Faqe 1 nga 2

-CVINFORMACIONET PERSONALE ____________________________________________
Mbiemri
Emri
Mbiemri i Vajzërisë

…………..
…………..
…………..

Datëlindja
Vendlindja

…………..
…………..

Kombësia
Gjendja civile
Fëmijë

…………..
…………..
…………..

Adresa
Numri i telefonit (mobil)
Numri i telefonit (të tjerë)
e-mail

…………..
…………..
…………..
…………..

-fotografi nese keni
ne dispozicion

ARSIMIMI_______________________________________________

____________

Universiteti
muaji/viti - muaji/viti

Universiteti XXX
Qyteti, Shteti
Lëndët kryesore/Tema e diplomës/Titulli i fituar

muaji/viti - muaji/viti

Universiteti XXX
Qyteti, Shteti
Lëndët kryesore/Tema e diplomës/Titulli i fituar

Shkolla
muaji/viti - muaji/viti

Shkolla XXX
Qyteti, Shteti

PËRVOJA PROFESIONALE
Duke filluar nga muaji/ viti

muaji/viti – muaji viti

Lëndët kryesore/Titulli i fituar
________________________________ ___________
Kompania/ Organizata XXX, Qyteti, Shteti
Pozita
• Detyrat, përgjegjësitë
• ……………..
Kompania/ Organizata XXX, Qyteti, Shteti
Pozita
• Detyrat, përgjegjësitë
• ………………………………..

________________________________________________________________________
emri i plotë

|

adresa postare

|

numri i telefonit

|

e-mail

Shteti Pozita. qëllimi i projektit • Detyrat. Referencat (te preferuara) ________________________________________________________________________ emri i plotë | adresa postare | numri i telefonit | e-mail . KUALIFIKIME/ AKTIVITETE TË TJERA _____________________________________ Njohuritë gjuhësore …………… (gjuhë amtare/ rrjedhshëm/avancuar/bazë) …………… (gjuhë amtare/rrjedhshëm/ avancuar/bazë) Njohuritë IT-së …………… (shkëlqyeshëm/ mirë/ bazë) …………… (shkëlqyeshëm/ mirë/ bazë) Hobit/ aktivitetet/ interesat ……………. Qyteti. përgjegjësitë • ………………………………..Faqe 2 nga 2 TRAJNIME TË TJERA (listoni vetëm 5 kurse ose seminare) muaji/viti – muaji viti Shkolla/ Universiteti/ Kompania Tema e kursit/ trajnimit muaji/viti Shkolla/ Universiteti/ Kompania Tema e kursit/ trajnimit _ ANGAZHIM E NË PUNË SOCIALE / VULLNETARE ___ muaji/viti – muaji viti _____ Projekti/ Organizata XXX.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful