You are on page 1of 1

Na osnovu lana 95 taka 3 Ustava Crne Gore donosim Ukaz o proglaenju Zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Proglaavam Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je donijela Skuptina Crne Gore 24. saziva, na etvrtoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2010. godini, dana 9. marta 2010. godine. Broj: 01-743/2 Podgorica, 12. marta 2010. godine Predsjednik Crne Gore, Filip Vujanovi, s.r. Na osnovu lana 82 stav 1 taka 2 i lana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skuptina Crne Gore 24. saziva, na etvrtoj sednici prvog redovnog zasijedanja u 2010. godini, dana 9. marta 2010. godine, donijela je Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Zakon je objavljen u "Slubenom listu CG", br. 14/2010 od 17.3.2010. godine. lan 1 U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Slubeni list RCG", br. 54/03, 39/04, 79/04, 81/04, 47/07 i "Slubeni list Crne Gore", br. 79/08) u lanu 17 dodaje se novi stav 3 koji glasi: "Osiguranik stie pravo na starosnu penziju kad navri 30 godina staa osiguranja, od ega najmanje 20 godina efektivno provedenih na radnim mjestima na kojima se u rudnicima sta osiguranja rauna sa uveanim trajanjem." lan 2 Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Slubenom listu Crne Gore". SU-SK Broj 01-140/5 Podgorica, 9. marta 2010. godine Skuptina Crne Gore 24. saziva Predsednik, Ranko Krivokapi, s.r.