You are on page 1of 34

344. Na osnovu lana 88 take 2 Ustava Republike Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAENJU ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl.

list RCG", br. 39/04 od 09.04.2004, 23/05 od 12.04.2005, 29/05 od 09.05.2005) Proglaava se Zakon o zdravstvenom osiguranju, koji je donijela Skuptina Republike Crne Gore, na treoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2004. godini, dana 31. maja 2004. godine. Broj: 01-813/2 Podgorica, 3. juna 2004. godine Predsjednik Republike Crne Gore, Filip Vujanovi, s.r. ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Danom poetka primjene Zakona o o objedinjenoj registraciji i sistemu izvjetavanja o obraunu i naplati poreza i doprinosa ("Sl. list RCG", br. 29/05), 01.01.2006. godine, prestaju da vae odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Slubeni list RCG", br. 39/04 ), koje se odnose na registraciju poreskih obveznika i osiguranika i podnoenje prijave za obraun i plaanje poreza i doprinosa, koje su u suprotnosti sa ovim zakonom. I OSNOVNE ODREDBE lan 1 Zdravstvenim osiguranjem gra anima se obezbje uje ostvarivanje prava na zdravstvenu zatitu i drugih prava, u skladu sa ovim zakonom. lan 2 Cilj ovog zakona je da stvori uslove za: 1) obezbje ivanje obaveznog zdravstvenog osiguranja; 2) stabilno finansiranje zdravstvene zatite, uskla ivanjem zdravstvene potronje sa realnim materijalnim mogunostima;

3) uvo enje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. lan 3 Obavezno zdravstveno osiguranje je dio sistema socijalnog osiguranja gra ana kojim se, na naelima obaveznosti, uzajamnosti i solidarnosti, svim gra anima Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Republika), kao i drugim licima obezbje uje pravo na zdravstvenu zatitu i druga prava, u skladu sa ovim zakonom. Ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbje uje Republiki fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Fond), u skladu sa ovim zakonom. lan 4 Dobrovoljno zdravstveno osiguranje predstavlja poseban vid zdravstvenog osiguranja kojim se, na principu dobrovoljnosti, u okviru utvr enih standarda, obezbje uju posebni uslovi pruanja zdravstvene zatite u pogledu kadra, smjetaja i vremena pruanja zdravstvene zatite, kao i prava koja nijesu obezbije ena obaveznim zdravstvenim osiguranjem. lan 5 Prava iz zdravstvenog osiguranja ne mogu se prenositi na druga lica, niti se mogu naslje ivati. Naslje ivati se mogu prava na novane naknade koje su dospjele za isplatu, a ostale su neisplaene zbog smrti osiguranika. lan 6 Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sljedee znaenje: 1) osigurano lice je lice koje ostvaruje pravo na zdravstvenu zatitu i druga prava iz zdravstvenog osiguranja pod uslovima utvr enim ovim zakonom; 2) izabrani tim ili izabrani doktor podrazumijeva izabrani tim doktora medicine ili izabranog doktora medicine ili izabranog doktora stomatologije; 3) davaoci zdravstvenih usluga su zdravstvene ustanove i izabrani tim ili izabrani doktor; 4) zdravstvena knjiica je javna isprava kojom se dokazuje status osiguranog lica; 5) stranac je strani dravljanin i lice bez dravljanstva. II OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1.Osigurana lica lan 7

Osigurana lica koja imaju prava i obaveze iz obaveznog zdravstvenog osiguranja su osiguranici, lanovi porodica osiguranika i druga lica, u skladu sa ovim zakonom. 1) Osiguranici lan 8 Osiguranici, u smislu ovog zakonu, su: 1) lica zaposlena u privrednom drutvu, drugom pravnom licu, dravnom organu, organu jedinice lokalne samouprave, odnosno lokalne uprave ili kod fizikog lica (u daljem tekstu: poslodavac); 2) lica koja obavljaju poslove po posebnom ugovoru o radu, u skladu sa posebnim zakonom; 3) civilna lica na slubi u vojsci i vojnim jedinicama i vojnim ustanovama; 4) izabrana ili imenovana lica, ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu; 5) lanovi odbora direktora u privrednom drutvu i drugom pravnom licu i lanovi upravnih odbora u javnim preduzeima i ustanovama koji za svoj rad primaju naknadu, ako nijesu osigurani po drugom osnovu; 6) dravljani Srbije i Crne Gore koji su u Republici zaposleni kod stranih ili me unarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih ili diplomatskih predstavnitava ili kod stranih pravnih ili fizikih lica, ako me unarodnim ugovorom nije drukije odre eno; 7) zaposlena lica upuena na rad u inostranstvo, odnosno lica koja su zaposlena u privrednom drutvu ili drugom pravnom licu ije je sjedite u Republici, a koje obavlja djelatnost u inostranstvu, ako nijesu obavezno osigurana po propisima drave u koju su upueni, odnosno u kojoj su zaposleni ili ako me unarodnim ugovorom nije drukije odre eno; 8) dravljani Srbije i Crne Gore zaposleni u inostranstvu u domainstvima dravljana Republike iz take 7 ovog lana; 9) dravljani Srbije i Crne Gore zaposleni u inostranstvu, ako za to vrijeme nijesu obavezno osigurani kod stranog nosioca osiguranja ili ako prava iz zdravstvenog osiguranja, po propisima te drave, ne mogu ostvariti ili koristiti van njene teritorije, a neposredno prije odlaska u inostranstvo bili su osigurani u Republici, odnosno ako su prije odlaska u inostranstvo imali prebivalite u Republici; 10) stranci koji u Republici rade kod domaih pravnih, odnosno fizikih lica, na osnovu posebnih ugovora i sporazuma o me unarodno - tehnikoj saradnji; 11) stranci koji su u Republici zaposleni kod me unarodnih organizacija i ustanova i drugih stranih pravnih i fizikih lica, ako me unarodnim ugovorom nije drukije odre eno, odnosno ako nijesu osigurana po propisima druge drave;

12) stranci koji su u Republici zaposleni kod stranih diplomatskih i konzularnih predstavnitava, ako je takvo osiguranje predvi eno me unarodnim ugovorom; 13) preduzetnici i lica koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost kao osnovno zanimanje; 14) lica koja obavljaju poslove po osnovu ugovora, o djelu, odnosno poslove po osnovu autorskog ugovora, kao i poslove po osnovu drugih ugovora po osnovu kojih za izvren posao ostvaruju naknadu, ako nijesu osigurana po drugom osnovu; 15) lica za ijim je radom prestala potreba, odnosno koja su prestala da obavljaju preduzetniku djelatnost dok ostvaruju novanu naknadu prema propisima o radu i nezaposlena lica koja ostvaruju pravo na naknadu u skladu sa propisima o zapoljavanju; 16) lica koja po prestanku rada ostvaruju pravo na naknadu zarade u skladu sa posebnim zakonom; 17) nezaposlena lica koja su na evidenciji nezaposlenih lica, a ne primaju naknadu po tom osnovu; 18) korisnici penzija po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju; 19) borci, vojni invalidi, civilni invalidi rata, lanovi njihovih porodica i korisnici prava na novanu naknadu materijalnog obezbje enja boraca, ako nijesu osigurani po drugom osnovu; 20) korisnici socijalno zatitnih prava, u skladu sa posebnim propisima, ako nijesu osigurani po drugom osnovu; 21) dravljani Republike koji primaju penziju ili invalidninu iskljuivo od inostranog nosioca osiguranja koji imaju prebivalite u Republici, ako me unarodnim ugovorom nije drukije odre eno; 22) osnivai, odnosno vlasnici privrednih drutava i preduzetnici koji po tom osnovu nijesu u radnom odnosu, ako nijesu osigurani po drugom osnovu; 23) lica koja se bave poljoprivrednom djelatnou kao jedinim ili glavnim zanimanjem u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i lica koja su vlasnici poljoprivrednog zemljita, a nijesu osigurana po drugom osnovu; 24) svetenici i vjerski slubenici (u daljem tekstu: vjerski slubenici), kao i monasi i monahinje (u daljem tekstu: lica koja obavljaju vjerske funkcije), ako nijesu obavezno osigurani po drugom osnovu; 25) lica koja su na izdravanju kazne zatvora, kao i lica kojima je izreena mjera obaveznog uvanja i obaveznog lijeenja alkoholiara i narkomana.

Osnivau, odnosno vlasniku preduzetniku iz stava 1 taka 22 ovog lana prestaje svojstvo osiguranika po tom osnovu za vrijeme privremene odjave, ako za to vrijeme ne plaa doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje. lan 9 Dravljani zemalja sa kojima je zakljuen me unarodni ugovor o socijalnom osiguranju ostvaruju zdravstvenu zatitu u obimu koji je utvr en tim ugovorom. 2) lanovi porodice osiguranika lan 10 Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbje uju se i lanovima porodice osiguranika, pod uslovima iz ovog zakona, ako ih ne ostvaruju po nekom od osnova iz lana 8 ovog zakona. lanovima porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se: - lanovi ue porodice: brani drug i djeca ro ena u braku ili van braka, usvojena, pastorad i djeca prihvaena na izdravanje; - lanovi ire porodice: roditelji (otac, majka, ouh, maeha i usvojilac), unuad, braa i sestre, ako su trajno i potpuno nesposobni za samostalan ivot i rad u smislu posebnih propisa i ako ih osiguranik izdrava. lan 11 Razvedeni brani drug zadrava status osiguranika kao lan porodice, ako: - je sudskom odlukom stekao pravo na izdravanje, dok traje izdravanje; - je u vrijeme razvoda braka bio potpuno i trajno nesposoban za rad u skladu sa posebnim propisima; - su mu sudskom odlukom povjerena djeca na uvanje i vaspitanje, dok djeca imaju pravo na izdravanje. Lice iz stava 1 ovog lana ostvaruje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja pod uslovom da nije osiguran po drugom osnovu i ako se prijavi Fondu u roku od 30 dana nakon razvoda braka, odnosno donoenja pravosnane presude o izdravanju ili sudske odluke o povjeravanju djece na uvanje i vaspitanje. lan 12 Dijete osiguranika ima prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, pod uslovima iz ovog zakona, do zavretka obaveznog kolovanja po propisima iz oblasti obrazovanja, a ako je na redovnom ili vanrednom kolovanju, do kraja roka propisanog za redovno kolovanje, a najkasnije do navrene 26. godine ivota.

Dijete iz stava 1 ovog lana, koje je zbog bolesti opravdano prekinulo kolovanje, ima prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i za vrijeme trajanja te bolesti, a ako nastavi kolovanje ima prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i poslije starosne granice utvr ene u stavu 1 ovog lana, ali najdue onoliko vremena koliko je trajao prekid kolovanja zbog bolesti. Opravdanost prekida kolovanja zbog bolesti utvr uje se u skladu sa optim aktom Fonda. Ako dijete iz stava 1 ovog lana postane nesposobno za samostalan ivot i rad, u smislu posebnih propisa, prije isteka roka za redovno kolovanje iz stava 1 ovog lana, ima prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i za vrijeme dok takva nesposobnost traje. Pravo na obavezno zdravstveno osiguranje pripada i djetetu koje postane trajno nesposobno za samostalan ivot i rad u smislu posebnih propisa i poslije uzrasta utvr enog u stavu 1 ovog lana, ako nema sopstvenih sredstava za izdravanje i ako ga osiguranik izdrava. lan 13 Djeca bez roditelja i djeca za koje je organ starateljstva utvrdio da su bez roditeljskog staranja imaju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Djeca koja imaju jednog ili oba roditelja imaju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kao djeca iz stava 1 ovog lana, ako zbog zdravstvenog stanja roditelja ili drugih okolnosti u smislu posebnih propisa roditelji nijesu u mogunosti da se staraju o djeci i da ih izdravaju. Djeca iz st. 1 i 2 ovog lana imaju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja pod uslovima utvr enim u lanu 12 ovog zakona. lan 14 Lica koja nemaju svojstvo osiguranog lica ni po jednom osnovu iz l. 8 do 13 ovog zakona mogu stei svojstvo osiguranog lica za sebe i lanove ue porodice i obezbijediti prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja pod uslovima i na nain utvr en ovim zakonom. 2. Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja lan 15 Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja su: 1) pravo na zdravstvenu zatitu; 2) pravo na naknadu zarade za vrijeme privremene sprijeenosti za rad; 3) pravo na naknadu putnih trokova u vezi korienja zdravstvene zatite. Osigurano lice ostvaruje prava iz stava 1 ovog lana na nain utvr en ovim zakonom i zakonom kojim je ure ena zdravstvena zatita. 1) Pravo na zdravstvenu zatitu

lan 16 Zdravstvena zatita obuhvata: 1) medicinske mjere i postupke za unapre ivanje zdravlja, sprjeavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti i drugih poremeaja zdravlja; 2) ljekarske preglede i druge vrste medicinske pomoi u cilju utvr ivanja, praenja i provjeravanja zdravstvenog stanja; 3) lijeenje oboljelih i povrije enih i druge vrste medicinske pomoi; 4) lijeenje van Republike i u inostranstvu; 5) prevenciju i lijeenje bolesti usta i zuba; 6) medicinsku rehabilitaciju; 7) ljekove i medicinska sredstva; 8) medicinsko - tehnika pomagala (proteze, ortopedska i druga pomagala, stomatoprotetiku pomo i stomatoloke materijale i nadoknade). Zdravstvena zatita iz stava 1 taka 5 ovog lana obuhvata lijeenje bolesti usta i zuba u hitnim medicinskim stanjima i prevenciju i lijeenje bolesti usta i zuba kod djece do navrenih 15 godina ivota, ena u toku trudnoe i lica starijih od 65 godina ivota. lan 17 Obim prava i standarde zdravstvene zatite iz lana 16 stav 1 ta. 1 do 5 ovog zakona utvr uje Vlada Republike Crne Gore ( u daljem tekstu: Vlada), na predlog Ministarstva zdravlja, polazei od godinjeg programa zdravstvene zatite i godinjeg finansijskog plana Fonda, kao i raspoloivih zdravstvenih kapaciteta, posebno vodei rauna o zdravstvenoj zatiti sljedeih kategorija: 1) djece iz l. 12 i 13 ovog zakona; 2) ena u toku trudnoe, poro aja i materinstva; 3) lica starijih od 65 godina ivota; 4) vojnih invalida i civilnih invalida rata, u skladu sa posebnim propisima; 5) hendikepiranih lica sa znaajnim tjelesnim oteenjem od najmanje 70% utvr enim u smislu posebnih propisa; 6) lica oboljelih od zaraznih bolesti, reumatske groznice i njenih komplikacija, malignih oboljenja, eerne bolesti, hronine bubrene insuficijencije, koronarne, cerebralne i vaskularne bolesti, sistemskih autoimunih bolesti, fiksne hipertenzije sa komplikacijama,

progresivnih nervno-miinih oboljenja, cerebralne paralize, multipleks skleroze, cistine fibroze i hemofilije, lica sa duevnim poremeajima i nedovoljno mentalno razvijenih lica, u vezi sa zdravstvenom zatitom od tih bolesti. lan 18 Zdravstvenom zatitom, u smislu lana 16 ovog zakona, ne smatraju se: 1) medicinska ispitivanja radi utvr ivanja zdravstvenog stanja, tjelesnog oteenja i invalidnosti u postupcima kod drugih organa i organizacija; 2) zdravstveni pregledi radi zapoljavanja, upisa u odgovarajue ustanove obrazovanja, poha anja kurseva, dobijanja uvjerenja za vozake dozvole, za sudske i druge sporove i u drugim sluajevima kada se pregled ne obavlja u cilju zdravstvene zatite; 3) pregled zaposlenih upuenih na rad u inostranstvo od strane poslodavca, u skladu sa posebnim zakonom, kao i mjere preventivne zdravstvene zatite za putovanja u inostranstvo i zdravstveni pregled za ta putovanja. lan 19 Fond utvr uje: 1) indikacije za korienje medicinske rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju specijalizovanu rehabilitaciju; 2) listu ljekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda namijenjenih za obavezno zdravstveno osiguranje; 3) indikacije za medicinsko-tehnika pomagala (proteze, ortopedska i druga pomagala, stomato-protetiku pomo, stomatoloke materijale i nadoknade) i standarde za materijale od kojih se izra uju ova sredstva, rokove korienja, kao i uslove za izradu novih sredstava prije isteka tih rokova. Na akt iz stava 1 taka 2 ovog lana saglasnost daje ministarstvo nadleno za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo). U postupku donoenja akata iz stava 1 ta. 1 i 3 ovog lana Fond pribavlja struno miljenje nadlene zdravstvene ustanove. lan 20 Fond ne obezbje uje sredstva za ostvarivanje zdravstvene zatite u sluajevima: 1) zahvata estetske rekonstruktivne hirurgije, osim estetske rekonstrukcije kongenitalnih anomalija kod djece, rekonstrukcije dojke nakon mastektomije, estetske rekonstrukcije nakon tekih ozlje ivanja u cilju sprjeavanja invaliditeta; 2) postupaka vjetake oplodnje, ukljuujui in vitro fertilizaciju nakon drugog pokuaja;

3) hirurkog lijeenja gojaznosti; 4) lijeenja medicinskih komplikacija koja nastaju kao posljedica korienja zdravstvene zatite van utvr enih standarda zdravstvene zatite; 5) specifine zdravstvene zatite zaposlenih, koja se ostvaruje na osnovu ugovora izme u poslodavca i zdravstvene ustanove. 2) Zdravstvena zatita osiguranih lica na radu u inostranstvu lan 21 Osiguranik iz lana 8 taka 7 ovog zakona za vrijeme rada u inostranstvu ima pravo da koristi zdravstvenu zatitu u inostranstvu, u obimu koji se obezbje uje osiguranicima zaposlenim u Republici. lanovi ue porodice osiguranika iz stava 1 ovog lana, za vrijeme dok sa osiguranikom borave u inostranstvu, imaju pravo na zdravstvenu zatitu u inostranstvu, ako je osiguranik upuen na rad u inostranstvo due od est mjeseci, a ako je osiguranik upuen na rad u inostranstvo do est mjeseci imaju zdravstvenu zatitu samo u sluaju hitne medicinske pomoi. lan 22 Osiguranici zaposleni u domainstvima dravljana Republike na radu u inostranstvu i lanovi njihovih uih porodica, dok sa njima borave u inostranstvu, kao i osiguranici upueni u inostranstvo od poslodavca radi vrenja odre enih poslova, odnosno zadataka, kolovanja ili strunog usavravanja, ako su prije svog zaposlenja, odnosno odlaska u inostranstvo imala prebivalite u Republici, za vrijeme boravka u inostranstvu do est mjeseci, imaju pravo na zdravstvenu zatitu u inostranstvu samo u sluajevima hitne medicinske pomoi, a ako su na radu u inostranstvu due od est mjeseci imaju pravo na zdravstvenu zatitu u obimu utvr enom za osiguranike u Republici. lan 23 Pravo na zdravstvenu zatitu iz l. 21 i 22 ovog zakona imaju osiguranici i lanovi njihovih uih porodica, ako je prije njihovog odlaska u inostranstvo utvr eno da ne boluju od akutnih ili hroninih oboljenja za koje je potrebno lijeenje ili ljekarski nadzor. Osiguranik, odnosno lan njegove ue porodice koji je boravio u inostranstvu bez prethodno utvr enog zdravstvenog stanja, u smislu stava 1 ovog lana, ima samo pravo na naknadu trokova koji su nastali korienjem hitne medicinske pomoi, ukoliko se ustanovi da prije odlaska u inostranstvo nije bolovalo od akutnog ili hroninog oboljenja za koje je potrebno lijeenje ili ljekarski nadzor. lan 24 Blie uslove i nain ostvarivanja zdravstvene zatite osiguranih lica iz l. 21, 22 i 23 ovog zakona utvr uje Fond.

3) Pravo na naknadu zarade za vrijeme privremene sprijeenosti za rad lan 25 Pravo na naknadu zarade za vrijeme privremene sprijeenosti za rad imaju osiguranicizaposleni iz lana 8 ta. 1, 3, 4 i 13 ovog zakona. Naknada zarade pripada osiguranicima iz stava 1 ovog lana, ako su: 1) usljed bolesti ili povrede privremeno sprijeeni za rad; 2) sprijeeni da rade zbog medicinskog ispitivanja; 3) izolovani kao kliconoe ili zbog pojave zaraze u njihovoj okolini; 4) odre eni da njeguju oboljelog lana ue porodice, u skladu sa optim aktom Fonda; 5) sprijeeni da rade zbog dobrovoljnog davanja tkiva i organa; 6) odre eni za pratioca oboljelog lica upuenog na lijeenje ili ljekarski pregled u drugo mjesto, odnosno dok borave kao pratilac u stacionaru, u skladu sa optim aktom Fonda. Privremenu sprijeenost za rad iz stava 2 ovog lana utvr uje izabrani tim ili izabrani doktor, odnosno nadlena ljekarska komisija, zavisno od vrste i prirode bolesti, u skladu sa aktom Fonda. lan 26 Naknadu zarade za prvih 60 dana privremene sprijeenosti za rad obezbje uje poslodavac iz svojih sredstava, a nakon toga naknadu obezbje uje Fond. lan 27 Osnov za obraun naknade zarade za vrijeme privremene sprijeenosti za rad je prosjek zarade koju je zaposleni ostvario u poslednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kome je nastupila privremena sprijeenost za rad, s tim to ne moe biti vea od zarade koja slui kao osnov za obraun i uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. U osnov za naknadu iz stava 1 ovog lana ulazi i osnov od koga je odre ena naknada zarade, ako je osiguranik u to vrijeme bio sprijeen za rad, naknada za rad u dane dravnih praznika, naknada za godinji odmor i naknada za vrijeme plaenog odsustva. Ukoliko privremena sprijeenost za rad traje due od mjesec dana, osnov za naknadu za svaki naredni mjesec neprekidne sprijeenosti za rad uskla uje se sa porastom zarada kod pravnog, odnosno fizikog lica gdje je zaposleni u radnom odnosu, ostvarenim u posljednjem mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se isplauje naknada. Ukoliko nije mogue utvrditi osnov za naknadu, kao osnov za naknadu se uzima iznos zarade koju bi zaposleni ostvario da je radio.

Za preduzetnike i lica koja samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost kao osnovno zanimanje osnov za naknadu za vrijeme privremene sprijeenosti za rad ini osnov na koji se obraunavaju i plaaju doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje. lan 28 Naknada zarade za vrijeme privremene sprijeenosti za rad odre uje se najmanje u visini od 70% od osnova za naknadu. Visina naknade iz stava 1 ovog lana, koju obezbje uje poslodavac iz svojih sredstava, utvr uje se kolektivnim ugovorom, u skladu sa ovim zakonom. Naknada zarade za vrijeme privremene sprijeenosti za rad prouzrokovane povredom na radu i profesionalnom boleu, izolovanja zbog kliconotva, zbog davanja krvi, tkiva i organa, za vrijeme odravanja trudnoe, kao i za slijepa lica i hendikepirana lica, obezbje uje se u visini od 100% od osnova za naknadu. Naknada zarade po osnovu privremene sprijeenosti za rad za vrijeme odravanja trudnoe obezbje uje se od prvog dana privremene sprijeenosti za rad iz sredstava Fonda namijenjenih za obavezno zdravstveno osiguranje. lan 29 Naknada zarade, u skladu sa ovim zakonom, pripada od prvog dana privremene sprijeenosti za rad i za sve vrijeme trajanja te sprijeenosti, ali samo za vrijeme za koje bi osiguranik radio i ostvario zaradu da nije nastupila privremena sprijeenost za rad. lan 30 U sluaju dueg trajanja privremene sprijeenosti za rad prouzrokovane boleu ili povredom, a najkasnije po isteku 10 mjeseci neprekidne sprijeenosti za rad, odnosno po isteku 12 mjeseci u toku kojih je bilo ukupno 10 mjeseci sprijeenosti za rad sa prekidima, Fond je duan da zaposlenog sa potrebnom medicinskom dokumentacijom uputi nadlenom organu za ocjenu radne sposobnosti, odnosno invalidnosti prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. Organ iz stava 1 ovog lana duan je da izvri ocjenu radne sposobnosti, odnosno invalidnosti u roku do 60 dana od dana podnoenja zahtjeva za ocjenu radne sposobnosti i za to vrijeme naknadu zarade obezbje uje Fond, a po isteku tog roka, naknadu zarade obezbje uje Republiki fond penzijskog i invalidskog osiguranja. Pravo na naknadu zarade prestaje kada rjeenje o utvr enoj invalidnosti prema propisima o invalidskom osiguranju postane pravosnano. Upuivanje zaposlenog na ocjenu radne sposobnosti, isplata naknade zarade, vrste oboljenja kod kojih se izuzetno moe dati ocjena i miljenje da lijeenje nije zavreno i druga pitanja od znaaja za ostvarivanje ovog prava ure uju se ugovorom izme u Fonda i Republikog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.

lan 31 Osiguraniku ne pripada naknada zarade, ako: 1) je namjerno prouzrokovao sprijeenost za rad; 2) je sprijeenost za rad prouzrokovana dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci; 3) se za vrijeme privremene sprijeenosti za rad bavi privrednom ili drugom djelatnou kojom ostvaruje prihod; 4) je namjerno sprjeavao ozdravljenje; 5) se bez opravdanog razloga ne podvrgne lijeenju, osim ako za lijeenje nije potreban pristanak predvi en posebnim propisima; 6) se bez opravdanog razloga ne javi izabranom doktoru ili izabranom timu, odnosno komisiji za ocjenu sposobnosti ili se ne odazove na ljekarski, odnosno komisijski pregled u zakazano vrijeme. Osiguraniku ne pripada naknada zarade od dana kada su utvr ene okolnosti iz stava 1 ovog lana pa sve dok traju te okolnosti ili njihove posljedice. Ako se injenice iz stava 1 ovog lana utvrde poslije ostvarivanja prava na naknadu, isplata naknade osiguraniku se obustavlja. Naknada zarade ne pripada licima na izdravanju kazne zatvora i licima prema kojima se sprovodi mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog lijeenja i uvanja u zdravstvenoj ustanovi, kao i licima kojima je izreena mjera obaveznog lijeenja i uvanja alkoholiara i narkomana. lan 32 Blii nain ostvarivanja prava osiguranika na privremenu sprijeenost za rad i ostvarivanja prava na naknadu zarade za vrijeme privremene sprijeenosti za rad iz l. 25 do 30 ovog zakona utvr uje Fond. 4) Pravo na naknadu putnih trokova u vezi korienja zdravstvene zatite lan 33 Naknada trokova prevoza u vezi korienja zdravstvene zatite obezbje uje se osiguranim licima, kao i pratiocu u sluaju potrebe. Naknada trokova prevoza pripada osiguranom licu kada je od izabranog tima ili izabranog doktora, odnosno nadlene ljekarska komisije upuen ili pozvan u drugo mjesto u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zatite ili radi ocjene privremene sprijeenosti za rad. Naknada trokova iz stava 1 ovog lana ostvaruje se u skladu sa aktom Fonda.

3. Ostvarivanje prava i obaveza iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 1) Utvr ivanje svojstva osiguranog lica lan 34 Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja mogu ostvarivati lica kojima je utvr eno svojstvo osiguranih lica. Svojstvo osiguranog lica moe se ostvariti samo po jednom osnovu. Svojstvo osiguranog lica utvr uje Fond na osnovu prijave za obavezno zdravstveno osiguranje, a dokazuje se propisanom ispravom (u daljem tekstu: zdravstvena knjiica), koju izdaje Fond. Ovjeru zdravstvene knjiice vri Fond, na osnovu dokaza da je obveznik plaanja doprinosa uplatio sve dospjele obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u rokovima iz lana 67 ovog zakona. Lica koja ne mogu dokazati svojstvo osiguranih lica na nain utvr en u stavu 4 ovog lana prilikom korienja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sama snose nastale trokove, osim u sluaju urgentnih stanja. lan 35 Pravna i fizika lica obavezna su da dostave Fondu sve podatke u vezi sa prijavom i odjavom na obavezno zdravstveno osiguranje, radi ostvarivanja prava i obaveza iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Rok za podnoenje prijave na osiguranje, odjave i druge promjene je osam dana od dana kada su se stekli uslovi za prijavu, odjavu, odnosno prijavu promjene. Ako Fond licu za koje je podnijeta prijava na obavezno zdravstveno osiguranje ne prizna svojstvo osiguranog lica ili mu to svojstvo prizna po nekom drugom osnovu, duan je da o tome donese rjeenje. lan 36 Fond vodi evidenciju o osiguranim licima i obveznicima plaanja doprinosa. Evidencija se vodi prema jedinstvenim metodolokim principima. Podaci se unose u evidenciju prema jedinstvenom kodeksu ifara. Podaci se unose u evidenciju na osnovu prijava i odjava podnesenih na propisanim obrascima, koji se mogu dostavljati i putem sredstava za elektronsku obradu podataka.

U sluaju kada su prijave, odnosno odjave dostavljene putem sredstava za elektronsku obradu podataka, podnosilac prijave je duan da, na zahtjev Fonda, te prijave podnese na propisanom obrascu. lan 37 U evidenciju se unose podaci o: 1) osiguranim licima; 2) obveznicima plaanja doprinosa za zdravstveno osiguranje. lan 38 U evidenciju se unose sljedei podaci o osiguranicim licima: 1) prezime i ime; 2) jedinstveni matini broj gra anina i poreski identifikacioni broj; 3) pol; 4) dan, mjesec i godina ro enja; 5) zanimanje; 6) kolska sprema; 7) osnov osiguranja; 8) datum sticanja i prestanka svojstva osiguranog lica; 9) obveznik plaanja doprinosa. Za osiguranike, pored podataka iz stava 1 ovog lana, u evidenciju se unose sljedei podaci: 1) datum sticanja i prestanka svojstva osiguranika; 2) zarade, naknade zarada i druga primanja i naknade koja slue za utvr ivanje osnovice osiguranja; 3) visina uplaenog doprinosa. lan 39 Obveznici podnoenja prijava podataka za evidenciju su: 1) Poslodavac:

- prijave podataka o obvezniku plaanja doprinosa koje obuhvataju prijave poetka i prijave prestanka poslovanja; - prijave na osiguranje i odjave osiguranja za osiguranike iz lana 8 stav 1 ta. 1 do 8, ta. 10, 11, 12 i 16 ovog zakona; - prijave podataka o zaradi i naknadi zarade koje slue za utvr ivanje osnovice osiguranja za osiguranike iz lana 8 stav 1 ta.1 do 7 ovog zakona; - prijave promjene podataka iz al. 1 do 3 ove take; 2) Osiguranik koji je sam obveznik plaanja doprinosa: - prijave na osiguranje i odjave osiguranja, kao i promjene tih podataka za osiguranike iz lana 8 stav 1 ta. 9, 13, 14, 21 i 22, kao i take 23 ovog zakona, za osiguranike vlasnike poljoprivrednog zemljita; - prijave podataka za utvr ivanje osnovice osiguranja, kao i prijave promjene tih podataka; 3) Organ uprave nadlean za poslove javnih prihoda - prijave podataka za utvr ivanje osnovice osiguranja za osiguranike iz lana 8 stav 1 ta. 13 i 14 ovog zakona, kao i prijave promjene tih podataka; 4) Zavod za zapoljavanje Crne Gore (u daljem tekstu: Zavod za zapoljavanje): - prijave na osiguranje i odjave osiguranja za osiguranike iz lana 8 stav 1 ta. 15 i 17 ovog zakona, kao i prijave promjene tih podataka; - prijave podataka o naknadi zarade i visini uplaenog doprinosa za osiguranike iz lana 8 stav 1 taka 15 ovog zakona. 5) Republiki fond penzijskog i invalidskog osiguranja: - prijave na osiguranje i odjave osiguranja za osiguranike iz lana 8 stav 1 taka 18 ovog zakona, kao i prijave promjene tih podataka; - prijave podataka o visini penzije i o visini uplaenog doprinosa za lica iz lana 8 stav 1 taka 18 ovog zakona, kao i prijave promjena tih podataka; 6) Pravoslavna crkva, Islamska vjerska zajednica i Rimokatolika crkva za osiguranike iz lana 8 stav 1 taka 24 ovog zakona - prijave na osiguranje, odjave osiguranja, kao i prijave promjena tih podataka; 7) Organ lokalne uprave nadlean za poslove borake i invalidske zatite i nadleni centar za socijalni rad za osiguranike iz lana 8 stav 1 ta. 19 i 20 i lana 13 ovog zakona; - prijave na osiguranje, odjave osiguranja, kao i prijave promjena tih podataka;

- prijave podataka za utvr ivanje osnovice osiguranja kao i promjene tih podataka; 8) Ministarstvo nadleno za poslove poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede za osiguranike koji se bave poljoprivredom kao jedinim ili glavnim zanimanjem iz lana 8 stav 1 taka 23 ovog zakona - prijave na osiguranje, odjave osiguranja kao i prijave promjena tih podataka; 9) Zavod za izvrenje krivinih sankcija i ustanove za smjetaj i obavezno lijeenje alkoholiara i narkomana i obavezno psihijatrijsko lijeenje za osiguranike iz lana 8 stav 1 taka 25 ovog zakona - prijave na osiguranje, odjave osiguranja, kao i prijave promjena tih podataka; 10) Nadleni matiar - prijave o smrti osiguranih lica. lan 40 Za tanost podataka unesenih u prijave podataka iz lana 39 ovog zakona odgovoran je podnosilac prijave. Fond je duan da provjerava tanost podataka unesenih u prijave podataka iz stava 1 ovog lana, da zahtijeva dokaze i vri uvid u evidencije i dokumentaciju na kojima se zasnivaju podaci uneseni u prijave. Podnosilac prijave je duan da osiguraniku i Fondu daje tana obavjetenja, odnosno podatke od znaaja za utvr ivanje injenica vanih za sticanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i da Fondu prui dokaze i omogui uvid u evidenciju i dokumentaciju. lan 41 Prijave podataka za evidenciju iz lana 36 ovog zakona dostavljaju se Fondu, odnosno njegovoj organizacionoj jedinici, i to za: 1) osiguranike iz lana 8 stav 1 ta. 1 do 8, ta. 10, 11, 12 i 16 ovog zakona - prema sjeditu poslodavca, odnosno njegove organizacione jedinice (filijale, ekspoziture, ispostave, poslovnice, predstavnitva, zastupnitva i druge poslovne i radne jedinice); 2) osiguranike iz lana 8 stav 1 taka 9 ovog zakona - prema mjestu u kome su bili osigurani, odnosno imali prebivalite prije odlaska u inostranstvo; 3) osiguranike iz lana 8 stav 1 ta. 15 i 17 ovog zakona - prema sjeditu organizacione jedinice Zavoda za zapoljavanje; 4) osiguranike iz lana 8 stav 1 ta. 13, 14 i 22 ovog zakona - prema mjestu u kome je osiguranik registrovao obavljanje djelatnosti na osnovu koje je osiguran; 5) osiguranike iz lana 8 stav 1 ta. 18 do 21 i ta. 24 i 25 i lana 14 ovog zakona - prema prebivalitu, odnosno boravitu osiguranika;

6) osiguranike iz lana 8 stav 1 taka 23 ovog zakona - prema sjeditu organizacione jedinice organa uprave nadlenog za poslove javnih prihoda. lan 42 Svojstvo osiguranika, visinu zarade, naknade i ostalih primanja koja slue za utvr ivanje osnovice osiguranja utvr uje Fond na osnovu prijava podataka iz lana 39 ovog zakona. lan 43 Ako Fond, prilikom provjere podataka iz lana 39 ovog zakona, utvrdi da prijava o zaradama, naknadama zarada, odnosno osnovicama osiguranja, kao i podaci o visini uplaenih doprinosa nijesu pravilno popunjeni ili da podaci nijesu uneseni u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju naloie podnosiocu prijave da ih ispravi u roku koji ne moe biti dui od osam dana. lan 44 Fond je duan da osiguraniku, na njegov zahtjev, izda uvjerenje o podacima unesenim u evidenciju osiguranika. Uvjerenje iz stava 1 ovog lana ima karakter javne isprave. lan 45 Podaci unijeti u evidenciju iz lana 36 ovog zakona mogu se naknadno mijenjati na nain utvr en ovim zakonom u sljedeim sluajevima: 1) ako Fond naknadno u propisanom postupku utvrdi promjenu podataka; 2) ako su podaci o zaradama, naknadama zarada, odnosno osnovicama osiguranja, kao i podaci o visini uplaenih doprinosa unijeti u evidenciju na osnovu lanih isprava; 3) ako se naknadno, provjerom podataka ili na neki drugi nain utvrdi da su u evidenciju unijeti netani ili nepotpuni podaci. Promjena podataka unijetih u evidenciju vri se na osnovu odgovarajue prijave promjene podataka, po postupku utvr enom ovim zakonom. lan 46 Fond je duan da podatke iz primljenih prijava unese u evidenciju iz lana 36 ovog zakona odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema prijave. lan 47 Prijave podataka za vo enje evidencije uvaju se najmanje 10 godina od posljednjeg unoenja podataka u evidenciju. lan 48

Umjesto originalnih prijava podataka mogu se uvati prijave snimljene na mikrofilmovima, odnosno sredstvima za elektronsku obradu podataka. lan 49 Unitavanje originalnih prijava na osnovu kojih su podaci unijeti u evidenciju vri komisija koju obrazuje Fond. lan 50 Podaci sadrani u evidenciji mogu se koristiti i za statistika istraivanja. Zatita podataka iz evidencije obezbje uje se na nain propisan zakonom. 2) Ostvarivanje prava lan 51 Osigurana lica ostvaruju zdravstvenu zatitu kod izabranog tima ili izabranog doktora, u domu zdravlja i u drugim zdravstvenim ustanovama i kod drugih subjekata sa kojima Fond zakljui ugovor, u skladu sa zakonom. lan 52 Osiguranik se upuuje radi lijeenja van Republike ili u inostranstvo na teret sredstava Fonda za obavezno zdravstveno osiguranje, ako oboljenje od kojeg boluje nije moglo uspjeno da se lijei u Republici. Osiguranik ostvaruje prava iz stava 1 ovog lana u skladu sa aktom Fonda, na koji saglasnost daje Ministarstvo. lan 53 Zdravstvena zatita osiguranim licima obezbje uje se iz sredstava Fonda namijenjenih za obavezno osiguranje, u skladu sa propisanim obimom zdravstvene zatite iz lana 17 ovog zakona. lan 54 O priznavanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja odluuje Fond, po pravilu, bez donoenja rjeenja. Fond donosi rjeenje o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja kada je to utvr eno ovim zakonom, optim aktom Fonda i na zahtjev osiguranog lica. lan 55

U postupku ostvarivanja prava utvr enih ovim zakonom primjenjuju se odredbe zakona kojim je ure en opti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drukije odre no. lan 56 U postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao organi vjetaenja, uestvuju prvostepena ljekarska komisija koju obrazuje Fond i drugostepena ljekarska komisija koju obrazuje Ministarstvo. Nain rada, sastav i ovlaenja prvostepene ljekarske komisije utvr uje Fond, a drugostepene ljekarske komisije Ministarstvo. lan 57 O pravima utvr enim ovim zakonom u prvom stepenu odluuje Fond, a u drugom stepenu Ministarstvo. Protiv konanog rjeenja iz stava 1 ovog lana moe se pokrenuti upravni spor. lan 58 Fond vodi evidenciju u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Nain vo enja evidencije i podaci koji se vode u evidenciji iz stava 1 ovog lana, nain vo enja evidencije iz lana 36 ovog zakona, obrazac zdravstvene knjiice i nain njenog korienja, obrazac prijave, odjave i drugi obrasci utvr uju se aktom Fonda. 4. Lino uee osiguranih lica u trokovima korienja zdravstvene zatite lan 59 Osigurana lica uestvuju u trokovima korienja zdravstvene zatite. Odluku o visini uea osiguranih lica u trokovima korienja zdravstvene zatite donosi Ministarstvo na osnovu godinjeg programa zdravstvene zatite Fonda i godinjeg finansijskog plana Fonda. lan 60 Pri utvr ivanju visine linog uea u trokovima korienja zdravstvene zatite uzima se u obzir: vrsta bolesti, visina trokova dijagnostike, lijeenja i rehabilitacije i nivo zdravstvene zatite. lan 61 Linom ueu u trokovima korienja zdravstvene zatite ne podlijeu: 1) djeca iz l. 12 i 13 ovog zakona;

2) ene u toku trudnoe, poro aja i godinu dana poslije poro aja; 3) lica iznad 65 godina ivota; 4) lica koja su u stanju socijalne potrebe i po tom osnovu ostvaruju naknadu; 5) lica oboljela od bubrenih bolesti na dijalizi; 6) lica oboljela od tuberkuloze, HIV infekcija i drugih zaraznih bolesti u smislu ovog zakona, malignih bolesti, epilepsije, sistemskih autoimunih bolesti, eerne bolesti, kao i lica sa duevnim poremeajima i nedovoljno mentalno razvijena lica; 7) slijepa i gluvonijema lica, lica oboljela od paraplegije i kvadriplegije, miine distrofije, multipleks skleroze i cerebralne paralize; 8) hendikepirana lica sa znaajnim tjelesnim oteenjem od najmanje 70% utvr enim u smislu posebnih propisa; 9) lica ije je stanje u neposrednoj ivotnoj opasnosti zbog bolesti ili povrede. Lica iz stava 1 ta. 7 i 8 ovog lana ne podlijeu linom ueu u trokovima korienja zdravstvene zatite na osnovu rjeenja Fonda. Lica iz stava 1 ta. 5 i 6 ovog lana ne podlijeu linom ueu u trokovima korienja zdravstvene zatite samo za trokove lijeenja osnovne bolesti. 5. Finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja lan 62 Prihodi obaveznog zdravstvenog osiguranja su: 1) doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje; 2) sredstva iz budeta Republike; 3) sredstva akciza koja budet Republike ustupa za finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja; 4) donacije; 5) sredstava po konvencijama; 6) iz naknada tete; 7) od kamata, dividendi, renti; 8) iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

lan 63 Sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja mogu se koristiti samo za namjene odre ene zakonom, i to: 1) za ostvarivanje prava osiguranih lica; 2) za podmirenje trokova sprovo enja obaveznog zdravstvenog osiguranja; 3) druge rashode, u skladu sa zakonom. lan 64 Obveznici plaanja doprinosa su: 1) za osiguranike iz lana 8 stav 1 ta. 1 do 8, ta. 10, 11, 12 i 16 ovog zakona - poslodavac i zaposleni; 2) osiguranici iz lana 8 stav 1 ta. 9, 13, 14, 21, 22 i 23 ovog zakona - uplauju doprinos sami za sebe; 3) za osiguranike iz lana 8 stav 1 ta. 17, 19, 20 i 25 i lana 13 ovog zakona - budet Republike; 4) za osiguranike iz lana 8 stav 1 taka 15 ovog zakona - Zavod za zapoljavanje; 5) za osiguranike iz lana 8 stav 1 taka 18 ovog zakona - Republiki fond penzijskog i invalidskog osiguranja; 6) za osiguranike iz lana 8 stav 1 taka 24 ovog zakona - Pravoslavna crkva, Islamska vjerska zajednica ili Rimokatolika crkva. lan 65 Osnovica za obraunavanje i plaanje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje je: 1) za osiguranike iz lana 8 stav 1 ta. 1 do 4 i ta. 11 i 12 ovog zakona - zarada, odnosno naknada zarade, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, pri emu osnovica ne moe biti nia od najnie cijene rada propisane optim kolektivnim ugovorom za odgovarajuu kategoriju strunosti; 2) za osiguranike iz lana 8 stav 1 taka 5 ovog zakona - novana naknada za rad u odboru direktora, odnosno upravnom odboru; 3) za osiguranike iz lana 8 stav 1 taka 6 ovog zakona - isplaena zarada koja ne moe biti nia od najnie cijene rada propisane optim kolektivnim ugovorom za odgovarajuu kategoriju strunosti;

4) za osiguranike iz lana 8 stav 1 taka 7 ovog zakona - zarada koju bi, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, ta lica ostvarila u Republici na istim ili slinim poslovima u skladu sa takom 1 ovog lana; 5) za osiguranike iz lana 8 stav 1 ta. 8 do 10 i taka 22 i lana 14 ovog zakona - 50% prosjene mjesene zarade u Republici u mjesecu za koji se doprinos plaa; 6) za osiguranike iz lana 8 stav 1 ta. 19 i 20 ovog zakona - iznos plaene naknade, s tim to ista ne moe biti nia od najnie cijene rada; 7) za osiguranike iz lana 8 stav 1 ta. 24 i 25 i lana 13 ovog zakona - iznos najnie cijene rada; 8) za osiguranike iz lana 8 stav 1 taka 13 ovog zakona - oporezivi dohodak od samo stalne djelatnosti u skladu sa propisima o porezu na dohodak fizikih lica, s tim to osnovica ne moe biti nia od prosjene zarade u Republici za mjesec za koji se plaa doprinos; 9) za osiguranike iz lana 8 stav 1 taka 14 ovog zakona - oporezivi dohodak u skladu sa propisima o porezu na dohodak; 10) za osiguranike iz lana 8 stav 1 ta. 15 i 16 ovog zakona - novana naknada ostvarena u skladu sa zakonom; 11) za osiguranike iz lana 8 stav 1 taka 17 ovog zakona - 50% najnie cijene rada u Republici u mjesecu za koji se doprinos plaa; 12) za osiguranike iz lana 8 stav 1 ta. 18 i 21 ovog zakona - penzija ostvarena u skladu sa zakonom; 13) za osiguranike iz lana 8 stav 1 taka 23 ovog zakona - 50% prosjene mjesene zarade u Republici u mjesecu za koji se doprinos plaa. lan 66 Stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje iznose: 1) za osiguranike iz lana 8 stav 1 ta.1 do 8, ta. 10, 11, 12 i 16 ovog zakona - na teret poslodavca 6%, na teret zaposlenog 7,5%; 2) za osiguranike iz lana 8 stav 1 ta. 9, 13, 14 i 22 i lana 14 ovog zakona - 13,5%; 3) za osiguranike iz lana 8 stav 1 taka 15 ovog zakona -7,5%; 4) za osiguranike iz lana 8 stav 1 ta. 17, 19, 20 i 25 i lana 13 ovog zakona - 7,5%; 5) za osiguranike iz lana 8 stav 1 ta. 18 i 21 ovog zakona - 19%; 6) za osiguranike iz lana 8 stav 1 taka 23 ovog zakona - 13,5%;

7) za osiguranike iz lana 8 stav 1 taka 24 ovog zakona - 7,5%. Za zaposlene koji se nalaze na neplaenom odsustvu duem od 30 dana, poslodavac plaa doprinos u iznosu od 13%. lan 67 Doprinos za osiguranike iz lana 8 stav 1 ta. 1 do 8, ta. 10, 11, 12 i 16 ovog zakona uplauje poslodavac, prilikom isplate zarade, odnosno novane naknade. Doprinos za osiguranike iz lana 8 stav 1 ta. 9, 13, 14, 21, 22 i 23 i lana 14 ovog zakona uplauje sam osiguranik do 15-og u mjesecu po isteku svakog tromjeseja. Doprinos za osiguranike iz lana 8 stav 1 taka 24 ovog zakona uplauje Pravoslavna crkva, Islamska vjerska zajednica ili Rimokatolika crkva do 15-og u mjesecu po isteku svakog tromjeseja. Doprinos za osiguranike iz lana 8 stav 1 taka 15 ovog zakona uplauje Zavod za zapoljavanje, prilikom isplate naknade. Doprinos za osiguranike iz lana 8 stav 1 taka 18 ovog zakona uplauje Republiki fond penzijskog i invalidskog osiguranja, prilikom isplata penzija. Doprinos za osiguranike iz lana 8 stav 1 ta. 19 i 20 ovog zakona uplauje ministarstvo nadleno za poslove borako - invalidske i socijalne zatite, prilikom isplate odgovarajuih naknada. Doprinos za osiguranike iz lana 8 stav 1 ta. 17 i 25 ovog zakona uplauje se iz budeta Republike, mjeseno. lan 68 Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje obveznici plaaju Fondu. lan 69 Kontrolu pravilnosti obrauna i uplate doprinosa vri organ uprave nadlean za poslove javnih prihoda, u skladu sa propisima kojima se ure uje poreski postupak. U pogledu utvr ivanja doprinosa, rokova, kamata, kazni, naina plaanja i ostalog to nije ure eno ovim zakonom, izuzev odredaba koje se odnose na zastarjelost, poreska oslobo enja i olakice, primjenjuju se odredbe zakona kojim se ure uje porez na dohodak fizikog lica, odnosno zakona kojim se ure uje poreski postupak. lan 70 Fond ima pravo uvida u dokumentaciju obveznika uplate doprinosa koja se odnose na pravilan obraun i blagovremenu uplatu doprinosa, kao i da zahtijeva od organa uprave nadlenog za poslove javnih prihoda podatke o naplaenim doprinosima.

6. Naknada tete u sprovo enju obaveznog zdravstvenog osiguranja lan 71 Osiguranik kome je na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja izvrena isplata na koju nije imao pravo duan je da vrati primljeni iznos, ako: 1) je na osnovu netanih podataka za koje je znao ili morao znati da su netani ili na drugi protivpravni nain ostvario iz obaveznog zdravstvenog osiguranja neko pravo, odnosno primanje na koje nije imao pravo ili ga je ostvario u veem obimu nego to mu pripada; 2) je ostvario neko primanje usljed toga to nije prijavio nastale promjene koje utiu na gubitak ili obim nekog prava, a znao je ili je morao znati za te promjene; 3) je primio novane isplate u iznosu veem od onoga koji mu je odre en rjeenjem. Rokovi zastarjelosti potraivanja iz stava 1 ovog lana poinju tei od dana kada je u upravnom postupku postalo konano rjeenje kojim je utvr eno da isplaeno primanje ne pripada ili pripada u manjem obimu, odnosno od dana kada je izvrena poslednja nepravilna isplata. lan 72 Fond ima pravo da zahtijeva naknadu tete od lica koje je prouzrokovalo bolest, povredu ili smrt osiguranika. Za tetu koju je Fondu, u sluajevima iz stava 1 ovog lana, prouzrokovao zaposleni na radu ili u vezi sa radom odgovara poslodavac kod koga je zaposleni radio u trenutku prouzrokovanja tete. Fond ima pravo, u sluajevima iz stava 2 ovog lana, da zahtijeva naknadu tete i neposredno od zaposlenog, ako je tetu prouzrokovao namjerno. lan 73 Fond ima pravo da zahtijeva naknadu tete od poslodavca, ako su bolest, povreda ili smrt osiguranika nastali usljed toga to nijesu sprovedene mjere zatite na radu ili druge mjere za zatitu gra ana. Fond ima pravo da zahtijeva naknadu tete od poslodavca i kada je teta nastala usljed toga to je zaposleni stupio na rad bez propisanog prethodnog zdravstvenog pregleda, a kasnije se utvrdi zdravstvenim pregledom da zaposleni prema svom zdravstvenom stanju nije bio sposoban za rad na odre enom poslu. lan 74 Fond ima pravo da zahtijeva naknadu tete od poslodavca:

1) ako je teta nastala usljed toga to nijesu dati podaci ili to su dati neistiniti podaci o injenicama od kojih zavisi sticanje ili odre ivanje prava; 2) ako je isplata izvrena na osnovu neistinitih podataka u prijavi o stupanju zaposlenog na posao ili to nije podnesena prijava o promjenama koje utiu na gubitak ili obim prava ili ako je prijava podnesena poslije propisanog roka. Fond ima pravo da zahtijeva naknadu tete od osiguranika koji je duan sam da podnosi prijave ili da daje odre ene podatke u vezi sa obaveznim zdravstvenim osiguranjem, ako je teta nastala usljed toga to prijava nije dostavljena ili nijesu dati podaci ili su dati neistiniti podaci. lan 75 Fond ima pravo da zahtijeva naknadu tete od doktora koji nezakonito utvrdi privremenu sprijeenost za rad osiguranika, ako je zbog toga Fond isplatio naknadu zarade. Ako je teta iz stava 1 ovog lana nastala zbog nezakonitog rada nadlene komisije, za tetu odgovaraju lanovi te komisije. Fond ima pravo na naknadu tete od doktora, odnosno zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu djelatnost, ako mu nastane teta zbog nepravilnog lijeenja osiguranika. Naknadu tete iz st. 1, 2 i 3 ovog lana ima i poslodavac, koji je isplatio naknadu zarade. lan 76 Visina naknade tete utvr uje se prema trokovima lijeenja i drugim trokovima nastalim u vezi lijeenja, novanim naknadama isplaenim osiguraniku po odredbama ovog zakona i drugim davanjima na teret Fonda. Pri utvr ivanju visine tete ne uzimaju se u obzir iznosi plaenog doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. lan 77 Fond ima pravo da zahtijeva naknadu tete i neposredno od osiguravajueg drutva koja je nastala upotrebom motornog vozila. lan 78 Kada se utvrdi da je u sprovo enju obaveznog zdravstvenog osiguranja prouzrokovana teta poziva se lice koje je prouzrokovalo tetu da u odre enom roku nadoknadi tetu. Ako u datom roku teta ne bude nadokna ena, zahtjev za naknadu tete Fond ostvaruje tubom kod nadlenog suda. III DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE lan 79

Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem gra anin moe sebi i lanovima svoje porodice obezbijediti: - u okviru utvr enih standarda posebne uslove pruanja zdravstvene zatite u pogledu kadra, smjetaja i vremena pruanja zdravstvene zatite; - prava koja nijesu obezbije ena obaveznim zdravstvenim osiguranjem, u skladu sa ovim zakonom. lan 80 Dobrovoljno zdravstveno osiguranje mogu obezbijediti i poslodavci za svoje zaposlene. lan 81 Dobrovoljno zdravstveno osiguranje obezbje uje i sprovodi Fond, u skladu sa ovim zakonom. lan 82 Fond vodi sredstva dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja odvojeno od sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i posebno finansijsko poslovanje za ova dva vida osiguranja. Sredstva dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja mogu se koristiti samo za utvr ene namjene. lan 83 Fond odre uje premije iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, zavisno od rizika kojem su osiguranici izloeni, uzimajui u obzir starost, pol, bonus i malus, tabele smrtnosti i tabele bolesti i trajanje zakljuenih ugovora o osiguranju. Fond je obavezan da: - dobrovoljno osiguranje obezbjedi kao dugorono osiguranje; - zakljui ugovor o osiguranju sa osiguranicima koji se ele osigurati za prava iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja; - za sve osiguranike obezbijedi, pod jednakim uslovima, prava i obaveze iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. lan 84 Blie uslove i nain korienja prava iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, visinu i nain uplate premija utvr uje Fond, uz saglasnost Ministarstva. lan 85

Fond u sprovo enju dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ugovara pruanje zdravstvenih usluga sa zdravstvenim ustanovama. Ugovorom iz stava 1 ovog lana ure uje se vrsta i kvalitet zdravstvenih usluga, njihov obim, cijena, nain obrauna i rokovi plaanja, kao i druga me usobna prava i obaveze. lan 86 Dobrovoljno zdravstveno osiguranje mogu obezbje ivati i sprovoditi i druga pravna lica, u skladu sa posebnim zakonom. IV FOND 1. Organizacija i nain rada Fonda lan 87 Fond je organizacija koja vri javna ovlaenja u rjeavanju o pravima i obavezama iz obaveznog zdravstvenog osiguranja utvr enim ovim zakonom. Fond ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvr enim ovim zakonom i statutom Fonda. lan 88 Fond obavlja sljedee poslove: 1) uestvuje u sprovo nju zdravstvene politike u vezi sa obaveznim zdravstvenim osiguranjem; 2) odre uje obim standarda zdravstvene zatite, u skladu sa ovim zakonom; 3) vodi evidenciju o osiguranim licima i obveznicima uplate doprinosa i vri kontrolu prijavljivanja i odjavljivanja osiguranih lica; 4) obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osiguranih lica, brine o zakonitom ostvarivanju tih prava i prua potrebnu strunu pomo u ostvarivanju prava i zatiti njihovih interesa; 5) utvr uje prioritete u finansiranju zdravstvene zatite iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja; 6) utvr uje kriterijume za zakljuivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga iz lana 99 ovog zakona, zakljuuje ugovore i vri kontrolu izvrenja ugovornih obaveza; 7) utvr uje kriterijume i mjerila za odre ivanje cijena zdravstvenih usluga koje su obuhvaene obaveznim zdravstvenim osiguranjem, odre uje cijene i nain plaanja; 8) obezbje uje sprovo enje me unarodnih ugovora o obaveznom zdravstvenom osiguranju;

9) donosi godinji program zdravstvene zatite, godinji finansijski plan i usvaja godinji izvjetaj o poslovanju; 10) utvr uje visinu uea osiguranih lica u trokovima korienja zdravstvene zatite iz lana 59 ovog zakona; 11) razmatra stanje u oblasti zdravstvenog osiguranja i predlae mjere za efikasno funkcionisanje zdravstvenog osiguranja u Republici; 12) sprovodi dobrovoljno zdravstveno osiguranje, u skladu sa ovim zakonom; 13) vri i druge poslove u vezi sa sprovo enjem i ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa ovim zakonom, statutom i drugim aktima Fonda. lan 89 Organi Fonda su Upravni odbor i direktor. lan 90 ("Sl. list RCG", br. 23/05) Upravni odbor upravlja radom Fonda. Upravni odbor ima 13 lanova, koje imenuje i razrjeava Vlada, i to: 1) dva lana na predlog Saveza samostalnih sindikata Crne Gore; 2) dva lana na predlog Privredne komore Crne Gore; 3) jednog lana na predlog Saveza udruenja penzionera Crne Gore; 4) jednog lana na predlog LJekarske i Farmaceutske komore; 5) pet lanova na predlog Ministarstva, iz reda osiguranika, poslodavaca i drugih obveznika plaanja doprinosa. lanovi Upravnog odbora Fonda se imenuju na vrijeme od etiri godine. Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora bira i razrjeava Upravni odbor iz reda lanova Upravnog odbora. lan 91 Upravni odbor Fonda: 1) donosi statut i druge opte akte, u skladu sa zakonom; 2) donosi godinji program zdravstvene zatite i godinji finansijski plan i usvaja godinji izvjetaj o poslovanju i zavrni raun Fonda;

3) utvr uje kriterijume i mjerila za odre ivanje cijena zdravstvenih usluga koje su obuhvaene obaveznim zdravstvenim osiguranjem, odre uje cijene i nain plaanja; 4) razmatra stanje u oblasti zdravstvenog osiguranja i predlae mjere za efikasno funkcionisanje i razvoj zdravstvenog osiguranja u Republici; 5) vri i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Fonda. lan 92 Direktor organizuje rad i poslovanje Fonda, predstavlja i zastupa Fond, izvrava odluke Upravnog odbora i odgovoran je za zakonitost rada Fonda, rukovodi strunom slubom, predlae opte akte i vri druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom Fonda. Direktora Fonda imenuje i razrjeava, na osnovu konkursa, Upravni odbor Fonda, uz prethodnu saglasnost Vlade. Direktor Fonda se imenuje na period od etiri godine. lan 93 Strune, administrativne, pravne, ekonomske i druge poslove Fonda obavlja struna sluba Fonda. Struna sluba Fonda organizuje se na nain koji obezbje uje efikasno obavljanje djelatnosti Fonda i ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Unutranja organizacija i sistematizacija strune slube Fonda ure uje se aktom Fonda. Na akt iz stava 3 ovog lana saglasnost daje Ministarstvo. lan 94 Statutom Fonda utvr uju se naroito: organizacija Fonda, prava, obaveze i odgovornosti, odluivanje i nain rada Upravnog odbora, uslovi za imenovanje, djelokrug rada, prava, obaveze i odgovornosti direktora Fonda, javnost rada Fonda i njegovih organa, nain obavljanja administrativnostrunih i drugih poslova, kao i druga pitanja od znaaja za rad Fonda. Na statut Fonda saglasnost daje Vlada. Statut i drugi opti akti Fonda kojima se ure uju prava i obaveze osiguranika iz obaveznog zdravstvenog osiguranja objavljuju se u "Slubenom listu Republike Crne Gore". lan 95 Rad Fonda je javan.

Fond je obavezan da, najmanje jedanput godinje, a najkasnije do 31 marta tekue godine, podnese Vladi izvjetaj o radu za prethodnu godinu. lan 96 Nadzor nad zakonitou i cjelishodnou rada Fonda vri Ministarstvo, u skladu sa posebnim zakonom. lan 97 Za sprovo enje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Fond obrazuje sredstva rezervi. Ako se po zavrnom raunu utvrdi viak prihoda, taj se viak unosi u rezervu, izdvajanjem najmanje 50% vika prihoda. Nadzor nad korienjem sredstava rezervi vri Upravni odbor Fonda. lan 98 Sredstva rezervi iz lana 97 ovog zakona mogu iznositi najvie do 5% rashoda u prethodnoj godini za sprovo enje utvr enog obima prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Tokom godine sredstva rezervi se mogu koristiti za izmirivanje tekuih obaveza Fonda. Sredstva rezervi slue za pokrivanje gubitaka Fonda. Ako se gubici Fonda ne mogu pokriti iz sredstava rezervi iz stava 1 ovog lana, ime se dovodi u pitanje ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, za obaveze Fonda za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja garantuje Republika. 2. Odnos Fonda i davalaca zdravstvenih usluga lan 99 Pruanje zdravstvenih usluga iz lana 16 ovoga zakona ure uje se ugovorom, koji zakljuuje Fond sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa ovim zakonom. Kriterijume za zakljuivanje ugovora iz stava 1 ovog lana i nain plaanja zdravstvenih usluga propisuje Ministarstvo na predlog Fonda, po pribavljenom miljenju LJekarske komisije, uzimajui u obzir naroito: - broj osiguranika na nivou primarne zdravstvene zatite; - odre ene cijene po vrstama zdravstvenih usluga; - programe odre enih vrsta zdravstvene zatite; - druge objektivne pokazatelje trokova zdravstvenih usluga.

lan 100 Za sprovo enje utvr enog obima zdravstvene zatite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Fond svake godine upuuje poziv svim davaocima zdravstvenih usluga utvr enih mreom zdravstvenih ustanova da zakljue ugovor sa Fondom, u skladu sa aktom iz lana 99 stava 2 ovog zakona, koji se obavezno dostavlja uz poziv. Davaoci zdravstvenih usluga koji su zainteresovani za zakljuivanje ugovora duni su da Fondu dostave ponudu sa finansijskim i drugim podacima u vezi sa pruanjem zdravstvenih usluga, na nain i u rokovima predvi enim aktom Fonda iz lana 99 stava 2 ovog zakona. Upravni odbor Fonda, na predlog direktora Fonda, donosi odluku o izboru davalaca zdravstvenih usluga sa kojima e zakljuiti ugovore, a na osnovu izvjetaja komisije za procjenu ispunjenosti uslova za zakljuivanje ugovora. Komisiju iz stava 3 ovog lana imenuje Upravni odbor Fonda, svake godine. Na osnovu odluke iz stava 3 ovog lana direktor zakljuuje ugovor sa davaocima zdravstvenih ustanova. Davalac usluga sa kojim Fond nije zakljuio ugovor ima pravo albe Ministarstvu, kao drugostepenom organu. lan 101 Izuzetno, Fond neposredno zakljuuje ugovor, bez upuivanja poziva, sa zdravstvenim ustanovama koje obavljaju djelatnost javnog zdravlja, transfuziju krvi, uzimanje, tipizaciju i presa ivanje djelova ljudskog tijela, hitnu medicinsku pomo, klinikim centrom i Institutom za javno zdravlje, za dio poslova koji se finansira iz sredstava Fonda namijenjenih za obavezno zdravstveno osiguranje, kao i sa akreditovanim zdravstvenim ustanovama. lan 102 Ugovori se zakljuuju najkasnije do 31. marta za tekuu godinu. Ako se ugovor ne zakljui u roku iz stava 1 ovog lana, primjenjuju se odredbe iz prethodno zakljuenog ugovora. Ugovorom iz stava 1 ovog lana odre uje se: vrsta, obim, sadrina, kvalitet i drugi utvr eni standardi zdravstvene zatite ili zdravstvene usluge, nain obrauna ili plaanja zdravstvenih usluga, kontrola troenja sredstava i ispunjenja ugovornih obaveza, kao i razlozi i uslove pod kojima se ugovor moe raskinuti. lan 103 Fond vri kontrolu troenja sredstava koja je zdravstvena ustanova ostvarila na osnovu ugovora sa Fondom. Kontrolu iz stava 1 ovog lana vre slubena lica po ovlaenju direktora Fonda.

V NADZOR lan 104 Nadzor nad izvravanjem ovog zakona vri Ministarstvo, u skladu sa posebnim zakonom. VI KAZNENE ODREDBE lan 105 Novanom kaznom od dvadesetostrukog do tristostrukog iznosa najnie cijene rada u Republici kaznie se za prekraj pravno lice ili poslodavac, ako: 1) osiguraniku ne isplati naknadu zarade za vrijeme privremene sprijeenosti za rad ili naknadu putnih trokova u skladu sa odredbama l. 25, 26 i 33 ovog zakona; 2) ne vodi ili neuredno vodi propisane evidencije o osiguranicima, uskrati davanje pojedinih podataka Fondu ili da netane podatake i obavjetenja o osiguranom licu, odnosno ne ispravi netane podatke po nalogu Fonda ili sprijei pregled poslovnih knjiga ili evidencija koje se odnose na obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa odredbama l. 40 i 43 ovog zakona; 3) ne podnese prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje osiguranika, odjavu, ili promjenu prijave ili ove prijave ne podnese u propisanom roku, u skladu sa odredbom lana 35 ovog zakona. lan 106 Novanom kaznom od desetostrukog do tridesetostrukog iznosa najnie cijene rada u Republici kaznie se za prekraj osiguranik, ako: svjesno prouzrokuje nesposobnost za rad, namjerno sprijei ozdravljenje ili osposobljavanje za rad ili za vrijeme bolovanja ostvaruje zaradu ili se bavi privatnom djelatnou (lan 31). lan 107 Novanom kaznom od desetostrukog do tridesetostrukog iznosa najnie cijene rada u Republici kaznie se za prekraj izabrani tim ili izabrani doktor ili lanovi ljekarske komisije koji nezakonito utvrde privremenu sprijeenost za rad osiguranika iz lana 25 ovog zakona. VII PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lan 108 Propisi za sprovo enje ovog zakona donijee se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Do donoenja propisa na osnovu ovog zakona primjenjivae se vaei propisi, ako nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

lan 109 Dosadanji Republiki fond za zdravstvo nastavlja sa radom kao Republiki fond za zdravstveno osiguranje, sa pravima i obavezama utvr enim ovim zakonom. Fond iz stava 1 ovog lana duan je da usaglasi svoju organizaciju i rad sa odredbama ovog zakona, u roku od est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. lan 110 Upravni odbor Fonda imenovae se, u skladu sa odredbama ovog zakona, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Do imenovanja Upravnog odbora Savjet Fonda nastavlja da obavlja poslove iz svoje nadlenosti. lan 111 Fond e donijeti akte za sprovo enje ovog zakona, u roku od godinu dana od dana konstituisanja Upravnog odbora Fonda. lan 112 U ostvarivanju prava i obaveza iz obaveznog zdravstvenog osiguranja pravna i fizika lica duna su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. lan 113 Osigurana lica koja su zapoela ostvarivanje prava na zdravstvenu zatitu i drugih prava koja proizilaze iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, prije stupanja na snagu ovog zakona, nastavljaju sa ostvarivanjem tih prava prema odredbama ovog zakona. Lica iz stava 1 ovog lana, koja prema odredbama ovog zakona ne ispunjavaju propisane uslove za korienje prava priznatog prema dosadanjim propisima, nastavljaju zapoeto korienje tog prava u skladu sa odredbama ovog zakona kao da ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, sve dok traje oboljenje i potreba lijeenja. lan 114 albe podnesene protiv rjeenja donesenih do stupanja na snagu ovog zakona rjeavae se prema propisima koji su vaili do dana stupanja na snagu ovog zakona. lan 115 Izuzetno od lana 66 stav 1 taka 1 ovog zakona, stopa doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na teret poslodavca iznosi 6,5%, poev od dana stupanja na snagu ovog zakona do 1. decembra 2004. godine.

lan 116 Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da vae odredbe Zakona o zdravstvenoj zatiti i zdravstvenom osiguranju ("Slubeni list SRCG", br. 39/90 i 21/91 i "Slubeni list RCG", br.30/92, 58/92, 6/94, 27/94, 16/95, 20/95 i 23/96), koje se odnose na zdravstveno osiguranje i odredbe Zakona o doprinosima za socijalno osiguranje ("Slubeni list RCG", br. 32/93, 3/94, 42/94, 23/96 i 45/98), koje se odnose na obveznike, osnovice i stope doprinosa za zdravstveno osiguranje. lan 117 Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slubenom listu Republike Crne Gore".

NAPOMENA IZDAVAA:

Odluka Ustavnog suda Republike Crne Gore U br. 64/04 i 88/04 ("Sl. list RCG", br. 23/05 od 12.04.2005) UTVR UJE SE da odredba lana 90 stav 3 Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Slubeni list Republike Crne Gore", br. 39/04), nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Crne Gore i prestaje da vai danom objavljivanja ove odluke. Ova odluka objavie se u "Slubenom listu Republike Crne Gore". Podgorica, 16. mart 2005. godine