You are on page 1of 1

O7l03 2012 07:52 FAf,

072347L24

SEI(TOR PENG AKADEMII(

rEtcJQn.

oozzoor

Pengarah

0t-236t797
07-236r 633 07-2332200
07-23 857$g

Pejabat

An"r

JABATAN PEI.A.IAB AN JOHOR, JALAN TUN ABOU], Ry'.ZAK,


80604 JOHOR BAJtRU, JOHOR DARUL TA'ZIM

No. Fux

07-23783 I 9 Peperiksaau 01-2361979 No. Fax 07-2369084 e_tnail ; jpnj ohor@joh"moe.gov.my

Tarikh
Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelaf aran Daerah, Negeri Johor.
Tuan,

Rujukan Kami : JPNJ.SPA ii0S/600_6/Z/1 (86)

;SMac2012

PEPERIKSAAN SETARA NEGERIJOHOR TAHUN 2012


Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

Sukacita dimaklumkan, pada Tahun 2012 hanya satu Peperiksaan Setara akan dilaksanakan. Manakala pada tahun 2013, Peperiksaan $etara tidalt akan dilaksanakan kerana tidak dibenarkan oleh Kemenierian Pelajaran Malaysia.

2.

3'

Sehubrungan dengan itu, Jabatan Pelajaran Johor tetah mengambil ketetapan bahawa

3.1 Bagi kelas-kelas

yang terdapat peperiksaan Awam;

3.1.1. Tahun 6 (UPSR) hagi sekotah rendah; g-1,2. Tingkatan g (pMR) darr Tingkatan s (spM) bagi sekorah menengah;

3'2

Peperiksaan $etara akan dijalankan untuk Peperiksaan Pertengahan Tahun sahaja. Bagi Tahun 3, 4, 5 (sekotah rendah) dan Tingkatan 1, 2 dan 4 (sekolah rnenengah), Peperiksaan Setara akan dljalankan untuk Peperiksaarr Akhir Tahun sahaJa.

4.

Untuk makluman, Sektor Pengurut;an Akademik, Jabatan pelajararr Johor telah

diberi

tanggungjawab sebagai urus $etia dalam menguruskan Peperiksaan $etara Negeri .lohor bagi Tahun 2012. Mohon kerjasama pihak tuan, agar dapat menyebarkan maklumat ini kepada semua pengetua dan guru besar sekolah di dalam daerah l

tuan,

Sekian, terima kasih.

..BERKHIDMAT

K NEGARA"

(MD. zAlNr) Timbalan b.p Pengarah Pelajaran Johor

s.k

Pengarah Pelajaran Johor

Sijil
Sr,rrr,,,rn

Parl*tidmatan Awarn

Malaysba Pabtic Sryrtk:r ldffitr ffflf,ftnr\l\ MS t\o e000 euarrry sy,rzcrr l(natrri145 EA 9$11 tij\try;y"tdl Resittrution Cenifiute
No. PA

t\endilfiffdil

N)5e

Malq,tn

\*+gff

No, FA

00ig