You are on page 1of 207

CRNA GORA

ZAVOD ZA STATISTIKU

Demografski trendovi u Crnoj Gori


od sredine 20. vijeka
i perspektive do 2050. godine

Podgorica, decembar 2008. godine

DemografskitrendoviuCrnojGori
odsredine20.vijekaiperspektivedo2050.godine

Izdaje:ZavodzastatistikuCrneGoreMONSTAT
PodgoricaIVProleterske,br.2
Tel.+38220230811
Email:statistika@cg.yu
WebSite:www.monstat.cg.yu

ODGOVARA:Radomirurovi,direktor

Rukovodilacprojektaiautorstudije:Mr.GoranPenev

CIP
,

314.744.(497.16)19/20
314.744.(497.16) 20

,
DemografskitrendoviuCrnojGoriodsredine20.vijekaiperspektivedo
2050.godine/[autorGoranPenev].PodgoricaZavodzastatistikuCrne
GoreMonstat,2009(Podgorica:3MMakarije).206str.:graf.prikazi;
30cm

Navrhunasl.str.:CrnaGora.Podatakoautorupreuzetsaimpresuma.
Tira150.Biljekruztekst.

ISBN97886311
1....
)2021.
)21.
COBISS.CGID.13762064

Prilikom korienja podataka iz ove publikacije


obavezno navesti izvor

PREDGOVOR

Potovani itaoci, korisnici podataka demografske statistike, poduhvat koji je na poetku bio samo
postavljen kao projektni zadatak, nakon kojeg je uslijedio ogroman rad na prikupljanju i kasnije obradi
egzaktnih podataka, kao krajnji rezultat iznjedrio je kapitalnu publikaciju. Institucija koja tranziciono
preobrauje sebe u sutinskog posmatraa drutvene stvarnosti i sve vie staje ravnopravno uz rame
razvijenih statistikih institucija i sistema, sa ponosom ovom publikacijom prezentuje svoju sposobnost da
do kraja dovede ovako sloen istraivaki projekat. Svjesni smo i da, ovim materijalom, jasno pokazujemo
partnerstvo donosiocima drutvenih odluka tj. drutveno odgovornim institucijama i pojedincima koji e
znati da kvalitetno koriste ovako sublimirane pojedinane podatke i ukupan sadraj ove izuzetne
publikacije.
Knjiga "Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine" se
sastoji iz tri dijela. U prvom je dat prikaz demografskog razvitka Crne Gore, tokom druge polovine 20.
vijeka i prvih godina 21. vijeka. Date su osnovne karakteristike i dinamike obima stanovnitva, njihovih
komponenti (natalitet, mortalitet i migracije), promjene i karakteristike struktura stanovnitva po polu i
starosti, kao i regionalni aspekt.
U drugom i treem dijelu objavljuju se projekcije stanovnitva za Crnu Goru i regije (Juna,
Sredinja i Sjeverna), za ukupno stanovnitvo po starosti i polu za period od 2005. do 2050. godine.
Projekcije stanovnitva uraene su u vie varijanti po analitikoj, ili kohortno-komponentnoj metodi.
Projekcije stanovnitva koje se objavljuju u ovoj knjizi predstavljaju kombinacije hipoteza o
buduem kretanju fertiliteta (nizak, srednji, visok, konstantan), mortaliteta (oekivan, konstantan) i
migracija (oekivane, nulte, konstantne).
Rezultati projekcija stanovnitva neophodni su u ekonomskom i socijalnom planiranju: u zdravstvu,
kolstvu, ekonomiji, urbanizmu, socijalnoj infrastrukturi, sferi finansija i penzijsko-invalidskom
osiguranju, itd.
Rezultati ovih projekcija stanovnitva Crne Gore uporedivi su sa podacima demografskih projekcija
zemalja Evropske unije.
U konanom, dobili smo publikaciju koja u svojoj sutini predstavlja esencijalni izvor obilja
demografskih podataka. Od izuzetnog je znaaja za sve analitiare i brojne korisnike kojima se
interesovanje oslanja na tretiranu oblast. Za sve to Monstat, iako daje cjelokupnu sistemsku i
kadrovsko-tehniku podrku ipak, nezaobilazno duno potovanje i zahvalnost iskazuje mr
Goranu Penevu, saradniku Centra za demografska istraivanja Instituta drutvenih nauka (Beograd) koji
je predvodei tim Monstata, pomogao da ova publikacija bude ovako sveobuhvatna i sistematina, a u koju
je nesebino ugradio svoje znanje i vjetine postigavi efekat internacionalne uporedivosti, analitinosti,
strukturalne povezanosti i moda najznaajnije nauno utemeljenog demonstriranja vizije demografske
budunosti tj. pokazivanja demografskih trendova kroz prizmu naune projekcije.

Podgorica, decembra 2008. godine

D I R E K T O R,
Radomir urovi

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Sadraj
Predgovor ......................................................................................................................................... 3
Sadraj .............................................................................................................................................. 5
Definicije vanijih korienih termina ............................................................................................ 11
I dio
Demografski trendovi u Crnoj Gori u drugoj polovini 20. i poetkom 21. vijeka
1. Kretanje ukupnog stanovnitva ................................................................................................... 17
1.1. Razdoblje 1921-1991 .................................................................................................... 18
1.2. Populaciona dinamika tokom 1990-ih i poetkom 2000-ih ......................................... 21
2. Prirodna i migraciona komponeta kretanja stanovnitva ............................................................ 23
2.1. Raanja .......................................................................................................................... 25
2.1.1. Slinosti i razlike po regijama...................................................................... 28
2.1.2. Karakteristike starosnog modela fertiliteta .................................................. 29
2.2. Umiranja ........................................................................................................................ 31
2.2.1. Smrtnost po starosti i polu ........................................................................... 33
2.2.2. Oekivano trajanje ivota............................................................................. 35
2.2.3. Razlike po podrujima ................................................................................. 38
3. Migracije ..................................................................................................................................... 39
3.1. Crnogorski graani na radu ili boravku u inostranstvu ................................................. 41
3.2. Prisilne migracije tokom 1990-ih godina ...................................................................... 43
3.3. Vrlo naglaene regionalne razliitosti ........................................................................... 43
4. Promjene u sastavu stanovnitva po polu i starosti ...................................................................... 47
4.1. ene brojnije od mukaraca .......................................................................................... 47
4.2. Intenziviranje demografskog starenja ........................................................................... 51
4.3. Ka daljoj homogenizaciji demografskih osobenosti po regijama ................................. 54
II dio
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005 - 2050.
1. Metodologija i polazne hipoteze .................................................................................................. 59
1.1. Hipoteze o fertilitetu ..................................................................................................... 60
1.2. Hipoteze o mortalitetu .................................................................................................. 63
1.3. Hipoteze o migracijama ............................................................................................... 64
2. Demografske posljedice ostvarenja pretpostavljenih scenarija buduih trendova
komponenti kretanja stanovnitva Crne Gore .............................................................................. 66
2.1. Kretanje ukupnog stanovnitva ..................................................................................... 67
2.2. Budui trendovi komponenti kretanja stanovnitva ...................................................... 72
2.3. Projicirane promjene u starosnom sastavu stanovnitva ............................................... 77
Literatura........................................................................................................................................ 84
Zavod za statistiku Crne Gore

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

III dio
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005 - 2050: detaljne tabele
Tabela III-1.1.1. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Crna Gora.
Varijanta niskog fertiliteta: nizak fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ............................................................. 87
Tabela III-1.1.2. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Crna Gora.
Varijanta srednjeg fertiliteta: srednji fertilitet, oekivani mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu.............................................................. 89
Tabela III-1.1.3. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Crna Gora.
Varijanta visokog fertiliteta: visok fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ............................................................. 91
Tabela III-1.1.4. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Crna Gora.
Varijanta konstantnog fertiliteta: konstantan fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ............................................................. 93
Tabela III-1.1.5. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Crna Gora.
Varijanta konstantnog mortaliteta: srednji fertilitet, konstantan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ............................................................. 95
Tabela III-1.1.6. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Crna Gora.
Konstantna varijanta: konstantan fertilitet, konstantan mortalitet, konstantne migracije.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ............................................................ .97
Tabela III-1.1.7. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Crna Gora.
Varijanta nultog migracionog salda: srednji fertilitet, oekivan mortalitet, nulti migracioni saldo.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ............................................................ .99
Tabela III-1.2.1. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sjeverna regija.
Varijanta niskog fertiliteta: nizak fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ........................................................... 101
Tabela III-1.2.2. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sjeverna regija.
Varijanta srednjeg fertiliteta: srednji fertilitet, oekivani mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ........................................................... 103
Tabela III-1.2.3. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sjeverna regija.
Varijanta visokog fertiliteta: visok fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ............................................................ 105
Tabela III-1.2.4. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sjeverna regija.
Varijanta konstantnog fertiliteta: konstantan fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ........................................................... 107
Tabela III-1.2.5. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sjeverna regija.
Varijanta konstantnog mortaliteta: srednji fertilitet, konstantan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ........................................................... 109

Zavod za statistiku Crne Gore

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Tabela III-1.2.6. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sjeverna regija.


Konstantna varijanta: konstantan fertilitet, konstantan mortalitet, konstantne migracije.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu............................................................ 111
Tabela III-1.2.7. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sjeverna regija.
Varijanta nultog migracionog salda: srednji fertilitet, oekivan mortalitet, nulti migracioni saldo.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ........................................................... 113
Tabela III-1.3.1. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sredinja regija.
Varijanta niskog fertiliteta: nizak fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ........................................................... 115
Tabela III-1.3.2. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sredinja regija.
Varijanta srednjeg fertiliteta: srednji fertilitet, oekivani mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ........................................................... 117
Tabela III-1.3.3. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sredinja regija.
Varijanta visokog fertiliteta: visok fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ........................................................... 119
Tabela III-1.3.4. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sredinja regija.
Varijanta konstantnog fertiliteta: konstantan fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ........................................................... 121
Tabela III-1.3.5.Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sredinja regija.
Varijanta konstantnog mortaliteta: srednji fertilitet, konstantan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ........................................................... 123
Tabela III-1.3.6. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sredinja regija.
Konstantna varijanta: konstantan fertilitet, konstantan mortalitet, konstantne migracije.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ........................................................... 125
Tabela III-1.3.7. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sredinja regija.
Varijanta nultog migracionog salda: srednji fertilitet, oekivan mortalitet, nulti migracioni saldo.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ........................................................... 127
Tabela III-1.4.1. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Juna regija.
Varijanta niskog fertiliteta: nizak fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ........................................................... 129
Tabela III-1.4.2. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Juna regija.
Varijanta srednjeg fertiliteta: srednji fertilitet, oekivani mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ........................................................... 131
Tabela III-1.4.3. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Juna regija.
Varijanta visokog fertiliteta: visok fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ........................................................... 133
Tabela III-1.4.4. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Juna regija.
Varijanta konstantnog fertiliteta: konstantan fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ........................................................... 135

Zavod za statistiku Crne Gore

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Tabela III-1.4.5. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Juna regija.


Varijanta konstantnog mortaliteta: srednji fertilitet, konstantan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ........................................................... 137
Tabela III-1.4.6. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Juna regija.
Konstantna varijanta: konstantan fertilitet, konstantan mortalitet, konstantne migracije.
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ........................................................... 139
Tabela III-1.4.7. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Juna regija.
Varijanta nultog migracionog salda: srednji fertilitet, oekivan mortalitet, nulti migracioni saldo
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu ........................................................... 141
Tabela III-2.1.1. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Crna Gora.
Varijanta niskog fertiliteta: nizak fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu............. 143
Tabela III-2.1.2. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Crna Gora.
Varijanta srednjeg fertiliteta: srednji fertilitet, oekivani mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu............. 145
Tabela III-2.1.3. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Crna Gora.
Varijanta visokog fertiliteta: visok fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu............. 147
Tabela III-2.1.4. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Crna Gora.
Varijanta konstantnog fertiliteta: konstantan fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu ............ 149
Tabela III-2.1.5. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Crna Gora.
Varijanta konstantnog mortaliteta: srednji fertilitet, konstantan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu ............ 151
Tabela III-2.1.6. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Crna Gora.
Konstantna varijanta: konstantan fertilitet, konstantan mortalitet, konstantne migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu ............ 153
Tabela III-2.1.7. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Crna Gora.
Varijanta nultog migracionog salda: srednji fertilitet, oekivan mortalitet, nulti migracioni saldo.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu ............ 155
Tabela III-2.2.1. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sjeverna regija.
Varijanta niskog fertiliteta: nizak fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu ............ 157
Tabela III-2.2.2. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sjeverna regija.
Varijanta srednjeg fertiliteta: srednji fertilitet, oekivani mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu ............ 159
Tabela III-2.2.3. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sjeverna regija.
Varijanta visokog fertiliteta: visok fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu ............ 161

Zavod za statistiku Crne Gore

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Tabela III-2.2.4. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sjeverna regija.


Varijanta konstantnog fertiliteta: konstantan fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu............. 163
Tabela III-2.2.5. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sjeverna regija.
Varijanta konstantnog mortaliteta: srednji fertilitet, konstantan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu ............ 165
Tabela III-2.2.6. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sjeverna regija.
Konstantna varijanta: konstantan fertilitet, konstantan mortalitet, konstantne migracije.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu............. 167
Tabela III-2.2.7. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sjeverna regija.
Varijanta nultog migracionog salda: srednji fertilitet, oekivan mortalitet, nulti migracioni saldo.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu............. 169
Tabela III-2.3.1. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sredinja regija.
Varijanta niskog fertiliteta: nizak fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu ............. 171
Tabela III-2.3.2. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sredinja regija.
Varijanta srednjeg fertiliteta: srednji fertilitet, oekivani mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu ............. 173
Tabela III-2.3.3. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sredinja regija.
Varijanta visokog fertiliteta: visok fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu ............. 175
Tabela III-2.3.4. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sredinja regija.
Varijanta konstantnog fertiliteta: konstantan fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu ............. 177
Tabela III-2.3.5. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sredinja regija.
Varijanta konstantnog mortaliteta: srednji fertilitet, konstantan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu ............. 179
Tabela III-2.3.6. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sredinja regija.
Konstantna varijanta: konstantan fertilitet, konstantan mortalitet, konstantne migracije.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu .............. 181
Tabela III-2.3.7. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sredinja regija.
Varijanta nultog migracionog salda: srednji fertilitet, oekivan mortalitet, nulti migracioni saldo.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu ............. 183
Tabela III-2.4.1. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Juna regija.
Varijanta niskog fertiliteta: nizak fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu ............. 185
Tabela III-2.4.2. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Juna regija.
Varijanta srednjeg fertiliteta: srednji fertilitet, oekivani mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu............. 187

Zavod za statistiku Crne Gore

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Tabela III-2.4.3. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Juna regija.


Varijanta visokog fertiliteta: visok fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu............. 189
Tabela III-2.4.4. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Juna regija.
Varijanta konstantnog fertiliteta: konstantan fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu............. 191
Tabela III-2.4.5. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Juna regija.
Varijanta konstantnog mortaliteta: srednji fertilitet, konstantan mortalitet, oekivane migracije.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu............. 193
Tabela III-2.4.6. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Juna regija.
Konstantna varijanta: konstantan fertilitet, konstantan mortalitet, konstantne migracije.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu............. 195
Tabela III-2.4.7. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Juna regija.
Varijanta nultog migracionog salda: srednji fertilitet, oekivan mortalitet, nulti migracioni saldo.
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu ............ 197
Tabela III-3.1.1. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Crna Gora.
Rast stanovnitva i komponente kretanja ukupnog stanovnitva, po projekcionim varijantama .. 199
Tabela III-3.1.2. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Crna Gora.
Rast stanovnitva i komponente kretanja ukupnog stanovnitva (na 1000 stanovnika),
po projekcionim varijantama ......................................................................................................... 200
Tabela III-3.2.1. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sjeverna regija.
Rast stanovnitva i komponente kretanja ukupnog stanovnitva, po projekcionim varijantama... 201
Tabela III-3.2.2. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sjeverna regija.
Rast stanovnitva i komponente kretanja ukupnog stanovnitva (na 1000 stanovnika),
po projekcionim varijantama ......................................................................................................... 202
Tabela III-3.3.1. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sredinja regija.
Rast stanovnitva i komponente kretanja ukupnog stanovnitva, po projekcionim varijantama .. 203
Tabela III-3.3.2. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Sredinja regija.
Rast stanovnitva i komponente kretanja ukupnog stanovnitva (na 1000 stanovnika),
po projekcionim varijantama . ....................................................................................................... 204
Tabela III-3.4.1. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Juna regija.
Rast stanovnitva i komponente kretanja ukupnog stanovnitva, po projekcionim varijantama .. 205
Tabela III-3.4.2. Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050. Juna regija.
Rast stanovnitva i komponente kretanja ukupnog stanovnitva (na 1000 stanovnika),
po projekcionim varijantama ......................................................................................................... 206

Zavod za statistiku Crne Gore

10

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Definicije vanijih korienih termina

Indeks starenja. Odnos broja starih i broja mladih. U studiji indeks starenja predstavlja odnos
broja lica starih 65 ili vie godina i broja lica mlaih od 15 godina.
Indeks zavisnosti. Odnos zbira broja starih i broja mladih i broja stanovnika radno sposobnog
uzrasta. U studiji indeks zavisnosti predstavlja odnos zbira broja lica starih 65 ili vie godina i
broja lica mlaih od 15 godina i stanovnitva starog 15-64 godine.
Interno raseljena lica. Osobe koje su pod prisilom odnosno prinudom bile primorane da napuste
svoje stalno mesto prebivalita, a prije svega da bi izbjegle oruane sukobe, nasilje, krenje
ljudskih prava, ili da bi se sklonile od prirodnih katastrofa ili razaranja izazvanih ljudskim
aktivnostima. Te prinudne migracije se, u sluaju IRL, odvijaju u okvirima iste drave. Prema
popisu iz 2003. godine, za interno raseljena lica (IRL) su smatrane osobe koje su izjavile da su
pod prinudom napustile Kosovo i Metohiju poslije 24. marta 1999. godine. Nakon proglaenja
nezavisnosti Crne Gore, IRL sa Kosova i Metohije su de facto promijenila status u "izbjeglice",
jer su svojevremeno u Crnu Goru dola iz Srbije, koja je od 2006. godine takoe druga samostalna
drava. U studiji su IRL ukljuena u procijenjeno stanovnitvo Crne Gore na dan 30. jun 2005.
koje je predstavljalo baznu populaciju za izradu projekcija stanovnitva do 2050. godine.
Izbjeglice. Prema UNHCR-u pod izbjeglicom se smatra osoba koja je se zbog osnovanog straha
od gonjenja zbog rase, religije, nacionalnosti ili politikog miljenja, nala van zemlje svog
dravljanstva i nije u mogunosti ili nije voljna da se, zbog tog straha ili drugih razloga osim
linih, stavi pod zatitu te drave. Prema Metodologiji za sprovoenje popisa iz 2003. godine,
izbjeglicom se smatralo lice koje zbog izbijanja ratnih sukoba na prostoru bive SFRJ, pod
prinudom izbjeglo u Crnu Goru. Izbjeglice su ukljuene u ukupno (stalno) stanovnitvo Crne
Gore.
Medijalna starost. Starost koja dijeli stanovnitvo na dva jednaka dijela, to znai da je isti broj
stanovnika mlaih i starijih od te starosti.
Migracioni saldo. Razlika izmeu broja imigranata (doseljenih) na jednom podruju i broja
emigranata (odseljenih) sa istog podruja u odreenom vremenskom periodu.
Neto stopa reprodukcije. Prosjean broj erki koji bi rodile ene jedne generacije (kohorte)
tokom svog reproduktivnog perioda ukoliko bi tokom celog svog ivota (do 50. godine starosti)
imale fertilitet i mortaliteta po starosti kao ukupno ensko fertilno stanovnitvo (za fertilitet)
odnosno ensko stanovnitvo mlae od 50 godina (za mortalitet) u godini posmatranja. Izraava
se kao broj enske djece po jednoj eni.
Oekivano trajanje ivota. Prosjean broj godina ivota koliko e ivjeti lice ukoliko bi se
zadrali isti uslovi smrtnosti po starosti i polu kao u godini ili periodu posmatranja. Najee se
izraunava za lica roena u posmatranoj godini ili periodu (oekivano trajanje ivota pri
ivoroenju), ali moe i za lica odreene starosti (oekivano trajanje ivota pri starosti x).
Izraava se u godinama.
Zavod za statistiku Crne Gore

11

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Prirodni prirataj. Razlika u broju ivoroenih i umrlih u odreenom periodu. Prirodni prirataj
moe biti pozitivan (broj ivoroenih je vei od broja umrlih), negativan (broj ivoroenih je
manji od broja umrlih) ili nulti (broj ivoroenih je jednak broju umrlih)
Procjene stanovnitva. Ako se ne raspolae dovoljnim podacima za tano utvrivanje potrebnih
veliina, pristupa se izradi procjena stanovnitva. Procjene stanovnitva se odnose na prolost ili
sadanjost, a po pravilu se izrauju u jednoj varijanti.
Projekcije stanovnitva. Modeliranje demografske budunosti na bazi pretpostavki, koje u
vrijeme nastanka projekcija mogu, ali i ne moraju da izgledaju vjerovatne. Savremene projekcije
stanovnitva su uglavnom zasnovane na pretpostavkama o buduim trendovima fertiliteta,
mortaliteta i migracija, i to po starosti i polu. Projekcije se po pravilu rade u vie varijanti
(uglavnom ne manje od tri), koje predstavljaju razliite kombinacije usvojenih hipoteza o
buduim trendovima komponenti kretanja stanovnitva.
Prosjena starost. Srednja vrijednost starosti posmatranog stanovnitva. Izraunava se kao
aritmetika sredina pojedinanih godina starosti, a za intervalne serije (npr. petogodinje starosne
grupe) izraunava se na osnovu sredine grupnih intervala i broja stanovnika te starosti.
Rast stanovnitva. Poveanje stanovnitva u odreenom periodu, tj. razlika izmeu broja
stanovnika krajem i poetkom posmatranog perioda.
Smrtnost odojadi. Smrtnost djece mlae od godinu dana. Najee se iskazuje preko stope
smrtnosti odojadi, koja predstavlja odnos umrle djece mlae od 1 godine i ukupnog broja
ivoroene djece u periodu posmatranja. Stopa smrtnosti odojadi se izraava u promilima (na
1000 ivoroene djece).
Specifine stope fertiliteta po starosti. Broj ivoroene djece koje su rodile ene odreene
starosti u periodu posmatranja podijeljen sa ukupnim prosjenim brojem ena iste starosti.
Izraava se u promilima (na 1000 ena).
Stanovnitvo. Skup stanovnika koji ive na odreenoj teritoriji, ili samo neki dio tog skupa (npr.
ensko fertililno stanovnitvo, aktivno stanovnitvo).
Starenje stanovnitva (demografsko starenje). Poveanje udjela starih u ukupnom stanovnitvu
zemlje ili nekog podruja. Do starenja stanovnitva dolazi ne samo u sluaju poveanja udjela
starih (starenje sa vrha starosne piramide), ve i ukoliko je prisutno smanjenje udjela mladih
(starenje od baze starosne piramide). Te dvije pojave se mogu odvijati istovremeno, ali i
samostalno. Demografsko starenje je neposredno odreeno kretanjem nataliteta, mortaliteta i
migracija stanovnitva. U savremenim uslovima ono je prvenstveno determinisano padom
fertiliteta, ali sve vie dobija na znaaju i smanjenje mortaliteta, posebno starih.
Starosna piramida. Grafiki prikaz koji omoguava da se vizuelno sagleda distribucija
stanovnitva po starosti i polu. Starosna piramida se sastoji od dva histograma, i to po jedan za
svaki pol lijevi za muko, a desni za ensko stanovnitvo. Broj stanovnika je predstavljen na
horizontalnoj osi, a starost na vertikalnoj.
Stopa maskuliniteta. Odnos broja stanovnika mukog pola prema odgovarajuem broju
stanovnika enskog pola. Stopa maskuliniteta se iskazuje kao broj mukaraca na 1000 ena.

Zavod za statistiku Crne Gore

12

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Stopa migracionog salda. Razlika izmeu broja imigranata (doseljenih) na jednom podruju i
broja emigranata (odseljenih) sa istog podruja u odreenom vremenskom periodu, podijeljena sa
prosjenim ukupnim brojem stanovnika tog podruja u istom vremenskom razdoblju. Izraava se
u promilima (na 1000 stanovnika).
Stopa mortaliteta /smrtnosti/ ili opta stopa mortaliteta. Broj umrlih u odreenom periodu
podijeljen sa prosjenim brojem stanovnika u tom periodu. Obino se rauna godinja ili prosjena
godinja stopa mortaliteta, izraena u promilima (na 1000 stanovnika).
Stopa nataliteta (ili opta stopa nataliteta). Broj ivoroenih u odreenom periodu podijeljen sa
prosjenim brojem stanovnika u tom periodu. Obino se rauna godinja ili prosjena godinja stopa
nataliteta, izraena u promilima (na 1000 stanovnika).
Stopa prirodnog prirataja. Predstavlja odnos prosjenog godinjeg prirodnog prirataja i
prosjenog broja stanovnika u posmatranom periodu. Stopa prirodnog prirataja se moe dobiti i kao
razlika stope nataliteta i stope mortaliteta. Iskazuje se u promilima (na 1000 stanovnika).
Stopa rasta stanovnitva. Stopa dobijena dijeljenjem porasta stanovnitva u posmatranom periodu sa
ukupnim (prosjenim) brojem stanovnika u istom periodu. Ako je period dui od godinu dana tada se
rauna prosjena godinja stopa rasta. Ukoliko se u odnos stavlja prosjean godinji porast
stanovnitva tada je to tzv. aritmetika stopa rasta. Ako se posmatra prosjena godinja stopa rasta
tada je to tzv. geometrijska stopa rasta. Stopa rasta stanovnitva se iskazuje u promilima (na 1000
stanovnika).
Stopa ukupnog fertiliteta. Prosjean broj djece koji bi rodila jedna devojica roena u godini
posmatranja ukoliko bi tokom svog reproduktivnog perioda (15-49 godina) imala isti nivo fertiliteta
po starosti kao ensko fertilno stanovnitvo u godini posmatranja. Izraava se kao broj ivoroene
djece po jednoj eni.
Ukupno (stalno) stanovnitvo. Prema metodolokim objanjenjima za Popis stanovnitva Crne Gore
iz 2003. godine pod ukupnim stanovnitvom se podrazumevao broj stalnih stanovnika mesta popisa. U
stalno stanovnitvo je, prema meunarodnim preporukama, ukljueno stalno stanovnitvo u zemlji,
graani Crne Gore na radu ili boravku u inostranstvu koji su odsutni iz mesta popisa krae od godinu
dana, izbjegla lica sa prostora bive SFRJ koja su se nastanila u mjestu popisa, strani dravljani sa
prebivalitem u inostranstvu koji u borave u Crnoj Gori due od godinu dana. U stalno stanovnitvo
nijesu bili ukljueni graani Crne Gore koji borave u inostranstvu due od godinu dana, strani
dravljani sa prebivalitem u inostranstvu koji borave u Crnoj Gori krae od godinu dana, i interno
raseljena lica (IRL) sa Kosova i Metohije. Nakon proglaenja nezavisnosti u 2006. godini, IRL su de
facto promijenila status, pa su u ovoj studiji ta lica smatrana kao dio skupa ukupnog (stalnog)
stanovnitva Crne Gore i kao takva su ukljuena u tzv. bazno stanovnitvo poetne godine
projekcionog perioda. Najvanija razlika u odnosu na metodoloka reenja popisa iz 1971, 1981. i
1991. se tie crnogorskih graana u inostranstvu koji su tada ukljuivani u ukupno stanovnitvo Crne
Gore bez obzira na duinu odsustva iz zemlje.
ensko fertilno stanovnitvo. Broj stanovnika enskog pola starih 15-49 godina.

Zavod za statistiku Crne Gore

13

MONSTAT

I dio
Demografski trendovi u Crnoj Gori
u drugoj polovini 20. i poetkom 21. vijeka

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Demografski trendovi u Crnoj Gori u drugoj polovini 20.


i poetkom 21. vijeka
Ovaj, uvodni dio studije predstavlja kratak prikaz demografskog razvitka Crne Gore, prije svega,
tokom druge polovine 20. vijeka i prvih godina 21. vijeka. Razmotrie se osnovne osobenosti i
dinamika obima stanovnitva, njegovih komponenti (nataliteta, mortaliteta i migracija), kao i
promjene i karaktertistike strukture stanovnitva po starosti i polu. Analiza e se odnositi na
ukupno stanovnitvo Crne Gore, ali e, prvenstveno, za period od 1990-ih godina biti ukljuen i
regionalni aspekt, to podrazumijeva analizu demografskih prilika u Sjevernoj, Sredinjoj i Junoj
regiji.
U savremenim demografskim istraivanjima je opteprihvaeno stanovite da je za izradu
kvalitetnih projekcija stanovnitva, a posebno za postavljanje hipoteza o buduim demografskim
trendovima neophodno dobro poznavanje aktuelne demografske situacije i demografskog razvitka
u prethodnom periodu. Meutim, analizi demografskog razvitka Crne Gore u drugoj polovini 20.
vijeka se nije pristupilo samo s namjerom da se pripreme to bolje hipoteze o buduim
demografskim trendovima, ve je bilo uslovljeno i nedovoljnom ponudom strunih i naunih
radova koji postoje u strunoj literaturi, a posebno onih koji se tiu savremenih demografskih
tokova u Crnoj Gori. Ovaj motiv dobija na znaaju i zbog interesa strune i ire javnosti, kako
domae tako i inostrane, da se u jednoj publikaciji prikau najvaniji demografski trendovi od
sredine 20. vijeka, savremena demografska situacija na osnovu rezultata poslednjeg popisa
stanovnitva i najnovijih podataka demografske statistike, kao i da se ukae na demografske
perspektive suverene Crne Gore do sredine 21. vijeka.
Najprije e biti prikazano kretanje ukupnog stanovnitva Crne Gore u periodu 1921-1991. U
nastavku e biti razmotreno kretanje stanovnitva, njegovih komponenti i sastava po starosti i polu
u drugoj polovini 20. vijeka i poetkom novog milenijuma. To razdoblje je podijeljeno na dva
potperioda: prvi - od zavretka Drugog svjetskog rata do raspada SFRJ (tanije od 1948. do 1991);
i drugi - izmeu poslednja dva popisa (1991-2003) kao i razdoblje do kraja 2007. godine.

1. Kretanje ukupnog stanovnitva


Krajem prve decenije 21. vijeka stanovnitvo Crne Gore je brojalo oko 650 hiljada stanovnika.
Sto godina ranije, tj. poetkom 20. vijeka ukupno stanovnitvo zemlje je bilo gotovo dvostruko
manje - Crna Gora je 1910. godine, prema procjenama, imala 344 hiljade stanovnika (Breznik,
1991).
Kretanje stanovnitva je u prvoj polovini 20. vijeka bilo pod dominantnim uticajem mnogobrojnih
i estih ratova (Prvi i Drugi balkanski rat, kao i Prvi i Drugi svjetski rat), koji su izazvali ogromne
ljudske gubitke i pojavu smanjenja ukupnog stanovnitva Crne Gore. Prvo smanjenja stanovnitva
Crne Gore je zabiljeeno po zavretku balkanskih i Prvog svjetskog rata. Ve krajem druge
Zavod za statistiku Crne Gore

17

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

decenije 20. vijeka, tj. po zavretku Prvog svjetskog rata u Crnoj Gori dolazi do demografske
obnove, a itav period izmeu dva svjetska rata se odlikovao intenzivnim demografskim rastom.
Drugi svjetski rat je, takoe, prouzrokovao ogromne demografske gubitke i ponovno smanjenje
broja stanovnika. Od zavreka rata, pa sve do dananjih dana, u Crnoj Gori je prisutno
kontinuirano poveanje stanovnitva.
Crna Gora je 1. januara 2008. godine imala 640,9 hiljada stanovnika.1 Sa tolikim ukupnim
stanovnitvom, ona se svrstava u grupu najmanjih evropskih zemalja. Prema najnovijim
demografskim procjenama (Lanzieri, 2008), koje se odnose na isti vremenski momenat, u istu
grupu, sa manje od milion stanovnika spadale su i sledee zemlje Evrope: San Marino (30,8
hiljada), Monako (32,8),2 Lihtentajn (35,4), Andora (83,1), Island (314,3), Malta (410,6),
Luksemburg (483,8) i Kipar (794,6 hiljada).3

1.1. Razdoblje 1921-1991


Najprecizniji podaci o dinamici ukupnog stanovnitva se dobijaju preko popisa stanovnitva. Na
teritoriji sadanje Crne Gore u 20. vijeku sprovedeno je ukupno osam popisa. Prvi je bio 1921, a
poslednji 1991. godine. Svi oni su gotovo u potpunosti bili u skladu sa kriterijumima savremene
statistike u vezi realizacije tog najobimnijeg i nasloenijeg statistikog istraivanja.
U tom sedamdesetogodinjem razdoblju ukupan broj stanovnika na teritoriji Crne Gore je
bezmalo udvostruen i to sa 311 hiljada u 1921. na 615 hiljada u 1991. godini (tabela I-1).
Posmatrano po meupopisnim periodima, stope rasta stanovnitva su bile stalno pozitivne, ali su
njihove prosjene godinje vrijednosti bile prilino neujednaene.
Treba napomenuti da, zbog Drugog svjetskog rata nije odran popis stanovnitva koji je bio
planiran za 1941. godinu. Crna Gora je, prema procjenama, 31. marta 1941. godine, neposredno
pred poetak napada na Jugoslaviju, imala 422 hiljade stanovnika (erjavi, 1992). Ukoliko bi
period izmeu popisa iz 1931-1948. godine, kada je prosjena godinja stopa rasta stanovnitva
iznosila 2,7, bio podijeljen na dva razdoblje: 1931-1941. i 1941-1948, tada bi u prvom,
predratnom, prosjena godinja stopa demografskog rasta iznosila 16,0, a u drugom bi ona bi
bila negativna (-13,9).
Najintezivnije poveanje stanovnitva je ostvareno izmeu 1948. i 1953. (po stopi od 21,7 promila
godinje). Te godine, a posebno rane 1950-e, predstavljaju period najveeg godinjeg broja
ivoroene djece, izrazito visokih stopa nataliteta i stopa ukupnog fertiliteta. Istovremeno, broj
odseljenih iz Crne Gore je nadmaio broj doseljenih, ali je rezultirajui negativan migracioni saldo
bio malog obima (2 hiljade lica), to je u velikoj mjeri bilo uslovljeno masovnim iseljavanjem
tokom ratnih 1940-ih, ali i prvih poslijeratnih godina, tj. u vrijeme velikih organizovanih
migracija (kolonizacija). Prema tome, visok prirodni prirataj i gotovo nulti migracioni saldo su
doveli do rekordno visoke stope rasta stanovnitva.
1

Podaci za Crnu Goru predstavljaju procjenu autora prema definiciji ukupnog stanovnitva koja je koriena u ovoj studiji.
Procjena stanovnitva za sredinu 2008. godine (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/mn.html)
3
Samo stanovnitvo na teritoriji koju kontrolie vlada Republike Kipar (bez stanovnitva sjevernog dijela ostrva koje je pod
upravom tzv. Turske Republike Sjeverni Kipar ije se stanovnitvo procjenjuje na oko 200 hiljada).
2

Zavod za statistiku Crne Gore

18

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Od druge polovine 1950-ih godina, pa sve do poetka 1990-ih, stopa rasta stanovnitva Crne Gore
je bivala sve nia, ali i dalje pozitivna. U periodu izmeu poslednja dva popisa koja su sprovedena
u 20. vijeku (1981-1991) ostvarena je prosjena godinja stopa rasta od 5,1 promil, koja je bila
nia od prosjene stope rasta u bilo kom drugom poslijeratnom meupopisnom razdoblju.
Tabela I-1:
Kretanje ukupnog stanovnitva Crne Gore, 1921-1991.
Godina popisa

Stanovnitvo

1921
1931
1941(procjena)

311341
360044
422000

1948
1953
1961
1971
1981
1991

377189
419873
471894
529604
584310
615035

Period

Poveanje/smanjenje
broja stanovnika
(u periodu)

Prosjena godinja
stopa rasta
(u promilima)

1921-1931
1931-1941
1941-1948
1931-1948
1948-1953
1953-1961
1961-1971
1971-1981
1981-1991

48703
61956
-44811
17145
42684
52021
57710
54706
30725

14,6
16,0
-15,9
2,7
21,7
14,7
11,6
9,9
5,1

1921-1991

282163

9,8

Izvor: Za 1941. procjena V. erjavia (1992), a za ostale godine rezultati odgovarajuih popisa stanovnitva.

U pogledu dinamike stanovnitva, u posmatranom poslijeratnom periodu, primetne su znaajne


razlike po podrujima. Kada se govori o regionalizaciji Crne Gore, iako ona zvanino nije
usvojena, zemlja se najee dijeli na tri velike regije: Sjeverna ili Planinska, Sredinja ili
Centralna i Juna ili Primorska regija. Sjevernoj regiji pripadaju optine: Andrijevica, Berane,
Bijelo Polje, Kolain, Mojkovac, Plav, Pluine, Pljevlja, Roaje, avnik i abljak; Sredinja
obuhvata: Cetinje, Danilovgrad, Niksi i Podgoricu, dok su u okvirima June regije sledee
optine: Bar, Budva, Herceg Novi, Kotor, Tivat i Ulcinj.
Ukupno stanovnitvo Crne Gore je izmeu prvog poslijeratnog i poslednjeg popisa u 20. vijeku
(1948-1991) uveano za 63%. Poveanje je registrovano na sva tri velika podruja zemlje, ali
ogromne razlike su zabiljeene u tempu demografskog rasta (tabela I-2). Dok je stanovnitvo
Sjeverne regije u tom etrdeset trogodinjem razdoblju uveano samo za petinu (sa 179 hiljada na
219 hiljade ili za 22%), u Sredinjoj ili Junoj regiji ono je priblino udvostrueno (sa 129 hiljada
na 262 hiljade, odnosno sa 70 hiljada na 135 hiljada). Najvea prosjena godinja stopa
demografskog rasta (16,6), a ujedno i najvee apsolutno poveanje broja stanovnika (133
hiljade) su zabiljeeni u Sredinjoj regiji. Tako je ta regija u ukupnom poveanju stanovnitva
Crne Gore (238 hiljada) uestvovala sa 56%, iako je njegovo uee u ukupnom stanovnitvu
zemlje iznosilo u prosjeku oko 40%.
Sline, ali ipak neto nie prosjene godinje stope rasta stanovnitva su ostvarene i u Junoj
regiji. S druge strane, stopa rasta stanovnitva Sjeverne regije je znatno nia (4,7), a uz to je i
Zavod za statistiku Crne Gore

19

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

apsolutno poveanje najmanje. Ujedno, to je jedino veliko podruje Crne Gore gdje je zabiljeeno
opadanje ukupnog broja stanovnika, a depopulacija je prisutna u kontinuitetu od meupopisnog
perioda 1971-1981.
Tako izraene razlike u stopama demografskog rasta odrazile su se i na bitnu promjenu
distribucije stanovnitva Crne Gore po regijama. Sredinom 20. vijeka, tj. u vrijeme sprovoenja
popisa iz 1948. i 1953. godine, gotovo polovina (47%) stanovnitva Crne Gore je ivjela u
Sjevernoj regiji, dok je poetkom poslednje decenije prolog vijeka (1991), to, sada, ekonomski
najnerazvijenije podruje zemlje nastanjivalo 36% njenog ukupnog stanovnitva. Istovremeno, tj.
tokom itave druge polovine 20. vijeka, zabiljeeno je kontinuirano (Sredinja regija) ili gotovo
kontinuirano (Juna regija) poveanje udjela stanovnitva druge dvije regije u ukupnom
stanovnitvu Republike. Tako je udio stanovnitva Sredinje regije povean sa 34% u 1948. na
43% u 1991. godini, a June sa 19% na 22% ukupnog stanovnitva Crne Gore.
Tabela I-2:
Kretanje ukupnog stanovnitva Crne Gore po regijama, 1948-1991.
Godina / period
1948
1953
1961
1971
1981
1991

Crna Gora

377305
419950
471994
529604
584310
615035

Sjeverna regija

Sredinja regija

Juna regija

Ukupno stanovnitvo
178624
128872
198669
145201
217988
170599
230045
202708
228968
239571
218592
261756

69809
76080
83407
96851
115771
134687

Udio u ukupnom stanovnitvu (u procentima)


1948
1953
1961
1971
1981
1991

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1948-1953
1953-1961
1961-1971
1971-1981
1981-1991

42645
52044
57610
54706
30725

1948-1953
1953-1961
1961-1971
1971-1981
1981-1991

21,6
14,7
11,6
9,9
5,1

Zavod za statistiku Crne Gore

47,3
34,2
47,3
34,6
46,2
36,1
43,4
38,3
39,2
41,0
35,5
42,6
Poveanje/smanjenje stanovnitva (u periodu)
20045
16329
19319
25398
12057
32109
-1077
36863
-10376
22185
Prosjena godinja stopa rasta (u promilima)
21,5
24,1
11,7
20,4
5,4
17,4
-0,5
16,8
-4,6
8,9

20

18,5
18,1
17,7
18,3
19,8
21,9
6271
7327
13444
18920
18916
17,4
11,6
15,1
18,0
15,2

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

1.2. Populaciona dinamika tokom 1990-ih i poetkom 2000-ih


Za Crnu Goru je poslednja decenija 20. vijeka bila izuzetna ne samo po politikim i socioekonomskim ve i po demografskim procesima. Pojedini dugoroni procesi su znatno ubrzani (na
primjer, pad fertiliteta, demografsko starenje, promjena etnike strukture, iseljavanje iz zemlje,
itd.), dok su drugi znatno usporeni ili nenadano prekinuti (urbanizacija, produenje oekivanog
trajanja ivota, itd.). Demografski razvitak Crne Gore obiljeili su, uz to, i potpuno novi procesi
(prije svega masovne prisilne imigracije).
Imajui u vidu korjenite drutveno-ekonomske, politike i posebno demografske promjene,
logino je to je popis stanovnitva Crne Gore, koji je odran novembra 2003. godine, privukao
posebnu panju, i to ne samo strune javnosti. Najprije, to je prvi popis koji je odran u 21. vijeku,
a zatim, on predstavlja pravi demografski inventar zemlje nakon jednog od najburnijih razdoblja
njenog razvitka od zavretka Drugog svjetskog rata. Ujedno, to je, od 1921. godine, od kada se
sprovode moderni popisi stanovnitva Crne Gore, prvi koji je samostalno izveden od strane
crnogorske dravne statistike.
Popis iz 2003. godine je sproveden prema meunarodnim preporukama i sa znatno drugaijim
metodolokim rjeenjima u odnosu na prethodne popise, a posebno na popise iz 1971, 1981. i
1991. godine. Najvee izmjene se tiu obuhvata popisa, a najvanija metodoloka novina je
ukljuenje izbjeglica u ukupno stanovnitvo zemlje i iskljuenje graana Crne Gore na radu ili
boravku u inostranstvu koji su iz zemlje odsutni due od jedne godine. Prema definiciji ukupnog
stanovnitva koja je primijenjena u popisu iz 2003. godine, a prema meunarodnim preporukama,
popisom su obuhvaena i sva raseljena lica (poslije 24. marta 1999) sa Kosova i Metohije. Ta lica
su, s obzirom da je Crna Gora 31. oktobra 2003, tj. u vrijeme sprovoenja popisa bila lanica
dravne zajednice Srbija i Crna Gora, tretirana kao interno raseljena lica (IRL) i stoga ih je trebalo
ukljuiti u ukupno (stalno) stanovnitvo podruja odakle su raseljena, a ne u stanovnitvo
podruja gdje su bila doseljena (i popisana).4 Meutim, s obzirom da je juna 2006. godine Crna
Gora postala samostalna drava, tadanja IRL sa Kosova i Metohije su praktino stekla status
izbjeglica i samim tim treba da budu ukljuena u ukupno stanovnitvo zemlje. Takva,
"korigovana" definicija ukupnog stanovnitva je prihvaena i prilikom izrade ove studije, a
ukupno stanovnitvo u koje su ukljuena i sva interno raseljena lica je posluilo kao osnova za
izraunavanje tzv. baznog stanovnitva za izradu demografskih projekcija Crne Gore do 2050.
godine.
Popisni rezultati su potvrdili da je u Crnoj Gori i u periodu 1991-2003. bilo prisutno poveanje
broja stanovnika. Demografski rast je ostvaren pri bilo kojoj od tri definicije ukupnog
stanovnitva (tzv. definicije 1991, 2003. ili 2006). Prema rezultatima popisa, a prema definiciji
ukupnog (stalnog) stanovnitva koja prihvaena u popisu 2003, Crna Gora je u momentu popisa
imala 620.145 lica, to je za 26,6 hiljada stanovnika vie u odnosu na broj stanovnika u vrijeme
prethodnog popisa iz 1991, i to ukoliko bi se primijenila definicija ukupnog stanovnitva iz 2003.
godine. Meutim, kako je popisom stanovnitva iz 2003. godine na teritoriji Crne Gore
registrovano ukupno 13.840 interno raseljenih lica (IRL), ukupno stanovnitvo zemlje je, prema
"definiciji 2006", dostiglo 633.985 ili za 40,5 hiljada vie u odnosu na stanje u vrijeme popisa iz
1991. godine.
4

Sva interno raseljena lica su na podrujima gdje su popisana tretirana kao privremeno prisutna lica.

Zavod za statistiku Crne Gore

21

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Najvee poveanje se dobija ako se primijeni "definicija 1991", a prema kojoj bi u ukupno
stanovnitvo zemlje bili ukljueni i svi graani Crne Gore u inostranstvu. U tom sluaju, ukupno
stanovnitvo Crne Gore je u vrijeme popisa iz 2003. godine iznosilo 673.094 lica ili za 58 hiljada
vie nego 1991. godine. To poveanje je vie nego dvostruko vee od onoga koje je dobijeno
primjenom definicija popisa iz 2003. godine (tabela I-3).
Posmatrano po regijama, uslovno se moe rei da su trendovi koji su bili prisutni od sredine, pa sve do
poetka poslednje decenije 20. vijeka, a posebno tokom 1970-ih i 1980-ih godina, takoe bili
karakteristini i za period od 1991. do 2003. godine. S jedne strane je Sjeverna regija, gdje je
nastavljena depopulacije,5 a s druge strane ostale dvije regije kod kojih je i dalje bilo prisutno relativno
intenzivno poveanje stanovnitva.
Tabela I-3:
Poveanje/smanjenje stanovnitva Crne Gore u meupopisnom periodu 1991-2003, po regijama
31. 03.1991.
def. 1991
Crna Gora
Ukupno stanovnitvo
615035
Poveanje/smanjenje u meupopisnom periodu
Prosjena godinja stopa rasta (u promilima)
Sjeverna regija
Ukupno stanovnitvo
218592
Poveanje/smanjenje u meupopisnom periodu
Prosjena godinja stopa rasta (u promilima)
Sredinja regija
Ukupno stanovnitvo
261756
Poveanje/smanjenje u meupopisnom periodu
Prosjena godinja stopa rasta (u promilima)
Juna regija
Ukupno stanovnitvo
134687
Poveanje/smanjenje u meupopisnom periodu
Prosjena godinja stopa rasta (u promilima)

31.10.2003.

def. 2003

def. 1991

def. 2003

def. 2006

593504

673094
58059
7,2

620145
26641
3,5

633985
40481
5,3

212377

222134

194879

198647

3542
1,3

-17498
-6,8

-13730
-5,3

291468

279419

285643

29712
8,6

24559
7,3

30783
9,1

159492
24805
13,5

145847
19580
11,5

149695
23428
13,6

254860

126267

Na osnovu uporedivih podataka popisa stanovnitva iz 2003. i 1991. godine, u Sjevernoj regiji je
broj stanovnika u tom meupopisnom razdoblju smanjen za 17,5 hiljada (definicija 2003) odnosno
za 13,7 hiljada (definicija 2006). Bez obzira da li je izabrana "definicija 2003" ili "definicija
2006", u meupopisnom periodu 1991-2003. je ostvareno najvee prosjeno meupopisno
godinje smanjenje stanovnitva, a ujedno su i prosjene godinje stope rasta dostigle najvee
negativne vrijednosti (-6,8 odnosno 5,3 prema -4,6 u periodu 1981-1991).

Ukoliko bi bio primjenjivan "stari" koncept ukupnog stanovnitva ("definicija 1991"), broj stanovnika Sjeverne regije bi u 2003.
bio vei nego 1991. godine. To se moe objasniti znatno intenzivnijim odlaskom stanovnitva sa tog podruja na rad ili boravak u
inostranstvo (u 2003. ih je bilo gotovo etiri puta vie nego u 1991. godini), a prema definiciji ukupnog stanovnitva iz 1991. sva ta
lica su tretirana kao stalni stanovnici Crne Gore, i to bez obzira na duinu odsustva iz zemlje.

Zavod za statistiku Crne Gore

22

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Na osnovu uporedivih podataka popisa stanovnitva iz 2003. i 1991. godine, u Sjevernoj regiji je
broj stanovnika u tom meupopisnom razdoblju smanjen za 17,5 hiljada (definicija 2003) odnosno
za 13,7 hiljada (definicija 2006). Bez obzira da li je izabrana "definicija 2003" ili "definicija
2006", u meupopisnom periodu 1991-2003. je ostvareno najvee prosjeno meupopisno
godinje smanjenje stanovnitva, a ujedno su i prosjene godinje stope rasta dostigle najvee
negativne vrijednosti (-6,8 odnosno 5,3 prema -4,6 u periodu 1981-1991).
Kretanje stanovnitva preostale dvije regije (Sredinje i June) je i tokom meupopisnog perioda
1991-2003. bilo dijametralno suprotno u odnosu na Sjevernu regiju. Naime, u poslednjem
meupopisnom periodu su prosjene godinje stope rasta stanovnitva te dvije crnogorske regije
bile nie ili na priblino istom nivou kao u periodu 1981-1991. Tako su promjene koje su se
odvijale u poslednjoj deceniji 20. vijeka i prvim godinama predstavljale nastavak viedecenijskog
usporavanja njihovog demografskog rasta. Ti tokovi su, s jedne strane bili ubrzani smanjenjem
stope prirodnog prirataja, a s druge strane usporeni masovnim prilivom izbjeglica odnosno IRL.
Smjer i intenzitet populacione dinamike u meupopisnom periodu 1991-2003. su uticali i na
nastavak ve prisutnih dugoronih tendencija u pogledu distribucije ukupnog stanovnitva Crne
Gore po regijama. Tako je i u poslednjem meupopisnom periodu bilo prisutno opadanje udjela
stanovnitva Sjeverne regije, uz istovremeno poveanje udjela preostale dva veliak podruja. Kao
rezultat takvih, kako po predznaku, tako i po intenzitetu razliitih stopa populacionog rasta, udio
Sjeverne regije u ukupnom stanovnitvu zemlje je, prema popisu iz 2003, sveden na 31% (36% u
1991). To ujedno znai da je za 55 godina, od popisa iz 1948, udio Sjeverne regije smanjen sa
blizu polovine (47%) na neto manje od treine (31%) ukupnog stanovnitva. Istovremeno su
udjeli Sredinje, kao i June regije u ukupnom stanovnitvu Crne Gore nastavili da se poveavaju,
dostiui do tada najvee procentne vrijednosti (45% odnosno 24%).

2. Prirodna i migraciona komponeta kretanja stanovnitva


Kretanje broja ukupnog stanovnitva Crne Gore u drugoj polovini 20. vijeka je u najveoj mjeri
bio rezultat prirodnog prirataja, dok je numeriki znaaj migracionog salda bio gotovo trostruko
manji. Rezultati popisa obavljenih poslije Drugog svjetskog rata, kao i podaci vitalne statistike
pokazuju da je tokom itavog perioda od 1948. do 2003. godine, ali i kasnije (do 2007), kao i u
svakoj pojedinanoj godini broj ivoroenih bio vei od broja umrlih (pozitivan prirodni prirataj
grafikon I-1). Istovremeno, broj doseljenih bio je stalno manji od broja odseljenih (negativan
migracioni saldo), i to u svakom posmatranom meupopisnom razdoblju (ne raspolae se
podacima po pojedinanim godinama).
U razmatranom pedesetpetogodinjem razdoblju, stanovnitvo Crne Gore je poveano za 257
hiljada lica, tj. sa 377 hiljada, u 1948, na 634 hiljade u 2003. godini (tabela I-4). Istovremeno, broj
ivoroenih je za 394 hiljade nadmaio broj umrlih lica, to znai da je negativan migracioni saldo
iznosio 137 hiljada lica. Prema tome, poveanje stanovnitva mora se iskljuivo pripisati
prirodnoj komponenti kretanja stanovnitva, tj. prirodnom prirataju. S druge strane, migraciona
komponeta, tj. vei broj odseljenih, stalno je uticala na usporavanje populacionog rasta zemlje. Isti
zakljuak se moe izvesti i za poslednji meupopisni period (1991-2003), kada je u ukupnom
Zavod za statistiku Crne Gore

23

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

poveanju stanovnitva Crne Gore, koje je iznosilo 40,5 hiljada, prirodni prirataj uestovao sa
50,1 hiljadom, dok je uticaj migracija bio negativan (-9,6 hiljada).
Grafikon I-1:
ivoroeni, umrli i prirodni prirataj. Crna Gora, 1948-2007.

Tabela I-4:
Komponente kretanje stanovnitva Crne Gore po meupopisnim periodima 1948-2003.
Meupopisni
period

Porast
stanovnitva

Prirodni
prirataj

Migracioni
saldo

Porast
stanovnitva

broj stanovnika (u periodu)


1948-1953
1953-1961
1961-1971
1971-1981
1981-1991
1991-2003

42645
52044
57610
54706
30725
40481

44713
77623
85646
71509
64112
50126

-2068
-25579
-28036
-16803
-33387
-9645

Prirodni
prirataj

Migracioni
saldo

prosjeno godinje
8459
6506
5761
5471
3073
3217

8869
9703
8565
7151
6411
3984

-410
-3197
-2804
-1680
-3339
-766

Napomena: Porast stanovnitva za meupopisni period 1991-2003. izraunat je kao razlika broja stanovnika u
vrijeme popisa iz 1991. i 2003, a prema (uporedivoj) definiciji ukupnog stanovnitva u koje su ukljuena i IRL (tzv.
definicija 2006). Za ostala meupopisna razdoblja porast stanovnitva raunat je na osnovu odgovarajuih podataka
popisa prema definiciji stalnog stanovnitva u vrijeme sprovoenja svakog konkretnog popisa stanpovnitva.

Posmatrano po regijama, ne postoje razlike u pogledu predznaka prirodnog prirataja on je na


sva tri podruja bio pozitivan tokom itavog razdoblja, a to je, takoe bio sluaj i u svakoj godini
izmeu 1948. i 2007. Razlike koje postoje se, prije svega, odnose na obim i predznak migracionog
salda. Migracioni saldo je, u meupopisnim periodima, uglavnom imao negativne vrijednosti. to
Zavod za statistiku Crne Gore

24

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

se tie perioda izmeu poslednja dva popisa (1991-2003), negativan migracioni saldo je
registrovan jedino u Sjevernoj regiji, dok je Sredinjoj i Junoj regiji broj doseljenih bio vei od
broja odseljenih. Meutim, u prethodnom meupopisnom razdoblju (1981-1991), pozitivan
migracioni saldo je bio zabiljeen jedino u Junoj regiji, dok je na ostala dva podruja, broj
odseljenih bio vei od broja doseljenih. Treba naglasiti da se konstatacije o migracionom saldu
moraju uzimati s rezervom, prvenstveno zbog injenice da su, zakljuno sa popisom iz 1991.
godine, u ukupno stanovnitvo ukljuivana i sva lica na radu ili boravku u inostranstvu, i to bez
obzira na duinu njihovog odsustva iz zemlje.
Tabela I-5:
Komponente porasta stanovnitva Crne Gore u periodu 1991-2003, po regijama
Crna Gora
1991 (def. 2003)
2003 (def. 2006)

593504
633985

Sjeverna regija

Sredinja regija

Broj stanovnika
212377
254860
198647
285643

Juna regija
126267
149695

U periodu 1. apr. 1991 - 31. okt. 2003.


Rast stanovnitva
Prirodni prirataj
Migracioni saldo

40481
50126
-9645

Rast stanovnitva
Prirodni prirataj
Migracioni saldo

5,2
6,5
-1,2

-13730
18050
-31780

30783
25148
5635

Na 1000 stanovnika (prosjeno godinje)


-5,3
9,1
7,0
7,4
-12,3
1,7

23428
6929
16499
13,5
4,0
9,5

2.1. Raanja
Podaci o nivou raanja enskog stanovnitva u 20. vijeku ukazuju da je Crna Gora spadala u
podruja sa zakanjelom tranzicijom fertiliteta. Kako u okvirima bive SFRJ, tako i u evropskim
razmjerama, ona je sve do sredine 1960-ih godina svrstavana u zonu visokog fertiliteta sa
usporenim opadanjem nivoa raanja.
U Crnoj Gori, kraj 1940-ih i 1950-e godine, a naroito sredina te decenije predstavljaju razdoblje
intenzivnog raanja, period dostizanja rekordnih vrijednosti godinjeg broja ivoroene djece, kao
i vrlo visokih, odnosno rekordno visokih vrijednosti stopa nataliteta i stopa ukupnog fertiliteta.
Rekordan godinji broj ivoroene djece je zabiljeen 1954. godine (14.428), maksimalan
poslijeratni nivo stope nataliteta u 1949. (34,3) odnosno u 1954. godini (33,7), a najvia
vrijednost stope ukupnog fertiliteta u 1951. godini (4,6 djeteta po eni). Do veoma intenzivnog
poveanja fertiliteta dolazi nakon ratnih godina koje su se odlikovale niskim i opadajuim nivoom
raanja i vrlo visokom smrtnou, odnosno negativnim prirodnim priratajem. Razdoblje visokog
fertiliteta se esto oznaava kao kompenzacioni period, ali mu je vjerovatno mnogo prikladniji
naziv baby-boom period zbog toga to se veliko poveanje fertiliteta ne moe objasniti iskljuivo
kompenzacionim razlozima. Na ispravnost zakljuka ukazuje i duina razdoblja visokog
Zavod za statistiku Crne Gore

25

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

fertiliteta, koja se u Crnoj Gori protee sve do sredine 1960-ih godina, do kada je stopa ukupnog
fertiliteta bila neprestano preko 3 djeteta po eni.
I pored opadanja, u narednih etvrt vijeka (tokom 1970-ih i 1980-ih godina) stopa ukupnog
fertiliteta je bila iznad nivoa koji obezbjeuje zamenu genaracija. Meutim, tek od 1994. godine
vrijednost stope ukupnog fertiliteta se ustalila na manje od 2 djeteta po eni, odnosno ispod nivoa
koji obezbjeuje zamenu generacija.
Generalno posmatrano, 1990-e i rane 2000-te godine u pogledu raanja ne odudaraju od opteg
trenda opadanja nivoa raanja koji je na prostoru Crne Gore bio prisutan tokom druge polovine
20. vijeka. Ipak, to razdoblje se izdvaja po najmanjem prosjenom godinjem broju ivoroenih,
to ujedno vai i za poslednji meupopisni period (1991-2003). Godinji broj ivoroene djece je
stalno ispod 10.000 (prvi put je ta granica preena 1989. godine), a on je, i pored odreenih
oscilacija, pokazivao jasnu tendenciju daljeg sniavanja. Najmanji godinji broj ivoroene djece
(7.352) je zabiljeen 2005. godine,6 i bezmalo je dvostruko manji od maksimalnog broja
ivoroenja koji je dostignut pola vijeka ranije (1954). Takoe, najnoviji period (2000-2005) se
jasno odlikuje opadanjem broja ivoroene djece, a uz onaj iz 1960-ih godina, to je razdoblje u
kome je, nakon zavretka Drugog svjetskog rata, ostvareno najintenzivnije viegodinje
kontinuirano smanjenje broja ivoroenja. Meutim, dok je smanjenje iz 1960-ih nastupilo nakon
perioda intenzivnog poveanja nivoa raanja, ovo najnovije, s poetka 2000-ih, je dolo poslije
deceniju i po dugog razdoblja koje se isto tako odlikovalo opadanjem broja raanja.
Najnoviji statistiki podaci ukazuju da su u poslednje tri godine (od 2005. do 2007) prekinute
nepovoljni trendovi u domenu raanja. Ne samo da je zaustavljeno smanjenje godinjeg broja
ivoroenja, ve je zabiljeeno njegovo lagano poveanje (sa 7.352 u 2005. na 7.531 u 2006.
godini i 7.834 u 2007 tabela I-6). Za sada nije potpuno jasno da li se radi o kratkotrajnom
poveanju obima raanja, ili je pak na djelu poetak dugoronije rehabilitacija raanja.
Kretanje broja ivoroenja je pod neposrednim uticajem promjena broja stanovnika, njihove
starosne i polne strukture, kao i nivou fertiliteta po starosti. Tokom 1990-ih godina, kao i
poetkom 2000-ih godina, u Crnoj Gori su se promjene u nivou fertiliteta uglavnom odvijale u
smjeru njegovog opadanja. Moe se rei da to predstavlja nastavak procesa dugoronog pada
fertiliteta, koji je direktan rezultat niskih reproduktivnih normi koje su ve nekoliko decenija
prihvaene od ogromne veine stanovnitva Crne Gore.
Naglim pogoranjem drutveno-ekonomskih prilika tokom 1990-ih koje je bile uzrokovano
raspadom bive SFRJ, ali i promjenama izazvanih korenitim tranzicionim reformama stvoren je
vrlo nepovoljan opti ambijent koji je nuno uticao na odvraanje roditelja od donoenja odluke o
raanju. Meutim, mada na prvi pogled nepovoljna, kretanja u domenu nataliteta stanovnitva
Crne Gore su daleko od onih koja su mogla da se oekuju s obzirom na drutveno-ekonomsku
situaciju. Naime, tokom poslednje decenije 20. vijeka, kretanje godinjeg broja ivoroene djece
se, i pored odreenih godinjih oscilacija, uglavnom moe okarakterisati kao stagnantno, to vai i
za promjene u nivou fertiliteta. Uz to, poreenja s drugim evropskim bivim socijalistikim
zemljama ukazuju da je kod njih pad fertiliteta bio znatno intenzivniji, a tada dostignuti nivo nii
6

Od 2005. godine u ukupan broj ivoroenih (ali i umrlih, kao i ostalih vitalnih dogaaja kao to su sklopljeni i razvedeni brakovi)
nijesu ukljueni sluajevi koji se odnose na stanovnitvo koje se ne smatra stalnim stanovnitvom zemlje (npr. lica koja su na radu
ili boravku u insotranstvu due od godinu dana).

Zavod za statistiku Crne Gore

26

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

(Sardon, 2006). Takva poreenja upuuju da su usporena tranzicija, pa u nekim aspektima i


retrogradni procesi u odvijanju drutveno-ekonomskih promjena i posljedice koje su oni proizveli,
donekle ublaili nepovoljne trendove u domenu raanja.
Tabela I-6:
Pokazatelji fertiliteta stanovnitva.
Crna Gora, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 1998-2007.
Godina

ivoroeni

1951
1961
1971
1981
1991
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

12898
12994
10866
10335
9609
9211
8828
9184
8839
8499
8344
7849
7352
7531
7834

Stopa
nataliteta
()
31,7
27,4
20,5
17,6
15,6
15,2
14,5
15,0
14,4
13,8
13,2
12,3
11,5
11,8
12,2

SUF

NSR

4,67
3,40
2,70
2,22
2,05
2,09
2,00
2,07
1,98
1,87
1,77
1,66
1,55
1,59
1,64

1,86
1,47
1,23
1,04
0,98
0,99
0,94
0,98
0,92
0,87
0,83
0,80
0,72
0,74
0,76

U Crnoj Gori do ubrzanog smanjenja broja ivoroenja, kao i pada fertiliteta, dolazi u prvoj
polovini prve decenije 21. vijeka, tj. u periodu 2001-2005. Za svega pet godina, broj ivoroene
djece je smanjen za 20% (sa 9.184 u 2000. na 7.352 u 2005), a stopa ukupnog fertiliteta za vie od
0,5 djeteta po eni (sa 2,07 u 2000. na 1,55 u 2005. godini). Ranije je za apsolutno smanjenje istog
obima bilo potrebno, u sluaju broja ivoroenja, vie od tri decenije (period izmeu 1970. i 2000.
godine), a u sluaju stope ukupnog fertiliteta 28 godina (izmeu 1972. i 2000). Za sada su
podijeljena miljenja kada se govori o razlozima promjena fertiliteta stanovnitva Crne Gore
ostvarenih u razdoblju izmeu 2001. i 2005. godine. Iskustva drugih zemalja ukazuju da do
intenzivnog pada fertiliteta moe doi uprkos pozitivnog preokreta koji je ostvaren u politikoj
sferi, kao i pored optimistikih oekivanja u domenu ekonomskih tokova. Upravo imajui u vidu
intenzitet spomenutih smanjenja broja ivoroenja i nivou fertiliteta, od posebnog je znaaja
preokret koji je u domenu fertiliteta stanovnitva Crne Gore registrovan nakon 2005. godine. I to
posebno treba uzeti u obzir prilikom razmatranja varijanti buduih trendova fertiliteta.
Sa uglavnom preko dva djeteta po eni, nivo fertiliteta enskog stanovnitva Crne Gore je tokom
1990-ih godina, a posebno 2000. i 2001. godine, spadao meu najvie u Evropi. Meutim, nagli
pad fertiliteta do koga je dolo tokom prve polovine prve decenije 21. vijeka, je Crnu Goru
ubrzano pribliilo evropskom prosjeku u pogledu broja djece po eni. Ujedno, najnovije
poveanje fertiliteta (nakon 2005. godine) je u skladu sa najnovijim trendovima fertiliteta koje su
prisutne u veini evropskih, posebno u zemaljama u tranziciji.

Zavod za statistiku Crne Gore

27

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Uprkos najnovijim pozitivnim trendovima, kao i relativno povoljnoj situaciji u odnosu na mnoge
druge evropske zemlje, aktuelno dostignuti nivo fertiliteta u Crnoj Gori ne zadovoljava. Tokom
1990-ih godina fertilitet je stalno ispod nivoa neophodnog za prostu reprodukciju, a deficit raanja
dostie svoj maksimum 2005. godine. Te godine je vrijednost stope ukupnog fertiliteta svedena na
1,55 djeteta po eni, to znai da je, pri tadanjoj smrtnosti enskog stanovnitva, on bio za 28%
nii od nivoa nephodnog za zamenu generacija.
2.1.1. Slinosti i razlike po regijama
Posmatrano po regijama, ako se razmatra najnoviji period (poslednja decenija 20 i poetak 21.
vijeka)7 Crna Gora je u pogledu fertiliteta stanovnitva prilino homogeno podruje - ne postoje
bitnije razlike u pogledu nivoa i promjena fertiliteta. Poetkom 1990-ih godina, u sve tri
crnogorske regije nivo fertiliteta je samo neznatno odstupao od prosjeka za zemlju kao celinu
(tabela I-7). U trogodinjem periodu oko popisne 1991. godine stopa ukupnog fertiliteta se kretala
u intervalu od 1,93 (Juna regija) do 2,10 (Sredinja regija).
Tabela I-7:
Pokazatelji fertiliteta stanovnitva regija Crne Gore,
1990-1992, 2002-2004, 2005, 2006, 2007.
Period/godina
Crna Gora
1990-1992
2002-2004
2005
2006
2007
Sjeverna regija
1990-1992
2002-2004
2005
2006
2007
Sredinja regija
1990-1992
2002-2004
2005
2006
2007
Juna regija
1990-1992
2002-2004
2005
2006
2007

ivoroeni

Stopa
nataliteta
()

SUF

NSR

9503
8231
7352
7531
7834

15,4
13,0
11,5
11,8
12,2

2,04
1,77
1,55
1,59
1,64

0,96
0,84
0,72
0,74
0,76

3386
2643
2237
2219
2276

15,5
13,3
11,3
11,3
11,7

2,06
1,88
1,60
1,58
1,62

0,96
0,89
0,72
0,72
0,77

4185
3927
3589
3743
3782

15,9
13,8
12,4
12,9
12,9

2,10
1,81
1,60
1,67
1,67

0,98
0,85
0,76
0,79
0,77

1932
1661
1526
1569
1776

14,3
11,1
10,1
10,4
11,7

1,93
1,55
1,38
1,42
1,59

0,91
0,75
0,63
0,64
0,75

7
Ne raspolae se kompletnom serijom podataka o ivoroenjima po starosti majke za cio posmatrani period od 1950. godine pa
nadalje.

Zavod za statistiku Crne Gore

28

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Opadanje fertiliteta koje je na nivou zemlje kao cjeline zabiljeeno poetkom 2000-ih bilo je
prisutno i na sva tri velika podruja. Razlike se prije svega odnose na intenzitet smanjenja
ono je bilo najvee u Junoj regiji, a neto umjerenije u Sjevernoj i Sredinjoj regiji. Sredinom
prve decenije 21. vijeka (2004-2006), Juna regija i nadalje ima najniu stopu fertiliteta (1,43
djeteta po eni), ali je, zbog neujednaenog tempa promjena, razlika u odnosu na ostale dvije
regije neto primetnija (SUF je iznosio 1,67). Prilino ujednaena kretanja fertiliteta po regijama
su registrovana i poslednjih par godina (2006. i 2007), tj. u periodu kada je u Crnoj Gori dolo do
poveanja fertiliteta. Promjene su ponovo bile najizraenije u Junoj regiji, ali ovog puta u
suprotnom smjeru - poveanje fertiliteta je bilo najintenzivnije upravo na tom podruju.
Istovremeno, u Sredinjoj regiji je nivo fertiliteta samo neznatno povean, dok je u Sjevernoj ono
bilo registrovano samo u 2007. godini. Kao rezultat takvih kretanja, razlike u nivou ukupnog
fertiliteta po regijama su se toliko smanjile da su postale beznaajne (tabela I-7).
2.1.2. Karakteristike starosnog modela fertiliteta
Tokom posmatranog razdoblja, tj. od sredine 20. vijeka, zabiljeene su promjene i u starosnom
modelu fertiliteta. One su se generalno odvijale u smjeru poveanja udjela raanja u ukupnom
fertilitetu ena koje su u tzv. optimalnoj reproduktivnoj starosti, i smanjivanju udjela ena mlaeg
i starijeg fertilnog uzrasta. Tendencija smanjenja fertiliteta je prisutna kod svih starosnih grupa, ali
se ono odvijalo razliitim intenzitetom. Smanjenje je, apsolutno posmatrano, bilo najvee kod
starosnih grupa ena s najveim fertilitetom (25-29 godina), a takoe i kod ena starih 20-24 i 3034 godine. Meutim, relativno posmatrano, najintenzivnije smanjenje se biljei kod ena koje se
nalaze u kasnijem reproduktivnom dobu, i ono postaje sve izraenije sa poveanjem starosti.8
U Crnoj Gori je sve do poetka devete decenije 20. vijeka (tanije do 1983. godine) postojala
jasno izraena tendencija poveanja uea ena mlaih od 35 godina u ukupnom fertilitetu.
Njihov udio koji je poetkom 1950-ih godina iznosio manje od 75% (74% u 1950. i 73% u 1951.
godini) poveao se do poetka 1980-ih na preko 90% (90,5% u 1983. godini). Visoko uee (8890%) te starosne grupe ena u ukupnom fertilitetu Crne Gore se odravalo sve do kraja 20. vijeka.
Meutim, od poetka 2000-ih godina primetno je smanjenje udjela mlaih fertilnih ena (do 35
godina) odnosno poveanje udjela u ukupnom fertilitetu ena starijih od 35 godina, a posebno
starih 35-39 godina. Prema najnovijim podacima (za 2007. godinu), procentno uee ena mlaih
od 35 godina u ukupnom fertilitetu enskog stanovnitva Crne Gore je svedeno na 86,2%.
Istovremeno, udio starijih fertilnih ena (preko 35 godina starosti) u ukupnom fertilitetu je
dostigao nivo od 13,8%, to predstavlja maksimalnu zabiljeenu vrijednost u prethodnih 37
godina (od 1970). To poveanje se u najveoj mjeri duguje porastu znaaja koji za ukupni
fertilitet imaju raanja ena starih 35-39 godina. Naime, poslije viedecenijskog opadanja
fertiliteta te starosne kohorte, koje je trajala od poetka 1950-ih pa sve do ranih 1990-ih, od 1994.
godine je primetna tendencija laganog poveanja njihovog fertiliteta, to je u suprotnosti sa
trendom opadanja fertiliteta ostalih starosnih grupa, kao i opadanja ukupnog fertiliteta. Taj uzlazni
trend je kratkotrajno prekinut izmeu 2002. i 2004. godine, da bi od 2005. on ponovo bio
nastavljen, to je u 2007. godini rezultiralo vrednou stope fertiliteta ena starih 35-39 godini od
ukupno 38. Slian nivo fertiliteta te starosne grupe je dostignut u periodu 1998-2001, a prije
8
Na primjer, za 55 godina, izmeu 1951. i 2006. godine, stopa fertiliteta ena starih 25-29 godina je smanjena sa 262 na 106.
Istovremeno, fertilitet ena starih 40-44, 45-49 i onih starijih od 50 godina je smanjen za vie od 10, pa i za preko 100 puta (16, 51
i 244 puta, respektivno).

Zavod za statistiku Crne Gore

29

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

toga daleke 1979. godine. Meutim, dok je stopa ukupnog fertiliteta na prelazu izmeu dva vijeka,
kao i 1979. godine iznosila izmeu 2,0 i 2,1 dijete po eni, u 2007. godini je vrijednost te stopa
dostigla svega 1,6 djeteta po eni, to je neminovno uticalo i na poveanje udjela fertiliteta ena
starih 35-39 godina u ukupnom fertilitetu enskog stanovnitva Crne Gore (na 11,6%).
Grafikon I-2:
Stope fertiliteta po starosti.
Crna Gora, 1951, 1971, 1991, 2001, 2006.

Neujednaeni intenzitet opadanja fertiliteta po starosti, kao i promjena interne starosne strukture
enskog fertilnog stanovnitva koja se odvijala u smjeru sve intenzivnijeg demografskog starenja
su neposredni uzroci promjena ostvarenih u pogledu prosjene starosti majki prilikom roenja
djeteta. Visok fertilitet i produen vremenski period u kome se odvijala reprodukcija su rezultirali
relativno visokim fertilitetom ena starijih od 35 godina, kao i njihovim srazmerno velikim
udjelom u ukupnom fertilitetu enskog stanovnitva Crne Gore. Kao posljedica takvog starosnog
modela koji se odlikuje tradicionalno niskim fertilitetom adolescentkinja uz istovremeno relativno
visok fertilitet ena u drugoj polovini njihovog reproduktivnog perioda su doveli do toga da je
prosjena starost ena prikom roenja djeteta bila najvia poetkom 1950-ih godina - od 1950. do
1954. prosjena starost majke je stalno prelazila granicu od 28 godina, a maksimalni nivo od 29,8
godina je dostignut 1951. godine.9
Opadanje nivoa raanja, ali i promjene u starosnom modelu fertiliteta (koncentracija raanja na
mlae fertilno stanovnitvo) su vodile ka smanjenju prosjene starosti ena prilikom roenja
djeteta. To je proces koji se praktino, manje ili vie naglaeno, odvijao sve do poetka 1980-ih
godina. Od tada, a posebno od druge polovine 1980-ih su prisutna potpuno suprotna kretanja
prosjena starost majki prilikom roenja djeteta ima naglaenu uzlaznu putanju. To se s jedne
9

Te godine je, ujedno, zabiljeena i najvea stopa ukupnog fertiliteta u drugoj polovini 20. vijeka (4,65 djeteta po eni).

Zavod za statistiku Crne Gore

30

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

strane objanjava karakterom promjena starosnog modela fertiliteta (odlaganje raanja, tj sve vei
udio ena starijih od 35 godina u ukupnom fertilitetu), kao i odvijanjem demografskog starenja
enskog fertilnog kontingenta.
Grafikon I-3:
Prosjena starost majke prilikom roenja djeteta.
Crna Gora, 1950-2007.

Prosjena starost majki prilikom ivoroenja je u 2007. godini dostigla 28,2 godine, to je nivo
koji je u Crnoj Gori poslednji put ostvaren prije vie od pola vijeka (28,1 godina u 1954. godini).
Da je stalno poveanje prosjene starosti majki prilikom roenja djeteta jedna od osnovnih
karakteristika skoranjih trendova reprodukcije stanovnitva Crne Gore ukazuje i pojava
poveanja prosjene starosti majki prilikom ivoroenja prvog, drugog, treeg pa i etvrtog reda
roenja.

2.2. Umiranja
Po zavretku Drugog svjetskog rata, tokom koga je smrtnost bila za gotovo tri puta vea (oko
12.000 lica godinje) od uobiajne, mirnodopske, u Crnoj Gori je poetkom 1950-ih godina broj
umrlih sveden na manje od 4.000 lica godinje. U naredne etiri decenije, sve do 1991, godinji
broj umrlih se, uz svega etiri izuzetka (1951, 1953, 1957. i 1983. godine kada je on iznosio preko
4.000 lica) kretao u intervalu od 3.200 do 3.975. U 1992. godini broj umrlih je povean na
bezmalo 4.400, da bi od tada on iz godine u godinu bivao sve vei, dostiui u 2007. godini
maksimum sa ukupno 5.979 umrlih lica. Potpuna promjena u kretanju broj umrlih, koja je
primeena poetkom 1990-ih godina se samo u odreenoj, i to manjoj mjeri, moe objasniti
ratovima vezanim za raspad bive SFR Jugoslavije (Penev, 2003). Neposredni uzrok poveanja
Zavod za statistiku Crne Gore

31

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

broja umrlih treba prvenstveno traiti u intenziviranju demografskog starenja, ali i u nedovoljnom
smanjivanju smrtnosti po starosti, odnosno, kod odreenih starosnih grupa i do njenog poveanja.
Poetkom 1950-ih godina opta stopa smrtnosti stanovnitva Crne Gore je neto ispod 10 umrlih
na 1000 stanovnika (9,9). Crna Gora se, prema visini tog pokazatelja smrtnosti, nalazila na
prvom mjestu u bivoj SFRJ stanovnitva, ispred svih ostalih tadanjih republika ili pokrajina
(najvia je bila na Kosovu i Metohiji - 18,0).
Tabela I-8:
Neki osnovni pokazatelji smrtnosti stanovnitva.
Crna Gora, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 1998-2007.
Godina

Umrli

Umrla odojad

1951
1961
1971
1981
1991
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

4416
3335
3264
3680
3975
5312
5393
5412
5431
5513
5704
5707
5839
5968
5979

1092
798
302
236
108
128
118
102
129
92
92
61
70
83
58

Stopa
mortaliteta
()
10,9
7,0
6,1
6,3
6,4
8,8
8,9
8,8
8,8
8,9
9,0
9,0
9,2
9,4
9,3

Stopa smrtnosti
odojadi
()
84,7
61,4
27,8
22,8
11,2
13,9
13,4
11,1
14,6
10,8
11,0
7,8
9,5
11,0
7,4

Relativno stabilno kretanje godinjeg broja umrlih, uz istovremeno kontinuirano poveanje


ukupnog stanovnitva, je prouzrokovalo jasno izraenu tendenciju smanjenja opte stope
smrtnosti. Takva kretanja se vremenski mogu locirati na period do sredine 1970-ih kada ovaj
pokazatelj dostie minimalnu vrijednost (5,8 u 1974. godini). U narednih desetak godina
vrijednost opte stope mortaliteta ima tendenciju laganog rasta, da bi poev od kraja 1980-ih bilo
jasno izraena tendencija kontinuiranog i relativno intenzivnog rasta. Inae, tokom itavog
posmatranog perioda (1950-2007), osim 1951. i 1953. godine, stopa mortaliteta nije prela 10
promila, to Crnu Goru svrstava u grupu zemalja u kojima je godinji broj umrlih na 1000
stanovnika bio stalno ispod evropskog prosjeka. Prema najnovijim podacima za 2007. godinu, sa
9,3 umrlih na 1000 stanovnika, stopa smrtnosti stanovnitva Crne Gore je i dalje ispod
evropskog prosjeka (11), ali je njena vrijednost via nego u deset zemalja Evrope, meu kojima
su i neke od populaciono najveih (Francuska i panija), kod kojih je stopa mortaliteta na niem,
ili znatno niem nivou (ispod 6 ili ispod 7 promila).

Zavod za statistiku Crne Gore

32

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

2.2.1. Smrtnost po starosti i polu


Broj umrlih, nivo opte stope smrtnosti, kao i smjer i intenzitet njihovih promjena su neposredno
uslovljeni smrtnou stanovnitva po starosti i polu, kretanjem broja stanovnika i njihovom
starosno-polnom strukturom. U periodu od sredine 20. vijeka do prve decenije 21. vijeka kao
opte karakteristike i tendencije kretanja tih neposrednih inilaca nivoa smrtnosti se mogu
izdvojiti opadanje smrtnosti po starosti, vii mortalitet mukog u odnosu na ensko stanovnitvo,
kontinuirani populacioni rast i promjene starosne strukture koje su se odvijale u smjeru
intenziviranja demografskog starenja.
Crna Gora se krajem 20. vijeka i prvih godina 21. vijeka odlikuje najvanijim karakteristikama
savremenog modela smrtnosti po starosti i polu, ali uz nivo koji ostavlja jo uvijek znaajne
mogunosti za dalje pribliavanje zemljama koje su u evropskim i svjetskim razmjerama dostigle
najvee rezultate u sniavanju mortaliteta. Krive specifinih stopa smrtnosti mukog i enskog
stanovnitva po starosti ukazuju da je na prelazu izmeu 20. i 21. vijeka u Crnoj Gori relativno
nizak mortalitet odojadi, zatim vrlo niska smrtnost male djece i lica mlaih od 20 godina, a
takoe i mlaeg sredovjenog stanovnitva. Poev od starijeg sredovjenog, kriva smrtnosti je
na znatno viem nivou, a maksimalna smrtnost je dostignuta kod najstarijeg stanovnitva
grafikon I-4).
Grafikon I-4:
Stope smrtnosti po starosti i polu. Crna Gora, 1951, 1971, 1991, 2001, 2006.

Zavod za statistiku Crne Gore

33

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Promjene u krivama smrtnosti ostvarene tokom druge polovine 20. vijeka jasno ukazuju na razlike
u smrtnosti po starosti, kako u pogledu njihovog nivoa, tako i smjera promjena (grafikon I-4). S
jedne strane, najintenzivnije smanjenje smrtnosti je ostvareno upravo kod starosnih kohorti koje se
odlikuju niskom ili vrlo niskom smrtnou. S druge strane, smrtnost starijeg sredovjenog i starog
stanovnitva ne samo da je znatno via u odnosu na smrtnost mlaih kohorti, ve je kod veine
starosnih grupa bio prisutan manje-vie jasno izraen trend poveanja, posebno kod mukaraca.
U Crnoj Gori je bre smanjenje smrtnosti stanovnitva ostvareno kod odojadi i djece mlae od
10 godina, to je najneposrednije vodilo ka uspostavljanju savremenog modela smrtnosti. Stopa
smrtnosti odojadi je jedan od osnovnih pokazatelja mortaliteta stanovnitva, a u periodu 19502007. njena vrijednost je smanjena za preko 13 puta, i to sa vrlo visokih 101,9 na, po
savremenim evropskim standardima, umjereno niskih 7,4. U tom razdoblju, to su ujedno i
maksimalna i minimalna vrijednost tog, jednog od najvanijih, pokazatelja smrtnosti stanovnitva.
O veoma intenzivnom smanjenju smrtnosti najmlaih govori i podatak da je broj umrle odojedi
sa svog maksimuma od 1.362 smrtna sluaja (1953. godine), do 2007. godine smanjen za preko 20
puta (58 smrtnih sluajeva).
Smanjenje smrtnosti odojadi ne samo to je bilo veoma intenzivno, ve je, uz povremene
oscilacije, bilo i kontinuirano (grafikon I-5). Najnaglaeniji pad smrtnosti odojadi je ostvaren u
periodu 1950-1970, kada je broj umrle odojadi na 1000 ivoroenja smanjen za preko 3,5 puta
(sa 102 na 29). Smanjenje smrtnosti odojadi se nakon 1970. godine odvijalo znatno
usporenije, tako da je vrijednost stope od ispod 10 dostignuta "tek" 2004. godine (7,8). U tom
periodu je dejstvo opadanja smrtnosti odojadi na kretanje ukupnog broja umrlih bivalo od sve
manjeg znaaja, i to zbog smanjenja broja ivoroene djece, kao i zbog toga to je stopa smrtnosti
djece mlae od godinu dana dostigla relativno nizak nivo.
I pored ogromnih rezultata koje je postigla u smanjenju smrtnosti odojadi, Crna Gora je u tom
pogledu jo uvijek loija od evropskog prosjeka (6,2 promila u 2006), ali i od svih susednih
zemalja.10 Ona naroito zaostaju u poreenju sa mnogim evropskim zemljama u kojima je stopa
smrtnosti odojadi svedena na ak ispod 4 promila (na primjer Austrija, Belgija, eka, Danska,
Finska, vedska, Norveka, Francuska, Njemaka, Portugal, Slovenija, panija, vajcarska,
Grka, ili pak Island i Luksemburg, obe zemlje sa po ispod 2 promila).
Vrlo intenzivno je bilo i smanjenje smrtnosti djece mlae od 10 godina (starosne grupe 1-4 i 5-9
godina), s tim, to se Crna Gora, poetkom 21. vijeka, prema dostignutim vrijednostima stopa
smrtnosti stanovnitva tog uzrasta (oko 0,2 promila), za razliku od stope smrtnosti odojadi, nalazi
pri samom svjetskom vrhu. Smanjenje smrtnosti mlaeg sredovjenog stanovnitva je bilo znatno
umjerenije, naroito kod mukaraca, ali je aktuelni broj umrlih na hiljadu stanovnika vrlo mali,
posebno kod ena (poetkom 2000-ih godina, kod mukaraca je ispod 2, a kod ena ispod 1
promila). Sredinom 20. vijeka, stopa smrtnosti mlaeg sredovjenog stanovnitva mukog pola je,
u zavisnosti od starosti, bila priblino 2 do 5 puta vea, a ena od 2 do preko 10 puta vea. Za oba
pola je svojstveno da je intenzitet smanjenja vrijednosti stopa smrtnosti opadao sa starou.

10
Stope smrtnosti odojadi u 2007. godini su u susednim zemljama iznosile; Albanija - 5,6; Srbija (bez podataka za Kosovo) - 7,1;
Bosna i Hercegovina - 5,3; Hrvatska - 5,6 i Italija - 3,8 promila (Lanzieri, 2008).

Zavod za statistiku Crne Gore

34

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Grafikon I-5:
Smrtnost odojadi. Crna Gora, 1950-2007.

I kod starijih kohorti vai pravilo da sa starou opada intenzitet smanjenja smrtnosti, ali ova
konstatacija vai samo za neke petogodinje starosne kohorte. Kod ena je to kod starosnih grupa
mlaih od 70 godina, a kod mukaraca je to sluaj samo kod starosnih kohorti 40-44 i 45-49
godina. Kod ostalih petogodinjih starosnih grupa mukogstanovnitva (stariji od 50 godina)
specifine stope smrtnosti su poetkom 2000-ih vee nego sredinom 1950-ih godina. Isto vai za
ene stare 70-79 godina.
Poetkom 2000-ih godina su zabiljeene su, u poreenju sa poetkom druge polovine 20. vijeka
(1951. godine) nie stope smrtnosti i kod najstarijeg stanovnitva. Poslednjih deceniju-dvije je i kod te
starosne grupe prisutna tendencija poveanja stope smrtnosti, i to naroito kod ena.
Dugorone tendencije u kretanju smrtnosti po starosti predstavljaju, prije svega, rezultat
poboljanja zdravstvene zatite stanovnitva i, uopte, vieg nivoa ivotnog standarda. One ujedno
predstavljaju i posljedicu nedovoljnih aktivnosti u preventivnoj zdravstvenoj zatiti stanovnitva i
promociji zdravlja, slabosti u organizovanju zdravstvene slubi, tekoa u funkcionisanju
zdravstvenog sistema zemlje izazvanih politikom i ekonomskom krizom iz 1990-ih, ali i
slabljenja efekata tzv. bioloke selektivnosti kod populacija koje su u nedavnoj prolosti bile
suoene sa velikom smrtnou odojadi i mladih.
2.2.2. Oekivano trajanje ivota
Nivo i smjer promjena smrtnosti po starosti direktno odreuju i duinu i dinamiku oekivanog
trajanja ivota, koje predstavlja jedan od najvanijih pokazatelja mortaliteta stanovnitva. U Crnoj
Zavod za statistiku Crne Gore

35

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Gori je sredinom 20. vijeka, oekivano trajanje ivota pri ivoroenju, prema potpunim tablicama
smrtnosti za trogodinji period oko popisne 1953 godine (1952-1954) iznosilo 58,4 godine za
muko stanovnitvo odnosno 59,9 godina za ensko stanovnitvo (tabela I-9). Promjene u
smrtnosti po starosti do kojih je dolo u naredne tri decenije, tj. do poetka 1980-ih godina,
uslovile su kontinuirano produenje srednjeg trajanja ivota, i to za oba pola. Tako je oekivano
trajanje ivota pri ivoroenju u trogodinjem periodu 1980-1982. za muko stanovnitvo dostiglo
71,9 godina, a za ensko 76,4 godine. To znai da je za neto manje od tri decenije srednje
trajanje ivota mukog stanovnitva produeno za 13,6, a ena za 16,5 godina. U tom, gotovo,
trodecenijskom razdoblju do najznaajnijeg produenja je dolo tokom 1960-ih godina. Tako je
izmeu 1960-1962. i 1970-1972. srednje trajanje ivota produeno 6,1 godinu za muko, odnosno
7,7 godina za ensko stanovnitvo. U Crnoj Gori tako intenzivno prosjeno godinje produenje
oekivanog trajanja ivota nije zabiljeeno ni prije ni poslije tog desetogodinjeg razdoblja.
Tabela I-9:
Oekivano trajanje ivota pri pojedinim godinama starosti, po polu.
Crna Gora, 1952-1954. do 2002-2004.
Period
Muko
1952-1954
1960-1962
1970-1972
1980-1982
1990-1992
2002-2004
ensko
1952-1954
1960-1962
1970-1972
1980-1982
1990-1992
2002-2004

Starost
20

35

60

75

58,35
61,97
68,11
71,94
71,51
71,79

64,81
66,52
69,33
72,56
71,51
71,51

62,94
63,76
65,74
68,73
67,67
67,61

49,21
49,62
51,36
54,18
53,09
52,86

35,94
35,92
37,45
40,13
39,26
38,57

15,73
15,31
16,22
18,81
18,48
17,52

6,95
6,93
7,34
9,15
9,66
8,90

59,86
65,38
73,05
76,37
78,61
76,66

66,69
70,24
74,19
77,29
78,53
76,35

65,19
67,69
70,81
73,51
74,66
72,41

51,33
53,48
56,18
58,88
59,89
57,60

38,34
39,64
41,74
44,39
45,32
42,94

17,17
17,77
19,06
21,58
22,44
20,40

7,54
7,60
7,98
10,40
11,25
9,55

Promjene do kojih je dolo u periodu koji je slijedio, od 1980-1982. do 2002-2004. godine, su bile
mnogo umjerenije, a uz to, one se, za muko i ensko stanovnitvo, nijesu odvijale u istom smjeru.
Kod mukaraca je, najprije, zabiljeeno lagano skraenje, a zatim lagano produenje srednjeg
trajanja ivota, dok je kod ena u periodu 1980-1982. registrovano relativno znaajno poveanje
vrijdnosti tog pokazatelja smrtnosti (za 2,2 godine, sa 76,4 na 78,6 godina), a nakon toga gotovo
istovjetno smanjenje. Za oba pola je zajedniko da se poetkom 2000-ih (2002-2004) oekivano
trajanje ivota pri ivoroenju samo neznatno razlikovalo u odnosu na stanje s poetka 1980-ih
godina (tabela I-9).
Posebno nepovoljna je okolnost to poslednjih decenija ima vrlo malo pomaka u duini
oekivanog trajanja ivota, odnosno to je tokom 1990-ih godina dolo do skraenja ivotnog
vijeka stanovnitva Crne Gore. Takva kretanja u domenu mortaliteta po starosti se ne mogu
objasniti iskljuivo krizom iz poslednje decenije 20. vijeka, ve i injenicom da se bez bitnije
Zavod za statistiku Crne Gore

36

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

reforme sistema zdravstvene zatite u sadanjim okolnostima ne mogu oekivati bitniji pozitivni
pomaci u oblasti smrtnosti i zaustavljanja daljeg pogoranja mjesta koje ima Crna Gora na
evropskoj rang listi drava prema duini oekivog trajanja ivota (posebno enskog
stanovnitva).11
Kao rezultat neujednaenog intenziteta promjena duine oekivanog trajanja ivota po polu, a u
pojedinim razdobljima i suprotnog smjera kretanja, razlike u vrijednostima tog indikatora
smrtnosti za muko i ensko stanovnitvo su se smanjivale ili poveavale. Najmanja razlika i
duini srednjeg trajanja ivota je registrovana poetkom posmatranog perioda (1952-1954) i
iznosila je 1,5 godina. Najvea razlika je ostvarena poetkom 1990-ih godina kada je dostigla 7,1.
Prema proraunima za poetak 2000-ih (2002-2004) razlika u oekivanom trajanju ivota je
svedena na 4,9 godina, ime je prekinuta viedecenijska tendencija gotovo kontinuiranog
poveanja razlike u duini srednjeg trajanja ivota izmeu mukog i enskog stanovnitva. Crna
Gora, u poreenju sa drugim evropskim zemljama, posebno sa bivim socijalistikim dravama,
trenutno spada u grupu sa najmanje izraenom razlikom u duini srednjeg trajanja ivota po polu.
Ipak, jo uvijek se ne moe izvesti siguran zakljuak da li se u Crnoj Gori, kao i kod mnogih
drugih zemlja, naroito onih koje su najvie odmakle u produenju ivotnog vijeka stanovnitva,
radi o novoj dugoronoj tendenciji smanjivanja razlika u nivou smrtnosti po polu ili je, pak, u
pitanju samo jedna kratkotrajna epizoda.
Duina oekivanog trajanja ivota pri ivoroenju je odreena smrtnou stanovnitva po starosti
i to od nulte do poslednje godine starosti. U Crnoj Gori je u periodu njegovog najintenzivnijeg
produenja (tokom 1950-ih i 1960-ih godina) ono, kod mukog stanovnitva, ostvareno sa neto
preko polovine zbog smanjenja smrtnosti odojadi, a sa jednom etvrtinom (u periodu od 19521954. do 1960-1962) odnosno, priblino sa jednom sedminom (1960-1962 do 1970-1972) zbog
smanjenja smrtnosti male djece (uzrasta 1-4 godine). Kod enskog stanovnitva je, u istom
periodu, uticaj opadanja smrtnosti odojadi na produenje oekivanog trajanja ivota bio od
manjeg znaaja nego to je to bio sluaj kod mukog stanovnitva (treina odnosno polovina), a
takoe i smanjenje smrtnosti male djece (petina odnosno desetina ukupnog efekta na produenja
srednjeg trajanja ivota).
to se tie mukog stanovnitva, u periodu od 1980-1982. do 2002-2004. je dolo do skraenja
oekivanog trajanja ivota za 0,2 godine. Treba istai da je to iskljuivo posljedica pogoranja u
domenu smrtnosti stanovnitva starijeg od 1 godine. U istom razdoblju, oekivano trajanje ivota
ena je poveano, ali za svega 0,3 godine, a to poveanje je nastalo iskljuivo kao rezultat
smanjenja smrtnosti odojadi (poveanje od 0,9 godina), dok su promjene u smrtnosti
stanovnitva starijeg od 1 godine uslovile njegovo skraenje (za 0,6 godina). Meutim, i to
skreenje srednjeg trajanja ivota je bilo uslovljeno, i to kod oba pola, iskljuivo poveanjem
smrtnosti sredovjenog (starijeg) i starog stanovnitva.

11

U Evropi je trenutno najdue oekivano trajanje ivota zabiljeeno u vajcarskoj. U 2000. ono je iznosilo 76,9 godina za muke
i 82,6 godina za enske, a u 2007. godini 79,4 odnosno 84,2 godine. Tokom 2000-ih godina, krae oekivano trajanje ivota
stanovnitva od onog u Crnoj Gori imaju jedino bive sovjetske republike i neke druge bive socijalistie zemlje (npr. Bugarska,
Rumunija, Maarska, Srbija).

Zavod za statistiku Crne Gore

37

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

2.2.3. Razlike po podrujima


Crna Gora se i u pogledu smrtnosti stanovnitva ne odlikuje znaajnijim razlikama po podrujima.
Razlike svakako postoje, ali one nijesu bitnije izraene, a kretanje osnovnih pokazatelja smrtnosti
stanovnitva regija je podlono kratkoronim oscilacijama koje izazivaju estu promjenu mjesta
regija prema vrijednosti odabranih indikatora. Te promjene su u velikoj mjeri uslovljene i
populacionom veliinom regija (sve tri su demografski mala podruja).
Ako se posmatra samo najnoviji period, od poetka 1990-ih do 2007. godine,12 tada se sve tri
regije odlikuju slinim karakteristikama u pogledu duine i dinamike oekivanog trajanja ivota
pri ivoroenju. U sva tri podruja duina oekivanog trajanja ivota pri ivoroenju se nije
bitnije mijenjala, a postojee razlike su smanjene, i to za muko stanovnitvo sa 2 na manje od
pola godine, a za ensko sa 1,2 na 1,0 godinu.
Srednje trajanje ivota mukog stanovnitva je, za tih deceniju i po, najvie produeno u
Primorskoj regiji, ali je ono bilo vrlo umjereno (sa 70,2 na 73,3 godine). Na ostala dva podruja je
vrijednost istog pokazatelja smrtnosti praktino stagnirala. Tako je Juna regija i sa malim
poboljanjem postala podruje Crne Gore sa najduim srednjim trajanjem ivota stanovnitva.
Tabela I-10:
Oekivano trajanje ivota pri ivoroenju, po polu.
Crna Gora po regijama, 1990-1992, 2002-2004. i 2007.
Regija
Crna Gora
Sjeverna regija
Sredinja regija
Juna regija

1990-1992
Muko
ensko
71,5
78,6
72,2
78,7
71,8
79,4
70,2
77,5

2002-2004
Muko
ensko
71,8
76,7
71,8
76,0
71,4
76,5
72,6
77,9

2007
Muko
ensko
72,4
77,1
72,8
76,8
71,7
76,9
73,3
77,9

Kod enskog stanovnitava su registrovane neto izraenije promjene. U Planinskoj i Centralnoj


regiji je oekivano trajanje ivota smanjeno za oko 2 godine, dok je u Primorskoj regiji ono
minimalno poveano (sa 77,5 u periodu 1990-1992 na 77,9 godina u 2007). Ipak, i sa poveanjem
koje je manje od pola godine, ta regija je prema duini oekivanog trajanja ivota pri ivoroenju
enskog stanovnitva sa poslednjeg dola do prvog mjesta u Crnoj Gori. Zbog takvih promjena u
pogledu duine oekivanog trajanja ivota pri ivoroenju, u sve tri regije je registrovano
smanjenje razlika po polu, i to u svakoj za oko 2,5 godine (sa 6,5 do 7,6 godina na oko 4,0 do 5,2
godine). I u tom pogledu su se promjene po regijama odvijale u istom smjeru kao na nivou Crne
Gore u cjelini.
Neto drugaija slika u pogledu regionalne diferenciranosti mortaliteta stanovnitva se dobija na
osnovu podataka o smrtnosti odojadi. Vrijednosti stope smrtnosti odojadi su poetkom 1990-ih
godina (1990-1992) bile prilino ujednaene po podrujima (kretale su se u intervalu od 12,2 do
14,3 promila). Desetak godina kasnije, tj. u trogodinjem razdoblju oko popisne 2003. godine,
registrovane vrijednosti tog pokazatelja smrtnosti su u svakom regionu, bez izuzetka, bile nie.
12

Za itavo razdoblje od 1950-ih godina se ne raspolae potpunom serijom o smrtnosti po starosti i polu za optine (regije).

Zavod za statistiku Crne Gore

38

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Redosljed regija prema visini stope smrtnosti je ostao isti (najmanja u Junoj regiji, zatim u
Sjevernoj i najvia u Sredinjoj), a razlike su bile znatno izraenije (odnos je bio 1:2,6).13
Tabela I-11:
Smrtnost odojadi. Crna Gora po regijama, 1990-1992, 2002-2004, 2005-2007
Period

Crna Gora

1990-1992
2002-2004
2005-2007

130
82
70

1990-1992
2002-2004
2005-2007

13,6
9,9
9,3

Sredinja regija
Juna regija
Sjeverna regija
Prosjeni godinji broj umrle odojad
46
60
24
23
50
8
22
37
12
Stopa smrtnosti odojadi (na 1000 ivoroenja)
13,6
14,3
12,2
8,8
12,8
4,8
9,7
9,9
7,4

Najnoviji podaci, koji se odnose na period 2005-2007, upuuju na sasvim drugaija kretanja.
Opadanje smrtnosti odojadi je nastavljeno jedino u Sredinjoj regiji, dok je u druge dvije regije
zabiljeeno poveanje prosjenog broja umrle odojadi na 1000 ivoroenja. Ipak, i pored
potpuno razliitih smjerova kretanja, redosled regija prema visini stope smrtnosti odojadi ostao je
isti i dalje je najvea smrtnost odojadi u Sredinjoj regiji (9,9), a najmanja u Junoj regiji
(7,4). Meutim, prema podacima, za 2007. godinu, redosled je sasvim drugaiji stopa
smrtnosti je najvea u najrazvijenijoj, Junoj regiji (8,3), a najmanja u najnerazvijenijoj,
Sjevernoj regiji (7,2). Takve oscilacije u kretanju demografskih pojava su uobiajne za mala
podruja, pa su za donoenje pouzdanijih zakljuaka neophodna razmatranja dugoronih trendova,
a ne samo sagledavanje aktuelnog stanja.

3. Migracije
Crna Gora je tokom itavog 20. vijeka bila jedno tipino emigraciono podruje. Slaba ekonomska
razvijenost i velika razaranja tokom ratova koji su voeni u tom vijeku su osnovni uzrok
masovnog iseljavanja stanovnitva Crne Gore. Najea destinacija migranata iz Crne Gore su
bila ostala podruja bive Jugoslavije, i to uglavnom Srbija. Meutim, od sredine 1960-ih godina,
a naroito tokom 1990-ih i 2000-ih godina, zapadnoevropske i neke prekomorske zemlje postaju
sve ee odredite crnogorskih emigranta.
Crna Gora je istovremeno bila i imigraciono podruje. Bilo je vie tipova imigracija: povratne
(kolonista), brane, ekonomske, a u poslednjoj deceniji 20. vijeka i prisilne migracije izazvane
ratovima na prostoru bive Jugoslavije. Doseljavanja su bila razliitog intenziteta, ali su po pravilu
bila manjeg obima nego iseljavanja iz Crne Gore.

13

Vrijednosti prosjene godinje stope smrtnosti odojadi su se kretale u intervalu od 4,8 (Juna regija) do 12,8 (Sredinja
regija).

Zavod za statistiku Crne Gore

39

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

U Crnoj Gori je u periodu poslije Drugog svjetskog rata, neto migracioni saldo bio negativan u
svakom meupopisnom periodu. Vrijednost stope migracionog salda je bila najvea u periodu
1953-1961 (-7,2 promila), dok je najvei prosjeni godinji (negativni) migracioni saldo
registrovan u meupopisnom razdoblju 1981-1991 (-3339). Treba imati u vidu da su u vrijeme
popisa iz 1971, 1981. i 1991. godine svi graani Crne Gore na radu ili boravku u inostranstvu
svrstani u ukupno stanovnitvo zemlje, i to bez obzira na duinu boravka. Takva statistika praksa
je, prihvatanjem meunarodnih proporuka, promijenjena u vrijeme popisa iz 2003. Upravo je zbog
metodolokih rjeenja koja su ranije primjenjivana, izruunati neto migracioni saldo za
meupopisna razdoblja 1961-1971, 1971-1981. i 1981-1991. bio manji od realnog.
Tabela I-12:
Migracioni saldo u meupopisnim periodima. Crna Gora, 1948-2003
Migracioni saldo
(u meupopisnom periodu)

Stanovnitvo
Popis
def. popisa
1948
1953
1961
1971
1981
1991
2003

377305
419950
471994
529604
584310
615035
620145

def. 2006

ukupno

godinje

593504
633985

-2068
-25579
-28036
-16803
-33387
-9645

-410
-3197
-2804
-1680
-3339
-766

prosjena
godinja stopa

(na 1000 stnv.)

-1,0
-7,2
-5,6
-3,0
-5,6
-1,2

Iz Crne Gore je prvi znaajniji emigracioni talas pokrenut odmah po zavretku Drugog svjetskog
rata. Prije svega se radilo o masovnim, organizovanim preseljavanjima u okviru sprovoenja
jugoslovenske agrarne reforme i kolonizacije plodnih podruja, prije svega u Vojvodini i
Slavoniji. Agrarna reforma i kolonizacija sjeveroistonih i sjevernih krajeva tadanje Jugoslavije
su bili uslovljeni velikim vikovima obradivog zemljita koje je nakon egzodusa nekoliko stotina
hiljada Njemaca postalo slobodno za doseljavanje stanovnitva iz drugih krajeva Jugoslavije. Za
manje od tri godine, od kraja 1945. do jula 1947. godine, u Vojvodinu je doseljeno 238 hiljada
stanovnika iz svih tadanjih jugoslovenskih republika, ali je zbog odustajanja (manje od 10%
ukupnog broja doseljenih) popisani broj kolonista koji su bili porijeklom van teritorije Pokrajine
iznosio 216 hiljada lica. Kolonizacijom je u najveoj mjeri bilo obuhvaeno stanovnitvo pasivnih
krajeva (urev, 1995). Iz Crne Gore je doseljeno 5.500 domainstava sa ukupno 31 hiljada
kolonista (14% svih "spoljnih" kolonista), to je bio najvei kontingent kolonista, poslije onih iz
Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Centralne Srbije. Meutim, kolonisti iz Crne Gore su, sa oko
8,5% ukupnog stanovnitva Republike iz vremena s poetka procesa kolonizacije, predstavljali
ubjedljivo najvei udio u ukupnom stanovnitvu podruja porijekla, tj. bilo koje tadanje
jugoslovenske republike ili pokrajine.
Emigracija stanovnitva iz Crne Gore je nastavljena i po zavretku agrarne reforme i kolonizacije,
ali sa znatno manjim intenzitetom i mnogo veom prostornom disperzivnou. Migracije su prije
svega bile motivisane ekonomskim razlozima, a u najveoj mjeri su bile usmjerene ka Srbiji i
Beogradu. Tako je, u vrijeme popisa iz 1961. godine u drugim jugoslovenskim republikama
Zavod za statistiku Crne Gore

40

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

ivjelo 75,8 hiljada lica doseljenih iz Crne Gore. Od toga, u Srbiji je ivjelo 51,5 hiljada ili 68%.
Ujedno, u Crnoj Gori je bilo popisano ukupno 27,3 hiljada lica koja su se doselila iz neke druge
tadanje jugoslovenske republike (i svega 1.804 lica koja su se doselila iz nege druge drave). Od
toga su 53% bila lica koja su se doselila iz Srbije.
Dvadeset godina kasnije, tj. u vrijeme popisa iz 1981. godine, u drugim jugoslovenskim
republikama je evidentirano ukupno 105 hiljada stanovnika koji su se doselili iz Crne Gore. Srbija
je ponovo imala najvie imigranata iz Crne Gore (70 ili tano dvije treine). I broj doseljenih u
Crnu Goru iz drugih tadanjih jugoslovenskih republika je bio vei nego 1961. godine. Ukupno ih
je bilo 49 hiljada, a od toga 28 hiljada (58%) iz Srbije.
Spontane migracije stanovnitva, odnosno "razmjena" stanovnitva izmeu jugoslovenskih
odnosno odnosno kasnije bivih jugoslovenskih republika su tokom 1980-ih, a naroito tokom
1990-ih godina umnogome izgubile na intenzitetu. To vai kako za ekonomske, tako i za
migracije motivisane drugim, neekonomskim, razlozima. to se tie stanovnitva koje se odselilo
iz Crne Gore u neku drugu bivu jugoslovensku republiku, njihov broj je znatno smanjen, ali
takoe su smanjena i spontana doseljavanja u Crnu Goru lica koja su bila porijeklom iz drugih
republika.
Prema popisnim podacima iz 1981. godine, u Crnoj Gori je ivjelo 18,7 hiljada lica koja su se u
periodu 1971-1981. doselila iz neke druge jugoslovenske republike. Deset godina kasnije, broj
stanovnika Crne Gore koji su se prethodnom meupopisnom periodu doselili iz neke druge
republike je bio manji za vie od 20% (iznosio je 14,7 hiljada). Usporavanje meurepublikih
migracija je bilo uslovljeno jaanjem dravnosti republika, odnosno slabljenjem veza izmeu
tadanjih republika, sve eim politikim i ekonomskim krizama koje su bile generisane
suprotstavljenim interesima republika, ali i sve veom otvorenou tadanje SFRJ prema
inostranstvu, a posebno prema zapadnoevropskim zemljama.
Na promjene u intenzitetu, ali takoe u smjeru i tipu migracionih kretanja ukazuju i podaci popisa
koji su obavljeni poetkom 1990-ih i poetkom 2000-ih. S obzirom da nijesu raspoloivi potpuni
popisni podaci za sve bive republike i pokrajine (nijesu dostupni u cjelosti, ili popis nije odran
ili je bojkotovan od veine stanovnitva), kao ilustracija izmjena u migracionom ponaanju
stanovnitva mogu da poslue i rezultati poslednja dva popisa koji su odrani u Crnoj Gori i
Srbiji, bivoj jugoslovenskoj republici koja je tradicionalno predstavljala primarnu destinaciju
crnogorskih emigaranata. Tako se na osnovu popisnih podataka iz 1991. godine o migracionim
karakteristikama stanovnitva Srbije moe zakljuiti da se u periodu 1981-1991. na podruje
Centralne Srbije i Vojvodine doselilo iz Crne Gore ukupno 13,9 hiljada lica, to je za 3,9 hiljada
manje nego u periodu 1971-1981 (podaci popisa iz 1981), ali i 3,4 hiljade vie nego u
meupopisnom periodu 1991-2002 (podaci popisa stanovnitva Srbije iz 2002).

3. 1. Crnogorski graani na radu ili boravku u inostranstvu


Sprovoenje nove ekonomske politike u zemlji (tzv. privredna reforma iz sredine 1960-ih) koja je
pored ostalog dovela i do pojave otvorene nezaposlenosti, uz, u isto vrijeme, ostvarivanje
natprosjeno visokih stopa privrednog rasta u zapadnoevropskim zemljama, praeno veom
potranjom za radnom snagom nego to je domaa ponuda, je u uslovima poboljanih
Zavod za statistiku Crne Gore

41

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

spoljnopolitikih prilika i liberalizacije emigracione politike tadanjih jugoslovenskih vlasti


uzrokovalo i naglo poveanje broja graana tadanje Jugoslavije, a takoe i graana Crne Gore,
koji su se odluili da zaposlenje potrae u inostranstvu. Masovni odlazak jugoslovenskih graana
na rad u inostranstvo je najprije otpoeo u najrazvijenijim republikama, Hrvatskoj i Sloveniji, a
kasnije i u svim ostalim tadanjim federalnim jedinicama. Popisom iz 1971. godine je
evidentirano preko 750 hiljada jugoslovenskih graana na radu ili boravku u inostranstvu, a od
toga je svega 11 hiljada bilo iz Crne Gore.
Broj graana Crne Gora na radu ili boravku u inostranstvu se tokom sledeih godina i decenija
uglavnom poveavao, ali sa odreenim oscilacijama u stopama rasta. Intenzitet odlaska iz zemlje
je u velikoj mjeri bio uslovljen ekonomskim prilikama u zemljama prijema, zatim sve prisutnijom
pojavom spajanja porodica odnosno poveanja broja lica koja u inostranstvu borave kao lanovi
porodica radnika na radu u inostranstvu, a u poslednjoj deceniji 20. vijeka i politikom situacijom
u zemlji, ne samo u Crnoj Gori, nego i bivoj Jugoslaviji kao cjelini.
Za dvije decenije, od 1971. do 1991. godine broj lica na radu ili boravku u inostranstvu je vie
nego udvostruen (sa 11 hiljada na 24 hiljade), a njihov udio u ukupnom stanovnitvu Crne Gore
(u zemlji i inostranstvu) povean je sa 2,1% na 3,9% (tabela I-13). U poslednjem meupopisnom
periodu, 1991-2003, je dolo do naglog poveanja broja crnogorskih graana (na radu ili boravku)
u inostranstvu. U tom dvanaest i po godina dugom razdoblju, broj tih lica vie je nego
udvostruen. Poveanje je iznosilo 32 hiljade, ili za preko 2,5 hiljade godinje. To je bilo
najintenzivnije poveanje obima tog kontingenta od njegove pojave sredinom 1960-ih godina.
Treba imati na umu da je stvarni broj tih lica znatno vei, posebno onih koja su ranije napustila
zemlju, na ta ukazuju i statistiki podaci zemalja prijema. Inae, prema podacima popisa iz 2003.
godine, od ukupno 56 hiljada crnogorskih graana u inostranstvu, ak 32 hiljade ili preko 57% su
lica koja su iz zemlje otila poslije 1991. godine. Od toga, 23 hiljade su bila lica koja borave u
inostranstvu manje od 10 godina.
Tabela I-13:
Graani Crne Gore na radu ili boravku u inostranstvu, 1971-2003.
Stanovnitvo
Godina popisa

1971
1981
1991
2003

svega

u zemlji

529604
584310
615035
687418

518547
565467
591269
631695

u inostranstvu
udio u
broj
ukupnom
stanovnika
(%)
11057
2,1
18843
3,2
23766
3,9
55723
8,1

Tokom 1990-ih godina, pored tradicionalnih zemalja prijema (SAD, Njemaka, vajcarska) kao
destinacije su se pojavile i neke druge zemlje, kako evropske, tako i vanevropske. Istovremeno,
Sjedinjene Amerike Drave, koje su, ve dui niz godina, na prvom mjestu po broju crnogorskih
graana u inostranstvu, su smanjile svoje procentno uee u ukupnom broju lica na radu/boravku
u inostranstvu (sa 53% na 36%). S druge strane, u Njemakoj, koja je 1991. bila na drugom

Zavod za statistiku Crne Gore

42

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

mjestu meu zemljama prijema, broj crnogorskih graana povean je za 2,5 puta, to je uslovilo i
poveanje njenog udjela u ukupnom broju crnogorskih graana van zemlje (sa 20% na 22%).

3.2. Prisilne migracije tokom 1990-ih godina


Istovremeno sa intenziviranjem iseljavanja iz Crne Gore, u meupopisnom periodu 1991-2003. je
znaajno poveano i useljavanje u Crnu Goru. U tom razdoblju je registrovan, ne samo
maksimalan broj doseljenih lica, ve je i potpuno promjenjen karakter spoljnih migracija
stanovnitva Crne Gore. One su od spontanih, uglavnom ekonomski motivisanih, dobile preteno
prisilan, nevoljan, karakter.
Krajem 1980-ih, neposredno pred raspad tadanje SFRJ, znatno su intenzivirane meurepublike
migracije koje su, uglavnom, bile etnocentrinog karaktera. Poetkom 1990-ih, ratovi su, najprije
u Hrvatskoj, zatim u Bosni i Hercegovini i najzad na Kosovu i Metohiji pokrenuli veoma
intenzivna preseljavanja stanovnitva na prostorima bive Jugoslavije. Bilo je procjenjeno da je
preko 5 miliona lica pod prisilom napustilo svoja prebivalita. Mnogi su se kasnije vratili, ali je
nekoliko miliona trajno promijenilo mjesto boravka.
S obzirom na vanredne okolnosti u kojima su se odvijala ta preseljavanja, ne postoji njihov
potpuni statistiki obuhvat, kako od strane nacionalnih agencija, tako i od strane meunarodnih
organizacija. to se tie Crne Gore, postoji nekoliko izvora podataka o prisilnim migracijama, od
kojih su najpouzdaniji registracije izbjeglica i drugih ratom ugroenih lica koje je u vie navrata
(prva iz 1996. godine koja je obavljena u saradnji sa UNHCR-om), kao i popis ukupnog
stanovnitva Crne Gore koji je obavljen 2003. godine.
Prema popisu izbjeglica iz maja i juna 1996. godine u Crnoj Gori je ukupno registrovano 28,3
hiljade izbjeglih i ratom ugroenih lica (Matkovi, Vujnovi, 1996). U vrijeme popisa iz 1996.
godine izbjeglice su predstavljale oko 4% ukupnog stanovnitva Crne Gore.
Prema podacima popisa stanovnitva iz 2003. godine, u Crnoj Gori je evidentirana 21 hiljada
izbjeglica i 14 hiljada lica koja su izbjegla sa Kosova i Metohije. Ukoliko se uzmu u obzir samo
podaci popisa stanovnitva od 31. oktobra 2003, tada su ta dva kontingenta (izbjeglice i interno
raseljena lica) predstavljala 5,5% ukupnog stanovnitva Crne Gore.

3.3. Vrlo naglaene regionalne razliitosti


Migracione karakteristike koje su utvrene za ukupno stanovnitvo Crne Gore, uglavnom se
odnose i na stanovnitvo regija. Negativan migracioni saldo, poveanje broja graana koji rade ili
borave u inostranstvu, prihvat velikog broja izbjeglica su pojave koje su poslednjih decenija, a
posebno poslednjih 15-ak godina prisutne u svim regijama. Ipak, postoje i razlike, i u najveoj
mjeri se odnose na migracioni saldo.
Na nivou zemlje kao cjeline, u periodu izmeu popisa iz 1981. i 2003. godine, ukupan migracioni
saldo je bio negativan, a takoe i u svakom od dva meupopisna perioda. Meutim, posmatrano

Zavod za statistiku Crne Gore

43

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

po podrujima, u tom periodu je vie odseljenih nego doseljenih bilo u Sjevernoj i Sredinjoj
regiji, dok je u Junoj migracioni saldo bio pozitivan (tabela I-14).
Prema vrijednostima prosjenog godinjeg migracionog salda izdvajaju se Sjeverna regija, za koju
je izraunata najvea stopa negativnog migracionog salda (preko 15 na 1000 stanovnika), i Juna
regija sa pozitivnom stopom. U obe regije, predznak migracionog salda je bio isti, kako u periodu
1981-1991, tako i u razdoblju 1991-2003, s tom razlikom to je vrijednost stope na 1000
stanovnika u Sjevernoj regiji ostala gotovo nepromijenjena, dok je u Junoj ona gotovo
udvostruena (sa 7 na 12). Istovremeno, u Sredinjoj regiji je prosjena godinja stopa
migracionog salda imala znatno nie vrijednosti, a to je, takoe i jedina regija gdje je dolo do
promjene predznaka tog pokazatelja (od negativnog u periodu 1981-1991. u pozitivni u razdoblju
1991-2003). Meutim, treba ponovo naglasiti da se konstatacije o migracionom saldu moraju
uzimati s rezervom, pre svega zbog injenice da su, zakljuno sa popisom iz 1991. godine, u
ukupno stanovnitvo ukljuivana i sva lica na radu ili boravku u inostranstvu, i to bez obzira na
duinu njihovog odsustva iz zemlje.
Tabela I-14:
Migracioni saldo po regijama. Crna Gora, 1981-1991. i 1991-2003.
Meupopisno razdoblje 1981-1991.
Podruje

Crna Gora
Sjeverna regija
Sredinja regija
Juna regija

ukupno stanovnitvo
1981

1991

584310
228968
239571
115771

615035
218592
261756
134687

migracioni saldo
(1981-1991)
broj
stanovnika

stopa
(u )

-33387
-34800
-7327
8741

-5,6
-15,6
-2,9
7,0

Meupopisno razdoblje 1991-2003.


ukupno
stanovnitvo
(def. 2006)
1991

2003

593504
212377
254860
126267

633985
198647
285643
149695

migracioni saldo
(1991-2003)
broj
stanovnika

stopa
(u )

-9645
-31780
5635
16499

-1,6
-15,5
2,1
12,0

to se tie lica na radu ili boravku u inostranstvu, u sve tri regije je iz popisa u popis registrovano
poveanje broja crnogorskih graana u inostranstvu, kao i njihovog udjela u ukupnom
stanovnitvu (stanovnitvo u zemlji plus stanovnitvo u inostranstvu, i to bez obzira na duinu
njihovog boravka van zemlje). Najintenzivnije poveanje broja lica u inostranstvu je ostvareno u
Sjevernoj regiji, gdje je njihov broj, kao i udio u ukupnom stanovnitvu, u 2003. godini bio za
preko 4 puta vei nego 1981. godine. To podruje je sa ueem od 12,5%, predstavljalo regiju sa
najveim procentnim udjelom lica na radu ili boravku u inostranstvu (tabela I-15). Istovremeno, iz
te regije je preko polovine (51%) svih crnogorskih graana u inostranstvu. I u druge dvije regije je
ostvareno znatno poveanje broja lica na radu ili boravku u inostranstvu (vie nego dvostruko
poveanje), ali je ono bilo mnogo umjerenije nego u Sjevernoj regiji.
Ovom prilikom treba naglasiti da i u okviru svake pojedinane regije postoje izrazite razlike, a
odnose se na procentno uee lica na radu ili boravku u ukupnom stanovnitvu. Ta konstatacija
se prije svega bazirna na podacima popisa iz 2003. godine. Naime, u sve tri regije postoje optine
sa izrazito niskim udjelom lica koja borave u inostranstvu (ispod 2% ili etiri puta manje od
prosjeka za Crnu Goru). Istovremeno, u istim regijama, osim u Sredinjoj, postoje i optine sa
izrazito visokim procentnim ueem crnogorskih graana u inostranstvu (karta I-1).
Zavod za statistiku Crne Gore

44

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela I-15:
Stanovitvo u zemlji i graani Crne Gore u inostranstvu po regijama, 1981, 1991. i 2003.
Podruje

Ukupno stanovnitvo
(u zemlji i ukupno u inostranstvu)

Stanovnitvo
u zemiji
1981

1991

Stanovnitvo
u inostranstvu

1981

1991

2003

Crna Gora

584310

615035

687418

565467 591269 631695 18843

2003

1981

Sjeverna regija

228968

218592

225938

222124 211232 197676

Sredinja regija

239571

261756

297875

234237 254286 285118

Juna regija

115771

134687

163605

109106 125751 148901

1991

Udio u inostranstvu
(%)
1991

2003

23766

55723

2003 1981

3,2

3,9

8,1

6844

7360

28262

3,0

3,4

12,5

5334

7470

12757

2,2

2,9

4,3

6665

8936

14704

5,8

6,6

9,0

U prvoj grupi, sa ispod 2% lica na radu ili boravku u inostranstvu, se nalaze optine Pluine,
abljak, Kolain, avnik (Sjeverna regija), zatim Danilovgrad, Cetinje i Niki (Sredinja regija) i
najzad Budva (Juna regija). U drugu grupu, sa izrazito natprosjenim (preko 10%), ili vrlo
visokim udjelom (preko 18%) stanovnitva u inostranstvu u ukupnom stanovnitvu (u zemlji i
inostranstvu) su svrstane Bijelo Polje i Berane, kao i Roaje i Plav (Sjeverna regija), a takoe Bar
i Ulcinj (Juna regija). Prema rezultatima popisa iz 2003. godine, najvee procentno uee
graana Crne Gore u inostranstvu je u optinama Plav (35,9%) i Ulcinj (23,6%).
Karta I-1:
Udio crnogorskih graana u inostranstvu u ukupnom stanovnitvu
(u zemlji i inostranstvu). Crna Gora, 1991. i 2003 (po optinama)

Vrlo naglaene regionalne, ali i intraregionalne razlike u zastupljenosti crnogorskih graana u


inostranstvu se najoiglednije mogu povezati sa razlikama u nacionalnoj strukturi stanovnitva. U
tom pogledu su najbitniji udjeli stanovnitva albanske odnosno bonjake i muslimanske etnike
pripadnosti. Naime, udio lica u inostranstvu je najvei na podrujima gdje je veliko uee
stanovnitva te tri nacionalnosti. Rezultati poslednja dva popisa stanovnitva, a posebno onog iz
2003. godine, vrlo jasno upuuju na takav zakljuak. Naime, 31. oktobra 2003. godine
stanovnitvo te tri nacionalnosti je predstavljalo 16,8% ukupnog stanovnitva zemlje (prema
definiciji popisa iz 2003), dok je istovremeno njihov udio meu crnogorskim graanima u
inostranstvu (odsutnim iz zemlje due od godinu dana) bio etiri puta vei i dostigao je 67,3%.
Zavod za statistiku Crne Gore

45

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Posmatrano po optinama, najvee uee lica na radu ili boravku u inostranstvu je tamo gdje je
veinsko ili nadprosjeno uee stanovnitva bonjake odnosno muslimanske nacionalnosti
(Plav, Roaje, Berane, Bjelo Polje) ili stanovnitvo albanske nacionalne pripadnosti (Ulcinj, Bar).
Karakteristrino je, da je u tim optinama visoko uee crnogorskih graana u inostranstvu samo
kod stanovnitva tri navedene nacionalnosti, dok je kod stanovnitva ostalih brojnijih
nacionalnosti (Crnogorci i Srbi), njihov udio nizak. Primjera radi, u Podgorici, gdje je udio lica na
radu ili boravku u inostranstvu (5,8%) ispod dravnog prosjeka, ali i najvei u Sredinjoj regiji,
svaki drugi stanovnik koji se nalazio van zemlje bio albanske nacionalne pripadnosti.
Objanjenje tako naglaene etnike "obojenosti" tog vida savremenih spoljnih migracija
stanovnitva u velikoj mjeri se moe nai u specifinim uslovima koji su bili prisutni tokom 1990ih godina, a koji su bili uzrokovani raspadom i ratovima na prostoru bive SFRJ. Svakako, nije
zanemarljiv ni ekonomski aspekt, kao i injenica da se pojedinac lake odluuje za odlazak iz
Crne Gore ukoliko u inostranstvu ve postoji formirana mrea roakih, prijateljskih i zaviajnih
veza.
Naglaene regionalne razlike postoje i u pogledu prostorne distribucije izbjeglica i interno
raseljenih lica, kao i njihovog udjela u ukupnom stanovnitvu. Prema rezultatima popisa
stanovnitva iz 2003. godine, najvie raseljenih (14,6 hiljada) i ubedljivo najvei udio tog
kontingenta u ukupnom stanovnitvu je evidentiran u Junoj regiji (tabela I-16). Na tom podruju
se gotovo svaki deseti stanovnik (9,8% ukupnog stanovnitva) doselio u Crnu Goru pod prisilom.
U toj regiji su, osim Ulcinja i Kotora, sve ostale optine imale dva do tri puta vee uee
raseljenih u ukupnom stanovnitvu od crnogorskog prosjeka (5,5%), a najvee uee je u
optinama Tivat (16,5%) i Herceg Novi (14,2%). U Sjevernoj i Sredinjoj regiji je udio raseljenih
u ukupnom stanovnitvu (3,2% i 4,9%) bio znatno manji nego u Junoj, a manji i od republikog
prosjeka.
Tabela I-16:
Domicilno i raseljeno stanovnitvo Crne Gore po regijama, 2003.
Podruje

Ukupno

Domicilno

Izbjeglice

IRL

Broj stanovnika
Crna Gora
Sjeverna regija
Sredinja regija
Juna regija
Crna Gora
Sjeverna regija
Sredinja regija
Juna regija

633985
198647
285643
149695

599007
21138
192306
2573
271655
7764
135046
10801
Udio u ukupnom stanovnitvu (%)
100,0
94,5
3,3
100,0
96,8
1,3
100,0
95,1
2,7
100,0
90,2
7,2

13840
3768
6224
3848
2,2
1,9
2,2
2,6

Posmatrano po optinama, u veini je udio bio ispod prosjeka za Crnu Goru (5,5%). Izuzetak su
Andrijevica (8,3%) i Berane (6,1%) u Sjevernoj i Podgorica (6,2%) u Sredinjoj regiji. U
Podgorici je, ujedno, bilo i najvie raseljenih lica (10,9 hiljada). To znai da je gotovo treina
izbjeglica koje su nale utoite u Crnoj Gori bila nastanjena u glavnom gradu.

Zavod za statistiku Crne Gore

46

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

4. Promjene u sastavu stanovnitva po polu i starosti


Pored populacione dinamike, polno-starosna struktura i njene promjene u vremenu predstavljaju jednu
od osnovnih karakteristika demografskog razvitka svake zemlje. S tim u vezi, treba istai da su
promjene polnog i starosnog sastava stanovnitva Crne Gore u drugoj polovini 20. vijeka bile pod
uticajem, u prvom redu, pada fertiliteta, ali i pod snanim uticajem nasleene starosne strukture.
Naime, posljedice poremeaja u polnoj i starosnoj strukturi izazvanih velikim ljudskim gubicima u
Prvom i Drugom svjetskom ratu, naglim porastom fertiliteta tokom ranih 1950-ih godina, i kasnijim
relativno brzim smanjenjem nivoa nataliteta, bili su osnovni inioci koji su oblikovali starosne
piramide stanovnitva Crne Gore gotovo tokom itave druge polovine 20. vijeka.

4.1. ene brojnije od mukaraca


Sastav stanovnitva po polu neposredno je odreen udjelom deaka i devojica u ukupnom broju
ivoroene djece, zatim polnom strukturom umrlih, i strukturom migracionog salda po polu.
Udio muke, odnosno enske djece u ukupnom broju ivoroenih je, praktino, odreen iskljuivo
biolokim iniocima, a stopa maskuliniteta (broj osoba mukog pola na 1000 osoba enskog pola) pri
ivoroenju se uglavnom kree izmeu 1040 i 1070.14 U Crnoj Gori je u periodu 1950-2007. stopa
maskuliniteta ivoroenih iznosila 1074,9. U istom periodu je bila identina i prosjena godinja
vrijednost stopa maskuliniteta umrlih (1075,0). to se tie polne strukture umrlih ona je, ako se
izuzmu neke vanredne prilike (npr. ratovi) usko povezana sa starosnom strukturom stanovnitva
odnosno sa razlikama u polnoj strukturi pojedinih starosnih grupa. U Crnoj Gori su vrijednosti
specifinih stopa smrtnosti po starosti po pravilu vee kod mukog nego kod enskog stanovnitva.
Razlike su najvee kod sredovjenog stanovnitva, dok se one kod starih, ije su stope smrtnosti
najvee, smanjuju sa starou (najmanja razlika po polu je kod najstarijih).
Pri takvom starosnim modelima po polu, opta stopa maskuliniteta umrlih je neposredno odreena
starosnom strukturom stanovnitva. Naime, ukoliko je udio mladih vei opta stopa maskuliniteta
umrlih je manja, ali i ukoliko je udio starih vei, opta stopa maskuliniteta umrlih je takoe manja.
Tako je, tokom 1950-ih i 1960-ih, u Crnoj Gori stopa maskuliniteta umrlih iznosila oko 990 (na 1000
umrlih ena).
Kasnije, tokom naredne tri decenije broj umrlih mukaraca je bio vei od broja umrlih ena, a stope
maskuliniteta su se neprestano poveavale (najvea je bila u periodu 1991-2000. i iznosila je 1164). U
najnovijem periodu (poslije 2001) stopa je opala, a vrijednost joj je svedena na nivo koji je istovetan
sa prosjenom godinjom stopom za itav period 1950-2007.

14
U nekim dalekoistonim azijskim zamljama (npr. Kina, Juna Koreja, Tajvan), poev od 1980-ih godina, naglo je povean udio
novoroenadi mukog pola. U tom pogledu se posebno izdvaja Kina gdje je od sredine 1980-ih stopa maskuliniteta ivoroene
djece stalno preko 1100, i to sa jasno izraenom tendencijom porasta. Poetkom 2000-ih vrijednost te stope je dostigla oko 1200
(1205 u 2005. godini). Tako visoke vrijednosti stope maskuliniteta pri ivoroenju se tumae padom fertiliteta, eljom roditelja da
po svaku cijenu imaju sina i napretkom ultrazvunih metoda to je omoguilo pojavu selektivnosti abortusa s obzirom na pol
djeteta (Pison, 2004)

Zavod za statistiku Crne Gore

47

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Polna strukture migranata u velikoj mjeri je zavisila od tipa migracija (ekonomske, enidbene, prisilne
itd). Najee, ene su brojnije meu migrantima koji uestvuju u lokalnim, unutranjim migracijama,
dok su mukarci brojniji ukoliko se radi o spoljnim, prije svega ekonomski motivisanim migracijama.
Ta pravilnost vai i za Crnu Goru. U unutranjim migracijama (preseljavanja unutar granica Crne
Gore) ene su brojnije (prema popisu iz 2003, od ukupnog broja doseljenih u periodu 1991-2003, ak
62% su ene stopa maskuliniteta je 604). Sasvim drugaija je polna strukura uesnika u spoljnim
migracijama (crnogorski graani u inostranstvu) meu tim migrantima je vea zastupljenost
mukaraca. U vrijeme popisa iz 2003. godine udio mukaraca meu graanima Crne Gore u
inostranstvu je iznosio 56,6% (stopa maskulinita je bila 1303). Meutim, kod prisilnih imigranata
(izbjeglice i interno raseljena lica) ene su bile brojnije. Prema rezultatima popisa iz 2003, ene su
predstavljale 52,5% ukupnog broja raseljenih, a stopa maskuliniteta (906,1) je bila znatno ispod
prosjene za ukupno stanovnitvo Crne Gore (969,4) odnosno od vrijednosti tog pokazatelja za
domicilno stanovnitvo (973,2)
Rezultati svih popisa obavljenih u Crnoj Gori u periodu od 1948. do 2003. pokazuju da je ensko
stanovnitvo bilo stalno brojnije od mukog, i to kao neposredni rezultat karakteristika starosne
strukture po polu, zatim smjera i intenziteta promjena sve tri komponente kretanja stanovnitva.
Ukoliko se posmatraju rezultati prvog i poslednjeg popisa, primetno je smanjenje razlike u udjelima
mukog i enskog stanovnitva u ukupnom stanovnitvu (tabela I-17). Udio mukog stanovnitva
povean je za dva procentna poena (sa 47,2 % na 49,2 %), kao i stopa maskuliniteta sa 894 na 969, a
razlika u broju stanovnika mukog i enskog pola smanjena sa 21,0 hiljade (1948. godine) na 9,8
hiljada (2003).
Tabela I-17:
Ukupno stanovnitvo po polu. Crna Gora, 1948-2003.
Godina
popisa

Svega

Muko

ensko

Vie ena

1948
1953
1961
1971
1981
1991
2003

377189
419873
471894
529604
584310
615035
633985

178078
201718
229274
259209
289740
305931
312068

199111
218155
242620
270395
294570
309104
321917

21033
16437
13346
11186
4830
3173
9849

Udio u ukupnom
stanovnitvu (%)
muko
ensko
47,2
52,8
48,0
52,0
48,6
51,4
48,9
51,1
49,6
50,4
49,7
50,3
49,2
50,8

Stopa
maskuliniteta
(na 1000 ena)
894,4
924,7
945,0
958,6
983,6
989,7
969,4

Promjene u sastavu ukupnog stanovnitva po polu nijesu se tokom itavog posmatranog perioda
odvijale u istom smjeru. Vrijednosti stopa maskuliniteta su se uglavnom poveavale, i to sve do
1991, da bi u poslednjem meupopisnom periodu dolo do smanjenja vrijednosti tog pokazatelja,
tj. do poveanja udjela ena u ukupnom stanovnitvu zemlje. Promjene koje su se odvijale u
periodu 1948-1991. su vodile ka uravnoteenju polne strukture stanovnitva, koju su dogaaji
izazvani Drugim svjetskim ratom duboko poremetili. Najintenzivnije poveanje udjela mukog
stanovnitva je zabiljeeno u periodu izmeu popisa iz 1948. i 1961. godine i to prvenstveno kao
posljedica naglog poveanja fertiliteta odnosno njegovog odravanja na relativno visokom nivou.

Zavod za statistiku Crne Gore

48

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Tokom 1960-ih, 1970-ih i 1980-ih godina pad fertiliteta, poveanje razlike u nivou smrtnosti
stanovnitva po polu (na tetu mukaraca), kao i odravanje relativno visokog negativnog
migracionog salda, su osnovni inioci koji su uticali na usporavanje procesa uravnoteenja polne
strukture stanovnitva Crne Gore. Ukoliko se apstrahuje odlazak crnogorskih graana na rad ili
boravak u inostranstvu, tj. ukoliko se koristi definicija ukupnog stanovnitva koja je primijenjena
u popisima iz 1971, 1981. i 1991. godine (ukljueno je i stanovnitvo u inostranstvu bez obzira na
duinu odsustva iz zemlje), tada je izmeu 1961. i 1991. godine udio mukog u ukupnom
stanovnitvu zemlje povean sa 48,6% na 49,7% odnosno stopa maskuliniteta poveana sa 945,0
na 989,7, a viak enskog u odnosu na muko stanovnitvo je kontinuirano smanjivan (sa 13,3
hiljade u 1961. na 3,2 hiljade u 1991. godini).
Meutim, ukoliko se, radi to bolje uporedivosti sa podacima popisa iz 2003. godine, kao ukupno
stanovnitvo u vrijeme popisa iz 1971, 1981. i 1991. godine uzme u obzir samo stanovnitvo u
zemlji (bez lica na radu ili boravku u inostranstvu), smanjenje deficita mukaraca se odvijalo jo
usporenije. U tom sluaju, udio mukog u ukupnom stanovnitvu bi u 1991. godini iznosio 49,4%
(umesto 49,7%), vrijednost stope maskuliniteta bi dostigla 975,3 (umesti 989,7), a viak ena bi
bio vie nego dvostruko vei (7389 umesto 3173 lica). Usporavanja uravnoteenja broja
mukaraca i ena je neposredno uslovljeno polnom strukturom emigranata meu kojima su
mukarci za priblino 50% brojniji od ena.
U Crnoj Gori je, nakon viedecenijskog smanjenja udjela enskog stanovnitva, odnosno
smanjenja deficita mukog stanovnitva, u periodu 1991-2003. prisutan suprotan proces. Povean
je udio ena u ukupnom stanovnitvu (na 50,8%), poveana je razlika u broju mukaraca i ena
(ene su za 9849 lica brojnije od mukaraca), smanjena je stopa maskuliniteta (na 951,5
mukaraca na 1000 ena - tabela I-17). Razlike u odnosu na vrijednosti istih pokazatelja u 1991.
godini su posebno naglaene ukoliko se posmatraju uporedive definicije ukupnog stanovnitva, ali
je najvanije da je poslije dueg vremena dolo do promjene smjera promjena u polnoj strukturi
ukupnog stanovnitva Crne Gore.
Takva kretanja su prvenstveno rezultat znaajnog pada fertiliteta i, to je jo vanije, ubrzanog
pribliavanja nultom prirodnom prirataju. Takoe, od ne manjeg znaaja je i intenziviranje
spoljnih migracija. S jedne strane, to je znatno poveanje iseljavanja iz Crne Gore (mnogo su
brojniji mukarci), a s druge strane, to je dolazak u zemlju velikog broja izbjeglica (ene su
brojnije). Jedino su kretanja u domenu mortaliteta po polu (produenje oekivanog trajanja ivota
mukog uz njegovo istovremeno skraenje kod enskog stanovnitva), imala suprotno dejstvo
usporile su poveanje udjela ena.
I u Crnoj Gori postoje razlike u sastavu pojedinih starosnih grupa po polu. To je zakonitost koja je
stalno prisutna, jedino to su manje ili vee razlike u vrijednostima stopa maskuliniteta po starosti
(grafikon I-6). U Crnoj Gori se neujednaenost polne strukture po starosti, prije svega, ogleda
kroz brojanu dominacija mukaraca u mlaim starosnim grupama, odnosno vei broj ena u
grupama sredovjenog i kroz njihov izrazito vei udio u grupama starog stanovnitva. Udio
mukog stanovnitva je najvei kod najmlaih (deca mlaa od 15 godina starosti). S poveanjem
starosti, udio mukaraca se smanjuje, tako da se ve kod mlaeg sredovjenog stanovnitva biljei
izjednaavanje broja lica mukog i enskog pola. Najvea disproporcija u broju mukaraca i ena
je u grupama najstarijeg stanovnitva.

Zavod za statistiku Crne Gore

49

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Grafikon I-6:
Stope maskuliniteta po starosti. Crna Gora, 1953. i 2003.

Prema podacima popisa iz 2003. godine u starosnoj grupi 60-79 je na 1000 ena bilo ukupno 808
mukaraca, u grupi starih 80-94 godine taj broj je smanjen na 571 mukarca, dok je u grupi najstarijih
(95 ili vie godina) broj ena bio gotovo dvostruko vei od broja mukaraca (224 prema 113).
Tabela I-18:
Ukupno stanovnitvo po polu. Crna Gora po regijama, 2003.
Podruje
Crna Gora
Sjeverna regija
Sredinja regija
Juna regija

Svega
633985
198647
285643
149695

Muko
312068
99016
140250
72802

ensko
321917
99631
145393
76893

Vie ena
9849
615
5143
4091

Udio u ukupnom
stanovnitvu (%)
muko
49,2
49,8
49,1
48,6

ensko
50,8
50,2
50,9
51,4

Stopa
maskuliniteta
(na 1000 ena)
969,4
993,8
964,6
946,8

Broj ena je vei od broja mukaraca u svim crnogorskim regijama, meutim popis iz 2003.
godine ukazuju i na primetne regionalne razlike u polnoj strukturi stanovnitva (tabela I-18).
Najmanja razlika u udjelima mukaraca i ena je u Sjevernoj regiji (stopa maskuliniteta iznosi 994
mukaraca na 1000 ena), a najvea u Junoj (947 mukaraca na 1000 ena). Aktuelni "rodni"
debalans je formiran pod uticajem sve tri komponente kretanja stanovnitva (fertiliteta, mortaliteta
i migracija), ali je znaajno navesti da su od dominantog uticaja migracije odnosno selektivnost
migranata po polu. Naime, udio enskog stanovnitva je najmanji u Sjevernoj regiji, a to je
podruje sa negativnim migracionim saldom, kao i sa malim udjelom izbjeglih i raseljenih lica.
Istovremeno, najmanja vrijednost stope maskuliniteta odnosno najvei udio enskog stanovnitva
Zavod za statistiku Crne Gore

50

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

je u Junoj regiji koja ima najvei pozitivan migracioni saldo, najvei udio izbjeglica, ali i
natprosjeno visok udio crnogorskih graana u inostranstvu.

4.2. Intenziviranje demografskog starenja


Rezultati vanrednog popisa stanovnitva iz 1948. i redovnog koji je sproveden 1953. godine
ukazao je na promjene u starosnoj strukturi izazvane vanrednim prilikama tokom Drugog
svjetskog rata. Na starosnoj piramidi za 1953. godinu postoje dva udubljenje (grafikon I-7). Prvo
je u donjem, baznom dijelu piramide, koje je stvoreno prije svega zbog smanjenog nataliteta
tokom ratnih i prvih poratnih godina. Pored suavanja osnove piramide, primetno je dalje
produbljivanje suenja sredinjeg dijela piramide. Naime, tokom rata su najvie stradale upravo
"krnje" genaracije roene izmeu 1913. i 1921. godine, a posebno lica roena izmeu 1915. i
1919. godine. Novi gubici ve ranije "okrnjenih" generacija su kao najneposredniju posljedicu
imali pojavu dodatnog smanjenja njihovog broja, to se sredinom 20. vijeka manifestovalo kroz
najnie uea mlaeg sredovjenog (20-39 godina) u ukupnom stanovnitvu zemlje (23,7% u
1948. i 26,0% u 1953), ne samo u periodu poslije Drugog svjetskog rata, ve i u odnosu na stanje
u vrijeme sprovoenja popisa iz 1921. i 1931. godine.
Krajem 20. i poetkom 21. vijeka, sve je naglaeniji uticaj dugorono niskog fertiliteta, a u
poslednjem meupopisnom periodu (1991-2003) i masovnih migracionih kretanja. Te migracije se
nijesu odvijale u istom smjeru stanovnitvo se odseljavalo iz zemlje, ali istovremno i doseljavalo
u Crnu Goru. One su bile razliite po tipu - dominirala su ekonomske i prisilne migracije, a bitno
drugaija je bila i starosna i polna struktura odseljenih i doseljenih lica.
Oblik starosne piramide za 1991. godinu ukazuje da je poetkom poslednje decenije 20. vijeka
stanovnitvo Crne Gore imalo gotovo sve karakteristike stacionarnog tipa starosne strukture, ali sa
tendencijom da se transformie u regresivan tip. Maksimalna irina piramide je u starosnoj grupi
10-14 godina, a baza piramide se polako suava (grafikon I-7). Osnova piramide i njen donji
sredinji dio su gotovo identini. "Druge krnje" generacije (roeni izmeu 1941. i 1946) su
pomjerene prema gornjem sredinjem dijelu piramide, tako da je u tom dijelu i najprimijetnija
deformisanost njenog oblika. Istovremeno, "prve krnje" generacije (roeni izmeu 1913. i 1921)
su se nale na vrhu starosne piramide to je uticalo na njegovo naglo suavanje.15
Vremenom, zbog sve intenzivnijeg biolokog odlaska generacija koje su pretrpjele najvee
direktne ili indirektne gubitke zbog svjetskih ratova, dejstvo ranijih poremeaja u dinamici
pojedinih komponenti kretanja stanovnitva na izmjenu starosne strukture biva sve manje izraeno
(grafikon I-7). Tako je, na primjer, na piramidi za 2003. godinu gotovo potpuno neprimatan
deficit kod tzv. prvih krnjih generacija roenih tokom balkanskih i Prvog svjetskog rata, dok je
udubljenje zbog deficita generacija roenih tokom Drugog svjetskog rata pomjereno ka gornjem
dijelu piramide, odnosno ka njenom vrhu.

15
Prema popisu iz 1991. godine stari 70 ili vie godina su inili svega 40% stanovnika starijih od 60 godina, dok je 1981. godine
njihov udio u tom starosnom kontingentu bio za treinu vei i iznosio je ak 52%.

Zavod za statistiku Crne Gore

51

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Grafikon I-7:
Starosne piramide stanovnitva Crne Gore, 1953-2003.

Naglo intenziviranje migracionih kretanja, do koga je dolo tokom 1990-ih godina, kao i
selektivnost migranata po starosti su izazvale nove deformacije na starosnoj piramidi stanovnitva
Crne Gore. Naime, na piramidi za 2003. godinu postaje vrlo oigledno jedno novo udubljenje u
njenom sredinjem dijelu, ali i znatno suavanje njene baze.
Deformacija sredinjeg dijela je prvenstveno rezultat intenziviranja emigracije stanovnitva iz
Crne Gore, a koja je najvie zahvatila mlae sredovjeno stanovnitvo. Na primjer, lica roena
izmeu 1965/1966 i 1974/1975 su u vrijeme popisa iz 2003. godine (tada uzrasta 28-37 godine)
bila malobrojnija za 10%, ili za 9,9 hiljada, od stanovnitva istih godina roenja popisanih 1991.
godine (tada stari 16-25 godina).16 Deficit je zabiljeen kako kod mukog tako i kod enskog
stanovnitva, s tim to je on bio izrazito vei kod mukaraca (14% u odnosu na 6% kod ena). to
se tie mlaih, kao i starijih kohorti (do 60 godina starosti), njihovi deficiti su bili znatno manjeg
obima (3-4%), i to kako zbog manje intenzivnog iseljavanja, tako i zbog relativno intenzivnijeg
doseljavanja u odnosu na spomenuto mlae sredovjeno stanovnitvo. Takoe, starosna piramida
za 2003. godinu se od prethodnih razlikuje i po prilino suenoj osnovi. Takav oblik je u najveoj

16

Podaci za 1991. godinu se, radi bolje uporedivosti, odnose na stanovnitvo u zemlji.

Zavod za statistiku Crne Gore

52

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

mjeri posljedica ubrzanog smanjenja obima raanja (poev od 1987, pa sve do 2005. godine), ali i
negativnog migracionog salda mladog stanovnitva (do 15 godina).
U cjelini, promjene u starosnoj strukturi stanovnitva Crne Gore su se uglavnom odvijale u smjeru
demografskog starenja, koje se ogleda u poveanju udjela starih odnosno u smanjenju udjela
mladih. Taj proces je uglavnom bio kontinuiran, ali je postao najintenzivniji u poslednjem
meupopisnom razdoblju (1991-2003). I dok je starosna piramida za 1991. upuivala na poetak
promjena koje vode ka regresivnom tipu starosne strukture, njene konture dobijene na osnovu
popisnih podataka za 2003. godinu ukazuju da je starosna struktura stanovnitva Crne Gore u
mnogome poprimila osobenosti regresivnog tipa (suena osnova). Ipak, i dalje je dominantno
prisustvo karakteristika stacionarnog tipa (priblino jednak udio mlaeg i starijeg sredovjenog
stanovnitva).
I promjene vrijednosti udjela velikih starosnih grupa potvruju da je stanovnitvo Crne Gore
uveliko zahvaeno demografskim starenjem. Naime, od popisa iz 1961. godine u svakom
narednom je udio starih (65 ili vie godina) bio vei, a udio mladih (do 15 godina) manji nego u
prethodnom (tabela I-19). Tako je, u periodu izmeu 1961. i 2003. godine, udio starih 65 ili vie
godina u ukupnom stanovnitvu povean sa 7,1% na 12,0%, dok je udio mladih smanjen sa 36,4%
na 21,0%. Od ne manjeg znaaja je i kretanje broja mladih i starih. U Crnoj Gori je u vrijeme
popisa iz 1961. godine bilo 33 hiljade lica starijih od 65 godina i 172 hiljade mlaih od 15 godina.
etrdeset i dvije godine kasnije, broj starih je vie nego udvostruen (iznosio je 75 hiljade). Iste,
2003. godine je broj mladih sveden na 132 hiljade, to je u odnosu na 1961. godinu bilo smanjenje
od ukupno 40 hiljada lica (ili za gotovo 25%).
Tabela I-19:
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i drugi pokazatelji demografske starosti.
Crna Gora, 1953-2003.
Starosna grupa / pokazatelj

1953

Ukupno
0-14
15-64
65+
80+

419873
149144
239781
30930
5972

Ukupno
0-14
15-64
65+
80+

100,0
35,5
57,1
7,4
1,4

Prosjena starost (god.)


Medijalna starost (god.)
Indeks starenja (65+/0-14)

Zavod za statistiku Crne Gore

27,4
21,7
0,21

1961

1971

1981

1991

Broj stanovnika
471894
529604
584310
615035
171658
169139
160546
155458
266514
317417
373406
402754
33440
40417
48020
50603
7088
8322
9366
11215
Udio u ukupnom stanovnitvu (u %)
100,0
100,0
100,0
100,0
36,4
32,1
27,6
25,5
56,5
60,2
64,2
66,2
7,1
7,7
8,3
8,3
1,5
1,6
1,6
1,8
27,5
22,8
0,19

53

28,9
23,8
0,24

30,7
26,7
0,30

32,7
30,1
0,33

2003
633985
131883
421256
75156
10087
100,0
21,0
67,0
12,0
1,6
35,8
34,2
0,57

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Kretanja vrijednosti ostalih vanijih pokazatelja demografske starosti isto tako potkrepljuju
zakljuak o intenzivnom starenju stanovnitva Crne Gore. U posmatranom periodu su se stalno
poveavale vrijednosti prosjene i medijalne starosti, a takoe i vrijednost indeksa starenja (odnos
broja starih i broja mladih). Od 1961. do 2003. godine prosjena starost stanovnitva Crne Gore je
poveana za 8,3 godine (sa 27,5 na 35,8 godina). Jo intenzivnije je bilo poveanje medijalne
starosti (za 11,4 godine ili sa 22,8 na 34,2 godine), a viestruko je uveana i vrijednost indeksa
starenja (sa 0,19 na 0,57).
Da je starenje crnogorskog stanovnitva bilo naroito intenzivno u meupopisnom periodu 19912003. pokazuju i promjene vrijednosti spomenutih pokazatelja. U tom razdoblju je ostvareno
najvee poveanje udjela starih, zatim najvee smanjenje udjela mladih, kao i najintenzivnije
poveanje prosjene i medijalne starosti, kao i vrijednosti indeksa starenja. Ve su spomenuti
osnovni neposredni uzroci tako intenzivnog starenja - naglo opadanje fertiliteta i masovne
migracije stanovnitva.
to se tie migracionih kretanja, na ubrzanje procesa starenja ukupnog stanovnitva uticale su
kako imigracija i tako emigracija iz 1990-ih godina. Zbog razliitih karakteristika imigracionog i
emigracionog kontingenta, kao i sutinski drugaijih razloga za preseljavanje, razliita je i
starosna struktura doseljenog i odseljenog stanovnitva. Doseljeno stanovnitvo, s obzirom da se
uglavnom radilo o prisilnim migracijama koje, se po svojoj starosnoj strukturi bitnije nije
razlikovalo od ukupnog autohtonog stanovnitva sa podruja porekla, ali ni od domicilnog
stanovnitva sa podruja prijema. Naime, najprije podaci popisa izbjeglica, a zatim i rezultati
popisa ukupnog stanovnitva iz 2003, ukazuju da ne postoje znaajnije razlike u starosnoj
strukturi imigrantskog (u velikoj veini se radi o izbjeglikoj populaciji) i tzv. domicilnog
stanovnitva Crne Gore. Prosjena starost je slina (35,4 za raseljena lica, a 35,8 za domicilno
stanovnitvo), ali je udio mladih i djece znatno nii kod raseljenih nego kod domicilnog
stanovnitva (17,7% prema 21,2%). S druge strane, mada su emigracije poprimile neka nova
obeleja u odnosu na odseljavanja tokom 1970-ih i 1980-ih godina, meu emigrantima i dalje
preovlauje mlae stanovnitvo, i to prije svega mlae sredovjeno stanovnitvo.17
Iako je proces demografskog starenja Crne Gore bio veoma brz, njeno stanovnitvo je poetkom
21. vijeka i dalje spadalo u grupu demografski mlaih evropskih populacija. U 2003. godini je
samo pet zemalja imalo manju prosjenu starost stanovnitva od Crne Gore, i to Island, Irska,
Makedonija, Moldavija i Albanija (Penev, 2004).

4.3. Ka daljoj homogenizaciji demografskih osobenosti po regijama


Trend demografskog starenja koji je na nivou Crne Gore, kao cjeline, bio prisutan poslednjih
decenija 20. vijeka, i nastavljen poetkom 21. vijeka, zahvatio je i stanovnitvo sve tri regije. Ako
se posmatra samo period izmeu 1981. i 2003. godine, tada se na osnovu vrijednosti svih
najvanijih pokazatelja demografske starosti stanovnitva moe zakljuiti da je proces starenja
najvie odmakao u Junoj regiji. Ujedno, to podruje je, u vrijeme odravanja sva tri poslednja
popisa stanovnitva, imalo demografski najstariju populaciju. U 1981, zatim 1991. i konano u
2003. godini u Junoj regiji je bilo najvee uee starih, najmanja procentna zastupljenost
17

Prema podacima popisa iz 2003. godine meu crnogorskim graanima u inostranstvu 75% su lica mlaa od 40 godina (SG CG, 2007).

Zavod za statistiku Crne Gore

54

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

mladih, zatim najvea prosjena i medijalna starost i najzad stalno najvea vrijednost indeksa
starenja (tabela I-20).
Tabela I-20:
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i drugi pokazatelji demografske starosti.
Regije Crne Gore, 1981, 1991. i 2003.
Sjeverna regija

Starosna grupa / pokazatelj

Ukupno
0-14
15-64
65+

1981

1991

228968 218592
69173 57783
141808 141834
17174 17317

Ukupno
0-14
15-64
65+
Prosjena star. (god.)
Medijalna star. (god.)
Indeks starenja (65+/0-14)

100,0
30,3
62,2
7,5

100,0
26,6
65,4
8,0

29,3
24,1
0,25

31,8
28,0
0,30

Sredinja regija

2003

Juna regija

1981

1991
2003
1981
1991
Broj stanovnika
198647 239571 261756 285643 115771 134687
42878
63144
65411
60218
28230 32264
128756 156501 173163 191785
75095 87757
24665
19067
20683
31559
11780 12603
Udio u ukupnom stanovnitvu (u %)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0 100,0
21,8
26,5
25,2
21,2
24,5
24,3
65,6
65,6
66,8
67,6
65,2
66,2
12,6
8,0
8,0
11,1
10,2
9,5
35,5
33,3
0,58

31,0
27,6
0,30

32,8
30,6
0,32

35,3
33,5
0,52

33,1
30,1
0,42

34,0
32,4
0,39

2003
149695
28787
100715
18932
100,0
19,4
67,9
12,8
37,1
36,4
0,66

Promjene koje su se u pogledu starosne strukture stanovnitva odvijale poslednjih deceniju-dvije


nijesu uvijek i svuda bile istog intenziteta, ali su one bile takve da su i u tom domenu uslovile
ubrzanje procesa demografske homogenizacije Crne Gore (grafikon I-8). Proces starenja se znatno
bre odvijao u Sjevernoj i Sredinjoj regiji koje su poetkom posmatranog razdoblja (1981.
godine) imale primijetno mlau starosnu strukturu nego stanovnitvo June regije.
Grafikon I-8:
Starosne piramide stanovnitva Crne Gore i regija, 2003.

Zavod za statistiku Crne Gore

55

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Do razlika u intenzitetu odvijanja demografskog starenja je dolo, prije svega, zbog injenice da je
jedino u Junoj regiji ostvaren pozitivan migracioni saldo, dok je u druge dvije on bio negativan.
ini se da je upravo razliit predznak migracionog salda, a najvie selektivnost migranata po
starosti, bio osnovni razlog ujednaavanja starosne strukture stanovnitva po regijama. Tako se u
2003. godini udio starih u ukupnom stanovnitvu regija kretao u intervalu od 11,1% (Sredinja
regija) do 12,8% (Juna), a udio mladih od 19,4% (Juna regija) do 21,8% (Sjeverna regija).

Zavod za statistiku Crne Gore

56

MONSTAT

II dio
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.


Imajui u vidu izuzetnost situacije s poetka 2000-ih godina, ne samo sa demografskog, ve i
politikog, ekonomskog i socijalnog aspekta, za autore hipoteza o moguim pravcima budueg
demografskog razvitka Crne Gore je od najvee vanosti da se pravilno ocijeni sutina aktuelnih
promjena odnosno da li se radi o kratkoronom incidentu ili poetku preokreta u dugoronim
trendovima. Ova konstatacija posebno dobija na znaaju u sluaju kada rezultirajue projekcije
imaju za cilj da ukau na demografske perspektive Crne Gore i njenih triju regija do sredine 21.
vijeka. To znai da se radi o demografskim projekcijama jedne populaciono male zemlje, ali i
njenih regija, koje imaju sve karakteristike malih podruja, i to za jedno relativno dugo razdoblje.
U tom smislu, za projekcije stanovnitva Crne Gore do 2050. je od najvee vanosti pravilno
postavljanje hipoteza o smjeru i intenzitetu migratornih kretanja. to se tie buduih tendencija
fertiliteta i mortaliteta, ini se da ih je mnogo jednostavnije predvidjeti. Ovo ne samo zbog toga
to u prethodnih nekoliko decenija nije bilo promjena koje su znaajnije odudarale od dugoronih
tendencija, ve i to, ini se s pravom, u narednih par decenija realno ne postoje uslovi za neke
korjenite promjene u tom domenu.

1. Metodologija i polazne hipoteze


Projekcije stanovnitva Crne Gore, iji se rezultati objavljuju u ovoj studiji, su zasnovane na
pretpostavkama o kretanju mortaliteta, fertiliteta i migracija u periodu 2005-2050. Prilikom izrade
projekcija primijenjen je kohort-komponentni metod (analitiki metod) to podrazumeva da su
postavljene hipoteze o fertilitetu po starosti ena, o smrtnosti po starosti i polu kao i o obimu
migracionog salda i njegovoj distribuciji po starosti i polu.
Projekcije su raene u sedam varijanti: varijanta niskog fertiliteta, srednjeg fertiliteta, visokog
fertiliteta, konstantnog fertiliteta, zatim varijanta konstantnog mortaliteta, konstantna varijanta i
varijanta nultog migracionog salda. Prve etiri varijante se meusobno razlikuju prema usvojenoj
varijanti o fertilitetu, dok su kombinacije hipoteza o mortalitetu i migracijama istovjetne za svaku
od njih. Za petu varijantu je pretpostavljen konstantan mortalitet, dok su hipoteze o fertilitetu i
migracijama iste kao kod tzv. varijante srednjeg fertiliteta. esta varijanta je zasnovana na
pretpostavci da e fertilitet, mortalitet i migracioni saldo, sve po starosti i polu, biti
nepromijenjeni (konstantni) tokom itavog projekcionog perioda. Za sedmu varijantu je usvojena
hipoteza o nultom migracionom saldu, dok su hipoteze o fertilitetu i mortalitetu iste kao i kod
varijante srednjeg fertiliteta.
Prilikom postavljanja hipoteza vodilo se rauna da usvojene varijante pretpostavki o buduim
trendovim komponenti kretanja stanovnitva budu, sa dananjeg aspekta posmatrano, u granicama
Zavod za statistiku Crne Gore

59

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

realno ostvarivih vrijednosti izabranih demografskih indikatora. Jedini izuzetak predstavljaju


hipoteze o konstantnom fertilitetu, konstantnom mortalitetu i nultom migracionom saldu koje su
usvojene samo u cilju izrade tzv. ilustrativnih varijanti projekcija, a ne i kao mogui scenario
buduih trendova komponenti kretanja stanovniva Crne Gore.
Tabela II-1:
Varijante projekcije prema usvojenim hipotezama o fertilitetu, mortalitetu i migracijama
Varijanta
Niskog fertiliteta
Srednjeg fertiliteta
Visokog fertiliteta
Konstantnog fertiliteta
Konstantnog mortaliteta
Konstantna
Bez migracija
(nultog migracionog salda)

Fertilitet
Nizak
Srednji
Visok
Konstantan
Srednji
Konstantan

Hipoteza
Mortalitet
Oekivan
Oekivan
Oekivan
Oekivan
Konstantan
Konstantan

Migracije
Oekivane
Oekivane
Oekivane
Oekivane
Oekivane
Konstantne

Srednji

Oekivan

Nulti migracioni saldo

Osnovni cilj izrade ovih projekcija stanovnitva Crne Gore nije bilo prognoziranje demografskih
kretanja do sredine 21. vijeka, ve da njihovi rezultati budu korieni u analitike svrhe. Ipak,
ukoliko se vri izbor najrealnije varijante, i u ovom sluaju vai uobiajno pravilo da se od tzv.
ostvarivih varijanti, najvjerovatnijom ini realizacija varijante srednjeg fertiliteta.
Projekcije su izraene uz primjenu dekomponovanog pristupa. To znai da su hipoteze o buduim
demografskim trendovima usvajane pojedinano za svaku od tri crnogorske regije. Rezultati za
Crnu Goru predstavljaju zbir rezultata projekcija stanovnitva Sjeverne (Planinske), Sredinje
(Centralne) i June (Primorske) regije.
Kao bazna populacija je korieno procijenjeno prosjeno stanovnitvo (30. juna 2005) regija po
petogodinjim starosno-polnim grupama. Za odreivanje ukupnog stanovnitva je koriena tzv.
definicija iz 2006. godine, to znai da su u procijenjeno bazno stanovnitvo ukljuena i lica koja
su u vrijeme popisa iz 2003. godine imala status intertno raseljenih lica. Hipoteze su postavljane
za svako petogodinje razdoblje u okviru celokupnog projekcionog perioda.

1.1. Hipoteze o fertilitetu


Za sve etiri varijante hipoteza o fertiliteta pretpostavljeno je da e u svakoj regiji, u poetnoj
godini projekcionog perioda (2005) fertilitet enskog stanovnitva po starosti biti identian
prosjenom godinjem nivou koji je ostvaren u razdoblju 2004-2006. Kod varijante konstantnog
fertiliteta ista pretpostavka je usvojena i za itav projekcioni period (do 2050. godine). Ostale tri
varijante ukljuuju pretpostavku o promjenljivosti nivoa fertiliteta, i to kako ukupnog tako i
njegove distribucije po starosti (grafikon II-1 i tabela II-2).
Kod niske varijante je pretpostavljeno da e krajem projekcionog perioda (2050) stopa ukupnog
fertiliteta iznositi 1,25 djeteta po eni. Projekcioni period je podijeljen na dva potperioda 20052030. i 2030-2050. U prvom bi, u sve tri regije, bio nastavljen postojei trend laganog pada
Zavod za statistiku Crne Gore

60

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

fertiliteta, i to do nivoa "ciljne" stope ukupnog fertiliteta od 1,25 djeteta po eni. Za poslednje
dvije decenije projekcionog perioda (2030-2050) je pretpostavljeno zadravanje fertiliteta na tom
"ciljnom" nivou, i to u sve tri regije.
Grafikon II-1:
Kretanje stopa ukupnog fertiliteta u Crnoj Gori u periodu 1950-2005 (empirijski podaci) i etiri
varijante hipoteza o fertilitetu u projekcionom periodu 2005-2050.

Kod preostale dvije varijante promjenljivog fertiliteta se polo od pretpostavke da e u narednim


decenijama doi do preokreta u kretanju fertiliteta. Ta dva scenarija budueg kretanja fertiliteta
stanovnitva Crne Gore se zasnivaju na pretpostavci da e poslije niza godina i decenija stagnacije i
opadanja, poev od 2005. godine, doi do, manje-vie, laganog poveanja prosjenog broja djece po
eni.18 Kod srednje varijante "ciljna" stopa ukupnog fertiliteta iznosi 1,90, a bila bi dostignuta u
poslednjem petogodinjem projekcionom potperiodu.19 Tako bi, prema toj varijanti, sredinom i krajem
projekcionog perioda nivo fertiliteta u sve tri crnogorske regije bio vii od aktuelno dostignutog. Ali,
to istovremeno znai da bi projicirani nivo fertiliteta bio i dalje ispod nivoa neophodnog za zamjenu
generacija (vrijednost neto stope reprodukcije bi 2050. godine iznosila 0,90).
18

Empirijski podaci za 2005, 2006. i 2007. godinu idu u prilog pretpostavci o poveanju fertiliteta stanovnitva, kako na nivou
Crne Gore, kao cjeline, tako i po regijama.
19
Stopa ukupnog fertiliteta od oko 1,90 djeteta po eni je na podruju Crne Gore poslednju put bila zabiljeena poetkom 2000-ih
(1,98 u 2000. i 1,87 u 2001. godini). Trenutno, tj. sredinom 2000-ih godina, u Evropi je vrijednost SUF od oko 1,9 djeteta po eni
registrovana u nekoliko zemalja Zapadne i Sjeverne Evrope (Island, Francuska, Irska, Norveka, Velika Britanija, vedska i Finska
Lanzieri, 2008).

Zavod za statistiku Crne Gore

61

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

I kod visoke varijante je pretpostavljeno poveanje fertiliteta, s tim to bi ono bilo znatno
intenzivnije nego kod srednje varijante. Prema visokoj varijanti, "ciljni" nivo fertiliteta iznosi 2,25
djeteta po eni, to bi bilo za oko 6% iznad nivoa neophodnog za zamenu generacija. S dananje
take gledita, ostvarenje visoke varijanate djeluje prilino nerealno, jer je u Crnoj Gori slina
vrijednost stope ukupnog fertiliteta poslednji put dostignuta prije vie od etvrt vijeka (poetkom
1980-ih). Ujedno, poetkom 2000-ih godina fertilitet je i u svim evropskim zemljama ispod 2,1
djeteta po eni.
Tabela II-2:
Hipoteze o vrijednostima stope ukupnog fertiliteta po varijantama i regijama Crne Gore.
Poetak, sredina i kraj projekcionog perioda
Varijanta hipoteze o
fertilitetu

Regija

2005

Godina
2025

2050

1) Nizak fertilitet
Sjeverna regija
Sredinja regija
Juna regija

1,67
1,67
1,43

1,33
1,33
1,29

1,25
1,25
1,25

Sjeverna regija
Sredinja regija
Juna regija

1,67
1,67
1,43

1,85
1,85
1,81

1,90
1,90
1,90

Sjeverna regija
Sredinja regija
Juna regija

1,67
1,67
1,43

2,13
2,13
2,09

2,25
2,25
2,25

Sjeverna regija
Sredinja regija
Juna regija

1,67
1,67
1,43

1,67
1,67
1,43

1,67
1,67
1,43

2) Srednji fertilitet

3) Visok fertilitet

4) Konstantan fertilitet

Kod sve tri varijante promjenljivog fertiliteta je pretpostavljeno da e se promjene nivoa fertiliteta
kao i njegove distribucije po starosti odvijati u smjeru eliminisanja postojeih, mada ne znaajnih,
regionalnih razlika. Tako je kod sve tri varijante pretpostavljena ista vrijednost "ciljnog" fertiliteta
za sve tri regije, koja je predviena da bude dostignuta u 2030. godini i da se, zatim, odrava na
tom nivou do kraja projekcionog perioda. Konkretne pretpostavljene vrijednosti stope ukupnog
fertiliteta za sredinu i kraj projekcionog perioda po varijantama i po regijama su date u tabeli II-2.
to se tie distribucije ukupnog fertiliteta po starosti, pretpostavljeno je da e vrijednosti
specifinih stopa fertiliteta po regijama teiti ujednaavanju, s tim to bi razlike po podrujima, i u
ovom sluaju, bile potpuno eliminisane do 2030. godine. Promjene bi se odvijale u smjeru
smanjenja udjela raanja adolescentkinja i mlaih fertilnih ena (do 25. godine starosti) odnosno
nastavka, ve due vrijeme prisutnog, procesa odlaganja raanja, tj. poveanje udjela ena starih
35-44 godine u ukupnom fertilitetu (grafikon II-2).

Zavod za statistiku Crne Gore

62

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Grafikon II-2:
Specifine stope fertiliteta po varijantama hipoteza o fertilitetu.
Poetak (2005) i kraj projekcionog perioda (2050), po regijama i varijantama.

1.2. Hipoteze o mortalitetu


Prilikom izrade projekcija stanovnitva Crne Gore za period 2005-2050. usvojene su dvije
varijante hipoteza o buduim kretanjima mortaliteta - konstantna i promjenljiva. U konstantnoj
varijanti (koja prije svega analitikog karakatera) pretpostavljeno je zadravanje nivoa smrtnosti
po starosti i polu u itavom projekcionom periodu na nivou prosjene smrtnosti koja je izraunata
za trogodinji period 2004-2006. Kod varijante promjenljivog tj. oekivnog mortaliteta, hipoteze o
buduim trendovima mortaliteta su formirane na osnovu kretanja smrtnosti po starosti i polu
odnosno oekivanog trajanja ivota u Crnoj Gori u poslednjih desetak godina (od 1998),
skoranjih promjena vrijednosti tog pokazatelja u drugim bivim jugoslovenskim odnosno drugim
bivim evropskim socijalistikim zemljama, saznanja o rezervi za poveanje prosjenog broja
godina ivljenja u svim fazama individualnog ivota, uz istovremene procjene o djelovanju
psiholokih i socioekonomskih faktora na nivo smrtnosti stanovnitva u budunosti kao i na
osnovu oekivanja o pozitivnim promjenama u sistemu zdravstvene zatite, ukljuujui i one
institucionalne, ali i programske prirode.
Usvojene hipoteze o oekivanim promjenama mortaliteta se baziraju na dvije konkretne
pretpostavke. Prvo, da e se smrtnost po starosti kontinuirano smanjivati, i to za sve starosne
grupe i za oba pola, odnosno da e se stalno poveavati duina oekivanog trajanja ivota pri
ivoroenju, kako mukog tako i enskog stanovnitva. Ujedno je pretpostavljeno i da e se
smanjivati razlika u nivou smrtnosti po polu. Ona bi na nivou Crne Gore bila svedena sa 5,2
godine (71,7 godina za muke i 76,9 za enske) koliko je iznosila poekom projekcionog perioda
(2004-2006) na 4,7 godina (79,8 prema 84,5 godina) kolika bi bila na kraju projekcionog perioda
(tabela II-3). Takvi trendovi bi bili u skladu sa aktuelnim kretanjima u smrtnosti po polu koji su
tokom 1990-ih i poetkom 2000-ih zabiljeeni u Crnoj Gori, a koji su jo due prisutni u
Zavod za statistiku Crne Gore

63

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

pojedinim evropskim zemljama sa najduim oekivanim trajanjem ivota (npr. u skandinavskim


zemljama, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njemakoj, Italiji i drugim).
Tabela II-3:
Oekivano trajanje ivota pri ivoroenju po regijama i po polu
(varijanta hipoteza o oekivanom mortalitetu).
Poetak, sredina i kraj projekcionog perioda
Regija
Sjeverna regija
Sredinja regija
Juna regija

Pol
M.
.
M.
.
M.
.

2005
71,69
76,25
71,35
76,72
72,38
78,40

Godina
2025
74,83
79,63
74,75
79,74
74,99
80,16

2050
79,78
84,46
79,78
84,46
79,78
84,46

Drugo, pretpostavljeno je i da e se sada prisutne razlike u smrtnosti stanovnitva po regijama sve


vie smanjivati. Tako bi, do 2030. godine dolo do potpunog izjednaavanja duine oekivanog
trajanja ivota po regijama, to bi se, prema usvojenim hipotezama, odralo i do kraja
projekcionog perioda.
Mada se usvojene hipoteze o buduim trendovima mortaliteta stanovnitva Crne Gore ine
prilino optimistike, posebno ukoliko se imaju u vidu kretanja u poslednje dvije do tri decenije
20. vijeka, poreenja sa zemljama koje su najvie odmakle u pogledu snienja smrtnosti upuuje
da takve pretpostavke imaju realnih ansi da budu ostvarene. Tako je npr. "ciljna" duina
oekivanog trajanja ivota pri ivoroenju za ensko stanovnitvo Crne Gore, koja je u
projekcijama pretpostavljena da e biti ostvarena do kraja projekcionog perioda ve realnost u
npr. u Japanu, vajcarskoj ili, pak, Francuskoj. Slina je situacija i sa hipotezama o smrtnosti
mukog stanovnitva, jer je duina oekivanog trajanja ivota koja je pretpostavljena za kraj
projekcionog perioda gotovo dostignuta u nekoliko najrazvijenijih zemalja svijeta (Japan,
vedska, vajcarska). Ujedno, treba naglasiti da je do produenja oekivanog trajanje ivota koje
je u hipotezama predvieno da u Crnoj Gori bude ostvareno u periodu od 45 godina, u
spomenutim zemljama realizovano u mnogo kraem vremenskom intervalu.

1.3. Hipoteze o migracijama


I kod projekcija buduih migracionih trendova su postavljene tri varijante hipoteza: nultog
migracionog salda, konstantnih i oekivanih migarcija. Varijanta "nultog migracionog salda"
bazirana je na pretpostavci o nultom migracionom saldu po starosti i polu i to tokom itavog
projekcionog perioda, a ukljuena je samo u projekcionu varijantu koja, takoe, nosi isti naziv.
to se tie varijante o konstantnim migracijama, ona je zasnovana na pretpostavci da e u svakoj
regiji prosjean godinji migracioni saldo po polu tokom itavog projekcionog razdoblja biti
identian razlici u prosjenom godinjem broju prijava i odjava boravka u periodu 2004-2006.
Prilikom postavljanja hipoteza o "oekivanim" migracijama vodilo se rauna da su se tokom
1990-ih najvee promjene desile upravo u domenu migratornih kretanja, a da e u prve dvije
Zavod za statistiku Crne Gore

64

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

decenije 21. vijeka pravci, obim i struktura migracija stanovnitva biti pod velikim uticajem
dogaaja s kraja 20. i poetka 21. vijeka (zavretak velikih ratnih sukoba na prostorima bive
SFRJ, politike promjene u Crnoj Gori i susednim, bivim jugoslovenskim republikama), ali i
pretpostavljenog intenziviranja privrednog rasta zemlje i njenog breg ukljuivanja u evropske
integracione tokove.
Po svemu vanredne okolnosti iz poslednje decenije 20. vijeka najoiglednije su se odrazile kroz
veliki priliv izbjeglica i tzv. interno raseljenih lica (IRL) sa Kosova i Metohije (ukupno ih je
pristiglo preko 50 hiljada lica). S druge strane, u istom periodu je zbog pogoranih ekonomskih,
ali i politikih prilika u zemlji i regionu znatno intenziviran i odlazak crnogorskih graana u
inostranstvo (ukupno oko 30 hiljada lica). Intenzivna migraciona kretanja su nastavljena i tokom
prve decenije 21. vijeka, i to kako emigracija iz zemlje, tako i imigracija u Crnu Goru. Meutim,
ovog puta su razlozi migriranja, naroito doseljavanja u Crnu Goru, bitno drugaiji i prvenstveno
su ekonomski motivisani.
Za period 2005-2015. je pretpostavljeno da e biti nastavljeno ubrzano poboljanje ekonomske
situacije u zemlji i potpuni zavretak procesa prikljuenja Crne Gore Evropskoj uniji. Takve
promjene bi vodile ka postepenom eliminisanju negativnog migracionog salda odnosno ka
pretvaranju Crne Gore u imigraciono podruje. Za prvi dio tog projekcionog potperioda (20052010) pretpostavljeno je da bi prosjean godinji migracioni saldo, na nivou zemlje kao cjeline, i
dalje bio negativan, ali opadajui. Tako bi do 2010. godine dolo do izjednaavanja broja
odseljenih i broja doseljenih, tj. do dostizanja nultnog migracionog salda. U naredne dvije
decenije (do 2030. godine) bilo bi nastavljeno intenzivnije poveavanje broja doseljenih od broja
odseljenih, to bi rezultiralo stalno pozitivnim i rastuim migracionim saldom. Za drugu polovinu
projekcionog perioda je pretpostavljeno smirivanje migracionih kretanja, tako da bi se prosjean
godinji migracioni saldo stabilizovao na oko 2.600 lica godinje.
Tabela II-4:
Godinji migracioni saldo po varijantama hipoteza o migracijma, po regijama i polu.
Crna Gora, 2005-2050.
Varijanta / regija

Pol

2005
Varijanta oekivanih migracija
M.
-1020
Sjeverna regija
.
-980
M.
50
Sredinja regija
.
50
M.
235
Juna regija
.
265
Varijanta konstantnih migracija
M.
-787
Sjeverna regija
.
-666
M.
152
Sredinja regija
.
341
M.
227
Juna regija
.
206

Zavod za statistiku Crne Gore

65

2010

Godina
2015

2025

2050

-510
-490
151
149
329
371

0
0
505
495
423
477

212
208
606
594
470
530

214
210
626
614
451
509

-787
-666
152
341
227
206

-787
-666
152
341
227
206

-787
-666
152
341
227
206

-787
-666
152
341
227
206

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Takve pretpostavke u pogledu buduih migracionih trendova su zasnovane na saznanjima o


neminovnosti nastavka ubrzanog starenja stanovnitva Crne Gore, i njegovim demografskim i
ekonomskim posljedicama. Takoe, oekuje se da e u narednih 10-15 godina u Crnoj Gori doi
do poveane tranje za radnom snagom. Sve to, a uzimajui u obzir i iskustva nekih drugih
evropskih zemalja u tranziciji, kao i imajui u vidu karakter migracionih tokova koji su prisutni u
Crnoj Gori poetkom 21. vijeka, uticalo je da se prihvati pretpostavka o potpunom preokretu u
spoljnim migracijama, odnosno usvajanje hipoteze o pozitivnom migracionom saldu.
Najvjerovatnije je da bi imigranti, najprije, uglavnom dolazili iz zemlja regiona, da bi kasnije, oni
u najveem broju vodili poreklo iz zemalja Azije i Afrike.
I u pogledu scenarija o buduim migracionim kretanjima, hipoteze su postavljane za svaku
pojedinanu regiju. Pretpostavljene vrijednosti godinjeg migracionog saldu su razliite po
regijama, ali je pretpostavljen isti smjer promjena.
Za Sredinju i Junu regiju je pretpostavljen stalno pozitivan godinji migracioni saldo. Razlika
izmeu broja dosljenih i odseljenih bi se poveavala do sredine projekcionog perioda, dok je za
drugu polovinu projekcionog razdoblja za te dvije regije pretpostavljeno stabilizovanje godinjeg
migracionog saldo.
Za Sjevernu regiju je usvojena hipoteza da bi u periodu do 2015. godine migracioni salda bio
negativan, ali stalno opadajui. Izjednaavanje broja odseljenih i broja doseljenih je
pretpostavljeno za 2015. a nakon te godine i u toj regiji bi migracioni saldo bio stalno
pozitivan.
Hipoteze o migracionom saldu su postavljene po starosti i polu. S obzirom da je pretpostavljeno
da e meu migrantima dominirati ekonomski migranti, meu njima e najbrojina biti lica stara
20-29 godina. Ujedno, usvojena je hipoteza da e migrantkinje biti brojnije od migranata (51,2%
prema 48,8%) to je, pored ostalog, bazirano i na najnovijim svjetskim trendovima.

2. Demografske posljedice ostvarenja pretpostavljenih scenarija buduih


trendova komponenti kretanja stanovnitva Crne Gore
Brojnost stanovnitva Crne Gore i njegov sastav po starosti i polu u narednih pola vijeka
iskljuivo zavisi od aktuelnog obima i starosno-polne strukture ukupnog stanovnitva, kao i od
nivoa i konkretnih promjena svake od tri komponente populacione dinamike. Kako se kod svake
od varijanti projekcija stanovnitva Crne Gore do 2050. godine polazi od istog baznog
stanovnitva (procjene po starosti i polu sredinom 2005), razliitost usvojenih hipoteza o buduim
trendovima mortaliteta, fertiliteta i migracija uslovljava i razlike u rezultatima projekcija, kako u
pogledu kretanja obima ukupnog stanovnitva, tako i u vezi ostalih osnovnih demografskih
karakteristika projektovanih populacija (komponente kretanja stanovnitva - broj ivoroenih,
umrlih, migracioni saldo, kao i razlike u starosno-polnom sastavu).

Zavod za statistiku Crne Gore

66

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

2.1. Kretanje ukupnog stanovnitva


U prvoj polovini projekcionog perioda razlike meu pojedinim varijantama projiciranih
populacija, posebno u pogledu obima, nijesu izrazite, to se prije svega moe tumaiti velikim
znaajem koji kod srednjoronih projekcija ima bazno stanovnitvo odnosno polazna starosnopolna struktura. Meutim, u drugoj polovini projekcionog perioda razlike u populacionoj veliini
po varijantama postaju naglaenije (grafikon II-3, tabela II-5), to bi prije svega bilo rezultat
kumuliranja efekata pretpostavljenih buduih trendova komponenti kretanja stanovnitva.
Grafikon II-3:
Ukupno stanovnitvo Crne Gore u periodu 1948-2050 (rezultati popisa i procjena)
i projekcije za period 2005-2050 (projekcija - po varijantama)

Kao najvanija odlika kretanja projiciranog stanovnitva Crne Gore do sredine ovog vijeka se
moe navesti odvijanje procesa kontinuiranog demografskog rasta, do koga bi dolo u sluaju
ostvarenja etiri od ukupno sedam varijanti kombinacija pretpostavki o buduim trendovima
fertiliteta, mortaliteta i migracija. Naime, prema varijantama srednjeg i visokog fertiliteta, kao i
konstantnog fertiliteta i konstantnog mortaliteta, broj stanovnika Crne Gore bi se besprekidno
poveavao tokom itavog projekcionog perioda od 2005. do 2050. godine. Do gotovo
kontinuiranog demografskog rasta bi dolo i pod pretpostavkom ostvarenja varijante niskog
fertiliteta (stanovnitvo bi se poveavalo sve do 2040. godine), kao i varijante nultog migracionog
salda (do 2035).
Zavod za statistiku Crne Gore

67

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Tabela II-5:
Ukupno stanovnitvo Crne Gore 2005-2050 po regijama i varijantama projekcija
Varijanta projekcija / regija
Crna Gora
Niskog fertiliteta
Srednjeg fertiliteta
Visokog fertiliteta
Konstantnog fertiliteta
Konstantnog mortaliteta
Konstantna
Nultog migracionog salda
Sjeverna regija
Niskog fertiliteta
Srednjeg fertiliteta
Visokog fertiliteta
Konstantnog fertiliteta
Konstantnog mortaliteta
Konstantna
Nultog migracionog salda
Sredinja regija
Niskog fertiliteta
Srednjeg fertiliteta
Visokog fertiliteta
Konstantnog fertiliteta
Konstantnog mortaliteta
Konstantna
Nultog migracionog salda
Juna regija
Niskog fertiliteta
Srednjeg fertiliteta
Visokog fertiliteta
Konstantnog fertiliteta
Konstantnog mortaliteta
Konstantna
Nultog migracionog salda

Indeks rasta
2050
(2005=100)

2005

2025

2050

637128
637128
637128
637128
637128
637128
637128

667873
692165
705264
681014
680587
630328
665844

676793
783479
845312
733066
732692
542042
666490

106,2
123,0
132,7
115,1
115,0
85,1
104,6

197306
197306
197306
197306
197306
197306
197306

188971
195887
199614
193344
192088
164703
207118

181885
211286
228362
200023
196145
98995
211653

92,2
107,1
115,7
101,4
99,4
50,2
107,3

288865
288865
288865
288865
288865
288865
288865

312505
323832
329941
319651
318223
309387
306188

320269
370703
399913
351653
345730
301476
309265

110,9
128,3
138,4
121,7
119,7
104,4
107,1

150957
150957
150957
150957
150957
150957
150957

166397
172446
175709
168019
170276
156238
152538

174639
201490
217037
181390
190817
141571
145574

115,7
133,5
143,8
120,2
126,4
93,8
96,4

Prema rezultatima projekcija, i to svih varijanti, osim konstantne varijante, stanovnitvo Crne
Gore bi 2050. godine bilo brojnije nego polazne 2005. godine (procijenjeno je na 637 hiljade
stanovnika). Ako se posmatraju samo rezultati tzv. realno ostvarivih projekcionih varijanti
(niskog, srednjeg i visokog fertiliteta), tada bi se broj stanovnika u 2025. godini, u zavisnosti od
usvojene kombinacije hipoteza, kretao u intervalu od 668 hiljada (niska varijanta) do 705 hiljada
(visoka varijanta). To znai da bi razlika po varijantama iznosila svega 37 hiljada lica (tabela II5). Ukoliko bi u obzir bile uzete i ostale etiri tzv. ilustrativne varijante (varijanta konstantnog
fertiliteta, konstantnog mortaliteta, konstantna varijanta i varijanta nultog migracionog salda)
Zavod za statistiku Crne Gore

68

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

inetrval u kome bi se kretalo ukupno projicirano stanovnitvo Crne Gore bi bio znatno povean i
iznosio bi ukupno 75 hiljada (razlika izmeu visoke varijante i konstantne varijante).
Razlike po varijantama u tempu populacionog rasta bi se znatno uveale u drugoj polovini
projekcionog perioda. Tako bi se, u zavisnosti od projekcione varijante, obim ukupnog
stanovnitva Crne Gore u 2050. godini kretao u intervalu od 542 hiljade (konstantna varijanta) do
845 hiljada (varijanta visokog fertiliteta). Prema tome, broj stanovnika Crne Gore u 2050. godini
bio bi za preko 300 hiljada lica ili za preko 55% vei u sluaju ostvarenja hipoteza na kojima se
zasniva projekciona varijanta visokog fertiliteta, nego u slaaju realizacije pretpostavki na kojima
je bazirana konstantna varijanta.
Razlika u poslednjoj godini projekcionog perioda je znaajno vea i ukoliko se porede podaci o
ukupnom projiciranom stanovnitvu u sluaju ostvarenja varijanti visokog i niskog fertiliteta.
Realizacija projekcione varijante niskog fertiliteta bi u 2050. godini rezultirale stanovnitvom od
ukupno 677 hiljada stanovnika, to bi bilo za 169 hiljada ili etvrtinu manje u odnosu na
projicirani broj stanovnika dobijen varijantom visokog fertiliteta. Treba istai da bi u sluaju te
dvije varijante, razlika bila iskljuivo rezultat nejednakog nivoa fertiliteta (usvojene su identine
hipoteze o mortalitetu i migracijama).
Jedini izuzetak u pogledu smjera projektovanog demografskog rasta bi nastao pod uslovom
ostvarenja pretpostavki na kojima se zasniva konstantna varijanta projekcija. Naime, ako bi
vrijednosti komponenti kretanja stanovnitva Crne Gore tokom itavog projekcionog perioda
ostale nepromijenjene, tj. zadrale se na prosjenom godinjem nivou koji je registrovan u
razdoblju 2004-2006, tada bi ve nakon 2010. godine dolo do prekida viedecenijskog trenda
demografskog rasta, a stanovnitvo Crne Gore bi poslije 2015. godine poelo da se smanjuje.
Depopulacija bi bila kontinuirana, a stanovnitvo zemlje bi u 2050. godini brojalo svega 542
hiljade lica, ili za 95 hiljada tj. 15%. manje nego poetne 2005. godine. Crna Gora je, poreenja
radi, priblino isti broj stanovnika imala poetkom 1970-ih godina.
Do smanjenja stanovnitva bi dolo i u sluaju ostvarenja pretpostavke koje su predviene
varijantom niskog fertiliteta (nakon 2040), kao i varijantom nultog migracionog salda (poslije
2035. godine). Rezultati varijante projekcija kod koje je iskljuen uticaj migracija (nulti
migracioni saldo) ukazuju na veliki znaaj koji bi za budua demografska kretanja imalo
ostvarenje hipoteza o pozitivnom migracionom saldu u periodu poslije 2010. godine. Naime, s
obzirom da se projekciona varijanta srednjeg fertiliteta i varijanta nultog migracionog salda
meusobno razlikuju jedino po hipotezama o migracijama, proizlazi da bi depopulacija efikasno
bila sprijeena jedino ukoliko bi Crna Gora od jednog tipinog emigracionog postala tipino
imigraciono podruje.
Rezultati projekcija ukazuju i da se u pogledu kretanja ukupnog stanovnitva mogu oekivati
znaajne razlike po regijama. Ipak, uprkos, esto veoma razliitog projiciranog tempa
demografskog rasta, a ponekad i sasvim suprotnih smjerova promjena, za sve tri regije, i to u
sluaju ostvarenja veine scenarija buduih demografskih trendova, vai ve istaknuta opta
konstatacija da e razdoblje do sredine 21. vijeka u Crnoj Gori najvjerovatnije biti karakteristino
po pozitivnoj stopi rasta stanovnitva.

Zavod za statistiku Crne Gore

69

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Posmatrano i po regijama, ostvarenje usvojenih kombinacija pretpostavki o buduim trendovima


komponenti kretanja stanovnitva, uz polaznu starosno-polnu strukturu stanovnitva, bi do kraja
projekcionog perioda kod veine projekcionih varijanti rezultiralo veim brojem stanovnika nego
u poetnoj 2005. godini. Tako bi stanovnitvo Sredinje regije u 2050. godini bilo brojnije nego
2005. godine u sluaju ostvarenja bilo koje varijante projekcija. U Junoj regiji bi broj stanovnika
u poslednjoj godini projekcionog perioda bio vei pod pretpostavkom realizacije pet od sedam
varijanti (broj stanovnika bi bio manji jedino u sluaju ostvarenja konstantne ili varijante nultog
migracionog salda). Najsporiji demografski rast, odnosno najintenzivnije smanjenje broja
stanovnika treba oekivati u Sjevernoj regiji. Naime, broj stanovnika Sjeverne regije bi u 2050.
godini bio vei nego polazne 2005. godine ukoliko bi se ostvarile pretpostavke na kojima su
zasnovane etiri od ukupno sedam projekcionih varijanti (tabela II-5).
to se tie Sredinje regije, do najveeg poveanja broja stanovnika bi dolo ukoliko bi se
realizovale varijante visokog i srednjeg fertiliteta (za 111 odnosno 82 hiljade). Najmanja
poveanja projiciranog broja stanovnika u 2050. godini u odnosu na 2005. bi bilo zabiljeeno u
sluaju ostvarenja varijante nultog migracionog salda (za 20 hiljada), odnosno konstantne
varijante (za 13 hiljada). Meutim, ostvarenje pretpostavki na kojima su zasnovane te dvije
varijante bi uzrokovale i pojavu depopulacije, i to nakon 2030. godine (konstantne varijante),
odnosno deset godina kasnije (2040) u sluaju varijante nultog migracionog salda. Smanjenje ne
bi bilo brojano znaajno, ali je mnogo vanije to to bi pod odreenim okolnostima, prije svega
vezanim za budue migracione tokove stanovnitva, i na tom podruju moglo da doe do
smanjenja stanovnitva.
Sline promjene u kretanju ukupnog stanovnitva bi mogle da se oekuju i u Junoj regiji. Jedino
to bi u toj regiji, zbog usvojenih hipoteza o oekivanim migracijama, projicirana kretanja
ukupnog stanovnitva bila pod mnogo veim uticajem te komponente, a razlike po varijantama
izraenije. Tako bi Juna regija, na primjer, prema projekcionoj varijanti srednjeg fertiliteta, u
2050. godini imala 201,5 hiljada stanovnika. Meutim, ako bi bio iskljuen uticaj migracija, a pri
ostalim jednakim uslovima, broj stanovnika te regije bi bio za 55 hiljada ili za gotovo 28% manji.
Rezultati projekcija potvruju da e proces depopulacije koji je ve decenijama prisutan u
Sjevernoj regiji biti najvjerovatnije nastavljen, i to barem do 2015. godine. U tom poetnom
razdoblju bi smanjenje stanovnitva moglo biti zaustavljeno jedino pod pretpostavkom ostvarenja
projekcione varijante nultog migracionog salda, to znai pod pretpostavkom poveanja fertiliteta
kakvo je predvieno varijantom srednjeg fertiliteta, oekivanog smanjenja smrtnosti po starosti i
izjednaavanja broja odseljenih i doseljenih. Ujedno, porast stanovnitva Sjeverne regije bi bio
kontinuiran tokom celog projekcionog perioda (2005-2050) samo ukoliko bi bile realizovane
hipoteze koje su pretpostavljene varijantom nultog migracionog salda.
Depopulacija bi, takoe, mogla biti zaustavljena i pod pretpostavkom ostvarenja varijanti
srednjeg, visokog i konstantnog fertiliteta, kao i varijante konstantnog mortaliteta. Meutim, do
preokreta u kretanju ukupnog stanovnitva bi moglo da doe tek nakon 2015. godine. Ostvarenje
pretpostavki na kojima su zasnovane spomenute etiri projekcione varijante bi do kraja
projekcionog perioda rezultiralo porastom stanovnitva, ali uz relativno niske prosjene stope
rasta. U Sjevernoj regiji bi u razdoblju do 2050. godine do najveeg poveanja projiciranog broja
stanovnika dolo u sluaju realizacije varijante visokog fertiliteta (16% vie nego 2005), dok u
sluaju ostvarenja varijante konstantnog mortaliteta kontinuirani demografski rast (u periodu
Zavod za statistiku Crne Gore

70

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

2015-2050) ne bi bio dovoljan ni za nadoknadu smanjenja broja stanovnika do koga bi dolo u


periodu 2005-2015. S druge strane, ostvarenja scenarija predvienih varijantom niskog fertiliteta,
kao i konstantnom varijantom bi dovela do nastavka depopulacije Sjeverne regije. Smanjenje
stanovnitva bi bilo naroito intenzivno ukoliko bi komponente kretanja stanovnitva tokom
itavog projekcionog perioda ostale na istom nivou kao u periodu 2004-2006. Pod takvim
uslovima, stanovnitvo Sjeverne regije bi za 45 godina bilo prepolovljeno, tj. sa 197 hiljada u
2005, bilo bi svedeno na samo 99 hiljada u 2050. godini.
Neujednaene projicirane stope rasta stanovnitva regija bi uslovile i promjenu u distribuciji
ukupnog stanovnitva Crne Gore po podrujima (grafikon II-4). Rezultati projekcija sasvim jasno
upuuju da e u pogledu udjela stanovnitva regija u ukupnom stanovnitvu zemlje i u periodu do
2050. godine biti nastavljeni trendovi koji su prisutni u poslednjih, gotovo, pola vijeka. Naime,
udio stanovnitva Sjeverne regije u ukupnom stanovnitvu Crne Gore se tokom itave druge
polovine 20. vijeka smanjivao, a druge dvije regije poveavao - Sredinje od popisa iz 1948, a
June od popisa iz 1961. godine. Potpuno isti smjer kretanja procentnog uea stanovnitva
regija u ukupnom stanovnitvu zemlje bi bio prisutan i u sluaju realizacije bilo koje projekcione
varijante, s izuzetkom varijante nultog migracionog salda. Tako bi, prema rezultatima pet varijanti
(niskog, srednjeg, visokog i konstantnog fertiliteta, kao i varijante konstantnog mortaliteta),
projicirano stanovnitvo Sredinje regije u 2050. godini dostiglo gotovo polovinu ukupnog
projiciranog stanovnitva Crne Gore (udio bi iznosio od 47,2% do 48,0%). Ostvarenje tih varijanti
projekcija bi istovremeno uslovilo i poveanje udjela June regije odnosno smanjenje udjela
Sjeverne regije u ukupnom stanovnitvu zemlje. Kretanja ukupnog stanovnitva bi bila takva da bi
u 2050. godini projicirani udjeli te dvije regije bili gotovo izjednaeni na nivou od oko etvrtine
ukupnog stanovnitva Crne Gore. U Sjevernoj regiji bi, prema projekcijama, ivjelo od 26,8% do
27,3%, a u Junoj regiji od 24,7% do 26,0%.
Grafikon II-4:
Udio stanovnitva regija u ukupnom stanovnitvu Crne Gore, 1950, 2005. i 2050. godine
(projekciona varijanta srednjeg fertiliteta)

Istosmjerne promjene u distribuciji ukupnog stanovnitva zemlje po regijama bi se odvijale jo


intenzivnije ukoliko bi se ostvarile pretpostavke predviene konstantnom varijantom (zadravanje
fertiliteta, mortaliteta i migracionog salda na nivou iz 2004-2006). Prema toj projekcionoj
Zavod za statistiku Crne Gore

71

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

varijanti, u 2050. godini udio Sjeverne regije u ukupnom projiciranom stanovnitvu Crne Gore bio
bi sveden na svega 18,3%, dok bi istovremeno udio stanovnitva Sredinje regije znatno premaio
50% ukupnog stanovnitva zemlje (iznosio bi 55,6%).
Smjer promjena distribucije ukupnog stanovnitva Crne Gore po regijama bi bio promijenjen
jedino pod pretpostavkom realizacije projekcione varijante nultog migracionog salda. Naime,
ukoliko bi u narednom periodu bio potpuno eliminisan uticaj migracione komponente, tada bi,
pod pretpostavkom ostvarenja varijante srednjeg fertiliteta i oekivanog smanjenja smrtnosti,
dolo do laganog poveanja udjela Sjeverne i Sredinje regije odnosno do neto veeg smanjenja
udjela June regije u ukupnom stanovnitvu zemlje.

2.2. Budui trendovi komponenti kretanja stanovnitva


Realizacija usvojenih hipoteza o fertilitetu, mortalitetu i migracijama, ali i tzv. demografska
inercija koja je uslovljena nasleenom starosnom strukturom, odrei-vali bi i budue trendove
komponenti kretanja stanovnitva, tj. dinamiku broja ivoroene djece, broja umrlih i obima
migracionog salda u narednih pet decenija.
Prema metodolokim reenjima koja su primijenjena za izradu projekcija stanov-nitva Crne
Gore, hipoteze o migracijama su konkretizovane preko apsolutnog obima migracionog salda po
polu, to znai da je razlika izmeu broja doseljenih i broja odseljenih direktno odreena
usvojenim hipotezama na kojima su bazirane tzv. projekcione varijante sa migracijama, a ne i
buduom strukturom stanovnitva po starosti i polu. Kako su ranije obrazloene usvojene hipoteze
o migracionim tokovima, ovog prilikom nee biti data analiza moguih buduih trendova ove
komponente kretanja ukupnog stanovnitva.
Treba istai da je realno oekivati da e u narednih pola vijeka Crna Gora postati izrazito
imigraciono podruje, to je i pretpostavljeno u projekcionim varijantama (ukupno ih je pet od
sedam) koje ukljuuju tzv. oekivane migracije. Pretpostavljeno je da e ve nakon 2010. godine,
odnosno poev od petogodinjeg razdoblja 2010-2015. broj doseljenih biti stalno vei od broja
odseljenih, a da e ukupan pozitivan migracioni saldo u periodu 2005-2050. iznositi 90,2 hiljade
lica ili prosjeno 2000 godinje. Od posebne vanosti je da, do sada ili konkretnije u 20. vijeku, u
Crnoj Gori nije zabiljeen slian obim, niti stopa prosjenog godinjeg migracionog salda
pozitivnog predznaka. Ukoliko se posmatra samo projekciona varijanta srednjeg fertiliteta, koja je
izabrana kao najrealnije ostvariva, tada bi prosjena godinja stopa migracionog salda u Crnoj
Gori iznosila 2,8 promila (tabela II-6).
to se tie komponenti prirodnog kretanja, tj. broja ivoroenih u umrlih i, kao izvedene
kategorije, prirodnog prirataja, za njih je predvien znatno iri dijapazon moguih buduih
trendova. Vei broj mogunosti je ne samo rezultat vie usvojenih varijanti hipoteza, prije svega
onih o fertilitetu, ve i injenice da je broj ivoroenih, a naroito umrlih neposredno odreen
obimom i starosno-polnom strukturom ukupnog projiciranog stanovnitva.

Zavod za statistiku Crne Gore

72

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Tabela II-6:
Komponente kretanja stanovnitva prema srednjoj varijanti projekcija
(za petogodinje periode). Crna Gora, po regijama, 2005-2050.
Porast
Godina
Crna Gora
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050

Prirodni prirataj

ivoroeni

Umrli

Migracioni saldo

Stanovza
na 1000
za
na 1000
za
na 1000
za
na 1000
za
na 1000
nitvo petogod. stanov. petogod. stanov. petogod. stanov. petogod. stanov. petogod. stanov.
period godinje period godinje period godinje period godinje period godinje
637128
641966
654594
672686
692165
712592
731608
748730
765677
783479

4838
12628
18092
19479
20427
19016
17122
16947
17802

1,5
3,9
5,5
5,7
5,8
5,3
4,6
4,5
4,6

8340
7877
758
7229
7255
5684
3835
3707
4631

2,6
2,4
2,3
2,1
2,1
1,6
1,0
1,0
1,2

38818
40363
41472
42214
42712
42710
42646
43350
44426

12,1
12,5
12,5
12,4
12,2
11,8
11,5
11,5
11,5

30478
32486
33884
34985
35457
37026
38811
39643
39795

Sjeverna regija
2005
197306
2010
191624
2015
190704
2020
192779
2025
195887
2030
199667
2035
203131
2040
205949
2045
208538
2050
211286

-5682
-920
2075
3108
3780
3464
2818
2589
2748

-5,8
-1,0
2,2
3,2
3,8
3,4
2,8
2,5
2,6

1819
1580
1574
1609
1734
1356
706
473
625

Sredinja regija
2005
288865
2010
295408
2015
303804
2020
313772
2025
323832
2030
334218
2035
344033
2040
352987
2045
361771
2050
370703

6543
8396
9968
10060
10386
9815
8954
8784
8932

4,5
5,6
6,5
6,3
6,3
5,8
5,1
4,9
4,9

5544
5148
4713
4308
4259
3565
2705
2535
2711

3,8
3,4
3,1
2,7
2,6
2,1
1,6
1,4
1,5

18892
19398
19634
19843
20137
20347
20452
20714
21053

12,9
12,9
12,7
12,4
12,2
12,0
11,7
11,6
11,5

13348
14250
14921
15535
15878
16782
17747
18179
18342

Juna regija
2005
150957
2010
154934
2015
160086
2020
166135
2025
172446
2030
178707
2035
184444
2040
189794
2045
195368
2050
201490

3977
5152
6049
6311
6261
5737
5350
5574
6122

5,2
6,5
7,4
7,5
7,1
6,3
5,7
5,8
6,2

977
1149
1301
1312
1262
763
424
699
1295

1,3
1,5
1,6
1,5
1,4
0,8
0,5
0,7
1,3

8233
9098
9809
10271
10548
10590
10673
11084
11623

10,8
11,6
12,0
12,1
12,0
11,7
11,4
11,5
11,7

7256
7949
8508
8959
9286
9827
10249
10385
10328

Zavod za statistiku Crne Gore

1,9
1,7
1,6
1,7
1,8
1,3
0,7
0,5
0,6

73

11693
11867
12029
12100
12027
11773
11521
11552
11750

12,0
12,4
12,5
12,5
12,2
11,7
11,3
11,1
11,2

9874
10287
10455
10491
10293
10417
10815
11079
11125

9,5
10,0
10,2
10,3
10,1
10,3
10,5
10,5
10,3

10,2
10,8
10,9
10,8
10,4
10,3
10,6
10,7
10,6

-3502
4751
10504
12250
13172
13332
13287
13240
13171

-1,1
1,5
3,2
3,6
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4

-7501
-2500
501
1499
2046
2108
2112
2116
2123

-7,7
-2,6
0,5
1,5
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0

9,1
9,5
9,7
9,7
9,7
9,9
10,2
10,2
10,0

999
3248
5255
5752
6127
6250
6249
6249
6221

0,7
2,2
3,4
3,6
3,7
3,7
3,6
3,5
3,4

9,5
10,1
10,4
10,6
10,6
10,8
11,0
10,8
10,4

3000
4003
4748
4999
4999
4974
4926
4875
4827

3,9
5,1
5,8
5,9
5,7
5,5
5,3
5,1
4,9

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Kao opti zakljuak se moe izdvojiti da e i u narednih pet decenija Crna Gora vrlo vjerovano
biti podruje pozitivnog prirodnog prirataja, ali sa velikom vjerovatnoom da bi u pojedinim
razdobljima, posebno u drugoj polovini projekcionog perioda mogla biti prisutna i pojava
negativnog prirodnog prirataja (grafikon II-5). Naime, ukoliko se projekcioni period 2005-2050.
posmatra kao cjelina, tada bi prema veini projekcionih varijanti (pet od sedam) ukupan broj
ivoroenih bio vei od broja umrlih.
Grafikon II-5:
ivoroeni, umrli i prirodni prirataj. Crna Gora, 1950-2050.
(empirijski podaci za period 1950-2004. i rezultati projekcija po varijantama, za period 2005-2050)

U periodu 2005-2050. prirodni prirataj bi bio negativan jedino pod uslovom ostvarenja
pretpostavki na kojima su zasnovane projekciona varijanta niskog fertiliteta i konstantna varijanta.
Zavod za statistiku Crne Gore

74

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Negativni prirodni prirataj bi, u sluaju ostvarenja varijante niskog fertiliteta (-50,5 hiljada u
periodu 2005-2050) bio, prvenstveno, uslovljen padom fertiliteta i njegovim zadravanjem na vrlo
niskom nivou (SUF od 1,25 djeteta po eni), dok bi u sluaju konstantne varijante (-71,3 hiljade)
on bio dodatno uzrokovan odsustvom poboljanja u domenu smrtnosti stanovnitva Crne Gore, tj.
njenim zadravanjem na nivou s poetka projekcionog perioda (2004-2006). U oba sluaja bi
negativan prirodni prirataj bio registrovan ve od petogodinjeg projekcionog potperioda 20102015, i kontinuirano bi se poveavao do 2050. godine.
Do pojave negativnog prirodnog prirataja bi dolo i pod uslovom ostvarenja kombinacija
pretpostavki na kojima su bazirane projekcione varijante konstantnog fertiliteta i konstantnog
mortaliteta (u oba sluaja poev od 2030-2035), kao i varijante nultog migracionog salda (od
perioda 2040-2045). Posebno su znaajni rezultati projekcionih varijanti konstantnog mortaliteta i
nultog migracionog salda. S obzirom da se te dvije varijante u odnosu na varijantu srednjeg
fertiliteta razlikuju jedino u pogledu pretpostavke o buduim kretanjima mortaliteta (varijanta
konstantnog mortaliteta) odnosno migracionog salda (varijanta nultog migracionog salda), pojava
negativnog migracionog salda ukazuje ne samo na znaaj koji e za budue kretanje prirodnog
prirataja imati nivo fertiliteta i nivo mortaliteta ve i nivo migracionog salda. Naime, rezultati
projekcionih varijanti srednjeg fertiliteta i nultog migracionog salda upuuju da bi realizacija
hipoteza o oekivanim migracijama rezultirala veim obimom ukupnog stanovnitva Crne Gore
(za 117 hiljada) ne samo zbog veeg broja doseljenih od odseljenih (90 hiljada), ve i zato to bi
toliki pozitivan migracioni saldo, zbog selektivnosti migranata po starosti i polu, doprineo
poveanju prirodnog prirataja za preko 27 hiljada lica, a broja ivoroenih za gotovo 34 hiljade.
Kontinuirano zadravanje pozitivnog prirodnog prirataja tokom itavog projekcionog perioda bi
moglo da se ostvari jedino pod uslovom realizacije pretpostavki na kojima su zasnovane varijante
srednjeg ili visokog fertiliteta. Pozitivan prirodni prirataj bi u oba sluaja bio, prvenstveno,
rezultat eventualnog poveanja nivoa fertiliteta to bi dovelo do znaajnog poveanja broja
ivoroene djece. Naime, ostvarenje varijante srednjeg fertiliteta, tj. umjereno poveanje nivoa
fertiliteta bi, u periodu 2005-2050, rezultiralo sa ukupno 108 hiljada odnosno 51 hiljadom
ivoroenih vie u poreenju sa brojem ivoroenih ukoliko bi nivo fertiliteta nastavio da opada
(varijanta niskog fertiliteta) odnosno ako bi se zadrao na istom nivou kao u razdoblju 2004-2006.
Meutim, znaajno poveanje nivoa fertiliteta koje je pretpostavljeno varijantom visokog
fertiliteta bi u etrdeset petogodinjem projekcionom periodu rezultiralo sa preko 113 hiljada
ivoroene djece vie u odnosu na varijantu konstantnog fertiliteta i ak sa 170 hiljada vie nego
to bi bilo u sluaju ostvarenja varijante niskog fertiliteta.
U pogledu kretanja broja ivoroenja do 2050. godine, rezultati projekcija ukazuju na nekoliko
varijanti moguih buduih trendova. Ukoliko se ostvare hipoteze na kojima su zasnovane 4
(varijanta niskog fertiliteta, konstantnog fertiliteta, konstantna i varijanta nultog migracionog
salda) od ukupno 7 projekcionih varijanti, tada bi prosjean godinji broj ivoroene djece krajem
projekcionog perioda (2045-2050) bio manji nego poetkom (2005-2010). Razlike po varijantama
bi se odnosile na intenzitet smanjenja broja ivoroenja. Logino, najvee smanjenje bi bilo pod
pretpostavkom ostvarenja niske varijante (smanjenje SUF sa 1,61 djeteta po eni u 2005. na 1,25
u 2050. godini), to bi dovelo do toga da broj ivoroene djece na kraju projekcionog perioda
bude za oko 35% manji nego poetkom posmatranog razdoblja (sa 37,3 hiljade u periodu 20052010. na 24,4 hiljade u 2045-2050). Meutim, do smanjenja broja ivoroene djece bi dolo i pod
pretpostavkom da se tokom itavog projekcionog perioda nivo stope ukupnog fertiliteta odnosno
Zavod za statistiku Crne Gore

75

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

fertiliteta po starosti ena zadri na nivou s poetka projekcionog perioda (varijante konstantnog
fertiliteta i konstantna varijanta). Opadanja broja ivoroene djece bi nastupilo ak i pod
pretpostavkom poveanja fertiliteta koje je predvieno hipotezom o srednjem fertiliteta, ali pod
uslovom nultog migracionog salda. Rezultati te tri projekcione varijante ukazuju na posljedice po
kretanje broja ivoroene djece u periodu do sredine 20. vijeka koje bi bile izazvane
intenziviranjem demografskog starenja, a prije svega smanjenjem udjela mlaeg sredovjenog
stanovnitva.
Rezultati projekcija potvruju da je, pri oekivanim promjenama starosne strukture stanovnitva
Crne Gore, poveanje broja ivoroenja izvesno jedino pod pretpostavkom naglog poveanja
nivoa fertiliteta kakvo je predvieno varijantom visokog fertiliteta. Broj ivoroene djece bi se
poveao ak i ako bi bila ostvarena i pretpostavka o neto usporenijem poveanju fertiliteta kakvo
je predvieno varijantom srednjeg fertiliteta. Meutim, to bi bilo mogue jedino pod uslovom
poveanja broja stanovnika i poboljanja starosne strukture ukupnog stanovnitva Crne Gore, a
to bi bilo ostvarivo jedino ako bi bile realizovane pretpostavke o oekivanim migracionim
trendovima u posmatranom projekcionom periodu.
to se tie broja umrlih, rezultati projekcija stanovnitva Crne Gore ukazuju na veliku izvesnost u
pogledu smjera buduih trendova. Ostvarenje bilo koje od dvije varijante hipoteza o buduim
trendovima mortaliteta odnosno bilo koje od sedam projekcionih varijanti bi krajem projekcionog
perioda rezultiralo veim brojem umrlih nego u poetnom petogodinjem potprojekcionom
razdoblju (2005-2010). Uz to, u periodu do sredine 21. vijeka svakako bi trebalo oekivati
nastavak trenda poveanja godinjeg broja umrlih, procesa koji je u Crnoj Gori prisutan ve dvije
decenije (od kraja 1980-ih godina). Tako bi se, u zavisnosti od projekcione varijante, poev od
2005-2010, prosjean godinji broj umrlih sa oko 6,1 hiljadu, do razdoblja 2045-2050. poveao na
oko 7,5 hiljada (varijanta nultog migracionog salda) odnosno 7,9 hiljada (prema projekcionim
varijantama niskog, srednjeg, visokog i konstantnog fertiliteta), ili pak na 9,0 hiljada (konstantna
varijanta) odnosno 9,8 hiljada ukoliko bi bile ostvarene pretpostavke na kojima je zasnovana
varijanta konstantnog mortaliteta. To znai da bi se u Crnoj Gori prosjeni godinji broj umrlih
poveavao bez obzira da li bi dolo do opadanja smrtnosti, kakvo je pretpostavljeno hipotezama o
oekivanom mortalitetu, ili bi se smrtnost po starosti i polu tokom itavog projekcionog perioda
zadrala na nivou iz 2004-2006., a razlike u obimu poveanja bi najvie zavisile od usvojene
hipoteze o buduem nivou smrtnosti po starosti i polu, a u manjoj mjeri i od projiciranog broja
stanovnika i njihove starosno-polne strukture. S tim u vezi, tu treba traiti i objanjenje za razlike
u projiciranom nivou opte stope smrtnosti, koja bi se krajem projekcionog perioda (2045-2050)
kretala u intervalu od 9,6 (varijanta visokog fertiliteta) do 16,3 (konstantna varijanta).
Opta konstatacija o buduim trendovima komponenti kretanja ukupnog stanovnitva Crne Gore
uglavnom moe da se odnosi i na populacionu dinamiku regija. Razlike koje postoje se
prvenstveno tiu projiciranih vrijednosti stopa nataliteta, mortaliteta, prirodnog prirataja i
migracionog salda, kao i perioda za koji bi se vezivao poetak pojave negativnog prirodnog
prirataja. Jedina bitna razlika u odnosu na prosjek za Crnu Goru postoji kod projekcione varijante
nultog migracionog salda, ija bi realizacija za Sjevernu regiju implicirala kontinuirano
odravanje pozitivnog prirodnog prirataja, dok bi u ostale dvije regije izostanak migracija (uz
ostvarenje hipoteza o srednjem fertilitetu i oekivanom mortalitetu) uslovio pojavu negativnog
prirodnog prirataja - u Sredinjoj regiji od 2040-2045, a u Junoj regiji ve od 2020-2025.
godine.
Zavod za statistiku Crne Gore

76

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Bitnijih regionalnih razlika ne bi bilo ni u pogledu projiciranih trendova ivoroenja i umiranja.


Ti trendovi bi se u sve tri regije poklapali sa ve opisanim projiciranim promjenama na nivou
Crne Gore kao cjeline, a razlike bi se, prije svega, odnosile na intenzitet projiciranih promjena u
broju ivoroenih i umrlih odnosno u projiciranim vrijednostima optih stopa nataliteta i
mortaliteta. Posebno ilustrativni su rezultati konstantne varijante, naroito oni koji se tiu
Sjeverne regije. Naime, ukoliko bi se ostvarile pretpostavke da e se tokom itavog projekcionog
perioda fertilitet, mortalitet i migracioni saldo po starosti i polu zadrati na nivou iz 2004-2006,
tada bi se najdramatinije promjene u broju ivoroenja desile u Sjevernoj regiji, gdje bi
prosjean godinji broj ivoroene djece u periodu 2045-2050. bio gotovo tri puta manji nego u
periodu 2005-2010 (prosjeno 804 beba godinje u odnosu na poetnih 2284). Istovremeno,
projicirana stopa nataliteta bi opala sa 11,8 na svega 7,6. Projicirani broj umrlih bi se
poveao za "samo" oko 10% (sa prosjeno 2034 umrlih lica godinje na 2245), ali bi se zbog vrlo
intenzivne depopulacije nivo projicirane stope nataliteta udvostruio - sa 10,5 u razdoblju 20052010. na 21,1 u periodu 2045-2050.
2.3. Projicirane promjene u starosnom sastavu stanovnitva
Rezultati projekcija ukazuju da e u prvoj polovini 21. vijeka odvijanje procesa starenja biti jedna
od najvanijih karakteristika demografskog razvitka Crne Gore. Zemlja e i dalje biti izloena
djelovanju procesa demografskog starenja, a stanovnitvo e na kraju projekcionog perioda biti
demografski starije nego na poetku i to ukoliko se ostvari ma koja kombinacija pretpostavki na
kojima se baziraju konkretne varijante projekcija.
Razlike po varijantama bi se ispoljavale jedino u intenzitetu odvijanja procesa starenja, a ne u
promjeni smjera procesa mijenjanja starosne strukture stanovnitva (grafikon II-6). Naime, ako se
pod demografskim starenjem podrazumeva samo poveanje udjela starih u ukupnom stanovnitvu
(ua definicija), tada bi ono bilo najintenzivnije ukoliko bi se ostvarila niska varijanta projekcija,
dok bi se najsporije odvijalo pri uslovima koji su predvieni varijantom konstantnog mortaliteta.
Broj lica starijih od 65 godina bi se u Crnoj Gori, prema rezultatima projekcione varijante niskog
fertiliteta, do 2050. godine, vie nego udvostruio (sa 79,4 hiljade u 2005. na 166,0 hiljada u
2050. godini), to bi u prosjeku predstavljalo godinje poveanje od po gotovo 2 hiljade lica
godinje. Tako da bi, na kraju projekcionog perioda, bezmalo svaki etvrti stanovnik Crne Gore
(24,5%) bio stariji od 65 godina (u 2005. to je bio svaki osmi stanovnik). Naroito ubrzano bi bilo
tzv. starenje starih odnosno starenje samog vrha starosne piramide (tabela II-7, grafikon II-6).
Naime, u istom razdoblju, broj lica starih 80 ili vie godina bi se poveao za preko 4 puta (sa 11,1
na 47,6 hiljada), to znai da bi u 2050. godini svaki 14. stanovnik zemlje bio stariji od 80 godina.
Istovremeno, ostvarenje pretpostavki na kojima je bazirana projekciona varijanta niskog fertiliteta,
dovelo bi do veoma intenzivnog smanjenja broja lica mlaih od 15 godina, i to sa 131,0 hiljade u
2005. na svega 80,1 hiljadu u 2050. godini, ili i prosjeku za po 1130 lica godinje. Njihov udio u
ukupnom stanovnitvu bi bio sveden sa 20,6% na 11,8%. To znai, da bi se u uslovima iz
projekcione varijante niskog fertiliteta odvijao jedan vrlo intenzivan proces demografskog starenja
i to, simultano, s vrha i od baze starosne piramide.
Kao rezultat takvih promjena u starosnoj strukturi, viestruko bi bila poveana vrijednost indeksa
starenja (odnos starih 65 ili vie godina i mladih do 15 godina) i to sa 0,61 na 2,07, to znai da bi
Zavod za statistiku Crne Gore

77

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

projicirani broj starih bio dvostruko vei od broja mladih. Prosjena starost bi se poveala za 10
godina (sa 36,1 na 46,3 godine), jo vie medijalna starost (sa 34,5 na 47,5 godina).
Grafikon II-6:
Starosne piramide stanovnitva Crne Gore po varijantama projekcija, 2005. i 2050.

Istosmjerni trendovi u pogledu odvijanja demografskog starenja, procesa koji bi se ogledao kroz
poveanje udjela starih i njihovog broja, bi bile prisutne i u sluaju ostvarenja bilo koje od stalih
est varijanti projekcija. S obzirom da su u svim varijantama, osim u konstantnoj i varijanti
konstantnog mortaliteta, usvojene jedinstvene hipoteze o buduim trendovima smrtnosti po
starosti i polu, razlike u projiciranom broju starih po varijantama ili ne postoje ili su minimalne (u
zavisnosti da li su ukljuene migracije). To je, prije svega, zato to su sva lica koja e tokom
projekcionog perioda pripadati grupi starih bila roana 1985. ili ranije. Inae, razlike u pogledu
udjela starih u projiciranom ukupnom stanovnitvu su mnogo izraenije, a zavise od ukupnog
broja stanovnika, koji je uglavnom odreen usvojenom hipotezom o fertilitetu odnosno
pretpostavkom o migracionom saldu. Tako bi, u 2050. godini, stanovnitvo staro 65 ili vie
godina, sa istim projeciranim brojem stanovnika (166 hiljada) u sluaju ostvarenja varijante

Zavod za statistiku Crne Gore

78

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

visokog fertiliteta uestvovalo sa 19,6% u ukupnom stanovnitvu odnosno sa 4,9 procentnih


poena manje nego to bi bilo u sluaju ostvarenja varijante niskog fertiliteta.
Grafikon II-7:
Stanovnitvo Crne Gore mlae od 15 godina i starije od 65 godina u periodu 1950-2005. i budui
trendovi za period 2005-2050. prema varijantama projekcija

S druge strane, poveanje broja starih bi bilo usporenije ukoliko bi mortalitet po starosti i polu
tokom itavog projekcionog perioda ostao na nivou iz 2004-2006. Ujedno, u sluaju ostvarenja
varijante konstantnog mortaliteta, udio starih u ukupnom stanovnitvu (17,0% u 2050) bi bio nii
nego u sluaju ostvarenja bilo koje druge projekcione varijante. Takoe, ostvarenje pretpostavki o
oekivanom smanjenju mortaliteta bi krajem projekcionog perioda rezultiralo sa 41 hiljadom
starih lica vie nego ukoliko bi se mortalitet zadrao na nivo s poetka projekcionog razdoblja
(166 hiljada prema 116 hiljada).
Izabrane kombinacije pretpostavki o buduim trendovima komponenti populacione dinamike na
kojima su bazirane varijante projekcija upuuju da se najvea razlika po varijantama u pogledu
projiciranih promjena starosne strukture stanovnitva Crne Gore mogu oekivati u sluaju
kretanja udjela mladog stanovnitva (grafikon II-7). Naime, kako se etiri od sedam varijanti
projekcija meusobno razlikuju samo prema usvojenim hipotezama o fertilitetu, razumljivo je to
se najbolje moe sagledati upravo uticaj ove komponente kretanja stanovnitva na odvijanje
procesa starenja. Meutim, s obzirom da se radi o srednjoronim projekcijama, sa etrdeset
petogodinjim projekcionim periodom, taj uticaj se prije svega odnosi na odvijanje procesa
starenja od baze starosne piramide.
Ukoliko se analiziraju samo rezultati etiri varijante koje su dobile naziv prema usvojenoj hipotezi
o fertilitetu (projekcione varijante niskog, srednjeg, visokog i konstantnog fertiliteta), neminovno
se namee zakljuak da bi se proces starenja od baze starosne piramide (smanjenje udjela mladih)
Zavod za statistiku Crne Gore

79

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

odvijao u sluaju realizacije bilo koje od spomenute etiri projekcione varijante (grafikon II-6).
Ujedno, ostvarenje pretpostavki na kojima su zasnovane varijanta niskog ili konstantnog fertiliteta
bi krajem projekcionog razdoblja rezultiralo, ne samo opadanjem udjela u ukupnom stanovnitvu,
ve i smanjenjem apsolutnog broja lica mlaih od 15 godina. Prema rezultatima te dvije varijante,
broj mladih u Crnoj Gori bi na kraju projekcionog perioda iznosio 80,1 hiljadu (varijanta niskog
fertiliteta) ili 108,2 hiljade (varijanta konstantnog fertiliteta), to bi u odnosu na 2005. godinu
predstavljalo smanjenje njihovog broja za 50,9 hiljada (38,9%) odnosno 22,8 hiljada (17,4%). Ali,
ukoliko bi bile ostvarene pretpostavke koje su inkorporirane u varijante srednjeg ili visokog
fertiliteta, tada bi u 2050. godini broj stanovnika Crne Gore mlaih od 15 godina bio vei nego u
polaznoj 2005. godini. U sluaju realizacije varijante srednjeg fertiliteta poveanje bi bilo
neznatno (za svega 3,1 hiljadu ili 2,4%), dok bi znaajnije poveanje broja mladih (za 36,2 hiljade
ili 27,7%) moglo da se oekuje jedino ako bi bile realizovane hipoteze o naglom porastu nivoa
fertiliteta kakve su pretpostavljene visokom varijantom.
Treba naglasiti da rezultati projekcione varijante nultog migracionog salda pokazuju da bi
poveanje fertiliteta kakvo je pretpostavljeno varijantom srednjeg fertiliteta moglo, u
projekcionom period 2005-2050, da rezultira poveanjem broja lica mlaih od 15 godina jedino
pod uslovom da budu ostvarene i pretpostavke o oekivanim migracijama odnosno o pozitivnom
migracionom saldu (grafikon II-7). To jo jednom ilustruje uticaj, ne samo direktan ve i
indirektan, koji bi pozitivan migracioni saldo mogao da ima na kretanje ukupnog stanovnitva
Crne Gore, ali i promjenu njegove starosne strukture.
Opti je zakljuak da e, i pored razlika u smjeru i tempu projiciranih kretanja broja mladih,
njihov udio u ukupnom projiciranom stanovnitvu Crne Gore u 2050. godini biti manji nego 2005.
godine (tada je iznosio 20,5%) i to bez obzira na projekcionu varijantu. Najvei udio mladih,
odnosno najsporije odvijanje demografskog starenja od baze starosne piramide bi bio dostignut u
sluaju realizacije varijante visokog fertiliteta (19,8%), a najmanji odnosno najbre starenje
stanovnitva ukoliko bi se nivo fertiliteta enskog stanovnitva Crne Gore kretao u skladu sa
pretpostavkama koje su predviene niskom varijantom (11,8%). Meutim, ostvarenje ostalih
pretpostavki na kojima se baziraju te varijante, a posebno realizacija pretpostavljenog smanjenja
smrtnosti dovelo bi do istovremenog, jo intenzivnijeg, poveanja udjela starih odnosno do
odvijanja procesa starenja s vrha starosne piramide.
Da se u Crnoj Gori u narednih pola vijeka moe oekivati rastui uticaj promjena u domenu
mortaliteta na budue odvijanje procesa demografskog starenja potvruje i poreenje rezultata
varijante srednjeg fertiliteta i varijante konstantnog mortaliteta. Naime, jedino se te dvije varijante
meusobno razlikuju samo prema usvojenim hipotezama o mortalitetu (kod prve to je tzv.
oekivani mortalitet, a kod druge je pretpostavljeno zadravanje mortaliteta po starosti i polu na
nivou iz 2004-2006). Rezultati projekcija ukazuju da bi zadravanje mortaliteta na istom nivou
tokom itavog projekcionog perioda, uz ostvarenje prepostavke o oekivanim migracijama
(pozitivan migracioni saldo), uslovilo da u 2050. godini broj lica starijih od 65 godina bude za oko
45 hiljada (ili za 57 %) vei nego 2005. godine. Jo je vanije to bi prema varijanti konstantnog
mortaliteta broj starih bio za preko 41 hiljade lica manji nego ukoliko bi bila ostvarena
projekciona varijanta srednjeg fertiliteta kod koje je implementirano produenje oekivanog
trajanja ivota (tabela II-7). Treba istai da bi realizacija projekcione varijante konstantnog
mortaliteta, pored najsporijeg poveanja broja starih, rezultirala i najmanjim porastom udjela lica
starih 65 ili vie godina u ukupnom stanovnitvu (sa 12,5% u 2005. na 17,0% u 2050).
Zavod za statistiku Crne Gore

80

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Tabela II-7:
Projicirano stanovnitvo prema velikim starosnim grupama, po varijantama.
Crna Gora, 2005-2050, po regijama
Projekciona varijanta
Crna Gora
1 Niskog fertiliteta
2 Srednjeg fertiliteta
3 Visokog fertiliteta
4 Konstantnog
feriliteta
5 Konstantnog
mortaliteta
6 Konstantna
7 Nultog migracionog
salda
Sjeverna regija
1 Niskog fertiliteta
2 Srednjeg fertiliteta
3 Visokog fertiliteta
4 Konstantnog
feriliteta
5 Konstantnog
mortaliteta
6 Konstantna
7 Nultog migracionog
salda

0-14

15-64
65 +
Broj stanovnika

80 +

0-14

637128
667873
676793
692165
783479
705264
845312
681014
733066
680587
732692
630328
542042
665844
666490
197306

130998
103687
80103
126453
134132
138731
167227
115988
108185
126257
133356
106692
79640
120067
107766
42304

426686
450798
430681
452324
483338
453145
512076
451638
458872
449974
474710
420436
346693
433678
401907
128977

79444
113388
166009
113388
166009
113388
166009
113388
166009
104356
124626
103200
115709
112099
156817
26025

11137
22893
47611
22893
47611
22893
47611
22893
47611
18968
26093
18829
24937
22709
45602
3452

20,6
15,5
11,8
18,3
17,1
19,7
19,8
17,0
14,8
18,6
18,2
16,9
14,7
18,0
16,2
21,4

67,0
67,5
63,6
65,3
61,7
64,3
60,6
66,3
62,6
66,1
64,8
66,7
64,0
65,1
60,3
65,4

188971
181885
195887
211286
199614
228362
193344
200023
192088
196145
164703
98995
207118
211653

29354
20745
35831
35334
39322
44323
33448
29657
35763
35066
28610
13652
39004
34571

127657
115322
128096
130134
128332
138221
127936
124548
127420
127755
107611
57972
135691
129708

31960
45818
31960
45818
31960
45818
31960
45818
28905
33324
28482
27371
32423
47374

7131
13394
7131
13394
7131
13394
7131
13394
5749
6860
5731
6333
7221
13556

15,5
11,4
18,3
16,7
19,7
19,4
17,3
14,8
18,6
17,9
17,4
13,8
18,8
16,3

67,6
63,4
65,4
61,6
64,3
60,5
66,2
62,3
66,3
65,1
65,3
58,6
65,5
61,3

Godina

Svega

2005
2025
2050
2025
2050
2025
2050
2025
2050
2025
2050
2025
2050
2025
2050
2005
2025
2050
2025
2050
2025
2050
2025
2050
2025
2050
2025
2050
2025
2050

Zavod za statistiku Crne Gore

81

15-64
65 +
Udio u ukupnom (%)

80 +

Indeks
starenja

12,5
17,0
24,5
16,4
21,2
16,1
19,6
16,6
22,6
15,3
17,0
16,4
21,3
16,8
23,5
13,2

1,7
3,4
7,0
3,3
6,1
3,2
5,6
3,4
6,5
2,8
3,6
3,0
4,6
3,4
6,8
1,7

0,61
1,09
2,07
0,90
1,24
0,82
0,99
0,98
1,53
0,83
0,93
0,97
1,45
0,93
1,46
0,62

0,49
0,48
0,57
0,53
0,62
0,56
0,65
0,51
0,60
0,51
0,54
0,50
0,56
0,54
0,66
0,53

16,9
25,2
16,3
21,7
16,0
20,1
16,5
22,9
15,0
17,0
17,3
27,6
15,7
22,4

3,8
7,4
3,6
6,3
3,6
5,9
3,7
6,7
3,0
3,5
3,5
6,4
3,5
6,4

1,09
2,21
0,89
1,30
0,81
1,03
0,96
1,54
0,81
0,95
1,00
2,00
0,83
1,37

0,48
0,58
0,53
0,62
0,56
0,65
0,51
0,61
0,51
0,54
0,53
0,71
0,53
0,63

Indeks
zavisnosti

Prosjena Medijaln
starost a starost
(god.)
(god.)
36,1
34,5
40,7
40,0
46,3
47,5
39,5
38,8
42,2
41,8
38,9
38,2
40,2
38,7
40,0
39,4
44,0
44,6
38,9
38,3
39,9
39,3
40,1
40,0
43,5
44,8
39,9
39,5
43,7
44,1
35,8
33,7
40,7
46,8
39,5
42,6
38,9
40,6
39,9
44,1
38,8
40,1
40,5
46,6
39,0
43,2

40,0
48,3
38,8
42,6
38,1
39,2
39,2
45,0
38,1
39,7
40,6
50,2
38,3
43,5

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Tabela II-7:
Projicirano stanovnitvo prema velikim starosnim grupama, po varijantama.
Crna Gora, 2005-2050, po regijama (nastavak)
Projekciona varijanta
Sredinja regija

1 Niskog fertiliteta
2 Srednjeg fertiliteta
3 Visokog fertiliteta
4 Konstantnog
feriliteta
5 Konstantnog
mortaliteta
6 Konstantna
7 Nultog migracionog
salda
Juna regija

1 Niskog fertiliteta
2 Srednjeg fertiliteta
3 Visokog fertiliteta
4 Konstantnog
feriliteta
5 Konstantnog
mortaliteta
6 Konstantna
7 Nultog migracionog
salda

Godina

Svega

2005
2025
2050
2025
2050
2025
2050
2025
2050
2025
2050
2025
2050
2025
2050
2005
2025
2050
2025
2050
2025
2050
2025
2050
2025
2050
2025
2050
2025
2050

288865
312505
320269
323832
370703
329941
399913
319651
351653
318223
345730
309387
301476
306188
309263
150957
166397
174639
172446
201490
175709
217037
168019
181390
170276
190817
156238
141571
152538
145574

Zavod za statistiku Crne Gore

0-14

15-64

65 +

80 +

0-14

4674
9633
21728
9633
21728
9633
21728
9633
21728
7795
11342
7828
11089
9525
20708
3011
6129
12489
6129
12489
6129
12489
6129
12489
5424
7891
5270
7515
5963
11338

20,9
15,8
12,0
18,6
17,3
20,0
19,9
17,6
15,4
18,9
18,4
17,8
16,1
18,2
16,3
18,8
14,9
12,1
17,7
17,3
19,1
19,9
15,7
13,5
17,9
18,2
14,7
12,3
16,7
15,6

Broj stanovnika
60380
49517
38303
60124
63992
65845
79701
56221
54066
60001
63561
55052
48559
55632
50483
28314
24816
21055
30498
34806
33564
43203
26319
24462
30493
34729
23030
17429
25431
22712

195009
212124
203998
212844
228743
213232
242244
212566
219619
211632
224441
207834
196942
200426
186042
102700
111017
111361
111384
124461
111581
131611
111136
114705
110922
122514
104991
91779
97561
86157

33476
50864
77968
50864
77968
50864
77968
50864
77968
46590
57728
46501
55975
50130
72738
19943
30564
42223
30564
42223
30564
42223
30564
42223
28861
33574
28217
32363
29546
36705

15-64

65 +

80 +

Udio u ukupnom (%)

82

67,5
67,9
63,7
65,7
61,7
64,6
60,6
66,5
62,5
66,5
64,9
67,2
65,3
65,5
60,2
68,0
66,7
63,8
64,6
61,8
63,5
60,6
66,1
63,2
65,1
64,2
67,2
64,8
64,0
59,2

11,6
16,3
24,3
15,7
21,0
15,4
19,5
15,9
22,2
14,6
16,7
15,0
18,6
16,4
23,5
13,2
18,4
24,2
17,7
21,0
17,4
19,5
18,2
23,3
16,9
17,6
18,1
22,9
19,4
25,2

1,6
3,1
6,8
3,0
5,9
2,9
5,4
3,0
6,2
2,4
3,3
2,5
3,7
3,1
6,7
2,0
3,7
7,2
3,6
6,2
3,5
5,8
3,6
6,9
3,2
4,1
3,4
5,3
3,9
7,8

Indeks
starenja

Indeks
zavisnosti

0,55
1,03
2,04
0,85
1,22
0,77
0,98
0,90
1,44
0,78
0,91
0,84
1,15
0,90
1,44
0,70
1,23
2,01
1,00
1,21
0,91
0,98
1,16
1,73
0,95
0,97
1,23
1,86
1,16
1,62

0,48
0,47
0,57
0,52
0,62
0,55
0,65
0,50
0,60
0,50
0,54
0,49
0,53
0,53
0,66
0,47
0,50
0,57
0,55
0,62
0,57
0,65
0,51
0,58
0,54
0,56
0,49
0,54
0,56
0,69

Prosjena Medijalna
starost
starost
(god.)
(god.)
35,6
40,2
46,1
39,0
42,0
38,4
40,1
39,4
43,4
38,4
39,6
39,0
41,6
39,6
43,5
37,5
41,5
46,1
40,3
42,1
39,7
40,1
41,2
45,0
39,9
40,2
41,9
45,6
41,7
44,7

33,9
39,6
47,1
38,4
41,6
37,8
38,5
38,9
43,6
37,9
39,0
38,6
41,8
39,4
43,8
36,7
40,8
47,3
39,7
41,5
39,0
38,4
40,5
45,9
39,3
39,4
41,9
47,5
41,6
45,6

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Rezultati projekcija, takoe, ukazuju da e u prvoj polovini 21. vijeka odvijanje demografskog
starenja biti i osnovna karakteristika promjene starosne strukture stanovnitva sve tri crnogorske
regije. Takoe, moe se oekivati da promjene starosne strukture koje e se desiti u periodu do
sredine 21. vijeka najvjerovatnije nee voditi ka demografskoj heterogenizaciji Crne Gore.
Poetkom projekcionog perioda (2005), stanovnitvo June regije je, prema vrijednostima svih
najvanijih indikatora demografske starosti bilo demografski starije od stanovnitva Sjeverne i
Sredinje regije, ali razlike nijesu mogle da budu okarakterisane kao velike. to se tie promjena u
starosnoj strukturi koje su mogue do sredine 21. vijeka, rezultati projekcija upuuju da bi
realizacija bilo koje od projekcionih varijanti uzrokovala intenziviranje demografskog starenja
stanovnitva sve tri regije (tabela II-7 i grafikon II-8). Ipak, u 2050. godini bi, prema etiri
varijante (niskog, srednjeg i visokog fertiliteta, kao i konstantne varijante), kao demografski
najstarije moglo da se identifikuje stanovnitvo Sjeverne regije, a prema tri preostale varijante
(konstantnog fertiliteta, konstantnog mortaliteta i nultog migracionog salda), to bi bilo
stanovnitvo June regije. Meutim, razlike u dostignutoj demografskoj starosti projiciranog
stanovnitva bi bile male, i uglavnom manje naglaene nego to su bile poetne 2005. godine.
Izuzetak bi predstavljala samo realizacija tzv. konstantne projekcione varijante. Naime,
zadravanje fertiliteta, mortaliteta i migracionog salda na istom nivou tokom itavog projekcionog
perioda bi dovelo do ubedljivo najbreg starenja stanovnitva Sjeverne regije. Realizacija takvih
pretpostavki bi vie nego prepolovila broj stanovnika mlaih od 15 godina, uz istovremeno
poveanje, istina neznatno, broja starih 65 ili vie godina. Kao posljedica takvih kretanja dolo bi
do znaajnog smanjenja udjela mladih (sa 21,4% u 2005. na 13,8% u 2050. godini), zatim do vie
nego udvostruenja udjela starih (sa 13,2% na 27,6%), i sledstveno do veoma intenzivnog
poveanja vrijednosti indeksa starenja, prosjene i medijalne starosti. Istovetan smjer promjena
starosne strukture bi u sluaju ostvarenja konstantne varijante bio prisutan i u Sredinjoj i Junoj
regiji, ali bi intenzitet promjena bio mnogo manje naglaen.
Grafikon II-8:
Starosne piramide stanovnitva regija po varijantama projekcija, 2005 i 2050.

Bez obzira na regionalne razlike koje se tiu budueg intenziteta starenja, ali, s odreenih
aspekata, i suprotnih smjerova promjena starosne strukture u narednih pola vijeka, moe se
zakljuiti da e stanovnitvo svih regija, kao uostalom i cele Crne Gore do kraja projekcionog
perioda spadati u grupu vrlo starih populacija odnosno da e se nalaziti u stadijumu duboke ili
najdublje demografske starosti.
Zavod za statistiku Crne Gore

83

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine

Literatura
BREZNIK, Duan (1991). Stanovnitvo Jugoslavije (Titograd: Chronos).
UREV, Branislav S. (1995). Posleratno naseljavanje Vojvodine. Metodi i rezultati demogeografske
analize naseljavanja Vojvodine u periodu 1945-1981 (Novi Sad: Matica srpska).
LANZIERI, Giampaolo (2008). "Population in Europe 2007: first results". Eurostat. Statistics in focus,
81/2008.
MATKOVI, Gordana, VUJNOVI, Borka (1996). War affected persons in the FR of Yugoslavia.
Stanovnitvo, XXXIV, 3-4, jul-decembar 1996, 7-41.
MOROKVASIC, Mirjana (2004). "Serbie-Montngro : Terre de refuge, terre de dpart". Revue d'Etudes
Comparatives Est-Ouest, 35, mars-juin 2004, 1-2/2004, 223-267.
PENEV, Goran (2003)."Mortality trends in Serbia during the 1990s". Stanovnitvo, XLI, 1-4, januardecembar 2003, 93-130.
PENEV, Goran (2004). "Stanovnitvo Srbije i Cren Gore po polu i starosti ", Pregled Srbija i Crna Gora,
XLVIII, 3/2004, 3-20.
PISON, Gilles (2004). "Fewer births, but a boy at all costs: selective female abortion in Asia", Population
and societies, 404, septembre 2004.
SARDON, Jean-Paul (2006). "volution dmographique rcente des pays dvelopps - La conjoncture
dmographique : l'Europe et les autres pays dvelopps". Population, 61, 3, mai-juin 2006, 227-300.
UNHCR (1996). Census of refugees and Other War-Affected Persons in the Federal Republic of
Yugoslavia (Belgrade - Podgorica: Commissioner for Refugees of Republic of Serbia, Commissioner
of Displaced Persons of the Republic of Montenegro).
ERJAVI, Vladimir (1992). Gubici stanovnitva Jugoslavije u drugom svjetskom ratu (Drugo izdanje)
(Zagreb: Globus).

Zavod za statistiku Crne Gore

84

MONSTAT

III dio
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050:
detaljne tabele

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.1.1.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Varijanta niskog fertiliteta: nizak fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

2005

ensko

Svega

2010

Muko

ensko

2015

Ukupno

637128

313695

323433

640434

315400

325034

648463

319535

328928

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

41500
43234
46264
49672
51418
47387
43625
42130
44630
45143
42990
33431
26260
29991
22775
15541
7567
3570

21538
22356
23972
25447
26204
23696
21432
20920
22174
22752
21399
15758
11908
13610
10030
6504
2813
1182

19962
20878
22292
24225
25214
23691
22193
21210
22456
22391
21591
17673
14352
16381
12745
9037
4754
2388

36691
41207
43013
45805
48709
50692
46899
43207
41614
43846
43914
41193
31306
23807
25830
17723
10097
4881

19163
21374
22236
23750
24962
25739
23372
21153
20581
21659
21962
20199
14372
10433
11254
7439
4025
1727

17528
19833
20777
22055
23747
24953
23527
22054
21033
22187
21952
20994
16934
13374
14576
10284
6072
3154

35715
36874
41367
43381
46588
49302
51054
47003
43087
41229
42963
42368
38861
28698
20811
20528
11856
6778

18650
19247
21451
22372
24039
25227
25889
23388
21036
20318
21077
20892
18602
12754
8764
8539
4741
2549

17065
17627
19916
21009
22549
24075
25165
23615
22051
20911
21886
21476
20259
15944
12047
11989
7115
4229

2025

2020

2030

Ukupno

658932

324971

333961

667873

329712

338161

674858

333427

341431

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

34182
36229
37276
42257
45289
48092
50308
51564
47162
42943
40642
41702
40250
35900
25401
16895
14119
8721

17847
18907
19445
21815
23147
24804
25746
26136
23424
20925
19906
20184
19410
16687
10871
6799
5597
3321

16335
17322
17831
20442
22142
23288
24562
25428
23738
22018
20736
21518
20840
19213
14530
10096
8522
5400

32152
34821
36714
38291
44440
46993
49259
50974
51849
47105
42437
39605
39845
37459
32069
20967
11952
10941

16783
18165
19147
19864
22706
24019
25422
26089
26242
23362
20564
19156
18890
17585
14406
8596
4582
4134

15369
16656
17567
18427
21734
22974
23837
24885
25607
23743
21873
20449
20955
19874
17663
12371
7370
6807

29811
32862
35374
37825
40587
46229
48207
49972
51357
51867
46640
41486
38029
37351
33804
26886
15222
11349

15557
17137
18442
19609
20810
23626
24666
25796
26251
26222
23015
19872
18051
17270
15372
11617
5950
4164

14254
15725
16932
18216
19777
22603
23541
24176
25106
25645
23625
21614
19978
20081
18432
15269
9272
7185

Zavod za statistiku Crne Gore

87

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.1.1. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Varijanta niskog fertiliteta: nizak fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

678672
28057
30533
33425
36547
40163
42355
47412
48896
50361
51442
51433
45709
40010
35883
34058
28815
19985
13588

335588
14641
15919
17421
18932
20579
21728
24256
25027
25967
26274
25883
22323
18845
16647
15283
12638
8256
4969

Muko

ensko

2040
343084
13416
14614
16004
17615
19584
20627
23156
23869
24394
25168
25550
23386
21165
19236
18775
16177
11729
8619

679645
27023
28769
31093
34597
38959
41930
43499
48074
49266
50471
51104
50526
44255
37986
33038
29524
21950
17581

336372
14102
14997
16201
17912
19939
21505
22343
24602
25195
26008
25993
25198
21300
17526
14907
12800
9214
6630

343273
12921
13772
14892
16685
19020
20425
21156
23472
24071
24463
25111
25328
22955
20460
18131
16724
12736
10951

2050

2045
Ukupno

678793

336278

342515

676793

335651

341142

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

26052
27719
29324
32254
37009
40783
43078
44150
48433
49394
50198
50348
49116
42262
35306
29104
23054
21209

13594
14450
15277
16687
18922
20898
22126
22689
24766
25252
25769
25409
24196
19975
15878
12716
9567
8107

12458
13269
14047
15567
18087
19885
20952
21461
23667
24142
24429
24939
24920
22287
19428
16388
13487
13102

25104
26740
28259
30468
34644
38848
41973
43729
44523
48572
49183
49581
49160
47182
39629
31587
23267
24344

13099
13940
14719
15756
17687
19887
21546
22477
22865
24830
25059
25282
24560
22881
18305
13782
9739
9237

12005
12800
13540
14712
16957
18961
20427
21252
21658
23742
24124
24299
24600
24301
21324
17805
13528
15107

Zavod za statistiku Crne Gore

88

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.1.2.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Varijanta srednjeg fertiliteta: srednji fertilitet, oekivani mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

2005

ensko

Svega

2010

Muko

ensko

2015

Ukupno

637128

313695

323433

641966

316200

325766

654594

322738

331856

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

41500
43234
46264
49672
51418
47387
43625
42130
44630
45143
42990
33431
26260
29991
22775
15541
7567
3570

21538
22356
23972
25447
26204
23696
21432
20920
22174
22752
21399
15758
11908
13610
10030
6504
2813
1182

19962
20878
22292
24225
25214
23691
22193
21210
22456
22391
21591
17673
14352
16381
12745
9037
4754
2388

38223
41207
43013
45805
48709
50692
46899
43207
41614
43846
43914
41193
31306
23807
25830
17723
10098
4880

19963
21374
22236
23750
24962
25739
23372
21153
20581
21659
21962
20199
14372
10433
11254
7439
4026
1726

18260
19833
20777
22055
23747
24953
23527
22054
21033
22187
21952
20994
16934
13374
14576
10284
6072
3154

40317
38403
41367
43381
46588
49302
51054
47003
43087
41229
42963
42368
38861
28698
20811
20528
11856
6778

21055
20045
21451
22372
24039
25227
25889
23388
21036
20318
21077
20892
18602
12754
8764
8539
4741
2549

19262
18358
19916
21009
22549
24075
25165
23615
22051
20911
21886
21476
20259
15944
12047
11989
7115
4229

2025

2020

2030

Ukupno

672686

332155

340531

692165

342402

349763

712592

353133

359459

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

41815
40823
38803
42257
45289
48092
50308
51564
47162
42943
40642
41702
40250
35900
25401
16895
14119
8721

21834
21306
20243
21815
23147
24804
25746
26136
23424
20925
19906
20184
19410
16687
10871
6799
5597
3321

19981
19517
18560
20442
22142
23288
24562
25428
23738
22018
20736
21518
20840
19213
14530
10096
8522
5400

42705
42442
41306
39817
44440
46993
49259
50974
51849
47105
42437
39605
39845
37459
32069
20967
11952
10941

22296
22146
21545
20662
22706
24019
25422
26089
26242
23362
20564
19156
18890
17585
14406
8596
4582
4134

20409
20296
19761
19155
21734
22974
23837
24885
25607
23743
21873
20449
20955
19874
17663
12371
7370
6807

43283
43400
42988
42412
42110
46229
48207
49972
51357
51867
46640
41486
38029
37351
33804
26886
15222
11349

22595
22640
22418
22003
21605
23626
24666
25796
26251
26222
23015
19872
18051
17270
15372
11617
5950
4164

20688
20760
20570
20409
20505
22603
23541
24176
25106
25645
23625
21614
19978
20081
18432
15269
9272
7185

Zavod za statistiku Crne Gore

89

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.1.2. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Varijanta srednjeg fertiliteta: srednji fertilitet, oekivani mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035

Muko

ensko

2040

Ukupno

731608

363227

368381

748730

372434

376296

0-4
5-9

43303
43987

22605
22945

20698
21042

43246
43994

22575
22949

20671
21045

10 - 14
15 - 19

43958
44158

22921
22905

21037
21253

44539
45120

23222
23404

21317
21716

20 - 24

44738

22965

21773

46551

23899

22652

25 - 29

43872

22518

21354

46493

23882

22611

30 - 34

47412

24256

23156

45012

23130

21882

35 - 39

48896

25027

23869

48074

24602

23472

40 - 44

50361

25967

24394

49266

25195

24071

45 - 49

51442

26274

25168

50471

26008

24463

50 - 54

51433

25883

25550

51104

25993

25111

55 - 59

45709

22323

23386

50526

25198

25328

60 - 64

40010

18845

21165

44255

21300

22955

65 - 69

35883

16647

19236

37986

17526

20460

70 - 74

34058

15283

18775

33038

14907

18131

75 - 79

28815

12638

16177

29524

12800

16724

80 - 84

19985

8256

11729

21950

9214

12736

85+

13588

4969

8619

17581

6630

10951

2050

2045
Ukupno

765677

381622

384055

783479

391314

392165

0-4

43960

22948

21012

45054

23519

21535

5-9

43921

22912

21009

44627

23281

21346

10 - 14

44539

23223

21316

44451

23175

21276

15 - 19

45687

23700

21987

45668

23691

21977

20 - 24

47507

24397

23110

48048

24679

23369

25 - 29

48355

24843

23512

49318

25343

23975

30 - 34

47628

24493

23135

49524

25476

24048

35 - 39

45656

23471

22185

48263

24834

23429

40 - 44

48433

24766

23667

46021

23641

22380

45 - 49

49394

25252

24142

48572

24830

23742

50 - 54

50198

25769

24429

49183

25059

24124

55 - 59

50348

25409

24939

49581

25282

24299

60 - 64

49116

24196

24920

49160

24560

24600

65 - 69

42262

19975

22287

47182

22881

24301

70 - 74

35306

15878

19428

39629

18305

21324

75 - 79

29104

12716

16388

31587

13782

17805

80 - 84

23054

9567

13487

23267

9739

13528

85+

21209

8107

13102

24344

9237

15107

Zavod za statistiku Crne Gore

90

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.1.3.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Varijanta visokog fertiliteta: visok fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

2005

ensko

Svega

2010

Muko

ensko

2015

Ukupno

637128

313695

323433

642789

316630

326159

657895

324462

333433

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

41500
43234
46264
49672
51418
47387
43625
42130
44630
45143
42990
33431
26260
29991
22775
15541
7567
3570

21538
22356
23972
25447
26204
23696
21432
20920
22174
22752
21399
15758
11908
13610
10030
6504
2813
1182

19962
20878
22292
24225
25214
23691
22193
21210
22456
22391
21591
17673
14352
16381
12745
9037
4754
2388

39046
41207
43013
45805
48709
50692
46899
43207
41614
43846
43914
41193
31306
23807
25830
17723
10098
4880

20393
21374
22236
23750
24962
25739
23372
21153
20581
21659
21962
20199
14372
10433
11254
7439
4026
1726

18653
19833
20777
22055
23747
24953
23527
22054
21033
22187
21952
20994
16934
13374
14576
10284
6072
3154

42796
39225
41367
43381
46588
49302
51054
47003
43087
41229
42963
42368
38861
28698
20811
20528
11856
6778

22350
20474
21451
22372
24039
25227
25889
23388
21036
20318
21077
20892
18602
12754
8764
8539
4741
2549

20446
18751
19916
21009
22549
24075
25165
23615
22051
20911
21886
21476
20259
15944
12047
11989
7115
4229

2025

2020

2030

Ukupno

680098

336027

344071

705264

349241

356023

733013

363798

369215

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

45929
43297
39627
42257
45289
48092
50308
51564
47162
42943
40642
41702
40250
35900
25401
16895
14119
8721

23984
22598
20673
21815
23147
24804
25746
26136
23424
20925
19906
20184
19410
16687
10871
6799
5597
3321

21945
20699
18954
20442
22142
23288
24562
25428
23738
22018
20736
21518
20840
19213
14530
10096
8522
5400

48402
46551
43778
40638
44440
46993
49259
50974
51849
47105
42437
39605
39845
37459
32069
20967
11952
10941

25272
24292
22835
21089
22706
24019
25422
26089
26242
23362
20564
19156
18890
17585
14406
8596
4582
4134

23130
22259
20943
19549
21734
22974
23837
24885
25607
23743
21873
20449
20955
19874
17663
12371
7370
6807

50621
49089
47094
44882
42928
46229
48207
49972
51357
51867
46640
41486
38029
37351
33804
26886
15222
11349

26428
25612
24562
23293
22031
23626
24666
25796
26251
26222
23015
19872
18051
17270
15372
11617
5950
4164

24193
23477
22532
21589
20897
22603
23541
24176
25106
25645
23625
21614
19978
20081
18432
15269
9272
7185

Zavod za statistiku Crne Gore

91

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.1.3. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Varijanta visokog fertiliteta: visok fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035

Muko

ensko

2040

Ukupno

760494

378310

382184

786999

392414

394585

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

51796
51315
49642
48257
47202
44689
47412
48896
50361
51442
51433
45709
40010
35883
34058
28815
19985
13589

27041
26773
25889
25045
24250
22944
24256
25027
25967
26274
25883
22323
18845
16647
15283
12638
8256
4969

24755
24542
23753
23212
22952
21745
23156
23869
24394
25168
25550
23386
21165
19236
18775
16177
11729
8620

52667
52475
51862
50799
50643
48951
45827
48074
49266
50471
51104
50526
44255
37986
33038
29524
21950
17581

27497
27379
27047
26369
26033
25162
23554
24602
25195
26008
25993
25198
21300
17526
14907
12800
9214
6630

25170
25096
24815
24430
24610
23789
22273
23472
24071
24463
25111
25328
22955
20460
18131
16724
12736
10951

2050

2045
Ukupno

814823

407272

407551

845312

423578

421734

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

54898
53328
53014
53001
53175
52437
50078
46468
48433
49394
50198
50348
49116
42262
35306
29104
23054
21209

28661
27825
27648
27518
27354
26970
25768
23893
24766
25252
25769
25409
24196
19975
15878
12716
9567
8107

26237
25503
25366
25483
25821
25467
24310
22575
23667
24142
24429
24939
24920
22287
19428
16388
13487
13102

57826
55548
53853
54136
55347
54973
53593
50703
46828
48572
49183
49581
49160
47182
39629
31587
23267
24344

30190
28984
28085
28112
28486
28290
27594
26101
24061
24830
25059
25282
24560
22881
18305
13782
9739
9237

27636
26564
25768
26024
26861
26683
25999
24602
22767
23742
24124
24299
24600
24301
21324
17805
13528
15107

Zavod za statistiku Crne Gore

92

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.1.4.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Varijanta konstantnog fertiliteta: konstantan fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

2005
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

637128
41500
43234
46264
49672
51418
47387
43625
42130
44630
45143
42990
33431
26260
29991
22775
15541
7567
3570

313695
21538
22356
23972
25447
26204
23696
21432
20920
22174
22752
21399
15758
11908
13610
10030
6504
2813
1182

ensko

Svega

2010
323433
19962
20878
22292
24225
25214
23691
22193
21210
22456
22391
21591
17673
14352
16381
12745
9037
4754
2388

641274
37531
41207
43013
45805
48709
50692
46899
43207
41614
43846
43914
41193
31306
23807
25830
17723
10098
4880

315838
19601
21374
22236
23750
24962
25739
23372
21153
20581
21659
21962
20199
14372
10433
11254
7439
4026
1726

ensko

2015
325436
17930
19833
20777
22055
23747
24953
23527
22054
21033
22187
21952
20994
16934
13374
14576
10284
6072
3154

651831
38242
37715
41367
43381
46588
49302
51054
47003
43087
41229
42963
42368
38861
28698
20811
20528
11856
6778

2025

2020

Muko

321294
19971
19685
21451
22372
24039
25227
25889
23388
21036
20318
21077
20892
18602
12754
8764
8539
4741
2549

330537
18271
18030
19916
21009
22549
24075
25165
23615
22051
20911
21886
21476
20259
15944
12047
11989
7115
4229

2030

Ukupno

666418

328883

337535

681014

336576

344438

695168

344034

351134

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

38306
38752
38116
42257
45289
48092
50308
51564
47162
42943
40642
41702
40250
35900
25401
16895
14119
8720

20002
20225
19884
21815
23147
24804
25746
26136
23424
20925
19906
20184
19410
16687
10871
6799
5597
3321

18304
18527
18232
20442
22142
23288
24562
25428
23738
22018
20736
21518
20840
19213
14530
10096
8522
5399

37814
38939
39235
39131
44440
46993
49259
50974
51849
47105
42437
39605
39845
37459
32069
20967
11952
10941

19741
20316
20463
20303
22706
24019
25422
26089
26242
23362
20564
19156
18890
17585
14406
8596
4582
4134

18073
18623
18772
18828
21734
22974
23837
24885
25607
23743
21873
20449
20955
19874
17663
12371
7370
6807

36996
38517
39488
40345
41423
46229
48207
49972
51357
51867
46640
41486
38029
37351
33804
26886
15222
11349

19311
20090
20590
20925
21246
23626
24666
25796
26251
26222
23015
19872
18051
17270
15372
11617
5950
4164

17685
18427
18898
19420
20177
22603
23541
24176
25106
25645
23625
21614
19978
20081
18432
15269
9272
7185

Zavod za statistiku Crne Gore

93

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.1.4. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Varijanta konstantnog fertiliteta: konstantan fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035

Muko

ensko

2040

Ukupno

707014

350384

356630

716505

355613

360892

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

36114
37707
39077
40659
42676
43188
47412
48896
50361
51442
51433
45709
40010
35883
34058
28815
19985
13589

18849
19665
20372
21079
21889
22162
24256
25027
25967
26274
25883
22323
18845
16647
15283
12638
8256
4969

17265
18042
18705
19580
20787
21026
23156
23869
24394
25168
25550
23386
21165
19236
18775
16177
11729
8620

35581
36814
38264
40243
43061
44437
44330
48074
49266
50471
51104
50526
44255
37986
33038
29524
21950
17581

18572
19199
19946
20859
22079
22810
22775
24602
25195
26008
25993
25198
21300
17526
14907
12800
9214
6630

17009
17615
18318
19384
20982
21627
21555
23472
24071
24463
25111
25328
22955
20460
18131
16724
12736
10951

2050

2045
Ukupno

724950

360366

364584

733066

365011

368055

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

35408
36267
37363
39417
42641
44874
45579
44977
48433
49394
50198
50348
49116
42262
35306
29104
23054
21209

18481
18914
19475
20427
21859
23030
23427
23118
24766
25252
25769
25409
24196
19975
15878
12716
9567
8107

16927
17353
17888
18990
20782
21844
22152
21859
23667
24142
24429
24939
24920
22287
19428
16388
13487
13102

35300
36085
36800
38499
41792
44465
46054
46219
45347
48572
49183
49581
49160
47182
39629
31587
23267
24344

18424
18819
19180
19949
21416
22814
23670
23771
23293
24830
25059
25282
24560
22881
18305
13782
9739
9237

16876
17266
17620
18550
20376
21651
22384
22448
22054
23742
24124
24299
24600
24301
21324
17805
13528
15107

Zavod za statistiku Crne Gore

94

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.1.5.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Varijanta konstantnog mortaliteta: srednji fertilitet, konstantan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

2005
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

637128
41500
43234
46264
49672
51418
47387
43625
42130
44630
45143
42990
33431
26260
29991
22775
15541
7567
3570

313695
21538
22356
23972
25447
26204
23696
21432
20920
22174
22752
21399
15758
11908
13610
10030
6504
2813
1182

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

665838
41753
40784
38790
42254
45278
48066
50276
51525
47101
42835
40435
41306
39614
35052
24504
15888
12933
7444

328571
21804
21286
20235
21812
23139
24782
25721
26109
23384
20858
19780
19924
18968
16131
10365
6316
5090
2867

Zavod za statistiku Crne Gore

Svega

2010
323433
19962
20878
22292
24225
25214
23691
22193
21210
22456
22391
21591
17673
14352
16381
12745
9037
4754
2388

641163
38212
41206
43011
45805
48708
50687
46896
43203
41606
43828
43881
41136
31237
23730
25700
17566
10098
4653

315785
19957
21373
22235
23750
24961
25735
23369
21151
20577
21648
21942
20160
14324
10387
11184
7363
4026
1643

337267
19949
19498
18555
20442
22139
23284
24555
25416
23717
21977
20655
21382
20646
18921
14139
9572
7843
4577

680587
42615
42376
41266
39801
44424
46957
49209
50911
51743
46922
42107
39029
38871
36057
30268
19063
10352
8616

336288
22252
22111
21523
20650
22693
23988
25382
26043
26170
23246
20363
18781
18228
16663
13339
7643
3908
3305

95

Muko

ensko

2015
325378
18255
19833
20776
22055
23747
24952
23527
22052
21029
22180
21939
20976
16913
13343
14516
10203
6072
3010

651409
40282
38388
41368
43380
46581
49288
51039
46987
43059
41176
42849
42159
38550
28364
20434
19889
11421
6195

2025

2020
Ukupno

ensko

321078
21038
20036
21451
22371
24033
25215
25877
23377
21018
20285
21008
20752
18384
12543
8561
8229
4557
2343

330331
19244
18352
19917
21009
22548
24073
25162
23610
22041
20891
21841
21407
20166
15821
11873
11660
6864
3852

2030
344299
20363
20265
19743
19151
21731
22969
23827
24868
25573
23676
21744
20248
20643
19394
16929
11420
6444
5311

694974
43163
43303
42921
42368
42077
46183
48140
49882
51204
51589
46144
40662
36751
35421
31155
23525
12435
8051

343793
22535
22590
22382
21978
21581
23588
24612
25729
26146
26042
22709
19341
17189
16018
13785
9842
4726
3000

351181
20628
20713
20539
20390
20496
22595
23528
24153
25058
25547
23435
21321
19562
19403
17370
13683
7709
5051

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.1.5. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Varijanta konstantnog mortaliteta: srednji fertilitet, konstantan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

706774
43146
43857
43859
44084
44677
43801
47327
48782
50165
51083
50737
44547
38293
33504
30638
24229
15321
8724

350084
22526
22877
22868
22863
22924
22463
24189
24942
25832
26040
25447
21568
17701
15110
13254
10180
6084
3216

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

724349
43714
43714
44370
45547
47375
48200
47465
45484
48157
48888
49208
48508
46069
38204
30219
22580
15539
11108

Zavod za statistiku Crne Gore

359838
22824
22803
23132
23622
24315
24733
24373
23344
24572
24916
25133
24189
22123
17350
12879
9240
6050
4240

ensko

2040
356690
20620
20980
20991
21221
21753
21338
23138
23840
24333
25043
25290
22979
20592
18394
17384
14049
9237
5508

715967
43050
43827
44407
45015
46454
46382
44900
47934
49032
50034
50257
48964
41928
34916
28990
23850
15776
10251

355150
22477
22861
23152
23346
23837
23801
23044
24497
25032
25718
25455
24169
19738
15561
12505
9787
6296
3874

360817
20573
20966
21255
21669
22617
22581
21856
23437
24000
24316
24802
24795
22190
19355
16485
14063
9480
6377

2050

2045
Ukupno

Muko

364511
20890
20911
21238
21925
23060
23467
23092
22140
23585
23972
24075
24319
23946
20854
17340
13340
9489
6868

96

732692
44752
44365
44239
45494
47877
49119
49309
48027
45703
47992
48063
47481
45645
41952
33040
23541
14711
11382

364488
23366
23143
23062
23595
24573
25205
25321
24664
23419
24444
24342
23878
22151
19448
14363
9512
5712
4290

368204
21386
21222
21177
21899
23304
23914
23988
23363
22284
23548
23721
23603
23494
22504
18677
14029
8999
7092

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.1.6.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Konstantna varijanta: konstantan fertilitet, konstantan mortalitet, konstantne migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

2005
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

637128
41500
43234
46264
49672
51418
47387
43625
42130
44630
45143
42990
33431
26260
29991
22775
15541
7567
3570

313695
21538
22356
23972
25447
26204
23696
21432
20920
22174
22752
21399
15758
11908
13610
10030
6504
2813
1182

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

637957
35894
37212
37406
41451
42353
44195
46620
48871
45715
42180
40175
41164
39447
34783
24329
15815
12950
7397

312748
18727
19414
19502
21470
21859
22712
23482
24251
22273
20211
19575
19840
18935
16017
10266
6261
5082
2871

Zavod za statistiku Crne Gore

Svega

2010
323433
19962
20878
22292
24225
25214
23691
22193
21210
22456
22391
21591
17673
14352
16381
12745
9037
4754
2388

641298
37643
41337
43150
46452
48666
50138
46613
43174
41730
44007
44057
41190
31283
23730
25739
17618
10098
4673

315282
19642
21450
22298
24044
24921
25378
23078
20954
20623
21698
22066
20177
14343
10373
11170
7380
4025
1662

325209
17167
17798
17904
19981
20494
21483
23138
24620
23442
21969
20600
21324
20512
18766
14063
9554
7868
4526

630328
33817
35743
37132
37605
40467
41106
43432
46154
48414
45078
41178
38507
38495
35628
29877
18866
10302
8527

308558
17642
18646
19358
19582
20961
21057
22100
22990
23916
21795
19605
18457
18056
16517
13159
7551
3873
3293

97

Muko

ensko

2015
326016
18001
19887
20852
22408
23745
24760
23535
22220
21107
22309
21991
21013
16940
13357
14569
10238
6073
3011

641626
37365
37486
41256
43342
45456
47395
49352
46145
42770
41152
42954
42208
38504
28285
20397
19915
11455
6189

2025

2020
Ukupno

ensko

314988
19497
19558
21394
22373
23524
24101
24751
22588
20658
20177
21043
20806
18364
12503
8509
8215
4568
2359

326638
17868
17928
19862
20969
21932
23294
24601
23557
22112
20975
21911
21402
20140
15782
11888
11700
6887
3830

2030
321770
16175
17097
17774
18023
19506
20049
21332
23164
24498
23283
21573
20050
20439
19111
16718
11315
6429
5234

619116
31608
33668
35662
37331
36631
39226
40356
42984
45721
47734
43999
39480
36014
34790
30589
23120
12302
7901

302517
16488
17562
18589
19438
19079
20163
20454
21621
22671
23406
21137
18486
16799
15746
13567
9674
4668
2969

316599
15120
16106
17073
17893
17552
19063
19902
21363
23050
24328
22862
20994
19215
19044
17022
13446
7634
4932

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.1.6. / nastavak /
Crna Gora
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Konstantna varijanta: konstantan fertilitet, konstantan mortalitet, konstantne migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

603693
29591
31461
33590
35865
36358
35405
38484
39922
42577
45080
46583
42178
36943
32553
29893
23665
15052
8493

294454
15433
16408
17507
18672
18936
18293
19566
19985
21315
22185
22697
19932
16825
14649
12931
9977
5980
3163

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

564115
26666
27855
29375
31592
32831
33674
34406
34278
37700
38996
40973
42169
41758
35690
28761
21677
15079
10635

Zavod za statistiku Crne Gore

274313
13904
14523
15304
16440
17096
17390
17564
17258
18828
19273
20231
20293
19484
15826
12057
8848
5877
4117

ensko

2040
309239
14158
15053
16083
17193
17422
17112
18918
19937
21262
22895
23886
22246
20118
17904
16962
13688
9072
5330

584870
27993
29449
31386
33794
34896
35133
34679
38062
39546
41981
43996
44648
39456
33421
27982
23146
15404
9898

284816
14597
15356
16355
17590
18173
18150
17707
19104
19700
20856
21517
21404
18141
14674
12032
9506
6171
3783

300054
13396
14093
15031
16204
16723
16983
16972
18958
19846
21125
22479
23244
21315
18747
15950
13640
9233
6115

2050

2045
Ukupno

Muko

289802
12762
13332
14071
15152
15735
16284
16842
17020
18872
19723
20742
21876
22274
19864
16704
12829
9202
6518

98

542042
25331
26528
27781
29584
30635
31619
32956
34008
33949
37177
38062
39267
39436
37763
30708
22301
14124
10813

263245
13205
13830
14471
15392
15951
16320
16810
17117
17003
18417
18698
19080
18473
17003
13008
8864
5470
4133

278797
12126
12698
13310
14192
14684
15299
16146
16891
16946
18760
19364
20187
20963
20760
17700
13437
8654
6680

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.1.7.
Crna Gora
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Varijanta nultog migracionog salda: srednji fertilitet, oekivan mortalitet, nulti migracioni saldo
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

2005
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

637128
41500
43234
46264
49672
51418
47387
43625
42130
44630
45143
42990
33431
26260
29991
22775
15541
7567
3570

313695
21538
22356
23972
25447
26204
23696
21432
20920
22174
22752
21399
15758
11908
13610
10030
6504
2813
1182

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

660593
40379
40140
38603
41362
43047
45932
49176
50779
46591
42475
40264
41400
39970
35651
25251
16813
14109
8651

326499
21095
20965
20159
21447
22222
23725
25084
25751
23160
20689
19724
20074
19311
16600
10822
6774
5594
3303

Zavod za statistiku Crne Gore

Svega

2010
323433
19962
20878
22292
24225
25214
23691
22193
21210
22456
22391
21591
17673
14352
16381
12745
9037
4754
2388

645659
38690
41433
43205
46213
49537
51226
47199
43398
41768
43974
43995
41228
31341
23855
25865
17745
10098
4889

318215
20214
21496
22338
23935
25347
26060
23564
21282
20683
21753
22016
20216
14385
10453
11269
7448
4025
1731

334094
19284
19175
18444
19915
20825
22207
24092
25028
23431
21786
20540
21326
20659
19051
14429
10039
8515
5348

665844
39634
40319
40114
38563
41259
42906
45767
48943
50397
46009
41592
38942
39300
36966
31677
20747
11892
10817

329682
20705
21058
20948
20131
21371
22117
23608
24925
25496
22784
20131
18850
18686
17407
14271
8529
4565
4100

99

Muko

ensko

2015
327444
18476
19937
20867
22278
24190
25166
23635
22116
21085
22221
21979
21012
16956
13402
14596
10297
6073
3158

653685
40201
38630
41406
43158
46090
49359
51027
46960
43043
41186
42925
42305
38787
28657
20808
20516
11871
6756

2025

2020
Ukupno

ensko

322581
21003
20176
21479
22304
23843
25214
25920
23404
21050
20310
21087
20879
18577
12742
8766
8536
4747
2544

331104
19198
18454
19927
20854
22247
24145
25107
23556
21993
20876
21838
21426
20210
15915
12042
11980
7124
4212

2030
336162
18929
19261
19166
18432
19888
20789
22159
24018
24901
23225
21461
20092
20614
19559
17406
12218
7327
6717

669807
38584
39577
40292
40072
38469
41130
42759
45559
48594
49801
45116
40341
37131
36591
33153
26421
15061
11156

332205
20156
20671
21041
20919
20062
21276
22013
23465
24692
25106
22213
19313
17661
16991
15145
11464
5904
4113

337602
18428
18906
19251
19153
18407
19854
20746
22094
23902
24695
22903
21028
19470
19600
18008
14957
9157
7043

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.1.7. / nastavak /
Crna Gora
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Varijanta nultog migracionog salda: srednji fertilitet, oekivan mortalitet, nulti migracioni saldo
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

671247
37339
38529
39551
40252
39979
38354
40995
42572
45249
48053
48902
43872
38638
34792
33151
28101
19638
13280

333494
19505
20123
20654
21013
20851
19977
21180
21885
23256
24336
24521
21391
18210
16198
14961
12398
8148
4887

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

668331
35906
36239
37265
38467
39424
40054
39747
38081
40577
41891
44100
46198
46040
40034
33664
27868
22303
20473

Zavod za statistiku Crne Gore

333286
18755
18926
19460
20082
20564
20870
20683
19786
20895
21428
22492
23108
22635
18938
15188
12254
9324
7898

ensko

2040
337753
17834
18406
18897
19239
19128
18377
19815
20687
21993
23717
24381
22481
20428
18594
18190
15703
11490
8393

670201
36287
37287
38504
39510
40161
39866
38234
40823
42299
44779
47256
47677
42193
36441
31826
28570
21401
17087

333575
18954
19473
20107
20626
20947
20768
19892
21062
21700
22943
23814
23705
20299
16845
14433
12475
9039
6493

336626
17333
17814
18397
18884
19214
19098
18342
19761
20599
21836
23442
23972
21894
19596
17393
16095
12362
10594

2050

2045
Ukupno

Muko

335045
17151
17313
17805
18385
18860
19184
19064
18295
19682
20463
21608
23090
23405
21096
18476
15614
12979
12575

100

666490
35689
35859
36218
37228
38386
39328
39941
39596
37865
40215
41318
43226
44804
43948
37318
29949
22272
23330

333080
18641
18728
18913
19435
20023
20494
20790
20579
19639
20652
21046
21907
22205
21297
17273
13126
9384
8948

333410
17048
17131
17305
17793
18363
18834
19151
19017
18226
19563
20272
21319
22599
22651
20045
16823
12888
14382

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.2.1.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Varijanta niskog fertiliteta: nizak fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2005

Muko

ensko

Svega

2010

Muko

ensko

2015

Ukupno

197306

98549

98757

191182

95590

95592

188947

94614

94333

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

13305
13860
15139
16334
16331
14169
12815
12760
13516
13322
11915
9279
8536
9864
7493
5216
2324
1128

6946
7129
7749
8290
8487
7377
6571
6622
7045
7022
6041
4411
3783
4403
3261
2144
860
408

6359
6731
7390
8044
7844
6792
6244
6138
6471
6300
5874
4868
4753
5461
4232
3072
1464
720

10660
12837
13487
14322
14614
15096
13401
12300
12300
13018
12780
11279
8590
7610
8327
5746
3346
1469

5574
6702
6938
7389
7519
7791
6927
6264
6348
6713
6672
5635
3983
3269
3585
2403
1333
545

5086
6135
6549
6933
7095
7305
6474
6036
5952
6305
6108
5644
4607
4341
4742
3343
2013
924

10301
10500
12716
13223
13728
14142
14786
13182
12087
12033
12641
12222
10567
7785
6549
6549
3803
2133

5385
5490
6640
6817
7122
7249
7602
6792
6134
6169
6465
6295
5160
3507
2713
2709
1537
828

4916
5010
6076
6406
6606
6893
7184
6390
5953
5864
6176
5927
5407
4278
3836
3840
2266
1305

2025

2020

2030

Ukupno

188853

94714

94139

188971

94894

94077

188980

94942

94038

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

9793
10312
10514
12748
13286
13768
14146
14746
13098
11950
11785
12191
11543
9681
6811
5273
4471
2737

5120
5391
5496
6650
6832
7133
7243
7572
6736
6041
6000
6155
5825
4603
2965
2097
1781
1074

4673
4921
5018
6098
6454
6635
6903
7174
6362
5909
5785
6036
5718
5078
3846
3176
2690
1663

9119
9865
10370
10630
13004
13478
13886
14187
14715
12998
11749
11422
11588
10666
8576
5587
3712
3419

4766
5156
5420
5543
6752
6925
7191
7260
7545
6667
5904
5746
5740
5253
3952
2339
1416
1319

4353
4709
4950
5087
6252
6553
6695
6927
7170
6331
5845
5676
5848
5413
4624
3248
2296
2100

8301
9229
9951
10540
10979
13270
13651
13972
14203
14635
12809
11437
10920
10806
9567
7160
4043
3507

4335
4821
5200
5490
5689
6889
7014
7232
7257
7489
6537
5685
5398
5231
4575
3181
1621
1298

3966
4408
4751
5050
5290
6381
6637
6740
6946
7146
6272
5752
5522
5575
4992
3979
2422
2209

Zavod za statistiku Crne Gore

101

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.2.1. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Varijanta niskog fertiliteta: nizak fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035

Muko

ensko

2040

Ukupno

188240

94548

93692

186669

93713

92956

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

7624
8414
9317
10135
10902
11249
13439
13735
13994
14149
14444
12504
10991
10258
9811
8121
5317
3836

3981
4393
4867
5277
5639
5830
6978
7055
7232
7217
7356
6320
5378
4965
4618
3754
2261
1427

3643
4021
4450
4858
5263
5419
6461
6680
6762
6932
7088
6184
5613
5293
5193
4367
3056
2409

7182
7734
8503
9502
10520
11171
11415
13522
13757
13953
13996
14137
12063
10393
9407
8469
6175
4770

3751
4037
4439
4945
5438
5779
5919
7019
7058
7200
7107
7138
6016
4989
4436
3860
2737
1845

3431
3697
4064
4557
5082
5392
5496
6503
6699
6753
6889
6999
6047
5404
4971
4609
3438
2925

2050

2045
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

184462
6801
7287
7822
8689
9887
10802
11340
11502
13545
13724
13823
13743
13698
11479
9624
8251
6602
5843

Zavod za statistiku Crne Gore

92546
3552
3805
4082
4518
5108
5588
5870
5963
7023
7032
7103
6925
6838
5630
4510
3775
2885
2339

91916
3249
3482
3740
4171
4779
5214
5470
5539
6522
6692
6720
6818
6860
5849
5114
4476
3717
3504

102

181885
6466
6907
7372
8004
9072
10177
10985
11426
11536
13519
13611
13611
13381
13120
10726
8578
6586
6808

91207
3377
3607
3847
4159
4678
5262
5688
5915
5975
7001
6948
6948
6679
6453
5149
3907
2891
2723

90678
3089
3300
3525
3845
4394
4915
5297
5511
5561
6518
6663
6663
6702
6667
5577
4671
3695
4085

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.2.2.
Pojekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Varijanta srednjeg fertiliteta: srednji fertilitet, oekivani mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2005

Muko

ensko

Svega

2010

Muko

ensko

2015

Ukupno

197306

98549

98757

191624

95821

95803

190704

95533

95171

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

13305
13860
15139
16334
16331
14169
12815
12760
13516
13322
11915
9279
8536
9864
7493
5216
2324
1128

6946
7129
7749
8290
8487
7377
6571
6622
7045
7022
6041
4411
3783
4403
3261
2144
860
408

6359
6731
7390
8044
7844
6792
6244
6138
6471
6300
5874
4868
4753
5461
4232
3072
1464
720

11102
12837
13487
14322
14614
15096
13401
12300
12300
13018
12780
11279
8590
7610
8327
5746
3347
1468

5805
6702
6938
7389
7519
7791
6927
6264
6348
6713
6672
5635
3983
3269
3585
2403
1334
544

5297
6135
6549
6933
7095
7305
6474
6036
5952
6305
6108
5644
4607
4341
4742
3343
2013
924

11618
10940
12716
13223
13728
14142
14786
13182
12087
12033
12641
12222
10567
7785
6549
6549
3803
2133

6074
5720
6640
6817
7122
7249
7602
6792
6134
6169
6465
6295
5160
3507
2713
2709
1537
828

5544
5220
6076
6406
6606
6893
7184
6390
5953
5864
6176
5927
5407
4278
3836
3840
2266
1305

2025

2020

2030

Ukupno

192779

96767

96012

195887

98510

97377

199667

100526

99141

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

11966
11626
10953
12748
13286
13768
14146
14746
13098
11950
11785
12191
11543
9681
6811
5273
4471
2737

6256
6078
5726
6650
6832
7133
7243
7572
6736
6041
6000
6155
5825
4603
2965
2097
1781
1074

5710
5548
5227
6098
6454
6635
6903
7174
6362
5909
5785
6036
5718
5078
3846
3176
2690
1663

12112
12035
11684
11069
13004
13478
13886
14187
14715
12998
11749
11422
11588
10666
8576
5587
3712
3419

6330
6291
6107
5773
6752
6925
7191
7260
7545
6667
5904
5746
5740
5253
3952
2339
1416
1319

5782
5744
5577
5296
6252
6553
6695
6927
7170
6331
5845
5676
5848
5413
4624
3248
2296
2100

12083
12217
12119
11851
11417
13270
13651
13972
14203
14635
12809
11437
10920
10806
9567
7160
4043
3507

6311
6382
6333
6175
5918
6889
7014
7232
7257
7489
6537
5685
5398
5231
4575
3181
1621
1298

5772
5835
5786
5676
5499
6381
6637
6740
6946
7146
6272
5752
5522
5575
4992
3979
2422
2209

Zavod za statistiku Crne Gore

103

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.2.2. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Varijanta srednjeg fertiliteta: srednji fertilitet, oekivani mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

203131
11838
12192
12304
12303
12210
11685
13439
13735
13994
14149
14444
12504
10991
10258
9811
8121
5317
3836

102325
6182
6366
6427
6410
6322
6057
6978
7055
7232
7217
7356
6320
5378
4965
4618
3754
2261
1427

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

208538
11628
11691
12027
12462
12864
12958
12641
11935
13545
13724
13823
13743
13698
11479
9624
8251
6602
5843

Zavod za statistiku Crne Gore

105113
6073
6105
6278
6488
6661
6712
6548
6188
7023
7032
7103
6925
6838
5630
4510
3775
2885
2339

ensko

2040
100806
5656
5826
5877
5893
5888
5628
6461
6680
6762
6932
7088
6184
5613
5293
5193
4367
3056
2409

205949
11591
11942
12279
12486
12682
12477
11850
13522
13757
13953
13996
14137
12063
10393
9407
8469
6175
4770

103781
6054
6235
6411
6503
6567
6460
6146
7019
7058
7200
7107
7138
6016
4989
4436
3860
2737
1845

102168
5537
5707
5868
5983
6115
6017
5704
6503
6699
6753
6889
6999
6047
5404
4971
4609
3438
2925

2050

2045
Ukupno

Muko

103425
5555
5586
5749
5974
6203
6246
6093
5747
6522
6692
6720
6818
6860
5849
5114
4476
3717
3504

104

211286
11831
11729
11774
12205
12836
13146
13135
12723
11967
13519
13611
13611
13381
13120
10726
8578
6586
6808

106550
6179
6125
6146
6352
6642
6810
6808
6590
6199
7001
6948
6948
6679
6453
5149
3907
2891
2723

104736
5652
5604
5628
5853
6194
6336
6327
6133
5768
6518
6663
6663
6702
6667
5577
4671
3695
4085

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.2.3.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Varijanta visokog fertiliteta: visok fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2005
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

197306
13305
13860
15139
16334
16331
14169
12815
12760
13516
13322
11915
9279
8536
9864
7493
5216
2324
1128

98549
6946
7129
7749
8290
8487
7377
6571
6622
7045
7022
6041
4411
3783
4403
3261
2144
860
408

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

194894
13137
12333
11190
12748
13286
13768
14146
14746
13098
11950
11785
12191
11543
9681
6811
5273
4471
2737

97873
6868
6448
5850
6650
6832
7133
7243
7572
6736
6041
6000
6155
5825
4603
2965
2097
1781
1074

Zavod za statistiku Crne Gore

ensko

Svega

2010
98757
6359
6731
7390
8044
7844
6792
6244
6138
6471
6300
5874
4868
4753
5461
4232
3072
1464
720

191861
11339
12837
13487
14322
14614
15096
13401
12300
12300
13018
12780
11279
8590
7610
8327
5746
3347
1468

95945
5929
6702
6938
7389
7519
7791
6927
6264
6348
6713
6672
5635
3983
3269
3585
2403
1334
544

97021
6269
5885
5340
6098
6454
6635
6903
7174
6362
5909
5785
6036
5718
5078
3846
3176
2690
1663

199614
13727
13205
12390
11305
13004
13478
13886
14187
14715
12998
11749
11422
11588
10666
8576
5587
3712
3419

100457
7174
6902
6476
5896
6752
6925
7191
7260
7545
6667
5904
5746
5740
5253
3952
2339
1416
1319

105

Muko

ensko

2015
95916
5410
6135
6549
6933
7095
7305
6474
6036
5952
6305
6108
5644
4607
4341
4742
3343
2013
924

191648
12326
11176
12716
13223
13728
14142
14786
13182
12087
12033
12641
12222
10567
7785
6549
6549
3803
2133

2025

2020
Ukupno

Muko

96026
6444
5843
6640
6817
7122
7249
7602
6792
6134
6169
6465
6295
5160
3507
2713
2709
1537
828

95622
5882
5333
6076
6406
6606
6893
7184
6390
5953
5864
6176
5927
5407
4278
3836
3840
2266
1305

2030
99157
6553
6303
5914
5409
6252
6553
6695
6927
7170
6331
5845
5676
5848
5413
4624
3248
2296
2100

205454
14146
13829
13288
12558
11653
13270
13651
13972
14203
14635
12809
11437
10920
10806
9567
7160
4043
3507

103551
7389
7225
6944
6545
6041
6889
7014
7232
7257
7489
6537
5685
5398
5231
4575
3181
1621
1298

101903
6757
6604
6344
6013
5612
6381
6637
6740
6946
7146
6272
5752
5522
5575
4992
3979
2422
2209

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.2.3. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Varijanta visokog fertiliteta: visok fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

211258
14189
14251
13915
13469
12915
11920
13439
13735
13994
14149
14444
12504
10991
10258
9811
8121
5317
3836

106571
7410
7442
7269
7019
6690
6180
6978
7055
7232
7217
7356
6320
5378
4965
4618
3754
2261
1427

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

222176
14595
14257
14374
14517
14470
14120
13342
12169
13545
13724
13823
13743
13698
11479
9624
8251
6602
5843

Zavod za statistiku Crne Gore

112232
7623
7445
7503
7561
7499
7318
6913
6310
7023
7032
7103
6925
6838
5630
4510
3775
2885
2339

ensko

2040
104687
6779
6809
6646
6450
6225
5740
6461
6680
6762
6932
7088
6184
5613
5293
5193
4367
3056
2409

216637
14162
14290
14337
14096
13847
13179
12084
13522
13757
13953
13996
14137
12063
10393
9407
8469
6175
4770

109362
7397
7461
7486
7344
7175
6826
6268
7019
7058
7200
7107
7138
6016
4989
4436
3860
2737
1845

107275
6765
6829
6851
6752
6672
6353
5816
6503
6699
6753
6889
6999
6047
5404
4971
4609
3438
2925

2050

2045
Ukupno

Muko

109944
6972
6812
6871
6956
6971
6802
6429
5859
6522
6692
6720
6818
6860
5849
5114
4476
3717
3504

106

228362
15294
14691
14338
14549
14887
14749
14294
13421
12199
13519
13611
13611
13381
13120
10726
8578
6586
6808

115463
7988
7672
7485
7576
7712
7646
7412
6953
6320
7001
6948
6948
6679
6453
5149
3907
2891
2723

112899
7306
7019
6853
6973
7175
7103
6882
6468
5879
6518
6663
6663
6702
6667
5577
4671
3695
4085

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.2.4.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Varijanta konstantnog fertiliteta: konstantan fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2005
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

197306
13305
13860
15139
16334
16331
14169
12815
12760
13516
13322
11915
9279
8536
9864
7493
5216
2324
1128

98549
6946
7129
7749
8290
8487
7377
6571
6622
7045
7022
6041
4411
3783
4403
3261
2144
860
408

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

191350
11168
11155
10793
12748
13286
13768
14146
14746
13098
11950
11785
12191
11543
9681
6811
5273
4471
2737

96020
5839
5832
5642
6650
6832
7133
7243
7572
6736
6041
6000
6155
5825
4603
2965
2097
1781
1074

Zavod za statistiku Crne Gore

ensko

Svega

2010
98757
6359
6731
7390
8044
7844
6792
6244
6138
6471
6300
5874
4868
4753
5461
4232
3072
1464
720

191462
10940
12837
13487
14322
14614
15096
13401
12300
12300
13018
12780
11279
8590
7610
8327
5746
3347
1468

95736
5720
6702
6938
7389
7519
7791
6927
6264
6348
6713
6672
5635
3983
3269
3585
2403
1334
544

95330
5329
5323
5151
6098
6454
6635
6903
7174
6362
5909
5785
6036
5718
5078
3846
3176
2690
1663

193344
10998
11238
11212
10909
13004
13478
13886
14187
14715
12998
11749
11422
11588
10666
8576
5587
3712
3419

97180
5748
5874
5860
5689
6752
6925
7191
7260
7545
6667
5904
5746
5740
5253
3952
2339
1416
1319

107

Muko

ensko

2015
95726
5220
6135
6549
6933
7095
7305
6474
6036
5952
6305
6108
5644
4607
4341
4742
3343
2013
924

190071
11145
10780
12716
13223
13728
14142
14786
13182
12087
12033
12641
12222
10567
7785
6549
6549
3803
2133

2025

2020
Ukupno

Muko

95202
5827
5636
6640
6817
7122
7249
7602
6792
6134
6169
6465
6295
5160
3507
2713
2709
1537
828

94869
5318
5144
6076
6406
6606
6893
7184
6390
5953
5864
6176
5927
5407
4278
3836
3840
2266
1305

2030
96164
5250
5364
5352
5220
6252
6553
6695
6927
7170
6331
5845
5676
5848
5413
4624
3248
2296
2100

195689
10643
11105
11323
11381
11257
13270
13651
13972
14203
14635
12809
11437
10920
10806
9567
7160
4043
3507

98448
5559
5801
5917
5930
5834
6889
7014
7232
7257
7489
6537
5685
5398
5231
4575
3181
1621
1298

97241
5084
5304
5406
5451
5423
6381
6637
6740
6946
7146
6272
5752
5522
5575
4992
3979
2422
2209

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.2.4. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Varijanta konstantnog fertiliteta: konstantan fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

197514
10198
10752
11193
11506
11741
11525
13439
13735
13994
14149
14444
12504
10991
10258
9811
8121
5317
3836

99392
5325
5614
5847
5994
6077
5974
6978
7055
7232
7217
7356
6320
5378
4965
4618
3754
2261
1427

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

199393
9771
10002
10390
11025
11756
12165
12175
11777
13545
13724
13823
13743
13698
11479
9624
8251
6602
5843

Zavod za statistiku Crne Gore

100340
5103
5223
5423
5738
6083
6299
6305
6106
7023
7032
7103
6925
6838
5630
4510
3775
2885
2339

ensko

2040
98122
4873
5138
5346
5512
5664
5551
6461
6680
6762
6932
7088
6184
5613
5293
5193
4367
3056
2409

198649
9900
10304
10841
11376
11887
12008
11691
13522
13757
13953
13996
14137
12063
10393
9407
8469
6175
4770

99969
5171
5379
5660
5924
6152
6215
6063
7019
7058
7200
7107
7138
6016
4989
4436
3860
2737
1845

98680
4729
4925
5181
5452
5735
5793
5628
6503
6699
6753
6889
6999
6047
5404
4971
4609
3438
2925

2050

2045
Ukupno

Muko

99053
4668
4779
4967
5287
5673
5866
5870
5671
6522
6692
6720
6818
6860
5849
5114
4476
3717
3504

108

200023
9698
9874
10085
10569
11402
12041
12346
12258
11810
13519
13611
13611
13381
13120
10726
8578
6586
6808

100673
5065
5156
5264
5498
5894
6234
6397
6348
6118
7001
6948
6948
6679
6453
5149
3907
2891
2723

99350
4633
4718
4821
5071
5508
5807
5949
5910
5692
6518
6663
6663
6702
6667
5577
4671
3695
4085

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.2.5.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Varijanta konstantnog mortaliteta: srednji fertilitet, konstantan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2005
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

197306
13305
13860
15139
16334
16331
14169
12815
12760
13516
13322
11915
9279
8536
9864
7493
5216
2324
1128

98549
6946
7129
7749
8290
8487
7377
6571
6622
7045
7022
6041
4411
3783
4403
3261
2144
860
408

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

190474
11945
11612
10949
12747
13283
13765
14138
14729
13074
11921
11735
12074
11351
9411
6501
4907
4052
2280

95658
6250
6075
5726
6650
6830
7131
7237
7561
6723
6021
5963
6071
5686
4436
2806
1940
1622
930

Zavod za statistiku Crne Gore

ensko

Svega

2010
98757
6359
6731
7390
8044
7844
6792
6244
6138
6471
6300
5874
4868
4753
5461
4232
3072
1464
720

191342
11098
12837
13487
14322
14614
15096
13400
12298
12297
13014
12772
11262
8570
7580
8273
5689
3347
1386

95689
5804
6702
6938
7389
7519
7791
6926
6263
6347
6710
6666
5623
3969
3253
3559
2378
1334
518

94816
5695
5537
5223
6097
6453
6634
6901
7168
6351
5900
5772
6003
5665
4975
3695
2967
2430
1350

192088
12081
12011
11671
11064
12999
13474
13875
14164
14673
12947
11672
11257
11295
10200
7969
4987
3151
2598

96644
6321
6284
6105
5771
6749
6922
7182
7245
7521
6632
5848
5628
5531
4955
3619
2064
1207
1060

109

Muko

ensko

2015
95653
5294
6135
6549
6933
7095
7305
6474
6035
5950
6304
6106
5639
4601
4327
4714
3311
2013
868

189607
11605
10934
12717
13223
13726
14140
14781
13174
12076
12019
12614
12159
10479
7675
6397
6317
3648
1923

2025

2020
Ukupno

Muko

95011
6070
5718
6641
6817
7120
7248
7598
6787
6128
6159
6445
6250
5097
3443
2640
2608
1479
763

94596
5535
5216
6076
6406
6606
6892
7183
6387
5948
5860
6169
5909
5382
4232
3757
3709
2169
1160

2030
95444
5760
5727
5566
5293
6250
6552
6693
6919
7152
6315
5824
5629
5764
5245
4350
2923
1944
1538

194032
12043
12182
12097
11837
11407
13265
13636
13940
14148
14555
12691
11213
10543
10166
8638
6109
3199
2363

97710
6299
6373
6329
6172
5913
6886
7002
7210
7225
7434
6451
5526
5130
4824
4045
2665
1284
942

96322
5744
5809
5768
5665
5494
6379
6634
6730
6923
7121
6240
5687
5413
5342
4593
3444
1915
1421

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.2.5. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Varijanta konstantnog mortaliteta: srednji fertilitet, konstantan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

195339
11785
12146
12271
12278
12192
11673
13420
13697
13926
14047
14268
12190
10511
9494
8621
6619
3914
2287

98386
6164
6353
6420
6403
6315
6051
6963
7029
7192
7149
7231
6096
5040
4476
3941
2980
1657
926

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

196001
11544
11619
11971
12415
12822
12921
12601
11885
13455
13579
13566
13244
12841
10287
8037
6179
4234
2801

Zavod za statistiku Crne Gore

98681
6039
6079
6261
6474
6646
6696
6524
6156
6967
6935
6926
6578
6233
4853
3593
2695
1805
1221

ensko

2040
96953
5621
5793
5851
5875
5877
5622
6457
6668
6734
6898
7037
6094
5471
5018
4680
3639
2257
1361

195841
11525
11884
12235
12451
12651
12452
11825
13477
13678
13828
13782
13705
11422
9470
8055
6610
4237
2554

98625
6029
6216
6400
6494
6555
6449
6129
6988
7010
7116
6958
6833
5561
4398
3657
2903
1853
1076

97216
5496
5668
5835
5957
6096
6003
5696
6489
6668
6712
6824
6872
5861
5072
4398
3707
2384
1478

2050

2045
Ukupno

Muko

97320
5505
5540
5710
5941
6176
6225
6077
5729
6488
6644
6640
6666
6608
5434
4444
3484
2429
1580

110

196145
11726
11637
11703
12147
12781
13095
13080
12654
11873
13354
13317
13036
12418
11569
8726
6169
3959
2901

98734
6134
6088
6121
6333
6621
6788
6777
6548
6142
6891
6749
6548
6004
5440
3966
2648
1676
1260

97411
5592
5549
5582
5814
6160
6307
6303
6106
5731
6463
6568
6488
6414
6129
4760
3521
2283
1641

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.2.6.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Konstantna varijanta: konstantan fertilitet, konstantan mortalitet, konstantne migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2005
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

197306
13305
13860
15139
16334
16331
14169
12815
12760
13516
13322
11915
9279
8536
9864
7493
5216
2324
1128

98549
6946
7129
7749
8290
8487
7377
6571
6622
7045
7022
6041
4411
3783
4403
3261
2144
860
408

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

174860
9712
10487
10962
12714
11712
11124
11552
12510
11711
11057
11226
11846
11235
9314
6447
4897
4075
2279

87049
5059
5483
5731
6699
6183
5809
5800
6237
5794
5424
5668
5969
5623
4358
2754
1909
1621
928

Zavod za statistiku Crne Gore

ensko

Svega

2010
98757
6359
6731
7390
8044
7844
6792
6244
6138
6471
6300
5874
4868
4753
5461
4232
3072
1464
720

191282
11183
13161
13778
14772
14626
14377
13036
12084
12162
13045
12792
11266
8624
7599
8305
5727
3346
1399

95434
5829
6889
7086
7601
7529
7446
6679
6061
6242
6754
6688
5604
3986
3239
3559
2387
1333
522

87811
4653
5004
5231
6015
5529
5315
5752
6273
5917
5633
5558
5877
5612
4956
3693
2988
2454
1351

164703
8629
9575
10406
10600
11016
9773
10004
10829
11916
11271
10589
10607
11006
9993
7828
4930
3145
2586

81843
4493
5006
5440
5587
5945
5153
5121
5296
5862
5528
5142
5252
5402
4840
3522
2015
1187
1052

111

Muko

ensko

2015
95848
5354
6272
6692
7171
7097
6931
6357
6023
5920
6291
6104
5662
4638
4360
4746
3340
2013
877

183766
10625
11043
13079
13412
13069
12677
13243
12303
11494
11713
12524
12097
10468
7669
6397
6352
3673
1928

2025

2020
Ukupno

Muko

91594
5537
5774
6846
6939
6843
6492
6748
6168
5688
5967
6429
6212
5070
3415
2611
2606
1485
764

92172
5088
5269
6233
6473
6226
6185
6495
6135
5806
5746
6095
5885
5398
4254
3786
3746
2188
1164

2030
82860
4136
4569
4966
5013
5071
4620
4883
5533
6054
5743
5447
5355
5604
5153
4306
2915
1958
1534

153500
7499
8493
9494
10044
8907
9078
8658
9291
10251
11473
10798
10004
9854
9793
8392
5977
3163
2331

76035
3902
4440
4963
5296
4836
4915
4468
4623
4932
5594
5242
4757
4750
4647
3914
2579
1253
924

77465
3597
4053
4531
4748
4071
4163
4190
4668
5319
5879
5556
5247
5104
5146
4478
3398
1910
1407

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.2.6. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Konstantna varijanta: konstantan fertilitet, konstantan mortalitet, konstantne migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

141101
6420
7366
8414
9134
8353
6976
7966
7952
8727
9832
10996
10204
9301
8765
8229
6401
3830
2235

69585
3337
3850
4398
4820
4547
3812
4232
3975
4266
4682
5307
4852
4301
4080
3757
2867
1604
898

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

113477
4653
5354
6211
6929
6369
5519
5323
5184
6718
7022
7930
8867
9668
8446
6962
5624
4024
2674

Zavod za statistiku Crne Gore

55328
2413
2797
3245
3667
3510
3052
2849
2653
3394
3402
3794
4082
4442
3764
2977
2413
1712
1162

ensko

2040
71516
3083
3516
4016
4314
3806
3164
3734
3977
4461
5150
5689
5352
5000
4685
4472
3534
2226
1337

127621
5484
6288
7287
8055
7446
6424
5873
7264
7401
8329
9397
10394
9488
8278
7365
6281
4099
2468

62603
2847
3286
3808
4256
4073
3524
3136
3741
3626
4029
4425
4912
4387
3689
3296
2752
1783
1033

65018
2637
3002
3479
3799
3373
2900
2737
3523
3775
4300
4972
5482
5101
4589
4069
3529
2316
1435

2050

2045
Ukupno

Muko

58149
2240
2557
2966
3262
2859
2467
2474
2531
3324
3620
4136
4785
5226
4682
3985
3211
2312
1512

112

98995
3852
4524
5276
5854
5246
4446
4422
4638
4658
6349
6654
7460
8245
8609
7105
5324
3605
2728

47954
1993
2363
2756
3105
2924
2492
2380
2369
2319
3175
3187
3488
3687
3812
3038
2179
1501
1186

51041
1859
2161
2520
2749
2322
1954
2042
2269
2339
3174
3467
3972
4558
4797
4067
3145
2104
1542

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.2.7.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Varijanta nultog migracionog salda: srednji fertilitet, oekivan mortalitet, nulti migracioni saldo
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2005
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

197306
13305
13860
15139
16334
16331
14169
12815
12760
13516
13322
11915
9279
8536
9864
7493
5216
2324
1128

98549
6946
7129
7749
8290
8487
7377
6571
6622
7045
7022
6041
4411
3783
4403
3261
2144
860
408

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

204733
13195
12857
12006
13259
13801
15035
16177
16129
13915
12464
12198
12540
11778
9821
6911
5364
4526
2757

102890
6898
6723
6280
6919
7088
7673
8177
8344
7204
6339
6245
6375
5952
4665
3001
2128
1799
1080

Zavod za statistiku Crne Gore

ensko

Svega

2010
98757
6359
6731
7390
8044
7844
6792
6244
6138
6471
6300
5874
4868
4753
5461
4232
3072
1464
720

199522
12034
13281
13853
15122
16290
16279
14109
12739
12643
13323
12997
11414
8691
7710
8406
5793
3346
1492

99854
6295
6934
7126
7736
8258
8449
7333
6521
6547
6911
6797
5698
4023
3307
3613
2421
1333
552

101843
6297
6134
5726
6340
6713
7362
8000
7785
6711
6125
5953
6165
5826
5156
3910
3236
2727
1677

207118
12981
13174
12849
11993
13226
13759
14981
16098
16004
13742
12209
11788
11891
10858
8684
5660
3776
3445

104270
6784
6886
6718
6271
6895
7057
7634
8124
8261
7087
6170
5965
5933
5358
3998
2365
1437
1327

113

Muko

ensko

2015
99668
5739
6347
6727
7386
8032
7830
6776
6218
6096
6412
6200
5716
4668
4403
4793
3372
2013
940

202076
12877
12013
13274
13837
15082
16239
16213
14030
12629
12471
13015
12481
10729
7904
6664
6630
3835
2153

2025

2020
Ukupno

Muko

101349
6734
6284
6930
7114
7707
8221
8401
7280
6450
6429
6702
6438
5233
3552
2754
2737
1549
834

100727
6143
5729
6344
6723
7375
8018
7812
6750
6179
6042
6313
6043
5496
4352
3910
3893
2286
1319

2030
102848
6197
6288
6131
5722
6331
6702
7347
7974
7743
6655
6039
5823
5958
5500
4686
3295
2339
2118

209176
12472
12962
13166
12836
11964
13185
13712
14912
15983
15815
13474
11835
11231
11052
9712
7232
4096
3537

105414
6516
6773
6881
6709
6250
6865
7024
7588
8048
8135
6910
5918
5589
5392
4657
3212
1639
1308

103762
5956
6189
6285
6127
5714
6320
6688
7324
7935
7680
6564
5917
5642
5660
5055
4020
2457
2229

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.2.7. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Varijanta nultog migracionog salda: srednji fertilitet, oekivan mortalitet, nulti migracioni saldo
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

210538
11911
12454
12954
13153
12806
11928
13142
13652
14811
15806
15527
13097
11328
10515
10001
8221
5371
3861

106131
6222
6505
6768
6872
6687
6223
6834
6983
7520
7932
7945
6654
5580
5126
4748
3813
2283
1436

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

211405
11515
11534
11888
12434
12912
13088
12731
11844
13008
13434
14436
15197
14613
11937
9853
8403
6707
5871

Zavod za statistiku Crne Gore

106558
6015
6024
6208
6492
6738
6825
6633
6164
6742
6837
7273
7532
7334
5891
4654
3878
2959
2359

ensko

2040
104407
5689
5949
6186
6281
6119
5705
6308
6669
7291
7874
7582
6443
5748
5389
5253
4408
3088
2425

211128
11550
11895
12446
12940
13123
12769
11891
13087
13565
14658
15544
15136
12590
10676
9608
8607
6250
4793

106430
6033
6212
6500
6758
6850
6660
6197
6796
6924
7419
7762
7681
6315
5162
4567
3959
2780
1855

104698
5517
5683
5946
6182
6273
6109
5694
6291
6641
7239
7782
7455
6275
5514
5041
4648
3470
2938

2050

2045
Ukupno

Muko

104847
5500
5510
5680
5942
6174
6263
6098
5680
6266
6597
7163
7665
7279
6046
5199
4525
3748
3512

114

211653
11543
11500
11528
11876
12408
12880
13051
12683
11776
12892
13251
14152
14739
13944
11118
8756
6705
6851

106689
6029
6006
6020
6200
6473
6715
6799
6600
6118
6664
6715
7084
7237
6900
5373
4022
2970
2764

104964
5514
5494
5508
5676
5935
6165
6252
6083
5658
6228
6536
7068
7502
7044
5745
4734
3735
4087

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.3.1.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Varijanta niskog fertiliteta: nizak fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2005
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

288865
19607
19957
20816
22104
23357
22592
20712
19278
20256
20354
19878
15273
11205
12856
9470
6476
3182
1492

141776
10164
10364
10874
11352
11729
11029
10107
9513
10075
10107
9923
7235
5067
5822
4117
2657
1180
461

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

307347
16263
17546
18420
20228
21235
22241
23209
23986
22826
20593
18728
18991
18144
16566
11596
7232
6020
3523

151482
8492
9157
9610
10439
10910
11549
11901
12031
11111
9995
9138
9222
8623
7733
4994
2889
2360
1328

Zavod za statistiku Crne Gore

ensko

Svega

2010
147089
9443
9593
9942
10752
11628
11563
10605
9765
10181
10247
9955
8038
6138
7034
5353
3819
2002
1031

294686
18048
19635
19991
20895
22253
23437
22615
20673
19164
19988
19823
19053
14295
10186
11117
7355
4157
2001

144827
9423
10173
10381
10904
11400
11755
11032
10070
9430
9902
9768
9367
6601
4452
4823
3028
1615
703

155865
7771
8389
8810
9789
10325
10692
11308
11955
11715
10598
9590
9769
9521
8833
6602
4343
3660
2195

312505
15163
16569
17785
18917
21270
22037
22779
23516
24123
22790
20328
18239
18125
16884
14795
9552
5092
4541

154249
7918
8649
9278
9822
10879
11336
11843
12062
12084
11081
9813
8791
8626
7814
6675
3937
1934
1707

115

Muko

ensko

2015
149859
8625
9462
9610
9991
10853
11682
11583
10603
9734
10086
10055
9686
7694
5734
6294
4327
2542
1298

300927
17274
18203
19767
20272
21488
22703
23717
22732
20662
19014
19578
19121
17945
13099
8926
8815
4872
2739

2025

2020
Ukupno

Muko

148099
9019
9499
10242
10501
11149
11631
11897
11081
10043
9332
9634
9288
8620
5860
3743
3636
1903
1021

152828
8255
8704
9525
9771
10339
11072
11820
11651
10619
9682
9944
9833
9325
7239
5183
5179
2969
1718

2030
158256
7245
7920
8507
9095
10391
10701
10936
11454
12039
11709
10515
9448
9499
9070
8120
5615
3158
2834

316572
14069
15492
16832
18314
20013
22117
22593
23099
23686
24130
22555
19862
17504
16983
15239
12391
6915
4778

156437
7347
8086
8783
9505
10288
11327
11642
12015
12136
12076
10913
9480
8283
7887
6831
5377
2717
1744

160135
6722
7406
8049
8809
9725
10790
10951
11084
11550
12054
11642
10382
9221
9096
8408
7014
4198
3034

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.3.1. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Varijanta niskog fertiliteta: nizak fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

319157
13373
14406
15758
17383
19431
20865
22677
22911
23274
23722
23931
22102
19149
16515
15477
12991
9209
5983

157910
6984
7520
8223
9020
9986
10741
11633
11813
12095
12147
11924
10585
8990
7640
6978
5615
3821
2195

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

320691
12476
13310
13972
15212
17437
19388
20839
21735
23161
23136
23187
23214
22857
20440
16891
13388
10470
9578

Zavod za statistiku Crne Gore

159129
6515
6948
7293
7889
8945
9975
10750
11218
11883
11920
12001
11750
11150
9474
7575
5836
4367
3640

ensko

2040
161247
6389
6886
7535
8363
9445
10124
11044
11098
11179
11575
12007
11517
10159
8875
8499
7376
5388
3788

320385
12975
13710
14667
16306
18519
20283
21419
22990
23080
23319
23564
23510
21401
18179
15200
13411
9901
7951

158736
6776
7158
7654
8459
9509
10443
11045
11802
11893
12113
12018
11610
10101
8362
6841
5843
4094
3015

161649
6199
6552
7013
7847
9010
9840
10374
11188
11187
11206
11546
11900
11300
9817
8359
7568
5807
4936

2050

2045
Ukupno

Muko

161562
5961
6362
6679
7323
8492
9413
10089
10517
11278
11216
11186
11464
11707
10966
9316
7552
6103
5938

116

320269
11927
12807
13569
14514
16335
18303
19955
21155
21916
23226
23032
22899
22663
21960
19171
15109
10704
11024

159163
6228
6686
7080
7528
8374
9411
10291
10924
11306
11916
11829
11776
11357
10546
8682
6574
4470
4185

161106
5699
6121
6489
6986
7961
8892
9664
10231
10610
11310
11203
11123
11306
11414
10489
8535
6234
6839

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.3.2.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Varijanta srednjeg fertiliteta: srednji fertilitet, oekivani mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2005
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

288865
19607
19957
20816
22104
23357
22592
20712
19278
20256
20354
19878
15273
11205
12856
9470
6476
3182
1492

141776
10164
10364
10874
11352
11729
11029
10107
9513
10075
10107
9923
7235
5067
5822
4117
2657
1180
461

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

313772
19814
19699
19141
20228
21235
22241
23209
23986
22826
20593
18728
18991
18144
16566
11596
7232
6020
3523

154836
10346
10281
9986
10439
10910
11549
11901
12031
11111
9995
9138
9222
8623
7733
4994
2889
2360
1328

Zavod za statistiku Crne Gore

ensko

Svega

2010
147089
9443
9593
9942
10752
11628
11563
10605
9765
10181
10247
9955
8038
6138
7034
5353
3819
2002
1031

295408
18770
19635
19991
20895
22253
23437
22615
20673
19164
19988
19823
19053
14295
10186
11117
7355
4157
2001

145204
9800
10173
10381
10904
11400
11755
11032
10070
9430
9902
9768
9367
6601
4452
4823
3028
1615
703

158936
9468
9418
9155
9789
10325
10692
11308
11955
11715
10598
9590
9769
9521
8833
6602
4343
3660
2195

323832
20072
20115
19937
19637
21270
22037
22779
23516
24123
22790
20328
18239
18125
16884
14795
9552
5092
4541

160163
10482
10500
10401
10198
10879
11336
11843
12062
12084
11081
9813
8791
8626
7814
6675
3937
1934
1707

117

Muko

ensko

2015
150204
8970
9462
9610
9991
10853
11682
11583
10603
9734
10086
10055
9686
7694
5734
6294
4327
2542
1298

303804
19430
18924
19767
20272
21488
22703
23717
22732
20662
19014
19578
19121
17945
13099
8926
8815
4872
2739

2025

2020
Ukupno

Muko

149601
10145
9875
10242
10501
11149
11631
11897
11081
10043
9332
9634
9288
8620
5860
3743
3636
1903
1021

154203
9285
9049
9525
9771
10339
11072
11820
11651
10619
9682
9944
9833
9325
7239
5183
5179
2969
1718

2030
163669
9590
9615
9536
9439
10391
10701
10936
11454
12039
11709
10515
9448
9499
9070
8120
5615
3158
2834

334218
20400
20395
20374
20465
20732
22117
22593
23099
23686
24130
22555
19862
17504
16983
15239
12391
6915
4778

165650
10654
10646
10632
10627
10663
11327
11642
12015
12136
12076
10913
9480
8283
7887
6831
5377
2717
1744

168568
9746
9749
9742
9838
10069
10790
10951
11084
11550
12054
11642
10382
9221
9096
8408
7014
4198
3034

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.3.2. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Varijanta srednjeg fertiliteta: srednji fertilitet, oekivani mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

344033
20626
20728
20658
20923
21576
21581
22677
22911
23274
23722
23931
22102
19149
16515
15477
12991
9209
5983

170896
10773
10821
10781
10867
11104
11114
11633
11813
12095
12147
11924
10585
8990
7640
6978
5615
3821
2195

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

361771
21004
21062
21210
21524
22322
22910
22971
22446
23161
23136
23187
23214
22857
20440
16891
13388
10470
9578

Zavod za statistiku Crne Gore

180566
10970
10997
11073
11184
11492
11809
11858
11587
11883
11920
12001
11750
11150
9474
7575
5836
4367
3640

ensko

2040
173137
9853
9907
9877
10056
10472
10467
11044
11098
11179
11575
12007
11517
10159
8875
8499
7376
5388
3788

352987
20737
20953
20985
21202
22050
22421
22133
22990
23080
23319
23564
23510
21401
18179
15200
13411
9901
7951

175752
10830
10941
10953
11014
11350
11556
11416
11802
11893
12113
12018
11610
10101
8362
6841
5843
4094
3015

177235
9907
10012
10032
10188
10700
10865
10717
11188
11187
11206
11546
11900
11300
9817
8359
7568
5807
4936

2050

2045
Ukupno

Muko

181205
10034
10065
10137
10340
10830
11101
11113
10859
11278
11216
11186
11464
11707
10966
9316
7552
6103
5938

118

370703
21352
21324
21316
21745
22633
23175
23467
23280
22623
23226
23032
22899
22663
21960
19171
15109
10704
11024

185475
11151
11134
11126
11303
11659
11949
12118
12028
11672
11916
11829
11776
11357
10546
8682
6574
4470
4185

185228
10201
10190
10190
10442
10974
11226
11349
11252
10951
11310
11203
11123
11306
11414
10489
8535
6234
6839

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.3.3.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Varijanta visokog fertiliteta: visok fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2005
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

288865
19607
19957
20816
22104
23357
22592
20712
19278
20256
20354
19878
15273
11205
12856
9470
6476
3182
1492

141776
10164
10364
10874
11352
11729
11029
10107
9513
10075
10107
9923
7235
5067
5822
4117
2657
1180
461

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

317235
21728
20859
19530
20228
21235
22241
23209
23986
22826
20593
18728
18991
18144
16566
11596
7232
6020
3523

156644
11346
10886
10189
10439
10910
11549
11901
12031
11111
9995
9138
9222
8623
7733
4994
2889
2360
1328

Zavod za statistiku Crne Gore

ensko

Svega

2010
147089
9443
9593
9942
10752
11628
11563
10605
9765
10181
10247
9955
8038
6138
7034
5353
3819
2002
1031

295797
19159
19635
19991
20895
22253
23437
22615
20673
19164
19988
19823
19053
14295
10186
11117
7355
4157
2001

145407
10003
10173
10381
10904
11400
11755
11032
10070
9430
9902
9768
9367
6601
4452
4823
3028
1615
703

160591
10382
9973
9341
9789
10325
10692
11308
11955
11715
10598
9590
9769
9521
8833
6602
4343
3660
2195

329941
22722
22026
21097
20025
21270
22037
22779
23516
24123
22790
20328
18239
18125
16884
14795
9552
5092
4541

163352
11866
11498
11006
10400
10879
11336
11843
12062
12084
11081
9813
8791
8626
7814
6675
3937
1934
1707

119

Muko

ensko

2015
150390
9156
9462
9610
9991
10853
11682
11583
10603
9734
10086
10055
9686
7694
5734
6294
4327
2542
1298

305356
20593
19313
19767
20272
21488
22703
23717
22732
20662
19014
19578
19121
17945
13099
8926
8815
4872
2739

2025

2020
Ukupno

Muko

150411
10752
10078
10242
10501
11149
11631
11897
11081
10043
9332
9634
9288
8620
5860
3743
3636
1903
1021

154945
9841
9235
9525
9771
10339
11072
11820
11651
10619
9682
9944
9833
9325
7239
5183
5179
2969
1718

2030
166589
10856
10528
10091
9625
10391
10701
10936
11454
12039
11709
10515
9448
9499
9070
8120
5615
3158
2834

343763
23844
23042
22284
21623
21118
22117
22593
23099
23686
24130
22555
19862
17504
16983
15239
12391
6915
4778

170633
12453
12028
11629
11231
10864
11327
11642
12015
12136
12076
10913
9480
8283
7887
6831
5377
2717
1744

173130
11391
11014
10655
10392
10254
10790
10951
11084
11550
12054
11642
10382
9221
9096
8408
7014
4198
3034

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.3.3. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Varijanta visokog fertiliteta: visok fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

357602
24662
24168
23302
22831
22731
21967
22677
22911
23274
23722
23931
22102
19149
16515
15477
12991
9209
5983

177980
12881
12618
12161
11863
11706
11315
11633
11813
12095
12147
11924
10585
8990
7640
6978
5615
3821
2195

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

384991
26203
25556
25237
24957
24958
24809
24120
22829
23161
23136
23187
23214
22857
20440
16891
13388
10470
9578

Zavod za statistiku Crne Gore

192684
13685
13344
13176
12976
12867
12798
12456
11786
11883
11920
12001
11750
11150
9474
7575
5836
4367
3640

ensko

2040
179622
11781
11550
11141
10968
11025
10652
11044
11098
11179
11575
12007
11517
10159
8875
8499
7376
5388
3788

371037
25237
24983
24422
23843
23954
23574
22518
22990
23080
23319
23564
23510
21401
18179
15200
13411
9901
7951

185173
13181
13046
12748
12392
12342
12156
11616
11802
11893
12113
12018
11610
10101
8362
6841
5843
4094
3015

185864
12056
11937
11674
11451
11612
11418
10902
11188
11187
11206
11546
11900
11300
9817
8359
7568
5807
4936

2050

2045
Ukupno

Muko

192307
12518
12212
12061
11981
12091
12011
11664
11043
11278
11216
11186
11464
11707
10966
9316
7552
6103
5938

120

399913
27377
26516
25808
25770
26060
25805
25360
24425
23004
23226
23032
22899
22663
21960
19171
15109
10704
11024

200714
14298
13845
13472
13404
13446
13319
13103
12622
11870
11916
11829
11776
11357
10546
8682
6574
4470
4185

199199
13079
12671
12336
12366
12614
12486
12257
11803
11134
11310
11203
11123
11306
11414
10489
8535
6234
6839

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.3.4.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Varijanta konstantnog fertiliteta: konstantan fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2005
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

288865
19607
19957
20816
22104
23357
22592
20712
19278
20256
20354
19878
15273
11205
12856
9470
6476
3182
1492

141776
10164
10364
10874
11352
11729
11029
10107
9513
10075
10107
9923
7235
5067
5822
4117
2657
1180
461

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

311383
18500
18902
18863
20228
21235
22241
23209
23986
22826
20593
18728
18991
18144
16566
11596
7232
6020
3523

153589
9660
9865
9841
10439
10910
11549
11901
12031
11111
9995
9138
9222
8623
7733
4994
2889
2360
1328

Zavod za statistiku Crne Gore

ensko

Svega

2010
147089
9443
9593
9942
10752
11628
11563
10605
9765
10181
10247
9955
8038
6138
7034
5353
3819
2002
1031

295129
18491
19635
19991
20895
22253
23437
22615
20673
19164
19988
19823
19053
14295
10186
11117
7355
4157
2001

145058
9654
10173
10381
10904
11400
11755
11032
10070
9430
9902
9768
9367
6601
4452
4823
3028
1615
703

157794
8840
9037
9022
9789
10325
10692
11308
11955
11715
10598
9590
9769
9521
8833
6602
4343
3660
2195

319651
18278
18803
19140
19359
21270
22037
22779
23516
24123
22790
20328
18239
18125
16884
14795
9552
5092
4541

157980
9545
9815
9985
10053
10879
11336
11843
12062
12084
11081
9813
8791
8626
7814
6675
3937
1934
1707

121

Muko

ensko

2015
150071
8837
9462
9610
9991
10853
11682
11583
10603
9734
10086
10055
9686
7694
5734
6294
4327
2542
1298

302728
18632
18646
19767
20272
21488
22703
23717
22732
20662
19014
19578
19121
17945
13099
8926
8815
4872
2739

2025

2020
Ukupno

Muko

149039
9728
9730
10242
10501
11149
11631
11897
11081
10043
9332
9634
9288
8620
5860
3743
3636
1903
1021

153689
8904
8916
9525
9771
10339
11072
11820
11651
10619
9682
9944
9833
9325
7239
5183
5179
2969
1718

2030
161671
8733
8988
9155
9306
10391
10701
10936
11454
12039
11709
10515
9448
9499
9070
8120
5615
3158
2834

327738
18095
18604
19064
19669
20454
22117
22593
23099
23686
24130
22555
19862
17504
16983
15239
12391
6915
4778

162267
9450
9711
9948
10212
10518
11327
11642
12015
12136
12076
10913
9480
8283
7887
6831
5377
2717
1744

165471
8645
8893
9116
9457
9936
10790
10951
11084
11550
12054
11642
10382
9221
9096
8408
7014
4198
3034

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.3.4. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Varijanta konstantnog fertiliteta: konstantan fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

334862
17927
18426
18867
19614
20782
21305
22677
22911
23274
23722
23931
22102
19149
16515
15477
12991
9209
5983

166108
9363
9619
9846
10184
10690
10970
11633
11813
12095
12147
11924
10585
8990
7640
6978
5615
3821
2195

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

346405
17717
18128
18516
19225
20536
21608
22182
22171
23161
23136
23187
23214
22857
20440
16891
13388
10470
9578

Zavod za statistiku Crne Gore

172547
9253
9464
9666
9984
10561
11131
11448
11444
11883
11920
12001
11750
11150
9474
7575
5836
4367
3640

ensko

2040
168754
8564
8807
9021
9430
10092
10335
11044
11098
11179
11575
12007
11517
10159
8875
8499
7376
5388
3788

340889
17799
18257
18684
19412
20744
21630
21857
22990
23080
23319
23564
23510
21401
18179
15200
13411
9901
7951

169438
9296
9533
9752
10080
10669
11144
11272
11802
11893
12113
12018
11610
10101
8362
6841
5843
4094
3015

171451
8503
8724
8932
9332
10075
10486
10585
11188
11187
11206
11546
11900
11300
9817
8359
7568
5807
4936

2050

2045
Ukupno

Muko

173858
8464
8664
8850
9241
9975
10477
10734
10727
11278
11216
11186
11464
11707
10966
9316
7552
6103
5938

122

351653
17641
18041
18384
19054
20340
21394
22168
22493
22350
23226
23032
22899
22663
21960
19171
15109
10704
11024

175536
9213
9419
9595
9898
10463
11021
11442
11619
11531
11916
11829
11776
11357
10546
8682
6574
4470
4185

176117
8428
8622
8789
9156
9877
10373
10726
10874
10819
11310
11203
11123
11306
11414
10489
8535
6234
6839

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.3.5.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Varijanta konstantnog mortaliteta: srednji fertilitet, konstantan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2005
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

288865
19607
19957
20816
22104
23357
22592
20712
19278
20256
20354
19878
15273
11205
12856
9470
6476
3182
1492

141776
10164
10364
10874
11352
11729
11029
10107
9513
10075
10107
9923
7235
5067
5822
4117
2657
1180
461

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

310497
19773
19674
19135
20231
21233
22232
23197
23973
22803
20536
18606
18778
17817
16146
11181
6788
5476
2918

153117
10321
10264
9981
10440
10909
11542
11893
12020
11092
9958
9063
9084
8410
7468
4759
2668
2121
1124

Zavod za statistiku Crne Gore

ensko

Svega

2010
147089
9443
9593
9942
10752
11628
11563
10605
9765
10181
10247
9955
8038
6138
7034
5353
3819
2002
1031

295034
18763
19634
19991
20896
22252
23435
22614
20672
19161
19978
19803
19023
14259
10152
11063
7287
4157
1894

145009
9795
10172
10381
10905
11399
11753
11031
10069
9428
9896
9756
9347
6578
4432
4793
2994
1615
665

157380
9452
9410
9154
9791
10324
10690
11304
11953
11711
10578
9543
9694
9407
8678
6422
4120
3355
1794

318223
20013
20072
19916
19633
21268
22025
22762
23494
24085
22696
20131
17925
17613
16205
13944
8646
4364
3431

157206
10446
10472
10386
10195
10878
11327
11831
12044
12053
11019
9691
8589
8295
7389
6173
3471
1621
1326

123

Muko

ensko

2015
150025
8968
9462
9610
9991
10853
11682
11583
10603
9733
10082
10047
9676
7681
5720
6270
4293
2542
1229

302303
19407
18916
19768
20274
21486
22698
23713
22726
20652
18986
19510
19011
17781
12938
8768
8530
4677
2462

2025

2020
Ukupno

Muko

148814
10131
9869
10242
10502
11148
11627
11894
11076
10035
9314
9592
9216
8512
5762
3656
3491
1819
928

153489
9276
9047
9526
9772
10338
11071
11819
11650
10617
9672
9918
9795
9269
7176
5112
5039
2858
1534

2030
161017
9567
9600
9530
9438
10390
10698
10931
11450
12032
11677
10440
9336
9318
8816
7771
5175
2743
2105

325569
20321
20334
20336
20445
20722
22102
22570
23068
23630
23993
22261
19398
16826
16028
14016
10770
5554
3195

161079
10606
10606
10606
10614
10656
11316
11626
11990
12091
11984
10730
9184
7848
7290
6112
4505
2109
1206

164490
9715
9728
9730
9831
10066
10786
10944
11078
11539
12009
11531
10214
8978
8738
7904
6265
3445
1989

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.3.5. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Varijanta konstantnog mortaliteta: srednji fertilitet, konstantan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

331778
20528
20646
20601
20888
21550
21555
22648
22871
23202
23551
23541
21452
18212
15324
13868
10841
6909
3591

164438
10714
10768
10743
10844
11086
11095
11613
11782
12038
12030
11675
10169
8391
6900
6031
4463
2738
1358

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

341420
20863
20941
21112
21449
22257
22841
22904
22379
23054
22901
22670
22259
21282
18344
14364
10276
6890
4634

Zavod za statistiku Crne Gore

169883
10889
10922
11010
11135
11448
11760
11811
11536
11802
11759
11661
11114
10111
8167
6104
4174
2678
1802

ensko

2040
167340
9814
9878
9858
10044
10464
10460
11035
11089
11164
11521
11866
11283
9821
8424
7837
6378
4171
2233

336830
20620
20851
20907
21147
22006
22375
22091
22941
22992
23115
23108
22678
20141
16588
13266
10733
6958
4313

167268
10762
10876
10902
10978
11320
11523
11386
11764
11825
11972
11721
11065
9290
7377
5709
4406
2712
1680

169562
9858
9975
10005
10169
10686
10852
10705
11177
11167
11143
11387
11613
10851
9211
7557
6327
4246
2633

2050

2045
Ukupno

Muko

171537
9974
10019
10102
10314
10809
11081
11093
10843
11252
11142
11009
11145
11171
10177
8260
6102
4212
2832

124

345730
21185
21178
21198
21651
22546
23082
23375
23183
22491
22954
22453
21827
20879
19369
15886
11131
6599
4743

172343
11057
11046
11053
11243
11600
11883
12053
11956
11574
11731
11451
11054
10157
8889
6759
4461
2537
1839

173387
10128
10132
10145
10408
10946
11199
11322
11227
10917
11223
11002
10773
10722
10480
9127
6670
4062
2904

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.3.6.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Konstantna varijanta: konstantan fertilitet, konstantan mortalitet, konstantne migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2005
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

288865
19607
19957
20816
22104
23357
22592
20712
19278
20256
20354
19878
15273
11205
12856
9470
6476
3182
1492

141776
10164
10364
10874
11352
11729
11029
10107
9513
10075
10107
9923
7235
5067
5822
4117
2657
1180
461

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

306704
18417
18757
18587
20077
20881
22154
23067
23903
22677
20502
18583
18728
17785
16116
11204
6828
5511
2927

149742
9611
9770
9670
10316
10657
11240
11582
11764
10924
9789
8936
8973
8352
7455
4757
2676
2126
1144

Zavod za statistiku Crne Gore

ensko

Svega

2010
147089
9443
9593
9942
10752
11628
11563
10605
9765
10181
10247
9955
8038
6138
7034
5353
3819
2002
1031

296357
18580
19601
19968
21278
22550
23780
22686
20762
19256
20033
19848
19047
14295
10174
11106
7322
4158
1913

145191
9696
10142
10358
11052
11469
11796
11076
10044
9448
9889
9739
9344
6594
4446
4791
3009
1615
683

156962
8806
8987
8917
9761
10224
10914
11485
12139
11753
10713
9647
9755
9433
8661
6447
4152
3385
1783

309387
17869
18414
18769
19051
20528
21312
22249
23104
23841
22418
19997
17821
17513
16111
13898
8664
4390
3438

150798
9325
9591
9765
9849
10437
10729
11286
11508
11672
10720
9432
8416
8173
7317
6134
3474
1626
1344

125

Muko

ensko

2015
151166
8884
9459
9610
10226
11081
11984
11610
10718
9808
10144
10109
9703
7701
5728
6315
4313
2543
1230

302350
18761
18575
19613
20431
21726
22975
23869
22726
20729
19050
19537
19024
17800
12963
8810
8582
4701
2478

2025

2020
Ukupno

Muko

147864
9791
9675
10137
10537
11170
11537
11839
11006
9973
9274
9528
9171
8510
5781
3659
3498
1829
949

154486
8970
8900
9476
9894
10556
11438
12030
11720
10756
9776
10009
9853
9290
7182
5151
5084
2872
1529

2030
158589
8544
8823
9004
9202
10091
10583
10963
11596
12169
11698
10565
9405
9340
8794
7764
5190
2764
2094

310574
17317
17866
18425
19233
19505
20960
21411
22289
23049
23563
21860
19177
16672
15868
13903
10719
5566
3191

151086
9037
9305
9585
9944
9972
10510
10778
11215
11420
11453
10330
8882
7667
7160
6021
4474
2111
1222

159488
8280
8561
8840
9289
9533
10450
10633
11074
11629
12110
11530
10295
9005
8708
7882
6245
3455
1969

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.3.6. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Konstantna varijanta: konstantan fertilitet, konstantan mortalitet, konstantne migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035

Muko

ensko

2040

Ukupno

309945

150533

159412

307882

149343

158539

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

16840
17314
17878
18890
19686
19941
21060
21455
22240
22782
22969
20959
17945
15114
13697
10732
6877
3566

8788
9017
9300
9765
10066
10048
10560
10710
11130
11206
11036
9727
8090
6718
5892
4392
2719
1369

8052
8297
8578
9125
9620
9893
10500
10745
11110
11576
11933
11232
9855
8396
7805
6340
4158
2197

16482
16839
17327
18342
19344
20122
20045
21107
21414
21985
22208
22015
19606
16275
13055
10576
6890
4250

8601
8769
9012
9479
9888
10142
10100
10494
10631
10922
10798
10391
8857
7088
5528
4298
2669
1676

7881
8070
8315
8863
9456
9980
9945
10613
10783
11063
11410
11624
10749
9187
7527
6278
4221
2574

2050

2045
Ukupno

305011

147805

157206

301476

145969

155507

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

16189
16482
16851
17792
18798
19780
20224
20097
21068
21174
21432
21283
20584
17778
14065
10090
6792
4532

8448
8583
8764
9192
9604
9964
10193
10037
10417
10434
10524
10167
9461
7758
5833
4034
2612
1780

7741
7899
8087
8600
9194
9816
10031
10060
10651
10740
10908
11116
11123
10020
8232
6056
4180
2752

15875
16189
16495
17317
18249
19237
19885
20276
20067
20833
20645
20538
19895
18653
15357
10876
6483
4606

8284
8430
8578
8945
9318
9682
10017
10130
9966
10224
10054
9909
9257
8286
6384
4255
2451
1799

7591
7759
7917
8372
8931
9555
9868
10146
10101
10609
10591
10629
10638
10367
8973
6621
4032
2807

Zavod za statistiku Crne Gore

126

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.3.7.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Varijanta nultog migracionog salda: srednji fertilitet, oekivan mortalitet, nulti migracioni saldo
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2005
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

288865
19607
19957
20816
22104
23357
22592
20712
19278
20256
20354
19878
15273
11205
12856
9470
6476
3182
1492

141776
10164
10364
10874
11352
11729
11029
10107
9513
10075
10107
9923
7235
5067
5822
4117
2657
1180
461

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

303178
18616
18868
18606
19549
19880
20674
21889
23076
22228
20169
18399
18726
17941
16410
11494
7166
5999
3488

149472
9721
9847
9707
10124
10309
10770
11197
11532
10784
9752
8949
9083
8531
7671
4958
2867
2352
1318

Zavod za statistiku Crne Gore

ensko

Svega

2010
147089
9443
9593
9942
10752
11628
11563
10605
9765
10181
10247
9955
8038
6138
7034
5353
3819
2002
1031

294353
18644
19577
19948
20798
22046
23272
22508
20609
19119
19943
19793
19029
14277
10175
11108
7351
4158
1998

144673
9733
10143
10358
10862
11310
11667
10972
10036
9405
9875
9751
9355
6593
4448
4821
3026
1615
703

153706
8895
9021
8899
9425
9571
9904
10692
11544
11444
10417
9450
9643
9410
8739
6536
4299
3647
2170

306188
18186
18589
18857
18588
19501
19815
20600
21787
22906
21947
19736
17786
17760
16595
14582
9428
5045
4480

151219
9498
9704
9840
9695
10089
10261
10718
11126
11418
10606
9480
8547
8450
7690
6594
3896
1919
1688

127

Muko

ensko

2015
149680
8911
9434
9590
9936
10736
11605
11536
10573
9714
10068
10042
9674
7684
5727
6287
4325
2543
1295

299212
18896
18617
19567
19930
20744
21968
23186
22398
20446
18842
19433
19012
17864
13042
8887
8785
4869
2726

2025

2020
Ukupno

Muko

147281
9866
9714
10137
10346
10822
11253
11608
10897
9927
9229
9551
9233
8585
5839
3730
3625
1901
1018

151931
9030
8903
9430
9584
9922
10715
11578
11501
10519
9613
9882
9779
9279
7203
5157
5160
2968
1708

2030
154969
8688
8885
9017
8893
9412
9554
9882
10661
11488
11341
10256
9239
9310
8905
7988
5532
3126
2792

308639
17856
18160
18577
18838
18543
19440
19747
20507
21632
22634
21519
19141
16956
16535
14891
12155
6825
4683

152677
9327
9482
9696
9827
9662
10044
10213
10653
11022
11242
10337
9093
8006
7684
6691
5292
2689
1717

155962
8529
8678
8881
9011
8881
9396
9534
9854
10610
11392
11182
10048
8950
8851
8200
6863
4136
2966

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.3.7. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Varijanta nultog migracionog salda: srednji fertilitet, oekivan mortalitet, nulti migracioni saldo
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

309990
17516
17831
18148
18558
18794
18488
19376
19661
20367
21391
22229
20930
18335
15890
14980
12628
9033
5835

153617
9150
9312
9474
9683
9795
9621
9999
10154
10558
10863
10981
9954
8574
7343
6766
5477
3761
2152

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

309808
16835
17095
17481
17802
18090
18467
18685
18356
19178
19346
19848
20565
20933
19113
15979
12732
10078
9225

Zavod za statistiku Crne Gore

154170
8793
8928
9129
9293
9433
9617
9716
9529
9864
9942
10211
10315
10136
8813
7151
5555
4217
3528

ensko

2040
156373
8366
8519
8674
8875
8999
8867
9377
9507
9809
10528
11248
10976
9761
8547
8214
7151
5272
3683

310157
17117
17492
17820
18130
18517
18741
18430
19295
19534
20155
21036
21674
20135
17295
14538
12910
9623
7715

154003
8941
9135
9305
9462
9653
9756
9580
9943
10068
10416
10630
10615
9446
7931
6543
5642
3993
2944

156154
8176
8357
8515
8668
8864
8985
8850
9352
9466
9739
10406
11059
10689
9364
7995
7268
5630
4771

2050

2045
Ukupno

Muko

155638
8042
8167
8352
8509
8657
8850
8969
8827
9314
9404
9637
10250
10797
10300
8828
7177
5861
5697

128

309265
16586
16813
17084
17464
17765
18046
18415
18614
18252
19007
19081
19454
19944
19987
17825
14218
10178
10530

154260
8663
8781
8921
9117
9266
9401
9580
9667
9458
9749
9765
9946
9912
9537
8038
6180
4254
4024

155005
7923
8032
8163
8347
8499
8645
8835
8947
8794
9258
9316
9508
10032
10450
9787
8038
5924
6506

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.4.1.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Varijanta niskog fertiliteta: nizak fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2005
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

150957
8588
9417
10309
11234
11730
10626
10098
10092
10858
11467
11197
8879
6519
7271
5812
3849
2061
950

73370
4428
4863
5349
5805
5988
5290
4754
4785
5054
5623
5435
4112
3058
3385
2652
1703
773
313

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

162732
8126
8371
8342
9281
10768
12083
12953
12832
11238
10400
10129
10520
10563
9653
6994
4390
3628
2461

78775
4235
4359
4339
4726
5405
6122
6602
6533
5577
4889
4768
4807
4962
4351
2912
1813
1456
919

Zavod za statistiku Crne Gore

ensko

Svega

2010
77587
4160
4554
4960
5429
5742
5336
5344
5307
5804
5844
5762
4767
3461
3886
3160
2146
1288
637

154566
7983
8735
9535
10588
11842
12159
10883
10234
10150
10840
11311
10861
8421
6011
6386
4622
2594
1411

74983
4166
4499
4917
5457
6043
6193
5413
4819
4803
5044
5522
5197
3788
2712
2846
2008
1077
479

83957
3891
4012
4003
4555
5363
5961
6351
6299
5661
5511
5361
5713
5601
5302
4082
2577
2172
1542

166397
7870
8387
8559
8744
10166
11478
12594
13271
13011
11317
10360
9944
10132
9909
8698
5828
3148
2981

80569
4099
4360
4449
4499
5075
5758
6388
6767
6613
5614
4847
4619
4524
4518
3779
2320
1232
1108

129

Muko

ensko

2015
79583
3817
4236
4618
5131
5799
5966
5470
5415
5347
5796
5789
5664
4633
3299
3540
2614
1517
932

158589
8140
8171
8884
9886
11372
12457
12551
11089
10338
10182
10744
11025
10349
7814
5336
5164
3181
1906

2025

2020
Ukupno

Muko

76822
4246
4258
4569
5054
5768
6347
6390
5515
4859
4817
4978
5309
4822
3387
2308
2194
1301
700

81767
3894
3913
4315
4832
5604
6110
6161
5574
5479
5365
5766
5716
5527
4427
3028
2970
1880
1206

2030
85828
3771
4027
4110
4245
5091
5720
6206
6504
6398
5703
5513
5325
5608
5391
4919
3508
1916
1873

169306
7441
8141
8591
8971
9595
10842
11963
12901
13468
13102
11276
10187
9605
9562
8998
7335
4264
3064

82048
3875
4230
4459
4614
4833
5410
6010
6549
6858
6657
5565
4707
4370
4152
3966
3059
1612
1122

87258
3566
3911
4132
4357
4762
5432
5953
6352
6610
6445
5711
5480
5235
5410
5032
4276
2652
1942

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.4.1. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Varijanta niskog fertiliteta: nizak fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

171275
7060
7713
8350
9029
9830
10241
11296
12250
13093
13571
13058
11103
9870
9110
8770
7703
5459
3769

83130
3676
4006
4331
4635
4954
5157
5645
6159
6640
6910
6603
5418
4477
4042
3687
3269
2174
1347

173640
6775
7122
7530
8353
9685
10593
10899
10913
11727
12534
13188
13391
12561
10343
8791
7465
5982
5788

Zavod za statistiku Crne Gore

84603
3527
3697
3902
4280
4869
5335
5506
5508
5860
6300
6665
6734
6208
4871
3793
3105
2315
2128

ensko

2040
88145
3384
3707
4019
4394
4876
5084
5651
6091
6453
6661
6455
5685
5393
5068
5083
4434
3285
2422

172591
6866
7325
7923
8789
9920
10476
10665
11562
12429
13199
13544
12879
10791
9414
8431
7644
5874
4860

83923
3575
3802
4108
4508
4992
5283
5379
5781
6244
6695
6868
6450
5183
4175
3630
3097
2383
1770

88668
3291
3523
3815
4281
4928
5193
5286
5781
6185
6504
6676
6429
5608
5239
4801
4547
3491
3090

2050

2045
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

Muko

89037
3248
3425
3628
4073
4816
5258
5393
5405
5867
6234
6523
6657
6353
5472
4998
4360
3667
3660

130

174639
6711
7026
7318
7950
9237
10368
11033
11148
11071
11827
12540
13071
13116
12102
9732
7900
5977
6512

85281
3494
3647
3792
4069
4635
5214
5567
5638
5584
5913
6282
6558
6524
5882
4474
3301
2378
2329

89358
3217
3379
3526
3881
4602
5154
5466
5510
5487
5914
6258
6513
6592
6220
5258
4599
3599
4183

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.4.2.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Varijanta srednjeg fertiliteta: srednji fertilitet, oekivani mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

2005
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

150957
8588
9417
10309
11234
11730
10626
10098
10092
10858
11467
11197
8879
6519
7271
5812
3849
2061
950

73370
4428
4863
5349
5805
5988
5290
4754
4785
5054
5623
5435
4112
3058
3385
2652
1703
773
313

166135
10035
9498
8709
9281
10768
12083
12953
12832
11238
10400
10129
10520
10563
9653
6994
4390
3628
2461

80552
5232
4947
4531
4726
5405
6122
6602
6533
5577
4889
4768
4807
4962
4351
2912
1813
1456
919

Zavod za statistiku Crne Gore

Svega

2010
77587
4160
4554
4960
5429
5742
5336
5344
5307
5804
5844
5762
4767
3461
3886
3160
2146
1288
637

154934
8351
8735
9535
10588
11842
12159
10883
10234
10150
10840
11311
10861
8421
6011
6386
4622
2594
1411

75175
4358
4499
4917
5457
6043
6193
5413
4819
4803
5044
5522
5197
3788
2712
2846
2008
1077
479

85583
4803
4551
4178
4555
5363
5961
6351
6299
5661
5511
5361
5713
5601
5302
4082
2577
2172
1542

172446
10521
10292
9685
9111
10166
11478
12594
13271
13011
11317
10360
9944
10132
9909
8698
5828
3148
2981

131

83729
5484
5355
5037
4691
5075
5758
6388
6767
6613
5614
4847
4619
4524
4518
3779
2320
1232
1108

Muko

ensko

2015
79759
3993
4236
4618
5131
5799
5966
5470
5415
5347
5796
5789
5664
4633
3299
3540
2614
1517
932

160086
9269
8539
8884
9886
11372
12457
12551
11089
10338
10182
10744
11025
10349
7814
5336
5164
3181
1906

2025

2020
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

ensko

77604
4836
4450
4569
5054
5768
6347
6390
5515
4859
4817
4978
5309
4822
3387
2308
2194
1301
700

82482
4433
4089
4315
4832
5604
6110
6161
5574
5479
5365
5766
5716
5527
4427
3028
2970
1880
1206

2030
88717
5037
4937
4648
4420
5091
5720
6206
6504
6398
5703
5513
5325
5608
5391
4919
3508
1916
1873

178707
10800
10788
10495
10096
9961
10842
11963
12901
13468
13102
11276
10187
9605
9562
8998
7335
4264
3064

86957
5630
5612
5453
5201
5024
5410
6010
6549
6858
6657
5565
4707
4370
4152
3966
3059
1612
1122

91750
5170
5176
5042
4895
4937
5432
5953
6352
6610
6445
5711
5480
5235
5410
5032
4276
2652
1942

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.4.2. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Varijanta srednjeg fertiliteta: srednji fertilitet, oekivani mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

184444
10839
11067
10996
10932
10952
10606
11296
12250
13093
13571
13058
11103
9870
9110
8770
7703
5459
3769

90006
5650
5758
5713
5628
5539
5347
5645
6159
6640
6910
6603
5418
4477
4042
3687
3269
2174
1347

195368
11328
11168
11302
11701
12321
12487
12016
11275
11727
12534
13188
13391
12561
10343
8791
7465
5982
5788

Zavod za statistiku Crne Gore

95943
5905
5810
5872
6028
6244
6322
6087
5696
5860
6300
6665
6734
6208
4871
3793
3105
2315
2128

ensko

2040
94438
5189
5309
5283
5304
5413
5259
5651
6091
6453
6661
6455
5685
5393
5068
5083
4434
3285
2422

189794
10918
11099
11275
11432
11819
11595
11029
11562
12429
13199
13544
12879
10791
9414
8431
7644
5874
4860

92901
5691
5773
5858
5887
5982
5866
5568
5781
6244
6695
6868
6450
5183
4175
3630
3097
2383
1770

96893
5227
5326
5417
5545
5837
5729
5461
5781
6185
6504
6676
6429
5608
5239
4801
4547
3491
3090

2050

2045
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

Muko

99425
5423
5358
5430
5673
6077
6165
5929
5579
5867
6234
6523
6657
6353
5472
4998
4360
3667
3660

132

201490
11871
11574
11361
11718
12579
12997
12922
12260
11431
11827
12540
13071
13116
12102
9732
7900
5977
6512

99289
6189
6022
5903
6036
6378
6584
6550
6216
5770
5913
6282
6558
6524
5882
4474
3301
2378
2329

102201
5682
5552
5458
5682
6201
6413
6372
6044
5661
5914
6258
6513
6592
6220
5258
4599
3599
4183

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.4.3.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Varijanta visokog fertiliteta: visok fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

2005
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

150957
8588
9417
10309
11234
11730
10626
10098
10092
10858
11467
11197
8879
6519
7271
5812
3849
2061
950

73370
4428
4863
5349
5805
5988
5290
4754
4785
5054
5623
5435
4112
3058
3385
2652
1703
773
313

167969
11064
10105
8907
9281
10768
12083
12953
12832
11238
10400
10129
10520
10563
9653
6994
4390
3628
2461

81510
5770
5264
4634
4726
5405
6122
6602
6533
5577
4889
4768
4807
4962
4351
2912
1813
1456
919

Zavod za statistiku Crne Gore

Svega

2010
77587
4160
4554
4960
5429
5742
5336
5344
5307
5804
5844
5762
4767
3461
3886
3160
2146
1288
637

155131
8548
8735
9535
10588
11842
12159
10883
10234
10150
10840
11311
10861
8421
6011
6386
4622
2594
1411

75278
4461
4499
4917
5457
6043
6193
5413
4819
4803
5044
5522
5197
3788
2712
2846
2008
1077
479

86459
5294
4841
4273
4555
5363
5961
6351
6299
5661
5511
5361
5713
5601
5302
4082
2577
2172
1542

175709
11953
11320
10291
9308
10166
11478
12594
13271
13011
11317
10360
9944
10132
9909
8698
5828
3148
2981

133

85432
6232
5892
5353
4793
5075
5758
6388
6767
6613
5614
4847
4619
4524
4518
3779
2320
1232
1108

Muko

ensko

2015
79853
4087
4236
4618
5131
5799
5966
5470
5415
5347
5796
5789
5664
4633
3299
3540
2614
1517
932

160891
9877
8736
8884
9886
11372
12457
12551
11089
10338
10182
10744
11025
10349
7814
5336
5164
3181
1906

2025

2020
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

ensko

78025
5154
4553
4569
5054
5768
6347
6390
5515
4859
4817
4978
5309
4822
3387
2308
2194
1301
700

82866
4723
4183
4315
4832
5604
6110
6161
5574
5479
5365
5766
5716
5527
4427
3028
2970
1880
1206

2030
90277
5721
5428
4938
4515
5091
5720
6206
6504
6398
5703
5513
5325
5608
5391
4919
3508
1916
1873

183796
12631
12218
11522
10701
10157
10842
11963
12901
13468
13102
11276
10187
9605
9562
8998
7335
4264
3064

89614
6586
6359
5989
5517
5126
5410
6010
6549
6858
6657
5565
4707
4370
4152
3966
3059
1612
1122

94182
6045
5859
5533
5184
5031
5432
5953
6352
6610
6445
5711
5480
5235
5410
5032
4276
2652
1942

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.4.3. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Varijanta visokog fertiliteta: visok fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

191634
12945
12896
12425
11957
11556
10802
11296
12250
13093
13571
13058
11103
9870
9110
8770
7703
5459
3770

93759
6750
6713
6459
6163
5854
5449
5645
6159
6640
6910
6603
5418
4477
4042
3687
3269
2174
1347

207656
14100
13515
13403
13527
13747
13508
12616
11470
11727
12534
13188
13391
12561
10343
8791
7465
5982
5788

Zavod za statistiku Crne Gore

102356
7353
7036
6969
6981
6988
6854
6399
5797
5860
6300
6665
6734
6208
4871
3793
3105
2315
2128

ensko

2040
97875
6195
6183
5966
5794
5702
5353
5651
6091
6453
6661
6455
5685
5393
5068
5083
4434
3285
2423

199325
13268
13202
13103
12860
12842
12198
11225
11562
12429
13199
13544
12879
10791
9414
8431
7644
5874
4860

97879
6919
6872
6813
6633
6516
6180
5670
5781
6244
6695
6868
6450
5183
4175
3630
3097
2383
1770

101446
6349
6330
6290
6227
6326
6018
5555
5781
6185
6504
6676
6429
5608
5239
4801
4547
3491
3090

2050

2045
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

Muko

105300
6747
6479
6434
6546
6759
6654
6217
5673
5867
6234
6523
6657
6353
5472
4998
4360
3667
3660

134

217037
15155
14341
13707
13817
14400
14419
13939
12857
11625
11827
12540
13071
13116
12102
9732
7900
5977
6512

107401
7904
7467
7128
7132
7328
7325
7079
6526
5871
5913
6282
6558
6524
5882
4474
3301
2378
2329

109636
7251
6874
6579
6685
7072
7094
6860
6331
5754
5914
6258
6513
6592
6220
5258
4599
3599
4183

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.4.4.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Varijanta konstantnog fertiliteta: konstantan fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

2005
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

150957
8588
9417
10309
11234
11730
10626
10098
10092
10858
11467
11197
8879
6519
7271
5812
3849
2061
950

73370
4428
4863
5349
5805
5988
5290
4754
4785
5054
5623
5435
4112
3058
3385
2652
1703
773
313

163685
8638
8695
8460
9281
10768
12083
12953
12832
11238
10400
10129
10520
10563
9653
6994
4390
3628
2460

79274
4503
4528
4401
4726
5405
6122
6602
6533
5577
4889
4768
4807
4962
4351
2912
1813
1456
919

Zavod za statistiku Crne Gore

Svega

2010
77587
4160
4554
4960
5429
5742
5336
5344
5307
5804
5844
5762
4767
3461
3886
3160
2146
1288
637

154683
8100
8735
9535
10588
11842
12159
10883
10234
10150
10840
11311
10861
8421
6011
6386
4622
2594
1411

75044
4227
4499
4917
5457
6043
6193
5413
4819
4803
5044
5522
5197
3788
2712
2846
2008
1077
479

84411
4135
4167
4059
4555
5363
5961
6351
6299
5661
5511
5361
5713
5601
5302
4082
2577
2172
1541

168019
8538
8898
8883
8863
10166
11478
12594
13271
13011
11317
10360
9944
10132
9909
8698
5828
3148
2981

135

81416
4448
4627
4618
4561
5075
5758
6388
6767
6613
5614
4847
4619
4524
4518
3779
2320
1232
1108

Muko

ensko

2015
79639
3873
4236
4618
5131
5799
5966
5470
5415
5347
5796
5789
5664
4633
3299
3540
2614
1517
932

159032
8465
8289
8884
9886
11372
12457
12551
11089
10338
10182
10744
11025
10349
7814
5336
5164
3181
1906

2025

2020
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

ensko

77053
4416
4319
4569
5054
5768
6347
6390
5515
4859
4817
4978
5309
4822
3387
2308
2194
1301
700

81979
4049
3970
4315
4832
5604
6110
6161
5574
5479
5365
5766
5716
5527
4427
3028
2970
1880
1206

2030
86603
4090
4271
4265
4302
5091
5720
6206
6504
6398
5703
5513
5325
5608
5391
4919
3508
1916
1873

171741
8258
8808
9101
9295
9712
10842
11963
12901
13468
13102
11276
10187
9605
9562
8998
7335
4264
3064

83319
4302
4578
4725
4783
4894
5410
6010
6549
6858
6657
5565
4707
4370
4152
3966
3059
1612
1122

88422
3956
4230
4376
4512
4818
5432
5953
6352
6610
6445
5711
5480
5235
5410
5032
4276
2652
1942

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.4.4. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Varijanta konstantnog fertiliteta: konstantan fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

174638
7989
8529
9017
9539
10153
10358
11296
12250
13093
13571
13058
11103
9870
9110
8770
7703
5459
3770

84884
4161
4432
4679
4901
5122
5218
5645
6159
6640
6910
6603
5418
4477
4042
3687
3269
2174
1347

179152
7920
8137
8457
9167
10349
11101
11222
11029
11727
12534
13188
13391
12561
10343
8791
7465
5982
5788

Zavod za statistiku Crne Gore

87479
4125
4227
4386
4705
5215
5600
5674
5568
5860
6300
6665
6734
6208
4871
3793
3105
2315
2128

ensko

2040
89754
3828
4097
4338
4638
5031
5140
5651
6091
6453
6661
6455
5685
5393
5068
5083
4434
3285
2423

176967
7882
8253
8739
9455
10430
10799
10782
11562
12429
13199
13544
12879
10791
9414
8431
7644
5874
4860

86206
4105
4287
4534
4855
5258
5451
5440
5781
6244
6695
6868
6450
5183
4175
3630
3097
2383
1770

90761
3777
3966
4205
4600
5172
5348
5342
5781
6185
6504
6676
6429
5608
5239
4801
4547
3491
3090

2050

2045
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

Muko

91673
3795
3910
4071
4462
5134
5501
5548
5461
5867
6234
6523
6657
6353
5472
4998
4360
3667
3660

136

181390
7961
8170
8331
8876
10050
11030
11540
11468
11187
11827
12540
13071
13116
12102
9732
7900
5977
6512

88802
4146
4244
4321
4553
5059
5559
5831
5804
5644
5913
6282
6558
6524
5882
4474
3301
2378
2329

92588
3815
3926
4010
4323
4991
5471
5709
5664
5543
5914
6258
6513
6592
6220
5258
4599
3599
4183

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.4.5.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Varijanta konstantnog mortaliteta: srednji fertilitet, konstantan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

2005
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

150957
8588
9417
10309
11234
11730
10626
10098
10092
10858
11467
11197
8879
6519
7271
5812
3849
2061
950

73370
4428
4863
5349
5805
5988
5290
4754
4785
5054
5623
5435
4112
3058
3385
2652
1703
773
313

164867
10035
9498
8706
9276
10762
12069
12941
12823
11224
10378
10094
10454
10446
9495
6822
4193
3405
2246

79796
5233
4947
4528
4722
5400
6109
6591
6528
5569
4879
4754
4769
4872
4227
2800
1708
1347
813

Zavod za statistiku Crne Gore

Svega

2010
77587
4160
4554
4960
5429
5742
5336
5344
5307
5804
5844
5762
4767
3461
3886
3160
2146
1288
637

154787
8351
8735
9533
10587
11842
12156
10882
10233
10148
10836
11306
10851
8408
5998
6364
4590
2594
1373

75087
4358
4499
4916
5456
6043
6191
5412
4819
4802
5042
5520
5190
3777
2702
2832
1991
1077
460

85071
4802
4551
4178
4554
5362
5960
6350
6295
5655
5499
5340
5685
5574
5268
4022
2485
2058
1433

170276
10521
10293
9679
9104
10157
11458
12572
13253
12985
11279
10304
9847
9963
9652
8355
5430
2837
2587

137

82438
5485
5355
5032
4684
5066
5739
6369
6754
6596
5595
4824
4564
4402
4319
3547
2108
1080
919

Muko

ensko

2015
79700
3993
4236
4617
5131
5799
5965
5470
5414
5346
5794
5786
5661
4631
3296
3532
2599
1517
913

159499
9270
8538
8883
9883
11369
12450
12545
11087
10331
10171
10725
10989
10290
7751
5269
5042
3096
1810

2025

2020
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

ensko

77253
4837
4449
4568
5052
5765
6340
6385
5514
4855
4812
4971
5286
4775
3338
2265
2130
1259
652

82246
4433
4089
4315
4831
5604
6110
6160
5573
5476
5359
5754
5703
5515
4413
3004
2912
1837
1158

2030
87838
5036
4938
4647
4420
5091
5719
6203
6499
6389
5684
5480
5283
5561
5333
4808
3322
1757
1668

175373
10799
10787
10488
10086
9948
10816
11934
12874
13426
13041
11192
10051
9382
9227
8501
6646
3682
2493

85004
5630
5611
5447
5192
5012
5386
5984
6529
6830
6624
5528
4631
4211
3904
3628
2672
1333
852

90369
5169
5176
5041
4894
4936
5430
5950
6345
6596
6417
5664
5420
5171
5323
4873
3974
2349
1641

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.4.5. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Varijanta konstantnog mortaliteta: srednji fertilitet, konstantan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

179657
10833
11065
10987
10918
10935
10573
11259
12214
13037
13485
12928
10905
9570
8686
8149
6769
4498
2846

87260
5648
5756
5705
5616
5523
5317
5613
6131
6602
6861
6541
5303
4270
3734
3282
2737
1689
932

186928
11307
11154
11287
11683
12296
12438
11960
11220
11648
12408
12972
13005
11946
9573
7818
6125
4415
3673

Zavod za statistiku Crne Gore

91274
5896
5802
5861
6013
6221
6277
6038
5652
5803
6222
6546
6497
5779
4330
3182
2371
1567
1217

ensko

2040
92397
5185
5309
5282
5302
5412
5256
5646
6083
6435
6624
6387
5602
5300
4952
4867
4032
2809
1914

183296
10905
11092
11265
11417
11797
11555
10984
11516
12362
13091
13367
12581
10365
8858
7669
6507
4581
3384

89257
5686
5769
5850
5874
5962
5829
5529
5745
6197
6630
6776
6271
4887
3786
3139
2478
1731
1118

94039
5219
5323
5415
5543
5835
5726
5455
5771
6165
6461
6591
6310
5478
5072
4530
4029
2850
2266

2050

2045
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

Muko

95654
5411
5352
5426
5670
6075
6161
5922
5568
5845
6186
6426
6508
6167
5243
4636
3754
2848
2456

138

190817
11841
11550
11338
11696
12550
12942
12854
12190
11339
11684
12293
12618
12348
11014
8428
6241
4153
3738

93411
6175
6009
5888
6019
6352
6534
6491
6160
5703
5822
6142
6276
5990
5119
3638
2403
1499
1191

97406
5666
5541
5450
5677
6198
6408
6363
6030
5636
5862
6151
6342
6358
5895
4790
3838
2654
2547

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.4.6.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Konstantna varijanta: konstantan fertilitet, konstantan mortalitet, konstantne migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

2005
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

150957
8588
9417
10309
11234
11730
10626
10098
10092
10858
11467
11197
8879
6519
7271
5812
3849
2061
950

73370
4428
4863
5349
5805
5988
5290
4754
4785
5054
5623
5435
4112
3058
3385
2652
1703
773
313

156393
7765
7968
7857
8660
9760
10917
12001
12458
11327
10621
10366
10590
10427
9353
6678
4090
3364
2191

75957
4057
4161
4101
4455
5019
5663
6100
6250
5555
4998
4971
4898
4960
4204
2755
1676
1335
799

Zavod za statistiku Crne Gore

Svega

2010
77587
4160
4554
4960
5429
5742
5336
5344
5307
5804
5844
5762
4767
3461
3886
3160
2146
1288
637

153659
7880
8575
9404
10402
11490
11981
10891
10328
10312
10929
11417
10877
8364
5957
6328
4569
2594
1361

74657
4117
4419
4854
5391
5923
6136
5323
4849
4933
5055
5639
5229
3763
2688
2820
1984
1077
457

80436
3708
3807
3756
4205
4741
5254
5901
6208
5772
5623
5395
5692
5467
5149
3923
2414
2029
1392

156238
7319
7754
7957
7954
8923
10021
11179
12221
12657
11389
10592
10079
9976
9524
8151
5272
2767
2503

139

75917
3824
4049
4153
4146
4579
5175
5693
6186
6382
5547
5031
4789
4481
4360
3503
2062
1060
897

Muko

ensko

2015
79002
3763
4156
4550
5011
5567
5845
5568
5479
5379
5874
5778
5648
4601
3269
3508
2585
1517
904

155510
7979
7868
8564
9499
10661
11743
12240
11116
10547
10389
10893
11087
10236
7653
5190
4981
3081
1783

2025

2020
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

ensko

75530
4169
4109
4411
4897
5511
6072
6164
5414
4997
4936
5086
5423
4784
3307
2239
2111
1254
646

79980
3810
3759
4153
4602
5150
5671
6076
5702
5550
5453
5807
5664
5452
4346
2951
2870
1827
1137

2030
80321
3495
3705
3804
3808
4344
4846
5486
6035
6275
5842
5561
5290
5495
5164
4648
3210
1707
1606

155042
6792
7309
7743
8054
8219
9188
10287
11404
12421
12698
11341
10299
9488
9129
8294
6424
3573
2379

75396
3549
3817
4041
4198
4271
4738
5208
5783
6319
6359
5565
4847
4382
3939
3632
2621
1304
823

79646
3243
3492
3702
3856
3948
4450
5079
5621
6102
6339
5776
5452
5106
5190
4662
3803
2269
1556

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.4.6. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Konstantna varijanta: konstantan fertilitet, konstantan mortalitet, konstantne migracije
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

152647
6331
6781
7298
7841
8319
8488
9458
10515
11610
12466
12618
11015
9697
8674
7967
6532
4345
2692

74336
3308
3541
3809
4087
4323
4433
4774
5300
5919
6297
6354
5353
4434
3851
3282
2718
1657
896

145627
5824
6019
6313
6871
7664
8375
8859
8997
9914
10800
11611
12019
11506
9466
7734
5963
4263
3429

Zavod za statistiku Crne Gore

71180
3043
3143
3295
3581
3982
4374
4522
4568
5017
5437
5913
6044
5581
4304
3247
2401
1553
1175

ensko

2040
78311
3023
3240
3489
3754
3996
4055
4684
5215
5691
6169
6264
5662
5263
4823
4685
3814
2688
1796

149367
6027
6322
6772
7397
8106
8587
8761
9691
10731
11667
12391
12239
10362
8868
7562
6289
4415
3180

72870
3149
3301
3535
3855
4212
4484
4471
4869
5443
5905
6294
6101
4897
3897
3208
2456
1719
1074

76497
2878
3021
3237
3542
3894
4103
4290
4822
5288
5762
6097
6138
5465
4971
4354
3833
2696
2106

2050

2045
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

Muko

74447
2781
2876
3018
3290
3682
4001
4337
4429
4897
5363
5698
5975
5925
5162
4487
3562
2710
2254

140

141571
5604
5815
6010
6413
7140
7936
8649
9094
9224
9995
10763
11269
11296
10501
8246
6101
4036
3479

69322
2928
3037
3137
3342
3709
4146
4413
4618
4718
5018
5457
5683
5529
4905
3586
2430
1518
1148

72249
2676
2778
2873
3071
3431
3790
4236
4476
4506
4977
5306
5586
5767
5596
4660
3671
2518
2331

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.4.7.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Varijanta nultog migracionog salda: srednji fertilitet, oekivan mortalitet, nulti migracioni saldo
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

2005
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

150957
8588
9417
10309
11234
11730
10626
10098
10092
10858
11467
11197
8879
6519
7271
5812
3849
2061
950

73370
4428
4863
5349
5805
5988
5290
4754
4785
5054
5623
5435
4112
3058
3385
2652
1703
773
313

152682
8568
8415
7991
8554
9366
10223
11110
11574
10448
9842
9667
10134
10251
9420
6846
4283
3584
2406

74137
4476
4395
4172
4404
4825
5282
5710
5875
5172
4598
4530
4616
4828
4264
2863
1779
1443
905

Zavod za statistiku Crne Gore

Svega

2010
77587
4160
4554
4960
5429
5742
5336
5344
5307
5804
5844
5762
4767
3461
3886
3160
2146
1288
637

151784
8012
8575
9404
10293
11201
11675
10582
10050
10006
10708
11205
10785
8373
5970
6351
4601
2594
1399

73688
4186
4419
4854
5337
5779
5944
5259
4725
4731
4967
5468
5163
3769
2698
2835
2001
1077
476

78545
4092
4020
3819
4150
4541
4941
5400
5699
5276
5244
5137
5518
5423
5156
3983
2504
2141
1501

152538
8467
8556
8408
7982
8532
9332
10186
11058
11487
10320
9647
9368
9649
9513
8411
5659
3071
2892

74193
4423
4468
4390
4165
4387
4799
5256
5675
5817
5091
4481
4338
4303
4359
3679
2268
1209
1085

141

Muko

ensko

2015
78096
3826
4156
4550
4956
5422
5731
5323
5325
5275
5741
5737
5622
4604
3272
3516
2600
1517
923

152397
8428
8000
8565
9391
10264
11152
11628
10532
9968
9873
10477
10812
10194
7711
5257
5101
3167
1877

2025

2020
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

ensko

73951
4403
4178
4412
4844
5314
5740
5911
5227
4673
4652
4834
5208
4759
3351
2282
2174
1297
692

78446
4025
3822
4153
4547
4950
5412
5717
5305
5295
5221
5643
5604
5435
4360
2975
2927
1870
1185

2030
78345
4044
4088
4018
3817
4145
4533
4930
5383
5670
5229
5166
5030
5346
5154
4732
3391
1862
1807

151992
8256
8455
8549
8398
7962
8505
9300
10140
10979
11352
10123
9365
8944
9004
8550
7034
4140
2936

74114
4313
4416
4464
4383
4150
4367
4776
5224
5622
5729
4966
4302
4066
3915
3797
2960
1576
1088

77878
3943
4039
4085
4015
3812
4138
4524
4916
5357
5623
5157
5063
4878
5089
4753
4074
2564
1848

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-1.4.7. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Varijanta nultog migracionog salda: srednji fertilitet, oekivan mortalitet, nulti migracioni saldo
Stanovnitvo po petogodinjim starosnim grupama i polu
Svega

Muko

ensko

Svega

2035
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

150719
7912
8244
8449
8541
8379
7938
8477
9259
10071
10856
11146
9845
8975
8387
8170
7252
5234
3584

73746
4133
4306
4412
4458
4369
4133
4347
4748
5178
5541
5595
4783
4056
3729
3447
3108
2104
1299

147118
7556
7610
7896
8231
8422
8499
8331
7881
8391
9111
9816
10436
10494
8984
7832
6733
5518
5377

Zavod za statistiku Crne Gore

72558
3947
3974
4123
4297
4393
4428
4334
4093
4289
4649
5008
5261
5165
4234
3383
2821
2148
2011

ensko

2040
76973
3779
3938
4037
4083
4010
3805
4130
4511
4893
5315
5551
5062
4919
4658
4723
4144
3130
2285

148916
7620
7900
8238
8440
8521
8356
7913
8441
9200
9966
10676
10867
9468
8470
7680
7053
5528
4579

73142
3980
4126
4302
4406
4444
4352
4115
4323
4708
5108
5422
5409
4538
3752
3323
2874
2266
1694

75774
3640
3774
3936
4034
4077
4004
3798
4118
4492
4858
5254
5458
4930
4718
4357
4179
3262
2885

2050

2045
Ukupno
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84
85+

Muko

74560
3609
3636
3773
3934
4029
4071
3997
3788
4102
4462
4808
5175
5329
4750
4449
3912
3370
3366

142

145574
7560
7546
7606
7888
8213
8402
8475
8299
7837
8316
8986
9620
10121
10017
8375
6975
5389
5949

72132
3949
3941
3972
4118
4284
4378
4411
4312
4063
4239
4566
4877
5056
4860
3862
2924
2160
2160

73442
3611
3605
3634
3770
3929
4024
4064
3987
3774
4077
4420
4743
5065
5157
4513
4051
3229
3789

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.1.1.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Varijanta niskog fertiliteta: nizak fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

ensko

Svega

Muko

ensko

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

637128
130998
426686
79444
11137

313695
67866
211690
34139
3995

323433
63132
214996
45305
7142

640434
120911
437185
82338
14978

315400
62773
217749
34878
5752

325034
58138
219436
47460
9226

Udio u ukupnom (u %)

648463
113956
445836
88671
18634

319535
59348
222840
37347
7290

328928
54608
222996
51324
11344

Udio u ukupnom (u %)

20,6
67,0
12,5
1,7

21,6
67,5
10,9
1,3

19,5
66,5
14,0
2,2

18,9
68,3
12,9
2,3

19,9
69,0
11,1
1,8

17,9
67,5
14,6
2,8

17,6
68,8
13,7
2,9

18,6
69,7
11,7
2,3

16,6
67,8
15,6
3,4

0,61
0,49

0,50
0,48

0,72
0,50

0,68
0,46

0,56
0,45

0,82
0,48

0,78
0,45

0,63
0,43

0,94
0,48

36,1

35,0

37,2

37,4

36,2

38,6

38,6

37,3

39,8

34,5

33,2

35,8

35,8

34,4

37,3

37,1

35,6

38,6

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

658932
107687
450209
101036
22840

324971
56199
225497
43275
8918

333961
51488
224712
57761
13922

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

2005

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Svega

667873
103687
450798
113388
22893

329712
54095
226314
49303
8716

338161
49592
224484
64085
14177

Udio u ukupnom (u %)

674858
98047
452199
124612
26571

333427
51136
227918
54373
10114

341431
46911
224281
70239
16457

Udio u ukupnom (u %)

16,3
68,3
15,3
3,5

17,3
69,4
13,3
2,7

15,4
67,3
17,3
4,2

15,5
67,5
17,0
3,4

16,4
68,6
15,0
2,6

14,7
66,4
19,0
4,2

14,5
67,0
18,5
3,9

15,3
68,4
16,3
3,0

13,7
65,7
20,6
4,8

0,94
0,46

0,77
0,44

1,12
0,49

1,09
0,48

0,91
0,46

1,29
0,51

1,27
0,49

1,06
0,46

1,50
0,52

39,6

38,3

40,9

40,7

39,4

41,9

41,8

40,5

43,1

38,5

37,1

39,9

40,0

38,6

41,5

41,6

40,2

43,1

Zavod za statistiku Crne Gore

143

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III- 2.1.1. / nastavak /
Crna Gora
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Varijanta niskog fertiliteta: nizak fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

678672
92015
454328
132329
33573

ensko

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

335588
47981
229814
57793
13225

343084
44034
224514
74536
20348

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Svega

679645
86885
452681
140079
39531

13,6
66,9
19,5
4,9

14,3
68,5
17,2
3,9

12,8
65,4
21,7
5,9

12,8
66,6
20,6
5,8

13,5
68,4
18,2
4,7

12,1
64,9
23,0
6,9

1,44
0,49

1,20
0,46

1,69
0,53

1,61
0,50

1,35
0,46

1,90
0,54

43,0

41,7

44,3

44,2

42,9

45,4

43,2

41,8

44,6

44,7

43,3

46,1

2050

Broj stanovnika
678793
83095
444763
150935
44263

336278
43321
226714
66243
17674

Broj stanovnika
342515
39774
218049
84692
26589

676793
80103
430681
166009
47611

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

343273
41585
222686
79002
23687

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

336372
45300
229995
61077
15844

ensko

335651
41758
219949
73944
18976

341142
38345
210732
92065
28635

Udio u ukupnom (u %)

12,2
65,5
22,2
6,5

12,9
67,4
19,7
5,3

11,6
63,7
24,7
7,8

11,8
63,6
24,5
7,0

12,4
65,5
22,0
5,7

11,2
61,8
27,0
8,4

1,82
0,53

1,53
0,48

2,13
0,57

2,07
0,57

1,77
0,53

2,40
0,62

45,2

43,9

46,5

4 6,3

45,0

47,5

46,1

44,7

47,5

47,5

46,2

48,8

144

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.1.2.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Varijanta srednjeg fertiliteta: srednji fertilitet, oekivani mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

2005

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

637128
130998
426686
79444
11137

313695
67866
211690
34139
3995

323433
63132
214996
45305
7142

641966
122443
437185
82338
14978

316200
63573
217749
34878
5752

325766
58870
219436
47460
9226

654594
120087
445836
88671
18634

331856
57536
222996
51324
11344

322738
62551
222840
37347
7290

Udio u ukupnom (u %)

Udio u ukupnom (u %)

Udio u ukupnom (u %)

20,6
67,0
12,5
1,7

21,6
67,5
10,9
1,3

19,5
66,5
14,0
2,2

19,1
68,1
12,8
2,3

20,1
68,9
11,0
1,8

18,1
67,4
14,6
2,8

18,3
68,1
13,5
2,8

19,4
69,0
11,6
2,3

17,3
67,2
15,5
3,4

0,61
0,49

0,50
0,48

0,72
0,50

0,67
0,47

0,55
0,45

0,81
0,48

0,74
0,47

0,60
0,45

0,89
0,49

36,1

35,0

37,2

37,4

36,1

38,6

38,2

36,9

39,5

34,5

33,2

35,8

35,7

34,3

37,2

36,8

35,3

38,3

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

672686
121441
450209
101036
22840

332155
63383
225497
43275
8918

340531
58058
224712
57761
13922

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Svega

692165
126453
452324
113388
22893

342402
65987
227112
49303
8716

349763
60466
225212
64085
14177

Udio u ukupnom (u %)

712592
129671
458309
124612
26571

353133
67653
231107
54373
10114

359459
62018
227202
70239
16457

Udio u ukupnom (u %)

18,1
66,9
15,0
3,4

19,1
67,9
13,0
2,7

17,0
66,0
17,0
4,1

18,3
65,3
16,4
3,3

19,3
66,3
14,4
2,5

17,3
64,4
18,3
4,1

18,2
64,3
17,5
3,7

19,2
65,4
15,4
2,9

17,3
63,2
19,5
4,6

0,83
0,49

0,68
0,47

0,99
0,52

0,90
0,53

0,75
0,51

1,06
0,55

0,96
0,55

0,80
0,53

1,13
0,58

38,9

37,6

40,2

39,5

38,2

40,8

40,1

38,7

41,4

37,8

36,4

39,3

38,8

37,4

40,4

39,8

38,3

41,3

Zavod za statistiku Crne Gore

145

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.1.2. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Varijanta srednjeg fertiliteta: srednji fertilitet, oekivani mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

731608
131248
468031
132329
33573

ensko

Svega

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

363227
68471
236963
57793
13225

368381
62777
231068
74536
20348

748730
131779
476872
140079
39531

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Udio u ukupnom (u %)

18,9
65,2
15,9
3,6

17,0
62,7
20,2
5,5

17,6
63,7
18,7
5,3

18,5
65,1
16,4
4,3

16,8
62,3
21,0
6,3

1,01
0,56

0,84
0,53

1,19
0,59

1,06
0,57

0,89
0,54

1,25
0,61

40,7

39,3

42,0

41,2

39,9

42,5

40,5

39,1

42,1

41,2

39,7

42,7

2045

2050

Broj stanovnika

Broj stanovnika

381622
69083
246296
66243
17674

384055
63337
236026
84692
26589

Udio u ukupnom (u %)

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

376296
63033
234261
79002
23687

17,9
64,0
18,1
4,6

765677
132420
482322
150935
44263

0 - 14
15 - 64
65+
80+

372434
68746
242611
61077
15844

ensko

783479
134132
483338
166009
47611

391314
69975
247395
73944
18976

392165
64157
235943
92065
28635

Udio u ukupnom (u %)

17,3
63,0
19,7
5,8

18,1
64,5
17,4
4,6

16,5
61,5
22,1
6,9

17,1
61,7
21,2
6,1

17,9
63,2
18,9
4,8

16,4
60,2
23,5
7,3

1,14
0,59

0,96
0,55

1,34
0,63

1,24
0,62

1,06
0,58

1,43
0,66

41,7

40,4

43,0

42,2

40,9

43,4

41,6

40,2

43,1

41,8

40,4

43,4

146

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.1.3.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Varijanta visokog fertiliteta: visok fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

ensko

Svega

Muko

ensko

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

637128
130998
426686
79444
11137

313695
67866
211690
34139
3995

323433
63132
214996
45305
7142

642789
123266
437185
82338
14978

316630
64003
217749
34878
5752

326159
59263
219436
47460
9226

Udio u ukupnom (u %)

657895
123388
445836
88671
18634

324462
64275
222840
37347
7290

333433
59113
222996
51324
11344

Udio u ukupnom (u %)

20,6
67,0
12,5
1,7

21,6
67,5
10,9
1,3

19,5
66,5
14,0
2,2

19,2
68,0
12,8
2,3

20,2
68,8
11,0
1,8

18,2
67,3
14,6
2,8

18,8
67,8
13,5
2,8

19,8
68,7
11,5
2,2

17,7
66,9
15,4
3,4

0,61
0,49

0,50
0,48

0,72
0,50

0,67
0,47

0,54
0,45

0,80
0,49

0,72
0,48

0,58
0,46

0,87
0,50

36,1

35,0

37,2

37,3

36,1

38,5

38,1

36,8

39,3

34,5

33,2

35,8

35,7

34,2

37,2

36,6

35,1

38,1

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

680098
128853
450209
101036
22840

336027
67255
225497
43275
8918

344071
61598
224712
57761
13922

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

2005

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Svega

705264
138731
453145
113388
22893

349241
72399
227539
49303
8716

356023
66332
225606
64085
14177

Udio u ukupnom (u %)

733013
146804
461597
124612
26571

363798
76602
232823
54373
10114

369215
70202
228774
70239
16457

Udio u ukupnom (u %)

18,9
66,2
14,9
3,4

20,0
67,1
12,9
2,7

17,9
65,3
16,8
4,0

19,7
64,3
16,1
3,2

20,7
65,2
14,1
2,5

18,6
63,4
18,0
4,0

20,0
63,0
17,0
3,6

21,1
64,0
14,9
2,8

19,0
62,0
19,0
4,5

0,78
0,51

0,64
0,49

0,94
0,53

0,82
0,56

0,68
0,53

0,97
0,58

0,85
0,59

0,71
0,56

1,00
0,61

38,5

37,2

39,8

38,9

37,5

40,2

39,2

37,9

40,5

37,4

36,0

38,9

38,2

36,7

39,7

38,7

37,3

40,3

Zavod za statistiku Crne Gore

147

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.1.3. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Varijanta visokog fertiliteta: visok fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

760494
152753
475411
132330
33574

ensko

Svega

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

378310
79703
240814
57793
13225

382184
73050
234597
74537
20349

786999
157004
489916
140079
39531

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

20,1
62,5
17,4
4,4

21,1
63,7
15,3
3,5

19,1
61,4
19,5
5,3

19,9
62,3
17,8
5,0

20,9
63,6
15,6
4,0

19,0
61,0
20,0
6,0

0,87
0,60

0,73
0,57

1,02
0,63

0,89
0,61

0,75
0,57

1,05
0,64

39,5

38,2

40,8

39,8

38,5

41,1

39,1

37,6

40,6

39,2

37,7

40,8

2050

Broj stanovnika
814823
161240
502648
150935
44263

407272
84134
256895
66243
17674

Broj stanovnika
407551
77106
245753
84692
26589

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

394585
75081
240502
79002
23687

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

392414
81923
249414
61077
15844

ensko

845312
167227
512076
166009
47611

423578
87259
262375
73944
18976

421734
79968
249701
92065
28635

Udio u ukupnom (u %)

19,8
61,7
18,5
5,4

20,7
63,1
16,3
4,3

18,9
60,3
20,8
6,5

19,8
60,6
19,6
5,6

20,6
61,9
17,5
4,5

19,0
59,2
21,8
6,8

0,94
0,62

0,79
0,59

1,10
0,66

0,99
0,65

0,85
0,61

1,15
0,69

40,0

38,7

41,3

40,2

39,0

41,5

39,0

37,5

40,6

38,7

37,3

40,2

148

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.1.4.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Varijanta konstantnog fertiliteta: konstantan fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

ensko

Svega

Muko

ensko

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

637128
130998
426686
79444
11137

313695
67866
211690
34139
3995

323433
63132
214996
45305
7142

641274
121751
437185
82338
14978

315838
63211
217749
34878
5752

325436
58540
219436
47460
9226

Udio u ukupnom (u %)

651831
117324
445836
88671
18634

321294
61107
222840
37347
7290

330537
56217
222996
51324
11344

Udio u ukupnom (u %)

20,6
67,0
12,5
1,7

21,6
67,5
10,9
1,3

19,5
66,5
14,0
2,2

19,0
68,2
12,8
2,3

20,0
68,9
11,0
1,8

18,0
67,4
14,6
2,8

18,0
68,4
13,6
2,9

19,0
69,4
11,6
2,3

17,0
67,5
15,5
3,4

0,61
0,49

0,50
0,48

0,72
0,50

0,68
0,47

0,55
0,45

0,81
0,48

0,76
0,46

0,61
0,44

0,91
0,48

36,1

35,0

37,2

37,4

36,2

38,6

38,4

37,1

39,6

34,5

33,2

35,8

35,8

34,3

37,2

36,9

35,4

38,4

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

666418
115174
450209
101035
22839

328883
60111
225497
43275
8918

337535
55063
224712
57760
13921

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

2005

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Svega

681014
115988
451638
113388
22893

336576
60520
226753
49303
8716

344438
55468
224885
64085
14177

Udio u ukupnom (u %)

695168
115001
455555
124612
26571

344034
59991
229670
54373
10114

351134
55010
225885
70239
16457

Udio u ukupnom (u %)

17,3
67,6
15,2
3,4

18,3
68,6
13,2
2,7

16,3
66,6
17,1
4,1

17,0
66,3
16,6
3,4

18,0
67,4
14,6
2,6

16,1
65,3
18,6
4,1

16,5
65,5
17,9
3,8

17,4
66,8
15,8
2,9

15,7
64,3
20,0
4,7

0,88
0,48

0,72
0,46

1,05
0,50

0,98
0,51

0,81
0,48

1,16
0,53

1,08
0,53

0,91
0,50

1,28
0,55

39,2

37,9

40,5

40,0

38,7

41,3

40,9

39,5

42,2

38,1

36,7

39,6

39,4

37,9

40,9

40,6

39,2

42,1

Zavod za statistiku Crne Gore

149

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.1.4. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Varijanta konstantnog fertiliteta: konstantan fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

707014
112898
461786
132330
33574

ensko

Svega

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

350384
58886
233705
57793
13225

356630
54012
228081
74537
20349

716505
110659
465767
140079
39531

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

16,0
65,3
18,7
4,7

16,8
66,7
16,5
3,8

15,1
64,0
20,9
5,7

15,4
65,0
19,6
5,5

16,2
66,6
17,2
4,5

14,7
63,4
21,9
6,6

1,17
0,53

0,98
0,50

1,38
0,56

1,27
0,54

1,06
0,50

1,49
0,58

41,7

40,4

43,0

42,5

41,2

43,8

41,8

40,4

43,3

42,8

41,4

44,3

2050

Broj stanovnika
724950
109038
464977
150935
44263

360366
56870
237253
66243
17674

Broj stanovnika
364584
52168
227724
84692
26589

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

360892
52942
228948
79002
23687

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

355613
57717
236819
61077
15844

ensko

733066
108185
458872
166009
47611

365011
56423
234644
73944
18976

368055
51762
224228
92065
28635

Udio u ukupnom (u %)

15,0
64,1
20,8
6,1

15,8
65,8
18,4
4,9

14,3
62,5
23,2
7,3

14,8
62,6
22,6
6,5

15,5
64,3
20,3
5,2

14,1
60,9
25,0
7,8

1,38
0,56

1,16
0,52

1,62
0,60

1,53
0,60

1,31
0,56

1,78
0,64

43,3

42,0

44,5

44,0

42,7

45,2

43,7

42,3

45,2

44,6

43,1

46,0

150

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.1.5.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Varijanta konstantnog mortaliteta: srednji fertilitet, konstantan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

ensko

Svega

Muko

ensko

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

637128
130998
426686
79444
11137

313695
67866
211690
34139
3995

323433
63132
214996
45305
7142

641163
122429
436987
81747
14751

315785
63565
217617
34603
5669

325378
58864
219370
47144
9082

Udio u ukupnom (u %)

651409
120038
445068
86303
17616

321078
62525
222320
36233
6900

330331
57513
222748
50070
10716

Udio u ukupnom (u %)

20,6
67,0
12,5
1,7

21,6
67,5
10,9
1,3

19,5
66,5
14,0
2,2

19,1
68,2
12,7
2,3

20,1
68,9
11,0
1,8

18,1
67,4
14,5
2,8

18,4
68,3
13,2
2,7

19,5
69,2
11,3
2,1

17,4
67,4
15,2
3,2

0,61
0,49

0,50
0,48

0,72
0,50

0,67
0,47

0,54
0,45

0,80
0,48

0,72
0,46

0,58
0,44

0,87
0,48

36,1

35,0

37,2

37,3

36,1

38,5

38,1

36,8

39,3

34,5

33,2

35,8

35,7

34,3

37,2

36,6

35,1

38,1

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

665838
121327
448690
95821
20377

328571
63325
224477
40769
7957

337267
58002
224213
55052
12420

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

2005

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Svega

680587
126257
449974
104356
18968

336288
65886
225544
44858
7213

344299
60371
224430
59498
11755

Udio u ukupnom (u %)

694974
129387
455000
110587
20486

343793
67507
228915
47371
7726

351181
61880
226085
63216
12760

Udio u ukupnom (u %)

18,2
67,4
14,4
3,1

19,3
68,3
12,4
2,4

17,2
66,5
16,3
3,7

18,6
66,1
15,3
2,8

19,6
67,1
13,3
2,1

17,5
65,2
17,3
3,4

18,6
65,5
15,9
2,9

19,6
66,6
13,8
2,2

17,6
64,4
18,0
3,6

0,79
0,48

0,64
0,46

0,95
0,50

0,83
0,51

0,68
0,49

0,99
0,53

0,85
0,53

0,70
0,50

1,02
0,55

38,5

37,2

39,8

38,9

37,6

40,2

39,2

37,9

40,6

37,5

36,1

39,0

38,3

36,8

39,8

38,9

37,5

40,5

Zavod za statistiku Crne Gore

151

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.1.5. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Varijanta konstantnog mortaliteta: srednji fertilitet, konstantan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

706774
130862
463496
112416
24045

ensko

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

350084
68271
233969
47844
9300

356690
62591
229527
64572
14745

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Svega

715967
131284
470900
113783
26027

18,5
65,6
15,9
3,4

19,5
66,8
13,7
2,7

17,5
64,3
18,1
4,1

18,3
65,8
15,9
3,6

19,3
67,2
13,5
2,9

17,4
64,4
18,2
4,4

0,86
0,52

0,70
0,50

1,03
0,55

0,87
0,52

0,70
0,49

1,05
0,55

39,5

38,1

40,9

39,7

38,3

41,0

39,4

37,9

40,9

39,6

38,1

41,1

2050

Broj stanovnika
724349
131798
474901
117650
26647

359838
68759
241320
49759
10290

Broj stanovnika
364511
63039
233581
67891
16357

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

360817
62794
232263
65760
15857

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

355150
68490
238637
48023
10170

ensko

732692
133356
474710
124626
26093

364488
69571
241592
53325
10002

368204
63785
233118
71301
16091

Udio u ukupnom (u %)

18,2
65,6
16,2
3,7

19,1
67,1
13,8
2,9

17,3
64,1
18,6
4,5

18,2
64,8
17,0
3,6

19,1
66,3
14,6
2,7

17,3
63,3
19,4
4,4

0,89
0,53

0,72
0,49

1,08
0,56

0,93
0,54

0,77
0,51

1,12
0,58

39,8

38,5

41,2

39,9

38,6

41,2

39,6

38,0

41,2

39,3

37,8

40,9

152

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.1.6.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Konstantna varijanta: konstantan fertilitet, konstantan mortalitet, konstantne migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

ensko

Svega

Muko

ensko

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

637128
130998
426686
79444
11137

313695
67866
211690
34139
3995

323433
63132
214996
45305
7142

641298
122130
437310
81858
14771

315282
63390
217282
34610
5687

326016
58740
220028
47248
9084

Udio u ukupnom (u %)

641626
116107
439278
86241
17644

314988
60449
218385
36154
6927

326638
55658
220893
50087
10717

Udio u ukupnom (u %)

20,6
67,0
12,5
1,7

21,6
67,5
10,9
1,3

19,5
66,5
14,0
2,2

19,0
68,2
12,8
2,3

20,1
68,9
11,0
1,8

18,0
67,5
14,5
2,8

18,1
68,5
13,4
2,7

19,2
69,3
11,5
2,2

17,0
67,6
15,3
3,3

0,61
0,49

0,50
0,48

0,72
0,50

0,67
0,47

0,55
0,45

0,80
0,48

0,74
0,46

0,60
0,44

0,90
0,48

36,1

35,0

37,2

37,3

36,1

38,5

38,3

37,0

39,6

34,5

33,2

35,8

35,8

34,3

37,2

37,1

35,5

38,6

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

637957
110512
432171
95274
20347

312748
57643
214608
40497
7953

325209
52869
217563
54777
12394

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

2005

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Svega

630328
106692
420436
103200
18829

308558
55646
208519
44393
7166

321770
51046
211917
58807
11663

Udio u ukupnom (u %)

619116
100938
409476
108702
20203

302517
52639
203254
46624
7637

316599
48299
206222
62078
12566

Udio u ukupnom (u %)

17,3
67,7
14,9
3,2

18,4
68,6
12,9
2,5

16,3
66,9
16,8
3,8

16,9
66,7
16,4
3,0

18,0
67,6
14,4
2,3

15,9
65,9
18,3
3,6

16,3
66,1
17,6
3,3

17,4
67,2
15,4
2,5

15,3
65,1
19,6
4,0

0,86
0,48

0,70
0,46

1,04
0,49

0,97
0,50

0,80
0,48

1,15
0,52

1,08
0,51

0,89
0,49

1,29
0,54

39,2

37,9

40,6

40,1

38,7

41,5

41,0

39,5

42,4

38,5

36,9

40,0

40,0

38,2

41,6

41,3

39,5

43,1

Zavod za statistiku Crne Gore

153

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.1.6. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Konstantna varijanta: konstantan fertilitet, konstantan mortalitet, konstantne migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

603693
94642
399395
109656
23545

ensko

Svega

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

294454
49348
198406
46700
9143

309239
45294
200989
62956
14402

584870
88828
386191
109851
25302

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

16,8
67,4
15,9
3,1

14,6
65,0
20,4
4,7

15,2
66,0
18,8
4,3

16,3
67,5
16,2
3,5

14,2
64,6
21,2
5,1

1,16
0,51

0,95
0,48

1,39
0,54

1,24
0,51

1,00
0,48

1,50
0,55

41,8

40,2

43,3

42,5

40,8

44,0

42,5

40,6

44,4

43,4

41,4

45,4

564115
83896
368377
111842
25714

2050

274313
43731
183857
46725
9994

Broj stanovnika
289802
40165
184520
65117
15720

Udio u ukupnom (u %)

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

300054
42520
193849
63685
15348

15,7
66,2
18,2
3,9

Broj stanovnika

0 - 14
15 - 64
65+
80+

284816
46308
192342
46166
9954

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

ensko

542042
79640
346693
115709
24937

263245
41506
173261
48478
9603

278797
38134
173432
67231
15334

Udio u ukupnom (u %)

14,9
65,3
19,8
4,6

15,9
67,0
17,0
3,6

13,9
63,7
22,5
5,4

14,7
64,0
21,3
4,6

15,8
65,8
18,4
3,6

13,7
62,2
24,1
5,5

1,33
0,53

1,07
0,49

1,62
0,57

1,45
0,56

1,17
0,52

1,76
0,61

43,0

41,4

44,6

43,5

41,8

45,2

44,2

42,0

46,2

44,8

42,5

46,9

154

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.1.7.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Varijanta nultog migracionog salda: srednji fertilitet, oekivan mortalitet, nulti migracioni saldo
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Muko

ensko

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

637128
130998
426686
79444
11137

313695
67866
211690
34139
3995

323433
63132
214996
45305
7142

645659
123328
439879
82452
14987

318215
64048
219241
34926
5756

327444
59280
220638
47526
9231

Udio u ukupnom (u %)

653685
120237
444840
88608
18627

322581
62658
222588
37335
7291

331104
57579
222252
51273
11336

Udio u ukupnom (u %)

20,6
67,0
12,5
1,7

21,6
67,5
10,9
1,3

19,5
66,5
14,0
2,2

19,1
68,1
12,8
2,3

20,1
68,9
11,0
1,8

18,1
67,4
14,5
2,8

18,4
68,1
13,6
2,8

19,4
69,0
11,6
2,3

17,4
67,1
15,5
3,4

0,61
0,49

0,50
0,48

0,72
0,50

0,67
0,47

0,55
0,45

0,80
0,48

0,74
0,47

0,60
0,45

0,89
0,49

36,1

35,0

37,2

37,3

36,1

38,5

38,2

36,9

39,5

34,5

33,2

35,8

35,6

34,2

37,1

36,8

35,3

38,3

2025

660593
119122
440996
100475
22760

326499
62219
221187
43093
8897

2030

Broj stanovnika
334094
56903
219809
57382
13863

Udio u ukupnom (u %)

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Muko

2015

Broj stanovnika

0 - 14
15 - 64
65+
80+

Svega

2010

2020

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

ensko

2005

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Svega

665844
120067
433678
112099
22709

329682
62711
218099
48872
8665

Broj stanovnika
336162
57356
215579
63227
14044

Udio u ukupnom (u %)

669807
118453
428972
122382
26217

332205
61868
216720
53617
10017

337602
56585
212252
68765
16200

Udio u ukupnom (u %)

18,0
66,8
15,2
3,4

19,1
67,7
13,2
2,7

17,0
65,8
17,2
4,1

18,0
65,1
16,8
3,4

19,0
66,2
14,8
2,6

17,1
64,1
18,8
4,2

17,7
64,0
18,3
3,9

18,6
65,2
16,1
3,0

16,8
62,9
20,4
4,8

0,84
0,50

0,69
0,48

1,01
0,52

0,93
0,54

0,78
0,51

1,10
0,56

1,03
0,56

0,87
0,53

1,22
0,59

39,1

37,7

40,4

39,9

38,5

41,2

40,8

39,4

42,1

38,1

36,7

39,6

39,5

38,0

41,1

40,9

39,3

42,5

Zavod za statistiku Crne Gore

155

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.1.7. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Varijanta nultog migracionog salda: srednji fertilitet, oekivan mortalitet, nulti migracioni saldo
Stanovntvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

671247
115419
426866
128962
32918

ensko

Svega

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

333494
60282
216620
56592
13035

337753
55137
210246
72370
19883

670201
112078
422798
135325
38488

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

18,1
65,0
17,0
3,9

16,3
62,2
21,4
5,9

16,7
63,1
20,2
5,7

17,5
64,7
17,8
4,7

15,9
61,5
22,6
6,8

1,12
0,57

0,94
0,54

1,31
0,61

1,21
0,59

1,01
0,55

1,42
0,63

41,6

40,2

43,0

42,4

40,9

43,7

42,0

40,3

43,7

42,9

41,1

44,7

668331
109410
414579
144342
42776

2050

333286
57141
212543
63602
17222

Broj stanovnika
335045
52269
202036
80740
25554

Udio u ukupnom (u %)

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

336626
53544
207042
76040
22956

17,2
63,6
19,2
4,9

Broj stanovnika

0 - 14
15 - 64
65+
80+

333575
58534
215756
59285
15532

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

ensko

666490
107766
401907
156817
45602

333080
56282
206770
70028
18332

333410
51484
195137
86789
27270

Udio u ukupnom (u %)

16,4
62,0
21,6
6,4

17,1
63,8
19,1
5,2

15,6
60,3
24,1
7,6

16,2
60,3
23,5
6,8

16,9
62,1
21,0
5,5

15,4
58,5
26,0
8,2

1,32
0,61

1,11
0,57

1,54
0,66

1,46
0,66

1,24
0,61

1,69
0,71

43,0

41,6

44,4

43,7

42,3

45,0

43,6

41,8

45,4

44,1

42,3

46,0

156

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.2.1.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Varijanta niskog fertiliteta: nizak fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

2005

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

197306
42304
128977
26025
3452

98549
21824
65649
11076
1268

98757
20480
63328
14949
2184

Udio u ukupnom (u %)

191182
36984
127700
26498
4815

95590
19214
65241
11135
1878

95592
17770
62459
15363
2937

Udio u ukupnom (u %)

188947
33517
128611
26819
5936

94614
17515
65805
11294
2365

94333
16002
62806
15525
3571

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

21,4
65,4
13,2
1,7

22,1
66,6
11,2
1,3

20,7
64,1
15,1
2,2

19,3
66,8
13,9
2,5

20,1
68,3
11,6
2,0

18,6
65,3
16,1
3,1

17,7
68,1
14,2
3,1

18,5
69,6
11,9
2,5

17,0
66,6
16,5
3,8

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,62
0,53

0,51
0,50

0,73
0,56

0,72
0,50

0,58
0,47

0,86
0,53

0,80
0,47

0,64
0,44

0,97
0,50

35,8

34,7

37,0

37,4

36,2

38,6

38,6

37,4

39,8

33,7

32,5

35,0

35,5

34,2

36,8

36,9

35,7

38,2

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

188853
30619
129261
28973
7208

94714
16007
66187
12520
2855

94139
14612
63074
16453
4353

Udio u ukupnom (u %)

188971
29354
127657
31960
7131

94894
15342
65273
14279
2735

94077
14012
62384
17681
4396

Udio u ukupnom (u %)

188980
27481
126416
35083
7550

94942
14356
64680
15906
2919

94038
13125
61736
19177
4631

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

16,2
68,4
15,3
3,8

16,9
69,9
13,2
3,0

15,5
67,0
17,5
4,6

15,5
67,6
16,9
3,8

16,2
68,8
15,0
2,9

14,9
66,3
18,8
4,7

14,5
66,9
18,6
4,0

15,1
68,1
16,8
3,1

14,0
65,7
20,4
4,9

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,95
0,46

0,78
0,43

1,13
0,49

1,09
0,48

0,93
0,45

1,26
0,51

1,28
0,49

1,11
0,47

1,46
0,52

39,6

38,5

40,8

40,7

39,6

41,8

41,9

40,8

42,9

38,3

37,3

39,4

40,0

38,9

41,1

41,6

40,6

42,7

Zavod za statistiku Crne Gore

157

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III- 2.2.1. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Varijanta niskog fertiliteta: nizak fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

188240
25355
125542
37343
9153

ensko

Svega

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

94548
13241
64282
17025
3688

93692
12114
61260
20318
5465

186669
23419
124036
39214
10945

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

13,5
66,7
19,8
4,9

14,0
68,0
18,0
3,9

12,9
65,4
21,7
5,8

12,5
66,4
21,0
5,9

13,0
67,9
19,1
4,9

12,0
65,0
23,0
6,8

1,47
0,50

1,29
0,47

1,68
0,53

1,67
0,50

1,46
0,47

1,91
0,54

43,2

42,2

44,2

44,5

43,4

45,5

43,3

42,2

44,5

45,0

43,9

46,2

2050

Broj stanovnika
184462
21910
120753
41799
12445

92546
11439
61968
19139
5224

Broj stanovnika
91916
10471
58785
22660
7221

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

92956
11192
60417
21347
6363

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

93713
12227
63619
17867
4582

ensko

181885
20745
115322
45818
13394

91207
10831
59253
21123
5614

90678
9914
56069
24695
7780

Udio u ukupnom (u %)

11,9
65,5
22,7
6,7

12,4
67,0
20,7
5,6

11,4
64,0
24,7
7,9

11,4
63,4
25,2
7,4

11,9
65,0
23,2
6,2

10,9
61,8
27,2
8,6

1,91
0,53

1,67
0,49

2,16
0,56

2,21
0,58

1,95
0,54

2,49
0,62

45,7

44,6

46,7

46,8

45,8

47,9

46,7

45,5

47,8

48,3

47,2

49,5

158

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III- 2.2.2.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Varijanta srednjeg fertiliteta: srednji fertilitet, oekivani mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

2005

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

197306
42304
128977
26025
3452

98549
21824
65649
11076
1268

98757
20480
63328
14949
2184

Udio u ukupnom (u %)

191624
37426
127700
26498
4815

95821
19445
65241
11135
1878

95803
17981
62459
15363
2937

Udio u ukupnom (u %)

190704
35274
128611
26819
5936

95533
18434
65805
11294
2365

95171
16840
62806
15525
3571

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

21,4
65,4
13,2
1,7

22,1
66,6
11,2
1,3

20,7
64,1
15,1
2,2

19,5
66,6
13,8
2,5

20,3
68,1
11,6
2,0

18,8
65,2
16,0
3,1

18,5
67,4
14,1
3,1

19,3
68,9
11,8
2,5

17,7
66,0
16,3
3,8

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,62
0,53

0,51
0,50

0,73
0,56

0,71
0,50

0,57
0,47

0,85
0,53

0,76
0,48

0,61
0,45

0,92
0,52

35,8

34,7

37,0

37,3

36,1

38,5

38,3

37,1

39,5

33,7

32,5

35,0

35,4

34,2

36,8

36,6

35,4

37,9

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

192779
34545
129261
28973
7208

96767
18060
66187
12520
2855

96012
16485
63074
16453
4353

Udio u ukupnom (u %)

195887
35831
128096
31960
7131

98510
18728
65503
14279
2735

97377
17103
62593
17681
4396

Udio u ukupnom (u %)

199667
36419
128165
35083
7550

100526
19026
65594
15906
2919

99141
17393
62571
19177
4631

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

17,9
67,1
15,0
3,7

18,7
68,4
12,9
3,0

17,2
65,7
17,1
4,5

18,3
65,4
16,3
3,6

19,0
66,5
14,5
2,8

17,6
64,3
18,2
4,5

18,2
64,2
17,6
3,8

18,9
65,3
15,8
2,9

17,5
63,1
19,3
4,7

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,84
0,49

0,69
0,46

1,00
0,52

0,89
0,53

0,76
0,50

1,03
0,56

0,96
0,56

0,84
0,53

1,10
0,58

38,9

37,8

40,1

39,5

38,4

40,6

40,1

39,1

41,2

37,7

36,6

38,8

38,8

37,7

39,9

39,7

38,6

40,9

Zavod za statistiku Crne Gore

159

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III- 2.2.2. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Varijanta srednjeg fertiliteta: srednji fertilitet, oekivani mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

203131
36334
129454
37343
9153

ensko

Svega

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

102325
18975
66325
17025
3688

100806
17359
63129
20318
5465

205949
35812
130923
39214
10945

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

17,9
63,7
18,4
4,5

18,5
64,8
16,6
3,6

17,2
62,6
20,2
5,4

17,4
63,6
19,0
5,3

18,0
64,8
17,2
4,4

16,7
62,4
20,9
6,2

1,03
0,57

0,90
0,54

1,17
0,60

1,09
0,57

0,96
0,54

1,25
0,60

40,8

39,8

41,8

41,5

40,4

42,5

40,7

39,6

41,8

41,5

40,4

42,7

2050

Broj stanovnika
208538
35346
131393
41799
12445

Broj stanovnika

105113
18456
67518
19139
5224

103425
16890
63875
22660
7221

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

102168
17112
63709
21347
6363

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

103781
18700
67214
17867
4582

ensko

211286
35334
130134
45818
13394

106550
18450
66977
21123
5614

104736
16884
63157
24695
7780

Udio u ukupnom (u %)

16,9
63,0
20,0
6,0

17,6
64,2
18,2
5,0

16,3
61,8
21,9
7,0

16,7
61,6
21,7
6,3

17,3
62,9
19,8
5,3

16,1
60,3
23,6
7,4

1,18
0,59

1,04
0,56

1,34
0,62

1,30
0,62

1,14
0,59

1,46
0,66

42,1

41,0

43,1

42,6

41,6

43,7

42,2

41,1

43,5

42,6

41,3

44,0

160

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III- 2.2.3.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Varijanta visokog fertiliteta: visok fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

2005

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

197306
42304
128977
26025
3452

98549
21824
65649
11076
1268

98757
20480
63328
14949
2184

Udio u ukupnom (u %)

191861
37663
127700
26498
4815

95945
19569
65241
11135
1878

95916
18094
62459
15363
2937

Udio u ukupnom (u %)

191648
36218
128611
26819
5936

96026
18927
65805
11294
2365

95622
17291
62806
15525
3571

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

21,4
65,4
13,2
1,7

22,1
66,6
11,2
1,3

20,7
64,1
15,1
2,2

19,6
66,6
13,8
2,5

20,4
68,0
11,6
2,0

18,9
65,1
16,0
3,1

18,9
67,1
14,0
3,1

19,7
68,5
11,8
2,5

18,1
65,7
16,2
3,7

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,62
0,53

0,51
0,50

0,73
0,56

0,70
0,50

0,57
0,47

0,85
0,54

0,74
0,49

0,60
0,46

0,90
0,52

35,8

34,7

37,0

37,3

36,1

38,5

38,1

36,9

39,3

33,7

32,5

35,0

35,3

34,1

36,7

36,4

35,2

37,7

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

194894
36660
129261
28973
7208

97873
19166
66187
12520
2855

97021
17494
63074
16453
4353

Udio u ukupnom (u %)

199614
39322
128332
31960
7131

100457
20552
65626
14279
2735

99157
18770
62706
17681
4396

Udio u ukupnom (u %)

205454
41263
129108
35083
7550

103551
21558
66087
15906
2919

101903
19705
63021
19177
4631

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

18,8
66,3
14,9
3,7

19,6
67,6
12,8
2,9

18,0
65,0
17,0
4,5

19,7
64,3
16,0
3,6

20,5
65,3
14,2
2,7

18,9
63,2
17,8
4,4

20,1
62,8
17,1
3,7

20,8
63,8
15,4
2,8

19,3
61,8
18,8
4,5

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,79
0,51

0,65
0,48

0,94
0,54

0,81
0,56

0,69
0,53

0,94
0,58

0,85
0,59

0,74
0,57

0,97
0,62

38,6

37,4

39,7

38,9

37,8

40,0

39,2

38,2

40,3

37,3

36,3

38,4

38,1

37,0

39,3

38,7

37,6

39,9

Zavod za statistiku Crne Gore

161

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III- 2.2.3. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Varijanta visokog fertiliteta: visok fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

211258
42355
131560
37343
9153

ensko

Svega

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

106571
22121
67425
17025
3688

104687
20234
64135
20318
5465

216637
42789
134634
39214
10945

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

20,0
62,3
17,7
4,3

20,8
63,3
16,0
3,5

19,3
61,3
19,4
5,2

19,8
62,1
18,1
5,1

20,4
63,2
16,3
4,2

19,1
61,0
19,9
5,9

0,88
0,61

0,77
0,58

1,00
0,63

0,92
0,61

0,80
0,58

1,04
0,64

39,6

38,6

40,7

40,0

39,0

41,1

39,2

38,0

40,4

39,6

38,4

40,8

2050

Broj stanovnika
222176
43226
137151
41799
12445

112232
22571
70522
19139
5224

Broj stanovnika
109944
20655
66629
22660
7221

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

107275
20445
65483
21347
6363

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

109362
22344
69151
17867
4582

ensko

228362
44323
138221
45818
13394

115463
23145
71195
21123
5614

112899
21178
67026
24695
7780

Udio u ukupnom (u %)

19,5
61,7
18,8
5,6

20,1
62,8
17,1
4,7

18,8
60,6
20,6
6,6

19,4
60,5
20,1
5,9

20,0
61,7
18,3
4,9

18,8
59,4
21,9
6,9

0,97
0,62

0,85
0,59

1,10
0,65

1,03
0,65

0,91
0,62

1,17
0,68

40,3

39,3

41,4

40,6

39,6

41,6

39,7

38,4

41,0

39,2

38,0

40,6

162

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.2.4.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Varijanta konstantnog fertiliteta: konstantan fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

2005

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

197306
42304
128977
26025
3452

98549
21824
65649
11076
1268

98757
20480
63328
14949
2184

Udio u ukupnom (u %)

191462
37264
127700
26498
4815

95736
19360
65241
11135
1878

95726
17904
62459
15363
2937

Udio u ukupnom (u %)

190071
34641
128611
26819
5936

95202
18103
65805
11294
2365

94869
16538
62806
15525
3571

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

21,4
65,4
13,2
1,7

22,1
66,6
11,2
1,3

20,7
64,1
15,1
2,2

19,5
66,7
13,8
2,5

20,2
68,1
11,6
2,0

18,7
65,2
16,0
3,1

18,2
67,7
14,1
3,1

19,0
69,1
11,9
2,5

17,4
66,2
16,4
3,8

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,62
0,53

0,51
0,50

0,73
0,56

0,71
0,50

0,58
0,47

0,86
0,53

0,77
0,48

0,62
0,45

0,94
0,51

35,8

34,7

37,0

37,4

36,2

38,5

38,4

37,2

39,6

33,7

32,5

35,0

35,4

34,2

36,8

36,7

35,5

38,0

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

191350
33116
129261
28973
7208

96020
17313
66187
12520
2855

95330
15803
63074
16453
4353

Udio u ukupnom (u %)

193344
33448
127936
31960
7131

97180
17482
65419
14279
2735

96164
15966
62517
17681
4396

Udio u ukupnom (u %)

195689
33071
127535
35083
7550

98448
17277
65265
15906
2919

97241
15794
62270
19177
4631

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

17,3
67,6
15,1
3,8

18,0
68,9
13,0
3,0

16,6
66,2
17,3
4,6

17,3
66,2
16,5
3,7

18,0
67,3
14,7
2,8

16,6
65,0
18,4
4,6

16,9
65,2
17,9
3,9

17,5
66,3
16,2
3,0

16,2
64,0
19,7
4,8

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,87
0,48

0,72
0,45

1,04
0,51

0,96
0,51

0,82
0,49

1,11
0,54

1,06
0,53

0,92
0,51

1,21
0,56

39,2

38,0

40,3

39,9

38,8

41,0

40,8

39,7

41,8

37,9

36,9

39,0

39,2

38,1

40,3

40,4

39,3

41,6

Zavod za statistiku Crne Gore

163

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.2.4. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Varijanta konstantnog fertiliteta: konstantan fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

197514
32143
128028
37343
9153

ensko

Svega

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

99392
16786
65581
17025
3688

98122
15357
62447
20318
5465

198649
31045
128390
39214
10945

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

16,3
64,8
18,9
4,6

16,9
66,0
17,1
3,7

15,7
63,6
20,7
5,6

15,6
64,6
19,7
5,5

16,2
65,9
17,9
4,6

15,0
63,3
21,6
6,4

1,16
0,54

1,01
0,52

1,32
0,57

1,26
0,55

1,10
0,52

1,44
0,58

41,7

40,6

42,7

42,5

41,5

43,6

41,7

40,6

42,8

42,8

41,7

44,0

2050

Broj stanovnika
199393
30163
127431
41799
12445

100340
15749
65452
19139
5224

Broj stanovnika
99053
14414
61979
22660
7221

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

98680
14835
62498
21347
6363

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

99969
16210
65892
17867
4582

ensko

200023
29657
124548
45818
13394

100673
15485
64065
21123
5614

99350
14172
60483
24695
7780

Udio u ukupnom (u %)

15,1
63,9
21,0
6,2

15,7
65,2
19,1
5,2

14,6
62,6
22,9
7,3

14,8
62,3
22,9
6,7

15,4
63,6
21,0
5,6

14,3
60,9
24,9
7,8

1,39
0,56

1,22
0,53

1,57
0,60

1,54
0,61

1,36
0,57

1,74
0,64

43,3

42,3

44,4

44,1

43,0

45,2

43,9

42,8

45,2

45,0

43,7

46,2

164

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.2.5.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Varijanta konstantnog mortaliteta: srednji fertilitet, konstantan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

2005

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

197306
42304
128977
26025
3452

98549
21824
65649
11076
1268

98757
20480
63328
14949
2184

Udio u ukupnom (u %)

191342
37422
127645
26275
4733

95689
19444
65203
11042
1852

95653
17978
62442
15233
2881

Udio u ukupnom (u %)

189607
35256
128391
25960
5571

95011
18429
65649
10933
2242

94596
16827
62742
15027
3329

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

21,4
65,4
13,2
1,7

22,1
66,6
11,2
1,3

20,7
64,1
15,1
2,2

19,6
66,7
13,7
2,5

20,3
68,1
11,5
1,9

18,8
65,3
15,9
3,0

18,6
67,7
13,7
2,9

19,4
69,1
11,5
2,4

17,8
66,3
15,9
3,5

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,62
0,53

0,51
0,50

0,73
0,56

0,70
0,50

0,57
0,47

0,85
0,53

0,74
0,48

0,59
0,45

0,89
0,51

35,8

34,7

37,0

37,3

36,1

38,5

38,1

36,9

39,2

33,7

32,5

35,0

35,3

34,1

36,7

36,4

35,2

37,6

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

190474
34506
128817
27151
6332

95658
18051
65873
11734
2552

94816
16455
62944
15417
3780

Udio u ukupnom (u %)

192088
35763
127420
28905
5749

96644
18710
65029
12905
2267

95444
17053
62391
16000
3482

Udio u ukupnom (u %)

194032
36322
127235
30475
5562

97710
19001
64949
13760
2226

96322
17321
62286
16715
3336

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

18,1
67,6
14,3
3,3

18,9
68,9
12,3
2,7

17,4
66,4
16,3
4,0

18,6
66,3
15,0
3,0

19,4
67,3
13,4
2,3

17,9
65,4
16,8
3,6

18,7
65,6
15,7
2,9

19,4
66,5
14,1
2,3

18,0
64,7
17,4
3,5

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,79
0,48

0,65
0,45

0,94
0,51

0,81
0,51

0,69
0,49

0,94
0,53

0,84
0,52

0,72
0,50

0,97
0,55

38,5

37,4

39,6

38,8

37,8

39,9

39,1

38,1

40,2

37,3

36,3

38,4

38,1

37,1

39,2

38,8

37,7

40,0

Zavod za statistiku Crne Gore

165

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.2.5. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Varijanta konstantnog mortaliteta: srednji fertilitet, konstantan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

195339
36202
128202
30935
6201

ensko

Svega

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

98386
18937
65469
13980
2583

96953
17265
62733
16955
3618

195841
35644
129271
30926
6791

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

18,5
65,6
15,8
3,2

19,2
66,5
14,2
2,6

17,8
64,7
17,5
3,7

18,2
66,0
15,8
3,5

18,9
67,0
14,1
3,0

17,5
65,0
17,5
4,0

0,85
0,52

0,74
0,50

0,98
0,55

0,87
0,51

0,74
0,49

1,00
0,54

39,5

38,4

40,5

39,7

38,7

40,8

39,3

38,2

40,5

39,8

38,6

41,0

2050

Broj stanovnika
196001
35134
129329
31538
7035

98681
18379
66135
14167
3026

Broj stanovnika
97320
16755
63194
17371
4009

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

97216
16999
63178
17039
3862

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

98625
18645
66093
13887
2929

ensko

196145
35066
127755
33324
6860

98734
18343
65401
14990
2936

97411
16723
62354
18334
3924

Udio u ukupnom (u %)

17,9
66,0
16,1
3,6

18,6
67,0
14,4
3,1

17,2
64,9
17,8
4,1

17,9
65,1
17,0
3,5

18,6
66,2
15,2
3,0

17,2
64,0
18,8
4,0

0,90
0,52

0,77
0,49

1,04
0,54

0,95
0,54

0,82
0,51

1,10
0,56

40,0

38,9

41,0

40,1

39,1

41,2

40,1

38,8

41,4

39,7

38,4

41,1

166

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.2.6.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Konstantna varijanta: konstantan fertilitet, konstantan mortalitet, konstantne migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

2005

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

197306
42304
128977
26025
3452

98549
21824
65649
11076
1268

98757
20480
63328
14949
2184

Udio u ukupnom (u %)

191282
38122
126784
26376
4745

95434
19804
64590
11040
1855

95848
18318
62194
15336
2890

Udio u ukupnom (u %)

183766
34747
123000
26019
5601

91594
18157
62556
10881
2249

92172
16590
60444
15138
3352

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

21,4
65,4
13,2
1,7

22,1
66,6
11,2
1,3

20,7
64,1
15,1
2,2

19,9
66,3
13,8
2,5

20,8
67,7
11,6
1,9

19,1
64,9
16,0
3,0

18,9
66,9
14,2
3,0

19,8
68,3
11,9
2,5

18,0
65,6
16,4
3,6

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,62
0,53

0,51
0,50

0,73
0,56

0,69
0,51

0,56
0,48

0,84
0,54

0,75
0,49

0,60
0,46

0,91
0,52

35,8

34,7

37,0

37,2

36,0

38,4

38,3

37,1

39,6

33,7

32,5

35,0

35,3

34,0

36,7

36,9

35,5

38,4

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

174860
31161
116687
27012
6354

87049
16273
59206
11570
2549

87811
14888
57481
15442
3805

Udio u ukupnom (u %)

164703
28610
107611
28482
5731

81843
14939
54288
12616
2239

82860
13671
53323
15866
3492

Udio u ukupnom (u %)

153500
25486
98358
29656
5494

76035
13305
49413
13317
2177

77465
12181
48945
16339
3317

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

17,8
66,7
15,4
3,6

18,7
68,0
13,3
2,9

17,0
65,5
17,6
4,3

17,4
65,3
17,3
3,5

18,3
66,3
15,4
2,7

16,5
64,4
19,1
4,2

16,6
64,1
19,3
3,6

17,5
65,0
17,5
2,9

15,7
63,2
21,1
4,3

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,87
0,50

0,71
0,47

1,04
0,53

1,00
0,53

0,84
0,51

1,16
0,55

1,16
0,56

1,00
0,54

1,34
0,58

39,4

38,1

40,7

40,5

39,2

41,8

41,7

40,3

43,0

38,7

37,2

40,1

40,6

38,9

42,2

42,6

40,6

44,4

Zavod za statistiku Crne Gore

167

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.2.6. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Konstantna varijanta: konstantan fertilitet, konstantan mortalitet, konstantne migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

141101
22200
89441
29460
6065

ensko

Svega

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

69585
11585
44794
13206
2502

71516
10615
44647
16254
3563

127621
19059
80071
28491
6567

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

15,7
63,4
20,9
4,3

16,6
64,4
19,0
3,6

14,8
62,4
22,7
5,0

14,9
62,7
22,3
5,1

15,9
64,1
20,1
4,5

14,0
61,5
24,5
5,8

1,33
0,58

1,14
0,55

1,53
0,60

1,49
0,59

1,26
0,56

1,75
0,63

42,9

41,4

44,4

44,1

42,5

45,7

44,6

42,1

46,6

46,4

43,6

48,8

2050

Broj stanovnika
113477
16218
69529
27730
6698

55328
8455
34845
12028
2874

Broj stanovnika
58149
7763
34684
15702
3824

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

65018
9118
39962
15938
3751

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

62603
9941
40109
12553
2816

ensko

98995
13652
57972
27371
6333

47954
7112
29126
11716
2687

51041
6540
28846
15655
3646

Udio u ukupnom (u %)

14,3
61,3
24,4
5,9

15,3
63,0
21,7
5,2

13,4
59,6
27,0
6,6

13,8
58,6
27,6
6,4

14,8
60,7
24,4
5,6

12,8
56,5
30,7
7,1

1,71
0,63

1,42
0,59

2,02
0,68

2,00
0,71

1,65
0,65

2,39
0,77

45,3

43,5

47,1

46,6

44,6

48,5

48,2

45,1

50,9

50,2

47,0

53,1

168

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.2.7.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Varijanta nultog migracionog salda: srednji fertilitet, oekivan mortalitet, nulti migracioni saldo
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

2005

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

197306
42304
128977
26025
3452

98549
21824
65649
11076
1268

98757
20480
63328
14949
2184

Udio u ukupnom (u %)

199522
39168
133607
26747
4838

99854
20355
68273
11226
1885

99668
18813
65334
15521
2953

Udio u ukupnom (u %)

202076
38164
136726
27186
5988

101349
19948
69975
11426
2383

100727
18216
66751
15760
3605

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

21,4
65,4
13,2
1,7

22,1
66,6
11,2
1,3

20,7
64,1
15,1
2,2

19,6
67,0
13,4
2,4

20,4
68,4
11,2
1,9

18,9
65,6
15,6
3,0

18,9
67,7
13,5
3,0

19,7
69,0
11,3
2,4

18,1
66,3
15,6
3,6

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,62
0,53

0,51
0,50

0,73
0,56

0,68
0,49

0,55
0,46

0,83
0,53

0,71
0,48

0,57
0,45

0,87
0,51

35,8

34,7

37,0

36,9

35,7

38,0

37,7

36,5

38,8

33,7

32,5

35,0

34,6

33,5

35,8

35,5

34,6

36,6

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

204733
38058
137296
29379
7283

102890
19901
70316
12673
2879

101843
18157
66980
16706
4404

Udio u ukupnom (u %)

207118
39004
135691
32423
7221

104270
20388
69397
14485
2764

102848
18616
66294
17938
4457

Udio u ukupnom (u %)

209176
38600
134947
35629
7633

105414
20170
69036
16208
2947

103762
18430
65911
19421
4686

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

18,6
67,1
14,3
3,6

19,3
68,3
12,3
2,8

17,8
65,8
16,4
4,3

18,8
65,5
15,7
3,5

19,6
66,6
13,9
2,7

18,1
64,5
17,4
4,3

18,5
64,5
17,0
3,6

19,1
65,5
15,4
2,8

17,8
63,5
18,7
4,5

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,77
0,49

0,64
0,46

0,92
0,52

0,83
0,53

0,71
0,50

0,96
0,55

0,92
0,55

0,80
0,53

1,05
0,57

38,3

37,3

39,4

39,0

38,0

40,1

39,9

38,9

40,9

36,9

36,0

37,8

38,3

37,4

39,2

39,8

38,7

40,8

Zavod za statistiku Crne Gore

169

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.2.7. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Varijanta nultog migracionog salda: srednji fertilitet, oekivan mortalitet, nulti migracioni saldo
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

210538
37319
135250
37969
9232

ensko

Svega

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

106131
19495
69230
17406
3719

104407
17824
66020
20563
5513

211128
35891
135303
39934
11043

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

17,7
64,2
18,0
4,4

18,4
65,2
16,4
3,5

17,1
63,2
19,7
5,3

17,0
64,1
18,9
5,2

17,6
65,2
17,2
4,4

16,4
63,0
20,6
6,1

1,02
0,56

0,89
0,53

1,15
0,58

1,11
0,56

0,98
0,53

1,26
0,59

40,8

39,8

41,8

41,7

40,7

42,7

41,1

40,0

42,3

42,2

40,9

43,5

2050

Broj stanovnika
211405
34937
133697
42771
12578

106558
18247
68570
19741
5318

Broj stanovnika
104847
16690
65127
23030
7260

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

104698
17146
65941
21611
6408

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

106430
18745
69362
18323
4635

ensko

211653
34571
129708
47374
13556

106689
18055
66605
22029
5734

104964
16516
63103
25345
7822

Udio u ukupnom (u %)

16,5
63,2
20,2
5,9

17,1
64,3
18,5
5,0

15,9
62,1
22,0
6,9

16,3
61,3
22,4
6,4

16,9
62,4
20,6
5,4

15,7
60,1
24,1
7,5

1,22
0,58

1,08
0,55

1,38
0,61

1,37
0,63

1,22
0,60

1,53
0,66

42,5

41,4

43,5

43,2

42,1

44,3

43,0

41,6

44,4

43,5

42,0

45,2

170

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.3.1.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Varijanta niskog fertiliteta: nizak fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

2005

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

288865
60380
195009
33476
4674

141776
31402
96137
14237
1641

147089
28978
98872
19239
3033

Udio u ukupnom (u %)

294686
57674
202196
34816
6158

144827
29977
100229
14621
2318

149859
27697
101967
20195
3840

Udio u ukupnom (u %)

300927
55244
207232
38451
7611

148099
28760
103176
16163
2924

152828
26484
104056
22288
4687

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

20,9
67,5
11,6
1,6

22,1
67,8
10,0
1,2

19,7
67,2
13,1
2,1

19,6
68,6
11,8
2,1

20,7
69,2
10,1
1,6

18,5
68,0
13,5
2,6

18,4
68,9
12,8
2,5

19,4
69,7
10,9
2,0

17,3
68,1
14,6
3,1

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,55
0,48

0,45
0,47

0,66
0,49

0,60
0,46

0,49
0,44

0,73
0,47

0,70
0,45

0,56
0,44

0,84
0,47

35,6

34,5

36,7

36,8

35,6

38,0

37,9

36,6

39,1

33,9

32,7

35,0

35,1

33,8

36,5

36,5

35,1

38,0

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

307347
52229
210181
44937
9543

151482
27259
104919
19304
3688

155865
24970
105262
25633
5855

Udio u ukupnom (u %)

312505
49517
212124
50864
9633

154249
25845
106337
22067
3641

158256
23672
105787
28797
5992

Udio u ukupnom (u %)

316572
46393
213873
56306
11693

156437
24216
107665
24556
4461

160135
22177
106208
31750
7232

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

17,0
68,4
14,6
3,1

18,0
69,3
12,7
2,4

16,0
67,5
16,4
3,8

15,8
67,9
16,3
3,1

16,8
68,9
14,3
2,4

15,0
66,8
18,2
3,8

14,7
67,6
17,8
3,7

15,5
68,8
15,7
2,9

13,8
66,3
19,8
4,5

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,86
0,46

0,71
0,44

1,03
0,48

1,03
0,47

0,85
0,45

1,22
0,50

1,21
0,48

1,01
0,45

1,43
0,51

39,0

37,7

40,3

40,2

38,9

41,5

41,5

40,1

42,8

38,0

36,5

39,5

39,6

38,1

41,2

41,2

39,7

42,8

Zavod za statistiku Crne Gore

171

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.3.1. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Varijanta niskog fertiliteta: nizak fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

319157
43537
215445
60175
15192

ensko

Svega

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

157910
22727
108934
26249
6016

161247
20810
106511
33926
9176

320385
41352
214391
64642
17852

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

13,6
67,5
18,9
4,8

14,4
69,0
16,6
3,8

12,9
66,1
21,0
5,7

12,9
66,9
20,2
5,6

13,6
68,7
17,7
4,5

12,2
65,2
22,6
6,6

1,38
0,48

1,15
0,45

1,63
0,51

1,56
0,49

1,30
0,46

1,85
0,53

42,7

41,4

44,0

43,9

42,5

45,2

42,7

41,3

44,4

44,2

42,7

45,7

2050

Broj stanovnika
320691
39758
210166
70767
20048

159129
20756
107481
30892
8007

Broj stanovnika
161562
19002
102685
39875
12041

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

161649
19764
105398
36487
10743

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

158736
21588
108993
28155
7109

ensko

320269
38303
203998
77968
21728

159163
19994
104712
34457
8655

161106
18309
99286
43511
13073

Udio u ukupnom (u %)

12,4
65,5
22,1
6,3

13,0
67,5
19,4
5,0

11,8
63,6
24,7
7,5

12,0
63,7
24,3
6,8

12,6
65,8
21,6
5,4

11,4
61,6
27,0
8,1

1,78
0,53

1,49
0,48

2,10
0,57

2,04
0,57

1,72
0,52

2,38
0,62

45,0

43,6

46,3

46,1

44,8

47,4

45,6

44,2

47,1

47,1

45,7

48,5

172

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.3.2.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Varijanta srednjeg fertiliteta: srednji fertilitet, oekivani mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

2005

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

288865
60380
195009
33476
4674

141776
31402
96137
14237
1641

147089
28978
98872
19239
3033

Udio u ukupnom (u %)

295408
58396
202196
34816
6158

145204
30354
100229
14621
2318

150204
28042
101967
20195
3840

Udio u ukupnom (u %)

303804
58121
207232
38451
7611

149601
30262
103176
16163
2924

154203
27859
104056
22288
4687

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

20,9
67,5
11,6
1,6

22,1
67,8
10,0
1,2

19,7
67,2
13,1
2,1

19,8
68,4
11,8
2,1

20,9
69,0
10,1
1,6

18,7
67,9
13,4
2,6

19,1
68,2
12,7
2,5

20,2
69,0
10,8
2,0

18,1
67,5
14,5
3,0

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,55
0,48

0,45
0,47

0,66
0,49

0,60
0,46

0,48
0,45

0,72
0,47

0,66
0,47

0,53
0,45

0,80
0,48

35,6

34,5

36,7

36,7

35,5

37,9

37,6

36,3

38,8

33,9

32,7

35,0

35,0

33,7

36,4

36,2

34,7

37,7

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

313772
58654
210181
44937
9543

154836
30613
104919
19304
3688

158936
28041
105262
25633
5855

Udio u ukupnom (u %)

323832
60124
212844
50864
9633

160163
31383
106713
22067
3641

163669
28741
106131
28797
5992

Udio u ukupnom (u %)

334218
61169
216743
56306
11693

165650
31932
109162
24556
4461

168568
29237
107581
31750
7232

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

18,7
67,0
14,3
3,0

19,8
67,8
12,5
2,4

17,6
66,2
16,1
3,7

18,6
65,7
15,7
3,0

19,6
66,6
13,8
2,3

17,6
64,8
17,6
3,7

18,3
64,9
16,8
3,5

19,3
65,9
14,8
2,7

17,3
63,8
18,8
4,3

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,77
0,49

0,63
0,48

0,91
0,51

0,85
0,52

0,70
0,50

1,00
0,54

0,92
0,54

0,77
0,52

1,09
0,57

38,3

37,0

39,6

39,0

37,7

40,3

39,7

38,4

41,1

37,4

35,8

38,9

38,4

36,8

40,1

39,3

37,8

41,0

Zavod za statistiku Crne Gore

173

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.3.2. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Varijanta srednjeg fertiliteta: srednji fertilitet, oekivani mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

344033
62012
221846
60175
15192

ensko

Svega

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

170896
32375
112272
26249
6016

173137
29637
109574
33926
9176

352987
62675
225670
64642
17852

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

18,0
64,5
17,5
4,4

18,9
65,7
15,4
3,5

17,1
63,3
19,6
5,3

17,8
63,9
18,3
5,1

18,6
65,4
16,0
4,0

16,9
62,5
20,6
6,1

0,97
0,55

0,81
0,52

1,14
0,58

1,03
0,56

0,86
0,53

1,22
0,60

40,4

39,0

41,7

40,9

39,6

42,3

40,1

38,5

41,7

40,7

39,2

42,2

2050

Broj stanovnika
361771
63276
227728
70767
20048

180566
33040
116634
30892
8007

Broj stanovnika
181205
30236
111094
39875
12041

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

177235
29951
110797
36487
10743

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

175752
32724
114873
28155
7109

ensko

370703
63992
228743
77968
21728

185475
33411
117607
34457
8655

185228
30581
111136
43511
13073

Udio u ukupnom (u %)

17,5
62,9
19,6
5,5

18,3
64,6
17,1
4,4

16,7
61,3
22,0
6,6

17,3
61,7
21,0
5,9

18,0
63,4
18,6
4,7

16,5
60,0
23,5
7,1

1,12
0,59

0,93
0,55

1,32
0,63

1,22
0,62

1,03
0,58

1,42
0,67

41,5

40,1

42,8

42,0

40,7

43,3

41,2

39,7

42,7

41,6

40,1

43,1

174

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.3.3.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Varijanta visokog fertiliteta: visok fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

2005

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

288865
60380
195009
33476
4674

141776
31402
96137
14237
1641

147089
28978
98872
19239
3033

Udio u ukupnom (u %)

295797
58785
202196
34816
6158

145407
30557
100229
14621
2318

150390
28228
101967
20195
3840

Udio u ukupnom (u %)

305356
59673
207232
38451
7611

150411
31072
103176
16163
2924

154945
28601
104056
22288
4687

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

20,9
67,5
11,6
1,6

22,1
67,8
10,0
1,2

19,7
67,2
13,1
2,1

19,9
68,4
11,8
2,1

21,0
68,9
10,1
1,6

18,8
67,8
13,4
2,6

19,5
67,9
12,6
2,5

20,7
68,6
10,7
1,9

18,5
67,2
14,4
3,0

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,55
0,48

0,45
0,47

0,66
0,49

0,59
0,46

0,48
0,45

0,72
0,47

0,64
0,47

0,52
0,46

0,78
0,49

35,6

34,5

36,7

36,7

35,4

37,8

37,4

36,1

38,7

33,9

32,7

35,0

35,0

33,7

36,3

36,1

34,6

37,5

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

317235
62117
210181
44937
9543

156644
32421
104919
19304
3688

160591
29696
105262
25633
5855

Udio u ukupnom (u %)

329941
65845
213232
50864
9633

163352
34370
106915
22067
3641

166589
31475
106317
28797
5992

Udio u ukupnom (u %)

343763
69170
218287
56306
11693

170633
36110
109967
24556
4461

173130
33060
108320
31750
7232

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

19,6
66,3
14,2
3,0

20,7
67,0
12,3
2,4

18,5
65,5
16,0
3,6

20,0
64,6
15,4
2,9

21,0
65,5
13,5
2,2

18,9
63,8
17,3
3,6

20,1
63,5
16,4
3,4

21,2
64,4
14,4
2,6

19,1
62,6
18,3
4,2

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,72
0,51

0,60
0,49

0,86
0,53

0,77
0,55

0,64
0,53

0,91
0,57

0,81
0,57

0,68
0,55

0,96
0,60

38,0

36,6

39,3

38,4

37,1

39,8

38,9

37,5

40,2

37,0

35,5

38,5

37,8

36,2

39,4

38,3

36,7

40,0

Zavod za statistiku Crne Gore

175

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.3.3. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Varijanta visokog fertiliteta: visok fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

357602
72132
225295
60175
15192

ensko

Svega

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

177980
37660
114071
26249
6016

179622
34472
111224
33926
9176

371037
74642
231753
64642
17852

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

20,2
63,0
16,8
4,2

21,2
64,1
14,7
3,4

19,2
61,9
18,9
5,1

20,1
62,5
17,4
4,8

21,0
63,7
15,2
3,8

19,2
61,2
19,6
5,8

0,83
0,59

0,70
0,56

0,98
0,61

0,87
0,60

0,72
0,57

1,02
0,63

39,2

37,9

40,6

39,5

38,2

40,9

38,6

37,0

40,2

38,7

37,2

40,3

2050

Broj stanovnika
384991
76996
237228
70767
20048

192684
40205
121587
30892
8007

Broj stanovnika
192307
36791
115641
39875
12041

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

185864
35667
113710
36487
10743

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

185173
38975
118043
28155
7109

ensko

399913
79701
242244
77968
21728

200714
41615
124642
34457
8655

199199
38086
117602
43511
13073

Udio u ukupnom (u %)

20,0
61,6
18,4
5,2

20,9
63,1
16,0
4,2

19,1
60,1
20,7
6,3

19,9
60,6
19,5
5,4

20,7
62,1
17,2
4,3

19,1
59,0
21,8
6,6

0,92
0,62

0,77
0,58

1,08
0,66

0,98
0,65

0,83
0,61

1,14
0,69

39,8

38,5

41,1

40,1

38,8

41,3

38,6

37,1

40,3

38,5

37,2

40,0

176

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.3.4.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Varijanta konstantnog fertiliteta: konstantan fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

2005

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

288865
60380
195009
33476
4674

141776
31402
96137
14237
1641

147089
28978
98872
19239
3033

295129
58117
202196
34816
6158

145058
30208
100229
14621
2318

150071
27909
101967
20195
3840

302728
57045
207232
38451
7611

149039
29700
103176
16163
2924

153689
27345
104056
22288
4687

Udio u ukupnom (u %)

Udio u ukupnom (u %)

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

20,9
67,5
11,6
1,6

22,1
67,8
10,0
1,2

19,7
67,2
13,1
2,1

19,7
68,5
11,8
2,1

20,8
69,1
10,1
1,6

18,6
67,9
13,5
2,6

18,8
68,5
12,7
2,5

19,9
69,2
10,8
2,0

17,8
67,7
14,5
3,0

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,55
0,48

0,45
0,47

0,66
0,49

0,60
0,46

0,48
0,45

0,72
0,47

0,67
0,46

0,54
0,44

0,82
0,48

35,6

34,5

36,7

36,7

35,5

37,9

37,7

36,4

38,9

33,9

32,7

35,0

35,1

33,7

36,4

36,4

34,8

37,8

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

311383
56265
210181
44937
9543

153589
29366
104919
19304
3688

157794
26899
105262
25633
5855

319651
56221
212566
50864
9633

157980
29345
106568
22067
3641

161671
26876
105998
28797
5992

327738
55763
215669
56306
11693

162267
29109
108602
24556
4461

165471
26654
107067
31750
7232

Udio u ukupnom (u %)

Udio u ukupnom (u %)

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

18,1
67,5
14,4
3,1

19,1
68,3
12,6
2,4

17,0
66,7
16,2
3,7

17,6
66,5
15,9
3,0

18,6
67,5
14,0
2,3

16,6
65,6
17,8
3,7

17,0
65,8
17,2
3,6

17,9
66,9
15,1
2,7

16,1
64,7
19,2
4,4

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,80
0,48

0,66
0,46

0,95
0,50

0,90
0,50

0,75
0,48

1,07
0,53

1,01
0,52

0,84
0,49

1,19
0,55

38,6

37,3

39,9

39,4

38,1

40,7

40,3

39,0

41,7

37,6

36,1

39,1

38,9

37,3

40,5

40,0

38,5

41,7

Zavod za statistiku Crne Gore

177

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.3.4. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Varijanta konstantnog fertiliteta: konstantan fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

334862
55220
219467
60175
15192

ensko

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

166108
28828
111031
26249
6016

168754
26392
108436
33926
9176

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Svega

340889
54740
221507
64642
17852

16,5
65,5
18,0
4,5

17,4
66,8
15,8
3,6

15,6
64,3
20,1
5,4

16,1
65,0
19,0
5,2

16,9
66,5
16,6
4,2

15,3
63,5
21,3
6,3

1,09
0,53

0,91
0,50

1,29
0,56

1,18
0,54

0,99
0,50

1,39
0,58

41,2

39,8

42,5

42,0

40,6

43,3

41,1

39,5

42,7

42,0

40,5

43,5

2050

Broj stanovnika
346405
54361
221277
70767
20048

172547
28383
113272
30892
8007

Broj stanovnika
173858
25978
108005
39875
12041

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

171451
26159
108805
36487
10743

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

169438
28581
112702
28155
7109

ensko

351653
54066
219619
77968
21728

175536
28227
112852
34457
8655

176117
25839
106767
43511
13073

Udio u ukupnom (u %)

15,7
63,9
20,4
5,8

16,4
65,6
17,9
4,6

14,9
62,1
22,9
6,9

15,4
62,5
22,2
6,2

16,1
64,3
19,6
4,9

14,7
60,6
24,7
7,4

1,30
0,57

1,09
0,52

1,53
0,61

1,44
0,60

1,22
0,56

1,68
0,65

42,7

41,4

44,0

43,4

42,1

44,7

42,8

41,4

44,3

43,6

42,2

45,2

178

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.3.5.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Varijanta konstantnog mortaliteta: srednji fertilitet, konstantan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

2005

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

288865
60380
195009
33476
4674

141776
31402
96137
14237
1641

147089
28978
98872
19239
3033

Udio u ukupnom (u %)

295034
58388
202093
34553
6051

145009
30348
100162
14499
2280

150025
28040
101931
20054
3771

Udio u ukupnom (u %)

302303
58091
206837
37375
7139

148814
30242
102916
15656
2747

153489
27849
103921
21719
4392

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

20,9
67,5
11,6
1,6

22,1
67,8
10,0
1,2

19,7
67,2
13,1
2,1

19,8
68,5
11,7
2,1

20,9
69,1
10,0
1,6

18,7
67,9
13,4
2,5

19,2
68,4
12,4
2,4

20,3
69,2
10,5
1,8

18,1
67,7
14,2
2,9

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,55
0,48

0,45
0,47

0,66
0,49

0,59
0,46

0,48
0,45

0,72
0,47

0,64
0,46

0,52
0,45

0,78
0,48

35,6

34,5

36,7

36,7

35,4

37,8

37,4

36,1

38,6

33,9

32,7

35,0

35,0

33,7

36,4

36,1

34,6

37,5

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

310497
58582
209406
42509
8394

153117
30566
104411
18140
3245

157380
28016
104995
24369
5149

Udio u ukupnom (u %)

318223
60001
211632
46590
7795

157206
31304
105922
19980
2947

161017
28697
105710
26610
4848

Udio u ukupnom (u %)

325569
60991
215015
49563
8749

161079
31818
108039
21222
3315

164490
29173
106976
28341
5434

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

18,9
67,4
13,7
2,7

20,0
68,2
11,8
2,1

17,8
66,7
15,5
3,3

18,9
66,5
14,6
2,4

19,9
67,4
12,7
1,9

17,8
65,7
16,5
3,0

18,7
66,0
15,2
2,7

19,8
67,1
13,2
2,1

17,7
65,0
17,2
3,3

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,73
0,48

0,59
0,47

0,87
0,50

0,78
0,50

0,64
0,48

0,93
0,52

0,81
0,51

0,67
0,49

0,97
0,54

38,0

36,6

39,2

38,4

37,1

39,8

38,8

37,5

40,2

37,0

35,5

38,6

37,9

36,3

39,5

38,5

36,9

40,2

Zavod za statistiku Crne Gore

179

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.3.5. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Varijanta konstantnog mortaliteta: srednji fertilitet, konstantan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

331778
61775
219470
50533
10500

ensko

Svega

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

164438
32225
110723
21490
4096

167340
29550
108747
29043
6404

336830
62378
222594
51858
11271

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

18,6
66,1
15,2
3,2

19,6
67,3
13,1
2,5

17,7
65,0
17,4
3,8

18,5
66,1
15,4
3,3

19,5
67,5
13,1
2,6

17,6
64,7
17,7
4,1

0,82
0,51

0,67
0,49

0,98
0,54

0,83
0,51

0,67
0,48

1,00
0,54

39,1

37,7

40,5

39,3

38,0

40,7

38,8

37,3

40,5

39,0

37,5

40,6

2050

Broj stanovnika
341420
62916
223996
54508
11524

169883
32821
114137
22925
4480

Broj stanovnika
171537
30095
109859
31583
7044

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

169562
29838
109750
29974
6879

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

167268
32540
112844
21884
4392

ensko

345730
63561
224441
57728
11342

172343
33156
114702
24485
4376

173387
30405
109739
33243
6966

Udio u ukupnom (u %)

18,4
65,6
16,0
3,4

19,3
67,2
13,5
2,6

17,5
64,0
18,4
4,1

18,4
64,9
16,7
3,3

19,2
66,6
14,2
2,5

17,5
63,3
19,2
4,0

0,87
0,52

0,70
0,49

1,05
0,56

0,91
0,54

0,74
0,50

1,09
0,58

39,5

38,2

40,8

39,6

38,3

40,9

39,1

37,6

40,7

39,0

37,6

40,5

180

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.3.6.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Konstantna varijanta: konstantan fertilitet, konstantan mortalitet, konstantne migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

2005

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

288865
60380
195009
33476
4674

141776
31402
96137
14237
1641

147089
28978
98872
19239
3033

Udio u ukupnom (u %)

296357
58149
203535
34673
6071

145191
30196
100451
14544
2298

151166
27953
103084
20129
3773

Udio u ukupnom (u %)

302350
56949
207867
37534
7179

147864
29603
102545
15716
2778

154486
27346
105322
21818
4401

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

20,9
67,5
11,6
1,6

22,1
67,8
10,0
1,2

19,7
67,2
13,1
2,1

19,6
68,7
11,7
2,0

20,8
69,2
10,0
1,6

18,5
68,2
13,3
2,5

18,8
68,8
12,4
2,4

20,0
69,4
10,6
1,9

17,7
68,2
14,1
2,8

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,55
0,48

0,45
0,47

0,66
0,49

0,60
0,46

0,48
0,45

0,72
0,47

0,66
0,45

0,53
0,44

0,80
0,47

35,6

34,5

36,7

36,7

35,5

37,8

37,5

36,3

38,7

33,9

32,7

35,0

34,9

33,6

36,3

36,1

34,7

37,6

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

306704
55761
208357
42586
8438

149742
29051
102533
18158
3270

156962
26710
105824
24428
5168

Udio u ukupnom (u %)

309387
55052
207834
46501
7828

150798
28681
102222
19895
2970

158589
26371
105612
26606
4858

Udio u ukupnom (u %)

310574
53608
207719
49247
8757

151086
27927
102171
20988
3333

159488
25681
105548
28259
5424

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

18,2
67,9
13,9
2,8

19,4
68,5
12,1
2,2

17,0
67,4
15,6
3,3

17,8
67,2
15,0
2,5

19,0
67,8
13,2
2,0

16,6
66,6
16,8
3,1

17,3
66,9
15,9
2,8

18,5
67,6
13,9
2,2

16,1
66,2
17,7
3,4

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,76
0,47

0,63
0,46

0,91
0,48

0,84
0,49

0,69
0,48

1,01
0,50

0,92
0,50

0,75
0,48

1,10
0,51

38,3

37,0

39,6

39,0

37,6

40,3

39,7

38,3

41,1

37,4

35,9

38,9

38,6

36,9

40,2

39,6

37,9

41,3

Zavod za statistiku Crne Gore

181

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.3.6. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Konstantna varijanta: konstantan fertilitet, konstantan mortalitet, konstantne migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

309945
52032
207927
49986
10443

ensko

Svega

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

150533
27105
102338
21090
4088

159412
24927
105589
28896
6355

307882
50648
206188
51046
11140

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

16,8
67,1
16,1
3,4

18,0
68,0
14,0
2,7

15,6
66,2
18,1
4,0

16,5
67,0
16,6
3,6

17,7
68,1
14,2
2,9

15,3
65,9
18,8
4,3

0,96
0,49

0,78
0,47

1,16
0,51

1,01
0,49

0,81
0,47

1,23
0,52

40,3

38,8

41,8

40,8

39,2

42,3

40,4

38,6

42,2

41,0

39,1

42,9

2050

Broj stanovnika
305011
49522
202232
53257
11324

147805
25795
99993
22017
4392

Broj stanovnika
157206
23727
102239
31240
6932

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

158539
24266
104486
29787
6795

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

149343
26382
101702
21259
4345

ensko

301476
48559
196942
55975
11089

145969
25292
97502
23175
4250

155507
23267
99440
32800
6839

Udio u ukupnom (u %)

16,2
66,3
17,5
3,7

17,5
67,7
14,9
3,0

15,1
65,0
19,9
4,4

16,1
65,3
18,6
3,7

17,3
66,8
15,9
2,9

15,0
63,9
21,1
4,4

1,08
0,51

0,85
0,48

1,32
0,54

1,15
0,53

0,92
0,50

1,41
0,56

41,2

39,6

42,7

41,6

39,9

43,1

41,5

39,6

43,4

41,8

39,8

43,8

182

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.3.7.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Varijanta nultog migracionog salda: srednji fertilitet, oekivan mortalitet, nulti migracioni saldo
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

2005

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

288865
60380
195009
33476
4674

141776
31402
96137
14237
1641

147089
28978
98872
19239
3033

Udio u ukupnom (u %)

294353
58169
201394
34790
6156

144673
30234
99826
14613
2318

149680
27935
101568
20177
3838

Udio u ukupnom (u %)

299212
57080
203823
38309
7595

147281
29717
101451
16113
2919

151931
27363
102372
22196
4676

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

20,9
67,5
11,6
1,6

22,1
67,8
10,0
1,2

19,7
67,2
13,1
2,1

19,8
68,4
11,8
2,1

20,9
69,0
10,1
1,6

18,7
67,9
13,5
2,6

19,1
68,1
12,8
2,5

20,2
68,9
10,9
2,0

18,0
67,4
14,6
3,1

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,55
0,48

0,45
0,47

0,66
0,49

0,60
0,46

0,48
0,45

0,72
0,47

0,67
0,47

0,54
0,45

0,81
0,48

35,6

34,5

36,7

36,7

35,5

37,9

37,7

36,4

39,0

33,9

32,7

35,0

35,1

33,8

36,5

36,5

35,0

38,0

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

303178
56090
202531
44557
9487

149472
29275
101031
19166
3670

153706
26815
101500
25391
5817

Udio u ukupnom (u %)

306188
55632
200426
50130
9525

151219
29042
100390
21787
3607

154969
26590
100036
28343
5918

Udio u ukupnom (u %)

308639
54593
198957
55089
11508

152677
28505
100099
24073
4406

155962
26088
98858
31016
7102

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

18,5
66,8
14,7
3,1

19,6
67,6
12,8
2,5

17,4
66,0
16,5
3,8

18,2
65,5
16,4
3,1

19,2
66,4
14,4
2,4

17,2
64,6
18,3
3,8

17,7
64,5
17,8
3,7

18,7
65,6
15,8
2,9

16,7
63,4
19,9
4,6

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,79
0,50

0,65
0,48

0,95
0,51

0,90
0,53

0,75
0,51

1,07
0,55

1,01
0,55

0,84
0,53

1,19
0,58

38,7

37,3

40,0

39,6

38,2

41,0

40,5

39,1

41,9

37,9

36,3

39,5

39,4

37,6

41,1

40,6

38,8

42,5

Zavod za statistiku Crne Gore

183

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.3.7. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Varijanta nultog migracionog salda: srednji fertilitet, oekivan mortalitet, nulti migracioni saldo
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

309990
53495
198129
58366
14868

ensko

Svega

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

153617
27936
100182
25499
5913

156373
25559
97947
32867
8955

310157
52429
195647
62081
17338

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

17,3
63,9
18,8
4,8

18,2
65,2
16,6
3,8

16,3
62,6
21,0
5,7

16,9
63,1
20,0
5,6

17,8
64,7
17,6
4,5

16,0
61,5
22,4
6,7

1,09
0,56

0,91
0,53

1,29
0,60

1,18
0,59

0,99
0,55

1,40
0,63

41,4

39,9

42,8

42,2

40,7

43,6

41,6

39,8

43,6

42,4

40,6

44,4

2050

Broj stanovnika
309808
51411
191270
67127
19303

154170
26850
98056
29264
7745

Broj stanovnika
155638
24561
93214
37863
11558

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

156154
25048
96078
35028
10401

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

154003
27381
99569
27053
6937

ensko

309263
50483
186042
72738
20708

154259
26365
95861
32033
8278

155004
24118
90181
40705
12430

Udio u ukupnom (u %)

16,6
61,7
21,7
6,2

17,4
63,6
19,0
5,0

15,8
59,9
24,3
7,4

16,3
60,2
23,5
6,7

17,1
62,1
20,8
5,4

15,6
58,2
26,3
8,0

1,31
0,62

1,09
0,57

1,54
0,67

1,44
0,66

1,21
0,61

1,69
0,72

42,8

41,4

44,3

43,5

42,1

45,0

43,2

41,3

45,1

43,8

42,0

45,7

184

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.4.1.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Varijanta niskog fertiliteta: nizak fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

2005

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

150957
28314
102700
19943
3011

73370
14640
49904
8826
1086

77587
13674
52796
11117
1925

154566
26253
107289
21024
4005

74983
13582
52279
9122
1556

79583
12671
55010
11902
2449

158589
25195
109993
23401
5087

76822
13073
53859
9890
2001

81767
12122
56134
13511
3086

Udio u ukupnom (u %)

Udio u ukupnom (u %)

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

18,8
68,0
13,2
2,0

20,0
68,0
12,0
1,5

17,6
68,0
14,3
2,5

17,0
69,4
13,6
2,6

18,1
69,7
12,2
2,1

15,9
69,1
15,0
3,1

15,9
69,4
14,8
3,2

17,0
70,1
12,9
2,6

14,8
68,7
16,5
3,8

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,70
0,47

0,60
0,47

0,81
0,47

0,80
0,44

0,67
0,43

0,94
0,45

0,93
0,44

0,76
0,43

1,11
0,46

37,5

36,4

38,5

38,7

37,5

39,9

39,8

38,4

41,1

36,7

35,2

38,1

37,7

35,8

39,4

38,5

36,6

40,4

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

162732
24839
110767
27126
6089

78775
12933
54391
11451
2375

83957
11906
56376
15675
3714

Udio u ukupnom (u %)

166397
24816
111017
30564
6129

80569
12908
54704
12957
2340

85828
11908
56313
17607
3789

Udio u ukupnom (u %)

169306
24173
111910
33223
7328

82048
12564
55573
13911
2734

87258
11609
56337
19312
4594

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

15,3
68,1
16,7
3,7

16,4
69,0
14,5
3,0

14,2
67,1
18,7
4,4

14,9
66,7
18,4
3,7

16,0
67,9
16,1
2,9

13,9
65,6
20,5
4,4

14,3
66,1
19,6
4,3

15,3
67,7
17,0
3,3

13,3
64,6
22,1
5,3

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

1,09
0,47

0,89
0,45

1,32
0,49

1,23
0,50

1,00
0,47

1,48
0,52

1,37
0,51

1,11
0,48

1,66
0,55

40,6

39,1

42,1

41,5

40,0

43,0

42,5

40,9

44,0

39,5

37,8

41,4

40,8

39,2

42,5

42,3

40,8

43,9

Zavod za statistiku Crne Gore

185

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.4.1. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Varijanta niskog fertiliteta: nizak fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

171275
23123
113341
34811
9228

ensko

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

83130
12013
56598
14519
3521

88145
11110
56743
20292
5707

Zavod za statistiku Crne Gore

83923
11485
57383
15055
4153

88668
10629
56871
21168
6581

Udio u ukupnom (u %)

14,5
68,1
17,5
4,2

12,6
64,4
23,0
6,5

12,8
66,2
21,0
6,2

13,7
68,4
17,9
4,9

12,0
64,1
23,9
7,4

1,51
0,51

1,21
0,47

1,83
0,55

1,64
0,51

1,31
0,46

1,99
0,56

43,5

41,9

44,9

44,4

42,9

45,8

43,8

42,3

45,3

45,1

43,6

46,6

2045

2050

Broj stanovnika

Broj stanovnika

84603
11126
57265
16212
4443

89037
10301
56579
22157
7327

Udio u ukupnom (u %)

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

172591
22114
114254
36223
10734

ensko

13,5
66,2
20,3
5,4

173640
21427
113844
38369
11770

0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

2035

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Svega

174639
21055
111361
42223
12489

85281
10933
55984
18364
4707

89358
10122
55377
23859
7782

Udio u ukupnom (u %)

12,3
65,6
22,1
6,8

13,2
67,7
19,2
5,3

11,6
63,5
24,9
8,2

12,1
63,8
24,2
7,2

12,8
65,6
21,5
5,5

11,3
62,0
26,7
8,7

1,79
0,53

1,46
0,48

2,15
0,57

2,01
0,57

1,68
0,52

2,36
0,61

45,2

43,8

46,6

46,1

44,7

47,4

46,3

44,8

47,7

47,3

45,8

48,8

186

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.4.2.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Varijanta srednjeg fertiliteta: srednji fertilitet, oekivani mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

2005

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

150957
28314
102700
19943
3011

73370
14640
49904
8826
1086

77587
13674
52796
11117
1925

Udio u ukupnom (u %)

154934
26621
107289
21024
4005

75175
13774
52279
9122
1556

79759
12847
55010
11902
2449

Udio u ukupnom (u %)

160086
26692
109993
23401
5087

77604
13855
53859
9890
2001

82482
12837
56134
13511
3086

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

18,8
68,0
13,2
2,0

20,0
68,0
12,0
1,5

17,6
68,0
14,3
2,5

17,2
69,2
13,6
2,6

18,3
69,5
12,1
2,1

16,1
69,0
14,9
3,1

16,7
68,7
14,6
3,2

17,9
69,4
12,7
2,6

15,6
68,1
16,4
3,7

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,70
0,47

0,60
0,47

0,81
0,47

0,79
0,44

0,66
0,44

0,93
0,45

0,88
0,46

0,71
0,44

1,05
0,47

37,5

36,4

38,5

38,6

37,4

39,8

39,4

38,0

40,7

36,7

35,2

38,1

37,6

35,7

39,3

38,2

36,3

40,1

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

166135
28242
110767
27126
6089

80552
14710
54391
11451
2375

85583
13532
56376
15675
3714

Udio u ukupnom (u %)

172446
30498
111384
30564
6129

83729
15876
54896
12957
2340

88717
14622
56488
17607
3789

Udio u ukupnom (u %)

178707
32083
113401
33223
7328

86957
16695
56351
13911
2734

91750
15388
57050
19312
4594

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

17,0
66,7
16,3
3,7

18,3
67,5
14,2
2,9

15,8
65,9
18,3
4,3

17,7
64,6
17,7
3,6

19,0
65,6
15,5
2,8

16,5
63,7
19,8
4,3

18,0
63,5
18,6
4,1

19,2
64,8
16,0
3,1

16,8
62,2
21,0
5,0

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,96
0,50

0,78
0,48

1,16
0,52

1,00
0,55

0,82
0,53

1,20
0,57

1,04
0,58

0,83
0,54

1,26
0,61

39,9

38,4

41,4

40,3

38,7

41,8

40,7

39,1

42,3

38,8

37,1

40,6

39,7

38,0

41,4

40,6

38,9

42,2

Zavod za statistiku Crne Gore

187

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.4.2. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Varijanta srednjeg fertiliteta: srednji fertilitet, oekivani mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

184444
32902
116731
34811
9228

ensko

Svega

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

90006
17121
58366
14519
3521

94438
15781
58365
20292
5707

189794
33292
120279
36223
10734

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

17,8
63,3
18,9
5,0

19,0
64,8
16,1
3,9

16,7
61,8
21,5
6,0

17,5
63,4
19,1
5,7

18,6
65,1
16,2
4,5

16,5
61,7
21,8
6,8

1,06
0,58

0,85
0,54

1,29
0,62

1,09
0,58

0,87
0,53

1,33
0,62

41,1

39,5

42,6

41,5

39,9

43,0

41,3

39,6

42,9

41,7

40,0

43,3

2050

Broj stanovnika
195368
33798
123201
38369
11770

95943
17587
62144
16212
4443

Broj stanovnika
99425
16211
61057
22157
7327

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

96893
15970
59755
21168
6581

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

92901
17322
60524
15055
4153

ensko

201490
34806
124461
42223
12489

99289
18114
62811
18364
4707

102201
16692
61650
23859
7782

Udio u ukupnom (u %)

17,3
63,1
19,6
6,0

18,3
64,8
16,9
4,6

16,3
61,4
22,3
7,4

17,3
61,8
21,0
6,2

18,2
63,3
18,5
4,7

16,3
60,3
23,3
7,6

1,14
0,59

0,92
0,54

1,37
0,63

1,21
0,62

1,01
0,58

1,43
0,66

41,8

40,3

43,2

42,1

40,6

43,4

41,7

40,0

43,5

41,5

39,8

43,3

188

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.4.3.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Varijanta visokog fertiliteta: visok fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

2005

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

150957
28314
102700
19943
3011

73370
14640
49904
8826
1086

77587
13674
52796
11117
1925

Udio u ukupnom (u %)

155131
26818
107289
21024
4005

75278
13877
52279
9122
1556

79853
12941
55010
11902
2449

Udio u ukupnom (u %)

160891
27497
109993
23401
5087

78025
14276
53859
9890
2001

82866
13221
56134
13511
3086

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

18,8
68,0
13,2
2,0

20,0
68,0
12,0
1,5

17,6
68,0
14,3
2,5

17,3
69,2
13,6
2,6

18,4
69,4
12,1
2,1

16,2
68,9
14,9
3,1

17,1
68,4
14,5
3,2

18,3
69,0
12,7
2,6

16,0
67,7
16,3
3,7

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,70
0,47

0,60
0,47

0,81
0,47

0,78
0,45

0,66
0,44

0,92
0,45

0,85
0,46

0,69
0,45

1,02
0,48

37,5

36,4

38,5

38,6

37,3

39,8

39,2

37,8

40,6

36,7

35,2

38,1

37,6

35,7

39,3

38,0

36,1

39,9

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

167969
30076
110767
27126
6089

81510
15668
54391
11451
2375

86459
14408
56376
15675
3714

Udio u ukupnom (u %)

175709
33564
111581
30564
6129

85432
17477
54998
12957
2340

90277
16087
56583
17607
3789

Udio u ukupnom (u %)

183796
36371
114202
33223
7328

89614
18934
56769
13911
2734

94182
17437
57433
19312
4594

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

17,9
65,9
16,1
3,6

19,2
66,7
14,0
2,9

16,7
65,2
18,1
4,3

19,1
63,5
17,4
3,5

20,5
64,4
15,2
2,7

17,8
62,7
19,5
4,2

19,8
62,1
18,1
4,0

21,1
63,3
15,5
3,1

18,5
61,0
20,5
4,9

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,90
0,52

0,73
0,50

1,09
0,53

0,91
0,57

0,74
0,55

1,09
0,60

0,91
0,61

0,73
0,58

1,11
0,64

39,5

38,0

41,0

39,7

38,1

41,2

39,8

38,2

41,4

38,4

36,7

40,3

39,0

37,4

40,8

39,6

37,9

41,3

Zavod za statistiku Crne Gore

189

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.4.3. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Varijanta visokog fertiliteta: visok fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

191634
38266
118556
34812
9229

ensko

Svega

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

93759
19922
59318
14519
3521

97875
18344
59238
20293
5708

199325
39573
123529
36223
10734

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

20,0
61,9
18,2
4,8

21,2
63,3
15,5
3,8

18,7
60,5
20,7
5,8

19,9
62,0
18,2
5,4

21,1
63,6
15,4
4,2

18,7
60,4
20,9
6,5

0,91
0,62

0,73
0,58

1,11
0,65

0,92
0,61

0,73
0,57

1,12
0,65

40,0

38,3

41,5

40,1

38,5

41,6

39,9

38,1

41,6

39,7

37,9

41,5

2050

Broj stanovnika
207656
41018
128269
38369
11770

102356
21358
64786
16212
4443

Broj stanovnika
105300
19660
63483
22157
7327

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

101446
18969
61309
21168
6581

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

97879
20604
62220
15055
4153

ensko

217037
43203
131611
42223
12489

107401
22499
66538
18364
4707

109636
20704
65073
23859
7782

Udio u ukupnom (u %)

19,8
61,8
18,5
5,7

20,9
63,3
15,8
4,3

18,7
60,3
21,0
7,0

19,9
60,6
19,5
5,8

20,9
62,0
17,1
4,4

18,9
59,4
21,8
7,1

0,94
0,62

0,76
0,58

1,13
0,66

0,98
0,65

0,82
0,61

1,15
0,68

40,1

38,6

41,6

40,1

38,7

41,5

39,1

37,2

41,0

38,4

36,8

40,1

190

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.4.4.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Varijanta konstantnog fertiliteta: konstantan fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

2005

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

150957
28314
102700
19943
3011

73370
14640
49904
8826
1086

77587
13674
52796
11117
1925

154683
26370
107289
21024
4005

75044
13643
52279
9122
1556

79639
12727
55010
11902
2449

159032
25638
109993
23401
5087

77053
13304
53859
9890
2001

81979
12334
56134
13511
3086

Udio u ukupnom (u %)

Udio u ukupnom (u %)

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

18,8
68,0
13,2
2,0

20,0
68,0
12,0
1,5

17,6
68,0
14,3
2,5

17,0
69,4
13,6
2,6

18,2
69,7
12,2
2,1

16,0
69,1
14,9
3,1

16,1
69,2
14,7
3,2

17,3
69,9
12,8
2,6

15,0
68,5
16,5
3,8

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,70
0,47

0,60
0,47

0,81
0,47

0,80
0,44

0,67
0,44

0,94
0,45

0,91
0,45

0,74
0,43

1,10
0,46

37,5

36,4

38,5

38,7

37,4

39,9

39,7

38,3

41,0

36,7

35,2

38,1

37,7

35,8

39,4

38,4

36,5

40,3

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

163685
25793
110767
27125
6088

79274
13432
54391
11451
2375

84411
12361
56376
15674
3713

168019
26319
111136
30564
6129

81416
13693
54766
12957
2340

86603
12626
56370
17607
3789

171741
26167
112351
33223
7328

83319
13605
55803
13911
2734

88422
12562
56548
19312
4594

Udio u ukupnom (u %)

Udio u ukupnom (u %)

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

15,8
67,7
16,6
3,7

16,9
68,6
14,4
3,0

14,6
66,8
18,6
4,4

15,7
66,1
18,2
3,6

16,8
67,3
15,9
2,9

14,6
65,1
20,3
4,4

15,2
65,4
19,3
4,3

16,3
67,0
16,7
3,3

14,2
64,0
21,8
5,2

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

1,05
0,48

0,85
0,46

1,27
0,50

1,16
0,51

0,95
0,49

1,39
0,54

1,27
0,53

1,02
0,49

1,54
0,56

40,4

38,9

41,9

41,2

39,6

42,7

42,0

40,4

43,5

39,3

37,6

41,2

40,5

38,9

42,2

41,9

40,3

43,5

Zavod za statistiku Crne Gore

191

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.4.4. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Varijanta konstantnog fertiliteta: konstantan fertilitet, oekivan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

174638
25535
114291
34812
9229

ensko

Svega

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

84884
13272
57093
14519
3521

89754
12263
57198
20293
5708

176967
24874
115870
36223
10734

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

14,6
65,4
19,9
5,3

15,6
67,3
17,1
4,1

13,7
63,7
22,6
6,4

14,1
65,5
20,5
6,1

15,0
67,5
17,5
4,8

13,2
63,5
23,3
7,3

1,36
0,53

1,09
0,49

1,65
0,57

1,46
0,53

1,16
0,48

1,77
0,57

42,8

41,3

44,3

43,6

42,1

45,0

43,1

41,6

44,7

44,3

42,7

45,8

2050

Broj stanovnika
179152
24514
116269
38369
11770

87479
12738
58529
16212
4443

Broj stanovnika
91673
11776
57740
22157
7327

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

90761
11948
57645
21168
6581

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

86206
12926
58225
15055
4153

ensko

181390
24462
114705
42223
12489

88802
12711
57727
18364
4707

92588
11751
56978
23859
7782

Udio u ukupnom (u %)

13,7
64,9
21,4
6,6

14,6
66,9
18,5
5,1

12,8
63,0
24,2
8,0

13,5
63,2
23,3
6,9

14,3
65,0
20,7
5,3

12,7
61,5
25,8
8,4

1,57
0,54

1,27
0,49

1,88
0,59

1,73
0,58

1,44
0,54

2,03
0,62

44,3

42,8

45,7

45,0

43,6

46,3

45,2

43,6

46,7

45,9

44,3

47,4

192

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.4.5.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Varijanta konstantnog mortaliteta: srednji fertilitet, konstantan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

2005

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

150957
28314
102700
19943
3011

73370
14640
49904
8826
1086

77587
13674
52796
11117
1925

Udio u ukupnom (u %)

154787
26619
107249
20919
3967

75087
13773
52252
9062
1537

79700
12846
54997
11857
2430

Udio u ukupnom (u %)

159499
26691
109840
22968
4906

77253
13854
53755
9644
1911

82246
12837
56085
13324
2995

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

18,8
68,0
13,2
2,0

20,0
68,0
12,0
1,5

17,6
68,0
14,3
2,5

17,2
69,3
13,5
2,6

18,3
69,6
12,1
2,0

16,1
69,0
14,9
3,0

16,7
68,9
14,4
3,1

17,9
69,6
12,5
2,5

15,6
68,2
16,2
3,6

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,70
0,47

0,60
0,47

0,81
0,47

0,79
0,44

0,66
0,44

0,92
0,45

0,86
0,45

0,70
0,44

1,04
0,47

37,5

36,4

38,5

38,6

37,3

39,8

39,3

37,9

40,6

36,7

35,2

38,1

37,6

35,7

39,3

38,1

36,1

40,0

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

164867
28239
110467
26161
5651

79796
14708
54193
10895
2160

85071
13531
56274
15266
3491

Udio u ukupnom (u %)

170276
30493
110922
28861
5424

82438
15872
54593
11973
1999

87838
14621
56329
16888
3425

Udio u ukupnom (u %)

175373
32074
112750
30549
6175

85004
16688
55927
12389
2185

90369
15386
56823
18160
3990

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

17,1
67,0
15,9
3,4

18,4
67,9
13,7
2,7

15,9
66,1
17,9
4,1

17,9
65,1
16,9
3,2

19,3
66,2
14,5
2,4

16,6
64,1
19,2
3,9

18,3
64,3
17,4
3,5

19,6
65,8
14,6
2,6

17,0
62,9
20,1
4,4

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,93
0,49

0,74
0,47

1,13
0,51

0,95
0,54

0,75
0,51

1,16
0,56

0,95
0,56

0,74
0,52

1,18
0,59

39,7

38,1

41,1

39,9

38,2

41,5

40,1

38,4

41,7

38,6

36,8

40,4

39,3

37,6

41,1

40,0

38,2

41,7

Zavod za statistiku Crne Gore

193

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.4.5. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Varijanta konstantnog mortaliteta: srednji fertilitet, konstantan mortalitet, oekivane migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

179657
32885
115824
30948
7344

ensko

Svega

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

87260
17109
57777
12374
2621

92397
15776
58047
18574
4723

183296
33262
119035
30999
7965

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

18,3
64,5
17,2
4,1

19,6
66,2
14,2
3,0

17,1
62,8
20,1
5,1

18,1
64,9
16,9
4,3

19,4
66,9
13,7
3,2

17,0
63,1
19,9
5,4

0,94
0,55

0,72
0,51

1,18
0,59

0,93
0,54

0,71
0,50

1,17
0,58

40,2

38,5

41,9

40,3

38,6

41,9

40,4

38,6

42,1

40,5

38,6

42,2

2050

Broj stanovnika
186928
33748
121576
31604
8088

91274
17559
61048
12667
2784

Broj stanovnika
95654
16189
60528
18937
5304

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

94039
15957
59335
18747
5116

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

89257
17305
59700
12252
2849

ensko

190817
34729
122514
33574
7891

93411
18072
61489
13850
2690

97406
16657
61025
19724
5201

Udio u ukupnom (u %)

18,1
65,0
16,9
4,3

19,2
66,9
13,9
3,1

16,9
63,3
19,8
5,5

18,2
64,2
17,6
4,1

19,3
65,8
14,8
2,9

17,1
62,7
20,2
5,3

0,94
0,54

0,72
0,50

1,17
0,58

0,97
0,56

0,77
0,52

1,18
0,60

40,3

38,6

41,9

40,2

38,6

41,7

40,1

38,1

41,9

39,4

37,6

41,2

194

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.4.6.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Konstantna varijanta: konstantan fertilitet, konstantan mortalitet, konstantne migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

2005

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

150957
28314
102700
19943
3011

73370
14640
49904
8826
1086

77587
13674
52796
11117
1925

Udio u ukupnom (u %)

153659
25859
106991
20809
3955

74657
13390
52241
9026
1534

79002
12469
54750
11783
2421

Udio u ukupnom (u %)

155510
24411
108411
22688
4864

75530
12689
53284
9557
1900

79980
11722
55127
13131
2964

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

18,8
68,0
13,2
2,0

20,0
68,0
12,0
1,5

17,6
68,0
14,3
2,5

16,8
69,6
13,5
2,6

17,9
70,0
12,1
2,1

15,8
69,3
14,9
3,1

15,7
69,7
14,6
3,1

16,8
70,5
12,7
2,5

14,7
68,9
16,4
3,7

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,70
0,47

0,60
0,47

0,81
0,47

0,80
0,44

0,67
0,43

0,94
0,44

0,93
0,43

0,75
0,42

1,12
0,45

37,5

36,4

38,5

38,8

37,6

40,0

40,0

38,6

41,3

36,7

35,2

38,1

38,0

36,2

39,6

39,1

37,2

41,0

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

156393
23590
107127
25676
5555

75957
12319
52869
10769
2134

80436
11271
54258
14907
3421

Udio u ukupnom (u %)

156238
23030
104991
28217
5270

75917
12026
52009
11882
1957

80321
11004
52982
16335
3313

Udio u ukupnom (u %)

155042
21844
103399
29799
5952

75396
11407
51670
12319
2127

79646
10437
51729
17480
3825

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

15,1
68,5
16,4
3,6

16,2
69,6
14,2
2,8

14,0
67,5
18,5
4,3

14,7
67,2
18,1
3,4

15,8
68,5
15,7
2,6

13,7
66,0
20,3
4,1

14,1
66,7
19,2
3,8

15,1
68,5
16,3
2,8

13,1
64,9
21,9
4,8

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

1,09
0,46

0,87
0,44

1,32
0,48

1,23
0,49

0,99
0,46

1,48
0,52

1,36
0,50

1,08
0,46

1,67
0,54

40,9

39,4

42,4

41,9

40,3

43,4

42,9

41,2

44,5

40,4

38,5

42,3

41,9

40,1

43,7

43,4

41,7

45,3

Zavod za statistiku Crne Gore

195

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.4.6. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Konstantna varijanta: konstantan fertilitet, konstantan mortalitet, konstantne migracije
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

152647
20410
102027
30210
7037

ensko

Svega

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

74336
10658
51274
12404
2553

78311
9752
50753
17806
4484

149367
19121
99932
30314
7595

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

13,4
66,8
19,8
4,6

14,3
69,0
16,7
3,4

12,5
64,8
22,7
5,7

12,8
66,9
20,3
5,1

13,7
69,3
17,0
3,8

11,9
64,6
23,5
6,3

1,48
0,50

1,16
0,45

1,83
0,54

1,59
0,49

1,24
0,44

1,97
0,55

43,7

42,0

45,4

44,5

42,7

46,1

44,9

43,0

46,6

46,0

44,2

47,8

2050

Broj stanovnika
145627
18156
96616
30855
7692

71180
9481
49019
12680
2728

Broj stanovnika
74447
8675
47597
18175
4964

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

76497
9136
49401
17960
4802

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

72870
9985
50531
12354
2793

ensko

141571
17429
91779
32363
7515

69322
9102
46633
13587
2666

72249
8327
45146
18776
4849

Udio u ukupnom (u %)

12,5
66,3
21,2
5,3

13,3
68,9
17,8
3,8

11,7
63,9
24,4
6,7

12,3
64,8
22,9
5,3

13,1
67,3
19,6
3,8

11,5
62,5
26,0
6,7

1,70
0,51

1,34
0,45

2,10
0,56

1,86
0,54

1,49
0,49

2,25
0,60

45,1

43,4

46,7

45,6

44,0

47,2

46,8

45,1

48,6

47,5

45,6

49,3

196

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.4.7.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Varijanta nultog migracionog salda: srednji fertilitet, oekivan mortalitet, nulti migracioni saldo
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

Svega

Muko

ensko

2005

2010

2015

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

150957
28314
102700
19943
3011

73370
14640
49904
8826
1086

77587
13674
52796
11117
1925

Udio u ukupnom (u %)

151784
25991
104878
20915
3993

73688
13459
51142
9087
1553

78096
12532
53736
11828
2440

Udio u ukupnom (u %)

152397
24993
104291
23113
5044

73951
12993
51162
9796
1989

78446
12000
53129
13317
3055

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

18,8
68,0
13,2
2,0

20,0
68,0
12,0
1,5

17,6
68,0
14,3
2,5

17,1
69,1
13,8
2,6

18,3
69,4
12,3
2,1

16,0
68,8
15,1
3,1

16,4
68,4
15,2
3,3

17,6
69,2
13,2
2,7

15,3
67,7
17,0
3,9

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

0,70
0,47

0,60
0,47

0,81
0,47

0,80
0,45

0,68
0,44

0,94
0,45

0,92
0,46

0,75
0,45

1,11
0,48

37,5

36,4

38,5

38,9

37,6

40,1

40,0

38,5

41,4

36,7

35,2

38,1

38,1

36,1

39,8

39,2

37,1

41,2

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

2020

2025

2030

Broj stanovnika

Broj stanovnika

Broj stanovnika

152682
24974
101169
26539
5990

74137
13043
49840
11254
2348

78545
11931
51329
15285
3642

Udio u ukupnom (u %)

152538
25431
97561
29546
5963

74193
13281
48312
12600
2294

78345
12150
49249
16946
3669

Udio u ukupnom (u %)

151992
25260
95068
31664
7076

74114
13193
47585
13336
2664

77878
12067
47483
18328
4412

Udio u ukupnom (u %)

0 - 14
15 - 64
65+
80+

16,4
66,3
17,4
3,9

17,6
67,2
15,2
3,2

15,2
65,3
19,5
4,6

16,7
64,0
19,4
3,9

17,9
65,1
17,0
3,1

15,5
62,9
21,6
4,7

16,6
62,5
20,8
4,7

17,8
64,2
18,0
3,6

15,5
61,0
23,5
5,7

Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

1,06
0,51

0,86
0,49

1,28
0,53

1,16
0,56

0,95
0,54

1,39
0,59

1,25
0,60

1,01
0,56

1,52
0,64

40,9

39,3

42,4

41,7

39,9

43,3

42,4

40,6

44,1

40,3

38,2

42,5

41,6

39,6

43,7

42,9

40,9

45,1

Zavod za statistiku Crne Gore

197

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-2.4.7. / nastavak /
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Varijanta nultog migracionog salda: srednji fertilitet, oekivan mortalitet, nulti migracioni saldo
Stanovnitvo po velikim starosnim grupama i pokazatelji starosti stanovnitva, po polu
Svega

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

Muko

150719
24605
93487
32627
8818

ensko

Svega

Muko

2035

2040

Broj stanovnika

Broj stanovnika

73746
12851
47208
13687
3403

76973
11754
46279
18940
5415

148916
23758
91848
33310
10107

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

16,3
62,0
21,6
5,9

17,4
64,0
18,6
4,6

15,3
60,1
24,6
7,0

16,0
61,7
22,4
6,8

17,0
64,0
19,0
5,4

15,0
59,4
25,6
8,1

1,33
0,61

1,07
0,56

1,61
0,66

1,40
0,62

1,12
0,56

1,71
0,68

43,1

41,3

44,8

43,7

41,9

45,4

44,1

41,9

46,2

44,9

42,7

47,1

2050

Broj stanovnika
147118
23062
89612
34444
10895

72558
12044
45917
14597
4159

Broj stanovnika
74560
11018
43695
19847
6736

Udio u ukupnom (u %)
0 - 14
15 - 64
65+
80+
Indeks starenja
Indeks zavisnosti
Prosjena starost
(u god.)
Medijalna starost
(u god.)

Zavod za statistiku Crne Gore

75774
11350
45023
19401
6147

Udio u ukupnom (u %)

2045

Svega
0 - 14
15 - 64
65+
80+

73142
12408
46825
13909
3960

ensko

145574
22712
86157
36705
11338

72132
11862
44304
15966
4320

73442
10850
41853
20739
7018

Udio u ukupnom (u %)

15,7
60,9
23,4
7,4

16,6
63,3
20,1
5,7

14,8
58,6
26,6
9,0

15,6
59,2
25,2
7,8

16,4
61,4
22,1
6,0

14,8
57,0
28,2
9,6

1,49
0,64

1,21
0,58

1,80
0,71

1,62
0,69

1,35
0,63

1,91
0,75

44,2

42,5

45,9

44,7

43,0

46,3

45,4

43,1

47,6

45,6

43,3

47,8

198

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-3.1.1.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Rast stanovnitva i komponente kretanja ukupnog stanovnitva
20052010

20102015

20152020

20202025

20252030

20302035

20352040

20402045

20452050

648463
10469
10508
-39
33778
33817

658932
8941
12250
-3309
31585
34894

667873
6985
13173
-6188
29149
35337

674858
3814
13328
-9514
27370
36884

678672
973
13287
-12314
26332
38646

679645
-852
13244
-14096
25351
39447

678793
-2000
13171
-15171
24384
39555

676793

654594
18092
10504
7588
41472
33884

672686
19479
12250
7229
42214
34985

692165
20427
13172
7255
42712
35457

712592
19016
13332
5684
42710
37026

731608
17122
13287
3835
42646
38811

748730
16947
13240
3707
43350
39643

765677
17802
13171
4631
44426
39795

783479

657895
22203
10508
11695
45616
33921

680098
25166
12248
12918
47953
35035

705264
27749
13171
14578
50099
35521

733013
27481
13331
14150
51254
37104

760494
26505
13290
13215
52119
38904

786999
27824
13241
14583
54342
39759

814823
30489
13170
17319
57255
39936

845312

651831
14587
10508
4079
37935
33856

666418
14596
12250
2346
37289
34943

681014
14154
13173
981
36382
35401

695168
11846
13330
-1484
35475
36959

707014
9491
13287
-3796
34938
38734

716505
8445
13241
-4796
34755
39551

724950
8116
13170
-5054
34627
39681

733066

651409
14429
10503
3926
41464
37538

665838
14749
12254
2495
42202
39707

680587
14387
13170
1217
42692
41475

694974
11800
13326
-1526
42677
44203

706774
9193
13293
-4100
42595
46695

715967
8382
13247
-4865
43274
48139

724349
8343
13166
-4823
44319
49142

732692

641626
-3669
-2644
-1025
36350
37375

637957
-7629
-2640
-4989
34253
39242

630328
-11212
-2648
-8564
32024
40588

619116
-15423
-2648
-12775
29990
42765

603693
-18823
-2643
-16180
28379
44559

584870
-20755
-2642
-18113
27037
45150

564115
-22073
-2645
-19428
25692
45120

542042

653685
6908
0
6908
40694
33786

660593
5251
0
5247
39920
34673

665844
3963
0
3965
38842
34877

669807
1440
0
1444
37567
36123

671247
-1046
0
-1044
36490
37534

670201
-1870
0
-1875
36087
37962

668331
-1841
0
-1842
35850
37692

666490

2050

Broj stanovnika
Varijanta niskog fertiliteta
Stanovnitvo
637128 640434
Porast stanovnitva
3306
8029
Neto migr. saldo
-3502
4751
Prirod. prirataj
6808
3278
ivoroeni
37273
35724
Umrli
30465
32446
Varijanta srednjeg fertiliteta
Stanovnitvo
637128 641966
Porast stanovnitva
4838
12628
Neto migr. saldo
-3502
4751
Prirod. prirataj
8340
7877
ivoroeni
38818
40363
Umrli
30478
32486
Varijanta visokog fertiliteta
Stanovnitvo
637128 642789
Porast stanovnitva
5661
15106
Neto migr. saldo
-3502
4753
Prirod. prirataj
9163
10353
ivoroeni
39649
42861
Umrli
30486
32508
Varijanta konstantnog feriliteta
Stanovnitvo
637128 641274
Porast stanovnitva
4146
10557
Neto migr. saldo
-3503
4753
Prirod. prirataj
7649
5804
ivoroeni
38122
38273
Umrli
30473
32469
Varijanta konstantnog mortaliteta
Stanovnitvo
637128 641163
Porast stanovnitva
4035
10246
Neto migr. saldo
-3501
4748
Prirod. prirataj
7536
5498
ivoroeni
38818
40360
Umrli
31282
34862
Konstantna varijanta
Stanovnitvo
637128 641298
Porast stanovnitva
4170
328
Neto migr. saldo
-2645
-2646
Prirod. prirataj
6815
2974
ivoroeni
38114
37834
Umrli
31299
34860
Varijanta nultog migracionog salda
Stanovnitvo
637128 645659
Porast stanovnitva
8531
8026
Neto migr. saldo
0
0
Prirod. prirataj
8530
8027
ivoroeni
39034
40536
Umrli
30504
32509

Napomena: Podaci o ukupnom stanovnitvu se odnose na 30. jun poetne godine projekcionog potperioda

Zavod za statistiku Crne Gore

199

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-3.1.2.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Crna Gora
Rast stanovnitva i komponente kretanja ukupnog stanovnitva (na 1000 stanovnika)
20052010201520202010
2015
2020
2025
Prosjeno godinje (na 1000 stanovnika)

20252030

20302035

20352040

20402045

20452050

Varijanta niskog fertiliteta


Porast stanovnitva
Neto migracioni saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli

1,0
-1,1
2,1
11,7
9,5

2,5
1,5
1,0
11,1
10,1

3,2
3,2
0,0
10,3
10,3

2,7
3,7
-1,0
9,5
10,5

2,1
3,9
-1,8
8,7
10,5

1,1
3,9
-2,8
8,1
10,9

0,3
3,9
-3,6
7,8
11,4

-0,3
3,9
-4,2
7,5
11,6

-0,6
3,9
-4,5
7,2
11,7

Varijanta srednjeg fertiliteta


Porast stanovnitva
Neto migracioni saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli

1,5
-1,1
2,6
12,1
9,5

3,9
1,5
2,4
12,5
10,0

5,5
3,2
2,3
12,5
10,2

5,7
3,6
2,1
12,4
10,3

5,8
3,8
2,1
12,2
10,1

5,3
3,7
1,6
11,8
10,3

4,6
3,6
1,0
11,5
10,5

4,5
3,5
1,0
11,5
10,5

4,6
3,4
1,2
11,5
10,3

Varijanta visokog fertiliteta


Porast stanovnitva
Neto migracioni saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli

1,8
-1,1
2,9
12,4
9,5

4,6
1,5
3,2
13,2
10,0

6,6
3,1
3,5
13,6
10,1

7,3
3,5
3,7
13,8
10,1

7,7
3,7
4,1
13,9
9,9

7,4
3,6
3,8
13,7
9,9

6,9
3,4
3,4
13,5
10,1

6,9
3,3
3,6
13,6
9,9

7,3
3,2
4,2
13,8
9,6

Varijanta konstantnog
feriliteta
Porast stanovnitva
Neto migracioni saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli

1,3
-1,1
2,4
11,9
9,5

3,3
1,5
1,8
11,8
10,0

4,4
3,2
1,2
11,5
10,3

4,3
3,6
0,7
11,1
10,4

4,1
3,8
0,3
10,6
10,3

3,4
3,8
-0,4
10,1
10,5

2,7
3,7
-1,1
9,8
10,9

2,3
3,7
-1,3
9,6
11,0

2,2
3,6
-1,4
9,5
10,9

Varijanta konstantnog mortaliteta


Porast stanovnitva
1,3
Neto migracioni saldo
-1,1
Prirodni prirataj
2,4
ivoroeni
12,1
Umrli
9,8

3,2
1,5
1,7
12,5
10,8

4,4
3,2
1,2
12,6
11,4

4,4
3,6
0,7
12,5
11,8

4,2
3,8
0,4
12,4
12,1

3,4
3,8
-0,4
12,2
12,6

2,6
3,7
-1,2
12,0
13,1

2,3
3,7
-1,4
12,0
13,4

2,3
3,6
-1,3
12,2
13,5

Konstantna varijanta
Porast stanovnitva
Neto migracioni saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli

1,3
-0,8
2,1
11,9
9,8

0,1
-0,8
0,9
11,8
10,9

-1,1
-0,8
-0,3
11,4
11,7

-2,4
-0,8
-1,6
10,8
12,4

-3,6
-0,8
-2,7
10,3
13,0

-5,0
-0,9
-4,2
9,8
14,0

-6,3
-0,9
-5,4
9,6
15,0

-7,2
-0,9
-6,3
9,4
15,7

-8,0
-1,0
-7,0
9,3
16,3

Varijanta nultog migracionog salda


Porast stanovnitva
2,7
Neto migracioni saldo
0,0
Prirodni prirataj
2,7
ivoroeni
12,2
Umrli
9,5

2,5
0,0
2,5
12,5
10,0

2,1
0,0
2,1
12,4
10,3

1,6
0,0
1,6
12,0
10,5

1,2
0,0
1,2
11,6
10,4

0,4
0,0
0,4
11,2
10,8

-0,3
0,0
-0,3
10,9
11,2

-0,6
0,0
-0,6
10,8
11,3

-0,6
0,0
-0,6
10,7
11,3

Zavod za statistiku Crne Gore

200

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-3.2.1.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Rast stanovnitva i komponente kretanja ukupnog stanovnitva
20052010

20102015

20152020

20202025

20252030

20302035

20352040

20402045

20452050

188947
-94
505
-599
9837
10436

188853
118
1496
-1378
9086
10464

188971
9
2050
-2041
8218
10259

188980
-740
2104
-2844
7533
10377

188240
-1571
2111
-3682
7087
10769

186669
-2207
2118
-4325
6700
11025

184462
-2577
2122
-4699
6360
11059

181885

190704
2075
501
1574
12029
10455

192779
3108
1499
1609
12100
10491

195887
3780
2046
1734
12027
10293

199667
3464
2108
1356
11773
10417

203131
2818
2112
706
11521
10815

205949
2589
2116
473
11552
11079

208538
2748
2123
625
11750
11125

211286

191648
3246
503
2743
13209
10466

194894
4720
1498
3222
13727
10505

199614
5840
2048
3792
14103
10311

205454
5804
2103
3701
14139
10438

211258
5379
2115
3264
14105
10841

216637
5539
2117
3422
14533
11111

222176
6186
2122
4064
15228
11164

228362

190071
1279
504
775
11223
10448

191350
1994
1496
498
10979
10481

193344
2345
2049
296
10576
10280

195689
1825
2104
-279
10123
10402

197514
1135
2113
-978
9820
10798

198649
744
2117
-1373
9685
11058

199393
630
2124
-1494
9606
11100

200023

189607
867
500
367
12026
11659

190474
1614
1502
112
12096
11984

192088
1944
2048
-104
12020
12124

194032
1307
2104
-797
11760
12557

195339
502
2115
-1613
11499
13112

195841
160
2117
-1957
11518
13475

196001
144
2120
-1976
11702
13678

196145

183766
-8906
-7272
-1634
9935
11569

174860
-10157
-7272
-2885
8841
11726

164703
-11203
-7279
-3924
7701
11625

153500
-12399
-7274
-5125
6612
11737

141101
-13480
-7275
-6205
5667
11872

127621
-14144
-7276
-6868
4828
11696

113477
-14482
-7274
-7208
4019
11227

98995

202076
2657
0
2657
13300
10643

204733
2385
0
2384
13076
10692

207118
2058
0
2058
12556
10498

209176
1362
0
1362
11984
10622

210538
590
0
589
11614
11025

211128
277
0
277
11573
11296

211405
248
0
248
11596
11348

211653

2050

Broj stanovnika
Varijanta niskog fertiliteta
Stanovnitvo
197306
191182
Porast stanovnitva
-6124
-2235
Neto migr. saldo
-7502
-2499
Prirodni prirataj
1378
264
ivoroeni
11248
10540
Umrli
9870
10276
Varijanta srednjeg fertiliteta
Stanovnitvo
197306
191624
Porast stanovnitva
-5682
-920
Neto migr. saldo
-7501
-2500
Prirodni prirataj
1819
1580
ivoroeni
11693
11867
Umrli
9874
10287
Varijanta visokog fertiliteta
Stanovnitvo
197306
191861
Porast stanovnitva
-5445
-213
Neto migr. saldo
-7500
-2500
Prirodni prirataj
2055
2287
ivoroeni
11932
12582
Umrli
9877
10295
Varijanta konstantnog feriliteta
Stanovnitvo
197306
191462
Porast stanovnitva
-5844
-1391
Neto migr. saldo
-7501
-2500
Prirodni prirataj
1657
1109
ivoroeni
11530
11392
Umrli
9873
10283
Varijanta konstantnog mortaliteta
Stanovnitvo
197306
191342
Porast stanovnitva
-5964
-1735
Neto migr. saldo
-7499
-2504
Prirodni prirataj
1535
769
ivoroeni
11693
11866
Umrli
10158
11097
Konstantna varijanta
Stanovnitvo
197306
191282
Porast stanovnitva
-6024
-7516
Neto migr. saldo
-7275
-7277
Prirodni prirataj
1251
-239
ivoroeni
11420
10857
Umrli
10169
11096
Varijanta nultog migracionog salda
Stanovnitvo
197306
199522
Porast stanovnitva
2216
2554
Neto migr. saldo
0
0
Prirodni prirataj
2216
2556
ivoroeni
12144
12988
Umrli
9928
10432

Napomena: Podaci o ukupnom stanovnitvu se odnose na 30. jun poetne godine projekcionog potperioda

Zavod za statistiku Crne Gore

201

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-3.2.2.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjeverna regija
Rast stanovnitva i komponente kretanja ukupnog stanovnitva (na 1000 stanovnika)
20052010

20102015

20152020

20202025

20252030

20302035

20352040

20402045

20452050

Prosjeno godinje (na 1000 stanovnika)


Varijanta niskog fertiliteta
Porast stanovnitva
Neto migracioni saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli

-6,3
-7,7
1,4
11,6
10,2

-2,4
-2,6
0,3
11,1
10,8

-0,1
0,5
-0,6
10,4
11,0

0,1
1,6
-1,5
9,6
11,1

0,0
2,2
-2,2
8,7
10,9

-0,8
2,2
-3,0
8,0
11,0

-1,7
2,3
-3,9
7,6
11,5

-2,4
2,3
-4,7
7,2
11,9

-2,8
2,3
-5,1
6,9
12,1

-5,8
-7,7
1,9
12,0
10,2

-1,0
-2,6
1,7
12,4
10,8

2,2
0,5
1,6
12,5
10,9

3,2
1,5
1,7
12,5
10,8

3,8
2,1
1,8
12,2
10,4

3,4
2,1
1,3
11,7
10,3

2,8
2,1
0,7
11,3
10,6

2,5
2,0
0,5
11,1
10,7

2,6
2,0
0,6
11,2
10,6

-5,6
-7,7
2,1
12,3
10,2

-0,2
-2,6
2,4
13,1
10,7

3,4
0,5
2,8
13,7
10,8

4,8
1,5
3,3
13,9
10,7

5,8
2,0
3,7
13,9
10,2

5,6
2,0
3,6
13,6
10,0

5,0
2,0
3,1
13,2
10,1

5,0
1,9
3,1
13,2
10,1

5,5
1,9
3,6
13,5
9,9

-6,0
-7,7
1,7
11,9
10,2

-1,5
-2,6
1,2
11,9
10,8

1,3
0,5
0,8
11,8
11,0

2,1
1,6
0,5
11,4
10,9

2,4
2,1
0,3
10,9
10,6

1,9
2,1
-0,3
10,3
10,6

1,1
2,1
-1,0
9,9
10,9

0,7
2,1
-1,4
9,7
11,1

0,6
2,1
-1,5
9,6
11,1

-6,1
-7,7
1,6
12,0
10,5

-1,8
-2,6
0,8
12,5
11,7

0,9
0,5
0,4
12,7
12,3

1,7
1,6
0,1
12,6
12,5

2,0
2,1
-0,1
12,5
12,6

1,3
2,2
-0,8
12,1
12,9

0,5
2,2
-1,6
11,8
13,4

0,2
2,2
-2,0
11,8
13,8

0,1
2,2
-2,0
11,9
14,0

-6,2
-7,5
1,3
11,8
10,5

-8,0
-7,8
-0,3
11,6
11,8

-9,9
-8,1
-1,8
11,1
12,9

-12,0
-8,6
-3,4
10,4
13,8

-14,1
-9,2
-4,9
9,7
14,6

-16,8
-9,9
-7,0
9,0
15,9

-20,1
-10,8
-9,2
8,4
17,7

-23,5
-12,1
-11,4
8,0
19,4

-27,3
-13,7
-13,6
7,6
21,1

2,5
0,0
2,5
12,9
10,4

2,6
0,0
2,6
13,1
10,5

2,3
0,0
2,3
12,7
10,4

2,0
0,0
2,0
12,1
10,1

1,3
0,0
1,3
11,4
10,1

0,6
0,0
0,6
11,0
10,5

0,3
0,0
0,3
11,0
10,7

0,2
0,0
0,2
11,0
10,7

Varijanta srednjeg fertiliteta


Porast stanovnitva
Neto migracioni saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli
Varijanta visokog fertiliteta
Porast stanovnitva
Neto migracioni saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli
Varijanta konstantnog feriliteta
Porast stanovnitva
Neto migracioni saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli
Varijanta konstantnog mortaliteta
Porast stanovnitva
Neto migracioni saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli
Konstantna varijanta
Porast stanovnitva
Neto migracioni saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli

Varijanta nultog migracionog salda


Porast stanovnitva
Neto migracioni saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli

Zavod za statistiku Crne Gore

2,2
0,0
2,2
12,2
10,0

202

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-3.3.1.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sjedinja regija
Rast stanovnitva i komponente kretanja ukupnog stanovnitva
20052010

20102015

20152020

20202025

20252030

20302035

20352040

20402045

20452050

300927
6420
5254
1166
16053
14887

307347
5158
5753
-595
14896
15491

312505
4067
6124
-2057
13763
15820

316572
2585
6250
-3665
13050
16715

319157
1228
6251
-5023
12646
17669

320385
306
6250
-5944
12143
18087

320691
-422
6223
-6645
11584
18229

320269

303804
9968
5255
4713
19634
14921

313772
10060
5752
4308
19843
15535

323832
10386
6127
4259
20137
15878

334218
9815
6250
3565
20347
16782

344033
8954
6249
2705
20452
17747

352987
8784
6249
2535
20714
18179

361771
8932
6221
2711
21053
18342

370703

305356
11879
5255
6624
21563
14939

317235
12706
5752
6954
22513
15559

329941
13822
6125
7697
23605
15908

343763
13839
6251
7588
24407
16819

357602
13435
6248
7187
24978
17791

371037
13954
6249
7705
25939
18234

384991
14922
6225
8697
27105
18408

399913

302728
8655
5255
3400
18309
14909

311383
8268
5751
2517
18035
15518

319651
8087
6127
1960
17816
15856

327738
7124
6250
874
17631
16757

334862
6027
6247
-220
17498
17718

340889
5516
6251
-735
17410
18145

346405
5248
6222
-974
17325
18299

351653

302303
8194
5252
2942
19631
16689

310497
7726
5754
1972
19838
17866

318223
7346
6122
1224
20129
18905

325569
6209
6252
-43
20334
20377

331778
5052
6249
-1197
20431
21628

336830
4590
6251
-1661
20682
22343

341420
4310
6222
-1912
21007
22919

345730

302350
4354
2467
1887
18603
16716

306704
2683
2466
217
18048
17831

309387
1187
2463
-1276
17491
18767

310574
-629
2462
-3091
17009
20100

309945
-2063
2464
-4527
16648
21175

307882
-2871
2467
-5338
16351
21689

305011
-3535
2465
-6000
16035
22035

301476

299212
3966
0
3964
18772
14808

303178
3010
0
3010
18324
15314

306188
2451
0
2452
17978
15526

308639
1351
0
1351
17623
16272

309990
167
0
167
17213
17046

310157
-349
0
-348
16920
17268

309808
-543
0
-547
16660
17207

309265

2050

Broj stanovnika
Varijanta niskog fertiliteta
Stanovnitvo
288865
294686
Porast stanovnitva
5821
6241
Neto migr. saldo
1000
3247
Prirodni prirataj
4821
2994
ivoroeni
18162
17222
Umrli
13341
14228
Varijanta srednjeg fertiliteta
Stanovnitvo
288865
295408
Porast stanovnitva
6543
8396
Neto migr. saldo
999
3248
Prirodni prirataj
5544
5148
ivoroeni
18892
19398
Umrli
13348
14250
Varijanta visokog fertiliteta
Stanovnitvo
288865
295797
Porast stanovnitva
6932
9559
Neto migr. saldo
1000
3249
Prirodni prirataj
5932
6310
ivoroeni
19285
20570
Umrli
13353
14260
Varijanta konstantnog feriliteta
Stanovnitvo
288865
295129
Porast stanovnitva
6264
7599
Neto migr. saldo
1000
3249
Prirodni prirataj
5264
4350
ivoroeni
18610
18592
Umrli
13346
14242
Varijanta konstantnog mortaliteta
Stanovnitvo
288865
295034
Porast stanovnitva
6169
7269
Neto migr. saldo
1000
3249
Prirodni prirataj
5169
4020
ivoroeni
18892
19397
Umrli
13723
15377
Konstantna varijanta
Stanovnitvo
288865
296357
Porast stanovnitva
7492
5993
Neto migr. saldo
2466
2464
Prirodni prirataj
5026
3529
ivoroeni
18767
18950
Umrli
13741
15421
Varijanta nultog migracionog salda
Stanovnitvo
288865
294353
Porast stanovnitva
5488
4859
Neto migr. saldo
0
0
Prirodni prirataj
5488
4859
ivoroeni
18830
19069
Umrli
13342
14210

Napomena: Podaci o ukupnom stanovnitvu se odnose na 30. jun poetne godine projekcionog potperioda

Zavod za statistiku Crne Gore

203

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-3.3.2.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Sredinja regija
Rast stanovnitva i komponente kretanja ukupnog stanovnitva (na 1000 stanovnika)
20052010

20102015

20152020

20202025

20252030

20302035

20352040

20402045

20452050

Prosjeno godinje (na 1000 stanovnika)


Varijanta niskog fertiliteta
Porast stanovnitva
Neto migracioni saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli

4,0
0,7
3,3
12,4
9,1

4,2
2,2
2,0
11,6
9,6

4,2
3,5
0,8
10,6
9,8

3,3
3,7
-0,4
9,6
10,0

2,6
3,9
-1,3
8,8
10,1

1,6
3,9
-2,3
8,2
10,5

0,8
3,9
-3,1
7,9
11,1

0,2
3,9
-3,7
7,6
11,3

-0,3
3,9
-4,1
7,2
11,4

4,5
0,7
3,8
12,9
9,1

5,6
2,2
3,4
12,9
9,5

6,5
3,4
3,1
12,7
9,7

6,3
3,6
2,7
12,4
9,7

6,3
3,7
2,6
12,2
9,7

5,8
3,7
2,1
12,0
9,9

5,1
3,6
1,6
11,7
10,2

4,9
3,5
1,4
11,6
10,2

4,9
3,4
1,5
11,5
10,0

4,7
0,7
4,1
13,2
9,1

6,4
2,2
4,2
13,7
9,5

7,6
3,4
4,3
13,9
9,6

7,9
3,6
4,3
13,9
9,6

8,2
3,6
4,6
14,0
9,4

7,9
3,6
4,3
13,9
9,6

7,4
3,4
3,9
13,7
9,8

7,4
3,3
4,1
13,7
9,6

7,6
3,2
4,4
13,8
9,4

4,3
0,7
3,6
12,7
9,1

5,1
2,2
2,9
12,4
9,5

5,6
3,4
2,2
11,9
9,7

5,2
3,6
1,6
11,4
9,8

5,0
3,8
1,2
11,0
9,8

4,3
3,8
0,5
10,6
10,1

3,6
3,7
-0,1
10,4
10,5

3,2
3,6
-0,4
10,1
10,6

3,0
3,6
-0,6
9,9
10,5

4,2
0,7
3,5
12,9
9,4

4,9
2,2
2,7
13,0
10,3

5,3
3,4
1,9
12,8
10,9

4,9
3,7
1,3
12,6
11,4

4,6
3,8
0,8
12,5
11,7

3,8
3,8
0,0
12,4
12,4

3,0
3,7
-0,7
12,2
12,9

2,7
3,7
-1,0
12,2
13,2

2,5
3,6
-1,1
12,2
13,3

5,1
1,7
3,4
12,8
9,4

4,0
1,6
2,4
12,7
10,3

2,9
1,6
1,2
12,2
11,0

1,7
1,6
0,1
11,7
11,6

0,8
1,6
-0,8
11,3
12,1

-0,4
1,6
-2,0
11,0
13,0

-1,3
1,6
-2,9
10,8
13,7

-1,9
1,6
-3,5
10,7
14,2

-2,3
1,6
-4,0
10,6
14,5

3,8
0,0
3,8
12,9
9,2

3,3
0,0
3,3
12,9
9,6

2,6
0,0
2,6
12,5
9,8

2,0
0,0
2,0
12,0
10,1

1,6
0,0
1,6
11,7
10,1

0,9
0,0
0,9
11,4
10,5

0,1
0,0
0,1
11,1
11,0

-0,2
0,0
-0,2
10,9
11,1

-0,4
0,0
-0,4
10,8
11,1

Varijanta srednjeg fertiliteta


Porast stanovnitva
Neto migracioni saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli
Varijanta visokog fertiliteta
Porast stanovnitva
Neto migracioni saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli
Varijanta konstantnog feriliteta
Porast stanovnitva
Neto migracioni saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli
Varijanta konstantnog mortaliteta
Porast stanovnitva
Neto migracioni saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli
Konstantna varijanta
Porast stanovnitva
Neto migracioni saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli
Varijanta nultog migracionog salda
Porast stanovnitva
Neto migracioni saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli

Zavod za statistiku Crne Gore

204

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-3.4.1.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Rast stanovnitva i komponente kretanja ukupnog stanovnitva
20052010

20102015

20152020

20202025

20252030

20302035

20352040

20402045

20452050

158589
4143
4749
-606
7888
8494

162732
3665
5001
-1336
7603
8939

166397
2909
4999
-2090
7168
9258

169306
1969
4974
-3005
6787
9792

171275
1316
4925
-3609
6599
10208

172591
1049
4876
-3827
6508
10335

173640
999
4826
-3827
6440
10267

174639

160086
6049
4748
1301
9809
8508

166135
6311
4999
1312
10271
8959

172446
6261
4999
1262
10548
9286

178707
5737
4974
763
10590
9827

184444
5350
4926
424
10673
10249

189794
5574
4875
699
11084
10385

195368
6122
4827
1295
11623
10328

201490

160891
7078
4750
2328
10844
8516

167969
7740
4998
2742
11713
8971

175709
8087
4998
3089
12391
9302

183796
7838
4977
2861
12708
9847

191634
7691
4927
2764
13036
10272

199325
8331
4875
3456
13870
10414

207656
9381
4823
4558
14922
10364

217037

159032
4653
4749
-96
8403
8499

163685
4334
5003
-669
8275
8944

168019
3722
4997
-1275
7990
9265

171741
2897
4976
-2079
7721
9800

174638
2329
4927
-2598
7620
10218

176967
2185
4873
-2688
7660
10348

179152
2238
4824
-2586
7696
10282

181390

159499
5368
4751
617
9807
9190

164867
5409
4998
411
10268
9857

170276
5097
5000
97
10543
10446

175373
4284
4970
-686
10583
11269

179657
3639
4929
-1290
10665
11955

183296
3632
4879
-1247
11074
12321

186928
3889
4824
-935
11610
12545

190817

155510
883
2161
-1278
7812
9090

156393
-155
2166
-2321
7364
9685

156238
-1196
2168
-3364
6832
10196

155042
-2395
2164
-4559
6369
10928

152647
-3280
2168
-5448
6064
11512

149367
-3740
2167
-5907
5858
11765

145627
-4056
2164
-6220
5638
11858

141571

152397
285
0
287
8622
8335

152682
-144
0
-147
8520
8667

152538
-546
0
-545
8308
8853

151992
-1273
0
-1269
7960
9229

150719
-1803
0
-1800
7663
9463

148916
-1798
0
-1804
7594
9398

147118
-1544
0
-1543
7594
9137

145574

2050

Broj stanovnika
Varijanta niskog fertiliteta
Stanovnitvo
150957 154566
Porast stanovnitva
3609
4023
Neto migr. saldo
3000
4003
Prirodni prirataj
609
20
ivoroeni
7863
7962
Umrli
7254
7942
Varijanta srednjeg fertiliteta
Stanovnitvo
150957 154934
Porast stanovnitva
3977
5152
Neto migr. saldo
3000
4003
Prirodni prirataj
977
1149
ivoroeni
8233
9098
Umrli
7256
7949
Varijanta visokog fertiliteta
Stanovnitvo
150957 155131
Porast stanovnitva
4174
5760
Neto migr. saldo
2998
4004
Prirodni prirataj
1176
1756
ivoroeni
8432
9709
Umrli
7256
7953
Varijanta konstantnog feriliteta
Stanovnitvo
150957 154683
Porast stanovnitva
3726
4349
Neto migr. saldo
2998
4004
Prirodni prirataj
728
345
ivoroeni
7982
8289
Umrli
7254
7944
Varijanta konstantnog mortaliteta
Stanovnitvo
150957 154787
Porast stanovnitva
3830
4712
Neto migr. saldo
2998
4003
Prirodni prirataj
832
709
ivoroeni
8233
9097
Umrli
7401
8388
Konstantna varijanta
Stanovnitvo
150957 153659
Porast stanovnitva
2702
1851
Neto migr. saldo
2164
2167
Prirodni prirataj
538
-316
ivoroeni
7927
8027
Umrli
7389
8343
Varijanta nultog migracionog salda
Stanovnitvo
150957 151784
Porast stanovnitva
827
613
Neto migr. saldo
0
0
Prirodni prirataj
826
612
ivoroeni
8060
8479
Umrli
7234
7867

Napomena: Podaci o ukupnom stanovnitvu se odnose na 30. jun poetne godine projekcionog potperioda

Zavod za statistiku Crne Gore

205

MONSTAT

Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine
Tabela III-3.4.2.
Projekcije stanovnitva Crne Gore, 2005-2050.
Juna regija
Rast stanovnitva i komponente kretanja ukupnog stanovnitva (na 1000 stanovnika)
20052010

20102015

20152020

20202025

20252030

20302035

20352040

20402045

20452050

Prosjeno godinje (na 1000 stanovnika)


Varijanta niskog fertiliteta
Porast stanovnitva
Neto migr. saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli

4,7
3,9
0,8
10,3
9,5

5,1
5,1
0,0
10,2
10,1

5,2
5,9
-0,8
9,8
10,6

4,5
6,1
-1,6
9,2
10,9

3,5
6,0
-2,5
8,5
11,0

2,3
5,8
-3,5
8,0
11,5

1,5
5,7
-4,2
7,7
11,9

1,2
5,6
-4,4
7,5
11,9

1,1
5,5
-4,4
7,4
11,8

5,2
3,9
1,3
10,8
9,5

6,5
5,1
1,5
11,6
10,1

7,4
5,8
1,6
12,0
10,4

7,5
5,9
1,5
12,1
10,6

7,1
5,7
1,4
12,0
10,6

6,3
5,5
0,8
11,7
10,8

5,7
5,3
0,5
11,4
11,0

5,8
5,1
0,7
11,5
10,8

6,2
4,9
1,3
11,7
10,4

5,5
3,9
1,5
11,0
9,5

7,3
5,1
2,2
12,3
10,1

8,6
5,8
2,8
13,2
10,4

9,0
5,8
3,2
13,6
10,4

9,0
5,6
3,4
13,8
10,3

8,4
5,3
3,0
13,5
10,5

7,9
5,0
2,8
13,3
10,5

8,2
4,8
3,4
13,6
10,2

8,8
4,5
4,3
14,1
9,8

4,9
3,9
1,0
10,4
9,5

5,5
5,1
0,4
10,6
10,1

5,8
5,9
-0,1
10,4
10,5

5,2
6,0
-0,8
10,0
10,8

4,4
5,9
-1,5
9,4
10,9

3,3
5,7
-2,4
8,9
11,3

2,6
5,6
-3,0
8,7
11,6

2,5
5,5
-3,0
8,6
11,6

2,5
5,4
-2,9
8,5
11,4

5,0
3,9
1,1
10,8
9,7
5,0

6,0
5,1
0,9
11,6
10,7
6,0

6,6
5,9
0,8
12,1
11,3
6,6

6,5
6,0
0,5
12,3
11,8
6,5

5,9
5,8
0,1
12,2
12,1
5,9

4,8
5,6
-0,8
11,9
12,7
4,8

4,0
5,4
-1,4
11,8
13,2
4,0

3,9
5,3
-1,3
12,0
13,3
3,9

4,1
5,1
-1,0
12,3
13,3
4,1

3,5
2,8
0,7
10,4
9,7

2,4
2,8
-0,4
10,4
10,8

1,1
2,8
-1,6
10,0
11,7

-0,2
2,8
-3,0
9,4
12,4

-1,5
2,8
-4,3
8,8
13,1

-3,1
2,8
-5,9
8,3
14,2

-4,3
2,9
-7,2
8,0
15,2

-5,1
2,9
-8,0
7,9
16,0

-5,6
3,0
-8,7
7,9
16,5

0,8
0,0
0,8
11,1
10,3

0,4
0,0
0,4
11,3
10,9

-0,2
0,0
-0,2
11,2
11,4

-0,7
0,0
-0,7
10,9
11,6

-1,7
0,0
-1,7
10,5
12,2

-2,4
0,0
-2,4
10,2
12,6

-2,4
0,0
-2,4
10,3
12,7

-2,1
0,0
-2,1
10,4
12,5

Varijanta srednjeg fertiliteta


Porast stanovnitva
Neto migr. saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli
Varijanta visokog fertiliteta
Porast stanovnitva
Neto migr. saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli
Varijanta konstantnog feriliteta
Porast stanovnitva
Neto migr. saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli
Varijanta konstantnog mortaliteta
Porast stanovnitva
Neto migr. saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli
Konstantna varijanta
Porast stanovnitva
Neto migr. saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli

Varijanta nultog migracionog salda


Porast stanovnitva
Neto migr. saldo
Prirodni prirataj
ivoroeni
Umrli

Zavod za statistiku Crne Gore

1,1
0,0
1,1
10,6
9,6

206

MONSTAT

Tehniki urednik, Radmila ievi

TAMPA
3M MAKARIJE
Tira: 150 primjeraka