You are on page 1of 1

一 九

、 十
胸 忌 保 倒 諂 年 纖 羨 祭 收 兌 刀 乾 迎 枯 驕 訣 充 瓜 巨 氣 門 針 毒 蛆 例 字 六
襟 諱 母 楣 媚 輕 維 慕 祀 獲 換 刃 燥 親 槁 傲 別 沛 葛 星 球 戶 灸 品 蟲 題 形 學
: 部 年

一 分

ㄡ :

一 葬 小 輕 貽 滄 暗 美 童 幕 恍 十 手 徒 舂 九 消 教 察 稍 參 繪 迫 教 刨 品 塗 請 國
塌 身 家 蔑 笑 海 箭 侖 叟 僚 然 惡 頭 勞 穀 霄 聲 師 言 佔 差 聲 不 育 冰 學 改 將 小
糊 火 碧 眼 大 桑 傷 美 無 機 大 不 拮 無 去 雲 匿 甄 觀 上 不 繪 及 兼 不 正 字
塗 窟 玉 神 方 田 人 奐 欺 關 悟 赦 据 功 殼 外 跡 試 色 風 齊 影 待 優 計 確 音
分 注 字
。 音 形
寫 試
延 戰 混 躡 虛 完 視 聽 天 嘀 海 叨 山 一 伶 化 天 不 體 杯 鼾 嶔 情 痢 身 在 題
年 戰 淆 手 與 璧 死 天 縱 咕 市 陪 路 擲 牙 險 生 可 恤 弓 聲 崎 有 疾 材 方
益 兢 是 躡 委 歸 如 由 英 抱 蜃 末 蜿 千 俐 為 尤 小 別 蛇 雷 磊 獨 桿 勻 格
壽 兢 非 腳 蛇 趙 歸 命 才 怨 樓 座 蜒 金 齒 夷 物 覷 人 影 動 落 鍾 菌 稱 內有 波 斷 楚 戶 無 牢 匝 蟬 臥 暴 孑 凹 墜 語 暗 招 額 陋 如 金 瞬 大 欲 身 0
條 濤 絕 河 樞 獨 騷 道 聯 薪 殄 然 凸 入 焉 中 搖 手 巷 法 榜 息 快 深 材 ‧
不 洶 往 漢 不 有 滿 管 冠 嘗 天 一 不 愛 不 作 過 稱 簞 炮 題 萬 朵 谿 魁 五
紊 湧 來 界 蠹 偶 腹 制 軍 膽 物 身 平 河 詳 祟 市 慶 瓢 製 名 變 頤 壑 梧 分