MCMS

Godi{en izve{taj

2001

SODR@INA
VODOSNABDUVAWE I SANITACIJA
 Vodosnabduvawe i sanitacija na zaednic-

OBRAZOVANIE
 Primeneto obrazovanie za mladite Romi  Guldbergov plan za hendikepirani  Mesto za hendikepiranite

4 6

VRABOTUVAWE I GENERIRAWE PRIHODI
    Makedonska razvojna fondacija za pretprijatija Mikro i mali pretprijatija @enite za sopstven biznis Poddr{ka na pretpriemni{tvoto

   

MISI-

Makedonskiot centar za me|unarodna sorabotka (MCMS) e organizacija na gra|anskoto op{testvo {to raboti vo oblasta na odr`liv razvoj, gradewe na svesta i socijalno-humanitarna (osnovna) pomo{. Celta na MCMS e pottiknuvawe, poddr{ka i razvoj na lokalni, nacionalni i me|unarodni inicijativi za unapreduvawe na odr`liviot razvoj na ~ove~kite resursi vo Makedonija i nadvor od nea.

Za ostvaruvawe na celite i zada~ite MCMS gi mobilizira i gi organizira ~ove~kite resursi, finansiskite i materijalnite sredstva, kako vo zemjata, taka i vo stranstvo. MCMS za aktivnostite obezbeduva sredstva od pove}e agencii na Svetskiot sovet na crkvite i od vladini i me|unarodni organizacii.

7

G R A \ANSKO OP[TESTVO I DEMOKRATIJaknewe na nevladinite organizacii Gra|anski svet NVO Saem Jaknewe na kapacitetite na `enskite NVO za zdravstvena edukacija  Perspektivi  Gradewe odnosi vo zaednicata  Ve{tini za medijacija    

CELI, ZADA^I I METODI
Strate{ki celi na MCMS se:  promocija na mirot;  ponatamo{en razvoj na gra|anskoto op{testvo;  pomo{ na grupite {to imaat potreba od nea. MCMS e aktiven vo slednive sektori:  vodosnabduvawe i sanitacija;  obrazovanie;  ruralen razvoj;  vrabotuvawe i ostvaruvawe prihodi; gra|ansko op{testvo i demokratizacija;  itna pomo{. MCMS aktivnostite gi ostvaruva preku:  finansiska poddr{ka na proekti;  obuka i soveti;  informacii;  zastapuvawe i lobirawe;  rakovodewe.

KROSSEKTORSKI PROGRAMI
   

8

Makedonska kriza Vra}awe na raselenite lica Humanitarna pomo{ od site za site Nagrada za gra|ansko op{testvo i demokratija i Nagrada za odr`liv razvoj “Hert Jan van Apeldorn”

10 12

ME\UNARODNI PROGRAMI
 Postkrizna rehabilitacija na Kosovo  Tranzicija na Kosovo  Mre`a za gradewe kapacitet

STRUKTURA I RAZVOJ NA MCMS IZVR[NA KANCELARIJA NA MCMS NEZAVISNO REVIZORSKO MISLEWE FINANSISKI IZVE[TAJ PREGLED NA PROEKTI

13 14 15 16 21

MCMS e prezapi{an vo Registarot na zdru`enijata na gra|ani i fondacii vo Osnovniot sud - Skopje 1, pod registarski broj 492, so re{enie br. 434/99 od 06.10.1999 godina. Mati~en broj 4878256. Edinstven dano~en broj 4030994180119.

GLAVNI NASTANI I TO^KI

Vo 2000 godina MCMS pomina niz procesot na srednoro~na ocenka koj zaedno so procesot na razvoj na strategijata pomogna da se obezbedat odgovori za toa {to postignavme i kade odime ponatamu. Toa za MCMS be{e kraj na vtoriot srednoro~en period. MCMS o~ekuva{e deka noviot period }e bide pottiknuva~ki. Nasproti o~ekuvawata, za prv pat od postoeweto Makedonija se soo~i so kriza so vooru`eni sudiri na sopstvenata teritorija. Voeniot sudir dovede do vlo{uvawe na sevkupnata sostojba vo Makedonija. MCMS operira{e vo sosema izmenet ambient na zgolemena etni~ka nedoverba, voeni sudiri i ograni~ena bezbednost, kako i izostreni socio-ekonomski odnosi. Vo vtorata polovina na godinata zapo~na mirovniot proces vo zemjata. Ova ovozmo`uva i zapo~nuvawe na procesot na vra}awe na raselenite lica. MCMS vo 2001 godina ostvari vkupen obem (portfolio) od 89 proekti i buxet od okolu 120 milioni MKD. Vkupniot obem na proekti go nadmina planiraniot i e so visoka kompletiranost. Sepak, portfolioto e namaleno vo odnos na prethodnata 2000 godina za okolu 40%, a finansiski i pove}e, odnosno okolu 60%. Vakvoto namaluvawe e poradi toa {to MCMS gi zavr{i programite Osnovno i zdravstveno obrazovanie (OZO), Povrzuvawe na pretprijatijata SkopjeSolun (PSS), Obnovuvawe na `ivotot na Kosovo (O@K) koi vo prethodniot sporedben period u~estvuvaa so okolu 63% vo portfolioto na proekti, a samo O@K u~estvuva{e so okolu 58% od buxetot vo sporedbeniot period. Vo 2001 godina zapo~na noviot srednoro~en period koj }e trae do krajot na 2003 godina. MCMS se soo~i so programska tranzicija vo ote`nati uslovi. Rezultat se zna~itelni programski promeni od voveduvaweto novi programi i izmeni na prethodni programi. MCMS soodvetno odgovori na krizata i vlo`i mnogu napori vo aktivnosti za prevencija na ponatamo{niot negativen razvoj na krizata i za pottiknuvawe, odnosno za odr`uvawe na otvoreniot dijalog. I humanitarnata pomo{ e za poddr{ka na mirot: brz odgovor za smiruvawe na strastite; rabota na organizacii od razli~no poteklo, itn. Edna od glavnite karakteristiki be{e navremen odgovor na potrebite. MCMS prv organizira humanitarna pomo{ i prv gi zapo~na aktivnostite za postkrizna rehabilitacija (rekonstrukcija na `iveali{tata). MCMS po prisustvo od dve godini vo Kosovo gi zavr{i site humanitarni aktivnosti na 30 juni. So toa MCMS go zavr{i svoeto direktno sproveduva~ko prisustvo i toa go promeni vo partnerstvo so lokalni NVO na razvojni programi. MCMS vo 2001 godina, me|u drugoto, uspea da ja naglasi sorabotkata so drugite akteri i inovaciite, da ja intenzivira regionalnata sorabotka i da go zgolemi prisustvoto vo mediumite. Programskite promeni i krizata go zgolemija obrtot na personalot na MCMS. Okolu 40% od sostavot na personalot e izmenet zaradi prestanok na rabotniot odnos, prerasporeduvawe ili priem na novi vraboteni. MCMS vo ote`nati uslovi ja za~uva vnatre{nata kohezija i stabilnost. Predizvicite {to stojat pred MCMS se vklu~uvawe vo postkriznata rehabilitacija, ponatamo{no prilagoduvawe na aktivnostite kon promenite vo kontekstot, zgolemuvaweto na obemot na proekti i podobruvawe na pristapot kon vladini fondovi.

Mirko Spiroski
Pretsedava~

Sa{o Klekovski
Izvr{en direktor

3

VODOSNABDUVAWE I SANITACIJA
VODOSNABDUVAWE I SANITACIJA NA ZAEDNICITE (VSZ)
Op{ta cel na programata Vodosnabduvawe i sanitacija na zaednicite e da pridonese vo podobruvawe na zdravjeto na lu|eto i sozdavawe uslovi za ekonomski aktivnosti vo zaednicite, i da obezbedi pristap do voda za piewe i odveduvawe na otpadnite vodi. Celna grupa na Programata se `itelite na zaednicite vo Makedonija, so specifi~no fokusirawe na regionite koi imaat zna~itelni problemi so vodosnabduvaweto i so sanitacijata. So proektite odobreni vo 2001 godina opfateni se vkupno 15 zaednici, odnosno zdrava voda za piewe dobija 10.383 korisnici. Od niv 8 se celosno kompletirani i se staveni vo funkcija, dodeka preostanatite 7 se o~ekuva da se zavr{at vo prvata polovina na 2002 godina. So Programata, MCMS vo 2001 godina odobri proekti za izgradba ili rekonstrukcija na sedum pumpni stanici, edna kapta`a, 495 m3 rezervoarski prostor (6 rezervaori) i 20.915 m’ cevkovod. Vkupnata vrednost na odobreni proekti iznesuva 58.521.176,00 MKD. Od toa, MCMS u~estvuva{e so 29.851.656,00 MKD ili okolu 51%.

SELOTO ]E ZA@IVEE POVTORNO

Sedumdeset i dvegodi{nata Cveta i nejziniot soprug Kiro, edna godina postar od nea, gi zapoznavme pri posetata na seloto Gorni Balvan. Baba Cveta ja sretnavme vo blizinata na nejzinata ku}a. Nejzinata srde~na pokana da & bideme gosti ne mo`evme da ja odbieme. Brzo i ve{to taa pred nas stavi nekolku stol~iwa i trgna da svari kafe. “Zadocnivme malku so sproveduvaweto na vodata do doma”, veli taa, “ne fati zima i ne mo`e{e da se kopa, pa duri sega, pred nekoj den se zavr{i rabotata”. Polnej}i go |ezveto so voda od novata ~e{ma vo dvorot taa raska`uva za toa kolku e te`ok `ivotot vo seloto koga se nema doma voda. “Zimava morav da sobiram sneg za da isperam za mene i za dedoto”, veli baba Cveta, “a ne sum ve}e mlada. I ne sme samo nie, dal Gospod i nekoja koko{ka, koza, pa i tie se du{i i na niv treba da im dadam voda da se napijat”. Vo sobata, pokraj krevetot, {poretot na drva i edna masa ima i starinski kredenec na koj se naredeni fotografii od site deca i vnuci na baba Cveta i dedo Kiro. “Nitu eden ne ostana ovde”, veli taa sledej}i go mojot pogled, “sin mi doa|a da ne poseti, da ni pomogne, drugite se podaleku, ne mo`at ~esto da doa|aat, a i znae{ sekoj so svoite problemi. Imame tri deca i sedum vnuci, doa|aat odvreme-navreme kaj baba i dedo”, dodava taa. Ja pra{uvam dali nekoga{ ne pomislila da go napu{ti seloto, da se otseli poblisku do decata. “Bog da ~uva”, veli taa, “nema da mo`eme da `iveeme na drugo mesto, {to }e pravime tamu? Ovde si imame tri kozi, nekolku koko{ki, magare, so niv se zanimavame ima dosta rabota okolu ku}ata, a i podobro taka oti ~ovekot bez rabota ni{to ne e, ako sedi{ }e te fatat trista bolki, vaka nema vreme za toa.” Na kamenite stepenici do novata ~e{ma stoi nedovr{enata rabota na na{ata doma}inka, ali{tata za perewe. “]e gi zavr{am podocna, samo koga ne moram da nosam kofi so voda od sretselo, s$ }e bide,” veli taa. Dedo Kiro se se}ava deka seloto ne bilo sekoga{ vakvo, so stari ku}i , so malku lu|e. “Pedesettite godini ovde ima{e okolu 150 ku}i (sega ima 38 doma}instva so okolu 80 `iteli), be{e `ivo selo”, veli toj. “Otidoa mladite vo gradot, da rabotat vo fabriki. Arno ama sega fabrikite se zatvorija, nema pari, nema ~are, pa nekoi po~naa da se vra}aat nazad”, veli dedo Kiro. “Eden na{ soselanec dojde i si ja obnovi ku}ata. Vo gradot ima mal stan, nema rabota, nema pari, a decata ve}e porasnale, si imaat potrebi… A toj ovde ~uva desetina kozi, sviwa, koko{ki, taka mo`e da izvadi nekoja para. I polesen e `ivotot sega, ni napravija asfalten pat, pobrzo se doa|a do seloto, ni napravija vodovod, ne mora da vadime voda od bunar ili postojano da odime na selskata ~e{ma, ima razlika od porano, se ~uvstvuva. Seloto }e za`ivee povtorno!” Se pozdravivme so na{ite doma}ini. “Povelete pak”, ni veli baba Cveta. U{te ne stasavme ni do sretselo, a tie ve}e se vratija na svoite obvrski. Za edna rabota ne mora da se gri`at, za vodata, nema ve}e nosewe polni kofi od selskata ~e{ma. Edno golemo gajle pomalku.

4

OSPOSOBUVAWE NA ZAEDICITE I INSTITUCIITE (OZI)
Op{ta cel na programata Osposobuvawe na zaednicite i instituciite e da se dade pridones vo odr`liviot razvoj na zaednicite, osobeno vo marginaliziranite ruralni i prigradski naselbi, preku nivno osposobuvawe za organizacija i upravuvawe so razvojnite inicijativi. Celna grupa na Programata se `itelite na zaednicite vo Makedonija, so specifi~no fokusirawe na regionite koi imaat zna~itelni problemi so vodosnabduvaweto i sanitacijata. Vo 2001 godina MCMS poddr`a 15 zaednici so finansiska poddr{ka za gradba na vodosnabditelni sistemi. Paralelno so realizacijata na finansiskata poddr{ka vo {est zaednici (3,315 korisnici) MCMS sprovede tekovna obuka i davawe soveti za grupite na zednicite odgovorni za realizacija na proektite. Sovetite i vodeweto na grupite podrazbira{e: gradewe strategija i formirawe organizaciska struktura, participacija vo odlu~uvaweto i obezbeduvawe podobni tehni~ki i finansiski re{enija. Ova ovozmo`i polesno i poefikasno sproveduvawe na proektite za podobruvawe na zaednicite vo {est zaednici. MCMS poddr`a tri zaednici vo izgotvuvaweto proektni dizajni za izgradba na vodovodi {to ovozmo`i dopolnitelna motivacija i mo`nost za zapo~nuvawe proekti za gradba na vodovodi koi }e go podobrat vodosnabduvaweto na naselenieto. Kon krajot na 2001 godina obezbedena be{e tehni~ka pomo{ (tehni~ka i kancelariska oprema) za tri institucii (javni komunalni pretprijatija) od op{tinite kade MCMS e zna~itelno prisuten so proekti za vodosnabduvawe na zaednicite.

MALI RAZVOJNI INICIJATIVI (MRI)
Op{ta cel na programata Mali razvojni inicijativi e da se pridonese vo odr`liviot razvoj na zaednicite, osobeno vo marginaliziranite ruralni i prigradski sredini, za da se pottiknat zaednicite za realizacija na mali razvojni proekti, inicirani od nivna strana. Celna grupa na Programata se `itelite na zaednicite vo Makedonija, so specifi~no fokusirawe na regionite {to se opfateni so programata Vodosnabduvawe i sanitacija na zaednicite. So odobrenite proekti vo 2001 godina bea opfateni okolu 6.600 `iteli od op{tinata Mogila i od seloto Bardovci.

CENTAR ZA OBUKA ZA RABOTA SO KOMPJUTERI

Malite inicijativi ne edna{ zna~ele golemi pridobivki za zaednicite. Edna takva be{e opremuvaweto i zapo~nuvaweto so rabota na Centarot za obuka za rabota so kompjuteri vo op{tinata Mogila. Podatokot deka vo op{tinata postojat 12 osnovni u~ili{ta so okolu 600 u~enici, 140 sredno{kolci i nekolku desetici studenti ja potkrepuva potrebata za pristap do znaewata za informati~kata tehnologija. Imaj}i go predvid ova i znaej}i gi ekonomskite problemi koi{to go onevozmo`uvaat investiraweto na op{tinata vo vakvite proekti MCMS ja poddr`a inicijativata za opremuvawe centar kade }e se ovozmo`i obuka za rabota so kompjuteri za site zainteresirani. “Jas navistina ne o~ekuvav tolkav interes za obukata”, re~e gradona~alnikot na Mogila, Slavko Velevski. “Kursot za kopjuteri go zavr{ija 48 u~enici. Interesot be{e i pogolem, me|utoa prostornite mo`nosti i opremenosta ne ni dozvolija da vklu~ime pove}e posetiteli”, dodava Velevski. Obukata ja sproveduva kvalifikuvan profesor, a cenata so koja participiraat u~esnicite na kursevite e poniska od komercijalnata. Na ovoj na~in se obezbeduva odr`livost na centarot so {to se osiguruva negovoto postoewe i bez nadvore{ni donacii.

5

OBRAZOVANIE
PRIMENETO OBRAZOVANIE NA MLADITE ROMI (POR)

Op{ta cel na programata Primeneto obrazovanie za mladite Romi e da se pridonese kon podobruvawe na sostojbata na mladite Romi vo Makedonija. Cel na Programata e da se podobri vklu~enosta vo osnovnoto obrazovanie i da se zgolemat mo`nostite za vrabotuvawe na romskata mladina. Celna grupa na Programata se mladite Romi na vozrast od 11 do 25 godini, so mo`nost za vklu~uvawe mladi lu|e i do 30-godi{na vozrast vo pogled na odredeni aktivnosti (profesionalni kursevi i ~irakuvawe). So Programata se opfateni i drugi celni grupi kako {to se po{irokata romska zaednica, personalot od vklu~enite u~ili{ta, u~enicite koi ne se Romi, i po{irokata javnost i javnite institucii. Eden od preduslovite za zapo~nuvawe na Programata be{e stabilna politi~ka i bezbednosna situacija vo zemjata. Zapo~nuvaweto i razgoruvaweto na voeniot konflikt go odlo`i po~etokot na Programata. Podgotovkite prodol`ija. Kontaktirano e so romskite nevladini organizacii i dr`avnite ustanovi nadle`ni za obrazovanie. MCMS go dobi potrebnoto odobrenie od Ministerstvoto za obrazovanie i nauka, so {to be{e zadovolen i vtoriot, formalno-praven, preduslov za zapo~nuvawe na programata. Bea odr`ani tri informativni sredbi, po edna vo [tip, vo Bitola i vo Skopje, na koi bea prezentirani programata, uslovite i kriteriumite za u~estvo. Interesot na nevladinite organizacii za u~estvo vo Programata be{e izvonredno golem. Do MCMS bea dostaveni 60 prijavi od site gradovi vo dr`avata so zna~itelen broj romsko naselenie. Na po~etokot od dekemvri be{e zavr{en procesot na izbor na kvalifikuvani organizacii. Prijavite na 15 organizacii od 11 gradovi gi ispolnuvaa uslovite za u~estvo vo Programata. Kon krajot na dekemvri be{e odr`ana prvata sredba na pretstavnici od vklu~enite organizacii, na koja se diskutira{e za prioritetnite aktivnosti na po~etokot od 2002 g. Periodot na sproveduvawe na Programata e prodol`en do krajot na juni 2004 g., so {to vo celost }e bide pokriena u~ebnata 2003-2004 g.

Spored Ministerstvoto za obrazovanie i nauka, vo Makedonija ima 6.993 nepismeni Romi ({to e okolu 16% od vkupniot broj Romi kaj nas). Od niv, 5.069 se `eni. Stapkata na nepismenost vo Makedonija e 5,4%. Spored Dr`avniot zavod za statistika, stapkata na nevrabotenost kaj Romite e nad 70%. Spored procenkite na romskite nevladini organizacii, taa nadminuva 80%. Stapkata na nevrabotenost vo Makedonija e ne{to nad 30%. Spored edno istra`uvawe na UNICEF od 1999 godina vo najgolemata romska naselba [uto Orizari od decata na vozrast od 7 do 18 godini, nastava redovno posetuvaat samo 66,57%. Vkupno 68,57% od romskite deca na vozrast za sredno obrazovanie ne posetuvaat nastava. Okolu 75% od ispitanite roditeli kako glavna pre~ka za redovnost na nivnite deca na u~ili{te ja navele siroma{tijata.

Op{ta cel na Programata e da se dade pridones kon nadminuvawe na socio-ekonomskata marginalizacija i integracija na hendikepiranite lica vo op{testvoto. Cel na Programata e da se poddr`at zdru`enijata na hendikepiranite lica i zdru`enijata koi se gri`at za hendikepiranite, preku obezbeduvawe finansiska poddr{ka za jaknewe na organizaciskiot i institucionalniot kapacitet i podobruvawe na nivnata vidlivost. Celna grupa na Programata se hendikepiranite lica vo zemjata i nivnite zdru`enija, kako i zdru`enijata koi se gri`at za hendikepiranite. Celnata grupa gi opfa}a hendikepiranite lica vo socijalnite ustanovi, vo specijalnite u~ili{ta, vo za{titnite rabotilnici i onie nadvor od niv.

GULDBERGOV PLAN ZA HENDIKEPIRANI (GPH)

6

Sne`anka Stavreva, triesetgodi{na devojka od seloto Ku~i~ino, Ko~ansko, e ~est posetitel na Dnevniot centar za licata so mentalen hendikep na organizacijata “Poraka” od Ko~ani. “^esto doa|ame ovde”, veli nejzinata majka Trajanka, “taa doa|a i samata dotuka, a potoa so avtobus se vra}a doma”. Sne`anka go posetuvala Zavodot za rehabilitacija na deca i mladinci vo Skopje, tamu nau~ila da plete, a ovde se nadevaat }e nau~i i nekoi drugi ve{tini. Emilija Georgieva, defektolog vo Centarot, sproveduva posebno izrabotena programa vo rabotata so ovie lica. Dnevniot centar na “Poraka” go posetuvaat pove}e od 30 lica so lesen i te`ok hendikep. MCMS go opremi Centarot so kompjuter, fotokopir, telefon i propratni elementi za kancelarijata. Tie }e pridonesat za pouspe{no socijalizirawe i u~ewe (spored mo`nostite) na osnovite na kompjuterskoto rabotewe, fotokopirawe, rakuvawe so telefon i faks i sl.

MESTO ZA HENDIKEPIRANITE

VRABOTUVAWE I GENERIRAWE PRIHODI
MAKEDONSKA RAZVOJNA FONDACIJA ZA PRETPRIJATIJA

Makedonskata razvojna fondacija za pretprijatija (MRFP) ima za cel da gi pottiknuva inovativnite, vozmo`nite i replicira~ki na~ini za obezbeduvawe finansiski i nefinansiski uslugi za farmerite, mikro i malite pretpriema~i, vo zemjodelskiot i vo nezemjodelskiot sektor. Vo MRFP se sproveduvaat dve programi - Programata za mikro i mali pretprijatija (MMP) i Programata za poddr{ka na pretpriemni{tvoto (PPP).

PROGRAMA ZA MIKRO I MALI PRETPRIJATIJA (MMP)

Programata e nameneta za samostojno vraboteni ili mali pretpriema~i, fokusirani na ruralnite oblasti, individualni zemjodelci, selani vklu~eni vo mali pretprijatija i mali pretpriema~i, so fokus na centralniot i zapadniot del na Makedonija. MMP vo 2001 godina opfati vkupno 1,985 korisnici. Vo delot na finansiski uslugi, preku zaemite od tipot 1, 2 i 3, opfateni se 443 individualni zemjodelci i 27 mali pretprijatija. Od zaemot tip 1 se realizirani zaemi vo vkupen iznos od 200,000 evra. So zaemot tip 2 se kreditirani mali pretprijatija vo vkupen iznos od nad 1 milion evra, a so zaemot tip 3 se plasirani sredstva vo iznos od nad 1,8 milioni evra. Vo delot na nefinansiskite uslugi 366 korisnici imaat poseteno obuka, 14 barateli na zaem imaat koristeno uslugi za izrabotka na plan za biznis od strana na akreditiranite sovetodavateli, 15 zemjodelski zdru`enija imaat dobieno grantovi i 1,120 pretpriema~i se informirani za izvorite na finansirawe vo Republika Makedonija.

@ENITE ZA SOPSTVEN BIZNIS

Makedonskata razvojna fondacija za pretprijatija (MRFP), po barawe na Asocijacijata na `enite pretpriema~i na Makedonija ARNA, od Skopje, finansiski go poddr`a proektot Obuka za `eni pretpriema~i. Finansiskata poddr{ka na MRFP be{e vo ramkite na Programata za mikro i mali pretprijatija, a ARNA se javi kako sproveduva~ na proektot, vo 2001 g. Vo ramkite na proektot se odr`aa vo dva navrati po pet obuki. So obukite se opfatija `eni potencijalni pretprima~i na vozrast od 20 do 40 godini, nevraboteni, tehnolo{ki vi{ok, ili vraboteni na koi ne im se ispla}aat pridonesite i neto-platite. Obukite imaa za cel da ja razvijat svesta na `enata i da ja ohrabrat za ekonomsko osamostojuvawe preku samovrabotuvawe. MRFP preku ARNA, , se obide da gi motivira `enite u~esni~ki za sozdavawe sopstven biznis i da gi informira za mo`nostite i za na~inite za negova realizacija Preku obukite se razrabotija biznis-planovite, a tie opfatija pove}e biznis-idei na u~esni~kite. Se rabote{e na temite: “Od ideja do biznis” (obuka za motivacija), “Obuka na pretpriema~i po metodologijata CEFE”, “Mo`nosti za finansirawe vo RM”, i “Ulogata na malite i srednite pretprijatija (MSP) vo stopanstvoto”. Obukite se odr`aa vo nekolku gradovi niz zemjava. Vkupniot broj na novoobu~eni pretpriema~ki, vo site ovie obuki, iznesuva{e 203, od cela Makedonija, so razli~en etni~ki sostav i so razli~no nivo na obrazovanie.

PROGRAMA ZA PODDR[KA NA PRETPRIEMNI[TVOTO (PPP)

Od krajot na juni 2001 godina MRFP zapo~na nova programa vo sorabotka so Kanadskiot centar za me|unarodni studii i sorabotka (CECI) - Programa za poddr{ka na pretpriemni{tvoto. Programata e nameneta za poddr{ka na razvojot na ruralnite biznisi i za nivno polesno integrirawe vo pazarnata ekonomija. Celta na PPP e da se obezbedat malite pretpriema~i od identifikuvani potsektori so potrebni alatki i informacii koi }e im ovozmo`at podobro razbirawe na pazarnata dinamika i poefikasno rabotewe vo istata. Vo tekot na vtoroto polugodie se sprovede prvata faza od proektot – identifikacija na potsektori. Vo ovaa faza bea identifikuvani potsektorite domat, piperka, vi{na, malina, jabolko i p~elarstvo, a vo ponatamo{nata podgotovka na studijata be{e predlo`eno za po~etok da se izberat domatot i piperkata.

7

GRA\ANSKO OP[TESTVO I DEMOKRATIZACIJAKNEWE NA NEVLADINITE ORGANIZACII (PJN)

Op{ta cel e pottiknuvawe na razvojot na demokratskoto i gra|anskoto op{testvo vo Makedonija. Cel na Programata e podobren institucionalen i organizaciski kapacitet na nevladinite organizacii vo Makedonija. Celna grupa na ovaa programa se `enite i ma`ite korisnici na uslugi na nevladinite organizacii vo zemjata, so fokus na `enite, etni~kite malcinstva, hendikepiranite i mladite. Vo 2001 so Programata bea opfateni vkupno: 145 u~esnici od 102 gra|anski zdru`enija vo ramkite na obukata, 60 NVO koi dobija finansiska poddr{ka, kako i niza drugi organizacii i institucii, vklu~uvaj}i ja i op{tata javnost, kako korisnici na uslugite od poleto na informaciite, zastapuvaweto i lobiraweto.
[estoto izdanie na Adresarot na gra|anski organizacii vo Makedonija sodr`i podatoci za 1589 gra|anski organizacii na 435 stranici. Adresarot e izdaden vo pe~atena verzija na makedonski jazik, a dostapen e i na veb-stranicata www.graganskisvet.org.mk.

Od januari 2001 godina MCMS zapo~na da go izdava spisanieto Gra|anski svet koe ima za cel da pridonese kon podobruvawe na me|usebnata informiranost na zdru`enijata na gra|ani, kako i na doma{nata i na me|unarodnata javnost za aktivnostite na zdru`enijata koi dejstvuvaat vo Makedonija. Gra|anski svet izleguva{e vo pe~atena verzija na 16 stranici so tira` od 3.500 primeroci i se distribuira{e besplatno. Rezime od tekstovite vo Gra|anski svet be{e objavuvano edna{ vo mesecot na edna stranica vo dnevniot vesnik Utrinski vesnik. Gra|anski svet na makedonski i na angliski jazik be{e dostapen na veb-stranicata www.graganskisvet.org.mk i www.civicworld.org.mk.

GRA\ANSKI SVET

Prviot saem na NVO se odr`a od 23 do 25 oktomvri 2001 godina vo hotelot Aleksandar palas, vo Skopje. Na prostor od okolu 1500 m2, 144 organizacii gi prezentiraa svoite aktivnosti. Nadvor od izlo`beniot del, na edukativnite sesii, na tribinite i na rabotilnicite mo`ea da se slu{nat idei i razmisluvawa za idniot razvoj na sektorot na gra|ansko organizirawe. “NVO Saemot e organiziran na mnogu visoko nivo i vo kvantitativna i vo kvalitativna smisla. Onoj {to }e se obide da go ospori zna~eweto na Saemot }e napravi mnogu golema gre{ka,” izjavi Goce Todorovski, od Centarot za gra|anska inicijativa od Prilep. “Ne zaradi toa {to sme del od ovoj nastan, ne zaradi toa {to pripa|ame na sektorot na NVO, tuku zaradi kvalitetot na samata manifestacija. Nema potreba od nikakvi ironii, sektorot na NVO e realnost. Navistina, ima u{te mnogu da se raboti, no vakvite nastani se {ansa za promocija na sektorot, {ansa za kontakti i {ansa za razvoj na gra|anskoto op{testvo”, dodade toj. Saemot go organiziraa MCMS, Katoli~kite slu`bi za pomo{ i Institutot za trajni zaednici. Zaedni~kata aktivnost na ovie tri organizacii be{e pozitiven primer na sorabotka. Vo organizacijata u~estvuvaa u{te 15 NVO od razni geografski i celni oblasti na deluvawe. Brojot na posetiteli od celata zemja be{e procenet na 4,000.

NVO SAEM

8

JAKNEWE NA KAPACITETITE NA @ENSKITE NVO ZA ZDRAVSTVENA EDUKACIJA (J@Z)

Op{ta cel na Programata e podobruvawe na polo`bata na `enite, posebno na `enite od ruralnite i supurbanite regioni vo Makedonija. Cel na Programata e jaknewe na kapacitetot na `enskite nevladini organizacii i sozdavawe humani kapaciteti podgotveni da sproveduvaat zdravstvena edukacija i drugi proekti me|u `enite od ruralnite i supurbanite regioni vo Makedonija. Celna grupa na Programata se `enite, so poseben akcent na `enite od ruralnite podra~ja, mladite `eni i pretstavni~kite na etni~kite malcinstva.

Vkupno 93 `eni-aktivistki na NVO bea obu~uvani za rodovite odnosi, za razvojot i za zdravstvenata edukacija. Sfa}awe na povrzanosta na rodovite odnosi i zdravstvoto, so poseben fokus na reproduktivnoto zdravje i analiza na problemite povrzani so rodovite odnosi i zdravstvoto, bea osnovnite celi na obukata.

PERSPEKTIVI

Dvomese~noto informativnoto glasilo “Perspektivi” ima{e za cel da go podobri protokot na informacii za ona {to se slu~uva vo nevladiniot sektor za pra{awa povrzani so rodovite odnosi. Izdava~i na biltenot se osum `enski NVO u~esni~ki vo Programata i MCMS. Biltenot ima rotira~ko uredni{tvo i sekoja od organizaciite u~esnici vo Programata e odgovorna za podgotvkata na eden broj. So distribucijata se opfateni 465 relevantni nevladini organizacii, vladini insititucii i poedinci koi se zanimavaat so ovaa problematika.

GRADEWE NA ODNOSI VO ZAEDNICATA (GOZ)

Op{tata cel na Programata e da se dade pridones kon mirna koegzistencija na zaednicite, miroqubivi i dobri odnosi vo zaednicite, zasnovani na prifa}awe na razlikite i na korisnata me|uzavisnost i transformacija kon nenasilno re{avawe na konfliktite vo Makedonija. Celta na Programata e da se zajakne svesta na naselenieto za kulturnite razliki, da se zajakne kapacitetot za mirno upravuvawe so konfliktite i da se sozdade svest za odgovornosta na zaednicite i gra|anite. Celna grupa se lu|eto vo zaednicite, osobeno vo etni~ki me{anite sredini.

VE[TINI ZA MEDIJACIJA

Dvaeset pretstavnici na nevladini organizacii od Makedonija imaa mo`nost da ja posetat obukata za medijacija {to MCMS ja organizira zaedno so MNNI (Mediation Network for Northern Ireland). U~esnicite na obukata se steknaa so znaewa za osnovite na medijacijata, metodologijata za primena, kako i tehnikite i prakti~nite ve{tini za medijacija.

9

KROSSEKTORSKI PROGRAMI

MAKEDONSKA KRIZA (MKK)

Op{ta cel e da se pridonese vo za~uvuvawe na mirot vo zemjata. Celta e da se poddr`at inicijativi za zadr`uvawe na otvoreniot dijalogot i da se pomogne na licata vo potreba vo i von konfliktnite podra~ja (raselenite lica). Celna grupa se op{tata javnost i vnatre{no raselenite lica i drugi grupi vo potreba vo podra~jata na sudir. Programata se sproveduva{e niz nekolku aktivnosti: poddr{ka na gra|anski inicijativi i informacii za promocija i za~uvuvawe na mirot, distribucija na prehranbeni i neprehranbeni proizvodi; vodosnabduvawe i sanitacija; podgotvenost za slu~aj na pogolema kriza; informacii i merki za gradewe mir i doverba. MCMS obezbedi itna poddr{ka vo hrana, higienski proizvodi i }ebiwa za raselenite lica vo Tetovo, vo Gostivar, vo Skopje i vo Kumanovo, kako i za lu|eto vo potreba od podra~jata na voen sudir vo Tetovo, kolektivnite centri i semejstvata koi zgri`ija Vnatre{no raseleni lica. Bea distribuirani semejni paketi za 5,370 semejstva, kako i 2,200 ~ar{afi i }ebiwa. Vkupno bea distribuirani 267 toni hrana. Be{e poddr`ana izgradbata na eksploataciskiot bunar i pumpnata stanica koi ovozmo`uvaat sopstveno redovno vodosnabuvawe na Medicinskiot centar-Kumanovo. MCMS postavi sedum gumeni rezervoari so zafatnina od 20 m3 za tehnolo{ka voda vo Ara~inovo i sosednoto selo Orlanci. Bea formirani Nacionalnata humanitarna koordinacija, NVO humanitarna koordinacija za podobruvawe na humanitarnite sostojbi. Vo organizacija na MCMS be{e odr`ana obuka za upravuvawe so itni operacii. MCMS poddr`a tri lokalni NVO za soodvetna organizaciska podgotvenost za krizi, i toa: Natira, \akonija i Mese~ina, koi se direktno vklu~eni vo humanitarnata pomo{ na raselenite lica. MCMS gi pottikna kontaktite me|u rakovodstvata na crkvite i verskite zaednici vo Makedonija: Makedonskata pravoslavna crkva, Islamskata verska zaednica, Katoli~kata crkva, Evangelisti~ko-metodisti~kata crkva i Evrejskata zaednica.

MCMS inicira aktivnosti za Zaedni~ka izjava za nenasilno re{avawe na konfliktite, zaedno so pet drugi NVO (El hilal, Helsin{kiot komitet za ~ovekovi prava, Humanitarnoto i dobrotvorno zdru`enie na Romite “Mese~ina”, Centarot za multikulturno razbirawe i sorabotka i Nansen dijalog centarot) so razli~na etni~ka pozadina.

VRA]AWE NA RASELENITE LICA (VRL)

Op{ta cel e da se pridonese kon procesot na vra}awe na raselenite lica vo selata zafateni za vreme na {estmese~niot vooru`en konflikt. Celta e da se poddr`at direktnite potrebi na lu|eto koi se vra}aat vo svoite domovi, kako i da se poddr`at merkite za gradewe doverba, osobeno vo etni~ki me{anite sredini. Celna grupa se vnatre{no raselenite lica i begalcite od selata zafateni so voeni konflikti, koi se vra}aat vo svoite domovi i odlu~ile da ostanat i da gi obnovat svoite imoti. Celna oblast na Programata e regionot na Tetovo, Skopje i Kumanovo, kade {to ima{e voeni dejstvija, so postepeno vklu~uvawe na selata vo soglasnost so bezbednosnata situacija. MCMS vr{e{e popravka na javnata infrastruktura (vklu~uvaj}i vodosnabduvawe); popravka na ku}i; distribucija na neprehranbeni produkti; gradewe doverba. Izvr{ena e popravka na u~ili{tata vo Brwarci (Skopsko), Matej~e (op{tina Lipkovo) i u~ili{teto vo Radu{a. Kon krajot na godinata zapo~na i popravkata na ambulantata vo seloto Otqa (Lipkovo). Be{e distribuiran grade`en materijal za popravka na 647 ku}i od prva i od vtora kategorija vo regionot na Tetovo, Skopje, Kumanovo i gradot Bitola. So ovaa aktivnost na okolu 3,500 lica im se ovozmo`i celosno da gi popravat svoite `iveali{ta i da prezimat vo niv. Vo Ara~inovo bea distribuirani setovi za povratnici, a za okolu 8,000 semejstva (glavno vo tetovskiot i delumno vo kumanovskiot regon, vkupno 34 sela) bea distribuirani 400 toni sto~na hrana. Zaedno so ~etiri lokalni NVO, se obezbedi postojano prisustvo vo kolektivnite centri, so cel da im se pomogne na vnatre{no raselenite lica da donesat odluka za svoeto vra}awe. Vo tie ramki, vo period od tri meseci, se odr`ani 197 sredbi so VRL, poseteni od okolu 2,900 lica.

10

Na 22 avgust, ~etiri doma{ni NVO: Milosrdie (humanitarna organizacija na Makedonskata pravoslavna crkva), El hilal (humanitarna organizacija na Islamskata verska zaednica), Klasje na dobrinata i Makedonskiot centar za me|unarodna sorabotka (MCMS), organiziraa konvoj so humanitarna pomo{ za op{tinite Vratnica (za ~etiri sela so etni~ki Makedonci i dve so etni~ki Albanci) i [ipkovica (naselena so etni~ki Albanci).

HUMANITARNA POMO[ OD SITE ZA SITE

ZA PRV PAT VO [IPKOVICA

Na patot kon [ipkovica pred nas ode{e voziloto na OBSE. Gi pominavme kontrolnite punktovi na policijata i na ONA i stignavme vo centarot na seloto. Pomo{ta treba{e da ja ostavime vo u~ili{teto. Imamot Zendel gi rasporedi lu|eto da gi rastovarat produktite. “Kako ste ~i~e”, pra{uvam eden postar ~ovek koj sedi nastrana. “Dobro, da se re~e”, vozdivna toj. Se vika{e Safer Muaremi, {eeset i sedumgodi{en, koj 32 godini `iveel i rabotel vo Leverkuzen, vo fabrikata za lekovi. “Koga dojdov doma dve nedeli pred Veligeden, me zafati vojnata, i ve}e ne mo`ev da se vratam. Moram da otidam za da ja zemam penzijata.” Toj zaedno so negovoto semejstvo, ~etirite deca i osumte vnuci, za vreme na borbenite dejstva se kriele vo podrumot. “Najmnogu se pla{ev za vnucite, jas i taka si go od`iveav `ivotot. So hrana se snao|avme od toa malku {to go imavme. Nekoi pozajmuvaa od tie {to imaa pove}e. Nastrada mnogu dobitok bidej}i nemavme so {to da go nahranime”, raska`uva Sefer. Kamionite ve}e bea istovareni, a nie poleka se podgotvuvame da trgneme kon Tetovo, a potoa kon Skopje. Imamot Zendel, zablagodaruvaj}i ni se, veli: “Glavno deka s$ ova zavr{i, }e se snajdeme nekako.”

PATUVAWETO DO VRATNICA

Kolonata do Vratnica be{e predvodena od timot na EUMM. So nas bea i {est novinari. Bez zapirawe stignavme do seloto Le{ok. Avtobusite vlegoa vo seloto. Le{o~ani zapalija sve}i na urnatinite na crkvata i vo ta`na povorka se upatija kon svoite domovi. Ostavivme sve`a hrana za malkute preostanati `iteli na Le{ok i prodol`ivme ponatamu. Po kratko zadr`uvawe vo Tearce se upativme kon Vratnica. Na sred Vratnica gi vidov istite lica od pred dve nedeli, koga za prv pat donesovme humanitarna pomo{. “Ubavo {to go donesovte ova i mnogu vi blagodarime”, ni veli edna `ena od seloto, “no nie ne sakame vaka da `iveeme. Ne ni treba pomo{, samo neka bide slobodno dvi`eweto do Tetovo, da odime na rabota i od platite da `iveeme”. Druga `ena ka`uva {to im nedostigalo izminatite denovi: “Nemame sve`a hrana – zelen~uk, higienski proizvodi, lekovi, a nema ni hrana za stokata”. Tokmu toa e sodr`inata na ~etirite kamioni {to gi donesovme. Kamionite brzo se rastovaraat. “Treba da ima pomo{ za site”, slu{am edna od `enite kako zboruva. “Pa i Albancite vo Ja`ince se vo ista situacija kako i nie. I niv treba da im se pomogne”. Pristignavme so pomo{ta i vo Ja`ince. Za razlika od prviot pat koga bev do~ekan so nedoverba i treba{e trpelivo da se razgovara so selskite lideri da ja primat pomo{ta, sega Zulfi Azizi (pretsedatelot na selskiot odbor) me pre~eka so nasmevka i {iroka pregratka. Lu|eto bea zadovolni. ^etirite doma{ni NVO, so zaedni~ki sili i sorabotka obezbedija zna~itelna pomo{ za `itelite vo tetovskoto krizno podra~je, bez razlika na nivnata etni~ka ili verska pripadnost.

NAGRADA ZA GRA\ANSKO OP[TESTVO I DEMOKRATIJA (GOD) NAGRADA ZA ODR@LIV RAZVOJ “HERT JAN VAN APELDORN” (GJA)

Celta na nagradite e da se poddr`at gra|anite i organizaciite koi davaat osoben pridones na lokalnite i na nacionalnite inicijativi za razvoj na gra|anskoto op{testvo i demokratijata, odnosno za odr`liviot razvoj vo Makedonija. Celni grupi se organizaciite, grupite i zaednicite, kako i poedincite aktivni vo gra|anskiot sektor. Nagradata za gra|ansko op{testvo i demokratija za dolgoro~en pridones, dostignuvawa vo prethodnata godina i za transparentnost/sorabotka se dodeluvaat za aktivnosti povrzani so slednite temi: gra|ansko op{testvo, demokratija i dobro vladeewe, promovirawe i za{tita na ~ovekovite prava, re{avawe konflikti i tolerancija, transparentnost i informirawe ili sorabotka. Vo juni, ovaa godina, za prvpat e dodelena nagradata za gra|ansko op{testvo i demokratija. Dobitnik e Prvata detska ambasada Me|a{i, za dolgogodi{ni postignuvawa vo gra|anskoto op{testvo vo Makedonija, za afirmacija na pravata na deteto. Nagradite za postignuvawa vo prethodnata godina i za trasnparentnost/sorabotka Odlevo nadesno: Gordana Zmijanac, Sa{o Kelkovski, Josif Tanevski, Kristina Dikinson, Dragi Zmijanac ne se dodeleni. i Mirko Spiroski Nagradata za odr`liv razvoj, pak, se dodeluva za aktivnosti povrzani so temite: promovirawe i poddr{ka na pravoto za odr`liv razvoj, lokalni i nacionalni inicijativi za odr`liv razvoj, odr`livost. Ovaa godina nagradata za prv pat ja dobija Josif Tanevski, za dolgogodi{ni postignuvawa; i Kristina Dikinson za postignuvawa vo prethodnata godina.

11

ME\UNARODNI PROGRAMI
POSTKRIZNA REHABILITACIJA NA KOSOVO (PKK)

Op{ta cel e pottiknuvawe miroqubivi i pravedni re{enija za postojnite razliki vo Kosovo i regionot i nade` deka toa e vozmo`no, kako i unapreduvaweto na dobrososedstvoto, sorabotkata i mirniot so`ivot me|u site lu|e koi `iveat vo Kosovo i regionot. Celta e da se poddr`at zaednicite vo obnovuvawe na `ivotot vo Kosovo. Celni grupi na Programata bea: begalci koi se vra}aat i vnatre{no raseleni lica; malcinski grupi i posebno ranlivi grupi. Prioritet im be{e daden na korisnicite so pove}ekratna ranlivost. MCMS obezbedi poddr{ka preku obezbeduvawe sto~na hrana (vo regionite na Draga{, \akovica i Orahovac bea distribuirani 320.000 kg sto~na hrana i 100.000 kg ve{ta~ko |ubre za 2,000 semejstva). Pomo{ za zemjodelieto be{e obezbedena i za op{tinata [trpce kade korisnicite bea pomognati so po 100 kg sto~na hrana ili ve{ta~ko |ubre, a 2,000 semejstva dobija po pet koko{ki-nesilki.

Op{ta cel e pottiknuvawe na miroqubivi i pravedni re{enija za postojnite razliki vo Kosovo i regionot i nade` deka toa e vozmo`no, kako i unapreduvawe na dobrososedstvo, sorabotka i miren so`ivot me|u lu|eto koi `iveat vo Kosovo i regionot. Cel na Programata e jaknewe na lokalnite NVO - ponatamo{en razvoj na gra|anskoto op{testvo, preku gradewe na kapacitetot na lokalnite NVO; poddr{ka na zemjodelskiot sektor preku pomo{ na farmerite i pretpriema~ite; fokusirawe na rodovite pra{awa i zadr`uvawe na vnimanieto kon malcinstvata (osobeno Goranite vo op{tina Draga{). Celnata grupa e razli~na. Tri lokalni NVO se prvite korisnici. Tie ponatamu ja implementiraat Programata. Preku nea se poddr`uvaat okolu 50 NVO i 250 nivni ~lenovi; 180 individualni farmeri i nivni zdru`enija; okolu 3.000 `eni preku razni inicijativi i rodovi pra{awa i se pomagaat okolu 18.000 Gorani preku poddr{ka na nivnite inicijativi. Po zatvoraweto na kancelarijata vo \akovica prodol`ija podgotovkite i diskusiite so lokalnite NVO partneri za zapo~nuvawe razvojni programi. Vo soglasnost so prethodnoto planirawe se rabote{e so postoe~kata organizacija “Nie sme so vas”, na formulacija na programa za gra|ansko op{testvo, so nekolku partneri za razvojni inicijativi vo Draga{, so del od porane{niot personal na MCMS vo Kosovo, na formirawe nova lokalna NVO, za aktivnosti vo zemjodelieto, kako i na programa za tranzicija. Nov moment be{e formiraweto na u{te edna lokalna NVO, od porane{niot personal na MCMS, koja se fokusira na `enskite pra{awa. MCMS ,zaedno so ICCO (ICCO), gi diskutira{e predlo`enite programi so site lokalni partneri od NVO. Na osnova na diskusiite bea postaveni nasokite za ponatamo{nata programa vo Kosovo. Programata be{e odobrena i vo dekemvri bea sklu~eni dogovori so tri lokalni partneri od NVO, za nivna organizaciska poddr{ka (Nie sme so Vas, Kosovskiot razvoen centar i Kosovskata `enska inicijativa).

TRANZICIJA NA KOSOVO (TKS)

MRE@A ZA GRADEWE KAPACITET (MGK)

Op{tata cel na Programata e da pridonese kon zajaknuvawe na koordinacijata, sorabotkata i bliskite odnosi pome|u humanitarnite organizacii, organizaciite za obnova i razvoj, |akoniite na crkvite i ekumenskite partneri od Jugoisto~na Evropa, kako pridones kon traen mir i stabilnost vo regionot. Celta na Programata e da se zajaknat kapacitetite na ekumenskite partneri od Jugoisto~na Evropa vo nasoka na razvoj na me|usebnata sorabotka. Celna grupa se partnerskite NVO. Aktivnostite se zapo~nati na 1 juni 2001 godina, so izbor na koordinator za mre`ata (habot). Koordinatorot, vo tekot na juni, gi zapo~na prvite kontakti i poseti na partnerite. Vo juli e posetena Bugarija, pri {to se ostvareni razgovori so fondacijata Pokrov, @enskata alijansa za razvoj, Fondacijata Resursen centar i so Unijata na bugarskite fondacii i asocijacii. Vo po~etokot na oktomvri ima{e poseta na Albanija (Dijakonija agapes, Antrac, Korisni za albanskite `eni, Albanskata fondacija za gra|ansko op{testvo), a vo dekemvri i na Jugoslavija.

12

STRUKTURA I RAZVOJ NA MCMS
UPRAVEN ODBOR
Mirko Spiroski, pretsedava~ doktor po medicinski nauki, profesor na Medicinskiot fakultet 2. Bukurije Bajrami (SA@M) nevrabotena, ~len na Pretsedatelstvoto na SA@M – Tetovo 3. Sveto Stevanovski (NVO) novinar, glaven i odgovoren urednik na revijata “Ekologija” 4. Muhamed To~i (Mese~ina) nevraboten, ~len na Pretsedatelstvoto na HDZR “Mese~ina” 5. Prota Dragi Kostadinovski (MPC) arhierejski zamenik i generalen sekretar na “Milosrdie”, agencija na Makedonskata pravoslavna crkva 6. Zejnula Efendi Fazliu (IVZ) referent vo kabinetot na pretsedatelot na Islamskata verska zaednica 7. Pre~esen Mihail Cekov (EMC) pastir na Evangelsko-metodisti~kaa crkva vo Strumica 8. Biljana Gerasimovska-Kitanovska (ESE) doktor, pretsedatel na ESE - Skopje 9. Nata{a Gaber-Damjanovska doktor po politi~ki nauki, vi{ nau~en sorabotnik vo Institutot za sociolo{ki i politi~ko-pravni istra`uvawa 10. Teuta Kra{nica-^u~kova urednik – komentator vo Makedonskoto radio, koordinator na Odborot za mirovna i gra|anska inicijativa 1. Organizacii so sovetodaven status vo MCMS od I kategorija: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Humanitarno i dobrotvorno zdru`enie na Romite “Mese~ina” Gostivar (Mese~ina) Humanitarna organizacija “El hilal”- Skopje (El hilal) Helsin{ki komitet za ~ovekovi prava - Skopje (HK^P) Dvi`ewe na ekologistite na Makedonija - Skopje (DEM) Mladinski sovet na Makedonija - Skopje (MSM) Sojuz na studentite pri Univerzitet ot“Sv. Kiril i Metodij” Skopje (SSUKM) Organizacija na organizaciite na `enite na Makedonija - Skopje (OO@M) Sojuz na organizaciite na `enite vo RM - Skopje (SO@M) Sojuz na albanskata `ena vo Makedonija - Tetovo (SA@M) Sojuz na zdru`enijata na penzionerite na Makedonija - Skopje (SZPM)

^LENOVI NA SOVETOT
Mirko Spiroski - pretsedava~ Bukurie Bajrami Vasilka Bo`inovska Dejan Bojkovski Dime Velkovski Meto Jovanovski Andon Markovski Abdurauf Prusi Mu}ereme Rusi Samet Skenderi Daniela Stojanova Biljana Gerasimovska- Kitanovska Dilbera Kamberovska Aleksandar Mihajlovski Nata{a Gaber-Damjanovska \uner Ismail Nurie Kadriu Zoran Kostov Teuta Kra{nica-^u~kova Ivan Tulevski Muhamed To~i Dragi Kostadinovski Zejnula Fazliu Mihail Cekov \oko \orgeski Dim~e Mitreski

Organizacii so sovetodaven status vo MCMS od II kategorija: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Humanitarna organizacija “Homos” - Skopje (Homos) Emancipacija, solidarnost i ednakvost na `enite - Skopje (ESE) Romska organizacija na `enite na Makedonija “Daja” - Kumanovo (RO@M) Prva detska ambasada vo svetot “Me|a{i” - Skopje (Me|a{i) Humanitarno dobrotvorno zdru`enie na Romite “Phurt” - Del~evo (HDZR) Organizacija na `enite “Horizont” - Krivoga{tani (Horizont) Ekolo{ko dru{tvo “Zletovica” - Probi{tip (Zletovica) Ekolo{ko dru{tvo “Izgrev” - Sveti Nikole (Izgrev) Ekolo{ko dru{tvo “Vino`ito” - [tip (Vino`ito) Zdru`enie na samohranite majki - [tip (ZSM[) Sojuz na slepite vo RM - Skopje (SSRM) Organizacija na romskata mladina “Anglunipe” - Skopje (Anglunipe)

13

IZVR[NA KANCELARIJA NA MCMS
I z v r { e n d i r e k t o r
Sa{o Klekovski

Grupa za razvoj

Pavel Roman Papadimitrov Dim~e Mitreski Nikola Ikonomov Aleksandar Gumberovski Aco Ko~ovski Vladimir Lazovski Nahida Zekirova

Grupa za itna pomo{

Aleksandar Kr`alovski Aleksandar Stevanovski Tahir Nuhi \or|i Tane Krenar Kuka Kostadin Gramatikov Idriz Asanov Salih Alili Elisaveta Bejkova Sini{a Stojkoski Marjan Dimitrov Tetjana Lazarevska Joana Josifovska Emina Mahmutovi} Qup~o To{ev Afrodita Musliu Vasil Minovski Hamsi Behluli Lara Krsteva-I~o}aeva

G r u p a z a v r a b o t u v a w e

Na krajot na godinata MCMS vo sedi{teto vo Skopje ima{e 38 sorabotnici ili 36,8 ekvivalenti na polno rabotno vreme EPRV. Za vr{itel na dol`nosta rakovoditel na oddelenieto za vrabotuvawe e izbrana Tetjana Lazarevska, a za koordinator na itnite operacii e izbran Aleksandar Kr`alovski. Vo izminatiot period ima{e zna~itelni promeni vo sostavot na personalot: na petnaeset sorabotnici im prestanaa rabotnite odnosi; vraboteni ili privremeno anga`irani se trinaeset novi sorabotnici od koi {est (dva so nepolno rabotno vreme) na krajot na godinata s$ u{te bea vo MCMS; pet sorabotnika se vnatre{no preraspredeleni. Vo pretstavni{tvoto na MCMS vo Kosovo bea anga`irani sedum vraboteni od lokalnoto naselenie. Vo juni, poradi zavr{uvawe na aktivnosti na MCMS vo Kosovo, zatvoreno e pretstavni{tvoto vo \akovica. Za razvoj na personalot sprovedeni se obuki za pomladite sorabotnici preku skroeni kursevi i individualni obuki, i toa kurs za kancelarisko i arhivsko rabotewe i kurs za rakovodewe so proekten ciklus. Del od personalot u~estvuva{e na kursot za medijacija {to go sprovede “Mediation Network”, od Severna Irska, a {estmina od vrabotenite imaa mo`nost za idnividualna obuka na razli~ni temi. MCMS vospostavi Fond za potrebite od domuvawe i drugi potrebi za sorabotnicite na MCMS. So fondot se obezbeduvaat povolni zaemi za domuvawe i drugi potrebi na sorabotnici. Prviot konkurs e objaven vo dekemvri 2000 godina, a prvite zaemi se odobreni vo fevruari 2001 godina.

PERSONAL

G r u p a z a g r a | a n s k o o p { t e s t v o
Sun~ica Sazdovska Liljana Al~eva-Jovanovska Valentina ^i~eva Fatmir Biti}i Florent Bajrami Neda Maleska-Sa~maroska Kalin Babu{ku Ku{trim Hoxa Lazar Nedanoski Emina Nuredinovska Gramoz [abani Gonce Jakovleska Marijana Ivanova Daniel Medaroski Jane Stefanov Darko Dimitrovski Aneta Trajkovska Suzan [akir Daniela Stojanovska Biljana Vu~urevi}

Vo april, vo sorabotka so NCA, be{e podgotvena prijava za ednogodi{na poddr{ka na programata za Jaknewe na NVO. Prijavata e odobrena od norve{kata vlada. Delumno be{e odobrena prijavata za finansiska poddr{ka od Kanadskata me|unarodna agencija za razvoj SIDA (CIDA) za postkonfliktna poddr{ka, koja se ostvaruva{e preku UNHCR i pretstavuva{e osnova za zapo~nuvawe na programata Vra}awe na raselenite lica. Za programata Postkrizna rehabilitacija na Kosovo obezbedeni se sredstva za del od aktivnostite (polovina od planot) niz sistemot na ACT (ACT). MCMS vo juni podgotvi, a vo juli, preku ACT internacional isprati apel za Poddr{ka za vnatre{no raselenite lica EUMC11 (oznaka na MCMS za Makedonska kriza – MKK). Apelot ima zna~itelen procent na pokrivawe. Sklu~en e dogovor so ICCO (ICCO) za poddr{ka vo periodot 2001-2003 godina, a EED (EED) odobri dvegodi{ana poddr{ka (2001-2002) za PJN i za GOZ.

MOBILIZACIJA NA FONDOVI

SORABOTKA

G r u p a z a i n f o r m a c i i

A d m i n i s t r a t i v n a g r u p a
Aleksandar Bu`arovski Milka Bo`inovska-Miova Aleksandar Stamboliev Mirjana Kunovska Danilo Mitov Vesna Bogdanovska Silvana Risteska

MCMS go prodol`i ritamot na sorabotka so Svetskiot sovet na crkvite (SSC) i Konzorciumot za Makedonija,so ACT internacional (ACT International), a ostvareni se posebni kontakti so Paktot za stabilnost. Izvr{nata grupa na Konzorciumot za Makedonija ja odr`a svojata ~etvrta i petta sredba vo maj i vo noemvri vo Skopje. Na ~etvrtata sredba u~estvuvaa ICCO (ICCO), DCA (DCA), EZE (EZE), CAID (CAID), HEKS (HEKS) i MCMS. Na pettata sredba u~estvuvaa istite agencii bez EED i HEKS. Ostvareni se i pove}e bilateralni sredbi. MCMS e vklu~en vo Ekumenskoto partnerstvo za Jugoisto~na Evropa na SSC. MCMS go prodol`i ritamot na sorabotka so ACT international i ~lenkite, posebno vo koordinacija na aktivnostite vo Kosovo i po{iroko na Balkanot. Pretstavnik na MCMS u~estvuva{e vo rabotata na Grupata za demokratizacija i ~ovekovi prava na Paktot za stabilnost vo maj, vo Kraw, Slovenija. MCMS go poddr`a vospostavuvaweto humanitarna koordinacija, kako na nivo na NVO, taka i na nacionalno nivo, i u~estvuva vo niv. Posebno e dobra sorabotkata so UNHCR i Koordinativnoto telo za spravuvawe so krizi.

ODNOSI SO JAVNOSTA

14

Od januari 2001 godina MCMS go izdava MCMS Biltenot sekoj mesec na ~etiri stranici, namesto sekoj vtor mesec na {est stranici. Publikacijata sega se pe~ati vo boja vo 1.100 primeroci, dodeka istoto izdanie na angliski jazik (MCIC Bulletin) se pe~ati vo 300 primeroci. Godi{niot izve{taj za 2000 godina be{e izdaden vo po~etokot na oktomvri 2001 godina. Vo odnos na prethodnata godina be{e racionaliziran brojot na stranici. Vo pogled na kontaktite so mediumite bea ostvareni vkupno 156 nastapi vo doma{nite i stranskite mediumi, od koi 33 vo elektronskite mediumi, a 123 vo pe~atenite mediumi.

15

finansiski izve[taj 2001

OdgOvOrnOst za pOdgOtOvka na finansiskiOt izve[taj

Izvr{niot direktor e obvrzan so aktite na MCMS (~len 45 od Pravilnikot za finansisko rabotewe, del. broj 01–54/1-1997 i ~len 23 od Pravilnikot za vodewe smetkovodstvo, del. broj 01-108/2-1995), da go podgotvi Finansiskiot izve{taj koj dava objektiven i realen pregled na sostojbata na rabotite na MCMS na krajot na sekoja finansiska godina. Toj e isto taka odgovoren za vnatre{nata finansiska kontrola, za ~uvawe na sredstvata na MCMS i za prevencija i otkrivawe na zloupotrebata i drugite neregularnosti. Vo podgotovkata na ovoj finansiski izve{taj, Izvr{niot direktor ima osigureno deka e upotrebuvana i postojano primenuvana soodvetna smetkovodstvena politika, deka se sledeni primenlivite smetkovodstveni standardi i deka se napraveni razumni i umni sudovi.

Sa{o Klekovski Izvr{en direktor

izvOri na pOddr[ka na MCMs

ACT/NL 11.7% CAFOD 1% ACT/DCA 10.20% ACT/PCUSA 1.60% NCA 2.40% PHARE P . 2.40% DFID 1.60% HEKS 0.60%

EED 10.8% VRL 15.20% DCA 15%

GOZ 2%

PJN 6.70%

GPH 1.20% MRI 0.50% VSZ 20.60%

TKS 2.20% DRUGO 2.30% ECHO/DCA 2.60% UNHCR 9.10% HLS 0.60% ACT/LWR 0.80% ICCO 18% ACT/CAID 0.70% ACT/DW 8.60% MKK 21.70% PKK 15.20% OZI 1.80% POR 0.90% MRFP 3% J@Z 1.50% Drugi programi 7.10%

MGK 0.40%

16

kOnsOLidiran BiLans na sOstOjBata na den 31 dekeMvri 2001
Opis a. sredstva Postojani sredstva Osnovni sredstva Nematerijalni vlo`uvawa Fond za domuvawe Nepokrieni rashodi Vkupno postojani sredstva Obrtni sredstva Pari~ni sredstva Zalihi Avansi Pobaruvawa od kupuva~ite Kratkoro~ni finansiski pobaruvawa Drugi kratkoro~ni pobaruvawa Ostanati pobaruvawa Vkupno obrtni sredstva Aktivni vremenski razgrani~uvawa Vkupno aktivni vremenski razgrani~. vkUpnO sredstva B. OBvrski Kratkoro~ni obvrski Obvrski sprema dobavuva~ite Drugi kratkoro~ni obvrski Vkupno kratkoro~ni obvrski Pasivni vremenski razgrani~uvawa Odnapred pristignati donacii Vkupno pasivni vremenski razgrani~. vkUpnO OBvrski Fondovi i rezervi Fondovi Vkupno fondovi i rezervi

(iznosite se vo iljadi makedonski denari - MKD, 100 DEM = 3116.86 MKD)

Zab. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2001 30,690 350 3,006 34,046 87,578 1,337 1,295 791 6,579 725 7,968 106,274 1,064 1,064 141,384 15,755 3,030 18,785 10,205 37,457 47,662 66,447

2000 41,672 350 15,481 57,503 54,762 1,155 3,485 1,981 4,647 539 9,192 75,761 1,051 1,051 134,315 21,815 9,100 30,915 65,979 65,979 96,894 37,421 37,421

14 15 16 17

18

74,937 74,937

kOnsOLidiran BiLans na prihOdite i rashOdite za periOdOt zavr[en na 31 dekeMvri 2001
(iznosite se vo iljadi makedonski denari - MKD, 100 DEM = 3116.86 MKD)
Opis a. prihOdi Donacii i grantovi Konzorcium za Makedonija Christian Aid, CAID DanchurchAid, DCA Evangelische Zentraslstelle fur Entwicklungshilfe, EED Uniting Churches of Netherlands, UCN Swiss Interchurch Aid, HEKS Interchurch Org. for Development Cooperation, ICCO World Council of Churches, WCC Vkupno Konzorcium za Makedonija Action by Churches Together, ACT (ACT) ACT Netherlands, ACT NL Anglican Church of Canada, ACT/ACC Christian Aid, CAID & ACT/CAID The Catholic Agency for Overseas Development, CAFOD DanChurchAid, ACT/DCA Dutch Interchurch Aid, ACT/DIA & ACT/DIA Diakonisches Werk, DW & ACT/DW Interchurch Org. for Development Cooperation, ACT/ICCO United Churches of Netherlands, ACT/UCN Diakonie Austria, DA & ACT/DA Swiss Interchurch Aid, HEKS & ACT/HEKS Lutheran World Relief, ACT/LWR Lutheran World Federation, LWF Norwegian Church Aid, NCA & ACT/NCA Presbyterian Disaster Assistance, ACT/PCUSA Regional Environmental Center, REC Disciples of Christ: Week of Compasion, ACT/DoC:WoC Wider Church Ministries, ACT/UCCUSA Vkupno ACT Drugi partneri Norwegian Church Aid, NCA Humanitarian Logistic Service, HLS European Human Rights Foundation, EHRF International Center for Non-Profit Law, ICNL Catholic Relief Services, CRS Ostanati Vkupno drugi partneri Vladini i me|uvladini organizacii UN High Commission for Refugees, UNHCR PHARE Partnership Programme GGCC PHARE LIEN Programme / CAID ECHO / DCA DFID Vkupno vladini i me|uvladini org. Vkupno donacii i grantovi Kamati 20 Pozitivni kursni razliki Vonredni prihodi Sopstveni prihodi vkUpnO prihOdi Zab. 19 0 30,324 21,813 0 1,190 36,215 348 89,890 23,607 216 1,445 1,987 20,593 0 17,520 0 0 0 0 1,655 0 790 3,317 252 411 332 72,124 4,801 1,299 670 128 714 514 8,127 18,512 4,824 259 5,276 3,215 32,086 202,228 784 2,490 14,571 6,510 226,583 1,295 6,698 15,535 925 0 22,658 28 47,138 4,689 0 27,751 0 931 12,150 65,972 159,359 23,705 16,554 2,379 18,876 2,455 12,946 1,692 299 0 0 352,022 9,310 1,041 0 0 0 768 11,119 2,895 2,672 4,275 10,521 0 20,363 430,642 1,757 6,274 45,045 7,108 490,826

2001

2000

21 22 23

17

Opis B. rashOdi 1. Klasifikacija po kategorii Dobrotvorni rashodi Vodosnabduvawe i sanitacija na zaednicite (VSZ) Osposobuvawe na zaednicite i instituciite (OZI) Mali razvojni inicijativi (MRI) Primeneto obrazovanie za mladite Romi (POR) Guldbergov plan za hendikepirani (GPH) Jaknewe na NVO (PJN) Jaknewe na `enskite NVO za zdravs. edukacija (J@Z) Gradewe na odnosite vo zaednicite (GOZ) Makedonska kriza (MKK) Vra}awe na raselenite lica (VRL) Postkrizna rehabilitacija na Kosovo (PKK) Tranzicija vo Kosovo (TKS) Mre`a za gradewe kapacitet (MGK) Drugi programi (PRM, O@K, GJA i GOD) * Vkupno dobrotvorni rashodi Nabavna vrednost Vkupno nabavna vrednost Operativni rashodi Informacii i publikacii Operativni rashodi Vkupno operativni rashodi Otpis na pobaruvawa Vkupno otpis na pobaruvawa vkUpnO rashOdi 2. Funkcionalna klasifikacija Vodosnabduvawe i sanitacija na zaednicite (VSZ) Osposobuvawe na zaednicite i instituciite (OZI) Mali razvojni inicijativi (MRI) Primeneto obrazovanie za mladite Romi (POR) Guldbergov plan za hendikepirani (GPH) Makedonska razvojna fondacija za pretprijatija (MRFP) Jaknewe na NVO (PJN) Jaknewe na `enskite NVO za zdravs. edukacija (J@Z) Gradewe na odnosite vo zaednicite (GOZ) Makedonska kriza (MKK) Vra}awe na raselenite lica (VRL) Postkrizna rehabilitacija na Kosovo (PKK) Tranzicija vo Kosovo (TKS) Mre`a za gradewe kapacitet (MGK) Drugi programi (PRM, O@K, GJA i GOD) Namaleni tro{oci od prihodi za CAFU i INFO vkUpnO rashOdi

Zab.

2001

2000

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

29,852 1,785 625 93 1,816 5,835 726 1,523 29,740 22,054 18,438 2,707 210 1,272 116,675 412 412 1,272 54,752 56,024 0 0 173,111 35,640 3,181 869 1,546 2,060 5,219 11,670 2,528 3,534 37,652 26,311 26,281 3,794 477 4,039 8,308 173,111

36,498 0 0 0 0 20,673 8,270 0 0 0 0 0 0 203,385 305,366 1,834 1,834 1,274 68,266 69,540 9,623 9,623 386,363

BiLans

53,472

104,463

Lista na kUrsnite rati za Mkd na 31 dekeMvri 2001 gOdina: Zemja Evropska unija Germanija Holandija V. Britanija SAD Valuta EUR DM NLG GBP 1 100 100 1 USD 2001 60.9606 3116.8674 2766.2703 100.0996 1 2000 3108.0324 2758.4291 97.4008 69.0929 1999 3099.3136 2750.6910 97.5025 65.3281

60.3397

fOndOvi i rezervi Konto Opis Sostojba na 1 januari Vi{ok na prihodi vo tekovniot period Sostojba na 31 dekemvri 2001 37,421 37,516 74,937 2000 37,372 0 37,421

Fondovite se restriktirani i nerestriktirani, pri {to za sekoja programa se vodi poseben fond. Vo programskite fondovi odvoeno se klasificiraat sredstvata za grantovi i obnovlivite fondovi. Poseben fond se osnovnite sredstva.

18

Konto

Opis Restriktirani VSZ OZI MRI POR GPH OZO MRFP PSS PJN,DIO J@Z P^P CKS GOZ PRM MKK VRL PKK TKS MGK O@K OPA Obnovlivi fondovi Fond za domuvawe Fond za nagradi GJA i GOD Vkupno Nerestriktirani Tekovni progr. rezervi Informacii Administrativen fond Osnovni sredstva Vkupno Revalorizaciona rezerva VKUPNO Fondovi i rezervi Nepokrieni rashodi

31.12.2000 0 0 0 0 0 (1,380,000) (93,681) (247,072) (18,556,769) (3,248,860) (667,000) (8,140,000) 0 (5,888,997) 0 0 0 0 0 19,792,682 117,139 14,021,817 0 0 474,766 (4,290,741) 8,202,511 0 4,825,461 333,930 14,078,985 22,615,426 3,615,204 21,939,889 37,421,242 15,481,352

Prihodi 35,749,780 3,316,000 900,000 2,021,300 2,195,545 853,667 4,698,261 247,072 30,850,538 4,823,727 0 7,951,946 4,586,988 7,423,343 42,066,808 24,820,105 25,782,244 3,250,000 4,260,732 9,985,995 0 0 0 (474,766) 216,258,817 2,015,526 (4,825,461) 3,483,019 0 10,324,005 0 226,582,822

Rashodi (35,640,260) (3,181,337) (869,098) (1,546,036) (2,060,157) 0 (5,219,072) 0 (11,670,412) (2,528,108) 0 0 (3,534,340) (641,000) (37,651,672) (26,310,854) (26,280,737) (3,794,338) (477,482) (2,922,891) 0 0 0 3,525,234 (164,802,560) 0 0 (3,483,019) 0 (8,308,480) 0 (173,111,040)

Interfond 0 0 0 117,139 0 526,333 0 0 0 0 667,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (117,139) (13,000,000) 9,000,000 3,525,234 718,567 (1,193,333) 0 0 0 (1,193,333) 0 (474,766)

31.12.2001 109,520 134,663 30,902 592,403 135,388 0 (614,492) 0 623,357 (953,241) 0 (188,054) 1,052,648 893,346 4,415,135 (1,490,749) (498,493) (544,338) 3,783,250 26,855,786 0 1,021,817 9,000,000 47,884,083 9,024,704 333,930 14,078,985 23,437,619 3,615,204 74,936,905 74,936,905 0

Operativni rashOdi

Vk. Personal Izvr{. direktor 1,202,701 Razvoj 3,922,701 Vrabotuvawe 2,304,795 Gra|ansko op{t. 4,310,805 Informacii 2,373,279 Me|unarodni pr. 4,502,947 Itna pomo{ 1,121,704 Admin./finan. 2,567,070 Konsultantski usl. 3,095,618 Dnevni tro{oci 67,165 Transport 8,550,727 Komunikacii 2,998,946 Upravuvawe 480,198 Me|unarodna sorab. 2,193,178 Stru~no osposobuv. 912,180 Kancelariski usl. 4,547,690 Imot 3,567,385 Drugi tro{oci 4,663,723 Finansiski uslugi 1,368,841 VKUPNO 54,751,656 [%]

%

VSZ

OZI

MRI

POR

GPH

MRFP

PJN

J@Z

GOZ

MKK

VRL

PKK

TKS

MGK

Drugi

INFO

CAFU

0 0 0 0 0 240,540 0 110,135 60,135 250,675 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2 2,042,255 729,377 145,876 904,673 100,520 0 0 0 0 0 2,304,795 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 37,200 0 0 0 111,600 2,118,803 582,281 968,266 492,655 0 0 0 7.9 0 0 0 0 0 0 210,227 276,569 0 0 0 0 0 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,741,956 0 2,719,488 41,500 8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311,507 810,197 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 0 107,100 0 0 0 0 0 4.7 0 0 0 0 0 15,334 558,002 0 0 34.118 192,708 295,369 0 5.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 693,736 745,530 120,067 116,145 1,395,323 910,334 793,043 0 16 784,770 235,429 17,262 161,661 9,463 78,865 7,097 234,951 211,540 42,587 85,175 505,715 217,836 349,072 0 5.5 266,090 119,415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 42,364 0 0 0 55,742 370,793 103,707 600 483,673 78,180 4.0 0 0 41,559 0 149,500 139,192 31,385 67,760 100,505 0 0 0 1.7 105,230 70,826 0 0 53,229 0 634,911 905,363 267,872 26,183 313,375 142,948 257,097 0 8.3 8,300 69,181 6,223 149,434 146,668 37,356 74,715 181,260 212,806 1,348,321 710,426 6.5 152,202 52,577 70,086 140,171 28,034 42,051 350,428 280,342 0 42,051 8.5 350,428 42,051 14,017 14,017 14,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,589 0 2.5 3,771,801 1,216,049 194,918 1,365,549 127,857 4,604,887 5,175,496 1,659,128 1,811,223 5,781,227 2,767,771 6,355,652872,157 6.9 2.2 0.4 2.5 0.2 8.4 9.5 3.0 3.3 10.6 5.1 11.6 1.6

60,135 0 0 481,081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,886,483 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,459,970 64,350 0 0 1,935,737 0 0 0 67,165 0 0 980,117 1,597,250 0 0 299,384 571,756 0 0 0 480,198 101,960 0 0 956,159 0 0 133,882 143,167 0 0 59,667 1,816,219 0 0 193,713 224,203 14,017 2,673,871 0 588,142 0 0 0 1,259,252 240,462 2,673,8713,553,30612,580,294 0.4 4.9 6.5 23.0

indirektni rashOdi

Indirektnite rashodi gi so~inuvaat rashodite za informacii i CAFU. Indirektnite rashodi se pokrieni so prihodite ostvareni za taa namena i so presmetkata na procentualen tro{ok na prihodite od donaciite i grantovite raspredeleni za soodvetnite programi.
Opis na rashodi Informacii CAFU VKUPNO Oper. 3,553,306 12,580,294 16,133,600 Dir. 1,272,155 1,272,155 - Prih. 4,825,461 3,483,019 8,308,480 Vkupno 0 9,097,276 9,097,276

19

vkUpnO rashOdi pO prOgraMi
Opis Vkupno % VSZ OZI MRI POR GPH MRFP PJN J@Z GOZ MKK VRL PKK TKS MGK Drugi Direktni ras. Grant/nab.vred. 117,087,237 Operat.tro{. Vkupno (%) Indirektni ras. VKUPNO 9,097,276 167,802,560 38,618,048 155,705,285 71 29,851,656 1,785,263 625,000 23 6 93,000 1,815,720 318,850 5,834,513 725,920 1,523,116 29,739,821 22,054,210 18,437,916 1,811,223 2.20 200,001 5,781,227 23.42 2,130,625 2,767,771 16.37 1,488,873 6,355,652 16.35 1,487,169 2,707,467 872,157 3,579,624 2.36 214,713 3,794,338 210,000 240,462 450,462 0.30 27,020 477,482

1,364,786 2,673,871 4,038,657 0.00 0 4,038,657

3,771,801 1,216,049 194,918 1,365,549 22.17 2,016,804 1.98 180,025 0.54 49,180 0.96 87,487

127,857 4,604,887 1.28 116,580 3.25 295,336

5,175,496 1,659,128 7.26 660,403 1.57 143,060

94 33,623,457 3,001,312 819,918 1,458,549

1,943,577 4,923,737 11,010,009 2,385,048

3,334,339 35,521,047 24,821,981 24,793,568

35,640,260 3,181,337 869,098 1,546,036

2,060,157 5,219,072 11,670,412 2,528,108

3,534,340 37,651,672 26,310,854 26,280,737

raspredeLBa na prihOdite vO 2001 gOdina
Donator DCA EED HEKS ICCO WCC ACT/ACT NL ACT/ACC ACT/CAID ACT/CAFOD ACT/DCA ACT/LWR ACT/NCA ACT/PCUSA ACT/REC ACT/DoC:WoC ACT/WCMUSA NCA HLS EHRF ICNL CRS Ostanati UNHCR PHARE/CAID PHARE/GGCC ECHO/DCA DFID Kamati Kursni raz. Vonredni Sopstveni VKUPNO Vk. % VSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,985,780 0 15.78 OZI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.46 MRI POR GPH MRFP PJN J@Z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.13 GOZ 518,834 0 203,494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.02 MKK 4,070,044 0 1,190,163 0 348,418 9,869,701 216,088 1,445,363 1,986,641 8,585,554 7,850,285 1,654,604 790,120 3,316,727 0 411,409 331,691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,066,808 18.57 VRL 1,393,426 0 0 400,005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,298,922 0 0 0 0 18,512,460 0 0 0 3,215,292 0 0 0 0 10.95 PKK 313,907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.38 TKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.43 MGK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,260,732 1.88 Drugi Info CAFU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173,600 0 0 0 0 0 0 783,705 30,323,678 13.4 21,813,323 1,190,163 348,418 216,088 1,445,363 1,986,641 20,592,680 1,654,604 790,120 3,316,727 251,954 411,409 331,691 4,801,353 1,298,922 670,165 128,425 714,200 514,267 18,512,460 4,823,727 258,638 5,276,238 3,215,292 783,705 2,490,292 14,570,845 6,509,702 226,582,822 0.5 0.2 0.1 0.6 0.9 9.1 7.7 0.7 0.3 1.5 0.1 0.2 0.1 2.1 0.6 0.3 0.1 0.3 0.2 8.2 2.1 0.1 2.3 1.4 0.3 1.1 6.4 2.9 100 % 0 2,021,300 2,195,545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900,000 0.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,768,456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,566 0 0 0 0 0 2,368,663 0 1,776,569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,801,353 0 670,165 128,425 540,600 514,267 0 0 0 0 0 0 1,880,830 401,211 13.62 853,667 1,188,499 0 0 0 276,445 0 0 0 0 0 0 0 251,954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247,072 0 0 0 524,676 11.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.6 12,964,000 2,616,000

0 3,864,660

36,214,825 16.0 19,800,000 23,607,357 10.4

700,000 900,000

0 3,250,000 4,260,732 1,287,063 3,636,962

0 13,461,211

0 12,007,126

DW & ACT/DW 17,519,553

0 9,669,268

0 4,823,727

0 5,276,238

0 2,490,292 0 1,628,594 0 2.13 897,120 2.64

0 8,075,641

0 4,686,695 0.97 2.07

35,749,780 3,316,000

2,021,300 2,195,545 4,698,261 30,850,538 4,823,727 4,586,988

24,820,105 25,782,244 3,250,000

26,462,024 4,825,461 5,973,310

20

pregLed na prOekti vo 2001 godina
Vodosnabduvawe i sanitacija na zaednicite (VSZ)
Broj VSZ 101 VSZ 102 VSZ 103 VSZ 104 VSZ 105 VSZ 106 VSZ 107 VSZ 108 VSZ 109 VSZ 110 VSZ 111 VSZ 112 VSZ 114 VSZ 115 VSZ 116 Ime Vodosnab. na selo Strnovac Vodosnab. na selo Crveni Bregovi Vodosnab. na selo Mogila Vodosnab. na selo Gorni Balvan Vodosnab. na selo Palikura Vodosnab. na selo Ska~kovce Vodosnab. na selo Agino Selo Vodosnab. na selo Vata{a Vodosnab. na selo Bel~e Vodosnab. na selo Novo Lagovo Vodosnab. na selo Trebino Vodosnab. na selo Sirkovo Vodosnab. na selo Prisojnica Vodosnab. na selo Pe{talevo Vodosnab. na selo Sekirci Lokacija Celna grupa Aktivnost Izgradba na nov vodovod Dogradba na nov vodovod Dogradba na nov vodovod Izgradba na nov vodovod Rekonstrukcija na vodovod Izgradba na nov vodovod Doradba na nov vodovod Rekonstrukcija na vodovod Dogradba na star vodovod Izgradba na nov vodovod Dogradba na nov vodovod Dogradba na star vodovod Dogradba na nov vodovod Dogradba na nov vodovod Dogradba na nov vodovod Period Maj - noe. 2001 Maj - juli 2001 Avg. - noe. 2001 Avg. - noe. 2001 Avg. - noe. 2001 Sep. - dek. 2001 Sep. - dek. 2001 Sep. - mart 2002 Sep. - mart 2002 Okt. - mart 2002 Okt. - fev. 2002 Okt. - dek. 2001 Noe. - maj 2002 Noe. - mart 2002 Noe. - mart 2002 Realizator MCMS i selski odbor MCMS, selski odbor i SO MCMS i SO MCMS, selski odbor i SO MCMS, selski odbor i SO MCMS i selski odbor MCMS i selski odbor MCMS, selski odbor i SO MCMS, selski odbor i SO MCMS, selski odbor i SO MCMS i selski odbor MCMS, selski odbor i SO MCMS i selski odbor MCMS, selski odbor i SO MCMS, selski odbor i SO Buxet (MKD) 6,679,478 MCMS 2,279,478 1,448,440 MCMS 328,440 5,469,874 MCMS 2,669,874 3,728,108 MCMS 1,844,808 1,573,522 MCMS 977,522 3,641,030 MCMS 2,441,030 6,490,504 MCMS 4,540,504 3,572,650 MCMS 2,050,000 1,460,000 MCMS 860,000 3,100,000 MCMS 1,800,000 3,597,570 MCMS 1,750,000 3,500,000 MCMS 2,150,000 9,400,000 MCMS 3,100,000 2,500,000 MCMS 1,500,000 2,360,000 MCMS 1,560,000 Status Zavr{en Zavr{en Zavr{en Zavr{en Zavr{en Zavr{en Zavr{en Vo tek Vo tek Vo tek Vo tek Vo tek Vo tek Vo tek Vo tek

vOdOsnaBdUvaWe i sanitaCija

s.Strnovac, op{. St. Nagori~ani 360 selani s.Crv. Bregovi op{. Negotino 156 selani s.Mogila, op{.Mogila 1755 selani s.Gorni Balvan op{. Karbinci 98 selani s.Palikura, op{. Rosoman 204 selani s.Ska~kovce, op{. Ora{ac 371 selani s.Agino Selo, op{. Kumanovo 1200 selani s.Vata{a, op{. Kavadarci 3500 selani s.Bel~e, op{. Demir Hisar 280 selani s.Novo Lagovo, op{. Prilep 275 selani s.Trebino, op{. Makedon. Brod 264 selani s.Sirkovo, op{. Rosoman 707 selani s.Prisojnica, op{. Rostu{e 420 selani s.Pe{talevo, op{. Dolneni 483 selani s.Sekirci, op{. Dolneni 310 selani

Osposobuvawe na zaed. i instit. (OZI)
Broj Ime Lokacija Celna grupa 371 selani 450 selani Institucija op{. Rosoman MCMS i JP 70 selani Zaed. i inst. Zaed. i inst. Zaed. Zaed. i inst. Nacionalno Aktivnost Period Realizator Buxet (MKD) 64,000 96,283 310,000 Noe. - dek. 2001 op{. Kratovo OZI 106 70,200 19,082 95,000 35,500 335,000 Sep. - noe. 2001 Status Zavr{en Zavr{en Zavr{en MCMS i Institucija Tehni~ka Zavr{en Zavr{en Vo tek Vo tek Vo tek MCMS OZI 101 Tehni~ka pomo{ za selo Ska~kovce s.Ska~kovce, op{. Ora{ac OZI 102 Tehni~ka pomo{ za selo G. Koli~ani s.Gor.Koli~ani, op{. Studeni~. OZI 103 Tehni~ka pomo{ za JKP Pla~kovicaop{. Karbinci OZI 104 Tehni~ka pomo{ za JPKD Rosoman JP 310,000 Zavr{en Nabavkanatehn.ikancel.oprema Noe. - dek. 2001 pomo{ za Van~o Prke n.Van~o Prke, op{. Karbinci OZI 201 Obuka na zaed.te za IRPC Nacionalno OZI 202 Obuka na zaed.te za RPC 2 i 3 Nacionalno OZI 203 Soveti za zaed.te Nacionalno OZI 301 Promocija na programi Nacionalno OZI 302 Kako do finans. pomo{ za vodosnabd. i sanitac. Izgotv. tehni~. dokument. Avg. - sep. 2001 MCMS Izgotv. tehni~. dokument. Okt. 2001 MCMS Nabavka na tehn. i kancel. oprema Noe. - dek. 2001 MCMS i JP Institucija Nabavka na tehn. i kancel. oprema OZI 105 Tehni~ka pomo{ za JPKU Kratovo 310,000 Zavr{en Izgotv. tehni~. dokument. Dek. 2001 MCMS Obuka Noe. - dek. 2001 MCMS Obuka Dek. 2001 MCMS Obuka i soveti 2001 MCMS Pe~at na liflet i promot. nastan Sep. - dek. 2001 MCMS Zaed. i inst. Izrabotka i distrib. na bro{ura

Fond za mali razvojni inicijativi (MRI)
Broj Ime Lokacija Celna grupa 4964 selani MRI 102 Aktivnost Period Realizator Buxet (MKD) MCMS i SO 1700 selani Status 455,000 Izgradba na MRI 101 Obu~en centar za kompjuteri vo Mogila s.Mogila, op{. Mogila 315,000 Zavr{en Nabav. na tehn. i kancelar. oprema Sep. - noe. 2001 Rekreativen park s.Bardovci, op{. Karpo{

Broj POR 101

Ime

Lokacija

Primeneto obrazovanie za mladite Romi (POR)
Celna grupa Aktivnost Period NVO Info. sredbi i pe~atewe letoci Okt.-dek. 2001

Realizator

Buxet (MKD) 93,000

Status Vo tek

Objavuvawe i promovirawe na POR Makedonija

MCMS

Broj

Ime

Lokacija

Guldbergov plan za hendikepirani (GPH)
Celna grupa Aktivnost Period ^l.naZIPSkopje Obuka Debar Hendik.iinval.lica Vo tek Dek. -mart 2002 Hendik.iinval.lica GPH 105 S$ za decata i Zd. na gluvi Skopje Lica so autizam GPH 107 MCMS i CPLMH “Poraka”

Realizator

Buxet (MKD)

Status Vo tek MCMS i Ko~ani Vo tek MCMS i ^l.na“S$za MCMS i Hendikep.

GPH 101 Obuka za Zdru`. na invalid. penzioneri Skopje GPH 102 Biblioteka za Klubot za hendikepirani HDZR “Mese~ina” 246,400 Mladi inval. lica Obuka za rabota na kompjuteri GPH 104 Samo eden `ivot Skopje Polio plus 180,000 Vo tek decata” Obuka Dek. -jan. 2002 GPH 106 Prava na licata so autizam vo RM MNZA 200,000 MCMS 140,000 Vo tek lica Nabavka na oprema Dek. -jan. 2002

Dek. -mart 2002 MCMS, ITZ i ZIP 335,400 Opremuvawe na biblioteka Dek. -jan. 2002 GPH 103 Edukacijanainv.licazarabotanakompjuteri MCMS i Zdr. na telesno inv. lica 300,000 Nabavka na tehni~ka oprema Dek. -fev. 2002 Obukazasovladuvawenamak.znakovenjazik Skopje 97,030 MCMS 67,920 Vo tek Pe~atewe bro{ura Dek. -maj 2002 Koj e hendikepiran Ko~ani 200,000 MCMS 140,000 Vo tek

Postkrizna rehabilitacija na Makedonija (PRM)
Broj Ime Lokacija Celna grupa Op{ta Aktivnost Informacii Period Dek. 2001 Realizator MCMS Buxet (MKD) 641,000 Status Vo tek PRM 101 Kosovo-dilemite na edna katastrofa Makedonija i Kosovo, SRJ

vraBOtUvaWe i generiraWe prihOdi Makedonska razvojna fondacija za pretprijatija (MRFP)
Broj MRFP Ime Rakovodewe so MRFP i PMMP Lokacija Zapadna i cent. Maked. Celna grupa Mali pret., farmeri Aktivnost Period Realizator Januari - juni Buxet (MKD) 2001 MCMS 2,986,841 Status Vo sproved. Finansiski i nefinansis. uslugi

21

gra\anskO Op[testvO Jaknewe na nevladinite organizacii (PJN)
Broj PJN 101 PJN 102 PJN 103 PJN 104 PJN105 PJN 106 PJN 107 PJN 108 PJN 109 PJN 110 PJN 301 PJN 401 PJN 402 Ime Lokacija Celna grupa ^l. na zdr. na gra|ani Rak. na zem. zdru`enija ^l. na zdr. na gra|ani ^l. na lok. NVO Volonteri vo NVO Aktivistki na @RS ^l. na zdr. na gra|ani ^l. na zdr. na gra|ani ^l. na zdr. na gra|ani Volonteri na Me|a{i lok. i regio. NVO Zdr. na gra. i fondacii NVO, biz. i vladin sek. Aktivnost Obuka Skroena obuka Obuka Skroena obuka Obuka niz rabota Skroena obuka Obuka Skroena obuka Obuka Skroena obuka finansiska pod. Zastapuvawe i lobirawe Sobir Period Januari - mart 2001 Januari - mart 2001 Maj - juni 2001 Juni 2001 Juli 2001 -dekemvri 2002 Oktomvri - noemvri 2001 Avgust-oktomvri 2001 Oktomvri-dekemvri 2001 Noemvri-dekemvri 2001 Noemvri-dekemvri 2001 Septemvri 2001 - noemvri 2002 Juni - noemvri 2001 Oktomvri 2001 Realizator MCMS MRFP MCMS , MCMS MCMS, ^ESVI MCMS MCMS, ESE MCMS MCMS MCMS MCMS MCMS MCMS MCMS, CRS i ITZ Buxet (MKD) Status 60,656 0 222,363 950 60,000 13,915 211,885 0 290,351 33,279 2,093,500 10,998 1,899,788 Zavr{en Zavr{en Zavr{en Zavr{en Vo spro. Zavr{en Zavr{en Zavr{en Zavr{en Zavr{en Vo spro. Zavr{en Zavr{en Redovna obuka za kanc. i arh. rab. Skopje Skroena obuka za zemjod. zdru`enija Nacionalno Redovna obuka za RPC Ohrid Obuka za CESVI Skopje Obuka niz rabota Skopje Obuka za ESE Skopje Redovna obuka za IR /OJ Ohrid RPC za zemjodelski zdru`enija Skopje, Bitola Redovna obuka za RP Bitola Skroena obuka za Me|a{i Skopje Mikroproektno finan. za NVO Republika Maked. Devizno rabotewe na NVO Skopje, Maked. NVO Saem Skopje, Maked.

Gradewe na odnosi vo zaednicite (GOZ)
Broj GOZ 101 GOZ 102 Ime Redovna obuka za medijacija Menuvame lenta Lokacija Bitola, Skopje Skopje Celna grupa Aktivisti na NVO Mladi Aktivnost Obuka Kampawa Period Noemvri -dekemvri 2001 Januari - mart 2002 Realizator MCMS, MNNI, loka. NVO MCMS, Balans, Movens Buxet (MKD) Status 1,163,116 Zavr{en 360,000 Vospro.

Jaknewe na `enskite organizacii za zdravstvena za{tita (J@Z)
Broj J@Z 101 J@Z 102 Ime Lokacija Celna grupa ^len. na lokal. NVO Proekten tim na J@Z Aktivnost Skroena obuka Obuka i studiski poseti Period Realizator MCMS, Star, ESE MCMS,CAID Buxet (MKD) 9,383 716,537 Status Zavr. Vo tek Obuka za rodovi odnosi i razv.oj Skopje Studiski poseti i obuki Me|unarodni Maj - juni 2001 Maj - dekemvri 2001

Me\UnarOdni prOgraMi Post-krizna rehabilitacija na Kosovo (PKK)
Broj PKK 201 PKK 202 Ime Lokacija Celna grupa Aktivnost Period Realizator MCMS, lok.strukt. MCMS, lok.strukt. i NVO Buxet (MKD) 0,931,636 7,444,985 Status Zavr{en Zavr{en Obezbed. sto~na hrana Jugozap. Kosovo, SRJ Begalci, malc. grupi Pomo{ za zemjode. vo [trpce Op{tina [trpce, SRJ Begalci, sem. doma}. Osnovna pomo{, zemjod. April - juni 2001 Osnov. pomo{, zemjod. April - juni 2001

Tranzicija vo Kosovo (TKS)
Broj TKS 101 TKS 201 TKS 301 Ime Organ. jaknewe na (NSSV) Organ. jaknewe na (KRC) Organ.jaknewe na (K@I) Lokacija Kosovo, SRJ Kosovo, SRJ Kosovo, SRJ Celna grupa Lokalen NVO part. Lokalen NVO part. Lokalen NVO part. Aktivnost Period Realizator MCMS, NSSV MCMS, KRC MCMS, K@I Buxet (MKD) 790,888 1,099,820 816,759 Status Vo sproveduvawe Vo sproveduvawe Vo sproveduvawe Finansiska poddr{ka Oktom.- dekem.2001 Finansiska poddr{ka Oktom.- dekem.2001 Finansiska poddr{ka Oktom.- dekem.2001

Mre`a za gradewe kapacitet (MGK)
Broj MGK 101 Ime Lokacija Celna grupa Lokalni NVO part. Aktivnost Informacii Period Realizator Buxet (MKD) 210,000 Status Vo sproveduvawe Poseta na partne. vo regionot Jugoist. Evropa Oktom. 2001 - april 2002 MCMS

Broj MKK 101 MKK 102 MKK 103 MKK 201 Broj MKK 202 Zavr{en MKK 203 Zavr{en MKK 204 5,389,524 MKK 301 Zavr{en MKK 302

Ime

Lokacija

Celna grupa Op{ta javnost Op{ta javnost Op{ta javnost (VRL) Celna grupa VRL

krOs-sektOrski aktivnOsti Makedonska kriza (MKK)
Aktivnost Period

Realizator Mart - maj 2001 MCMS i lok.NVO MCMS i ver.zaednici MCMS i lok.NVO Realizator Juni - juli 2001 Juli - dekem.2001 Osnovna pomo{ Juni - juli 2001

Buxet (MKD) MCMS i lok.NVO 951,415 547,908 6,398,005 Buxet (MKD)

Status 892,506 Zavr{en Zavr{en Zavr{en Status Zavr{en

Gra|anski inicijativi za mirNacionalno Informacii za mir Nacionalno Me|uverski inicijativi Nacionalno Pomo{ za raseleni lica Nacionalno Ime Lokacija

Pod. i sprov. na inic. za mir Informacii Mart - maj 2001 Mir i dijalog Juni - septemvri 2001 Osn.pomo{ vo hrana, hig. pro. Mart - april 2001 Aktivnost Period

Podr{ka na kolektivni centri Nacionalno

Osnov.pomo{vohrana,hig.pro. VRL Osnovna pomo{ VRL

MCMS i javni ustanovi 3,743,421 MCMS i lokalni NVO Juli - dekem.2001 7,398,544 MCMS i lokalni NVO

Itnaipomo{zapodra~.soogra.pristap Region Kuman., Skopje, Tetovo Pomo{zarase.licavosemejstvadoma}ini Zavr{en Itno vodosnab.na Med. centar – Kuman. Kumanovo

Region Kuman., Skopje,Tetovo VRL

Izgradba na bunar i pum.stan.

MCMS i MC – Kumanovo 2,181,164 320,430 Zavr{en

Itno vodosnab.na s. Ara~inovo s. Ara~inovo, op{tina Ara~.@iteli na Ara~inovo Vodosnabduvawe

Avgust - septem. 2001 MCMS i op{tina Ara~.

Vra}awe na raseleni lica (VRL)
Broj Ime Lokacija Celna grupa Aktivnost VRL Period Osnovna pomo{ Realizator Okrom.- dekem. 2001 MCMS i lokalni strukturi MCMS i lokalni strukturi MCMS i lokalni strukturi Noem.– dekem. 2001 MCMS i lokalni strukturi MCMS, ARC i 4 NVO Buxet (MKD) Status 3,372,847 VRL 101 Itna zemjod. pomo{ za kriznite podra~ja Zavr{en VRL 102 Sto~na hrana za Tetovsko VRL 201 Obnovu. na infrastruk. VRL 301 Popravka na `iveali{ta VRL 302 Popravka na ku}i so mali o{tetuvawa Vo sproveduvawe VRL 303 Popravka na kolek.centri i soc.ustanovi VRL 501 Informacii za vra}awe na VRL Tetovski i Kumanovski region Tetovski region Region Kuman., Skopje,Tetovo Region Kuman., Skopje,Tetovo Region Kuman., Skopje,Tetovo Nacionalno Nacionalno VRL VRL VRL VRL VRL VRL MCMS i lokalni NVO

Osnovna pomo{ Oktom.-dekem. 2001 Popravka na javni objekti Septem.- dekem. 2001 Popravka na `iveali{ta Septem.- dekem. 2001 Poprav. na ku}i so mali o{tet. Rekon. na soc.ustanovi Dekem. 2001 Informacii Septem.- dekem. 2001

2,747,480 Zavr{en 4,200,000 Vo sproveduvawe 1,298,883 Zavr{en MCMS i lokalni strukturi 4,500,000 3,500,000 1,120,000 Vo sproveduvawe Zavr{en

22

BiBLiOteka MCMs
serija gOdi[ni izve[tai
Izdava~: MAKEDONSKI CENTAR ZA ME\UNARODNA SORABOTKA Nikola Parapunov b.b, 1060 Skopje, R. Makedonija Tel. ++389 (0)2 365 381 Faks. ++389 (0)2 365 289 P F. 55 . e-mail: mcms@mcms.org.mk www.mcms.org.mk Izvr{en direktor: Sa{o Klekovski Odgovoren urednik: Gonce Jakovleska Lektor: Daniel Medaroski Fotografii: Foto arhiva na MCMS, Mikkel Ostergaard, Andrej Ginovski Grafi~ki dizajn: Koma - Skopje Pe~ati: Boro grafika - Skopje Tira`: 700

ISSN 1409-6056