You are on page 1of 17

ZKN DPRINSIM Z BVZN SCILN SIGURNJ1

I SNVN DRDB

lan 1 vim zknm utvruju s doprinosi za bvzn sciln sigurnje, obveznici, snvic i stp dprins, obveznik obraunavanja i plaanja, rokovi za uplatu i drug pitnj koja se odnose na plnj dprins za obavezno socijalno osiguranje.

lan 2 Dprinsi za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi) u smislu vg zkn su: 1. dprins z obavezno pnzisk i invlidsk sigurnj; 2. dprins z bavezno zdrvstvn sigurnj; 3. dprins z sigurnj od nzpslnsti.

lan 3 Doprinosi iz lana 2 taka 1 ovog zakona su prihd Republikog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Doprinosi iz lana 2 taka 2 ovog zakona su prihd Republikog fonda za zdravstveno osiguranje. Doprinosi iz lana 2 taka 3 ovog zakona su prihd Zavoda za zapoljavanje.

Slubeni list CG broj 13/07

lan 4 Izrzi ki s krist u vm zknu imu sld znnj: obvznik dprins sigurnik, psldvc ili ispltilc prihd, n ii trt s pl dprins; 2) obvznik brunvnj, dnsn plnj dprins sigurnik, psldvc, dnsn drugi ispltilc prihd ki dun d brun, dnsn plti dprins u sv im i u svu krist ili u sv im, u krist sigurnik; 3) osigurnik fizik lic koje je sigurn u skladu sa zakonom; 4) zpslni fizik lic k radi kod poslodavca i ima prava i obaveze iz radnog odnosa na osnovu ugovora o radu, odnosno rjeenja; 5) upuno lice zpslni ki z psldvc s sjditm u Crnoj Gori bvlj pslv u drug drvi ili n rdu u diplmtskm ili knzulrnm prdstvnitvu ili u munrdn rgnizcii u instrnstvu; 6) drvljnin Crne Gore zpsln u instrnstvu zpslni u instrnstvu kd instrng psldvc k z t vrijm ni bvzn sigurn kd strng nsic sigurnj ili k prv iz bvzng scilng sigurnj, p prpisim t drv, n m stvriti ili kristiti vn njn tritri, a neposredno prije odlaska u inostranstvo je bio osiguran u Crnoj Gori, odnosno ako je prije odlaska u inostranstvo imao prebivalite u Crnoj Gori; 7) instrni pnzinr lice ke prim pnziu ili invlidninu iskljuiv d instrng nsic sigurnj, a ima prebivalite u Crnoj Gori; 8) lic k bvlj privrmn i pvrmn pslv lice ke bvlj pslv p osnovu posebnih ugovora zkljunih u skldu s zknm kim se ureuju rdni dnsi, i p tm snvu stvru ugvrnu nkndu; 9) psldvc prvn i fizik lic koje se bavi privrednom djelatnou, ustanova, drani organ, organ lokalne samouprave, odnosno lokalne uprave, Vojska Crne Gore, banka, organizacija za osiguranje, udruenje, agencija, zadruga i drugo pravno i fiziko lice kod kojeg zaposleni zasniva radni odnos na osnovu ugovora o radu, odnosno rjeenja; 10) ispltilc prihd psldvc, odnosno prvn ili fizik lic k dun d u im i u krist sigurnik ili u sv im, u krist sigurnik brun i uplti dprins; 11) smstln djltnst privrdn djelatnost ku obavlja prduztnik, prfsinln ili drug djltnst ku bvlj fiziko lice kao osnovno zanimanje, svtnik, vjrski slubnik i poljoprivrednik; 12) povremena samostalna djelatnost je djelatnost koju obavlja fiziko lice povremeno, radi ostvarivanja prihoda; 1)

13) prduztnik fizik lic k bvlj privrdnu djltnst u cilju sticanja dobiti u skladu sa zakonom; 14) lic k stvru ugvrnu nkndu fizik lic k bvlj pslv na snvu ugvr (ugovor o djelu, autorski ugovor i dr.); 15) ugvrn nknd nknd u k su sdrni prz i dprinsi ke pl lice ke stvrue tu nkndu; 16) nvn nknd nknd k s stvru z vrijm nzpslnsti, u skladu sa zakonom kojim se ureuje zapoljavanje; 17) nknd zrd nknd ku stvru zaposleni k prv po osnovu privremene sprijeenosti za rad; 18) pljprivrdnik lice ke bvlj pljprivrdnu djltnst kao jedino ili glavno zanimanje, a po tom osnovu nije obveznik poreza na dohodak fizikih lica; 19) dprins iz snvic izns dprins ki brunv, bustvlj i pl psldvc, dnsn drugi ispltilc prihd u im i u krist sigurnik; 20) dprins n snvicu izns dprins ki brunv i pl psldvc, dnsn drugi ispltilc prihd u sv im, u krist sigurnik ili sigurnik ki sm z sb pl dprins; 21) nni mjsn snvic dprins osnovna zarada n ku s brunvu i plu dprinsi z dn klndrski mjsc sigurnj, propisana optim kolektivnim ugovorom za odgovarajuu kategoriju strunosti, iskazana u bruto iznosu; 22) nvi gdinj snvic dprins za penzijsko i invalidsko osiguranje nvii izns n ki s brunvu i plu dprinsi za penzijsko i invalidsko siguranje z klndrsku gdinu sigurnj; 23) prsjn mjesena zrd u Crnoj Gori prsjn izns mjsn bruto zarade ostvarene u prethodnoj godini p zpslnm u Crnoj Gori, a prm pdcim rpublikg rgn ndlng z pslv sttistik, 24) najnia cijena rada u Crnoj Gori je iznos mjesene cijene rada utvrene na nain propisan Optim kolektivnim ugovorom.

II BVZNICI DPRINS 1. Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lan 5 (1) bvznici dprins z pnzisk i invlidsk sigurnj su: 1) lica zaposlena kod poslodavca;

2) lica koja obavljaju privremene i povremene poslove; 3) izabrana ili imenovana lica, ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu; 4) lanovi odbora direktora u privrednom drutvu i drugom pravnom licu i lanovi upravnih odbora u javnim preduzeima i ustanovama koji za svoj rad primaju naknadu; 5) upuena lica, ako nijesu obavezno osigurana po propisima te zemlje ili ako meunarodnim ugovorom nije drukije odreeno; 6) dravljani Crne Gore koji su na teritoriji Crne Gore zaposleni kod stranih ili meunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavnitava ili kod stranih pravnih ili fizikih lica, ako meunarodnim ugovorom nije drukije odreeno; 7) dravljani Crne Gore zaposleni u inostranstvu; 8) strani dravljani i lica bez dravljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod stranih pravnih i fizikih lica, ako meunarodnim ugovorom nije drukije odreeno, odnosno ako nijesu osigurana po propisima druge drave; 9) strani dravljani i lica bez dravljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod meunarodnih organizacija i ustanova i stranih diplomatskih i konzularnih prestavnitava, ako je takvo osiguranje predvieno meunarodnim ugovorom; 10) strani dravljani i lica bez dravljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod domaih pravnih, odnosno fizikih lica, na osnovu posebnih ugovora i sporazuma o meunarodno-tehnikoj saradnji, ako meunarodnim ugovorom nije drukije odreeno, odnosno ako nijesu osigurana po propisima druge drave; 11) lica koja ostvaruju novanu naknadu u skladu sa zakonom koji ureuje zapoljavanje; 12) preduzetnici i lica koja obavljaju profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje; 13) lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu; 14) svetenici, vjerski slubenici, monasi i monahinje; 15) poljoprivrednici. (2) bvznik dprins za penzijsko i invalidsko osiguranje : 1) z lica iz stv 1 t. 1 do 6 i ta. 8, 9 i 10 vg lan je i psldvac, dnsn drugi ispltilac prihd; 2) z lica iz stv 1 tka 11 vg lana je Zavod za zapoljavanje; 3) z lica iz stv 1 tka 14 vg lana su vjerske zajednice.

2. Obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje lan 6 (1) bvznici dprins z zdrvstvn sigurnj su: 1) lica zaposlena kod poslodavca; 2) lica koja obavljaju privremene i povremene poslove; 3) izabrana ili imenovana lica, ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu; 4) lanovi odbora direktora u privrednom drutvu i drugom pravnom licu i lanovi upravnih odbora u javnim preduzeima i ustanovama koji za svoj rad primaju naknadu, ako nijesu obveznici po drugom osnovu; 5) dravljani Crne Gore koji su na teritoriji Crne Gore zaposleni kod stranih ili meunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavnitava ili kod stranih pravnih ili fizikih lica, ako meunarodnim ugovorom nije drukije odreeno; 6) upuena lica, ako nijesu obavezno osigurana po propisima te zemlje ili ako meunarodnim ugovorom nije drukije odreeno; 7) dravljani Crne Gore zaposleni u inostranstvu u domainstvima dravljana Crne Gore iz stava 1 take 6 ovog lana; 8) dravljani Crne Gore zaposleni u inostranstvu; 9) strani dravljani i lica bez dravljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod domaih pravnih, odnosno fizikih lica, na osnovu posebnih ugovora i sporazuma o meunarodno-tehnikoj saradnji, ako meunarodnim ugovorom nije drukije odreeno, odnosno ako nijesu osigurana po propisima druge drave; 10) strani dravljani i lica bez dravljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod stranih pravnih i fizikih lica, ako meunarodnim ugovorom nije drukije odreeno, odnosno ako nijesu osigurana po propisima druge drave; 11) strani dravljani i lica bez dravljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod meunarodnih organizacija i ustanova i stranih diplomatskih i konzularnih predstavnitava, ako je takvo osiguranje predvieno meunarodnim ugovorom; 12) preduzetnici i lica koja obavljaju profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje; 13) lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu, ako nijesu obveznici po drugom osnovu; 14) lica koja ostvaruju novanu naknadu u skladu sa zakonom koji ureuje zapoljavanje; 15) nezaposlena lica koja su na evidenciji nezaposlenih lica, a ne primaju naknadu po tom osnovu; 16) korisnici penzija po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

17) borci, vojni invalidi, civilni invalidi rata, lanovi njihovih porodica i korisnici prava na novanu naknadu materijalnog obezbjeenja boraca; 18) korisnici socijalno-zatitnih prava, u skladu sa posebnim propisima; 19) inostrani penzioneri, ako meunarodnim ugovorom nije drukije odreeno; 20) poljoprivrednici i lica koja su vlasnici poljoprivrednog zemljita; 21) svetenici, vjerski slubenici, monasi i monahinje; 22) lica koja su na izdravanju kazne zatvora, kao i lica kojima je izreena mjera obaveznog uvanja i obaveznog lijeenja alkoholiara i narkomana, 23) lica koja su nosioci linog osiguranja, u skladu sa zakonom kojim se ureuje zdravstveno osiguranje. (2) bvznik dprins za zdravstveno osiguranje: 1) z lica iz stv 1 t. 1 do 7, ta. 9, 10 i 11 vg lan je i psldvac, dnsn drugi ispltilac prihd; 2) z lica iz stv 1 tka 14 ovog lana je Zavod za zapoljavanje; 3) z lica iz stv 1 t. 15, 17, 18 i 22 ovog lana je budet Crne Gore; 4) z lica iz stv 1 tka 16 ovog lana je Republiki fond za penzijsko i invalidsko osiguranje; 5) z lica iz stv 1 tka 21 vg lana su vjerske zajednice.

3. Obveznici doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti lan 7 (1) bvznici dprins z sigurnj z slu nzpslnsti su: lica zaposlena kod poslodavca; lica koja obavljaju privremene i povremene poslove; izabrana ili imenovana lica, ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu; dravljani Crne Gore koji su na teritoriji Crne Gore zaposleni kod stranih ili meunarodnih organizacija i ustanova, stranih diplomatskih i konzularnih predstavnitava ili kod stranih pravnih ili fizikih lica, ako meunarodnim ugovorom nije drukije odreeno; 5) upuena lica, ako nijesu obavezno osigurana po propisima te drave ili ako meunarodnim ugovorom nije drukije odreeno; 6) strani dravljani i lica bez dravljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod stranih pravnih i fizikih lica, ako meunarodnim ugovorom 1) 2) 3) 4)

nije drukije odreeno, odnosno ako nijesu osigurana po propisima druge drave; 7) strani dravljani i lica bez dravljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod meunarodnih organizacija i ustanova i stranih diplomatskih i konzularnih prestavnitava, ako je takvo osiguranje predvieno meunarodnim ugovorom; 8) strani dravljani i lica bez dravljanstva koja su na teritoriji Crne Gore zaposlena kod domaih pravnih, odnosno fizikih lica, na osnovu posebnih ugovora i sporazuma o meunarodno-tehnikoj saradnji, ako meunarodnim ugovorom nije drukije odreeno, odnosno ako nijesu osigurana po propisima druge drave; 9) preduzetnici i lica koja obavljaju profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje. (2) bvznik dprins za osiguranje od nezaposlenosti z lica iz stv 1 t. 1 d 8 ovog lana je i psldvac, dnsn drugi ispltilac prihd.

4. Obveznici dodatnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lan 8 (1) Psldvc bvznik ddtng dprins z pnzisk i invlidsk sigurnj z st sigurnj ki s zpslnm run s uvnim trnjm, u skldu s zknm koji ureuje obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje. (2) Prduztnik bvznik ddtng dprins z pnzisk i invlidsk sigurnj z st sigurnj ki s run s uvnim trnjm, ki k sigurnik stvru u skldu s zknm koji ureuje obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje. III OSNOVICE DOPRINOSA 1. Osnovice doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lan 9 Osnovicu za obraunavanje i plaanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje: 1) za obveznike iz lana 5 stav 1 ta. 1 do 3 i ta. 8, 9 i 10 ovog zakona ini zarada, odnosno naknada zarade u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i

ugovorom o radu, pri emu osnovica ne moe biti nia od najnie mjesene osnovice doprinosa; 2) za obveznike iz lana 5 stav 1 taka 4 ovog zakona ini naknada za rad u odboru direktora, odnosno upravnom odboru; 3) za obveznike iz lana 5 stav 1 taka 5 ovog zakona ini zarada koju bi, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, ta lica ostvarila u Crnoj Gori na istim ili slinim poslovima, pri emu osnovica ne moe biti nia od najnie mjesene osnovice doprinosa; 4) za obveznike iz lana 5 stav 1 taka 6 ovog zakona ini isplaena zarada koja ne moe biti nia od najnie mjesene osnovice doprinosa; 5) za obveznike iz lana 5 stav 1 taka 7 ovog zakona utvruje optim aktom ministarstvo nadleno za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja, pri emu osnovica ne moe biti nia od najnie mjesene osnovice doprinosa; 6) za obveznike iz lana 5 stav 1 taka 11 ini novana naknada koju primaju ta lica prema zakonima koji ureuju rad i zapoljavanje; 7) za obveznike iz lana 5 stav 1 taka 12 ovoga zakona ini oporezivi dohodak od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku, u skladu sa zakonom koji ureuje porez na dohodak fizikih lica, pri emu osnovica ne moe biti nia od prosjene mjesene zarade u Crnoj Gori. Za obveznike od samostalne djelatnosti koji plaaju porez u godinjem paualnom iznosu osnovicu ini 50% prosjene mjesene zarade u Crnoj Gori, s tim to se obveznik moe opredijeliti da plaa doprinos na osnovicu u visini prosjene mjesene zarade u Crnoj Gori; 8) za obveznike iz lana 5 stav 1 taka 13 ovoga zakona ini oporezivi dohodak od samostalne djelatnosti, u skladu sa zakonom koji ureuje porez na dohodak fizikih lica; 9) za obveznike iz lana 5 stav 1 taka 14 ovog zakona osnovice osiguranja utvruje ministarstvo nadleno za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja polazei od dunosti na kojoj je obveznik rasporeen, njegove kolske spreme i godina radnog staa, pri emu osnovica ne moe biti nia od najnie mjesene osnovice doprinosa; 10) za obveznike iz lana 5 stav 1 taka 15 ovog zakona ini 20% prosjene mjesene zarade u Crnoj Gori, s tim to se obveznik moe opredijeliti da plaa doprinos na osnovicu iznad propisane, a na nain propisan zakonom kojim se ureuje obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje. 2. Osnovice doprinosa za zdravstveno osiguranje lan 10 Osnovicu za obraunavanje i plaanje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje:

1) za obveznike iz lana 6 stav 1 ta. 1 do 3 i ta. 9, 10 i 11 ovog zakona ini zarada, odnosno naknada zarade, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, pri emu osnovica ne moe biti nia od najnie mjesene osnovice doprinosa; 2) za obveznike iz lana 6 stav 1 taka 4 ovog zakona ini naknada za rad u odboru direktora, odnosno upravnom odboru; 3) za obveznike iz lana 6 stav 1 taka 5 ovog zakona ini isplaena zarada koja ne moe biti nia od najnie mjesene osnovice doprinosa; 4) za obveznike iz lana 6 stav 1 taka 6 ovog zakona ini zarada koju bi, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, ta lica ostvarila u Crnoj Gori na istim ili slinim poslovima, pri emu osnovica ne moe biti nia od najnie mjesene osnovice doprinosa; 5) za obveznike iz lana 6 stav 1 ta. 7, 20 i 21 ovog zakona ini 20% prosjene mjesene zarade u Crnoj Gori; 6) za obveznike iz lana 6 stav 1 taka 8 ovog zakona ini iznos isplaene naknade koja ne moe biti nia od najnie mjesene osnovice doprinosa; 7) za obveznike iz lana 6 stav 1 taka 12 ovoga zakona ini oporezivi dohodak od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku, u skladu sa zakonom koji ureuje porez na dohodak fizikih lica, pri emu osnovica ne moe biti nia od prosjene mjesene zarade u Crnoj Gori. Za obveznike od samostalne djelatnosti koji plaaju porez u godinjem paualnom iznosu osnovicu ini 50% prosjene mjesene zarade u Crnoj Gori; 8) za obveznike iz lana 6 stav 1 taka 13 ovog zakona ini oporezivi dohodak u skladu sa zakonom koji ureuje porez na dohodak; 9) za obveznike iz lana 6 stav 1 taka 14 ovog zakona ini novana naknada ostvarena u skladu sa zakonima koji ureuju rad i zapoljavanje; 10) za obveznike iz lana 6 stav 1 ta. 15 i 22 ovog zakona ini iznos najnie cijene rada u Crnoj Gori u mjesecu za koji se doprinos plaa; 11) za obveznike iz lana 6 stav 1 ta. 16 i 19 ovog zakona ini iznos penzije; 12) za obveznike iz lana 6 stav 1 ta. 17 i 18 ovog zakona ini iznos plaene naknade, s tim to ista ne moe biti nia od najnie cijene rada u Crnoj Gori; 13) za obveznike iz lana 6 stav 1 taka 23 ovog zakona ini iznos prosjene mjesene zarade u Crnoj Gori.

3. Osnovice doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti lan 11 Osnovicu za obraunavanje i plaanje doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti: 1) za obveznike iz lana 7 stav 1 ta.1 do 3 i ta. 7, 8 i 9 ovog zakona ini zarada, odnosno naknada zarade, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, pri emu osnovica ne moe biti nia od najnie mjesene osnovice doprinosa; 2) za obveznike iz lana 7 stav 1 taka 4 ovog zakona ini naknada za rad u odboru direktora, odnosno upravnom odboru; 3) za obveznike iz lana 7 stav 1 taka 5 ovog zakona ini isplaena zarada koja ne moe biti nia od najnie mjesene osnovice doprinosa; 4) za obveznike iz lana 7 stav 1 taka 6 ovog zakona ini zarada koju bi, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, ta lica ostvarila u Crnoj Gori na istim ili slinim poslovima, pri emu osnovica ne moe biti nia od najnie mjesene osnovice doprinosa; 5) za obveznike iz lana 7 stav 1 taka 10 ovoga zakona ini oporezivi dohodak od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku, u skladu sa zakonom koji ureuje porez na dohodak fizikih lica, pri emu osnovica ne moe biti nia od prosjene mjesene zarade u Crnoj Gori. Za obveznike od samostalne djelatnosti koji plaaju porez u godinjem paualnom iznosu osnovicu ini 50% prosjene mjesene zarade u Crnoj Gori. 4. Osnovice doprinosa za vrijeme privremene sprijeenosti za rad lan 12 Osnovicu za plaanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica koja za vrijeme privremene sprijeenosti za rad ostvaruju naknadu zarade, u skladu sa zakonom koji ureuje zdravstveno osiguranje, ini ta naknada. lan 13 Osnovicu na koju se plaa doprinos za lica koja koriste pravo na naknadu zarade po osnovu porodiljskog odsustva, odnosno za vrijeme rada sa polovinom radnog vremena ini naknada u skladu sa zakonom o socijalnoj i djeijoj zatiti.

10

5. Najvia godinja osnovica doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lan 14 (1) Kd sigurnik stvru prihd p vi rzliitih snv (rdni dns, smstln djltnst, ugvri i dr.), dprins z bvzn pnzisk i invlidsk sigurnj brunv s i pl p svim tim snvim, d izns nvi gdinj snvic dprins, u skldu s vim zknm. (2) Najvia godinja osnovica plaanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2007. godinu iznosi 20.885,14 Eura. (3) Poev od 01. januara 2008. godine osnovica iz stava 2 ovog lana usklauje se godinje prema kretanju prosjene zarade u Crnoj Gori u prethodnoj kalendarskoj godini, a prema podacima rpublikg rgn ndlng z pslv sttistike. (4) Akt o usklaivanju najvie godinje osnovice iz stava 2 ovog lana donosi ministarstvo nadleno za finansije. IV STOPE DOPRINOSA 1. Stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lan 15 Stope doprinosa po kojima se plaa doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na propisanu osnovicu iznose: 1) za obveznike iz lana 5 stav 1 ta. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 i 10 i l. 12 i 13 ovog zakona na teret poslodavca 8,0 % i na teret osiguranika 12,0 %; 2) za obveznike iz lana 5 stav 1 ta. 4, 7, 12, 13, 14 i 15 ovog zakona na teret osiguranika 20,0 %; 3) za obveznike iz lana 5 stav 1 taka 11 ovog zakona na teret isplatioca naknade 20,0 %. 2. Stopa dodatnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lan 16 Dodatni doprinosi za sta osiguranja koji se rauna sa uveanim trajanjem koji plaa poslodavac, odnosno preduzetnik iznosi:

11

1) 6% za obveznike rasporeene na radna mjesta na kojima efektivnog rada rauna kao 14 mjeseci staa osiguranja; 2) 9% za obveznike rasporeene na radna mjesta na kojima efektivnog rada rauna kao 15 mjeseci staa osiguranja; 3) 12% za obveznike rasporeene na radna mjesta na kojima efektivnog rada rauna kao 16 mjeseci staa osiguranja; 4) 18% za obveznike rasporeene na radna mjesta na kojima efektivnog rada rauna kao 18 mjeseci staa osiguranja. 3. Stope doprinosa za zdravstveno osiguranje lan 17

se 12 mjeseci se 12 mjeseci se 12 mjeseci se 12 mjeseci

(1) Stope doprinosa po kojima se plaa doprinos za zdravstveno osiguranje na propisanu osnovicu iznose: 1) za obveznike iz lana 6 stav 1 ta. 1 do 7, ta. 9, 10, 11 i l. 12 i 13 ovog zakona na teret poslodavca 5,0 % i na teret osiguranika 4,0%; 2) za obveznike iz lana 6 stav 1 ta. 8, 12 i 13 ovog zakona na teret osiguranika 9,0 %; 3) za obveznike iz lana 6 stav 1 ta. 14, 15, 17, 18 i 22 ovog zakona 4) za obveznike iz lana 6 stav 1 ta. 16 i 19 ovog zakona - 19%; 5) za obveznike iz lana 6 stav 1 ta. 20, 21 i 23 ovog zakona 9,0 %.

4,0%;

(2) Za zaposlene koji se nalaze na neplaenom odsustvu duem od 30 dana poslodavac plaa doprinos po stopi od 9,0 %. 4. Stope doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti lan 18 Stope doprinosa po kojima se plaa doprinos za osiguranje od nezaposlenosti na propisanu osnovicu iznose: 1) za obveznike iz lana 7 stav 1 ta. 1 do 8 i l. 12 i 13 ovog zakona na teret poslodavca 0,5% i na teret osiguranika 0,5%; 2) za obveznike iz lana 7 stav 1 taka 9 ovog zakona na teret osiguranika 1%.

12

V MIROVANJE OBAVEZA PLAANJA DOPRINOSA lan 19 Zaposlenom kome je odobreno mirovanje radnog odnosa u skladu sa zakonom koji ureuje radne odnose za to vrijeme miruje i obaveza plaanja doprinosa, ako ovim zakonom nije drukije odreeno. lan 20 (1) Preduzetniku i fizikom licu koje obavlja profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje, koji privremeno odjavi obavljanje djelatnosti u skladu sa zakonom kojim se ureuje ta djelatnost, za taj period miruje obaveza plaanja doprinosa, osim ako to lice podnese zahtjev za plaanje doprinosa u tom periodu. (2) Zahtjev iz stava 1 ovog lana podnosi se u roku od pet radnih dana od dana privremene odjave obavljanja djelatnosti. VI OBRAUN I ROKOVI ZA UPLATU DOPRINOSA lan 21 (1) Doprinos za obveznike iz lana 5 stav 1 ta. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 i 10, lana 6 stav 1 ta. 1 do 7, 9, 10 i 11, lana 7 stav 1 ta. 1 do 8 i l. 12, 13 i 16 ovog zakona obraunava i uplauje poslodavac, odnosno isplatilac prihoda, prilikom isplate zarade, odnosno naknade zarade, na teret osiguranika i poslodavca. (2) Doprinos za obveznike iz lana 5 stav 1 ta. 7 i 15 i lana 6 stav 1 ta. 8, 19, 20 i 23 ovog zakona uplauje sam osiguranik do 15-og u mjesecu, po isteku svakog kalendarskog tromjeseja. (3) Doprinos za obveznike iz lana 5 stav 1 taka 11 i lana 6 stav 1 taka 14 ovog zakona obraunava i uplauje Zavod za zapoljavanje prilikom isplate naknade. (4) Doprinos za obveznike iz lana 5 stav 1 taka 12, lana 6 stav 1 taka 12, lana 7 stav 1 taka 10 i lana 16 ovog zakona obraunava i uplauje osiguranik, na nain kako se obraunava i uplauje porez u skladu sa zakonom koji ureuje porez na dohodak fizikih lica.

13

(5) Doprinos za obveznike iz lana 5 stav 1 ta.4 i 13 i lana 6 stav 1 taka 13 ovog zakona obraunava i uplauje isplatilac ugovorene naknade prilikom njene isplate. (6) Doprinos za obveznike iz lana 5 stav 1 taka 14 i lana 6 stav 1 taka 21 ovog zakona obraunava i uplauje vjerska zajednica do 15-og u mjesecu po isteku svakog tromjeseja. (7) Doprinos za obveznike iz lana 6 stav 1 taka 16 ovog zakona uplauje Republiki fond penzijskog i invalidskog osiguranja, prilikom isplate penzija. (8) Doprinos za obveznike iz lan 6 stav 1 ta. 17 i 18 ovog zakona uplauje ministarstvo nadleno za poslove borakoinvalidske i socijalne zatite, prilikom isplate odgovarajuih naknada. (9) Doprinos za obveznike iz lana 6 stav 1 ta. 15 i 22 ovog zakona uplauje budet Crne Gore do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec. VII POVRAAJ VIE PLAENOG DOPRINOSA I PRESTANAK PLAANJA TOKOM GODINE lan 22 (1) Obveznik doprinosa koji je sam platio doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, odnosno kome je u njegovo ime i u njegovu korist plaen doprinos iz osnovice koja prelazi iznos najvie godinje osnovice za kalendarsku godinu ima pravo na povraaj vie plaenog doprinosa. (2) Zahtjev za povraaj vie plaenog doprinosa nadlenom poreskom organu po isteku godine. obveznik doprinosa podnosi

(3) O zahtjevu iz stava 2 ovog lana nadleni poreski organ odluuje rjeenjem. lan 23 (1) Obveznik doprinosa po osnovu ugovorene naknade moe u toku godine podnijeti zahtjev za prestanak obaveze plaanja doprinosa po osnovu budue ugovorene naknade u toj godini nadlenom poreskom organu, kad osnovica doprinosa koji su plaeni po osnovu ugovorene naknade zajedno sa osnovicama doprinosa koji su plaeni po drugim osnovama dostigne iznos najvie godinje osnovice iz lana 14 ovog zakona. (2) O zahtjevu iz stava 1 ovog lana nadleni poreski organ odluuje rjeenjem.

14

lan 24 Blii postupak i nain povraaja vie plaenog doprinosa propisuje nadleno za finansije. ministarstvo

VIII KONTROLA OBRAUNAVANJA I PLAANJA DOPRINOSA lan 25 U pogledu utvrivanja, kontrole i naplate doprinosa, rokova, kamate i zastare, kao i drugih pitanja koja nijesu ureena ovim zakonom, primjenjuje se zakon kojim je ureen poreski postupak. IX KAZNENE ODREDBE lan 26 (1) Novanom kaznom od desetostrukog do dvjestastrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori, kaznie se za prekraj pravno lice, preduzetnik, odnosno organ ako kao isplatilac prihoda na koje se plaaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, na prihode ne obrauna, netano obrauna, ne obustavi ili ne uplati doprinose prilikom svake isplate prihoda (lan 21 st. 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8). (2) Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se i odgovorno lice u pravnom licu, odnosno organu novanom kaznom od dvostrukog do desetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori. lan 27 Novanom kaznom od dvostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori, kaznie se za prekraj obveznik doprinosa fiziko lice koje ne uplati doprinose za obvezno socijalno osiguranje u propisanom roku (lan 21 stav 2). X PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lan 28 Izuzetno od l. 15 i 17 ovog zakona, za 2008. godinu stope doprinosa: 1) za penzijsko i invalidsko osiguranje iznose:

15

- za obveznike iz lana 5 stav 1 ta. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 i 10 i l. 12 i 13 ovog zakona na teret poslodavca 9,0 %, - za obveznike iz lana 5 stav 1 ta. 4, 7, 12, 13, 14 i 15 ovog zakona na teret osiguranika 21,0 %; - za obveznike iz lana 5 stav 1 taka 11 ovog zakona na teret isplatioca naknade 21,0 %; 2) za zdravstveno osiguranje iznose: - za obveznike iz lana 6 stav 1 ta. 1 do 7, ta. 9, 10, 11 i l. 12 i 13 ovog zakona na teret poslodavca 5,5 % i na teret osiguranika 6,5 %; - za obveznike iz lana 6 stav 1 ta. 8, 12 i 13 ovog zakona na teret osiguranika 12,0 %; - za obveznike iz lana 6 stav 1 ta. 14, 15, 17, 18 i 22 ovog zakona 6,5 %; - za obveznike iz lana 6 stav 1 ta. 20, 21 i 23 ovog zakona 12,0 %; - za zaposlene koji su na neplaenom odsustvu duem od 30 dana 12,0 %. lan 29 Izuzetno od lana 15 i 17 ovog zakona, za 2009. godinu stope doprinosa: 1) za penzijsko i invalidsko osiguranje iznose: - za obveznike iz lana 5 stav 1 ta. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 i 10 i l. 12 i 13 ovog zakona na teret poslodavca 8,5 %, - za obveznike iz lana 5 stav 1 ta. 4, 7, 12, 13, 14 i 15 ovog zakona na teret osiguranika 20,5 %; - za obveznike iz lana 5 stav 1 taka 11 ovog zakona na teret isplatioca naknade 20,5 %; 2) za zdravstveno osiguranje iznose: - za obveznike iz lana 6 stav 1 ta. 1 do 7, ta. 9, 10, 11 i l. 12 i 13 ovog zakona na teret poslodavca 5,5 % i na teret osiguranika 5,0 %; - za obveznike iz lana 6 stav 1 ta. 8, 12 i 13 ovog zakona na teret osiguranika 10,5 %; - za obveznike iz lana 6 stav 1 ta. 14, 15, 17, 18 i 22 ovog zakona 5,0 %; - za obveznike iz lana 6 stav 1 ta. 20, 21 i 23 ovog zakona 10,5 %; - za zaposlene koji su na neplaenom odsustvu duem od 30 dana 10,5 %.

16

lan 30 Blie propise za primjenu ovog zakona donijee ministarstvo nadleno za finansije u roku od est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. lan 31 Do donoenja propisa na osnovu ovlaenja sadranih u ovom zakonu primjenjivae se propisi donijeti na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (''Slubeni list RCG'', br. 54/03, 39/04 i 79/04), ukoliko nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom. lan 32 Danom poetka primjene ovog zakona prestaju da vae: 1) 2) 3) Odredbe Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje (Slubeni list RCG br. 32/93, 3/94, 42/94, 13/96 i 45/98), koje se odnose na obveznike, osnovice i stope doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, l. 147 do 164, 166 stav 1, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 188 stav 1 taka 6, 191, 192 i 209 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Slubeni list RCG br. 54/03, 39/04 i 79/04), l. 64 do 67 i 69 Zakona o zdravstvenom osiguranju (Slubeni list RCG broj 39/04). lan 33 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slubenom listu RCG, a primjenjivae se od 1. januara 2008. godine.

17