You are on page 1of 8

.'Y •

,oj

¢JVMO 17 • rEnTEMBPIOr

- OKTQBPIOr 2008.

ETOr P •

KAPVA APrOVr 212 00 • THI\. 6977098886

Aprepfoio IlE9UOIIKO! MUPlZEI\; EnOlO KOI IOOI Kot r' A90VOIO VEPO nlVEI onoioc a' nvondei

n

l:ttYf.ltotuna ano tt~ cKoqlwaCt~
Aou(1IE;~ Ka/ T1oIKfAe~ ~Tav 01 KaAoKalpl6TIKe~ eKo,.,AwC1el~ TOU IuMoyou - to «ApTellfC1la 2008» OT1W~Kae,epWe,.,Ke va TO Aelle.
nov8101l0 A.OoypO<p(oe; Tile; Kopuoe;» TOU 08lIlVllOTOU M. KOKOOIOPll TO -Kopud 1810-2005» TOU K. KOTO£V11 KOI TOV -Mcrovcorn- TOU nov. b.sv£~11· • AKOIlO OIOPYovwo£ SVOIO<p£POU00 OIM£~l1 us TOV K0811YllT~ HA. MoPIOA.OKO YIO TO ApTSIl(OlO KOI TIlV vupw nsplOm, nou 8lVOl rortoc Y£VV11OT')e;8£wv KOI noAITIOIlOU. 1£AOe; 0 LuMoyoe; KaMl£PYllOS noponeoo TIe; KaMe; OX£OSIe; TOU ue MAOUe; <popde;: TOV OpSI~OTIKO OIllA.O 'Apyoue;, TOUe; LuMoyoue; BpOUOT[OU, NSOTOV11e;, KOKOUp(OU, LOYKO, <l>lA.WV MUKllVO'lKou nOA.ITIOIlOU, Trjueviou 'Apyoue; K.O. H ApyOA.IOO-ApKOIK~ OUVOVTllOT')OTO MnpoKOToOKI, 8fVOl crtoT£A.SOIlO TOU OVO(YIlOToe; KOI TIle; OUvepvcoicc TOU IuMoyou Iloe; ue MAOUe; <pop8fe;. To nA.OUOIO, ana Ko8£ anOljJll , rtpoYPoJ-!llo TWV "ApTSIlIO(WV 2008» UA.OnOI11811KS KUp[We; XOple; OTIe; OKOUpOOTSe; npoonoaasc 0Xl 1l0VO TOU b.10lKT)TIKOU LUIl~OUA.(ou oMa KOI OPK£TWV IlSA.WV KOI <plA.WVnou ~0~81100V 8lTS 11£ rnv S8SA.OVTIK~ TOUe; epvcoio, £(H: ue OIKOVOIlIK~ SV(OXUOT'), 8fTS Ils 6Moue; rportouc.

,

To OIlOP<PO rtcpooooroxo XWPIO 1l0S KOI 11 eupurepn n£plox~ TIle; Kopuoe; £YIV£ nOA.ITIOTIKO enxevrpo oMKA.llPOU TOU NOIlOU APYOA(OOe; KOI 0Xl 'Hp80v eruoxerrrsc ana KOVTIV£e;KOI 1l0KpIV£e; nspIOX£e;, nou cvcnove TO ~OUVO KOI TIl <PU011 KOI eruaupouv va vvopicouv OTOlX8f0 TIle; nop60o~e; Iloe;. 'Hp80v rteptooorepor ana Ko8s MAll tpo pO OUYXWPIOVO( 1l0e; rtou £Xouv Il£TOVOOTSUO£1 O£ ~£vse; xwpse; (AuOTPaA(O, AIlSPIK~, Kovo06e;, Fspuovio K.An.). 'E~1100V aAll01l0Vl1TSS OTIYIl£e;, OIOOKSM~OVTOe; 11£ TIlV ljJuXll TOUe;, 0VOIl800 as ouyysv8fe;, OUYXWpIOVOUe;, naAlOUe; OUIl,ll0811T£e; KOI <PlA.OUe;. EKToe; ana TO nOVT)yupIO, TO AcilKO yMVTIO KOI TOUe; A.£~£VTIKOUe; xopoue; ana TO XOPSUTIKO TIl~1l0 Tile; Kopuoe;, a IuMoyoe; olopyavwo£ KOI rtveuunnK£e; SKOllA.WOSle;: • T[Il110£ YIO nporn <popo sow KOI 64 XPOVIO TOUe; OOIKOOKOTWIl£VOUe; 0no TOUe; Fepuuvouc; errro Kopuw1£(; nOTpIWT£e; orov 'AYIO BOOlA.ll TOU 'APyoue;, OTIe; 4 AUyouOTOU TOU 1944. • nopouo(oos OTO KOlVO Tp(O ~l~A(O KOPUWTWV ouyypo<p£WV, TO "A-

uovo.

To XO(!EVTlXO TIJ~ KU(!vd~ MJr(!uxurodxt.

XOllEVEt ),EPivTlxov~

XOllov~ OE OIlfJ..OVr; xvxJ..ovr;

H JrEvravo·
ita-

OTt!l1J Yloa emiono» p(!aouevn, OE XaAXO!WT{VtO J..ati'xo xa~dvt, OE(!pI(!Wpa_ AvB(!wJrot iTOI!11J yta TWV XW(!tWV

"

J

xaoa-Aoteuiouov,
KU(!vd~, vwv, Edyxa

Kaxouoiou, Toouaxai d),),wv - «a-

Bw~ xa: O(!EIPaTlXWV OVAJ..Oywv, VOTE(!a axo uta xoooaOTIXlj JtE~oJrO(!{a OVVT(!Wyovv

xa«

uvvolaoxEOd~ovv

XdTW a:rro TIJV XO(!V(Plj TOV AqTE/.1I0{ov_ .. (P)'. Jr(!O'1Yov!lEVO cpvJ..J..o«Kaoutic»)

AVU!IVIJOTIXlj

qxorovoasp«: rwv oVYXW(!WVWV PJt(!oOTd oro uovaornos rOll Ay. Ilaraniou (Of),. 8)

EXTO~ ano TOV Jra:rru'CPU(!!ldxtl xat TOV Jr(!OEOllO TOV Evlloyov OtaX(!{VOV!lE.,a:rrO OESld TOVJr(!OEO(!OTOV Ilokuumxoii Oovaviouoi) T11r;NopU(!x{ar; (OJIANAAP) ,.1 NOltU(!XlaxO EV/lpov),o x, MJro),a, TOV NOIlU(!XtaXO EvppovJ..o x. KaX(!lpdv'1 xa: T11v x. ndcpa (X(!VPfTaI TO Jr(!OOWJrO T'1r; anti TO JrOr1j(!1 JrOV VtpWVEI), fI{J..o~ TOV A.E. rov OJIANNAP. EIJPflWVOVllf IJ fxotiJ..wulJ ue ra xo(!wolaxd T(!ayoVOta uvvolO(!yavWB'1Xf axo TO EtJ),),oyo par; Xat TO'V OJIANAAP

on

Enzv Ioiopia ypapTIlK£, va TO owjJa(ouv ruivta, TO OXi nov etrte Il E-Ua.:;, TO ettoc; TOUEapdvta.

H
01:0

y1.0p1:q

AI~!lVla[a latOKTl'rrllC; ..

'Olll Til Xcopa 8t1av£ OLcI>aawTO-Na(rf&.:; YWT' rfTav avuitopnroi teat Kavav TOU':;vtarioec. Mac OT£l'A.avteseoiypcupo, v ' aoeuioouue TO ortiti, jJw(owouaav Ol Itakoi, va qruioouve OTIlv KprfTIl·

OXOAcio

!YAAOrO! KAPYAI "TO APTEMII10"

npOOAEVT1KOi & MOP4inru<df

Ayp1.Ai1:oa~
roupvet
To uovcouco 0)(0'\£10 nou A£lOTO ola~spla~a Kapuce £IVOl TO A'l~OTlKO LXOA£IO Aypl.\ITaae; KOl TO Nnrnovroveio Aypl.\ITaae;. Ilepcce aV£nLOTp£rrri 'l moxr'j nou 'l n£plOXr'j Kapuoc sa<pu~£ ana ~wr'j KOl £IX£ £KOTOVTOO£e;~a8'lTSe;. Lr'j~£pa <pOlTOUV nOlola OTO 22 £l'l~OTlKO KOl 9 OTO Nnrucvcoveto. Ot £KnOlo£uTlKO( o(vouv T'l ~aX'l rnc ~op<pwa'le; KOl rnc olanOloaywY'la'le; TWV ~lKPWV ~a8'lTWV KaTw ana aVTIE;o£e; auv8r'jK£e;. £l£v nopoxetnouv TO vtoprcouo TWV £8VlKWV cnereuov. Avrjuspo one 28 TOU OKTWPP'l TO rtpcoi rmvov OT'lV £KKA'lala onou SYlV£ 'l ooE;o,\oy(a KOl KOTa8£G'l orsoovuov ~£ T'lV xo800r'jy'lG'l TWV oaaKaAWV TOUe; Iwav. <DAwpOU KOl r£wpy. Mnouneron KOl T'le; Nnruovcovou AYY£'\lKr'je; Pnrrm. LT'lV E8vlKr'j rtopTr'] napapps8'lK£ £K ~spoue; TOU £lr'j~ou t\upK£lae; 0 npo£opoe; TOU £l'l~OT. LU~POU'\(ou 8£00. Flcvovuoronouxoc KOl £K uepouc TOU LU'\Myou ucc 0 AVTLnpO£OpOe;XpriOTOe;Baal.\oKoe; (<pWTO). (LTO ertouevo <puMo 8a 0'l~0otcuoouue auvsVT£uE;ll 11£ TOV 94xpovo ~aX'lTr'] TIle; M!3avlae; urtopurtc-Mrrrco Kapa~ouVT~o (Mrrrcouxic) vtc T'lV enortouo rnc Mpav(ae;).

teat OTl':; otcortiec va jJrilouw: autoi onuatospopouc.

Ta cnrvopa uac va OlajJovv, (IlTOVaaV O£xw.:; opot»;

Kei'_'evoTIJC; M·e 1~laiTePIJ X (1IU,_,tvo OTIC;em(

O.
0

I

Oi OpOj.1OL 'Val £Aev8epOL, va OTpWaOUj.1e va IWl tcpiva, YWT' li8£Aav napekaot; va Kavouv OTIlv A8rfva. /suuivia
ta aepoopoj.1W rtpoucio OTOMooookivi, nov va 'Eepe 0 spoutcaptu; OTOT£10':; n 8a vivei.

KafJlJYIJTtl navaYICJ navaYlwTonouAo~ navoYlwTonouAo( -y,a voE,exwpil,e,

To O£KW eivai Strvato, xapa a' autov nov TO 'XF.:l, Yl' aUTO otov aOlKo £X8po TO'E8vo.:; eine OXi. To n aruiytve ueui, exei OTIlV AljJav(a, TO d& 010':;0 wouVla.:; OTOotvejui taivia. cI>ayav cioTala an' TOV Tookui, TOV'Ellllva spavuipo, teat doav ue ta udiia TOU':;OTOTpif,lj.10 TOXapo.

T

Eta xwvoaKinaOTa
YWTi dXav

jJouva Sev eioav aortpt; j.1ipa, Ol rKpOCO( qrtepa teat pwva(av aipaaa

...

Bipa d5w KOI XI naoxoiuioet IOVSiXE! OE np06ilnpariaEI IOvilcixlCHOV PIOO OIWI! 01 nEplaaorEpOI ljJV vsror va Kilivovv anpEI ue rEilwraiES- pEilirES-, vEis- ue ra natbui OEV val «qJlilapciKIO». Em6 ncipXEI n onoorcon n nEI rnv Em60ilri nEIB(

o

Em5poc; K. Kapap.ovwl,oc;

pnv pnEponjovrOl 01 I ljJvxoiloVlKri iooppon ou, npenc) va alOBcil nolOS- KciVE! KOvpcivr( pci61 OEV EivOI aKv6il

H aiaBnan rnc «m pns-», ilEIIOVpyd EV, ljJVxoilOYIKn avcinrv{J «E{aprcirOl ana IO

I1w~
1..011tOV

E~aoq)(ll..i~E'tIl OE uin 0XtOll

H AYloypdcpnan
~OU
Ev90uofaOE n xopwOfa me ApvofllKri~
MayaVE TOV KOOfJO,lTOU EfXE a0cpuKTIKa YEfJIOEITr] fJEYaAf] a180uoo TOU llf]fJOTIKOU IxoElou Kapua<;, f] xopwola T'l<; «ApyOAIK~<;nOAITIK~<; npoTao'l<;)}, UTTOT'lV olEu8uvo'l TOU TaAavTouxoU fJOUOIKOU Novq. K. ria rrporrq cpopa 01 Kapucint<; axouoov KaTayof]TEUfJ£VOI alto Tf]V 30fJEA~ xopwola Tpayouola TWV fJEyaAwv ouyxpovwv Of]fJIOUPYWV, OU T 0WowpaKf], TOU XaT~f]oaKf], TOU Ia000TTouAou, TOU KaTOIfJIxa K.a. H lTETUX'lfJivil aTTO Ka8E aTTOlVf], EKO~AWOf] ouvolopyavW8f]KE TO Ia00mo TO aTTOYWfJa 4 OKTW0pfou alto TOV npOOOWTIKO ETTlfJOpCPWTIKOIuMoyo Kapua<; xrn orro TOV OnANMP, fJE Tf]V oourropccroon Tf]<; llEnM (ll~fJou AUpKEfa<;). METa TO avolYfJa Tf]<; EKO~AWOf]<; aTTO TOV npOEOpO TOU IuMoyou Koxrro Tpfxa, OUVTOfJOU<; mpETIx OfJou<; aTT'lu8uvav 0 npOEOpO<;Tf]<; OnANMP ll. MTToMa<;, 0 npOEOpO<; TOU llf]fJOTIKOU IUfJ00uMou AUpKda<; 0. navaYlwToTTOUAO<; Km f] AVTITTpOEOpO<; Tf]<; ApyOAIK~<; nOAITIOTI-

AY-flClvvn

noamonxnc npotconc

np6£opoc;: K.n.
TI)A. 69n0988~6, . A'Avnnp6£15po<::.xP. Tll'\. 27520-26537

K~<;npomof]<; nfvKa Topcropn. Flopa0pi8'lKav aKofJf] 0 NOfJapXlaKo<; IUfJ00UAo<; K. KaxPlfJavf]<;, TO fJiAO<; TOUll.I. TOUOnANMP kocvvo T~acpa, 0 OKf]v08iTf]<; NfKO<;Topcroprp; K.a. ITf] OUV£XEla aKOAOu8f]oav lTapaOOOlaKOKf AE0ivTIKOI xopof orro TO XOPWTIKO TfJ~fJa TOU IuMoyou Kapua<; TO orrofo KaTaXElpOKpOT~8f]KE 8EpfJa aTTO OAOU<;TOU<;TTaplOTafJEVOU<;. 0a TTpiTTEI va Of]fJEIWOOUfJEOTI Tf]V EKO~AWOf]lTapaKOAou8f]oav Km lTmOla crro maMa xwpla TOU ll~fJou AupKEfa<; fJE fJiplfJva Tf]<; llEnM. IE oAa ro TTmOla poipccrqxcv owpa-0113Ma Kopocorcov uuyypacpiWV: TOU IlT. KapafJouvT~OU, TOU aElfJVIJ?TOUAA. KaKaOlapf], TOU nay. llEVi~'l Km Tf]<; NT. LTEPYIOlTOUAOU. H weafa EKO~AWUf] iKAEIOE fJE TpalTi~1 TOU IuMoyou Kapua<; fJE TTEVTavOOTlfJarropcooorcocc cpayf]ro, yfoa VTOlTla 13paofJiVIl UE Ka~aVI, poxopovrc YKOYKE<;, ropomroprc, TpoxaVOlTlTE<; Km EMEKTO Kpaof.

m

'Eva J-l£y6Ao epvo E;£KlVO£1 TO EKK.\'lmaOTlKO LU~pOU'\lO TOUXWPlOU ucc, 11£ nporporm noMwv KapUWTWV. npOK£lTat vto TO epyo 1T]C; vioc YPO<P'lGllC;o'\OU TOU VOOU, auvoAlKr'je;oanaV11e; rtrivto ana 50.000 £upw, TO onoto aveAap£ 0 roxoVTOUX0C;~wypo<pOe;-OYlOYPO<pOC; onceorroc TIle; LXOi\rlC; KaAwv T£yywv, NIKoC;KOKoOlOPlle;. 'Ho'l TO EKK.\llOlOOTlKOLUI1!3ouAlO eX£l oAoK.\llPWU£l TlC;OlaOlKOaL£C; IOTIl oucrcon £POVlKrlC; rnY e rpormc, 'l onoto 8a T88£i ertuce<pai\r'je;YlO TIl aUYKtVTpWG'l TWV XP'l110TWV,11 5loX£iplGll TWVonoiwv 8a YLV£I 11£<p£l5w Kat ola<povela. 'EX£l OK0l10 £~oa<paAla£l TIe; 05£l£C; ana TlC;apI105l£C; noxeoooI1lKeC; rmpectsq Ko8' OTlTO KTlPlO u TIle; £KK.\'laIOe; TOUAi-rtoVV'l efvcn XopoKTljplal1eVO OlOTllP'lTeO nopooooioxo, Ka8we; Kat oMK.\'lpo TO XWPlO eX£l xapoKTljpla8£l «rtopooomoKOe; OlKlaI10c;». M£ TIlV WKatPLO cnueucvouue OTlTOT£AwToIO XPOVlO,ue TOV0130M TWV nLOTWV,rtc £vlO)(ua£le; TWV E;£vlT£l1tvwv KOpUWTUJV,eYlvov OPK£TOp£ATlWTlKOepvo OTlC; £KK.\'lal£e; TIle; Kapuoe; Kat TOnOAi\6 E;wK.\r']moTIlC;·

Jtalliwu; «Aurr] Elvm 1I Max tl£lJ.mo~ xm XgELCt~O XELglG[tO( yta va xga gon(E<;. 'Otov Elvm XI VOlV,ng£nEL va YVOlg( CPCWEL<; na(gvovlm 0 X111 EmxOlvOlV(Cl, Cl ClAACt, ElEAlX1] ClVCt G ngEnEl VClXCIVElXOU! OI1IJ.E(o, tlEAOlVCllOVlI 10)\! YOVLUJVnCl(~ou ornv 0!WA1], cpumoA lOU nmbwu. Oi YOV EXOUVXOlV1] ygClIJ.[t vEvvolltlE( xm ouuqx VOlgl~ mo<; tlCl ClVCl8~ WUC;.T(nOlE XELgon vetru 10 nmb( [tug'cu o nmEga~ MEL xun cpOlvEi. 'H, axo[tl1 X VCl<; OVlOC; ClnElA£( ( Y UAAOV- rtou Eivm rn VClEm~UAEL111V avo Y1tuQXEl «Evlid\EI «AC; ClnoxAE(OOU xa!uu nEQ(n1Ololl, I

XQOVOC; nou S us rc nmblu rou EI XOC; aQuyovwC; 01 n xaAl\C; GXEOTjC; IJ.El DClVClYLUJTf]C; DClVC EAtyCl XfJ.lQ(C; XCl!!l( AaS11,on lCl rtrivro Ano 10V XQovo nc gClC; a(~ovlUi; IJ.E n A(J)VW~ IJ.Cl~(WUI l~OA 0TJl 8UAClOO tc [tEQLV1] lt0Xl) bEV E !UCl lE10la xalu01 EgEuva, ~Q£tlllXE ( Qae; nou sObEU£l !fiUC; !tE la nmblc

o

Kapva

/

L(mtlA~FlIOS-Of([(.J~FlIOS

2008

Aaiwv - Kat wc;AAeKO-M170TIJC;... :rtjlJepa, 17ouoAec; .01 av8pw17Ivec; oxeoelc;ue 17aYKoUIJIO e17i17e~O~OKllJal,oVTal OIUlJeVO UT/() emUTIJIJOVIKiC; a170«/Jel() TOU·~laKeKpllJeVOU uKA'1pa pe~uulJevtj e17aKoAou8a, «eiuev« oav; aurottou Ka8IJYIJTtjHavaYIWTIJ HaVaYIWT0170uAou, t1JuxoAoydu. 0 n. ~'1IJOUleuouJ.le cpwTil,ouv ayvWUTatj OKtepa onueta TIJ() ovnavaYlwTofTOUAO() eiVarYIOC;TOU uuyxwplavou lJac;AAiKOu 8pWTTlv'1C; UUIJ1Teplcpopac;. EuXap'UTOUJ.Ie8epIJ6 Kat TIJ naVaYIWT0170uAou, 170U.v,a TOUC;. KapUWTec; &lVOI yvWUTOC; uuyypatpeaBiptav MopptC; Kat TOV Ka8IJYIJTtj navaytwTIJ·. - y,ava f,exwpil,eta176 TO lJeyaAouol TWV navaytWT0170UnavaYIWT0170uAo.

-e/~/aiTejJlJ uuyypacpea utjpepa IJ 170U &lVOI paM·,K&llJeVOTIJ()xap(i~lJlJouleuelBiplav MOPPI(),eCPIJPepi~a pa()

T naoxoinioei
eipa

EOW KQI XpOVIO iXEI aroue tpvxoiloyov~, iXEI OE npoBilnpar(OEI lov~ yovd~ lOvilaxlOrov PIOO auova uopa. 01 neptoaotepoi tpvxoiloyol spatvetai va Kil(vovv atiuepa, ovpcpwva ue rEilEvra(E~ pEilirE~, oro 01 yovd~ ue ta tuniiui OEV ttpettet va eiVQJ «cplilapaKJQ". EmBaililnQJ va vtuipxet n attootaon nov va enupenEI rnv EmBoilri nEleapx(a~ KQJ va pnv pnEpOEVOVfQJ 01 pohcn. rJQ rnv tpVXOilOYIKri ioopponia rou nQJO/015, npenei va cuoikiveun OU «Kanoroc KaVEI xouuovro». 'On ro xopaBI OEV eivcu aKvBipvnro.

o

on

rn cplilfa pna{v naripa «at nQJOIWV. Fvcopizco noilv Kaila OU 01 ocvxpovoi tpvxoiloyol dVQJ Kara rnc onoiptu; va utuipxe! cplil(a ueta{v YOVIWV KDl tunbuov. 01 poiun npenei va EIVQJ OIOKplfO( y/Q va pnv pnEpOEVnQJ ro nQJof. MixpI EVO~ onueioc, ow pnopw napa va ovpcpwvriow pe avrriv rnv tutoipn, Fltateipte ue, opw~, OU, ueoa ana rn OOVilEla uov, ixw Siomouooei 0U av to nQJo( OEV BilinEl ro cp(ilo arov naripa, cpoBarQJ va IOV nilnmaOEI. MnpaEI Kailci, U ea nEI KQJ
U

rnc «avwrEpn~ Sovapn~», henocpvc: EVEpYEUKa ornv tpVXOilOYIKri avanrv{n rov natbuni. «E{aprarQJ otto to nw~ EVVOOVPE

H aiotinon

ea KPVtpEI», dVQJ n cinotpn IOV tpvxoiloyov KDl naripa rplwv ECpriBwv ayoplwv, Ilavovtonn IlavaYlwronovilov.

o Ilavaywk,.,<; Ilavavuotoxona»; !'E rov<; ylOV<; Tau IwrjJ.., Md~I!1O xtu Zaxa(!ia

IIw~
ltUl1ilOU;

£SUOQlUA,(~£TUl

T) ltElOUQXLU

A,OlltOV O£ ~lU 0XEOT) QllALU~ ltUTEQU-

«Aurr] ELVat 'Y]Cl1JoxoA'Y] nAEvQa lOV OEI-WTOt; Xat XQEta~OVTat nOAu AEnWL XElQLOl-lO( YLa va xQan100uv OL LOOQQon(Et;. 'Otnv ELvm xritro TWV 16 XQovruv, nQ£nEL va yvwQ(~ouv OTL oi unocpo.ow; na(QvovwL ana osvo. AvOLxnj EmXOLVU)v(a, aAA'Y]AooEBaof.LoS;, aAAo., OE TEALxli avo.AuOT], xo.nows; Oa nQEnEL va xrivet xouudvro. 2:' aUTO TO CTI1f.LElo,OfAw va tovloco on ot OX£OEl~ TWV YOVLOJV na(~ovv f.LEyo.Ao QOAO ornv O!WAlj, CPUOLOAOYLxrj avo.nTU~'Y] lOU nmliwu. OL YOVE(S; (Ja nQ£nEl va EXOUV xorvri YQaf.L!nj. Na EXOVV ouVEVVO'Y](JE(xrn OUf.LCPWVljOEl OTtO nOAu VWQ(<; nw<; Oa aV(10QE-tjlovv T(1 nmliLa WUS;. T(nOTE XEI.QOTEQO ana TO va y(VE.Tat 10 natl)( f.Lo.QlVQa<; OX11VWVoxou o naT£Qat; AEEL xrrn Xat 'Y]f.L11T£QaliLaCPWV£l. 'H, aXOf.L1l XELQOTEQO, av 0 Evns; YOVLOS;nnElAE( OTL (Ja TO rtst (JWV o.AAov - nov stvcu aUOTllQoTEQO<; - yLn vu Emf)6J\El111V nv6.AoYl11Lf.Lwg(n».
YltUQX£l «EV1iE1i£lY~€VT»> 'ttl-lOlQlU;

xQa nmlilu, liEV Oa ngEltEL vc XQ11OLf.!onmE(1m ws; tLf.LwQla. 0 A6yoS;, on coro noM VWQl<;, f.La(Ja(vEl TO natli( va MVEL ns; liLacpoQ£<; lOU f.LE tOU<; UAAOUt;, f.LETIl Bfa. H mEQ11OT] f.LLas;ESOliou E(Vat xAa(JOLxrj, 000 Xat anotEAEOf.!anxlj, f.LE(Jolios; tLf.LwQ(as;. ~to.VEl va xQaTl]tlE( xm vc f.L'Y] vy((JEL 0 yoA VLOS;XU1W ano ta mwnxu naQaxuAW tou nmliwu. KaA6 E(Vat va SEQEl on liEV vnaQXouv t£tma nEQltlwgw, aAALws; TO 01.0 OEf.La y(v£1m cpag(JoXWf.Lw1i((1. En ((J1]S;, oi CPWVE<;xm 1] an6tOf.L11 OUf.LJtEgLcpOQU TOU nmEQa, 0rev aTax1E( TO nmli(, osv CPEQVOVVxoAd. anOTEAE(Jf.Lnta. 'EQEUVE<; liElXVO'UV on <)0% TWV nmliLwv nou I-LEyaAwVOVV a' Eva nEQLBo.AAov nov uno.QXEL Ev"taOT], rc U'na aVn!l£1wn(~OVtm, av ctuxrrioouv, us aYQlot11ta, EXOUV, nuQaxo.t(J), ,vuxoAoYlx6. JtQoBAJ)f..I.ata. ~UOTUXW<; 0WJJt; - YLm( JtQ£ltEL va TO nOU!-lE XL aUTO - CJTl] OT]f.!EQLVrj moxrj, OJtOU UJto.QX0'UV !-lEyo.AE<; mEons; (JTOV EQyamaxo xwgo xm 0XL uovo, oi dvtlgWJtOl XUV01JV, ouxv6., 'tov U1J'toEAE")'XO. Awl;lE<; rj avunaxorj tWV nmliLwv, liEV aV'tlf.!Et(JJn~Ovtm no.vWtE f.LETOV ooioto tQoJto».

«Tt' C1UTO xm oi vso, YOVE(S; ar]f.LEgC1, YUQvouv 010 0xoAE(o yw BorjtlELa cmv C1VC11QOCPrj nmliLwv loUS;. Lta TWV 8 XQovla rcou lilOci(J')(.w oro Xavier College, BAEnw Tl]V 1cio11 auTlj va f.LEYEtluVEtm. Ervct YEYOVOS;6n TO nmli( ar]f.LEQC1,OltWS; E(VC1l tc nQaYf.Lma, ~OliEUEL ltEQWOOTEgES; WQEt; O"COaxOAE(O Jtag6. 010 (Jnltt xm oi YOVECS;(JUXv6. EntOXEJttOVTm tOY ExnmliEunxo YLa va WAljOOUV yLC1 Eva OVYXEXQLf.LEVO nQoBA1]f.La rtou rou; anaOxoAEL, (JE axEOT] f.LETl] OVf.LJtEQtCPOQo.ou nmliwu r roix, va lOV OUf.LBOUAEU10UV rj W1AWS;va tlE-

AOUV va JtA1]QocpoQT)tlouv nws; C1VttliQovv UAAOL YOVElS; CJTl] OVYXEXQLf.LEV1] ltEQLnTW01]. MlAwvTas; YL(1lO QOAO tou (JX0A.E(OU, mmEvw Ott JtQEnEL va 1JnUQXEl mEVrj OVVEQyao(a f.LEtal;u yoVEWV xm axOAE(ou, otcv Lliw(tEQa rtuQoumamEL xcoroto JtQoBAT)f.LC1. Ta mo tlEtLXU anOTEA£Of.La1C1 JtQoxuJtt01JV, cp'Umx6., Olav 0 Eves; (JEf\£lm 10 QOAO 'tOU unou XC1lXOLVOC:; rou; moxos; E(VC1lto f.lEYLmo ')(.C1AO rou nmliwu. Ac:; !lll ~EXVUf.LE on f.LLC1 TElOLC1 ouvEQyao(a AEltouQYE( £uEQYEnxu xm OT1]V l.jJ'UxoAoyCa rou nmliwu».

«A<; nnoxAE((JOUl-lE
xn!ua ltEQ(mw(J11,

to ~uAo nov (JE ours OTa nOA'u !U-

XQovo<; nou l;oliEUEL 0 nntEQa<; f.LE1(1 nmliLu LOV E(vm nOAu O'll!-wvnx6S; naQo.yov1as; 0Tl] lill!-UOUQy(a f.LwS; xaAljs; (JXE(J1]<; f.LEt(l~U toUS;, tla nEt 0 navaYlWl1]S; navaYLWtonouAOS;: «tla EAEYu XIJJQ(S;XC1!-UU C1noAutWS; EmcpuAC1~1],on T<1Jtuna ~EXLVOUV C1no XEl. Ano TOV XQovo nou licmavo. 0 JtaTEQas; naCc,ovtas; f.!E la nmliLu lOU, !-LLA(UVWS; !-w~( TOUS;, Bya(voVl<1<; f.LLC1 Bo",u CJTl] tluAC1ooC1. nUAL Of.LWS; 101]1 f.LEQLvlj mOXl] liEV cpC1(v£1m va EUVOEL !-ua 'tEtOla xatumaOT]. LE nQoocpaT1] £QEuva, f>QE011XE on 0 f.LEOOS; QOS; wo Que; nou l;oliEUEl 0 f.LOVtEQVOS; f.LJtC1!-lmi<; I-lE la JtC1lliLU lOU, E(vm ... ELxom

o

AEmu Tl]V Ef>liof.Lulia. Ano 11] f.LLa, E(vm Ol aJtamj(JElS; Tl]<; liouAELus; - ltEQlO(JOTEQES; WQES; - xm, anOl1]V UAA1], Ta «JtQo'(OVTC1» Tl]S; VEC1S; tEXvoAoy(aS;, onws; 10 (V1EQVE1, nou li1]f.lLOUQYOUV lElX1] avuflwC1 (JTa f.LEAll f.LWS; QLxoy£vEla<;. 'EQXEtm 10 Jtmli( ano 10 OxoAELO, JtE1:ci Tl1V wUVta xm XAElVElC1l OTO OWWino TOU f.LEWV u· noAoywTlj. LUXVo., av TOU EntTQaJtEC, ~1]ta va CPUEl EXEC. On01E nun ltEQtJtaw XC1l C1unj 11 LEQ1l o')Q<1lOU CPC1Y1]'tOU, 6Jtou 01.1] 11 OlxoYEVEla fta~E1J6lav ow TQC1nE~l xm l11av tJ)Qa, 0XL anAWS; cpaYl1lOu, ano. xm ouOtaOnxlj<; EmXOLvwv(as;».

Ta XUAa. YEa E(VC1lon f.LETl] VEC1vof.Lotlw(a nou tEtl1]XE (JE lOXU ana Tl]V 11] LEJttE!LBQ1], xal0XUQWVEtm 10 lil')(.C1(Wf.La lWV £Qya~O!lEVWV OLXOYEVELC1QX(DV ~1]tlioouv EUEAlXTO wQo.gw I] va f.LEQLXljanC1axoA11OT] C1n6 10V EQY01i6Tl] XWQ(S; auto VC1 C1nof>a(vEL OE BUQoS; roue. H vouotlsotc auTlj tla £Lvm Llita(lEQC1 EUVO·(')(.rjX('(L YLa TOUS;f.LJtaftnUOES;,OL orroioi Emtlu!-lovV va ~o1iE\j)ouv nEQwoolEQ1] WQC1us tu natliLU loUS;. Itc va Y[VEl aUTO, EnQEJtE va cp1Uoouv O'1T]VJtOQtC1TOU LUf.LBouA(ou lotov EUXC1lQLWV XC1l AvtlQwn(vwv Atxnuof.Lo.twv 600 JtaQMovC1 'to XQovo, f.lE TC1 JtC1QMova liLaxQLOT]S; (JE BUQoS; lWV f.LJtC1f.LJto.liwvO'wv EQyamaxo XWQo Tl]C; nagOLx(C1S; f.Lac;va EXOUV unEQlitnAaoLC1OtEl tC1tEAEutC1(uliExC1 XQovLa. Na tOVLOtE( 01L OL C1QLtlf.LO[ Jtou cptlaVOUV EXECliEV £CVC1l tag6. 1] XOQ1Jcp1jOU J t nayoBouvou, liEliof.l£VOU on OL JtEQL(J001EQOL aVTQES; anocpEUYOUV va lilC1f.laQTUQ1]tlOUv xm VC1UJtoBo.Aouv Jtago.Jtova YLa t£tOWU E(liouS; UJtotlEons;. LTl1V ouoia, E(vm OL fl£YCtAOl alilxl1f.l£VOL, liEliof.L£vOU on 1] VOOlQOJt(C1 Tl]S; XOLVWV(C1S;.LC1S; f liEV EXEL C1AAUSEl WOtE va ou!-lBC1Ii~EL !-lE ns; UnES; anC1YES; nou EXOUV OUVTEAEOtEL 010V XOLVWVlXOOlXOV0f.LLX6 XWQo. Ll.EV EXEl yiVEL f.LEQOS;nlS; XouAtouQas; !-WS; C1xO!-111 uno1] XQEUJOT] tWV (1vliQwv va cpgon~ouv, WS; yOV£LS;, lC1 nmliLu wus;, aXQLBws; 0-

JtWS;xm OL I-l11tEQE<;. MLAwVTC1S; yLC1 liLC1XQ[OElS; orov EQyamC1xo XWQo coro tLC; JtEQtn1:w(JElS; nou li11f.!OOwnmrj(J11xC1v" (1VC1CPEQW EVliE Lxnxu ns; El;l]S;: natEQas; ue .nuvw ano 1() XQovLa EQya(JLas;, C1JtOAUOllXE YLnt( ~rjTl10E ano lOV EQY01i6T1] rou VC1 Egyu~Etm ALyoTEQES; WQES;, WOtE VC1 f.LJt0QE( VC1 ovl-lBaAAEl on1 cpQoVTLlia lOU VEOYEVVl1lOU nmliwu TOU. AnoS; EQyC1~6f.LEVOS;Exa(J£ Tl] liouAELu TOU YLatL ~rjTl]OE ciliElC1 VC1CPQOVtl(JELTO nmli( TOU, Olav 11aUVTQOCPOS; TOU aliUVatOu(JE VC1to XmlU~El. EnLOT]S;, 010 cpwS; EQXE1m 1] ltEQ(mwOT]JtC11£ga nou UJtOMtll1xE Ylat( Ecp'UYE A(Yo VWQ(TEQa C1no Tl]lioUAElutoU YLa va CPQOVT(OEl 'to nmli( TOU. 0 EQyo1i6T1]C;, "tOU lil]AWOE Ott 11 CPQOVt(liC1 tou nmliLOu E(vm EutluV1l Tl]<; fl1]'tEQas; xm 6Xl lilXlj tou. To JtQOBA11f.la CPWT~El EVTova Xat 1] JtEQLnlWOT] tOU EQYC1~6f.lEVOUJtou ~rjTl1(JE o.1i£La VC1 EAtlEt C1QY01EQC1CJTl] liouAEtU YLa va nUEL to Jtmli( TOU OtO AE(O, Tl]v migE, ano., agyoTEQa, 0 EQyo1i6Tl]S; TOU Una~E LliEC1 xm TOU lirjAW(JE OTLtla nQEnEL va EA8El xavovLxa 011] liouAEla, liLmpoQEnxo. (Ja anoAutlEl. H vEC1V0f.L0tlEo[a, O[YOVQC1TUOOEtm unEQ lOU naTEQC1 nou OEAEl VC1no.QEl XL EXE(VOS; flEQOS; OTl]V C1VC1tQOCPljlWV nmliLWV lOU.

axo-

Kapua

/

IWr(JAf5fllOs-OW.;)f5flIOS

2008

m

To pU~Epa~'l<; EAtu<; o~'lv EAAuoa Kat O~'lV Auo~paAia
111~ EAlU~, EllE oro fLEgoxUflC!TO OE UUrJ. flEgll, dCE ml~ OLXE~lOU~ EAlE~, JtOU 0111v ngXlj 111av AlYEe;Xat orn OUVEXEW flf TO cpU1EflrJ.EYlVrJ.VJtOAA£~. To MOlln Jtgwln xg6vln iirov A(YO xci oi JtLOJtOAAOl TO rJ.y6gnsnv, YL' nU161O'gLxvnv oro cpu[ rtE TO... otcvovousroo. Llif1EgrJ. In JtgUYfW1a EXOUVUAAU~El Xat OXf06v 1) XuBE OlXOYEvEln EXEl TL~EAlE~ 11l~. Lla ~Evllq1Eva nOEAcpLa f1a~ ElXE AEl1.jJElTO voouuo Aciol, JtOU Elvm UUW01E aJtagal11110 Yla l1)V UYlEV1j olU1g0CPli fta~. H flEmcpogu lOU 0111 fwxgMi la lWV M 11)~nno EJtOXlaXE~ aOXOAlE£ xm 10xmOlXWV JtqHOXlj~ 111~ Kaguu~ rirnv fluSqw
Ll~

o

'EllItva~ nlQ'tQ~,

:q o6tQtl}~ EllQOQ~
A npooieooopcevc aKOl1a nofnpo, mai\l1£vo 1..1 otnv eq>nl1Epfoa l1a~ana mv Kopoornxn napoixfu IOU Kavooa. A~fzel va olO6amEf viotf exq>pazellO ncpdnovo, lOV rnxpc, tov Kanl10 aKOpotoBopo KOImv opvri IOU ~evn:el1iVOU nou avtf v' OKOUOEI i\oVlaOUl1nOVOla~KOI avonn~, aKOUEI pI0l£~ KOIxi\euaOl1ou~ 6 ... ~uMov6~ pee, n eq>nl1epiOa l1a~, e1l1ameuneprirpovoi VIOto ~evrrel1£val1a~ ao£pq>la, VlOll £q>uyovomv ~EvrrIO,ovcznuovruc Kanlitepn {Uxn; ooul\eq1av QKi\npo, npouoipuv, onl110upynoav OIKOV£VEle~, "l1noruaoav>, I1~ oelitepe~ no{piOe~ IOU~ l1e"l1noi\la» eMnVIKO. Efvm 01 xuMlepOl npe06eUt£~ l1a~, yvriOlOI onovovorroo nohoprixovou KOJnoI\Uta~IOel1£VOUdoooec ... O

AU01guACu xru JtoAUJtAOXll Xat uxglBli. Bgljxav 6rlW~ 11) AU01]. <!>ul£1jJav EAlE~ EXEl. IIgwlOJt6goS 0 XgljOl0S PciJtn)S CfXOUALOS)nou OWflEVEl all) MEABougvll. TL MEABougV1], Ll MJtOUSL Bu flltogouoaflE va noiiue. L'll1flLOugY110EEva flEYUAO EAatcl)va (XlALES JtEglnOU E)-,LESrtou ElVat ax6flu flLxgES) xat agXloE vu JtUgUYEL AUOLlO ortoto JtgOflllBEUOVlat oi usrovdmES ouyxwgwvo( flUS· BEBata UJtUgXEL flLn fllxgli OlacPOgU oro fluSqta 111£ EAlUS 0111v AU01gaAla xm 011)V EUcion, A6yw oLacpogE1:lxcl)V EJt0XWV. EXEl 10 IlciSqw YlvE1m 111v uvol~l1, EM) 10 cpBlV6Jtwgo.

o

Iltaracm;, narQIWrl], uai; aitoxaseu; ua, 8iAW vayvwQI1;ete; tn cprwxela novt:lldpit:Q6.oaw;, tat5 va P1]V tTj ~rjoele;. nar{,st:vpoOVAOI av8iAlTjvie; rov tono uac tov yo15oav XQl nz cprwxaE).Al]v6noVAa ora. siva tu»; axoonioav. Tvosotoaus.uauor; xaroxtj neiva xcu ovorvx(a, lie nixQarTjv narQ{oa aqnioaue, va f3Q015W oras{va evrvx(a. KWTj 8£rrj natoioa par; /Aae;iO"wot: cneoo; !lamV EAATjVlXorTjr6. par; xQaraw ora8eQ6.. To 8aQQoe;rov 'EAATjva mara, £015&v rov yvwQI1;nr;. TWQa nov ra f3Qrjxer; irolpa rove;pt:ravaorec; /3QI?;elr; ' . MiiAntOap6vo oro ge6 xai 8dQQor; otnv xaQoldlwe;, f3ovv6. avuuetomioaue r:a f3aaava ora nQwra f3rjltar6. uas; XelfOTO~ P6.JrrI]~ (X(!IOTO-rxot5)'IO~) xai 0 Nixo; Kaoxaune, !ta~et5ovv e).I{~OTllVAVOT(!a).{a.... Ilasui uc; rExVI"J XOOXIVO

L1eXaEr{a '70, Oil] .l'xdAa Aaxwv{w;, xll(!vwrnw ouve(!ye{o !ta~et5el e).I{~ yta 3-4 plfve~. L1 uixoivovuu: 0 MlITOO-Nr(!{Xla~ ue tnv tupevttxiva, 'I Toosa (/J. Koutuivrov, 0 Awr{(!I]~ r. Nr(!{).la~, I] Tooia Ka).lyarov xtu 'I .l'o(p{a F, Kootuivtou

o

Kavardc, tivtotu; in; Ayycllxw~

Etuaote,

O!IWC;,yvrjOlOt'EMI]Ver;, eyy6vta an6 rTj AE:/3evrui XQl rTjv EM6.oa par; ecp{Qape xovr6. ortjse'vm6..

rtavvaxo~ A£tlla()('tll~, o ~O)oXAi<p'tll~ 'tll~ KaQua~
fLOS fl£YUAOU TOEALyxa xm xEcpaAo01avl111, TOU IIavnYLw111 AEL~ao(Tll, 0 Ficvvcxoc YEvvlj811xE TO 1868 Xat JtE8avE OE ~n8Lu YEgUfwTa 10 1961. • IIavLQEUtllXE rnv EAEVll KagaflouVTSoU (KouQYLaAou) xru an6xrnocv 8 JtatOlU: 111 L'lEOJtW, 111v IIavayouAa, lOV IIavaYLw111, TOV 80owgrj, 11)V Locp(a, tOY flWgyO, TOV 8avu01] Xat 11)v ELgljV1]. H TEAEU1a(a Elvat 1) uovq JtOlI ~g(OXETat 01ll ~wrj xat ~EL 011) OeoocAOV(Xll· o Tiovvdxo.; AELBao(TllS OoUAE1.jJEOXAllgu ws YEwgYOXTllVOTg6cpoe; xat Um)X11)OE [LqUAll JtEgwuo(a. Tg(a onmu Ecp1la~E, Eva ornv Kcouc, Eva O11)w Bagoa (Axopc) xat Eva 010 Koucpoxu8L. Tov ~gljxav xru IlEyUAEe; OUllcpogEC;. An6 Tll cruflat(W01], 11) cpo~Eglj WX01lya Tl)e; EJtOXljC;ExaoE CUO JtatOLU, lOV 38Xgov 0 800wglj XaL lOV 22Xgovo IIavaYLw111. 'EXaoE Xat 11) yuva(xa lOU OE llALx(a 58 Xg6vlJJv, xa8wc; xru 111VUCPlllOU, 111yuva(xa TOU Iluvuvuirtu, OE flLXQlj llALx(a nou UCPll0E 3 oorpnvd, TOVBao(All nou ~El cnjflEQa 011) 8woaAov(xll, TO Ttdvvr] rtou SEl O11)v AumQaA(a Xat 11)v IIaQaOXEUlj nou SEl 010 AQY0C;. IIaQ' 6Aa tc nAljnlata 0 Turvvdxo; AElBao(11)C; OEV AUYlOE. Tnv nUAE1j111IlE 08EVOC; ell ~wlj ... Tn XQ6vla EXElVa 11~woxAonlj - 6nlJJC; ax61la oullBa(vEl Xat cnjflEQa OE x<iJtOla XlJJgLU tllS Kg*l1e; - 8ElJJgouVtav AEBEVTlXll JtQci:;11. 0 Itcvvcxoc AEl~ao(111C; - EtaL toy 8UIlOUVTat or onaAatOTEQOl -ljtaV 0 ITlO saxoumoe; SlJJOXAEcp111S "11S KaQucis. IIOtE lOU OEV EOcpaSE oLx6 tou slJJvtavo. IIQOTLIlOU;OE to SEVO, to XAECPTO,Ylm( aUTO ritrrv mo VOO1LfLO. 3EXlVOUOE aJto~Qao[e; IlE to nOOla ana TO OJten tou O11)VBciQ6a, EcptaVE ornv KaQuu flwuvuxta, EXAEBE 10 ~wVTav6, to Eocpa~E EITl10nOU xat to JtQW( BQLOx6tav savu 010 on(tllOU IlE to ...1Q6nato O1a XEQla. To E~QasE, cpwva~E Xat TOUC;YEltOVOUC;Xat to £tQwyav 6AOllla~L ..

Kat ota alxli ua; acp6.).,tara tpdr; sa av mXQa80vpt:, n6.vra newrOi rQ{xovI1e, eo6.e;va /30178015/1£.

Iloteiu»;

ot: ftar; fllolase stoio xOPlta xvf3eQvdel, tptave: tmv ivooSTj EMaoa "l/J1]A6. rnv xQar6.el. va

uas;

Ma,. eoet;

Wr1]v!;evopav{a oas; oAa 00. r:a OI(~A15oert:, TTjYAwooa liar; rTjv §VOOsTj otu; siver; eO. T:l]vnv{seu. Epdr; pIA6./le rr;v EMrjl'lxrj otu; x<iJQt:e; nov ~Ot}pt:. 6 To. rj01] tuu; xat ieqta pe elior; faXQaroV/le.

Ilae!

I] oQaxwj, tnv xaoave, aV x6.ore YAwaoa xai OQTjoxda, rov rono pac;Oa xdveu Ilia s{v1] anoixia.

Aotn6v, fl1]v f3Q(t;t:lC;rov mard, ayanl] va rov adSt:lC;· To p{oor;nov'xe1c;orTjY xaQola orl] 86J.aoaayanvisne;.

Ttati oravf3Ql1;elr; rov mara f3QI1;t:IC;rov eavro oov, eivcu xouuat: rov EAA1JVWflOV nov eivat xcu 0lx6 aov.
'EM1JVec;, aaxer:a6nov ~ovpe. AI' n6.8n xax6 Tj EMaoa flac; GAOl eO. mXQa8015/le.

Ttatt eiuaoteoso:

m KG,"G

/

IE:m(~~fJIOS-OK((.J~fJIOS

2008

Alaopop.1C£Yla KataKtqoq tOU AptCp.1l0iou
H Kcpod, OpEIVOe; OIKlollOe;, nou 6pfoKEIOI 010 60PEI0 OKPO IOU VOIlOU ApyoMoae;, ouopn IlE 10 VOIlO Apxcofae;, E1VOIyvw0l6e; KOI otooc Eupconofooc Yla 10 opoc Aptejnoro, nou iXEI ulVOIlEtpO 1.771 Ilitpa, to onofo ooxvd EmOKEmOvtOl OIlOOEe; 0pEI6aIWV, vin va 10 xouncrrioouv. Yndpxoov OUVOlOtnIEe; npoosvvione; IOU vic vrornooc KOI ~ivoue; OPEI60IEe; OOIKO £fIE uno 10 t\pyoe;, efre 0no tnv tEilEUIOla OOIKn nopdxojnpn npiv ana tn oripuvvn IOU Aprepiofou. Fro va KOlaKtnOEI 0 opEl60me; tnv xopuqiri IOU AptElllOIOU ri mv xoptxpri IOU opooc 2Ep060uvi (u\V. 1.256 Ilitpo), XPEIOZEtOI va aKonou9noEI OPIollivEe; OIOOpOllie;, lie; onotec onpenovOUIlE vro E~unnpimon IOU. Ta roncovopro KOI 0 eppnveurncoc IOUe; oxonlao!Joe; £fVOI «EV nOMofe;" npoorpopo Suo nallaf!Jaxwv Kopixotcov, IOU lIo'iKou xnom <l>II\mna Mnoovroopn KOI IOU KOIvonKOU aypoq:>unaKa NIKOiln Mnozioveooo, YVWOlOU we; Kooxcpns, onwe; 10 oovxpdmouv om pvripn IOUe;, enerori exoov xdnoro xpovm va ~avaKovouv autie; ne; olOopo!Jie;. H avci6aon npoc 10 APIE!JfOlO VIVE101 liE IpEle; OIOOpOllie;. H npcorn Srovoei ne; IOn09EOfEe;: <l>tEnlo - KpE60n - Kaatoila - Mncpxfrou - Aprepfoio, Kuotdao onpcfvei Bpoxro. Mnepxfloa EPllnVEuEIOI 60uvailoKI KOI npoipxEtOI ana 10 Feppuvnco BEK. <l>tEnlo undpxei ilia 010 xtripu me; Moorzoopoviuvvouc.
Av aKOnOUenOEIe; rn oEUlEpn 010undpxet nnvri, onoo KOtO nopdooon sprpnvizovrov 01 VEpOIOE<;. H Ba910 1\0Ka ncvopupuco 1l0l0ZEI IlE opxcio 9iOlpo KOI ?liVE ncoc ritov me; Apre!In<;. 'O,I1 6POXOVEPO iXEl, EKEI puZEUEtOI. EKEI E1VOI KOI to XWpOq:>1 me; Anootoncrvnc. H OEUlEpn ernnovri aKonou9E1 ue; tOn09EOfEe;: Lounnvcipi - Kpl9apIOlpa - nnyaooKI - nniOia - fa'jooupciilwva - AilwvlO NEpa'j006puonBa910 1\0Ka - Lopa AptElllOIOU - AptEIlIOIO. LtO nnvcocxr 6yafvEI XWVEUUKO VEPO OE 6090e; EVOe;llitPOu, IlEe; to inato. H IOn09EOla nniOia uno 10 0vopo roo KOlOXOU IOU xrriputoc. Ynonorovrcc tnv rpftn erunovri nspvdc uno ue; IOn09EOfEe;: Kopflouvobpoon - Mnpuxorodm - KEq:>ai\6Bpooo - Founuru - Kepcoid - Mnepxftoa - Lopa Aprsprofou - xoptxpri Aptsjnofou. H Kupboovobpocn EfvOl rmvri xutdfipopc, npiv ono to Mnpoxmodxi, OE KOU lIIie;. Foonoro nivE to ronopoto, to Ollailo xcopdqnu. H tpftn olaopOlln npoc to APIE!Jf010 nspvdst uno ue; tOn09EOfEe;: Ay. Keovoruvnvoc - Lna910 - LKallftoa Mnooxoopipec - Ay. Ilcpcoxeori Mnpcacroum Maupoi\f9apo Mnoiipec - KaIlOPEe; - LKUnoXOptO XEilwvotpuna - Flpoborooruoeo - Kopuq:>n Aptepiofoo. Fldvrooc n oUll60unn vic IOUe; 0PEI60tEe; E1VOI va nponpriooev tnv avo6aon ono to LKUiloxoptO, YIOlf to povondn ana to Mnspxfrou KI ondveo E1VOIavw!J ano. EK9itOVlae; to oveotepoo EfvOI 6i6010, OU nOMof ovovvoootec 90 OEl~ouv EVOIOq:>ipov KOI 90 EmoKEq:>IoUV tnv Kopod ylO ennornc enfoxeipn KOI av06aon ore OUO Boovd, Aprepfoio KOI 2Ep060uvi. H nepmeteto me; avoBoone nou eo Emolw~ouV, aoq:>ailwe; eo IOUe; cnoznprcooei niloumonopoxa. flOlf n opeivri EMnvlKn unOlepoe; E1VOI 0 1l0VOe; nnoUlOe; nou Ilae; iXEI anOIlElVEI. Ai\i~av6poe; KOKooulpne;

=rv

1951, 'EBliOPll reilll (Al) Tupvao{ou

Apyou~

E"1(pUVl~()vt(ll: - ~'t11 J.lEOl1 't11£' OEUUQl1~ OELQU£ (urro XU'too) 11o,..,()QCjll1XaL ayarrl1'ttl CjlLAOAOYO£XUel1Yt}'tQLU MUQia KaQaYlUvvorrOUAOU, rrou 'ta xaAoxalQLa rraQaeEQL~E cro XooQLO!-La£. -Arr.o rruvoo (o'tl1 J.lEOl1) 0 VEUQO£ 'tou J.lUel1J.lU'tLXO£ Xuel1Yl1'ttl£ Av'tO)vorrou~o£. -: Erruv(J) XaL OESUI, 0 CjlUAUXQO£ ELV.UL MrrEAEOuO'tl1£.XUL yvoo0 o'to£ urro ro 'tQUV'tUX'tU 'tou I'EALU, CjlLAOAOI'O£xael1l'l1'ttl£ Ioo6.vVl1£ Xov'tQOrrouAo£. -~'tl1V Err6.voo OELQ6. (OQeLOL),OEU'tEQO£ (lrro UQLOUQIl, XooQl£ xurrEAO, 0 OU/'XooQLUVO£ J.la£ fiuvul't(o't1')£ (T6.x1')£) KUQuJ.loUV't~o£. 'EXUVE aSLOAOl'l1 xaQLEQU oro o'tQa'to 0)£ USLoo!-L.(l'tLXO£, 't()urruQo~OALXOU XUL arroo'tQU'tEU't1')XE uero ~ae!-LO 'tou \,rrootQo:'ttlI'O\J. - ~'t1')V iOLa OELQU: (XO:LOE1.lTEQO\;a:JtO OESLU)() Koovo-(av'tivo£ I. fo:AaVl1£. Y rr1')QE't1')OEO't1')V. 'tott: XOOQOCjl\JAo:x11, ~I'UAE 't11 ~XOAtl E ASLoo!-Lo:'tLXIIlV,(lVE~1')XE 't1') ~ae!-LOAoyLXtlx~i~axa !-LEErrL'tuXlO: XaL o:rroo'tQo:'ttU't1')XE !-LE'tOY ~Ue!-LO rou Y rro<1'tQ(l'ttlyou. - ~'t1')v rrQIIl't1') OELQU (~o:et(J'ttl)'31:QIIl't1')arro OESLU,.ElvuL 11 ~oqifa KO:QO:J.louv't~ou, xOQt] roo q,oveueiv'to£ (lrro 'tou£ rEQJ.lO:VOU; OU(JXO:AO\J~rruQou KUQu",ouv't~o\J. 'EYLVE xaL t] iOLaO(l(JxuAa, (lAM EiXE rrQoooQoxllL'tQll'YLxot~A()£,J.l(l~f J.lE'tOY uvoQO: aulpXLVTJ'tlO'tLxo. ~1J?"fVX1')~g:.:..· .. ..

npOc; Cl>Aeaaaiouc; enlaToA~ Yla Til aUYK£VTPtA)all aTolxei tA)V
A~lonllOI Kupia-KUpu: <1>11£000, nomov mnri tnv ernoronri 600n me OVOIlOZOIlOi EII£vn <l>lIEooa KOI onoxpscoonc nou ixw onevovn 00<; 00<; am:u9uvw aUIIl tnv ernctonri aMo Kal KOlOmV oOEla<; uno tnv viu va 00<; EvnllEPWOW on EOW KOI «Apxn Flpooroofuc LlEOOllivwv 1110Sexcenc nspinou KOVW 1110EPFlpooconucou Xcpcxrripo» KOI IOU yaoia nou orpopd tnv OIKOY£VEIO VOIlOU 2472/1997. Emonc 90 no<l>i\£ooa ono mv Apyoi\foa KOI oulIporpovo ourooc nou OEV ixoullE i\£yw otorxsfc vic lOU<; av9pwnou<; npoocornxri emxoivcovfu, EOV 01a9inou q:>£pouv to oUYKEKPIIl£VO EnWtOUV onorcorinote ororxefu vro tOU<; vupo. LKono<; rnc cpvcoioc sfvrn n npovovocc IOU<; onooc nnnpoqioouvxpomon IOU vevccnovucoo o£vpiec. qxotovpnqnxo ulllKo K.nn. va Spou me OIKOY£VEIO<; 110<; Ka9w<; to napa9ioouv vic mv EnltEU~n IOU KOI n OUVOEon me IlE IOV ripcoo me KanutEpOU OUVolOu KOI Em9uIlnIOu enovcorconc I'pnvopro LlIKaio anotEnioIlOlO<;. <l>ilEooa ri nana-<I>II£ooa. 00 n9Ella tillo<; va 00<; nllnpoLmv Epyaofa nou 90 £XEI thllo q:>opnow on onolOonn01E OlOIXEIO «01 <l>IIEooaiOl m<; Apyoi\foa<;» KOI aq:>opo to Ilinn m<; OIKOyivEIO<; 110<; 90 EKo09Ei Otov 01l0Kllnpw9Ei n EivOi aVOIXlO KOI npo0600l1l0 olOV oUMoyn tWV OlOIXEiWV, 90 xpnOlonOlvonnOtE ano EOO<;ylO nEpanillonom90uv to £m y£vvnon<; tWV 0pw ipE\!va KOI 11 Enim , aq:>ou ixw n09avovtwv KOI to oVOIlOla tWV EV OUYKEvtPWOEI apKEtO OlOIXEfa Yla zwn <l>IIEooafwv xwpf<; va 9iYEtOi n IOV YEvvnlOpa tWV <l>nEooalwv m<; nlllKia IOU<;, to 9pnoKEuIl0 tOU<; KOI Apyoi\foa<; A9avooIO A9avaolou onolOonnOtE OMO OlOIXEiO 9EWpEi<l>i\£ooa Ka9w<; KOI Yla IOU<; unotol npoowmKo OEOOIl£VO. LE nEpfmwon 01100<; ou KonolO<; ano EOO<; nomou<; <l>IIEooalou<; ~EKIVWvta<; En nfonlla ano 10 1797 iw<; 10 onllEpa OEV Em9uIlEi mv avaypaq:>n IOU 0(tono<; KOlaywyn<;, nopEia KOI 010VOIlOlO<; IOU Oln OUYKEKplll£vn EPopolln OE EMooa Kal E~WtEPIKO). yaoia 90 IOV napaKallouoa va IlE La<; EuxaplOlw EK IWV npotipwv EvnllEPWOEI EyypOq:>W<; £YKOIpa. Yla m ouvEpyaoia KOI m oUIl60lln Oq:>Eillw va 00<; yvwOlonOinow on 00<; Olnv olloKnnpwon IOU ipyou yla va OUYKEvtpw90uv to OlolxEfa Ilou. ollwv IWV IlEllwv m<; OIKoyivEla<; ME EKtlllnon KOI va oUYKpotn9Ei to OIKoYEvElaEi\ivn <l>niooa KO !Ja<; oivopo ixw np06Ef OE K09E vOllllln olOolKaofa. La<; anEU9uvw mn.-q:>a~: 210-3426385

Spopri, iXEIe; IpEIe; Emiloyie;, vro va reppunoerc oro Aprcpfoio: H nponn ernaovn upxizei ana ne;
eiOEIe;: Louilnvopi - T OInl6f - Kpleapfatpa - NEpa'jo06puon - Baelo 1\0Ka - fa'iooupoilwva - Nto6Mpi - Ailwvla - Xehcovotpono - Lopa APIEIlIofou APIEIlIOIO. LIO LoUnnvopl ondpxei vepoprivo, IO VEPO me; onofae; pixmxs oro KOIvonxo ofKtuo uOpEUone;. To TOIilI6f KOI mvu6f9pa E1VOI oto xrripo IOU Kopilln KOI onpufvet pucpri, nmooapxn. H KpleopfOlpO EfvOI !JEe;10 iilato. NEpa'jo06puon iliVE tn eion, YIOlf

rpUP.P.U1;U unO "(;ov.KuVUOo. •••
ncooeaunxou KOI MOp<j>WtIKOUI:uflf!6YOu Kapuc'ic '[0 «Ap'[epiOl()»nW(; vo !;exc'iOW'[O navnyupi '[nc navayfa(;,'[Q APtelJiOlO KaJ '[0 MnpaKaWaKI KaJ 6'[1(; SKl5nflWOel(; (J1:0AeKOnev6nlJSpo'[ou Auyoucrtou;.etflw va I5wow .to 6epIJO IJOU oUl/xopntnplooe6f1ouC'[oucovepwnoucnou ooufitliJovs t600 OKflI'lPc'i Yla va yivouve6f1eC aU,[EC 0161J0pcpe(; eKl5nflwpelCJ<0l6tflw va. crteiflw tvo IJnvuj..la IJtow tnc e<j>nlJepioo(;oo(; 0106f1ouc '[QuC anavra, xou KapUw'[eC, Vlo6oou(; 2:ouve lJovllJa crto xwpl6 J<al<nov un6f101no flnvlJ<o xwpo KOl·0106f1ou(; '[OUClJw:tvoO'teC: 'OFIOI lJa2:i VO.f3on6nooulJe 0'[10 au'[6c 0 I:UflfloyoC va ~nc'isl aK6IJol'llolJnpocrtc'i, vo. npoooeuel KOI .ee xp6vo vo. EXel Kaflu'[spee; eKl5nflwOelC. KOl· nafll '[a ?uyxapntnplc'i O'[QV np6el5po, crtooi0lKmlK6 OUIJf30UflI0 KOI 010 6f1oue;'[oue; nou f3on9c'ive '[Q I:uflfloyo. Ms lJeyafln eKtllJnOn navaYlwmc; A£vtZ;nc;, London aNT, Canada
xooro ucc Kal aK6IJn OeV IJnOpW Va~eXaOW '[1(; 6IJOp<j>sC; Kl5nflwOelC WU e
KUPle nooeeoe. nc'il':ioPKe'[6(;. KOlPO(; ortomv nusponou t<j>uyaon6'[Q

nec

••• KUI

uno "(;:q8eOOM.OVIKl}

Ayanmoloupna'[plw'[e(;, .. I:ac crtsflvw100 eupcb Yla '[OV I:uflfloyo crtn pvnlJn '[WVYOVIWV IJOU Iwawn KOJEflEvn(;. Enionc crtsflvw 20 eupw YIO ,[IC ouv15POIJS(; WC £<j>nlJepf~ Me; Yla to 2008 KOI 2009. Elprivn Ntivn (Tou IwawnAelf3ol5fm)

Kapva

/

LCmCIAi3filloS-OK((.Ji3flIOS

2008

m

--

-~~---------

EllI}VOaAPUVIKic; KUI <ill.ec; xoupnupiec
OIKOVOI.HKOUe; IlETOVOmee; nou exouv KOTOKAUael Uj Xwpo ucc KOl aUVTeAOUV KOl curet ue TOV IOPWTO TOUe;OTT]VOVelmu~~ rnc. 01 xcnoiec llellOVWllevee; nepurrecac nopO~OTIK~e; aUllnepl<pOpele; elVOl Urtnpxrec YlO OAee;r«; euMe; TOUxoouou, oupneoiAOIl~ovollevwv KOl TWV ouurtorprcrrov ucc. To <f\TOlJ\-leVO e\VOlnwe; 01 oMooonoi 80 eVTO' X80uv OPIlOVlKelOTT]veAA'lVlK~ xorvcovio, xwpie; va T?~e; neplxopoKw~oupe a eva «YKeTO», lOTITOTe Y OAOl 80 ~'lIlIW80Ulle xwpie; KovevOe;va w<peA'l8eL O(JTenclAl v' ortorrncouue UjV nMp'l KOl ~iOl'l ceo- L1IW<(J{VOVTaI OT'1f(JwroY(Ja(p{a ano aouneo«: 01 VOVO{EI(J1fv'1 xtu Ilava1l0iwOTJ ue ucc, xwpie; va ywjnr; LlTa1l(j~ ixovra~ uitooorti to fJaf(Jrwr1f(J1 r'1~, '1 Jl11ri(Ja Euuavoueae~omouJ:!e rnv e8vlK~ Aa x(Jarwvra~ ora Xi(Jta TOxO(J/roaxl r'1~, '1 vova Ma(Jfa Avrwvaxov xa: 0 TOUe; UVeIO'lOTJ, a TOVnOAIlTari(Ja~ rwv lTalOIWV B{xrw(Ja~ MlTe~aVl nouo TOUe;, n YAwaao, rn r nonoy. 8P'laKelO TOUe;,OAOTO mOlXelO 1l0e;vecooc UOPOUAlKOe; us TOVovopo Uje; nOVOYlWUjA· nou aUYKpOTOUVUjV IOloiTep'l LnoVOe;(MOKOpOUVOe;) Kalil au- nooroxonouxo ~o<pTlaov OTT] TOUTOUjTelTOUe;.Af.J....wme,KOI ~uyoe; TOU ElP~VT],TO oe OVOIlO XOUVT] TOKaAOKOlPl va e~oxpoe nou eowaov ellele; 01'EM'lvee; exoulle ~lwael Uj <pTwxelo, Uj uerovdorsuon mo OYOPOKITO onolo eivoi KOl rnv ~evlTlQ. LllKOi Iloe; percvoorec nou nnvcv ce ~evee;xw- 1l08'lT~e; TOU pee, IOloiTepo OTT]vAUmpaAlO N'lmoywyeiou KOl orov KOVOOcl,exouv va TO AYPLAiTOOe; -,..eveue rtcppnoic OTI 01 xwpee; dVOl L£PT<IO. To KOplTOo.unooome;, 01 oeliTepee; rtcrpioee;, TOUS0YKclAloaov KOl TOUe; Kl ~o<pTlae ry lleToxelplOTT]KoV ue ae~oallo, auyxwplOV'l OiVOVTQe; TOUe;eUKOlpies va opIloe; j-l08~TPlO 80noo~aouv orxovopu«i KOI va Auxslou MoeVTox80uv OllaAel OTT]veKei KOI- pia AVTWVOvwvio. (nOlOe;80 TOnepilleve 0- KOU (Leppou) Tl novw one 40 KOPUWTQKlO i5ivoVToe; TOU oeliTeP'le; yevloe; Uje; MeA~Oup- TO OVOIlO MoVT]e; TO OVOIlOTQ TOUe;O'lIlOaiPlelVTO. MeTO TO IlUsues '1 «KopuQ» oe nr.0'lyoullevo <puMo - 80 anouoo~ov KOI ~PlO enoKOAOu8'lae TPIKOU- VO OYOPOKI ~OVlK~e; KOTOYWM 80 KOTaAOIl~avOv eni~'lAO em- ~epTo eM'lvO-aA~OVlKO YA£VTl y~e; KOlTOU£owaov TOOlnAO 0oro KeVTpo TOU BOOlAOVTWV'l vouo MOT8oioe;-nOVOYIWUje;. OTT]1l0VIKO noma OTT]oeliTep'l nOTpioo TOUe;;). oro Mepxoupr, TO onoio ~eKiVT]oe TO onoveuuo ue xopouS KOl • Arto TOUe;roorrouc rtou OVOlr KOU~TTOPIE:C; TPOYOUOIOorto TIe; OUOxwpee; ~e TOOPOIlOYlOTIe;Koullnoplee; MeTo~u TWV vrornev KOITWV KOl TeAelWae TIe; lleT0IlWOVU- Ile lleTOVOmee; ~TOV 0 auyxwuerovocrev nou epyo~oVTol KTlee;wpee;. plOVOe; 1l0e; nOVOYlWUje; Mnoorov reno Iloe; ovorrruocovrm EVTunwa'l rtpoxcxeoe eva AlOP'le;, lleTOVOOTT]e; OUTOe; KOl KaAee;exeaele; rtou «onere KO- rtperoruno aA~OVlKO£81IlO, 0- OTT]V AumpaAio nou ~OVOYUPlTaA~YOUVKOI oe Koullnoplee;. rtou ov rtporroc oro xopo, Xooe KOl OIOIl£vel uovuro oro Ilpocecrc, or«; 25 OKTW~Pl1, peuel £XOVTOe; OVOIlIl£VT]lIa ne- Apyoe;. Ilpiv 6 xp6v\o ~o<pT\Oe i eYlvov OTT]XOUV'l TO ~o<pTiOlO roerc ... TOyLOTOUI eWPYlOVOUMe~ KOl OUOooep<P10v, evoe;,neVTOxpoNo OTJllelwaOulle OKOIlOOTI01 Uje; n6VTlOe;Elp~VT]e;lepOT~OUAI YOU OYOPIOUKOl evoc uixporsvovelc TWVnOlolwv ~TOVKOl nupOU KOPlTOlOU, ou eivor nOlOlO rot xplmlovoi op8000~01 KOl eln 1l10e;OlKoyeveloe; ~ovwv nou XOV ~oglTlmei OTT]vM~ovio ce OIOllevouv uovum OTT]vneplOX~ e<p'l~IK'l 'lAlKio. Uje; Kopuoe;: TOU BiKTWpo KOI rnc EllllovoueAoe; Mne~ovl. No- 'AMo l3oq>TIOIO voi TOUOYOPIOU auyxwplOVOe; 0 ~ lYel-Olyelortove 01rtpoL KOTaA~qll:;le;YlO ,TOUe;

rENNHIEII
- H r£wPYla $. Irravou KOI 0 NIKO<; KaAoYrlpou onoxrnoov KOpnOOKI. - 0 NIKOe:;l'.£V&~I")e:;(yLOe;TOU Aro-Bpeorn) KOI Il navva ApaMI") cnosrnccv ovopcn). - H r£wPYla MOUKOU KOI 0 <l>WTI")e:; nayae:; (vioc TOU flovou Tooxou) onosmoov KOPlTOOKI. - H r£wPYla AA. Irravoll KOI 0 nQvaYIWTI")e:; 11.£1J3a~ITI")e:; nocrnccv KOPlTOOKI. c - 0 Av~p&ae:; KOI Il Xprorfvc KapaTaOouAI") ortoxrnccv xoprroru« 010 Lii'5ve"i. (0 Avi'5peae; etvcn vice TOU ae~V1lmou nwpyou KapOTaoouAIl).

rAMOI

- 0 Av~p&ae:; EA. Mrro~lov&Aoe:; (Mcplvnc) KOI Il BaOLAlKf] KwmoKIl eTeAwav TO YOIlO TOUe; mil LTepva. - 0 Euayy£Aoe:; K. MrroAlapI")C:;, KTIlIlOTOllwiTT]e;, KOl Il Iavla Mrr&OTOuAITe:;, Aoy08epaneUTpla, ue 1ToAOKpaTlKee; pi~ee;, eTeAwav TOV YOIlO TOUe; orov eMIlvop86i'50~0 vee Tile; navayiae; TOU Lii'5ve"i TT]e; AumpoAiae; one 6 louxlou 2008.

o YUJ.1nQ6~ XUl

11 VUCfJl1 n£Qw-rolXWJ.1EVOwn6 TO\!~ yov£(~ MUQ(u BualAUXO\! XUl Kooa-ru MnoAluQll

Kouunopoq f]Tav 0 BpOUmlWTT]e; nwpyoe:; TopaVTIAI")<; (0 orrotoc KOl aUT6e; 80 XOpe4J81TO xop6 TOU Hcoto ue TT]V Elpf]Vrt LTa<pioa one 7 fl.eKellI3piou 010 Lii'5ve·O. An6 TT]v EMooa rtnvov KOl napal3pe811Kav 010 lluOTJ'jPIO TOU vcuou 01 8elOl TOU vcunpou navaYlWTT]e;KOI Euyevia Eu. MnoAloPll. Meta TT]V TeAeTJ'j encxoxouance TplKou~epTO yMVTl 010 no~u88vlK6 Kal no~uno~ITlolllK6 8MIlYVlKf]e; li'510KTIloiae; .noAUTeMe; KeVTpo "Waterdge ends» KOTWan6 rnv <PlllllolleVrt ye<pupa TOU Lii'5ve"i. napa~pe81lKav vupco 010 250 orouo, ovouucrnq ouv8eOlle;, us Kupiapxo TO eMIlvlK6 KOl TO lTaAlK6 ororxeto, xwpie; va AelnOUV KOl 01 Auorpoxoi KOl OMOI Eupcortofot. 0 xop6e; KOl TO rpcvouoto elxav lley6All nOlKLAla, ~eKlVWVTae; an6 TO nopoooctoxo rcdpu«r KOl KoAallaTlaVO KOI <pTOVOVTae;010 ouyxpova KOl 010 uovreovo ... 'Eva lley6Ao xwpl6 vfveror OAOKOlpOe; 0 K6°lloe; ...

BAnTIIEII
- H Mapla Koupou KOl 0 XP~OTOe:; KouoouAae:; 130<pTlaavTO ovopcxr TOUe; orov AYlO Pa<paf]A ¢pevxevoc cue 26 OKTw~piou KOl TOU ei'5woav TO 6vouo KwvOTaVTlvoe:;. - LTO ~WKAf]Ol TT]e; navayiae; ~o<pTloav TO ayoPOKI TOUe; 0 navaYIWTI")e:; naonaAlapI")e:; KOl Il napaoK£U~ r. Mrro~lov&Aou KOI TOU ei'5woav TO 6vouo rlwpyoe:;. - H Mapia Xp. l'.£Arl (Mrrasa) KOl 0 <l>iAlTTrroe:; npOUVT~Oe:; 130<pTloav TO cvopoxt TOUe; OTIlv EuayyeAimpla Nourtxlou Kat TOU ei'5waav TO ovouo 'Ayy£Aoc:;. - H BIKI") MrraAa~ou KOl 0 XPrlOTOe:; MaupoYlavvl")e:;130mloav TO KOPltaOKl TOUe;m!)v AYla-LwTf]pa 0TIl XOUVIl KOI TO ovoucocv KaT£plva-Ioq>la.

m

NtY11(!{a 1976. 0 ll(JOfO(!O~ TOV Lvlloyov ue xe)._EJIlT{ax(JaTwVTa~ UT11vayxaAla TOV iva JlIX(!O naloaxl avdueoa OEOVOAf(J(!txavi~ ue na(!aoootaxi~ f(JO(!Wli~. Ta ntuoui eite olxa tuu; eire ~iva, ixovv avdyx11 r11~f(J(!ovrfoa~, r11~ayWr11~ xat r11~UTO(!yrf~Jla~

KOITOUeowae TO OVOIlOnOVOYlWT'le;-TaoToUAOe;, nou ~O'l corrda OTT]oeUT£po TO~'l TOU fI.'lIlOTlKOULXOAeiOU(<pWTO). • nOlOclKl A,\~OVlK~e;KOTOYWy~e; £Xel ~o<pTiaelKOI0 HAroe;B. IlOWOKOUA'le;

A<I>I:EII
- 'Hp8av an6 rnv AlleplKf] TO KaAOKaipl, 0 Av~p£ae:; raAtlvl")e:; (YlOe;TOU nOVOU-roA0Vrt) KOl Il OU~uy6e; TOU Mapla an6 TO Torrnovo. - A<piX81lKeOTIlv EMoi'5a an6 TT]VAuorooxfo Il MaXI") r,ayoll, ou~uyoe; TOU ouyxwplavou Ilae; ITa81").

Kapva

/

Lm[(JA~fJJOS-OK((.j)~fJJOS

2008

--

---------

-

----

!.lIj_vcs uno

"to 86.vu"to r.ou

'E<puyc

0

rcpo-Aia£

Mvtll-lq AACKOU KaKa81o.pq
rEvvlj6rp\E to 1lJ3lJ orov TUQva~o XLEXE(tEAElWOEto L'i1'I!lOtLXO xm to Tuuvdoro. To 1lJSO cocorpouri coto rnv flmoaywYLxlj AxaoT]!l(a !\.aQLoa<; xut 1.1JtT]QEtEL xowouxoc W<; MoxaAo<; OE oxoAE(a tT]<;mQLOXl\<;rou, To IlJ61 xatataoonm OtO OLQatOxm UnT]QnE( W<;ECPEOQO<; A vtlunoAoxayo<;. OLOQLO[lO<; rou y(vnm to IlJ63, oro BatlvQQE!la aQXlxa xru ern ouvEX£La OLO L'iLaoEAAo TQlxr.tAwv. EXEl YVWQLSEL oatT] oxciAn rEWQy(a BamAaxou, rnv onoic navtQEUtT]XE to 1lJ6lJ xm anEXtl]OE 4 nmoLa: tov rU.l)QYo, mQl~aAAOvtOMyo, tOY LJt1JQO, YEwnovo, rnv Avva, xatlT]Yl\tQLa xrn toy flnvnYllDtT] oaoxaAo. Arto to IlJ72 !lEXQL10 1lJ78 UnT]QETlloE ow KaM NEQo !\aQLOa<;xm orn OuvEXEla !lnatElhlxE OtO FlsQLOtEQLATILX1\<;,orrou o(oasE IlEXQl 10 1lJlJ7, orcote OUVtasLOOOt1\tlllXE. KaU' OAT]tll oLagxELa tT]<;nOAuXQoVT]<; O1aoLOogo[l(a<; rou OlaxQlVOtaV Yla to ljtlO<; xcu tT]V EUOUVElOT]o(a xm tTl ~at:JLan(otT] rou xm umlQsE acpomW!lEvo<; [LaXT]t1l<; la tT] [!oQCPWOT] olaJtmoaywYT]01l tWV Y xrn nmol(j)v tou EAA11VlXOUaou. flaQaAAT]Aa aoxoAlj61lA XE IlE tll Aa'ix1l naQaOOOT]xm TOVJtOAmO!lO rou xat:JE tortou rtou nEgaoE, EQEUVWvta<; <; QlSE<;xm LOQUOn Vta<; AaOYQacpLxa [lOUOEla, 0XOALXOU<; uvnmQLo O[lOu<;,CPLAOtEALXE<; AEOXE<; x.d, Axou« 0 AMxo<; KaOlOlaQT]<; aVEntusE nAOUOla OT]!wmOYQacplxlj xm aUYYQacplxlj OQa01T]QlOtT]la. 'Hrov ouVE9yaTYI<;OEJtoAM<;tOmxE<; ECPT][lEQ(OE<; xm JtEQLODlxa,xatlw<; xru UJtEUtluVO<; XOOOT]<; E 0XOAlXWV ECPT]llfQiDwv.

o

'EQya
TOU

Xal f"T)J10(JlEU(JEl~

AAixou KaxabuI(1)

• L'iT]!lOnxa 1QaYOUOla tou L'ilaoEAAou TQlxaAwv. • TQla totopixd vsvovorc rou L'iwoEAAOU TQlxaAWV. • IEQE(<; m L'iaoxaAOl rou L'ilaoEAAOUTQlxaAwv. x • L'ilaoEAAo TQlxaAwv. TOnWVU!lla.

cIliAl,nna~
TT]V 22.lJ.2008 ot KaQuWtE<; xT]I)EuoallE toy xaM JtatQLwTYj<P(AlITna Ava01. Pdrrrq. Kcvevce; I)Ev E(m I)uo A6ym yLa EJtlXljl)£LO rou. 8a ljtaV IlEyaAll naQaAEnI)T]Yla OAOU<;la<; xm £Ll)lxa Yla [.lEVa Eav I)EV . ! YQa1jJoU[lEbUo AOYLa01T]VECPT][lEQ(l)a [la<; «KaQua». <P(ALJtJta<; YEVVljtlT]XEOto XWQLOaJto xaAou<; E xm axaxou<; yOVElC:; aUto xm lltaV xaM<; xm aYL' xuxo<;. 'H'wv nEQ(nou ESLXQovw !UXQ01EQO<; YL' Ilou aUlo O1a 0XOAlXU [lOU XQovw tOY t:Ju[!a[lm Otav EYW ljrWUV OtT]V E' xm Lt' tUST] va EQxnm, xanou-xano'll, O1T]VaUA1l taU OXOAE(OU xm IlE TllV ayatlOtT]la tau va Jtn(SEl !lE ta nml)la tT]<;A' tasT]<;. Ta XQovw JtEQvouoav 0 nOAEllo<;ljAtlE xm to 0XOAE(OEXAELOE. nona aJto ta nml)La EJt1jyallE unYjQEtE<;010V xa!lJt0. 'Ooa nml)la EIlElvav OtO XWQLO aJto IllxQa aQXloav tT]V ~LOJtaAll [tE JtQoBam, y(I)La, YOUQOUVlU xm sUAa Oto na~aQl Yla va EltlBLWOOUV aUtOl xm Ol OLXOYEVELE<; tou<;. 'Eva ano auta ljlav xm 0 <PlAlJtJta<;. OL rEQ[WVOl Ecpuyav. nOAAa ano ta Jtmola EltlOtQatEutlllXa[tE xm JtoAE[njoa!lE OtOV aOEAcpoXtOVOJtoAEIlO. 0 (NAlJtna<; oav [UXQOtEQO<; I)EV EUQEtlT]XE OE UUtljV tllV xataatgocp1l. 'Otav 0[l(J)<;ljAtlE T] 11ALXla to'll EOtgatEUtlT]XE xm UJt11QEtT]OE mov EnT]VlXO LlQatO. 0 XalQo<; 111<; tlT]tEia<; lOU JtEQaOExm anoOtQatEUth1XE. 'Onw<; Jtavta axaxo<; xm EUYEV1l<; EJtEOtQE1j)EOtO XWQlO, EJtnvoQEutlllXE tllv L'iT]1l1jlQW lOU flavaQyuQYj xm EmoE OTll ~LOJtaAT]tau XWQLOV. 'HTav Evae; ano rou<; xaAou<; EQyalE<;no'll [tE xaollaI)E<;xm cpluaQla EcpEQnvto uDQaywYE(o to'll VEQOU ano 111MEyaA1l BQuOT] (Elvm xatw aJto to MJtQaxalOaxL) 010 X()JQLO. 1lJ87ljtav 0 la[l(a<; Tll<; EXXAT]To

o

0((1';.

LTle; 14 LenTE:I.l~plOU 2008, ovnuepo TOU LTau• ra!UlAla Etll[W xm tQaYOUOla pou (Aee; Kat tou L'ilaoEAAou TQlxaAwv. Ol nucpoun• L'i1l[lOtlXa tQayoul)La KoitkoVlee; £XOUVKOVtWVTQlxaAwv. ).Ilel <popel Kat • lctoprxd xm 1)T]1l0nxa tQayouOUj.l~OAlKOxaI)w L'ilaoEAAou. pOKTi]pO .... ), • L'iT][lOnXa lQayoul)w xm JtaQOl£<puye ana KOIl(E<;lOU TUQva~ou. vrc ).Iae;0 8e• L'iT][lolLxa tQayoul)la flutl(ou OOwpoe; Lnaxm L'iOAtXT]<; Excooovc«; voc, ana rnv • MnacpumxE<; Aa'ixE<;avasT]TljKapuel, yvwa£L<; xm JtaQaMo£L<; rou L'iwoEAOTOe;ue TO noAOU. POVO).ll «FepoEJtlOT]<;Eltl[lEAljtlT]XE mv UAT]tou fllae;,) (cno TIl touou ,,<PavEQa xm aJtoxQucpa tou OUXVOTllTO ue rnv onolo XPllOl).lOnOlOUoe TO floM[LOU rou 1lJ40 xm tT]<;KalOXlj<;» 8£0 fila OTOV 8u).Iwve) i] "M OVTlAlle;» (eneloi] tou r.N. Kaxac'HaQT]. oopouoe j.lOVTlAlOTOAat).lO YlO TOVlOpc.lJTa TOU Kel).lOTOU). Fevvnuevoc OTl1V Kapuel, one I:u/J"oyt) (JTOlXElroV 15/07/ 1912 el<Plloe rnv rexeuroto TOU nvon OTOfevlKo NOOOKO).lelO TOUApyoue; ana rtvsuyw T1)V KaQuci j.lOVlKOOlOl1).1a. o af(IlVT]OtO<; AAtxo<; Kaxal)laoyonll).1£vOe; Kat OUVOVOj.lOTOe; TOU eyyoQT]<; ayaJtT]OE ll)wltEQa to XWQlO[ta<; xm 10U<;xntoiVoe; 800wpi]e; K. nOVOYlWTonOUAOe;(VUV npoxou; tou, Yl' auto xm IT]V smoxenrdtov ouxva xm aeopoe; TOUfiT TOUL'ii]).IOUAupxeloc), vice TIle; YOQaoE JtaAlo oJtln (rou r. flavaYlWtoJtOUAou-!\.Lartporroroxnc KOPlle; TOU f£po-flla, novoyouYXOu), 10 ortoto ovcxcwioe. Aoe; Lnovou, ~08elel OUYKlVll).l£VOe;vto rnv aME mv EQyanXOtT]ta rou lluQIlT]YxLOUOuyxEVtQWnWAelo TOU nonrtou TOU 8U).IelTOl: ,,0 normouc OEAOYQacpLxa OtOlXEla (~OYjtlOU!lEVO<; coco tT] aUxm uou i]TOV 0 ruo npcoc KOl <plll.i]ouxoe; elv8pwSuyo tou rEWQYla Bnoisrixou) tT]<;JtEQlOXlj<;la<; (IlU! rtoc nou £xw yvwplOel. '011.0 TO KaAOKQlpla uou, ana nOlO( ).I£XPl nou £<puya vro onouosc tlou<;, JtaQal\6oEL<;, tQayoul)la, yvwlllxa, JtagollllE<; YlO TIlV A8i]va, rc nepvovc OTO ontn TOU nonx.c.), rn orrotn 1)T][LOOlEUE «AQYEWXO B1l!lU» xm oro nou 800wpi] Kat TIle; YlOYlele; rtwPYlas, OTO ornv EcpYj[!EQll)a tou LUAMyou !la<; «Kcpud», LnavollKa. 8U).Iel).lOl va ).Io~euouj.le ).IO~l O).lUII)La(lEQa aSlOAOYT]Elvm T] xctri AEST]nnonimoor] YOaAa, va Tat~OUj.le TlC;KOTec;rtou elXe OTO optT]<;uqnjYT]OT]<; tT]<;nEtlEga<; tOU flnvnYOUAa<; BnOlAavl80TPO<pelO, va XOPTOlVOU).Ie ).Ila <pPQT~OAO ue xou- KouvaBa anotlT]OaUQLSOvtn<;Elm rnv xaQuwnljJWj.ll, eAl£e; Kat pro oKeAloo OKOPOOKat va KOlxT] vtOltlOAaALa, JtOUtlUlllS£L Mcxouvurvvrxo XE(!lEuoucore OTllV OKLOevoq MVTPOU ornv KelljJO VO, IlE AES£L<; ExcpQaOEL<; xm naAa'ixE<;. TOU KaAOKOlplOU... 'E).I08a noMel ana eKelVOV L'iUOtUXOJ<;, X01jJl[lOtou v11llato<;tT]<;SWlj<; ou toy to r ~Ql1XEOtYjVmo JtaQa.YWYLXlj paOT]T]<;1)1l[UOUQYLXlj<; ce O,Tl o<poPel TIl owrnonon 0pvl80Tpo<pelou, c t rnv notornro TWV a~ywv, aMo Kat TIlV T£)(VTl JtVE\JIlanxlj<; JtQOOCPOQU<; nQOAa~E A(YE<;IlEQE<; tou. TOU~no(j.lQTOe;, ).Ilae;Kat 0 rtormouc elxe coxoJtQLVCPUYEL I)£L cpQEOxotunwllEvo to xaAa(otlT]tO va A118elKOl us TIlV OlKOOO).l~.T£xvee; nou -aKO).lO xm mQlExlLXO ~LBA(Orou « Andvthou« AaoYQacp(a<; Kl OV oev Tle; OKOAou81100 enoyyeAIlQTlKel- ).IOU tT]<;KaQua<;», us ncpmQEnxa 0XEI)La tou al)EAcpourou <pelVllKOV anoMTWe; xpi]olj.lee; oe EpOOITeXVlKO/ SWYQacpou-aYLoYQacpou ixou KaxaoLaQT]. N npOOWnlKO enmeoo. flUOTUXWe;,0 ncrmouc ro Ev XataXAE(I)L !lJtoQoullE va noullE 01L 0 AMxo<; rexeuroto 4 XPOVlO i]TOV K0811AW).I£VOe; TO O KaxaI)LaQT]<;ayanT]OE rqv KaQua ES(OOUIlE rnv xoKpe~elTI, A6yw oOuvo).l(ae; noolwv, KOl aUTO tQ(l)a lOU toy TUQva~o. Km !l£L<;tla toy tlU!lOlla01E TOU OTOlXl~e omM YlQTl coevoc uni]p~e elVxru tla toy !lVT]1l0VEUOWlE ncvtonvc. 8pwnoe; opoOTi]ploe; Kat ouvmoe; Kat coerepOU, £XOVTOe;TO AOYlKel TOU ).I£XPl TeAWTOla OTlY).I~,otevoxcoororcv Yl' aUTO nou TOU£Tuxe. H onWAelel TOU, nepo on6 TIlV olKoyeveloKi] OlelOTOOll £XEl Yla ).I£VOKOl uto eupurepn KOlVWVlKi] OlelOTOOll: oxosvc OKOU).leKat ~A£nou'HAUE xm [lOU Elue ov8pwnous TIle; yeVlele; TOU fepo-flla va JtE va BOlltlljOW Yla «psuvouv», nmpvovroc ).Iaq TOUe;Kat uro 011.6va T]'"EX'1;QOAOYT]tlEl KAllPll enox~, ye).lelTll ov8pwmel, ~eOTaOlel, 0ta swxA11m tT]<;flave).leAlel KOl onA6T1lTa. El8e e).lde; Ol on6yovol vayCa<; no'll tla xoTOUe;va Kpmi]oOU).Ie KelTl ana eKelVOUe;,£OTW onsE I)uo EXU1ollwe; <popo Tl).li]e; OTllv KoUpaO).l£Vll yeVlel TOUe;, !luQLa oQax!u,:<;. KOl el8e va TOUe;<PPOVTl~ouJ1eKOl va TOUe;TlflQawan XlVT]tllj).Iou).le nplv «<puyouv». AlWVlO TOU 11).Ivl']j.lll!'>, xallE xm XatacpE• ITr] J.1vrJWIIOU TO rrOLOLQKQL TO eyy6vLQ IOU QallE va OUYXErrpooiqJepov OTO IuMoyo KQL TT]V eqJT]J.1epioo VtQwOOUIlE ta XQ1\200wpw. IlCHa xm va yiv£L to EQYo. flaVtOtE, Ota M- Am:~lwoe oe llAlK(a 74 xpovwv KOl Kllyw to'll, EuxaQLOelm)Ke mov AYIO NIKoAao TIlC; AKo~ac; OTIC; OtOUOE OAOU<; 024.10.20080 ru';'pyoC; T~(J(pac;. OOue;0011tlT]oav tT]V - 0 Inupoc; MnioKoc; ni8ave KOl KlloeuT]AEXtQoI)6tT]0T]. TIlKe OTllv EuayyeAlOTpa Ayplll.(Toae; OTlC; Tov lavouaQLO lOU 1lJlJlJavaAa0a tallla<; tT]<;EX26.10.08. XAT]o(a<;.'Otav EcptlnoE T] MEyaAT] EBI)0llal)a, oav - 0 ou~uyoe; TIlS 0uyxwplavl']c; I·lae; InuplaQxaQlOe; no'll ljIlOUV, EtXa.ta JtQoBAljllata Ilou. TT]v i5ouAac; J\oJJna ne8ave Kat KlloelrrrlKe OTllV KUQlax1l tWV Ba'Lwv 0 OUXWQEIlEVO<; tWQa <PtAlJtJtO<; Kapuel oe llAlKla 74 xpovwv onc; 30 OKTW~p(ljAtlE xm oav 0nEQavo<; [tE ouIlBOUAE1jJE nw<; va taOU. XtOJtOlljOOU[lE111vEXXAT]oia YLa tL<;l1[1EQE<; flato'll - Le ~a8l6 yepel).lmo, 92 xpovwv, n£8ave oxa. AJto 10tE xm IlEXQLJtou tEAEt()Joa 111tlT]tEta Ilou KOl KlloelrrrlKe mov AYlO NlKOA.aO, 0 XP~(ESl XQOVlU) OE xatlE YLOQtlj EQxolav xm llaSt ExaOTOC;KaJJou~~c;, nm£pae; TOU napaoKwa, vallE n<; DOUAELE<; Ol yuvatXE<; I)EV[tJtoQouoav va JtOU lOlOKTi]TIl TIle; yvwOTi]c; Ta~£pvac;. (To xavouv. <PLAlJtJtaxo,ElAlxQlva avayvwQwa tT]V 00ljvu).Io KO).lou~i]c; elVOl ana TO mo naAlel OTllV tlELa OOUxm xmQOIWuv otav EQXOOOUVa !lE BOT]- Kapuel, TeAeUTa(a nelel va AelljJEl). v tlljO£l<;. EUXOIlUl T]xaAoaUVT] oou va y(VEl naQal)£LY- 'Eg>uye ana TIl ~Wrl oe llAlKlO 76 xpovwv [la Yla oAou<;tou<; KaQuWtE<;. o Ta~lapxoc; EV anompme(a rewPYloc; n. KWtoLO-KUTOEV'l<; <l>Atooac;.

o

enw-

Kapva

/ LCIT(£IAf3f.lIOS-OK((J)f3f.lIOS

2008

m

-

-----------

Kapil, TIl<; atJyxwplavn<; fJa<;KIKn<; [lonconuponouxou (naAouKaJ Kal TOU noPIl fPIlYOPIOU, €Kl.iaTIl Tile; €CPllfJ€pll.ioe; «To N€a Tile; APy001l.i0e;», nnp€ fJla cxopo l.iloKplall· OfJOPCPIO<;, xoTaKTwvTO<; rnv nporn 0€all orov nOV€AArivlo 1I1aywvla~o TIl<; «PontenePro-V». LUYXPOVIl Kopudrtoo Il ouvrorurtccd r:ae;, €KTOe; a~o TIll.iuVOfJIKn... €Ia~?An Tile; aTOXWpo TIl<; l.ilacpnfJIOIle; (n€plol.iIKo, TIlA~opaall K.A_n.l,napoAAIlAa OAOKAIlPWV€1TIe; OIKOVOfJlK€e; an_oul.i€e; HIe; aTO Flovcruorruno. 01 €nITUXI€e; Tile; EA~VIle; fPllyoelOUaVTOVOKAOUV KOI TlfJOUV TIlV ncproxn TIl<; Kcpudc KOIOAOKAIlPIle; Tile; ApyoMl.ioe; ...
U"""HEI\ENHtPHfOPIOV ~ nANHrVPIKA €naV€~€A€YIl OTIlV €VV€OfJtAri EnlrponriKpiorp; V€WV r:€AWV _Tile; ETolp€iae;_EMrivwv /l.0YOT€XVWV 0 auy-

To HIlEpoiloylO you vro IO £lOS

2009

IOU :Eui\i\oE1VOl a-

<PIEPWIlEVO OIlS BpUOES me nepioxri me Kapua<; KOI non BpfOKEto I OIO IEillKO OIaolO

me

EKooons IOU. To HIlEpOi\6ylO Bo EKooeEf OE 1.500 cvntunc, OE popqiri IEUXOUS vro va EfvOI xpnonxo xm KOla tn olapKEla rnc xpovIas ai\i\a KQI va olampneEf KQI perd KOI e' onootooef a' 0nous i\6youS IOU<; KapUc{lIIKOU<; :EunKQI <pOPEfs, OIO £OWIE-

XWpIOVOe; fJa~ nOIIlTne; LnupOe; KapafJOUVTSOe; KOI aval.i€IXTIlK€ OfJOCPWV~ OTIl 0WIl_TOU fpafJfJOT€O YI06€UT€PllaUVE:xri OIE:Tn 0IlTE:i0. Til 0E:_all TOU npoE:l.ipou ~riPE: 0 YVWOTO<;l\oYOT€xvll<; - Kal cpiAO<;Tile; Kopuo<;_ - MUTIAIlVIO_<;flaVVIle; ~aTsll~_aOlAE:lOU; cru nOAM XPOVIO l.ilE:U0uvme;_ TOU KaAOU_n€plol.il~ou «AYlaaoe;)).8E:PfJa auyxapllTripla Kal aTOU<; l.iyo l.iIOAE:KTOU~av0p_wnoue; TWV YPOfJfJOTWV«n fJUXIE:e;E:UX€<; Yla ouvcxron fJE: rnv Il.ila 0€PfJll TOU orjpovnxou €Pyou TOUe;. K?U, E:Yy_ovn TOU_rIWPYOU KOI l.ilaqyovll TOU fJaKapiTIl rue unopunoNIKOU Pamll -. nE:TuXE: fJE:TO~UTWV nporov (21.735 fJOPIO!J aTO TfJrifJO M_nacppaaTwv ~OI illE:PfJll":€WY Tile; K€pKUpae;. TIlY auyxaipoufJE: 0E:pfJa KOI Tile; €UXOfJaTE: KOI aAA€<; E:nITUxlE:e;.
~EVTEP~ -fJE:YaAUT€Pfl -OT€YIl 8' cnoxmoci 0 LuMoyoe; .1\0YKal.i~wv -onwe;_ fJoe; n_AIlPocp~'pd Il Ka~ri E:CPllfJE:pll.ia«HXWTWV /l.ay~al.ilwv)) ~ YIOTI Il nporn aTeyll nou E:X€lanOKTriaE:1 ana TO 1966 E:IVolfJIKpn, 17 r.u ~al l.iE:v. unopcivo KaAUljJE:1TIe; aU~flP€vE:e; cvdyK€e; TOU; npaYfJOT1Ka SIlAE:UOUfJE: OV Spoorrioro [(jMoyo TWV YE:ITO~ T vwy ApKal.iwv, nap' OTI €fJde; ~plaKofJaaT€ aKofJa orr] l.ilal.iIKaaio auyK€Vpwaq<; X~qfJOT,?V YIO Tqy anoKTIl_aq TIl<;' nporr«; KOPUWTIKIle; oreYlle; qTllv A8nva. _ElfJOOTE:OIYO~POI OTI _TO napol.iE:IYfJO TOUe; 0' aKOAou8n~JOuv nOAAol 0_uyxwpiavol poe; avaAoya fJE: TIe; OIKOVOfJIK€e; OU T l.iuvaTOTIlT€e; 0 Ka0€vae;.
ar~

PIKO KOI OIO E~WIEpIKO. :EIOXOS IOU :Euni\6you IlE to xpriucto nou ea aUyKEVIpweOUv - KOI ono lIS xopnviec nou ea yfvouv - va OIQllop<pwaEI 10 xcopo otnv nnvri IOU Mnpoxcrocsroc KOI va <pIJ(i~EI pro uxopo xnorri nerpivn Bpoon ... -ExOVIas 0 KaeEVaS lIS BpUOES tnc Kapua<; OIO onm IOU, ao<panw<; Be unopei va BciilEl voepd m xoikpto IOU xcn va rnver Spooepo VEPO yIQ va ~EOIq>aEl...

ow

MIA AK_OMA K~PUWTIKIl E:nITu~io H Elprivll Ponrn - KOPIl TOU

EK8pop.ul O'tOVAylO IIa'tanlo
ME EJtl1:ux(a JtQay~moJtol~8I]XE XOl CPE1;O~ srriorc EXOQO~~ 'tOU ITOA11l0IlI] XOUIUAMyou KaQua~. ITQooQlo~6~ ~a~ aut~ 'tl] cpoQa *av to ~aYEunx6 AouTQaXI XOl I] YUQW JtEQIOX~. Iw; 26 Auvoiiotou JtQ6axaQa JtQ6awJta ~Ex(Vl]aav uno to «xwQI6», tOY Ai ftwQYI], rc faAava(lxa, TI]V AYQlf.(Taa, rc IJtava(lxa, to faAan XOl to AQYo~. OOl]y6~ ~la~ nou ~a~ ~ETECPEQEcpla AOXEQOW~~E uacpaAEla J.lETO JtOUAJ.lUV TOU, ~taV 0 ~1]J.l*QI]~ AEI~alihl]~. AQXIxa OIUaxi1;,OVta~ TO AOUTQaXI, 0 OOl]y6~ J.la~ EXUVE J.lla J.lIXQ~~EvaYI]GI], O(VOvta~ J.la~ XQ~OlJ.lE~ JtAI]QOCPOQ(E~ Yla TI]V JtEQIOX~I]. ITEQaOaJ.lE art6 to ~uxoum:6 xa<;,(VOtr]~ Jt6AI]~, OEV EIJ.lam:E, 6~lw~ XUTaMI]Aa JtQOETOIJ.laO~EVOI la va TO emY aXEcpTOUJ.lE! ITI] OUVEXEla mlOXEcp8ljxaJ.lETO Hoctov, ITEQII]YI]8~xaJ.lE tOY agxalOAoYlx6 XWQo onou E(OUJ.lETU EQE(ma tou aQxa(ou voou tl1~ 8Ea~ -HQu~, rnv a(8ouou TWVoupnoororv, TO uogaywYEIO x.An. 8aUJ.laaUJ.lE rqv UJtEQOXI]8Ea XOl uvaXWQ~aaJ.lE Yla 'tl] AlJ.lVI] BouAlayJ.lEVI]m:I]V ITEQaXWQa. EXEI cpayaJ.lE, EVW ~la~ IiQ60l<;'E 11 auga tr]~ AI~lv08aAaoaa~, ~TUV aXQI~w~ 6,1l XQElaS6~aGIuv Yla va auvEXIOOU~IE TI]V JtoQE(a ~la~. To aJt6YEu~lU aVE~lixaJ.lE OlI]V IEQa Movri TO Aviou Ikrtomou, nou ervcn xnOJ.lEVI] mivr» OlO ~ouv6. H Movri Ijmv xmacpu'tl], JtQanlU nou EuxoAa TI]V xa81OlOUOE Eva uovcoixo xmacpuYlo SEXOUQaGl]~. ITgoaEux8IjxaJ.lE, JtQooxuvljoa~IE TO oXljVW~lU TOU Avtou, Jt~QU~IE AaliaxlU xrn I] HyOU~Il;VI] ~la~ oll]y~8l]XE mv 10l0Q(a tOU uovcornptou. EJt(GI]~ J.la~ JtQ6ocpEgav, AOuxou~lla xrn xacpE, aUJ.lcpwva J.lE10 E8q.lO. Emorosrpovtr« IjmaJ.lE TOV xacpE J.la~ xct artOAaUOUJ.lE TO ncvono J.la~ orou; xataQQaxTE~ Aoutpcxfou. KouQuaJ.lEV01, aAAa lXUV()JtOll]J.lEVOl xrn YEJ.lUTOIEJ.lJtE1Q(£~ mjQa~IE TO Iig6J.lo tr]~ mIOlQO(p~~ EAnISOvtU~ rou XQ6vou 0 IUMOy6~ J.la~ va J.lU~xaQla£l illl] ~IlU T600 6~IOQCPI] IEQU. ~

1I@i'.'

o

T~ IATPIKO n€plol.iIKO «M€MfJnoue;)), nouE:Kl.iil.i€l TO f€v NoaoKOfJ€]O Apyoue;,~ KUKAOCPOPIlO€P€ . «ACPI€PWfJo:CP9<;, ocp00XP~S'€IKaVO, ?POOfl»~AvofJwa OT~ KE:lfJ€VO,l.iIOKpivofJ€ Tllv €vl.ilocp€pouao €Pvooro uc mAO «oce00AfJOC;KOI auaTllfJOTIKd vooriporo» nou auv€ypaljJoy 01 K. KaeafJoUVTSOC;, ~1l.iIK€u6fJE:v6<;ocp00AfJiOTpOe; KOI KapofJO~VT(Oe;, nponv fll€u0uvme; Tile; na00AOYIKnc; KAIVIKrie; TOU NOOOKOfJ€IOU Apyoue; «n _npWT~pYOTIle; TIl<; €Kl.ioalle; TaU KOAOUIOTPIKOUn€PIO?IKOU. ApfJOVIKa_1.i€J.1€VO, TO_V€O K?ITO naAIO, OTO il.ilo crucrnpoVIKO P€T€pI(IYla O,TlnOAUTlfJOT€PO €XOUfJ€, TO fJOTIO fJae;.. .

s.

•'"

K~OYIMAT~ v€?~aV60AIOfJOU, €KaVaV Tf1V €fJCPOVIOriTOUe;OTf1V Kapua, nou _np€n€1 OAOUe;vo poe; ,npO~AllfJOTioouv oojsopd. 8' eveCPE:POU~€rpro OUYK~KPlfJ€vci: EiT€ ono afJ€A€la €iT€ ana np68E:0f1 KOnoioi .0CPf1oav T_a(wa T_OUe; a unouv K~I va uovopioouv TO ~WKAri,: v 010 _fJae;1~lappnKT€~ l.il€pp~~av TO novkopio Tile;. €KKAIlOiae; TOU XW~ piau ~al €KA_€ljJaV,00_0 xpnpcro ppriKav! LTfl PPuall aTO AAWVOKI C n?u €X€I XTlq€l. a LUAAoyoe;- V€O~OVOaAOI.fJ€ ~apl€e; €onaoav ..TO n€TpIV? TPO~€(II EKdvo nou OcpdAOUfJ€' €fJE:ie;€Ivai va .€VTE:iVOUfJ€TIlV cnovpunvnonuocvic V9 npOOTOT€UaoufJE: Tie; €KKAflOi€e; «uro noAITIOTIKa fJae;_fJvflpE:la B€~ola 01 ApX€e; -AOTUvopfa, AYPOCPUAOKri, fln-> poe; K.An. - €XOUV TOV npWTO_ A6yo. Nal!IlV acpriaoup€ T?Ue; V€O~OVl.iaAoue;Kal TOUe; napO~OTIKOUe; v' aAwvf~ouv Tf1V nepioxn fJae;.

II@i'

0_ ArpOTIKOr LUV€TOIpIOp6e; A€pol.ipOfJiou Apyoue;, nou €X€I n00AOUe;KapUWTE:<;_P€Af1,P€ €naVE:IAf1pfJ€V€e;ncoocrcocs; TOU ypa~ nT_E:<; n ~pOcpOpIKE:e;- _aTOUe;apfJol.iioue; lENA, NopapXrJ. BOUAE:UT€e; « K.a. - (IlTaE:1 KOTCl_ypacpnTWV' (IlPIWY «n anosf1PIWO€Ie; Yla Til pdw0f1 Tf1S napay,?yne; €~oITfae; TWV ouopevov KalplKwv' aUv0f1KWV lovouapl?u-MapTlou 2008, To aiTIlPo dvOi l.iiKalo Kal np€n€1 va . n011l8€1.
". .0 .6EKAEEAXPONOI novoe; K. I\6pna<; €KaV€ .Tle;_npWT€e; l.if1p601E:e;€pcpavfa€le; noi(ovTae; l.if1poTIKa Tpayoul.ila pE: TO KAapivOKaIOCPf1aE: OplaT€e; €VTUnWO€Ie;. lnal~€p€ P€POKI naAIO Tpayoul.ila, TO KCl_AOKaiplaTa ~OTiGlaTf1e; ~al.i€p<pf1e; TOU aTonpoaUAIO Tfle; E:KKAf1aiae;Kal aTO MnpaKOTaOKI, nou €YIV€ fl _ApYOAIl.io~ApKal.iIKri OuvdVTf1afl P€ TIlV npwTO~OUAIO TOU LuM6you pae;. LTO Tpayoul.il TOV.auvol.i€UE: 0 flwpyoe; n. fI€v€(Ile;. Mia v€a YE:YIOAafKWV KaAAITqvwv YE:VVI€ralaKOAou8wvTae; Ta X pia. TWV naAlwv:TOU fKOUAtOU, TOU KOfJou(ri, TOU M_niaKou, TOU TGipnOUKAOpa, TOU TouTouva,Tou .faAaVf1... .

ooxroe 0 I:uilfloyoe: us nootoon tau nomtn I:nupou ~pfoKel ovtcnoxoron. 'Hon ouvxevtpcoeneov ento xlfllooee: eupw. Avaypa<1>oulJe to ovouoto «n to noaa tWV nocotcov nou sxovov ercoopee: vto tnv onoxtnon otevnc otnv Aenva: I:nupoe: K. kcoououvtzoc. nomtric 500 6942647461 AfleKoe: r. MaupoKop06noufloe:, uoenponxoc 1.000 6944318472 Avopeae: n. roixcc, ~I~fllonwflne: 500 6974014924 ~nlJntpne: K. novovou. olKny6poe: 1.000 6947815409 I.K. KapKaflelJne:. LVvtne: Eflfl. lop. nofl/olJou 500 6973558559 TflJoe: r. Mno2';lovefloe:, ucenuouxoc 1.000 6977 406265 novvnc N. MlJnae:. oucovouonovoc 1.000 6974588700 rtawne: B. ~eve2';ne:,olKny6poe: 500 6945426208 e.K. rtovcvrotonouaoc. nooeeooc ~.I:. l\upKefae: 500 6944227962 Kwatae: n. roixoc. eKnOioeutlK6e: 500 697709886 01 evola<1>ep6lJeVOIva noooesoouv unopouv va cneusuveouv otouc napanavw nou anoteflouv mv "Enttponn npwto~ouflfae:1l n VO KOWeetaUV to xpnlJata atO TOXUOPOIJIK6TalJleutnplo. aple. 1\0yapIooIJOU taU I:uflfl6you61630567. xooououvtzou.
H npwta~OUnra nou

oj'

_ME THN EV~IPIA napaKaA?Up€ oaoue; ana ap€A€lo. K08uaT€pOUV_Tf1V nAf1P,?pn Tf1_e; uvl.ipopne; TOUe;, va TaKTonolriaouv Tf1V E:Ka KP€P_OHITOaum. 0 LUAAoyoe; Kal f1€CPf1P€pil.ia aTf1Pl(ovTal anOKA€I~ OTIKa aTa p€Af1KalaTOue; cpiAOUe;'TOUe;. ...
Kapva / L(m(J-I~pIOS-OK[W~PIOS
2008

m

nal61a Kal eyy6vla e. rnavou, Otn IJvnlJntOU 200 navaYlwme: Mno2';lovefloe {J\uK6YIWpyoCl am ~vn~nyovlwvIOU 200 60fl. Elpnvn l\el~a6fm Ntfvn Otn IJvrilJnYOVIWV me: 120 Baofflne:naolaflnc; eloaywytac;KamoKWaOtnc; t2';aKlwv 100 Eu. nanayewpyfou {8aolAavtwvnel 50 XpnOtoe KatoflJneflne. Otn IJvrilJn taU a6efl<j>outaU 50 MlJmpa Pamn. om IJvnlJn ou2';uyoutne 20 Zaxapfac;MlJnac; 20

An6Otofloe: Xat2';nOtEpne: napaoKWae: KalJou2';ne Taooe Kapat2';ouflne AptEIJIOeXat2';nvf6ne ¢ffllnnae Mnouvtaupne: Mapfa Kouflevtlavou AvaOtaofa naonafllapn AflEKOC; rnav6e: Baow rnavou Taofa navaYlwtonouflou Baoffleloe:Kovt6e KWOtae: apKaflElJne K Katfva Maup6Ylawn r. rlawaKouflne

20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10