You are on page 1of 13

ZAKON O PRAVIMA PACIJENATA Objavljen u (Slubenom listu CG, br.

40/2010)
I OSNOVNE ODREDBE

lan 1 Svako lice, bolesno ili zdravo, koje u zdravstvenoj ustanovi zatrai ili kome se prua zdravstvena usluga u cilju ouvanja i unapreenja zdravlja, sprjeavanja bolesti, lijeenja i zdravstvene njege i rehabilitacije (u daljem tekstu: pacijent) ima prava utvrena ovim zakonom. U ostvarivanju prava utvrenih ovim zakonom obezbjeuje se potovanje ljudskog dostojanstva, fizikog i psihikog integriteta i zatita tih prava. lan 2 Jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zatitu garantuje se svakom pacijentu u skladu sa njegovim zdravstvenim stanjem, opteprihvaenim strunim standardima i etikim naelima, uz pravo na ublaavanje patnje i bola u svakoj fazi bolesti i stanja, na svim nivoima zdravstvene zatite. lan 3 Ovaj zakon primjenjuje se na strance koji ostvaruju zdravstvenu zatitu u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori, u skladu sa zakonom i zakljuenim meunarodnim sporazumima. lan 4 Ovaj zakon shodno se primjenjuje na sve subjekte koji obavljaju zdravstvenu djelatnost u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zatiti. lan 5 Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedee znaenje: 1) medicinska dokumentacija podrazumijeva osnovnu medicinsku dokumentaciju utvrenu posebnim zakonom; 2) nauno ispitivanje i istraivanje je ispitivanje i istraivanje preduzeto u svrhu sticanja novih saznanja koja se mogu primijeniti za unapreenje zdravlja i lijeenje bolesnih lica;

3)dijagnostiki postupak podrazumijeva sve medicinske procedure koje se sprovode da bi se utvrdilo zdravstveno stanje pacijenta; 4) dijagnoza je prepoznavanje pojedine bolesti, a koju postavlja doktor na osnovu anamneze, simptoma i znakova bolesti, kao i rezultata razliitih morfolokih i funkcionalnih ispitivanja; 5) terapijska procedura podrazumijeva sve postupke koji se sprovode u cilju poboljanja zdravstvenog stanja i izlijeenja pacijenta; 6) medicinska intervencija predstavlja medicinsku proceduru koja se primjenjuje kod pacijenta u cilju prevencije, dijagnostike i terapije.
II. PRAVA PACIJENATA

1. Pravo na slobodan izbor doktora medicine ili doktora stomatologije lan 6 Pacijent ima pravo da izabere doktora medicine, odnosno doktora stomatologije, u zdravstvenoj ustanovi u mjestu prebivalita, u skladu sa zakonom. U zdravstvenoj ustanovi na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zatite u koju je pacijent upuen od strane izabranog doktora medicine, odnosno doktora stomatologije, pacijent ima pravo da izabere doktora specijalistu medicine, odnosno stomatologije, u skladu sa kadrovskim mogunostima ustanove. Za maloljetnog pacijenta, odnosno pacijenta lienog poslovne sposobnosti izbor doktora iz st. 1 i 2 ovog lana, vri zakonski zastupnik, odnosno staralac. Pacijent ima pravo da tokom lijeenja pisanim putem zatrai promjenu doktora medicine, odnosno doktora stomatologije. 2. Pravo na informisanje i obavjetavanje lan 7 Pacijent ima pravo na blagovremen pristup svim vrstama informacija o njegovom zdravstvenom stanju i bolesti, nainu pruanja zdravstvenih usluga i njihovog korienja, kao i na sve informacije koje su, na osnovu naunih ispitivanja i istraivanja, poznate i dostupne. Zdravstvena ustanova je duna da pacijentu prui informaciju o sadrini medicinske dokumentacije.

lan 8 Pacijent ima pravo na informaciju o mrei zdravstvenih ustanova i vrstama zdravstvenih usluga koje se u njima ostvaruju. lan 9 Pacijent ima pravo da bude upoznat sa imenom i prezimenom zdravstvenog radnika koji mu prua zdravstvenu uslugu i njegovim strunim zvanjem. Zdravstveni radnici su duni da nose identifikacionu karticu u koju se unose podaci iz stava 1 ovog lana. Identifikacione kartice se izdaju u skladu sa statutom zdravstvene ustanove. lan 10 Zdravstvena ustanova je duna da utvrdi vrijeme (termine) i uini ih dostupnim pacijentu i lanovima njegove porodice za razgovor sa doktorom koji mu prua zdravstvenu uslugu. lan 11 Pacijent ima pravo da od zdravstvenog radnika blagovremeno dobije obavjetenje koje mu je potrebno kako bi donio odluku o prihvatanju ili odbijanju predloene medicinske intervencije. Obavjetenje iz stava 1 ovog lana obuhvata: 1) dijagnozu i prognozu ishoda bolesti; 2) kratak opis i svrhu predloene medicinske intervencije, vrijeme trajanja i mogue posljedice preduzimanja, odnosno nepreduzimanja predloene medicinske intervencije; 3) vrstu i procjenu moguih rizika, bola, trajnih ili drugih sporednih posljedica; 4) alternativne metode lijeenja; 5) mogue promjene stanja pacijenta poslije preduzimanja predloene medicinske intervencije, kao i mogue promjene u nainu ivota pacijenta, i 6) dejstvo lijekova i mogue sporedne posljedice tog dejstva. Obavjetenje iz st. 1 i 2 ovog lana, daje zdravstveni radnik visoke strune spreme koji pacijentu prua odreenu vrstu zdravstvene usluge (u daljem tekstu: nadleni zdravstveni radnik) i ako to pacijent ne zahtijeva, usmeno na nain koji je razumljiv pacijentu, vodei rauna o njegovoj starosti, obrazovanju i emocionalnom stanju.

Ukoliko pacijent ne poznaje slubeni jezik ili je gluvonijem, zdravstvena ustanova je duna da mu obezbijedi prevodioca, odnosno tumaa. Nadleni zdravstveni radnik u medicinsku dokumentaciju unosi podatak da je pacijentu, odnosno lanu porodice dao obavjetenje iz st. 1 i 2 ovog lana. lan 12 Pacijent se moe odrei prava na obavjetenje, osim ako je predloena medicinska intervencija neophodna, odnosno da je rizino njeno nepreduzimanje, kao i u sluajevima kada to direktno ugroava ivot i zdravlje drugih lica. Izuzetno, nadleni zdravstveni radnik moe preutati dijagnozu, tok predloene medicinske intervencije i njene rizike, ili obavjetenje ograniiti, ako postoji ozbiljna opasnost da e se obavjetenjem znatno nakoditi zdravlju pacijenta. U sluaju iz stava 2 ovog lana, obavjetenje se moe dati lanu porodice pacijenta. lan 13 Tokom pruanja zdravstvene zatite, nakon svakog pregleda i medicinske intervencije, pacijent ima pravo da bude obavijeten o rezultatima pregleda ili medicinske intervencije, kao i o razlozima za eventualnu razliitost tih rezultata od oekivanih. 3. Pravo na samoodluivanje (slobodan izbor) lan 14 Pacijent ima pravo da slobodno odluuje o svemu to se tie njegovog ivota i zdravlja, osim u sluajevima kada to direktno ugroava ivot i zdravlje drugih lica. Pacijent slobodno odluuje izmeu vie moguih oblika medicinskih intervencija koje ponudi doktor medicine, odnosno doktor stomatologije i moe da odbije pregled i lijeenje, hirurku i drugu medicinsku intervenciju. lan 15 Pacijent ima pravo da odbije predloenu medicinsku intervenciju, ako je svjestan i orjentisan u vremenu i prostoru i ako je sposoban za rasuivanje, ak i u sluaju kada se njome spaava ili odrava njegov ivot. Nadleni zdravstveni radnik duan je da pacijentu ukae na posljedice njegove odluke o odbijanju predloene medicinske intervencije i da o tome od pacijenta zatrai pisanu izjavu koja se uva u medicinskoj dokumentaciji.

Ukoliko pacijent odbije davanje pisane izjave iz stava 2 ovog lana, nadleni zdravstveni radnik e o tome sainiti slubenu zabiljeku. lan 16 U hitnim sluajevima, ako je pacijent bez svijesti ili iz drugih razloga nije u stanju da saopti svoj pristanak, medicinska intervencija se moe preduzeti kada to zahtijeva takvo stanje i ako bi nepreduzimanjem intervencije za pacijenta nastupila opasnost po ivot. lan 17 Medicinska intervencija nad maloljetnim pacijentom ili pacijentom lienim poslovne sposobnosti, moe se preduzeti uz pristanak njegovog zakonskog zastupnika ili staraoca. Pacijent iz stava 1 ovog lana moe, u vezi medicinske intervencije, dati izjavu koja se cijeni i uzima u obzir u skladu sa godinama starosti i stepenom razumijevanja zdravstvenog stanja, za pristanak na predloenu medicinsku intervenciju. Nadleni zdravstveni radnik koji smatra da zakonski zastupnik ili staralac pacijenta ne postupa u najboljem interesu pacijenta iz stava 1ovog lana, duan je da o tome odmah obavijesti nadleni organ starateljstva. lan 18 Pacijent daje pristanak na predloenu medicinsku intervenciju usmeno ili u pisanom obliku. Pristanak na predloenu medicinsku intervenciju pacijent moe opozvati sve do poetka njenog izvoenja. Pristanak iz stava 1 ovog lana nije obavezan u sluaju pruanja zdravstvene zatite mentalno oboljelom pacijentu ili pacijentu oboljelom od zarazne bolesti. lan 19 Medicinska intervencija protivno volji pacijenta, odnosno zastupnika maloljetnog pacijenta ili staraoca pacijenta lienog poslovne sposobnosti, moe se preduzeti samo u izuzetnim sluajevima koji su utvreni zakonom i koji su u skladu sa medicinskim standardima i etikom. lan 20 U medicinsku dokumentaciju nadleni zdravstveni radnik upisuje podatak o pristanku pacijenta, odnosno odbijanju predloene medicinske intervencije.

4. Pravo uvida u medicinsku dokumentaciju lan 21 Zdravstvena ustanova je duna da na zahtjev pacijenta omogui uvid i kopiranje njegove medicinske dokumentacje. U sluaju da je pacijent maloljetno lice ili lice lieno poslovne sposobnosti, pravo iz stava 1 ovog lana, ima zakonski zastupnik, odnosno staralac. Pravo na kopiranje medicinske dokumentacije lica iz st. 1 i 2 ovog lana ostvaruju na osnovu pisanog zahtjeva i o svom troku. Pravo uvida u medicinsku dokumentaciju ima lan porodice, u skladu sa posebnim zakonom. 5. Pravo pacijenta da odbije da bude predmet naunog ispitivanja i istraivanja lan 22 Nauno ispitivanje i istraivanje moe se preduzimati nad punoljetnim i poslovno sposobnim pacijentom, samo uz njegovu saglasnost, koju u svako vrijeme moe opozvati. Pacijent saglasnost daje u pisanom obliku, nakon to je dovoljno obavijeten o svrsi, cilju, toku postupka, oekivanim rezultatima, moguim rizicima, kao i o eventualnim neeljenim efektima ispitivanja i istraivanja. lan 23 Izuzetno, nauno ispitivanje i istraivanje moe se preduzeti i nad maloljetnim pacijentom i pacijentom lienim poslovne sposobnosti, samo radi njegove neposredne koristi i uz pisanu saglasnost zakonskog zastupnika, odnosno staraoca koji je prethodno obavijeten o svrsi, cilju, toku postupka, oekivanim rezultatima, moguim rizicima, kao i o eventualnim neeljenim efektima ispitivanja i istraivanja. lan 24 Zdravstveni radnik koji vri nauno ispitivanje i istraivanje duan je da vodi rauna o tome da zatita ivota i zdravlja pacijenta uvijek ima prednost u odnosu na interes drutva i nauke.

Zdravstvena ustanova je duna da, prije poetka naunog ispitivanja i istraivanja, osigura pacijenta za sluaj nastanka tete po zdravlje, u skladu sa zakonom. Pacijent ima pravo da uestvuje u klinikom ispitivanju lijekova i medicinskih sredstava, u skladu sa zakonom kojim se ureuje oblast lijekova i medicinskih sredstava. 6. Pravo na drugo struno miljenje lan 25 Pacijent ima pravo da trai drugo struno miljenje o svom zdravstvenom stanju. Drugo struno miljenje iz stava 1 ovoga lana, pacijentu je, na usmeni ili pisani zahtjev, obavezan da da svaki zdravstveni radnik visoke strune spreme i odgovarajue specijalizacije, koji nije uestvovao u direktnom pruanju odreenog oblika zdravstvene usluge pacijentu. lan 26 Zdravstvena ustanova je duna da na vidnom mjestu objavi i redovno aurira spisak organizacionih jedinica i doktora koji pruaju odgovarajue zdravstvene usluge. 7. Pravo na privatnost i povjerljivost lan 27 Tokom posjete doktoru, sprovoenja dijagnostikih ispitivanja i/ili terapijskih procedura, pacijent ima pravo na zatitu svoje privatnosti. Lini podaci i informacije koje je pacijent saoptio nadlenom zdravstvenom radniku, ukljuujui i one koji se odnose na njegovo zdravstveno stanje i potencijalne dijagnostike i terapijske procedure, kao i podaci iz medicinske dokumentacije, predstavljaju profesionalnu tajnu i uvaju se u skladu sa posebnim zakonom. lan 28 Pregledu pacijenta, preduzimanju medicinskih intervencija nad njim i prilikom pruanja line njege, mogu prisustvovati samo zdravstveni radnici, odnosno zdravstveni saradnici, koji vre odreenu medicinsku intervenciju uz prethodno obezbijeene uslove za privatnost.

Pacijent moe dati saglasnost za prisustvo drugih lica prilikom pregleda i preduzimanja medicinskih intervencija nad njim u skladu sa medicinskim standardima i praksom. lan 29 Pacijent ima pravo da odredi lica kojima se moe dati obavjetenje, kao i lica koja su iskljuena ili koja mogu biti djelimino obavijetena o njegovoj bolesti i oekivanom ishodu. Pacijent ima pravo da odredi lica koja mogu biti obavijetena o njegovom prijemu u zdravstvenu ustanovu i o zdravstvenom stanju, kao i lica kojima ova informacija ne moe biti saoptena. Tokom boravka u zdravstvenoj ustanovi pacijent ima pravo da prima posjete i komunicira sa drugim licima, u skladu sa zakonom i optim aktima ustanove o uslovima boravka i ponaanja u toj ustanovo. Zdravstvena ustanova je duna da o prijemu pacijenta u zdravstvenu ustanovu obavijesti lica koja je pacijent odredio za prijem obavjetenja, kao i da ih redovno obavjetava o promjenama njegovog zdravstvenog stanja. 8. Pravo na blagovremenu zdravstvenu zatitu lan 30 Pacijent ima pravo na blagovremenu zdravstvenu zatitu. Pravo iz stava 1 ovog lana, obezbjeuje se na svim nivoima zdravstvene zatite. Zdravstvene ustanove su dune da utvrde vrijeme, odnosno rok u kojem se odreene zdravstvene usluge moraju obezbijediti u zavisnosti od hitnosti sluaja i kriterijuma utvrenih propisom organa dravne uprave nadlenog za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo). Zdravstvena ustanova je duna da pacijenta, na njegov zahtjev, obavijesti o redosljedu i eventualnim promjenama na listi ekanja za planiranu medicinsku intervenciju, kod medicinskih intervencija koje nijesu neodlone. 9. Pravo na prigovor lan 31 Pacijent kome je uskraeno pravo na zdravstvenu zatitu ili odreeno pravo utvreno ovim zakonom, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruenom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove, moe podnijeti prigovor. Za maloljetnog pacijenta, odnosno pacijenta lienog poslovne sposobnosti, prigovor iz stava 1 ovog lana, podnosi njegov zakonski zastupnik, odnosno staralac.

Prigovor se podnosi direktoru zdravstvene ustanove ili ovlaenom licu (u daljem tekstu: Zatitniku prava pacijenata). Zatitnik prava pacijenata je lice sa zavrenim fakultetom ili visokom kolom zdravstvenog usmjerenja, psihologije, sociologije ili prava. Zdravstvena ustanova je duna da organizuje rad zatitnika prava pacijenata. Direktor zdravstvene ustanove odreuje zatitnika prava pacijenata. Dvije ili vie zdravstvenih ustanova koje na odreenom podruju obavljaju zdravstvenu djelatnost mogu odrediti zajednikog zatitnika prava pacijenata. lan 32 Prigovor se podnosi usmeno ili u pisanom obliku. Po prigovoru pacijenta direktor ili zatitnik prava pacijenata odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana podnoenja prigovora, utvruje sve okolnosti i bitne injenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru i o tome obavjetava podnosioca prigovora. Pacijent koji je nezadovoljan nalazom po prigovoru moe se obratiti zdravstvenoj inspekciji, u skladu sa zakonom. lan 33
.

Zdravstvena ustanova je duna da vodi evidenciju o podnijetim prigovorima pacijenata. Direktor zdravstvene ustanove podnosi Ministarstvu kvartalni i godinji izvjetaj o podnijetim prigovorima pacijenata. 10. Pravo na naknadu tete lan 34 Pacijent kod koga nastupi pogoranje zdravstvenog stanja zbog nestrunog i nasavjesnog postupanja zdravstvenog radnika ili zdravstvenog saradnika, ima pravo na odgovarajuu naknadu tete, u skladu sa zakonom. Pacijent koji zbog naunog ispitivanja i istraivanja pretrpi tetu na svom tijelu ili zdravlju ima pravo na naknadu tete, bez obzira na krivicu, u skladu sa zakonom. 11. Pravo na samovoljno naputanje zdravstvene ustanove lan 35 Pacijent ima pravo da samovoljno naputi zdravstvenu ustanovu u kojoj se lijei, osim u sluajevima kada bi to tetilo zdravlju i sigurnosti drugih lica i
9

10

sigurnosti pacijenta, u skladu sa zakonom. U sluaju samovoljnog naputanja zdravstvene ustanove, pacijent, odnosno zakonski zastupnik za maloljetnog pacijenta ili staralac za pacijenta lienog poslovne sposobnosti, duan je da potpie izjavu o naputanju, koja se uva u medicinskoj dokumentaciji. Ukoliko pacijent, odnosno zakonski zastupnik za maloljetnog pacijenta ili staralac za pacijenta lienog poslovne sposobnosti odbije da potpie izjavu iz stava 2 ovog lana, nadleni zdravstveni radnik e o tome sainiti slubenu zabiljeku koja se uva u medicinskoj dokumentaciji. III. NADZOR lan 36 Nadzor nad sprovoenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona vri Ministarstvo, preko zdravstvene inspekcije. IV. KAZNENE ODREDBE lan 37 Novanom kaznom od tridesetostrukog do dvjestostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kaznie se za prekraj pravno lice, ako: 1) ne prui pacijentu informaciju o sadrini medicinske dokumentacije (lan 7 stav 2); 2) zdravstveni radnici ne nose identifikacionu karticu sa imenom i prezimenom i strunim zvanjem (lan 9 stav 2); 3) ne utvrdi vrijeme (termine) i ne uini ih dostupnim pacijentu i lanovima njegove porodice za razgovor sa doktorom koji mu prua zdravstvenu uslugu (lan 10); 4) obavjetenje koje obuhvata elemente propisane lanom 11 stav 2 ovog zakona, koje je pacijentu potrebno za donoenje odluke o prihvatanju ili odbijanju predloene medicinske intervencije, ne da zdravstveni radnik visoke strune spreme koji pacijentu prua odreenu vrstu zdravstvene usluge i ako to pacijent ne zahtijeva (lan 11 stav 3); 5) pacijentu koji ne poznaje slubeni jezik ili je gluvonijem, ne obezbijedi prevodioca, odnosno tumaa (lan 11 stav 4); 6) na zahtjev pacijenta ne omogui uvid i kopiranje njegove medicinske dokumentacje (lan 21); 7) prije poetka naunog ispitivanja i istraivanja ne osigura pacijenta, za sluaj nastanka tete po njegovo zdravlje (lan 24 stav 2); 8) ne objavi i redovno ne aurira na vidnom mjestu spisak organizacionih jedinica i doktora koji pruaju odgovarajue zdravstvene usluge (lan 26);

10

11

9) lica koja je pacijent odredio za prijem obavjetenja, ne obavijesti o prijemu pacijenta u zdravstvenu ustanovu i redovno ih ne obavjetava o promjenama njegovog zdravstvenog stanja (lan 29 stav 3); 10) ne utvrdi vrijeme, odnosno rok u kojem se odreene zdravstvene usluge moraju obezbijediti (lan 30 stav 3); 11) ne obavijesti pacijenta, na njegov zahtjev, o redosljedu i eventualnim promjenama na listi ekanja za planiranu medicinsku intervenciju, kod medicinskih intervencija koje nijesu neodlone (lan 30 stav 4); 12) ne organizuje rad zatitnika prava pacijenata (lan 31 stav 3); 13) ne vodi evidenciju o podnijetim prigovorima pacijenata (lan 33 stav 1). Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se i odgovorno lice u pravnom licu novanom kaznom u iznosu od desetostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori. lan 38 Novanom kaznom od petostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kaznie se zdravstveni radnik, odgovorno lice ili fiziko lice ako: 1) pacijentu prui usmeno obavjetenje koje obuhvata elemente propisane lanom 11 stav 2 ovog zakona, koje mu je potrebno za donenje odluke o prihvatanju ili odbijanju predloene medicinske intervencije na nain koji nije razumljiv, ne vodei rauna o njegovoj starosti, obrazovanju i emocionalnom stanju (lan 11 stav 3); 2) u medicinsku dokumentaciju ne unese podatak da je pacijentu, odnosno lanu porodice dao obavjetenje koje obuhvata elemente propisane lanom 11 stav 2 ovog zakona, a koje mu je potrebno za donoenje odluke o prihvatanju ili odbijanju predloene medicinske intervencije (lan 11 stav 5); 3) saopti dijagnozu, tok predloene medicinske intervencije i njene rizike ili ne ogranii obavjetenje, ako postoji ozbiljna opasnost da e se obavjetenjem znatno nakoditi zdravlju pacijenta (lan 12 stav 2); 4) ne ukae pacijentu na posljedice njegove odluke o odbijanju predloene medicinske intervencije (lan 15 stav 2); 5) ne zatrai i ne uva u medicinskoj dokumentaciji pisanu izjavu pacijenta koji o odbije predloenu medicinsku intervenciju (lan 15 stav 2); 6) ne saini slubenu zabiljeku ukoliko pacijent odbije davanje pisane izjave o odbijanju predloene medicinske intervencije (lan 15 stav 3); 7) odmah ne obavijesti nadleni organ starateljstva ukoliko smatra da zakonski zastupnik maloljetnog pacijenta ili staralac pacijenta lienog poslovne sposobnosti ne postupa u njegovom najboljem interesu (lan 17 stav 3); 8) ne upie podatak u medicinsku dokumentaciju o pristanku, odnosno odbijanju pacijenta na predloenu medicinsku intervenciju (lan 20);

11

12

9) ne vodi rauna o tome da zatita ivota i zdravlja pacijenta uvijek ima prednost u odnosu na interes drutva i nauke kada se vri nauno ispitivanje i istraivanje (lan 24 stav 1); 10) ne da drugo struno miljenje o zdravstvenom stanju pacijenta kada nije uestvovao u direktnom pruanju odreenog oblika zdravstvene usluge, na njegov usmeni ili pisani zahtjev (lan 25 stav 2); 11) ne odredi zatitnika prava pacijenata (lan 31 stav 3); 12) ne utvrdi sve okolnosti i bitne injenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru i o tome ne obavijesti podnosioca prigovora odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana podnoenja prigovora (lan 32 stav 2); 13) ne podnese Ministarstvu kvartalni ili godinji izvjetaj o podnijetim prigovorima pacijenata (lan 33 stav 2); 14) ne potpie izjavu o odluci pacijenta za samovoljno naputanje zdravstvene ustanove u kojoj se lijei (lan 35 stav 2). V. PRELAZNA I ZAVRNA ODREDBA lan 39 Propis iz lana 30 ovog zakona, donijee se u roku od est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. lan 40 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slubenom listu Crne Gore.

12

13

13