You are on page 1of 53

Gramatike kategorije i gramatiki odnosi

Uvod u optu lingvistiku Tanja Samardi i Maja Milievi 14.11.2011.

Jeziki nivoi
Tekst, diskurs, pragmatika

Semantika

Sintaksa

Morfologija

Fonologija

Fonetika

Gramatika
STRUKTURA JEZIKA izgovor fonetika fonologija gramatika morfologija sintaksa znaenje semantika

Gramatinost
Gramatika = sistem pravila za povezivanje jezikih jedinica Gramatino = pravilno?
u vezi s tim - u vezi toga - u vezi sa to na telefonu - kraj telefona - na telefonom po meni - prema mom miljenju - po ja prema mojim miljenju

Gramatinost
Gramatika = sistem pravila za povezivanje jezikih jedinica Gramatino = pravilno?
u vezi s tim - u vezi toga - *u vezi sa to na telefonu - kraj telefona - *na telefonom po meni - prema mom miljenju - *po ja *prema mojim miljenju

Gramatika pravila
Preskriptivna pravila:
ta je pravilno? Samo ono to je propisano kao pravilno!

Deskriptivna pravila:
ta je pravilno? Sve ono to je gramatino!

Gramatika pravila
Gramatika pravila koja zanimaju lingvistiku jesu ona koja reguliu mogue kombinacije elemenata nieg nivoa u jedinice vieg nivoa
Morfologija
kua > kuica > kuicom * kua > kuom > kuomica

Sintaksa
Student je kupio dve knjige. *Student je kupio dve knjigu. *Student je kupila dve knjige. *Je dve knjige kupio student.

Gramatike kategorije i odnosi


Kako analiziramo (rei i) reenice?

Zbog guve u saobraaju, nekoliko studenata je zakasnilo na predavanje.

Analiza reenica - 1
Kako analiziramo (rei i) reenice?

Zbog guve u saobraaju, nekoliko studenata je zakasnilo na predavanje.

1) Analiza prema vrsti rei

Vrste rei (srpski jezik)


Promenljive
imenice zamenice pridevi glagoli brojevi

Nepromenljive
prilozi predlozi veznici uzvici rece

Vrste rei (srpski jezik)


Promenljive
imenice zamenice pridevi glagoli brojevi

Nepromenljive
prilozi predlozi veznici uzvici rece

Drugi jezici?

Definisanje vrsta rei


... , , .

.
-

'Twas brillig, and the slithy toves Did gyre and gimble in the wabe; All mimsy were the borogoves, And the mome raths outgrabe.

(Lewis Carroll, Jabberwocky)

Definisanje vrsta rei


... , , .

.
-

'Twas brillig, and the slithy toves Did gyre and gimble in the wabe; All mimsy were the borogoves, And the mome raths outgrabe.

(Lewis Carroll, Jabberwocky)

Definisanje vrsta rei


ta su glagoli? Semantiki kriterijum
Glagoli oznaavaju radnju, stanje ili zbivanje

Morfoloki kriterijum
Glagoli se odlikuju morfolokim kategorijama roda, broja, lica, vremena, naina, stanja, vida

Sintaksiki kriterijum
Glagoli u reenici obavljaju funkciju predikata, subjekta, predikativa

Definisanje vrsta rei


ta su imenice? Semantiki kriterijum
Imenice imenuju ljude, ivotinje, stvari, mesta, pojmove...

Morfoloki kriterijum
Imenice se odlikuju morfolokim kategorijama roda, broja i padea

Sintaksiki kriterijum
Imenice u reenici obavljaju funkciju subjekta, objekta, imenskog predikativa...

Vrste rei i njihove kategorije


Vrsta rei IMENICE ZAMENICE PRIDEVI GLAGOLI PRILOZI Kategorije rod, broj, pade rod, broj, pade, lice rod, broj, pade, vid, stepen pore enja rod(1), broj, lice, vreme, nain, stanje, vid, rod(2) stepen pore enja

Kategorije
Gramatika kategorija je sistem od najmanje dva lana koji izraava neki gramatiki odnos Najee: gramatiki oblici pojedinih vrsta rei U srpskoj lingvistikoj tradiciji razlikuju se: MORFOLOKE KATEGORIJE npr. rod kod prideva vid kod prideva KLASIFIKACIONE KATEGORIJE npr. rod kod imenica (vid kod glagola)

lanovi kategorije
lanovi kategorije su vrednosti koje ta kategorija moe da ima Primeri (srpski jezik): rod
enski muki srednji jednina mnoina

broj
paukal

lanovi kategorija (srpski)


Kategorija ROD BROJ PADE LICE VREME NAIN STANJE VID STEPEN PORE ENJA lanovi M, , S / (ne)prel J, M, P N, G, D, A, V, I, L 1, 2, 3 prezent, aorist... imperativ, potencijal aktiv, pasiv (ne)svreni / (ne)odre POZ, KOMP, SUP Vai za vrstu rei im, gl, prid, zam / gl im, gl, prid, zam im, prid, zam gl, zam gl gl gl gl / prid prid, pril

lanovi kategorija (srpski)


Kategorija lanovi Vai za vrstu rei imenice glagoli pridevi zamenice

ROD (1)

muki enski srednji

ROD (2)

prelazni neprelazni

glagoli

lanovi kategorija (srpski)

Kategorija

lanovi

Vai za vrstu rei imenice glagoli pridevi zamenice

BROJ

jednina mnoina paukal

lanovi kategorija (srpski)

Kategorija

lanovi nominativ genitiv dativ akuzativ vokativ instrumental lokativ

Vai za vrstu rei

PADE

imenice pridevi zamenice

lanovi kategorija (srpski)

Kategorija

lanovi prvo drugo tree

Vai za vrstu rei

LICE

glagoli zamenice

lanovi kategorija (srpski)

Kategorija

lanovi prezent perfekat aorist imperfekat pluskvamperfekat futur

Vai za vrstu rei

VREME

glagoli

lanovi kategorija (srpski)


Kategorija lanovi imperativ potencijal Vai za vrstu rei

NAIN

glagoli

STANJE

aktiv pasiv

glagoli

lanovi kategorija (srpski)

Kategorija

lanovi svreni nesvreni

Vai za vrstu rei

VID (1)

glagoli

VID (2)

odre eni neodre eni

pridevi

lanovi kategorija (srpski)

Kategorija

lanovi pozitiv komparativ superlativ

Vai za vrstu rei

STEPEN PORE ENJA

pridevi prilozi

Gramatike kategorije i odnosi


Kako analiziramo (rei i) reenice?

Zbog guve u saobraaju, nekoliko studenata je zakasnilo na predavanje.

Analiza reenica - 2
Kako analiziramo (rei i) reenice?
priloka odredba za uzrok subjekat

Zbog guve u saobraaju, nekoliko studenata je zakasnilo na predavanje.


predikat priloka dopuna za mesto

2) Analiza prema funkciji rei u reenici

Analiza reenica - 2
Kako analiziramo (rei i) reenice?
priloka odredba za uzrok subjekat

Zbog guve u saobraaju, nekoliko studenata je zakasnilo na predavanje.


predikat priloka dopuna za mesto

2) Analiza prema funkciji rei u reenici

Rei i sintagme
Sintaksika jedinica neposredno nadre ena rei jeste sintagma - grupa od dve ili vie rei
zbog guve u saobraaju nekoliko studenata je zakasnilo na predavanje

Sintagma
ire znaenje: bilo koji segment teksta Ue znaenje: sintaksika konstrukcija ili jedinica Najue znaenje: centrina sintaksika konstrukcija

Sintagma - ire znaenje


Pesnici nekad piu i prie.
Pesnici nekad piu nekad piu i prie Pesnici nekad nekad piu piu i prie

Sintagma - ue znaenje
Pesnici nekad piu i prie.
pesnici nekad piu i prie nekad piu i prie piu i prie

Sintagma - najue znaenje


Pesnici nekad piu i prie.
(netalentovani) pesnici pesnici (bez talenta) (tune) prie

prie (o smislu ivota)

Sintagme?

Zbog guve u saobraaju, nekoliko studenata je zakasnilo na predavanje.

Sintagme?

Zbog guve u saobraaju, nekoliko studenata je zakasnilo na predavanje.

Sintagme?

Zbog guve u saobraaju, nekoliko studenata je zakasnilo na predavanje.

Sintagme?

Zbog guve u saobraaju, nekoliko studenata je zakasnilo na predavanje.

Sintagme i paradigme
Sintagma sintagmatski gramatiki odnosi odnosi izme u jedinica prisutnih u odre enom iskazu Drugu dimenziju ine paradigmatski gramatiki odnosi < paradigma = skup gramatikih oblika neke rei (kua, kue, kui, kuu...; pevam, peva, peva...) ili skup srodnih rei uopte (kua, zgrada, stan...; pevati, igrati, svirati...)

Kombinacija odnosa

Svaka postojea reenica odlikuje se kombinacijom sintagmatskih i paradigmatskih odnosa Svaka nova reenica generie se kombinacijom sintagmatskih i paradigmatskih odnosa

Kombinacija odnosa

Svaka postojea reenica odlikuje se kombinacijom sintagmatskih i paradigmatskih odnosa Svaka nova reenica generie se kombinacijom sintagmatskih i paradigmatskih odnosa

Kombinacija odnosa
Pesnici piu prie. pesnik pesnika pesniku pesnika pesnie pesnikom pesniku pesnici pesnika ... piem pie pie piemo piete piu pisao pisala pisalo ... pria prie prii priu prio priom prie priama prie ...

Kombinacija odnosa
Pesnici piu prie. pesnik pesnika pesniku pesnika pesnie pesnikom pesniku pesnici pesnika ... piem pie pie piemo piete piu pisao pisala pisalo ... pria prie prii priu prio priom prie priama prie ...

Kombinacija odnosa
Pesnici piu prie. pisci kritiari dramaturzi pesnici pevai novinari ... piu pevaju govore itaju igraju smiljaju ... pesme sonete novele prie aforizme lanke ...

Kombinacija odnosa
Pesnici piu prie. pisci kritiari dramaturzi pesnici pevai novinari ... piu pevaju govore itaju igraju smiljaju ... pesme sonete novele prie aforizme lanke ...

Kombinacija odnosa
Izbor odre enog elementa iz raspoloive paradigme zavisi od ostalih sintagmatski prisutnih elemenata Delovi reenice povezani su slaganjem (u rodu, broju, licu, padeu) iako su gramatike kategorije morfoloke, paradigmatski izbor odre enog lana kategorije u datoj reenici zavisi i od sintakse i sintagmatskih odnosa

Kombinacija odnosa
Sa kojim gramatikim oblicima podvuene rei formiraju paradigmatski skup? Najvie volim da uim iz udbenika. Svi planiramo da poloimo UOL1 u januaru.

Kombinacija odnosa
Sa kojim gramatikim oblicima podvuene rei formiraju paradigmatski skup? Najvie volim da uim iz udbenika. udbenik, udbeniku, udbenici... Svi planiramo da poloimo UOL1 u januaru. poloim, poloi, poloili...

Kombinacija odnosa
Sa kojim leksemama podvuene rei formiraju paradigmatski skup? Moj pas se zove ua. Ana esto ita knjige.

Kombinacija odnosa
Sa kojim leksemama podvuene rei formiraju paradigmatski skup? Moj pas se zove ua. kanarinac, maor, ljubimac... Ana esto ita knjige. kupuje, pie, lektorie...

Gramatike kategorije i odnosi

Iako samo po sebi nije dovoljno da objasni nain na koji jezik funkcionie, odre ivanje gramatikih kategorija i odnosa predstavlja osnovu svake morfosintaksike analize, kako deskriptivne, tako i formalne (teorijske)

Literatura
Bugarski, R. (1996) Uvod u optu lingvistiku. Beograd: igoja tampa. (glava 9) Kristal, D. (1987) Kembrika enciklopedija jezika. Beograd: Nolit. (glava 16 [obuhvata i morfologiju i sintaksu]) [+ Gramatika srpskog jezika]