You are on page 1of 1

Sdlo daovho radu

Prezentan
Peiatka

DI / Rodn slo / IO / Dtum narodenia

Oznmenie
*)vzniku *)zniku daovej povinnosti k dani z motorovch
vozidiel
Meno..................................................Priezvisko....................................................Titul..........
Obchodn meno........................................................................................................................
Adresa trvalho bydliska fyzickej osoby alebo sdlo prvnickej osoby

ulica: .....................................................................................................slo ..........................


Nzov obce: ...................................................................................PS..................................
Poda 90 ods. 2 zkona . 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunlne odpady a drobn stavebn odpady v znen neskorch predpisov (alej zkon
. 582/2004 Z.z.) daovnk, ktormu *)vznikne *)zanikne daov povinnos, je povinn
oznmi tto skutonos sprvcovi dane miestne prslunmu poda miesta evidencie vozidla
do 30 dn odo da *)vzniku *)zniku daovej povinnosti, okrem daovnka, ktorm je
zamestnvate, ak vyplca cestovn nhrady zamestnancovi za pouitie vozidla, v dokladoch
ktorho je ako drite zapsan zamestnanec.
V nadvznosti na uveden oznamujem Daovmu radu ...................., *)vznik
daovej povinnosti *)znik daovej povinnosti, ktor nastal da......................... .
Evidenn slo vozidla: ................................
V....................................., da:
____________________
podpis daovnka
*) Nehodiace sa prekrtnite