You are on page 1of 8

,

..) " .1.1.,..

_.----\
.... \ -,~

dlMHNIAIA ECDHMEPldA TOV npo YT~tQY &- ,-- MOPCDQTIKOV IVl\l\OrOV KAPVAI "Ta:t~J~:tf.I~IIIO"
.",Y'.'~. ' .

~1))C A-v Olr
[JiolO

~()\J \ OLS

1

-AP!~ 9J9(
---_s\ [JE;8U01;~K6!

)Jil OJ

h os,

l):Ie; 8AOW KOI WOI A8ovow vepo OIOe; 0' ovonuei

'En£o£ n auAaia ~wv {{Ap~£p.oiwv2008»
ueuaoov
I Auyouar/ar/KEe;, nOflflee; O novou uac, r: IlAprElJiaIQ Kat nondnec, 2008", Kara E~alpEr/Kn srutuxk:

CAJe;nooc rnv avtonoanon

rou

EK6nflwaEIe; rou tunYEvlKn ouonovia, anKat CAJe; ttooc nEplEXOIJEVO roue; Kat KOaIJOU_

riA

NA

o Ai"-flawne;,

0 xoooc.

0 KOaIJOe;

.Ll6{a xal Tlpq
OT:OU~ naT:plWT:e~!
11 11 OKAo[3l0», 64 xpavlo fl8TO rn [30p[30Pll 8KT£AWrl TOUe; cno TOUe; r8pflOVOUe; KOTOKTllT8e; cr«; 5 AuyOUOTou 1944, 8~W orro TOV 'AyLO BoolAll TOU Apvouc, rtepuievov 15lKolwOr] Ol 7 015lKooKOTWfl8VOl rtorpuorsc. Kat 158v rtepluevov KOVe(e; vo TOUe; ~OVO<p£p8l ern ~Wrl, rteplfl8VOV TO 8AOXlOTO, EVO TPlOOYlO, fllO uvnuoveuon, uic OVOYVWPlOr], uto flOPflOPlVll nMKo us T' OVOflOTO TOUe;. M8 rrpcoropouxic TOU l:uMoyou kopuoc, 08 OUV8PYOOl0 ue TO l:uMoyo fl.OOKOAWV KOl NTlrncvorvcov Apvouq, 8YlV8 urn oeuvn Kat AlTrl T8A8Trl npoe; TlflrlV TWV 8KT8A80fl£VWV KopuwHDV, ue rnv ouuuer oxn TWV OUYV8VWV TOUe;, TWV OUYXWPlOVWV TOUe; Kat exnoooomov TWV TomKWV oPxwv. To TPlOOYlO ljJoA811K8, 11 ucouoprvn nMKo OTrl811K8, TO nOl15l0 OnrlYV8tAOV OVOAOYO nouuioro KOI TPOYOU15lo, Ol OfltAllT8e; 8E;rlPOV TOV no-

IJOPCPwSnKE OE Eva IJIKPO noAILIOLIKO KtVLPO tnc APyoAfoae:; - Kal OXI IJOVOV_ EivOi CPUOIKOn uAn me E¢nIJEpibae:; v' ovoceoetcu. OXEbOv anoKAEIOLIKO ow «Ap1:ElJiOla 2008» xopfc W01:000 va unooeoei va KaAuljJEI IJE EnopKEla OAEe:;TIe:;EKonAwOEIe:;_ rr outo. Sa enovsaeouus KOI 01:0 enoIJEVO ¢uAAo. H ouaoto 1:WV «AP1:ElJloiwv 2008» tnEOE oonvovtoc SETIKO ononxo. KOI LOU xoovout

To OVOIYlJa tYIVE 0"[1(:; 5 Auvouotou IJE tnv EK6r'iAwon MvnlJne:; KOI TIuric Via touc EKtEAEOlJtvOUe:; ouvxoorovouc uoc KOI to KAEiollJO svrvs novnvuonca novo one nAaYII~e:; tou Aoteurotou. 'EnEILO 01 OEAioEe:; tnc sorurepfcoc KOI IJIKpte:; KOI AiYEe:; sfvcn vro va XWPEOOUV 1:0 coo evivov toy Auvouoto otnv xcouo. n onoia IJEW-

A 8e; Kl oxouc uoc «nMKwv8 <p0[38pO Kat floe; 80KlO~8

TPlWTlOflO TOUe; Kat OVOPWTrl811KOVYlO TO «YlOT(». H 8<Pllfl8P(150 floe; 1511flO0l8U8l oriueoo TIe; nop8fl[3008le; OTllV 8K15rlAWOll TOU nomrri l:nupou KOPOflOUVT~OU, OVlljJlOU TOU 8KT8A80fl£VOU 1500KOAOU l:nupOU KOPOflOUVT~OU Kat rnc 150OKOAOe; Moploe; fl.oyp£, oVlljJloe; TOU ernonc 8KT8A80fl8VOU KwOTO fl.OYP8. En(Ol1e; 1511flOOl8UOUfl8 KOI m:pLATlljJTl Tlle; OfltAlOe; TOU nposopou TOU fl.llfl. l:ufl[3ouAlou !\upK810e; 8£015. nOVOvuoronouxou YlO Tll oUfl[30Arl TWV KOPUWTWV OTOUe; oywv£e; TOU 'E8voue; YlO 'rnv EAw8£plo Kat TTlV AV8~OPTll0(0. ElVOl KOlpOe; rue vo flo80Ufl8 rnv OArl88lO YlO TO n8TplVO XPOVlO Tlle; KOTOXrle; KOI vo [3yoAOUfl£ T' OVOYKO(O 15l15oYflOTO. KOI vo flll All0flOVOUfl8 Tr]V noVTO 8nlKOlPll OUfl[30UAi] TOU 88vlKOU floe; rtomrri LllOV. l:OAWuou: «To 88voe; rtpertet vo 8£wpel £8VlKO O,Tl elver OA118lvo». (n£plOOOT8PO erne 0£Al158e; 4 K0l5).

Xopw6ia
r~o MnpaKa~OaKI. 6fnila otn 8EpaneuriKii nnvn, xat» ana tIC; tuec, J,Jeta rnv neomvnon otu: niiaYIEe: - Kal ornv «oouen! . rou ApreJ,Jlofou flOUI;:PlilIWVOvtm"J,Jera~u roue: 01 av8pc.Jnol rov c5uo vO/Jwv Km c5ivouv rnv unoaxean va ltouJ,J(/Jlillc.J80uv" netnaootsoo ue ro nePI(3ailiiov Kal rn (/Juon_tteooooieoo atn oesisa 7.

O'tllV

Kaputi

Mia oxopo TTOAITIOTIK~ EKO~AWOIlOIOpyavWVEI 0 LuMoyo<; I-Ia<;OEOUVEpyaofa I-IETOV Opyavl0l-l0 nOAITI0I-I0U TIl<; NOl-lapxfa<; (OnANAP). To L6[3f3aTO4 OKTW[3pfou, 71-1-1-1. orqv afeouoa TOULlIlI-I0TIKOULXOAEIOUT~<;Kapua<;. H CPrIlJIO!-l£vl] opwofa [3UZ:OVTIV~<; TTapaooolaK~<; !-l0uoIKIl<; NauTTMx Kal OU, UTTOTllv olEuflllvoll TOU Kwv. PouTouAa, ea Tpayouo~O£l Tpayouola am) Til 01lf10TIK~!-la<;TTapaoooll·

Kapva
Llq..lTlvlaia E<prll-.l£pioa li5l0KTTlTTl~

'0

npOOAEYTIKOI & MOP~nTIKOI IV MOral: KAPVAI "TO APTEMIIIO"
Kcpuo Apvouc 21200

EKooTnc; - LllW8uVTDc;

Yneusuvoc KOTOVOIJO
K.n. TPIXAI Aooctvn 8, 151 26 A8Tlva TTlA.: 2111198818 KlV.: 6977098886 KTRIHAS@HOTMAIL.COM site: www.karua.gr Lu~BoUAO,'EKOOOD£

In. K. KAPAMOYNTZOI
NOUlKOC;LuuBou7I.oC; LB.t.ENEZHI LUVTOOO£TOl an6 Enrrporm Ta evunovoatpa aoeoa E:Krppo.(ouv Tie; anouie«; rou ouvvpatpea «at OE:Vnperu» va cupiotavtcu arto TO oAo ttveuua TTJC; TJfJOOloypaO rplKrye;Seovtosoviac, H 2UVraKTIKry EmTp0rrF'I OWTTJPE:{ ro olKa{wfJa v' anoeaotre: yw TTJ bnuooisuon ry fJTJ TWV KE:lfJ{;VWV, orcv aUTO. eivai U(3PIOTiKo. ry B{youv unosnipeu; KaBwe; «at yw TTJVneoisonn roue; Yla AoyouC; 01«ovouiac xwpou. Erucroxec-xeiuevc v'anooTtAAovTaloTo Lllw8uvTTl TTl~ £<pTlI..l£pii5a~ Emote OUVOPOJ..lTl OTO LUAAOYO 10 eupw XPTlIJOTlKt~ eiotpopec KOl nooooocec KOTOTi8£VTOl OTOU~ Aoyaplaol..lou~: - ESv. Tpon£~a 314296007-99 - Tax. TalJlWTTlPlO: 61630567 - KOl OTOVwlJia TOU LUAAoyou K.I. KapaIJOUVT~O Kapuo:Apyou~,21200 LlIOIKHTIKO LYMBOY /\10

np6£~poe;: K.n. Tpixoe; TTlA. 6977098886 - 2111198818 A' AVTlnp6oopo<;: In. BoalMKO<; Xp. TTlA. 27520-26537 - 6945702917 B'AvTlnp6£~poe;:K.J\olJnoe; TTlA. 27510-75323 - 694622801 rpolJlJoT£oe;:EA.A.t.£Aq TTlA. 27510-75078 - 6946298742 EI~. rpOIJIJOT£Oe;:AIK. J\OlJno TTlA. 27510-75051 - 6946562367 'E<j)opoe;: Eu. A. Balle; TnA. 2102389224 - 6972624826 TOlJioe;: K.t.. KOpOIJOUVT~Oe; TTlA.6973555683 E/\ErKTIKH EnITPOnH K.<1l.MnOUVTOUPl1<;- LT. N. MnO~lovtAO<; I.N.MrJna<;K.B. nanaauJTrlpiou ANAn/\HPOMATIKOI Ll.L. & E.E. EA. MnioKou, 8. MnouTOtATl~, n. MnoAloPTl~, Ll. Mno~ovtAou, N. KapKaAtIJTl~, Ln. Op<pavo~, AA.Lnav6~ YnEY8YNO~ TYnOrPM)EIOY

To o£1hfQO [.lEQOt; f(Vat acplfQw~IE~EOLOC; Auvouoroc, nQwLaywvlvo onc; KaQuO)1;OnOUA£e; Xat La K«OL~t; OLa Kcouorux« EOQLamlXa QlIlOLClnOUAa rcou [IEHi ana OXAIlQ~ llQw[.lEva, EWI[.la~ELaL v' anoxwQ~oEl nVEwwnx~ fQyao(a cvnueroimocv ana LTJLXllV~ OE(xvoVLac; wc; aAAoc; Icvoc; XaL LO OEVLEQOnQoowno LOU, EXEL- ElLlLUXWt; LTJOOXI[.lao(a ... LOll [.lU11UXOU vo tWV XmatYlowv XaL 1:WV xEQauvwv. O1:aO(ou Lilt; ~lO~t; xrn aVOLsav [.lE to TEAEULaLo La~~mo LOV [.l~va O1:TJv onaS( LOUt; LIt; 13aQIEe;mA£t; LWV ovoiKuouc 30 Atrvouotou La~~mo~Qa00. NWQLtEQa 0 XaLQOC;flXE anEIA~oEI Tau Baoifln J\EI/3ac5itn* tllv nQoYQa~I~lmlaflEv11, nQo1:EAEuLa(a tEQWV xm uvortrmov ExnmoEuLlxwV exo~Aw01l, LTJvmo Aa~mQI1, orpou rirov IOQ11[.laLWV Tile; xWQae;. (XCPIEQW[.lEVll ow xaQuwLonouAa tile; NLXlle;, WUe; «EmLuXOVLEe; turv I1aVEATo EnaSAo LOU aYWvn Xat LTJe; lLlLUE x(nc; nnAO, AltO xru yqlaLO OUfl~OAIAaolxwv». La~~atO, Aomov, Xl cnoO[.lOUC;· va XO[.l\jJo, CPIAotExvll~IEVO osto E BQaoo - Yla va SU~lllS0V[!E to tQaYOUOI nQOlXla[.lEVO xaAAILEXVll, xnQa~aXI, yIn 1:' ayanll[.lEvo - XtoQre; O~IWe;La xa[.lIO[.lmn toU ano~QoxaQIl rAuxo xrn OQO- v« mJ[.l~OAl~ElLO taSLOILTJe; ~(J)~C;, YE[.laLO qmUQ(Ee;, Evn m1;lOI [!nxQv - ono»; osoo [.lE aQLJ)[.la AuyovOLOU Ln~~mo0Qaoo xru LO LAnQO cptoe;[.ltae; auyxQaLO EVxnat 0 Ka~acpJle; - nou Sn 001l~OEILn VEa natOla -LOUe; nUQlCXVOVe; erntllflEVlle; LfA~V11e;, ou xaOI [.lavac;, v« OL~~LOVEe;xm nOAln:e; - OE «Al[.lEVm; anoS£(i)vElLTJ flaYELa LTJe; QaOlae;. ~ Ot KaQU(OtEe; Xat oi KaQuwnOOEe; nQlJJ1:0EtOW[.lEVOVe;" E[!lLoQEtn CPOlVl«a' xlxa», yl.n «v' nnOXT~OOUV LIe; xaAEe; [.lE 01.0 roix 1:0 mJYYEVOAOl - to «ouru[.lOV» nov KaQUWLWV OEV ncp~vEl xcnQn[.laLElEe;» ... 1(0(Lnsn La YEn natOla - ayoQta Xat vev« KnQuwLTJ ESW «no til mJYYEvEla EyxaLaAECnouv La on(Lln LOUe;xru LIe; xOQLtOla - [.lE LO xn[.lOYEAo Tile; EntTUOOUAEIE<; oUe;, La xacpEVE(n XaL LIe; rnt Xlne; oto XEtAll, ~IELll cpMyn OLa ~la1:la ),EOQaOf.le; Xat xaLEUSVVOYWl us xavu O(VEl OLOV somo toix xat tnv KuQOV[.lEVll 0\jJ1l, Xa[!aQl xrn otXaLll unsQua Lll BnQEla unooxEOl'j tou; mrrof QllCPaVEla O1:TJV nAntda tOU 0XOAE(OU. 0Xl f.tOVOSn auVEXlOOUV LTJvrraQaoo01l H nAmECn aut~ EXEl YlVEt EOW xm LTJe; VEU[.lmIX~e; XAI1QovOftlae; LOU XWn QlOU LOUC;, nAAa xm nwe; Sn y(vouv tQEle; nEQLnOU OExact(Ee; XWQoe; AVLa«nOAAW xaQQLJJVEe;»cero roue nmEQa[!W01le; ,WV nnnVLnxov Llle; Ylle; KooixoOEe;LOUe;Xat LOUe;nannovOEe; LOUe;xa toiv EXEl [.lELmQamL [.lE ue; aoxVEe; nQoonaSElEe; tou I1oAILlmlxov LUAAOEVI.WSa [.lEon [.lOU v« cp1:EQOUY~El11 EAn(Da ... you, LO «AQLql(mov» OE LVYXQOVll Ilviixc, «LVYXQOVll Avooc», QoECo XaL Axouvu LOUe;EnalvOUe;, tie; EUxEe;Xnt A(8QIO LWV Mouooiv, onou 001l[.lOmOe; LIe; nnQatvEOEle; Xat OXEcp1:0[.lOUV nooo AOyoe;, 11nVEWlmtX~ ava~~tll(Jtl xrn 11 nOMa. XQwOLa[.lE otu; VEEe;xci LOUe;VEoue; [.lne;, OXEcp1:0[.lOUVto ~OCPEQO LOUe; [.lESESll Otll [.layECa Llle; TEXvlle; uno[.lEAAOVXl EVlwSn [.lEOa [.lOUue; oayXulXtoVV [.lE [.lOVaOIX~ a[.lwoLTJ,a Nonun Xat Y nomcwll nOAmO[WU cui [.lELQa ~taLtEe;XMOllJJV EQlvVWV... Koi xnSwc; oi ElXOVEe; XaL La cxouLOll avSQwnou. 01 KnQUWLEe; xm 01 KnQlICiJ1:100EC; ouctu LOU OEVtEQOU [.lEQOUe; TJC; L YlOQtou ronou xm LOU vootou mJQQEOUV uie; ~mEQOEvoVLav usoo [.lou [.lE ue; EtEXEC, onou Sa tEAWtf( 11 MeyaAll XOVEe; ana LO CPIA~t[.lE rnv nQxovoa, EXE( «01:' m'Aaxla tOU [.lUaAov» xMOln rlOQt~ .. 01 KaQUWtWOEC;, [.lO,'aOEC;Xl aOEAcpEe;,SEtEe; Xl aVI\jJIEe; [.ln~L ~IE ue; nEQ(EQYll OIEQyao(n OOUAEUELO OIXO LTJC; oxoxo: xnt 11 sixovc tou nQxouoonlLEC; Xnt L' aAAn aQlmOUQy~[.lma Llle; nnQaooalaX~t; xaQUWUXllt; XOU~Lvae;, XUVllYov [.lE LO nUQoBoAO EnmQvE Lll xou~aAOUV xru LO navaQxntO ~Soe;, LTJ [.loQCP~EVOe;yUcp1:ou... Kt OAWe; avnnavLExa nno 1:11V£SEAnXLaQa nou OflLYEl OAEe; tlC; ExcpavaEle; xm AElWUQYlEC; Llle; ~w~e; OE fLla oQn LTJe; nOVO[.l~e; LWV ~QnBELwv nxova O1:TJXE [.lla YVWQLflll cpwv~ v' nvnxOlvwlEQ~ EVOLTJLa. KnSwe; 11 wQa nEQva 11n(8ouoa tou VEl ~IEOAllLTJV nnMLTJtn tou XOOflou: axOAE(OU YE[.l~El aocpuXtlxa Xnt OL lLlO « .. orrOlo KnQuCJJLonouAo, ayoQI ~ xOQlLm, [.lELa LIe; EOW (mllV EAAaon) nOAAOLmJVWOL~OVLaL mov auMyuQo. On01JOEC;wu EQSEl OLO London LOU To nQww [.lEQOC;Llle; YlOQL~e; nEQIKnvaoa, onou ~(J), Yla ~IELnntUXlaxEe; Aa[.l~aVEl tllv nQo~oA~ LTJe; sntQEnx~e; E onouOEC;, Sn EXEl ana [.lEva oWQEav LmvLae; «H AQxovon» [.lE nA~SElEe; Xnt [.lllvV[.lma nou OlOaoxouv tllv nvatQoCP~ xnt OLEYll.·.»· na ALya OWtEQoAEma 1:0 aXQoauiyXll yw m:QwwA1l Llle; avSQwmvlle; QLO E[.lELVEavauoo. 'YmEQa sEonaoE nYQlOLTJLne;,to fM-:ynAELo xnt til oocp(n aE nnQatEW[.lEvn XElQOXQOt11p·ma ... Llle; cpVOlle;, tllv nQoomlx~ Llle; OU[.lcplALWOlle; wu avSQwnou [.lE W cpumxo EXEL OLll [.lIXQ~ n(8ouan LOU axOAELOU nEQl~aAAov ... 0 XOO[.lOe; aQaxoAouSE( n ElXE mJvtEAEOLEL [.lIn unEQ~a01l' Xnt EiXE AElLOUQy~O£l XmnAUTLXa. 'OLaV 11 [.lE flEyaAo EVOlmjlEQov LllV nQoBoA~ xnt OEV xavEl LTJv EUxntQ(a vn ExcpQaSUEAAn ,wv XEIQoxQotll[.laLwv xmaAciYWOE xanOlwv Ln mO[.lata Exaoxnv aElLTJ (JUyxLVI1~ LOU XaL to nQo~All[.lnUO[.lOLOlI navw OLIe; lOEEe;Xat ta [.lllVUaxo[.lll ana LTJv acpmll mJyxLvlloll, aAAOI nQoannSovonv va xQv\jJnuv xa[.lma tile; taLv(ae;. LUAAOY°<; ~pO~WOE ~E .~rtikmJl'V,,~·m TO CJUJ..l~OAIKO J..lTTpOUTl,I~'4;.~ iYJQ:J'~ vo Kapa~OKI TOU YAUTTTIl N. -.......... --"" ;;.,..;... .. ..;.;;:,:::;.;... -....... KaAa<poTIl TOU<; TTapaKoTw VEOU<; TTOU olafJEvOuv CJT~V wpun:e.1l TTEPIOX~ TIl<; Kapuo<; ~ EXOUV ~aSEIE<; KapUWTIKE<; pfl,E<; Kat olaKpfSIlKav TOOV TTVWl-laTIKo oTf~o: - MlxoAIl<; Ko~oUTIl<; (YIO<; EuayyEAfa<; G. ITTavou), avaKIlPuXTrlK£ OlooKTopa<; TOU nav£TTlCJTllfJfou naTPWV TIC; T9A£TTlKOIVWVlaKE<; EcpapiJoyE.<; - KaT£plva r. LTTavou, aTTECpolTllo£ lTPWTIl aTTO Til O)(OA~ J\oyoSEpam:fa<; TOU TEl naTf?wv. - <!>wTIl<; MIlTOOKo<; (YIO<; TIl<; AMKa<; MTTO~IOVEAOU H£A£lWOE fJE 19 Kat 11/13 Tllv B' TO~1l r uJ..lvaolou Kat KaTEKTIlOE Kat TO ofTTAWfJa AyyAIKWV ADVANCE.

noio OaxQlI xrn 01.01 [We; XOlW~O[.laorov [.l£ [Ila cpQEOXla, naQ8Eva ~laua co v' avaxaAUma[.lE XatVOUQYIEt; cpMBEt; ow Eyxaw tile; avSQwmvllC; oua(at; ... 'EBAma to xa[.loYEAa LlOV civ8QwnlOv tEQaoLw Xat Aa[.lnEQa, to xOQ~lla vo: tEVLWVOVLat Aft; Xl 11S£I,.av v' anouvasouv an' tou; W[.lOUe; OUe;LTJ L oxovn Xat LTJ~11~EQlU~llae; ~lOlle;, AEe;Xl ~SEAav vc ByaAouv cpn:Qa! Axouvu La evSoumaonxa oXOAla vu llXOUV oov Xa[.lnavEe; aVa01:am[.lEt;! Artci L' allAaXla LOll [.lllaAOU uou SEnll00UOav tWQa VEEe; EIXOVEe;' [.lC( uin, EXE(v11 rou yucptOU yAlOLQll0E ana to nAa(mo tile; rmvir«; xru n~QE oAoxaSaQll [.loQCP11. AULO to YUcp1:0xanou toy ~SEQa' xQaLOUOf 01:0 Eva LOU XEQI VtECPI Xat 01:' aAAO aAuo(Ofe; nou EOfQvav «OLIO aQyo~aOI01:fe; aQxoUOEt;» ... 'Y OLEQa oAoxaSaQoe; aXOU01:TJXE 0 Myoe; rou nOlllL~: «19aQLEI. LaXa note. eE v' aQLEI.I] wQa nou I]1/Juxrj 1:1](; aQx0150ae;xai rou Fixpio»,
XI.I]1fJuxrj IWV, nov MVWII:vI] LI]VE XQa~w, ea YWQraoovv lta~i;". H anaVLl101l a' aULO to EQWLTJ[.l·a EV O cLVat EVXOAll. LE o,n toUAciXIOLOV acpoQa LO YEVIXOtEQO ~~LTJ[.latilt; nQoomIX~C; LOU noAILW[IOU xat LOU nEQIEXO[.lEVOU toll X(Ala Ouo O1l[.laOla oQSwvouv m:AwQIEt; a[.lcpl~OAl£e; rcou ue; OlatllQEl Xat ue; EVLElVEI 0 oxfmlxW[.lOe;, 0 onoio; OLIlV Enox~ [.lae; XEQO~El XaSll[.lEQlva OAOEvo. xat nEQwaOtEQll a(YAll Xat xUQoe;. LE o,u ouo»; acpoQa Lll mJyxExQl[IEVll tomx~ XOLVWVLa [.lac;, xaSwc; OAOEva Xat nEQloomEQo qlnAEXO[.lat OLl]V xoQUWLLXll nOAnWtLx~ nEQLnELEta Xat \jJllAacpw 1:11VxaQuwnxll \jJUX~, rooo xru mo evrov« uxotico £U[.lEVWt; LO «[.lovQ[.louQo» ~IEtI]V xmacpanx~ anaVLl101l. <<... iva IlOVQlwvQO a:n:AWel] anavwei IlOV, iva IlOVQIIOVQO, XI.iIlOta~' iAEE: «19aQrEl...». . nQwtaywvlm~e; LWV Kopuoruxorv EOQtaouxwv llQw[.lEVWV Avyouatoe;, wQaloc; Xat [.lEYaAonQm~c;, av XaL AlYO xouQaO[.lEVOC;, OLEcpavlO~IEVOt; [.lE OLEcpavl EALae; XaL oxo(vou xmE~llXE xa[.l0YEAwVLat; LO nQOtEAEUWLO oxaAL ana Lll LXllV1l XAELVOV1:ac;w ~lau [.lE VOllf.ta.

o

yr.: 01. orixol. nov avacpEQovrm oro alwvlO EQWT1JfWYIO TI]V EvoTI]Ta rov xoallov xaewe; xal. OT1]V 0101.0001;1) anaV1:1)OI] Elvai. ana w noil]IlCl. wv AyycAov 2lXcAWVOV «fEQa OOOe;"nov avrjXEI. orl] mJMoyrj <<!1VQO{a'" B

* 0 BaaO ..1]e;An/3aOiT1]e; ElVa! xa01]Y1]T1f" ffJIAOAOYO" xat Xl}lTlXOe; AOYOTExviae;, YCVV11Il{VOe; OT1] XOVV1] xat El}ya~OJU'VO" OT1]VAOrjva.
BaOlMKou-Kouvo~a) LXOAll ACJTUCPUAOKWV,AS~va ......-..., - Mapfa AA. KapaJ..louMaSIlJ..laTIKo, naVETTlOT~J..lIO ASIl-

O

O.

£1TITUX6vTtC; mo

AEI-TEI

Ll. MoO)(ouPTl~ - M. <DUlTOnOUAOu r£paviou 7 - TTlA. 210 5236471

- rlwpyo<; n. KaAo~<; (YIO<; MaTlva<; <!>Mooa), APXIT£KTOVIK~ EMn, AS~va - E\IOCJO~H n. KaAo~, AyyAIK~ <!>IAoAoyfa, Ae~va - Ai\E~avOpO<; Av. LTTavo<;, OIKOVOJ..lIKOnavETTIOT~J..lIO, AS~va - navaylwTIl<; XapaAaJ..lTToTTouAO<; (Ylo<; ApyupouAa<;

.......................---VT~OU (MIlToouAla), VWV - Mapfa r. navaylwToTToUAOU (<!>oupvapll) natoaywYIKO, nOTpa - MlxoAIl<; Xp. LTTavO<;, TEl nAIlPocpoPIK~<;, J\aJ..lfa - Kwv/va MTTOKOU (KOPIl KIK~<; MTTouvTouPIl) TEl No0IlA£UTIK~<;, AS~va - EMvll Kmpoupou (KoPIl EuayyEMa<; Kompo), nalOayWylKO PESUJ..lVOU - EfiEVIl J\£1~aoITI], OpYOvwOIl Kat IIICX)(£IPICJIl ASAIlTIoJ..lou, LTToPTIl - LTTUpO<; rlawaKouAIl<;, J\OYICJTIK~ TEl, MWOAOyyfou - AIKaT£pfvll KapaJ..louvT~OU, OIKOVOJ..lIKO navETTloT~J..l10,AS~va - <!>WTIO<; MTTO~IOVEAO<;, 1li0iKil01l ETTlX£lp~OEwv, Aypfvlo - NfKIl rlawaKouAIl, TEl MIlXavoAoyfa<;, nOTpa - rlOvvll<; raAOvI]<;, rEWTTOVIKO GwoaAovlKIl - ACJIlfJ1va MTTO~IOVEAOU, TElllaoolTovfa<;, KapolTOa

01

0uyxwplavoi
xcopio sm

"CDS

olaonopas

«Hovrpoaovripuro» m:nv AVPIi\i1:(JO

EQwa6tEQoue; ana xci8E ciU1'] cpoQci EloaflE OUYXWQLaVOUe;nou ElVaL owaXOQltWflEVOl O1a ltEQm;a rou xoouou, vo EQXOVcaL oro YEVE8AlO torte tou; ~lE VOO1aAYLa, ELcE ~LOVOl ECcEfla~l, ue ltatOlci xcu EyyovLa, Yla vci «sEltOVEaouv» vo oouv OUYYEVELe;, auyxwQLavOUr;, ltaAWUe; ouuuo81']cEr; Xat cpLAOUe;XaL vo owaxEocioouv WX~L tou; O1lC;olcicpoQEC; cuvouaucinxEC; EX01']AWane; rou LUAAOYOU, ca «AQcEfllOlU 2008» nou ca AEflE CPE-

n

0"'[0

O"'[IS £KOnAWO£IS
tQLtO XaL 10 tEtaQtO - E~1']aE EuxciQlO1;Ee;atIYfl£C;, ~MltOVtae; to aUYYQuCPlXOtou EQYO v« avayvwQ~Etm xm uno roix «ElOlXOUe;». - H AYYEAlXr] Kcvcru-Kooxcqcrs ~QE81']XE savci 01;0 XWQlO flae; xcu nuQa~QE8IlXE «01a XQovla» '1lr; ltOAUayalt1']II£V1']e; t1']e;flcivae;. - 0 I'uivvrp; LavETallr; r]Q8E oro XWQlO UltO rnv AU01;QaALa. - LtO XWQlO r]Q8E UltO t1'] MEA~ouQV1'] XaL 0 VEaQoe; LltUQOe; A8. AciflJtC!e; (KaQU(OT1']e;OEUtEQ1']e; EVlcie;) Y fla~l flE 11'] xaQltWflEV1'] CPLA1'] LUA~la, XataYOflEV1'] UltO 11'] ~WXQlVr] XWQa t1']e; AatlVlxl'je; AflEQlXr]e; EA LaA~aVtOQ. "Euewov EUXClQWllWEVOl cno 10V ttiltO flae; xaL lCl «AQ1EflLaw 2008». 0 LUAAoyoe; roue ltQoaEcpEQE to Clvaflv1']01;LXO xaQCll3cixl, 8EAovlae; v' aVOLSEl olauAOUe; EltlXOLVWVLac; xm flE WUe; VEOUC;1lr; olaaltoQcie;. ' - Arto rnv AUatQClALa r]Q8av oro XWQlO XaL 0 HALClC;MltO~WVEAOe;-fxLouMe;. - Arto tnv AflEQlXll 11Q8E010 XWQlO o ITavaYLWt1']e; Mrro~lOVEAOe;. - Anti '1l fEQ~tav(a r]Q8E 0 I'uivvn; KaQm~ouAl1e; Xat ltEQClaE ClA1']alIOV1']tEe; OlUXOltEe;, OUflflE1EXOvtCle; oe OAEe; n.; EX01']AWaae; rou LUA1coyou, XWQLe; va naQaAELltEl va OU~I[.l,EtEXElxrn 011'] «flciX1'] '1le; OllAwnle; xm t1']r; nQEcpac;». - Alto rnv AUatQaALu r]Q8E 01;0 QlO xru 1'] EMv1'] ~EVE~1'] (XOQ11 tOU ftwQyou-Taa.v1']) fla~L ue rnv 8uymliQa t1']e; AcpQOOLt1']. Kat 01 ouo roue oLaaxEoaaav xm ltOAU xrn XOQE'tjJav flE laaXltlVlci WUe; ltaQaoomaxoue; XOQoue;. L1']flELWa1']: Zqtoiiue t1']V xornvon0'1'] ootov rc ovouoru ltaQaAEL1jJaflE: Av XQuaalEl. 8a auvEXLaouflE XaL 01;0 enousvo cpUAAO_

toe.
'HQ8uv cpEwe; to xaAoxulQl O1;1']V KaQuci: - 0 ITuVUYl(O'1le; Po~cir; fla~l flE c1'] aU~uyo rou Mrrtrvu alto rov AYLo AvOQEU Kuvouou«; (xct OAOl 8mlflciau[IE C1']VXOQEuuXl'j TOUr; EltlOESLO'llca). - 0 aOEAcpOr; COU ITE,!?Oe; Po~ciC; fla~( ~IET1']aU~uyo roo Ltu8oUAU. - H xOQ1'] totx; Ioxivvo Po~ci, 000vttmQoe;, flU~l flE to aU~uyo t1']e; ~1']~L KWtOlOltOUAO xrn. to ouo ltatolci roix, tOY AEWVLOU XaL tOY ITEtQO. 'Ho1'], OAOl ot PO~EOl uvaxo)Q1']auv yw tIl MEA~OUQV1'], OWt1']Qwvtac; tLC;xaAUtEQEe;UVa[lvl'jaElc;, OltWe; ol'jAwaav OTIlv ECPllflEQLOUflue;. - H AYYEAIXl'j KUQUIIOUVt~OU (HQwo1']) ~la~L ~IEt1']v EYyovl'j t1']r;. - 0 fLwQyoe; MauQoYlavv1']e; (Tuooyo-TcixIle;) taxuxoe; VOO1UAYlXOe; emaXEltt1']e; tOU XWQIO'U, *av ltaQwv aE OAEe; tle; EX01']AWaElr; tOU LUAAOYOU, tQuyouollaE aU8EvtlXci ltaAlci 01']flOtlxci tQuyouola XaL ltEQuaE aA1']aflOV1']tEe; flEQEe; flU~L flE to ltOAucpaflEALUXO MaUQOYlUVVElXO aUYYEVOAOl tOU. MU~L tOU r]Q8E Xat 0 ywe; TOU XQr]010e;. - 0 ITavaYlWt1']C; ~EVE~1']C;, rto u E~YUAE 10 6EUtEQO ~l~ALO cOU 10 «Metnvcom» - Xat E1Ol~lci~El XaL to

I!Arj_80e; KOapOU napaKOAOu8I}o c OLO ~I}llOLlKO ~xoAdo LIJ.e; AYPIAhoae; LI}V 8EULPIKrj_ ncpdo tuorj «Iluv cpoxovrjpc cu» LOU N. rKOYKOA IIOU CIIQl~E apWLOLEXV1KU I} 8EULPIKrj_ 0lluoa LI}e; «ApyOAIKrj_e; IIOAlLWLIKrj_e; Ilpo tu0I}e;» lIE LI} OlOaOKaAia LOU NiKOU 'I'opuuoprj. ~LI} q>c.noypaq>ia 0 8iaaoe;, petri to "(CAOe;LI}e; rrcpd-

OLaOI}e;, IIAawlOullEVOe; uno LIJ. ~rj_llapxo Muvopac; Tirivvn KPIEKOUKll-Mno~lOveAOU (TOOAlU), "(0 ~rj_llapxo Au p x efo c ~I}llrj_LPI} ~KOUq>I} KUl LOV npocopo LOU ~ulloyou Koxrtc TpfXa. (EIIlOI}pofvoupe LO YEyovoe; on LOOO IIOAU UPEaE IJ. IIapuOWOI} nou IJ. ~rj_llapxoe; Mcvopuc LI}V npoypuppriLWE KQl vru W ~rj_1l0 LI}e;).

Tpia KapUWTIKa BlpAia
H aunri r o o cxoncfo o EivOI yEll om uno KOopo, nou aKouEI ue 8pnOKEU1IKri EunoBEIO OUO EIOIKOU<;IEnE1nl IE<; - IOV ITauno Xapollri ana r nv A8rivo KOI IOV «OIKO» 1I0<; Booilln I\EIBoOItn - va IOU<; 1I1?laVE liE EyKW1I10GIIKO lIoyla Yla 10 BIBi\fo nou EByonov <PEIOS.IPEI<; ovxcoprovof lias. o ITPOKEIlOl vic 10 BIBi\fo «Anov8101IO nooYPo<pIO" me Kopudc» IOU uerpvri0'10 AflEKOU KOKOOlopn, 10 BIBi\fo «Kcptxi 1815-200h IOU KWGIO Kcrosvn KOI 10 BIBi\fo «0 lIEIOvoGIns» IOU Ilovov. LlEvEzn. H EKorinwan 0lav8imnKE liE 10 Kflapivo IOU KWGIO Adpnc, 10 nopcoooioKO IpayouOI IOU Ficopvoo Muopovrovvn KOI tn ouvxpovn 1I0UOlKri IOU NiKOU Mnno<pa. ~m aUVEXEIa 0 xoouoc nopmconoofmoe 10 EVOlaqJEPOVvroxepoVtEP IOU rlwpyou Avrcoviou «H Apyoi\foo nou <PEUYEI.EnoKonou8naE qiovonon-xepcopu IWV ouvvpuqierov, voonusc YKloaE<; KOI onllo nopOOOOlOKO qiovnrd EW., 11<; sropeoovoxnsc WpES... p

xw-

Euxap1.o1:ic~
Xoopic tnv E8EnOVtlKri epvcofo KOI n., npooqiopec KonOlWV lIci1wv KOI <pinwv IOU ~ui\i\oyou, n snnoxio IWV <Apreprofeov 2008» OEV80 ri10V E~aa<pafllopsvn. 130 ava<pEp80uliE oe lIEPIKOU." nap' on onopxsr 0 Kivouvo., xrinoiooc va napaflEiljloUlIE: • To xpoot nou npooqiepfhuce one EKOnflWaEI<; i10V npooqiopri IOU Hflia r ~EVE.zn-BpEa1O,10<;oivononoc ~ouBixo KOI IOU AflEKOU Flonconuponoonou-Tzwnn. • 0 rpocpvoc MnOZIOVEflOU me Kopuli., npooE<pEpE 50 KIM IjlWlIl. • 0 Xpriotoc Kupnvrzounnc npoos<pEpEov8n. • 0 AvopEa<; KouYlo<; npoorxpepe lIUu KOI KEpri8pE<;EKflEKlri<;nOlo101O<;. • 0 BayyEnn., A. ~EvEzn<; xrn 0 rlown., MnOZIOVEflO<; (Xpdnoc) aVEflaBav IO ipriorpo 010 aouBnoKla. • 0 Oovconc ~Enri., KOI 0 ~nllritpnc MnOZIOVEflO<; VEflaBav IO KOIjlIa 1I0 011.,voupvonooaec. • 0 I\wIEpn<; Xproronooeoc tnOl~E a<plnOKEpow<; pe 10 Kflapivo IOU 010 MnpaKmmlKI. • 0 lInapllna-<PUlmna<; Mnoovtoopnc liE VEOVIKO a<ppiyo<; KOI «a~EauvEproto» lIEIE<pEPE 11., KapEKnE<; GIO Mnpoxcrodm. • 0 NiKO<; KoOiJ0<; (<pUlwpla) OIE8EaE IO qiopmvo IOU vic va KOVEIlIE1O<P0PE<; ~ui\i\oyo.,. 0 EUXaplmOlJlIE oxopn: • T ov Flovovuom MnOZIOVEflO, novioui (YIOIOU Mnroo-Mnooon), 0 onoi0<; Bori8naE, lInxoVOYP0<PIKO, vm va Kowpna8Ei 0 KOlonoyo<; oovopopnIWV me E<pnllEpioo<; poe, • T ov Fuivvn KopKaflElIn, 0 onoioc npooeqispe vporpefo Km Ka8ialiOlo mo~ui\i\oyo.

wmUJJm.~~
nOpaAAIlAo flE TIe; ~pO~EUOEIe; TCOVVEWV TTOU 0lOKPl81lKOV OTOV TTVWflOTlKO OTI~O, TO 1010 flTTpOUT~IVO Kopo~aKI, TO LlIOIKIlTIKOLUfl~OUAIO TO «OTTEVElflE» KOI OE OV8pfimoue; Tile; rrpocooocc, TTOU flE olacpopOue; TpOTTOUe; OUVE~OAOV OTO EPYO TOU LUAMyou ~ OTIlV TTpO~OA~ Tile; TTEplOx~e; Tile; Kopuae;. To OUfl~OAIKOKopo~aKI rrripov: • 01 «VUcpEe;»Tile; Kopuae;: AyyEAIK~ r,OVVEAou-novayIWTOTTOUAOU, Koelly~TpIO, Y'O TO TTOIIlTIKO Tile; EPYO' Il EMVIl <DMooa y,a Tllv EPWwITIK~ oouAEla yGpw aTTO Tllv TTaeaoooll' 11 r'Ovva Kp'EKOUKIl-MTTo£:;IOVEAOU, Ll~flopXoe; Mavopoe;, Y'O Tllv OT~PI~1l TOU LuMoyou. • 01 oUflTTapooTaTEe; TOU LUAMyou: AA. naTTaoTTupoTTOUAOe; (T~wAIle;) TTOUTTapO)(wPlloE OWPEav OTO LuMoyo TO flEPfOlO TOU 01KOTTEOOUaOlaipnou onlv EAIToa' Llllfl~TPIle; <D. AEI~aolTlle; (Aayoe;) Y'o Tq owpEav flETocpopa flE TO TTouAflav TWV OUYXWPIOVWV flae; OTO flovaOT~pl TOU Aylou naTaTTIou· rlwpyoe; novoy,wToTTouAoe; «I\OTPO», v,a TIlV aOlaAElTTTIl UTTOOT~PI~Il, 1l81K~ KOI UAIK~, TOU LUAMyou OTTO TIlV 18puo~ TOU flEXpl Kapva O~flEpa' LWTllpia AaflTTo-XpaTTa Yla Tllv E8EAOVTIK~rrpoorpopc Tile; Ka8we; KOI TWV TTOIOIWVKOI EyyOVIWVTqe;, OTIe; OlacpopEe; TTpOKTIKEe; 80uAEIEe; TOU LuMoyou. • 01 VEOIETTEVOUTEe; Kapuae;: Tile; rlOvvlle; KapKaMfllle; TTOU0llfl'oUPY'lOE TOV =Evwva «AyplopOOIEe;» Kal o 8wooolle; Moupovrcvvqc TTOU 0llfl,ouPYlloE EVOouyxpovo TUPOKOflEIO, oUfl~aMoVTae; KOI01 OUO OTllv av6nTU~1l Tile; TTEpIOx~e;flae;. AKOflll TO «ETTa8AO» TOU KapO~IOU £Aa~av: 0 OUVTO~1000TIl8Ele; yloTpOe; Mlflll<; KapOflOUVT~O<; Yla Til flaKpoXpoVil laTplK~ TTpoocpopa TOU Kal v,a Tllv a~loAoYIl ouyypacplK~ TOU opoOTllploT'1Ta. Ta TTOIola, 01 OOEAcpEe; rEWpYIO KOI Avoplav OLlEvE~q, '1 MaplTTEvf1 KOUOKOUK'1 KOI '1 Aoplav~ XpIOTOTTOUAOU, Y'O Til oUflflETOX~ TOUe; OT'lv EKO~AW0'1Y'O TOUe;EKTEAwflEvoue; KapuWTEe; TTaTPIWTEe;. TEAoe; TO Kapa~aKI 0 LuMoyoe; TO TTpOOEcpEpEWS avaflW]OTIKO OWpO OTOUe;olacpopOue; IuMoyoue; KOI cpopEfe;, Ka8we; KOI OE navETTIOTIlfl'OKOUe;, EIO'lY'1T£e; ~ aMoue; O~IOAoyoue; av8pWTToue; TTOUouvEpyaOT'1KE fla~f TOUe; OTO TTAofOiO TWV «ApTEfl,ofwv 2008».

H tvap~n }Ja8n}JcrtWv

XOPOu

KaAouvtOl and to LlIOIKntlKO rUI-lj3ouAlo tOU ruAAoyou 01 cvola<pcpoI-IcVOIyovcfC nou 8n16uI-Iouv ta nalolo tOUC va napaKoAou6noouv ta l-Ia6nl-lata va napaj3pc60uv OC oUYKeVtpWOnou£:nmon nou 6a yfvcl to roj3j3atO, 4 OKtwj3pfou, OtiC 5 to anOYWl-la omv af60uoa tOU Llnl-lOtlKOU rxoAcfou. H OUl-il-ictoxn OAwv tWV YOVf.WVKpfVctal anapafmm.

i

loui\,O$-AUVouoros 2008

l

Mcpu
crepe orto 64 OAOKATlPO nou nepfueY vov olKoiwall,TOUe;Tll1rl81lKOVXPOVlO,EKTEAEal1eVOl 01 7 orto IEPIlOVOUe; KmoKTIlTee;.
Kopuorrec;

, CD"lU

navayl(a)'[onouilou
EK0rlAWall nou tlTOV nAOlO"lWl1eVIl I1E KoMlTEXVlKO rtpovpcuuo KOpUWTlKIle; eunveuonc, 0 110UO"lKOe; NiKOe; MnM<poe; eypmjJE TOUe; aTiXoue; KOl Til 110UO"lKrl OUO TPOYOUOlWV O<plEpWl1eVWv ern I1Vtll11l TWV 7 rrcrpuortov TO onoio rpovouonce ouvoceuouevoc cno TO «OllOOVOKl» Tile; Kcpucc Avopiovo xororonouxou. Tacccprc veEe; HIe; Kopuoe;, 01 OOEp<pee; IEwpyio KOl AVOPIOVO LlEVe~'l, Il nEpmevn Kouoxouxn KOl Il Avoptovo XplaTOnOUAOu KOrcouvxtvnouv TO nOAunAIl8ee; cxpoorripro I1E TTjV onOYYEAio WiKOlpWV aTixwv Tile; AO'lKIle; Kopuwnconc rtourrprcc nOVOYlWTOe; Porrrn, Tile; onOKOAOUI1EVlle; KOl "=mOAUTIle;», TOU IlaWIl Ptroou KOl TOU Tcoou I\Ell3ooiTIl. MEaTee; rlTOV KOl 01 nopElll3aaEle; TWV aUYYEVWv TWV EKTEAEa8evTWv, TOU nomrn Ln. KOPOIlOUVT~OU KOl Tile; ooaKOAOe; Mopioe; Lloype, 01 ortoiec Olll100"lEUOVTOl oe aMEe; aTtlAEe;. Tuuroypovo IlE TIe; OIlIAiEe; npol3oMoTOV aTIlV 080VIl <PWTOyp0<PlKO UAIKOono rnv EnOXtl Tile; KmOXrle; TO onoto ernIlEM81lKOV Il vnrucvorvoq EMvIl Lnovou KOI 0 LXOAlKOe; LUlll3ouAoe; A/81110e; EKn/alle; neTpOe; LnoVOe;. LUVT0I10Ue; XOlpETlaI10Ue; onllu8uvov 0 BOUAWTrle; I. Movurrrjc, 0 NOIlOPXlOKOe; LUlll3ouAoe; K. MlxoMnouAOe;, 0 AVTl0rlIlOPXOe; Apyoue; E. Xpuaov80KonouAOe; KOl 0 LlJ'llloPXoe; l\upKdoe; Lllll1rlrpnc LKOU<Plle;· 0 YVWaT0S 0YWVlaTrle; KOl nOlllTrlS BoyyeAIle; KAooouxoe; onllYYEtA.E ernxrnpo noilll10 TOU YlO TOUe; EKTEAEapevOUe;. To rtpovpouuo oK0l10 nEplA.6.l1l3ovE olllA.iEe; orto TOV npoeopo TOU LlllllOTlKOU LUlll3ouAiou l\upKdoe; E>Eoowpoe; nOVOYlwTonouAo YlO Til aUVOAlKrl npootpopo TWV KOPUWTWV aTOUe; OYWVEe;TWV EAArlVWV, YlO EAW8Epio, AVE~Cl;PTIlo:io KOl KOlVWVII~rl npOOOo. 0 nOVWlaTIlI110KOe; XOPlle; A80VOO"lOOlle;, lliAIlaE YlO TIlV monOLLO TOU LopaVTO KOl TIlV E8VlKrl Avnoroon crnv onoto a'l110VTlKO POAO enOl~ov 01 oaaKOAOI. H wpoio OUTrl EKOTlAWO"'leKAElaE IlE TOV E8vlKO Yuvo KW OKOAOu81lO"E nopaOOO"lOKO KOPU.:llTlKO KepOal10 IlE 110KoPOVlO YKOYKEe;, rupormrcpro, TUpi, XOA!30, EAlee; KOl VIlaTiO"lIlO ortrruco YAUKO uno TOUe; ouvvsvetc; TWV OOIKO aKOTWI1£VWV. TIlV EK0rlAWall riunouv IlE Til nopouaio TOUe; 01
To TTEpU:X6}JE.vO TI]e:; 0rUoe:; TOU npotopou TOU ,11]}JOTIKOU LU}J{3ouMou IIUpKEfOe:; Kat }JtAOUe:; TOU nOAITIOTIKOU LuU6you Kopuoe:; ~ «To ApTE}JfolO», ,

H 0l.lliUa '[ou 9.

H KWVOTaVTiva raAavll xai 0 Fuivvrp; KaTolpJU:Allt;, VU)naVT(!Ot. H KWVOTaVTiva raAdVll, 0XEOOVatwvo{Jta, yta 64 OAOUA11(!aX(!OVta, uavovmt; UOJl:lfO TlJV ua(!otd Tllt;, {JW)VEt TlJ Xll(!Eia xar Tll uovagui xai xeouuive« uuiv asaivmon oro «ytati» nov XaTaT(!WEt Ta ow(Jtxd Tilt;

H aEI1V~ rrorouorucn EKOrlAwall, eYlvE rnv iOlO IlI1EPOI11lVlo, 5 Auvouorou KOl aTOV iOlO reno, aTO npocuxio TOU Ayiou BoatA.£iou Apyoue;. 01 7 EKTtAWJ.leVOl orto TIlV nEplOXrl Tile; Kopucc; rlTOV: 01 ooaKOAol Ln. KOp0I10UVT~0e;, En. nonocnuoonouxoc KOl 0 KWaToe; LTE<pOVOKIle;, rtou KOTOYOTOV crto TIlV KPrlTIl KOl urmperouce ern <l>peYKOlVO, 0 K. LlOYPEe;, onovovoc TOU «merov Lloype, TO Oi3£P<PlO Ftoipvoc KOI 0 OEKOE~OxpOVoe; OOEp<pOe; TOU NiKOe; MnOUTaeAIle; K08we; KOl 0 noVTpEl1eVOe; aTIlV Kcpuo IlE TIlV KWVaTOVTivo 10AOvn OaTUVOlllKOe; IlOVV'le; KmaillnEAIle; cno TO BoO"lA.OKl Adoe;. H H EK0rlAWO"'l op/laE I1E rprocvio nou TeAEaE rpiIlEArle; 011000 lEpEWV onOTEAOul1EVll cno TOUe; KopUWTEe; lEpde; rtortc-Flortovrozf Tile; NEl1eOe;, TOV nOVOVOaTclO"'l Pdrrrn TWV lpkov K08we; KOl TOV noTepa nOVOYlWTIl Ko~o, E<PlllleplO TOU Ncou TOU Ayiou Bcotxstou Apyoue; 0 onoioe; IlETe<pEPE KOl TO XOlPETlal10 TOU KWAUOI1EVOUva nopo13pE8d LE130allloTmou MIlTponoAiTIl ApyOAiooe; K. OIKOVO110~. Kupiwe; EK0rlAWall OVOl~E orto TOUe; npoeopoue; TWV OIOPYOVWTWVLuMoywv, KWaTO Tpixo KOl NiKO KOPOOPOKO, TO OE aUVTOVlal10 Tile; dXE 0 LXOAlKOe; LUI1130uAoe; A/81110e; EKn/alle;, Ilsrpoc LnoVOe;. To onoxoxurrrripm TTje; TlllllTlKrle; nAOKQe; IlE TO ovouoro TWV EKTEAEa8EVTwv nctprornov, rnv ernl1eAElO Tile; onoioe; d~E 0 yMmlle; IEwpyLOe; 10A.6vnc, eKovov 0 AVTlOllpOPXOe; Apyoue; K. Xpuaov80KonouAOe; KOl 0 LlllIlOPXOe; l\upKdoe; K. LKOU<pile; uno TIlV Olyioo TOU onoiou TEAouaE Il TlllllTlKtl

o FtW(!yot; MnovTOiAllt; (Ftw(!yo-Atat;) «at. 'I Evooxia Pdsttn, 11onoia f~lloe x1f(!a via 60 OAOXAll(!a X(!OVta. To
E(!WTllpa eivai ytaTi axoua TO oVYX(!OVO YE(!paVtXO X(!dTOr; bev ano~llPtWVet ra (Jvpam nov dOlxa fl;ovTwoe;

aUYYEVEie; TWV EKTEAEallevwv, noMoi KOpUWTEe; KOI OPKETOi EKnOlOWTlKOl. AnD TOUe; aUYYEvEie; nopovrec tlTOV 01 E~tle;: 0 Eyyovoe; TOU Ln. Kopo110UVT~ou, LOl1ljJwviOlle;, 0 85Xpovoe; Xprioroc Kmail1nEAIle; nou tlp8E cno TO BOO"lAOKl HAdoe;, I) Mopio Lloype, 0 E>. Mnouroexnq KOI OPKETOi OMOI KOPOIlOUVT~oiOl, nonoanuponouAoiol, Koroiurtexotor, Lloypoiol, Mnourcexolor K.a. AuaTUXWe;, Il rtovro ono 64 XPOVIO XTlPO TOU Ilavvll KmoillnEA'l, KWVaTOVTivo 10AOV'l, 0XEOOV OIWvo1310, OEV IlnOPEOE va rtopoctet, K08we; emonc KOI 0 OOEp<pOe; TOU K. Lloyp£, 0 l£"poljJaATIle; uncpunc-Mrrrcoc Lloypee; nou noxu 80 TO tl8EAE OAAa rtptv on6 AiYEe; l1epEe; ortooriunce Ele; KuTeAoe;, OVOIlEOO aTO nM80e; OIOKpivol1E TOV npconv LltlllOPXO Apyoue; K. KOAlYAlaTIl, TOV npconv AVTlOTlIlOPXO l\upKdoe; K. I. Lnov6 K08we; KOl LXOAlKOUe;LUI1(30UAoue; Tile; nEplOXtle;·
pLOY.

OU}JjiOAry KClI ",.". TI]V TTpOOCPOpo TWV KOPUWTWV KOTO TOUe:; ayWVE.e:; TOU E.AAI]VIKOU tBvoue:; ylo EAWBE.pfo Kat AVE.C,OpTI]OJO OTI] veorrepr; EAAI]VIKry taropicx. Mtoo oTT6 }JIO j.lE.OTry tropoootaaq, 0 0j1IAI]Trye:; fplC,E. cpwe:; - }JE. TOV TTpOOryKOVTO OE.jiOO}JO Kat }JE. 600 E.PWVI]TlKO TEK}JryPIO dXE. uTT6tfJI] TOU - om I]pwIKO KOTOpBw}JOTO Kat TI]V ooroeooia TWV KOPUWTWV, C,EKIVWVTOe:; oTT6 TOV OTTE.AE.uBE.pWTIK6 oywvo TOU 1821 KW CPTOVOVTOe:; we:; TO 8' noyK6o}J10 T}6AE.}JO, }Jta_o oTT6 }JI,O OAAl]yOPIKI] av acpop a OTI]V oyplo O}J0pCPIO TOU CPUOIKOU TTE.pl{30AAOVTOe:; TOU Apn}Jlofou KW TI]V TTOAIKOpOC;UVI] - O~TOXry - OKA'lPOOO TWV VTOTTlWV I]pwwv KW TTE.OOVTWV. nJO OUYKEKPI}JtVO, ovOcptpBI]KE. OTOV C,OKOUOT6 OTTO TI]V ETTOVOOTO01] TOU 1821 KOTTE.TOV rlOVVOKO ,10ypt, cpfAO KW OUVE.pyOTI] TOU 8E.6Siupoo KOAOKOTpWVI]. 'OTTWe:; ovtCPEpE. OTI]V O}JIUO TOU 0 8E.60wpoe:; novOYlw-r:6TTOUAOe:;, oU}JPU;vo }JE. E.TTf01]}J0 E.yypmpo TTOU jiPIOKETW OTO fEVIK6 ApXdo TOU KPOTOUe:;, TI}JryBI]KOV OTT6 TI]V T6n KuBtpvl]ol] KW OTT6 TOV {30OJA/0 TI]e:; E,Uoooe:; 'OBwvo Kapoibre«; YIO TI]l/ TTpOOCPOpO TOUe:; OTOV oyWVO TOU '21 ylO TI]V EAwBEpfo KW TI]V AVE.C,OpTl]ofo Tfle:; traiptbcxc, 0 8EOOWpOe:; IlavaviarroTTOUAOe:;OUVtXIOE. TI]V ovocpopo TOU OTI] OU}J}JE.TOXry TWV KOPUWTWV OTOUe:;{30AKOVIKOUe:; TTOAt}JOUe:;, UTTE.VBU}Jfl,OVTOe:; OTOUe:; OUVTOTTfne:; KW TOUe:; TTOpWPIOK6}JEVOUe:; TOV I]pwIK6 xo}J6 TOU KOpUWTI] POTTTI] 011] }JOXI] TOU LKpO. Avocpopo tylVE KW OTOUe:; 40 Kapoarrec, peptro! OTTO TOUe:; otroiooc; E.TTtOTpEtfJOV OTTO TI]V A}JE.PIKry, 6TTOU ryTOV ueravoorec; TTpOKE.I}JtvOU vc TTOAE}Jryoouv OTI]V E.Korpcrreia Tfle:; MIKpoofoe:;, oU}Jcpwvo }JE. TI]V EPWVI]TlKI] ypocpfoo TOU yloTpOU Mf}J1] KOpO}JOUVTl,OU. 0 KapUWTI]e:; MIXOAI]e:; ([)Uoooe:;, CPWTIouevoc; TTWOOYWyoe:; KOJ vevvc/oc j10XI] Tryc:;, 0 otrotoc; T1j1ryBI]KE Ylo TI]V aviipekx TOU OTI] }JOXI] TI]e:; Tl,ou}JOy/oe:; TO 1912 oTT6 TOV TOTE TTpwButtoopvo EAWBtplO BEV/l,t!.O, 6E Bo }JTTOpOUOE vo TTOpOAElcpBEf OTT6 TO 10TOPIKO XpovoA6ylO TOU O}JIAI]Try. H I]PWIKry OTOOI] TWV KOPUWTWV OUVE.XfOTI]KE Kat OTOV 8' nayK60}JIO, ottc; YE0}J}Jte:; TOU 80u LUVTOY}J0TOe:; TTOU EOPE.UE OTO NOUTTAIO, KW Myo apvorspa ottc; O/OCPOPEe:;OVTlOTOOJOde:; oPYOVWOEIe:;. EIOIKry uveia tYlVE KW OTOUe:; 31 OOIKOOKOTW}JtvOUe:; Kopuwne:;, 6TOV 0 8' nOyK60}J10e:; FloAE.}JOC:; fXE. TT10 KpIBE.i, Sivovrac; oK6E }Jo }JIO E.c,ryyl]ol] Y/OTf I] Kopuo ooYKOmUYETw }Jol,f }JE ttc; OAAEe:; }JopTUpIKte:; TT6Af.le:; KW XWPIO TI]e:; E!.7Io-

~:;f!i~f!~~~ ... :

Sc«;

o Ev.

lIavayonovAor;-Mov},aTOu!iTllr; ue tn yvvalxa TOV Totiva. AJro aVTOVd(!XlOaV tu; {Ja(!{Ja(!et;EXTEUoett; ot rE(!pavoi TOMall TOV '44 rnv EJ..tToa

O}J/AI]Trye:; tMEIOE. TI]V o}JIMo TOU Tovfl,oVTOe:; 6n eivcu 01]}JOVTIK6 KW raoroypovo xptoe:; uoc; vo }JI] AI]O}JO- . vou}JE. TI]V 10TOpfo YloTf Aoof xwpfe:; IOTOplKry }Jvry}JI], xwpfe:; TTOA/TIOTIKry TOUT6TI]TO KW XWPIe:; TTOpOOOOI] EfVat KOTOO/KOO}JtVOI VO EKCPUA/OTOUV Kat TEAIKO VO 0CPOVIOTOUV.

o

'Eva

f.1cynAo

f.1CVClavanaVtl}tO
OUYYEVEle:;, axaplOTOI KOI WEpynq8EVT£e:;. Ma~f TOU ETTfoqe:; OUVEAapav Tq vovcnco TOU KOI aMoue:; TTEVTE aOXEToue:;, aOTTAoue:; KOI <puOIKa a8woue:; OUVTOTTITEe:;, TTOU OUVETTEOE va olavuKTEpEUOUV OTOV fOlo xwpo. 01 DUO E~ auTroV ~Tav oaOKaAOI. ITq OuvEXEla, TTplV KaAa KaAa ~qiJEPWOEI, TOUe:; Eowav fJE TPIXIEe:;, TOUe:; rrpormxoxroov pavauoa, TOUe:; rorrrfvcooov, TOUe:; AOIoopqoav fJE Ylouxa"fopaTa, PpIOlEe:; KOI OTTPW~IEe:; KOI TOUe:; KaTEj:Saoav aTTO TO POUVO ~UTTOAqTOUe:; KOI TpEXOVTae:;, TTplV <pWTIOEI, oov va ~8EAav va TTpOAapouv KaTI, fJEoa aTTO flOVOTTaTla KOI pEfJaTIEe:; KOI TOUe:;TTapEowoav ovcvopo OAOUe:;OTO Apyoe:; «we:; TTpopaTa ETTI o<pay~V» OTO rEpfJaVIKO <ppoupapxEfo, TqV KOfJaVTaTOUp, oqAao~ OTO OTOfJa TOU AUKOU. 'Eva iJEyaAo YlaTI! MEVEI ovrrrrrrvr qr o orro TOUe:; <pUOIKOUe:; KOI afJETavoqToue:; auTOUpyOUe:; 64 XPovla fJETa. rlaTf TTlaOaVE auTOUe:; TOUe:; OUYKEKPlflEVOUe:; EK£lVO TO ppaou KOI oxopo YlaTI TOUe:; rrcpsficocov OTOUe:; rEpfJavoUe:;! OJ rEpfJaVOI, aMo TTOU OEV ~8EAav, wxapfOTqOav TOUe:; ouvcpvorsc TOUe:; Kal fJE ouVOTTTIKEe:; olaoIKaoIEe:;, fJETa xapae:;, TOUe:; EKTEAEoav KaJ TOUe:; E8aljJav OE KOIVO Ta<po, aOToAloTOUe:;, aljJaAToue:; KOI aKAauToue:;, XWPle:; TqV rropooofo OUyyEVWV, TqV ETTOfJEvq vUXTa, TTplV aVaTEIAEI 0 ~AIOe:;Tqe:; 5qe:; AuYOUOTOU 1944, aTTEvavTI orro TOV Aylo BoO(i\EIO, OTqV avaToAIK~ oX8q TOU ~EpoTToTapou MyEe:; qflEpEe:; TTplV ~EKoufJmoTOuv, OPIoTIKa qTTrWEVOI, aTTO TO Apyoe:; KOI EAW8Epw8E1 q TTaTpiOa fJae:; orro oauToue:;. (H EMaoa flae:; iJTTOpEi va EAw8Epw8qKE, 01 OUYKEKPlflEVOI ofJwe:; aOIKooKOTWfJEVOI OUYXWPlavOI flae:; OUTE 0lKaJw8qKav OUTE TIfJ~8qKav aTTO TO ernoqpo EAEU8EPO l(.paToe:;. 1\,\,\0 Eva fJEyaAo ovcrrovmro YlaTl! Xperoorrp«; va rrspcoouv 64 oAOMqpa xpovla, Yla va yfVEI orro TOV npOOOWTIKO Iu!J.oyo Kapuae:; KOI TO LuMoyo L'laoKaAwv Apyoue:; q rropoocc £KO~AWOq TliJ~e:;, XpEOUC:; KaJ iJV~flqe:; vro TOUC:;£TTTa 00Ao<povq8EVTEC:; KopucoTEe:;aTTO TOUe:; KaTaKTqTEe:;. ria TO AOYO aUTO TOUe:;a~l~ouv KaJ TToMa ouyxapqT~pla). IUfJ<pwva flE EyKUPEe:; flaPTUpfEe:;, OTIe:; TTpOOTTa8£IEe:; KOI OTIe:; fJEOOAapqoEIe:;, TTOU EYlvav KaJ EYlvav TToMEe:;, TTpOe:;TIe:; TOTTlKEe:; YEPflavIKEe:; apXEe:;, aTTO <piAOue:;, OUyyEW:fe:; Kal aAAoue:; TTapayoVTEe:; Tqe:; Korvcovurc TOU Apyoue:;, Yla va TOV aTTEAEu8EPWOOUV, 0 LTTUpOe:; KapafJOUvT~Oe:;, TOUe:; orrovrqos fJE UljJqAO af08qfla w8uvqe:;, ayWVIUTIKOU TTVEUuoroc, XpEOUe:;, TTaTpIWTIOfJOU, aATpOUIOflOU KOI ovapormopou, we:; oaOKaAoe:; KOI we:; 'EAAqvae:;, a<pou TTpWTa TOUC:; wxapfoTqoE Yla TO Evola<pEpov TOUe:;, OTI 8a OEXOTav TqV KOAaKwTIK~ TTpoTaoq aTTo<puAaKlo~e:; TOU, UTTO TOV paOlKo opo va a<pqvav EAEU8EpOUe:; KaJ OAOUe:; aVE~aJPETWe:; TOUe:; oUYKpaToufJEvoue:; TOU, EK TWV oTTofwv fJaAIOTa 0 Evae:; UTT~P~E KOI fJa8qT~e:; TOU mo axoA£lo. 'OTTWe:; ~Tav avafJEvofJEVO OE TO oEXTqKav 01 r EpfJavof KaJ TOV EKTEAwav fJa~f fJE OAOUe:; TOUe:; aMouc:;. E~afpwq EKavav fJOVO Yla Tq ou~uyo TOU. ME TO TTapaOEIYfJa TOU aUTO, KaJ TqV EV YEV~I oTac;q TOU" MYE~ WPE5 TTplV EKTEA£: OTEI, O<ppayIOE fJla L,wq YEfJaTq TTpoo<popa OTO KOIVWVIKO OUVOAO KOI EOEI~E Yla aMq fJla <popa TI oaoKaAoe:; KOI TI av8pwTToe:; ~Tav. ME TOV TTpOWpO KOI aOIKO 8avaTO TOU EfJElvav XWPle:; TTpOOTaOla: H yuvalKa TOU EUYEVla, q aVI1AIKq KOpq TOU LO<pla, EVVEa XPOVWV, 01 qAIKIWiJEVOI yOVEle:; TOU (0 TTaTEpae:; TOU ~Tav TU<pAOe:;) KaJ EKaTOv TplaVTa ETTTa (137) TTaJola TOU XWPIOU OIXWe:; TO 01KO TOUe:;L'laoKaAo. Alwvla q flv~fJq Tou L'laoKaAou ITTupou Kapaf.l0uvT~OU KaJ TWV aMwv EKTEAE08EVTwv-8ufJaTWv H l)auxaAa MaQia AaYQE, aVl1jJla rou Kolu"ta AaYQE, u"tl]v Ol1lHa "tl]£ U"tl]V EXI)1jAWUl] EinE: Korv/vo; L'laYQE<; ~ KroTOO NTaYQE<;, ~TaV 0 ClEUTEQOTOXO<; yw<; WU rEWQYlOU AcYQE XaL TTj<; MaQta<; cI>Mooa. ElXE Mo aClEAq:Jla: TO ATj[,l~TQW L'laYQE (TOV naTEQa [tOU) XaL ~lta aClEAq:J~ TTj ZW~, nou nE8avE noM [tlXQ~. EClw 8a nQEnEL va GUf-lnATjQWow on, unaQXEl Xl Eva<; TQtTO<; aClEAq:JO<;,0 BaOtATjC; ano aAAO ya[,lO TOU nannou uou, Knvovrxci, 0' aUT~V EClw TTj 8EOTj, 8a EnQE:IT:Evo. EtVaL an6ljJE 0 naTEQac; uou, 0 [,IOVO<;aQ~loCllO<;, yta va [,ItA~OEL yta TOV ayanTjf-lEVO TOU aClEAq:JO. '0 [,IW<;,ClUOTUXW<;, nQtV cno 22 Tj[,lEQE<;Eq:JUYEXl aUTOC; coto TTj ~W~, orpoti nQOllYOUflEVW<; EtXE TTj CluOTUXta va xaOEl OE VEaQ'f\ TjAlXta TTjV ayamWEvTj TOU yuvatxa, T11vUq:JTj TOU Xat TWQa nQo<; TO TEAOC;TTj<;~W~<; TOU XaL Cluo ayanTjuevo TOU naLClla, TTjV Ilonn xru TO rtwQYo. To 8EtO «KWOT~» (ETOI TaV EAEYE 0 naTEQa<; uou) EYW TOV yvwQwa [AEOa ano Tl<; CltTjY~OEt<; TaU naTEQa fLOU XaL TTj<; [tTjTEQac; uou, aq:Jou EYw YEvv~8Tjxa nOAu [,lETa Xat orpou TOV ELxav EXTEMOEt. 'HTaV, [,lac; EAEyav, Eva oXt 1jJTjM, O[.loQq:Jo O[.lWC;naAtxaQL, [,IE noM xaM xaQaxT~Qa. "Htov Eva ayvo toonnvorcouso, rtou ClEV nELQa~E Xat ClEV EVOXAOUOE xcvsvcv, 'E~ooxE a!lEQl[,lVO !la~L us TOV naTEQa TOU (TOV nannou uou) to nQo~aTa OTIC;nAaytE<; TaU AQTqlIOLOU. ALYO XaLQo, nQlv CjJUYElcno TTj ~w~ 0 naTEQac; ~LOU,XaL OUYXExQl!lEVa OTO un' aQl8!lov 2.360 CjJUAAO TaU «AQYElaXOU Briurrtoc», !lE 1WEQO[l11vLa 13 Iouviou 2007, EtXE Et;lOTOQ~OEL ue AEmO[,lEQElU TU YEyovoTa, ClTjAaCl~ notoi Xat nwc; t;EYEAaoav TOV aClEACjJoWU, nw<; TOV smuouv Xat un~l [,IE aAAOUC; KaQUWTE<; TOV oCl1jYTjOaV OTa KQaTTjQ~QW TWV rEQf-laVWV, non oTEya~ovTav OTO L'lTj[,laQXELO TOU AQYouC;. EXEt, ouuqxovu mrvro !lE TTj f-laQT1JQra TOU naTEQa [lOU, n~YE xat TaV ECClE naTEQar; !lOU. 0 eUf-la!lat, navTU OTnV [LOU Clt11YELTOaUT'll T1]V TQaYlx~ OTtY[l~ T1]<; ouvrivrnorj; TOU [,IE TOV aClEACjJOTOU Xat TOU<; aAlcouc; GU!lnaTQlWTEC; KaQuWTEe;. ELVat, oov va T11~W aUT~ T11OTIY!l~! H CjJom] TOU MYt~E XaL Ta [,laTta TOU ~ouQxwvav! Tov aClEACjJOTOU Xat TOUe; aAAOUe; OUftnaTQIW1:Ee; KaQUW1:E<;va xQawuv Tn oLClEQa T1]<; CjJUAax~c; XaL va WU CjJwva~ouv: - «Mritoo, OWOE [lae;!». Kat T11vanaVTl]OI] TOU naTEQa uou: - «ea xavw O,Tt unoor»!». 'O!lWe;, ClEV xUTaCjJEQE TlnoTa va xCtVEt Xat Tn ~1][lEQW[,IUTa 1:1]e;51]C; Auvoiiotou 1944, naQa!lov~ TI]e; EOQT~<;TOU LWT~QOC;, a' ourov EClw TOV IEQO rosro, ot r£Q[tavo( XUTaXT1]TEe;, TOUe; EXTEAEoav, ClECxvovTac; ETm TI] 811QlwClla TOUe;! Korv/vc«; L'laYQEe;, OU[,ICjJwvu [tE UC; [taQ1:uQLEe; TOU nn1:EQa uou, TWV 8ELWV [lou aAAa Xat aAAwv GU!lnaTQtWTf.6v Knouorroiv, ijTav Eva nUAtXaQl nov EXTEAEOTI]XE aCltxa. naTEQa<; uou, OTnV [lIAOUOE yt' a1J1:o 1:0 YEYOvoe;, EAE-

,

,

Kapapouvrl,ou, aVllplOU rou EKrdEUpivou LiaUK(l.\ou IJr. Kapapouvrl,ou iXEI w<; aKOAouow<;:

rou EKTTW&UH Jrapippau'1JrOl'1T11mjpou TlKOUKW I

o

L'laOKaAoe:; I my po e:; KapafJOUVT~Oe:; TOU lcoovvou KOI Tqe:; Io<piae:;, yEvv~8qKE OTqV Kapua ApyoMoae:;, TO 1908. ITo L'lqfJOTIKO IxoAEIO TOU XWPIOU TOU TTapaKoAou8qOE ro EYKUKAla fJa8~fJaTa. ElXE fJEyaAO ~~AO Yla TO ypafJfJaTO KOI Yla TO AOYO aUTO 0 rrorspoc TOU, rropc TIe:; OIKOVOfJIKEe:; OUOKoMEe:; TTOU £lXE, TOV TT~yE OTO rUfJvaOlo TOU Apvouc, OTTOU KOI aTTO<pOITqOE fJE opror«. I Tq OuvEXEla OTO L'lloaOKaAEIO Tqe:; I rroprqc TT~PE TO TTTUXIO TOU L'laoKaAou. Aqiou EKavE T~ 8qTEla TOU OTO o rpc ro, OIOpiOTqKE, we:; oaoKaAoe:;, OTOV Ooopro Tile; 0paK'le;, KOVTa OTa ouvopo, OTa YEa fJEpq, OTTWe:;Ta EAEyav TOTE fJETa TqV aTTEAw8EpWO~ TOUe:;. ITo L'lqfJOTIKO IxoAEIO GOUplOU UTTqpETqOE E~I xpovla (1926-1932) aTT' OTTOU KOI fJETaTE8qKE OTqV ApyoMoa. Eow oloa~E olaooXIKa UTa L'lqfJoTIKa LXOAEla: Kopua, Eva Xpovo (1933-34), KpovllifOU, Eva Xpovo (1934-35), Xouv'le;, ouo Xpovia (1935-37), Kal TTaAI Kopuae;, ETTTa Xpovia (1937-44). I TOV TTOAEfJO TOU 1940-41 crnorpccreurqKE KOI TTOAEfJqOE TOUe:; <paoloTEe:; ITaAoue:; ETTIOPOfJEle:;,OTq~ TTpWTq ypapfJ~ TOU MET~TTOU, OTa pouva Tqe:; AAj:Savlae:; KOI Tqe:; BopElae:; HTTEIpOU. KaTa Tq OlapKEla Tqe:; KcrroX~e:; OUVEXIOE TOV aTTEAw8EPWTIKO ovcov« fJEoa aTTO TIe:; Ta~EIe:; Tqe:; E8VIK~e:; AVTloTaoqe:;. 01 fJa8qTEe:; TOU, OAWV TWV OXOAElWV TTOU UTTqpETqOE, TOVEV80ufJouvTai fJEXpl O~fJEpa KOI TOV euvvcouovouv, YlaTI OTTWe:; opoxovouv, aTTO TO oaOKaAO TOUe:;, ITTupo KapaflOUVT~O, EfJa8av ypaflfJam. Toue:; TTlO TTOAAOUe:; TOUe:; EOTEAW: OTO rUfJvaOlo KaJ ETTEfJEVE va fJqv TOUe:; aOIK~ooUV 01 vovs«; TOUe:;. Toue:; EKavE fJaAIOTa KOI 10iaiTEpo <pPOVTIOT~PIO, Yla va TTETUXOUV OTIe:; EloaywylKEe:; E~ETaoEIe:;. 'Errn pp~KavE TO OPOfJO TOUe:; TToMa KapuWTaKla ro xpovla EKElva. L'lUOTUXWe:; OfJwe:;, EAOXIOTOI, aTTO TOV WpUTEpO Xwpo Tqe:; Kopuoc, YVWOTOI KOI fJq E~OIpETEOI, flETpqfJEVOI OTa 00XTUAa TWV XEPIWV, rrr OVOfJaTa TWV OTTOIWV OEV 8EAW OUTE Kav va ro ava<pEpw OTqV rropooco OUYKupla, fJa~1 KaJ fJE Myoue:; BpoUOTIWTEe:;, Kavove TOOO fJEyaAo KaKO OTO XWPIO fJae:;, TTOU OE YlaTpEUETOI ooo xpovla KI av rrspooouv, (MEpIKa ovopcro EI:, aUTWV ro oqfJOOfWOE rrpootporo OTO «ApYElaKOV B~fla» 0 aElfJvqoroc M~TOIOe:; L'layPEe:;, MYEe:; qfJEpEe:; TTplV TTE8avEI, TTOU TOUe:; ~~EPE urro TTPWTO XEpl. 'Evoc orro TOUe:; EKTEAE08EVTEe:;, fJaAloTa, ~Tav KaJ 0 fJIKpOe:;aOEp<poe:; TOU Kwm~e:;). XfTEe:;, rEPfJavoTooAlaoEe:; KOI TaYfJaTaocpaMTEe:; 8ufJafJOi OTI TOUe:; Myav£. AUTOf ouvEpya~ovTouoav KOI EKTEAouoav TIe:; EVToMe:; TWV ouvafJEWV KaTOX~e:;. 'HTav fJaAIOTa VTUflEVOI KOI OTTAIOfJEVOI aTTO TOUe:; rEpfJavoUe:;. 01 EAOXIOTOI aUTof OUYXWPlavOI Kal BpouOTIWTEe:;, fJEoa OTO ~O<PEPO KMfJa TOU fJIOOue:;, TOU olxaofJou KOI TOU aOEA<pOKTOVOU aMqAooTTapayfJOU, TTOU ETTlKpaTOUOE TOTE, UTTOUAa KOI KaTomv TTpoooofae:;, KavaVE flTTAOKO, OI<pvlofaoav, TTayiO£IjJav KaJ OUVEAapav TO oaoKai\6 TOUe:; I TTUpO KapafJouVT~O, 0' Eva ~E<PWTO TOU EAaTooKETTaoTou ApTEfJlOfou, avuTToljJfaoTo, aOTTAo KOI xwpfe:; va TTpopaAEI KafJfa aVTfoTaoq. (Tov KaJPO EK£lvo, OAOI 01 KaTolKol Tqe:; Kapuae:; TIe:; VUXT£e:; KpUPovTouoav OTIe:; yupw PouvoTTAaylEe:; aTTO TO <pOPo TWV rEPfJavwV). To oTTouoafo £lVOI OTi OEV TTpoEpaAav aVTfoTaoq KOI OE 0lafJapTup~8qKav Yla Ta TEKTaJvofJEva KaJ 01 UTTOAOITTOITTapapploKoiJEVOI" aMol aTTo, <pOpo KOI aMol y~aTl ~Tav flUqfJEVOI KOI yvwpl~av TO TI ETTPOKEITO va yIVf.1. MEPIKofl E~ aUTWV flaAIOTa ~Tav Kal

o

o

ve:

o

«To xa11[,1EVOuou, TO CjJayavE aCltxa!» Xat ClaxQu~E. To naQanovo TOU, oAa aUTa Tn XQOVta, onw<; CjJavTa~o!laL Xat 1:WV aAAwv OUYYEVWV TWV 8U!laTWV nou aCllxa EXTEAEOT11xav EClw ano TOU<; rEQ!laVOUe; ~Tav, nou OTOV Tono aU1:6 1:1]C; uolac; TaUC;, ClE OT~8I]XE Eva !lV11!lELO, OUTE 8 !lla nAaxa f-lE 1:a OV6!laTa UlITWV nou EXTEAEOTI]XaV TOOO aCllxa. '0 [,Iwe;, nOTE ClEV ElVat aQya. 'HQ8E Eltl1:EAOVC; 11 wQa 1:1]e; vayvwQtal]e; a TI]e; [,IEyaAI]e; 8uolae; TOUe;. IlQooClE1J1:txoe; Xat MOQCjJwuxoe; LUAAoyoe; KaQuae;, nou OI]!lEtWTEOV ClIUXQlVETat yta Tte; nOAAEC; ClQaOTI]QIOTI]TEe; TaU, CjJQOVUOEWOTE va OTI]8E( amo TO [,IVI][lE(O [lE Ta OVO!laTa TOUe;Xat va TEAEOTEl 1:Qtoayw OTOV Tono TI]e; 8'0oLae; TOUe;. Toue; EuxaQtOTou!lE noM! Ayanl]1:0l [,lac; aCltXOxa!lEvOI au [lnaTQIWTEe;, E!-l£lC; Ot anoyovol oae;, oue; Cl(VOU!lE ~lta 'l!JtOOXWI]: ~£ oae; t;EXVa[,lE n01:E! L'lE Olxatou[,I£8a aAAwOT£ va oae; t;ExaOOU[lE Xl OTnV nEQva!l£ ano aUTO TO ClQo[tO, I] [tUTta [tac; 8a YUQ~Et Xat 8a oae; aVTtxQ~Et xat TOTE !lE Ta !laTta T11e;CjJaVTaOlae; !lac; 8a oac; ~MnOU[,IE va [lae; xa!l.oYEACtTE Xt WEle;, EuxaQIOT11!-lEVOt nou Cl£ oae; ~£xaOaf-lE. Ae; SExouQaOTEC I] 1jJux~ oae; Xl ae; ~QEt avanaUOI] xoVTa OTO eEO Xat TOUC;AYlOUe; xat Ot CltXE<; [,Iae; xaQCltEC; ae; I)QOUV EJttTEAOUC; 11yaA~VI] nou Toao T11vEXOUftE avCtyx11· T Ae; ElVat atWVta 11 !lV~!l1] oae;, ayaJtl1[,1EVOl [lae; GU!lnaTQtWTEe;!

o

Kaplla

I

IOUAIOS-AUyOVOroS 2008

r
rAMOI rENNHl:EIl:
- H fi\UKEpio Xp. AEi\ri xrn 0 Xprioroc Fop6poui\as onoxmoov xoprrodxr. (H pntepo efvrn xopn IOU Xplmo-<I>ii\mna). - H Mopio I'rovoti Kal 0 MaplOS 110pai\osMEi\iOOoS onoxmocv aVOpaKI. - H Eeroxfo Bi\axaKn KOI 0 flwPVoS Mnozrovii\os, rpotipvupnc lOS Kcpixic, anOKlOOOV KOPI10aKI. - ~us 3 IOU ~Emi1l6pn n Kcovorovnvo Kawivn KOI 0 Krovorovnvoc NlOunlas cnoxmoov ovopoKI. (H soroxric 11 nrepo , efvor oaoKana, xopn tnc Avvoc xm IOU Kcooro Kctoevn, oovepvdm me Eq>nl1Epioas l1aS). • Lwv<; EvrvxEi<; yovEi<; eoxouaote va roec

EKEINOI nOY E<1>yrAN
- 'Evo OVVEnouOI tptorijnoi xpoveov, n Mapfa-Ei\ivn <l>1i\. I1Ei\ri, iq>UVE uno KOVIO l1aS, 6UelZOV1OSO1n eM,!?n tnv OIKOVivEIO me, IOUS q>ii\ouS, IOUS OUYXWpIOVOUS. H popqni tnc a9was KOI Kai\wouvoms Moplas-Ei\Evns eo ZEI novronvd l1ioa OIlS KapblispoS. Florepc, 1I0va, xoupdvio. - 0 eOVOIOS IOU Koptxorn Anpmpio\J fEOOp.AoVpi, npoototponlO, OE nnlKia 92 ElWV, npoxdnEOE ouvxfvnon KOI enftpn OE nonnous KalOlKOUS lOS enopxtoc poe. 'H1OV III110S Brononounric, ooveroc OIKOVEVEIOpxnSKOI OlaKovnoE m 6uzaVlIVri 110UOIKri ncpdooon En, OEKaElIES010 avai\ovlO lWV EKKflnOIWv. 0 ovcrmroc l1aS KOI OESa010S KUP I1nl1rilpns EOOK'l1aOE opKEliS OIKPIESmn zcori IOU. EIXE mv oroxfo va XOOEInpocopeoc tnv ovannpcvn IOU OUZUVOKOI OUO npooq>lnri liKva IOU. "Exoo aaxonn9d KOI EXWvpatpEI 616nlo VIa 10 OUI1SaVIO lOS Kopudc ern xoroxric. Mexpr linous 0 adl1Vn010S daVPES, EK lOS OIKOVEVEIaS xone10V davpE KOlaVOI1EVOS onofov EVlEnws oOIKa, 01 TaV110l0lOV 0q>a1lf1ES IOU XWPIOU poe, nopefieooov npoc EKlEnEon otooc fEPl1avOUS Snpfooc, Zmoeoc va nnnpoq>opned OE noio 010010 Bpfoxovror 01 EvipVEIES VIa rnv ovevepon pvnpsfoo npoc 1I11nv lWV eUl1alWV lWV Fsppovcov KOI lWV OUVEPVOlWV lOUS. 0 a~ixcotoc npcotoipdzmc anE61wOE 010 NOOOKOI1E'O Apvooc KOla rnv npoona9Ela aVOIo~Ews KaraYllOIos oro oE~i IOU nool, EOIOUI16aVlos novw mwoEws EVlOSIOU OOlUOUIOU. Exrppdzeo 10 eEPl1a 110U oUMnnmripla npoc IOUS oucefouc IOU. fEWPVIOS Flovdvoo (Koopnoepuc) - 0 Ai\E~ovopos Ieodv. Boornono\Ji\os nEeaVE 99 nwv ons 16.4.2008 KOI KnoEulOKE mov IEpo voo IOU AVlou NlKonciou 010 Apvoc, Fevvridnxe KOI I1EvanwoE 010 Bpouou. To 1933 novrpeotnKE m ~nuploouna Encp , Kapa110UVlZOU ana tnv Knpixi n onoia nE9avE OIlS 26.3.01. Anesrnoov 4 nOlola 2 avo pic KOI 2 xopfrorc, 9 EVVOVIO KalIl Sroevvovo , To 1962 KOli6nKav 010 ApvoS mnv 000 Kopurzd onou Kal napEI1EIvav l1ixPl 10 lEnos lOS zooric IOUS. ~In pvripn IOUS 0 VIOS lOUS kodvvnc Ai\E~. Booreonouaoc npoorpepe oro OUMOVOKOI ornv Eq>nl1Epioa 70 EUpW. - ~E nnlKla 83 xpoveov nEeaVE KOI KnoEulOKE 010 ApvoS. 0 fEWPV10S ZOPDloKOS, OUZUVOS ~oq>las I1Enri-Mno~a. lOS - nieaVE KOI KnbEulOKE mnv EKKi\nofa lOS Avpli\(loas 0 l:OOIripnS 110pai\os· - H Avoo-.:ooio 110Vpi (Mneoroopevol nEeoVE KOI KnoEulOKE mnv AVPIi\(lOo, OEnnlKio 82 xpovoov. - ~In AVPlniwa KnoEulOKE KOI n fEOOPVio Mnfoxou, nou nE90vE OEnnlKia 80 xpovcov. - 0 I1npriIpns Kupopuvoc, ouzuvos lOS Nnvoc H. Mnnarpn, anESiwoE OE nnlKfa 76 xpovoov Kal KnOEUInKE 10 XWPIO IOU 10 MOVEOI. - 0 A9ov. novi\oS. nou OIEI1EVE mn N. Kio, 93 xpovcov, nE9avE KOI KnoEulOKE omv AVPIi'lilOa.

znaoov.

BAnTIl:EIl:
- 0 Avopios n. KozOi\1C1SKOI n fEOOPVio l:I. Mlxoi\onovi\ou ninEoov 10 vouo IOUS omv Avio Mopivo N. Poivoo Nouni'liou. (0 VOl1npOS efVOl VIOS me Nncnc Avop, MnOZIOVEnou-Mapfvn, nou efvor novrpepevn 010 N. Poivo). - 0 flwPVos n. flOVOS (Toouoc] KOI n Aripnrpn Xproronoohoo E6amlOav 10 cvopdxi lOUS KOI 1O\Jiowoav IO ovouo Flovuvrcornc - 0 viotpoc Oovdong 11. KopopOVVlZOS KOI n Ei\ivn nonoKwo-.:o 6amloav 10 cvopdxi lO\JS KOI IOU Eowoav 10 ovopo Mlxai\ns. - 0 KWOlOS Xoodnnc KOI n Mopio <l>oppaKn 6anuoov 10 xopnodxi 10US Kal IOU Eowoav 10 OVOl1aYOKiv9n. (H I1nIEpa efvui xopn IOU nona IOU XWplOUl1aS n. Flovovnorn <l>aPI10Kn). - H E\J0-.:09io H. J\apno KOI 0 <l>wms ~n\JpaIOS Borrnouv 10 xopncoxr mov Ai-Fuivvn me Kapede KOI IOU iowoav 10 ovouo ~oompio. Enoxono VenaE nopofiomuxo vnEVII 010 npooumo lOS EKKflno,as I1E voonpo qxrvntci KOI zrovtuvri 110UOIxri, I1Etn OUl1l1EIOxriIOU nonuq>al1EnfuKOUnal1nEIKOUOOVIOU KOI OMWV OUVVEVWV OI q>ii\wv. K - H Enivn T0E10iKO\J xor 0 I'rdvvnc ME9EviIns Bdrmonv 10 cvopdxi IOUS mnv EKflno,a lWV Avfrov Avcpvupcov lOS Axpovueniucc KOI IOU iowoav 10 ovopo Ai\i~ovopoS. (H pntepu etvcn xopn lOS dapdas Mnozrovsnou KOI ElVOl olKnvopoe 010 Eupwnai"Ko KOIV060unlO). - 0 novaVlwms ~novos (Mmccpoovcc] Kal n Erpricn PO\JpEi\lwIn Inonofioxopn ono 10 l\avKo010 Foptovfcc) Bdrmoov mv Kopn lOUS mov AViD ~nupiowva - nou Kli01nKE 10 lEflEUlafaxpovlO 010 ~navilKa - KOI lOS ibwoav 10 OVOI1Ola MopfoEnivn. - H Zoori Xp. I1Ei\ri (Mno~a) KOI 0 ~wIripns BOOli\ono\Ji\os 60q>uoav tnv xopn IOUS 010 MnenEOI KOI lOS Eowoav 10 OVOl1aHopumceun. - H Bouno MnozlOvii\o\J KOI 0 ~IinIOS Toonavovi\o\J Boqmoov 10 ovopdxi lOUS mnv EKKflnoio IOU E010UPWllivou 010 Alycii'lEOO IOU iowKOI oav IO ovopo Flovnvreornc. - H AVi\oio M\Ji\oovono\Ji\o\J Kal 0 flwPVoS NIoOlwms 60q>uoav 10 ovopdxi IOUS mnv FlovcVIa tn Frdrprooo 010 1\0UlPOKI KOI IOU EOWOOV 10 OVOllOflawns. (H I1nIEpa efvor Sixnvopoc, xopn lOS ~nuploounas K. 1\0I1no). - H I1ripmpo Aovlrii\ KOI 0 Frdvvnc Poeznc 6anuoav 10 nvopdxi lOUS mov AvlO .dnl1rilplO ri\uq>ooas. (H pntepo ElVOl xopn IOU 17io:u KmOIKOUlOS Kupodc q>0Pl1aKonOIOuflwPVou dovllln). • Lwv<; EvwxEi<; yovEi<; KOI o-.:ov<;Kovpnapov<; eoxopoau: va wv<; znoovv.

- 0 KWOIOS I. KopopOVVIZOS, 10l1foS IOU ~unnovou p c c, xo r n KOOVo-.:oVIivo Kuporooouan uinEoav 10 vdpo lOUS rnv Avfo Mapiva ~Koq)JoaKiou.

pa

• Lwv<; olKEiOV<; roov pEraoravroov EKqJpazovpE TO (JEppas ovililvnnniplO.

MNHMH KQJ;TA M. ~AEJ;J;A
- 0 NiKOS I1Evizns KOI n I'uivvo Apai\i\n ElinEOaV IO vopo 10US mov AvlO I1nl1lhplO AxnaoOKol1nou. (0 val1npOS efvm VIOSIOU OUYXWPIOVOU l1aS HMo dEvizn-Bpio-.:n, 110Vl110U xopnvou EKflEKlOU KpaolOu NEl1ias 010 ~UMOVO l1aS). - 0 flawns f. flawoKovi\ns KOI n BaOlnlKri NIipIn ninEoov 10 vallO IOUS mnv EKKnnoia ms Zwoooxou nnvris 010 KE<panapl. - 0 AnpriIpns XEii\opnS Kal n Ei\ivn fwwaKn ninEoav 10 vallO 10US Olnv EKKnnofa IOU AI-flavn ApvouS. (0 val1npOS dvOl EVVOVOS IOU navoV. Ki'lElaoou-ToOUlIou). • Lwu<; EvrvxlopEVOV<; VEOVVPqJov<; Evxopao-.:E va znoovv Kal va Evwxnoovv. Kwo-.:oS <l>i\iooos vevvnfmxe 10 1919 KOI nieaVE 10 1982. "Htov VIOS IOU OOOKai\OUMIX. <l>niooa KOI EVVOVOS too nponoc 00oKonou InS Kopudc Keov. <l>niooa. Mazi pE tnv abEnq>ii rou ~ouna onococos KI aUIos oooKonos, anoq>onwVlos I1E dproto ono In MapoonElo AKaOnl1ia 10 1939. (To OMO ouo aoinq>lo IOU 0 Mipns KOI n Kofrn ri10V Sncnvopor]. Fro neproootepu ono EIKOOIXPOVIO onnpemos ws oaoKanos mn I\ilIvn Eu60ias. EKd YVWPIOEKOI nOVlpEulOKE lo I\I1Ivlwuooa KaMlonn TzoUIzo, pE mv onolo OnOKInOE OUOnOlbul, 10 Mlxonn KOI InV KOlEpiva. Annos. aVOIXtOKOPOOS KOI KonapnouplziiS 0 KW01as <l>niooos ri10V avanmos KOI 010US KapuwlES KOI mous I\II1VIWlES. ME In KI90po ri 10 IInOUZOUKI - EIXE OPI01ES onouois 010 !lodo A9nvwv - ws nai"Kos lp06aooupos OlooKioazE uS napiES, OIlS onoiES ii10V nOVla nEplzrilmos· ~m C:PWIOVPOq>IOn onoia nEpti\ollBovElOl 010 uno iKooon 616nio InS vuc:pns IOU Enivnl; <l>i\E000 liE limo «01 <l>nwoalOl InS Apvoi\(ooS» - 0 KW010S <l>niooos l1azi I1E 10 fpnvopn M0I9lKwlOn, OUVE~OPlorOI 'Op(JlO<;pc "CO pavroilivo 0 Kwoza<; Cl>ilcooa<;Kal Ka(J,oz6~ pc rnv KIKOI 01 OUOO1n MOKp6vnoo VIa 10 bnpoKpauKo IOUS q>poviiIlO1O. (Japa 0 rpny6pn~ Mm(J'K6ron~ ~In I1viil1n IOU KOI 01 OIKOVivEIESIWV nOlblwv IOU Mlxonn KOI KOlEozn MaKp6vnoo "CO 1948 pivoS npooq>ipouv olov «Kapuo» 200 EUpW.

o

f[§]1 Kgp"g

I

IOUAIO&-AU\"Ouoros'2008

T6nQ~
KUt.

y,evvqoq~8ewv
UQAt."Et.O"'_OU,
a.r. tOU onANAP koovvo 0 MlJapxoc l\upKEfae; LlnlJ. rKoO<l>nc;KOI 0 LlnIJOtIK6c; rOIJ(3ouflOC; roooc MnoZ;loVEfloe;' 0 ruflfloyoC; soouonou IJ' EnlKE<I>annc;rov np6EOp6 tOU Afl. TOtOIKa' 0 rOnnoyoc; «<!lfflol tou MuKnva"iKoO nOflltlOIJOO» IJ' EnlKE<I>annc; tov nooeeoo tou nav. ljJOxa' 0 rOflfloyoC; Mepxooofou- 0 rOflfloyoe; rnusvlou Apyoue; K.O. H «anoZ;nfJfwon» OOWV cuuuereixov otnv nezonootd-ooeraooro ntov nooonovo an6 IKavonOmtlKn: to IJEOnIJEpl. nnol om ooooepri nnvn 010 MnpaKatooKI. otnenee napaOOOlaKo covonou IJE nevrovoouusc YKI60Ee;-ljJmEC; KOI yfOEC; snrtonou reno tnv Baolflo-nstpitosva)l3paOIJEvse; IJE tupf Maup6Ylawn Kal SKflsKt6 KQaOI. eUYEvlKrl nooocooo an6 tov 1\10 6EvEZ;n <BpEOtn) Kal tov AflEKO rtonoonuoonouno (TZ;wfln) KOI KtpaolJa KspnepoC; an6 to uootooo IJEflIOOOK61J0AvopEaKouYlo. rto ouvexao OPXIOE to yflEvtl. To Kflapfvo tOU <l>fflou Nloxwpftn Asutson xoiotonouaou. IJS tn OUlJlJStOXrl xm tOU KapUwtn KflapltZ;n KOI noosopou tou TOniKOO AlaIJE~ orouoroc Kwota MlJna-nfpfla. KaeWC; KOI tOU YIOU tou novoo, ~Onvnoav nafllEe; uvriIJSC;.rocvoocnoov naflla OnlJOtlKO tcovouola 0 usrovootnc rrwpyoc; Maup6Ylavvnc; Kal 0 nwpyoe; AEvEZ;nc; (Eyyov6C; tOU noovorocvm xm 0 xoPOC; <l>OUvtwos Kal KpatnOS IJEXPI uc onovsuuonvec WpEC;. rsaoc MOl Eowoav tnv unooxson to ovtoueuo outo va enovcancaet KOI tou xpovou xm IJEXPI tots va «orcsansouv nooonoeasc Yla va <l>tlaxtEf Kana 0 outouvntoepouo; noueveva Apyoflfoa KOIApKa010 IJEOW Kapu6e;-TOInlavwv Kal va OIWSEtneE.' KOtoMnfla n souon KOI 0 xwpoe; yOpw an6 tnv nnvrioto MnpakatOeKI. .

H OldA£~n ~OU K. HAla MaploAdKOU
Ta !-IO,1l rou nOAL1:W'tLXOU oUAA6you KaQucis; !-If 'to QEX't1l nQOfOQO rout; X. Korv. TQ(xa EqJE'tOS;OW «Aprsuunc 2008» !-Iat( !-IE OAfC; 'tLS;ciAAEe; 8awciGLEe; fXOIlAooOELe; oQycivwoav XaL rnv Exo~AWOIl lLe; 31.8.08, ornv orrot« tCxav XaAEOEL 'tOY o!-lOU!-IO Ka8IlYll't~ 'tile; rEWO· Aoy(as; rou Ilcvem.otn [t(ou A81lvooV x. HAla MaQLOAaXO va !-ILA~OELyw 'to AQlE!-I(mo. xmaSLtJ)!-IEVOS; E1tL01:~!-IO0 x. HAiw" Manto' a'«oc vas;, 'tou onotou 11 !-IIltEQa xa"... " 'tciyf'taL cero tnv Neordvn tCVaL ~a8us; yvcoon]e; 'tile; 1tfQLOX~C; coto YEWAOYLX~C;, LOWQLX~e;, OLXOVO!-lLX~e;XaL O1:QmIlYLx~e; an6tjJf(DC;, AOYW tau E1tL01:1WOVLXOUrou roue« XaL tllc; xmaywy~e; tau. XUQLOC;MaQLOAaXOe; £lXE IT]V EUYEVLX~ xaAoouvll, naQci to qJOQ'tW!-IEVO rou nQoYQa!-l!-la, va anooEx8E( fuxaQlo'twc; rnv nQooXAT]Olj XaL va avtanoxQI.8f( 01:0 xciAw~la 'tOU xaQUoouxou O1JAA6you. Auto ano'tfAf( !-ILa SfXWQLOt~ u!-I~ yw 'to XWQLO !-las;, not: Evar; xa8T]YIl't~C; Ilovsmomuiou 6EXftaL va ~lLA~OEL 0' Eva !-ILXQo XWQLO !-If AlYOUC; xorotxouc, 'tWV oaouov OL YVWOfLS; XaL to nVEU!-IatLXo En(nfOO OE [tnOQf( va oUYXQL8fl !-IE 1:0 nVfU!-lmLXO fnLnEOO lWV rporrqrorv ore noVE1tLo'tT]f!Laxci af!qJL8E:mQa. TIaQ' OAa tau'ta 0 XUQLOe; xa8IlYIl't~C; !-IE !-IEyciAT] nQ08u!-I(a, ovecn, oaqJ~vEw XaL anA6'tT]ta XaL !-IE 'til ~0~8ELa owqJavELwv EQ!-IllVfUOE nOAAci nQciY!-law oXf'tLxci [tE roix oQELVOUS;oYXOUC;, 'tLr; AEXcivfr;, us; OtEVWnouc;, rc On~AaLa 'ta AL!-Ivcitovta VEQa. XaL 'tT] OLOXE'tEUO~ 'tour; OE unOYfLfr; o~QayyfC;, ne; O't(?mT]YLXES; OW~ciOfLr; ornv nfQLOX~ YUQW cno 1:0 AQ'tE!-I(mo. AVEm1JSE EnLOT]C;!-If !-IEyciAIl YAaqJUQO'tT]la XaL E1tLO'tIl!-lOVLX~ 'tEX!-IT]QLWOT]tnv nQooqJoQci tOU [XU8LXOU XaL 8QUALXOU ~Qwa HQaxA~. Mae; fS~yT]Of !-IE aSL08au!-IaOt1l !-IafO'tQla, (nEQa uno 1:0 YVWO'tO Of OAOUC;~wr; - !-IE orsvc nAa(ma - !-IU80 tOU HQaxA~, 0 onotoc nQaY!-Ia'tOno(T]oE roue ci8AOUe;, nou 'tOV E1tLqJOQUO£ 0 EUQu08Eae; (ALOV'tciQL NqtEas;, LTU!-IqJaA(oEC; 'OQvI8EC;, AEQva(a 'YoQa x.An.) on 0 HQaxA~C; ~wv Evac; TIavEuQwna'ixoc; ~Qwac;, 0 orroto; 8E(;)Q~8T]XE WC; o nQ<inos; uOQauALX6r;-[lllxaVLXOe;, uOQoYEwA6yor; 1:1le;aQXaLOt1l'tac;, OLOU ESEtQ£'\jJE XO(tfC; nota!-IWV (AAqJfLO, AXEAooO) yw va aQ- ~ OEU'tOUV Ex'tciofLC;, anoSEQavE " fAWOELr; 1tfQLOXEC; XaL OIl~lLOUQ~. yT]Of qJQciY!-lma YLa 6EOf!EUOT] VEQWV. L'tT]V nQoonci8nci rou au't~ ~E~aLa Of V ~'tav !-IOVOC;. L'tO nQoowno 'tOU O1J!-InUXVoovovtm 01 O1JAAOYLXEC; Qoonci8ELn fC; 'tWV av8Qwnwv vu oa!-lcioouv 'ta qJ1JOLxciqxuvousvc. ExO'tQan(a OA6XAT]QY] OQyavoo8T]XE uno TT]V aQXIlyea 'tau !-IE XLALciOEC; uv8Qwnour; ~01l80ur; xaL OU!-IqJwva !-If 'to !-Iu80, uc; 0 H(!UIIAif~ ue tnv Kf(!Urivl 'EAUCPO EVOfLsELe; He; nci!-lnOAAEr; OT]!-IEQLVEe; VO~laO(EC; XaL 'til AmQ£la tWV av8Qwnwv O (0' au'tOY, 'tOV HQaXA~) nQEnEL va nEQaOf !-I£ nAo(a OtT] ~oQELa AqJQLX~, nQOXOOQIlOf otc naQciALci tT]e; ouuxci, £qJ'taOE we; 'to j',OUVO AtAaVtae; XataoxEucitovwC; nuvtou EQya. Ano EXE( nEQaOf to O'tEVO OU n~QaA'tciQ - 'to anOOEIXvUOUV OL HQcixAfLEC; Ot~AEe;, nou avaqJEQOUV 0 L'tQci~wv XaL 0 L1LOOWQOC; onou 0 !-Iu80C; rov qJEQVELva na(QVEL r« !-I~Aa 'tWV EOnEQ(OWv. IIQoxwQf( ~oQELa qJ'tciVEL WS;ne; aXLES 'tile; NOQ!-IavoCae; XaL O1JEvXftEL vouc qJ'ta.vov'tac; O'tLS AAnfLe;, 'tv:; ono(fC; 1tEQvci XaL OUVEXftEL 'to 'tasLOL rou O'tT]v ltaA(a XCH 'to vIlO( LLx£A(a XaL ano EXE( OLci ~IEOOU 'tT]C;AOQLaux~c; E1tLO1:QEqJELo'tT]v EAAcioa. TIav'tOu xmaoxEucitn XOLVWCjJfA~ EQya OLXOVO!-lLX~C;, OLVWVLX~S;XaL O'tQmT]YLX~r; oT]!-Iao(ac;. X To OU OLEYQa1jJEOAT] aU'tlj 'tT]V anEQav'tll 'tQoXLci 'to anoOELXVUEL 'to Yfyovoe;, ou 'to ovo!-lci tOU XUQWQXE( OE OAfC; aU'tEC; ue; 1tEQWXES;. 'Eva L11l!-laQXElO 0'tT] raAA(a EXfL we; E!-I~A1Wci 1:OU'toY HQaxA~. MLa nooooqJaLQLX~ o!-lcioa (VO!-lftw o'tT]v TIoQ'toyaA(a) EXEL 'to (OLO ovo!-la XaL oExciofS; ciAAa V1:OXOU!-IEVW naQE8wf 0 aSL6n!-lOS; It. MaQLOAcixor; YLa va XmaOELSEL tau A6you to aAT]8Er;. 'H'tav !-ILa LO'tOQLX~ LXVIlAa'tIlOIl !-IEOa ano 'to !-Iu80, nou ELALXQLVci!-lac; EvwnwolaoE OAOUC;. Tllv £XO~AWOT] n(!l.T]Of !-If tT]V naQOUOLa 'tOU 0 It. L1~!-IaQXOS;'tOU L1~!-IOU AUQXE(ae; !-IE O1J!-I~OUAOUC; tOU xm ExnQOOOOnOue; ciAAWV O1JAAOywv 'tWV YUQW XWQLWV xa8ooc; XaL nAij80c; XOO!-lou. Lac; fuxaQLO'toU!-If, XUQLf xa8T]YIl'tci, ano xaQoLcis;.
h "

'Htov uro ~ExwRlOtr'i IJEQa vto to AQtElJf010 n KUQlaKn 31 AuyoUOtOU, n.teasurrnc IJEQO tOU urivo. Ano to nQwf, ono 6f1Ee;tie; naovrec tOU AQtEIJIOfou, ovepconot KOeE nfllKfae; ouuustelxov omv npwtol3ouflfa tOU ruflfl6you me; koouoc vm nezonooro. KOI ooeisooro 01;0 aYEpwxO souvo IJE tEfllKn ouvcvtnon to IJEOnlJEpl 010 MnpakatOaKI. 01 nafllEe; EXepEe; Yla to VEpa «n to (30OKOtOma ~EXaOtnKaV.OI katOIKOLtWV nopaaptElJfOlWV XWPIWV - Kal, 6XI uovov - ouvovmsnsov KOI to «l3pnKav». roue EVWOEto APt~lJfOlO, to onofo Elvai noveuooco «n xpEla~Etal tnv nooorcoio KOI tov.oeaoouo 6flwv. Aflflw~E to AptElJfolo KOI n, suoutepn oEploxn tnc Apyoflfoae; Kal me ApKa5fae; nou to nEpl(3Of1f1EIEiVol tonocvswnonc eEWV KOI noarnouou. 6nwe;lJae; slne 0 xoerwntric Hflfae; MaploflaKoe;. zto KOfIEOlJa tOU rllflMyou koouec ovtonOKpfenKav Kal ouuustaxov.otnv nszonopia-opEll3aofa an6 tov vsrtoviso vOIJ6 tnc ApKaoiae;: H NOlJapxfa ApKaofac:: IJE EnlKE<l>onne; to NOIJapXlaK6 IuP(30UflO r. none6nlJntpiou' 0 MJ,Joe; MavtlVEfae; J,JE eruxeeonne; tov rcimovrtn Avtl6t1lJapxo r.: Kapwvn' o ncooesunsoc ruflfloyoC; NGal:avne; IJ' EmKE<I>anne;tOV np6E6p6 tau NfKO Anmn- 0 E~wpa"iOtIK6e; rtJflfloyoe; APtElJlofoll (KaKOuon IJ' EmKE<I>anne;tov Boo. MUpO' 0 ruflnoyoe; royya IJ' EnlKE<I>aflrle;tOV noceeoo tOU rlwpyo BaOiMnouflo' 0 ruflflgyoe; APtEj.lI' OIWtWV AnIKrle; IJ' EnlKE<j:>anne;tOV YPolJJ,Jatso tOU nwpyo POKG·Kal 0 EflflnvlKOe; Opel(3atIK6e; runnoyoc; Tpfnoflne; IJ' EnlKE<I>aflne; tOV nooeeoo tOU Kwota.KoflwKa. An6 tnv nflSUpa tou NOIJOuApyoflioa<; nnoov IJEpOe;: 0 NOlJapXlaKoe; rUlJl3ouRoe; xonotoc KapavtZ;ouflnc· KOI to IJEfloe; tOU

rzoeo-

o

o

KataKtWVtas

rnv sopuqm rou APt£PIO'iou

@£61)(J)Qo~~. 11£1.*

Kap"a

I

lOU)1I0S-Auyouows

2008

npoO'cpopec; 0',,[0 ~urlrlovo KOI 'rrrv ecpnlJepioo
AIAKPII:EII:. 0 MIX(i)'I')<; Euoyy. KOSIWTI')<; - IJIlrcpo ~OU €Ivai I') ,ouyxwplavn lJa<; Euayydfa 0. [navou - rrruxrouxoc TOU naVE:nloTI')IJIOU naTPWV, avaKI')pUXTI')KE: 5150KTopa<; OTI<; TrJAE:nlKOIVWVlaK€<; E:<paPlJoy€<; ana TO f510 naVE:nIcrruno. [UYXOIPOUj.JE: TO V€O erucrriuovo vro TflV kopurporc aKa5njJa-'-Kn 510KPIOrJ Kal TOU E:UXOjJaOTE: novronvo aVE:~oojJaTa. ([TrJ CPWTOypacpfa 0 MIX· KOSIWTrJ<; jJE: HjV aKa5rJlJa-'-Kn Tnj)E:VVO OTrJV TE:AE:Tn avaKnpu~n<; TOU OE: 515aKTopa!. ~ AIABAIAME OTIS E:cpl')jJE:pf5E:<;OTI OTOU<; E:nITUXOVTE:<;OTa AVWTOTa EKnal~E:UTIKa «n T£XVO~OYIKO 15pulJOTa, TI')<; x0pa<; E:~~cppaoav AE:KTIKa ro ouyxapflTnpla TOU<; ~OUAE:UTE:<;, ouooxcc. onv lJap.xol Kal OAAOI. JOW<; 0 ~uMoyo<; lJa<; €IVOI 0, IJOVO<;,nou E:KTOS ana ro ouvxcpqrnpto «anE:VE:IIJE:» OTOU<; E:nITUXOVTE:<; rn TO IJIKpO x IJn_POUT~IVO,OUAAE:KTIKn<;a~fa<;, Kapa~OKI TOU YAUml') NfKOU KaAaCPOTI'),vro v' onoopouv jJE: aUTO OTOV KOOIJO TWV ovcipov TOU<;. npoow oAoTaxw<;, n0l5Ia .. ' ~ KOI\ErIO ApyoAf5a<; civo: TO ovouo TOU V€OU 15,WTIKOU OXoAE:fOU - I\UKE:fOU Kal Iupvooiou - nou 0PXIOE: n5rJ va AE:ITouPY£I IJE: KaAou<; OIWVOU<;OTO 40 XAIJ. TrJ<; 050u NaunAfou Apyou<;. Hvrn uro OuMoYIKn npwTo~ouAfa TWV E:Kn0l5E:UTIKWV NfKOU KaAoynpou ousuyou TrJ<;, IJE: KapUWTIKE:<; RISE:<;, fE:wpyfa<; CPo[navou - MapTsfv9<; Kou!poujJnn, ~avool') TC~~opa, ,AvaoTaofa<; ApY€VTOU Kal AVTWVrJ CPpaYKou. EuxojJaOTE: KaAn nopcro. ~ _rPA<PEJ TO «ApYE:laKO Bripo» Y'O TO cpuMo TI')<; «Kapuo<;» TOU Ma-'-ou-Iouvfou: ME: TrJV E:~afpE:TI') AOyoTE:XVIKn ncvvo TOU [nupou KapajJouvTsou jJa<; IJIAOE:IOE: nporo npocono E:VIKOU0 a51KooKOTWIJ,€VO<; ana TOU<;, fE:pjJavous BaYYE:AI')S navaxonO~AO<;-Mou~aTOIWTfl<;, IJnaAwjJarn<;, KOTayojJE:Vo<; ana TO E rJVIKO fopTUVla<; (MOUAOTOI) Kal E:_¥KOTE:OTI')jJ€VO<; OTI')V Kopud. [UYKAOVIOTIKO KE:fIJE:YO. AAAO KOI rJ ~1~Alonopouofaol') TOU V€OU ~1~Mou TOU K. navaYIWTOU t.E:V€lf} IJE: TOV TfTAO «0 ME:TOVOOTI')<;»ana TOU<; xupfouc BaofAI') 1\E:I~aOITrJ, CPIAOAOY_OTrJV A0nva Kal KwoTa Tpfxa, E:K50TrJ O TI')<; «Kopudc». E:VTUnWOIOl,E:1TOV cvovvocrr; 510TI 0 IJU010TOPI0YPOCP?<;K. t.E:V€sl')S, E:YKOTWTrJjJ€VO<;OTOV Kava50, TUYXOVE:I OAIvovpouporoc. To E:PYo TOU £Ivai €va vvrioro Aa-'-Ko IJU010TOpl')lJa jJE: ouvcpnocruri nAoKn Kal 5pool') TWV YE:YOVOTWVKal TWV npooonov. OO?' unopouv Sl<; aVal,I')TnOOUV TO cpuMo TrJ<; E:cprJjJE:pf5a<; xcn TO ~I~AIO «0 ucrovoorno ... ~ ME nCI:O 300.000 E:UpW oncccofcrrp;c one TrJ fE:VIKn [UVE:AE:UOl') TI')<; AN.BO.nE. (Avomu~laKn<; BopE:fou nE:AOnOvvnoou) I') au~rJO'l TOU IJE:T0XIKOUKE:cpaAofou TrJS, jJE: oxono va uAOnOlnOE:1 oneTdwjJOTIKOTE:pa TrJV aYPoTIKn avamu~rJ OTrJV ncpioyn jJa<; lnoovpoupo Leader!. 0 [UAAOY0<; lJa<;, nou E:fvOI ana ro npwTa IJ€AI') TI')<; AN.BO.nE. 0a ovopdoc: jJE:TOX€<; (rJ KoElE: pro KOOTISE:I 29,35 E:Upwl, ncpiuevovroc ana TrJV crorpefo va OUIJ~OAE:IOTrJV ovcnru~I') TrJ<; nE:ploxn<; jJa<;. """ EXEI ANOIEEI 0 510AOY0<; y'o TOV «Kan05fOTpla 2» IJE: TOV onofo OTO NOlJo ApyoM5a<; 01 t.nl-lOI ea nE:RIOpIOTOUV ana 16 nou £IvOi oripcpo OE: 3 n 5. H Kcpud IJOAAOVea E:VTaXeE:f OTO t.nlJo Apyouc;, E:ITE: lJa~f jJE: OAO TO MIJO l\upKE:fa<; E:fTE: 1J0vI') TrJ<;. Na E:vTaXeE:f OTO t.njJo Kouroonoofou - one»; npOTE:IVOUV 0PIOjJ€VOI OKE:mOIJE:VOITrJV npocomxri TOU<; nOAITIKn E:nl~fworJ - Bo £Ivai uro cxouo- Aa0E:IJ€vI') E:nlAoyn. ~ ITHN EYI\OrH nopE:fa «inorov YlOTf 50el')KE: Kapa~oKI ana TO [uMoyo OE: TOUTO KOI 0XI OE: E:K£lVOV, onovrduc E:Ue€w<;:'lowe; KonOIOI nripov TO Kapa~OKI ro nponvoupevo xpovla' fow<; «inoroi oMol ea TO ndpouv ro cnouevq TplTO Kal onoU5aIOTE:_P0, 5E: 51E:K5IKOUIJE:TO OAd81')TO, OUTE: ~uyaplo aKpl~E:fa<; 5,0eE:TOUjJE:' onAW<; noocnoaoupc va €IjJaOTE: - 000 viverrn - aVTIKE:ljJE:VIKOf. nE:pljJ€VOUIJE: Kal TI<; 5IK€<; oor; npOTOOE:I<;. ~ ZHTOYME TI')V KaTaVOl')Ol') vro TI<; onOIE:<; E:AA€f4JE:I<;Kal TI<; a5uvajJfE:<; TOU [UAAOYOU jJa<; OTI') 510pyovWOl') TWV «Aprcurotov 2008». XPE:IO~E:Tal,m;pIOOOT€PrJ E:eE:~OVTIKnoUjJjJE:TOxn, ,nE:pIOOOT€PI') ouovouun ornpl~n. KOI 5€v npcnci va lJa<; 5IacpE:uY€1 TO Y€yovo<; OTi OAOI 01 [UAAOYOI - OTI')V Kfo, OTI] MI5€a, OTO kouorc«. OTl<; MUKnV€e;, OTrJV Enf5aupo Kal aAAou - 510pyavwvouv nOAITIOTIK€<; €K5rJAWo€le; IJ€ Tn vcvvoio onovouuri E:nlxopnyl')ol') TWV Muov. t.UOTUXW<;, 0 [uMoyo<; J-la<; nap' OTi efvm 0 IJOVa5IKo<; )J€ nxouoio nOAITloTIKn 5paoTI')pIOTI')Ta OTa nxoio:o TOU M)Jou I\upKE:a <;, 5€v OTI')PIS€Tal OIKOV0J-l'KO,Ano TI')V oMr] )JE:PIO 0 MlJoe; f jJa<; xrn I') t.EnA/\ an€xouv ana nOAITIOTlK€e; E:K5rJAWO€Ie;. ~ ynEN0YMIZOYME OTI I') «Kapuo» KUKAOCPOpE:f 5uoIJI0I XIAIOOE: 5E:<; puMa, xfAla anooT€MovTOI Taxu5pojJIKO Kal xfAla nE:VTaKOOIa jJOIPOC,OVTOI wpE:oV ana Ta 510cpopa KapuwTIKa OT€Kla. TI')v «Ka5 PUO» IJnopE:f 0 E:v5Iacp€polJE:VOe;va TI')V «nop€l» Kal ana TO fVTE:PVE:T. En€15n 5€ 51')jJoOlE:UOUjJE: 5Iacpl')jJfoE:l<; yla TI')V E:~OIKOVOjJI')Ol') xwpOU, Ta €~05a, I') E:cpl')jJE:pf5aTa aVTIIJE:TCJnlSE:1 TI<; Ouv5pOIJ€<; Kal TI<; ana E:VIOXUOE:I<; TWV avayvwoTwV TI')<;.H 51Kn oae; OIKOV0l:!'Kn OTnpl~Il £Ivai TO anapafTI')TO o~uyovo yla va ~nOE:1 I') E:cpl')lJE:pI5alJa<; nou €fval 0 OUV5E:TIKO<; KpfKO<; TWV anaVTaxou KapUWTWV, onou yl')<;. ~ EI\ABAME Kal E:UxapIOTOUIJE::Ta ~1~Afa TOU ApK05a €n. OXOAIKOU [UIJ_!30UAOUAn. KaoTpavTo «fE:V€eAla frJ» Kal «To TfIJI')lJa Tile; I\E:UTE:pla<;» Kal TI')V E:cpl')lJE:pf5a «AKPOKOpIVeO<;» nou E:nl)JE:A€lTal 0 flovvl')e; MnopTsl')<;· ~ KAPYflTIKEI: MIXOAlle; Kat AIK. <!.>Maaa orn J-lVrUl'1 TOU ncrspc TOUe; r8wnovlK8e; Eocpuovec; nLKlle;-rK6vTle;, Apyoe; r8Wpy(? BaalAoKo~-KaKaeloPIl orn J-lVTlJ111 au~uyou TTle; TOU 80ewPlle; MnOUT08ATle; orn uvrum TWV 8KT8AWJ-l8VWV 88iwv TOU r,WPYOU Kat N(KOU MnOUTa8ATl r 8WpY10e; Bcpouuoc (V80e; KOTOlKOe;Kopunc) t.llllr'jTPlle; M8~6nouAOe;, Tormovo LuMoyoe; Bpoucrtou LuMoyoe; APT8J-l10IWTWVATTlKr'je; (KaKou pt) M8KOe; nanaanup6nouAOe; rlOVVf]e; M. BaaIA6nouAoe;, em J-lvr'jJ-lTl rtoreoo TOU TOU xpnoroc K. KapaVT~ouAlle; ·.· ··..· <!.>wTlle; . Tp(Xae; n Kwarae; CPMoaae;, A8r'jva Euara8(a Mnouroexn t:.ap8ia Mno~lov£Aou-Ta8TO£Kou t:.Tljlr'jTPlle; MnopAae; rlwpyoe; K. KapallouVT~Oe; EuaYY8AOe; Mrtouxopcq, Apyoe; navaYIWTTle; T~ocpae; t:.r'jIlf)Tpa Kmo(lln8ATl otn uvrum l. Kma(lln8ATl · Mcpio MaKpr'j I\wT£PTle; Xptcrortouxoc (KAap(vo) Kwarae; MOuVTpl~ae; (Tpayouel) t:.TlJ-lr'jTPTle; Mno~loV£AOe; K. 'ECPTlKourtovspou, N(KOe; KapKaA8J-lTle;·..· · LTepYIOe; 880eoo(ou, t:.TlIlr'jTPlle; Po~oe; Acruuvo LTauponouAou LT8pYLOuAa I. MnOAIOPTl Toooc t:.plTaae; rlwpyoe; AYY8AOnouAOe; NlKOe; I\I0nTle;, MlXOATle; KapaAr'je;, rlwpyoe; t:.. NTlVTle; rlwpyoe; Kcofuoc M8~ovepa LnupoTOu t:.r'jJ-lTlTpa MaploM, NlKOe; Acurtoc; Avepeae; Ilerooc Lnupoc; t:.aJ-lOAac;,
Xpnoroc Mrnoxoc Nnurtxto

200 € 200 € 150 € 100 100 100 100 100 70 70 50 50 50 50 50 50 50 50 50 ·50 .40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 .20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 € € € € €

A8r'jva

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Totrnnvc Totrunvd

T ouncvo Apyoe;

€ € € € € € € € 20 € 20 €

npoacpopee:;;

ana roue l;Evl-rElJevoue:;;
.400 e~A. 100 € 100 e~A. 100 So): 100 e~A. 100 e~A. 100 e~A. 50 e~A. · 50 € 50 € 20 €

Luyxwplavo( Tile; M8A~OUpVf]e; (to ovouoro TOUe; 8a ellJ-l0OlWTOUV oro 8nOJ-l8VO<puMo) Auorpoxto navaYlWTTle; t:.8ve~lle; (NTOUpOe;) Kava06e; MlIlTlC; naanaAIOPlle; (MlJ-lll-T6Alae;) Auorpnxto 1\0Klle; M. naanaAIOPTle; Aucrpoxto Auotocxlo Flcvoc M. naanaAIOPTlC; AuarpaAia EMVf] M. naanaAIOPll · AuarpaAia rlWpyOC;Moup6YIOVVT]C; (r,wpyo-ToKllC;) · Auorpuxlo Awa Mcuooviovvn Auorpcxlo AYY8AIKr'j Kcpououvrtou (Hpwell) Auorpoxio crn uvrum TOU norepo TTlC; ·· r,Owlle; LaVeTOf]e; Aucrpcxto neTpOe; Po~0e; Auorpnxto

Iuv6POJj8c;
KOtS(3oflov mv smmo

oto

IuflflOVO Via to 2008
Mdvoc rlwpyo<; Mnozrovezoc MlXolln<;
rlOvvoKoulln<; HMoo;; Knpopoovrzoc NfKO<; Tzdqxic Anprnpnc ftovvoKOullno;; rlwpyoC; Kopnoopnc Mlxollnc; rovEwnc; Ocvdonc MnozlovElloc; Oeoooonc KWWIOVIriC; ll.nprilpnc; MouYloc; };wlripnc; MnpOlOIoKoC; Kwmoc; Toopoulln rEwpyfo

ouvepouri VIO to 2008 10 £upw VIO to Iuflflovo
nOlOUpO <l>llIlw Mnoziovenoc rlwpyo<; Mnozioveno» rEwpyfo Mnoziovesoo };ocpfo

KOI01 nOpOKOtc..>:
fuJpoKn<; Bomnn<; Poooooo };ocpfo Poeoooo Mopfo ftovvoKoulln rocpfo rlovvoKoulln Ilovcvrcno rlOvvoKoulln Mopvopno rlovvoKoulln Korepivo <1>111"000 ll.ripmpo MnEilIlo Nixn

Nnvnc Xprioroc
KOPOIlOUVIZOU EllEvn Mnoovroupn KIKri BOOiIlOKn novoyoullo KOVIOU Fscopvio rnovoo;; Kwmo<; TplpnovlO Kwv/vo novoYlwwnoullou novoy. KopollnoKn<; Xprimoo;;

Konsnivoo Motive
ll.cilri<; Xprimo<; ll.cilri rwyw nOlOUpO<; Kwmo<;

na AoyouC; l)IOCPOV&IOC; aMo Kal avayvwplOIlC; 0 IuMoyoC; l)1l1.l001&U&1 orllv &CPIlI.I&pfl)al.Iac;Ta Ov0l.laTa Kal Ta noaa nou 0 K08& KapUWTIlC; ~ cpfAoC; IlC;KapuaC; KaTa8&T&I. T Yn&v8Ullf~oul.l& OTI I'J &T~OIOouvi5poJl~ oro IuMoyo Kal 1TJV&cp'1l.1&pfi5a &fvall.l0vo 10 &UpW. Ano al.l&A&la KanOIOI i5&V&fval TaKrOnollll.l&VOI. Kal ac; I.IIlV ~&)(Val.l&OTI Il Z;UVal.lll TOU IuMoyou &for&&o&fC;: 01 KaPUWTtC;, onou YIlC;, 01 cpfAolTOU napai5oOlaKou Xc..>PIOU l.Iac;. H OIKOV0I.I'K~ &VIO)(UOIl oro IuMoyo maV&1 l.I&yaAo Tono. ria TUXOV napaA&hIJ&IC; ~ M81l &Il)onol&for& l.Iac; va &navop8wooul.I&. Euxaploroup-& oAouC; 8&p1.l0 nou orllpf~ouv OIKOV0I.IIKO TO ouMoyo KOI Tllv &CPIlI.I&PIi50.

I[§Jj K"p"" /

IOUAIOS,-AUY0UOWS

'2008