí ng
húå p cuã a tñn hiïå u FH/SS laâ (J(f Hz vaâ PG laâ :
βJ∆fT/2 = βJT/2T
h


c/ Maá y thu
Tñn hiïå u thu trûúá c hïë t àûúå c loå c bùç ng möå t böå loå c BPF coá àöå röå ng bùng
bùç ng àöå röå ng bùng cuã a tñn hiïå u FH/SS. Chuá ng ta khöng cêì n khöi phuå c soá ng
mang vò ta sûã duå ng giaã i àiïì u chïë khöng nhêë t quaá n. Súã dô ta khöng duâ ng giaã i àiïì u
chïë nhêë t quaá n vò úã töë c àöå nhaã y têì n nhanh maá y thu rêë t khoá theo doä i àûúå c pha cuã a
soá ng mang khi pha naâ y thay àöí i úã möî i àoaå n nhaã y. Böå taå o chuöî i PN taå o ra möå t
chuöî i PN àöì ng böå vúá i chuöî i thu. úã àoaå n nhaã y l àêì u ra cuã a böå töí ng húå p têì n söë laâ :

g(t) = cos[2((fg + i(f)t + ('l] vúái lTh<t<(l+1)Th (2.21)
Boã qua taå p êm, àêì u vaâ o BPF laâ
) 20 . 2 (
T 2
JT
T / 2
f J
PG
h
· ·

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 25
http://www.ebooks.vdcmedia.com

g(t)s(t) = Acos[2Π(f
g
+ i
l
∆f)t + θ'
l
]cos[2Π(f
0
+ i
l
∆f + b
l
∆f)t + θ
l
] (2.22)
vúái lTh<t<(l+1)Th
Thaâ nh phêì n têì n söë cao bõ böå loå c BPF bùng heå p loaå i boã vaâ chó coâ n thaâ nh
phêì n têì n söë thêë p. Kyá hiïå u f0 = fg + f'. Vêå y àêì u vaâ o böå giaã i àiïì u chïë FSK laâ :
w(t) = 0,5Acos(2(f't + (l -('l), nïëu bl = 0 (2.23)
w(t) = 0,5Acos(2((f + (f)'t + (l -('l), nïëu bl = 1 (2.24)

Àêì u naâ y chûá a hoùå c têì n söë f' Hz hoùå c f' + (f Hz. Vò bl khöng àöí i trong thúâ i
gian cuã a möå t bit nïn trong khoaã ng thúâ i gian naâ y tñn hiïå u w(t) coá têì n söë khöng
àöí i. Nhû vêå y trong khoaã ng thúâ i gian T giêy böå giaã i àiïì u chïë FSK taá ch ra têì n söë
naâ y vaâ taå o ra mûá c logic "0" vaâ "1". Möå t caá ch khaá c ta coá thïí taá ch ra têì n söë chûá a
trong w(t) cho tûâ ng àoaå n nhaã y àïí nhêå n àûúå c T/Th caá c giaá trõ cho tûâ ng bûúá c
nhaã y. Tûâ giaá trõ T/Th, sûã duå ng nguyïn tùæ c àa söë àïí quyïë t àõnh bit dûä liïå u laâ "0"
hay "1".

d/ FH/SS nhanh vúá i àiïì u chïë FSK M traå ng thaá i (M-FSK)
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 26
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Daå ng töí ng quaá t cuã a FSK cú söë hai laâ FSK M traå ng thaá i trong àoá M têì n söë
àûúå c sûã duå ng àïí biïí u thõ log2M bit söë liïå u. Vúá i traã i phöí FH/SS, têì n söë phaá t nhaã y
trïn möå t lûúå ng lúá n caá c têì n söë , chùè ng haå n 2jM têì n söë , trong àoá j laâ söë bit àûa tûâ
böå taå o daä y PN àïë n böå töí ng húå p têì n söë . Coá thïí sûã duå ng cuâ ng daå ng maá y phaá t vaâ
maá y thu nhû trïn chó khaá c böå àiïì u chïë vaâ böå giaã i àiïì u chïë . Biïí u àöì têì n söë àûúå c
mö taã úã hònh 2.8 vúá i giaã thiïë t M = 4, nghôa laâ úã möî i thúâ i àiïí m hai bit söë liïå u
àûúå c xeá t vúá i giaã thiïë t laâ 3 bûúá c nhaã y úã möî i kyá hiïå u (möå t kyá hiïå u bùç ng log2M bit
söë liïå u). Ts = (log2M)T àïí biïí u diïî n thúâ i gian cuã a möî i kyá hiïå u. Thang têì n söë
àûúå c chia laâ m 2j nhoá m 4 têì n söë , j bit cuã a chuöî i PN seä xaá c àõnh söë nhoá m àûúå c sûã
duå ng, 2 bit söë liïå u xaá c àõnh têì n söë naâ o trong 4 têì n söë cuã a nhoá m àûúå c sûã duå ng. Vò
thïë hai bit luöì ng söë liïå u vaâ j bit chuöî i PN seä xaá c àõnh àûúå c chñnh xaá c têì n söë naâ o
seä àûúå c phaá t trong möî i àoaå n nhaã y. Do têì n söë àûúå c phaá t cûá thay àöí i Th möå t lêì n,
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 27
http://www.ebooks.vdcmedia.com

nïn àïí àûúå c àiïì u chïë trûå c giao khoaã ng caá ch têì n söë töë i thiïí u laâ 1/Th. Àöå röå ng
bùng têì n töí ng húå p cho möå t hïå thöë ng nhû thïë naâ y vaâ o khoaã ng 2jM/Th Hz.

e/ Töë c àöå àöì ng höì cho caá c hïå thöë ng FH/SS nhanh
Möå t ûu àiïí m cuã a hïå thöë ng FH/SS so vúá i hïå thöë ng DS/SS laâ töë c àöå àöì ng
höì úã böå taå o chuöî i PN khöng cêì n cao nhû úã DS/SS àïí àaå t àûúå c cuâ ng àöå röå ng
bùng têì n.
ÚÃ hïå thöë ng DS/SS töë c àöå àöì ng höì úã böå taå o chuöî i PN bùç ng töë c àöå chip
1/Tc, vaâ àöå röå ng laâ 2/Tc Hz. úã hïå thöë ng FH/SS nhanh ta cêì n j bit múá i tûâ böå taå o
chuöî i PN cho möî i àoaå n nhaã y. Vò thïë böå taå o chuöî i phaã i taå o ra j bit trong Th giêy
nghôa laâ töë c àöå àöì ng höì laâ j/Th Hz. àöå röå ng bùng àöë i vúá i àiïì u chïë trûå c giao laâ
2j+1(f = 2j+1/Th. Cên bùç ng àöå röå ng bùng têì n cho hai hïå thöë ng ta àûúå c:


tyã söë naâ y seä rêë t lúá n hún 1 àöë i vúá i giaá trõ j thûå c tïë . Do àoá töë c àöå àöì ng höì úã hïå
thöë ng FH/SS nhoã hún nhiïì u so vúá i hïå thöë ng DS/SS.

2.3.2. Hïå thöë ng FH/SS chêå m
Khi T/Th <1 ta àûúå c hïå thöë ng nhaã y têì n chêå m. Sú àöì maá y phaá t, maá y thu
tûúng tûå nhû úã hïå thöë ng FH/SS nhanh. Hònh 2.9 mö taã biïí u àöì cuã a möå t hïå thöë ng
FH/SS chêå m vúá i T/Th = 1/2 nghôa laâ möå t lêì n nhaã y têì n úã hai bit, úã möî i lêì n nhaã y
söë liïå u thay àöí i giûä a "0" "1". Vò têì n söë phaá t coá thïí thay àöí i T giêy möå t lêì n nïn
àïí àiïì u chïë trûå c giao khoaã ng caá ch têì n söë phaã i laâ (f = m/T, trong àoá m nguyïn
khaá c 0. Nïë u m = 1, böå töí ng húå p têì n söë taå o ra 2j têì n söë , àöå röå ng bùng têì n laâ J(f =
J/T Hz, J = 2j+1. Àöå lúå i xûã lyá laâ J/2. Khi sûã duå ng böå nhên têì n ( úã maá y phaá t, phên
caá ch têì n söë úã àêì u ra cuöë i cuâ ng trúã thaâ nh ((f vaâ PG bùç ng (J/2.

h
j
c
T T
1
2 2
+
·
j T j
T
j
h
c
2
/
/ 1
·
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 28
http://www.ebooks.vdcmedia.com


Tûúng tûå ta coá hïå thöë ng FH/SS sûã duå ng àiïì u chïë M-FSK. Hònh 2.10 biïí u
thõ khi M = 4, trong àoá Ts = Tlog2M. úã sú àöì naâ y Th = 3T, nghôa laâ möå t lêì n
nhaã y úã ba kyá hiïå u. Do phên caá ch têì n söë lúá n nhêë t àöë i vúá i àiïì u chïë trûå c giao laâ
1/Ts Hz, àöå röå ng bùng têì n cuã a hïå thöë ng naâ y laâ 2jM/Ts Hz, j laâ söë bit àiïì u khiïí n
böå töí ng húå p têì n söë .
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 29
http://www.ebooks.vdcmedia.com

2.4 -Hïå thöë ng nhaã y thúâ i gian (TH/SS)

Nhaã y thúâ i gian tûúng tûå nhû àiïì u chïë xung. Nghôa laâ , daä y maä àoá ng/múã böå
phaá t, thúâ i gian àoá ng/múã böå phaá t àûúå c chuyïí n àöí i thaâ nh daå ng tñn hiïå u giaã ngêî u
nhiïn theo maä vaâ àaå t àûúå c 50% yïë u töë taá c àöå ng truyïì n dêî n trung bònh. Sûå khaá c
nhau nhoã so vúá i hïå thöë ng FH/SS àún giaã n laâ trong khi têì n söë truyïì n dêî n biïë n àöí i
theo möî i thúâ i gian chip maä trong hïå thöë ng FH/SS thò sûå nhaã y têì n söë chó xaã y ra
trong traå ng thaá i dõch chuyïí n daä y maä trong hïå thöë ng TH/SS. Hònh 2.11 laâ sú àöì
khöë i cuã a hïå thöë ng TH/SS. Ta thêë y rùç ng böå àiïì u chïë rêë t àún giaã n vaâ bêë t kyâ möå t
daå ng soá ng cho pheá p àiïì u chïë xung theo maä àïì u coá thïí àûúå c sûã duå ng àöë i vúá i böå
àiïì u chïë TH/SS.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 30
http://www.ebooks.vdcmedia.com

TH/SS coá thïí laâ m giaã m giao diïå n giûä a caá c hïå thöë ng trong hïå thöë ng gheá p
kïnh theo thúâ i gian vaâ vò muå c àñch naâ y maâ sûå chñnh xaá c thúâ i gian àûúå c yïu cêì u
trong hïå thöë ng nhùç m töë i thiïí u hoaá àöå dû giûä a caá c maá y phaá t. Maä hoaá nïn àûúå c sûã
duå ng möå t caá ch cêí n thêå n vò sûå tûúng àöì ng caá c àùå c tñnh nïë u sûã duå ng cuâ ng möå t
phûúng phaá p nhû caá c hïå thöë ng thöng tin maä hoaá khaá c.
Do hïå thöë ng TH/SS coá thïí bõ aã nh hûúã ng dïî daâ ng búã i giao thoa nïn cêì n sûã
duå ng hïå thöë ng töí húå p giûä a hïå thöë ng naâ y vúá i hïå thöë ng FH/SS àïí loaå i trûâ giao thoa
coá khaã nùng gêy nïn suy giaã m lúá n àöë i vúá i têì n söë àún.

2.5 -So saá nh caá c hïå thöë ng SS

Möî i loaå i hïå thöë ng àïì u coá nhûä ng ûu nhûúå c àiïí m. Viïå c choå n hïå thöë ng naâ o
phaã i dûå a trïn caá c ûá ng duå ng àùå c thuâ . Chuá ng ta seä so saá nh caá c hïå thöë ng DS, FH vaâ
TH.
Caá c hïå thöë ng DS/SS giaã m nhiïî u giao thoa bùç ng caá ch traã i röå ng noá úã möå t
phöí têì n röå ng. Trong caá c hïå thöë ng FH/SS úã moå i thúâ i àiïí m cho trûúá c, nhûä ng
ngûúâ i sûã duå ng phaá t caá c têì n söë khaá c nhau vò thïë coá thïí traá nh àûúå c nhiïî u giao
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 31
http://www.ebooks.vdcmedia.com

thoa. Caá c hïå thöë ng TH/SS traá nh nhiïî u giao thoa bùç ng caá ch traá nh khöng àïí nhiïì u
hún möå t ngûúâ i sûã duå ng phaá t trong cuâ ng möå t thúâ i àiïí m.
Coá thïí thiïë t kïë caá c hïå thöë ng DS/SS vúá i giaã i àiïì u chïë nhêë t quaá n vaâ khöng
nhêë t quaá n. Tuy nhiïn, do sûå nhaã y chuyïí n têì n söë phaá t nhanh rêë t khoá duy trò àöì ng
böå pha úã caá c hïå thöë ng FH/SS vò thïë chuá ng thûúâ ng àoâ i hoã i giaã i àiïì u chïë khöng
nhêë t quaá n. Trong thûå c tïë caá c hïå thöë ng DS/SS coá chêë t lûúå ng töë t hún do sûã duå ng
giaã i àiïì u chïë nhêë t quaá n nhûng giaá thaâ nh cuã a maå ch khoaá pha soá ng mang àùæ t.
Vúá i cuâ ng töë c àöå àöì ng höì cuã a böå taå o maä PN, FH/SS coá thïí nhaã y trïn bùng
têì n röå ng hún nhiïì u so vúá i bùng têì n cuã a tñn hiïå u DS/SS. Ngoaâ i ra coá thïí taå o ra tñn
hiïå u TH/SS coá àöå röå ng bùng têì n röå ng hún nhiïì u àöå röå ng bùng têì n cuã a DS/SS khi
böå taå o chuöî i cuã a hai hïå thöë ng naâ y cuâ ng töë c àöå àöì ng höì . FH/SS cuä ng loaå i trûâ
àûúå c caá c kïnh têì n söë gêy nhiïî u giao thoa maå nh vaâ thûúâ ng xuyïn. DS/SS nhaå y
caã m nhêë t vúá i vêë n àïì gêì n xa. Caá c hïå thöë ng FH/SS dïî bõ thu tröå m hún so vúá i hïå
thöë ng DS/SS.
Thúâ i gian bùæ t maä úã caá c hïå thöë ng FH/SS ngùæ n nhêë t, tuy nhiïn maá y phaá t vaâ
maá y thu úã hïå thöë ng FH/SS àùæ t do sûå phûá c taå p cuã a böå töí ng húå p têì n söë .
Caá c hïå thöë ng FH/SS chõu àûúå c phading nhiïì u tia vaâ caá c nhiïî u. Caá c maá y
thu DS/SS àoâ i hoã i maå ch àùå c biïå t àïí laâ m viïå c thoaã maä n trong möi trûúâ ng noá i
trïn.

2.6 -Hïå thöë ng lai (Hybrid)

Bïn caå nh caá c hïå thöë ng àaä miïu taã úã trïn, àiïì u chïë hybrid cuã a hïå thöë ng DS
vaâ FH àûúå c sûã duå ng àïí cung cêë p thïm caá c ûu àiïí m cho àùå c tñnh tiïå n lúå i cuã a möî i
hïå thöë ng. Thöng thûúâ ng àa söë caá c trûúâ ng húå p sûã duå ng hïå thöë ng töí ng húå p bao
göì m (1) FH/DS, (2) TH/FH, (3) TH/DS.
Caá c hïå thöë ng töí ng húå p cuã a hai hïå thöë ng àiïì u chïë traã i phöí seä cung cêë p caá c
àùå c tñnh maâ möå t hïå thöë ng khöng thïí coá àûúå c. Möå t maå ch khöng cêì n phûá c taå p lùæ m
coá thïí bao göì m búã i böå taå o daä y maä vaâ böå töí húå p têì n söë cho trûúá c.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 32
http://www.ebooks.vdcmedia.com

2.6.1. FH/DS
Hïå thöë ng FH/DS sûã duå ng tñn hiïå u àiïì u chïë DS vúá i têì n söë trung têm àûúå c
chuyïí n nhaã y möå t caá ch àõnh kyâ . Phöí têì n söë cuã a böå àiïì u chïë àûúå c minh hoå a trïn
hònh 2.12. Möå t tñn hiïå u DS xuêë t hiïå n möå t caá ch tûá c thúâ i vúá i àöå röå ng bùng laâ möå t
phêì n trong àöå röå ng bùng cuã a rêë t nhiïì u caá c tñn hiïå u traã i phöí chöì ng lêë n vaâ tñn hiïå u
toaâ n böå xuêë t hiïå n nhû laâ sûå chuyïí n àöå ng cuã a tñn hiïå u DS túá i àöå röå ng bùng khaá c
nhúâ caá c mêî u tñn hiïå u FH. Hïå thöë ng töí ng húå p FH/DS àûúå c sûã duå ng vò caá c lyá do
sau àêy:
1. Dung lûúå ng traã i phöí .
2. Àa truy nhêå p vaâ thiïë t lêå p àõa chó phên taá n.
3. Gheá p kïnh.
Hïå thöë ng àiïì u chïë töí ng húå p coá yá nghôa àùå c biïå t khi töë c àöå nhõp cuã a böå taå o
maä DS àaå t túá i giaá trõ cûå c àaå i vaâ giaá trõ giúá i haå n cuã a kïnh FH. Vñ duå , trong trûúâ ng
húå p àöå röå ng bùng RF yïu cêì u laâ 1 Ghz thò hïå thöë ng DS yïu cêì u möå t böå taå o maä
tûá c thúâ i coá töë c àöå nhõp laâ 1136 Mc/s vaâ khi sûã duå ng hïå thöë ng FH thò yïu cêì u möå t
böå tröå n têì n àïí taå o ra têì n söë coá khoaã ng caá ch 5 KHz. Tuy nhiïn, khi sûã duå ng hïå
thöë ng töí ng húå p thò yïu cêì u möå t böå taå o maä tûá c thúâ i 114 Mc/s vaâ möå t böå tröå n têì n
àïí taå o ra 20 têì n söë .


TRÕNH QUÖË C BAÃ O 33
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Böå phaá t töí ng húå p FH/DS nhû trïn hònh 2.13 thûå c hiïå n chûá c nùng àiïì u chïë
DS nhúâ biïë n àöí i têì n söë soá ng mang (soá ng mang FH laâ tñn hiïå u DS àûúå c àiïì u chïë )
khöng giöë ng nhû böå àiïì u chïë DS àún giaã n. Nghôa laâ , coá möå t böå taå o maä àïí cung
cêë p caá c maä vúá i böå tröå n têì n àûúå c sûã duå ng àïí cung cêë p caá c daå ng nhaã y têì n söë vaâ
möå t böå àiïì u chïë cên bùç ng àïí àiïì u chïë DS.

Sûå àöì ng böå thûå c hiïå n giûä a caá c mêî u maä FH/DS biïí u thõ rùç ng phêì n mêî u DS
àaä cho àûúå c xaá c àõnh taå i cuâ ng möå t võ trñ têì n söë luá c naâ o cuä ng àûúå c truyïì n qua
möå t kïnh têì n söë nhêë t àõnh. Nhòn chung thò töë c àöå maä cuã a DS phaã i nhanh hún töë c
àöå nhaã y têì n. Do söë lûúå ng caá c kïnh têì n söë àûúå c sûã duå ng nhoã hún nhiïì u so vúá i söë
lûúå ng caá c chip maä nïn têë t caã caá c kïnh têì n söë nùç m trong töí ng chiïì u daâ i maä seä
àûúå c sûã duå ng nhiïì u lêì n. Caá c kïnh àûúå c sûã duå ng úã daå ng tñn hiïå u giaã ngêî u nhiïn
nhû trong trûúâ ng húå p caá c maä .
Böå tûúng quan àûúå c sûã duå ng àïí giaã i àiïì u chïë tñn hiïå u àaä àûúå c maä hoaá
trûúá c khi thûå c hiïå n giaã i àiïì u chïë bùng têì n göë c taå i àêì u thu; böå tûúng quan FH coá
möå t böå tûúng quan DS vaâ tñn hiïå u dao àöå ng nöå i àûúå c nhên vúá i têë t caã caá c tñn hiïå u
thu àûúå c. Hònh 2.14 miïu taã möå t böå thu FH/DS àiïí n hònh. Böå taå o tñn hiïå u dao
àöå ng nöå i trong böå tûúng quan giöë ng nhû böå àiïì u chïë phaá t trûâ 2 àiïí m sau:
1-Têì n söë trung têm cuã a tñn hiïå u dao àöå ng nöå i àûúå c cöë àõnh bùç ng àöå lïå ch têì n söë
trung gian (IF).
2-Maä DS khöng bõ biïë n àöí i vúá i àêì u vaâ o bùng göë c.

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 34
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Giaá trõ àöå lúå i xûã lyá dB cuã a hïå thöë ng töí ng húå p FH/DS coá thïí àûúå c tñnh
bùç ng töí ng cuã a àöå lúå i xûã lyá cuã a hai loaå i àiïì u chïë traã i phöí àoá .
GP(FH/DS) = GP(FH) + GP(DS) = 10log (söë lûúå ng caá c kïnh) + 10log
(BWDS/Rinfo)
Do àoá , giúá i haå n giao thoa trúã nïn lúá n hún so vúá i hïå thöë ng FH hoùå c hïå thöë ng DS
àún giaã n.

2.6.2. TH/FH
Hïå thöë ng àiïì u chïë TH/FH àûúå c aá p duå ng röå ng raä i khi muöë n sûã duå ng nhiïì u
thuï bao coá khoaã ng caá ch vaâ cöng suêë t khaá c nhau taå i cuâ ng möå t thúâ i àiïí m. Vúá i söë
lûúå ng viïå c xaá c àõnh àõa chó laâ trung bònh thò nïn sûã duå ng möå t hïå thöë ng maä àún
giaã n hún laâ möå t hïå thöë ng traã i phöí àùå c biïå t. Khuynh hûúá ng chung laâ taå o ra möå t hïå
thöë ng chuyïí n maå ch àiïå n thoaå i vö tuyïë n coá thïí chêë p nhêå n caá c hoaå t àöå ng cú baã n
cuã a hïå thöë ng nhû laâ sûå truy nhêå p ngêî u nhiïn hoùå c sûå àõnh võ caá c àõa chó phên
taá n. Àoá cuä ng laâ möå t hïå thöë ng coá thïí giaã i quyïë t caá c vêë n àïì liïn quan àïë n khoaã ng
caá ch. Nhû trïn hònh 2.15 ta thêë y hai àêì u phaá t vaâ thu àaä àûúå c xaá c àõnh vaâ maá y
phaá t úã àûúâ ng thöng khaá c hoaå t àöå ng nhû laâ möå t nguöì n giao thoa khi àûúâ ng thöng
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 35
http://www.ebooks.vdcmedia.com

àoá àûúå c thiïë t lêå p. Hún nûä a, sûå khaá c nhau vïì khoaã ng caá ch giûä a maá y phaá t
bïn caå nh vaâ maá y phaá t thûå c hiïå n thöng tin coá thïí gêy ra nhiïì u vêë n àïì .
Hïå thöë ng naâ y laâ m giaã m aã nh hûúã ng giao thoa chêë p nhêå n àûúå c cuã a hïå thöë ng
thöng tin traã i phöí xuöë ng túá i vaâ i àöå .
Do aã nh hûúã ng cuã a khoaã ng caá ch gêy ra cho tñn hiïå u thu khöng thïí loaå i trûâ
àûúå c chó vúá i viïå c xûã lyá tñn hiïå u àún giaã n maâ möå t khoaã ng thúâ i gian truyïì n dêî n
nhêë t àõnh nïn àûúå c xaá c àõnh àïí traá nh hiïå n tûúå ng chöì ng lêë n caá c tñn hiïå u taå i möå t
thúâ i àiïí m.

2.6.3. TH/DS
Nïë u phûúng phaá p gheá p kïnh theo maä khöng àaá p ûá ng caá c yïu cêì u giao
diïå n àûúâ ng truyïì n khi sûã duå ng hïå thöë ng DS thò hïå thöë ng TH àûúå c sûã duå ng thay
thïë àïí cung cêë p möå t hïå thöë ng TDM cho khaã nùng àiïì u khiïí n tñn hiïå u. Yïu cêì u
sûå àöì ng böå nhanh àöë i vúá i sûå tûúng quan maä giûä a caá c àêì u cuöë i cuã a hïå thöë ng DS,
hïå thöë ng TH àûúå c giaã i quyïë t cho trûúâ ng húå p naâ y. Nghôa laâ , àêì u cuöë i thu cuã a hïå
thöë ng DS nïn coá möå t thúâ i gian chñnh xaá c àïí kñch hoaå t TDM, àïí àöì ng böå chñnh
xaá c maä taå o ra taå i chöî trong thúâ i gian chip cuã a maä PN.
Hún nûä a, thiïë t bõ àiïì u khiïí n àoá ng/múã chuyïí n maå ch àûúå c yïu cêì u àïí thïm
TH-TDM vaâ o hïå thöë ng DS. Trong trûúâ ng húå p naâ y thò kïë t cuöë i àoá ng/múã chuyïí n
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 36
http://www.ebooks.vdcmedia.com

maå ch coá thïí àûúå c trñch ra möå t caá ch dïî daâ ng tûâ böå taå o maä sûã duå ng àïí taå o ra
caá c maä traã i phöí vaâ hún nûä a thiïë t bõ àiïì u khiïí n àoá ng/múã àûúå c sûã duå ng àïí taá ch
caá c traå ng thaá i ghi dõch cêë u thaâ nh böå taå o maä vaâ dûå a trïn caá c kïë t quaã , söë lûúå ng n
cöí ng àûúå c sûã duå ng àïí kñch hoaå t böå phaá t coá thïí àûúå c thiïë t lêå p möå t caá ch àún giaã n.
Hònh 2.16 minh hoaå böå phaá t vaâ böå thu TH/DS. Böå thu rêë t giöë ng nhû böå phaá t
ngoaå i trûâ phêì n phña trûúá c vaâ möå t phêì n cuã a böå taå o tñn hiïå u àiïì u khiïí n àûúå c sûã
duå ng àïí kñch hoaå t traå ng thaá i àoá ng/múã cuã a tñn hiïå u àïí noá truyïì n ài. Àiïì u àoá nhêå n
àûúå c nhúâ choå n traå ng thaá i böå ghi dõch sao cho böå ghi dõch naâ y àûúå c taå o möå t caá ch
lùå p laå i trong quaá trònh choå n maä àöë i vúá i àiïì u khiïí n thúâ i gian. Trong böå taå o maä daâ i
nhêë t bêå c n thò àiïì u kiïå n thûá nhêë t töì n taå i vaâ àiïì u naâ y àûúå c lùå p laå i vúá i chu kyâ laâ m.
Khi choå n bêå c (n-r) vaâ taá ch têë t caã caá c traå ng thaá i cuã a noá thò böå taå o maä coá taå o tñn
hiïå u giaã ngêî u nhiïn phên böë daâ i gêë p hai lêì n chu kyâ maä . Nhû úã trïn thò n biïí u thõ
àöå daâ i böå ghi dõch vaâ r nghôa laâ bêå c ghi dõch khöng taá ch àûúå c
Cuä ng vêå y, viïå c taå o àêì u ra vaâ chu kyâ taå o trung bònh coá khoaã ng caá ch giaã
ngêî u nhiïn coá thïí àûúå c choå n nhúâ maä trong chu kyâ giaã ngêî u nhiïn. Loaå i phên
chia thûå c hiïå n trong quaá trònh chu kyâ giaã ngêî u nhiïn naâ y coá thïí coá nhiïì u ngûúâ i
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 37
http://www.ebooks.vdcmedia.com

sûã duå ng kïnh àïí coá nhiïì u truy nhêå p vaâ coá chûá c nùng tiïë n böå hún so vúá i
giao diïå n gheá p kïnh theo maä àún giaã n.
2.7 -Daä y PN

Daä y nhõ phên PN àaä àûúå c biïë t nhû laâ möå t daä y ghi dõch coá phaã n höì i tuyïë n
tñnh daâ i nhêë t hay möå t daä y m coá thïí taå o thaâ nh böå ghi dõch bêå c m, daä y m {mj}coá
chu kyâ laâ (2m -1) vaâ coá thïí àûúå c taå o ra búã i phûúng trònh àa thûá c h(x)
h(x) = x
n
+ h
n-1
x
n-1
+ ... + h
1
x + 1 (2.25)
hi coá giaá trõ nhõ phên 0 hoùå c 1 theo phûúng trònh sau:

Hònh 2.17 laâ möå t böå taå o daä y m. Möî i chuöî i m taå o ra búã i h(x) coá (2m -1) con söë 1
vaâ
(2m-1-1) con söë 0 . Daä y m coá möå t haâ m tûúng quan tuêì n hoaâ n vúá i hai giaá trõ sûã
duå ng phûúng trònh sau:

(2.27)
) 26 . 2 ( m m h ... m h m h m
1 n j 1 n 2 j 2 1 j 1 j
⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ·
+ − − − −
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 38
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Trong phûúng trònh trïn thò ( biïí u thõ maå ch modul 2 (XOR) vaâ w
{mi(mi+j}laâ giaá trõ troå ng söë cuã a daä y {mi ( mi+j}(nghôa laâ söë lûúå ng con söë 1
trong {mi ( mi+j}). Thûå c tïë thò daä y {mj} coá giaá trõ {0,1} thûúâ ng àûúå c phaá t ài úã
daå ng soá ng hai cûå c p(t) vúá i biïn àöå +, -thu àûúå c nhúâ phûúng trònh sau:


(2.28)

Trong phûúng trònh trïn thò g(t) laâ àöå röå ng chip Tc vaâ laâ möå t xung chûä
nhêå t coá biïn àöå àún võ. Daä y {pj} laâ möå t daä y giaá trõ {-1, 1} coá sûå tûå àöå ng tûúng
quan giöë ng nhû laâ daä y {mj}.

(2.29)
Phûúng trònh trïn laâ thûå c, vò cöå ng mod -2 thïm ( vúá i {mj} trúã thaâ nh pheá p
nhên vúá i {pj}. Haâ m tûå àöå ng tûúng quan tiïu chuêí n cuã a daå ng soá ng hai cûå c tuêì n
hoaâ n p(t) biïí u thõ cho daä y m seä thu àûúå c nhúâ sûã duå ng phûúng trònh.
(2.30)

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 39
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Daå ng soá ng p(t) trïn hònh veä 2.18
Mêå t àöå phöí cöng suêë t cuã a daå ng soá ng p(t) daä y m laâ pheá p biïë n àöí i Fourier
cuã a p(t) vaâ àûúå c tñnh bùç ng phûúng trònh:


Hònh 2.18. Haâ m tûå àöå ng tûúng quan tiïu chuêí n cuã a daä y m


Hònh 2.19. Mêå t àöå phöí cöng suêë t cuã a daä y m
Trong hònh trïn chuá ng ta coá thïí thêë y rùç ng khi chu kyâ cuã a daä y m daâ i ra hún
thò caá c àûúâ ng phöí trúã nïn gêì n nhau hún. Àùå c tñnh cuã a daä y m àaä biïë t. Daä y m coá
thïí tuên theo 2 chip m trong p(t) vaâ coá thïí àûúå c sao cheá p búã i böå nhiïî u duâ ng àïí
tñnh toaá n àûúâ ng kïë t nöë i phaã n höì i cuã a böå ghi dõch phaã n höì i tuyïë n tñnh sûã duå ng
thuêå t toaá n Berlakame. Àïí nêng cao khaã nùng chöë ng nhiïî u, caá c àêì u ra tûâ böå ghi
dõch phaã n höì i tuyïë n tñnh khöng àûúå c sûã duå ng tûá c thúâ i. Thay vaâ o àoá , àêì u ra tûâ
nhiïì u àêì u cuöë i coá thïí töí húå p laå i thaâ nh maå ch logic khöng tuyïë n tñnh nhùç m taå o
àûúå c àêì u ra daä y PN. Chñnh vò thûå c tïë naâ y maâ caá c daä y PN thûå c hiïå n sûå tñnh toaá n
böå taå o daä y nhúâ viïå c xem xeá t möå t söë daä y. Caá c chuöî i daä y PN laâ bñ mêå t vaâ vò vêå y
( )
( )
( )
( )
) 31 . 2 (
T 1 2
j 2
2 / T
2 / T sin
1 2
2
w
) 1 2 (
1
) w ( S
0 j
c
m
2
c
c
2
m
m
2 m


·

,
`

.
|


]
]
]


+

·
Π
ω δ
ω
ω
δ
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 40
http://www.ebooks.vdcmedia.com

maâ noá àûúå c biïë n àöí i möå t caá ch liïn tuå c. Trong möå t ûá ng duå ng nhû àa truy
nhêå p theo maä DS thò caá c àùå c tñnh àöì ng tûúng quan cuã a daä y PN laâ quan troå ng nhû
caá c àùå c tñnh tûå àöå ng tûúng quan. Trong trûúâ ng húå p daä y m thò tyã söë kñch cúä töë i àa
Ruv.max cuã a haâ m àöì ng tûúng quan giûä a 2 daä y m {uj} vaâ {vj} àöë i vúá i kñch cúá
töë i àa R(0) = 2m -1 cuã a haâ m tûå àöå ng tûúng quan laâ nhû sau: vúá i m = 11, noá laâ
0,14 vaâ vúá i m = 3 noá laâ 0,71. Coá thïí choå n möå t böå daä y m nhoã maâ daä y naâ y coá giaá
trõ àöì ng tûúng quan lúá n nhêë t thêå m chñ coâ n nhoã hún, khi àoá giaá trõ cuã a daä y m
trong subset laâ àuã nhoã vaâ vò thïë khöng thïí sûã duå ng trong CDMA. Daä y Gold,
Kasami vaâ Bent vúá i chu kyâ 2m -1 coá giaá trõ àöì ng tûúng quan àónh sao cho àuã
nhoã vaâ thñch húå p vúá i àa truy nhêå p theo maä DS.
Trong baã ng 2.1 laâ caá c giaá trõ àónh cuã a àöì ng tûúng quan töë i àa àöë i vúá i caá c
chuöî i àaä àûúå c cho trûúá c trong hònh 2.20(a) vaâ (b), cêë u truá c böå ghi dõch sûã duå ng
àïí taå o daä y Gold coá chu kyâ 511 chip vaâ 1023 chip àûúå c àûa ra.

Hoå m Kñch cúä Ruv.max
Gold Leã 2
m +
1 1+2
(m+1/2)

Gold 2(mod 4) 2
m+
1 1+2
(m+2)/2

Kasami (small set) Chùé n 2
m/2
1+2
m+2/2

Kasame (large set) Chùé n 2
m/2
(2
m
+1) 1+2
(m+2)/2

Bent 0(mod 4) 2
m/2
1+2
m/2`


Baã ng 2.1. Caá c àùå c tñnh cuã a caá c daä y coá chu kyâ 2m -1

Daä y Gold coá thïí àûúå c taå o ra tûâ 2 daä y m nhúâ sûã duå ng böå cöå ng mod-2 àïí
thïm vaâ o möî i möå t chip cuã a daä y m 1 thaâ nh daä y m 2. Sau àoá möî i möå t chip àûúå c
dõch chuyïí n theo daä y m 1 àïí coá àûúå c goá c pha múá i vaâ taå o ra daä y Gold thûá hai,
sau àoá pheá p cöå ng àoá laå i àûúå c lùå p laå i. Quaá trònh cöå ng möî i pha cuã a daä y m 1 thaâ nh
daä y m 2 naâ y khöng chuyïí n dõch taå o ra daä y gold khaá c coá chu kyâ ( 2m-1).
Vúá i trûúâ ng húå p 2 chu kyâ göë c cuã a daä y m thò quaá trònh naâ y taå o ra daä y gold
(2
m
+1).
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 41
http://www.ebooks.vdcmedia.com2.8 -Àöì ng böå maä trong caá c hïå thöë ng thöng tin traã i phöí

Thaâ nh cöng cuã a möå t hïå thöë ng traã i phöí phuå thuöå c vaâ o maá y thu taå o ra möå t
chuöî i tñn hiïå u PN laâ baã n sao cuã a chuöî i PN úã maá y phaá t vaâ àöì ng böå vúá i tñn hiïå u
PN thu àûúå c. Maá y thu chó biïë t daå ng tñn hiïå u PN nhûng khöng biïë t pha cuã a tñn
hiïå u PN thu àûúå c do àoá maá y thu phaã i thûå c hiïå n àöì ng böå . Noá i chung àöì ng böå
àûúå c thûå c hiïå n theo hai bûúá c: bûúá c àêì u tiïn àûúå c goå i laâ bùæ t maä thûå c hiïå n àöì ng
böå cuã a tñn hiïå u thu vaâ tñn hiïå u PN nöå i trong möå t daã i naâ o àoá (khoaã ng möå t chip
hay nhoã hún). Bûúá c hai àûúå c goå i laâ baá m maä thûå c hiïå n hiïå u chónh hiïå u söë cuã a hai
pha àïë n 0.
Tñn hiïå u thu laâ :
r(t) = s(t) + n(t)
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 42
http://www.ebooks.vdcmedia.com

trong àoá n(t) laâ taå p êm Gausú trùæ ng cöå ng coá mêå t àöå phöí cöng suêë t hai biïn laâ
N0/2 W/Hz vaâ s(t) laâ tñn hiïå u DS/SS àûúå c xaá c àõnh:
s(t) = 21/2Pc(t + τ1)b(t + τ1)cos(2Πfct + θ) (2.32)
trong àoá P laâ cöng suêë t trung bònh cuã a s(t) úã àêì u vaâ o maá y thu, c(t) laâ tñn hiïå u PN,
b = (1 laâ söë liïå u, fc laâ têì n söë soá ng mang vaâ ( laâ pha soá ng mang.

Thöng thûúâ ng böå loå c BPF coá bùng thöng röå ng bao truâ m bùng têì n cuã a tñn
hiïå u DS/SS vúá i têì n söë trung têm laâ fc àïí loaå i boã taå p êm cuâ ng nhiïî u ngoaâ i bùng.
Àöë i vúá i tñn hiïå u DS/SS àöå röå ng bùng têì n cuã a böå loå c BPF vaâ o khoaã ng 2/Tc.
Maá y thu thûå c hiïå n möå t söë chûá c nùng: bùæ t PN, baá m PN, khöi phuå c, baá m
soá ng mang vaâ giaã i àiïì u chïë . Sau khi hïå thöë ng con bùæ t maä PN àaä thûå c hiïå n chûá c
nùng cuã a mònh noá taå o ra möå t tñn hiïå u c(t + (), trong àoá |( -(1|<(Tc, vúá i ( laâ möå t
hùç ng söë nhoã . Àïí pha ( nùç m trong daã i ((1 -(Tc, (1 + (Tc) hïå thöë ng con bùæ t maä
phaã i tòm kiïë m úã möå t têå p pha vaâ choå n àûúå c pha tûúng quan vúá i tñn hiïå u thu PN
cao nhêë t. Khi pha cuã a tñn hiïå u PN nùç m trong daã i (Tc cuã a tñn hiïå u PN thu maå ch
baá m seä laâ m tiïë p nhiïå m vuå vaâ bùç ng caá ch sûã duå ng möå t maå ch höì i tiïë p seä àûa hiïå u
pha vïì 0. Maå ch khöi phuå c soá ng mang lêë y ra soá ng mang tûâ tñn hiïå u thu. Soá ng

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 43
http://www.ebooks.vdcmedia.com

mang vaâ tñn hiïå u PN àûúå c sûã duå ng trong quaá trònh giaã i traã i phöí vaâ giaã i àiïì u chïë
àïí nhêå n àûúå c b(t).
Trong phêì n lúá n caá c trûúâ ng húå p, bùæ t maä PN àûúå c thûå c hiïå n trûúá c hay laâ
cuâ ng quaá trònh khöi phuå c soá ng mang vaâ baá m. Vò thïë trong khi baá m têì n söë soá ng
mang vaâ pha chûa coá , nghôa laâ phaã i giaã i àiïì u chïë khöng nhêë t quaá n cho maå ch bùæ t.
Khi àaä bùæ t àûúå c pha cuã a maä PN, maå ch baá m bùæ t àêì u hoaå t àöå ng. Maå ch baá m maä
PN vaâ baá m soá ng mang hoaå t àöå ng liïn tuå c trong khi maå ch bùæ t dûâ ng sau khi bùæ t
àûúå c maä PN.
Nïë u coá hiïå u ûá ng Dopler laâ m dõch têì n söë soá ng mang thò maá y thu coá thïí
thay àöí i cho phuâ húå p.
Sú àöì khöë i cuã a maá y thu hïå thöë ng FH/SS tûúng tûå , chó khaá c maå ch khöi
phuå c soá ng mang khöng cêì n thiïë t khi sûã duå ng giaã i àiïì u chïë khöng nhêë t quaá n.


TRÕNH QUÖË C BAÃ O 44
http://www.ebooks.vdcmedia.comPHÊÌ N II: ÛÁ NG DUÅ NG CÖNG NGHÏÅ CDMA TRONG THÖNG TIN DI
ÀÖÅ NG

CHÛÚNG III
Töí ng quan vïì Cöng nghïå CDMA

3.1 -Töí ng quan

Lyá thuyïë t vïì CDMA àaä àûúå c xêy dûå ng tûâ nhûä ng nùm 1950 vaâ àûúå c aá p
duå ng trong thöng tin quên sûå tûâ nhûä ng nùm 1960. Cuâ ng vúá i sûå phaá t triïín cuã a
cöng nghïå baá n dêî n vaâ lyá thuyïë t thöng tin trong nhûä ng nùm 1980, CDMA àaä
àûúå c thûúng maå i hoaá tûâ phûúng phaá p thu GPS vaâ Ommi-TRACS, phûúng phaá p
naâ y cuä ng àaä àûúå c àïì xuêë t trong hïå thöë ng töí ong cuã a Qualcomm -Myä vaâ o nùm
1990.
CDMA sûã duå ng kyä thuêå t traã i phöí nïn nhiïì u ngûúâ i sûã duå ng coá thïí chiïë m
cuâ ng kïnh vö tuyïë n àöì ng thúâ i tiïë n haâ nh caá c cuöå c goå i. Nhûä ng ngûúâ i sûã duå ng noá i
trïn àûúå c phên biïå t lêî n nhau nhúâ duâ ng möå t maä àùå c trûng khöng truâ ng vúá i bêë t kò
ai. Kïnh vö tuyïë n àûúå c duâ ng laå i úã möî i cell trong toaâ n maå ng, vaâ nhûä ng kïnh naâ y
cuä ng àûúå c phên biïå t nhau nhúâ maä traã i phöí giaã ngêî u nhiïn. Möå t kïnh CDMA
röå ng 1,23 MHz vúá i hai daã i biïn phoâ ng vïå 0,27 MHz, töí ng cöå ng 1,77 MHz.
CDMA duâ ng maä traã i phöí coá töë c àöå cùæ t (chip rate) 1,2288 MHz. Doâ ng dûä liïå u
göë c àûúå c maä hoaá vaâ àiïì u chïë úã töë c àöå cùæ t. Töë c àöå naâ y chñnh laâ töë c àöå maä àêì u ra
(maä traã i phöí giaã ngêî u nhiïn, PN Pseudonoise: giaã taå p êm) cuã a maá y phaá t PN. Möå t
cùæ t laâ phêì n dûä liïå u maä hoá a qua cöí ng XOR.
Àïí neá n phöí trúã laå i dûä liïå u göë c thò maá y thu phaã i duâ ng maä traã i phöí PN chñnh
xaá c nhû khi tñn hiïå u àûúå c xûã lyá úã maá y phaá t. Nïë u maä PN úã maá y thu khaá c hoùå c

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 45
http://www.ebooks.vdcmedia.com

khöng àöì ng böå vúá i maä PN tûúng ûá ng úã maá y phaá t thò tin tûá c khöng thïí thu
nhêå n àûúå c.
Trong CDMA sûå traã i phöí tñn hiïå u àaä phên böë nùng lûúå ng tñn hiïå u vaâ o möå t
daã i têì n rêë t röå ng hún phöí cuã a tñn hiïå u göë c. úã phña thu, phöí cuã a tñn hiïå u laå i àûúå c
neá n trúã laå i vïì phöí cuã a tñn hiïå u göë c.

3.2 -Thuãtuå c phaá t/thu tñn hiïå u

1/ Tñn hiïå u söë liïå u thoaå i (9,6 Kb/s) phña phaá t àûúå c maä hoaá , lùå p, cheâ n vaâ
àûúå c nhên vúá i soá ng mang f o vaâ maä PN úã töë c àöå 1,2288 Mb/s (9,6 Kb/s x 128).
2/ Tñn hiïå u àaä àûúå c àiïì u chïë ài qua möå t böå loå c bùng thöng coá àöå röå ng
bùng 1,25 MHZ sau àoá phaá t qua anten.
3/ úã àêì u thu, soá ng mang vaâ maä PN cuã a tñn hiïå u thu àûúå c tûâ anten àûúå c
àûa àïë n böå tûúng quan qua böå loå c bùng thöng àöå röå ng bùng 1,25 MHz vaâ söë liïå u
thoaå i mong muöë n àûúå c taá ch ra àïí taá i taå o laå i söë liïå u thoaå i nhúâ sûã duå ng böå taá ch
cheâ n vaâ giaã i maä .
Hònh 3.1. Sú àöì phaá t/thu CDMA

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 46
http://www.ebooks.vdcmedia.com

3.3 -Caá c àùå c tñnh cuã a CDMA

3.3.1. Tñnh àa daå ng cuã a phên têå p

Trong hïå thöë ng àiïì u chïë bùng heå p nhû àiïì u chïë FM analog sûã duå ng trong
hïå thöë ng àiïå n thoaå i töí ong thïë hïå àêì u tiïn thò tñnh àa àûúâ ng taå o nïn nhiïì u fading
nghiïm troå ng. Tñnh nghiïm troå ng cuã a vêë n àïì fading àa àûúâ ng àûúå c giaã m ài
trong àiïì u chïë CDMA bùng röå ng vò caá c tñn hiïå u qua caá c àûúâ ng khaá c nhau àûúå c
thu nhêå n möå t caá ch àöå c lêå p. Fading àa àûúâ ng khöng thïí loaå i trûâ hoaâ n toaâ n àûúå c
vò vúá i caá c hiïå n tûúå ng fading àa àûúâ ng xaã y ra liïn tuå c do àoá böå giaã i àiïì u chïë
khöng thïí xûã lyá tñn hiïå u thu möå t caá ch àöå c lêå p àûúå c.
Phên têå p laâ möå t hònh thûá c töë t àïí laâ m giaã m fading, coá 3 loaå i phên têå p laâ
theo thúâ i gian, theo têì n söë vaâ theo khoaã ng caá ch.
* Phên têå p theo thúâ i gian àaå t àûúå c nhúâ sûã duå ng viïå c cheâ n vaâ maä sûã a sai.
* Hïå thöë ng CDMA bùng röå ng ûá ng duå ng phên têå p theo têì n söë nhúâ viïå c múã
röå ng khaã nùng baá o hiïå u trong möå t bùng têì n röå ng vaâ fading liïn húå p vúá i têì n söë
thûúâ ng coá aã nh hûúã ng àïë n bùng têì n baá o hiïå u (200 -300) KHz.
* Phên têå p theo khoaã ng caá ch hay theo àûúâ ng truyïì n coá thïí àaå t àûúå c theo 3
phûúng phaá p sau:
+ Thiïë t lêå p nhiïì u àûúâ ng baá o hiïå u (chuyïí n vuâ ng mïì m) àïí kïë t nöë i maá y di
àöå ng àöì ng thúâ i vúá i 2 hoùå c nhiïì u BS.
+ Sûã duå ng möi trûúâ ng àa àûúâ ng qua chûá c nùng traã i phöí giöë ng nhû böå thu
queá t thu nhêå n vaâ töí húå p caá c tñn hiïå u phaá t vúá i caá c tñn hiïå u phaá t khaá c trïî thúâ i gian.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 47
http://www.ebooks.vdcmedia.com

+ Àùå t nhiïì u anten taå i BS. Hai cùå p anten thu cuã a BS, böå thu àa àûúâ ng vaâ
kïë t nöë i vúá i nhiïì u BS (chuyïí n vuâ ng mïì m).
Caá c loaå i phên têå p àïí nêng cao hoaå t àöå ng cuã a hïå thöë ng CDMA àûúå c chó ra trïn
hònh 3.2 vaâ àûúå c toá m tùæ t nhû sau:

Hònh 3.2. Caá c quaá trònh phên têå p trong CDMA

Phên têå p anten coá thïí dïî daâ ng aá p duå ng àöë i vúá i hïå thöë ng FDMA vaâ
TDMA. Phên têå p theo thúâ i gian coá thïí àûúå c aá p duå ng cho têë t caã caá c hïå thöë ng söë
coá töë c àöå maä truyïì n dêî n cao vúá i thuã tuå c sûã a sai yïu cêì u.
Daã i röå ng cuã a phên têå p theo àûúâ ng truyïì n coá thïí àûúå c cung cêë p nhúâ àùå c
tñnh duy nhêë t cuã a hïå thöë ng CDMA daä y trûå c tiïë p vaâ mûá c àöå phên têå p cao taå o nïn
nhûng hoaå t àöå ng töë t hún trong möi trûúâ ng EMI lúá n.
Böå àiïì u khiïí n àa àûúâ ng taá ch daå ng soá ng PN nhúâ sûã duå ng böå tûúng quan
song song. Maá y di àöå ng sûã duå ng 3 böå tûúng quan, BS sûã duå ng 4 böå tûúng quan.
Maá y thu coá böå tûúng quan song song goå i laâ maá y thu queá t, noá xaá c àõnh tñn hiïå u
thu theo möî i àûúâ ng vaâ töí húå p, giaã i àiïì u chïë têë t caã caá c tñn hiïå u thu àûúå c. Fading
coá thïí xuêë t hiïå n trong möî i tñn hiïå u thu nhûng khöng coá sûå tûúng quan giûä a caá c
àûúâ ng thu. Vò vêå y töí ng caá c tñn hiïå u thu àûúå c coá àöå tin cêå y cao vò khaã nùng coá
fading àöì ng thúâ i trong têë t caã caá c tñn hiïå u thu àûúå c laâ rêë t thêë p.
Nhiïì u böå taá ch tûúng quan coá thïí aá p duå ng möå t caá ch àöì ng thúâ i cho hïå
thöë ng thöng tin coá 2 BS sao coá thïí thûå c hiïå n àûúå c chuyïí n vuâ ng mïì m cho maá y di
àöå ng.

3.3.2. Àiïì u khiïí n cöng suêë t CDMA
ÚÃ caá c hïå thöë ng thöng tin di àöå ng töí ong CDMA, caá c maá y di àöå ng àïì u
phaá t chung úã möå t têì n söë úã cuâ ng möå t thúâ i gian nïn chuá ng gêy nhiïî u àöì ng kïnh
àöë i vúá i nhau. Chêë t lûúå ng truyïì n dêî n cuã a àûúâ ng truyïì n vö tuyïî n àöë i vúá i tûâ ng
ngûúâ i sûã duå ng trong möi trûúâ ng àa ngûúâ i sûã duå ng phuå thuöå c vaâ o tyã söë Eb/No,
trong àoá Eb laâ nùng lûúå ng bit coâ n No laâ mêå t àöå taå p êm trùæ ng GAUSÚ cöå ng bao
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 48
http://www.ebooks.vdcmedia.com

göì m tûå taå p êm vaâ taå p êm quy àöí i tûâ maá y phaá t cuã a ngûúâ i sûã duå ng khaá c. Àïí
àaã m baã o tyã söë Eb/No khöng àöí i vaâ lúá n hún ngûúä ng yïu cêì u cêì n àiïì u khiïí n cöng
suêë t cuã a caá c maá y phaá t cuã a ngûúâ i sûã duå ng theo khoaã ng caá ch cuã a noá vúá i traå m göë c.
Nïë u úã caá c hïå thöë ng FDMA vaâ TDMA viïå c àiïì u khiïí n cöng suêë t khöng aã nh
hûúã ng àïë n dung lûúå ng thò úã hïå thöë ng CDMA viïå c àiïì u khiïí n cöng suêë t laâ bùæ t
buöå c vaâ àiïì u khiïí n cöng suêë t phaã i nhanh nïë u khöng dung lûúå ng hïå thöë ng seä
giaã m.
Dung lûúå ng cuã a möå t hïå thöë ng CDMA àaå t giaá trõ cûå c àaå i nïë u cöng suêë t
phaá t cuã a caá c maá y di àöå ng àûúå c àiïì u khiïí n sao cho úã traå m göë c cöng suêë t thu
àûúå c laâ nhû nhau àöë i vúá i têë t caã caá c ngûúâ i sûã duå ng. Àiïì u khiïí n cöng suêë t àûúå c sûã
duå ng cho àûúâ ng lïn àïí traá nh hiïå n tûúå ng gêì n xa vaâ giaã m thiïí u aã nh hûúã ng cuã a
nhiïî u lïn dung lûúå ng hïå thöë ng.
Àöë i vúá i cöng suêë t àûúâ ng xuöë ng khöng cêì n àiïì u khiïí n cöng suêë t úã hïå
thöë ng àún ö, vò nhiïî u gêy ra búã i ngûúâ i sûã duå ng khaá c luön úã mûá c khöng àöí i àöë i
vúá i tñn hiïå u hûä u ñch. Têë t caã caá c tñn hiïå u àïì u àûúå c phaá t chung vò thïë khöng xaã y ra
sûå khaá c biïå t töí n hao truyïì n soá ng nhû úã àûúâ ng lïn. Ngoaâ i viïå c giaã m hiïå n tûúå ng
gêì n xa, àiïì u khiïí n cöng suêë t coâ n àûúå c sûã duå ng àïí laâ m giaã m hiïå n tûúå ng che töë i
vaâ duy trò cöng suêë t phaá t trïn möå t ngûúâ i sûã duå ng, cêì n thiïë t àïí àaã m baã o tyã söë löî i
bit úã mûá c cho trûúá c úã mûá c töë i thiïí u. Nhû vêå y àiïì u khiïí n cöng suêë t coâ n giuá p
phêì n laâ m tùng tuöí i thoå pin cuã a maá y cêì m tay.

3.3.3. Dung lûúå ng
Viïå c phên tñch dung lûúå ng cuã a caá c hïå thöë ng thöng tin di àöå ng phaã i dûå a
trïn rêë t nhiïì u caá c thöng söë khaá c nhau. Thöng söë coá giaá trõ nhêë t laâ hiïå u suêë t sûã
duå ng têì n söë vaâ töë c àöå bit chuêí n hoaá cûå c àaå i.
Caá c hïå thöë ng CDMA thûúâ ng àûúå c coi laâ coá dung lûúå ng cao hún so vúá i
caá c hïå thöë ng FDMA vaâ TDMA vò úã hïå thöë ng naâ y hïå söë taá i sûã duå ng têì n söë bùç ng
1, nghôa laâ caá c traå m göë c caå nh nhau coá thïí sûã duå ng cuâ ng möå t bùng têì n. Tuy
nhiïn, nhiïî u giao thoa àöì ng kïnh laâ möå t trúã ngaå i úã caá c maå ng CDMA, nhiïî u naâ y
thûúâ ng àûúå c goå i laâ nhiïî u giao thoa àa thêm nhêå p (MAI -Multiple Access
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 49
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Interference) hay nhiïî u giao thoa àa ngûúâ i sûã duå ng (MUI - Multiple User
Interference).

3.3.4. Böå maä -giaã i maä thoaå i vaâ töë c àöå söë liïå u biïë n àöí i
Böå maä -giaã i maä thoaå i cuã a hïå thöë ng CDMA àûúå c thiïë t kïë vúá i caá c töë c àöå
biïë n àöí i 8 Kb/s. Dõch vuå thoaå i 2 chiïì u cuã a töë c àöå söë liïå u biïë n àöí i cung cêë p thöng
tin thoaå i coá sûã duå ng thuêå t toaá n maä -giaã i maä thoaå i töë c àöå söë liïå u biïë n àöí i àöå ng
giûä a BS vaâ maá y di àöå ng. Böå maä -giaã i maä thoaå i phña phaá t lêë y mêî u tñn hiïå u thoaå i
àïí taå o ra caá c goá i tñn hiïå u thoaå i àûúå c maä hoaá duâ ng àïí truyïì n túá i böå maä - giaã i maä
thoaå i phña thu. Böå maä -giaã i maä thoaå i phña thu seä giaã i maä caá c goá i tñn hiïå u thoaå i
thu àûúå c thaâ nh caá c mêî u tñn hiïå u thoaå i.
Hai böå maä -giaã i maä thoaå i thöng tin vúá i nhau úã 4 nêë c töë c àöå truyïì n dêî n laâ
9600 b/s, 4800 b/s, 2400 b/s, 1200 b/s, caá c töë c àöå naâ y àûúå c choå n theo àiïì u kiïå n
hoaå t àöå ng vaâ theo baã n tin hoùå c söë liïå u. Thuêå t toaá n maä -giaã i maä thoaå i chêë p nhêå n
CELP (maä dûå àoaá n tuyïë n tñnh thûå c tïë ), thuêå t toaá n duâ ng cho hïå thöë ng CDMA laâ
QCELP.
Böå maä -giaã i maä thoaå i biïë n àöí i sûã duå ng ngûúä ng tûúng thñnh àïí choå n töë c
àöå söë liïå u. Ngûúä ng àûúå c àiïì u khiïí n theo cûúâ ng àöå cuã a taå p êm nïì n vaâ töë c àöå söë
liïå u seä chó chuyïí n àöí i thaâ nh töë c àöå cao khi coá tñn hiïå u thoaå i vaâ o. Do àoá , taå p êm
nïì n bõ triïå t ài àïí taå o ra sûå truyïì n dêî n thoaå i chêë t lûúå ng cao trong möi trûúâ ng taå p
êm.

3.3.5. Baã o mêå t cuöå c goå i
Hïå thöë ng CDMA cung cêë p chûá c nùng baã o mêå t cuöå c goå i mûá c àöå cao vaâ vïì
cú baã n laâ khöng taå o ra xuyïn êm, viïå c sûã duå ng maá y thu tòm kiïë m vaâ sûã duå ng bêë t
húå p phaá p kïnh RF laâ khoá khùn àöë i vúá i hïå thöë ng töí ong söë CDMA búã i vò tñn hiïå u
CDMA àaä àûúå c scrambling (tröå n). Vïì cú baã n thò cöng nghïå CDMA cung cêë p
khaã nùng baã o mêå t cuöå c goå i vaâ caá c khaã nùng baã o vïå khaá c, tiïu chuêí n àïì xuêë t göì m
khaã nùng xaá c nhêå n vaâ baã o mêå t cuöå c goå i àûúå c àõnh roä trong EIA/TIA/IS-54-B.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 50
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Coá thïí maä hoaá kïnh thoaå i söë möå t caá ch dïî daâ ng nhúâ sûã duå ng DES hoùå c caá c
cöng nghïå maä tiïu chuêí n khaá c.

3.3.6. Chuyïí n giao (handoff) úãCDMA
úã caá c hïå thöë ng thöng tin di àöå ng töí ong, chuyïí n giao xaã y ra khi traå m di
àöå ng àang laâ m caá c thuã tuå c thêm nhêå p maå ng hoùå c àang coá cuöå c goå i. Muå c àñch
cuã a chuyïí n giao laâ àïí àaã m baã o chêë t lûúå ng àûúâ ng truyïì n khi möå t traå m di àöå ng
rúâ i xa traå m göë c àang phuå c vuå noá . Khi àoá , noá phaã i chuyïí n lûu lûúå ng sang möå t
traå m göë c múá i hay möå t kïnh múá i. úã CDMA töì n taå i hai daå ng chuyïí n giao laâ
chuyïí n giao mïì m (Soft Handoff) vaâ hai daå ng chuyïí n giao cûá ng (Hard Handoff).
+ Chuyïí n giao giûä a caá c ö hay chuyïí n giao mïì m (Soft Handoff).
+ Chuyïí n giao giûä a caá c àoaå n ö (Intersector) hay chuyïí n giao mïì m hún
(Softer Handoff).
+ Chuyïí n giao cûá ng giûä a hïå thöë ng CDMA naâ y vúá i hïå thöë ng CDMA khaá c.
+ Chuyïí n giao cûá ng giûä a hïå thöë ng CDMA àïë n hïå thöë ng tûúng tûå .

3.3.7. Taá ch tñn hiïå u thoaå i
Trong thöng tin 2 chiïì u song cöng töí ng quaá t thò tyã söë chiïë m duå ng taã i cuã a
tñn hiïå u thoaå i khöng lúá n hún khoaã ng 35%. Trong trûúâ ng húå p khöng coá tñn hiïå u
thoaå i trong hïå thöë ng TDMA vaâ FDMA thò khoá aá p duå ng yïë u töë tñch cûå c thoaå i vò
trïî thúâ i gian àõnh võ laå i kïnh tiïë p theo laâ quaá daâ i. Nhûng do töë c àöå truyïì n dêî n söë
liïå u giaã m nïë u khöng coá tñn hiïå u thoaå i trong hïå thöë ng CDMA nïn giao thoa úã
ngûúâ i sûã duå ng khaá c giaã m möå t caá ch àaá ng kïí . Dung lûúå ng hïå thöë ng CDMA tùng
khoaã ng 2 lêì n vaâ suy giaã m truyïì n dêî n trung bònh cuã a maá y di àöå ng giaã m khoaã ng
1/2 vò dung lûúå ng àûúå c xaá c àõnh theo mûá c giao thoa úã nhûä ng ngûúâ i sûã duå ng
khaá c.

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 51
http://www.ebooks.vdcmedia.com

3.3.8. Taá i sûãduå ng têì n söë vaâ vuâ ng phuãsoá ng
Têë t caã caá c BS àïì u taá i sûã duå ng kïnh bùng röå ng trong hïå thöë ng CDMA.
Giao thoa töí ng úã tñn hiïå u maá y di àöå ng thu àûúå c tûâ BS vaâ giao thoa taå o ra trong
caá c maá y di àöå ng cuã a cuâ ng möå t BS vaâ giao thoa taå o ra trong caá c maá y di àöå ng cuã a
BS bïn caå nh. Noá i caá ch khaá c, tñn hiïå u cuã a möî i möå t maá y di àöå ng giao thoa vúá i tñn
hiïå u cuã a têë t caã caá c maá y di àöå ng khaá c. Giao thoa töí ng tûâ têë t caã caá c maá y di àöå ng
bïn caå nh bùç ng möå t nûã a cuã a giao thoa töí ng tûâ caá c maá y di àöå ng khaá c trong cuâ ng
möå t BS. Hiïå u quaã taá i sûã duå ng têì n söë cuã a caá c BS khöng àõnh hûúá ng laâ khoaã ng
65%, àoá laâ giao thoa töí ng tûâ caá c maá y di àöå ng khaá c trong cuâ ng möå t BS vúá i giao
thoa tûâ têë t caã caá c BS.
Hònh 3.3 trònh baâ y giao thoa tûâ caá c BS bïn caå nh theo %. Giao thoa tûâ möî i
BS trong voâ ng biïn thûá nhêë t tûúng ûá ng vúá i 6% cuã a giao thoa töí ng.
Do àoá , giao thoa tûâ voâ ng biïn thûá nhêë t laâ gêë p 6 lêì n 6%, tûá c laâ 36%, vaâ
giao thoa töí ng do voâ ng thûá 2 vaâ voâ ng ngoaâ i laâ nhoã hún 4%. Trong trûúâ ng húå p
anten cuã a BS laâ àõnh hûúá ng (tûá c laâ buá p soá ng anten 120 o) thò giao thoa trung
bònh giaã m xuöë ng 1/3 vò möî i anten kiïí m soaá t nhoã hún 1/3 söë lûúå ng maá y di àöå ng
trong BS. Do àoá , dung lûúå ng cung cêë p búã i toaâ n böå hïå thöë ng tùng lïn xêë p xó 3
lêì n.
Hònh 3.3. Giao thoa tûâ BS bïn caå nh
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 52
http://www.ebooks.vdcmedia.com

3.3.9. Giaá trõ Eb/No thêë p (hay C/I) vaâ chöë ng löî i
Eb/No laâ tyã söë cuã a nùng lûúå ng trïn möî i bit àöë i vúá i mêå t àöå phöí cöng suêë t
taå p êm, àoá laâ giaá trõ tiïu chuêí n àïí so saá nh hiïå u suêë t cuã a phûúng phaá p àiïì u chïë vaâ
maä hoaá söë .
Khaá i niïå m Eb/No tûúng tûå nhû tyã söë soá ng mang taå p êm cuã a phûúng phaá p
FM analog. Do àöå röå ng kïng bùng têì n röå ng àûúå c sûã duå ng maâ hïå thöë ng CDMA
cung cêë p möå t hiïå u suêë t vaâ àöå dû maä sûã a sai cao. Noá i caá ch khaá c thò àöå röå ng kïnh
bõ giúá i haå n trong hïå thöë ng àiïì u chïë söë bùng têì n heå p, chó caá c maä sûã a sai coá hiïå u
suêë t vaâ àöå dû thêë p laâ àûúå c pheá p sûã duå ng sao cho giaá trõ Eb/No cao hún giaá trõ maâ
CDMA yïu cêì u. Maä sûã a sai trûúá c àûúå c sûã duå ng trong hïå thöë ng CDMA cuâ ng vúá i
giaã i àiïì u chïë söë hiïå u suêë t cao. Coá thïí tùng dung lûúå ng vaâ giaã m cöng suêë t yïu
cêì u vúá i maá y phaá t nhúâ giaã m Eb/No.

3.3.10. Dung lûúå ng mïì m
Hiïå n taå i FCC (Uyã ban thöng tin liïn bang cuã a Myä ) êë n àõnh phöí têì n 25
MHz cho hïå thöë ng töí ong, hïå thöë ng naâ y àûúå c phên böí àöì ng àïì u cho 2 cöng ty
viïî n thöng theo caá c vuâ ng. Daã i phöí naâ y àûúå c phên phöë i laå i giûä a caá c ö àïí cho
pheá p sûã duå ng lúá n nhêë t laâ 57 kïnh FM analog cho möå t BS 3 -buá p soá ng. Do àoá ,
thuï bao thûá 58 seä khöng àûúå c pheá p coá cuöå c goå i khi lûu lûúå ng bõ ngheä n. Khi àoá
thêå m chñ möå t kïnh cuä ng khöng àûúå c pheá p thïm vaâ o hïå thöë ng naâ y vaâ dung lûúå ng
seä giaã m khoaã ng 35% do traå ng thaá i tùæ c cuöå c goå i. Noá i caá ch khaá c thò hïå thöë ng
CDMA coá möë i liïn quan linh hoaå t giûä a söë lûúå ng ngûúâ i sûã duå ng vaâ loaå i dõch vuå .
Vñ duå , ngûúâ i sûã duå ng hïå thöë ng coá thïí laâ m tùng töí ng söë kïnh trong àa söë thúâ i
gian liïn tuå c àûa àïë n viïå c tùng löî i bit. Chûá c nùng àoá coá thïí laâ m traá nh àûúå c viïå c
tùæ c cuöå c goå i do tùæ c ngheä n kïnh trong traå ng thaá i chuyïí n vuâ ng.
Trong hïå thöë ng analog vaâ hïå thöë ng TDMA söë thò cuöå c goå i àûúå c êë n àõnh
àöë i vúá i àûúâ ng truyïì n luên phiïn hoùå c sûå tùæ c cuöå c goå i xaã y ra trong trûúâ ng húå p tùæ c
ngheä n kïnh trong traå ng thaá i chuyïí n vuâ ng. Nhûng trong hïå thöë ng CDMA thò coá

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 53
http://www.ebooks.vdcmedia.com

thïí thoaã maä n cuöå c goå i thïm vaâ o nhúâ viïå c tùng tyã lïå löî i bit cho túá i khi cuöå c
goå i khaá c hoaâ n thaâ nh.
Cuä ng vêå y, hïå thöë ng CDMA sûã duå ng lúá p dõch vuå àïí cung cêë p dõch vuå chêë t
lûúå ng cao phuå thuöå c vaâ o giaá thaâ nh dõch vuå vaâ êë n àõnh cöng suêë t (dung lûúå ng)
nhiïì u cho caá c ngûúâ i sûã duå ng dõch vuå lúá p cao. Coá thïí cung cêë p thûá tûå ûu tiïn cao
hún àöë i vúá i dõch vuå chuyïí n vuâ ng cuã a ngûúâ i sûã duå ng lúá p dõch vuå cao so vúá i
ngûúâ i sûã duå ng thöng thûúâ ng.

3.4 - Bûúá c tiïë n cöng nghïå CDMA vïì bùng röå ngHiïå n nay àang múã röå ng nghiïn cûá u ûá ng duå ng hïå thöë ng CDMA trong vai
troâ sú àöì àa truy cêå p úã giao diïå n vö tuyïë n cuã a IMT -2000 / UMTS.
CDMA chûá ng toã laâ ûá ng cûã viïn triïí n voå ng nhêë t cho hïå thöë ng thöng tin caá
nhên (PCS), khöng dêy thïë hïå thûá 3 (3G)
Àöå ng lûå c hûúá ng túá i 3G laâ nhu cêì u bûá c xuá c vïì caá c dõch vuå dûä liïå u töë c àöå
cao vaâ cêì n sûã duå ng phöí hiïå u quaã hún. Tûâ 1985 ITU àaä phaá t triïí n IMT -2000. Tûâ
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 54
http://www.ebooks.vdcmedia.com

1990, ETSI àaä bùæ t àêì u tiïu chuêí n hoaá UMTS. Muå c tiïu chuã yïë u cuã a giao diïå n vö
tuyïë n IMT -2000 laâ :
+ Phuã soá ng vaâ di àöå ng hoaâ n haã o trong thöng tin 144 Kbit/s, mong muöë n
àaå t 384 Kbit/s.
+ Phuã soá ng vaâ di àöå ng haå n chïë àöë i vúá i thöng tin 2 Mbit/s.
+ Nêng cao àûúå c hiïå u suêë t sûã duå ng phöí so vúá i hïå thöë ng àaä coá .
+ Coá àöå linh hoaå t cao àïí cung cêë p caá c dõch vuå múá i.
(Lûu yá : caá c töë c àöå trïn laâ chuêí n töë c àöå cuã a ISDN: 144 Kbit/s = 2B + D; 384
Kbit/s = HO; 1920 Kbit/s = H12)

3.5 -Caá c cöng nghïå giao diïå n vö tuyïë n cho 3G

WCDMA
3G chuêí n hoá a bùng thöng 5 MHz. Coá 3 lyá do cho sûå lûå a choå n naâ y:
-Caá c töë c àöå muå c tiïu 144 vaâ 384 Kbit/s àaå t àûúå c vúá i bùng thöng naâ y vaâ
dung lûúå ng khaã quan. Töë c àöå àónh 2 Mbit/s coá thïí àaå t àûúå c trong àiïì u kiïå n haå n
chïë .
-Haå n chïë vïì taâ i nguyïn tham söë .
-5 MHz laâ àuã àïí tùng phên têå p trong möi trûúâ ng truyïì n soá ng nhiïì u tia.
CDMA bùng röå ng baã o àaã m:
-Caá c dõch vuå nhiïì u töë c àöå .
-Dûä liïå u goá i.
-Traã i phöí phûá c húå p.
-Giaã i àiïì u chïë tûúng can úã hûúá ng lïn. Daâ nh möå t pilot riïng cho ngûúâ i
duâ ng.
-Kïnh pilot thïm vaâ o úã hûúá ng xuöë ng àïí taå o chuâ m.
-Chuyïí n giao sang tham söë khaá c möå t caá ch hoaâ n haã o.
-Àiïì u khiïí n cöng suêë t nhanh úã hûúá ng xuöë ng.
-Doâ tòm nhiïì u ngûúâ i duâ ng nhû möå t dõch vuå tuyâ choå n.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 55
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Hai loaå i WCDMA chuã yïë u laâ m cú súã tiïu chuêí n hoaá giao diïå n vö tuyïë n
3G: dõ böå vaâ àöì ng böå .
Sú àöì dõ böå : Caá c traå m göë c khöng àöì ng böå .
Sú àöì àöì ng böå : Caá c BS àöì ng böå lêî n nhau trong vaâ i (s
3.6 -Cêë u truá c WCDMA
Hònh 3.5 giúá i thiïå u quan hïå giûä a caá c sú àöì WCDMA vaâ caá c tiïu chuêí n
hoaá khaá c.


Dûå aá n CDMA dõ böå : WCDMA cuã a ETSI ARIB, TTA II cuã a Haâ n Quöë c...
Dûå aá n CDMA àöì ng böå : TR 45.5 (cdma 2000); TTA 1...

3.6.1. Caá c giaã i phaá p kyä thuêå t
WCDMA khaá c vúá i cdma2000 vïì : töë c àöå chip, cêë u truá c kïnh hûúá ng
xuöë ng, àöì ng böå maå ng.
cdma 2000 coá töë c àöå 3,6864 Mchip/s cho bïì röå ng bùng têì n 5 MHz vúá i
hûúá ng xuöë ng traã i phöí trûå c tiïë p. Töë c àöå 1,2288 Mchip/s cho àa soá ng mang hûúá ng
xuöë ng.
WCDMA traã i phöí trûå c tiïë p vúá i töë c àöå 4,096 Mchip/s.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 56
http://www.ebooks.vdcmedia.com

cdma 2000 phaá t caá c maä traã i phöí khaá c nhau búã i offset cuã a cuâ ng maä PN.
(cdma 2000 vêå n haâ nh àöì ng böå ).
WCDMA duâ ng caá c maä PN khaá c nhau àïí phên biïå t cell, phên biïå t ngûúâ i
duâ ng (WCDMA vêå n haâ nh dõ böå ).


Bùng têì n kïnh 1,25; 5; 10; 20 MHz
Cêë u truá c kïnh RF hûúá ng xuöë ng Traã i phöí trûå c tiïë p
Töë c àöå chip (1,024)
a
/4,096/8,192/16,384 Mc/s
Lùå p 0,22
Àöå daâ i khung 10 ms/20 ms
Àiïì u chïë traã i phöí QPSK cên bùç ng (hûúá ng xuöë ng)
Kïnh QPSK keá p (hûúá ng lïn)
Maå ch truyïì n phûá c húå p
Àiïì u chïë dûä liïå u QPSK (hûúá ng xuöë ng)
BPSK (hûúá ng lïn)
Phaá t hiïå n kïë t nöë i Kïnh pilot gheá p thúâ i gian (hûúá ng lïn vaâ hûúá ng
xuöë ng); khöng coá kïnh pilot chung hûúá ng xuöë ng
Gheá p kïnh hûúá ng lïn Kïnh àiïì u khiïín vaâ pilot gheá p thúâ i gian
Gheá p kïnh I&Q cho kïnh dûä liïå u vaâ kïnh àiïì u
khiïín
Àa töë c àöå Traã i phöí biïë n àöíi vaâ àa maä
Hïå söë traã i phöí 4-256
Àiïì u khiïí n cöng suêë t Voâ ng húã vaâ voâ ng kheá p kñn (1.6 kHz)
Traã i phöí (hûúá ng xuöë ng) Maä trûå c giao daâ i àïí phên biïå t kïnh, maä Gold 218
Traã i phöí (hûúá ng lïn) Maä trûå c giao daâ i àïí phên biïå t kïnh, maä Gold 241
Chuyïín giao Chuyïín giao mïì m
Chuyïín giao khaá c têì n söë

Baã ng 1. Giúá i thiïå u caá c tham söë chuã yïë u cuã a WCDMA.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 57
http://www.ebooks.vdcmedia.com

3.6.2. Soá ng mang
Hònh 3.6 minh hoå a nhaâ khai thaá c coá taâ i nguyïn têì n söë 15 MHz àûúå c chia
thaâ nh 3 daã i. Khoaã ng phoâ ng vïå giûä a caá c daã i nöå i böå nhoã hún giûä a caá c nhaâ khai
thaá c. Ào lûúâ ng vaâ chuyïí n giao giûä a caá c daã i têì n söë àûúå c WCDMA ûá ng duå ng.

3.6.3. Kïnh logic
Kïnh àiïì u khiïí n chung
-Kïnh àiïì u khiïí n quaã ng baá BCCH mang tin tûá c hïå thöë ng vaâ cell.
-Kïnh nhùæ n tin PCH àïí BS nhùæ n túá i MS trong 1 cell.
-Kïnh truy cêå p hûúá ng xuöë ng chuyïí n baã n tin tûâ BS àïë n MS trong 1 cell.
Coá hai kïnh kïnh daâ nh riïng
- Kïnh àiïì u khiïí n daâ nh riïng DCCH göì m kïnh àiïì u khiïí n daâ nh riïng
àûá ng möå t mònh SDCCH vaâ kïnh àiïì u khiïí n liïn kïë t ACCH.
-Kïnh lûu lûúå ng daâ nh riïng DTCH àïí truyïì n dûä liïå u àiïí m àiïí m úã hai
hûúá ng.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 58
http://www.ebooks.vdcmedia.com

3.6.4. Kïnh vêå t lyá
a/ Hûúá ng lïn
Hai kïnh daâ nh riïng DPDCH (truyïì n dûä liïå u) vaâ DPCCH (truyïì n baá o
hiïå u) vaâ möå t kïnh truy cêå p chung RACH.
Möî i khung cuã a DPDCH úã möå t maä àún mang 160 x 2k vúá i k = 0, 1,...,6
tûúng ûá ng vúá i hïå söë traã i phöí 256/2k úã töë c àöå 4,096 Mchip/s.
Nhiïì u dõch vuå töë c àöå khaã biïë n song song coá thïí gheá p kïnh theo thúâ i gian
trong tûâ ng khung DPDCH. Töë c àöå bit cuã a DPDCH thay àöí i tûâ ng khung.
Hêì u hïë t trûúâ ng húå p möî i cuöå c goå i chó àûúå c cêë p möå t kïnh DPDCH cho caá c
dõch vuå chia seã thúâ i gian. Cuä ng coá thïí cêë p nhiïì u kïnh, chùè ng haå n àïí coá hïå söë traã i
phöí àuã lúá n khi truyïì n dûä liïå u cao töë c.


DPDCH àïí :
-Truyïì n pilot cho thu tûúng can.
-Truyïì n bit àiïì u khiïí n cöng suêë t.
-Truyïì n tin tûá c vïì töë c àöå .

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 59
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Gheá p kïnh theo maä vaâ theo IQ (dual channel QPSK) àûúå c duâ ng úã hûúá ng
lïn WCDMA àïí traá nh nhêì m lêî n EMC vúá i DTX. EMC gêy nhiïî u cho thiïë t bõ
àiïå n tûâ .Cuå m truy cêå p ngêî u nhiïn göì m 2 phêì n:
-Phêì n maâ o àêì u 16 x 256 chip (1 ms).
-Phêì n dûä liïå u chiïì u daâ i khaã biïë n.
Trûúá c khi phaá t cuå m truy cêå p ngêî u nhiïn MS cêì n phaã i:
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 60
http://www.ebooks.vdcmedia.com

-Lêë y tin tûá c trïn SCH àïí thûå c hiïå n viïå c àöì ng böå vúá i BS muå c tiïu vïì àöì ng
böå chip, àöì ng böå khe, àöì ng böå khung.
-Tòm kiïë m tin tûá c trïn BCCH vïì maä truy cêå p ngêî u nhiïn duâ ng úã cell hay
daã i quaå t muå c tiïu.
-Àaá nh giaá suy hao àûúâ ng truyïì n hûúá ng xuöë ng àïí tñnh ra cöng suêë t phaá t
cho cuå m truy cêå p ngêî u nhiïn.
Coá thïí truyïì n möå t goá i ngùæ n cuâ ng vúá i cuå m truy cêå p ngêî u nhiïn.

b/ Hûúá ng xuöë ng
Coá ba kïnh chung vêå t lyá
-Kïnh vêå t lyá àiïì u khiïí n chung (sú cêë p vaâ thûá cêë p) CCPCH mang: BCCH,
PCH vaâ PACH.
-Kïnh SCH cung cêë p àõnh thúâ i vaâ MS ào lûúâ ng SCH phuå c vuå chuyïí n
giao.
Kïnh daâ nh riïng (DPDCH vaâ DPCCH) gheá p kïnh theo thúâ i gian. Kyá hiïå u
pilot àûúå c gheá p kïnh trïn BCCH (theo thúâ i gian) àïí phuå c vuå thu tûúng can. Vò
caá c kyá hiïå u pilot laâ daâ nh riïng cho möî i kïë t nöë i nïn noá àûúå c duâ ng àïí àaá nh giaá sûå
hoaå t àöå ng thñch ûá ng cuã a anten, höî trúå àiïì u khiïí n cöng suêë t nhanh úã hûúá ng
xuöë ng. CCPCH sú cêë p mang BCCH vaâ kïnh pilot chung àûúå c gheá p kïnh theo
thúâ i gian. CCPCH coá maä nhû nhau trong têë t caã caá c cell. MS dïî tòm àûúå c BCCH
vaâ phaá t hiïå n maä ngêî u nhiïn hoaá duy nhêë t cuã a traå m göë c khi truy cêå p maå ng.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 61
http://www.ebooks.vdcmedia.com


CCPCH thûá cêë p gheá p kïnh theo thúâ i gian PCH vúá i PACH trong cêë u truá c
siïu khung. Töë c àöå baã n tin cuã a CCPCH laâ khaã biïë n tûâ cell naâ y sang cell khaá c.
Maä xaá c àõnh kïnh CCPCH thûá cêë p àûúå c truyïì n trïn CCPCH sú cêë p.

SCH sú cêë p khöng àiïì u chïë cung cêë p àõnh thúâ i xaá c àõnh SCH thûá cêë p maâ
SCH thûá cêë p coá àiïì u chïë cung cêë p tin tûá c xaá c àõnh maä PN cuã a BS.
SCH sú cêë p: maä 256 bit khöng àiïì u chïë , phaá t möå t lêì n möî i khe.

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 62
http://www.ebooks.vdcmedia.com


Hònh 3.11 minh hoaå SCH úã àêì u khe.
SCH thûá cêë p maä 256 bit coá àiïì u chïë , phaá t song song vúá i SCH sú cêë p.
SCH thûá cêë p àûúå c àiïì u chïë vúá i chuöî i nhõ phên 16 bit (coá lùå p cho möî i khung).
Chuöî i àiïì u chïë giöë ng nhau àöë i vúá i têë t caã caá c BS coá àöå tûå tûúng quan töë t. Hònh
3.12 minh hoaå sûå gheá p kïnh SCH vúá i caá c kïnh hûúá ng xuöë ng. SCH khöng trûå c
giao vúá i têë t caã caá c kïnh khaá c. (Caá c kïnh khaá c DPDCH, DPCCH, CCPCH sau
khi àûúå c ngêî u nhiïn hoaá bùç ng PN múá i gheá p kïnh vúá i SCH).

3.6.5. Sûå traã i phöí
Caá c maä traã i phöí khaá c nhau àïí phên biïå t cell úã hûúá ng xuöë ng vaâ phên biïå t
ngûúâ i duâ ng úã hûúá ng lïn.
ÚÃ hûúá ng xuöë ng: maä Gold daâ i 218 àûúå c cùæ t cho vûâ a chu kyâ khung 10ms.
Söë maä ngêî u nhiïn hoaá laâ 512 phên thaâ nh 32 nhoá m, möî i nhoá m 16 maä . Àiïì u naâ y
laâ m cú súã cho thuã tuå c tòm kiïë m cell àûúå c nhanh.
ÚÃ hûúá ng lïn: Maä ngùæ n 256 chip. Maä daâ i 241 chuöî i Gold cuä ng àûúå c cùæ t
cho vûâ a chu kyâ khung 10ms. Maä trûå c giao àïí phên biïå t kïnh.
Sûå gheá p kïnh IQ/ maä taå o ra hai kïnh truyïì n dêî n song song. Hònh 3.13


TRÕNH QUÖË C BAÃ O 63
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Hiïå u suêë t cuã a khuyïë ch àaå i cöng suêë t maá y phaá t àûúå c giûä àïì u cho moå i hoaâ n
caã nh QPSK. Hònh 3.14


3.6.6. Àa töë c àöå
Nhiïì u dõch vuå àûúå c tñch húå p trïn möå t kïnh DPDCH. Viïå c tñch húå p trïn coá
thïí àûúå c thûå c hiïå n caã trûúá c vaâ sau quaá trònh maä hoaá (hònh 3.15). Sau khi àaä tñch
húå p caá c dõch vuå naâ y vaâ maä hoaá kïnh, dûä liïå u àûúå c gheá p vaâ o möå t kïnh DPDCH.
Ta coá thïí gheá p song song caá c dõch vuå vaâ o caá c kïnh DPDCH khaá c nhau
vúá i nhiïì u kiïí u maä . Vúá i caá ch naâ y cöng suêë t vaâ chêë t lûúå ng möî i loaå i dõch vuå coá thïí
khöng giöë ng nhau. Truyïì n àa maä yïu cêì u cöng suêë t truyïì n cao vaâ àöå tûúng quan
cao hún trong khi thu. Vúá i BER = 10-3, duâ ng maä hoaá xoùæ n 1/3. Àïí àaå t àûúå c chêë t
lûúå ng dõch vuå cao maä Reed-Soloman àûúå c sûã duå ng, BER = 10-6. Viïå c truyïì n laå i
coá thïí àûúå c sûã duå ng vúá i caá c dûä liïå u khöng yïu cêì u thúâ i gian thûå c.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 64
http://www.ebooks.vdcmedia.com
3.6.7. Goá i dûä liïå u
WCDMA coá hai kiïí u goá i dûä liïå u coá thïí àûúå c sûã duå ng àïí truyïì n. Goá i dûä
liïå u ngùæ n coá thïí gùæ n trûå c tiïë p vaâ o cuå m truy cêå p ngêî u nhiïn, phûúng phaá p naâ y
àûúå c goå i laâ truyïì n goá i dûä liïå u kïnh chung, àûúå c sûã duå ng cho caá c goá i dûä liïå u
ngùæ n vaâ xuêë t hiïå n khöng thûúâ ng xuyïn.
Khi sûã duå ng kïnh chung hûúá ng lïn, goá i dûä liïå u àûúå c gùæ n trûå c tiïë p vaâ o
cuå m truy cêå p ngêî u nhiïn. Goá i dûä liïå u kïnh chung thûúâ ng ngùæ n vaâ xuêë t hiïå n
khöng thûúâ ng xuyïn do àoá trïî kïë t húå p trong truyïì n dêî n àöë i vúá i kïnh daâ nh riïng
khöng àaá ng kïí . (Goá i dûä liïå u kïnh chung sûã duå ng voâ ng àiïì u khiïí n cöng suêë t húã ).


Vúá i caá c goá i dûä liïå u lúá n vaâ xuêë t hiïå n thûúâ ng xuyïn àûúå c truyïì n trïn kïnh
daâ nh riïng. Kïnh daâ nh riïng àûúå c giaã i phoá ng ngay sau khi dûä liïå u àûúå c truyïì n.
Khi truyïì n nhiïì u goá i phaã i coá thöng tin àöì ng böå giûä a caá c goá i dûä liïå u kïë tiïë p.

3.6.8. Chuyïí n giao
BS trong CDMA khöng cêì n àöì ng böå . Viïå c àöì ng böå traå m göë c cêì n xem xeá t
àïë n khi thiïë t kïë chuyïí n giao mïì m vaâ khi xaá c àõnh loaå i hònh dõch vuå .

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 65
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Trûúá c khi thûå c hiïå n chuyïí n giao mïì m, MS ào khoaã ng thúâ i gian khaá c nhau
cuã a caá c kïnh SCH xuöë ng tûâ hai traå m göë c, MS thöng baá o caá c thöng tin naâ y vïì
BS. Thúâ i gian cuã a kïnh chuyïí n giao hûúá ng xuöë ng múá i àûúå c àiïì u chónh. Böå thu
RAKE cuã a MS thu phên têå p tñn hiïå u tûâ 2 BS. Viïå c àiïì u chónh thúâ i gian cuã a kïnh
chó àõnh hûúá ng xuöë ng coá thïí àûúå c thûå c hiïå n vúá i viïå c taá ch möå t kyá hiïå u maâ khöng
laâ m mêë t ài tñnh trûå c quan cuã a maä hûúá ng xuöë ng.

a/ Chuyïí n giao khaá c têì n söë
Chuyïí n giao khaá c têì n söë laâ cêì n thiïë t àöë i vúá i caá c loaå i cêë u truá c cell: cell coá
cêë u truá c thûá tûå , cell kñch thûúá c lúá n, micro cell, cell trong caá c toaâ nhaâ . Chuyïí n
giao khaá c têì n söë coá thïí àûúå c sûã duå ng àïí àaã m baã o dung lûúå ng maå ng. Chuyïí n
giao khaá c têì n söë àûúå c sûã duå ng trong caá c hïå thöë ng nhû GSM. Trong WCDMA coá
hai phûúng phaá p àûúå c sûã duå ng:
+ Sûã duå ng 2 maá y thu
+ Thu úã caá c khe thúâ i gian khaá c nhau
Duâ ng hai maá y thu laâ möå t phûúng phaá p phuâ húå p nïë u MS sûã duå ng anten
phên têå p. Trong khi ào tñn hiïå u úã caá c têì n söë khaá c nhau, möå t nhaá nh thu seä bõ ngùæ t
vaâ nhaá nh coâ n laå i hoaå t àöå ng. Ûu àiïí m laâ kïë t nöë i úã têì n söë hiïå n taå i khöng bõ cùæ t.
Maå ch voâ ng kñn àiïì u khiïí n cöng suêë t hoaå t àöå ng liïn tuå c.
Phûúng phaá p thu úã caá c khe thúâ i gian khaá c nhau àûúå c mö taã trïn hònh 3.17,
phûúng phaá p naâ y àûúå c sûã duå ng cho caá c MS khöng coá anten phên têå p.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 66
http://www.ebooks.vdcmedia.com

3.7 -Cdma2000

Muå c àñch cuã a cdma2000 laâ cung cêë p caá c töë c àöå bit khaá c nhau: 144 Kbit/s,
384 Kbit/s, 2048 Kbit/s. Àiïí m chñnh cuã a viïå c tiïu chuêí n hoaá laâ cung cêë p caá c töë c
àöå 144 Kbit/s, 384 Kbit/s vúá i bùng thöng xêë p xó 5 MHz. Caá c thöng söë cuã a
cdma2000 àûúå c cho trong baã ng 2.


Bùng têì n kïnh 1,25; 5; 10; 20 MHz
Cêë u truá c kïnh RF hûúá ng xuöë ng Traã i phöí trûå c tiïë p hoùå c àa soá ng mang
Töë c àöå chip 1,2288/3,6864/7,3728/11,0593/14,7456 Mc/s cho traã i
phöí trûå c tiïë p.
n x 1,2288 Mc/s (n=1, 3, 6, 9, 12) cho àa soá ng mang
Lùå p Giöë ng IS-95
Àöå daâ i khung 20 ms cho khung dûä liïå u vaâ àiïì u khiïí n/ 5 ms cho
thöng tin àiïì u khiïín trïn kïnh maä cú súã vaâ kïnh àiïì u
khiïín
Àiïì u chïë traã i phöí QPSK cên bùç ng (hûúá ng xuöë ng)
Kïnh QPSK keá p (hûúá ng lïn)
Maå ch truyïì n phûá c húå p
Àiïì u chïë dûä liïå u QPSK (hûúá ng xuöë ng)
BPSK (hûúá ng lïn)
Phaá t hiïå n kïë t nöë i Kïnh pilot gheá p thúâ i gian vúá i PC vaâ EIB (hûúá ng lïn)
Kïnh pilot chung vaâ kïnh pilot phuå (hûúá ng xuöë ng)
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 67
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Gheá p kïnh hûúá ng lïn Kïnh àiïì u khiïín, kïnh pilot, kïnh maä cú súã vaâ kïnh
maä phuå gheá p
Gheá p kïnh I&Q cho kïnh dûä liïå u vaâ kïnh àiïì u khiïín
Àa töë c àöå Traã i phöí biïë n àöíi vaâ àa maä
Hïå söë traã i phöí 4-256
Àiïì u khiïí n cöng suêë t Voâ ng húã vaâ voâ ng kheá p kñn (800 Hz, töë c àöå cao hún
àang nghiïn cûá u)
Traã i phöí (hûúá ng xuöë ng) Maä Walsh daâ i àïí phên biïå t kïnh, M-sequences 215

Traã i phöí (hûúá ng lïn) Maä trûå c giao daâ i àïí phên biïå t kïnh, M-sequences
215, M-sequences 241-1 phên biïå t ngûúâ i duâ ng
Chuyïín giao Chuyïín giao mïì m
Chuyïín giao khaá c têì n söë

Baã ng 2. Giúá i thiïå u caá c tham söë chuã yïë u cuã a cdma2000.

3.7.1. Bùng thöng
Hiïå n nay, coá hai phûúng phaá p xûã lyá kïnh àûúâ ng xuöë ng: àa soá ng mang vaâ
traã i phöí trûå c tiïë p.
Àa soá ng mang laâ duy trò sûå trûå c giao giûä a cdma2000 vaâ IS-95. úã hûúá ng
xuöë ng coá nhieâ u vêë n àïì quan troå ng hún do khöng thïí àiïì u khiïí n cöng suêë t cên
bùç ng giûä a caá c têì ng khaá c nhau (hinh 3.18). Truyïì n àa soá ng mang hûúá ng xuöë ng
àaå t àûúå c bùç ng caá ch sûã duå ng 3 soá ng mang liïn tiïë p IS-95B, möî i soá ng mang coá
töë c àöå laâ 1,2288 Mc/s.
Àöë i vúá i phûng phaá p traã i phöí trûå c tiïë p, àûúâ ng truyïì n hûúá ng xuöë ng àaå t
àûúå c töë c àöå chip laâ 3,6864 Mc/s.
Àiïí m àêì u tiïn cho viïå c thiïë t kïë bùng thöng cuã a cdma2000 laâ dûå a trïn cêë u
truá c phöí PCS úã Myä . Phöí cuã a PCS àûúå c cêë p vaâ o caá c bùng thöng 5 MHz (D, Evaâ
F) vaâ bùng thöng 15 MHz (A, B vaâ C). Töë c àöå 3,6864 Mc/s coá thïí àaå t àûúå c
trong daã i thöng 5 MHz bao göì m caã daã i baã o vïå . Vúá i daã i thöng 15 MHz coá 3 soá ng
mang 3,6864 Mc/s vaâ 2 soá ng mang 1,2288 Mc/s. Vúá i daã i thöng 10 MHz coá 2
soá ng mang 3,6864 Mc/s vaâ 1 soá ng mang 1,2288 Mc/s.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 68
http://www.ebooks.vdcmedia.com

3.7.2. Kïnh vêå t lyá
a/ Kïnh vêå t lyá hûúá ng lïn
Àûúâ ng lïn coá 4 chó àõnh vïì kïnh vêå t lyá khaá c nhau. Kïnh maä cú súã vaâ kïnh
maä phuå mang dûä liïå u ngûúâ i duâ ng. Chó àõnh vïì kïnh àiïì u khiïí n sûã duå ng khung coá
chiïì u daâ i 5 àïë n 20 ms, mang caá c thöng tin àiïì u khiïí n nhû ào lûúâ ng dûä liïå u, kïnh
pilot àûúå c sûã duå ng nhû möå t tñn hiïå u tham khaã o cho viïå c phaá t hiïå n liïn kïë t. Kïnh
pilot cuä ng mang tñn hiïå u àiïì u khiïí n maä cöng suêë t. Hònh 3.19.
Kïnh truy cêå p ngûúå c (R-ACH) vaâ kïnh àiïì u khiïí n chung ngûúå c laâ caá c
kïnh chung sûã duå ng cho viïå c truyïì n tin úã têì ng 3 vaâ têì ng MAC. Kïnh R-ACH
àûúå c sûã duå ng cho viïå c truy cêå p ban àêì u, trong khi R-CCCH àûúå c sûã duå ng cho
viïå c truy cêå p dûä liïå u nhanh.
Kïnh maä cú súã mang êm thanh, tñn hiïå u vaâ dûä liïå u töë c àöå thêë p. Kïnh maä
cú súã cung cêë p töë c àöå maä cú baã n 9,6 Kb/s vaâ 14,4 Kb/s. Kïnh maä cú súã luön
hoaå t àöå ng vúá i chïë àöå chuyïí n giao mïì m.
Kïnh maä phuå cung cêë p töë c àöå dûä liïå u cao hún. Kïnh hûúá ng lïn cung cêë p
1 hoùå c 2 kïnh maä phuå . Nïë u 1 kïnh maä phuå àûúå c truyïì n, maä Walsh (+-) àûúå c sûã
duå ng trïn kïnh maä phuå thûá nhêë t, nïë u 2 kïnh maä phuå àûúå c truyïì n thò maä Walsh
(+-+-) àûúå c sûã duå ng. Cêë u truá c lùå p àûúå c sûã duå ng cho dûä liïå u coá töë c àöå biïë n àöí i
trïn kïnh maä phuå .
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 69
http://www.ebooks.vdcmedia.com

b/ Kïnh vêå t lyá hûúá ng xuöë ng
Hûúá ng xuöë ng coá 3 chó àõnh vïì kïnh khaá c nhau vaâ 3 kïnh àiïì u khiïí n
chung. Tûúng tûå àûúâ ng lïn, kïnh maä cú súã vaâ kïnh maä phuå mang caá c thöng tin
ngûúâ i duâ ng vaâ kïnh àiïì u khiïí n mang caá c baã n tin àiïì u khiïí n. Kïnh àiïì u khiïí n
mang bit àiïì u khiïí n vaâ caá c thöng tin vïì töë c àöå . Kïnh àöì ng böå àïí MS coá thïí thûå c
hiïå n viïå c àöì ng böå . Möå t hoùå c nhiïì u kïnh nhùæ n tin àûúå c sûã duå ng cho nhùæ n tin di
àöå ng. Kïnh pilot cung cêë p caá c tñn hiïå u tham khaã o cho viïå c phaá t hiïå n kïë t nöë i, cell
thu àûúå c vaâ chuyïí n giao.
Àûúâ ng xuöë ng: cdma2000 coá möå t kïnh pilot chung, noá àûúå c sûã duå ng nhû
kïnh àïí tham khaã o cho viïå c phaá t hiïå n kïë t nöë i khi anten coá khaã nùng thñch nghi
khöng àûúå c sûã duå ng. Kïnh pilot tûúng tûå nhû IS-95 (noá àûúå c göå p cuã a maä PN daâ i

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 70
http://www.ebooks.vdcmedia.com

vaâ maä Walsh söë 0). Khi anten thñch nghi àûúå c sûã duå ng kïnh pilot phuå
àûúå c duâ ng nhû kïnh àïí tham khaã o cho viïå c phaá t hiïå n kïë t nöë i.
Caã hai phûúng phaá p truyïì n àa soá ng mang vaâ traã i phöí trûå c tiïë p vêî n àûúå c sûã duå ng.

3.7.3. Sûå traã i phöí
ÚÃ àûúâ ng xuöë ng, viïå c phên chia cell àûúå c thûå c hiïå n búã i 2 daä y M chiïì u daâ i
215, möå t laâ kïnh I, möå t laâ kïnh Q. Do giúá i haå n söë PN offset, phaã i sùæ p xïë p àïí
traá nh sûå löå n xöå n PN. Àûúâ ng lïn, viïå c phên biïå t ngûúâ i duâ ng àûúå c thûå c hiïå n búã i
sûå khaá c nhau vïì pha cuã a caá c daä y M chiïì u daâ i 241. Phên chia kïnh àûúå c thûå c
hiïå n bùç ng viïå c sûã duå ng maä Walsh, àêy laâ böå maä trûå c giao. Kïnh maä cú súã vaâ
kïnh maä phuå àûúå c truyïì n vúá i phûúng phaá p àa maä .

3.7.4. Àa töë c àöå
Kïnh maä cú súã vaâ kïnh maä phuå coá thïí àûúå c maä hoaá khaá c nhau vaâ coá cêë u
truá c xen keä nhau. Àûúâ ng xuöë ng, töë c àöå bit cao vúá i caá c dõch vuå chêë t lûúå ng khaá c
nhau laâ caá c maä àa thaâ nh phêì n trong kïnh maä phuå . Àûúâ ng lïn, möå t hoùå c hai kïnh
maä phuå àûúå c truyïì n. Khung dûä liïå u ngûúâ i duâ ng úã cdma2000 laâ 20 ms. Àïí truyïì n
thöng tin àiïì u khiïí n khung 5 ms vaâ 20 ms coá thïí àûúå c sûã duå ng trïn kïnh maä cú
súã .
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 71
http://www.ebooks.vdcmedia.com

3.7.5. Goá i dûä liïå u
cdma2000 cuä ng sûã duå ng daå ng goá i dûä liïå u Aloha. Khi MS àûúå c cung cêë p
kïnh lûu lûúå ng, noá coá thïí truyïì n maâ khöng cêì n lêå p chûúng trònh xaá c àõnh trûúá c
töë c àöå bit. Khi MS truyïì n xong noá giaã i phoá ng kïnh lûu lûúå ng nhûng chûa giaã i
phoá ng kïnh àiïì u khiïí n ngay. Khi giaã i phoá ng kïnh àiïì u khiïí n noá vêî n duy trò kïë t
nöë i giûä a têì ng liïn kïë t vaâ têì ng maå ng àïí thiïë t lêå p laå i kïnh trong thúâ i gian ngùæ n
nhêë t khi coá yïu cêì u truyïì n dûä liïå u. Cuå m dûä liïå u ngùæ n coá thïí àûúå c truyïì n trïn
kïnh lûu lûúå ng chung vúá i phûúng phaá p truyïì n ARQ.

3.7.6. Chuyïí n giao
Chuyïí n giao mïì m.

3.7.7. Truyïì n phên têå p
ÚÃ àûúâ ng xuöë ng àïí nêng cao chêë t lûúå ng sûã duå ng phûúng phaá p truyïì n phên
têå p. Vúá i phûúng phaá p traã i phöí trûå c tiïë p CDMA, dûä liïå u àûúå c chia ra vaâ truyïì n
theo hai àûúâ ng trûå c giao nhau. Vúá i phûúng phaá p àa soá ng mang CDMA, nhiïì u
soá ng mang khaá c nhau àûúå c truyïì n trïn caá c anten khaá c nhau.

3.8 -Caá c kiïë n nghõ cho thöng tin di àöå ng 3G vaâ sûå chuêí n hoaá

Thöng tin di àöå ng 3G laâ thöng tin di àöå ng thïë hïå múá i, cung cêë p dõch vuå àa
phûúng tiïå n bùng röå ng trïn phaå m vi toaâ n cêì u.
Sûå phaá t triïí n cuã a thöng tin di àöå ng àaä traã i qua hai thïë hïå : thïë hïå thûá nhêë t
1G laâ thöng tin di àöå ng kyä thuêå t tûúng tûå . Thïë hïå 2G laâ thöng tin di àöå ng kyä
thuêå t söë maâ tiïu biïí u nhû GSM, CDMA, PDC, TDMA/IS-136 laâ caá c hïå maâ caá c
nûúá c hiïå n nay àang khai thaá c.
Thöng tin di àöå ng 3G laâ thöng tin di àöå ng àa phûúng tiïå n phuã khùæ p toaâ n
cêì u. Möå t trong nhûä ng àùå c àiïí m cuã a noá laâ coá thïí chuyïí n maå ng laâ m cho têë t caã
ngûúâ i duâ ng coá thïí chuyïí n maå ng àûúå c. Àiïì u naâ y coá nghôa laâ möî i thuï bao àïì u coá
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 72
http://www.ebooks.vdcmedia.com

möå t maä söë maá y thöng tin caá nhên, maå ng coá khaã nùng phaá t hiïå n àûúå c bêë t cûá MS
naâ o trïn toaâ n thïë giúá i, viïå c thöng tin vúá i têë t caã caá c thuï bao laâ dïî daâ ng.
Maå ng 3G coá khaã nùng thûå c hiïå n thöng tin töë c àöå cao vaâ thöng tin àa
phûúng tiïå n bùng röå ng. Hïå thöë ng 3G coâ n coá thïí cho pheá p ngûúâ i duâ ng sûã duå ng
nhiïì u loaå i dõch vuå khaá c nhau nhû: internet, àiïå n thoaå i hònh...

3.8.1. IMT-2000
IMT-2000 laâ möå t hïå thöë ng thöng tin di àöå ng 3G nhùç m phaá t triïí n vaâ húå p
nhêë t caá c hïå thöë ng thuöå c thïë hïå 2G. Caá c àùå c àiïí m cuã a hïå thöë ng IMT-2000:

a/ Hïå thöë ng toaâ n cêì u
-Möå t tiïu chuêí n toaâ n cêì u thuá c àêí y úã mûá c àöå cao sûå thöë ng nhêë t thiïë t kïë
trïn thïë giúá i àöì ng thúâ i húå p nhêë t nhiïì u chuã ng loaå i hïå thöë ng.
-Sûã duå ng chung möå t loaå i maá y.
-Giaá thaâ nh reã do quy hoaå ch töë t hún.
-Bùng têì n chung toaâ n cêì u.
-Chuyïí n maå ch toaâ n cêì u trïn cú súã àêì u cuöë i di àöå ng.
-Thiïë t bõ tûúng thñch toaâ n cêì u.

b/ Caá c dõch vuå múá i
-Cung cêë p caá c loaå i dõch vuå tiïn tiïë n hún vúá i chêë t lûúå ng cao hún.
-Töë c àöå bit cao.
-Cung cêë p möå t àöå röå ng bùng thöng theo yïu cêì u nhùç m höî trúå möå t daã i
röå ng caá c dõch vuå tûâ baã n tin nhùæ n töë c àöå thêë p thöng qua thoaå i àïë n töë c àöå dûä liïå u
cao khi truyïì n video hoùå c truyïì n file.
-Höî trúå khaã nùng truyïì n dûä liïå u khöng àöë i xûá ng àoâ i hoã i töë c àöå dûä liïå u
möå t chiïì u rêë t cao nhûng chó yïu cêì u töë c àöå dûä liïå u thêë p hún nhiïì u úã chiïì u ngûúå c
laå i.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 73
http://www.ebooks.vdcmedia.com

-Àöå baã o mêå t àûúå c caã i thiïå n vaâ dïî khai thaá c.
-Taå o ra caá c dõch vuå trïn cú súã maå ng thöng minh (IN) vaâ quaã n lyá caá c
profile dõch vuå theo khuyïë n nghõ ITU-T Q.1200.
-Quaã n lyá hïå thöë ng kïë t húå p theo hïå thöë ng khuyïë n nghõ ITU-T M.3000.

c/ Phaá t triïí n vaâ chuyïí n àöí i
-Phaá t triïí n hïå thöë ng linh hoaå t, chuyïí n àöí i ngûúâ i duâ ng linh hoaå t tûâ caá c hïå
thöë ng trûúá c IMT-2000 vaâ trong nöå i böå IMT-2000.
-Tûúng thñch dõch vuå trong nöå i böå IMT-2000 vaâ vúá i caá c maå ng viïî n thöng
cöë àõnh nhû PSTN/ISDN.
-Cung cêë p khung cöng viïå c cho hoaå t àöå ng tiïë p tuå c múã röå ng dõch vuå maå ng
di àöå ng vaâ truy cêå p túá i caá c dõch vuå vaâ phûúng tiïå n cuã a maå ng cöë àõnh.
-Cêë u truá c múã cho pheá p àûa vaâ o dïî daâ ng caá c tiïë n böå cöng nghïå vaâ caá c ûá ng
duå ng khaá c nhau.
-Khaã nùng cuâ ng töì n taå i vaâ laâ m viïå c vúá i caá c hïå thöë ng trûúá c IMT-2000.

d/ Àöå linh hoaå t vaâ khaãnùng àa möi trûúâ ng
-Khaã nùng thñch nghi töë i àa vúá i caá c loaå i maå ng khaá c nhau nhùç m cung cêë p
vuâ ng phuã soá ng lúá n, chuyïí n maå ng trong suêë t vaâ caá c dõch vuå öí n àõnh.
-Tñch húå p maå ng mùå t àêë t vaâ vïå tinh.
-Cung cêë p caá c dõch vuå maå ng trong bêë t kò vuâ ng phuã soá ng naâ o.
-Möi trûúâ ng hoaå t àöå ng röå ng bao göì m caã haâ ng khöng vaâ haâ ng haã i.
-Sûã duå ng töë t hún phöí têì n vö tuyïë n.

3.8.2. Hoå tiïu chuêí n IMT-2000
Vúá i muå c tiïu àûa ra möå t chuêí n di àöå ng toaâ n cêì u thöë ng nhêë t cho thöng tin
di àöå ng 3G úã caã giao diïå n khöng gian, giao thûá c maå ng vaâ sûå kïë t húå p vúá i maå ng
2G, ITU-T àaä chêë p thuêå n möå t hoå caá c tiïu chuêí n thöng tin di àöå ng 3G dung húå p
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 74
http://www.ebooks.vdcmedia.com

vúá i 5 loaå i cöng nghïå truy cêå p àûúå c qui àõnh trong quy phaå m kyä thuêå t giao diïå n
vö tuyïë n IMT-2000:
-IMT-2000 CDMA DS: laâ cöng nghïå CDMA traã i phöí trûå c tiïë p bao göì m
UTRA/WCDMA theo kiïë n nghõ cuã a chêu Êu vaâ cdma2000 DS theo kiïë n nghõ
cuã a Myä .
-IMT-2000 CDMA MC (Multi Carrier): laâ cöng nghïå àa soá ng mang theo
kiïë n nghõ cdma2000 MC cuã a Myä .
- IMT-2000 CDMA TDD: laâ kïë t húå p cuã a hai cöng nghïå CDMA vaâ
TDMA bao göì m UTRA/TDD theo kiïë n nghõ tûâ chêu Êu vaâ TD-SCDMA theo
kiïë n nghõ tûâ Trung Quöë c.
-IMT-2000 TDMA SC (Single -Carrier): laâ cöng nghïå CDMA theo kiïë n
nghõ UWC-136 cuä ng tûâ Myä vaâ àûúå c ETSI uã ng höå thöng qua EDGE.
-IMT-2000 TDMA MC: laâ cöng nghïå TDMA àa soá ng mang theo kiïë n
nghõ cuã a nhoá m àïì aá n DECT tûâ chêu Êu.
Hai hïå thöë ng giao thûá c maå ng àûúå c ITU-T chêë p thuêå n laâ GSM/MAP vaâ
ANSI-41 cuâ ng vúá i yïu cêì u höî trúå caã hai kiïí u baá o hiïå u nhùç m àaã m baã o quaá trònh
tiïë n túá i höå i nhêå p hoaâ n toaâ n cuã a caá c cöng nghïå truy cêå p theo hai pha:
-IMT-2000 CDMA DS: pha 1 höî trúå GSM/MAP, pha 2 höî trúå ANSI-41.
-IMT-2000 CDMA MC: pha 1 höî trúå ANSI-41, pha 2 höî trúå GSM/MAP.
-IMT-2000 CDMA TDD: pha 1 höî trúå GSM/MAP, pha 2 höî trúå ANSI-
41.
-IMT-2000 TDMA: höî trúå caã GSM/MAP vaâ ANSI-41 trïn nïì n GPRS.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 75
http://www.ebooks.vdcmedia.comCHÛÚNG IV: ÛÁ NG DUÅ NG CÖNG NGHÏÅ CDMA TRONG THÖNG TIN
DI ÀÖÅ NG

Hiïå n nay, cöng nghïå traã i phöí àang àoá n nhêå n àûúå c sûå quan têm rêë t lúá n.
Traã i phöí hoùå c àang àûúå c sûã duå ng hoùå c àang àûúå c àïì xuêë t cho viïå c sûã duå ng
trong rêë t nhiïì u caá c lônh vûå c ûá ng duå ng múá i nhû: maå ng thöng tin caá nhên (PCN -
Personal Communication Network), caá c maå ng vuâ ng nöå i haå t vö tuyïë n (WLAN -
Wireless Local Area Network), caá c töí ng àaâ i nhaá nh tû nhên vö tuyïë n (WPBX -
Wireless Private Branch Network), caá c hïå thöë ng theo doä i kiïí m kï vö tuyïë n, caá c
hïå thöë ng baá o àöå ng, hïå thöë ng àõnh võ toaâ n cêì u GPS (Global Position System).
Xu thïë phaá t triïí n cuã a thöng tin di àöå ng trïn thïë giúá i cho thêë y rùç ng caá c hïå
thöë ng thöng tin di àöå ng trong tûúng lai seä hoùå c sûã duå ng cöng nghïå CDMA hoùå c
sûã duå ng cöng nghïå lai gheá p maâ chuã yïë u laâ kïë t húå p giûä a CDMA vaâ TDMA.
Cöng nghïå CDMA àaä àûúå c ûá ng duå ng trong thöng tin di àöå ng vúá i caá c tiïu
chuêí n nhû: IS-95 CDMA, cdma 2000, W-CDMA. Sau àêy ta seä khaã o saá t möå t söë
vêë n àïì quan troå ng nhêë t úã caá c hïå thöë ng thöng tin di àöå ng töí ong àïí thêë y àûúå c caá c
ûu nhûúå c àiïí m cuã a hïå thöë ng CDMA so vúá i caá c hïå thöë ng khaá c:

4.1 -Àiïì u khiïí n cöng suêë t

ÚÃ caá c hïå thöë ng thöng tin di àöå ng töí ong CDMA, caá c maá y di àöå ng àïì u
phaá t chung úã möå t têì n söë úã cuâ ng möå t thúâ i gian nïn chuá ng gêy nhiïî u àöì ng kïnh
àöë i vúá i nhau. Chêë t lûúå ng truyïì n dêî n cuã a àûúâ ng truyïì n vö tuyïî n àöë i vúá i tûâ ng
ngûúâ i sûã duå ng trong möi trûúâ ng àa ngûúâ i sûã duå ng phuå thuöå c vaâ o tyã söë Eb/No,
trong àoá Eb laâ nùng lûúå ng bit coâ n No laâ mêå t àöå taå p êm trùæ ng GAUSÚ cöå ng bao
göì m tûå taå p êm vaâ taå p êm quy àöí i tûâ maá y phaá t cuã a ngûúâ i sûã duå ng khaá c. Àïí àaã m
baã o tyã söë Eb/No khöng àöí i vaâ lúá n hún ngûúä ng yïu cêì u cêì n àiïì u khiïí n cöng suêë t
cuã a caá c maá y phaá t cuã a ngûúâ i sûã duå ng theo khoaã ng caá ch cuã a noá vúá i traå m göë c. Nïë u
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 76
http://www.ebooks.vdcmedia.com

úã caá c hïå thöë ng FDMA vaâ TDMA viïå c àiïì u khiïí n cöng suêë t laâ khöng bùæ t
buöå c thò úã hïå thöë ng CDMA viïå c àiïì u khiïí n cöng suêë t laâ bùæ t buöå c vaâ àiïì u khiïí n
cöng suêë t phaã i nhanh nïë u khöng dung lûúå ng hïå thöë ng seä giaã m. Chùè ng haå n nïë u
cöng suêë t thu àûúå c cuã a möå t ngûúâ i sûã duå ng naâ o àoá úã traå m göë c lúá n hún 10 lêì n
cöng suêë t phaá t cuã a ngûúâ i sûã duå ng khaá c, thò nhiïî u àöì ng kïnh gêy ra búã i ngûúâ i sûã
duå ng naâ y cuä ng gêë p 10 lêì n nhiïî u gêy ra búã i ngûúâ i sûã duå ng khaá c. Nhû vêå y, dung
lûúå ng cuã a hïå thöë ng seä giaã m ài möå t lûúå ng bùç ng 9. Cöng suêë t thu àûúå c úã traå m göë c
phuå thuöå c khoaã ng caá ch caá c maá y di àöå ng so vúá i traå m göë c vaâ coá thïí thay àöí i àïë n
80 dB.
Dung lûúå ng cuã a möå t hïå thöë ng CDMA àaå t giaá trõ cûå c àaå i nïë u cöng suêë t
phaá t cuã a caá c maá y di àöå ng àûúå c àiïì u khiïí n sao cho úã traå m göë c cöng suêë t thu
àûúå c laâ nhû nhau àöë i vúá i têë t caã caá c ngûúâ i sûã duå ng. Àiïì u khiïí n cöng suêë t àûúå c sûã
duå ng cho àûúâ ng lïn àïí traá nh hiïå n tûúå ng gêì n xa vaâ giaã m thiïí u aã nh hûúã ng cuã a
nhiïî u lïn dung lûúå ng hïå thöë ng.
Àöë i vúá i cöng suêë t àûúâ ng xuöë ng khöng cêì n àiïì u khiïí n cöng suêë t úã hïå
thöë ng àún ö, vò nhiïî u gêy ra búã i ngûúâ i sûã duå ng khaá c luön úã mûá c khöng àöí i àöë i
vúá i tñn hiïå u hûä u ñch. Têë t caã caá c tñn hiïå u àïì u àûúå c phaá t chung vò thïë khöng xaã y ra
sûå khaá c biïå t töí n hao truyïì n soá ng nhû úã àûúâ ng lïn. Ngoaâ i viïå c giaã m hiïå n tûúå ng
gêì n xa, àiïì u khiïí n cöng suêë t coâ n àûúå c sûã duå ng àïí laâ m giaã m hiïå n tûúå ng che töë i
vaâ duy trò cöng suêë t phaá t trïn möå t ngûúâ i sûã duå ng, cêì n thiïë t àïí àaã m baã o tyã söë löî i
bit úã mûá c cho trûúá c úã mûá c töë i thiïí u. Nhû vêå y àiïì u khiïí n cöng suêë t coâ n giuá p
phêì n laâ m tùng tuöí i thoå pin cuã a maá y cêì m tay.
Möå t phûúng phaá p àiïì u khiïí n cöng suêë t laâ do tûå àiïì u khiïí n (AGC -
Automatic Gain Control) úã maá y thu di àöå ng. Trûúá c khi phaá t, traå m di àöå ng giaá m
saá t töí ng cöng suêë t thu àûúå c tûâ traå m göë c. Cöng suêë t ào àûúå c cho thêë y töí n hao
àûúâ ng truyïì n àöë i vúá i tûâ ng ngûúâ i sûã duå ng. Traå m di àöå ng àiïì u chónh cöng suêë t
phaá t cuã a mònh tyã lïå nghõch vúá i töí ng cöng suêë t maâ noá thu àûúå c. Coá thïí phaã i àiïì u
chónh cöng suêë t úã möå t daã i àöå ng lïn àïë n 80 dB. Phûúng phaá p naâ y goå i laâ àiïì u
chónh cöng suêë t voâ ng húã OPC (Open loop Power Control), úã phûúng phaá p naâ y
traå m göë c khöng tham gia vaâ o caá c thuã tuå c àiïì u khiïí n cöng suêë t.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 77
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Trúã ngaå i khi sûã duå ng viïå c tûå àiïì u khiïí n cöng suêë t laâ sûå thay àöí i rêë t lúá n töí n
hao úã àûúâ ng truyïì n lïn vaâ xuöë ng. Têì n söë trung têm cuã a caá c àûúâ ng lïn vaâ xuöë ng
thöng thûúâ ng nùç m úã caá c bùng têì n khaá c nhau. Trong trûúâ ng naâ y khöng coâ n tñnh
àaã o lêî n giûä a hai àûúâ ng vò thïë töí n hao àûúâ ng truyïì n giûä a hai àûúngf seä khaá c
nhau. Vñ duå úã hïå thöë ng thöng tin töí ong IS-95 hai têì n söë trung têm khaá c nhau 45
MHz, töí n hao àûúâ ng truyïì n úã hai àûúâ ng coá thïí khaá c nhau lïn àïë n vaâ i dB.
Coá thïí àaå t àûúå c àiïì u khiïí n cöng suêë t trung bònh thúâ i gian daâ i hiïå u quaã
hún bùç ng sú àöì àiïì u khiïí n cöng suêë t voâ ng kñn (CPC Closed loop Power
Control). Phûúng phaá p naâ y àoâ i hoã i traå m göë c phaã i thûúâ ng xuyïn liïn hïå vúá i traå m
di àöå ng àïí coá thïí thay àöí i cöng suêë t möå t caá ch thñch ûá ng. Traå m göë c àaá nh giaá
cöng suêë t tñn hiïå u cuã a ngûúâ i sûã duå ng àûúâ ng lïn vaâ so saá nh vúá i cöng suêë t ngûúä ng
danh àõnh. Trïn sú súã mûá c thu cao hay thêë p hún ngûúä ng danh àõnh traå m göë c
phaá t lïå nh 1 bit àïë n traå m di àöå ng àïí haå thêë p hoùå c nêng cao cöng suêë t phaá t cuã a
traå m di àöå ng lïn möå t mûá c cöë àinh biïí u thõ bùç ng dB.
Voâ ng noá i trïn seä gêy trïî bùç ng töí ng thúâ i gian phaá t lïå nh vaâ thúâ i gian cêì n
thiïë t àïí thûå c hiïå n lïå nh úã maá y phaá t cuã a traå m di àöå ng. úã möå t hïå thöë ng thûå c tïë
ngûúâ i ta coá thïí sûã duå ng kïë t húå p àiïì u khiïí n voâ ng húã vaâ voâ ng kñn. Cöng suêë t danh
àõnh phaã i àûúå c gùæ n vúá i mûá c cöng suêë t cêì n thiïë t àïí àaå t àûúå c tó söë löî i bit cho
trûúá c. Tuy nhiïn do hiïå n tûúå ng che töë i mûá c cöng suêë t naâ y coá thïí thay àöí i. Vò thïë
cêì n thïm möå t voâ ng àiïì u chónh cöng suêë t àûúå c goå i laâ voâ ng ngoaâ i (Outer Loop) àïí
àiïì u chónh mûá c cöng suêë t danh àõnh àïë n tó söë löî i bit yïu cêì u.
Töë c àöå àiïì u chónh cöng suêë t phuå thuöå c vaâ o viïå c haâ m àiïì u chónh cöng suêë t
àûúå c thiïë t kïë theo sûå che töë i luêå t log chuêí n tùæ c hay chó theo sûå thay àöí i töí n hao
àûúâ ng truyïì n. Nïë u àiïì u khiïí n cöng suêë t theo phaàinh àa tia nhanh, thò töë c àöå
àiïì u chónh cöng suêë t phaã i lúá n hún töë c àöå phaàinh cûå c àaå i 10 lêì n Nïë u àiïì u khiïí n
cöng suêë t àûúå c thiïë t kïë theo thay àöí i luêå t log chñnh tùæ c do che töë i thò tñn hiïå u thu
àûúå c seä thïí hiïå n phaàinh Rayleigh nhanh sau khi àiïì u chónh cöng suêë t.
Caá c lïå nh àiïì u khiïí n cöng suêë t àûúå c phaá t úã àûúâ ng xuöë ng khöng àûúå c maä
hoaá kiïí m soaá t löî i àïí giaã m thiïí u trïî voâ ng.

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 78
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Trong thûå c tïë viïå c àiïì u khiïí n cöng suêë t khöng àaå t àûúå c nhû lñ thuyïë t. Caá c
thay àöí i cuã a tñn hiïå u thu úã traå m göcsau kh àiïì u chónh cöng suêë t tuên theo luêå t
gêì n giöë ng nhû phên böë log chuêí n tùæ c. Àöå lïå ch tiïu chuêí n cuã a tó söë tñn hiïå u trïn
taå p êm thöng thûúâ ng trong khoaã ng 1(2 dB.
Hïå thöë ng CDMA cung cêë p chûá c nùng àiïì u khiïí n cöng suêë t 2 chiïì u (tûâ
BS àïë n maá y di àöå ng vaâ ngûúå c laå i) àïí cung cêë p möå t hïå thöë ng coá dung lûúå ng lûu
lûúå ng lúá n, chêë t lûúå ng dõch vuå cuöå c goå i cao vaâ caá c lúå i ñch khaá c. Böå thu CDMA
cuã a BSC chuyïí n tñn hiïå u CDMA thu àûúå c tûâ maá y di àöå ng tûúng ûá ng thaâ nh
thöng tin söë bùng heå p. Trong trûúâ ng húå p naâ y thò tñn hiïå u cuã a caá c maá y di àöå ng
khaá c coâ n laå i chó nhû laâ tñn hiïå u taå p êm cuã a bùng röå ng (xem hònh 1.2). Thuã tuå c
thu heå p bùng àûúå c goå i laâ àöå lúå i xûã lyá nhùç m nêng cao tyã söë tñn hiïå u/ giao thoa
(db) tûâ giaá trõ êm lïn àïë n möå t mûá c àuã lúá n àïí cho pheá p hoaå t àöå ng àûúå c vúá i löî i bit
chêë p nhêå n àûúå c.
Möå t mong muöë n laâ töë i ûu caá c lúå i ñch cuã a hïå thöë ng CDMA bùç ng caá ch tùng
söë lûúå ng caá c cuöå i goå i àöì ng thúâ i trong möå t bùng têì n cho trûúá c. Dung lûúå ng hïå
thöë ng laâ töë i àa khi tñn hiïå u truyïì n cuã a maá y di àöå ng àûúå c thu búã i BS coá tyã söë tñn
hiïå u/giao thoa úã mûá c yïu cêì u töë i thiïí u qua viïå c àiïì u khiïí n cöng suêë t cuã a maá y di
àöå ng.
Hoaå t àöå ng cuã a maá y di àöå ng seä bõ giaã m chêë t lûúå ng nïë u tñn hiïå u cuã a caá c
maá y di àöå ng maâ BS thu àûúå c laâ quaá yïë u. Nïë u caá c tñn hiïå u cuã a caá c maá y di àöå ng
àuã maå nh thò hoaå t àöå ng cuã a caá c maá y naâ y seä àûúå c caã i thiïå n nhûng giao thoa àöë i
vúá i caá c maá y di àöå ng khaá c cuâ ng sûã duå ng möå t kïnh seä tùng lïn laâ m cho chêë t lûúå ng
cuöå c goå i cuã a caá c thuï bao khaá c seä bõ giaã m nïë u nhû dung lûúå ng töë i àa khöng
giaã m.
Viïå c àoá ng, múã maå ch àiïì u khiïí n cöng suêë t tûâ maá y di àöå ng túá i BS vaâ àiïì u
khiïí n cöng suêë t tûâ BS túá i maá y di àöå ng sûã duå ng trong hïå thöë ng CDMA àûúå c chó
trïn hònh 4.1. Maå ch múã àûúâ ng àiïì u khiïí n cöng suêë t tûâ maá y di àöå ng túá i BS laâ
chûá c nùng hoaå t àöå ng cú baã n cuã a maá y di àöå ng. Maá y di àöå ng àiïì u chónh ngay
cöng suêë t phaá t theo sûå biïë n àöí i cöng suêë t thu àûúå c tûâ BS. Maá y di àöå ng ào mûá c
cöng suêë t thu àûúå c tûâ BS vaâ àiïì u khiïí n cöng suêë t phaá t tyã lïå nghõch vúá i mûá c
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 79
http://www.ebooks.vdcmedia.com

cöng suêë t ào àûúå c. Maå ch múã àûúâ ng àiïì u khiïí n cöng suêë t laâ m cho caá c tñn
hiïå u phaá t cuã a têë t caã caá c maá y di àöå ng àûúå c thu vúá i cuâ ng möå t mûá c taå i BS. BS
cung cêë p chûá c nùng maå ch múã àûúâ ng àiïì u khiïí n cöng suêë t qua viïå c cung cêë p cho
caá c maá y di àöå ng möå t hùç ng söë àõnh cúä cho noá . Hùç ng söë àõnh cúä liïn quan chùå t
cheä túá i yïë u töë taã i vaâ taå p êm cuã a BS, àöå tùng ñch anten vaâ böå khuyïë ch àaå i cöng
suêë t. Hùç ng söë naâ y àûúå c truyïì n ài tûâ BS túá i maá y di àöå ng nhû laâ möå t phêì n cuã a baã n
tin thöng baá o.

BS thûå c hiïå n chûá c nùng kñch hoaå t àöë i vúá i maå ch àoá ng àiïì u khiïí n cöng suêë t
tûâ maá y di àöå ng túá i BS. Khi maå ch àoá ng dêî n àïë n viïå c BS àõch cúä cöng suêë t maå ch
múã xaá c àõnh cuã a maá y di àöå ng möå t caá ch tûá c thúâ i àïí maá y di àöå ng giûä àûúå c cöng
suêë t phaá t töë i ûu.
BS so saá nh tñn hiïå u thu àûúå c tûâ maá y di àöå ng liïn quan vúá i giaá trõ ngûúä ng
biïë n àöí i vaâ àiïì u khiïí n cöng suêë t tùng hay giaã m sau möî i khoaã ng thúâ i gian 1,25
ms cho àïë n khi àaå t kïë t quaã . Viïå c àõnh cúä giaá trõ maå ch àoá ng àïí buâ cho giaá trõ xaá c
àõnh cuã a maå ch múã maâ maå ch múã naâ y buâ àöå tùng ñch chêë p nhêå n àûúå c vaâ suy hao
truyïì n dêî n cuã a caá c àûúâ ng ài vaâ àïë n giûä a BS vaâ maá y di àöå ng.
BS cung cêë p viïå c àiïì u khiïí n cöng suêë t tûâ BS túá i maá y di àöå ng nhúâ viïå c
quy àõnh cöng suêë t naâ y tûúng ûá ng vúá i cöng suêë t ào àûúå c taå i maá y di àöå ng. Muå c
àñch cuã a viïå c àiïì u khiïí n naâ y laâ laâ m giaã m cöng suêë t phaá t cuã a maá y di àöå ng khi röî i
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 80
http://www.ebooks.vdcmedia.com

hoùå c úã võ trñ tûúng àöë i gêì n BS, laâ m cho fading àa àûúâ ng thêë p vaâ giaã m
hiïå u ûá ng boá ng rêm hay laâ m giaã m giao thoa àöë i vúá i caá c BS khaá c.
Trong caá c hïå thöë ng CDMA töí ong, úã àûúâ ng xuöë ng, maá y thu di àöå ng thu
nhiïî u tûâ caá c ö khaá c. Viïå c àiïì u chónh cöng suêë t laâ cêì n thiïë t àïí laâ m giaã m mûá c
nhiïî u maâ caá c maá y di àöå ng gêy ra. Töì n taå i hai sú àöì àiïì u khiïí n cöng suêë t àûúâ ng
xuöë ng:
+ Theo khoaã ng caá ch: Khi biïë t àûúå c võ trñ cuã a caá c maá y di àöå ng ta coá thïí
giaã m thiïí u cöng suêë t phaá t cuã a caá c maá y bùç ng caá ch phaá t ài caá c mûá c cöng suêë t phuâ
húå p theo khoaã ng caá ch. Phûúng phaá p naâ y phuâ húå p cho möi trûúâ ng khöng bõ che
töë i vaâ khi naâ y suy hao cöng suêë t chó phuå thuöå c vaâ o khoaã ng caá ch. Caá c traå m di
àöå ng phaã i ào khoaã ng caá ch àïë n traå m göë c, traå m göë c phaã i phaá t tñn hiïå u hoa tiïu.
+ Theo tyã söë C/I: giaã m thiïí u tyã söë C/I theo yïu cêì u cuã a ngûúâ i sûã duå ng.
Muöë n vêå y möî i traå m di àöå ng phaã i phaá t thöng tin vïì C/I àïë n traå m göë c. Vò vêå y
traå m göë c coá thïí quyïë t àõnh nïn tùng hay giaã m cöng suêë t cuã a ngûúâ i sûã duå ng àûúå c
xeá t.
Trong thiïë t kïë hïå thöë ng CDMA ngûúâ i ta mong muöë n tùng lïn töå t àöå söë
lûúå ng caá c khaá ch haâ ng goå i cuâ ng möå t luá c trong giaã i thöng xaá c àõnh. Khi cöng suêë t
phaá t cuã a möî i maá y di àöå ng àûúå c àiïì u khiïí n bùç ng caá ch noá coá thïí tiïë p nhêå n traå m
göë c vúá i tyã lïå tñn hiïå u/nhiïî u nhoã nhêë t, dung lûúå ng hïå thöë ng àûúå c tùng lïn rêë t cao.
Nïë u cöng suêë t phaá t maá y di àöå ng àûúå c nhêå n úã traå m göë c thêë p quaá thò khöng thïí hy
voå ng chêë t lûúå ng thoaå i töë t vò tyã lïå löî i bit quaá cao. Vaâ nïë u cöng suêë t nhêå n àûúå c úã
traå m göë c cao thò coá thïí thu àûúå c chêë t lûúå ng thoaå i cao hún úã maá y di àöå ng. Tuy
nhiïn kïë t quaã cuã a sûå tùng nhiïî u trïn caá c maá y di àöå ng sûã duå ng caá c kïnh chung
dêî n túá i chêë t lûúå ng thoaå i bõ giaã m xuöë ng trong khi toaâ n böå caá c thuï bao khöng bõ
giaã m xuöë ng.
Caá c phûúng phaá p àiïì u khiïí n cöng suêë t úã CDMA IS-95
+ Àiïì u khiïí n cöng suêë t voâ ng húã trong àoá chó coá traå m di àöå ng tham gia.
Kiïí u naâ y àaã m baã o àaá nh giaá voâ ng húã .
+ Àiïì u khiïí n cöng suêë t voâ ng kñn coá caã traå m di àöå ng vaâ traå m göë c àïì u tham
gia. Kiïí u naâ y àaã m baã o hiïå u chónh voâ ng kñn.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 81
http://www.ebooks.vdcmedia.com

+ Àiïì u khiïí n cöng suêë t àûúâ ng xuöë ng trong àoá coá caã sûå tham gia cuã a caã
traå m di àöå ng lêî n traå m göë c.

4.1.1. Àiïì u khiïí n cöng suêë t maå ch voâ ng húãtrïn kïnh hûúá ng lïn
Möî i maá y di àöå ng chõu suy hao àûúâ ng àûúå c taå o ra tûâ traå m göë c. Trong
CDMA têë t caã caá c traå m göë c phaá t tñn hiïå u dêî n àûúâ ng úã cuâ ng têì n söë vaâ têë t caã caá c
maá y di àöå ng bùæ t àêì u àöì ng böå bùç ng sûã duå ng caá c tñn hiïå u dêî n àûúâ ng naâ y. Vaâ göë c
têì n söë vaâ thúâ i gian àïí daã i àiïì u chïë caá c tñn hiïå u thoaå i söë àûúå c truyïì n ài tûâ möî i
traå m göë c. Maá y di àöå ng ào töí ng cûúâ ng àöå tñn hiïå u dêî n àûúâ ng tûâ traå m göë c vaâ
cûúâ ng àöå tñn hiïå u nhêå n àûúå c tûâ têë t caã caá c traå m göë c.
Cûúâ ng àöå tñn hiïå u maá y di àöå ng nhêå n àûúå c cho pheá p maá y di àöå ng àiïì u
khiïí n cöng suêë t phaá t cuã a noá . Nïë u cûúâ ng àöå tñn hiïå u thu àûúå c cao cöng suêë t phaá t
cuã a maá y di àöå ng giaã m xuöë ng, coá nghôa traå ng thaá i maá y di àöå ng rêë t gêì n traå m göë c
hoùå c lûúå ng suy hao àûúâ ng dêî n thêë p. Noá cuä ng coá nghôa laâ vúá i cöng suêë t phaá t di
àöå ng tûúng àöë i thêë p maá y di àöå ng coá thïí àûa ra cöng suêë t nhêå n àûúå c danh àõnh
cho traå m göë c.
Trûúâ ng húå p tùng àöå t biïë n möi trûúâ ng kïnh xêí y ra thò thiïë t bõ àiïì u khiïí n
cöng suêë t maå ch voâ ng theo kiïí u tûúng tûå vúá i vuâ ng àöå ng 85dB hoùå c hún àaá p ûá ng
ngay lêå p tûá c trong 1ms. Vò vêå y bùç ng caá ch giaã m cöng suêë t phaá t cuã a maá y di àöå ng
thiïë t bõ àiïì u khiïí n traá nh laâ m noá khöng tùng cao hún mûá c yïu cêì u.
Töë c àöå tùng cöng suêë t phaá t maá y di àöå ng thûúâ ng phaã i nùç m trong töë c àöå
àiïì u khiïí n cöng suêë t maå ch voâ ng kheá p kñn tûâ traå m göë c. Bùç ng caá ch naâ y caá c maá y
di àöå ng khöng thïí tùng cöng suêë t phaá t quaá lúá n cho duâ coá sûå suy giaã m àöå t ngöå t
chêë t lûúå ng thoaå i trïn kïnh hûúá ng xuöë ng.
Caá c kïnh àöì ng böå tûâ möî i traå m göë c göì m thöng tin vïì cöng suêë t phaá t cuã a
caá c kïnh dêî n àûúâ ng vaâ maá y di àöå ng xaá c àõnh cöng suêë t phaá t sûã duå ng thöng tin
àoá . Khi sûã duå ng caá c chûá c nùng naâ y coá thïí taå o ra sûå chïnh lïå ch giûä a cöng suêë t
phaá t vaâ hïå söë tùng ñch cuã a anten (ERP àêì u ra) cuã a traå m göë c dûå a trïn cú súã kñch
thûúá c tïë baâ o.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 82
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Vñ duå 1 traå m göë c vúá i vuâ ng phuå c vuå röå ng lúá n cêì n cöng suêë t phaá t cao traá i laå i
1 traå m vúá i vuâ ng phuå c vuå nhoã khöng cêì n cöng suêë t phaá t cao. Têë t nhiïn nïë u 1 maá y
di àöå ng úã khoaã ng caá ch xa nhêë t àõnh tûâ möå t traå m göë c cöng suêë t thêë p thò cûúâ ng àöå
tñn hiïå u maâ noá nhêå n àûúå c tûâ traå m göë c thêë p hún so vúá i trûúâ ng húå p úã khoaã ng caá ch
tûúng tûå tûâ möå t traå m göë c cöng suêë t cao hún. Kïë t quaã laâ maá y di àöå ng phaá t cöng
suêë t cêì n thiïë t vaâ vò vêå y cêì n phaã i cung cêë p cho noá caá c thöng tin vïì àiïì u khiïí n
cöng suêë t cuã a möî i traå m göë c.

4.1.2. Àiïì u khiïí n cöng suêë t maå ch voâ ng kñn trïn kïnh hûúá ng lïn
Trong hïå thöë ng tïë baâ o caá c kïnh vö tuyïë n keá p àêì y àuã àûúå c sûã duå ng nïë u daã i
têì n sûã duå ng tûâ traå m göë c túá i maá y di àöå ng khaá c vúá i daã i têì n tûâ maá y di àöå ng túá i traå m
göë c. Sûå khaá c biïå t cuã a têì n söë naâ y cho pheá p sûã duå ng àöì ng thúâ i caá c maá y phaá t vaâ
caá c maá y thu úã maá y di àöå ng maâ khöng coá höì i tiïë p hay nhiïî u cuã a caá c tñn hiïå u phaá t
cuã a maá y di àöå ng túá i caá c böå thu cuã a maá y di àöå ng. Cuä ng nhû vêå y sûå taá ch biïå t têì n
söë coá taá c duå ng rêë t lúá n trong xûã lyá àiïì u khiïí n cöng suêë t.
Coá nghôa sûå taá ch biïå t têì n söë 45 MHz giûä a kïnh hûúá ng ài vaâ hûúá ng lïn
vûúå t quaã daã i thöng liïn kïë t cuã a caá c kïnh nïn maá y di àöå ng àûúå c giaã thiïë t laâ caá c
giaá trõ cuã a töí n hao hai àa àûúâ ng dêî n giöë ng nhau, do khöng coá khaã nùng suy hao
àûúâ ng dêî n hûúá ng lïn mùå c duâ coá 1 chïnh lïå ch giûä a suy hao àa àûúâ ng trïn kïnh
hûúá ng xuöë ng àïí ào úã maá y di àöå ng vaâ suy hao àa àûúå ng cuã a kïnh hûúá ng lïn.
Phûúng phaá p ào naâ y cung cêë p giaá trõ trung bònh chñnh xaá c cho cöng suêë t phaá t
nhûng 1 phûúng phaá p phuå àûúå c cêì n túá i àïí tñnh toaá n giao thoa Rayleigh chó ra
caá c tñnh chêë t khaá c nhau trïn 2 kïnh.
Àïí buâ giao thoa Rayleigh àöå c lêå p nhau trïn caá c kïnh hûúá ng xuöë ng vaâ
hûúá ng lïn maâ maá y di àöå ng khöng thïí ào àûúå c, cöng suêë t phaá t maá y di àöå ng àûúå c
àiïì u khiïí n búã i caá c tñn hiïå u tûâ traå m göë c. Caá c böå giaã i àiïì u chïë úã möî i traå m göë c ào
tyã lïå tñn hiïå u trïn taå p êm cuã a caá c tñn hiïå u nhêå n àûúå c cuã a möî i maá y di àöå ng so
saá nh tyã lïå naâ y vúá i tyã lïå tñn hiïå u trïn taå p êm àaä chó àõnh vaâ phaá t caá c lïå nh àiïì u
khiïí n àêì u ra túá i maá y di àöå ng qua kïnh hûúá ng xuöë ng. Lïå nh àiïì u khiïí n àêì u ra

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 83
http://www.ebooks.vdcmedia.com

àûúå c duâ ng àïí xaá c àõnh cöng suêë t maá y di àöå ng trong giaá trõ dûå tñnh cuã a
cöng suêë t phaá t maá y di àöå ng maå ch voâ ng múã .
Lïå nh àiïì u khiïí n àêì u ra àûúå c phaá t tûâ traå m göë c tùng hay giaã m cöng suêë t
phaá t cuã a maá y ài àöå ng so vúá i giaá trõ thiïë t lêå p ban àêì u (thûúâ ng laâ 0,1dB). Cûá phaá t
1,25ms möå t lêì n lïå nh àiïì u khiïí n àêì u ra coá thïí theo doä i giao thoa Rayleigh trïn
kïnh hûúá ng lïn. Noá rêë t quan troå ng àïí giaã m thúâ i gian thûå c hiïå n xûã lyá xaá c àõnh
cöng suêë t phaá t vaâ phaá t lïå nh. Àïí möi trûúâ ng kïnh khöng bõ thay àöí i nhiïì u cho túá i
khi bñt àiïì u khiïí n àûúå c nhêå n úã maá y di àöå ng vaâ hoaå t àöå ng àiïì u khiïí n àûúå c hiïå n
thûå c sûå .

Caá c böå àiïì u khiïí n hïå thöë ng úã MSC cung cêë p caá c böå àiïì u khiïí n möî i traå m
göë c vúá i tyã lïå tñn hiïå u trïn taå p êm dûå a vaâ o tyã lïå löî i cuã a maá y di àöå ng àûúå c phaá t túá i
böå àiïì u khiïí n kïnh àûúå c sûã duå ng cho xaá c àõnh tùng hay giaã m cöng suêë t phaá t cuã a
möî i maá y di àöå ng. Phûúng phaá p naâ y àûúå c goå i laâ àiïì u khiïí n cöng suêë t maå ch voâ ng
kñn.

4.1.3. Àiïì u khiïí n cöng suêë t trïn kïnh hûúá ng xuöë ng
Caá c tñn hiïå u cöng suêë t phaá t, àûúå c àiïì u khiïí n búã i thöng tin àiïì u khiïí n phaá t
ài tûâ traå m göë c, àûúå c phaá t tûâ möî i maá y di àöå ng túá i traå m göë c. Khi xêí y ra sûå suy
giaã m àaá ng kïí trïn kïnh hûúá ng xuöë ng trong möå t vuâ ng nhêë t àõnh vaâ nïë u cöng suêë t
phaá t khöng tùng lïn thò chêë t lûúå ng thoaå i cuã a caá c cuöå c goå i qua kïnh naâ y giaã m
xuöë ng dûúá i tiïu chuêí n chêë t lûúå ng. 1 vñ duå cuã a caá c vuâ ng naâ y laâ núi suy hao
àûúâ ng dêî n giûä a 1 maá y di àöå ng vaâ 1 traå m göë c lên cêå n hoùå c hai laâ giöë ng nhû giûä a
maá y di àöå ng vaâ traå m göë c bêå n tûúng ûá ng. Toaâ n böå lûúå ng nhiïî u trong trûúâ ng húå p
naâ y gêë p 3 lêì n trûúâ ng húå p maá y di àöå ng lên cêå n vúá i chó 1 traå m göë c. Vaâ cuä ng vêå y
caá c tñn hiïå u nhiïî u tûâ traå m göë c, sûã duå ng giao thoa vúá i tñn hiïå u mong muöë n. Trong
tònh huöë ng naâ y cöng suêë t tñn hiïå u phuå 3(4dB àûúå c cêì n túá i àïí baã o àaã m hoaå t àöå ng
trïn mûá c thoaã maä n. Ngûúå c laå i trong trûúâ ng húå p traå m göë c coá thïí phaá t tñn hiïå u
mong muöë n vúá i cöng suêë t ra nhoã hún cöng phaá t ra trung bònh giaã m vaâ cuä ng
giaã m nhiïî u túá i caá c tñn hiïå u khaá c trong hïå thöë ng.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 84
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Àïí thûå c hiïå n àiïì u khiïí n cöng suêë t trïn kïnh hûúá ng xuöë ng traå m göë c giaã m
theo chu kyâ cöng suêë t phaá t ra túá i maá y di àöå ng giaã m cöng suêë t ra nhû vêå y duy trò
cho àïë n khi caá c maá y di àöå ng yïu cêì u cöng suêë t ra böí sung nhúâ doâ thêë y tùng tyã lïå
löî i khung. Vaâ traå m göë c tùng cöng suêë t phaá t ra vúá i söë gia 0,5dB àûúå c chuêí n bõ
trûúá c khi àûúå c yïu cêì u àïí tùng cöng suêë t ra cuã a tûâ ng maá y di àöå ng.
Sûå tùng giaã m cöng suêë t ra àûúå c thûå c hiïå n möå t lêì n cho möå t khung maä tiïë ng
noá i coá nghôa trung bònh 12(20ms chêå m hún töë c àöå tùng/giaã m cöng suêë t ra trïn
kïnh hûúá ng lïn. Vuâ ng àöå ng tùng giaã m cöng suêë t ra coá thïí àûúå c àiïì u khiïí n túá i +-
6dB xung quanh cöng suêë t ra trung bònh.
Kïë t quaã cuã a phûúng phaá p àiïì u khiïí n cöng suêë t maå ch voâ ng húã vaâ kñn àûúå c
chó ra trong hònh 4.2. Giao thoa Rayleigh cuã a kïnh hûúá ng lïn khöng liïn quan
túá i kïnh hûúá ng xuöë ng.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 85
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Hònh 4.2. Taá c duå ng àiïì u khiïí n cöng suêë t trïn kïnh hûúá ng lïn

4.2 -Dung lûúå ng

Dung lûúå ng maå ng vö tuyïë n laâ söë ngûúâ i duâ ng trong cell. Dung lûúå ng cung
cêë p tó lïå vúá i bïì röå ng phöí coá thïí sûã duå ng. Giao diïå n vö tuyïë n sûã duå ng hiïå u quaã
phöí seä àaã m baã o möå t dung lûúå ng lúá n. Trong caá c hïå thöë ng AMPS hoùå c TDMA,
tùæ c ngheä n xaã y ra khi caá c kïnh vêå t lyá àûúå c duâ ng hïë t. Trong hïå thöë ng CDMA têë t
caã ngûúâ i duâ ng coá chung phöí bùng röå ng, nïn ngûúâ i duâ ng coâ n àûúå c phuå c vuå
chûâ ng naâ o coâ n kïnh lûu lûúå ng úã traå m göë c. Thïm thuï bao truy cêå p seä laâ m tùng
mûá c can nhiïî u vaâ aã nh hûúã ng àïë n dung lûúå ng hïå thöë ng. Dung lûúå ng khöng chó
phuå thuöå c vaâ o söë kïnh vêå t lyá maâ coâ n bõ giúá i haå n búã i can nhiïî u töí ng thïí . Àïí àaå t
àûúå c cûå c àaå i dung lûúå ng phaã i töë i thiïí u can nhiïî u töí ng. Vêå y àiïì u chónh cöng suêë t
laâ àiïì u khiïí n dung lûúå ng. Trong hïå thöë ng CDMA tùæ c ngheä n xaã y ra khi mêå t àöå
can nhiïî u töí ng àaå t àïë n mûá c cho trûúá c so vúá i mûá c taå p êm nïì n, àoá laâ àiïì u kiïå n tùæ c
ngheä n mïì m.
Caá c hïå thöë ng CDMA thûúâ ng àûúå c coi laâ coá dung lûúå ng cao hún so vúá i
caá c hïå thöë ng FDMA vaâ TDMA vò úã caá c hïå thöë ng naâ y hïå söë taá i sûã duå ng têì n söë
bùç ng 1, nghôa laâ caá c traå m göë c caå nh nhau coá thïí sûã duå ng cuâ ng möå t bùng têì n. Tuy
nhiïn nhiïî u giao thoa àöì ng kïnh laâ möå t trúã ngaå i úã caá c maå ng CDMA, nhiïî u naâ y
thûúâ ng àûúå c goå i laâ nhiïî u giao thoa àa thêm nhêå p (MAI -Multiple Access
Interference) hay nhiïî u giao thoa àa ngûúâ i sûã duå ng (MUI - Multiple User
Interference).
Taá i sûã duå ng têì n söë cuâ ng vúá i möå t thûâ a söë taá i sûã duå ng phuâ húå p laâ möå t biïå n
phaá p hiïå u quaã àïí giaã i quyïë t vêë n àïì vïì nhiïî u àöì ng kïnh trong caá c hïå thöë ng
FDMA vaâ TDMA. Tuy nhiïn viïå c taá i sûã duå ng têì n söë khöng phaã i laâ giaã i phaá p
thñch húå p trong caá c hïå thöë ng CDMA. úã caá c hïå thöë ng naâ y àiïì u khiïí n cöng suêë t
chñnh xaá c vaâ phên têå p caá c àûúâ ng truyïì n àûúå c sûã duå ng àïí chöë ng laå i caá c aã nh
hûúã ng cuã a nhiïî u àöì ng kïnh. Khi nghiïn cûá u hïå thöë ng CDMA, ta phaã i xeá t àïë n
nhiïî u àöì ng kïnh tûâ nhiïì u ngûúâ i sûã duå ng khaá c thêå m chñ úã möå t ö àún.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 86
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Trong hïå thöë ng CDMA àïí tùng dung lûúå ng àûúâ ng xuöë ng ta coá thïí sûã
duå ng caá c kyä thuêå t nhû phaá t khöng liïn tuå c dûå a vaâ o sûå tñch cûå c thoaå i vaâ phên
àoaå n ö. Nïë u thúâ i gian tñch cûå c thoaå i laâ 40% thò vïì mùå t lyá thuyïë t coá thïí àaå t àûúå c
thûâ a söë caã i thiïå n laâ 2,5. Phên àoaå n möå t ö thaâ nh 3 ö cuä ng àaã m baã o thûâ a söë caã i
thiïå n laâ 3 khi anten àõnh hûúá ng lyá tûúã ng, trong thûå c tïë thò hïå söë naâ y laâ 2,55.
ÚÃ hïå thöë ng CDMA têë t caã caá c kïnh lûu lûúå ng àïì u duâ ng chung möå t kïnh
vö tuyïë n, vò thïë tñn hiïå u maå nh thu àûúå c úã caá c traå m di àöå ng gêì n seä che khuêë t tñn
hiïå u tûâ caá c traå m di àöå ng xa. Do àoá viïå c àiïì u khiïí n cöng suêë t aá p duå ng cho àûúâ ng
lïn seä giaã m nhiïì u giao thoa gêy ra do hiïå n tûúå ng gêì n xa noá i trïn.

Nïë u xeá t àïë n aã nh hûúã ng cuã a nhiïî u giao thoa gêy ra do caá c ngûúâ i sûã duå ng úã
caá c ö khaá c thò ta phaã i xeá t thïm möå t thûâ a söë taá i sûã duå ng têì n söë F. Caá c tñnh toaá n
cho thêë y tñnh toaá n dung lûúå ng àûúâ ng lïn lúá n hún rêë t nhiïì u so vúá i tñnh toaá n dung
lûúå ng àûúâ ng xuöë ng do àoá khi tñnh toaá n dung lûúå ng cuã a hïå thöë ng CDMA ta phaã i
tñnh theo dung lûúå ng àûúâ ng xuöë ng.

4.2.1. Dung lûúå ng cûå c àûúâ ng truyïì n hûúá ng lïn
Trong caá c hïå thöë ng söë , nùng lûúå ng möî i bit Eb cêì n àaå t mûá c cao hún mêå t
àöå nhiïî u töí ng Io àïí coá thïí nhêå n àuá ng bit àaä truyïì n.

P laâ cöng suêë t tñn hiïå u nhêå n àûúå c úã anten traå m göë c.
R laâ töë c àöå bit dûä liïå u.
Giaã thiïë t rùç ng
+ Àiïì u khiïí n cöng suêë t laâ hoaâ n haã o.
+ Thuï bao di àöå ng phaá t cöng suêë t àuã lúá n.
+ Phên böë thuï bao laâ àïì u coá N ngûúâ i sûã duå ng.
+ W bïì röå ng bùng têì n cuã a kïnh.
Mêå t àöå nùng lûúå ng nhiïî u töí ng nhû sau:
) 1 . 4 (
R
P
E
b
·
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 87
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Tûâ (4.1), (4.2) ta coá :Giaã i ra àöë i vúá i N:

Phûúng trònh (4.4) laâ gêì n àuá ng bêå c nhêë t. Dung lûúå ng N coâ n bõ aã nh hûúã ng
búã i: nhiïî u tûâ caá c cell khaá c, sûå tñch cûå c tiïë ng, taå p êm nhiïå t.

Trong (4.5), f laâ tyã söë nùng lûúå ng nhiïî u tûâ caá c cell khaá c vúá i cell xeá t.
( laâ hïå söë trung bònh tñch cûå c tiïë ng.
N0 laâ taå p êm nhiïå t.
Tûâ (4.5) biïí u thûá c (4.3) àûúå c viïë t laå i nhû sau:( )
) 2 . 4 (
W
P 1 N
I
0

·
( )
) 3 . 4 (
1 N
R
W
W
P 1 N
R
P
I
E
0
b

·

·
) 4 . 4 ( N
I
E
R
W
1 N
0
b
≈ · −
) 5 . 4 ( N
W
) f 1 ( P ) 1 N (
N I
0 0 0
+
+ −
· +
ρ
) 6 . 4 (
1
W N
) f 1 ( P ) 1 N (
W N
P
R
W
N
W
) f 1 ( P ) 1 N (
R
P
I N
E
0
0
0
0 0
b
+
+ −

,
`

.
|
·
+
+ −
·
+
ρ ρ
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 88
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Dung lûúå ng cûå c laâ dung lûúå ng cûå c àaå i coá thïí àaå t àûúå c trong nhûä ng àiïì u
kiïå n àaä cho. Vúá i khaá i niïå m naâ y cöng suêë t P laâ vö cuâ ng lúá n hún taå p êm nhiïå t.


Vêå y dung lûúå ng cûå c tûúng ûá ng vúá i vïë phaã i (4.8) vö cuâ ng lúá n, nghôa laâ
mêî u söë bùç ng 0:

Giaã i ra àöë i vúá i N ta coá :

Àïí tñnh toaá n dung lûúå ng N möå t caá ch chñnh xaá c hún, ta àûa vaâ o 2 thöng söë
sau: thöng söë kïí àïë n sûå khöng hoaâ n haã o cuã a àiïì u khiïí n cöng suêë t vaâ thöng söë
biïí u thõ can nhiïî u giûä a caá c daã i quaå t úã cuâ ng möå t mùå t bùç ng BTS. Ta coá phûúng
trònh vïì dung lûúå ng cûå c hûúá ng lïn cuã a thöng tin di àöå ng CDMA.
) 9 . 4 ( 1 ) f 1 )( 1 N (
W
R
I N
E
0 0
b
· + −
,
`

.
|

,
`

.
|
+
ρ
) 10 . 4 ( N
I N
E
) f 1 (
R
W
1 N
0 0
b

,
`

.
|
+
+
· −
ρ
) 8 . 4 (
) f 1 )( 1 N (
W
R
I N
E
1
W
R
I N
E
W N
P
) 7 . 4 ( 1
W N
P ) f 1 )( 1 N (
W
R
I N
E
W N
P
0 0
b
0 0
b
0
0 0 0
b
0
]
]
]

+ −
,
`

.
|

,
`

.
|
+

,
`

.
|

,
`

.
|
+
·
]
]
]

+
+ −

,
`

.
|

,
`

.
|
+
·
ρ
ρ
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 89
http://www.ebooks.vdcmedia.com
0 0
b
I N
E
+
0 0
b
I N
E
+


Vúá i W/R laâ tùng ñch xûã lyá

laâ tyã söë

trong àiïì u kiïå n àiïì u khiïí n cöng suêë t khöng hoaâ n haã o.
Gs laâ tùng ñch daã i quaå t hoaá .
Cuå thïí laâ :


Vúá i laâ tyã söë tñn hiïå u / nhiïî u + taå p êm cêì n thiïë t trong àiïì u kiïå n lyá

tûúã ng vïì àiïì u khiïí n cöng suêë t.
(e phûúng sai àiïì u khiïí n cöng suêë t.
( hùç ng söë coá giaá trõ 0,1ln10
Ta coá thïí duâ ng thöng söë F thay cho f

Khi àoá (4.11) trúã thaâ nh:
) 11 . 4 ( G
1
f 1
1
I N
E
R
W
N
s
0
'
0
'
b
'
ρ +
]
]
]

+
·
]
]
]

+ 0
'
0
'
b
'
I N
E
) 12 . 4 ( e
I N
E
I N
E
2
) (
0 0
b
0
'
0
'
0
'
2
e
βσ
+
·
]
]
]

+
) 13 . 4 (
f 1
1
+
· ·
xÐt cell ngoµi vµ trong nhiÔu can
xÐt cell trong nhiÔu can
F
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 90
http://www.ebooks.vdcmedia.comVñ duå : W = 1228800 Hz
R = 14400 bit/s
f = 0,7 ( = 0,4 Gs = 2,4/3 (3 daã i quaå t 1200)


Kïë t quaã trïn ûá ng vúá i GOS = 2%, cho biïë t möî i daã i quaå t töë i àa àaå t 19 ngûúâ i
(12,3 erlang), toaâ n mùå t bùç ng BTS phuå c vuå 19 x3 = 57 ngûúâ i duâ ng töë i àa.
Nïë u f = 0 (cell cö lêå p) thò N = 32 (4.11)
Dung lûúå ng cûå c laâ dung lûúå ng lyá thuyïë t, khi thiïë t kïë khöng àûúå c vûúå t quaá
75% dung lûúå ng cûå c, coá nghôa laâ trïn thûå c tïë möå t daã i quaå t khöng quaá 14 ngûúâ i
(8,2 erlang) tñnh cho hûúá ng lïn. Ta coá caá c quan hïå àûúå c biïí u diïî n trong (4.11):
+ Dung lûúå c cûå c hûúá ng lïn caâ ng lúá n nïë u töë c àöå dûä liïå u thoaå i caâ ng thêë p.
) 14 . 4 ( G
1
F
I N
E
R
W
N
s
0
'
0
'
b
'
ρ
]
]
]

+
·
( )
) 16 . 4 ( 19
3
4 , 2
4 , 0
1
7 , 0 1
1
10
14400
1228800
) 15 . 4 ( dB 22 , 7 27 , 5 e 10
I N
E
10 ln 1 , 0 5 , 2 dB 5 , 6
I N
E
10
22 , 7
2
5 , 2 . 23 , 0
10
5 , 6
0
'
0
'
b
'
e
0 0
b
2

,
`

.
|

,
`

.
|

,
`

.
|
+
·
· · ·
]
]
]

+
· · ·
+
N n lª h- íng cùc l- îng Dung
β σ
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 91
http://www.ebooks.vdcmedia.com

+ Dung lûúå ng cûå c hûúá ng lïn caâ ng lúá n nïë u haå thêë p àûúå c yïu cêì u vïì

E
0
/N
0
+I
0

+ Dung lûúå ng cûå c hûúá ng lïn caâ ng lúá n nïu giaã m nhoã tñch cûå c thoaå i.
+ Dung lûúå ng cûå c hûúá ng lïn caâ ng lúá n nïë u tó lïå can nhiïî u ngoaâ i cell so vúá i
trong cell caâ ng giaã m.
+ Dung lûúå ng cûå c hûúá ng lïn caâ ng lúá n nïë u tùng ñch giaã i quaå t hoaá caâ ng
tùng.
+ Dung lûúå ng cûå c hûúá ng lïn caâ ng lúá n nïë u àiïì u khiïí n cöng suêë t caâ ng hoaâ n
haã o.

4.2.2. Töë c àöå maä hoaá thoaå i
Dung lûúå ng soá ng mang CDMA phuå thuöå c vaâ o töë c àöå maä hoaá thoaå i cuã a
Vocoder àûúå c sûã duå ng (4.11) chûá ng toã quan hïå tyã lïå nghõch. Caá c àöì thõ tûúng
ûá ng:
-Töë c àöå nhoá m 1 laâ 9600 bit/s cuã a Vocoder 8 Kbit.
-Töë c àöå nhoá m 2 laâ 14400 bit/s cuã a Vocoder 13 Kbit.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 92
http://www.ebooks.vdcmedia.com

4.2.3. Giaá trõ Eb/N0+I0 trung bònh
Hònh 4.3 chûá ng toã rùç ng nïë u giaá trõ naâ y caâ ng nhoã thò caâ ng phuå c vuå àûúå c
nhiïì u ngûúâ i duâ ng hún. Möå t hûúá ng nghiïn cûá u nhùç m muå c àñch tùng dung lûúå ng
laâ hoaâ n thiïå n BTS sao cho giaã m thiïí u Eb/N0+I0 yïu cêì u. Möi trûúâ ng thöng tin
di àöå ng yïu cêì u giaá trõ Eb/N0+I0 = 7 àïë n 7,5 dB. Nïë u xeá t riïng aã nh hûúã ng cuã a
Eb/N0+I0, thò möå t hïå thöë ng vö tuyïë n cöë àõnh chó yïu cêì u Eb/N0+I0 thêë p hún 3
dB, so vúá i thöng tin di àöå ng thò seä tùng gêë p àöi söë ngûúâ i duâ ng.

4.2.4. Tñch cûå c thoaå i
Nïë u tñch cûå c thoaå i caâ ng thêë p thò nhúâ böå maä hoaá thoaå i töë c àöå khaã biïë n, maâ
töë c àöå dûä liïå u thoaå i vaâ cöng suêë t phaá t coá thïí giaã m nhoã , tûúng ûá ng giaã m can
nhiïî u chung. Hònh 4.4 biïí u thõ àiïì u àoá . Khi tñch cûå c thoaå i tùng thò söë ngûúâ i duâ ng
giaã m.

4.2.5. Can nhiïî u
Hònh 4.5 cho biïë t : nïë u tó lïå nhiïî u ngoaâ i cell so vúá i nhiïî u trong cell caâ ng
tùng thò dung lûúå ng caâ ng giaã m.


TRÕNH QUÖË C BAÃ O 93
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Caá c giaá trõ f tûúng ûá ng caá c mö hònh truyïì n soá ng.
Ghi chuá : töë c àöå suy hao x 10 = suy hao àûúâ ng truyïì n soá ng
Giaá trõ f caâ ng tùng tûâ loaå i hònh cell naâ y sang loaå i hònh cell khaá c theo chiïì u
sau:
cell caá ch li ( cell phuã soá ng doå c àûúâ ng cao töë c ( cell trong vuâ ng maå ng coá ñt cell (
cell giûä a nhiïì u cell khaá c.
4.2.6. Tùng ñch daã i quaå t hoaá
Tùng tñch daã i quaå t hoaá laâ thöng söë chñnh vïì mûá c can nhiïî u lïn cho caá c daã i
quaå t khaá c cho daã i quaå t àang xeá t. Goå i laâ tùng ñch daã i quaå t hoaá vò viïå c daã i quaå t hoaá
) 17 . 4 ( f
xÐt cell trong nhiÔu
xÐt cell ngoµi nhiÔu
·
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 94
http://www.ebooks.vdcmedia.com

laâ m tùng söë ngûúâ i sûã duå ng so vúá i Ommi. Khi söë daã i quaå t trong möå t mùå t
bùç ng tùng lïn thò möî i daã i quaå t nhoã ài laâ m giaã m can nhiïî u möî i daã i quaå t gêy ra
cho daã i quaå t khaá c, nhûng söë daã i quaå t gêy nhiïî u cho daã i quaå t xeá t laå i tùng lïn.
Hònh 4.6 trònh baâ y cho trûúâ ng húå p mùå t bùç ng coá ba daã i quaå t vaâ tùng ñch daã i quaå t
hoaá tñnh cho caã mùå t bùç ng laâ 0.8 x 3 = 2,4.

4.2.7. Àiïì u khiïí n cöng suêë t khöng chñnh xaá c
Sai söë àiïì u khiïí n cöng suêë t àûúå c xem laâ gêì n àuá ng logarit. àiïì u khiïí n töë c
àöå thêë p chöë ng laå i phaàinh chêå m coá hiïå u quaã . Nhûng àiïì u khiïí n töë c àöå cao
khöng giaã i quyïë t àûúå c phaàinh nhanh, luá c naâ y kyä thuêå t caâ i xen toã ra ûu thïë hún.
hònh 4.7 (5.8)

4.2.8. Phên tñch tùæ c ngheä n
Trong caá c hïå thöë ng thöng tin di àöå ng FDMA, TDMA ngûúâ i duâ ng àûúå c
cêë p phaá t kïnh taâ i nguyïn khi naâ o kïnh coâ n. Vúá i lûu lûúå ng muöë n truyïì n ta duâ ng
mö hònh erlang B àïí xaá c àõnh söë kïnh cêì n thiïë t tûúng ûá ng vúá i GOS cho trûúá c.
Mö hònh erlang B laâ mö hònh dõch vuå khöng coá xïë p haâ ng, moå i cuöå c goå i tùæ c
ngheä n àïì u bõ huyã boã . Taã i lûu lûúå ng bùç ng tñch söë giûä a söë cuöå c goå i töí ng 1 giúâ vúá i
thúâ i gian tiïë n haâ nh cuöå c goå i. Taã i lûu lûúå ng laâ söë lûúå ng khöng thûá nguyïn. Möå t
erlang laâ lûu lûúå ng trïn möå t kïnh bõ liïn tuå c chiïë m giûä . GOS laâ thöng söë àïí
àõnh lûúå ng tùæ c ngheä n trong caá c hïå thöë ng thöng tin àûúâ ng truå c (trung kïë ), biïí u thõ
xaá c suêë t tùæ c ngheä n phaá t hiïå n àûúå c. FDMA vaâ TDMA xaã y ra tùæ c ngheä n khi caá c
kïnh vêå t lñ bõ chiïë m giûä hïë t.
Caá c giaá trõ vïì taã i lûu lûúå ng vaâ GOS cuã a dõch vuå thöng tin di àöå ng cellular
thûúâ ng àûúå c xaá c àõnh trong giúâ bêå n (BH). BH laâ khoaã ng thúâ i gian liïn tuå c daâ i
möå t giúâ trong ngaâ y àûúå c thöë ng kï cho biïë t mêå t àöå lûu lûúå ng cao nhêë t so vúá i caá c
giúâ khaá c trong ngaâ y. Cöng thûá c erlang B coá daå ng:


TRÕNH QUÖË C BAÃ O 95
http://www.ebooks.vdcmedia.com

vúá i A laâ lûu lûúå ng muöë n truyïì n
C laâ söë kïnh khaã dô.
Caá c giaã thiïë t cuã a mö hònh erlang B laâ :
+ Söë ngûúâ i duâ ng tiïì m nùng laâ vö haå n.
+ Khoaã ng caá ch giûä a caá c thúâ i àiïí m khúã i taå o cuöå c goå i laâ ngêî u nhiïn.
+ Thúâ i gian tiïë n haâ nh cuöå c goå i laâ ngêî u nhiïn.
+ Thúâ i gian thiïë t lêå p cuöå c goå i laâ ngùæ n khöng àaá ng kïí .

4.2.9. Phên tñch tùæ c ngheä n mïì m trong CDMA
Khaá c vúá i caá c thiïë t kïë truyïì n thöë ng noá i trïn, hïå thöë ng CDMA khöng thïí
àaå t cên bùç ng hûúá ng lïn vaâ hûúá ng xuöë ng, vò hai daå ng soá ng hai hûúá ng thiïë t kïë
khaá c nhau. Caã hai hûúá ng àïì u coá àûúâ ng truyïì n dung lûúå ng haå n chïë . Tùæ c ngheä n
mïì m CDMA xaã y ra khi töí ng thïí ngûúâ i duâ ng gêy ra mêå t àöå can nhiïî u lúá n hún
mêå t àöå phöí taå p êm nïì n möå t giaá trõ ngûúä ng tiïì n àõnh. Giaã thiïë t rùç ng hïå thöë ng
CDMA khöng bõ haå n chïë búã i phêì n cûá ng, phên tñch tùæ c ngheä n mïì m àïí tñnh dung
lûúå ng.
Caá c giaã thiïë t laâ :
1. Söë cuöå c goå i tñch cûå c laâ biïë n ngêì u nhiïn phên böë Poisson coá giaá trõ trung
bònh (( / (), àoá laâ lûu lûúå ng muöë n truyïì n.
2. Möî i ngûúâ i duâ ng tñch cûå c vúá i xaá c suêë t ( (khöng tñch cûå c vúá i xaá c suêë t 1-
ρ).
3. Tyã söë Eb/I0 cêì n cho ngûúâ i duâ ng thay àöí i theo àiïì u kiïå n truyïì n soá ng àïí
àaã m baã o àöå sai khung FER quy àõnh. Thöng thûúâ ng FER = 1%.
4. Têë t caã caá c daã i quaå t àïì u coá söë lûúå ng ngûúâ i duâ ng bùç ng nhau.
5. Söë ngûúâ i duâ ng phên böë àïì u trong möî i daã i quaå t.

) 18 . 4 (
! K
A
! C
A
P
K
K
C

·
nghÏn t¾c
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 96
http://www.ebooks.vdcmedia.com

a/ Sûå phên tñch lyá thuyïë t
Chuá ng ta coá thïí cöng thûá c hoaá sûå tùæ c ngheä n nhû sau: Can nhiïî u trong cell
+ Can nhiïî u ngoaâ i cell + Taå p êm nhiïå t = Can nhiïî u töí ng.
Tùæ c ngheä n xaã y ra khi:

Vúá i K laâ söë ngûúâ i duâ ng àöì ng thúâ i trong möî i daã i quaå t.
W laâ bïì röå ng bùng têì n maä traã i phöí CDMA.
R töë c àöå dûä liïå u.
Eb laâ nùng lûúå ng möî i bit.
N0 laâ mêå t àöå taå p êm nhiïå t nïì n.
I0 laâ mêå t àöå can nhiïî u töí ng cho pheá p.
Tñch cûå c thoaå i v laâ biïë n ngêî u nhiïn nhõ thûá c coá xaá c suêë t p = Pr (v = 1) laâ
thöng söë tñch cûå c thoaå i.
Ta coá thöng söë ( = Eb/I0, sau àoá chia hai vïë (4.19) cho I0R ta coá daå ng
múá i:


W/R laâ tùng ñch xûã lyá
( = N0/I0 laâ giaá trõ ngûúä ng tiïì n àõnh
Xaá c suêë t tùæ c ngheä n trong hïå thöë ng CDMA laâ xaá c suêë t àïí àiïì u kiïå n trïn
àêy àûúå c thûå c hiïå n.) 19 . 4 ( W I W N R ) j ( E ) j ( v R E v
K
1 i j
0 0
K
1 i
bi i bi i ∑ ∑∑
· ·
> + +
) 20 . 4 (
R
W
) 1 ( ) j ( ) j ( v v
K
1 i j
K
1 i
i i i i ∑ ∑∑
· ·
− > + η ε ε
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 97
http://www.ebooks.vdcmedia.com


Vêå y xaá c suêë t tùæ c ngheä n trong hïå thöë ng CDMA àûúå c xaá c àõnh búã i caá c yïë u
töë sau:
+ Chêë t lûúå ng hïå thöë ng E0/I0.
+ Tñch cûå c thoaå i.
+ Bïì röå ng bùng têì n traã i phöí .
+ Töë c àöå dûä liïå u.
+ Mûá c cûå c àaå i cho pheá p cuã a can nhiïî u.
Ptùæ c ngheä n coá thïí giaã m búá t bùç ng tùng ngûúä ng can nhiïî u 1/( = I0/N0. Àêy
laâ trûúâ ng húå p hïå thöë ng CDMA chõu giaã m chêë t lûúå ng dõch vuå àïí tùng thïm ngûúâ i
duâ ng. Giaá trõ ngûúä ng can nhiïî u àûúå c nhaâ khai thaá c vêå n haâ nh maå ng thiïë t lêå p bùç ng
phêì n mïì m xûã lyá cuöå c goå i. " Tùæ c ngheä n mïì m" chñnh laâ " dung lûúå ng mïì m".
Sûå phên böë cuã a sûå kiïå n Z trong (4.21) phuå thuöå c vaâ o caá c biïë n ngêî u nhiïn
sau:
+ Tñch cûå c thoaå i v.
+ Tyã söë nùng lûúå ng möî i bit trïn can nhiïî u (.
+ Söë thuï bao trong daã i quaå t xeá t Ns.
+ Söë ngûúâ i duâ ng tñch cûå c trong möî i daã i quaå t K.
Sûå phên böë biïë n ngêî u nhiïn v nhû sau:

Sûå phên böë theo luêå t poisson cuã a biïë n ngêî u nhiïn K laâ :

trong (4.23) ( àùå c trung cho töë c àöå sûå kiïå n.
) 21 . 4 (
R
W
) 1 ( ) j ( ) j ( v v Z P P
K
1 i j
K
1 i
i i i i
¹
'
¹
¹
'
¹
− > + · ·
∑ ∑∑
· ·
η ε ε
nghÏn t¾c
) 22 . 4 ( ) 1 (
K
1 N
P
1 K N K S
) K v (
S
− −
·

,
`

.
| −
· ρ ρ
) 23 . 4 ( Ïp
! K
P
K
K

,
`

.
| −

,
`

.
|
·
µ
λ
µ
λ
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 98
http://www.ebooks.vdcmedia.com

( àùå c trûng cho töë c àöå dõch vuå .
(/( àùå c trûng cho lûu lûúå ng muöë n truyïì n.
Sûå phên böë ( = Eb/N0 phuå thuöå c vaâ o cú chïë àiïì u khiïí n cöng suêë t. Ngûúâ i
ta xaá c àõnh ( khi cell àêì y taã i vúá i FER cöë àõnh. Dûä liïå u thûã nghiïå m chûá ng toã biïë n
ngêî u nhiïn ( coá phên böë chuêí n logarit.

x laâ biïë n ngêî u nhiïn Gaussian coá giaá trõ trung bònh laâ m vaâ phûúng sai laâ
(. Momen bêå c nhêë t vaâ hai cuã a ( laâ :

b/ Trûúâ ng húå p cell àöå c lêå p
Àöë i vúá i cell àöå c lêå p, Z laâ töí ng cuã a K biïë n ngêî u nhiïn, vúá i K laâ söë ngûúâ i
duâ ng àöì ng thúâ i trong cell.

E laâ kyâ voå ng toaá n hoå c.
STD laâ phûúng sai.
Ta coá phûúng trònh:) 24 . 4 ( 10
10
x
· ε
[ ]
( )
[ ] ( ) [ ] 0,1ln10 víi · · ·
]
]
]

· ·
β β βσ β ε
β
βσ
β ε
) m 2 ( Ïp 2 exp ) x 2 exp( E ) ( E
) 25 . 4 ( ) m ( Ïp
2
exp ) x exp( E ) ( E
2 2
2
( )
) 26 . 4 (
) Z ( STD
]
]
]

·
Z E - A
Q nghÏn t¾c suÊt x¸c
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 99
http://www.ebooks.vdcmedia.com

c/ Hïå thöë ng coá nhiïì u cell
Trong hïå thöë ng naâ y chuá ng ta cêì n nghô àïë n can nhiïî u do ngûúâ i duâ ng trong
têë t caã caá c cell gêy ra.

d/ Àùå c tñnh suy hao àûúâ ng truyïì n
Àiïì u khiïí n cöng suêë t coá yá nghôa quyïë t àõnh àïë n àùå c tñnh chêë t lûúå ng hïå
thöë ng CDMA. Nïë u cho rùç ng suy hao àûúâ ng truyïì n chó phuå thuöå c vaâ o cûå ly tûâ
maá y di àöå ng àïë n traå m göë c thò maá y di àöå ng àûúå c àiïì u khiïí n cöng suêë t búã i BTS
gêì n nhêë t.
Suy hao àûúâ ng truyïì n thûúâ ng ào cûå li töë i thiïí u 1 km nhùç m traá nh hiïå u ûá ng
trûúâ ng gêì n.

e/ Can nhiïî u tûâ caá c cell khaá c
Mêå t àöå nhiïî u chuêí n hoaá do caá c cell khaá c gêy ra coá thïí viïë t: J0 = Ioc / I0
Vò Ioc = nhiïî u töí ng tûâ caá c cell khaá c chia cho W nïn:

Cûå li tûâ maá y di àöå ng àïë n BTS khaá c àûúå c xeá t
rm cûå ly tûâ maá y di àöå ng àïë n BTS maâ noá àang liïn laå c.
ro khoaã ng caá ch tûâ caá c thuï bao àïë n cell.
( söë muä biïí u thõ töë c àöå suy hao.
v hïå söë tñch cûå c thoaå i.
Ioc mêå t àöå nhiïî u caá c cell khaá c.
( )
[ ]
) 27 . 4 (
) ( 2 exp
2
exp ) 1 (
2
2

,
`

.
|

,
`

.
|

,
`

.
|

,
`

.
|

,
`

.
|
− −
·
βσ ρ
µ
λ
βσ
ρ
µ
λ
η
βm) exp(
W/R
Q nghÏn t¾c suÊt x¸c
) 28 . 4 ( dA
W I
RvK E
r
r
, 10
r
r
W I
J
0
b
m
0 10
0
m
allcells
0
0 ∫ ∫

,
`

.
|

,
`

.
|

,
`

.
|
· · ξ Φ
ξ
γ
kh¸c cell c¸c tõ nhiÔu c¸c tæng
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 100
http://www.ebooks.vdcmedia.com

I0 Mêå t àöå nhiïî u töí ng cho pheá p.
W bùng têì n traã i röå ng.
EbR nùng lûúå ng möî i bit * töë c àöå söë liïå u.
Tñch söë naâ y laâ cöng suêë t tñn hiïå u maâ BTS nhêå n àûúå c tûâ MS, vúá i giaã thiïë t
aá p duå ng àiïì u khiïí n cöng suêë t.
( àùå c trûng cho suy hao àûúâ ng truyïì n.

4.2.10. Dung lûúå ng àûúâ ng truyïì n hûúá ng xuöë ng
Dung lûúå ng àûúâ ng truyïì n hûúá ng xuöë ng àûúå c tñnh toaá n tûúng tûå nhû trïn,
nghôa laâ phaã i tñnh tyã söë nùng lûúå ng trïn möî i bit trïn mêå t àöå can nhiïî u vúá i ngûúâ i
duâ ng. úã hûúá ng xuöë ng, caá c kïnh pilot, nhùæ n tin vaâ àöì ng böå àïì u laâ can nhiïî u àöë i
vúá i kïnh lûu lûúå ng. Do àoá , àïí xaá c àõnh àûúå c lûu lûúå ng àûúâ ng xuöë ng, ta phaã i xeá t
àïë n aã nh hûúã ng noá i trïn vaâ àiïì u kiïå n truyïì n soá ng àa àûúâ ng, töë c àöå ngûúâ i duâ ng.
E0/I0 = 2 ( 20 dB.

a/ Tñnh gêì n àuá ng bêå c nhêë t dung lûúå ng àûúâ ng truyïì n hûúá ng xuöë ng

N dung lûúå ng tñnh bùç ng erlang.
Veff hïå söë tñch cûå c thoaå i hiïå u duå ng.
(pps tyã lïå trong töí ng cöng suêë t cell cuã a caá c kïnh pilot, nhùæ n tin, àöì ng böå .
Siway tyã lïå ngûúâ i duâ ng bõ chuyïí n giao àûúâ ng i.
(iway tyã lïå cöng suêë t cell cêë p phaá t cho möî i àûúâ ng i.
Ion(i) can nhiïî u chuêí n hoaá töí ng àöë i vúá i ngûúâ i duâ ng àûúâ ng i.
( )
) 31 . 4 ( I i I
) 30 . 4 (
R
W
i
10 I
) 29 . 4 (
) S S 2 S 3 ( V
) 1 (
N
) i ( ocn ) i ( on
) i (
10 / FPC
N
E
) i ( ) i ( on
iway
way 1 way 1 way 2 way 2 way 3 way 3 eff
errá
iway
b
δ
λ
λ
ξ
ξ ξ ξ
ξ
+ ·

·
+ +

<

,
`

.
|
+
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 101
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Iocn(i) nhiïî u chuêí n hoaá cuã a cell khaá c (khöng bao göì m soá ng mang liïì n
kïì ).
((i) tyã lïå cöng suêë t phuå c höì i cho àûúâ ng kïë t nöë i i.
Baã ng sau àêy ra caá c tham söë àiïí n hònh. Vúá i caá c tham söë àoá , ta aá p duå ng
caá c phûúng trònh (4.29(4.31) thò tñnh àûúå c dung lûúå ng àûúâ ng truyïì n hûúá ng
xuöë ng:
-Nïë u Vocoder töë c àöå nhoá m 1, N = 14,7 erlang
-Nïë u Vocoder töë c àöå nhoá m 2, N = 7,5 erlang

PARAMETER 1 -WAY 2 -WAY 3 -WAY
S
iway
0,4 0,35 0,25
I
ocn(i)
0,134 0,3 0,3
λ
(i)
0,92 0,92 0,8
E
b
/ Nt
iway
for 13 Kb 15,5 dB 9 dB 7 dB
E
b
/ Nt
iway
for 8 Kb 13 dB 7 dB 5 dB
FPC
error
1,2 dB (13 Kb)
1,5 dB (8 Kb)

ξ
iway
0,37
W / R 85,33 (13 Kb)
128 (8 Kb)

V
eff
0,48 (13 Kb)
0,56 (8 Kb)


Baã ng 1. Vñ duå vïì caá c tham söë phuå c vuå tñnh toaá n dung lûúå ng

b/ Tñnh dung lûúå ng: söë ngûúâ i duâ ng

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 102
http://www.ebooks.vdcmedia.com


Vúá i C laâ dung lûúå ng cell (söë ngûúâ i duâ ng).
g laâ tham söë chuyïí n giao mïì m.
Fi laâ tyã lïå cöng suêë t cêë p phaá t cho thuï bao i.
Vi laâ tham söë tñch cûå c tiïë ng cuã a thuï bao i.
( laâ tyã lïå cöng suêë t cêë p phaá t cho caá c kïnh baá o hiïå u.
h laâ hïå söë giaã m chuyïí n giao do cöng suêë t thïm vaâ o cuã a kïnh àiïì u khiïí n
cöng suêë t.
Pic, js laâ xaá c suêë t chuyïí n giao cuã a cell i, daã i quaå t j.
vi laâ tñch cûå c tiïë ng khi chuyïí n giao úã àûúâ ng i.

(i laâ tùng ñch àiïì u khiïí n cöng suêë t khi chuyïí n giao úã àûúâ ng i (tñnh so vúá i
kïnh lûu lûúå ng).
( laâ tñch cûå c tiïë ng (giaá trõ trung bònh).

4.3 -Chuyïí n giao

ÚÃ caá c hïå thöë ng thöng tin di àöå ng töí ong, chuyïí n giao xaã y ra khi traå m di
àöå ng àang laâ m caá c thuã tuå c thêm nhêå p maå ng hoùå c àang coá cuöå c goå i. Muå c àñch
cuã a chuyïí n giao laâ àïí àaã m baã o chêë t lûúå ng àûúâ ng truyïì n khi möå t traå m di àöå ng
rúâ i xa traå m göë c àang phuå c vuå noá . Khi àoá , noá phaã i chuyïí n lûu lûúå ng sang möå t
traå m göë c múá i hay möå t kïnh múá i. úã CDMA töì n taå i hai daå ng chuyïí n giao laâ
chuyïí n giao mïì m (Soft Handoff) vaâ hai daå ng chuyïí n giao cûá ng (Hard Handoff).
) 34 . 4 (
v
v
P 3
v
v
) P 3 P 2 ( ) P 2 P ( h
) 33 . 4 (
hF v
1
C
) 32 . 4 ( 1 V F avg
1
3
s 3 , c 3
1
2
s 3 , c 2 s 2 , c 2 s 2 , c 1 s 1 , c 1
avg i
) g 1 ( C
1 i
i i

,
`

.
|
+

,
`

.
|
+ + + ·

·
− ·
]
]
]


+
·
β
β
51 , 0 v ; 48 , 0 v ; 43 , 0 v
) 35 . 4 (
24
1
24
23
v
3 2 1
i
2
i
· · ·

,
`

.
|
+
,
`

.
|
· α ρ
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 103
http://www.ebooks.vdcmedia.com

+ Chuyïí n giao giûä a caá c ö hay chuyïí n giao mïì m (Soft Handoff).
+ Chuyïí n giao giûä a caá c àoaå n ö (Intersector) hay chuyïí n giao mïì m hún
(Softer Handoff).
+ Chuyïí n giao cûá ng giûä a hïå thöë ng CDMA naâ y vúá i hïå thöë ng CDMA khaá c.
+ Chuyïí n giao cûá ng giûä a hïå thöë ng CDMA àïë n hïå thöë ng tûúng tûå .


Hònh 4.8: So saá nh chuyïí n vuâ ng mïì m vaâ chuyïí n vuâ ng cûá ng

Nhû àaä miïu taã trong hònh 4.9, caã BS ban àêì u vaâ BS múá i cuâ ng tham gia
vaâ o viïå c chuyïí n giao cuöå c goå i àöë i vúá i chuyïí n giao mïì m.
Viïå c chuyïí n giao cuöå c goå i thöng qua trònh tûå : BS ban àêì u, caã hai BS, BS
múá i. Lûúå c àöì àoá laâ m töë i thiïí u hoaá sûå giaá n àoaå n cuöå c goå i vaâ laâ m cho ngûúâ i sûã
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 104
http://www.ebooks.vdcmedia.com

duå ng khöng nhêå n ra traå ng thaá i chuyïí n giao mïì m. Do àoá , trong khi hïå
thöë ng analog vaâ hïå thöë ng TDMA söë chêë p nhêå n hònh thûá c chuyïí n maå ch "cùæ t -
trûúá c khi -nöë i" thò chuyïí n vuâ ng mïì m cuã a hïå thöë ng CDMA chêë p nhêå n hònh thûá c
chuyïí n maå ch "nöë i -trûúá c khi -cùæ t".
Sau khi cuöå c goå i àûúå c thiïë t lêå p thò maá y di àöå ng tiïë p tuå c tòm tñn hiïå u cuã a
BS bïn caå nh àïí so saá nh cûúâ ng àöå tñn hiïå u cuã a ö bïn caå nh vúá i cûúâ ng àöå tñn hiïå u
cuã a ö àang sûã duå ng. Nïë u cûúâ ng àöå tñn hiïå u àaå t àïë n möå t mûá c nhêë t àõnh naâ o àoá coá
nghôa laâ maá y di àöå ng àaä di chuyïí n sang möå t vuâ ng phuå c vuå cuã a möå t BS múá i vaâ
traå ng thaá i chuyïí n vuâ ng mïì m coá thïí bùæ t àêì u. Maá y di àöå ng chuyïí n möå t baã n tin
àiïì u khiïí n túá i MSC àïí thöng baá o vïì cûúâ ng àöå tñn hiïå u vaâ söë hiïå u cuã a BS múá i.
Sau àoá , MSC thiïë t lêå p möå t àûúâ ng nöë i múá i giûä a maá y di àöå ng vúá i BS múá i vaâ bùæ t
àêì u quaá trònh chuyïí n vuâ ng mïì m trong khi vêî n giûä àûúâ ng kïë t nöë i ban àêì u. Trong
trûúâ ng húå p maá y di àöå ng àang trong möå t vuâ ng chuyïí n àöí i giûä a hai BS thò cuöå c
goå i àûúå c thûå c hiïå n búã i caã hai BS sao cho chuyïí n vuâ ng mïì m coá thïí thûå c hiïå n
àûúå c maâ khöng coá hiïå n tûúå ng ping-pong giûä a chuá ng. BS ban àêì u cùæ t àûúâ ng kïë t
nöë i cuöå c goå i khi viïå c àêë u nöë i cuöå c goå i vúá i BS múá i àaä thûå c hiïå n thaâ nh cöng.

4.3.1. Chuyïí n giao mïì m vaâ mïì m hún
Chuyïí n giao mïì m vaâ mïì m hún dûå a trïn nguyïn tùæ c kïë t nöë i "nöë i trûúá c khi
cùæ t". Chuyïí n giao mïì m hay laâ chuyïí n giao giûä a caá c ö laâ chuyïí n giao thûå c hiïå n
giûä a caá c ö khaá c nhau. Chuyïí n giao mïì m hún laâ chuyïí n giao giûä a caá c àoaå n ö cuã a
cuâ ng möå t ö.
Chuyïí n giao mïì m laâ chuyïí n giao trong àoá traå m di àöå ng bùæ t àêì u thöng tin
vúá i traå m göë c khaá c trong khi chûa cùæ t kïë t nöë i vúá i traå m göë c cuä . Chuyïí n giao mïì m
chó àûúå c thûå c hiïå n khi traå m göë c múá i vaâ cuä cuâ ng laâ m viïå c úã cuâ ng möå t têì n söë .
Chuyïí n giao mïì m chó coá thïí thûå c hiïå n úã hïå thöë ng thöng tin di àöå ng töí ong
CDMA vò úã àêy sûã duå ng chung möå t kïnh têì n söë nïn traå m di àöå ng khöng cêì n
thay àöí i kïnh têì n söë khi noá di chuyïí n vaâ o vuâ ng phuå c vuå múá i.
Vúá i chuyïí n giao mïì m traå m di àöå ng coá thïí thöng tin vúá i hai hay nhiïì u
traå m göë c. Tñn hiïå u úã caá c traå m göë c naâ y coá thïí àûúå c kïë t húå p vúá i nhau àïí tùng chêë t
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 105
http://www.ebooks.vdcmedia.com

lûúå ng tñn hiïå u àûúâ ng xuöë ng. úã àûúâ ng lïn thöng thûúâ ng caá c traå m göë c taá ch tñn
hiïå u àöå c lêå p. Nïë u tñn hiïå u naâ y khaá c nhau trung têm chuyïí n maå ch coá thïí choå n tñn
hiïå u töë t nhêë t. Xeá t traå m di àöå ng thöng tin vúá i hai traå m göë c:
Trong khi thiïë t lêå p tñn hiïå u traå m di àöå ng baá m theo traå m göë c coá cöng suêë t
phaá t maå nh nhêë t, àöì ng thúâ i traå m di àöå ng liïn tuå c theo doä i tñn hiïå u cuã a caá c traå m di
àöå ng khaá c. Khi phaá t hiïå n möå t traå m göë c coá cöng suêë t àuã lúán traåm di àöång seä
thöng baá o cho traå m göë c maâ noá àang baá m. Traå m göë c naâ y seä thöng baá o cho trung
têm chuyïí n maå ch àïí cho pheá p traå m göë c múá i naâ y thu vaâ phaá t tñn hiïå u vúá i traå m di
àöå ng. úã àûúâ ng xuöë ng maá y thu RAKE thu tñn hiïå u úã caã hai vaâ àiïì u chónh trïî . úã
àûúâ ng lïn möî i traå m göë c giaã i àiïì u chïë vaâ giaã i maä khung tiïë ng möå t caá ch àöå c lêå p
röì i gûã i chuá ng àïë n trung têm chuyïí n maå ch àïí choå n caá c khung naâ y. Viïå c chuyïí n
àöíi ö xaã y ra tûâ tûâ . Ö thûá hai àûúå c tûâ tûâ àûa vaâ o sûã duå ng, bùæ t dêì u ngay khi chuyïí n
sang ö lên cêå n. Khi tñn hiïå u úã traå m göë c thûá nhêë t quaá yïë u àïë n mûá c khöng thïí giaã i
àiïì u chïë , giaã i maä àûúå c thò traå m göë c naâ y seä bi loaå i trïn cú súã cûúâ ng àöå tñn hiïå u
trûúâ ng hay chñnh búã i traå m göë c naâ y. Trong thûå c tïë àïí traá nh viïå c chuyïí n giao
thûúâ ng xuyïn thò traå m göë c múá i chó àûúå c cho pheá p khi cûúâ ng àöå tñn hiïå u trûúâ ng
cuã a noá khaá lúá n so vúá i ö thûá nhêë t. Àiïì u naâ y laâ m cho hiïå u nùng úã biïn giúá i ö giaã m.
Möå t àiïí m àaá ng chuá yá laâ chuyïí n giao mïì m cho pheá p tùng dung lûúå ng cuã a hïå
thöë ng CDMA coá taã i cao vaâ tùng vuâ ng phuã ö úã hïå thöë ng coá taã i thêë p.TRÕNH QUÖË C BAÃ O 106
http://www.ebooks.vdcmedia.com4.3.2. Chuyïí n giao cûá ng
Chuyïí n giao cûá ng àûúå c thûå c hiïå n khi cêì n chuyïí n lûu lûúå ng sang möå t
kïnh têì n söë múá i. Caá c hïå thöë ng TDMA vaâ FDMA àïì u sûã duå ng phûúng thûá c
chuyïí n giao naâ y.
Chuyïí n giao cûá ng thûå c hiïå n phûúng thûá c "cùæ t trûúá c khi nöë i". úã chuyïí n
giao naâ y kïë t nöë i vúá i kïnh cuä bõ cùæ t trûúá c khi kïë t nöë i vúá i kïnh múá i. Nhûúå c àiïí m
cuã a chuyïí n giao naâ y laâ coá thïí rúá t cuöå c goå i do chêë t lûúå ng cuã a kïnh múá i quaá xêë u
trong khi kïnh cuä àaä cùæ t. Caá c sú àöì chuyïí n giao cûá ng bao göì m:
+ Chuyïí n giao CDMA àïë n CDMA: traå m di àöå ng chuyïí n dõch giûä a caá c ö
hay àoaå n ö laâ m viïå c úã têì n söë CDMA khaá c nhau.

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 107
http://www.ebooks.vdcmedia.com

+ Chuyïí n giao cûá ng CDMA àïë n tûúng tûå : traå m di àöå ng chuyïí n kïnh lûu
lûúå ng CDMA àïë n kïnh tiïë ng tûúng tûå .

4.3.3. Chuyïí n giao úãhïå thöë ng thöng tin di àöå ng CDMA IS-95
a/ Khaá i niïå m vïì caá c têå p kïnh pilot
Caá c thöng söë tòm kïnh pilot vaâ caá c quy tùæ c àïí phaá t baã n tin ào cûúâ ng àöå tñn
hiïå u àûúå c thïí hiïå n úã caá c têå p kïnh pilot sau àêy:
1. Nhoá m chuã A: nhoá m chuã A chûá a caá c kïnh pilot liïn kïë t vúá i caá c kïnh lûu
lûúå ng (KLL) àûúâ ng xuöë ng (haâ m Walsh) àûúå c êë n àõnh cho traå m di àöå ng. Traå m
göë c thöng baá o cho traå m di àöå ng nöå i dung cuã a nhoá m chuã A bùç ng baã n tin êë n àõnh
kïnh hay baã n tin hûúá ng dêî n chuyïí n giao.
2. Nhoá m thûá C: têå p naâ y chûá a caá c kïnh pilot hiïå n thúâ i khöng nùç m trong
nhoá m chuã A, nhûng cûúâ ng àöå tñn hiïå u thu àûúå c tûâ caá c kïnh pilot naâ y àuã lúá n àïí
chûá ng toã caá c KLL àûúâ ng xuöë ng coá thïí àûúå c giaã i àiïì u chïë thaâ nh cöng.
3. Nhoá m gêì n N: nhoá m gêì n N chûá a caá c kïnh pilot hiïå n thúâ i khöng nùç m
trong nhoá m chuã A vaâ nhoá m thûá C vaâ coá thïí laâ ûá ng cûã do chuyïí n giao. Danh saá ch
ban àêì u cuã a caá c kïnh kïë cêå n dûúå c gûã i àïë n traå m di àöå ng úã baã n tin thöng söë hïå
thöë ng trïn kïnh tòm goå i.
4. Nhoá m xa R: nhoá m xa R chûá a têë t caã caá c kïnh pilot trong hïå thöë ng trûâ
caá c kïnh cuã a nhoá m chuã A, nhoá m thûá C vaâ nhoá m gêì n N.

b/ Quaá trònh quyïë t àõnh chuyïí n giao
Quaá trònh quyïë t àõnh chuyïí n giao àûúå c thûå c hiïå n theo biïí u àöì hònh cêy.
Traå m di àöå ng liïn tuå c tòm kiïë m caá c kïnh pilot múá i, khi tòm thêë y möå t kïnh pilot
múá i noá ào cûúâ ng àöå tñn hiïå u cuã a kïnh naâ y. Nïë u cûúâ ng àöå àiïå n trûúâ ng vûúå t qua
möå t ngûúä ng cho trûúá c thò seä coá möå t baã n tin vïì ào cûúâ ng àöå kïnh pilot àûúå c traå m
di àöå ng gûã i àïë n traå m göë c àang phuå c vuå noá . Traå m göë c naâ y coá thïí êë n àõnh möå t
KLL àûúâ ng xuöë ng (haâ m Walsh) liïn kïë t vúá i kïnh pilot múá i cho traå m di àöå ng àïí
sau naâ y thûå c hiïå n chuyïí n giao mïì m.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 108
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Möå t kïnh pilot àûúå c nhêå n daå ng búã i têì n söë , dõch thúâ i gian cuã a chuöî i pilot
PN vaâ haâ m Walsh 0 (W0) tûúng ûá ng. Kïnh lûu lûúå ng àûúâ ng xuöë ng àûúå c liïn kïë t
vúá i kïnh pilot coá cuâ ng têì n söë vaâ cuâ ng dõch cuã a chuöî i pilot PN.


c/ Cûã a söí tòm
Traå m di àöå ng thûå c hiïå n viïå c tòm kiïë m kïnh pilot trong möå t khoaã ng thúâ i
gian cho trûúá c àûúå c xaá c àõnh bùç ng söë chip cuã a chuöî i pilot PN àûúå c goå i laâ cûã a söí
tòm.
Khi tòm kïnh pilot, traå m di àöå ng khöng thïí giúá i haå n àïë n thúâ i gian dõch
chñnh xaá c cuã a chuöî i pilot PN do hiïå n tûúå ng phaàinh nhiïì u tia. Caá c dõch thúâ i cuã a
chuöî i pilot PN liïn quan àïë n phaã n xaå nhiïì u tia seä caá ch àõnh dõch thúâ i cuã a tia ài


TRÕNH QUÖË C BAÃ O 109
http://www.ebooks.vdcmedia.com

thùè ng vaâ i chip. Noá i möå t caá ch khaá c caá c phêì n tûã cuã a tia phaã n xaå seä àïë n muöå n hún
vaâ i chip so vúá i tia ài thùè ng.
Traå m di àöå ng seä àõnh têm cuã a cûã a söí tòm kiïë m cho möî i kïnh pilot trong
nhoá m chuã A vaâ nhoá m thûá C xung quanh phêì n tûã cuã a tia àïë n súá m nhêë t. Kñch
thûúá c cuã a cûã a söí àûúå c xaá c àõnh theo söë caá c chip cuã a chuöî i pilot PN.
Traå m di àöå ng cuä ng cêì n àõnh têm cuã a cûã a söí tòm cho möî i kïnh pilot cuã a
nhoá m gêì n N vaâ nhoá m xa R xung quanh dõch thúâ i cuã a chuöî i pilot sûã duå ng chuêí n
thúâ i gian cuã a traå m di àöå ng.


d/ Ào cûúâ ng àöå trûúâ ng
Traå m di àöå ng höî trúå traå m göë c àang phuå c vuå trong quaá trònh chuyïí n giao
bùç ng caá ch ào (thöng qua caá c phêì n tûã tòm kiïë m vaâ caá c maá y thu Rake) vaâ baá o caá o
cûúâ ng àöå cuã a caá c kïnh pilot thu àûúå c. Möî i lêì n thûå c hiïå n ào, traå m di àöå ng seä gûã i
baã n tin cûúâ ng àöå kïnh pilot àïë n traå m göë c hiïå n thúâ i trong caá c àiïì u kiïå n sau:
1. Möå t kïnh pilot úã nhoá m chuã A giaã m thêë p hún ngûúä ng (T-Drop) vaâ àöì ng
höì thúâ i gian giaã m ngûúä ng chuyïí n giao (T-TDrop) àaä chaå y hïë t.


TRÕNH QUÖË C BAÃ O 110
http://www.ebooks.vdcmedia.com

2. Cûúâ ng àöå cuã a möå t kïnh pilot trong nhoá m thûá C vûúå t quaá cûúâ ng àöå cuã a
möå t kïnh pilot trong nhoá m chuã A möå t lûúå ng laâ : T-Comp x 0,5dB.
3. Cûúâ ng àöå cuã a möå t kïnh pilot trong têå p lên cêå n vaâ nhoá m xa R vûúå t quaá
ngûúä ng phaá t hiïå n cuã a kïnh pilot T-ADD.
Baã n tin ào cûúâ ng àöå tñn hiïå u chûá a dõch thúâ i PN cuã a kïnh pilot àûúå c ào,
cûúâ ng àöå cuã a noá vaâ traå ng thaá i cuã a àöì ng höì giaã m ngûúä ng chuyïí n giao.

e/ Baã n tin hûúá ng dêî n chuyïí n giao (àûúâ ng xuöë ng)
Sau khi xem xeá t baã n tin ào, traå m göë c hiïå n thúâ i coá thïí quyïë t àõnh hûúá ng
dêî n traå m di àöå ng chiïë m kïnh pilot múá i (trong khi vêî n duy trò thöng tin vúá i kïnh
pilot hiïå n thúâ i). Khi naâ y traå m göë c gûã i baã n tin hûúá ng dêî n chuyïí n giao àïë n traå m di
àöå ng. Baã n tin naâ y göì m:
1. Söë trònh tûå cuã a baã n tin hûúá ng dêî n chuyïí n giao.
2. êë n àõnh têì n söë cuã a kïnh CDMA.
3. Nhoá m chuã A bêy giúâ chûá a caá c kïnh pilot múá i vaâ cuä (caá c dõch thúâ i PN).
4. Kïnh maä (maä Walsh) liïn kïë t vúá i möî i kïnh pilot trong nhoá m chuã A.
5. Kñch thûúá c cûã a söí tòm kiïë m cho nhoá m chuã A vaâ nhoá m thûá C.
6. Ngûúä ng phaá t hiïå n kïnh pilot (T-Add).
7. Ngûúä ng giaã m kïnh pilot (T-Drop).
8. Giaá tõ àöì ng höì giaã m chuyïí n giao (T-TDrop).
9. Ngûúä ng so saá nh giûä a nhoá m chuã A vaâ nhoá m thûá C (T-Comp).

f/ Baã n tin hoaâ n thaâ nh chuyïí n giao (àûúâ ng lïn)
Möå t khi traå m di àöå ng àaä nhêå n àûúå c baã n tin hûúá ng dêî n chuyïí n giao tûâ
traå m göë c cuä hiïå n thúâ i, noá chiïë m traå m göë c múá i trong khi vêî n duy trò thöng tin vúá i
traå m göë c cuä . Bêy giúâ nhoá m chuã A chûá a caã traå m hiïå n thúâ i lêî n traå m múá i. Sau khi
chiïë m vaâ o traå m göë c múá i, traå m di àöå ng gûã i baã n tin hoaâ n thaâ nh chuyïí n giao àïë n
caã hai traå m göë c. Vaâ o thúâ i àiïí m naâ y, traå m di àöå ng àang chuyïí n giao mïì m.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 111
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Baã n tin hoaâ n thaâ nh chuyïí n giao chûá a caã têå p múá i (caá c dõch thúâ i PN cuä vaâ
múá i). Baã n tin naâ y àûúå c gûã i àïë n caã hai traå m.

g/ Duy trò caá c têå p
Traå m di àöå ng seä liïn tuå c theo doä i cûúâ ng àöå trûúâ ng cuã a têë t caã caá c pilot
trong hïå thöë ng. Sau àoá traå ng thaá i cuã a tûâ ng pilot seä àûúå c so saá nh vúá i caá c ngûúä ng
pilot khaá c nhau (T-Add, T-Drop, T-Tdrop, T-Comp, kïë t thuá c thúâ i gian cuã a àöì ng
höì ). Khi naâ y kïnh pilot àûúå c chuyïí n tûâ têå p naâ y sang têå p khaá c tuyâ thuöå c vaâ o
ngûúä ng noá i trïn.

Trònh tûå tòm
Möî i kïnh pilot trong nhoá m thûá C chó àûúå c tòm sau khi àaä tòm têë t caã caá c
kïnh pilot trong nhoá m chuã A. Möå t kïnh pilot trong nhoá m gêì n N chó àûúå c tòm
sau khi àaä tòm têë t caã caá c kïnh pilot trong nhoá m thûá C. Möå t kïnh pilot trong
nhoá m xa R chó àûúå c tòm sau khi àaä tòm hïë t caá c kïnh pilot trong nhoá m gêì n N.

h/ Xûãlyá kïnh lûu lûúå ng
Xûãlyá kïnh lûu lûúå ng àûúâ ng xuöë ng
Têë t caã caá c kïnh lûu lûúå ng êë n àõnh cho traå m di àöå ng vaâ caá c pilot liïn kïë t
trong nhoá m chuã A àïì u mang cuâ ng möå t thöng tin lûu lûúå ng trûâ kïnh con àiïì u
khiïí n cöng suêë t. Khi nhoá m chuã A chûá a hai hay nhiïì u pilot, traå m di àöå ng phaã i
àaã m baã o thu phên têå p bùç ng caá ch kïë t húå p caá c kïnh lûu lûúå ng àûúâ ng xuöë ng liïn
kïë t.


TRÕNH QUÖË C BAÃ O 112
http://www.ebooks.vdcmedia.com


Xûãlyá kïnh lûu lûúå ng àûúâ ng lïn (chuyïí n giao giûä a caá c ö)
Trong quaá trònh chuyïí n giao giûä a caá c ö, traå m di àöå ng phaá t cuâ ng möå t thöng
tin àïë n caã c hai traå m göë c. Möî i traå m göë c nhêå n àûúå c thöng tin tûâ caá c traå m di àöå ng
vúá i trïî lan truyïì n khaá c nhau (hinh 4.14). Khi naâ y traå m göë c seä gûã i thöng tin thu
àûúå c àïë n böå maä hoaá tiïë ng choå n lûå a. Böå naâ y seä choå n khung töë t nhêë t vaâ loaå i boã
khung coá chêë t lûúå ng keá m.

Xûãlyá kïnh lûu lûúå ng àûúâ ng lïn (chuyïí n giao giûä a caá c àoaå n ö)
Trong quaá trònh chuyïí n giao giûä a caá c àoaå n ö traå m di àöå ng phaá t cuâ ng möå t
thöng tin àïë n caã hai àoaå n ö (hònh 4.15). Caá c traå m thu seä nhêå n àûúå c tñn hiïå u cuã a
caã hai àoaå n ö vaâ gûã i tñn hiïå u àïë n böå maä hoaá choå n lûå a. Nhû vêå y seä chó coá möå t
khung tiïë ng àûúå c xûã lyá .


TRÕNH QUÖË C BAÃ O 113
http://www.ebooks.vdcmedia.comi/ Quaá trònh caá c pilot vaâ o caá c nhoá m úãcaá c ngûúä ng

Ta coá caá c ngûúä ng chuyïí n giao nhû sau:
1. Pilot vûúå t quaá T-Add, traå m di àöå ng phaá t ài baã n tin ào cûúâ ng àöå pilot vaâ
chuyïí n pilot tûâ nhoá m gêì n N vaâ o nhoá m thûá C.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 114
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Khi cûúâ ng àöå cuã a möå t pilot trong nhoá m thûá C tùng dêì n vaâ thoaã maä n àiïì u
kiïå n:
Pc -Pa > T-Comp x 0,5 dB
trong àoá Pa laâ cöng suêë t pilot cuã a nhoá m chuã A, thò baã n tin ào cûúâ ng àöå
pilot àûúå c phaá t àïë n traå m göë c.
2. Traå m göë c phaá t baã n tin hûúá ng dêî n chuyïí n giao. Nhoá m chuã A = caá c pilot
cuä vaâ múá i.
3. Traå m di àöå ng chuyïí n pilot vaâ o nhoá m chuã A vaâ phaá t ài baã n tin hoaâ n
thaâ nh chuyïí n giao.
4. Cûúâ ng àöå cuã a pilot cuä giaã m thêë p hún T-Drop; Traå m di àöå ng khúã i àöå ng
àöì ng höì thúâ i gian giaã m chuyïí n giao.
5. Thúâ i gian chuyïí n giao T-Tdrop àaä hïë t. Traå m di àöå ng phaá t ài baã n tin ào
cûúâ ng àöå pilot.
6. Thúâ i gian giaã m chuyïí n giao T-Tdrop àaä hïë t. Traå m göë c phaá t ài baã n tin
hûúá ng dêî n chuyïí n giao.
7. Traå m di àöå ng chuyïí n pilot cuä tûâ nhoá m chuã A vaâ o nhoá m gêì n N vaâ phaá t
ài baã n tin hoaâ n thaâ nh chuyïí n giao.

4.4 -Àùå c tñnh àiïì u chïë vaâ töí chûá c kïnh

4.4.1. Tñn hiïå u kïnh CDMA hûúá ng lïn
Kïnh hûúá ng lïn gheá p phên chia theo maä bao göì m kïnh thêm nhêå p vaâ
kïnh lûu lûúå ng hûúá ng lïn. Cuä ng nhû traå m göë c, maá y di àöå ng khöng thiïë t lêå p thúâ i
gian hïå thöë ng, noá khöng thïí thûå c hiïå n viïå c doâ tòm liïn kïë t cho tñn hiïå u kïnh
hûúá ng lïn nhêå n àûúå c. Búã i vêå y, àùå c tñnh àiïì u chïë cuã a kïnh hûúá ng xuöë ng khaá c
vúá i àùå c tñnh cuã a kïnh hûúá ng lïn. Àùå c tñnh àiïì u chïë cuã a kïnh hûúá ng lïn theo kiïí u
chïë trûå c giao maã ng 64 taå i caá c töë c àöå 9600, 4800, 2400 hoùå c 1200 bit/s nhû taå i
àiïí m A trong hònh 4.17. Töë c àöå truyïì n dêî n buâ ng nöí thûå c tïë àûúå c giúá i haå n vúá i


TRÕNH QUÖË C BAÃ O 115
http://www.ebooks.vdcmedia.com

28,800 kyá hiïå u maä trong möå t giêy. Kïë t quaã laâ noá trúã thaâ nh chip Walsh vúá i
vêå n töë c cöë àõnh 307,200 maä trong möå t giêy. Möî i chip Walsh àûúå c chia thaâ nh 4
chip PN. Vêå n töë c chuöî i PN traã i phöí àûúå c cöë àõnh laâ 1.2288 Mega maä /giêy. Caá c
tham söë àiïì u chïë kïnh lûu lûúå ng lïn vaâ caá c tham söë àiïì u chïë kïnh truy nhêå p
àûúå c liïå t kï tuêì n tûå trong baã ng 4.2 vaâ 4.3.


Töë c àöå söë liïå u (bit/s) Àún võ
Tham söë
9600 4800 2400 1200
Töë c àöå chip PN 1.2288 1.2288 1.2288 1.2288 Mc/s
Töë c àöå maä 1/3 1/3 1/3 1/3 bit/kyá hiïå u maä
Chu kyâ phaá t chiïë m 100% 50% 25% 12,5% %
Töë c àöå kyá hiïå u maä 28,800 28,800 28,800 28,800 Kyá hiïå u/giêy
Àiïì u chïë 6 6 6 6 Kyá hiïå u maä /àiïì u chïë
Töë c àöå kyá hiïå u àiïì u chïë 4800 4800 4800 4800 Kyá hiïå u/giêy
Töë c àöå chip Walsh 307,20 307,20 307,20 307,20 kc/s
Thúâ i gian kyá hiïå u àiïì u chïë 208.33 208.33 208.33 208.33 us
Chip PN/kyá hiïå u maä 42.67 42.67 42.67 42.67 Chip PN/kyá hiïå u maä
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 116
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Chip PN/kyá hiïå u àiïì u chïë 256 256 256 256 Chip PN/kyá hiïå u àiïì u chïë
Chip PN/chip Walsh 4 4 4 4 Chip PN/chip Walsh

Baã ng 4.2. Caá c tham söë àiïì u chïë kïnh lûu lûúå ng hûúá ng lïn


Töë c àöå söë liïå u (bit/s)
Tham söë
4800
Àún võ
Töë c àöå chip PN 1.2288 Mc/s
Töë c àöå maä hoaá 1/3 bit/kyá hiïå u maä
Lùå p kyá hiïå u maä 2 Kyá hiïå u/kyá hiïå u maä
Chu kyâ phaá t chiïë m 100.0 %
Töë c àöå kyá hiïå u maä 28,800 Kyá hiïå u/giêy
Àiïì u chïë 6 Kyá hiïå u maä /kyá hiïå u àiïì u chïë
Töë c àöå kyá hiïå u àiïì u chïë 4800 Kyá hiïå u/giêy
Töë c àöå chip Walsh 307.20 kc/s
Thúâ i gian kyá hiïå u àiïì u chïë 208.33 us
Chip PN/kyá hiïå u maä 42.67 Chip PN/kyá hiïå u maä
Chip/kyá hiïå u àiïì u chïë 256 Chip/kyá hiïå u àiïì u chïë
Chip PN/Chip Walsh 4 Chip PN/Chip Walsh

Baã ng 4.3. Caá c tham söë àiïì u chïë kïnh truy nhêå p

a/ Maä hoaá xoùæ n.
Böå maä hoaá xoùæ n vúá i chiïì u daâ i bùæ t buöå c laâ k=9 vaâ vêå n töë c 1/3 nhû àûúå c chó
thõ taå i àiïí m B trong hònh 4.17
Caá c haâ m taå o maä laâ g0 tûúng àûúng 557 (octal), g1 tûúng àûúng 663
(octal), vaâ g2 tûúng àûúng 711 (octal). Töë c àöå taå o maä laâ 3 kyá hiïå u cho möî i bit söë
liïå u àûa túá i böå taå o maä . Caá c kyá hiïå u maä naâ y àûúå c phaá t ra do àoá kyá hiïå u maä (c0)
àûúå c maä hoaá vúá i haâ m taå o maä g0 seä àûúå c àûa ra trûúá c, kyá hiïå u maä (c1) àûúå c maä
hoaá vúá i haâ m taå o maä g1 seä àûúå c àûa ra thûá hai, vaâ kyá hiïå u maä (c2) àûúå c maä hoaá
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 117
http://www.ebooks.vdcmedia.com

vúá i haâ m taå o maä g2 seä àûúå c àûa ra cuöë i cuâ ng. Traå ng thaá i cuã a böå maä hoaá
xoùæ n sau khi khúã i taå o seä coá traå ng thaá i vúá i têë t caã caá c bit laâ 0. Kyá hiïå u maä àêì u tiïn
àûa ra sau khi khúã i taå o seä laâ kyá hiïå u maä àûúå c maä hoaá vúá i haâ m taå o maä g0.
Maä hoaá xoùæ n cêì n phaã i coá böå cöng modul 2 cho caá c nhaá nh lûå a choå n cuã a
chuöî i söë liïå u àûúå c trïî thúâ i gian liïn tiïë p. Chiïì u daâ i cuã a àöå trïî chuöî i söë liïå u
tûúng ûá ng vúá i k-1, úã àêy k laâ chiïì u daâ i bùæ t buöå c cuã a maä . Hònh 4.18 cho thêë y böå
maä hoaá cho hïå maä àûúå c giúá i thiïå u trong muå c naâ y.

Taå i àiïí m B vaâ C trong hònh 4.17 thûå c hiïå n caá c chûá c nùng sau.
1. Trong kïnh truy nhêå p, möî i kyá hiïå u maä coá töë c àöå söë liïå u cöë àõnh laâ 4800
bit/s vaâ möî i kyá hiïå u àûúå c lùå p laå i möå t lêì n.
2. Trong kïnh lûu lûúå ng, töë c àöå söë liïå u lúá n nhêë t laâ 9600 kb/s. Trong
trûúâ ng húå p töë c àöå söë liïå u laâ 4800 kb/s thò möî i kyá hiïå u àûúå c lùå p laå i möå t lêì n. Vúá i
töë c àöå söë liïå u 2400 kb/s thò möî i kyá hiïå u àûúå c lùå p laå i 3 lêì n liïn tuå c, vaâ vúá i töë c àöå
1200 b/s laâ 7 lêì n.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 118
http://www.ebooks.vdcmedia.com

b/ Cheâ n
Nhû cho thêë y taå i àiïí m D trong hònh 4.17, thuêå t toaá n cheâ n vúá i kiïí u töí chûá c
32 haâ ng vaâ 18 cöå t. Trong trûúâ ng húå p töë c àöå 9600 kb/s, böå cheâ n bao göì m möå t ma
trêå n 32x18 nhû trong baã ng 4.4.
Taå i töë c àöå 9600 b/s, thûá tûå truyïì n theo thûá tûå trong haâ ng vaâ theo haâ ng cho
túá i hïë t haâ ng 32. Taå i töë c àöå 4800 b/s, viïå c truyïì n theo trêå t tûå mö taã nhû sau, trïn
cú súã haâ ng naâ o seä àûúå c truyïì n.
Söë thûá tûå haâ ng -------->
Trong cöng thûá c trïn, thûá tûå truyïì n nhû sau:

J, J + 2, J+1, J+3 (4.36)
Trong trûúâ ng húå p naâ y, J=1+4.i, i=0, 1, 2, 3 ...(32/4-1)
Taå i töë c àöå 2400 b/s, viïå c truyïì n theo trêå t tûå mö taã nhû sau, trïn cú súã haâ ng naâ o
seä àûúå c truyïì n.

J, J+4, J+1, J+5, J+2, J+6, J+3, J+7 (4.37)
Trong trûúâ ng húå p naâ y, J=1+8.i, i=0, 1, 2, ... (32/8-1)
Taå i töë c àöå 1200 b/s.

J, J+8, J+1, J+9, J+2, J+10, J+3, J+11, J+4,
J+12, J+5, J+13, J+6, J+14, J+7, J+15 (4.39)
Trong trûúâ ng húå p naâ y, J=1+16.i, i=1, 2
Trong trûúâ ng húå p kyá hiïå u maä cuã a kïnh truy nhêå p, caá c àûúâ ng cuã a böå cheâ n theo
thûá tûå sau:

J, J+16, J+8, J+24, J+4, J+20, J+12, J+28, J+2,
J+8, J+10, J+26, J+6, J+22, J+14, J+30 (4.40)
Trong trûúâ ng húå p naâ y, J=1, 2


TRÕNH QUÖË C BAÃ O 119
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Haâ ng
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 33 65 97
12
9
16
1
19
3
22
5
25
7
28
9
32
1
35
3
38
5
41
7
44
9
48
1
51
3
54
5
2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 3 - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 4 - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 5 - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 6 - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 32 64 96
12
8
16
0
19
2
22
4
25
6
28
8
32
0
35
2
38
4
41
6
44
8
48
0
51
2
54
4
57
6

Baã ng 4.4. Thuêå t toaá n cheâ n
c/ Àiïì u chïë trûå c giao cuã a kïnh hûúá ng lïn.
Taå i àiïí m E trong hònh 4.17, maã ng Walsh 64 bao göì m 64 maä vúá i chiïì u daâ i
64 bit cho möî i maä . Möî i maä coá daå ng kiïí u trûå c giao vúá i möå t maä khaá c. Möî i trong 6
kyá hiïå u chó thõ maä Walsh cuã a 64 chip àûúå c truyïì n.
Möå t khung cuã a kïnh lûu lûúå ng hûúá ng lïn laâ 20 ms àûúå c chia laâ m 16 phêì n
nhû nhau, chiïì u daâ i khuön daå ng cuã a 16 nhoá m (0-15) àiïì u khiïí n cöng suêë t nhû
nhau.

Kïnh lûu lûúå ng lïn vaâ kïnh truy nhêå p àûúå c múã röå ng thaâ nh maä daâ i theo
thûá tûå truyïì n.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 120
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Maä daâ i coá chu kyâ xung 242-1 vaâ thoaã maä n tñnh tuyïë n tñnh vaâ höì i qui xaá c
àõnh theo biïí u thûá c sau:

P (x) = x
42
+ x
35
+ x
33
+ ....................+ 1 (4.41)
Möî i chip PN maä hoaá daâ i àûúå c taå o ra búã i thanh ghi dõch 42 bit.

d/ Taå o chuâ m söë liïå u ngêî u nhiïn
Taå i àiïí m F trong hònh 4.17, böå taå o söë liïå u ngêî u nhiïn taå o ra nhûä ng mêî u
mùå t naå bao göì m 0 vaâ 1. Mêî u mùå t naå àûúå c xaá c àõnh trïn cú súã töë c àöå söë liïå u cuã a
khung vaâ khöë i 14 bit àûúå c àûa ra tûâ maä daâ i. 14 bit naâ y laâ 14 bit cuöë i cuâ ng cuã a
maä daâ i àûúå c sûã duå ng cho muå c àñch múã röå ng.

e/ Traã i phöí trûå c tiïë p
Taå i àiïí m G trong hònh 4.17, kïnh lûu lûúå ng hûúá ng lïn vaâ kïnh truy nhêå p
laâ traã i phöí trûå c tiïë p bùç ng maä daâ i trûúá c khi truyïì n. Quaá trònh traã i phöí bao göì m
chuöî i ra cuã a böå taå o giaã chuâ m söë liïå u ngêî u nhiïn àûúå c cöå ng modul 2 cuã a maä daâ i.
Maä daâ i coá chu kyâ laâ 242-1.

f/ Traã i phöí trûå c giao.
Chuöî i àûúå c sûã duå ng trong traã i phöí trûå c giao cuä ng tûúng tûå nhû àiïí m G
trong hònh 4.17. Daä y naâ y coá chu kyâ 215 xung vaâ àa thûá c traã i phöí cho kïnh I, vaâ
Q dêî n àûúâ ng chuöî i PN coá chu kyâ 215-1 xung nhû dûúá i àêy:

P
1
(x) = x
15
+ x
13
+ x
9
+ x
8
+ x
7
+ x
5
+ x
1
(4.42)
P
q
(x) = x
15
+ x
12
+ x
11
+ x
10
+ x
6
+ x
3
+ x
1
(4.43)
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 121
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Chuöî i PN dêî n àûúâ ng àûúå c lùå p laå i möî i 26.66 ms ( 215/1228800 s ). Noá
àûúå c lùå p laå i chñnh xaá c laâ 75 lêì n trong möî i 2 giêy. Kïnh hûúá ng lïn I vaâ Q cuã a
CDMA àûúå c àöë i chiïë u vúá i àiïì u chïë QPSK buâ nhû hònh 4.20

4.4.2. Kïnh truy nhêå p vaâ kïnh lûu lûúå ng hûúá ng lïn.
a/ Kïnh truy nhêå p

+ Thúâ i gian sùæ p haâ ng - Khung kïnh truy nhêå p bùæ t àêì u chó khi thúâ i gian hïå
thöë ng laâ böå i söë nguyïn lêì n 20 ms.
+ Töë c àöå àiïì u chïë -cöë àõnh taå i 4800 b/s.
+ Kïnh CDMA hûúá ng lïn bao göì m 32 kïnh truy nhêå p tûâ 0 túá i 31, möî i
kïnh àûúå c höî trúå bùç ng möå t kïnh nhùæ n tin. Möî i kïnh truy nhêå p chó liïn quan túá i
möå t kïnh nhùæ n tin cuã a kïnh CDMA hûúá ng xuöë ng. Cêë u truá c cuã a kïnh CDMA
xuöë ng àûúå c mö taã trong caá c phêì n sau:
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 122
http://www.ebooks.vdcmedia.com

b/ Kïnh lûu lûúå ng hûúá ng lïn
+ Kïnh lûu lûúå ng hûúá ng lïn àûúå c truyïì n theo töë c àöå thay àöí i 9600, 4800,
2400, hoùå c 1200 b/s.
+ Têë t caã caá c khung àûúå c truyïì n liïn tiïë p vúá i möî i khung daâ i 20 ms vaâ cêë u
truá c cuã a khung àûúå c trònh baâ y trong hònh 4.22.

Trong hònh 4.22, phêì n bit thöng tin (I), chó thõ chêë t lûúå ng khung (F) vaâ
phêì n caá c bit cuöë i (T) àûúå c qui àõnh cêë u hònh nhû trong baã ng 4.5 vaâ phuâ húå p vúá i
töë c àöå truyïì n dêî n.

Töë c àöå truyïì n Bit thöng tin (I) Chó thõ chêë t lûúå ngkhung (F) Bit cuöë i
9600 b/s 172 bit 12 bit 8 bit
4800 b/s 80 bit 8 bit 8 bit
2400 b/s 40 bit 8 bit 8 bit
1200 b/s 16 bit 8 bit 8 bit

Baã ng 4.5. Cêë u hònh caá c bit khung kïnh lûu lûúå ng hûúá ng lïn

Biïí u thûá c sau laâ biïí u thûá c taå o bit cuã a böå chó thõ chêë t lûúå ng khung.
g(x) = x12 + x11 + x10 + x9 + x8 + x4 + x + 1 (trûúâ ng húå p 9600 b/s) (4.44)
g(x) = x8 + x7 + x4 + x3 + x + 1 (trûúâ ng húå p 4800 b/s) (4.45)

Khúã i taå o kïnh lûu lûúå ng hûúá ng lïn.
Àûúå c sûã duå ng àïí chiïë m duå ng kïnh lûu lûúå ng lïn taå i traå m göë c. Khúã i taå o laâ
khung vúá i 192 bit 0 taå i töë c àöå 9600 b/s.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 123
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Kïnh lûu lûúå ng hûúá ng lïn röî ng.
Àêy laâ hoaå t àöå ng àïí giûä haâ m àa thûá c sûã duå ng khi dõch vuå lûå a choå n vêî n
chûa sûã duå ng. Söë liïå u kïnh lûu lûúå ng röî ng coá cêë u hònh möå t khung mûúâ i saá u söë 1
liïn tiïë p vaâ theo sau laâ taá m söë 0 taå i töë c àöå 1200 bit/s.

Bit thöng tin vaâ chuêí n thúâ i gian.
Phêì n bit thöng tin (172 bit) coá thïí àûúå c sûã duå ng àïí cung cêë p dung lûúå ng
truyïì n cho lûu lûúå ng sú cêë p vaâ baá o hiïå u hoùå c lûu lûúå ng thûá cêë p. Lûu lûúå ng baá o
hiïå u àûúå c truyïì n thöng qua söë liïå u"trùæ ng vaâ chuâ m", vaâ lûu lûúå ng baá o hiïå u duâ ng
chung khung vúá i lûu lûúå ng sú cêë p. Cêë u truá c bit cuã a nùm bit thöng tin khaá c mö taã
trong hònh 4.23 àûúå c sûã duå ng cho maá y di àöå ng. Chuêí n thúâ i gian àûúå c thiïë t lêå p
taå i maá y di àöå ng. Thúâ i gian taå o ra cuã a thiïë t bõ àa luöì ng túá i súá m nhêë t àûúå c sûã duå ng
cho quaá trònh giaã i àiïì u chïë . Chuêí n thúâ i gian àûúå c coi bùæ t àêì u tûâ khi kïnh lûu
lûúå ng xuöë ng àûúå c sûã duå ng nhû thúâ i gian truyïì n cuã a kïnh lûu lûúå ng lïn. Chuêí n
thúâ i gian cuä ng àûúå c coi nhû bùæ t àêì u tûâ khi kïnh nhùæ n tin àûúå c sûã duå ng nhû thúâ i
gian truyïì n cho truy nhêå p.

4.4.3. Tñn hiïå u kïnh CDMA hûúá ng xuöë ng.
Kïnh hûúá ng xuöë ng gheá p phên chia theo maä bao göì m caá c kïnh maä nhû tñn
hiïå u dêî n àûúâ ng, tñn hiïå u kïnh 1 truy nhêå p gheá p phên chia theo maä àöì ng böå
xuöë ng (Sync), kïnh nhùæ n tin (1-7), kïnh lûu lûúå ng xuöë ng ... Möî i kïnh trong söë
àoá àûúå c thûå c hiïå n trûå c giao búã i möå t trong 64 haâ m maä hoaá Walsh vaâ sau àoá àûúå c
triïí n khai thaâ nh cùå p trûå c giao cuã a chuöî i PN taå i töë c àöå chip khöng àöí i laâ 1.2288
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 124
http://www.ebooks.vdcmedia.com

mega maä /giêy. Hònh 4.11 cho thêë y vñ duå cuã a viïå c truyïì n kïnh CDMA
hûúá ng xuöë ng tûâ traå m göë c. Möî i kïnh lûu lûúå ng bao göì m söë liïå u lûu lûúå ng vaâ
kïnh phuå àiïì u khiïí n nguöì n maá y di àöå ng.

a/ Kïnh CDMA hûúá ng xuöë ng
Cêë u truá c cuã a kïnh dêî n àûúâ ng, kïnh àöì ng böå , kïnh nhùæ n tin, vaâ kïnh lûu
lûúå ng hûúá ng xuöë ng àûúå c trònh baâ y trong hònh 4.24. Trong hònh naâ y, hai phêì n
cuã a àiïì u chïë vaâ triïí n khai trûå c giao àaä àûúå c trònh baâ y dûúá i daå ng biïí u àöì vaâ töë c
àöå söë liïå u cuã a àêì u vaâ o nhû sau:
1. Kïnh dêî n àûúâ ng gûã i toaâ n böå '0' vúá i töë c àöå 19.2 kb/s.
2. Kïnh àöì ng böå hoaå t àöå ng vúá i têì n söë khöng àöí i 1200 b/s.
3. Kïnh nhùæ n tin höî trúå cho töë c àöå söë liïå u cöë àõnh 9600, 4800, vaâ 2400
b/s.
4. Kïnh lûu lûúå ng hûúá ng xuöë ng höî trúå cho hoaå t àöå ng vúá i caá c töë c àöå söë
liïå u khaá c nhau nhû 9600, 4800, 2400, vaâ 1200 b/s.TRÕNH QUÖË C BAÃ O 125
http://www.ebooks.vdcmedia.com

b/ Àiïì u chïë
Àiïì u chïë cuã a kïnh dêî n àûúâ ng khöng thûå c hiïå n viïå c sûã a löî i trûúá c khi
truyïì n. Kïnh nhêå n tûâ ng bit vaâ triïí n khai noá thaâ nh 64 bit maä Walsh. Töë c àöå söë
liïå u tûâ 19,2 kb/s nêng lïn thaâ nh 1.2288 Mc/s. Caá c biïë n söë àiïì u chïë cuã a kïnh
àöì ng böå , kïnh nhùæ n tin, kïnh lûu lûúå ng hûúá ng xuöë ng àûúå c trònh baâ y tûúng ûá ng
trong caá c baã ng 4.6, 4.7 vaâ 4.8. Kïnh àöì ng böå , kïnh nhùæ n tin, vaâ kïnh lûu lûúå ng
hûúá ng xuöë ng àûúå c maä hoaá trûúá c khi truyïì n. Töë c àöå cuã a maä hoaá chöì ng bùç ng nûã a
chiïì u daâ i neá n cuã a 9 thanh ghi.


TRÕNH QUÖË C BAÃ O 126
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Töë c àöå söë liïå u (bit/s)
Tham söë
1200
Àún võ
Töë c àöå chip PN 1.2288 Mc/s
Töë c àöå maä 1/2 bit/kyá hiïå u maä
Lùå p maä 2 Kyá hiïå u àiïì u chïë /kyá hiïå u maä *
Töë c àöå kyá hiïå u àiïì u chïë 4,800 Kyá hiïå u/giêy
Chip PN/kyá hiïå u àiïì u chïë 256 Chip PN/kyá hiïå u àiïì u chïë
Chip PN/bit 1024 Chip PN/bit

*Lùå p laå i cuã a möî i kyá hiïå u maä laâ kyá hiïå u àiïì u chïë

Baã ng 4.6. Caá c tham söë àiïì u chïë kïnh àöì ng böå .

Töë c àöå söë liïå u (bit/s) Àún võ
Tham söë
9600 4800
Töë c àöå chip PN 1.2288 1.2288 Mc/s
Töë c àöå maä hoaá 1/2 1/2 bit/kyá hiïå u maä
Lùå p maä 1 2 Kyá hiïå u àiïì u chïë /kyá hiïå u maä *
Töë c àöå kyá hiïå u àiïì u chïë 19,200 19,200 Kyá hiïå u/giêy
Chip PN/kyá hiïå u àiïì u chïë 64 64 Chip PN/kyá hiïå u àiïì u chïë
Chip PN/bit 128 256 Chip PN/bit
*Lùå p laå i cuã a möî i kyá hiïå u maä laâ kyá hiïå u àiïì u chïë

Baã ng 4.7. Caá c tham söë àiïì u chïë kïnh nhùæ n tin

Töë c àöå söë liïå u (bit/s) Àún võ
Tham söë
9600 4800 2400 1200
Töë c àöå chip PN 1.2288 1.2288 1.2288 1.2288 Mc/s
Töë c àöå maä 1/2 1/2 1/2 /1/2 bit/kyá hiïå u maä
Lùå p maä 1 2 4 8
Kyá hiïå u àiïì u chïë /kyá
hiïå u maä *
Töë c àöå kyá hiïå u àiïì u chïë 19,200 19,200 19,200 19,200 Kyá hiïå u/giêy
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 127
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Chip PN/kyá hiïå u àiïì u chïë 64 64 64 64
Chip PN/kyá hiïå u àiïì u
chïë
Chip PN/bit 128 128 128 128 Chip PN/bit

*Lùå p laå i cuã a möî i kyá hiïå u maä laâ kyá hiïå u àiïì u chïë

Baã ng 4.8. Caá c tham söë àiïì u chïë kïnh lûu lûúå ng hûúá ng xuöë ng

c/ Lùå p kyá hiïå u maä
Viïå c lùå p cho kïnh nhùæ n tin vaâ kïnh lûu lûúå ng hûúá ng xuöë ng phuå thuöå c töë c
àöå söë liïå u cuã a möî i kïnh. Töë c àöå söë liïå u thêë p yïu cêì u söë lêì n lùå p nhiïì u hún àïí taå o
ra töë c àöå kyá hiïå u àiïì u chïë laâ 19,2 kb/s.
Möî i kyá hiïå u maä hoaá àûúå c lùå p laå i hai lêì n cho kïnh àöì ng böå vaâ töë c àöå kyá hiïå u
àiïì u chïë laâ 4800 kyá hiïå u/giêy. Söë liïå u 4800 kyá hiïå u/giêy àûúå c àiïì u chïë búã i haâ m
maä hoaá Walsh. W32, bùç ng viïå c nhên böë n lêì n. Nhû vêå y, möî i kyá hiïå u thaâ nh 4 x 64
= 256 maä /giêy.

d/ Cheâ n khöë i.
Muå c àñch cuã a sûã duå ng cheâ n khöë i laâ àïí traá nh löî i buâ ng nöí khi chuyïí n söë
liïå u trong möi trûúâ ng pha àinh nhiïì u luöì ng.

e/ Àöí i têì n söë liïå u.
Àöí i têì n söë liïå u àaå t àûúå c bùç ng viïå c cöå ng modul 2 cuã a kyá hiïå u àêì u ra böå
cheâ n vúá i giaá trõ nhõ phên cuã a chip PN maä hoaá daâ i (242-1). Mùå t naå maä daâ i daâ nh
cho muå c àñch bñ mêå t. Thïm vaâ o àoá , sau khi chuyïí n qua hai böå giaã m 10, töë c àöå
söë liïå u maä hoaá daâ i giaã m xuöë ng 800 Hz vaâ qua àiïì u khiïí n thúâ i gian MUX. Caá c
maå ch àûúå c mö taã trong hònh 4.25

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 128
http://www.ebooks.vdcmedia.com
f/ Kïnh phuå àiïì u khiïí n nguöì n.
Kïnh naâ y seä gûã i bit '0' àïí chó thõ cho maá y di àöå ng tùng mûá c cöng suêë t
trung bònh taå i möå t töë c àöå bit (vñ duå 800 b/s) trong möî i 1.25 ms vaâ gûã i bit '1' àïí
giaã m mûá c cöng suêë t. úã àêy cho pheá p coá 16 àiïí m bùæ t àêì u. Möî i võ trñ tûúng ûá ng
vúá i möå t trong 16 kyá hiïå u àiïì u chïë sú cêë p. Hònh 4.26 chó thõ giaá trõ lêë y mêî u ngêî u
nhiïn cuã a võ trñ bit àiïì u khiïí n cöng suêë t. Kïnh lûu lûúå ng lïn gûã i möå t trong 6 kyá
hiïå u Walsh taå i 1.25 ms. Traå m göë c ào chiïì u daâ i cuã a tñn hiïå u vaâ àöí i chiïì u daâ i ào
àûúå c thaâ nh bit àiïì u khiïí n cöng suêë t, vaâ truyïì n noá nhû 4 bit nhõ phên (mûá c 0 túá i
15) bùç ng viïå c àöí i têì n bit 23, 22, 21 vaâ 20. Trong hònh 4.26, giaá trõ cuã a bit 23, 22,
21, 20 laâ 1011(2) (söë thêå p phên laâ 11). Àiïí m bùæ t àêì u cuã a bit àiïì u khiïí n nguöì n laâ
thûá 11 trong 1.25 ms cuã a khe thúâ i gian thûá 7.

g/ Traã i phöí trûå c giao
Möî i kïnh maä trong kïnh xuöë ng truyïì n möå t trong 64 haâ m Walsh taå i töë c àöå
chip khöng àöí i 1.2288 Mc/s àïí thûå c hiïå n kïnh trûå c giao giûä a caá c kïnh gheá p
kïnh truy nhêå p.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 129
http://www.ebooks.vdcmedia.com

4.4.4. Buâ chuöî i PN
a/ Kïnh dêî n àûúâ ng
Kïnh dêî n àûúâ ng àûúå c truyïì n búã i traå m göë c taå i bêë t kyâ thúâ i àiïí m naâ o khi
haâ m Walsh laâ W0. Buâ chuöî i PN dêî n àûúâ ng sûã duå ng àïí phên biïå t caá c traå m göë c.
Buâ thúâ i gian àûúå c chónh laå i trong hïå thöë ng töí ong CDMA.

b/ Kïnh àöì ng böå .
Kïnh àöì ng böå maä hoaá cheâ n, triïí n khai, vaâ àiïì u chïë traã i phöí tñn hiïå u. Kïnh
àöì ng böå , möå t kïnh dêî n àûúâ ng cho traå m göë c hiïå n thúâ i, sûã duå ng cuâ ng kiïí u.
c/ Böå nhêå n trong maá y di àöå ng.
Trong maá y di àöå ng, quaá trònh giaã i àiïì u chïë thûå c hiïå n buâ cú súã cho quaá
trònh xûã lyá àiïì u chïë cuã a traå m göë c. Maá y di àöå ng cung cêë p ñt nhêë t 4 phêì n tûã xûã lyá .
Ba trong söë àoá laâ caá c phêì n tûã baá m theo vaâ giaã i àiïì u chïë àa luöì ng cho kïnh
CDMA xuöë ng. ñt nhêë t phaã i coá möå t phêì n tûã coá khaã nùng duâ ng laâ m phêì n tûã baá m
theo queá t chiïì u daâ i tñn hiïå u àïí buâ chuöî i dêî n àûúâ ng vaâ thûå c hiïå n ûúá c lûúå ng.
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 130
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Chiïì u daâ i tñn hiïå u dêî n àûúâ ng sûã duå ng àïí lûå a choå n traå m göë c yïu cêì u khi úã
traå ng thaá i nghó vaâ khúã i taå o. Ngoaâ i ra, chiïì u daâ i tñn hiïå u dêî n àûúâ ng duâ ng àïí tòm
kiïë m maá y di àöå ng khi coá yïu cêì u chuyïí n vuâ ng cuöå c goå i hoùå c khi thiïë t lêå p traå m
göë c múá i. Thöng tin cuã a cuöå c goå i chuyïí n vuâ ng àûúå c chuyïí n túá i traå m göë c qua
kïnh baá o hiïå u lïn (Xem baã ng 4.9). Vïì mùå t gheá p kïnh, kïnh lûu lûúå ng xuöë ng vaâ
lïn laâ nhû nhau.


Caá c bit taå o daå ng
Lûu lûúå ng
sú cêë p
Lûu lûúå ng
baá o hiïå u
Lûu lûúå ng
thûá cêë p
Caá c loaå i khung
kïnh lûu lûúå ng
Töë c àöå truyïì n
(bit/s)
Kiïí u kïë t
húå p
(MM)
Kiïí u lûu
lûúå ng
(TT)
Kiïí u lûu
lûúå ng
(TM)
Bit
khung
Bit
khung
Bit
khung

'0' - - 171 0 0 1
'1' '0' '00' 80 88 0 2
'1' '0' '01' 40 128 0 3
'1' '0' '10' 16 152 0 4
'1' '0' '11' 0 168 0 5
'1' '1' '00' 80 0 88 11
'1' '1' '01' 40 0 128 12
'1' '1' '10' 16 0 152 13
9600
*
*
*
*
'1' '1' '11' 0 0 168 14
4800 - - - 80 0 0 6
2400 - - - 40 0 0 7
1200 - - - 16 0 0 8

Baã ng 4.9. Bit thöng tin kïnh lûu lûúå ng hûúá ng xuöë ng vaâ lïn

TRÕNH QUÖË C BAÃ O 131
http://www.ebooks.vdcmedia.com


Baã ng tra cûá u caá c tûâ viïë t tùæ t


AMPS Advanced Mobile Phone System Hïå thöë ng àiïå n thoaå i di àöå ng
tiïn tiïë n
ARQ Automatic Repeat Request Yïu cêì u lùå p laå i tûå àöå ng
ACCH Associated Control Channels Kïnh àiïì u khiïí n liïn kïë t
BCCH Broadcast Control Channel Kïnh quaã ng baá àiïì u khiïí n
BSC Base Station Controler Böå àiïì u khiïí n traå m göë c
BSS Base Station Subsystem Phên hïå traå m göë c
BTS Base Tranceiver Station Traå m vö tuyïë n göë c
BHCA Busy Hour Call Attempts Goå i trong giúâ bêå n
BCH Broadcast Channel Kïnh quaã ng baá
BCC Base Station Colour Code Maä mêî u traå m göë c
C/I Carrier to Interference ratio Tyã söë soá ng mang trïn nhiïî u
CCITT International Telegraph and Uyã ban quöë c tïë vïì àiïå n thoaå i
Telephone Consulative Committee vaâ àiïå n tñn
CCCH Common Control Channel Kïnh àiïì u khiïí n chung
CODEC Code and DECode Maä hoaá vaâ giaã i maä
CDMA Code Division Multiple Access Àa truy cêå p chia theo maä
DCCH Dedicated Control Channel Kïnh àiïì u khiïí n daâ nh riïng
DCE Data Communication Equipment Thiïë t bõ truyïì n söë liïå u
DTX Discontinuous Transmission Truyïì n phaá t giaá n àoaå n
DTE Data Terminal Equipment Thiïë t bõ àêì u cuöë i söë liïå u
ETS European Telecommunications Tiïu chuêí n viïî n thöng chêu
Standard Êu
ETSI European Telecommunications Viïå n Tiïu chuêí n viïî n thöng
Standards Institute chêu Êu
FDMA Frequence Division Multiple Access Àa truy cêå p phên chia theo
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 132
http://www.ebooks.vdcmedia.com

têì n söë
FACCH Fast Associated Control Channel Kïnh àiïì u khiïí n liïn kïë t
nhanh
FCCH Frequency Correction Channel Kïnh hiïå u chónh têì n söë
FSK Frequency Shift Keying Khoaá àiïì u chïë dõch têì n
GSM Global System for Mobile Thöng tin di àöå ng toaâ n cêì u
Communication
GOS Grade Of Service Cêë p àöå phuå c vuå
GPS Global Position System Hïå thöë ng àõnh võ toaâ n cêì u
IMTS Improved Mobile Telephone Systems Hïå thöë ng àiïå n thoaå i di àöå ng
caã i tiïë n
IMSI International Mobile Subscriber Söë nhêå n daå ng thuï bao di
Identity àöå ng quöë c tïë
ISDN Integrated Servive Digital Network Maå ng söë àa dõch vuå
ITU International Telecommunication Liïn àoaâ n viïî n thöng quöë c tïë
Union
MS Mobile Station Traå m di àöå ng
MSC Mobile Service Switching Center Töí ng àaâ i di àöå ng
PAGCH Paging and Access Kïnh chêë p nhêå n truy cêph vaâ
nhùæ n tin
PCH Paging Channel Kïnh nhùæ n tin
PLMN Public Land Mobile Network Maå ng di àöå ng mùå t dêë t cöng
cöå ng
PSTN Public Switched Telephone Network Maå ng thoaå i cöng cöå ng coá
chuyïí n maå ch
RACH Random Access Channel Kïnh truy cêå p ngêî u nhiïn
SACCH Slow Associated Control Channel Kïnh àiïì u khiïí n liïn kïë t
chêå m
SCH Synchronization Channel Kïnh àöì ng böå
SDCCH Stand alone Dedicated Control Kïnh àiïì u khiïí n daâ nh riïng
TRÕNH QUÖË C BAÃ O 133
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Channel
SDMA Space Division Multiple Access Àa truy cêå p phên chia
theo
khöng gian
TACH Traffic and Associated Channel Lïnh lûu lûúå ng vaâ liïn kïë t
TCH Traffic Channel Kïnh lûu lûúå ng
TDMA Time Division Multiple Access Àa truy cêå p phên chia theo
thúâ i gian
TMN Telephone Management Network Maå ng quaã n lyá viïî n thöng
UTC Universal Coordinated Time Thúâ i gian húå p taá c toaâ n thïë
giúá iTRÕNH QUÖË C BAÃ O 134
http://www.ebooks.vdcmedia.com

Taâ i liïå u tham khaã o


1. Tñnh toaá n maå ng thöng tin di àöå ng söë Cellular
Vuä Àûá c Thoå
2001
2. Applications of CDMA in Wireless / Personal communications
Vijay K. Garg & Kenneth Smolik
1997
3. Lyá thuyïë t ûá ng duå ng vaâ traã i phöí
Hoå c viïå n cöng nghïå Bûu chñnh Viïî n thöng
1999
4. Cöng nghïå ATM & CDMA
LGIC
1996
5. IS -95 CDMA and cdma2000
Vijay K. Garg
1999
6. CDMA principles of spread spectrum communication
Andrew J. Viterbi
1997

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful