‫في األشكال انهنذضيت‬

‫إػذاد‪ :‬ب ‪ .‬يسيذ‬
‫إبذاػاث‪ :‬انمربغ انفني‬

‫إنجاز بىور بىنج‪AR :‬‬

‫مُــؼـيــن‬
‫مُثهث مُخطاوي انطاقين‬

Losange

Triangle isocèle

‫مُثهث قائم انساويت‬
Triangle rectangle

‫مُضهغ ػادي‬
‫شِبه مُنحرف‬

Polygone quelconque
Trapèze

‫مُخىازي األضالع‬
Parallélogramme

‫مُثهث مخطاوي األضالع (منخظم)‬
‫‪Triangle équilatéral‬‬

‫مُطـــذش‬
‫‪Hexagone‬‬

‫مُربــغ‬
‫‪Carré‬‬

‫مُـــثمن‬
‫‪Octogone‬‬

‫مُخـــمـــص‬
‫‪Pentagone‬‬

‫مُثهث مخطاوي األضالع (مُنخظم)‬
‫‪Triangle équilatéral‬‬

‫مُربــغ‬
‫‪Carré‬‬

‫مُطـــذش‬
‫‪Hexagone‬‬

‫مُضهغ مُـنحني األضالع‬
Polygone curviligne

‫قـِطــاع‬

Secteur

‫مُضهغ مُقؼــر‬
Polygone concave

‫قِـــطــــؼـت‬
Segment

‫مُضهغ مُحذب‬
Polygone convexe

)‫إههيم (قِطغ ناقص‬
Ellipse

‫هِـــالل‬
Croissant

h: hauteur ‫طــىل انمضهغ‬
h

Circumference = h x 4 = ‫انمحـــيط‬

Surface = h x h = h2

= ‫انمــطاحت‬
h

h: hauteur ‫ػرض انمضهغ‬
L: largeur ‫طــىل انمضهغ‬

h

Circumference = (h + L) x 2 = ‫انمحـــيط‬

Surface = h x L

= ‫انمــطاحت‬
L

‫أضالع انمثهث‬
‫‪A‬‬

‫‪B‬‬

‫‪h‬‬

‫‪C‬‬

‫انمحـــيط =‬

‫‪A, B, C‬‬

‫ارحفـــــاع‬

‫‪h: hauteur‬‬

‫قـــاػـــذة‬

‫‪C: la base‬‬

‫‪Circumference = A + B + C‬‬

‫انمــطاحت = ‪Surface = (C x h) / 2‬‬

‫‪Le cercle‬‬
‫انذائرة‬

‫نصف انقــطــر‬
‫‪Le disque‬‬
‫انقرص‬

‫‪a‬‬

‫انمحـــيط =‬

‫‪r‬‬

‫‪a= ½ r‬‬
‫‪¶= 3.14‬‬

‫انقــطــر‬

‫‪a:‬‬
‫‪r:‬‬

‫‪Circumference = ¶ x 2a = ¶ x r‬‬

‫انمــطاحت = ‪Surface = ¶ x a2 = ) ¶ x r 2 )/ 4‬‬

‫طــىل انمضهغ ‪h:‬‬
‫‪h‬‬

‫انقـطـر انصـغـيـر ‪a:‬‬
‫‪a‬‬

‫انقـطـر انكـبــيـر ‪b:‬‬
‫انمحـــيط = ‪Circumference = h x 4‬‬
‫انمــطاحت = ‪Surface = (a + b) / 2‬‬

‫‪b‬‬

a

a, b, c, d: ‫االضالع‬
r : ‫ارحـفاع‬

d

b

Circumference = a + b + c + d

= ‫انمحـــيط‬

Surface = r x (a + c) / 2

= ‫انمــطاحت‬

r

c

a, b : ‫االضالع‬
r : ‫ارحـفاع‬
b

r

Circumference = (a + b ) x 2 = ‫انمحـــيط‬
Surface = r x a

= ‫انمــطاحت‬
a

‫طــىل انمضهغ ‪a:‬‬
‫قـطـر انمُــثهث ‪r :‬‬
‫‪r‬‬

‫‪a‬‬

‫انمحـــيط = ‪Circumference = a x 5‬‬
‫انمــطاحت = ‪Surface = 5 (a x r ) / 2‬‬

‫طــىل انمضهغ ‪a:‬‬
‫قـطـر انمُــثهث ‪r :‬‬
‫‪r‬‬

‫‪a‬‬

‫انمحـــيط = ‪Circumference = a x 6‬‬
‫انمــطاحت = ‪Surface = 6 (a x r ) / 2‬‬

‫طــىل انمضهغ ‪a:‬‬
‫قـطـر انمُــثهث ‪r :‬‬

‫انمحـــيط = ‪Circumference = a x 8‬‬

‫‪r‬‬
‫‪a‬‬

‫انمــطاحت = ‪Surface = 8 (a x r ) / 2‬‬

a

f

a: ‫طــىل انمضهغ‬
3

b

Circumference = a + b + c + d + e + f = ‫انمحـــيط‬

Surface = S1 + S2 + S3 + S4
S1 = Surface 1 ( triangle 1)

1

4

2

e

= ‫انمــطاحت‬
c

d

Surface
‫مِــطاحــت‬

Circumference
‫مُــحيـط‬