ARTHUR RANSOME

FECSKÉK ÉS FRUSKÁK
FORDÍTOTTA: BALOGHY MÁRIA

TARTALOM KIK ÁLLNAK OTT A SZIRTTETŐN? MI MINDEN KELL EGY FELFEDEZŐÚTRA? ÚTBAN A SZIGET FELÉ A REJTETT KIKÖTŐ AZ ÚSZÓHÁZ GYÖNGYÉLET A HALÁSZÉLET A HALÁLFEJES LOBOGÓ A ZÖLD TOLLAS NYÍL A BÉKETÁRGYALÁS VÉD- ÉS DACSZÖVETSÉG FÉNYEK AZ ÉJSZAKÁBAN A SZÉNÉGETŐKNÉL FLINT KAPITÁNY LEVELE JOHN KAPITÁNY LÁTOGATÁST TESZ FLINT KAPITÁNYNÁL A SZÜLETÉSNAPI PIKNIK KEDVEZŐ SZÉL ROBINSON CRUSOE ÉS PÉNTEK AZ AMAZON FOLYAM TITTY AZ ÉJI HOMÁLYBAN FECSKÉK, HA NEM MULYÁK A FEHÉR ZÁSZLÓ EGY KIS SZUSZ VÉSZES HÍREK AZ ÚSZÓHÁZ-ÖBÖLBŐL A KIRABOLT TENGERI RABLÓ KIBÉKÜLÉS FLINT KAPITÁNNYAL ÉS ÚJABB HADÜZENET ÜTKÖZET AZ ÚSZÓHÁZ-ÖBÖLBEN A KORMORÁN-SZIGET KINCSE HALÁSZZSÁKMÁNY ITT - HALÁSZZSÁKMÁNY OTT A VIHAR EZ ÚT HAZÁNKBA VISSZAVISZ

KIK ÁLLNAK OTT A SZIRTTETŐN?
Roger, a család hétéves s immár nem is legifjabb csemetéje széles cikcakkban nyargalt felfelé a meredek hegyoldalon, mely a tótól Holly Howe-ig emelkedett. Így hívták a farmot, ahol a család a nagyvakáció egy részét töltötte. Roger tehát oldalvást nyargalt, míg el nem érte a gyalogutat szegélyező sövényt, aztán majdhogynem egészen sarkon fordult, és átcsapott szintén oldalvást - a mező túlsó szélén húzódó cserjéshez. Itt megint sarkon fordult, s újra keresztülszelte - oldalvást - a rétet. Minden résziram közelebb hozta a nyaralóhoz. Ellenszél fújt, s ezért folytonos irányváltással közeledhetett csak a kerítéshez,1 melynek kapujában jó anyja türelmesen várakozott, míg fiacskája befut. Nem száguldhatott egyenest szembe a széllel. Hisz vitorlás volt, gyorsjáratú teaszállító hajó, a Viharmadár. John, a bátyja éppen ma reggel jelentette ki, hogy a gőzhajó: bádogskatulyában pöfögő hitvány masina. A vitorlás az igazi, így hát Roger - ha időt vesztett is - széles fordulókkal tette meg az utat a domboldalon. Már közel járt a kerítéshez, amikor anyu kezében egy piros levélborítékot és egy kis fehér papírlapot pillantott meg. Rögtön tisztában volt a helyzettel: sürgöny érkezett. Egy pillanatig kísértést érzett, hogy nyílegyenest odafusson. Tudta, hogy sürgöny csak aputól jöhet, és hogy ez bizonyosan válasz arra a levélre, amit anyu írt apunak, no meg arra a sereg írásra, melyben John, Susan, Titty és jómaga mind ugyanazt kérték, persze ki-ki a maga módján. Az ő levele igen rövid volt: „Mondd, apuci, szabad nekem is? Sok puszi Rogertól.” Tittyé már jóval hosszabbra sikerült, hosszabbra még, mint a Johné. Susan nem írt külön levelet, pedig a lányok közül ő volt az idősebb. Csak a nevét firkantotta oda John levele aljára. Anya levele volt a leghosszabb valamennyi közt. Rogernak nem fért a fejébe, mit is lehet egy levélben annyit összeírni. A leveleket mind egy közös borítékban indították útnak, messze ki a nagyvilágba, édesapa után, akinek hajója Máltánál horgonyzott, de Hongkong volt az úticélja. S most anyu kezében ott a piros boríték a sürgönyválasszal. Volt egy pillanat, amikor Roger kis híja, hogy nyílegyenest oda nem rohant hozzá. De hát a vitorla az igazi, nem a gőz, ezért hát tovább cikcakkozott, de mintha vitorláival mégis egy kicsit közelebb fordult volna a szélhez. Végül egészen szembenézett vele, mind jobban lassított, anyu oldalánál leállított, aztán farolni kezdett, egy hirtelen lökéssel horgonyt vetett, és révbe ért. - A válasz? - szuszogta kifulladva a szél ellen való küzdelemben. - Azt írja, hogy igen? Anyu elmosolyodott, és fennhangon olvasta: BELEFULLADNAK HA MULYÁK STOP HA NEM MULYÁK ÚGYSEM FULLADNAK - Ez annyit jelent, hogy igen? - kérdezte Roger. - Azt hiszem… - Azt jelenti, hogy szabad nekem is? - Igen, ha John és Susan magukkal visznek, és ha megígéred, hogy mindig azt teszed, amit mondanak.

1

A vitorlások haladnak ilyen módon előre ellenszélben

2

- Hurrá! - sipított Roger ugrándozva, mint egy kiscsikó, s egy pillanatra egészen megfeledkezett róla, hogy ő tulajdonképpen egy csendes révben horgonyzó vitorlás. - Hol vannak a többiek? - érdeklődött anyu. - A Darienen - mondta Roger. - Ho-o-ol? - Tudod, a szirttetőn. Titty nevezte el így. Onnan ellátni egész a szigetig. A Holly Howe-farm alatt meredek lejtő ereszkedett le egy kis öbölhöz. Ott volt a csónakház meg egy kis kikötőtutaj. Innen fentről nem sok látszott a tóból, mert az öblöt minden oldalról magas szirtek zárták körül. A nyaralótól ösvény vezetett a réten át a csónakházig. A ház körül bekerített térség, onnan kertajtó nyílott a rétre, majd egy másik ösvény ágazott el a fenyves felé, mely sűrű zöldbe borította a domb oldalát. Az ösvény beleveszett az erdő sűrűjébe. Ahogy a gyerekek megérkeztek - idestova két hete -, mindjárt első este felfedezték az utat, egyenesen nekivágtak, és áthatoltak a rengetegen. A túlsó oldalán egy szirttetőre bukkantak, mely meredeken szakadt bele a tóba. Erről a szirttetőről messze elláthattak, végig a tavon. Kanyarogva nyúlt el széles tükre a lankák között, délnek és messzi északnak, s egyre jobban beleveszett a part menti dombok ködös távolába. Mikor először álltak itt a tetőn, és végigjártatták szemüket a messze vizeken, Titty azonnal elkeresztelte a helyet. Az iskolában hallott egyszer egy verset, igaz, hogy már kipárolgott a fejéből az egész, csak az a kép maradt meg benne, amikor a hajósok először pillantják meg a Csendes-óceánt. A szirttetőt a vers után elkeresztelte „Darien hegyfoká”-nak. Most is éppen itt táboroztak a gyerekek, amikor Roger sarkon fordulva áttört az erdő sűrűjén, és a rétre érve meglátta anyut a kapuban, és baj nélkül hazavitorlázott. - Nem akarod elvinni nekik a választ? - Megmondjam azt is, hogy szabad nekem is? - Persze! Add oda a sürgönyt Johnnak, az ő gondja, hogy ne legyetek mulyák. Anyu a sürgönyt visszadugta a borítékba, és odaadta Rogernak. Cuppanós puszit nyomott az arcára, úgy, ahogy volt, lehorgonyzott állapotában. - Fél nyolckor vacsora, egy percet se késsetek! És vigyázzatok, fel ne ébresszétek nekem Vicky babát, amikor hazajöttök! - Igen, igen, uram - köszönt el Roger a matrózfelelettel, és két kézzel felvonta a horgonyt. Megfordult, s cikcakkban visszaindult a réten, hogy jelentse a nagy újságot. Anyu nevetett. Roger leállított és hátrafordult. - Felfelé szél ellen futottál! - kiáltott le hozzá anyu. - Most hátszéllel haladsz, nem kell ideoda fordulnod. - Persze, persze - helyeselt Roger -, egyenesen hátba kapom. Sóner vagyok, hosszvitorlás bárka, s így mindkét oldalamon egy-egy kifeszített vitorlával repülhetek. Kitárta a két karját, akár a vitorlákat, és nyílegyenest siklott lefelé, keresztül a kapun, be a fenyvesbe. Az erdőbe érve megszűnt vitorlásnak lenni.

3

nem céloz-e rá mérgezett nyíllal egy bennszülött a fák mögül. Egy sziklarepedésben tűz pislákolt. Ez volt a Darien-hegyfok. . és új mondat kezdődik. A bögréket.Hírek? .Mit jelentsen ez? . Azt mondja.De mit jelent az. . Felfedező ő. de most csendes és állhatatos sistergést hallatott. de a sürgöny tette csak igazán valósággá a számukra. de abbahagyta a kenést. Itt pont van. azért nem kár. akkor kutyabajunk se lesz. ha nem mulyák”? . Eddig csak pöfögött. A víz felforrt. John átvette a sürgönyt. magas sudaraik között át-átcsillámlott a tó kék vize. .Máris induljunk! . hogy apu véleménye szerint egyikünk se fog vízbe fúlni. Susan lekváros kenyereket kent. akkor nem lenne kár értünk. s most lábnyomok után kutat a vadonban.Éljen apu! . . . Áttört a rengetegen. Titty befészkelte magát két fatörzs közé. Teázzunk meg. hogy ha mulyák volnánk. melynek sziklái közt hanga zöldellt. . John hangosan olvasta: BELEFULLADNAK HA MULYÁK STOP HA NEM MULYÁK ÚGYSEM FULLADNAK . a tó 4 .kérdezte Susan. és tovább kente a lekváros kenyeret.Olyan ponton kellene teázni. John felpillantott. . John piszkálgatta. és azt mondja: de mert nem vagyunk mulyák… . aki elmaradt társaitól. és meglátta a sürgönyt Roger kezében. a tó alsó.Ha nem vagyunk mulyák.magyarázta Titty. Titty feltápászkodott és odarobogott. „Titty szirtfokára”. ha engedelmeskedem a parancsaitoknak. hogy „mulyák. John felnyitotta a borítékot.Azt. s egy kis tisztásra ért. És ha nekem szabad. hogy szabad! . s egy csipetnyi teát öntött belé. mit viszünk magunkkal. és mindjárt első este kijöttek ide.kiáltotta John lelkesen.szólt közbe John. Ebben a pillanatban a teáskanna új nótába kezdett. A sziget jó mérföldnyire feküdt innen. aztán írjuk össze. ahonnan ellátni a szigetre . Susan levette a tűzről.Apu ezt azért tette bele. Ő volt az őrszem.Azt jelenti. s kivette belőle a sürgönyt.Ha ugyan… . ahol édesanyjuk lakást bérelt a nyárra.Az ember fenyveserdőben nem vitorlázhat. Körös-körül fák szegélyezték.Itt a válasz! Szabad. és ha valamelyikünk mégis belefullad.javasolta Titty. Felugrott a tűztől: . Már tíz nap óta figyelték a gyerekek a szigetet.Úgyse indulhatunk ma este. Susan a lekváros kést a kenyér fölé tartotta.vélte Susan. Hadd hulljon a férgese. déli vége felé. és állát felhúzott térdeire fektette. kijutott a fák közül.mondta Susan. Amikor megérkeztek a nyaralóba. és ha te és Susan elvisztek magatokkal. a teáskannát és a bádogtányért a halom vastag lekváros kenyérrel mind odahordták a sziklafal peremére. és nekem is szabad.javasolta Roger. Fái a víz tükrében nézegették magukat. és szájából hosszú gőzoszlopot eregetett. hogy anyut megnyugtassa .Olvasd hangosan . és sasszemmel kémlelődik. . . akkor biztos. hogy egy csepp se vesszen kárba. hogy Tittynek is szabad. aki fürkészve kémlelte a távoli szigetet. .Ez nincs benne.

vajon mire telik a tudományából. De ahogy múltak a napok a levelek elküldése óta. John és Susan jól értett ugyan a vitorla kezeléséhez. hogy valósággal ünnepi hangulat fogott el mindenkit. végig a tavon. Anyuval már csónakáztak a tavon. reggeltől napestig. Az ő szigetük. vissza az iskolába és a leckékhez.Kik a tulajdonosok? 5 . mint a hajó legénységének egyik reménydús tagja. a lábnyomokra a homokban. de Titty és Roger csak tavaly lettek beavatva a vitorlázás titkaiba. rátette a papirost. és üssön tábort a szigeten . nehéz evezős ladik is. apu beleegyezése nélkül. vetett ágyban háljon. hogyan is nyugodhatna bele abba. S amikor a sziget körvonalai kirajzolódtak a messze távolban. el a messze szigetre. Ők lesznek a sziget urai! Maguk használhatják a vitorlást! Kirepülhetnek a csendes kis öbölből. hogy az egész család hagyja el másnap a nyaralót. és ha a tó nem volna olyan mérhetetlen nagy. Olyan jó hír volt ez.valóságos beltengernek tűnt a szemükben. . kivitorlázik az ismeretlen nagyvilágba. milyen jó dolog. aztán a csónakházban ez a tizennégy láb hosszú vitorlás.olyan. éppen csak éjszakára tértek haza a nyaralóba. Nem akármilyen sziget ez. Hazaérve elmesélték édesanyjuknak a felfedezést. És most egyszerre valóság lett az egészből. Anyu nem viheti Vicky babát és dadust táborba. és vissza nem kell menni a városba. ha már egyszer vitorláson ült? Ha nem lenne a sziget meg a vitorlák. és mindjárt kunyorálni kezdtek. Vicky az. Roger. így hát John megfordította a bádogedényt.örök időkre. Ez „a sziget”. amikor apu hazajött szabadságra. még ha a legfinomabb lakatlan szigetről van is szó. a rejtett kincsekre. nem is érdemes egyébre gondolni. hogy már nem ő a kisbaba a családban. Tulajdonosok:…” . hogy ne rontsák el előre a felfedező utat. no meg ez a fákkal borított sziget. Susant az éléstár és a konyha gondjai foglalták el. Így hát megírták a leveleket. A nyaraló alatt. Akinek ilyen szigetre lehet kilátása. De hát ki nyúlna evezőhöz. mely őket várja. amelynek életét sosem fogjuk megismerhetni. Őket sem engedheti el egyedül. s egyre azt forgatta magában. és írni kezdett: „A vitorlás neve: Fecske. Mély csendben fogyasztották el a lekváros kenyeret. mint mikor a vonat ablakából visszanézünk a tovatűnő tájra. és ott tanyázhatnak mindaddig. Állomása: Holly Howe.Írjuk meg a hajószerződést. egyre jobban párolgott elfelé a reménységük. és pihent ott egy nagy. mind a négyüket egyszerre ugyanaz a gondolat szállta meg. egy dundi kisbaba . Titty a szigetre gondolt. Már mindannyian bekebelezték a lekváros kenyeret. hogy hál’ istennek ő is velük mehet! Most érezte először. mint az öreg Viktória királynő a képeken -. el is küldték és nap nap után ott tanyáztak a Darien-szirttetőn. egy könnyű kis vitorlás csónak. Vicky a család bébije. amíg csak újból nem pakolják a koffereket. De amikor itt van a tó. ez a nagy óceán. mely felfedezőire vár. mint hogy a vitorlásukon felfedező útra induljanak. ő. Végül is John papírt és ceruzát kotort elő a zsebéből. Roger buksijában egyetlen gondolat motoszkált. a csónakházban ott volt a Fecske. hogy szárazföldön éljen. a korallokra. A közeli napok végtelen lehetőségeibe egészen beleszédültek. akivel sajnos ezer dolog van. Johnnak a vitorlázás járt a fejében. végighasalt a sziklán. túl a szirteken. aki otthon marad. Úgy tekintettek már a szigetre. a gyerekek bizonyára boldogan evezgetnek a csónakház körül. de sose eveztek a sziget felé. Kiköthetnek a partján. Csakhogy itt volt ám a kis Vicky.

Ennél pompásabb fickókkal még sose volt dolgom. .Uram .” Így kell mondani. Talán még nekem is. Édesanyának is így mondtam.Most mindenki adja az aláírását a neve mellé.No. Előbb elő kell készíteni mindent. . De lássuk csak.Csak a távirat hátlapja. kormányos úr . .„Igen. míg tengerre szállhatunk? .mondta John.Így kell felelned a kapitánynak meg a kormányosnak.All right.” Ez alá meg odabiggyesztette: „Kapitány: John Walker Kormányos: Susan Walker Matróz: Titty Walker Hajósinas: Roger” .Majd csinálok egyet.Az első széllel indulunk. mit gondol. a hajósinas még mindig a víz fenekén tartja az egyik lábát. Valamennyien aláírták.kérdezte Susan tisztelettudóan -. Már írta is: „Tulajdonosok: Walker Rt. mégiscsak furcsa volna. . .A vakáció végéig mindenesetre mi .Azt írom majd oda: Walker Rt. nem jól mondtad .Iránytű . . én néha fel is emelem a lábamat. . igen. 6 . mennyi időbe telik.szólt rá Titty.mondta Roger. hogy a lábad soha ne érjen földet. . ha a hátára írunk. .mondta Titty.Sátrak . .Ejnye.Meg kell tanulnia. .kérdezte Susan. mivel a legénység mindössze két főből áll.vélte Susan. . .Tudnak-e úszni? .. a parancsnok. hát a lehető legrövidebb időn belül annyira kell vinned. . .Teásüst . Ebben mindnyájan benne vagyunk. uram.Kérem szépen. .mondta John. a matróz jó úszó. Lehetetlen az első széllel indulnunk. Vegyük jegyzékbe.mondta Susan.Mi a véleménye a legénységi állományról? . . .Titty.Zászló . amin fecske van. Roger.Rendben van.Majdnem mindig így mondom. ha ők is uraznák egymást.Édesanya nem fog haragudni. .Van még papirosod? . . mire van szükség. Roger. .

Messzelátó . cukor. majd megint eszükbe jutott valami. Induljunk.mondta Roger.Csitt. Még a hajószerződés hátát is teleírtam. és olyan sebesen írt. Így vették sorra a holmikat.Lábas.hadarta Susan. 7 . tej . kés. és kérjük el anyutól a csónakház kulcsát. hogy csak úgy kapart a papíron.. bögre.Kanalak . . és ujját pisszegve az ajkához emelte.mondta John. Vicky baba már alszik! Csendben gyertek be. . tea. villa. . kész a vacsora. míg csak tele nem lett a sürgöny háta. . Csuda vigye ezt a jegyzéket. aztán megakadtak. Édesanya már ott várt az ajtóban.Elfogyott a papír.

és sátorkészítéssel töltötte napjait. és jól kifeszítette a sátrat.tűnődött John. Ha pedig nem egyezik bele. . Susan belülről összehúzta az ajtószárny gyanánt működő sátorlapokat. Másnap reggeli után John és Susan. .Aztán vigyázzatok. . bár fontos. mindegyik sátor számára egyet. vagy még inkább a Darien-szirttetőn táborozott.Egészen jó kis sátrak ezek .No és a matracok? . ezeket majd megrakják kövekkel. Titty elkérte Vicky babát a dadustól. édesanya segédletével. és letelepedtek a földre terített pokrócra.kérdezte anyu. igazán öreg vagy te? .vélekedett Titty. kettőhöz pedig négy pár evező és két jókora vitorla szükséges. .Úgy kéne sátrat verni. Még sok minden teendő volt hátra. . aminek most tartották a főpróbáját.Mondd. csak ne legyen vihar! Édesapa meg én fiatalkorunkban de sokszor éjszakáztunk ilyen sátor alatt! Titty komolyan pillantott édesanyjára. Fel lehetett őket göngyölni. s őt is becipelte.MI MINDEN KELL EGY FELFEDEZŐÚTRA? A hajószerződés lefektetése. úgyis szárazföldi táborozásra kerül a sor. Így hát mégiscsak jobb az afféle sátor. A sátor homlokzatán két ponyvalap lebegett. Valamennyien bebújtak a sátor alá. egyszerre csak arra ébredtek. mert ha megered az eső. Nem kellett ide sátorpózna.Ilyen pompás sátorral akár a világ végén is tanyázhatunk . . minekutána John kapitány. Volt egy háromszögű hátlapja. Ezért hát megvette a hozzávalókat. ha megjön apus engedélye: egy-két sátor. hogy szép kis pocsétában feküsztök. amire szükség lesz. . Sziklás terepen. . édesanya arra a meggyőződésre jutott.No… hát nem éppen . Alighogy elküldték a leveleket.vélte anyu is -. jól beválik az ilyesmi. de azért mégiscsak elenyészően csekély része egy felfedező úthoz szükséges előkészületeknek. Szerencsére anyu már majdnem elkészült a sátrakkal. Az egyiket kiterítették a sátorban. többi csemetéje pedig a csónakház környékén horgászott. hogy a legelső.tervezgetett John. egy vitorlával. ezek az oldallapokhoz voltak hozzávarrva. miközben a dundi Vicky baba ott szundikált mellette. hogy a pokróc széle ne lógjon ki a sátorból. a Fecske parancsnoka és Susan kormányos a legénységgel együtt ágyba bújtak.Legközelebb már a szigeten verjük fel . Ennél egyszerűbb sátrat el se lehet képzelni. A Fecskének pedig csak egy kis vitorlája van és egy pár evezője. csakhogy egy sátor nem elég. A kötél két vége két fatörzshöz volt erősítve. Anyu két négyszögletes vízhatlan pokrócot vásárolt fenéklapnak.mosolygott anyu -. A hátlaphoz oda voltak varrva az oldallapok. és félre lehetett kötni az útból két pár madzaggal. a fonákján mindegyiknek kötél volt odaöltve a ponyvához. 8 . de akkor mindenesetre még fiatalabb voltam. ahol nem lehet cöveket verni a talajba.Nem is kéne sátrakat magunkkal vinni . A hátlap és az oldallapok aljára jókora zsebeket varrt anyu. anyu elkészült mindkét sátorral. Ezen az éjszakán. Az ám. amit a vitorlarúdon keresztülfektetünk. anyu. Megtámasztjuk két pár evezővel a két végét. Titty bámészkodása és Roger lábatlankodása közepette felhúzták az egyik sátrat két fa között a kertben.

2 Kíl: a csónak alján végigfutó él 9 . .Nem tudjátok kivontatni. és úgy feküsztök rá. . Te leszel Erzsébet angol királynő. sokkal könnyebb szél ellen vitorlázni. Benn termett. kutya bajotok se lesz. Ugye. amire felvonhatjuk a hajólobogót. . . ha kivontatjátok. hogy felvonhassa a Fecske vitorláját.kiáltott át John -. . A legtöbb vitorlás csónaknak süllyeszthető kormánytőkéje van.Igen. Erre aztán mindannyian kibújtak a sátor alól. Titty és én megvárjuk. A csónakház kőből épült.Bemászhatok én is? . az ajtógerenda túl alacsony.Az nem elég meleg.vigasztalta Titty. A meghűlés komisz dolog.Menjünk le a kikötőbe. zátonyok között is.kérdezte Roger. John kapitány alig várta. mindkét oldalán keskeny kőparttal s egy kis kikötőtutajjal.Halló . .Jó lesz. . Susan kormányos megoldotta a kötelet. Anyu elnevette magát. és ketten együtt kivontatták a Fecskét a csónakházból. John kapitány és legénysége gyöngéd pillantásokkal simogatták végig a Fecskét. de első alkalommal én is szeretnék veletek menni. Benne feküdt az árboc. gyerekek. A dundi Vicky babát visszarakták a dadus karjaiba. amíg ketten felszerelik a vitorlát . . Titty matróz és Roger hajósinas is. amely belenyúlt a tóba. egy háromszögletű zászlócska fityegett rajta. és mellette a vitorlarúdra takarosan felcsavarva a vitorla és egy pár rövid evező.tanácsolta Erzsébet angol királynő. Pompás kis vitorlás volt ez a Fecske. és alapos szemlét tartott a Fecske fölött. mint más hasonló kis hajóé.mondta Erzsébet angol királynő. megtöltünk egypár szalmazsákot. és Erzsébet angol királynő levonult a csónakházhoz. hát még egy elhagyott szigeten. Susan a kötelet a tutaj orrán levő vaskarikához erősítette. .Isten neki. De Vicky babát itthon hagyjuk a dadussal. csak útban vagyunk. Ha ráteszitek a pokrócra.Te. 13-14 láb hosszú és meglehetősen széles csónak volt. sekély vízre való jószág. és jól bebugyoláljátok magatokat. és hozzákötitek a tutajhoz. amíg felállítjuk az árbocot . meg találtok hűlni. aki szemlét tart a greenwichi kikötőben az Indiába induló hajóhad felett. a kílje2 mégis aránylag mélyebb volt. és hozzuk rendbe a hajót. vitorlarúdja is van! És zászlókötelei is vannak az árbocon.Tessék csak. A Fecskének nem volt ilyen tőkéje. A Fecske név a farára volt festve.Pokróc is megteszi. Ha mi is beszállunk. . bár kemény birkózása volt a rozsdás zárral. ha a csónakházban állítjátok fel az árbocot. hogy a nagy kulccsal kinyissa a csónakházat. John kapitány beszállt a hajóba.. Ő is bemászott a Fecskébe. kíséretében a Fecske nevű vitorlás hajó parancsnokával.Az nem tesz semmit. most rögtön vízre ereszthetjük? . majd azon aludhattok. Most már egészen a sajátjuknak tekintették. hogy nincs vörös hajad . tessék. Nem. Rogernak már sikerült kinyitni az ajtót. aki közben előreszaladt. ha ezt leeresztik.Hadd legyen helyük a szabad mozgásra. anyu. Egy kis zászlórudat emelt a magasba. John kapitánnyal tartott Susan kormányos. . amely derekas szolgálatot tesz apály idején.

Beszállhatok. . amin most először fognak vízre szállni. és látni akarom.mondta John kapitány -.Nem én! Királynő vagy nem királynő. amíg én leoldom a csónakot? . .jelentette. nem tartanád a kormányt. . John megragadta a kormányrudat. parancsnok úr? . s egy másodperc múlva a Fecske már szelte is a vizet. Ti ketten kuporodjatok le a fenékre . amely a vitorlához erősítve fel.és lefut az árbocon. de most egy percig nem vagy Erzsébet angol királynő.Az igazi Erzsébet angol királynő nem nevelkedett Sydney kikötővárosában. . és fejüket a sánc szintje alatt tartották. mely feszülő vitorlával útra készen várakozott. . és megfeszítette a vitorlakötelet. ha elhozod magaddal.Tessék . Ez a vitorlakarika.Lássam csak . hogy a vitorlarúd meg ne üsse a fejüket. hogy biztos légy a méretben . ezt rá kellett akasztani egy vaskarikára fűzött kampóra. legyen szíves jöjjön előre. .állapította meg John kapitány. én most utas vagyok. Susan leoldotta a hajókötelet a tutaj karikájáról.kérdezte a hajósinas. John és Susan sokat vitorláztak már életükben.Kész . Küldje a legénységet a fenékre. hogyan boldogultok magatok. hogyan működik . 1558-1603) 10 . mint én. . Kormányos úr. és oldja el a csónakot.mondta Erzsébet angol királynő -.Elöl nincs árbockötele . igen. . 3 Nem Anglia mostani uralkodójáról van sz. de azért mindig akad egy csomó tanulságos dolog egy csónakon. . . uram.A szigetre megyünk? .kérdezte Titty. és megfogta a karikát. .Kettőt is .Anyu. ezeknek a kis csónakoknak gyakran hiányzik az árboctámasztó kötelük. Roger és anyu lemásztak a pallóról és beszálltak a Fecskébe.vezényelt a kapitány.szólt át Erzsébet angol királynő a tutajról. nem látsz egy kis cölöpöt? .Elereszteni! . hadd lássuk. A hajósinas és a matróz lekuporodtak a csónak fenekébe.Jó lesz. A kötél végén hurok volt. A barna vitorla felröppent az árboc tetejére.Vonjátok már fel a vitorlát.Rendben van.Mit gondoltok. .mondta Titty.adta ki a parancsot a kormányos. az igazi Erzsébet angol királynő is értett a hajókhoz?3 . .tanácsolta Erzsébet angol királynő. Ott az ülődeszka alatt.. hanem I.Akkor hát rendben volnánk .javasolta Erzsébet angol királynő. John a vitorlakarikára akasztotta a hurkot. nem érünk rá királynőkkel törődni. Susan előkészítette a vitorlát.Sokkal szebb zászlót készítek . Erzsébetről (uralk.tapogatta meg John a cölöpöket. Titty. Most fut először a Fecske. John a vitorlaköteleket az ülőpad alatti cölöpökhöz erősítette. .Igen. ahová az árbocot állítottad.

sónak. A kormányos legsürgősebb teendője a tábori konyha berendezése volt. Lehordta azokat a tárgyakat. A formát ráfektette a fehér zászlóra.állapította meg Jackson néni. John és Titty bejöttek a szobába. Ezután ráerősítette a zászlót a drótból csavart kis zászlórúdra. Ha holnap reggel csakugyan el akartok indulni. bögrékről meg kanalakról. . aki éppen most fordult az öbölből.A cukornak kell a legnagyobb szelence . és várta az újabb rakományt. mennyire haladt a munka. a majoros felesége adta kölcsön nagylelkűen. .Nem . amit egyelőre nélkülözhetnek. Csak vitorlázzunk egy kicsit szél ellen. Aztán nagy öltésekkel belevarrta.No nézd csak . még nagyon sok dolgunk van.. A fecskét a lobogó mindkét oldalán egyformán jól lehetett látni.Parancsnok úr. és bevontatták a Fecskét a csónakházba. amikor a Fecske újra kikötött a tutajnál. Anyu zsákvászonból huzatokat varrt a szalmazsákokra. Mindezeket a holmikat Jackson néni. és Susan az egyes tételeket sorra kihúzta a jegyzékből. Kész volt a pompás kis zászló. . és néhány kisebb dobozról teának. Aztán visszafordultak és hazaröpültek.jelentette ki anyu. aztán még néhány nagyobb bádogszelencéről. . és a minta alatt ügyesen kivágta a vásznat úgy. hogy a víz csak úgy tajtékzott körülöttük. a régi helyébe. A nap hátralevő része sürgős teendőkkel telt el. . .A legfontosabb. . tányérokról. hogy a fecske rajza éppen beleillett. úgy. A Fecske próbaútja így csak nagyon rövid ideig tartott. Susan és John bevették a vitorlát.Arról nem is beszélve .Talán bizony még tésztát is akartok sütni .mondta a kormányos elégedetten. .csodálkozott Jackson néni -. hogy semmi szín alatt sem hagyhatók otthon. hogy az új zászlóval elbüszkélkedjenek. John folytonosan irányt váltva vitte a szél ellen. hogy egy tejeskannátok legyen .No. cukornak. Titty magával hozta a házba a kis zászlórudat. és kihúzták a listából.állapította meg John kapitány elégedetten. 11 . Most már aztán igazán felröppenhet az árboc csúcsára! John kapitány és Susan kormányos összeszedték a legszükségesebb felszerelést. Titty elővett egy kiszolgált kék tornabugyit. villákról.vélte Roger.csapta össze a kezét Jackson néni.tette hozzá Susan kormányos. aztán gyorsan vissza a szalmazsákokhoz meg a többi holmihoz. mint ahogy Roger tegnap felfelé cikcakkozott a réten. melynek fehér mezőjében kitárt szárnyú sötétkék fecskemadár lebegett. Aztán gondoskodni kellett késekről. anyu egy darab papírra szép fecskemadarat rajzolt. és kivágta a szabásminta után. amire szükségetek lesz. és a maradék kanavászból háromszögletű zászlót szabott ki. Roger egész nap ide-oda talpalt a csónakház és a farm között. amelyekről egyhangúan kimondták. leeresztették az árbocot. amibe mindenféle elemózsia belefér. . legtöbb ember nem viszi tovább a kemény tojásnál.Nekem a rántotta a legerősebb oldalam.No meg egy lábasunk meg egy rántottasütőnk . belepillantva a jegyzékbe. a hajó állapota kifogástalan . . A leltárjegyzék vacsora után alaposan megnövekedett. és hogy megállapítsák. túl sok időbe telne az út oda-vissza. A konyhaasztalon halomra nőtt a sok holmi.mondta anyu -.Pompás jószág . azt már aligha.

Helyette Titty Robinson Crusoe-t csomagolta be.fordult John Susanhoz.. majd lesz mindenféle betegségünk: váltóláz.Hát térképre nincs szükség? Tittynek erre az volt a megjegyzése.Ki lesz a doktor? . és hazajön betegszabadságra.Te leszel . Titty a vendégszoba egyik polcán felfedezett egy német szótárt. hogy ugyan mi szükség térképre. azt nem! Akinek orvosra van szüksége.vélekedett Titty. Megszólalt John: . ha igazán komoly a baj . . de jól vigyázzanak rá. és száraz helyen tartsák. dögvész meg más nyavalyák.No igen. Mind a két könyv valaha édesapáé volt. amelyeken üres foltok vannak. és megkérdezi: „Nos. minden csontotok?” Nem emlékszel? .Te vagy a kormányos.Ez megmondja pontosan. és Jackson néni azt mondta. Susan kormányos Az ínyesmester ezer receptje kis háztartások számára című kézikönyvet tartotta nélkülözhetetlennek. lábatok. Majd úgy gyógyítunk mindent füvekkel.kérdezte Susan.Dehogyis kell . és bele van írva. de egy kis pestisünk meg váltólázunk csak lehet nekünk egyedül is.Nem baj.Mégiscsak jó volna valami térképféle . mert túl nagy volt és nehéz. amikor az óceánnak ez a része még fel sincs kutatva! . ahogy a bennszülöttektől tanuljuk.javította ki Titty.A hajóorvos . amikre úgyse jó az orvosság. . . Ő szokott tánclépésekkel bejönni a színpadra. hogy ez is megteszi.Orvosságot.Ugyan. Meglátjátok. hazaküldendő tudósítások számára.Tele van idegen szavakkal . . . . .ellenkezett Titty -. 12 . hogy magukkal vihetik ugyan.Elhagyott szigeteken mindent füvekkel szokás gyógyítani. mi nem sok hasznát vennénk az ilyen atlasznak! . . John a Tengerész kézikönyvét és a Balti-tengeri révkalauz című szakmunka harmadik kötetét vitte magával. hogy felderítetlen terület.Jó hasznát vesszük majd a bennszülöttekkel való tárgyalásoknál. . májatok. kérlek. Titty szerint nem is volt ez igazi térkép. Édesanya ebben a percben rájuk nyitotta az ajtót. A hajókönyvtár is kapott helyet. hogy van a kezetek. és talán nincs is benne a bennszülöttek helyes nyelvjárása. . De John azt mondta. az betegállományba kerül.A hajón ez a neve a doktornak. A végén a szótár mégiscsak otthon maradt.Akkor magunkkal kéne vinni egypár pólyát meg porokat meg több effélét. Az útikönyv mellé betettek még néhány irkát meg a hajónaplót és egypár levélpapírt. hogy még egy dobozra van szükség a szárazon tartandó holmik számára. Majd kitalálunk jó földrajzi neveket. ha nem is vágnak az elnevezések. . Akadt is egy térkép a háznál. .jegyezte meg. és eldöntötte a vitát. ez a kormányos dolga. tüdőtök.De hiszen éppen azok a legizgalmasabb atlaszok. mi a teendő egy lakatlan szigeten. egy nyaralóvendég hagyhatta itt valamikor.vetette közbe John. egy helyi útikönyvben. . Ez persze azt jelentette. és John még szünidőben is magával hordta.

itt van már a szelünk. 13 .Jó lesz. Mire a nyaralóhoz értek. .A végén.sóhajtott Titty.aggódott John kapitány. Titty és Roger egész úton hazafelé egyre-másra fütyörészték a legszebb nótákat.Látjátok. amikor már mindent halomra hordtak a csónakházba. A messze távolból kirajzolódtak a sziget körvonalai. ha nem kapunk reggel jó szelet . Keljetek fel reggel jó korán. melyet szellő se borzolt. tisztikar és legénység kivonult a szirttetőre. A tó csendes tükre. A nap a nyugati dombok mögött lenyugvóban volt. .Nem tudom elhinni. beleolvadt a leszálló est kékes ködébe. .Nem is fogunk. ha fütyültök egy kis szélért. a bükkfák levelei megrezdültek a fejük felett. hogy valaha igazán partra fogunk ott szállni . . Béke és nyugalom honolt a tájon. Fütyörésszünk még egy kicsit reggeli előtt. és Roger meg Titty számára elkövetkezett a lefekvés ideje. hogy még egy utolsó pillantást vessen a szigetre.

keksz. Hamar rájöttek arra. ami a leltárban szerepelt .kérdezte anyu. egy csomó tojás szépen. Édesanya egy csomag gyufát mutatott fel. Megállapodtak abban. hogy nem felejtettetek itthon semmit? . kések. mire a csónakház mellett.Ördög és pokol! Mi a csudát csináltunk volna a szigeten gyufa nélkül? Hogyan raktunk volna tüzet? 14 . mi van a kezedben.jelentette Susan. a hátad mögött? . A tengerészek is éppen csak hogy befértek.Az ember. rendben van-e minden.Anyu.Mindent összehordtunk. . Aztán itt volt a két pokróc.vélte Susan kormányos. Ahol még hely volt a hajófenékben. A sok egyéb cókmókot beledugdosták a rések közé. szardínia. . amit Jackson bácsi.Igazán mindent? . mint például a rántottasütőt meg a pecsenyesütő tepsit. . a hajósinas beleül. oda kerültek a zsákok. ahol a majorosék csónakja feküdt a vízen.kérdezte Titty. a horgony meg egy vaskos köteg hajókötél hevert. éppen jöttek lefelé a domboldalon. Azt is tudta. A pokrócokat meg a sátrakat az árboc mögé rakták. tányérok.ÚTBAN A SZIGET FELÉ Nagyon kevés hely maradt a Fecskében. Pedig ott feküdt még a mólón négy nagy. Nagy nehezen bepréselték még az edényes kosarat. . . karján Vicky babával.Biztos. kétszer kell majd fordulnunk . . szalmával tömött zsák.Ha a Fecske üres volna. mint például a hálópizsamák. a kormányos. hogy a vastag tekercs pompás szolgálatot tehet. a matróznak jó ötlete támadt. kanalak. Tittynek. villák. ezekbe tekerték bele a sátorlapokat. s egy lépést se tett volna nélküle. John elébük sietett. amikbe takarókat és ágyhuzatokat gyömöszöltek. a majoros fog vele átevezni.Úgy látszik. só. benne bögrék. a teáskannát meg egy nagy istállólámpást. cukor.Nem fogadhatnánk fel egy bennszülöttet. hiszen titokban megállapodtak. amibe Roger. hogy annál különbet igazán nem is kívánhat magának az ember. a mólóról berakodtak. hogy össze ne ütődjenek. . Ebben a dobozban volt a kis aneroid barométer is. A hajó orrában. hogy édesanya az éjszaka beállta előtt még meglátogatja őket a szigeten. hogy Jackson bácsi. persze hogy otthon felejt egyet-mást. Édesanya és a dadus. John az iskolában nyerte mint jutalomdíjat. a majoros tömködött meg jó kiadósan. konzervgulyás. Az elülső evezőpad alatt az árboc két oldalán kaptak helyet a kétszersültes dobozok. szemközt az árboccal. akkor se tudnánk háromnál több szalmazsákot felrakni. ha hosszú útra készül. Nagyobb méretű felszerelési tárgyak számára már nem jutott hely. hogy egy ladikon utánunk szállítsa? John kapitány visszafordult a csónakház felé. Jackson bácsi olyan valódi bennszülött. hogy legyen ágy és matrac helyett min aludni. egyenként becsomagolva papírba. s egy nagy rúd ánizskenyér. Tudta. . A főevezőpad alá helyezték a nagy bádogdobozt.Vagy talán háromszor is . ebben voltak a könyvek és a levélpapír meg egyéb szárazon tartandó holmi. és jól körülkötözték a sátorkötelekkel. Ez lesz az árbockosár. tea. . hogy a szalmazsákokat a bennszülöttek szállítják utánuk a csónakon.állapította meg John kapitány. bennük kenyér.

Háromszoros éljen az otthon maradottaknak! . Nyílegyenesen haladt kifelé az öbölből. . John beakasztotta az árbockötelet a vitorlakarikába. mint az északi oldal sziklafala. amíg így kedvez a szél. mint azelőtt. A Fecske megfordult. Vicky baba. és sistergő örvényt kavart maga mögött.vezényelt John kapitány. John kapitány egyelőre nem bocsátkozott kockázatos kalandokba.Rendben van az orrvitorlánk? . John kibontotta a fővitorlát. A vitorlarudat átcsapta a másik oldalra. Most éppen ott haladtak el alatta. s lábai alá gyömöszölte.Rajta. . hogy nem volt több szele. A távolban felbukkant a sziget. Minden kisebbnek tűnt. hogy még napok múlva is viselte a nyomát.a legénység buzgó fütyörészésének volt köszönhető. amikor a csónakkal szél elől futottak. . sötétkék fecske fehér mezőben.Nézzétek csak a zászlót . anyu.vezényelt Susan kormányos. .Minden ember a fedélzetre! . a Holly Howe-öböl déli oldalának hegyfoka. s a könnyű szél ellen fordította. amikor reggeli után felállították az árbocot. Roger beleült az árbockosárba. vidáman loccsant körülötte a víz. A legénység lelkes éljenzésben tört ki. Innen a vízről messzebbnek tűnt. Itt az ideje. isten veletek! . . majd egyszerre eltűntek a szemük elől. . ahonnan először pillantották meg a szigetet. dadus. .intett John kapitány. odadobta Rogernak. hogy átcsap a vitorlarúd. Állandó. Eleinte meg se csobbant alatta a víz. mire az öböl északi oldalát elhagyta. és John alapjában véve örült is. A szirt maga alacsonyabbnak tűnt. matróz . és a szelet hátba kapva. Enyhe északnyugati szél fújdogált. s a magasban ott volt a tisztás. Eszébe jutott egy szomorú nap. Dadus is lengette a magáét. s a vitorlarúd hirtelen úgy arcon csapta. és Vicky baba is integetett kövér kacsóival.semmi kétség . egyre hosszabbodott a sodra. Titty zászlócskája. A Darien tövében zátonyok is lehetnek. . Darien. Titty maga vonta fel mindjárt. isten veled. mint a sziklacsúcsról. hosszabban nyúlt el. Aztán. Nem kell félni. a múlt esztendőben. amikor a súlyosan megrakott Fecskével először tették meg az utat a szigetre. A Fecske legénysége viszonozta az üdvözlést. A Fecske lassan siklott az öböl torkolata felé. és nyomot se hagyott maga után.Isten veletek. Édesanya és a dadus. eddig sose látott messzeségbe. A Fecske hajósai visszaintegettek. isten veled. ami . felcsavarta. hogy induljatok. Titty elhelyezkedett a középső evezőpadon. Meredeken emelkedett ki a vízből. A Darien-hegyfok eltakarta őket.kérdezte Susan kormányos. és amikor a kis vitorla megduzzadt. Édesanya zsebkendőjét lengette.adta ki a parancsot John kapitány. John hátrament a kormányhoz. bár gyenge szelet kaptak. és felhúzta a kis barna vitorlát. 15 . aki elkapta. csak a tó szélesedett ki előttük. Még egy utolsó istenhozzádot intettek. már kicsit több szelet kapott. Susan kifeszítette a vitorlát. mint a vitorla. eleresztette a kötelét. no meg Vicky baba még mindig ott álltak a tutajon. már ott is libegett az árboc hegyén. nyílegyenesen siklott a sziget felé.Ugyanazon az oldalon lobog.hangzott a tutajról. Anyu tartotta a kikötőkötél végét.Isten veled. A Fecske lassú méltósággal hagyta el a kikötőt.A tutajon állók elbúcsúztak.

Kiálltak a partra. ami háznak is beillik. . úgyhogy a kis fehér zászló.Mi az. . a sátorlapok közé. Egy-egy kis házikó kandikált elő a fák közül. Az ismert tájak mind új színt és alakot kaptak innen a vízről. Minden reggel kieveztek a partra tejért. és nem ügyelt a kormányra.szólt közbe Susan is -. .Kíváncsi vagyok.kérdezte Titty. legfeljebb egypár daganatot a fejük búbján. a vitorlarúd átcsapódik a másik oldalra. sötétkék hajó vesztegelt. alatta egy uraság heverészett fekvőszéken.Istenem. Meg aztán nem győzte az ember a sok bámulnivalót. Itt-ott szántóföld nyúlt el a vízparton. John. . A sziget nem a tó közepén feküdt. Mélyen belemerült az írásba. Hosszú. de legtöbbnyire sűrű erdő szegélyezte. A mészáros és a pék éppúgy jártak oda.szólt bele Susan is. közepén a sötétkék Fecskével.És Roger is. hogy a vitorla váltása nem sokat számított volna. úszóház!” Mire az ember vagy az asszony partra evezett. mit csinálsz? John kapitány esze az úszóházon járt.állapította meg Roger.Olyan hajó.Hát én fogok is egyszer . magas kabintetőzettel és oldalán egy sor kerek üvegablakkal. Ilyen volt Fallmouthban is. és nagyot kiáltottak: „Hé. De nem lett volna hajóskapitányhoz méltó. hogy a legénységnek rossz példát mutasson a kormányzásban. kekszesdobozzal és konyhafelszereléssel. Apu is azt csinálja. bárcsak mi is egész éven át hajóban lakhatnánk! . . Titty matróz befészkelte magát a csónak fenekére. és a biztonság kedvéért ölébe vette a konyhafelszereléssel telt kosarat. . Ha Susan fel nem kiált.Ez úszóház . hanem kissé keletre. . . Az eleje egy régifajta vitorlásé. s a fákon túl a domboldalt zöldellő hanga borította. megvette a húst meg a kenyeret. keskeny alkotmány volt. mint a többiek. Az úszóház egy helybe van gyökerezve. A hátsó fedélzet fölé ponyva volt kifeszítve.vetette közbe John. Nem volt rajta semmi. Ezen a parton egyik kis szikla követte a másikat. Amikor a második szirtfok mellett is elhaladtak. 16 . s így megmenekedtek a vitorla átcsapódásától. télen is laktak benne.Igaz.A többiek talán főznek a hajókonyhán .Nincs vele senki . ugyanazon az oldalon. A szél olyan gyönge volt. . A vitorla éppen arra az oldalra dőlt. akárcsak egy rendes házba. akár a gőzösöké. vele van-e a családja is.Abban is laknak. . de az egészen más dolog. Roger. a hátulja. . . Vigyázz. Ettől fogva csak a szeme sarkából figyelte az úszóházat. . és a part felé mutatott. Egy torpedóromboló nem úszóház. Az árboc helyén egy kis zászlórúd ágaskodott. egész család lakott benne. A hajó egy nagy bójához volt lehorgonyozva. John tüstént leeresztette a kormányt.magyarázta John. az őrszem hajót jelentett. szembecsapta a vitorlát. A sziklafalon túl.találgatta Susan. hogy úszóház? .Én is emlékszem arra az úszóházra Fallmouthban . akárcsak a csónakház. és így előbb láthatta meg. amit jó lélekkel árbocnak lehetett volna nevezni. Éppen csak a feje búbja látszott ki a csónak peremén.Igen. amikor tömve van a hajó sátorlappal. az öböl mélyén furcsa. mint Holly Howe és Darien. de nem áll egy helyben.Zátonyra futni bizony nem lett volna kellemes.

s fehér füstje mint egy tollbokréta lengett utána.Kormányos úr . . a Darien-hegy közelében. hogy partra tegyenek valakit valamelyik kis mólónál. amelyet eddig meg se láttak. és nemsokára eltűnt a Darien-szirtfok mögött. A következő szikla eltakarta előlük az úszóházat. . Mögötte a fák közül kis tisztás világított. amelyek naponta kétszer-háromszor hosszában végigszelik a tavat. A sziget keleti partjának jó harmadán túl egy kicsi kis öbölre bukkantak. de ezen a helyen. most aztán résen kell lennünk. végig a kietlen óceánon.Nem tudni.jelentette ki John kapitány.jelentette Susan kormányos. Egy gyors motorcsónak volt. aki fel akart szállni.adta ki a parancsot John kapitány. Ez nem alkalmas hely a kikötésre.. vagy felvegyenek egy-egy integető utast. Alatta egy kis szirt ereszkedett a vízre. útközben betérve a Holly Howe-tól egy mérföldnyire fekvő kis város kikötőjébe és még egy-két kisebb állomásra. melyet most először szelt át fehér bőrű hajósnép vitorlája.szólt John kapitány -. s az ember sose lehet eléggé elővigyázatos. A kis városnak az útikönyvekben ugyan más neve volt. ahol most tartottak. . közelebb futott a túlsó parthoz. Gyakran vizsgálták ezt a szálas fenyőfát a messzelátón keresztül Darien hegyfokáról. Ez talán szerencsének is volt mondható. De mindezt nem kellett az embernek észrevennie.kiáltott oda a kormányos a hajósinasnak. A szigetet fák borították. Valami fehérség tűnt fel a szigeten a gőzössel egy vonalban. . hogy a teáskanna meg a rántottasütő zörögni kezdett a hajó fenekén. s csak néha álltak meg. de a Fecske legénysége már régen elkeresztelte Rio Grandénak. . Titty matróznak nem kis erőfeszítésébe került. A gőzös útvonala közvetlenül a sziget mellett vezetett el. A parttól pár yardnyira sziklák ágaskodtak ki a tóból. Újabb hang csapott fel a víz felől. Egy nagy zöld madár. A fenyő a sziget északi csúcsán volt. mint a gőzös. Rikácsoló hang ütötte meg a fülüket. ha a kormányos egyszerre kétfelé pislog. egyre erősbödve. Egy sudár fenyő dereka messze kinyúlt a környező tölgyek. hogy ki ne ejtse kezéből az edényekkel telt kosarat. 17 . csak egy kis pont sötétlett a távolban.mondta Titty. Egy hosszú testű gőzhajó tűnt fel a látóhatár. . és megrázta a tollait. gubbasztott az úszóházat szegélyező hajókorláton. A tó vizén tovahúzódó sodra annyira elkapta a vitorlást. ha zátonyt látsz a víz alatt! . Végigpufogott a tavon. aztán megkerülöm a szigetet. bükkök és berkenyebokrok közül. hogy a legjobb helyet választhassuk a kikötésre . .Üvölts. ha nem akarta. . egyike azoknak a gőzősöknek. Rióból jövet a gőzösök egyenesen a tó végéig futottak.Ott a papagája.Ez bizony tengeri rabló .A sziget és a part között fogok haladni. Ez a fehérség egyre közelebb került a vízen.Talán egy kiszolgált tengeri rabló . A gőzös nemsokára eltűnt a szemük elől.Szemelj ki egy jó helyet a kikötésre . Roger. A gőzös csakhamar utolérte és el is hagyta a Fecskét. és százszorta hangosabb.Figyelj a vademberekre is . lakatlan-e a sziget. elhagyta a Fecskét. Itt-ott a part közelében halászbárkák eveztek. márpedig lehetetlen jól kormányozni. megállás nélkül.vélekedett Titty.Gőzös a hátunkban! . sokkal gyorsabb.állapította meg Roger elégtétellel. . A Fecske legénységével dél felé vette az útját. mert még maga John kapitány se tudta elfojtani kíváncsiságát a papagáj irányában. Már nem jártak messze a szigettől.

John nem vitte ki messze a hajóját. de a sziget oldala meredeken.hangzott a vezényszó. Susan lebukott. A Fecske beleszaladt a szélbe. De azért előbb körülhajózzuk az egész szigetet. és lebukott Titty is. Öt yardnyira tartottak a parttól.Fordulásra készen! .vezényelt Susan kormányos.Milyen pompás hely a táborozásra! . A sziget déli csúcsa egy sor apró szigetre töredezett szét. A barna vitorla átszökött a másik oldalra. Mintegy negyven yardnyi távolságban futott a szigettől.mondta Susan. A sziget déli csúcsa felé a sziklák egyre kisebbedtek. de ha egyszer nincs jobb. Sehol egy alkalmas hely a kikötésre.. A kapitány még jobban bevonta a vitorlát. mint egy sziklafal. Roger! .állapította meg John kapitány -.Fordulásra készen! . . rövid cikcakkokban haladjunk. . hogy jól szemmel tarthassuk a partot. . hogy nem hoztunk magunkkal mérőónt.kiáltott fel Susan. Újra felhangzott a „fordulásra készen”. John messze megkerülte az utolsó kis szigetmorzsát. Hanga borította őket.Nem sok hasznát vennénk itt. A szél kidagasztotta.üvöltötte Roger.felelt Roger.Kár. 18 . . persze csak akkor. de azért ő is behúzta a fejét. az az egyetlen alkalmas hely ezen a parton . igen. mint a Darien. ő az árbocrúd előtt ült. . A szigeten sok olyan meredek hegyfok emelkedett. Roger nem volt forgalmi akadály. a vízből kiemelkedő sziklára.Szirtek a láthatáron . ha nem erről fúj a szél. .Kiálts. Mégiscsak az előbb felfedezett öblöcske az egyetlen kikötésre alkalmas hely.hangzott újra a vezényszó. még közelebb vitte a Fecskét a szélhez. A sziget oldalfalai meredeken ereszkedtek a vízre. . és a vitorlás megint a sziget északi csúcsa felé siklott. bár nem volt rá semmi szükség. . és rámutatott néhány.No meg a kikötéshez .Az volt az egyedüli alkalmas kikötő . .Igen. uram! . . A vége felé csupasz kőszirt szakadt bele a tóba. s a Fecske a sziget nyugati partja felé siklott.Nagyon lassan. . John nem mert közelebb menni.mondta Susan. s utána bevonta a vitorlát. mit tegyünk? Jó magasra be lehet vinni a hajót. A víz még mindig mélyen sötét volt alattuk. és hátukon kis fácskák küszködtek életükért. Itt nem meredtek zátonyok a vízből. . A karcsú kis Fecske újra irányt váltott a tó felé. Erős kanyarral hozta körül a Fecskét. John újból a kormányhoz nyúlt. hangzott fel Roger kiáltása: Feneket látok! Susan lebukott. John visszakormányozott a mély vízbe. csak sokkal kisebbek. ereszkedett le a vízre. Csak amikor közvetlen a sziklapart alatt a vitorlát már átcsapták.Hát kikötőnek éppen nem lehet nevezni. hátha még alkalmasabb helyre akadunk. Titty ugyan a csónak fenekén ült. ha a feneket látod. A sziget nyugati oldala véges-végig meredek sziklapart volt. s belemeredt a víz zöld mélyébe.Amit legelőbb találtunk.

aki éppen akkor dugta ki fejét a vitorla alól. Roger! . A Fecske vitorlája már le volt eresztve. . Az egész egy szempillantás alatt történt. a Fecske orra felfutott a kavicsos partra. Susan kiakasztotta a vitorlakarikát. . . John elfordította a kormányrudat. Titty fején keresztül.Vitorlát válts! . Megengedte a kötelet anélkül.hangzott a vezényszó.kiáltott rá Susan kormányos.mondta Susan. Susan tehát a csónak végébe ment. A Fecske tovább és tovább siklott a tükörsima vízen. és átvágódott a másik oldalra. Mikor szembe kerültek a kavicsos öböllel.A következő fordulóval John újra kivitte a Fecskét a mélybe. Roger segítségével leeresztette és beszedte a vitorlát. Ő maga is aggódva fürkészett ki a csónak oldalán. Alighogy odaért.hangzott a vezényszó.Bevonjuk a vitorlát! Bocsásd le! .kiáltott fel Susan.Figyelj. A vitorlarúd elcsapott a fejük felett. hogy az eleje megkönnyebbedjék. amikor Roger a kikötőkötéllel már a parton is termett. hogy eleresztette volna. Titty az elemózsiás kosárral nem volt az útjukban a vitorla ráncai alatt. s a vitorla lecsúszott. s ezzel elhagyta a sziget északi csúcsát. . Megint a keleti parton hajóztak. John odakiáltott nekik: . kövek súrolták a csónak fenekét.Szikla jobbra! .Most! . Susan kormányos kezében a kötéllel készenlétben állott. még egyet fordult. 19 . s átlépett a csónak végébe. s még mindig volt annyi sebessége. hogy befusson a partra. Még alig érintette.

A Fecske legénységének nem volt sok időre szüksége. aztán jött a két sátor. amiket tölteléknek gyömöszöltek a hajó oldalába. ebben a pillanatban rajtuk kívül egy lélek se lakja.Jelen pillanatban nem tartózkodnak bennszülöttek a szigeten . két oldalába. . . Elborítaná az egész szigetet. hogy kiválasszuk magunknak a táborozásra legalkalmasabb helyet. . Éppen most kurjantott a bokrok közül: . melyen át csak nehezen törtek maguknak utat. A hajó mindjárt megkönnyebbedett. . hanga és sűrű bozót. kormányos úr . ott talált az elhamvadt tűz nyomára. Roger. aztán az a súlyos bádogdoboz. mindegyikük belecsavarva a maga fenéklapjába. . Igaz. kutassuk végig a szigetet .fordult John kapitány Susanhoz -. már rakott itt valaki tüzet.Jöhet egy szökőár vagy egy dagályhullám… negyven láb magas… mindent elsodor. induljunk a sziget felkutatására. s középen egy folt.Fákkal körülszegélyezett kis tisztásra van szükségünk.jelentette Roger.Nos. kavicsos parton. amiben a könyvek voltak meg a barométer meg az egyéb szárazon tartandó holmi. és szándékában volt újból tüzet rakni. hogy kiadogathassa a rakományt. A sziget felkutatása igazán nem állt sokból.tette hozzá Titty. . Mindezt halomba rakták a száraz. Visszatértek a tisztáshoz.súgta vissza Roger.A REJTETT KIKÖTŐ Másodiknak Susan ugrott a partra. Kétségtelen. 20 . hogy nem is akadt itt alkalmas hely tűzhelyrakásra. . hogy megbizonyosodjék róla: ha járt is valaki a szigeten. hogy a sátrak megerősíthetők legyenek . hol a hajósinas? . a matróz. . amire rá lehetett akasztani a teásüstöt. a fenyőfa alatt.Ami sehonnan se látható . A két villa közé hosszú rúd volt fektetve. Erre átvonultak a sziget déli partjára. Sziklák borították. hol építsenek tűzhelyet . John a Fecskén maradt. szemben egymással két villa volt beszúrva. amiket nehéz kövek vettek körül. Először jöttek a pakolatlan konyhaedények.Halló. mohával bontott tisztás volt.A bennszülöttek értettek hozzá. ami tüstént megkönnyítette a pokrócokkal és takarókkal teletömött zsákok partra szállítását. egy kerek.Olyan magas talán mégse. . A kikötőhely és a sziget magas partja között.tette hozzá Titty.mondta John kapitány.Bennszülöttek .Itt már járt előttünk valaki! Tűzhely nyomára bukkantam! A többiek felrohantak a partról. Fák szegélyezték.Első teendőnk. Aztán a bádogskatulyák.No meg jó helye legyen a tábortűznek . A tűzhelyet kőgyűrű vette körül. Aztán Titty az edényekkel teli kosárral.Talán még a szigeten vannak . . Emberi lénynek semmi nyoma.mondta John. a hajósinas már alapos kutatásokat végzett. .suttogta Titty. .Gyerünk. és Susan kormányos és a matróz feljebb húzták az orrát a partra. Ennek a kis kőtűzhelynek a szemlélésébe merült Roger. A tűzhely közelében egy rőzseköteg hevert.kérdezte a kormányos.állapította meg Susan. .

. a tűzhely közelében. csak épp a kikötő nem a legmegfelelőbb . . amiket Erzsébet angol királynő varrt kétoldalt a sátorlapok aljába. Rájuk állva megtöltötte a teásüstöt vízzel. Felhurcolták a rakomány parton hagyott részét. John ezután a szomszéd fára kúszott. Tudta. Nem feszítették meg erősebben. Susan kormányost az ebéd étrendje kezdte foglalkoztatni. ez itt a legalkalmasabb hely a táborozásra. sem a nyugatin nem talál alkalmas helyet. . két kiálló kőre akadt. nem tartotta biztonságosnak. Miután mindez elkészült. Valahogy senki se kívánt hozzányúlni ahhoz a gondos kis farakáshoz. Megyek. ugyanez volt a helyzet.vélte Titty. hiszen éjszaka a harmattól úgyis összemegy.Talán egy másik szigetről való bennszülöttek lemészárolták és felfalták őket .Kétségtelen. John kapitány a legkönnyebb utat választotta a bozótok és cserjék között. hogy a déli oldalon mégis akad valami.Nem mentünk le egész a sziget legvégéig. S nicsak… egyenesen belesétál abba az alkalmas kikötőbe. .A szárazföldről mindenkinek rögtön szemébe ötlik. . A sátor úgy csüngött le kétoldalt a kötélről. Rögtön üssük fel a sátrakat . zuhan bele a sziget partja a vízbe.De hisz éppen most jártuk be az egészet.A vékony földréteg alatt szikla van. Ő maga levonult a sziget déli csúcsához. Titty matróz Roger hajósinast rőzséért szalajtotta. és otthagyta a kormányost és a legénységet a tűzhely mellett. ahol kikötöttek. Nem is került erre sor.. Visszatérve felakasztotta az üstöt a két villán keresztbe fektetett rúdra. .A meredek domboldal megvéd észak felől. mint egy meredek szikla. és kiteregették őket.jegyezte meg Susan. Most a fenéklap behúzása és kiterítése következett. . Most megtömték kővel a sátor zsebeit. A fák alatt sok száraz gally hevert. John felkúszott az egyik fatörzsön vagy hétlábnyi magasságig. egyik-másik olyan mélyen bent. szorosan egymás mellett. . és odakötötte a sátor egyik végét.No. és keresek jobb helyet. és így a sátor csak öt láb magas volt. Néhány kő elég volt ahhoz. én megvizsgálom a terepet . hogy anyu ezt a fajta sátrat választotta . Úgy rémlett neki. Kiválasztottak négy fát a nagy fenyőfa körül. nem nagyon alkalmas a befutásra. s így sose tudtunk volna cövekeket leverni. hogy sem a sziget északi csúcsán. ahol a sziget apró szigetmorzsákra töredezik. De remény volt rá. és ott is megerősítette a kötelet. A keleti oldalon. az egész társaság bent szorongott a sátorban. . innen bentről jól ki lehet látni a tűzhelyre.Én mindenesetre körüljárom még egyszer. hogy megközelítse a hajóval. hogy mikor ezt a helyet körülvitorlázta a Fecskével. A kötél persze a közepén megereszkedett. melyet a tűzhely előbbi gazdái ottfelejtettek. A második sátor felállítása ugyanígy történt. előtte már járt valaki ezen az úton. mint egy szárításra felakasztott lepedő. ott. Felcipelték a sátorlapokat a kikötőből. Kopár sziklák meredtek itt ki a vízből. .Rendben van.adta ki a parancsot John kapitány. Hozzáláttak a sátorveréshez.szólalt meg újra John kapitány. Susan a parton. 21 . Susan tartotta a másik végét.vágta el John kapitány a vitát.Minden rendben volna. mert hisz mindkét oldalon. .Jó. és ha keleti szél fúj.De ha nincs. Hiszen körülhajóztuk a szigetet. A tűz azonnal lángra kapott a kormos fekete kőgyűrűben. . hogy a két sátorlap kifeszüljön.

Legjobb lesz. semmi értelme. . és sietve visszalépkedett a táborba.Rendben van. Visszakúszott a partra. hacsak nem lappanganak ott is zátonyok a víz alatt.gondolta magában John kapitány. ami a vitorlázásnál éppen a két legfontosabb kellék. . mely erre.Az igazi kikötőre. A víz tükre sima. John és Titty siető léptekkel igyekeztek a kikötő felé.Nem hagyhatom itt a főzést. hogy mikor először hajózták körül a szigetet. .kérdezte Roger. ha van elég hely.Evezni fogok . . kormányos úr? Susan odaadta a sípot. . Most azonban valósággal belepottyant ebbe a kis öbölbe. Nem mindenki tud így 22 . Hol erre. Sziklák védték a délkeleti oldal felől is.Mire találtál rá? . majd fütyülök. .szólt rá a kormányos. Messzebb.Legalábbis azt hiszem.megkíséreljük a befordulást. és készen tartod az evezőt. nem láttak ott egyebet sziklafalnál. hogy kipróbáljam. és lekémlelt az alatta elterülő kis pocsolyára.kiáltotta már messziről.Rátaláltam az igazi kikötőre! . Csak még azt nem tudom biztosan. te pedig előremégy. amikor először kutatták fel a szigetet. és könnyen mozgott. Alig egy-két yardnyira lehettek tőle. Kimászott az egyik szikla tetejére. Nélkülözheted a matrózt? . Kölcsönadná nekem a sípját.Indulj. Nem volt nehéz vele a csónakot továbbhajtani. Úgy megbújt a sziklák között. be lehet evezni a kis szoroson át. Keskeny partcsík szegélyezte a sziget csúcsánál.Most .szólt oda Tittynek .rendelkezett John.amit keresett. Amire a Fecskének szüksége van.jelentette ki John kapitány -. ha sziklák vannak a víz alatt. Titty . és visszafordultak. de az innenső oldalon szabad volt az út a tó felé. Titty a csónak végében ült. . aztán újra beszedjük. . John kievezett vele a legszélső szikláig. hol arra forgatta John a lapátot.Én is veled mehetek? . északnyugat felől mindig borzolta a tó színét. és vízre bocsátották a Fecskét. amíg John evezett. s ereszkedett lejtősen bele a vízbe. A Fecskében nagyon nehéz volt evezni a tőke és a nehezék miatt. Az evező rúdja szépen elfért benne. . hol baloldalt tett egy csapást. Viszem a Fecskét. Nem csoda.Nekem viszont szükségem van egy legénységi emberre. miután a sziget partja megvédte a széltől. . A Fecske farában a keresztbordán kivágás volt. De azért mégis igen hamar elhagyták a sziget csúcsát. Sűrű mogyoróbokrok lugasozták be s takartak el avatatlan szemek elől. ami nincsen összeköttetésben a tóval . Az egyik oldalon nagy sziklák lappangtak a víz alatt. akárcsak a harapás helye egy karéj kenyérben. hogy be lehet-e oda hajózni. ahol Roger szokott elhelyezkedni. Talán csak pocsolya. úgyhogy az mindig vizet fogott. Nem jönnél velem? . Én hátul evezek. s akkor utánunk jöhetsz. . . Úgy látszik. a sziget északnyugati sarkánál szikla meredt elő. ha az árboc elé állok. hogy egyikük sem vette észre.De ha be tudok futni vele. ha az evezővel váltakozva hol jobboldalt. hogy felvonjuk a vitorlát.Csak egy jöjjön . hogy eltold.kérdezte Susan kormányos.

a matróz. Titty pedig a maga evezőjével eltolta a Fecskét. és ide rejtette a tutaját. s küszködve tört utat magának a bozótban. A Fecske lassan siklott tova a meredek sziklák között. John kapitány kiemelte a kormánylapátot. ütemesen. ha túl közel jutottak a sziklákhoz. hol a másik oldalra billent.Minden oldalról zátonyok bújnak meg a víz alatt. sima vízzel tőkéje alatt.mondta John kapitány elégedetten. ha sziklát látsz előttünk. Majd újra evezni kezdett a csónak farában.És ha az ellenség mégis be találna keríteni. Még a szigetről sem lehet észrevenni a hajót. azután a farától egy zsineget vezethetünk végig a sziklán.Ez aztán az igazi kikötő! . A legpompásabb kikötő az egész világon! . A Fecske bent úszott a tavacskában. hogy ráfussunk. .Kiköthetem én? .kérdezte Roger.A sziklák túl mélyre nyúlnak be a tóba. A sziget keleti és nyugati oldala felől is sziklás part zárta el az öblöt. ne engedd. hogy sok száz évvel ezelőtt már tanyázott itt valaki a szigeten. John annak idején Fallmouth kikötőben tanulta édesapjától. A víz alatt lappangó zátonyokon kívül még sok szikla emelkedett ki a vízből. erre egérutat nyerhetünk. . .Well .Én úgy képzelem a dolgot.kérdezte Roger. Sokkal jobb. Végre felbukkant előttük a zöld fával borított térség. .Kiálts.Fújjuk meg a sípot. John kapitány visszaemlékezett arra. ehhez a bokorhoz. Ezek egyre nőttek.Miért jelölted meg kereszttel azt a fát? .Pompás hely! . akkor könnyen vízen tarthatjuk. 23 . Csak az volt a baj. . Szép rendben helyükre rakta az evezőket. s a csónak fenekébe fektette.kiáltott fel Titty. az evezők mindkét oldalon súrolták volna a sziklákat. A Fecske pedig siklott tovább.Itt aztán senki sem üthet rajta a Fecskén.Ide kiköthetjük a Fecskét.hátul evezni. ahogy csak tüdejéből tellett. . csendesen. és orrával felfutott a partra. aki érti. Ha a rendes módon eveznek. Tovább evezett. amennyire csak tudta.kiáltotta Susan. amikor erre hajóztunk? .Hogy az ördögbe nem vettük észre. . Titty a másik evezővel résen állt a csónak orrában.mondta John kapitány -. John átadta neki a kikötőkötelet. úgyhogy a Fecske csak lassan jutott előre a sziklák között. ehhez a fatönkhöz . mint ha félig kihúzzuk a vízből. Azok hamarosan ott is termettek. amit a szikla tetejéről látott.mondta John kapitány -. hogy a csónak orra hol az egyik. . s a Fecskét olyan közel tartotta a keleti falhoz. de annak. . . Titty már a parton volt. . mit szóltok a kikötőhöz? . és hívjuk ide a többieket is! Belefújt a sípjába. hogy elébe menjen a többieknek. mintha két sziklafal között haladtak volna. nem nagy mesterség. aztán a kikötőkötéllel kezében kimászott a partra. .

El fogja oltani a tüzet. .Ez annak a jele. Feltörte a tojásokat a bögre szélén. felkötve két fa között. Nem könnyű lemosogatni.kiáltott fel. Visszarohant a táborhelyre.Ma mindnyájan közös tálból eszünk. Már régebben mázolhatta rá valaki. John kapitány büszkeséggel szemlélte hajóját. mint egy igazi tábor.mondta John -. .Én nem festettem oda . Mellette egy kis tálkában hat darab tojás. Az üres héjak csak úgy pattogtak a tűzben. és belecsapott egy marék sót. Az üst fortyogott. s gőzölögve állt a földön. hogy a kormányos és a matróz alszanak majd az egyikben. hogy ő egy személyben hajószakács is. . . . Már készen voltam a tojással. majd megrázta fölötte a borstartót. Susan mellett a földön négy bögre sorakozott. A táborhely most már kezdett olyan képet ölteni. hogy valaki már ezt a kikötőt is ismeri. A tojás olyan vacakul odaragad a tányérokhoz.Csak ne tudna róla más is! . akik a tűzhelyet is rakták. mint a fák. Figyeltem. . Ott függött a két sátor. Amikor már csomósodik. és beleeresztette őket a tálkába. . és Titty matróz kimászott a kötél másik végével az egyik sziklára. sem Titty nem vették előbb észre. Ebben a percben eszébe villant Susan kormányosnak. hanem rántottasütő. mely a sziklán vert gyökeret.mondta Titty kedvetlenül. már ott kellett hogy legyen. a hajósinas tartotta a kikötőkötelet. Susan éppen nagy darab vajat olvasztott fel a rántottasütőben. Roger és John odaerősítették a kikötőkötelet ahhoz a fatörzshöz.Csakhogy ez nem közös tál . .Ma nem kaptok tányért .Véleményem szerint ugyanazok az egyének.sóhajtott Titty. hogy akadna ennél különb kikötő az egész világon! .Well. és hozzáerősítette az egyik berkenyebokorhoz.kottyant bele Roger -. . John kapitány odaerősítette az egyik tartalék kötelet a hajó farában levő karikához.közölte Susan kormányos és egyben hajószakács.Micsoda kereszttel? . Susan beeresztette a nyers tojásokat a sistergő vajba. 24 . Azután John is kimászott a partra.Az üstben már biztosan felforrt a víz! . A tisztáson a fák alatt vígan ropogott a tűz. a víz felőli oldalán fehér kereszt volt festve. amelyen a kereszt fehérlett.Kezd összeállni . Úgy határoztak. ..Már megint azok a bennszülöttek . két-három lábnyi vízben.Azzal ni! Mintegy négy láb hosszú fatönk tetejére. Őket inkább a sziklák érdekelték. A többiek visszaeresztették a Fecskét a vízre. hogy csinálta Jackson néni. összekavarta. amikor a sípjel felhangzott. időnként fel kell kaparnod a sütő aljáról. Roger. Titty meghúzta a farkötelet.Nem hiszem. elöl és hátul kikötve s minden oldalról sziklafaltól védve. . Azután visszasiettek a tűzhöz. mert a színe egészen kifakult.jelentette Titty. . úgyhogy sem John. mindenesetre ebből fogunk enni. a kapitány és a hajósinas a másikban. Ott feküdt a Fecske a kis öböl közepén. aki gondosan figyelte a művelet minden mozzanatát.

. A Fecske kapitánya. John kapitány a hátán feküdt a hangában.A vékony kötelünk nem elég. ami nincs olyan messze. a rizspudingot. ha látjuk.kérdezte Roger. a vajas kenyeret. . Akkor csak felkötünk egy lámpást a kötélre. gyere.kérdezte Roger. hogy mindkét vége leérjen a földre. Még koromsötétben is visszatalálhatunk a szigetre. hogy a tojáshoz ehessék. a sziget északi csúcsánál jó helyre akadtak. Milyen jó.Alig maradt valami tej az üvegben. . mindjárt tudni fogjuk. és alaposan nekiláttak az evésnek. Susan letette a rántottasütőt a földre. egy nagy bádogdobozban. így a fa világítótoronyul szolgál.szólalt meg. Aztán egyben pompás világítótoronyul is szolgálhat. a tartalék kötél meg nem elég hosszú. felakaszthatok rá egy kötelet úgy.Már kezd összeállni. volt a születésnapom. A kanalakat megpucolták. ha Susan és Titty egyedül vannak a szigeten. . . hogy fel van húzva a zászló. a matróz. kapard.tudod.Van elég kötelünk? . akik a tűzhelyet rakták -.Tulajdonképpen egy zászlórudat kellene a csúcsára erősíteni .Majd megkapjuk őket holnap.Minek az? . és jelt adhassunk vele arra az esetre.De Susan meg Titty meg én nem tudunk felmászni erre a fára soha. a kormányos meg Titty. azok. míg te és én halászni vagyunk. a bögréket és a tálkát kiöblítették a tóban. hogy valami baj van. ahol a sziklarések között leheveredhettek. és levetették magukat a fűbe. A tábor fölött.Ha én fel tudok jutni a felső ágig. . és egy tejesüvegből tejet öntött hozzá. Ezt is közös tálból fogyasztották el. mihelyt a rántotta annyira lehűlt. Ebben a percben csatlakoztak hozzájuk Susan. aki a szigeten maradt. a kormányos és a matróz elmosogattak. . és mindegyiküknek a kezébe nyomott egy kanalat. hogy enni lehetett. és felhúzzuk rajta. Feltéve. az ánizskenyeret meg az almát. kormányosa és legénysége mind odakuporodtak a rántottasütő köré. hogy éppen halászaton vagyunk kint a nyílt vízen. Ha valamelyikünk a sötétség beállta után találna hazahajózni. Holnap még gondoskodnunk kell vékony kötélről.. Aztán még volt egy nagy rúd ánizskenyerük. Aztán kitöltötte a négy bögre teát. és a bennszülöttek visszatérnek . Minekutána elfogyasztották a rántottát. Susan kormányos lekanyarított négy hatalmas karéj kenyeret. Nincsenek kiálló ágai. Anyu azt mondta. hogy éppen mielőtt tengerre szálltunk. Közvetlen mögöttük meredt égbe a nagy fenyőfa. A kapitány és a hajósinas vették a messzelátót. . és kikémlelhettek a messze távolba. Aztán volt még egy nagy rizspudingjuk. a rántottasütőt lekaparták. mint Holly Howe. a rakomány tetején. .Otthon felejtettük a horgászbotokat. és rögtön segítségére siethetünk Tittyéknek. Az öt shillingből bőven futja kötélre. akár a rántottát a rántottasütőből. és akkor nem kell senkinek se még egyszer felmásznia. hogy holnapra meg kell próbálnunk tejet szerezni egy farmról. az. 25 . hogy bárki is megláthatta volna őket. felhúz rá egy lámpát. anélkül.Hogy zászlót húzzunk fel rá. jó vastagon megkente vajjal. . a horgonykötél túl vastag. amit magukkal hoztak a Fecskén. és felnézett a fa tetejébe. mindenkinek jutott egy-egy alma is. ami a Darien-szirtfokról is már a szemükbe ötlött.

kérte Roger. és Roger segítségével ugyanúgy elrendezte a pokrócokat. . . A sátor bejáratánál.Csak éppen az ágyak hiányoznak. kivett belőle egy kis barométert.mondta Titty. . A sátorban . a sátrat tartó kötélen két törülköző száradt. akár egy megvetett ágyon. . A kapitány a nagy bádogdobozt odatámasztotta a sátor falához. különleges tájékozottsággal rendelkezett.Most már látom őket. rendben van-e minden a látogatók fogadására. Titty talpra ugrott. Roger és Titty egymás kezéből kapkodták a messzelátót.Nem látok semmit. A sátor két oldalán. Meg aztán nem jelent majd semmi különösebb fáradságot. . és beigazította a megfelelő távolságra. mint egy úszó vízipók.egyéb használati tárgy nem lévén benne . A kapitány és a kormányos levonultak a táborhelyre.A bennszülöttek mindjárt itt lesznek . hogy alátolják a matracokat. kiterítették a pokrócokat. különben észrevetted volna. mégsem lát meg valamit. . És anyát is magával hozza.Add ide nekem a messzelátót . . ami közeledik. megrakodva szalmazsákokkal. .nagy rend uralkodott. hogy csónak az. aki nem volt más. De a messzelátón át mindjárt kiderült. csak éppen nem néztem arrafelé.Az éjszakára való előkészületek megtörténtek . Ő is szeméhez illesztette a messzelátót. . a sátor közepére helyezték. és megfigyelhették a csónak közeledésének minden mozzanatát.Add ide nekem is .mondta Titty. szeméhez emelte a messzelátót. Titty és a kormányos sátra már sokkal otthonosabb volt. te már nagyon álmos lehetsz. Lehet az ember teljesen ébren.Rajta hagytad a lencsén a fedőlapot . hogy szemlét tartsanak. és azt fülénél fogva a doboz elülső falára akasztotta. Susan kormányos még két száraz gallyat dobott a tűzre. . . ami a messzelátókat illeti. ahová a fekvőhelyeket szánták.jelentette Susan. majd visszatért a parancsnoki sátorba.A bennszülött. ha nem néz oda. A bádogdobozokat. Ez mindenesetre olyan képet adott a sátornak. . Ez volt a két szék.Anya és egy bennszülött . mint Jackson bácsi a Holly Howe-farmról.szólalt meg végre. aki. Azután mindnyájan körülülték a tüzet.Mutassuk meg nekik a kikötőt? 26 . . John odaadta. ezeket nem tudjuk addig megcsinálni. hogy annál vidámabban lobogjon. A bennszülött.Nem vagyok én álmos. csak csupa feketeséget. Kint.kérte Titty. melyek az élelem elraktározására szolgáltak. mintha már laknának benne. Csónak és evezős messziről olybá tűnt. és visszahajtották őket.. John kapitány felült. amíg a bennszülött ide nem szállítja a szalmazsákokat.Csónak a láthatáron! Roger. Anyu ott ült a csónak farában.Fordíts egyet rajta. ha már itt lesznek. John kapitány egy pillantást vetett a lányok sátrába. s akkor megint szabad lesz az üveg. az egyik sarokban takarosan egymásra rakták a konyhafelszerelést. hosszú evezőcsapásokkal közeledett a sziget felé. mire ő is belenézett.

. . hogy lehetetlen ezt veled közölnünk. hozzuk rendbe a sátrunkat.Ez annyit jelent.Ejnye. a nőnemű bennszülött -. Titty mutatta az utat a sátrakhoz. ha mindjárt a kedves fajtájából is.Ezekkel a bennszülöttekkel sose tudhatja az ember. Anyu. . akkor nincs rá szükség. Jackson bácsi földre dobta a szalmazsákokat. A Fecske kikötője maradjon titokban. ha ezt jobban szeretitek. szép szál bennszülött volt. Elhelyezték őket a sátor két oldalán.a szalmazsákokat is magukkal hozzák. Derék. A Fecske egész legénysége felállt. hogy felhúzza a csónakot. Könnyebb lesz onnan felcipelni.Alabala .Hová lett a Fecske? . Roger kézen fogta a nőnemű bennszülöttet. Most remélem. Roger segített.Különben is .Ha tudsz angolul. de gyönyörű a táborotok! . amíg nincs semmi baja. megengeditek a bennszülötteknek. . John megfogta a matrac egyik végét. . Jackson bácsi. ha anya egyedül jönne. de szívesen wallacallawallázok veletek. . a sziget keleti oldala felé mutogatott.Gyere.válaszolt Titty.Mit szólsz hozzá? Szeretnél belépni ebbe a sátorba? A nőnemű bennszülött lehajolt és belépett. a Holly Howe-i farmer mind a négy matracot kirakta már a csónakból. Más volna az eset. Roger . és rájuk terítették az összehajtott pokrócokat. aki egyszerre három matracot emelt a vállára. miután te is csak egy bennszülött vagy.Nincs szükséged tolmácsra? . és karjával kelet felé mutatott.válaszolt anya. hogy rendben van. Roger elébük szaladt a partra. aki vállán át hátrafordította fejét. A nőnemű bennszülött bedugta fejét a kapitány sátrába. hogy megértette szándékukat.szólt John a hajósinasnak -. John és Susan cipelték a negyediket. ezzel akarván jelezni.Nem . . . ott a közeledő csónak farában.Ami azt illeti . .mondta anyu. s mire a bennszülöttek partot értek. A bennszülöttek csónakja elsiklott a sziget csúcsa mellett. s ketten behúzták a két zsákot a sátorba.. . Még a legbarátságosabb szándékúakkal sem. a nőnemű bennszülött. .Mi történt a hajótokkal? . .Burobojomjéeebumntili .álmélkodott a nőnemű bennszülött. mindegyik a maga ágyára. hogy veletek együtt felhordhassák a matracokat. Jackson bácsi visszatért a csónakhoz. hogy hol van.Pompás helyet találtunk a számára. Eközben Susan és a nőnemű bennszülött a másik sátorban rendezték el a fekvőhelyet. ahol legelőször kikötöttünk.Ez annyit jelent. a hajó egész személyzete ott állt a kavicsos parton.Állawallakallacacuklacaowlacaculla . simára pofozták a tetejüket. A Fecske tisztikara és legénysége melléje sorakozott. a veletek való közlekedésben ragadt ugyan már rám egynéhány angol szó. a bozóton keresztül kellene idehurcolni. közvetlen a táborhely mellett van.határozott John kapitány. 27 . .volt anyu első kérdése. hogy nem tartozik rám. s az a hely. Odaszólt valamit az evezőnél ülő bennszülöttnek. mint ha a sziget alsó végéről. .ajánlkozott Titty udvariasan. aztán egy-két erős evezőcsapással megváltoztatta a csónak irányát.szólt közbe Susan . mire anyu hozzánk látogat.mondta a nőnemű bennszülött.Ez annyit jelent. . Aztán lehevertek. .

kilépett a sátorból. . Jackson asszony készítette. csak aztán tartsátok egész nap hűvös helyen a tejet. . és fogd be a többieket is a mosogatáshoz.kérdezte a nőnemű bennszülött. sem a sátrakat. Dickson asszony tud adni..Nem maradhatok most tovább. Jackson uram… A szép szál bennszülött a nagy kosarat. . hoztam nektek egy kis pudingot. ha nincs kedvetek főzni. . hogy anélkül is jól aludnátok. Ebben a percben tért vissza Jackson bácsi.Persze! Persze! Két lámpást is kellett volna hoznunk! Bizony megfeledkeztünk róla. Egy tejeskanna volt benne meg egy csomó egyéb dolog. ha jól tudom.Jó. és ne felejtsétek el minden alkalommal jól kimosni.Gyertek csak ki . . Susan a főszakács.Pemmicannek hívják ezt a bennszülöttek nyelvén . Állítsátok árnyékba. itt hagyom. . és utánatok küldte a párnákat. . Egy szigeten nincsenek tehenek. 28 . A nőnemű bennszülött sorba kiszedegette. még egy utolsó rakománnyal.Ott áll közvetlenül a sátor bejárata előtt .Tűzbiztos helyen kell tartanotok: távol a tábortól és a tűzhelytől. mint az aranytallérokat a cipóból.Láttad a kiszolgált kalózt a papagájjal? . hogy továbbra is szeress főzni .Én szeretek főzni. Meg vagyok győződve róla. és nem gyújtjátok fel sem magatokat. ott a nagy tölgyfánál.szólt a nőnemű bennszülött.Ha azt akarod.felelte a kapitány. . letette a sátor elé. . Jackson bácsi még egy utolsó zsákot cipelt fel a csónakból. majd ad nektek minden reggel két liter tejet. mielőtt friss tejért mentek. minden sátor számára egyet.Egész jó kényelemben vagytok itt! De mit fogtok csinálni. Jackson úrnak vissza kell mennie a farmjára.Itt van nektek egy tejeskanna. Először is a tej kérdése. hogy Kolumbusz Kristóf is mindig magával vitte a vánkosát.Jackson néni olyan jó volt. mindegyik sátorba bevittek kettőt-kettőt. . kövesd a tanácsomat. Hol tartjátok a nagy lámpásba való petróleumot? . Susan nem ér majd rá minden reggel zabpehelykását főzni nektek. Még egypár dolog rendezésre vár. hat legyen pemmican . hogy nagyon vigyáztok.Hoztam nektek két kis lámpást. gyertyákkal. Köszönöm. Hamar ráuntok majd a konzervgulyásra.mondta Titty. Kiszedték a párnákat a zsákból. Ide látszik a kikötő.mondta a nőnemű bennszülött -.Miféle kalózt? . . Megbeszéltem a szemközti Dickson-farm tulajdonosával. Ha ma este szükségetek volna még tejre. amit éppen most cipelt fel a csónakról. mikor a párnákat beágyazva. No meg hogy legyen holnapra.hagyta rá a nőnemű bennszülött. .Én a helyetekben csak akkor bontanék fel egy ilyen pemmicanes dobozt. tudom. . ha besötétedik? . .Igen. Apropó. . a szép szál bennszülött. de azért egy párna mégiscsak sokat ér. Itt van a pástétom meg mindenféle konzerv reggelire.Akkor neki adom át az élelmiszer-szállítmányt. úgyhogy át kell hajóznotok a szárazföldre tejért. Egy nagy lámpát hoztam mindössze az egész tábor világítására.kérdezte Titty. Ha megígéritek.

és aludjatok jól. Egy teremtett lélek se tudja.Hát nem megmondtam. . nem nagyon hiányoznak nektek a bennszülöttek itt a táborban.Vicky baba már várja az anyukáját . nem maradhatok tovább. 29 . Meg aztán úgy látom. .kiáltott utána a Fecske legénysége. . Jackson bácsi! .Azt ott.Az úszóházat. ha úgy kívánod . Ugye.Nem zavarsz te minket. ha visszamégy. és leült a végébe.Ez azt jelenti. anyu.szólt közbe a nőnemű bennszülött -. A nőnemű bennszülött beszállt a csónakba. isten veled! . nem foglak benneteket sűrű látogatásokkal zavarni. . lehet sűrűbben is.Nem. hogy jó éjszakát. . és mosolyogva jött ki onnan.mondta John kapitány. .Isten veled. az unokahúgai.Durm! .mondta a nőnemű bennszülött. azt láttam .Alabala-alabala-alabala . A napocska úgyis felkelt majd benneteket jókor reggel. nem iszom teát. hogy kincseket? Tudtam én mindjárt. . Mindjárt este lesz.Főképpen a lámpásokat .Majd meglátod. . persze ha kedvetek van. igyál velünk egy csésze teát! . . Csak arra kérlek. majdnem elfelejtettem! Egy pillanatra betért a kapitány sátrába. Az idén nem enged senkit a közelébe. hogy nekünk bennszülötteknek van valamelyes élelmiszerkészletünk. Ti már úgyis teáztatok. . korán ágyba bújnék. De az idén vége a murizásnak. no.mondta a szép szál bennszülött . isten veled.Köszönjük szépen.Jó éjszakát.kiáltotta vissza Jackson bácsi. .Anyu. akkor be-benéztek Holly Howe-ba? . . szeretném tudni. tudassatok.. Azt mesélik a népek. Jackson. . Ejnye. s tudjátok. S ahogy lesétált a csónakhoz. Kezd már sötétedni.Így hát ezt a nevet adták neki? Ugyan jól ráhibáztak.fordult hozzá Susan.Ne féljetek.kiáltott fel hirtelen Susan.nyáron át rendszerint ott lakik az úszóházban. Mi láttuk őt is meg a papagájt is. indulóban a kikötő felé. Idővel majd kifogytok az élelemből. hogy elhoztad a holmikat . hogy rendben van-e minden. . Úgy él. hogy kincseket rejteget az úszóházban. hogy legalább két-három naponként.Anyu.búcsúzott a nőnemű bennszülött.Jó éjszakát maguknak is! . . mit művel ott egész nap egymagában.Eljöhetek akár holnap is.kiáltotta a nőnemű bennszülött. a Turner úr. Jackson bácsi nevetett. Múlt nyáron a Blackett kisasszonykák.tette hozzá Titty. . és ha nektek volnék.Mégse jövök gyakran. a szép szál bennszülött ellökte a parttól a dereglyét. ha a madárkáknak nem sikerül. hogy csakis kiszolgált kalóz lehet! Hát hogy is engedhetne valakit a közelébe! . hogy töltöttétek az első éjszakát. . mit csináltál az előbb a sátramban? .Mister Turner .Igen. az úszóházban. azt mondta Johnnak: . onnan a tó túlsó partjáról. és tovaevezett az est sötétjében. mint egy remete. egész nap ott sündörögtek körülötte. köszönöm.

De hisz meg lámpát se gyújtottunk . de a sátrak belsejében már koromsötétség uralkodott. . de még mindig láthatták az evezőktől felvert fehér tarajokat. ÚGYSEM FULLADNAK . . . ha lefekszünk. Aztán eszébe jutott. a sátorlapon egy cédula volt odatűzve. A nagy bádogdobozt a sátor közepébe helyezte. De épp most van szándékunkban. A tábortűz parazsa pislákolt csupán az éjben.rendelkezett John kapitány. Később már egyáltalán nem láttak semmit. csak a tó hullámai csapkodták a sziklákat.Jobb lesz. Titty? . mielőtt egészen besötétedik .Lámpákat olts! A két lámpást elfújták. HA MULYÁK. kormányos úr. hogy nem vagyunk mulyák .vélekedett Roger. durm! . és annak a tetejére állította a lámpát. és gyufát gyújtott.Na és a fiú? . . Árnyképek mozogtak benne. uram.Durm. hogy a nőnemű bennszülött távozása előtt motozott valamit a sátrában. igen. a kormányos. A fák között még derengett egy kis világosság. HA NEM MULYÁK. a magas fenyő alatt. ezzel a felírással: BELEFULLADNAK.Apu tudja. John kapitány kinyitotta a lámpás ajtaját. amelyben a bennszülöttek tovaeveztek az esti homályban. . csak az evezőcsapások ütemes zaja hatolt el hozzájuk. míg az ember első éjszaka kényelembe helyezi magát egy ilyen szalmazsákon. Időbe telik. .Már elkészült. és bevitte a sátorba. a figyelőhelyre.mondta Susan. Susan a maga lámpáját a két bádogdoboz egyikére állította.Nem is. hogy még kényelmesebb legyen.. a kormányos.Igen. a matróz és a hajósinas mély álomba merült. ugyan mi is lehetett az? Az ágy fejénél.kiáltotta karban a Fecske legénysége. „Jó éjszakát! Jó éjszakát! Jó éjszakát!” Minden elcsendesült. Ő és Titty felrázták az ágyukat. .Rendben van nálatok minden. hogy a sátor fala tüzet ne fogjon. A két sátor olyan volt a lombok között. Odarohantak a sziget csúcsához. . Pár pillanat múlva a kapitány.Egy fél órán belül minden fénynek ki kell aludni a táborban .Készen vagytok a lámpaoltáshoz? .mondta John önmagának. A csónak már eltűnt a szemük elől. mint két nagy világító lampion. s a két fehér sátor beleolvadt a sötétbe. s onnan integettek a csónak után. 30 . Hangok szűrődtek át a falon.Igen. s az is egyre jobban beleveszett a távolba. Széjjelnézett. Meggyújtotta a lámpát.

Titty. míg egész fel nem ébredtem. harmatos hajnali levegőt. Ma menjünk el valamennyien érte. Ott is kezdtek már ébredezni. és a kikötőkötelet rádobták egy nagy kőre. csak egy kicsit az arcot meg a kezeket meg a fogakat. már nem alszik . Dicksonék farmja nem feküdt távol a parttól.Nem. felvonták a nyirkos. és szemét dörzsölte. ott a tölgyfa alatt a Fecskét kihúzták jó magasan a partra. A másik sátorban mocorogtak. Hajóidő szerint akartam kifejezni. úgyhogy máskor akármelyikünk mehet a tejért. és ők zsebkendőjükkel törülték szárazra. Egy lejtős. mint napfény a szobában. utána meg egy kis mosakodást a kikötőben. . Ott feküdt a Fecske kikötve. kidugta a fejét. . .AZ ÚSZÓHÁZ Mozgalmas napra virradtak. és elnézte a sátor fehér falán kergetődző fényfoltokat és árnyékokat meg a fák lombjai között bekukkanó napocskát. . Aztán az egész legénység utat vágott magának a bozóton keresztül a rejtett kikötőhöz. megfordulva a matracán.Hol van Susan? .Még alszik. .John? . .Halló .Három perc múlva fél. hallgatta a levelek susogását és a sziget partját verdeső habok csobogását. No nem éppen sokat. . Így mindannyian megismerjük az utat. hogy elhozzuk a tejet. Te nem tudtad? .Kérdés. Kieveztek vele a zátonyok között. miután John volt a hajó parancsnoka. Hány óra van? Itt az ideje. éppen csak annyira. Négykézláb odakúszott a sátor ajtajához. pázsitos legelő tetején bújt meg a házacska a szilvafák árnyékában. Napfény a sátorban jobb ébresztő.Jó reggelt! Jó reggelt! John és Roger odamásztak a sátor ajtajához. . 31 . Már korán elkezdődött. és beszívta a friss. a sziget déli oldalán. és áthajóztak a túlsó partra a kikötőbe. ahogy elhagyták. Még el kellett intézni egy kis öltözködést. John eltűnt a sátor mélyében. Az ülések nedvesek voltak a harmattól. .szólalt meg Susan. mint Holly Howe.Várj egy percig.Majd én átevezek a tejért . hogy megfejték-e már a teheneket. amit most kronométernek hívtak.Igen. és ők is egyszerre megismernek mindenkit.szólt John. de bele tellett volna egy-két pillanatba. barna vitorlát. nyitott szemmel feküdt a matracán.Persze hogy ott vagyunk. míg kiszámítom.kérdezte Roger. Mindannyian felsétáltak Dicksonék farmjához. Titty ébredt fel elsőnek. . a napsugár még nem szárította fel a cseppeket.A szigeten vagyunk? . hogy megnézze az óráját.Nem addig.kiáltotta -. jó reggelt! .

Nem lesz könnyű feladat megértetni a farm lakóival, hogy a Fecske kapitánya és legénysége szállott partra. Dicksonné asszony megkímélte őket ettől a nehézségtől, mert egyenest kibökte: - Ugye, a tejért jönnek? Látom, van saját kannájuk, éppen most fejünk. Fogta a kannát, és csakhamar visszahozta, színig töltve habzó, meleg, frissen fejt tejjel. - Tessék, itt van. Aztán ha valamire szükségük van, ne restelljenek ide jönni és kérni. Dickson úr, egy magas, sovány farmer is odajött. - Pompás időnk van - mondta, de nem várta be a választ. A Fecske utasai újra hajóra szálltak, de ez alkalommal nem a rejtett kikötőben, hanem az első kikötőhelyükön szálltak partra. - Északnyugati szél fúj - állapította meg John kapitány -, és a kikötőhely jól védve van attól. Tüzet kellett rakni és megfőzni a reggelit. Susan, a kormányos vállalta ezt a megbízatást, de a többiek túlságosan éhesek voltak ahhoz, hogy messzire távozzanak a tűztől, mialatt a reggeli elkészül. El is készült csakhamar. Aztán megint bejárták az egész szigetet, de nem tettek semmi új felfedezést. Aztán, mialatt Susan, a kormányos és Titty, a matróz a táborban foglalatoskodtak, a kapitány és a hajósinas elvitorláztak Holly Howe-ba a postával. A posta csak egy levélből állott, az is kurtácska, de Titty addig nem gondolt az írásra, amíg a vitorlát fel nem vonták. Még ennyire se futotta volna az időből, ha a szél nem erősödik meg reggeli után, és John kapitány nem határoz úgy, hogy beszed a vitorlából. Mialatt a kapitány kioktatta a hajósinast ebben a mesterségben, Titty megírta a levelet. A levél így szólt: Drága Anyu, csókjainkat küldjük egy elhagyott szigetről, és reméljük, hogy jól vagytok. Mi is jól vagyunk. A te szerető lányod TITTY, a matróz - De hisz anya tegnap volt itt - mondta John kapitány -, nem vár mára levelet tőlünk. - Mindenesetre küldök neki egyet. Így a Fecske postát is vitt magával a Holly Howe-i útra. A szél csakugyan erős volt, úgyhogy az átkelést bátran lehetett viharosnak nevezni. A víz majdnem becsapott a csónakba, aztán apró kis hullámokra töredezett, és a fölcsapó ár ráfröccsent a hajósinasra és a kapitányra. Északnyugati szél fújt, úgyhogy ellenszéllel kellett megküzdeniük. A kis Fecske a tó egyik oldaláról a másikra siklott, aztán megint vissza. Egy ilyen fordulónál John kapitány hajóját bevitte az Úszóház-öbölbe, csaknem a ház alá, majd megint kifelé kormányzott. Mielőtt megfordultak, jól szemügyre vették az Úszóházat. Titty kalóza a hátsó fedélzeten ült, ahol egy szélellenző ponyva védte. Odavitorláztak a ház végébe, és szemügyre vették a kiszolgált kalózt, amint ott ült a fekvőszékben, és írt valamit egy térdére fektetett füzetbe. A zöld papagáj a korláton gubbasztott, és lepislogott a Fecskére, miközben a szél felborzolta a hátán a zöld tollakat. A kiszolgált kálóz egy percre felpillantott, majd újra munkájába merült. - Vajon mit csinálhat? - kérdezte Roger. - A papagáj?

32

- Nem. A kalóz. - Valószínűleg tereprajzot készít a kincs rejtekhelyéről. Vigyázz, most fordulok! A Fecske megfordult, és orrával kifelé tartott az öbölből. Elhaladt a bója mellett, amihez az Úszóház ki volt kötve. Mialatt elhaladtak a bója mellett, a barna vitorla majdnem egészen eltakarta John és Roger elől az Úszóházat. Amikor egy percre újra feltűnt előttük az Úszóház eleje, szemükbe ötlött valami, amitől az Úszóház kalózszerűbb lett, mint valaha. Roger látta meg elsőnek. Johnt túlságosan elfoglalta a kormányzás, hogysem ideje lett volna sokat ide-oda pislantgatni. Nem volt másra gondja, mint a barna vitorlára, hogy eléggé tele legyen széllel, és hogy a szél a jobb arcát és jobb orrát érje, amint előrenéz a hajó elébe. A Fecske gyors iramban haladt, s így John csak egy pillanatra láthatta meg azt a dolgot, mégsem lehetett kétség annak mibenléte felől. - Egy ágyú van a fedélzetén, nézd csak, nézd! Az Úszóház jobb oldalán kerek, fényes ágyúorr nyúlt ki a kék padlózat felett. Egy kifényesített sárgaréz ágyú orra. Valaha talán arra szolgált, hogy jachtversenyek alkalmával indítólövéseket adjon le. Most ott állt egy ágyútalpon, lövésre készen. Ez még John kapitány szemében is bizonyíték volt arra nézve, hogy az Úszóház több, mint egy közönséges úszóház. Egy rézágyú és egy zöld papagáj! - Tittynek, úgy látszik, igaza van - mondta a kapitány tűnődve. Hátranézett, nincs-e az Úszóház bal oldali fedélzetén is egy ágyú. Ez eldöntötte volna a kérdést. De hát nem volt. Mindamellett az ágyú ágyú, és hajók, melyeknek nincsenek titkaik, rendszerint nem hordanak fedélzetükön egy fia darabot se. Roger szívesen folytatta volna még tovább is a beszélgetést az ágyúról. John kapitány azonban nem volt rá hajlandó. Nem beszélhet az ember semmiről, ha egy kis csónakban erős szél ellen hajózik, és nem lehet a más beszédére sem figyelmes. Végre elhaladtak a Darien-hegyfok mellett, s elérték a Holly Howe-öblöt. A kikötőkötelet hozzáerősítették a kőmólóhoz a csónakház mellett, és leeresztették a vitorlát. A mezőn keresztül felkapaszkodtak a farmhoz. Alig három napja, hogy Roger, lévén ő egy vitorlás hajó, ide-oda cikázott ezen a mezőn, szél ellenében, hogy elérte édesanyját Holly Howe kapujában a sürgönnyel, mely lehetővé tette számukra ezt a kalandot. Most nem volt szükség lavírozásra. Nem kellett vitorlás hajónak lennie. Valódi hajósinas ő, egy valódi hajón, aki üzleti ügyben szállt partra kapitánya kíséretében. Tegnap óta a dűlőút, az erdő, a Darien felé nyíló kapu és a Holly Howe-farm idegen terület a szemében. Egészen más vidék volt ez most, amikor messze vizeken át a saját szigetükről érkeztek ide. Nem volt ez már semmiképpen az a régi vidék, amikor az ember még itt lakott, és a sziget a távol messze ködében derengett fel előttük. Most a visszatérés majdnem annyi volt, mint egy felfedező út. Mintha egy álomban látott helyet ismert volna fel, hol minden azon a helyen van, ahol azt az ember elképzelte, és mégis minden újabb és újabb meglepetést jelent. Furcsa dolog így nyílegyenesen felsétálni a Holly Howe-farmhoz. John majdnem megállt és kopogott. Belül minden úgy volt, ahogy elhagyták. Anyu az asztalnál ült, és levelet írt édesapának. A dadus karosszékben üldögélt és kötött. A dundi Vicky baba a földön csücsült, s egy feketeorrú gyapjas báránnyal játszadozott. - Halló - pillantott fel anyu az írásból -, hát jó volt-e a durm?

33

- Mindnyájan úgy durmoltunk, ahogy csak tőlünk tellett, és nem is ébredtünk fel olyan kora hajnalban, mint ahogy mondtad. - Rendben megkaptátok a tejet a farmon? - Igen. Tetszett nekem az a bennszülött ott a farmon. - Nekem is, amikor tegnap beszéltem vele. A dadus, úgy látszott, nem tudta egészen átérezni a jelentőségét annak a nevezetes ténynek, hogy távoli világokból érkezett matrózokkal beszél. - Remélem, még nem hűtöttétek agyon magatokat. Külön vakáció, hogy nem vagytok itt. És mondd csak, Roger úrfi, nem felejtetted el reggel megmosni a fogadat? Nem pakoltam nektek szájmosó poharat. - Az egész tóból öblítettem a számat. - Elhoztuk a postát - jelentette John -, itt van egy levél Tittytől. - Kihúzta a levelet a zsebéből. Anyu felbontotta és elolvasta. Erre válaszolni kell. - Újabb szállítmányért jöttünk: elfelejtettük magunkkal vinni a horgászbotokat. - Persze, azokra is szükségtek lesz. Ott vannak a fürdőruhák is. Tegnap, amikor elhajóztatok, éppen ki voltak akasztva, s csak ma reggel vettük észre. Ugye, még nem is fürödtetek a szigeten? - Ma reggel még nem. - Holnap akarunk először. - Well, de aztán jó helyet válasszatok magatoknak a fürdéshez, ne legyen hínáros, és vigyázzatok, hogy Roger ne menjen be a mély vízbe, ahol nem tud talpra állni. - Amíg nem tanultam meg úszni. De már majdnem tudok. - Amíg nem tudsz háton és mellen egyformán jól. Amíg biztosan és kitartóan nem tudsz úszni, jobb, ha nem mégy a mélybe. Most pedig szedjétek össze a horgászbotokat, addig én elkészítem a postát, amit visszavisztek. Összehordták a horgászszerszámokat. Darabokra szedték a négy horgászbotot, és mindegyiket belerakták a maga zsákocskájába. Azután a zsinegeket és a horgokat sorra belerakták egy nagy kávésdobozba. Közben a dadus egy törülközővel batyuba kötötte a fürdőruhákat. Akkor anyu megjelent két levéllel. Az egyik Tittynek szólt, azt írta benne: „Sok csók az itthon maradottaktól, és köszönjük a kedves levelet.” A másik Susannak szólt, s abban azt írta, hogy vegyen Dicksonnétól egypár fej salátát is, mert különben a legénység skorbutot kap az egyoldalú táplálkozástól. Adott nekik egy nagy zacskó zöldborsót is. - Mondd meg Susannak, hogy főzze meg sós vízben, aztán dobjon a tetejére egy darab vajat. Adott még egy nagy bádogdoboz csokoládés kekszet is. - Nem hinném, hogy a kormányos nagyon elkényeztetne benneteket pudinggal, jó lesz a keksz pótlásnak. Kapitány és hajósinas újra beszaladtak a házba, hogy elbúcsúzzanak a dadustól és Vicky babától. Anyu lejött velük a kikötőhöz, hogy segítsen a holmik leszállításában. - Ma kissé erősebb széllel indultok - mondta lefelé menet. - Be is szedtünk a vitorlából.

34

Postát hoztunk neked .ordította Roger menet közben. . hogy megfőtt-e már. Addig szurkálták. Túl messze haladtak el mellette.kiáltott vissza anyu. amelyik a legközelebb van az árbochoz. . a matróz ott van a megfigyelőhelyen! Titty csakugyan ott állt a magas fa alatt. Berakták a málhát. hogy jelentse Susannak az érkezésünket. hogy ez a kormányos tábortüzének füstje.Well. jó utat. s a sodra habzó kígyóvonalban húzódott mögötte. és ami a vitorla közepén. annyira otthonos volt számukra a sziget.Már ebédidőre járhat . Nagyon alkalmas volt ez tányérok és csészék öblítésénél is. tengerészek! Ezúttal csakugyan erős szelük volt. 35 . . aztán eltűnt.Csakugyan? . A szárazföldön eszébe sem jutott.mondta Roger. hogy lesétálhassanak rajta. és öröm volt rágondolni a sátrakra. és jó hosszú ideig főzték a vízben.kiáltotta Roger már messziről .. Utána azt. . .Halló. kibontották a vitorlát.álmélkodott anyu. egy távcsövön át nézett a Fecske után. . Öröm volt látni. . a tábortűzre.Igazán? .És melyiket ereszted ki elsőnek? . s a Fecske csaknem rekordidő alatt érte el a szigetet. . aki a fedélzet korlátján messze kihajolva.Úgy bizony. Egy kis mólót raktak nagy macskakövekből. . Amilyen idegennek tűnt nekik Holly Howe. hogy fogadja a Fecskét.A kiszolgált kalóznak ágyúja van az Úszóházon! .Rendben van. Egy másodperccel később már elhagyták az öböl déli előhegyét. Saját szemünkkel láttuk. és messze elkerülték az Úszóház-öblöt. aztán a rúd végénél és végül az árbocnál. Majd a kormányos nagy halom vajas kenyeret kent meg. Közben a kormányos és a matróz alig győzték a munkát a szigeten. Egyenest a sziget felé vették útjukat. . .Melyik darabját kötötted le legelőször? . semhogy jól szemügyre vehették volna azt az úriembert. . ha tiszta vizet akarnak meríteni a tóból. Nincsenek mulyák a legénység soraiban. Integetett. John vitte a bádogdobozt a keksszel és a zacskó borsót.Legelőször is a középső rudallónál. azt legutoljára.Egy igazi ágyúja? .Azt.Ugye mondtam. és tudni. Roger vitte a horgászbotokat. . Aztán krumplit hámoztak. Az ebéd már készen volt. és Titty lejött a mólóhoz. és a kalóznak van egy ágyúja. Az expedíció tagjai rövid úton végeztek a sülttel. s az Úszóház eltűnt mögöttük. amíg minden szem krumpli olyan volt. Meg-megszurkálták egy villával.állapította meg John.büszkélkedett Roger.Húspuding lesz ebédre . hogy tekereg a füst a fák fölött. s figyelni. mint a spongya. hogy közeledik egyre jobban és jobban. hogy csak kalóz lehet! Titty felcipelte a fürdőruhákat a táborhelyre.és postát Susannak.Elment.Én is segítettem . . amelyik a vízszintes vitorlarúd végén van. Egyre jobban közeledtek a sziget felé. és máris indultak kifelé az öbölből.

hogy gyorsan átvegye tőle. .Anyu azt üzeni. mint a legyek . Valamit tart a csőrében.Jó lesz.Nincs elég hely. és kiengedte a vitorlát.Hosszú évekbe fog telni. Susan elolvasta a levelet.vélte John kapitány. mert olyan kicsike volt és oly közel a szárazföldhöz. és elhajóztak dél felé.Most egy másik is odarepült. akárcsak Rióban. hanem felkutatják az újonnan felfedezett szigetet. Nem kockáztathatom meg a dolgot. Lehántottak vagy egy féllábasnyi borsót. ha te meg Roger nekiláttok a pucolásnak. De levelek helyett másvalamire akadtak a csupasz fán. lomb sem borította. hogy földnyelvnek gondolták. Messze a tó végében kanyargott a kis gőzös füstoszlopa. még a hajósinasnak.javasolta Titty.mondta Titty. világosan látták. Sok sziget volt a tóban. Az egyik fa ki volt dőlve. Még egy negyedik madár is felrebbent a tóról. kicsit oldalvást. égnek emelte a fejét. nehogy valamennyien skorbutot kapjatok. . Keksz és alma helyettesítette a pudingot. hangát és két kiszáradt fát találtak rajta. Csak sziklát. 36 . a matróz gyorsan beletanult a mesterségbe. hogy még nem vitorláznak haza. és azalatt a kormányos elmosta az edényt. amelyeket már felfedeztünk. .Terepfelvételt kell készítenünk.A matrózok úgy hullanak tőle. Senki sem tudta olyan gyorsan bekebelezni. s minden évben bele kell rajzolnunk azokat a tájakat. szájában egy csillogó pikkelyű hallal. . szemben a szigettel. . .állapította meg. A szél alábbhagyott.Hajózzunk el a sziget és a part között . Titty a messzelátón keresztül kémlelte őket. ahol a tó kiszélesedett. ha valami nem jól menne.Ott is kell hogy legyen egy kikötő. onnan az újonnan felfedezett szigetecskéhez. hogy utolsónak hagyták. ellenben a krumpli olyan forró. A nyugati part mellett feküdt. . de valószínűbb.Borsó lesz vacsorára . Három hosszú nyakú. A másik még állt a talpán. A többi madár bólogatott a hosszú nyakával. és lenyelte a halat. sötét madár gubbasztott az ágakon. ha a víz elég mély. hogy skorbut? . s mielőtt hazaértek. Egy széles fordulóval felvitte a hajót a nagy szigetig. Titty.Átfuthatnánk ugyan rajta.ábrándozott Titty. de ezt csak most vették észre. majd megint összeszűkült. A szárazföldön biztos vademberek laknak . . mint a hideg sültet. Mi az. hogy a sziget nyugati oldalán hajóztak hazafelé. . Susan természetesen majdnem olyan jó kormányos volt. mint John kapitány.A sült hideg volt. . Sok ága már letöredezett. és ásítozott. hogy megforduljunk . Letolták a Fecskét a vízre. Rogernak is szabad volt egy rövid ideig kezelnie a kormányt. Így hát második fogásnak maradt. Most. Rászállt az egyik ágra. Inkább közvetlen melléje hajózunk. Rögtön elhatározták. hogy víz van a part és a sziget között. . hogy zátonyok rejtőznek a tükre alatt.vélte Roger. míg az egész vidéket felkutatjuk . és John kapitány lement a Fecskéhez.jelentette be Susan. Útban hazafelé felfedeztek még egy másik szigetet is. hogy a végén minden rajta legyen. Felváltva kormányozták a Fecskét. hogy adjak nektek bőven salátát és egyéb zöldfőzeléket. John ott állt mellette.Guminyakuk van .

Nagy. és a Fecske megfordult. A másik három a vízben gyorsan elúszott. Holnap halászni fogunk.. A kormorán kínai madár.sóhajtott Titty. Aztán újra felbukkant a negyedik is. .Halásznak . . Amíg be nem sötétedett. hogy elláttuk magunkat élelmiszerkészlettel. Képen láttam. . kész. és nyomon követték az elsőt. csak puszta kövek . ha volna egy szelídített kormoránunk . a Fecske futott a sziget déli csúcsa felé. mint akik ezután egész életüket a szigeten fogják tölteni. . és teázzunk meg . . Ahogy a Fecske közelebb ért a szigethez. . Kieresztették a vitorlát. nem tudhatták volna.vigasztalta meg John kapitány. .Miféle madarak ezek? . s a többi három követte. főképp keksszel.mondta John kapitány . az egyik kormorán leszállt a vízre.És puskát se hoztunk magunkkal .Itt van helyette a horgászbot . Minden expedíció így gondoskodik előre magáról.Tulajdonképpen .Jó lenne. Egyszerre már csak hárman voltak.Menjünk haza.álmélkodott Titty. . gubbasztva a Kormorán-sziget csupasz fáján. Aztán még egy másik. . miféle madarak. Ahogy a Fecske közvetlen a sziget közelébe ért. és szőtték a terveket a jövőre.Kár.Az rendjén volt .szólt John kapitány -.Csak talán nem? . Vacsora után felvitték a messzelátót a megfigyelőhelyre. rajta . Aztán az egyik feljött a víz színére egy hallal a csőrében. konzervekkel meg más effélével. most éppen halásznak.vadkecskét kellene ejtenünk a legénység élelmezésére. A tereprajzunkon ezt a szigetet Kormoránszigetnek fogjuk hívni. Majd ők is felrepültek. 37 .szólt Titty -. Aztán egy másik bukott alá. és visszarepült a csupasz fára. a fán ülő madár felröppent. . ott látták a kormoránokat.felelte John kapitány.sajnálkozott Susan. De az élelem legnagyobb részét mégis vadászattal és halászattal teremtik elő. Ha nem látták volna őket olyan közelről.Hisz akkor valószínűleg Kína partjai közelében járunk. Megszámlálták a négy madarat a vízben. hogy egy sincs a szigeten . fehér folttal a begye alatt. a lakosság betanítja halászatra. .javasolta a kormányos. Lehevertek a fűbe.Nincs itt semmi.Vigyázz. .Kikötünk? .kérdezte Roger. csak a fejük és a nyakuk emelkedett ki a habok közül.kérdezte Roger. . .adta ki a vezényszót a kapitány.sajnálkozott Roger is. sötét tollú madár.állapította meg John. és a halászzsákmányon fogunk élni.Kormoránok .

mint elővenni a horgászbotokat. . uram . Nagy raj apró halacska úszkált a sekély vízben a part közelében. hogy csak a feje látszott ki a habok közül. Mélyebben ment bele a vízbe. akkor is csak hosszú prüszkölés.felelte Roger.Igen. fröcskölés. de mindjárt látta. Ez nem volt olyasmi. Egy kis erőfeszítéssel egészen a fenékig lebukott. lubickolás után tudott víz alá bukni. nemcsak fröcskölni a vízben . Semmi kétség. szökdelve szaladt bele a vízbe. igen. és miután Susan jó darabra begázolt a vízbe.Mi van a tenyeredben? . aztán hirtelen lebukott a víz alá úgy. annak bizonyságául. először előre. s a kavicsok se oly hegyesek. és gyorsabban úsztak nála. . a matróz és a hajósinas a következő pillanatban már gyöngyhalászi minőségben működött. megengedte Rogernak is a fürdést. A víz is csak fokozatosan mélyült.Igazgyöngy. Roger. Végre megtalálta a módját. olyanok. prüszkölve. A kikötőhely a kis strandjával igen alkalmas volt a fürdésre. Felkapott egy kavicsot a tó fenekéről. amilyenekre tegnap a kormoránok halásztak. John és Susan versenyt úsztak. lábszárai még kint kalimpáltak a víz fölött. aztán prüszkölve és kifulladva újra feljött a víz színére. . aztán újra meg újra alábukott. De még így sem akadt halra. Titty pontosan megfigyelte őket. Nem volt más mód. Leguggolt a vízben. A tó fenekéről kaptam fel. A part fövenyes volt. hogy ha le is bukott már a víz fenekére.mondta Susan. Prüszkölve vetette fel magát a víz színére. .Miért kalimpálsz a lábaddal a levegőben? . 38 . Titty is megpróbálkozott. be a tóba. hogy valóban lent járt a mélyben. Titty a maga részéről ezen a reggelen kormorán volt. sehogy sem jut a víz alá. aki addig a strandon várakozott. Rogernak sajnos igaza volt. A vízben ki tudta ugyan nyitni a szemét. De amikor a karjait is használta. a kormányos. amíg nem tudta biztosan.Egy kavics. aztán vissza. de mintha zöld ködrétegben próbálna körülnézni.kérdezte Roger. hogy a karmozgások lehúzzák a fenékre.GYÖNGYÉLET A HALÁSZÉLET Másnap hajnalban. hogy vállalkozása sikerrel jár-e. A művelet a következőképpen folyt le: a kormorán először nyugodtan úszott a víz tükrén. Hal sehol nem volt látható. reggeli előtt a Fecske kormányosa és legénysége megfürdött. hogy ha karjait nem használja. De sajnos minden eredmény nélkül. mint egyebütt.kérdezte Roger egy ilyen vízibukfenc után. . A halak észrevették őt. . hogy a hátát felemelte. Egy kaviccsal a markában a strand felé úszott. és fejjel a víz alá bukott. amiről Johnnak és Susannak beszélni kívánt volna mindaddig.Miféle kő? . szárnyait szorosan testéhez szorította. hogy közelebb legyen a halakhoz és messzebb Rogertól. Mit szólnál a gyöngyhalászathoz? A kormoránok egyszeriben feledésbe merültek. Titty maga is jól tudta. Talán beljebb akadnak nagyobb példányok is.Úsznod is kell.

Dickson úrtól kaptam a gilisztákat.kérdezte Roger. Két cipókenyér.felelt vissza Titty. és nincs felöltözve. Fogtak is egy jó csomót. uram . .Giliszta. ő szintén kijött a vízből. a hajósinas a csónak orrában ült. hogy mihelyt a kövek megszáradtak .A hínáros szélén haladunk. Áteveztek a szemközti öbölbe. . ahol hínáros a víz. Titty matróz nyitott szemmel szállt le a víz fenekére. Azt mondja. a hajó legénysége szárazra törülközve és teljes parádéban ott sorakozott a parton kapitánya fogadására. Roger is megpróbálkozott a víz alól egy „igen. és kiválasztotta a legfehérebb köveket.Hínár . igen. Kész a horgony? Susan kormányos odaszólt a hajósinasnak: 39 . néhány nagy fej saláta. A gyöngyhalászásnak egyszeriben vége szakadt. Ami John kapitányt illeti. rohanás végig a parton. s jó pár perccel. . A szemét sem egykönnyen nyitotta ki a víz alatt. . A reggeli hamar véget ért. fújtatás. Volt mit cipelni. de hát ugyan ki bánja. egy tele kosár tojás. nyomban megszűntek fényleni. Roger. Azt mondja. A sekély vízben apró halakra horgásztak..Mi van ebben? . aki csomagokkal megrakodva közeledett a Dickson-farm irányából. és a két-három lábnyi mélységben prüszkölve. tapogatózva szedegette fel egyenként az igazgyöngyöket. és a tűz után nézek.Ne engedd. és magukra hagyva a gyöngyhalászokat.kiáltott át hozzájuk Susan kormányos. uram”-mal. méghozzá mennyi! A Fecske mindkét oldalába a víz alatt hínárok hosszú zöld indái kapaszkodtak.Horgászni fogunk? .Hát ti mit csináltok? . mire visszajövök a tejjel.Igen. Susan is csatlakozott a társasághoz. Kicsit nagyocskák voltak ugyan ezek az igazgyöngyök. találunk sügért.Igen. és a hínárt figyelte. könnyebben akad horogra apró halakkal. félig megtöltötték vízzel. . mint gilisztával. és mialatt Susan és a matróz elrakodtak. . törülközők villámgyors működtetése. Prüszkölés. a többiek elővették a lábast.kiáltott át hozzájuk távozóban. amikor a halászok megpillantották John kapitányt.jelentette ki hangosan. hogy mindenütt. hajóra szállt. nem kap reggelit.Én kimegyek. de nem sikerült. Ez lesz a csalétek tartálya. mielőtt John kapitány kikötött volna a Fecskével. hogy bőven van sügér a sziget és az ő kikötőjük között. hogy Roger nagyon beússzon a mélybe! . no meg a tejeskanna színültig tejjel és egy kis bádog cigarettadoboz. mihelyt az öbölbe értek -. és többé nem számíthattak igazgyöngynek.Ne maradjatok túl soká a vízben. . Azt állítja. ha egy igazgyöngy nagyra sikerül! Így a gyöngyhalászok egy nagy halom víztől csöpögő fehér drágakövet halmoztak fel a tóparton. Aki nem száradt meg. Itt még nem mély a víz. . Dickson farmja alá. igen. .s ez bizony a parton a napsütésben gyorsan bekövetkezett -.Gyöngyöt halászunk. . A baj csak az volt. és felszerelte a horgászbotját. hogy tejet szállítson.

Horgonyt a mélybe! . De most meg úgy találták. Aztán visszaeveztek horgászhelyükre. . Minthogy a csónak forgása most nem volt akadály.Igen. ez homokot jelent. és most ő akadt össze Susan horgával. . Húzd fel a zsineget. aztán megint húzott egyet-kettőt. a csónak újra megbillent. . A feneket zöld moha borítja. most látom . a dugó nem volt a vízen. és egy kövér kis sügér. és ereszd a mélybe.Kár.Látja valaki a feneket? . sötétkék csíkokkal az oldalán ott ficánkolt a levegőben. a parafákat mégis a csónak alá hajtotta.mondta Titty. .magyarázta John kapitány. kettő a másikon. . Megrántotta a botot. John szétválasztotta a két botot.kiáltotta Susan -. és elúszott. tartalék kötelünk úgyis van fölösen. .vezényelt a kormányos.kérdezte Titty. kettő a csónak egyik oldalán. Így aztán mind a négyen a csónak ugyanazon oldalán halásztak. A Fecske meg sem mozdult.kiáltott fel Titty. itt kell lenni a hínárosnak a közelben. .Az enyém három láb mélyre van eresztve. Botokat behúzni! Horgonyt fel. . .felelte Roger. . már össze is gabalyodtak. szúrós uszonyokkal. hogy ne foroghasson annyit. Látom az apró halakat. hogy a csónak annyit forgolódik ..Rendben van. 40 . John . . lekémlelt a vízbe. a bot vége meggörbült. Roger leengedte a horgonyt. John.Bekapta a csalétket.Az enyém! . Így hát újra kieveztek a partra.Ez nincs rendjén .Vigyázz. mert bár csak gyenge szellő járt a vízen.A fenéktől legfeljebb egy lábnyira kell leengedned. . Nézd. és Susan leeresztette a követ a csónak végén. . én is látom.Ez nem mehet így! A csónak mindkét végén kell egy-egy horgony. és egy nagy követ kötöttek a horgonykötél másik végére. hogy nem kedvező a szél felőli oldalon halászni.Kié bukik le először? .kérdezte Roger.Túl hamar rántottad fel. mihelyst hallod a vezényszót: „Horgonyt a mélybe!” John időnként egy-egy evezőcsapást tett. Csakugyan. . de semmi sem volt rajta.Tartsd készen a horgonyt a csónak orrában. A Fecske lassan megfordult. Egy másodperc múlva négy kis vörös parafa bója úszott a vízen.Már mozog is! . Kis híja. Susan? . a parafád majdnem súrolja az enyémet. . de mire elkészült. Roger! A parton kerítünk egy nagy követ. a tied eltűnt! John körülnézett. Ebben a pillanatban Susan horgát megpedzette valami. hogy ki nem rántottad az enyémet is. fényes. megrándult.Amennyire az úszó engedi.Milyen mélyre ereszted a horgot. . mindannyian egyszerre figyelték mind a négy zsineget. Roger leeresztette a horgonyt. magasabbra tolom a parafádat. Jobb helyet nem is találhattunk volna. Felrántotta a botot.Vigyázz csak.

Mikor megsültek. és kiszedje a beleket. A haltisztítás kínos mesterség. és valami újra visszarántotta a botot. hogy lekaparja a pikkelyeket. de hamarosan letett ebbéli szándékáról. . Aztán egy erős farkcsapással hatalmas örvényt kavart fel. hogy hal van a zsineg végén. gúnyosan meresztve szemét a Fecske legénységére. Roger számolta őket: tizenkettő. pettyes. aztán friss vajban megsütötte pikkelyestül. visszarakták a nehezéket. tizenhárom. A kormányos azt állította. előbb meg is kell őket tisztítani. s közben egy újabb csalétket illesztett a horogra. Csakhamar egy egész halom sügér feküdt a csónak aljában. könnyűszerrel le lehetett nyúzni a bőrüket. zöld színű. bár arra semmi szükség sem volt. Oldalában mély harapás. A beleket bedobták a tűzbe. John egyedül akarta folytatni a horgászást. . Hatalmas test mozgott a víz mélyében. De hát sose tudhatja az ember. Az nagy ívben meghajolt. Már nem volt benne élet. Roger botja kiegyenesedett. hogy bicskájával felhasítsa a sügér hasát. tizennégy.tanácsolta John. . de Roger csak markolta keményen a botját. A kormányos az első halnál megkísérelte. hol arra rángatta a botot. A kormányos feladata volt. amíg a fenekét kisúrolták. Roger behúzta a kis sügért a csónakba. . hogy túl sok ment kárba a pompás vajból halsütés közben.kérdezte Roger.Hol a parafád. és megrántotta a botját.. és Roger egyenként szállított le minden darab sügért a kikötőhöz. Roger belekapaszkodott a botjába. hol erre. a víz felkavarodott. Szájából egy kis sügér repült fel magasan a levegőbe. biztonságos ezen a helyen fürödni? Nem fogtak több sügért. mikor magához tért.kiáltotta izgatottan. Különben is egy hajót időnként mindig le kell mosni.Cápa! Cápa! . amíg a zsákmányt számlálgatta. sötét hátú. Érezte. de a kapitány és a legénység véleménye az volt. és visszatértek vele a kikötőbe. hogy éppen elég sügért fogtak mára. Előbb az egyik. fehér hasú hal bukott fel a víz színén. Volt úgy. 41 . Így hát felhúzták a horgonyt meg a követ. Roger? . Egy marék sót tett mindegyiknek a belsejébe.Eresszél neki még egy kis zsineget . A víz színére rántotta a horgot. . Így hát a Fecskét is lemosták. majd a másik oldalára fektették. amelyet letett a kezéből. A csuka elriasztotta őket. és újra eltűnt a mélyben. Hatalmas feje kint tátogott a víz fölött. Mit gondoltok.állapította meg John elégedetten.És nézd csak a botodat . hogy megérte. Délután kifektették a Fecskét a partra. Először kiszedték belőle a nehezéket. A hatalmas hal egy pillanatra ott pihent a víz színén.kérdezte a kormányos. hogy három zsineg rándult meg egyszerre. Susan végül kijelentette. Ebben a pillanatban mintegy yardnyi hosszú. hogy belső részét kiáztassa a tó vizében. és visszaeveztek a szigetre. és lemosták. a csuka fogának nyoma látszott. Majd megint vízre bocsátották. Most már egymás után kerültek horogra a sügérek.csodálkozott Titty. Roger felugrott.Hát mit szóltok ehhez? . Hátha hínár tapadt a fenekére hosszú zöld indáival. és ha el akarják fogyasztani. és óriás teste meg-megrándult.Egy halunk már van! . aztán felhúzták a partra. A sügér tálalásra készen várta a legénységet. felszerelték az árbocot.

hogy jó száraz rőzsét szedjen a sziget partján. az Úszóház-öböl. Akadt néhány vitorlás jacht is. meg a takaros kis farakás. és a bennszülöttek vízi erejének számítottak. hogy egy. Messze délnek ott volt a Déli-sark. akik evezős csónakokban halásztak. 42 . E közben felváltva kézről kézre adták a messzelátót. a Fecske méreteihez hasonló vízi járművet pillantottak meg. figyelték. Mindezek a vízi járművek: gőzösök. mint törnek meg a parton. jachtok.Most a kormányos bejelentette. hogy aztán eltűnjön az Úszóház-öböl mélyén. Felhalmozták a táborhelyen. Próbálgatták: Fecskesziget. közel ahhoz a kis rőzsehalomhoz. De valahogy zavarta őket a tűzhely. és a hajó egész személyzete munkába állt. Először is ott voltak a fel és le közlekedő nagy gőzösök. de még az evezős csónakok is mind-mind nagyobbak voltak a Fecskénél. Ha gőzös haladt el mellettük. és hogy megegyezzenek a sziget egyes pontjainak elnevezésében. Walker-sziget. mint terjednek a hullámok. és helyette Cápa-öbölnek hívták Roger nagy haláról.az egészen különleges dolog. melyhez eddig nemigen akartak nyúlni. de a Sziget . Ez itt a magas fa alatt természetesen a Kilátótorony. amit majdnem fogott). Csak szigetéletük harmadik napján történt. Azután az emberek. Azután ott voltak a motorcsónakok. mely a Darien-szirtfok mögül bukkant fel. amihez eddig nem nyúltak. utána felkapaszkodtak a megfigyelőhelyre. Aztán ott voltak a pontok. Messze északon. A munkába bizony belefáradtak. Hátha van már a szigetnek valami finom neve? Ha Rióról vagy Darienról lett volna szó. no meg a Kormorán-sziget. hogy fogytán van a tüzelő. a Dickson-féle öböl (ezt az elnevezést később feladták. motorosok. nem lett volna semmi nehézség. Az ott a kikötőhely meg az Öböl meg a Nyugati Part meg a Tábor. hogy megfigyeljék a hajójáratokat a tavon. Rión túl az Északisark. hogy megfigyeljék a hajójáratokat a tavon. amit felfedeztek. és hallgatták. ahová el lehetett látni a szigetről. de nem nagy számban. Ott volt a Darien-szirttető. Szilfa-sziget. De magának a szigetnek a nevében sehogy sem tudtak megegyezni.

A HALÁLFEJES LOBOGÓ
A harmadik nap délelőtt, úgy tizenegy óra tájt a hajó legénységének mind a négy tagja ott tartózkodott a megfigyelőhelyen a sziget északi oldalán. A kormányos gombot varrt fel a hajósinas ingére, és minthogy az ingben a hajósinas is benne tartózkodott, ez bizony nem volt könnyű mesterség. A kapitány egy zsineggel volt elfoglalva, ki akart próbálni néhány csomózási módot a Tengerész Kézikönyv előírása alapján. Titty matróz a hasán feküdt, és időnként át-átkémlelt messzelátójával a fáktól eltakart Úszóház-öbölre és a kiszolgált kalóz Úszóházára. - Még mindig ott tartózkodik - állapította meg. Robbanásszerű hang és egy füstfelhő szállt fel a fák közül. Mindenki talpra ugrott. - Biztosan harcba szálltak a kalózzal! - lelkendezett Titty. - Ugye, megmondtam, hogy ágyúja is van - mondta Roger a kormányos kezei között ficánkolva. - Gyorsan vigyünk segítséget! Ebben a pillanatban egy kis vitorlás csónak röpült ki a földnyelv mögül. Nagysága körülbelül megegyezett a Fecskéével, csak éppen hogy a vitorlája fehér volt és nem barna. A kis csónak keresztülszelte a tavat, azután megfordult, és egyenesen a szigetnek tartott. - Két fiú ül benne - jelentette Titty. - Lányok - állapította meg John kapitány messzelátóján át. Amikor a kis csónak még a túlsó oldalon tartott, a Fecske legénysége semmi biztosat nem tudott róla. De amikor közelebb ért, megállapíthatták: egy kis lakkozott vitorlás csónak, süllyeszthető tőkével. Jól láthatták a szekrényét a csónak közepén. - Ezért haladhat közelebb a szélhez, mint mi - jelentette ki John kapitány -, bár a Fecske is elég közel fut - tette hozzá hajója iránti hűségből. A csónakban két leány ült, az egyik kormányzott, a másik a középső evezőpadon ült. Nagyon hasonlítottak egymásra. Piros micisapka, barna ing, kék térdnadrág és sima harisnya. Egyenesen a szigetnek tartottak. - Lehasalni - vezényelt John kapitány -, nem lehet tudni, barát-e vagy ellenség. Roger ingén az immár felvarrt gombbal hasra vágódott. Titty ugyanúgy. John kapitány a messzelátót a szikla peremére fektette, miközben fejét eltakarta a hangabokor. - Már el is tudtam olvasni a nevét: Fruska. A többiek a hanga alatt rejtőzve ki-kikukucskáltak. A kis hajó egyre közelebb jött. Az a leány, aki a kormánynál ült (most már világosan meg lehetett különböztetni, hogy kettőjük közül ő a nagyobbik), kihúzott valamit a hajó farából. A másik hátranyúlt, átvette tőle, aztán előrement, s babrált valamit az árboc körül. A Fruska - mikor már vagy húsz yardnyira volt a szigettől - hirtelen megfordult. A lány, a kormánynál kiadta a vezényszót: „Vigyázz, kész!” Mire a másik lebukott, hogy a vitorlarúd átcsaphasson fölötte, aztán rögtön felállt a vitorlakötéllel a kezében. Két kézzel kezdte lefelé húzni.

43

- Felvonták a zászlót - jelentette John kapitány. A kis zászlórúd kiegyenesedett, az árboc tetején egy háromszögletű lobogó bomlott ki a szélben. Titty olyan mélyet lélegzett, hogy majd megfulladt bele. - Egy… egy… A zászló, amit a szél kibontott a kis hajó árbocának a tetején, fekete volt, rajta halálfej és két keresztbe rakott lábszárcsont fehérlett. A sziget négy lakója dermedten nézett egymásra. Elsőnek John kapitány nyerte vissza a szavát. - Roger itt marad - adta ki a parancsot. - A kormányos őrzi a kikötőhelyet. A matróz őrzi a nyugati partot. Én figyelem a kikötőt. Egyikünk sem mutatkozik. Valószínű, hogy eddig nem vettek észre bennünket. Vigyázzatok, amikor ide-oda lavíroznak, ki-ki menjen a maga helyére. Ha most megmoccanunk, biztos, hogy észrevesznek. A Fruska most bal oldalára feküdt, és átfutott a tavon. - Most! - rendelkezett John, s ők hárman, Rogert otthagyva, lekúsztak a megfigyelőhelyről a táborhoz. Susan a kikötőhely közelében a bokrok mögé bújt. Titty lebukott a bozót közé, és négykézláb addig kúszott előre, amíg a sziget nyugati partján végighúzódó meredek sziklafalat szemmel tudta tartani. John a fák között a kikötőhöz surrant. Talált is egy jó helyet, ahonnan észrevétlenül szemmel tarthatott mindent. Kiemelte a Fecske árbocát, nehogy a sziklák közül kimagasodjék. Aztán ő is elbújt és várakozott. Titty volt az, aki aránylag a legtöbbet láthatott a történtekből. Valójában ő is nagyon keveset látott. A Fruska még egyszer megfordult, majd megkerülte a sziget déli csúcsát. Titty mindaddig szemmel kísérte, amíg a fák a sziget csúcsában el nem takarták. John csak egy másodpercre pillanthatta meg a Fruskát elhaladóban, a kikötőt szegélyező sziklák résén át. Majd hangokat hallott a közelben, de nem mert megmoccanni, nehogy észrevegyék. A hangok megint távolodtak, majd a kikötőhely felől hangzottak fel újra. John most a fák között visszasurrant Susanhoz, hogy ha szükség van rá, segítségére legyen. De Susan is csak egy szempillantásig láthatta őket. Nem álltak meg. Gyorsan tovavitorláztak, a szél velük volt, elsiklottak a sziget és a szárazföld között, s a sziget északi végét elhagyva, egyenesen az Úszóház-öböl és a Darien-szirttető felé vették útjukat. Susan és John lélekszakadva, egyszerre értek oda a megfigyelőhelyre, ahol Roger izgalmában a lábával a levegőben kalimpálva feküdt a fűben, és a távolba meredt, a mindjobban elvesző Fruska után. - Alighogy elhagyták a szigetet, rögtön bevonták a lobogót. - Akkor csak azért vonták fel, mert megláttak bennünket - állapította meg John. Most Titty is odalépett hozzájuk. - Ha ők is kalózok, akkor miért tüzelt rájuk az úszóházi kalóz? - Talán nem is tüzelt - vélekedett Susan. - Figyeljünk csak, nem fut-e be újra az Úszóház-öbölbe. - Nekik nincs ágyújuk - mondta Roger -, de annak ott van, és méghozzá milyen! Tudtam, hogy a kalóz tüzel onnan az Úszóházból. A Fruska nem futott be az Úszóház-öbölbe. A kis hajó duzzadó fehér vitorlájával egyenes irányban folytatta útját, és olyan egyenes sávot hagyott maga után, mintha vonalzóval húzták volna meg.
44

- Ami igaz, igaz, kormányozni tudnak - állapította meg John kapitány. A Fecske egyik gyenge pontja, hogy ha a szél hátba kapja, hajlamos arra, hogy cikcakkban haladjon. Bizony nem volt könnyű vele ilyen nyomot szántani a vízben, és bár John kapitány nem ismerhette el, hogy lehetnek a Fecskénél könnyebben kormányozható hajók is, de azért mégis minden elismerést meg kellett adnia az egyenes víznyomért a Fruska tengerészeinek. A kis fehér vitorla egyre kisebb és kisebb lett, végül egészen eltűnt a Darien-hegyfok mögött. - Úgy látszik, Riónak tart. - Legjobb, ha utánuk eredünk, és kitapasztaljuk, honnan jönnek. Ide nem jöhetnek vissza úgy, hogy meg ne lássuk őket. Most mi nem látjuk őket, de ők láthatnak bennünket. Ha a vízen észre is vesznek, nem tudhatják, hogy a szigetről jövünk. - Ha ugyan már eddig is meg nem láttak bennünket. - A Fecskét semmi esetre sem láthatták - vélekedett John. - Lefektettem az árbocot. Tudjátok mit? Legyen ma ebédre konzerv, akkor nem kell főzéssel vesztegetnünk az időt. Nem szabad egy percet se veszítenünk. Egy cipó, egy konzervdoboz, néhány alma. Egy üveg málnaszörpöt, azazhogy grogot vásárolunk Rióban. Akkor nem kell egyébbel bajlódnunk, mint a teafőzéssel, ha hazatérünk. Gyere, Roger, körülhozzuk a Fecskét, ide a táborhoz. Addigra készen lesz a rakomány, kormányos úr? - Igen, igen, uram - válaszolt Susan kormányos. John és Roger átrohantak a kikötőbe, és félredobták a Fecske kikötőköteleit. John felszerelte az árbocot, kievezett a keskeny szoroson. Délnyugati szélben nem könnyű vitorlázni, ezért hát körülevezett vele a táborhelyhez. Susan és Titty már várták egy doboz konzervvel, konzervnyitó késsel, cipóval, egy darab vízhatlan papírba csomagolt vajjal és négy nagy almával. Egy szempillantás alatt a barna vitorla már ott táncolt a szélben, és a Fecske, fedélzetén a tisztikarral és legénységgel, kifutott a mély vízre. Mindnyájan a hajó farában voltak, hogy így a legjobban kihasználhassák a hátsó szelet. John kapitány kormányzott, és a többiek a csónak fenekén ültek. A kis Fecske tajtékot vert maga körül. John kapitány minden tőle telhetőt megtett, hogy a Fecske orrát egyenest a Darien-hegyfok legkülső pontjának irányítsa, de hátranézve meg kellett állapítsa, korántsem kormányzott olyan jól, mint az a lány a Fruska kormányánál. Mégis megtett minden tőle telhetőt, s a Fecske által felvert hullámok jelezték, hogy a Fecske a maga részéről szintén megteszi a magáét. A tóparti fák koronája versenyt futott a dombok zöld lejtőjével. Feltárult előttük az Úszóház-öböl. Ott állt az Úszóház fedélzetén a magas ember. Mintha az öklét rázná feléjük. Ha ugyan jól látják. Mire elhagyták az öböl szélét, az ember egészen eltűnt a szemük elől. A Darien körvonalai egyre élesebbek és világosabbak lettek. - Elvesztettük a szelet - mondta John kapitány -, és nem is kapunk jó szelet, míg el nem hagyjuk a riói szigeteket. Nagy előnyt kaptak, de azért azt hiszem, még láthatjuk, merre mennek. A Fecske megkerülte a Darient. A hajó egész személyzete Holly Howe felé tekintett. A nyaraló előtt két alak állt meg egy gyerekkocsi - anyu, a dadus és Vicky baba. Mintha egy másik, eltemetett világból bukkannának elő. Ott állnak békésen a napsütésben, Vicky baba valószínűleg alszik.
45

A túlsó oldalon egy hosszú. A házak nem elszórva a fák között.Majd akkor mesélünk róla. ahonnan elláthatunk egész az Északi-sarkig. sem a jachtok. Aztán megszólalt Susan: .a bennszülötteké igazán nem számított. Az a sok otromba vízi erő . se hamva az öbölben. Csupa bennszülött lakott itt. Bevezetjük az eseményeket a hajónaplóba.jelentette ki John kapitány -. a tajtékzó vizeken száguldva repül a Fecske. ahogy elhagyta a város előtt elnyúló szigetet. 46 . A keleti parton több kis ház bukkant fel. s abban a pillanatban. Az egyik nagyobbacska szigeten épületeket fedeztek fel. annál több házikó bújt elő. és lassan kipöfögött az öbölből. Ő maga azzal volt elfoglalva. és ez esetben bizony nem könnyű megtalálni. amíg nem jártunk mindennek a végére.Vitorla a láthatáron! . hogy ott. az Úszóház-öböl Úszóházából. Vendégekkel megrakott motorcsónakok cikáztak ide-oda. s hogy nem érdekli őket sem a nagy gőzös. A Fecske továbbrepült a tó tükrén.ágyúlövéseket adott le a Zöld Papagáj tulajdonosa. De a kalózhajónak se híre. mint az övék. amit bennszülötteknek elmondhat az ember. visszafordulunk. Szigetek is fel-feltünedeztek a víz színén. Roger hevesen a továbbmenés mellett foglalt állást. A gőzös dudált. nem nagyobb. sem a motorcsónakok. A Fecske személyzete számára nem volt más hajó a vízen. . Lassan siklottak tova a jachtok kikötött flottája között. . A kis Fecske keresztülsiklott az öblön. Vagy talán besurrant a szigetek mögé. ha megszűnik bennszülött lenni.És itt lent.Semmi értelme. hogy anyunak említést tegyünk a kalózokról. csak egyetlenegy kicsiny hajó. ki a szabad vízre. fedélzetén Vicky baba bátyjai és nővérei. hanem sűrű sorokban álltak a Rió városka fölött húzódó domboldalon. amelyre . és majd utólag elmeséljük neki. rajta csónakházak.Áthajózunk az öblön . a kiszolgált Tengeri Rabló. senki sem sejtette. a hajósinast küldte ki megfigyelő szolgálatra. John ellenezte. Talán már bevonta és leeresztette vitorláját. Most már szabad szemmel is kivehető volt a Riói-öböl és a gőzös kikötőhídja. Fogalmuk se volt róla. az a négy hajós egy elhagyott szigeten lakik. Ezek a szigetek tették az öblöt olyan védett horgonyzóhellyé a jachtok számára. Ha ott sem akadunk rájuk.legalábbis úgy vélték . saját szemükkel látták a halálfejes fekete lobogót az Idegen Hajó árbocának tetején. Egy-két szempillantás múlva újra eltűnt előlük. hogy a kajakokat és evezős csónakokat kikerülje. Ezen a nyári napon nagy forgalom volt Rióban. Roger lelkendezve felkiáltott: . és a szigetek között fogunk cirkálni. akik a hajó fedélzetéről le-lenézegettek a kis barna vitorlás Fecskére. hogy városuknak ez a neve. homokos földnyelv nyúlt bele a vízbe. A szemük csak az üldözőbe vett kis kalózhajót kutatta. akik alig egy órája vagy talán egy félórája sincs.Csakis ők lehetnek! Jó mérföldnyire tőlük vitorla repült a nyugati part hegyfoka felé. John kapitány Rogert. No meg játszótérré! Ezek a lármás bennszülöttek hogy cikázhattak itt az ő evezős csónakjaikkal! . Néhány pillanatig mindnyájan mély hallgatásba merültek. Minél tovább haladtak felfelé.Mi a teendő? Rövid vita következett. semmi az egész széles nagy világon. Ez nem olyasmi. A Fecske továbbfutott a külső szigetsor és a földnyelv között. elhagyta a mólót. Négy pár szem kutatott végig minden kis pallót. Az utasok közül.

Bizony gyönyörű. miközben visszaadott a pénzből.Told el a Fecskét . ha itt maradunk. Titty intett a kezével. és újra megindult előre. . Lehet.mondta John kapitány elismerően. Mindössze ennyi társalgás erejéig ereszkedett le a riói bennszülöttekkel. . John leszámolt öt shillinget. . álljon készen. . hol tartózkodnak. Utána négy üveg málnaszörpöt tett a pultra. bozótos sziget. miközben figyeljük.aggódott John. A sziget olyan magasan emelkedett ki a mély vízből. míg a többiek Rióban grogot vásárolnak. Versenyt kellene velük futni a szigetek között. Átvette a kötelet és a két üveget. A nagy sziget végénél sok apró szigetecske sorakozott. .Itt van . A szatócs levágott húsz yard zsineget. . .Jól figyelj. . megint elbújnak. hogy a Fecske egész hosszában kiköthetett mellette. Roger kimászott. John és Susan felsiettek a kis szatócsboltba. a zátonyokra! A Fecske egyik yardot futotta a másik után.Míg mi itt vesztegelünk. hogy leeressze a vitorlát . . A Fecske végre elérte a legközelebbi kikötőt. Vagy száz yardnyira volt egy kis köves.Egy a javadra. s hogy biztonságban legyenek. Titty eltolta.És ha épp akkor találnak előbújni.barátkozott a szatócs. oldalt billent.kérdezte Susan.Gyönyörű napunk van máma . miközben mi grogot vásárolunk Rióban? . John egy tekercs kötelet vett szemügyre a bolt sarkában. kikötötte a csónakot.Kormányos úr. Ha itt maradunk. 47 . .A messzelátót! . és elfogyasztjuk a konzerveket.szólt át John. leeresztették a vitorlát.mondta John kapitány gondolkozás nélkül. hogy az a szándékuk.rendelkezett John. erővel balra húzva a kormányt. Jobb lesz. A vitorlák megteltek. . Dagadó vitorlával repült a sziget felé. Titty már kint is volt a parton.. hogy elcsaljanak a szigetről. és csinos kis tekercset csavart belőle. De nem került rá sor. hamarább jutunk oda.mondta szigorúan Susan. Ha újra levitorlázunk. mint ők.Kérek négy nagy üveg grogot . a messzelátót térdére fektette. és ott letelepedett. Éppen csak hogy odakoccant az oldala.És húsz yardot ebből a kötélből . Titty .nyújtotta át a kormányos. és Susan készenlétben állott.Most már pontosan tudjuk. Roger. A Fecske farolt.szólt oda a boltosnak. azután felmászott a sziget legmagasabb pontjára. előjönnek-e vagy se. Mire egyszerre mindenki éhes és szomjas lett. ahol az egérfogótól a prominclicukorig a világon mindent árultak. . és leült az egyik fatuskóra. Susan a másik kettőt. a csónak egy kicsit megingott. Tittynek jó ötlete támadt. azalatt ők esetleg megszállhatják táborunkat.Málnaszörpöt . . .De mi lesz a groggal? .Miért ne húznánk partra a Fecskét az egyik kis szigeten? Őrséget állítunk.

Ott várta őket a parton. aki a hátsó fedélzeten tartózkodott. . Szóval a régi helyen kötöttek ki. és kikötöttek. Roger a felfreccsenő víztől olyan csuromvizes lett a csónak orrában. Csak akkor fogjuk bevinni az igazi kikötőbe. .Még ő sem mondott többet egy szóval se a legszükségesebbnél. John felnyitotta a konzervdobozt. hogy Susan hátravezényelte. s teájukat szürcsölték. miközben folyton szemmel tartották a hegyfokot. és azalatt szövetségeseik partra szálljanak. vártak ezzel. Kemény munka volt hazavitorlázni. jó nagyokat húzva a riói grogból. mely szembekapta őket.Talán meg se láttak bennünket . de úgy. A Fruska kalózainak nem voltak szövetségeseik. mint a vitorlára.kérdezte Susan szigorúan.felelte John.Visszatérve a kikötőhöz. . a régi kikötőben fogunk kikötni. amikor abban a hitben voltak. aki csak akkor volt igazán elemében. . . hogy szükség esetén leeressze a vitorlát.Erre nem is gondoltam .nyilatkozott Titty. Időnként erős szél kapta el őket. amely mögött a kis fehér vitorlás kalózhajó eltűnt.mondta John kapitány -. Majd nekiláttak az almának. . mihelyt a sziget már nem nyújtott védelmet. A Fecske itt védett helyen van. Mikor az Úszóház-öbölhöz értek. az úszóház lakója. azt mondta: „Pompás kis hajó. és addig rázta. Közben arra gondoltak. De a Fecske hajósai jóformán észre se vették.Azt. hogy egyik szelet sem volt vastagabban megkenve. mihelyt John odaáll a Fecskével. . és látcsövével utánuk kémlelt. hogy elcsaljanak bennünket a szigetről. mint a másik. ahogy otthagyták. hogy ennyit is tudunk. a Riói-öböl hajóállománya között. talán egészen hibás nyomon jártak. Gondoltak arra.mondta Roger. és az egészet leöblítették.Mindenesetre jó lesz minél előbb vízre szállnunk .Talán többen is vannak . hogy rögtön beszállhasson. . Még mindig ott kell hogy rejtőzzenek a hegyfok mögött. .Hátha csak azért vonták fel előttünk zászlóikat. a Fecske személyzete rohant fel a táborba.Talán egy egész flotta várakozik indulásra készen. . és elfoglalhassák táborunkat.vélekedett Susan. ha már lecsendesedett. Bejárták az egész szigetet.Napnyugtára elül a szél . Az már nagyban integetett a közeledők felé.Semmi baj. Alighogy partra értek. hogy megláttak. hogy a kalózzászlót azért húzták 48 . üljön le a csónak fenekére. körülülték.Partra szállhatnánk itt a Titty szigetén. Visszavitorláztak Tittyért a szigethez. A sziget felső részén egy szikla szolgált asztalul. . Minden úgy volt. Susan felvágta a kenyeret. . megkente jó vastagon vajjal.” . de amíg lehet. felállt a székről. Roger jelentette: egy bennszülött járt erre. amíg tartalma egy csomóban ki nem fordult belőle. hogy úgy van. és Susan kormányos állandó készenlétben várt.Biztos. Miért ne ebédelhetnénk meg itt? Leeresztették a vitorlát. . Tüzet raktak a tűzhelyen. hogy beszednek a vitorlából. Nemigen akadt idejük.És te mit feleltél? .Jó.lepődött meg John kapitány. különben nem vonták volna fel a kalózlobogót . hogy egyébre is gondoljanak. délnyugati szél ellen. ha vizet érzett a Fecske alatt. és benézett a sátrakba. Senki se járt itt azóta. .Talán már ott is vannak a szigeten. Egy nagy karaj vajas kenyérre nagy darab húskonzerv jutott.

hogy valaha is viszontlátjuk még a kalózokat . ami erre késztette.fel a Fruskára.tűnődött Titty. 49 . hallottak-e csakugyan ágyúlövést az Úszóház felől. .Talán nem is rázta .Ugyan miért rázta felénk az öklét az úszóházi ember? . hogy ők azt meglássák.Csak kellett valaminek történnie. .búslakodott Titty.Ha ugyan kalózok voltak egyáltalán .Nem hinném. . . S már abban is kételkedni kezdtek. .tűnődött el John kapitány.kételkedett Susan.

A kalózok. hadd érje a nap. Megszokták a sátorban való alvást. Talán kár is. Jobb lesz. Itt az ideje.A ZÖLD TOLLAS NYÍL Másnap reggel John kapitány ébredt elsőnek. és sietett a farmhoz. 50 . Úszás után egy darab kalács mindig szívesen látott ajándék.fogadta Dicksonné. mint máskor? . Megint oldalára fordult. . meg a Fecske is az. ugye? . Miközben a kalácsot bekebelezte. beledobta ruháit. Vajon magával tudná-e vonszolni egy ilyen sirály? Rögtön belekapaszkodna fekete karmaival? De a sirályok messze maradtak tőle. Talán egyik tévedésből őrá is lecsap. „Well . Négyen vannak. Várjon egy kicsit. Befutott a vízbe. Jobb ez. a hajsza az idegen hajó után fel egész a Riói-öbölig . A fák között odarohant a kikötött Fecskéhez. oda. mint a mosakodás! Csak a száját és orrát emelte ki a vízből.Reggelizett már? . Nem messze tőle sirályok kapdostak a felfelbukó apró halak után.Nem. . Még egy utolsó simítás a törülközővel nedves végtagjain. Kimászott a pokróc alól. Mire odaért.De fürödni már fürdött? Látom a frizuráján. felhúzta a szandálját. Egyenest a Dickson-farm alá evezett. Már későre járt az idő. Dicksonné átadott neki egy nagy zacskó barna karamellát. igaz-e? .Mister Turner az úszóházból érdeklődött maguk után. már elmúltak. és eltolta a hajót a parttól.” A pokrócok közt átnézett a sátor másik oldala felé. és visszaúszott a partra. . John nem talált benne semmit. amikor a pirkadás elég volt ahhoz. a sziget mégiscsak valóság. Ma már olyan valószínűtlen az egész. ahol a nagy tölgyfa állt. hogy az ilyesmi örökké tart.Még nem. mit! Ha nem is voltak valóságos kalózok.mint egy álom. és kilopódzott a reggeli napsütésbe. Fogta a tejeskannát. a farmer felesége. Különben is tegnap igazán eseménydús nap volt.Mit szólnának egy kis karamellához? Tegnap este nem volt egyéb dolgom.Mi az? Ma nem olyan friss a fiatalúr. . nem szabad azt hinni. Ej! Hadd aludjon még egy kicsit a hajósinas. az ágyúlövés az Úszóházöbölben. . hogy a tejért menjek. hogy elkezdődött. és leszaladt vele a partra. hát összecsaptam maguknak valamicskét. A nap elég magasan állt. a nap és a meleg déli szél csaknem egészen megszárították testét. Egész jól meg lehet lenni kalózok nélkül is. Az első napok.Köszönjük szépen. törülközőjét és a tejeskannát. hogy fölébressze álmából az expedíció tagjait. szelek egy darab kalácsot. Hétköznapra ébredtek. Nem nyúltak ott semmihez. felkapta szétszórt ruháit és a törülközőt a földről.gondolta magában John kapitány -. hogy elfogadja. ha kotyog valami a gyomrában.Nem. Eh. egy-két percig erős tempóban úszott. aztán felöltözött. Dicksonné azt mondta csak úgy mellesleg: .

Egy kanállal kihalászta a tojásokat. és megbökte a hajósinast. és John kapitány beszélni kezdett. ha Mister Turnert és a papagáját békén hagyják. és sürgött-forgott. vízből fel-felbukkanó alakot. rumpuncsot is főzünk. A farm előtt elterülő térségről jól elláthatott a szigetre. aki felelős a hajójáért és a legénységért.Ha marad felesleges melaszunk.Melaszt . .Tudod. hogyan készül a rumpuncs? Melaszból készítik! . . A kalács és a karamella ellenére sem. igen. hogy forrón tartsák a mosogatóvizet a ragadós edényeknek. azok már meg is szárítkoztak. Segítettek partra húzni a hajót. Lesietett a parthoz. és beleállították a parázsba.Igen. Egy szempillantás alatt John kapitány volt megint.” A matróz és a hajósinas a tejeskannával és a melasszal felrohant a táborba. hogy a kiszolgált kalóz öklét rázza feléjük az Úszóház fedélzetéről.tette hozzá Titty. Egyébként jó lesz. Jól láthatta a két fehér. kormányos úr. Titty. Most már biztos keményre főttek. igen.szólt a matróz. A tegnapból egyszerre megint eleven valóság lett. hogy mások lehettek. .Fontos közlendőim is vannak számotokra. . amint akár a szökőkutak. mielőtt elindult a tejért. csak a bennszülöttek hívják karamellának.. uram.És egy egész zacskó karamella . .Itt a tej .Köszönöm.Kormányos úr! Gyűlésre! Mindnyájan letelepedtek a tűz köré.állapította meg.jegyezte meg Titty -. .A reggeli készen. A kapitány zsebre dugott kézzel. fröcskölik maguk előtt a vizet. Reggeli után azonnal összehívom a tanácsot. Jobb lett volna mégis felkelteni a kormányost. Utána kenyér és narancsdzsem következett. . A tea elkészült.A melasz kitűnő eledel . Mire a Fecskével kikötött. az már csak pislákolt.Igazi karamellát? . mire ő visszatér a tejjel. Azonnal visszafordult. amióta számolom. uram . akiben nem lehet egészen megbízni. . 51 . az utána: „Igen. Valami történt. mélyen elgondolkozva követte őket. és az asszonyság. . Ott tekeredett a füst a fák között. a vajas kenyér és a tea néhány percre megakasztotta a beszélgetést. s a teásüst bizonyára felforr. a tojás megfőtt a lábasban.kérdezte Roger. Végre elkészültek a reggelivel. a matróz és Roger. a hajósinas lent lubickoltak a sziget alatt.Azt hiszem. A tojás. A kormányos már fent volt. A lábast teletöltötték vízzel. . Sir . de már előbb forrt a víz. . . . a tűz már megrakva.szólt Roger.Három perc.Kaptam egy kevés karamellát a bennszülöttektől. John visszaemlékezett: mintha látta volna tegnap. A kormányos a kronométerrel mérte az időt.jelentette a kormányos jókedvűen. a farmer felesége bennszülött. Azután a kormányos fejenként egy-egy porció melaszt osztott ki.Well. . Én ugyan még sosem próbáltam. Ő maga is úgy gondolta.

hisz tudjátok. . 52 . .Hát akkor mégis rázta felénk az öklét .Úgy látszik.szólt Titty. de mit akar velünk? .Valami titka van. .Hát persze hogy nem hagyjuk magunkat. és valami galibát csináltunk.vélte Titty -.Füleljünk csak .Menjünk.jelentette ki John kapitány. . hogy ott jártunk.Kezdődik! Roger megragadta a nyilat. Ne nyúlj a hegyéhez! . Valami sötét bűnről vagy kincsről van itt szó.kérdezte John kapitány. ütemesen a nyugati part kavicsaihoz. .folytatta John kapitány. Csak emlékezzetek.A Fruska kalózai . .kottyant bele Roger. szeretne bennünket kitúrni a szigetről. .Ezt a szárnyas nyílvesszőt a zöld papagáj tollából készítette. . és kihúzta a tűzből. .Ez az ember azt mesélgeti a bennszülötteknek.Susan kormányos felült és körülnézett.szólt rá a kormányos.Ismeritek az Úszóházi Embert .Én mindjárt tudtam. . Fel akarja lázítani ellenünk a bennszülötteket.Lehet.Rendben van.Fogd be a szád! .De ha az övé lenne a sziget.szólalt meg Titty. . Biztos azt hitte.A Fecske egész személyzete összegyűlt.Én tudom. de ő azt terjeszti rólunk. .Ki az? . . Mindnek van. . és süllyesszük el az Úszóházat . Nem tudom. a kincseire törnek. .mondta a kormányos.Ő az . akkor itt élne és nem az Úszóházban. hogy kiszolgált kalóz . Titty kikapta a kezéből. és a hamu szanaszét röpködött a parázsról. a matróz mohón. Ebben a pillanatban hangos pengéssel egy hosszúkás tárgy ütődött a lábashoz. az Úszóháznál. hogy mérgezett. annyi bizonyos. Csak az a kérdés. Sir.Ellenségünk van . .javasolta Roger és Titty egyszerre.Itt kényelmesebb élete volna a papagájainak .pisszegett John kapitány. . mi most a teendőnk.De hisz a közelében sem jártunk. hogyan tüzelt a két kalóz hajójára. és tűzhelyet is épített. .vélekedett Titty. Mindannyian figyeltek.Igen. zöld tollas nyíl szúródott remegve a parázsba. Egy nesz se hallatszott az egész szigeten. . hogy mi ott jártunk nála. .Talán az övé a sziget . . csak a hullámok csapódtak halkan. . Egy karcsú. . de gyűlöl. hogy nem jártunk ott. A négy felfedező talpra ugrott.De nem hagyjuk ám magunkat! . . .kérdezte Titty.erősködött Roger. hogy előttünk járt már itt valaki. miért gyűlöl bennünket.

A Fecskének hűlt helye.Van valami fegyver nálad? .kiáltott Titty. meglátta a kis kikötőt. és egy nagy. Azután megint előre! . fű és páfrány letaposva. hogy minden rendben. Magasan. Ekkor a sziget túlsó oldalán felhangzott a kormányos sípja. . A kapitány és a kormányos futva közeledtek.mondotta Titty -. kormányos úr. De alig jutottak vagy tíz yardnyira. de még itt kell hogy tartózkodjék a szigeten.Nem. Kormányos úr.Cserkésznünk kell . lehetetlen. és nálad? . mindenki előre. Egy kis kerek tisztáson találták magukat. az erdőben bagolyhuhogás… Ez a kapitány.kiáltott fel Roger -. Az egyiket neked adom.Itt felejtette a kését . De az már nem volt ott. . három bagolyhuhogás annyit jelent. Kikémlelt a fák között. .A Fecske eltűnt! John a raj bal oldalán menetelt.vezényelte újra John kapitány. hogy ő vitte magával a Fecskét. . Az egyik botot odadobta Rogernak. Az sem jöhetett számításba. mintha valaki ott járt vagy hevert volna. Újból nekivágtak a fáknak és cserjéknek. Közte és a part között nem bújhatott meg senki.Én vezetem a rajvonalat. messze a reggeli gőzös füstje tekereg. John kapitány is behatolt a sűrűbe.. felhangzott John kapitány kiáltása: .Átkutatjuk az egész szigetet.Halló . Balról.Van két botom. mihelyt készen van. Szétoszlottak a szigeten. A kormányos átvágott a szigeten. Szőrén-szálán eltűnt. és rajvonalban nyomultak előre.szólt Susan keményen. Biztos. Titty és Roger mennek a középen. a kormányos lesz a hátvéd. . legyen résen. hogy magától elszabadult volna. A többiek is összefutottak a parton. a többiek a segítségére sietnek.Roger és én magasra kivontuk a partra .szólt. Oszolj! Mihelyst valamelyikünk megpillantja az ellenséget. . A tavon egyetlen vitorlás sincs. nyitott bicskát emelt fel a fűből. Titty és Roger szorosan egymás mellett a sziget közepén jártak már. Egy bagolyhuhogás annyit jelent. Sehol egy nesz.Roger! .pisszegett újra John kapitány.vezényelt John kapitány.intézkedett John kapitány. hogy valami készül. ahol a Fecskét hagyta. 53 . Titty három bagolyhuhogást adott le.Csitt. és amint kiért a táborhelyről. s már majdnem elérte a nyugati partot. Füleltek. . .Oszolj! Rajta! .Egy percre legalább fogjátok be a szátokat! . azaz lándzsám. A sziget közepe táján megreccsent egy száraz ág.Rajta! .Aztán legyetek résen! Mikor a kormányos belefúj a sípjába. Visszahuhogtak. hallgassunk csak . . itt járt valaki! Titty odarohant hozzá. . Adja le a sípjelet. . majd újra feszülten füleltek.

.Zárkózz! .Még meleg. Titty és Roger egy szempillantás alatt a földön hasaltak. Nem lehet még messze. .Nem engedhetjük megszökni a Fecskével. Észre kellett volna vennünk. .Well. az ő tulajdon sátrukban két alak. Első percben nem látták meg azt.Itt kell lennie a közelben. de senki se volt látható.A bicskája mindenesetre a miénk.Fel a kezekkel! . A tábor közepén egy magas. újból felharsant az üvöltés. .vezényelte John kapitány. a tábor irányából. A közelben egy lelket se! De ni: a sátorban. Ahogy a tisztás széléhez értek. . hanem a hátuk mögött. . Ebben a percben vad üvöltés harsant fel az erdőben: „hurrá. Egy nyíl röpült el a fejük felett.Rajta! Az egész raj rohant a táborhely felé. maga is a földre vetette magát.Oszolj és előre! ..Fel a kezekkel! Állj! Közvetlen előttük kiáltott valaki. szerencsére nem tett kárt senkiben. ha a Fecskét vízre bocsátja. . nem tartja soká a meleget. .vezényelt John kapitány. John kapitány lehajolt. . amit John kapitány már régen látott. és kezével megtapogatta a letaposott füvet. 54 . a másik egy nyílvesszőt tart készenlétben. hisz csak az imént hallottam a hangját. földbe szúrt bot tetejében a csapongó fekete kalózzászlót. Szemükkel a táborhelyet keresték. hurrá!” De nem előttük. Mind a kettő térdel.Vágódjatok hasra! . az egyik egy íjjal lövésre készen. Susan. Itt kell hogy tartsa valahol a part közelében.vezényelt John kapitány.harsant fel újra. .

. . . A sziget kikötésre alkalmas része a mi kezünkben 55 .vezényelt John -. Az íjuk azonban a föld felé volt fordítva.kiáltott vissza John kapitány.Ha az Úszóházi Ember nincs velük . A másik körülbelül akkora. Ha ők elfoglalták a mi sátrainkat. Mindketten kilőtték nyilaikat.súgta -. .Rajta .Az Úszóházi Ember? .Adjátok meg magatokat! .Különben sem tudjátok semmire sem használni.mondta az idősebbik Fruska.Állj! . ahová elrejthették. és úgy tett.kiáltotta az egyik.mondta az idősebbik Fruska.A BÉKETÁRGYALÁS . hozzánk is nagyon barátságtalan . mint a Fecske legénységének nagy része. .állapította meg Titty. méghozzá nagyon barátságtalan fajtából való. és az egyetlen hely. . Ott az ő hajójuk is minden bizonnyal. A piros sapkás Fruskák kiugrottak a sátorból.Ha hozzátok is barátságtalan.Well. . . .mondta Roger. aki a kapitány sátrát tartotta megszállva. Hisz ő is bennszülött. Egyikük még John kapitánynál is nagyobb volt. s odavisszük a mi kikötőnkbe. . . Négyen vagyunk.Az a mi kikötőnk . Susan rántott egyet John kabátujján.A mi sátrainkban .vezényelt John kapitány. mi rátesszük a kezünket mind a két hajóra. rögtön elkezdhetjük a tárgyalásokat . . .kiáltott feléjük a kalózlány a Fruskáról. Nem tudtok megszökni. . .Az a mi zsákmányunk.Nem az Úszóházi Ember . előre! A négy Fecske egy szempillantás alatt talpon volt.mondta John.Ejtsük őket foglyul .Hisz neki semmi köze az egészhez.Fegyverszünet! .Adjátok meg magatokat ti! .szólt közbe John. mielőtt újra töltenek! Fecskék. A Fruskák nagyobbak voltak. .Hol van a Fecske? . bizony kemény harc fejlődik ki. A Fecske-expedíció négy tagja ott állt szemtől szemben a Fruska két kalózlányával.Nem sok értelme van a béketárgyalásnak.kérdezte a fiatalabbik Fruska. az idősebbik. a kikötő. s csak azután ütközet . De nem került ütközetre sor. és már feleúton a sátorhoz. ha az Úszóházi Ember elvitte a Fecskét . . és előttük termettek. mintha talpra akarna ugrani.mondta a kapitány.Előbb béketárgyalás. Ha ütközetre kerül sor. . akkor ők maguk kellett hogy elrabolják a Fecskét.mondta Susan.A kalózok a kalózhajóról.

A Fruskák földre rakták íjaikat. és szépen elemeltük. Johnnak és Susannak nem volt fegyvere. Arra tartogatta. keresztet rajzolni a fára.Hogyhogy a ti szigetetek? Ez a mi táborunk. . Roger és Titty lerakták lándzsáikat. amikor ilyen jó szél dagasztja. . A fiatalabbik Fruska felkiáltott: .Miféle jelzésről beszélsz? Talán az a kereszt a fán? No. legyen szíves.A zöld toll a mi trófeánk! Sajátkezűleg zsákmányoltuk. milyen jelzéssel van ellátva a kikötő. és így nem szúrhatjuk le a tiétek mellé. és mindkét hajó a mi kezünkben van. Le kell szednetek a lobogótokat. hogy ez a mi szigetünk. úgyhogy igazában a Fruska esett zsákmányul.Ebből látszik csak igazán. Fegyverszünet.Nem. Biztosan az ő pártján vagytok.Ki építette a tűzhelyet? Ki látta el jelzéssel a kikötőt? . . Titty vette át a szót: .Úgy látom. John hallgatott. tárgyaljunk.mondta a két Fruska. Végül is ennyit mondott: . 56 . .Kár bevonni a lobogót.Rendben van.Ez már évek óta a mi szigetünk .Igenis hogy tudjuk . ez igazán nem nagy kunszt.Kormányos úr. küldje el egyik emberét a kikötőbe. Menjen le valaki közületek az öbölbe. hogy elhozza a lobogót a Fecskéről. amit lerakhatott volna. és mi is lerakjuk a mieinket. mialatt egyikünk odajár? .Miért van a nyilatokon zöld toll? Biztosan az úszóházi kalóztól kaptátok. . mi célja volna a harcnak. . Azt se tudjátok. Akkor a formáknak is eleget tettünk. .mondta Roger.mondta a két Fruska egyszerre. amit a szél lobogtathat a tárgyalás alatt. Ő már tudta. . Mi tüstént letesszük a fegyvert. hogy rabul ejtse a hajósinast. Ti csak a sátrainkat foglaltátok el. mindannyian egy párton vagyunk. Akkor két zászlónk lesz. hogy nem tudják.Esküdjetek meg.Aztán a Fruskák felé fordulva: . De mi megleptük a hajóját. Az idősebbik Fruska: . John: . Roger. Most az idősebbik Fruska szólalt meg: .Ugorj le érte.van.De miért jöttetek a mi szigetünkre? . mert a miénk a Fecskén van. és nem értem.Nem lesz ütközet.Ez a mi szigetünk . és hozza el a lobogót a hajótokról. hogy a pipáit tisztogassa vele. De előbb le kell raknotok fegyvereiteket. hogy az Úszóházi Ember nincs a kikötőben. .

. .Esküszünk . . Azután Titty lobogóját ráerősítette a másik végére. amiért fényesre pucoltuk az ágyút az Úszóházon .Nem kéne megtartani a késüket .Csak időnként a nagybátyánk .És ha a ti nagybátyátok..mondta a kisebbik Fruska. hogy be lehessen szúrni a földbe.súgta oda a segédtisztnek.A bicskájuk mindenesetre itt van a zsebemben! . és várd be a tárgyalás végét .Persze hogy nincs . . . .parancsolta John kapitány. . . kivéve az Úszóházi Embert… és benneteket . a kisebbik Fruska belenyúlt bricsesze zsebébe.kiáltott vissza. . akkor bizonyára ti is szövetségben vagytok vele. A sátraitokban sem nyúltunk semmihez. letesszük a többi fegyver mellé! Nekünk aztán igazán nincs szükségünk a késetekre. s a zászlórudat közvetlen a Fruskák kalózlobogója mellé tűzte. . . .és kenyérkést nem is számítva .És ti megesküdtök rá. . te szamár. Titty.tette hozzá a hajószakács.mondta a két Fruska egyszerre. Roger. és John levágott egy hosszú mogyorófavesszőt a tisztás szélén. azt mondtátok. Mihelyt az emberünk megjön a kikötőből.mondta John kapitány. 57 . addig fegyverszünet van .A mi bennszülötteink barátságosak .Hű.súgta Susan Johnnak. . és hozd el a Fecske lobogóját.szólt rá John kapitány.Amíg a tárgyalás folyik.Úgy emlékszem. . összecsukta s odadobta az íjak és lándzsák közé.Mért ne süllyesztenénk el a hajójukat.Szolgáltasd ki a kést . A nagyobbik Fruska társnőjéhez fordult. mért ne ejtenénk őket fogságba? .mondta Titty -. .Fogd be a szád. . Ottfelejthettem a bokorban.A konzerv.Eltűnt.mondta John kapitány.Múlt évben az volt.Ugorj. Talált egy puha helyet a talajban.kérdezte Titty. nektek is ellenségetek. Pedig igazán nem nagy dolog lett volna felégetni vagy a földdel egyenlővé tenni. Azután megtörölte a kést a fűben. Három késünk van a hajón.tette hozzá.kiáltotta a nagyobbik Fruska. . .Hogyisne! Épp ellenkezőleg . de remek csónakjuk van .mondta a nagyobbik Fruska. Egyik végét hegyesre faragta.Visszaadjuk nektek a hajókést. mindenki barátságos. és a bennszülöttek nagyon barátságtalanok. de az idén szövetségre lépett a bennszülöttekkel. hogy nem tesztek kárt a hajónkban? Mi nagyon óvatosan bántunk a tiétekkel.kérdezte Titty. .Ezt a kést Jim bácsitól kaptuk a múlt évben. . Hol a hajókés? Peggy.Az Úszóházi Ember a nagybátyátok? . ahol lesben feküdtünk. De ne nyúlj ám semmihez! Roger elrohant. Roger átnyújtotta a hajókést. Roger már hozta is a Fecskéről Titty lobogóját. .Peggy.

kérdezte Susan. ahol a parázs még pislákolt. .mondta Roger.Ugye. Ez Peggy Blackett.Nem hallottad. Titty közbevágott: . Van benne még egy kis tea. . . ha jólesik. A két tárgyaló fél leült a földre. Lakatlan volt. ahol most a hajótokra bukkantunk. a Fruska. . hogy kié a sziget.szólt Susan segédtiszt. Hosszú évek óta járunk erre a szigetre. míg Jim bácsi nekünk nem ajándékozta a Fruskát .Beléd fojtom a szuszt.Well .Mégiscsak valami szövetségi viszony van köztük és az Úszóházi Kalóz között . mint állva. ami ebbe az óceánba torkollik.Odalépett a Fruskákhoz. Ülve nehezebb ellenségeskedni. Jim bácsi nevezte el így.Vadmacska-sziget. . .mondta John.Mikor tettétek lábatokat először erre a szigetre? .Ez a tábor a mienk . Ebből is láthatjátok. múlt évben még szövetségesek voltunk. Nem űzhettek ki innen.Mi itt születtünk az Amazon folyam partján. a Fecske parancsnoka. 58 . Ez itt Susan Walker. segédtiszt és társtulajdonos ugyanott. .Az tavaly volt . ha folyton kotyogsz. míg fel nem fedeztük a kikötőt.mikor kerültetek ezekre a vizekre? . a Fecske kormányosa. . Susannak igaza volt.. Ez Roger hajósinas.Mi a sziget neve? . nem kérünk teát.Közel egy hónapja. mint a bennszülöttek. . amikor idejöttünk. .Nem ülnénk le inkább? .Ide figyeljetek .Hajónk neve Fruska. és felmelegíthetem a teáskannát.Hosszú napok óta tartózkodunk a szigeten. .mondta Nancy -. . Peggy! . Jim bácsitól kaptuk a hajót múlt évben. . De az idén még olyanabb. a tűzhely mellé.mondta Peggy.vette át a szót Peggy. . hogy tőle kapták a hajót? . Nancy Blackett keményen rákiabált: . . Minden évben itt ütöttünk tábort. .Egy evezős csónakkal jártunk ide.Most kezdetét vehetik a tárgyalások.De most a miénk.Én Nancy Blackett vagyok. a Tengerek Réme parancsnoka és társtulajdonosa.Ott szoktunk mi is kikötni.Vethetek egy-két hasábot a tüzünkre. és mi vagyunk az Amazon folyam kalózai. a felfedezőkről.Nevem John Walker.mondta Nancy Blackett. .mondta Titty. és felütöttük rajta sátrainkat. ezelőtt egy evezős csónakunk volt . a ti Jim bácsitok kiszolgált kalóz? Én az első látásra megállapítottam. hogy felfedeztük ezt az óceánt.Még nem adtunk neki nevet . . Kik vagytok ti? A nagyobbik Fruska kezet fogott vele. a segédtiszt.mondta Nancy Blackett. .Üljünk le . Rólunk. De azért csak használjátok a tűzhelyünket.Mindenekelőtt . kezét nyújtotta. .Köszönöm.mondta Nancy Blackett . Ez Titty matróz.

. . .Hm. Azután megpillantottuk a hajótokat a kikötőhelyen. Beeveztünk a Tea-öbölbe.Mi meg túl a Riói Nagy Szigeteknél lestünk benneteket. és megfenyegettünk benneteket a zászlónkkal. Tudja. Ha ti beleegyeztek.szólt végre. hogy felvirrad még a nap. és szorosan a part mellett vitorláztunk.De hisz ti is kalózok vagytok . és valamennyien lerohantatok a kikötőhelyre. Visszaúsztunk a hajónkhoz.Ördög és pokol! Micsoda alkalmat szalasztottunk el! Ha tudtuk volna! Addig küzdöttünk volna egymás mellett. Azután hazamentünk. és Nancy azt mondta.Riói? Nem bánom. Még ha el is késünk az ebédről.Felszereltük a Fecskét. és üldözőbe vettünk. s alaposan betízóraiztunk. és lopva elfoglaltuk a tábort.fordult John kapitányhoz -. hogy kié a sziget. Ő Flint kapitány. Neki való foglalkozás . mikor mi itt hagytunk el benneteket? kérdezte Peggy.Ma megint eljöttünk ide. ott a Riói Szigeteknél. amúgy istenigazában. ő tudja. folyton kotyog. és rajtaütést rendeztünk.Fellázította ellenünk a bennszülötteket. . hogy otthon leszünk ebédre. akkor mi beleegyezünk a Rióba. .Lépjünk szövetségre . . Torkig vagyunk a bennszülöttekkel. Reggelire csak hideg zabpehelykását és szendvicseket ettünk. . Most Peggy Blackett vette át a szót: . hogy a szigetet Vadmacska-szigetnek nevezzük.ismételte Peggy. . 59 . Peggy. míg egyik hajó el nem süllyed. amikor megláttuk a szigetről felszálló füstoszlopot. mi már tegnap gondoltunk erre. Így hát csak éppen körülhajóztuk a szigetet.Gyűlöl bennünket . megígértük. amit a szakácsnétól kaptunk tegnap este.mondta Titty.mondta John kapitány. . Azután a bokrokon keresztül behatoltunk a sziget belsejébe. Szövetkezzünk Flint kapitány s a világ minden bennszülötte ellen.Szűnj meg. akkor megszűnik a vita. Egy lelket sem találtunk ott. hogy nem is lesz olyan könnyű veletek szövetkezni… . áttörtünk a bozóton. és egyenesen bevitorláztunk a kikötőbe.De hogy láthattatok bennünket.Mi majd segítünk .Igazat megvallva. .mondta John udvariasan.Vadmacska-sziget is jó név . Megszálltuk a hajótokat s bevittük a kikötőbe.Lépjünk szövetségre . amikor víz alá dugjuk.ajánlkozott Roger.Ez az. hogy elhagytátok a szigetet. A többiek fürödtek. és már azt hittük.Nancy Blackett elgondolkodott. te vadkecske. Mindjárt meg akartuk kötni veletek a szövetséget. De nem láttunk füstöt felszállni. Elnézésteket kérem segédtisztem magatartásáért . Hajnalban keltünk. . Biztos még mindnyájan aludtatok. amiért gyűlöl bennünket. ha kezünkbe kaparintjuk. Azután visszatértünk. .Kivéve a mi barátságos bennszülötteinket . . Egyébre nem jutott idő. hogy eltűnt a hajó.mondta Titty. .javasolta Nancy Blackett -. Egyikőtök éppen visszajött valahonnan a hajóval. . . hogy jól megnézzünk magunknak benneteket. teázással egybekötve. Sajnos. mi az a kalózélet. Jó név. Azután körülúsztuk a szigetet a part mentén. Amikor észrevettétek. Azután mindannyian eltűntetek a szemünk elől. s megláttunk benneteket a tábortűz körül.

. hanem havában . .Igen.Nekem van . . és aláírta: John Walker kapitány.mondta Titty. Nancy kapitány.mondta Nancy Blackett. John kapitány. év augusztus hóban. a Fruska parancsnoka. és én azt mondtam. miért ne léphetnénk . . hogy a mi rajtaütésünk olyan pompás rajtaütés volt. miután a mi bennszülötteinkkel és Jim bácsival az idén egyáltalán nem élünk barátságos viszonyban.Flint kapitánnyal . ezennel véd.Igazság szerint vérrel kellene aláírnunk. . mára mindenesetre pihennek a fegyverek. . a Fruska kalóza. A két kapitány megrázta egymás kezét. . .És nem írtad bele a szélességi és hosszúsági fokokat.utasította rendre Nancy.” .Rendben van. Sok ilyenről van szó a történelemkönyvben.Well. Nancy aláírta: Nancy Blackett. keleti hosszúság 200. akarom mondani Flint kapitány ellen. Aláírva és megpecsételve a Vadmacska-szigeten. Susan: 60 . ha az ember vízi véreb vagy tengeri rém.és dacszövetség.Van egy darab papírotok és ceruzátok? .mondta Titty. lépjünk szövetségre.helyesbítette Titty.Ez nem egyszerű szövetség .Mégiscsak különb dolog. John elvette a papírt.és dacszövetségre lépünk hajóink és hajóstársaink védelmére. és a sziget szó után beleszúrta: „Északi szélesség 7. és ceruzát véve magához. . védelmi szövetség ellenségeinkkel szemben és harc életre-halálra egymás ellen. kiszakított egy lapot a hajónaplóból. Nancy Blackett elvette a papírt. kijavította a „havában”-t. Nancy pedig írta.Well. ez véd. De egy olyan szövetségre gondolok. ti is örök időkre bennszülöttek maradtok a számunkra . . . amint következik: „Én.Rendben van . és beszaladt a segédtiszt sátrába.Nem látom be.mondta John kapitány. hogy tulajdonképpen továbbra is ellenségek maradhatnánk. .Az én elgondolásom: szövetkezés minden ellenséggel szemben. . Peggy kijelentette: .Persze hogy nem . az 1929.szólt Peggy. ha kedvünk tartja.Nem hóban. ha éppen úgy akarjuk.mondta Titty -.jelentette ki ünnepélyesen John kapitány. Nancy azt mondta.. mely nem zárja ki a kölcsönös hadviselést. Javaslom. de azért a ceruza is megteszi. visszarohant. a Fecske parancsnoka és én.Egyébként ha Nancynek nem jut eszébe ez a béketárgyalás. . hogy én már torkig vagyok az ellenségekkel.Mi nem lehettünk volna azok .” Átadta az okmányt a többieknek. különösképpen pedig Jim bácsi.

ha csakugyan nélkülözhetitek. Mire Nancy: .vágott bele Titty.Üssünk csapra egy hordó Jamaica puncsot. de nem akartunk venni belőle.Amikor elfoglaltuk a táborotokat. Pompás ital! A szakácsnőnk néha egész barátságos érzelmű. Hajlandók vagyunk elfogyasztani néhány darabot..Melaszt . Finom rumunk van a Fruskán. Ő limonádénak hívja.Nem parancsolnátok egy kis karamellát? . mindjárt felfedeztük. 61 . legalábbis ahhoz képest. és szállítsuk ide. hogy bennszülött. Gyerünk a kikötőbe. Mire Peggy: .

vélte Susan.vezényelt Nancy kapitány. . és felállították a csónak orrában. Persze nem közvetlenül a tóból.Mire való ez a hordó? . . mert a mi bennszülötteink úgy vélekednek.vezényelt Nancy.felelte Nancy. amit beengedhetünk a vízbe. hogy Flint kapitány nem ismeri a Fecskét. a csónak közepén? . A tőke szekrénye izgatta Rogert. . . . Peggy. csak keskenyebb.kérdezte Roger. . hossza ugyanakkora. Ez annak a módja. Ha a szél előtt futunk. John és Susan őrizték. Az árboc lábánál. 62 . . . és olyan szorosan meghúzta.Mi az ott. Az ösvény most már jól ki volt taposva. Most is éppen pazar itóka van benne. hogy süllyeszthető tőke nélkül nem tudunk szél ellen vitorlázni. . vagy ha sekély vízben vagyunk. Így hát a víztartályt puncsos edénynek használjuk ünnepi ivászatok alkalmával. amíg a Fruskák vissza nem tértek a partra a kötéllel és az egyik evezővel. Sokkal újabb. mint a Fecske.ÉS DACSZÖVETSÉG A Fecskék és Fruskák együttesen vonultak le a kikötőhöz.Kész.Kész. .Mi az a süllyeszthető tőke? . Nancy leoldott egy kötelet a csónak faráról. Úgy emelték fel az evezőlapátot. hogy nem tudott kibújni.Ez csak azt mutatja.A Fecske nagyon jól fut szél ellen is. és a Fruska kalózai kimasíroztak a kikötőből. A hordó mozdulatlanul lógott az evezőn a két szárítókötél között. lakkozott fenyőfa deszkázattal.Könnyebb szállítás okából felkötjük egy evezőre. ahogy mi szállítjuk . és újabb hurkot vetett a hordó másik végére. .Egy acélkíl. ha szél ellen haladunk. azaz Flint kapitány azt mondja. Aztán Peggyvel együtt kiemelték a hordót. A Fruskák bemásztak a hajóba.VÉD.In-dulj! . .Elvisszük magunkkal a táborba . hogy a tó vize nem alkalmas ivásra. orruk kint pihent a parton.Kicsit nehéz teher lesz . A kis öbölben a két vitorlás békésen feküdt egymás mellett. hogy egyik vége a vállukra essen. felhúzzuk a kílt ebbe a ládába . . Gyere. keresztüllépni a tüskebokrokon és eltolni az útra kihajló gallyakat. Eddig mindig le kellett hajolniuk az ágak alatt. . segíts.magyarázta Nancy. hanem felforraljuk teavíznek. Majd kétszer körülcsavarta a kötelet az evező körül. A kílje mintegy hat inchnyi mély.Hóórukk! . Nancy ráerősítette a hurkot a hordó egyik végére.javasolta Nancy Blackett. A Fruska pompás kis hajó volt.Hogy tudtok enélkül szél ellen haladni? .Ez a süllyeszthető tőke szekrénye.Víztartálynak volt szánva. Peggy? . Nincs szükségünk süllyeszthető tőkeszekrényre. Azért mi mindig azt isszuk.Úgy nem. és az egyik végére egy hurkot kötött. az árboc és a süllyeszthető tőke szekrénye között kis fényezett tölgyfa hordó hevert.Jim bácsi. a sziget déli oldalára.

de mintha egészen másutt járnának a gondolatai. hogy keresztet bárki rajzolhat a fára. amikor Titty megkínálta vele.Az Úszóházi Ember! . még Roger is. amikor elvitorláztunk otthonról. . . és Tittyvel kihordták a bögréket a sátorból. a Fecske kapitányának nem esett könnyen ez a kérdés. hogy nem tudja. . Úgy látszik. .Hat bögrét hoztunk magunkkal. mindenhez értenek. . Még mindig azon járt az esze. hát hogyan van megjelölve? Körülnézett.Bögrénk van bőven . azután rohant a többiek után.Hajtsuk ki fenékig serlegünket . hogy ezzel elárulta.Emeljük poharunkat Jolly Rogerra. .Életemben nem ittam ennél felségesebb rumot . és gondolataiba mélyedt. . Vajon mit érthettek rajta? A fa törzsére festett fehér keresztet ők is látták. Titty és Roger ott lépkedtek mellettük… John kapitány a kikötőben várakozott. se felfedező. Well. és halál Jim bácsi fejére! . te zöldfülű béka! . Végre megszólalt: . . Nincs egyéb hátra. de egyebet nem látott. ha partra rakodnak a hajókból. amikor az odahozta hozzá. Azért hát emeljük poharunkat.Épp ilyenek. . Nancy Blackett félrevonult. így hát nem ihatunk mindannyian erre az egyre. nem látott jelzést a fákon.javasolta Nancy kapitány. Mégis. Ott volt a fatörzs.szólt közbe Nancy. Azután a hordót minden oldalról alátámasztották kövekkel. kivett egy csomó összeragadt melaszt a zacskóból. mint megkérdezni tőlük.Örök hűség a Fecskéhez és Fruskához.Ivóserlegeink benn maradtak a hajóban . és lefektették a két zászlórúd mellé. De ti nem vagytok kalózok.Flint kapitány.Nancy kapitány dühösen pillantott a segédtisztjére. Átvette a bögrét Rogertól. a halálfejes lobogóra.. mit is mondtak a Fruskáék a kikötő megjelöléséről. dicsőségre és halálra és százezer darab zsákmányra. A kalózok is így szállítják a hordókat és a kincseiket.Ottfelejtettük a bögréket. Ennél pompásabb limonádét még nem hörpintett se kalóz. hogyan van megjelölve a kikötő.A papagájos kalóz! . ami jelzésnek számíthatott volna. Még egy utolsó pillantást vetett maga körül.Ha így szállítjuk. A Fruskák tekintélye megnőtt a szemében.mondta Titty matróz. A többiek sorra utánamondták az eskümintát. 63 . amikor a menet a táborhoz érkezett. hogy a csapja jó magasan legyen a földtől. törés esetére.mondta Susan. és halál Flint kapitány fejére! .Kitűnő .kiáltott Titty. rajta a fehér kereszt. Nancy Blackett azt felelte neki.mondta Peggy. Abban a percben érte őket utol. és amikor azt mondta. .Helyes . Örök hűség a Fecskéhez és Fruskához. . Szerencsére még nem tört el egy se. .mondta Nancy kapitány is. Azonfelül kitűnő vitorlázók.Megvan. Nem volt jelzés a sziklákon. gyerekjáték az egész. A Fruskák leeresztették vállukról az evezőt. és kiáltsuk: „Vesszen az ellenség!” . és nem is látná őket. Susan. Megtöltötték a bögréket.így John kapitány.De a ti melaszotok se kutya.

mint a szürkék. Ezért vásárolta meg az Úszóházat is. elég volt a cigányéletből. hogy könyvet kell írnia.Csak azért. honnan szerezte Flint kapitány a papagáját.Karamellát rágni és egyben társalogni nem könnyű feladat. .A fedélzeten állt. aztán rajtaütöttünk az Úszóházon.Pedig ez jóval később volt. hogy jó véleményünket róla ez a tény nem befolyásolja. . így egy darabig senki sem szólt egy szót se. ahelyett. Egy edénybe gyűjtötte őket pipaszurkálónak. hogy tiltson el minket tőle és a háza tájától. De hát a szíve mindig csak a tengerre húzza. hogy megmutassuk neki. Aztán nekünk adta a Fruskát. Már beutazta az egész világot. Csak azt tudja mondani: „Polly papagáj!” Ezzel nem tudunk mit kezdeni.Láttuk a füstöt. és gyakran vitorlázott velünk a Fruskán. lecsúsztatta torkán a nagy darab melaszt. De majd idehozzuk a Vadmacska-szigetre. se pukkanhatott volna nagyobbat. a zöld papagájok nem olyan tanulékonyak. amikor visszajött. Jim bá… azazhogy Flint kapitány éppen aludt.Meglestük. A szürke talán kibeszélné titkait. Finom kis pukkanás volt! . Mindent elkövettünk. De neki egyáltalában nem tetszett. hogy kiszolgált kalóz? .fűzte hozzá Nancy. Így aztán anya közölte velünk. Anya azt mondta.fordult Nancy Tittyhez. és magunkkal hoztuk a zöld tollakat . Éppen hogy kiértünk az öbölből. Múlt évben hazajött. Azok mi voltunk. hogy észre térítsük. Rió felé.Idáig elhallatszott. .Fogadni mernék. ha a papagáj nem tud egyebet. mire elpukkant. Peggy Blackett nagyot nyelt. . hogy jó papagáj legyen belőle. és elutazott. . . Tavaly még a mi emberünk volt. körülhajóztuk az Úszóházat. hogy ez vadította meg. . és az egész nyarat az Úszóházon fogja tölteni. le akar telepedni. Tudtára akartuk adni. hogy Flint kapitány most könyvet ír. minden hiába. és hallottuk a dörrenést. hogy eljövünk hozzá. Hál’ istennek egyáltalán nem rongálódott meg azóta.Akkor talán jobb is. és bekukucskáltunk a kabinajtón. A november ötödiki ünnepségből spóroltuk meg. amikor elhajóztunk mellette.Azt gondoltátok. meggyújtottuk és elvitorláztunk.Úgy tudom.mondta John kapitány. De nem maradt ott sokáig.Meg akartuk tanítani papagáját a kalózkáromkodásra. mint a „Polly papagáj”-t. .Csakugyan tüzelt rátok tegnap? . amikor partra szállt.A papagájt Zanzibárból hozta magával. hogy hát arról igazán nem tehet szegény. Hogy tudjátok: anya az ő édestestvére. elvetődött mindenfelé az egész világon. Bevitorláztunk az öbölbe. rátettük a kabin tetejére. Az idén. Hiába. azt mondta. hogy szerződése van egy könyv megírására. ami erőnktől tellett. . És most. De mi úgy gondolkoztunk. mikor titeket üldözőbe vettünk . és még a tél beállta előtt szedte a sátorfáját. .sóhajtott Peggy. de sajnos. úgyhogy jónak látták Dél-Amerikába küldeni. és azt mondta.Bizony nagy kár . és mindjárt rákezdte: . Még anyát is megkérte. amikor azt a szándékunkat nyilvánítottuk.kérdezte John kapitány. . és felajánlottuk neki társaságunkat az Úszóházon. Ha új. és hagyjuk békében. Elővettünk egy rakétát. ami nagyot pukkan a levegőben. szövetségre lépett a bennszülöttekkel. A dolog azzal végződött. 64 . . . hogy velünk vitorlázna. hogy egyszer és mindenkorra eltiltott bennünket az Úszóháztól. Végre Titty megkérdezte. kikkel van dolga.Az nem ő volt. és öklét rázta felénk. hogy ő volt a család fekete báránya fiatalkorában. Múlt évben sokat voltunk nála.

Egyesült erővel nem lesz nehéz feladat. . hol tartjátok ti a Fruskát.Jelöld meg.És majmokat . hol kötjük ki a Fecskét. Elővette az útikönyvet. .fűzte tovább Roger.All right! . hogy eltűntök egy hegyfok mögött a nyugati parton. ha elhagyjátok a hegyfokot. . Ha mi vesszük be a Fecskét. hogy csuda . ti pedig a Fruskát próbáljátok bevenni. hozom a térképet. ha víz alá nyomjuk a fejét . Ha nem őrizzük.vélekedett John. Most mindannyian harcban állunk vele! Egy napon majd bevesszük az Úszóházat.vélekedett Titty.mondta Peggy. . és kinyitotta ott. az lesz a vezérhajó. . a homlokzatán nagy.persze ha a tótól felfelé hajókáztok. A térképen persze más neve volt. Kőből épült csónakház. amelyek úgy beszélnek.vágott közbe Roger vadul. ha megpróbáljuk.lelkesült Titty. amit eddig nem talált meg senki sem.Elhajózunk vele a kínai tengerre.Azután elraboljuk a kincseit. a másik oldalon a Fruska.Láttuk.Well.Új világrészeket fedezünk fel . Egyik fél elsüllyeszti a másik hajóját.mondta Titty. merre mentünk tegnap? . megyünk. Egész csomó földnek kell még lenni.egészen megfeledkeztünk a folyamatban levő tárgyalásról. ahol a térkép van.vélte Susan.szólt közbe Nancy Blackett .Láttátok. és elfoglaljuk az Úszóházat .csillapította Nancy. és én leszek a flottaparancsnok. . . Nem harcolhatunk Flint kapitánnyal folyton. akkor az a bal part van egy csónakház.A Fecskét ne merje senki elsüllyeszteni! . Flint kapitány nem lehet egyszerre a fedélzet mindkét oldalán.Várjatok csak egy percig . akkor a Fecske lesz a vezérhajó. . egy folyó torkolatára bukkantok. és John kapitány a flottaparancsnok. és behajózzuk az egész világot. Nancy kapitány ceruzával megjelölte a térképen a helyet. mint tavaly nyáron. .Amerika nem tölthet be mindent. . De jó előgyakorlat lesz számunkra. Nancy Blackett megmutatta az Amazon folyamot. vagy… .Én a zöld papagájokat szeretem a legjobban .. Aztán ezt a választást adjuk neki: vagy szövetkezik velünk.vélekedett Titty. hogy a Fecskét bevegyük.Nem is fogja senki elsüllyeszteni. . . és meglátogatjuk aput .Ni csak . . megszakítás nélkül. a matróz. John odanyújtotta neki a ceruzát. akkor a Fruska lesz a vezérhajó. Egy motoros áll benn meg egy evezős csónak. ha otthon tartózkodik. vásárolunk rajta egy nagy hajót. Ott volt rajta a tó egész hosszában. .Az ám! . fából faragott halálfej és keresztbe rakott lábszárcsontok. Nem messze onnan a jobb parton .Ti már tudjátok. könnyen elfoglalhatjátok. és egy egész rakomány papagájt hozunk magunkkal. A flottában mindig van egy vezérhajó. A motoroshoz nem szabad nyúlnotok.szólt John kapitány -. Ez az Amazon folyam.Elhajózunk Zanzibárba. 65 . A hadiállapot holnap áll be. mert az a bennszülötteké! . Ha ti beveszitek a Fruskát. . Amelyik győz. no meg a Fruska. hol van a csónakház. és azon örökkön-örökké csak hajókázunk. . . Szürkéket. Addig is gyakorlatozhatnánk.És ha ez eldőlt. De mi nem tudjuk.Well. Az egyik oldalon a Fecske.Legjobb lesz.

Ha már most be akarsz jönni a kikötőbe. mielőtt még az egész limonádé elfogy? . . arra az esetre. Legyen ez az első jelzés beszúrt egy kis gallyat. . .Mi leszünk a győztesek . . és jelzéseinket titokban tartjuk. .Majd meglátjuk .jelentette ki Peggy. és a másiknak egyáltalán nincs nyoma. Megegyeztek abban. megkínálhattunk volna benneteket egy kis cápasülttel. felélesztették a parazsat. .adta ki a parancsot Nancy kapitány. . Most keresel valamit. Well. Nancy kapitány leguggolt a partra. hogy egyet is súrolnátok. Úgy látszott. Lesétáltak együtt a kikötőbe. Friss fát dobtak a tűzre. hogy ez a kikötő és ezek itt a környező sziklák. anélkül. ha egyszer kiszemelted.mondta John kapitány. fel a partra. . egyenesen a kikötőig. Mire leértek a kikötőhöz. Gyerünk. kinek kosara tele volt süteménnyel és szendviccsel. aminek John kapitány nagyon örült. .Nekünk húskonzervünk és szardíniánk van.Jamaica rum .De aztán semmi többet.Milyen kár. Nem kell külön megjelölnöd. és a következő szállítmány csak holnap érkezik. és egy félkört rajzolt maga körül. Azután ki kellett nyitni a szardíniásdobozokat és a konzervgulyást s elhozni a Fruskáról a szendvicseket és a süteményt. . hogyan van megjelölve a kikötő. amiről azt állítja.Hisz akkor ez nem is jelzés. . egy egyenes vonal vezet be a sziklák között. végül John megszólalt: . hogy sikerülni fog. Rajzold a vonalat egy kicsit hosszabbra.szólt rá Titty szemrehányóan.Nancynek mindig sikerül. . hogy ma nem voltunk halászni .Ide hallgasson.. . mint Susan a Fecskén. A húspástétomot már bekebeleztük. A táborban nagy volt a sürgés-forgás. Egyenesen a kereszttel megjelölt fatörzshöz mentek. .A szardíniát éppúgy szeretjük.Ez csak amolyan hadgyakorlatféle lesz. Peggy. . mert mi a Fruska kalózai vagyunk. A jelzéseidnek ezen a vonalon kell feküdni. magukra maradtak. Az egyik jelzés a másik nélkül nem ér semmit. majd megmutatom. Nancy kapitány! Megmondhatná nekem. csak az a fontos. ha a kis hordó tartalma nem mutatkozik elegendőnek. hogy akármelyikünk is győz. a Fruska kormányosa volt megbízva a hajó élelmezésével éppúgy. hogy összecsapják az ebédet. Megegyezünk abban.Be akartok hajózni. míg a legénység elkészíti a menázsit. hogy ugyanazon az egyenes vonalon feküdjék. .Ez igen egyszerű dolog. A két kapitány egy ideig szótlanul figyelte a legénység műveleteit.sajnálkozott Titty -.Nem volna jobb megebédelni. csak 66 .Egypár nagy kővel jelölte a környező sziklái helyét. mint a sajátjára.Tegyük fel. . hogy nem fog ártani egy kis forró víz a mosogatáshoz és teafőzéshez.szólt közbe Susan.Ezt rögtön megtaláltam.Ez a kereszttel megjelölt fatörzs.Várjatok csak! . úgy fog vigyázni a másik csónakjára. akármi lehet az az első jelzés fölött. Titty és Roger segédlete mellett nekiláttak.A hadműveletek holnap veszik kezdetüket .Hoztunk magunkkal egy rakás szendvicset. Útközben találkoztak Peggyvel. . Ez azért van. hogy forrásba hozzák a vizet az üstben.

A dolog igen egyszerű. Látod? .Ezt nevezi a Révkalauz Szakkönyve vezetőfénynek? . . a keresztet azt látom. Jó munka volt. egész egyszerűen evezni fogok. . A Fruska továbbhaladt a sziklák között. amikor még Jim bácsi volt és nem bennszülött. megfordította orral a sziget felé. . Ahogy most itt állunk. . . Jelentsd. koromsötétségben is befuthatsz a sziklák között. lassan változtatva az irányt. Te tartsd szemmel a két jelzést. de valahányszor John jelentette. Nancy tovább evezett.A villa jobbra a fatörzstől . Nancy tovább evezett.Most egy vonalban vannak . A fatörzset nehéz megkülönböztetni a parttól. Két jelzés egymás fölött. a nyílt tengerre. akkor a villa alakú fa egyre közelebb jön a megjelölt fatörzshöz.jelentette John kapitány. Amíg ezt szem előtt tartod. .arra kell figyelned.Igen. A Fruska futott a sziklák felé. hogy a két jelzés egy vonalba essék.Nos. akarom mondani a tengeren dagály van. mihelyt a két jelzés egymás fölött egy vonalba esik.Egy vonalban. . . fölötte látni azt a villa alakban elágazó fát? Közvetlenül a villa alatt egy nagy darabon le van hasítva a kérge. Azután egy evezővel evezve a faránál.És most? . Akkor nyílegyenesen hajózhatunk.Mi az a Révkalauz Szakkönyve? . De ha csak egy kicsit arrébb viszem a hajót. . köztünk és a kikötő között sziklák merednek. Most nézd jobboldalt. John beszállt a Fruskába. mindig azon az egyenes vonalon fogsz futni. .Hm. változtatott egy kicsit az irányon. Evezni kezdett. Igazában lámpásokkal kellene.Helyes. ha a tavon. . hogy mégis vannak dolgok.Éppen azért festettük rá a keresztet. Ha a megjelölt helyek lámpással vannak felszerelve. Még akkor is. és a csónak fenekét nézem. hogy az éjjel befutó hajók is lássák.Villa balról… Egy vonalban… Balról… vonalban… Jobbról… vonalban… Nancy fel se nézett. amelyen végig sértetlenül juthatsz keresztül a sziklák között. Ez a módja a kikötők megjelölésének. akkor is bevitorlázhatsz. és végül is befordult a kikötőbe. 67 . hogy a jelzések kiesnek a vonalból. Flint kapitány tanított meg rá tavaly. . ha a két jelzést egymás fölött tartod.Ugorj be a Fruskába. amiket még Nancy kapitány sem ismer. Most én nem figyelek semmi egyébre. amikor nincsenek egymás fölött.kérdezte Nancy.Ez a másik jelzés.Szerencsésen keresztülsiklottunk. rajta a fehér kereszttel? . kiviszlek és megmutatom. úgyhogy néhány szikla víz alá kerül. látod a fatörzset. Nancy Blackett kivitte messzi túl a sziklákon.Igen. és John kapitány örült. .jelentette John. és jelentsd abban a pillanatban.

Jobb lesz. A Fecske egész személyzete levonult a kikötőbe. A hat tengerész körülülte a tüzet és útiterveket szőtt. Igazán pompás lakoma volt. Ezen a héten kétszer is elkéstünk a vacsoráról.ordította Nancy kapitány. A Fecskék utánuk futottak. A kiürült hordó szállítása könnyű dolog volt.All right! .Az egyik elaludt. 68 . és evezve bizony hosszú az út hazáig. Nancy kapitány felnézett az égre. hol alábbhagy napnyugta körül. ha talpraugrasz. hogy részt vegyenek az ünnepi lakomán. Ez a szél hol felkél. .Partra vonták a Fruskát. A szendvicsek és szardíniák jól megfértek a konzervgulyással és limonádéval. Roger a kosarat. . . hogy kíséretet szolgáltasson a Fruskáknak. Gyere és segíts cipelni a puncstartályt. .A hadműveletek kezdete holnap! . . Csak úgy repült az idő. hogy integessenek. és visszatértek a táborba. A Fruskák kievickéltek a kikötőből. A nagy üstben bugyogva forrni kezdett a víz. De a rend kedvéért újra felakasztották az evezőre. Peggy. Igazán kár lett volna nem megteázni a sütemény kíséretében.Majd fölébred. ha indulunk. Titty szállította a kalózlobogót. Állj a tuskóidra. különben meggyűlik a bajunk a bennszülöttekkel.üvöltötte John kapitány. felvonták a vitorlát s még kedvező széllel hamarosan elhagyták a sziget északi oldalát.

John megint feljebb csúsztatta a kezét. hogy elérjék.Tudod. . Éjjel rajtaüthetünk a Fruskán. Titty és Roger rohanva érkeztek.Látod a kezemet? . John mindaddig ott tartotta a kezét a fa kérgén. kormányos úr. Kezét olyan magasan tartotta fenn a fán. Susan odabújt a fatörzs mögé. . azután felszólította Tittyt.Látod a fa villáját? . . hogy még Titty se érhesse el. és lement a kikötőhöz.Nem. amíg oda nem értek. eléri-e. . néhány szöget és két lámpást.kezdte a beszédet John kapitány. hazatalálhatunk. a másik az a fa ottan.Igen. olyan közel a vízhez. Olyan helyre kell akasztani. és felakasztod a lámpát a villára? . . Azután Susannal együtt odament a villa alakú fához. ahol alatta egy darab leszakadt a kéregből. ott. Ezek a Fruskák be tudnak jutni a kikötőbe anélkül. nem ér semmit. . és még ha koromsötét éjszaka van is. A dolog nagyon egyszerű. Én is fényjelzéseket fogok alkalmazni. Ha túl alacsonyra akasztjuk.Well.Jól van.Ez igaz.FÉNYEK AZ ÉJSZAKÁBAN Ezen az estén a Fecskék nagyon későn kerültek ágyba. úgyhogy a hajók sötétben is megtalálják az utat. Jól kell lássuk a bokrok felett. Csak ezt a két jelzést kell egy vonalban tartani. Bevert egy szöget a fatörzsbe. Mihelyst a Fruska fehér vitorlája eltűnt a Darien-hegyfok mögött.Felmászol rá. 69 . amennyire csak tudsz. mit mondott a kikötő jelzéséről? . A matróz és a hajósinas ezalatt elmosogatta és eltörölgette az edényt a lakoma után. .Add le a füttyjelet Tittynek. Mégiscsak olyan magasra kell akasztani. . . . a kétágú villával. Titty éppen hogy elérte. a fehér kereszt közepébe. mely mintegy tíz yardnyira a víztől állt a parton. próbálja meg.Most már nem látom. amelyet mindannyian elérünk. állj a fatörzs mögé. amilyen magasra csak nyúlni tudott. hogy a sziklák útjukban volnának.Igen.mondta a kormányos -.Most újra látom. . .Még mindig látod? Kezét lassan lefelé csúsztatta a fa törzsén.És Susan kormányos leadta a füttyjelet. Az igazi kikötőkben lámpások szolgálnak jelzésül. Menj le a kikötőbe. és az egyik lámpást ráakasztotta. ez az egyik jelzés. neki nem szabad gyufát gyújtani. megmutatva Susannak a fehér kereszttel megjelölt fatörzset.kiáltott át hozzá John. A villa túl magasan volt ahhoz. Nancy kapitány megmutatta a módját. . John kapitány fogta a kalapácsot. ennek nem volna semmi értelme. Susan kormányos vele tartott. Csak te meg én érnénk el és tudnánk meggyújtani. .Kivéve Rogert .

A szénégetők a domboldalon körülbelül jelezték.mondotta Roger.Koromsötétség van.Hogyan fogunk hazajutni? . . Azután felakasztotta rá a második lámpást. .kérdezte Roger.Mire való ez? John kapitány nem felelt. Illenék ehhez is érteni. és már azt sem tudták megkülönböztetni. a kikötő mögött. Újra mindent beborított a sötétség. A csillagok már pislákoltak. . miután megpróbálta. . semmit sem látok.Vademberek . végül még egy utolsó halvány fellángolás és egy füstfelleg. . bizonyára láttuk volna már őket.vélte a kormányos. Most mind a négyen hajóra szálltak. a Fecske egész személyzete összegyülekezett a kikötőben. A baglyok huhogtak. Mindnyájan arrafelé néztek. Csak ha a Fecske éppen szembekerül a bejárattal. Egyszerre a sötét égbolton fényes láng csapott fel. Ha egyszer arra vitorláztunk volna. Felhő borult a csillagokra. Első dolog megtalálni őket. Addigra már elég magas is leszel. és ez a láng is elhalt. . . Megint ott termett az ember. akár a többi. és hol kezdődik az égboltozat.Majdnem olyanok.vélekedett Susan. mintha egy magas fal kis ablakrésére néznének fel. hol végződnek a dombok.Most semmi esetre se . . nézzük meg őket. Nem volt egész biztos benne. .Gyerünk. A hajósinas figyelte a műveletet. A sötétség hamar beállt. Eltakarták a magas sziklák.A bennszülöttek ott a farmon kérdezték is tőlem. . Titty matróz lábujjhegyre állt. hogy elérd. mint a fényjelekre. . . Újabb láng kapott életre. bevert egy szöget. A tó széle egybeolvadt a szegélyező dombokkal.Nem fog soká tartani .tette hozzá Roger. . Lefelé eveztek a tavon.lelkendezett Titty -. a kormányos. . s mintha egyszerre sötét függönyt bocsátottak volna le a kis ablakra. Egy fekete. A kis lángok elhaltak. Fel-fel lehet pillantani és tájékozódni.Majd meglátod. . Más ilyen koromsötétségben. John odaadta a matróznak a gyufát.Különben sem vagyok álmos . láttuk-e már őket. az meggyújtotta mind a két lámpást.De mire való ez az egész? .Nem is kell. Nem látta a lámpásokat a fényleadó állomáson. Fekete tömegük felnyúlt a csillagos égbolt felé.mondta John. milyen tájon vannak most. John kapitánynak ugyanez járt az eszében. ha besötétedik. hogy vannak itt vademberek az erdőségben. ha meg is látja a fényjelzést. és kinyitotta a lámpás ablakát. mint a vademberek .Én nem érem el . De hát még sohasem próbálta! Más dolog fényes nappal kormányozni a jelzések irányítása mellett. tudtam én jól.tartott ki Titty. Jól láthatták a dombok körvonalait.A szénégetők . lehet észrevenni. Azután még egy és még egy.Meg aztán nem hagyhatjuk őt magára. Majd ha szabad gyufát gyújtanod. és a csónak merre 70 . amikor semmi másra nem számíthat az ember. Mihelyt sötétedni kezdett..Rogernak már ágyban kéne lenni . ki tudod-e nyitni a lámpást. hogy be tud futni. Azon a helyen. És még akkor se biztos. hol vannak. Egy emberi alak ugrott be a füstfelhő kellős közepébe. merre járnak. fürge mozgású alak bottal ütögette a lángokat. .ellenkezett John kapitány. De ez természetes is volt. ahol a kezét tartotta.Most próbáld meg.

és meggyújtott még egy gyufaszálat. Az egész személyzet kémleljen előre. és megnézte a kis kompaszt. hogy egész biztos legyen a dolgában. John lassan továbbevezett. no meg Roger. hogy magával hozta az iránytűt. . Kár. Szerencsére éppen ott volt. . hogy nem gondoltam rá. mint a kettőspontot az írásban. a hajósinas feszülten figyelték a fénypontokat. . amihez igazodhatnának. 71 .Jelentsd azonnal.jelentette Susan. S John jobb oldali evezőjével éppen hogy horzsolta a sziklát. . amint a lámpások feltűnnek. . ha egyik vagy másik oldalra kerül.szólt. és addig forgatta. ha éppen egymás fölött vannak. Egy-két perc múlva Titty jelentette. John kapitány egy-két evezőcsapást tett. Akkor újra evezni kezdett.Egy kissé balra. hogy fel-felvillannak a fák között.Elég szorosan. .Itt vannak megint . kérhettem volna egyet a születésnapomra. Egyszer felpillantott.kérdezte John. ha a felső kicsit jobbra vagy balra került az alsótól.Úgysem látunk semmi egyebet. Továbbevezett. és nyomban jelentették. Ilyenkor a nagy sziklák a sziget déli részén eltakarják őket. mint evezek.Melyik lámpa melyiknek melyik oldalán van? . a jobbjával egy kicsit erősebben húzva. Susan kormányos és Titty matróz. .Alighanem közel vagyunk már a bejárathoz. John evezés közben hátrafordult. . és újra eltűnnek. Legelsőbb is zseblámpára volna szükségünk. és látta egymás fölött a két fénypontot. John kapitány meg lehetett elégedve ennyi megfigyelővel.Szorosan egymás mellett .tart. s azután visszaemlékezett Nancy kapitány tanácsára -.Fölötte. hol van észak.Jelentsd.Rendben van . Előkotort egy szál gyufát a dobozból.Most fölötte.Még mindig szorosan egymás mellett vannak? . . De csillag. és felvitte a Fecskét északnak. én most nem teszek egyebet. .Miii? . meggyújtotta. ahogy most leírom : így ni.jelentette Titty. amíg a megjelölt vonal szembekerült a tű fekete végével. Ti tartsátok állandóan szemmel a két fényjelet. Még jó. Az iránytű állandóan meg kell hogy világítva legyen. nem volt az égen. Még egyszer megnézte az iránytűt. Megfordult a Fecskével.Hol van az első fénypont? . Most meg egy kicsit jobbra.Rögzíteni kellene az iránytűt. Most hátul fogok evezni. és jól szemügyre vette a víz felett pislákoló két kis fénypontot. . . ahol gondolta. és jelentse. John a ballal húzott egyet. Ez megmutatta neki. .

és mire kimondta. A Fecske orra érintette a kikötő süppedős. ez az egyetlen dolog. . amihez nem értünk. Susan és Titty félrehajoltak az útból. és koromsötét égbolt mellett simán befutott a kikötőbe. . éjszaka biztonságban vannak tőlünk. Tíz perc múlva elfújták a lámpákat. és a hajó farából evezett. leakasztották a két lámpást a szögről. Pedig tévednek.Ez lehetővé teszi számunkra. Lámpafény mellett vették útjukat cserjésen és bozóton keresztül a táborhoz. A csónak továbbsiklott a sötétben.jelentette Roger. Kikászálódtak a partra. minden sátorban egyet. John behúzta a lapátokat. hogy megnyerjük a háborút a Fruskák ellen .A két fényjel pontosan egymás fölött van .A fényjelek már egész közel vannak hozzánk . . John kapitány első alkalommal vette hasznát a fényjelzőnek. és lámpafény mellett kikötötték a Fecskét. egy kis kaparás hallatszott a csónak fenekéről. s egy fél perccel később az egész tábor mély álomba merült. Azt hiszik. kavicsos partját..Úgy hiszik.jelentette Susan.szólt gyönyörűséggel. 72 .

már majdnem végeztek. Cipelték felfelé a tejeskannát a réten. Azért borzasztó kár… . és ő azt mondta. Megkérdeztem Dicksonnét. hogy egy ládikában egy kígyót tartanak a kunyhóban. ma kezdetét veszi a háború. hogy kunyhóban laknak.felelte a matróz. És különben is. Titty! .Emlékezz.Csakugyan szénégetőket láttunk a múlt éjjel. az egyszer . Nincs szél.Átevezhetek én a tejért Tittyvel? Ma. és átevezett a másik partra. miközben Roger kormányzott. Susan felpillantott a tűz mellől. .Helyes.Biztos. John kapitány megfordult a szalmazsákon és ránézett a barométerre. a Fecskét is magunkkal visszük. és tele volt mondanivalóval. Így hát a matróz és a hajósinas kipadlizott a Fecskével a kikötőből. egymás mellett. és ez egyszer mért ne lehetnénk felfedezők? 73 . . Azt mondta. hogy annak is tarthatná őket az ember. . . visszafordulunk. hogy Johnnak úgy tűnt.Szélcsend van .Azt mondtad. s alig tudta megkülönböztetni a valóságot a víz tükrözésétől. hogy megmutatják nekünk. Tittynek nagyon sürgős volt az út.Dicksonné azt mondja. . méghozzá teljes erejéből. Visszatért a táborhelyre. Azután Titty evezett mind a két evezővel.A SZÉNÉGETŐKNÉL Rákövetkező nap teljes szélcsend volt. aki a szokott helyen úszkált. mintha lábai között nézegetné. és kitekintett a tóra. nincs háború. Ha háború nem is. amikor kiköttök.kiabált Roger. és felpillantott az égre. . .kérlelte Roger a kapitányt. hogy vademberebbek az összes eddigi bennszülötteinknél.Nem látom be. Jobb lesz még ma felkeresni őket. és ahol most dolgoznak. kicsit aggódott is a hajójáért. A Fruskák úgyse jönnek máma.Úgy látszik. az első csöndes napon megengeded. ha meglátogatjuk őket az erdőben. Mindketten egy-egy evezővel eveztek. ne menjetek neki egy kőnek. Négykézláb kimászott a sátorból. Végre szárazföldet értek. Azt mondta. Sehol egy felhő. kormányos úr.jelentette John kapitány. Felmászott a megfigyelőhelyre.Dehogyis . Ha netán mégis egy kis szél támadna. hogy nem soká maradnak egy helyen. amit vesszőből maguk készítenek.egyezett bele John kapitány. Visszafelé egész úton a matróz evezett. Az olyan közelről tükrözte az erdőket és a messzi farmokat. Ma hát nincs gondunk a háborúval.All right! . és mi magunk se kezdhetünk támadást. de amíg ilyen szélcsend van. Induljunk! . .De vigyázzatok. Azt mondta. John kapitány. . Az meg se mozdult. A többiek éppen felkelőben voltak. Evezéshez túl nagy a távolság. egész nap ilyen is marad az idő. Ha nincs szél. miért ne mehetnénk. vademberek-e. de tennivaló volt bőven.Talpra. miközben Titty kormányzott. nincs gondunk háborúra. A hajósinas kormányzott. Az irány nem volt éppen nyílegyenes. . Azután Roger evezett mind a két evezővel. . és a Fruskák minden percben itt lehetnek. semmi esetre se jönnek. teljesen alkalmatlan a hadműveletre. . a középső ülésen.

Jó magasra felhúzták.rendelkezett Susan kormányos. .Nem visszük magunkkal a teásüstöt. hogy jelet vágjunk a fákba.Ez már aztán igazi erdő . Bár ha fent vagyunk a domb tetején. Kitűnő kikötőhelyre bukkantak. Mindez egész másképp festett nappali világításban.Mi lesz.Nemigen téveszthetjük el őket. Susan és Titty a csónak farában ültek. Nehéz munkát végeztek. . ahol előző este a koromsötét éjszakában botorkáltak. ha nem találjuk meg a szénégetőket? . A szigeten már alig akadt tűzifa. gyorsabban lejutunk. és kötelét odahurkolták egy fiatal tölgyfa derekához. ha akarsz. A fák fölött füstoszlop tekergett. A teásüstöt és egy tarisznya elemózsiát gyömöszöltek a csónak fenekébe. hogy valóban nincs szükség őrszemre.Sőt őserdő . mert ha az idő csendes marad. Valóságos csoda.Jobb.érdeklődött Titty.Kár. A Fecske orrával felfutott a partra. a víz partján. onnan leláthatunk a tóra. mint ők ideérhetnek. Roger a csónak orrában ült a maga választotta posztján. amikor keresztültörték magukat ezen a bozóton. a nap nagy részét a szigettől távol akarták tölteni. .mondta John kapitány.kérdezte Titty matróz. . Tölgy. egy vékony füstcsíkocska egyenesen égnek tartott. Titty a vademberekre gondolt. de ott szálldogált a kis füstcsík. ha egyenesen vesszük az irányt. bükk. akik éjszaka a füstben ugráltak.mondogatta Roger.Így hát reggeli után kiszedték az árbocot s a vitorlákat a Fecskéből. . amikor a lángokat leverték. egyik-másik fácska hogyan is tudott gyökeret verni és megkapaszkodni a sziklák között. hogy a Fruskák közelednek. Szekercék csattogtak ütemesen a fejük fölött. ha visszajövünk. Ha látjuk. A tó keleti partján nagy erdő kapaszkodott fel a domb oldalán. ha az ember a parton rak tüzet. de annál bőségesebben a partok mentén. A tóhoz mindenesetre leérünk. bárhol megállhatnak és összeszedhetik. Az egész társaság felfelé kapaszkodott a domboldalon. s így sietve helybenhagyta. A fák között egy ösvényre bukkantak. Ettől kezdve az erdő már sokkal meredekebben emelkedett. amikor Titty egyedül akart magának utat törni. hogy aztán egy csepp kis felhővé dagadjon a fák fölött. Ott vannak a vademberek. hogy biztosan megtaláljuk visszafelé az utat! . .vélekedett Susan kormányos. sem az elemózsiás tarisznyát . mielőtt nekilátunk a rőzseszedésnek. . ha együtt maradunk . . . mogyoró és itt-ott egy magas fenyőszál. és friss rakomány tűzifával akartak visszatérni. Ma a ragyogó napsütésben lángokat nem láthattak. Itt rakunk majd tüzet. délnek a szigettől ott. Messziről fejszék csattogása hallatszott. és nem a fák között. 74 .Jobb. és kémszolgálatot teljesített.vélte Titty. és ha már egyszer a part mellett vagyunk. A földön kúszó bozótok és indák egyik ágról a másikra csavarodtak. John kapitány evezett. Ha szélcsend van. . . hogy nincs velünk fejsze.Fülelj csak! Füleltek. amíg ilyen zajt ütnek.Így se tévedhetünk el nagyon.Őrt állhatsz te. és eleveztek. ahol magasabbra hágott a víz.Nem kellene valakit őrszemnek hátrahagyni? . . Lefelé eveztek a tavon. Volt itt mindenfajta. akikért tulajdonképpen idejött. nem nehéz visszatalálni.

A feldarabolt ágak csinosan egymásra halmozva. úgyhogy azok mint két kapufa. felvezet oda. mint egy majom . Hamvadó fa átható szaga csiklandozta az orrukat. Egy mókus makogott le rájuk az egyik fenyőfáról. még mindig ott maradnak John boltívei és az én fejszejelem így Titty. .Üvöltözve. . és körültáncolták őket.örvendezett Titty. . utána Roger és Titty.Mi az? .Beszélnek.És ha valaki félrerúgja? . Nyuszik kis fehér farkincája villant fel a fűben.kérdezte Titty. Hallgasd csak! Azt mondják: Polly papagáj. A rövidebbiket keresztbe fektette a hosszúra.Meg kell jelölnünk a helyet . de a cserjék és bozótok már ki voltak vágva. .Senki se teszi azt szándékkal . . hogy a hosszú bot mutatja az irányt. hogy az a lehajtott ágú mogyorófa felé mutatott.aggódott Roger. A tisztás másik oldalán megtalálták az ösvény folytatását. merre kell lefelé menet letérnünk. . Levágott két vesszőt. Magas fa még bőven akadt ott. hosszú rakásokban sorakoztak egymás 75 . és egy szajkópár rebbent fel a fák koronái között.Lesz egy patteránunk is. Végre csapásra bukkantak a rengetegben. ahogy eliramodtak a bokrok között. . Persze amolyan vadembernyelven. amivel a cigányok jelt adnak egymásnak. mint amikor a fák és a bozótok között kellett utat törni.Ez az a hely. Titty elővette a bicskáját. végül Susan.Ez a patterán. hogy melyik úton mentek. John kapitány ment legelöl. A domboldalon kanyargó ösvényen sokkal gyorsabban haladtak. A szekercék zaja most már közelből hallatszott. .Majdnem olyan. . ahol rátértünk erre az ösvényre. Valami láthatóbb jelre van szükségünk. . . boltívet alkottak az ösvény szélén. ahol a vademberek szertartása folyt . és a végüket odakötötte a fához. Hatalmas szárnycsattogás a lombok között.mondta Titty. .Megsütötték a foglyaikat a tűzön. Hamarosan egy tisztásra értek. jelt faragott a mogyorófa oldalába. Majd tudjuk. . Egyszerre csak egy irtáson találták magukat. . Veszel egy hosszú botot és egy rövidet.mondta John kapitány -. Roger visszamakogott.És ha valaki mégis megteszi. felvillantva fehér-fekete és rózsaszínes-szürke tollazatát s a csillogó kék csíkokat a szárnyukon.Ezeket biztosan észrevesszük! . mint az őrültek. és a hosszabbat lefektette az út közepére úgy.mondta Susan. ahonnan a szekercék csattogása hallatszik. a kormányos. .Ezt könnyen elvéthetjük.mondta Roger.Talán akad ebben az őserdőben egypár papagáj is! Ebben a percben hangos rikácsolás verte fel az erdő csendjét.Itt vannak ni.Az.John lehajtott két mogyoróvesszőt. Úgy látszik. a papagájok . . . Nem volt éppen nagyon szembetűnő jel. és úgy teszed őket keresztbe az úton.Feljebb és feljebb kapaszkodtak az erdőben.

mellett, készen arra, hogy tűzre vettessenek. Egy rakás kör alakban szegélyezte az utat. Tőle negyven-ötven yardnyira nagy földhányás közepéből kéken szállingózott a füst. Egy ember állt a földhányás mellett, és egy-egy ásónyi földet vetett oda, ahonnan a füst kiszivárgott. Néha még fel is mászott a tetejébe, hogy elnyomjon egy-egy füstoszlopot. Amint elzárt egy nyílást, a füst tüstént más helyütt tört magának utat. Még mielőtt a felfedezők az irtásra értek volna, a szekercék zaja elhallgatott. - Nézd csak, nézd! - kiáltott fel Titty. Az erdő szélén, nem messze a füstölgő földrakástól, egy kerek, sátor alakú kunyhó állott, csak éppen hogy nem vászonból készült, hanem vörös fenyőkarókból. A földrakás felé forduló oldalán nyílás, fölötte egy öreg zsák ajtónak. A zsákot belülről félrehúzta valaki. Töpörödött öregember bújt ki rajta, aki olyan ráncos volt, mint egy dió, olyan barna is. Hosszú, csupasz karján erős izmok feszültek. A hirtelen világosságtól elkáprázva csak úgy pislogott a felfedezőkre. Roger megfogta Titty kezét. - Héj - mondta az apó -, hát eljöttetek megnézni bennünket? Isten hozott! - Szép jó reggelt - köszönt John kapitány. - Bizony szép - mondta az apó -, pompás napunk van ma. - Jó reggelt - köszöntötte a többi Fecske is. - Nektek is - viszonozta az apó. Nagyon barátságos vadembernek látszott. Roger elengedte Titty kezét. A Fecskék mind a kunyhót bámulták. - Indián wigwam - állapította meg Titty. - Szeretnétek megnézni belülről is? Az emberek többnyire megteszik - dörmögte magában az öreg. - Szabad? - kérdezte Titty részben az apótól, részben Susan kormányostól. - Tessék - invitálta az öregember. Susan a maga részéről éppen olyan kíváncsi volt a kunyhó belsejére, mint Titty. Az öregember megfogta a lelógó zsák egyik sarkát, és kiakasztotta egy, a wigwam külső oldalán bevert szögre. - Gyertek be, egy pillanat alatt hozzászoktok a sötétséghez. Az ajtónyílás olyan alacsony volt, hogy John kapitánynak le kellett hajolnia. A ragyogó napsütés ellenére a kunyhó belsejében koromsötétség uralkodott. A Fecskék bebújtak, azután megálltak belül az ajtónál. Az öreg lépett be elsőnek, de látni nem lehetett belőle semmit. Csak a kuncogása hallatszott. - Még a denevéreknél is jobban fognak látni egy perc múlva. Üljenek csak le ott arra az ágyra. Lassanként hozzászokott a szemük a sötétséghez. A kunyhó mindkét oldalán egy-egy vastag tuskó állott. Arrébb takarók és pokrócok hevertek. A két tuskó között szabad tér, s mintha ott egy kis tűz pislogna. Csak az ajtónyíláson hatolt be egy kis fénysugár. A karók között egy cseppnyi világosság se szivárgott be, minden rés jól be volt tömve mohával. Fejük felett lámpa lógott, szakasztott az ő tábori lámpásuk. Kampóra erősítve, egy darabka drót végén függött. De nem égett. Fejük fölött is, ott, ahol a karók összeértek, koromsötétség honolt. Az öregember a tuskón kuporgott. A Fecskék leültek a másikra, sorjában egymás mellé. - Mindig itt laknak? - kérdezte Susan.

76

- Amikor égetünk - felelte az öreg. - Amikor faszenet égetnek - mondta Susan. - Igen. Valakinek itt kell lenni, hogy vigyázzon a tűzre éjjel-nappal, nehogy túl erősen égjen. - Igaz, hogy van egy kígyójuk? - kérdezte Titty. - Egy viperánk? Hogyne volna. Szeretnétek látni? - Igen, kérjük - felelték kórusban a Fecskék. - Hisz rajta ültök. A Fecskék, még maga John kapitány is felugrott, mintha gombostűbe ültek volna. Az apó jóízűt nevetett. Átment a kunyhó másik oldalára, kutatott valamit a takaró alatt, és előkotort onnan egy ócska szivarskatulyát. - Ez itt az ifjabb Billy viperája. Kivisszük neki. Hé, Billy - kiáltott ki az ajtónyíláson -, engedd, hogy megnézzék a kígyódat! Kivitte a kis dobozt a szabadba, a Fecskék libasorban követték. Ifjabb Billy még egyszerkétszer rácsapott a füstölgő földhányásra, aztán odalépett hozzájuk. Öregember volt ő is, csaknem olyan, mint az apó. - Apám megmutogatott mindent? - Ez a maga fia? - kérdezte Roger az apótól. - Úgy ám. Neki is vannak már fiai és unokái. Ugye, nem gondolnátok, hogy ilyen vén csont vagyok? Pedig én vagyok az öreg Billy és ő az ifjabb Billy. - Egyáltalán nem úgy néz ki, mint egy fiú - vélekedett Roger. Ifjabb Billy nevetett. - Adja ide azt a dobozt, édesapám! - És az öreg Billy odaadta neki a szivardobozt. Letette a földre, és melléje térdelt. Kinyitotta a fogantyút, és felemelte a doboz tetejét. Egy csomó zöld moha tűnt elő. Fogott egy kis gallyat, és megpiszkálta a mohát. Hangos sziszegés és egy barna kígyófej bújik elő a mohából. Villa alakú nyelvét hol kiöltötte, hol visszahúzta, aztán újból sziszegett, s mint egy tekergő barna folyam, kigyűrűzött a dobozból. Ifjabb Billy eldobta a gallyacskát, s egy bottal felemelte a kígyót a földről. A farka a bot egyik oldalán, a feje a másikon lógott le. Ide-oda ingatta a fejét, és sziszegve öltögette a nyelvét. A Fecskék visszahúzódtak, de nem tudták róla levenni a szemüket. Egyszerre csak siklik lefelé a botról. De mielőtt még leesett volna a földre, ifjabb Billy átvette a másik botra. - Nem mar meg, ha hozzányúlnak? - kérdezte Susan. - Ide nézzenek! Ifjabb Billy letette a kígyót a földre, és elébe tartotta a botot. A kígyó rögtön utánakapott. - Sose menjenek közel viperához. Akad itt bőven. Vigyázzanak, hogy rá ne lépjenek Se az erdőben, se lent a tisztáson. Ha észreveszik a járókelőt, kitérnek az útból, de ha véletlenül rálépnek egyre, úgy megmarja magukat, mint ahogy ezt a botot akarta megkapni. Nagyon csúnya a harapása. Nem egy ember halt már bele kígyómarásba. - Hát akkor maga miért tartja a kunyhójában? - Babonából. Mióta eszemet tudom, mindig volt egy viperánk a kunyhóban, és az öreg Billy még régebbre tud visszaemlékezni.

77

- Bizony, mindig volt viperánk - bólintott öreg Billy -, az apámnak is volt, amikor égetett. Bizony van már annak száz éve is. Ifjabb Billy szépen beleejtette a kígyót a dobozba, és rácsukta a fedelét. Még hallatszott a sziszegése a doboz belsejéből. Azután visszaadta az öreg Billynek, aki bevitte a kunyhóba. Nagy füstfelhő tört magának utat az égő földhányásból. - Lássák - szólt ifjabb Billy -, nem hagyhatom el egy pillanatra sem. Olyan a tűz, mint a vipera. A legkisebb rés, és máris kitör. Felkapta az ásót, odament a földhányáshoz, és egy ásónyi földet dobott a lángoló lyukra. - Miért nem hagyja, hogy lánggal égjen? - kérdezte Titty. - Mi azt szeretnénk, ha mindig lángolna a tüzünk, de néha sehogy se akar. - Mi meg azt akarjuk, hogy szép lassan égjen. Ha gyorsan ég, nem marad egyéb, mint hamu. Minél lassabban ég a tűz, annál jobb faszenet kapunk. Susan figyelmesen nézte. - Hogy van az, hogy nem alszik ki? - kérdezte. - Hisz tulajdonképpen erősen ég. - Ha a tűz egyszer igazán meggyulladt, nyugodtan letakarhatjuk. Minél jobban le van takarva, annál lassabban ég és tovább izzik. De ha túl sok levegőt kap, akkor nem lehet megállítani a lángot. - Kis tűzzel is meg lehet ezt csinálni? - kérdezte Titty. - Ha én letakarom földdel a tábortüzet, fog az égni egész éjszaka? - Hogyne. Ha azt akarják, hogy a tűz soká égjen, takarják be görönggyel, és öntsenek rá egy kis vizet, hogy nedves legyen a föld. Ha reggel lehányják róla a göröngyöt, még felforralhatják rajta a teavizet. - Még ma este kipróbálom. - Add ide nekem is a messzelátót - szólt oda Roger John kapitánynak. John kapitány messzelátóján az alattuk elterülő tavat figyelte. Innen, az erdős dombtetőről teljes hosszában tárult fel előttük. Túl Rión és az azt környező szigeteken a tó messze benyúlt a magas dombok közé. Délnek a tó elkeskenyedett, s kanyargó folyóvá szűkült a zöld mezők között. Egy kis fehér füstoszlop jelezte a mólónál pihenő gőzöst, ott, ahol a tó végződött, és a folyó kezdődött. - Add ide nekem is a messzelátót - ismételte Roger -, hadd lássam a szigetünket. - Várj csak egy pillanatig. Egy csónak! A sziget közelében! - Csak nem akarnak a Fruskák rajtunk ütni? - Nem, csak egy ember ül benne. Bizonyára halászgató bennszülött. De azért nem ártana, ha lemennénk a partra, egészen magára hagytuk a Fecskét. Odaadta Rogernak a messzelátót. - A sziget egy részét eltakarják azok a fák ott lent. Figyeld csak, hova megy az az ember? - Maguk azok a gyerekek, akik ott lent a szigeten tanyáznak? - kérdezte ifjabb Billy. Mindjárt gondoltam. Tegnap a Blackett kisasszonykák is ott voltak, láttuk a kis csónakjukat. Héj, apám! Öreg Billy újra előjött a wigwamból.
78

. hogy „Isten mindannyiunkkal”. a másik még öregebb apó azt felelték vissza. hogy semmi se igaz belőle . De nem lehet tudni. hogy mondják meg a Jim bácsijuknak. azért csak megmondhatják. . . hogy megnézze a tüzet meg a kunyhót. Susan udvariasan odafordult a két öreghez. Ifjabb Billy Johnhoz és Susanhoz fordult. amikor a Blackett nagyságos asszony még Turner kisasszonyka volt.Jól emlékszem még. és kihúzta a zsebkendőjét.Nem ártana.vágott közbe Titty -. Akad elég elszánt fickó a környéken. Lehet.Nem fogjuk elfelejteni! . ha elhagyja éjszakára.Így aztán semmi esetre se! .Bizony. hogy megengedték. amit a Jim bácsijuknak üzentünk! kiáltott utánuk ifjabb Billy. ugye? . és két leánykája van.Öhöm . hogy mondják meg a Jim bácsijuknak… .mondta Susan. hogy megmutatták a kígyót is . ki hall róla. John visszavette a messzelátót. .tette hozzá Titty. . és hogy mit őriz benne. mihelyt jó szelet kapunk.Ő meg a Jim úrfi. ha lemegyünk a partra. . ha már olyan messzire elkerül a híre. Találkoznak megint a Blackett kisasszonykákkal? . akik a szigeten táboroznak. Azután elköszöntek: „Isten velük”. Mondják meg nekik.De nem felejtik el. .kiáltott vissza Susan. 79 .Well. . . és ha maguk megmondják a lánykáknak..Meg fogjuk nekik mondani.Köszönjük szépen. . de hát nem szeretném. hogy ifjabb Billy . Ej-haj! Most már felnőtt asszony.hajtogatta ifjabb Billy. Nagyon jól éreztük magunkat. .hümmögött öreg Billy.Igen.És egy nagy csomót kötött az egyik sarkába. ha mi nem figyelmeztettük volna.És köszönjük. ezek azok a kicsik.No. .az én vagyok .azt üzeni. mit beszélnek az emberek. Bizony el-ellátogatott ide. . .Mégiscsak jobb lesz. melynek egyik sarkába egy göböt kötött. tegyen erős lakatot az úszóházra. ha megmondaná neki valaki. az is megteszi.Nem.jelentette Roger. az bizonyos. és a két öreg Billy. akikhez tegnap a Blackett kisasszonykák ellátogattak.Édesapám. . nem . bizony. nézze csak. Jómagam is lementem volna hozzá. . mint ez a kisasszonyka itt.Bizony jó volna . A Fecskék leereszkedtek a lejtős domboldalon. az egyik öreg. vígan lobogtatva feléjük zsebkendőjét. . Idevalósi ember nem nyúl hozzá.Azt nem lehet . mondják meg nekik. ha mégis valami baj talál esni. a Jim úrfi . hadiállapot van közöttük.Szemével Susant méregette. . Éppen akkorácska volt.hümmögött öreg Billy.folytatta -. Ott lent a kocsmában esténként sok szó esik az úszóházról.A fák eltakarják a csónakban ülő embert .Aztán el ne felejtsék megmondani a kisasszonykáknak. de még egy-két napig nem mozdulhatok a tűz mellől. hogy mindent megnézzünk.

azért igenis. se hall az ember. és megmutatták nekünk a viperájukat is. Azt hiszem. hanem Flint kapitány. Hogy is kellene figyelmeztetni a kiszolgált kalózt. belefújt.A legpompásabb vademberek. Egy-két percig hallgattak. Susan azonban észrevette. Elővette sípját.kérdezte Susan. Talán mégiscsak ők az igazi felfedezők. Nem galimpált szívvel-lélekkel. Ők fedezték fel a szigetünket is. leggyorsabb módja a dombról való lejutásnak. és hogy . Ez megnyugtatta Tittyt. John kapitány nem tudott odaadással galimpálni. Semmi válasz.kérte Roger. . aki ellen a Fruskák és Fecskék ünnepélyesen véd. . azt hiszem. mialatt a kalóz valahol a szárazföldön jár.és dacszövetséget kötöttek. máris figyelte. és alig tud megállni. Gondolataiba merült.FLINT KAPITÁNY LEVELE Még el sem hagyták a szénégetők birodalmát. . Talán mégis közölni kellett volna a két Billyvel. a kuruzslómesterséghez kell nekik.mondta Susan -. mégsem vette észre a maga készítette patteránt.Miért? . a Fecskék máris újra benne éltek az ő igazi világukban. A galimpáló lábak dobogása megszűnt. bizonyára szívesebben venné. . Azoknak a vándortörzseknek ott. vajákos emberek. hogy tegyen lakatot az Úszóházára? És mit szólnak majd hozzá a Fruskák? Ha Nancy kapitány rajta akar ütni az Úszóházon.John! . Nem galimpált szívvel-lélekkel. Utolsónak lépkedett az ösvényen. a hegyen túl.mondta Titty.Mert már ezeket is felfedezték. Még így se lett volna benne egész biztos. hogy Titty matróz és Roger. Egy embert csak úgy látni. Talán a Fruskákat be se avatták a titkaikba.a Blackett lánykák szemében többé nem Jim bácsi. ha az nincs lelakatolva. . Hallotta John kiáltását: 80 . John kapitány ma nem galimpált szívvel-lélekkel. akiket valaha láttunk. Ahogy ráléptek az ösvényre. A galimpálás részben galoppozás. hogy a többiek galimpáló lába félrerúgta az útból a patteránt. csak a galimpáló lábak dobogása lent a kanyargó ösvényen. hogy elhagyták a patteránt és az ívben lehajlított. Olyannyira gyors. amilyen erősen csak a tüdejéből tellett. az még nem jelent semmit. mi is felfedeztük őket . ha egyben nem látja a két karikába hajlított mogyoróvesszőt és Titty bevésett jelét a mogyorófában. Talán a Fruskák sose látták a kígyót. Újból sípolt. hogy az Úszóházi Embernek ellenségei és nem barátai állnak vele szemben. pedig milyen szédületes gyorsasággal lehet így lejutni a domboldalon. megkötözött mogyoróvesszőt. a hajósinas észre se vették. Nekünk már nem maradt semmi felfedeznivaló.legalábbis egyelőre .Galimpáljunk . és észrevette.kiáltotta. aztán Titty felkiáltott: . részben kalimpálás.A pokolba is azokkal a Fruskákkal! .Na gyere . a kuruzslói.Well. John kapitány se vette észre. . A kígyó. s ezért az ő galimpálását se lehetett igazi galimpálásnak nevezni. hogy se lát.

beugrott az erdőbe.Egész a világ végére . éppen a kígyó mutatja. .Csakugyan. Tegyük vissza a helyére. mindhármukból kifogyott a szusz. mögötte a matróz és a hajósinas. Aztán ismét összegyűltek.Elgalimpáltatok a patteránotok mellett. . .Ha jó szimatjuk volna . .Vigyáznunk kell. átvágtak rajta. Lehet. nem faltak-e fel már néhány százezret! Leértek az úthoz.Az ösvényen egész másfelé tévedhettünk volna. . . .Valaki félrerúgta. ezzel egyszer és mindenkorra útját vágva minden elképzelhető üldözésnek.Nem. tovább.Tenger! .mondta Titty -.. Roger! Aztán újra belefújt. mert az elárulna bennünket. Beugráltak. bukdácsoltak.Most már csak Titty jele maradt meg. . ahogy letérünk az ösvényről javasolta Susan -.révedezett Roger. Ha most itt hagynánk. ha nem lennének vademberek.Lábnyomaink el fogják őket téríteni a helyes nyomról. és megkapaszkodtak a fák törzsében. Magunk raktuk le. hogy hasra ne vágódjanak.Víz! . Ezeket az ágakat is ki kell oldani.Tulajdonképpen ugornunk kellene . . . . követhetnék lábnyomainkat. Továbbhaladnak majd az ösvényen.ujjongott Titty. hogy legalább te észrevetted. Titty. megmutatnánk a vadembereknek.Halló. . és azt is alig lehet észrevenni.Tovább. mint a szöcskék. John lassú léptekkel kapaszkodott fel az ösvényen.Nekem tetszettek. a mogyorófavesszők visszacsapódtak a helyükre. És azzal lendületet véve az ösvénynél. . mindig egyenesen . hogy én voltam.vélekedett John. . most már háromszor. Jó. Roger magánbeszélgetést folytatott Tittyvel: . Senki se fogja tudni.kiáltott fel John kapitány.ábrándozott vele Titty.Azt már nem. hogy elhagytuk a patteránt . jelen pillanatban nem.mondta Susan. . hol hagytuk el az ösvényt. hogy visszafelé el ne tévedjünk. merre mentünk.De azért nem esznek igazában embert? . 81 .Nekem is. egész másutt járt az eszem.Nem lehet tudni. De természetesen bármikor ránk támadhatnak. mindenki más-más pontról. Csúsztak. . és lemásztak az erdő meredek lejtőjén. De azért mégiscsak vademberek voltak.kérdezte Roger. . különösen a kígyó. hogy semmi nyom ne maradjon utánunk. Különben se volna jó.Most ti is mind a hárman ugorjatok le az ösvényről. . . Elvágta a spárgát.Hát a szénégetők ellenségeink? .Jó. .Hol a patterán? .

amikor felforrt.Helyes. olyan melegem van. és tudatta John kapitánnyal. A teásüst ebben a percben sustorogni kezdett. mintegy száz yardnyira tőlük. . de ezúttal már kis botokból. ugye? Majd megfulladok. Titty ledobott egy köteg rőzsét az egyre növekvő rakásra. Nem mozdult a tűz mellől. Susan néhány maroknyi száraz levelet és mohát szedett. ott. Pár pillanat múlva hatalmas tűz lobogott a parton. . . ahonnan kiindultunk. Susan belefújt a sípjába. és ki-ki annyi rőzsét szedett.Felfelé menet. hogy tüzet rakjunk a parton. mint a rőzseszedés. közel a Fecskéhez nagy kövekből kis tűzhelyet rakott. csakhogy a teásüst akkor változtatja a nótáját. egy hatalmas köteg rőzsével a hátán. úgyhogy annak legnagyobb része a tűz fölé került. Roger nemsokára megszólalt: . ellenkező irányban halad. Susan kormányos a part mellett.Mint a kakukk. és táplálékot vegyünk magunkhoz. Aztán meggyújtotta a mohát. Körülnéztek. A többiek közben elszéledtek a parton. és a tűz füstje egyenes vonalban szállt az ég felé. hogy pontosan azon a helyen érjünk le.Legénység. nagyon kifulladva.Cápát . egyre több rőzsét dobott reá. a halászok egészen közel eveznek a parthoz. A többiek rőzsét szedtek. és mindjárt meg is találták a Fecskét.szólt oda a matróznak és a hajósinasnak. amennyit csak magával cipelhetett. Amikor ezek is tüzet fogtak. és ropogva égtek.Forr már. Az üst felforralása még így sem volt olyan kemény munka. ezekre támasztotta az üstöt. Egy hosszú spárgát duplán összefogott. Aztán.Mindjárt új nótába kezd az üst . . végig az úton jeleket kellett volna hagynunk. a tűzhely közepébe rakta. Nem kellett sokat kutatni rőzse után. leülni . mint amennyire Susannak az üst felforrásához szüksége volt. míg a kormányos úr vizet forral. nagyobb ágat támasztott neki a kicsiknek. . John elővette a messzelátót.Már lent is voltak a tóparton. amik középen a láng fölött összeértek.jelezte Susan.Halló! Egy bennszülött csónak közvetlen a Vadmacska-sziget közelében . .javította ki Roger. hogy a láng lehetőleg az üst alatt maradjon.Nincs semmi baj. és vigyázott. Leültek. és nem vár júniusig.Forr a víz. és az erős szag facsarta az orrát. kormányos úr. ahol kikötötték. hogy készen van a gyomorbavaló. A tűzhely egyik oldalára két nagy követ rakott.intézkedett Susan kormányos és egyben hajószakács -.biztatta a kormányos. Erre újabb wigwamot épített a nád fölé. . mindenki menjen rőzsét szedni a tűzrakáshoz. De azért még így is elég közel jutottunk ki. Nagy forróság uralkodott. A halom száraz gally gyorsabban nőtt. azzal jó szorosan körülkötözte az ágakat. John kapitány is visszaérkezett. és belenézett. Kicsinyített mása volt ez a szénégetők kunyhójának. Utána rőzseszedés és berakodás a Fecskébe. szedjünk a tábor számára is. ami nagy csomókban hevert a parton a vízmosás mentén. és tavalyi száraz nádból egy kis wigwamot épített föléje. 82 . . nem tudok többet szedni. . Ha ilyen szélcsend van. hogy csukát fogjanak. . mire a nád fellángolt. De azért még így is jutott valamennyi a szakács szemébe.A legközelebbi teendőnk .

John kapitány óvatosan kihúzott egy evezőt. De éppen akkor ért oda Titty. A Fecske már annyira túl volt terhelve. és segíthetsz a kirakodásnál. melynek partja csak úgy barnállott a sok száraz gallytól. Egy szempillantás alatt a Fecske egész személyzete a vízben termett és kirakodott. John újra beszállt. Éppen olyan takaros farakást akart csinálni. úgyhogy mindkét vége kimeredt a csónak szélén. Aztán Susannal együtt hajóra szállt. Kikötés előtt Titty és Roger lehúzták a cipőt és harisnyát.mondta a kapitány. amit a múlt téli nagy viharok alkalmával téphetett ki a szél.Igen alkalmas hely a kirakodásra. úgyhogy Roger hirtelen megváltoztatta véleményét afelől. a matróz és a hajósinas szedték a rőzsét. és elhelyezkedtek a hajó orrában. hogy alig jutott benne hely a legénység számára.Elég is lesz. egy kiszáradt fácskát vontatva maga után. .állapította meg a kormányos. hogy ilyen szélcsend van. de csak kicsibe múlt. mint rendes evezéssel. El se hinné az ember.Nem bír már el többet .Ebéd után folytatták a rőzseszedést. és különben is a rőzsét a tábor közelében kell felraknunk.intézkedett a kapitány.Fedélzeti rakományként fogjuk szállítani . . .Hadd vessem le én is a cipőmet és harisnyámat . hogy a hajónak melyik végét szereti jobban. a nehéz rakománnyal a hátán. John kapitány beszállt a Fecskébe. . de annál kellemesebb mezítelen lábbal vízben taposni. Hát még rőzseszállítás után! Sok időbe telt. és körülhajózott vele a kikötőbe. Azután hajóra szálltak. . amíg vízre nem ért. A Fecske már annyira meg volt rakva rőzsével. . . amíg a Fecske olyan tiszta és rendes állapotba került. mint aminőt a szénégetők wigwamja mellett láttak. mihelyt a hajó feneket ért. . és addig vontatták a Fecskét. A nagy szélcsendben a Fecske azért könnyen úszott tova. Mindig a kormányos dolga a hajó berakodásáról gondoskodni. .adta ki a parancsot John kapitány. Aztán ő és a kapitány lehúzták a cipőt és harisnyát. egyikük sem akarta otthagyni. s a part mentén továbbevezve.Várj. Tűzifának nagyon alkalmas. . mint induláskor.Jó. Két pár cipő és két pár összegöngyölt harisnya repült ki a partra. A kapitány. Bizony kényelmetlen volt a köveken mászkálni cipő és harisnya nélkül. Rendes evezésről úgyse lehetett szó a fedélzeti rakomány miatt. és rakta bele a Fecskébe.Őrült munka volna felcipelni a kikötőből a táborba. újra kikötöttek egy öbölben.Most nem vetheted le. Padlizva bizony lassabban haladtak előre. Még fürödni is fogunk vacsora előtt.kunyerált Roger. John becipelte a fácskát. A kormányos nekilátott. Titty és Roger átmásztak a rakomány tetején. és hátraküldte a hajó farába. és Susan segítségével keresztbe fektette a hajó közepén. Titty fáját félrerakták. miközben a partra gázolt Titty fájáért. és Susan kormányos válogatta ki a megfelelő darabokat. . amíg visszaérünk a Vadmacska-szigetre . A kormányos Tittyt és Rogert a hajóra parancsolta. Kiszedte a bokrok alól az 83 . hogy alig bírták eltolni a parttól. letöredezett gallyakat és száraz leveleket. Víz ugyan nem csapott be. hogy kiszedegesse belőle a forgácsokat. különösen elöl. majd később fogják felaprítani. és a hajó fara fölött lassan padlizott.A régi kis kikötőben fogunk kikötni .Ott lehúzhatod a cipőt és harisnyát. milyen piszkos tud lenni egy ilyen hajó.

. el kellett volna süllyesztenünk . amikor nem vagyunk itthon. . és azt meséli a bennszülötteknek.tüzelt Titty. még egy üzenetet is hoztunk a részére a szénégetőktől.vélekedett Titty. és egy kis összehajtogatott fehér papírlap volt belédugva. és evezzük körül az Úszóházat. Flint kapitány levele feledésbe merült. és ordítsuk karban: „Halál Flint kapitányra!” Ebből aztán láthatja. . . A bot vége ketté volt hasítva.De hisz mi nem is nyúltunk az Úszóházhoz! .Hát ezek után mi a teendő? . A sátor bejáratában.Hogy a tüzet ébren tartsuk. Sima. mielőtt megszárítkozott. ha békében hagyjátok az úszóházamat. jobb lesz. .Beszaladt a másik sátorba és ceruzát hozott ki.szólt komoran John kapitány. rendben vannak-e. és felszerelte az árbocot.Mire való ez? .Persze hogy nem.Vadállat! Most már biztos. Kipróbálta a vitorlaköteleket is.Még csak alá sem írja az igazi nevét . . mitévők legyünk. és Susan egy csomó mohos földgöröngyöt hordott össze.Most úgysem tehetünk semmit . hogy mi a véleményünk róla . .Üljünk össze tanácskozásra a Fruska kalózaival . nekik éppoly ellenségük.Ebből is látszik. és leégetni a víz színéig. Ma este kipróbálom. nagy betűkkel ez volt ráírva: Azért jöttem.Nem csinálhatunk neki semmit. amit ránk bíztak. . Titty nagy betűkkel odaírta a „James Turner” alá: „Flint kapitány”. . hogy az ő csónakját láttuk a szénégetőktől. . Igazán nem tudom. csak John kapitánynak jutott eszébe. ők meg nem jöhetnek hozzánk.Igazuk volt a Fruskáknak. hogy a többiek a kígyóról és a szénégetőkről beszélgettek. hogy nincsenek jó szándékai. John szétnyitotta az összehajtogatott papirost. mint nekünk. hogy tudomásotokra adjam. John a sátrához lépett. Előbb megy. utána Susan és Titty is. . ahogy a szénégetőktől láttam. hogy megzavartuk őt. azok ismerik. most pedig idelopakodik a táborunkba. Egyszer éppen elég volt belőle.javasolta John kapitány -. . Nem viccelek.szólt a kapitány. A többiek rohanvást odagyülekeztek. Szél esetén a Fecskének egy perc alatt indulásra késznek kell lennie! A legénység már felhalmozta a fát a tűzhely közelében. és odaadta Tittynek a levelet. Csak volna egy kis szelünk! Mi nem mehetünk hozzájuk.Valaki járt itt. Újra elolvasta a levelet. hogy adjuk át a Fruskáknak. . Este még 84 .Fürödjünk meg. Alig figyelt oda vacsora közben.mondta Titty. középen egy bot volt beszúrva a földbe. James Turner .Menjünk. .Ki kell emelni a kincset. s hirtelen megállt. Két perc múlva a Fecske egész személyzete vígan lubickolt a vízben. el kell süllyeszteni a hajóját.eldugott vitorlát. A papagájt megmenthettük volna. .kérdezte Susan.Írjuk rá az igazi nevét .

85 . Roger a másik szalmazsákon már régen aludt. John hallotta. Hallotta a víz sistergését a forró hamuban. amint Susan visszatért a sátorba. Hallotta. és bekúszott a takarók alá.vezényelt John. Szél se rebbent. .szólt. amint Susan azt mondta Tittynek: . álmában folyton Flint kapitánnyal viaskodott.Már készen vagyok . .Fél perc múlva eloltjuk a lámpákat. A táborba visszatérve levetkőzött. Csillagok tükröződtek a csendes vízben.Lámpákat eloltani! . Sokáig nem tudott elaludni. és elfújta a magáét.egyszer felment a megfigyelőállomásra. A nap tiszta égbolton bukott le a nyugati dombok mögött. s amikor végre elszundított. .Jó éjszakát. Addig még megnedvesítem a földet a tűz fölött.

Néhány földgöröngy legurult. Susan földhányása füstölgött. és azzal sem folyton.Várj egy percig. gyermekeink és azok gyermekei számára. Furcsa. A Fecskéket és Fruskákat mérföldekre nyúló szélcsend. mint egy ébredező kis madár. . hogy hallgatóddzék. Ugyanazt az átható. . egész életünkben őrizni fogjuk. a tüze még mindig ég! . Titty kikukucskált a sátorból. csak a kiöntőcsövét mártotta a víz alá.hallatszott álmosan Susan sátrából. .Csak eggyel. mint az öröktűz a vademberek templomában.Templomokban. Alig mozdult. amíg megfürdöm. hogy sose aludjon ki. hogy túlságosan meglocsoltam a földet. Két perccel később valamennyi Fecske bent lubickolt a vízben. .Gyere. hanem mélyebbről ömlött bele. Mit csináljanak Flint kapitánnyal? Ebben a pillanatban furcsa neszt hallott. ha addig megtöltenéd az üstöt vízzel? Ami benne volt. Az egyik fán egy kis ökörszem perlekedett a társával. attól féltem. újra félig álomban. nézd meg a tüzedet. John levitte az üstöt a partra. A tűz erős lángot vetett. John átgurult a másik oldalára. Hullámok se verdesték a sziget partját. Szaglászott. mind felhasználtam a locsoláshoz. első dolga volt. . . . benyúlva a sátrába és lehúzva a takarót a hajósinasról. Ezen a második napon is teljes volt a szélcsend. és minden rajta úszkáló szemetet magával hoz. a víz nem a tó felszínéről. . lehúzta a tűzről a földet. Susan már a tűz körül sürgölődött.mondta Titty. de középen a tűz még mindig égett.szólt oda John kapitány. és nem a felső nyíláson.Halló.Gyere ki és nézd meg. úgyhogy a víz azon keresztül csurgott be. kormányos úr. Mire a tele üsttel visszatért. és friss rőzsét dobott az alatta pirosan izzó parázsra. úgy hiszem. kidörzsölte az álmot a szeméből. a takarók között.Azt hiszem. .Mi-i? . mások megüszkösödtek. Roger . érezte a füst szagát is.JOHN KAPITÁNY LÁTOGATÁST TESZ FLINT KAPITÁNYNÁL Mihelyt John felébredt. vékony hangot. . .A keresztény templomokban is olyan ég. de azért ez sem aludt ki . és Susan föléje akasztotta az üstöt.vetette oda Susan. Ha csak egyszerűen bemártja. és olyan vékony hangocskákat hallatott.Na lássuk. és kilépett a sátorból. egész éjszaka égett. hogy úszol mindkét lábaddal a fenéken. mindörökre. amit a szénégetők tábora körül szippantottak. Kimászott a takarók alól. próbálj csak a hátadon úszni! 86 . .kiáltotta Susan -. Mi volna. De levél se zizzent. Olyan lesz. . a víz beömlik a tetején. A tűz pattogása.Tartsuk égve örökre. hasznavehetetlen víz választotta el egymástól. De hogy csak a száját mártotta be.Igazán? Pompás . kellemetlen szagot.Lássuk csak.Well. A miénk azonban igazi tűz. . megnézte a barométert. itt maradhat. olajmécseseket égetnek . Roger jóízűen szuszogott matracán.Kelj fel és gyere.

és hozd ki a kronométerét.A kezemet a tarkód alá teszem. . fejét John bal kezének támasztotta. le se buktál volna. maguktól feljöttek. Három jó tempót csinált.bátorította John. hogy a szád ne kerüljön a víz alá . nem könnyű a dolga. ugrándozva felszökdelt a táborba.Nem tudok. Füleit a víz alá nyomta.Megint Flint kapitányról van szó. . nem párosával. . Gyere le. Jól van. felöltözött. Kilábalt a vízből. Lábai újra feljöttek. és erősen rugdalózott. Ugorj be a kapitány sátrába. John és Titty áteveztek a szárazföldre. most már igazán úsztál a hátadon . és segíts nekem elkészíteni a reggelit.Tudtam.Jó mélyen a fülekkel a víz alá! Rúgkapálódzás. . ha négytagú éhes legénységet kell élelmeznie. és ha nem rúgkapáltál volna annyit. mint a béka! Rúgd ki megint.Most nem lehet.Próbáld meg újra. padlizott a karjával és lábával. és Roger eltűnik. Roger már ott is termett.biztatta öccsét. . aztán dugd a füledet a víz alá.Csakugyan? Háton? . . Roger hátrahajolt. Törülközz meg.. Roger körülnézett. mielőtt partot ért. Tojást kellene főzni meg vajas kenyeret készíteni.Rugdalózz.Nem tudtam a lábaimat a fenéken tartani. . . . Majd fürdünk még napközben. .Hátrahajolt. De tüstént újra felbukkan. prüszkölve. most idesüss! . hogy földet ért volna a lábam. . aki egyben hajószakács is. Mire visszajöttek. egyben ellátta a tüzet.kiáltott utána. Titty kiskutyaúszással úszta őket körül.Pedig semmi az egész. hadd mutassam meg. Megszárítkozott.Héj . a derekadat hajtsd hátra.Induljunk máris. Roger és a kormányos elkészítették a reggelit. és szemmel tartotta az üstöt. anélkül.dicsérte Titty is. és mint egy kis kecske. igen. Roger újból hátrahajolt. hogy elmondja neki a nagy újságot: háton úszott.No.Tudom . Három tempót. azután ismét felszaladt a táborba.javasolta Titty. és kereste Susant. hogy elhozzák a tejet Dicksonéktól. Bizony egy kormányosnak. Reggeli után John kapitány újra gyűlésbe hívta a Fecske legénységét. . amint újra elszökdécselt -. vidd le a tejeskannát a Fecskéhez! Itt az ideje. . rugdalózz. Ő csak néhány erős tempót úszott. . hogy átmenjen valaki tejért. Nézz ide! Állj meg a vízben. Na látod. köpködve. és akkor megmutathatod. . így ni. fülét a víz alá nyomta. és süllyesszük el . De Susan kormányos nem is figyelt rá.büszkélkedett Roger. 87 . Legalább három yardnyi távot úszott. hanem egyikkel a másik után.Látod.Igen. Roger . uram. hiszen már úszol is.

szólt rá újra a kormányos.Vigyázzon jól magára . Amikor elhaladt a Fecskével a tábor előtt. Így is történt. Közlöm vele.helyeselt Susan is. Mindnyájan odamenjünk? .Megígértük. még mielőtt a Fruskák megérkeznek? . . A Fruskákat ma se látjuk egész nap. mert hisz ők maguk akarnak oda betörni. és ki-kiemelte a vízből. tehát úgy gondolom. Gondolkoztam a dolgon. hogy támadást intézünk. . és kiszedte a vitorlát a Fecskéből.Az üzenetet mindenesetre át kell adnod . Nem hinném. hogy minden lehető eszközzel harcolni fogunk ellene. sajnos.fenyegetődzött Titty -. hogy nem mondanánk el neki ezt a bennszülöttügyet. és én csomót kötöttem a zsebkendőmre és megmutattam a szénégetőknek is. hogy az Úszóházi Ember… . és így nem tudjuk átadni az üzenetet. de azért értesítenünk kell. hanem délnek evezett. Az mégse járná.Nemcsak a levélről van most szó. aztán munkához látott. Már egyszer be is törtek. És aztán megmondom neki. . Ez bennszülöttügy. . legokosabb lesz.Titty matróz. amit a szénégetők üzentek. John kapitánynak mindjárt felderült a kedve.Értsétek meg .Ez annyit jelent. Nyugtalanította. hogy megtesszük. amit a szénégetők szeretnének. . még ha egy vadállat is. Vállaltuk. és megmondom. Semmi közünk az egészhez. mit szólnak majd hozzá a Fruskák. Nézzétek. Egy kicsit megrántotta az evezőt. Nem gondolnátok. ha a bennszülöttek betörnének Flint kapitányhoz.jelentette ki John kapitány. Ez alkalommal azonban nem északnak. második szélcsendes napon John kapitány újra ki kellett emelje az árbocot. Azokkal most nem tudunk érintkezésbe lépni. annál kevésbé.Akkor nem gondolhatja. Ez azt jelenti.Meg vagyok győződve róla. Pedig nem mi voltunk. mégpedig egymagában.Vajon a Fruskák megmondanák-e? . hogy elmondjuk a Fruskáknak. hogy mi motoztunk ott az Úszóházon. igazad van.folytatta John kapitány -. az ő üzenetükről volt szó. ezt kell mondanod! . aki a bennszülötteket olyan igazságtalanul fellázította ellenük. És hogy nekünk ehhez semmi közünk.kottyant közbe újra Titty. hogy mit üzentek a szénégetők. A Fruskák csak örülnek majd ennek. és különben is. akkor jött a táborukba. hanem arról is. . . ez a bennszülöttüzenet. Nem nagy kedve volt az úthoz. Mégis itt van ez az üzenet. mindez a bennszülöttek ügye. Ezen a. amikor a Fecskék mind távol voltak. mit mondott neki Dicksonné. .Flint kapitány… . 88 . újra szélcsend van. amit írt nekünk. és bizonyos vagyok benne. ha megtudna. . Ebből tudhatja. és azt hiszi. Ez dupla ígéret. hogy nem tudja meg. nem fogod be rögtön a szádat? . fogjátok be a szátokat! . hogy csak üzenetváltásról van szó. még kellemetlenebb. hogy nem vennék szívesen. hogy nekünk kellene vele közölnünk. és megmondom neki.Egyedül fogok menni . amikor a zöld tollakat zsákmányolták.Csakugyan.. és aztán hadat üzenek neki a nevünkben. Meg aztán az Úszóházi Embert rossz embernek tartotta. Aztán meg nem szívesen adott át üzenetet egy ellenségnek. Egyenletes csapásokkal evezett tova. . Megyek. Eszébe jutott. integetett a hátramaradottaknak. Eh mit! Nemsokára túl lesz az egészen. ha valaki más betörne az Úszóházba. hogy örülnének.kérdezte Susan. csak szövetkeztünk ellene a Fruskákkal. hogy még csak a közelében sem jártunk az Úszóháznak. Ha nem adja át. ha mi magunk mondjuk meg neki.utasította rendre a kormányos.Legénység.Egyúttal mindjárt hadat is üzenhetnél.

a szigeten.Rövidesen elérte az Úszóház-öböl déli csúcsát. Megmondtam. aztán meg a Fecske fara felett a tó másik oldalát kémlelte. mintha óraütés diktálná. Kapd az evezőidet.Tudsz olvasni? . Az Úszóházi Ember nagyon városias öltözetet viselt. mely a kis öbölhöz vezetett. és nem igazi ügy.Igen. amit tegnap a táborotokban hagytam? . hogy hátranézés nélkül megtartsa az irányt. én egészen komolyan gondoltam. hogy tönkretetted a kabintetőmet! 89 . és a következő reggelen már megint itt vagy. úgy.De hisz nekünk nincs is… . hogy az evezők ne fröcsköljenek. . addig ő egyenesen az Úszóház felé tart. első dolga lesz a szénégetők üzenetét átadni. ért ő az evezéshez. Egyszerre csak papagájrikácsolást hall. Arra majd csak a hadüzenetnél kerülhet sor. beszélhet majd a levélkéről és a hadüzenetről. A csónak orrában nagy kalitka. Egy autó várakozott az úton. mint a két fa a Vadmacska-sziget kikötőjében. és pucolj innen. hogy hagyjátok békében az úszóházat. Hiúsági kérdést csinált belőle. mely az Úszóház mellett feküdt a vízen. és visszázott a ballal. a papagáj és az Úszóházi Ember útra készül. Húzott a jobbjával. hogy amíg a fa pontosan a házacska és a csónak fara fölött van. Az üzenet bennszülöttügy volt. Közben azonban az járt a fejében. úgyhogy nem szólíthatta az Úszóházi Embert Flint kapitánynak. John éppen jó reggelt akart köszönni. A házacska fölött a domboldalon néhány szál magas fenyő. És ha mindenképpen fel akarjátok eregetni. . épp elég kárt okoztatok.Meg. amelyik pontosan a fehér házacska kéménye fölött emelkedett. ha a tóba dobjátok. Most meg arra törekedett. hogy megfordítsa a Fecskét. de az Úszóházi Ember megelőzte. Majd mind a két evezővel visszázva.Elolvastad? . legokosabb. meggyújtaná a vitorládat? Nézd meg. Arról már csak a Flint kapitány részben lehet szó. .Állj! Hová mégy?! John kapitány erősen visszázni kezdett és körülnézett.Szóval ez volt az utolsó. Mit szólnál hozzá. eresszétek fel egy tisztáson.Igen. De gyorsan. és egy hang a közelében így kiált: .És ha van még azokból a rakétákból. benne a zöld papagáj. Semmi kétség. Tovább húzott az evezőkkel. Aztán itt van ez az utálatos cédulka. a vállán át hátra-hátrapillantva.De… .Well. ha valaki a te csónakodban tűzijátékot eregetne. vajon egyenest az Úszóháznak tart-e.Ide figyelj! Megtaláltátok a cédulát. A házacska és a fa szolgált jelzésnek. és ide többé be ne tedd a lábad! . Egyszer éppen elég volt. . amit ott írtam nektek. Először Mister Turnernak kell szólítania. Tudta. Éppen szemben vele a túlsó parton kis fehér házacska állott. Az Úszóházi Ember a fedélzeten tartózkodott. ha vizet érnek. lassú tempóban farral közeledett az Úszóházhoz. mit is mondjon az Úszóházi Embernek. és azután a bennszülöttek ügyét elintézve. Mintegy tizenkét yardnyira volt az úszóháztól. Semmi kétség. egyenletesen. Megkerülte. éppen egy nagy bőröndöt eresztett le az evezős csónakba. Kiválasztotta azt. . Igen. Well.

Pucolj innen. mi? .Láttad a papagájt? . .Ide figyelj. . .A kabin hajlított tetején nagy égett folt.De… . . vérvörös lett. Ez az első alkalom. hogy eloltsam a tüzet. nem ismerek fel egy csónakot. kimelegedve kötött ki a Fecskével a Vadmacska-szigeten. Amikor meggyújtottátok itt azt a rakétát.mondta John kurtán.Mi is láttuk akkor magát.De hisz nekem nem is volt tűzijátékom múlt év november óta… . Nem hagyta elmondani. hogy megmondjam magának… .mondta még. 90 . Még a tengerészformáról is megfeledkezett.Eriggy már. Feljöttem a fedélzetre. felállt a csónakban. ha mondom.És én még sose jártam a maga csónakja közelében. . ennek nem lesz jó vége! . Azt hiszed.Vigyázz. Még erősebben evezett. . amint vitorláztatok az öböl torka előtt. Igazán lehetne annyi eszed.Hát nem megmondtam. mint idejövet. Kifulladtan. .Hát akkor ki gyújtotta fel? John nem válaszolt. hogy itt vagyok a közelében. még ha ki is szeded belőle az árbocot? Hisz már előbb is láttalak vele jó néhányszor. nincs több mondanivalóm a számodra. még ilyen közel se. hallod. de nem olyan egyenletesen.dühöngött Titty. itt pucoltatok el mellettem. .Pucolj.Felmentél az Úszóházra? . és láttam. . ha egyszer láttam. De azt talán nem is tudjátok. te voltál a legnagyobb.De… de én azért jöttem.Négyen voltatok a csónakban. . amivel tönkretettétek a kabintetőmet. hogy ti voltatok. hogy el kell süllyeszteni az Úszóházat? .Semmiféle üzenetet nem adtam át neki. mint most vagyok. mikor átadtad neki az üzenetet? . A Fruskákat mégse árulhatja el. hogy egy fél óra múlva újra feljöttem a fedélzetre. . . John nagyot nyelt.Hazugnak nevezett . hogy láttatok.Áhá. mindjárt sejtettem. az öklét rázta felénk. hogy visszatartsd a többieket.Megüzented neki a háborút? .kérdezte Titty. Az Úszóházi Ember méltatlankodva mutatott rá. nincs időm! John visszaült.De hisz egyikünk se tette. és kievezett az öbölből. . és sose nyúltam a csónakjához.Ne kerülj többé a szemem elé.Mit szólt. . A többiek eléje mentek. ha már nem magad csináltad. . és aztán egymagában fellépdelt a megfigyelőállomásra. A többiek egymásra néztek. de nem mentek utána. . ugye. és felhúzta a Fecskét a partra.De nem gyújtottam fel a kabinját.Nem . nem szeretek hazug emberekkel tárgyalni.

Folyton köpködött. de ugyanekkor egy csomó vizet nyelt. a sziget alsó felén semmi az egész. úgy intézi. . A feje lebukott. ha nagyon kifulladok. Titty és Roger átszaladt a kikötőbe. amikor még Flint kapitány nem is élt. Susan is feljött a táborból. A part felé úszott. hogy hosszú az út végig a nyugati part mentén.biztatta Titty. Well. tempózott a karjával. Különben sem lehet semmit se tenni a Fruskák nélkül Flint kapitány ügyében. amint ott feküdt a parton. hogy az Úszóházi Ember nem számít komolyan. mint egy bálna. John inteni akart a kezével.Rajta.ordította Roger. hogy lássák. fújtatva. ráfeküdt háttal a vízre. A dombok ott voltak a parton. ahol a sziklák meredek falként ereszkedtek le a mélybe. s hogy találkozhatnak a Fruskával. Kezdte érezni.A SZÜLETÉSNAPI PIKNIK Félórai egyedüllét után John kapitány újra ura lett önmagának. lassú tempókkal. ott állt a magas fenyőfánál a sziget nyugati kiszögellésében. . Aztán átrohantak a sziget nyugati partjára. Egy pillanatra feltűnt előtte a kikötőhely. aki felszaladt a megfigyelőállomásra Susan mellé. Ha a Fecskék nagybácsija lenne. . és ott is lesznek örökre. John felderült.ujjongott Titty.Kitartás! . Már igazán nem volt messze a céltól.Pihenhetsz egy kicsit. és lenézett a meredek sziklafalról. de hát az írás nem volt éppen erős oldala. Megfordult. Most már biztos. De hál’ istennek sok minden megerősítette őt abban a hitében. John arra gondolt. s megállapította. John most a változatosság kedvéért mellen úszott.Már a végénél tartasz . Végül is az ő nagybácsijuk. még több vizet nyelt. John előtt újra feltűnt a Fecske és a kikötő. felemelte a fejét. . John újra kirúgta a lábait. ha kifulladtál! . hogy körülússza a szigetet. most elérkezett az alkalmas időpont. Az egész csapat levonult a partra. Még egy tempó. rajta! . aminek tényleges célja van. A lábai se összeérni és újból kirúgni olyan erővel. ahogy kellett volna. Oldalára fordult és tovább úszott. John már majdnem elérte a megfigyelőállomást. Még mindig a hátán úszott. Pokolba is ezzel a szélcsenddel! Ha csak a legkisebb remény lett volna szélre. amikor fordul.Megpróbálom. felmászott egy magas sziklára. . hisz mindig kijöhetek a partra. . elérkezett a nap.ordította Roger. Egyszerre megint erőre kapott. Lement a táborhoz. hogy tanúja legyen a startnak.kiáltott neki Susan. John először az oldalán úszott. Elhagyta a sziget északi csúcsát is. Hurrá! kiáltották. Nagyon lassan haladt. Akkor ez az eset sem történik meg.Ne hagyd magad! . gyorsan és fröcskölve.Biztos. Sehogy se akartak már a karjai húzni. hogy sikerül? . Tittynek való az írás. . a Fecske. nyugodt. De ő aztán nem ír olyan levelet. . hogy levelet ír az Úszóházi Embernek. aztán folytathatod. akkor más volna a helyzet. Ez valahogy megnyugtatta.Itt kijöhetsz a partra. hogy körülússzam a szigetet. hogy végigússza a távot. A sziklákig. amint elúszott mellettük. hogy azon az oldalon érje el a partot.Susan. nem a Fecskéké. A Fecskének amarról az oldaláról indult. neki nem kellett volna személyesen odamenni. Susannak még kevésbé.kiabálta Titty. . megragadta a Fecske 91 .Megcsinálod . hogy átadja az üzenetet Flint kapitánynak.

.Az enyém nem lehet . dadus. kalóz vagy egyéb figyelemre méltó jelenség mutatkoznék a láthatáron. A bennszülött fiókája és a hozzátartozó dajka. ez pompás.Isten hozott a Vadmacska-szigeten! . . . Susan éppen az ebéd körül foglalatoskodott.kérdezte Roger. és kimászott a partra. feneket ért. mert ma van valakinek a születésnapja. .Ma lett kétéves.üdvözölte Titty ünnepélyesen.szólt hátra a nőnemű bennszülött.Nem. .Talán az enyém? . .És Vicky babának? 92 .kérdezték karban. . Ha bennszülött is. . dideregve és diadalmasan.Well. arra az esetre. Rohantak vissza a táborba.Isten hozott. Vicky és a dadus a csónak végében ültek.Az enyém? . szemén a messzelátóval. hogy megcsinálom . először az egyik karját dörzsölte meg vele. mert evezett.Nem. Susan egy köteg friss fát dobott a tűzre. A Fecskék mind ott várakoztak. . prüszkölve. semhogy beszélni tudott volna. köpködve.bal oldalát. és úgy mászott ki a csónakból. hogy rendet csináljanak a sátrakban. . Minthogy túl kicsi még az igazi születésnaphoz.nyújtotta Susan -.A Johné nem lehet.kiabálták karban a többiek is. Még eddig egy sem fulladt bele. hogy megcsókolják anyut. Titty és Roger nagy hurrázással fogadták.kérdezte Titty.felelte a nőnemű bennszülött. amikor felharsant Titty ordítása. Még egy pillantás.Hát a Vicky babáé . a nőnemű bennszülött. . megmelegítettem a tűznél. . . No.Csak maradjon nyugodtan ülve. Miután a nőnemű bennszülött sorra megcsókolta a Fecske személyzetét.Hát akkor kié? . . aztán a másikat. Mindjárt jobban érezte magát. még Flint kapitány ellenére is. ha kormorán. nem tudott integetni.Szép nap ez a mai.Nesze egy törülköző . John túlságosan kifulladt. gondoltam. megszámlálta őket. kettő. mert neki nemrégiben volt. Egyéb tennivalójuk nemigen akadt. . Aztán visszaszaladtak a megfigyelőállomásra. hát nektek is hoztam mindnyájatoknak egy-egy ajándékot.kiabálták összevissza. a következő percben már ott is volt a parton. három. Csinosan kiterítették a takarókat a matracokra. és a felső végüket behajtották. A nőnemű bennszülött megkerülte. . Ott volt a megfigyelőállomáson.Kié? Kié? . Elhagyta a sziget csúcsát. A Fecskék kivontatták a csónakot a partra. Valamennyi Fecske felrohant a megfigyelőállomásra. .John a vállára terítette. .Nem. isten hozott! . a Fecskék meggyőződtek a látvány valódiságáról. négy. . nem a Johné. azért mégiscsak egész rendjénvaló. A nőnemű bennszülött már egészen közel járt a parthoz. mert az újévkor van. most pedig nyárban vagyunk. Már elhagyta az Úszóház-öblöt.Egy bennszülött csónak! Anyu. . amíg én kiszállok .szólalt meg végre. Egy. Az evezőpad alatt nagy kosár állt.mondta Susan -. Általános sürgés-forgás. A nőnemű bennszülött maga evezett.

kitűnően vircsaftoltatok.Semmi. .Mondtam. a dadus kihozta Vicky babát a partra. mert kisebb. A nőnemű bennszülött kinyitotta a kosár fedelét. és olyan vastag.mondta a nőnemű bennszülött. .Hát persze. hogy Vicky baba kétéves lett. mintha ott termett volna. Felcipelték a kosarat a táborba. ami már együtt jár az ilyen elhagyatott szigeten való élettel. hogy az efféle betegség elharapóddzék.Hurrá. Végül egy nagy csomó banán. nem kell engedni. hogy a dadus és Vicky baba is partra szállhasson. Vicky baba magával hozta az elefántját.álmélkodott Titty. amit a nőnemű bennszülött felkötözött egy fára. A bárányt benn felejtette a csónakban.érdeklődött Roger. és előszedett onnan négy darab barna papírcsomagot. Hatalmas nagy torta fehér glazúrral és a fehér glazúron rózsaszín cukormázzal „Victoria” és két nagy szem cseresznye. Vicky baba jobban szereti az elefántot. És milyen a legénység állapota? Nem volt semmi betegség a táborban? . Elvittem a boltba. talán hasznát veszitek néhány kis zseblámpának. amiben mazsola van.De hol vannak az ajándékok? . két nagy üveg narancsdzsem és egy nagy doboz préselt légykeksz.ujjongott Susan. hogy mindig letették a földre. mert hamar kiég belőle az elem. ő maga választotta ki magának.Az ajándékok icipicinyek.Áhá . az volt bőven . . de mégiscsak pazar dolog. Aztán volt még három darab kalács és hat üveg málnaszörp. de nehéz kosár! .mondta a nőnemű bennszülött. Aztán egy hatalmas egresrétes. mint egy gyufaskatulya. mint egy rendes boríték. ami szó. vagy ha valamit kerestek a sötétben… 93 .Úgy is kell . . Azután volt a kosárban hideg csirkesült és egy nagy pudingostál tele salátával. pestis meg sárgaláz meg feketehimlő és más efféle betegség. . És nekem sem volt elég a főzésből. aztán ottfelejtették. Felfedezőnek való eledel.Nem az ajándéktól nehéz . De szó.Hurrá.ujjongott Titty.érdeklődött Roger. .. hogy meg fogod unni.Tyű. De érkezett még egyéb rakomány is.Születésnapi lakoma. te kis okos . ahogy elfogy a hold. .büszkélkedett Titty -. A kis csomagok mindegyike körülbelül akkora volt. Benyúlt a kosár fenekére. . . mint a bárány. . hogy egészen kicsikék. azért később vissza kellett mászni. A bárány akkora volt. .Mindjárt gondoltam. és az egész személyzet gratulált neki.Hát akkor mi van benne? . Nem kell egyszerre sokat égetni. . grog! . De jelzések leadására. . A tetején selyempapírba burkolva feküdt a születésnapi torta. Most pedig segítsetek nekem ezt a kosarat kiemelni.Az éjszakák már sötétek kezdenek lenni. annak jeléül. ha egyszer ki lehet hagyni. amikor akartak.helyeselte a nőnemű bennszülött -. Szedhettek belőle. Aztán még egy dinnye.Vicky baba kapott egy bárányt meg egy elefántot. Hát úgy gondoltam. Itt vannak. mindennapi használati cikkek: egy üveg szirup. ma nem kell főzni! .nevetett anyu. Préselt légykeksznek hívják azt a lapos kekszet. de azonnal meggyógyítottuk… .

és már szaladt is le a partra. és már szaladt is vele. hogy igen.erősködött Roger.mondta John kapitány komoran. Mi Nancynek hívjuk. Most következett a születésnapi lakoma.Mrs.Csak akkor..Ma úszott először a hátán . és legközelebb újra elhozom. . . de nem sokat értek vele a napfényben.kezdte anyu.Borzasztóan . hogy túl vadaknak találjátok őket. azt írja apu. hogy sötétben legyenek. Igazán csodálatos. este hazaviszem.mert a fenéklap alatt nagyon nedves és ragadós a talaj -. . és kalózminőségben Nancynek hívják. könnyen megtanulja a mellúszást is. ha bennszülöttek társaságában kénytelen időzni.mondta a nőnemű bennszülött -. Roger tud-e már jól úszni? . Nagyon barátságos volt. Ha ezt már tudja.Nem vadabbak.Majd megmutatod . és ő eszembe juttatott valamit. . Blackett azt mondta. . Hogy tetszettek nektek a lányok? . . ha már tud. hogy a kislányai találkoztak veletek itt a szigeten. Fölösleges részletezni. hogy vendégeitek voltak .Majd mielőtt hazaindulunk . Amikor visszajöttek. mint mi vagyunk . Finom volt.De ő azt hiszi.mondta anyu. és kihúzott onnan egy jó nagy pengéjű zsebkést. . a fenéklap alá bújtak. .Hallottam. hogy kipróbálja a fa kérgén. honnan találtad ki.Mrs. Roger elkapta. hogy elküldték Rogert. egészen megtarthatod mondta a nőnemű bennszülött . .Az egyiket Nancynek hívják. kap egy saját külön bicskát.Well. . mint Titty. 94 .Ha nem. igaz-e? . hogy az idősebbiket Ruthnak hívják. attól fél. a nőnemű bennszülött így szólt: .Én is azt remélem . szedjen néhány banánt az új banánfáról.csodálkozott anyu. Nem motoztatok ott. .Három jó tempót egymás után.Igazán? .javasolta a nőnemű bennszülött. Most még egyszer utoljára belenyúlt a kosárba.Levelem van aputól.Értem .mondta Titty sértődötten. hogy mihelyt Roger megtanult úszni. . .A nagybátyjuk nyáron át ott lakik abban az úszóházban. Azzal végződött.kérdezte Roger. Én már magammal is hoztam arra az esetre. . . Senkinek se jutott ideje beszélgetésre. .Még egy lábujjheggyel sem.jelentette John. .mondta Susan. Ő a Fruska-kalózok kapitánya. hogy éppen erre van szükségünk?! Pont a legjobbkor jött! A többi három gyerek egyszerre gyújtotta meg a zseblámpákat.Most már én is tudok jeleket faragni a fába. és beletörölte a pengét a nadrágjába. hogy eleven ördög az a két lányka.mondta anyu nevetve. Roger és Titty bementek a kormányos sátrába. de aztán nehogy a víz fenekén támaszkodj! . . . és ő mesélte.Én úgy tudtam.Megmutassam neked? .kiáltott fel John -.Anyu .Ha már háton és mellen is tudsz egymás után három tempót úszni. Blackett ellátogatott hozzám tegnap.Nem . . A Fecskék mindannyian ránéztek. és ledörzsölték térdükről a sarat .Tudok már most is . milyen gyorsan terjednek a hírek ezek közt a bennszülöttek közt. a másikat Peggynek.

amikor még a Fecskék nem voltak a világon. és ezt hagyta itt. És te mit csináltál erre? . amíg nem ismerik. és így másra terelte a szót. Az utolsó napig maradhattok. John elmesélte.kérdezte a nőnemű bennszülött. John még egyszer körül akarta úszni a szigetet. Olyankor jött. és a Fruskáknak nem tudta átadni. . mikor nála voltam ma reggel. ni. egy-két éjszakát nem fog otthon tölteni. . Dicksonné mesélte nekem.Okosan tetted . ha ismer . hogyan úszik Roger.Eljöttem. hogy nem ti voltatok. De anyu azt mondta. .John elővette a cédulát. Titty egypárszor lebukott gyöngyért.De ő mégis azt hiszi. soha! .mondta Titty. . . hogy épp elég egyszer egy nap.Milyen hamar fogtok ráunni a szigetre? . mivel szélcsend volt. . hogy valami írással van elfoglalva. A születésnapi piknik részvevői újra felvidultak.Éppen indulóban volt. Anyu lejött a partra. és majdnem lehagyta. De a Fruskák dolgairól nem árulhattak el semmit. Most aztán csak gyakorold minél többet. De már csak egy hét van az elutazásig. Az üres kosarat lecipelték a partra.Soha. és odaadta anyunak. hogy mit üzentek a szénégetők. . Susan rövid távon versenyt úszott Johnnal. hogy biztos vagyok benne. . Három tempót úszott a mellén és hat jó rugdalódzást kitartott a hátán. hogy bebizonyítsa a reggeli rekordteljesítményt. .csodálkozott anyu. Csönd… Az rendjén van. ha nem fordul meg az 95 . Itt volt az ideje. . .mondta anyu. . Gondoljanak akármit. Anyu észrevette a csendet.mondta anyu -. Anyu elolvasta. és ő hogyan kereste fel. hogy elbeszélgetnek anyuval a saját dolgaikról. hogy az ő két pajkos lánya pokollá teszi majd az életét. Ebéd után fürödni mentek. . hogy Vicky babát hazavigyék. Itt járt. Anyu barátságos érzelmű bennszülött. hogy lássa. Mesélt Máltáról és Gibraltárról és vitorlázásról a sydneyi kikötőben. hogy mit gondolnak vagy mit mondanak az emberről.Ó! .Tudom . A nőnemű bennszülött érdekes történeteket mesélt a régi időkből. és szeretne egy kis nyugtot.De Dicksonnétól úgy hallom. Attól fél. Végül teáztak. amikor mindnyájan távol voltunk a szigettől.Rám se hederített. Ő igazán a legislegrendesebb bennszülött az egész világon. . úgy hiszem.Ő . hogy maga adja át neki az üzenetet.visszhangozták kórusban a Fecskék. . De én mindjárt mondtam.Az nem számít.Ki az a Flint kapitány? .. .Ha már ekkora a tudományod .mondta a nőnemű bennszülött -. És hála istennek nem is tettetek magatokban semmi kárt. az ő kislánykorából.Szerencsére jó időtök volt eddig.Az egész reggeli bosszúság felkavarodott Johnban. Hazugnak nevezett.mondta anyu. Blackett. megkaphatod a bicskát.Úgy mondta Mrs.Nem örült az üzenetnek? .Nem nevezett volna annak.

erősködött Roger. . John annyit mondott: .Egy cseppet sem.Kísérjük el.4 Susan kormányzott. minek következtében természetes. ha összedörzsölnénk az orrunkat. ugye.Akkor egy percre én is bennszülött leszek. Esős évszakban még a legkitűnőbb elhagyott szigetek is majdnem lakatlanok. a személyzet a fedélzeten. azaz beáll az esős évszak. ez volt a jelszó? Durm. nem evezőre volt építve.Meghiszem azt . . A Fecske egy szempillantás alatt a vízen volt. A Fecskék egymásra néztek.Jó lesz. John kapitány mindegyiknek a markába nyomott egy evezőt.mosolygott a nőnemű bennszülött. mint azok az ausztráliai bennszülöttek. akiknek csónakja mindjobban beleveszett a messzeségbe. A nőnemű bennszülött bevárta őket. A dadus és Vicky baba beültek a csónak végébe. John és Susan eltolták a csónakot. durm! . és anyu elevezett. .kérte Roger.Isten veletek. nem haragszol.kiáltott vissza a nőnemű bennszülött. Ha megváltozik az időjárás. Ő és Susan a hajó orrába ültek. .Meg én . Nem volt kedve aznap még egyszer látni az Úszóházat. . haza kell jöjjetek.mondta anyu. mint fedezet .Durm. Amikor kikötöttek a Vadmacska-szigeten. Már csaknem az Úszóház-öbölnél tartottak.Hadd evezzek most én egy kicsit . A zsebkendőben még mindig benne volt a csomó.idő. mert a Fecske mélyen járt a vízben. A Fecskében nehezebb volt az evezés. hogy Roger is utána kellett hogy csinálja. A Fecske megfordult. mint a Holly Howe-i evezőscsónakban. . Susan elővette a zsebkendőjét. John kapitány megállt. bennszülöttek! . Mit szólnál. és John kapitány teljes erejéből evezett. Ők meg mindannyian megcsókolták a kövér Vicky babát. .De mi itt szeretnénk maradni örökre . . de nem szólt egy szót sem.Isten veletek. De a nőnemű bennszülött nem sietett. A két csónak fej fej mellett futott. és elhelyezkedett a csónakban.integetett Titty. ha Titty és Roger fütyülnek megint egy kis szélért. sápadtarcúak! . hogy integessen a bennszülötteknek. Kioldotta.Egy hét nagy idő . Sorba megcsókolta az egész csapatot. amiért bennszülött vagy? . akikről meséltél nekünk? Titty és a nőnemű bennszülött összedörzsölték az orrukat. Roger a hajó farában evezett.Anyu. . Beemelték az üres kosarat.indítványozta John kapitány. ugye. és vitorlára.kérte Titty. A nőnemű bennszülött búcsúzásul még egyszer végigcsókolta a Fecskéket. Titty azt mondta: . Titty volt a stroke. 4 Vezérevezős 96 .

Nem számít. 97 . . Azt fogják hinni. hogy csak ők értenek hozzá és mi nem. . ők támadnak. és csöppet sem tiltakoznak.magyarázta John. melyik irányba úsznak a felhők fölöttünk az égen? Azok a dombok ott a tó partján csak állnak. amíg a parton dorbézolnak. hogy reggelre megjön a szél. akár lefelé fut végig rajtuk a szél.javította ki Titty. A déli szél megkönnyítené a Fecskéknek az utat az Amazon folyamhoz. biztos. Hogy aztán hogy jutnak vissza. Déli szél ezt a tervet jelenti. tudni fogják. melyik oldalról. .Akkor már sokkal nehezebb a dolog . várakoznak. visszaemlékezve egy közismert könyvre . és azt úgy végrehajtani. akár fel-. egyikünk elviszi a Fecskét. az a győztes. ha idejönnek vele? . egyiket déli.Hatalmunkba akarjuk keríteni a Fruskát.kérdezte Titty.De az se baj. és ők itt ragadnak a szigeten. hogy mi azokat fényjelzőkké alakítottuk át. Különben is az ilyen szél nagyon ritka. hogy mi kora nappal támadunk. hogy nincs egy percnyi veszteni való időnk. Mert hát persze az ilyen szél egyformán kedvez mind a két ellenfélnek. Egy felfedező expedíció nappal csak balsikerrel járhat. Addig kell hatalmunkba keríteni a hajót. hogy meddig tart. vagy kialusszák a dáridót. és a táborhoz mennek. Mi is megtaláljuk a Vadmacska-szigetet a sötétben. . s ha délről fúj a szél. ahol a múltkor halásztunk. Aki hatalmába kerítette a másik fél hajóját. az már nem lényeges. északi szél amazt. És tegyük fel. a többi három elbújik. Egy dolog van.két dolog fontos: pontosan tudni. amiben tévednek. Csak ki tudja. . és lesben áll a kikötő közelében. . . mi az. A lényeg az.magyarázta John kapitány. hogy egyike volna azoknak a ritka szeleknek.Egy tele hordójuk van a hajón. Hát ez az.Ha északi szelünk van.A haditengerészetben . A Fruskák levitorláznak a kikötőbe. . Hát nem mindegy.És ha déli szél fúj? . partra szállnak. amikor a Fruskák nincsenek benne.Tele lehet bennszülöttel az egész telep. . és elrejti a nádasban. hogy sok dézsányi rumkészletük a parton. és be tudunk vitorlázni a kikötőbe.Nem értem. hogy a kalózok a házukból rálátnak a kikötőjükre. Mialatt ők a táborban időznek. Hát csak két tervet készítettek. amiről azt hiszik. és közben nem szabad megfeledkeznünk.Az erődjükből . Biztos.Nos . Egész biztos.kérdezte Titty -.KEDVEZŐ SZÉL Az estét a tábortűz körül ülve és terveket szőve töltötték. és fellármázhatják őket. . Északi szél esetén a Fruskák könnyen befutnak a Vadmacska-szigetre. hogy világosban érjünk haza. Ez csak elég egyszerű. de nem tudják. A Fruskák ismerik ugyan a jelzéseket.kérdezte Susan. Ők is sietni fognak. másikat északi szél esetére. Ebben közösen megállapodtunk. és mi győztünk. és így. megszálljuk a Fruskát. amit mi tenni akarunk? . hogy mi megyünk támadásba. Erre az esetre nincs sok értelme külön tervet készíteni. mit akarunk. hogy fogjuk elfoglalni a Fruskát. hogy ők ugyanilyen módon kísérlik majd meg a Fecske megszállását. hogy az ellenség legkevésbé számítson rá. amellyel egyformán mindkét irányba lehet vitorlázni. ha holnap északi szelet kapunk. Ezzel se érnének sokat.

visszavitorláznak rajta a Vadmacskaszigethez. hogy meggyújtsa a gyertyákat az utolsó percben. és egyre magasabbra emelkedett a tó színéről. .” Reggeli után a köd felemelkedett. Hol itt. Eltűnt s újból kibontakozott. . Egyrészt mert Rogert nem lehet egyedül hagyni. Egy kis szitáló esőt hozott magával. egy-egy erdő sötét foltja a ködtengerből. a kormányos hozzálátott a porciók elkészítéséhez. Roger is vele ment. s az első vastag ág komoly kapaszkodást igénylő magasságban ágazott ki a föld felett. De nem lobbant. Ebédet és vacsorát. Gyere. El kell érni a Riói-szigeteket. 98 . és tengerésznótákat fütyörészett. segítsetek felszerelni a világítótornyot. amikor a folyóhoz érnek. Igaz. hogy egyszer egyedül lehessen úr a Vadmacska-szigeten. vagy hogy ő legyen Robinson Crusoe. beszállnak. Susan. .töprengett John -. meggyújtott egy szál gyufát. kiszedik a Fruskát. hogy onnan figyelhessék. Kormányos úr. hogy ő legyen a magányos világítótorony-őr. így hát valakinek a szigeten kell maradnia. de egyelőre nem mutatkozott semmi hatása.Ez volt tehát a terv déli szél esetén. Az alja se volt túl széles. meg kell gyújtani a fényjelzőket is. belemeredve a lágy fehér ködbe. egyik tervünk sem lesz használható. a szél megerősödött. amit Rióban vásárolt. Titty matróz. s kihozta a kötelet. Kiürítette a nagy kekszesdobozok egyikét. Megállapodtak a munkamegosztásban. lesz-e szél. nem vitorlázik-e ki a Fruska az Amazon folyóból. mert abba lehetett az elemózsiát legjobban úgy berakni.lelkesült Titty. amely néhány yardnyi vízfelületen kívül mindent eltakart. hogy biztonsággal lehessen befutni a hajókkal a sötétben. feljebb még könnyebben át tudja majd érni.Sietnünk kell. hogy az senkinek ne legyen útjában. John felment a megfigyelőállomásra. Titty alig várta. John kapitány bevonult a sátrába. a Fecskék folytatják útjukat a sötétben. és a víz tükre kissé fodrosodni kezdett. és őrizze a világítótornyot. Déli szél fújt. Egy takaró is megtenné kecskebőr helyett. Reggel köd feküdt a tavon. hogy John szíve vágya volt. A megfigyelőállomás fája magas szál fenyő volt. és melyik irányból fog fújni. Alsó ágai mind leszáradtak. A világítótorony felszerelését reggelre kellett hagyni. milyen az: egy igazi elhagyott sziget. készítsen élelmet három ember számára. hogy dudáljon. mint Titty. Világítótoronyra is szükség lesz a Vadmacska-szigeten. hajósinas. és érezhesse. merről várható egy kis szél. törzse csupasz.örvendezett John kapitány. de az hamar elállt. és te. hogy végre csakis az övé legyen a sziget. ha a Fruskák elrejtőznének a szigetek között. hol ott rajzolódott ki egy-egy domboldal. és a Fecskék már nem találnák őket ott.Finom . „Ha ez így megy tovább . Egy kekszesdoboz kényelmesen befér a középső evezőpad alá. a szigetről nem lehetett átlátni a túlsó partra. Felmászott a megfigyelőállomásra. A gyertyafény nem tart ki egész nap. és felfelé tartotta. másrészt mert John és Susan mind a ketten nélkülözhetetlenek a két hajó kormányzásánál. Szállt a köd a fák között.A szelünk kedvez . Aztán a matróz és a hajósinas kíséretében felment a megfigyelőállomásra. megkeresik a csónakházat. be a folyóba. És ez a valaki nem lehet más. John körülölelte. és kisütött a nap. Nem volna jó. hogy jelezze. végül is egészen felszállt a köd. Egy kérdés maradt még nyitva. Egy kis fütyülésről is gondoskodtak este. Ha nem találják a Fruskát. A Fecske felhajózik a Riói-szigetekhez. Mikor John átevezett a tejért és friss szállítmány tojásért és vajért. mielőtt még a Fruskák odaérnek. mint a ködkürt: tutututu… mint ahogy a nagy gőzösök a csatornán igyekeznek maguknak utat biztosítani.

Rogert meg küldd el a lámpásért. . Még egy lóbálás. és leengedte a föld felé az ág másik oldalán. uram. A kötél egyik végét derekára kötötte. Aztán jól megmarkolta az ágat. Ez ugyan nem sokat segít egy ilyen durva kérgű fa megmászásánál. amelyet a dereka köré kötött. John az ágon lovagolva közelebb rukkolt a fa törzséhez.mondta -. hogy a kötelet ráakasszuk. hogy ereszted le a lámpát. ahogy Titty engedte a feljebb és feljebb mászó John után. a másik végét a lámpás alján levő olajtartóhoz erősítette. hogy segít. Körülnézett. hol a karját. Azok voltak a legnehezebb pontok. mint ahogy gondolta. A kezével könnyű volt ezeket a kiálló csonkokat kikerülni. mint a nyúl. nem lóg közvetlenül a lámpás közelében. lábaival eleresztette a fát.Pompás hely az őrszem részére. Még lenn sem volt a földön. A lecsüngő ágak félig eltakarnák. s így mindig érdemes megpróbálni. Az ágat azonban pompásan felhasználhatjuk.szólt le John. hogy ha valamit tartok a kezemben. igen. Ott mindenütt egy-egy éles kis szilánk meredt ki a törzsből.szólt rá öccsére Titty. mert a fa törzse egyre vékonyodott. Apránként ereszkedett le. . és húzd jó messze a fától.kiáltott fel hozzá Titty. . és feldobta magát. a kötél másik részével rögzítheted a lámpást.Vigyázz! . hogy támaszul szolgáljanak. 99 . Engedj még kötelet. matróz. amíg a lámpás körülbelül a fatörzs magasságának háromnegyed részét megtette az ágig. de mégsem elég erősek ahhoz. majd elengedte az ágat. amit akart. John kapitány a markába köpött. a köteg másik végét odadobta Tittynek. hogy ilyen magasra akasszuk a lámpát. és Titty egy-két yardnyival arrébb állt. hol a lábát használta. . Roger .Ne lépj a kötélre.Igen.Ne állj közvetlenül alattam . Aztán addig húzta felfelé. Roger már visszatért a lámpással. hogyan gyújtod meg és húzod fel ismét és erősíted oda. Nem is volt olyan nehéz. John kapitány a kötél egyik végét a lámpás tetején csomóba kötötte. a végét. De John már elérte. Felhúzódzkodott. . No. Ahhoz elég erősek voltak. hogy a lábainak kellemetlenkedjenek. ahol valamikor réges-régen ágak álltak ki.Engedd ki a kötelet. A többi már könnyű volt. nehogy a fatörzs közelében Johnnak útjában legyen. erősen körülfogta velük a törzset. Minél magasabbra kúszott. de mindig azt hiszi az ember. A kötélcsomó ott hevert a földön. ha a kötelet ehhez a bokorhoz kötjük. kirúgott. és egyre kisebb lett. Végre elérkezett a nagy ághoz. és vigyázz.Most . s így egyre szorosabban tudta átkulcsolni a lábával. egy pillanatra megpihent. Titty! Még több és több kötelet húzott fel magához. Roger szaladt. és egyik lábát keresztülvetette az ágon. Kár. Lássuk csak.A baj csak az. nem tudok felkapaszkodni. rándítás és már lovagolt is. Nesze egy doboz gyufa. Jobb lesz lejjebb.Kapaszkodj bele mind a két végébe .. kioldotta. De semmi értelme. Aztán mindkét lábát átcsapva az ágon és lejjebb ereszkedve. Amikor a feje egy vonalba került vele. Titty elcipelte a kötél mindkét végét a megfigyelőállomás szélére. és nem lesz tűzveszélyes. és összedörzsölte a tenyerét. . most te leszel a világítótorony őre. . hogy nem jöttem fel előbb.szólt le John kapitány -. Titty megfogta. . de nem olyan könnyű áthúzni rajtuk a lábait. Aztán nekirugaszkodott. ahányszor csak feljebb akart kerülni a kezével. be ne akadjon semmibe. annál könnyebben ment a dolog. míg lejövök.

.Jobban nem is lehetne.szólt Susan kormányos -. Odafektetem a hajó fenekébe. .Itt van a helye? .Két nyakkendőt is? .Mindenből. Hideg lesz az éjszaka. úgyhogy a lámpás egyenesen függött. köpenyembe burkolózva. a megfigyelőállomás szélén egy kis bokorhoz kötözte. mielőtt közel járnánk az öbölhöz. A kötél könnyen csúszott az ágon.Jobb lesz. 100 . melyet keresztülvezettek az ágon. Semmi értelme. A másik részét. hogy mi vagyunk és nem az ellenség. hogy az Északi-sarkra indulsz. két alsónadrágot. és ismét felfelé vonta. Aztán kinyitotta a lámpást. egy lábbal feljebb. . két nadrágot és két pár harisnyát. hogy felállítsák az árbocot.tette hozzá.Roger . Különben is szükséged lehet rájuk a táborban.Persze! Kérlek. menj be a sátorba. Jobb.Igen. és előkészítsék a vitorlákat. De azért rögtön indulunk! Visszasiettek a táborba. .Titty megfogta mindkét kötelet. meggyújtotta. siessetek. hogy meg tudod mindezt csinálni egyedül? . amely a lámpás aljához volt erősítve. A tartalék kötél ott fekszik a földön a fa és a bokor között. igen. Talán már tovasurrantak a szigetek közt.Nem fogok aludni. uram. Amikor a kekszesdobozt betolta az ülés alá. és végy fel mindenből kettőt.mondta John kapitány elégedetten. a tűzre. a fatörzs köré kötötte.Így? Most jól van? . . . a másikkal lehúzta a lámpást. Vigyázz csak.Pompás! . mint a szénégetők. ha meg se gyújtod. Titty! Biztos. Na. hogy nincs süllyeszthető tőkénk. . kérlek.Nem lesz ahhoz idejük. Aztán ügyelj. úgyhogy jól kiesett az útból. uram . amíg le nem adjuk a bagolyhuhogást. Titty a kötélnek azt a részét. Hagyok egy kis üveggel a matróznak is. Majd főz magának teát. ha sietsz .Nincs vesztegetni való időnk.Most ereszd le és oltsd el. takard be földdel. hogy a kikötő gyertyafényű lámpásait is meggyújtsad. . . Őrködni fogok a tábortűznél. azonnal gyújts lámpát a világítótoronyban. az egyiket továbbengedte. mint a Fruskáknak. . Mihelyt sötétedni kezd. ne hagyd kialudni . Gondold azt. így szólt: . .Nem. Akkor tudhatod. .Ha lefekszel aludni. ellenszelük van.Jó.Arra nincs is szükség. Két mellényt. hogy erősíted oda. Indulj! De minden egyébből kettőt vegyél fel. .jelentette a kormányos. . és húzd fel.Rendben van.Viszünk magunkkal egy nagy üveg tejet.Nem húzhatok fel két pár cipőt! . . most lássuk. két inget. .Mindenből? .Az élelmiszeradagok elkészültek. Susan leszállította a partra az élelmet.nógatta a kapitány. hogy hidegen tartsuk. Ezzel elindult a matróz kíséretében.

. Titty? Ha sötét lesz. . . a sziget már nem fogta fel előlük a szelet.Ide figyelj. a nagyot meg a kicsit. .visszhangzott a Fecskéről. Itt van a messzelátó is. és lement a táborhoz. A te üvegedet beteszem ide a vízbe. mint hogy együtt üldögéljen a csónak farában. . A matróz szemmel tartotta őket a messzelátójával. nem feledkezel meg a fényjelekről. és egy perccel később már a vitorlával foglalatoskodott. Örök hűség a Fecskéhez! John már felvonta és megerősítette a vitorlát. . Ilyen kedvező szélben nem volt egyéb dolga a Fecske személyzetének.No. Lehozta mind a két üveget..Sose törődj vele.Az iránytű nálam van. Ne felejtsd el.kiáltott utánuk Titty.Együtt van minden? . Kint voltak a nyílt vízen. 101 . hol van.Az enyém a zsebemben van. és pokrócokkal megrakodva tért vissza. A kapitány egyik térdét nekifeszítette. igen. A kapitány eltolta a Fecskét. Világítótorony. most elég melegen vagy öltözve! Biztonság kedvéért viszünk magunkkal egypár pokrócot is. hogy hűvösön legyen. s a kis barna vitorlás hajó sebesen siklott tova az égő napsütésben. ha szükséged lesz rá. Elkapta őket a szél.Hurrá! . mihelyt bagolyhuhogást hallasz.Az enyém is itt van. Átnyújtotta neki a messzelátót. Akkor egyszeriben átváltozott Robinson Crusoe-vá. . . Még egy utolsó szemlét tartott hajóján. Ott van az alsó ingem zsebében. ugye. . akár egy futball-labda.Igen. . majd kiszedjük. Olyan gömbölyű volt. igen. és a fényjelek.Hurrá! Hurrá! . és a süllyeszthető tőke nagyon sok helyet foglal el. és hátramentek a hajó farába. igazad van. hogy átvegye az uralmat a sziget fölött.kérdezte John kapitány. ami most már világítótorony volt. minden azon fordul meg.Ugye. . Még egyszer utoljára felszaladt a sátrakhoz.A süllyeszthető tőke nagyon hasznos. és karjai kétoldalt mereven elálltak a törzsétől. mihelyt besötétedik. de a Fecske jól fut anélkül is. A kapitány és a matróz elnevették magukat. Susan visszament a tejért.világosította fel a kapitány -.és a kormányos és a hajósinas bemásztak a Fecskébe. Nálatok vannak a zseblámpák? Az enyém itt van. .Nem inkább nálam kellene hagyni a messzelátót. ha az ember szél ellen vitorlázik szűk helyen . Titty matróz. de a kormányos bírálgatva mérte végig. A kormányos kormányzott. és az már siklott is a vízen. és odaállt a fa alá. Mindenki a fedélzetre! . az őrszemnél? John egy percre elgondolkozott. Ebben a percben gurult le a hajósinas a partra. amíg csak a barna vitorla el nem tűnt a Darien-szirtfok mögött. .Igazad van. felrohanva a megfigyelőállomásra. de nem tudok hozzáférni. uram.

Most lett csak igazi ösvény. ha az ember egyedül van. de a matracok itt maradtak. Valahogy mindenre több idő jut. Nem tudják. Lefeküdt a két matracra. hogy mind a mai napig senki se gondolt rá. de ma Titty matróz felugrott a helyéről. senki sem mosogat. amit nem ő csinál. Közönséges hétköznapokon senkit sem izgattak a gőzösök. és csakis az övé. Ezzel a sátor azonnal az övé lett. és várja. persze egyelőre még nem találtam meg. Senki sem csinál semmit a szigeten. „Igazán. és letakarta a kettőt a pokróccal. hogy jelezze: ott van. időnként enyhe szél zizegtette a fák lombját. hogy vigyázzon mindkettőjükre. A kikötőhöz vezető ösvény egyre jobban kitaposott úttá vált. kezdte lefaragni a gallyakat. Semmi sem történhet itt. A matróz fogta Susan matracát. Nem használ semmi. hogy rajta kívül egy lélek sincs a szigeten. A hajó utasai talán a szigetet nézik.ROBINSON CRUSOE ÉS PÉNTEK Titty körülnézett a táborban. hogy nincsenek kecskéim. hogy nincs rajta senki. Susan nincs itt. ha egy teljesen elhagyatott sziget korlátlan ura lehet? Éppen ez a dolog rontotta el annak idején Robinson Crusoe-t. míg megtisztította az utat le egészen a kikötőig. sok-sok ember volt a fedélzetén. ha minél több sátor van a táborban. Titty tekintetével kísérte a sziget nyugati partjának fái között. De ugyan ki lobogtatna zászlót. csak egy matróz. ez a sátor két személyre szól. ha majd eljön az ideje. de itt lesz előre elkészítve.mondta Titty. kiszaladt a sátorból a napfénybe. Így hát mégis úgy döntött. A végén mégis hazatért hazájába. hogy valami nincs rendben. Most már igazán úgy érezte. Két sátor állt ott. De sehol emberi hang. hisz nem lobogtat feléjük zászlót. rátette a magáéra. Még a méhek zümmögése ott a fűben is azt az érzést keltette benne. inkább egy időre nem lesz hajótörött tengerész. „Ez itt Péntek sátra. legfeljebb ha Rogert. és egyszerre csak az az érzése támadt. A kecskék már rég lerágták volna az ágakat. amikor rohanni akar. Keményen dolgozott. Susan ugyan magával vitte a pokrócokat.” Elővette a zsebkését. Persze. Aztán végigfutott rajta a táborig. hogy megtisztítsa. hanem egy felfedező expedíció táborának őrszeme. miután az expedíció többi tagja elvitorlázott a veszélyes vállalkozásra. aki huszonöt év előtt ott hajótörést szenvedett. A madárkák nemigen énekeltek. A víz hullámai csapdosták a nyugati partot. Könnyű lesz a kormányos matracát visszatenni a helyére. Egy pillanatig arra gondolt. mintha ő lenne az egyedüli emberi lény az egész világon. Ez még most is nagyon susanos sátor volt. hogy nem bontja le a kapitány sátrát. amelyet ő lakott a kormányossal. hogy megmentsék. csak egy bíbic füttyentett egyet-egyet valahol a bokorban.” Aztán bement a sátorba. s az egyik hajós ott állt a kormánykerék mellett. s nem egy magányos hajótörött tengerész tanyája. A gőzös ott haladt a nyugati part fái között. hogy egyedül van. a nap keresztülsütött a sátor fehér kanavászán. John nincs a megfigyelőállomáson. Gőzös kerekei csapkodták a tó vizét. Furcsa. Az ajtónyíláson keresztül szemmel tartotta a pislákoló tűz felfelé tekergő füstoszlopát. Senki sem csörömpöl edénnyel. . A gőzös tovasiklott a tavon. amelyek beleakaszkodnak az ember hajába.Csak az a kár. hogy lebontja a kapitány sátrát. Figyelt. 102 . majd megint vissza a kikötőbe. hogy megmentsék. hogy az egész tábor felett átvegye az őrséget. Márpedig egy hajótörött tengerésznek egy elhagyott szigeten nincs egynél többre szüksége. Olyan érzése volt. mintha már hosszú évek óta élnék itt magamban . ha majd eljön annak is az ideje. Nem kellett volna véget érnie a szigeten való számkivetésének. aztán meggondolta. Erre az időre jobb.

s ott láthatta a tó fenekén. hogy eljussanak a folyó bejáratához. akárcsak a levegőben. barna a háta. Egyszerre csak felvillant Titty agyában. mert gyorsan elrepült a víz felett a sziklák mögé. lesve a szürkületet.tűnődött Titty. hogy elhagyta a vizet. hogy itthon marad. Épp hogy a szárnyai gyorsabban mozogtak a levegőben. amikor az meghajlik előtte. . Rövid farkú. és összevissza gabalyodik az indákkal. De nem jött. Talán éppen most kutatják át a Riói-szigeteket. Nagyon nehéz nem bólintani egy búvár felé. mikor a búvár újra ráereszkedett a vízre. Egy pillanat múlva már tudta is. nem úgy bukott fel. Valami történt. elvesztették a háborút. bólogatott. ez nem tetszett a búvárnak. mint a kormorán. mintha különbséget se tenne. De úgy látszik. repdesve a szárnyaival. Lehúzta a cipőjét. és a karikával a tetején majd csak eléri a szeget. Egy pillanatra azt kívánta Titty. ahol lakik. hogy megmondják a kalózoknak. magukkal hoznák Nancyt és Peggyt. Kis csapás az. Mintha egy őserdőn kellene magának utat törni.Ez a legügyesebb madár. Neki tulajdonképpen most az őrhelyén kellene állnia a messzelátóval és nem itt heverészni. „Well. Nem bukott le. hanem csak úgy beesett. A bozót itt nagyon sűrű. Nem volt már többé egyedül a szigeten. Egy-két másodperccel később újra felröppent. zömök kis madár. kigázolt a partra. csak éppen beugrik a mély vízbe az uszodában. amelyet ő tisztított meg az ágaktól. amit az a nagy szikla védett. Lefeküdt a tetejébe. s ott hirtelen megállt. amelyen Titty feküdt. amelyet valaha is láttam. Talán visszament abba a zugba. és kétszer-háromszor meghajolt előtte. miféle 103 . Ez aztán jó lecke volna azoknak a kalózoknak! Másnap felvitorláznának a Fecskével az Amazonon. és a legudvariasabb. mialatt ő a gőzöst és a jó modorú búvárt figyelte. amelyet csak néha használtak a rejtett kikötő és a nyílt kikötőpart között. és gyújtogatja a világítótorony lámpását meg a fényjeleket. De most nem ment azon az ösvényen. mintha meg akarna hajolni előtte. egyszerre csak bent termett a vízben. s még több idő eltelik a Fecske tengerészeinek visszaérkeztéig. vagy egy gyors pukedlit vágna. hogy még nagyon soká lesz este. Majd felemeli a lámpást a fenekénél fogva. Billegett. Lenézett. Aztán arra gondolt. ha egy búvár az ember felé bólint. ráereszkedett a sziklára. Közel a kikötőparthoz lyukadt ki. És ha ő nem ezt választja. hogy megpihenjen a felszínen. hogy ő is meghajoljon a búvár előtt. Ismét felvetette magát a kőről. és átgázolt a kikötő egyik oldalán meredő szikláig. hogy neki kell a szigetet mindenféle támadás ellen megvédeni. Igaz. bár ő is ott lehetne a Fecskén. nem lehet minden együtt. sose láttam még ilyen jó modorú madarat . ha magukkal hozzák a Fruskát zsákmány gyanánt. Inkább a másik ösvényt választja. mint egy kacsa. és felhúzta a cipőjét. sohasem lehetett volna a sziget korlátlan ura. és most a levegőbe ért. Lemászott hát a szikláról. hanem egyszerűen továbbrepült. bólogatott. bepottyantotta testét a vízbe. mint az ökörszem. mint aki nem tud fejest ugrani. S akkor meglátott egy búvármadarat. mint alázatos és tisztelettudó foglyokat a Vadmacska szigetre. Titty ismét Robinson Crusoe lett az ő elhagyott szigetén. és lenézett a tó lábához.gondolta Titty magában.A kikötőben felágaskodott a szeghez a villa alakú fán: vajon eléri-e majd a lámpással? Nem érte el egészen. most egész sima vízbe potyogott be. De megéri. Ott álldogált a kiálló kövön alig tizenkét lábnyira tőle. De sebaj. és ismét billegett. Micsoda jó modor! . és széles fehér a melle. mintha csak azt mondaná: köszönöm a tapsot. Egy evezős csónak feküdt a parton. Mikor felbukkant. Titty sokáig várt. Bárcsak megismételné!” Könyökére támaszkodott. hátha visszajön. hogy bajosan lehet ösvénynek nevezni. A búvármadár lábait előrenyújtva. Ugyan milyen lehet a folyó? No de sebaj.

Rajtam kívül nincs itt emberfia… most természetesen te. de az már nagyon megpuhult. Ez a Holly Howe-i csónak. és teát főzzön számodra? Nem maradhatok soká. Ha ezt tudom. No.Nem hinném. egész bátran lehetek Robinson Crusoe.Hát akkor igazi Robinson Crusoe vagy és én igazi Péntek. jó nagy lábnyomot hagyok a parton.tört ki Titty boldogan. még ha a világ legjobb bennszülöttje is. amelyet bennszülött szemnek nem szabad megpillantania? .Nem.üdvözölte anyu. de amíg meg nem érkeznek. hogy elfogyaszd. miféle porciót hagytak itt neked. Akadt néhány szem krumpli meg só is.Halló. ő a legjobb anya a világon. . Megszaglászta. Robinson Crusoe! . Péntek! . visszatérnek nemsokára. Titty kihozta a sátorból az elemózsiáját. jelen pillanatban nem tartózkodik a szigeten. Akarod. és ott találta anyut. hogy Péntek egypár hasáb fát vessen a tűzre. . De talán visszatérnek. egy expedíciót indítottak a terep felkutatására. Robinson Crusoe porciójába egy csipetnyi tea is be volt csavarva. aki éppen az üres sátrakba kukkantott be. hogy különben is meg kellene már enni és holnap frisset hozni Dicksonné farmjáról.Legfőbb ideje. Robinson Crusoe és Péntek megcsókolták egymást. . s azt mondta. Timbuktu kismiska ahhoz az úthoz képest. . áthajóztak a Csendes-óceánon. barna kenyeret. hogy tisztában van ezekkel a dolgokkal.Ugye. Péntek nem sokat tartott felőle.Rendben van. Ennél többet nemigen mondhatott. néhány kekszet és egy vastag szelet tésztát. akkor hát nem tudok semmiről.Tulajdonképpen rám van bízva a sziget őrizete.Van vajad meg krumplid? Mit szólnál egy kis húspogácsához? Péntek kutatni kezdett az élelmiszerdobozok között. . De mit csinálsz te itt egyedül? . mindenesetre nem árt. amit meg kell tenniük. 104 .Well. Hadd lássam. . mintha azt játszanák. hogy ilyen hamar viszontlátsz tegnap után? Csak azért jöttem. . talált is egy kevés vajat.csónak. Péntek egyben lehet anyu is.Pénteknek ne legyen tudomása mindenről. Felfutott a táborhoz. ha egy kis teát főzök.Persze. azért egy étkezésre futja.Nincs semmi baj. Hagytak neked valami ennivalót? . hogy közöljek valamit Johnnal.Biztosan a Blackett gyerekekkel akarnak találkozni.Halló. mielőtt távozom. Vajon ő és a legénység többi része ott vannak a titkos kikötőben. mint a többi bennszülött. mégiscsak egy bennszülött. Kétségtelen. . . De hol vannak a többiek? . nem gondoltad. egy nagy adag konzervhúst. Egy dohányosdobozban cukrot is találtak.Itt van a porcióm a sátorban. hogy ők Titty meg anyu. . mindig lehetett rá számítani. Egészen más. . .

neki most haza kell mennie. amelyek a föld porában rejtőznek. hogy nem találkoztam Johnnal. megolvasztotta. és reggel átszaladsz Dicksonékhoz. Hogy anyu menni készült. vissza kell mennem Vicky babához. Aztán anyu mesélt a nagy szárazságról a juhtenyésztő telepen. Robinson Crusoe elkészítette a teát. Turner mondott neki. Meghámozott néhány szem krumplit. hogy ő Péntek. amikor nem volt egy csepp eső se és egy csepp víz se a kutakban. hogy itt maradsz egyedül? Nem szeretnél velem jönni Holly Howe-ba? Figyelhetnéd őket. Blackettnek.Nos. A húskonzervet apró darabkákra vágta. fröcsköltek szerteszét. amikor arra elhajóznak. Péntek. elmondja neki. Aztán eszébe jutottak a fényjelek és a világítótorony. amelyek kicsinyeikkel a zsebükben szaladgálnak. hol maradnak ilyen soká. Aztán Péntek elfelejtette. De Péntek egyszerre csak felugrott. hogy megitassák. Nem jó a bennszülötteket belekeverni a dolgokba. 105 . és csatlakozol a többiekhez. és tűnt le a víz alá. amelyeket az édesapja fogott a bozótban. láttam. és a kengurukról. hogy egyszer majd felfalták a vademberek. és hogy ő van megbízva a tábor őrizetével. amit az a Mr. Az idő gyorsan múlt. és megint Tittyvé változott. hogy eljöttél látogatóba hozzám. hogyan hajbókolt előtte. ha írnék Mrs. mesélnél nekem valamit elmúlt életedről. amikor a tejért mennek. Itt vannak ezek a Fruska-kalózok. és a kígyókról. . és összekeverte a megvagdalt hússal. hogy mihelyt John visszatér. Aztán mesélt anyunak a búvármadárról. s egy fél tucat lapos. . akikre tekintettel kell lenni. Aztán bedobott egy kevéske vajat a rántottasütőbe. és az oposszumokról. és mérföldekre kellett terelni a nyájakat. sokkal gyorsabban. Egy pillanatig Titty úgy érezte. Itt Robinson Crusoe megfeledkezett arról. A pompás ebéd elfogyasztása után Robinson Crusoe azt mondta: . hogy szívesen menne.Nem értem. amikor a krumpli már megpuhult. Titty nem volt bizonyos a dologban. kivette a vízből. amelyet ő is látott a szénégetők kunyhójában egy szivarosdobozban. és átkiálthatnál nekik. amelyek oly nagy tojásokat tojnak. amit anyu üzent. hogy bántotta. hogy John sose nyúlt a hajójához. és aztán a kis barnamedvékről.Péntek néhány száraz gallyal felszította a tüzet.Nem maradhatok tovább. ha mézbe mártotta. Sajnálom. és megint anyu lett. és csak úgy menekült meg. . és kisütötte a húspogácsákat. hogy szívesen venné-e. mesélt a kígyóról. és feltette főni egy lábosban a tűzhely szélére. hogy az utolsó pillanatban kiugrott a fazékból. hogy csak úgy sisteregtek. Aztán. Azért azt felelte. Hagyhatunk itt egy cédulát Johnnak. és hogy ezrek meg ezrek pusztultak így el a juhokból. Aztán mesélt a pónijáról. És meg akartam kérdezni. a sziget egyszerre a világ legelhagyatottabb szigete lett. de rögtön bevajaztam a sebeket.Csúnyán.Nem forráztad le magad? . mint egy gyerekfej. hogy mondja meg a fivérének. mielőtt még erre a szigetre vetődtél? Péntek tüstént nekilátott a mesének. hogy ő Robinson Crusoe. megtörte. Hamarosan erős lángok nyaldosták a nagy teásüstöt. és ott töltöd az éjszakát. amelyek egy rúgással meg tudnak ölni egy embert. és az emukról. Rendben van az. kerek pogácsát formált a húsból és krumpliból. ahol legjobban fájt. egész kislány korában. és mesélt saját gyerekkoráról. mint mikor Robinson Crusoe egyedül tartózkodott a szigeten. ott messze Ausztráliában egy juhtenyésztő telepen. és hogyan nyalták le az ujjait.

köszönöm. Titty nem válaszolt. Anyu beszállt a csónakba. .Nem. csak az ég áldjon! . a matróz.kiáltott át hozzá.hárította el Titty határozottan. Most próbáld ki a másik szemedet. Titty meg törülgetett. hogy rendben van minden. akinek az a megbízatása. megtörölte vele először a messzelátó üvegét.Nem hinném. úgyhogy féloldalát érte a tűz. . De ne várj túl soká rájuk az uzsonnával. aztán a saját szemét. tetszett a szigetem.mondta anyu. Anyu abbahagyta az evezést.Jobb lenne.Nagyon . Titty felszaladt a megfigyelőállomásra.Mulya . .kiáltotta vissza -. remélem. a bögréket és a tányérokat. Anyu fogta a rántottasütőt.Anyu! . hogy ő nemcsak Robinson Crusoe. Robinson Crusoe! .. 106 . Péntek! Finom volt. ha úgy érzed. és eltolta magát az evezővel. Anyu éppen akkor evezett el alatta. A sziget egyszerre nagyon-nagyon elhagyatottnak tűnt neki. a tábor majd vigyáz magára. .Az ég áldjon! . . hogy olyan hamarosan visszatérnének. inkább itt maradok. Egyszerre csak azt látta. Pislogott. és elmosogatott. hogy az éj beálltával felhúzza a lámpást arra a nagy fára ott a háta mögött. Anyu ránézett Tittyre.kiáltotta. .Ég áldjon. hogy nem látja többé. és aztán hogy meggyújtsa a fényjelzőket. hogy behurcolhassák zsákmányukat a kikötőbe. hogy Blackették meghívják őket teára. .Neem. De ebben a pillanatban eszébe jutott Tittynek. levitte a partra. hogy a többiek visszatalálhassanak a szigetre a koromsötét éjszakában. dehogy .Velem akarsz jönni? .Ég áldjon. a lábast. hogy felvétesse magát az arra haladó hajóval. . Megtöltötte a teásüstöt. Aztán visszavitte a táborba.mondta magának -. hogy integessen. ha velem jönnél. és ráállította a tűzhely egyik kövére. Lehet.Nem.Itt majd megmelegszik.Titty hasra feküdt a megfigyelőállomáson. de egyben Titty is. és követte anyut a messzelátón keresztül. Titty megváltoztatta a szándékát. . kihúzta a zsebkendőjét. akinek joga volt ahhoz. és egykettőre felforr.Hát jól van. és elevezett. hogy meglátogattál. . ha teára szomjasan visszaérkeznek. . . és szép rendesen visszarakta a helyükre.kiáltott vissza anyu.Az ég áldjon! . köszönöm . ez az erős nézéstől van.

míg besötétedik.Ezt Roger mondta. Visszajövet kiszálltak néhány szigeten. Így hát John kapitánynak vérontás nélkül sikerült elnyomni a lázadást. ha a tónak ezen az oldalán haladunk. hogy kalózai megint egyszer elfoglalják a szigetet.Menjünk haza! . Különben is hátrahagyták Tittyt. Egy pillanatig úgy rémlett John kapitánynak. Fürödtek. akik ujjukkal egy táblára mutattak. miért ne. Az nem lehet. és felevezünk. amelynek közelében horgonyoztak. ha szorosan a part mellett haladunk. nagyon későre érünk be a folyóba. hogy nem vesznek bennünket észre. hogy fényjelekkel segítse he őket az öbölbe.jól tudták . nem ugyan főzés céljából. Onnan jól szemmel tarthatták a tó északi részét.Gyerünk . Meggyőződtek róla. De John kapitány észre térítette őket. és így egyszerre három fogás ételt jelent. És ha nem kerekedik szél. mely mögött . és tilos a kikötés. a Riói-szigeteket tükörsima víz verte vissza. amiben mandula és mazsola is van csokoládén kívül.az Amazon és a Fruska kalózainak az erődje volt. és kijelentették. hogy bárki is megláthatta volna őket. De a délután nagyon hosszúra nyúlt. Reggel kedvező széllel csak úgy röpült a Fecske a Vadmacska-szigettől le a Riói-öbölbe. csak egy közönséges kiruccanás. s várták. hogy élelmiszerkészletüket kiegészítsék. . és hatalmukba keríthetik a hajót. A délutáni és kora esti várakozás hosszú és fárasztó volt.Halászoknak fognak gondolni . mintha a fűben a szirtfok tetején az egyik Fruska lapulna meg. De messzelátó nélkül nem győződhetett meg róla. Fényes nappal semmiképpen sem tudják bevenni a Fruskát. tüzet raktak a parton. Legjobb lesz. Vettek olyan csokoládét. Nagyon hosszúra nyúlt a várakozás a szigetek között. nem láthatnak meg. amelyet elnézhetett az ember. hogy itt van az árboc. hogy még az este bevitorlázhatnak a folyóba. Fogadni mernék. hanem csak azért. és Susan azt felelte. és kellemetlen találkozásuk volt egy s más bennszülöttel. hogy a Fruska még mindig az Amazon folyón vesztegel.mondta John kapitány. Riótól északra az egyik kis sziget közelében vetettek horgonyt. . . De azt is leszedhetjük. . mire újra felkel a szél. anélkül. A kapitány azzal jutalmazta a legénységet. A szél elállt. ahogy azt már az ember a könyvekben olvassa.mondta John. az esthomály beállta utáni támadásra készültek. ha átcsúszunk a nyugati parthoz. Ha a terv beválik. hogy engedélyt adott a partraszállásra. Még ha figyelnek is bennünket. Susan egyetértett vele. Roger úszást ajánlott helyette. Kikötöttek azon a kis szigeten. Egész nap le nem vették szemüket a szigetről. Egyetlen vitorlást sem láttak.vélte Susan. A haditerv szerint egy. hogy végre újra mozgásban vannak. Akadt ugyan bennszülött motoros és gőzös és evezős szkiff bőven. hogy nem rejtőzik ott a Fruska. mindnyájan örültek. lesve az alkalomra. és nem láthatunk már semmit. Elfogyasztották a porció felét. Utána John kapitány beküldte a kormányost és a hajósinast Rióba. és aztán az egész felfedező útból és hadműveletből ne legyen semmi egyéb. Meggyőződtek róla. hogy hátrahagyják a matrózt.Egész besötétedhet. remény van arra. Juh is lehetett.Igaz. csak itt-ott 107 . a matrózt a Vadmacska-szigeten. és egyszer majdhogy kitört a lázadás a legénység soraiban. hogy a sziget magántulajdon. mert partraszállást egy szigeten tűzrakás nélkül el se képzelhet az ember. . . Különben is védve vagyunk egész úton. mert hisz nem is vittek magukkal teafőzőt.AZ AMAZON FOLYAM A nap lebukott a nyugati part dombjai mögött. Ide-oda cikáztak a szigetek között.Ez nincs rendben .

és szép csendesen lefektette. hogy nem lesz elég világos.adja ki a parancsot a legénységnek. John az útikönyv térképének tanulmányozásába merült. . Ami ezzel a széllel sikerül is. . .Egész testemmel húzok. főképpen ha a part közelében maradunk. hogy túl hamar besötétedik. 108 . a szél a nappal együtt elpihent. . A szélben volt egy kis nyugati hajlandóság. mert túl világos volt.vezényelt John kapitány.kérdezte Roger.Akkor már nem lesz sietős az utunk. hogy vonja be az evezőt a fedélzetre. . Roger. és a vitorlarúd kicsapott.Kifulladsz. hogy a napocska minél hamarább nyugovóra térjen. Egyszerre mindenki talpon volt a Fecskén.Másképp állna az eset.Hagyd abba . kormányos úr . Egyre jobban sötétedett. .Jobb lesz. húzd be az evezőket.állapította meg a hajósinas elégedetten. John. Először életükben kívánták mind a hárman.Tartsd az irányt.szólt rá a kormányos a hajósinasra -. . de egy leheletnyi szél már mindenkit mozgásba hoz.egy-egy nagy jachtot. . mint a szélvész . ha a Fecskének fehér vitorlája volna.Én… Dehogyis! Lassú csapásokkal eveztek át a nyugati partra. ne hajlítsd meg a karodat. mielőtt még odaérnénk. A kötelet odaerősítette a vitorlakarikához.Hazafelé ellenszelünk lesz. ha én evezek . Miután oly soká várakoztak. Ebben a percben felborzolódott a víz sima. Előbb az egyik. most mégis azon bukik meg a vállalkozás. felállította az árbocot. igen. csak túl sok rajtam a ruha. . Roger abbahagyta az evezést. . amilyen csendben csak tudta.Ahogy most van. és fröcsköl az evezőkkel. A szél erősödtével a hullámok egyre nőttek. Igen. . Néha megváltoztatja az irányát napnyugta után. ezüstzöld tükre. uram . . .Nem mintha fáradt volnék. Szélcsendes időben csak mennek a dolgok maguktól a vitorláson.felelt vissza a kormányos. Leszállt az esti szürkület. Susan kormányzott. . No.Túl nagy zajt üt.vélte a kapitány. ahogy most van! .Mi lesz a vitorlázással? .Hála istennek újra szelet kaptunk. A barna vitorlát nem veszik észre ebben a sötétben.Húzz a hátaddal. és felvonta a vitorlát. de ez még mindig déli szél.Úgy repül. Most már attól lehetett tartani. . most végre lenyugodott. Senki sem tudott gyorsan evezni a Fecskében. Leeresztették az árbocot. csak az evezőcsapás végén. . majd a másik evezőt húzta ki a villából.

Susan tovább evezett. már látom. Már rég harcba hívtak volna bennünket. . a bal oldalt kémlelje.Mi lesz az árboccal? .Ott van ni. John kormányzott. mindkét oldalán káka virított. A Fecske elhagyta a szirtet. már jóval későbbre jár az idő. 109 . . . amilyen csöndben csak tud. Loccsanás nélkül ereszkedtek be.Ez az .Túl korán se szeretnék odaérni..Itt valahol. Csak súgd halkan a kormányos fülébe. és az erődjükben dorbézolnak.súgta vissza a kormányos. sikerült túljárni az eszükön. hogy náluk fél nyolckor van vacsoraidő . Nagy loccsanás. . a kivilágított ablakok mögött. de mégis olyankor. Ez volt a nádas bejárata. fejét hátrafordítva. Bár a csillagok már fel-feltünedeztek. A Fecske gyorsan siklott tova a habok között. amíg csak a ház ablakaiból kiszűrődő fény tükrözését látta a vízben. . A magas nád egészen eltakarta őket. . nagy épület sötét körvonalai emelkedtek ki a szürkületből. nem üt-e zajt vele. Azt hiszem. Az Amazon folyamon hajóztak. Saját kezűleg eresztette le a vitorlát. Az evező nyomán meg se csobbant a víz. . Az öböl csúcsánál egy házikó ablakában fény pislákolt. Roger menjen előre az árbockosárba. amikor látni lehet valamit. Még Susanban sem bízott.mondta a kapitány. Nehogy elordítsd magad. . . A fény visszaverődött a vízen. A folyó jobb partján a nádas felett egy négyszögletes. nem láthatnak ide ki a sötétbe. A tó partján itt-ott egy-egy bennszülött házában fény pislákolt.kérdezte a kormányos.vezényelt a kapitány.súgta a kapitány. Egyszerre csak eltűnt előlük a fény.Ha figyelnek. A kormányos lassú. kérem. utána hangos háp-háp.Most. Ha benn vannak a házban. Szólj Rogernak. hogy ne nyikorogjanak. .Hát ez mi? . és mindjárt tudták. ha valamit megpillantasz. . a jobb parton kell lennie a csónakháznak .súgta John. Rövidesen odaért a szirtfok alá. ha észrevesznek.súgta vissza a kormányos.Ott . . amikor a kalózok már felhagynak az őrködéssel. és pontosan megmutatta. mely nagy sötét tömegével ott meredt előttük. A szikla mögött széles öböl torka tágult. emelkedtek ki a vízből. A folyó torkolatánál akarok lenni.Well.Hol? . A megfigyelő a fülébe súgta: . még mindig nem sötétedett be egészen. . Aztán megkente a villákat. még világoson. hol a folyó torkolata a nád között. Abba az irányba kormányzott. Ha nem. evezzen.Menjünk a bal part mellé. Ha megtaláljuk a csónakházat. A szigetek csúcsa fölött a Rióiöbölben nagy fénykéve. az árboc nem számít. minden rendben van.Egy kacsa . . kormányos úr .Peggy azt mondta.mutatta a hajósinas.súgta John -.Vitorlát bevonni! . hogy túl messzire elsodródtak.jegyezte meg Susan. amúgy is megismerik a hajót.A csónakház .hökkent meg Susan. egyenletes csapásokkal evezett.

.parancsolta a kormányos. . John kapitány egy percig gondolkozott. A hajót elrejtették valahol fent a folyóban. A Fecske síri csöndben siklott tova. Hol itt.súgta John kapitány.suttogta Susan. Ez alatt kék ceruzával a címzés: „A Fecskéknek. hol ott villant fel a kis elem fénye a csónakházban.Azt mondta Nancy kapitány.Vigyázz. Egy elefánt csontvázának is megfelelt volna. melynek ablakaiból világosság szűrődött. zene hangjait hozta a szél. A ház felől.Add ide! . a Fecske odasiklott a falhoz. besiklott a nagy. nyugodtan. Kint valósággal nappali világosság volt a csónakház koromsötétsége után.Előre mondták.Mindenki lassít . sötét csónakházba. . A kapitány és a kormányos megvizsgálták a borítékot a lámpafénynél. Befér az árboc a gerenda alatt? Pszt. és belekapaszkodott a motoros sáncába. Roger megragadta a borítékot. . John ellökte magát a motorostól. Egy papírlap volt benne. . . hogy nem szálltak tengerre. . John kapitány a Fecske farában állt.Ott van az evezős csónak .” John feltépte a borítékot.Egy nagy csónak van bent .Hát ez megvolna . vakító fehérre mázolt hatalmas koponya és két csont függött. A nagy. A házból úgysem láthatják a fényt. megnyomta a gombot. hogy van ott egy csónak. . miután Susan bevonta az evezőket. 110 .súgta. azon kék ceruzával halálfej és csontok. hogy a csónakház homlokzatán lóg egy halálfej és két keresztbe fektetett lábszárcsont . . Régi kalóztrükk. A dolog rém egyszerű.. . Tudjuk. Kihúzta a zsebéből a zseblámpáját.mondta. hisz egész nap lestük őket. A bennszülöttek motorosa.Fogd be a papuládat! Maradj csendben . John arrafelé kormányzott.jelentette a hajósinas. hogy itt szokott kikötve lenni.Más csónak nincs is. Megvilágította az evezős csónakot és a nagy motorost és egy csónak üres helyét a túlsó oldalon. . Alatta pirossal hatalmas betűk: „Ha! Ha! Ha!” És alatta ugyancsak pirossal az aláírás: „A Fruska kalózai” és a két név: „Nancy Blackett kapitány” és „Peggy Blackett kormányos”. Világos. A csónakház falára nagy boríték volt szegezve: fehérlett a lámpafényben. nyitott csónakház homlokzatán.súgta John kapitány. csak csendben.Gyertek . látom! . magasan a bejárat fölött fából faragott. . és eloltotta a zseblámpáját.Csönd! . . Egy halálfej s két keresztbe fektetett lábszárcsont volt rárajzolva piros ceruzával. A Fruska sehol. és a hajósinas szófogadóan odaadta.Látom.kérdezte John kapitány.Pszt! A csónakház egy kis betorkolló öbölben állott.Belátsz? .sziszegte a kormányos. ne menj neki a motorosnak . Kievickéltek.súgta Roger.kiáltotta el magát Roger. A Fecske.

hápogott egy kacsa. felszerelem a vitorlát. különben észrevették volna a nád fölött. Susan. ahol Peggy Blackett a csónak farában padlizott. A csónak orra fölött Nancy Blackett kapitány feje. a kormányos belefeküdt az evezésbe. Rajta. te vadkecske. egy-két percig nagyokat húzott az evezőkkel.Nyeld le. Egy perccel később már elhagyták a folyó egyik kanyarulatát. Loccsanás a mély nádasból. hogy a Fecske ne fusson bele a nádba. siessünk! Még egypár loccsanás a nád között.mondta széles jókedvében. lásson neki az evezésnek! Még elég világos van. hogy rajtuk üthessünk. .Most már biztonságban vagyunk. Ne túlozz el mindent! Egy csónak orra tört utat magának a nádasban. Jól berántottuk őket a slamasztikába! 111 . Felvonta a vitorlát. hogy leeresszük. Kapaszkodj bele a fővitorlába. Lesett és fülelt. . Szerencsénk. míg egy hang szigorúan rá nem szólt: .Tiszta a levegő. örök hűség a Vadmacska-szigetnek és a Fruskának.Kormányos úr. Fölfelé mentek a folyón. Háp-háp . Nancy kapitány átvette az evezést. és ügyelt.. szívecskéim. te tengeri szakács fattyúja . és majd kipukkadt a megelégedettségtől. A Fruska suhant lefelé a vízen. ezzel egy kis előnyt nyertünk.Na most. és a Fecske gyorsan siklott felfelé a folyón. ha sietünk. John élesen kémlelt a sötétbe. . hogy gondoltam rá.

ha bejárja a szigetet. Átlapozta Robinson Crusoe-t. és hogy ő is hozott magával füzetet erre a célra. Kár. hogy John át akarta adni az üzenetet. hanem hogy birtokába vehesse hajójukat. de ez alkalommal olyan távolságban volt tőle. a sziget valóban tökéletes volna. hogyan repül a víz alatt. melyből megerősödve ébredtem fel. Tehát írni kezdett. s repül ki megint. A búvármadár túl a kikötőn újra rászállt egy sziklára. akárcsak a zöld papagáj. Viszont itt nem voltak vérengző vadállatok. hacsak nem történik valami. „Pihenésemet papagájomnak betanítására fordítottam. és hogy Flint kapitány olyan dühös volt. de minden lapot megnézett. hogy a madár nem rebbent el. hogy nem számlálta a napokat botba vésett rovásokkal. Azután eszébe jutottak a fecsegő szajkók. Leült a napsütésben a sátor bejárata elé. amelyek elrepültek a Fecskék feje fölött.” Ha volna egy papagája. és ismét hajbókolt neki. amely a lábnyomról szólt a homokban. hogy baráti látogatást tegyen a Fruskáknál. John kapitány viszont jelen pillanatban az Amazon folyamon hajózik. hogy valamiféle emberek be akarnak törni az Úszóházba.TITTY AZ ÉJI HOMÁLYBAN Ahogy anyu távozott. arról eszébe jutott az üzenet is. „Ezután felmásztam a fára. néhány fadarabot vetett a tűzre. Mindent rendben talált. A szajkók. hogy Robinson Crusoe hajónaplót vezetett. hogy éjjelre alkalmas helyet találjak. aki üzenetet akart küldeni Flint kapitánynak úgy. Egy bennszülött csónakot találtam a parton. hogy levelet ír a Fruskák édesanyjának. amit Pénteknek mondania kellett volna. vajon Robinson Crusoe hogy aludt a fán. Elhajózott a szárazföld felé. a tenger apadt. Emlékezett az üzenetre. Titty figyelte. hiszen már rengetegszer végigolvasta. 112 . ahol a bennszülött él…” Titty matróznak nem jutott több írnivaló az eszébe. figyeltem. hogy csak egy napról számolhatott be hajónaplójában. Délnyugati szél fújt. amikor meglátogatták a szénégetőket. mint ugrik be a vízbe. amit az apókák küldtek a Fruskáknak. Így hát az üzenet nem juthat el másnapig a Fruskákhoz. nem olvasta el újra. És most itt járt anyu. hogy oda se hallgatott. még ha vademberét is. aztán van-e olyan fa a szigeten. amely alkalmas a rajta való alvásra. ugyanezen a napon hajótörést szenvedtem ezen az elhagyatott szigeten. Majd eszébe jutott. „Húsz héttel ezelőtt.” Titty elgondolkozott. míg az végre értelmesen kiáltá e szót: Pol! Mert annak neveztem őt. mit a szigeten nem a magam szájából hallottam. Azután folytatta az őrjáratot. Alig helyezkedtem el. nem azért. Ahogy visszatért a táborba. de az nem tesz semmit. nem árt. Hajnalban köd. mély álom csukta le szempilláim. két-hármat billegve egy perc alatt. Ez volt az első szó. és eljutott ahhoz a részhez. Országában kenguruk vannak meg medvék. visszaidézték emlékezetébe Flint kapitányt. és az első oldalra nagy betűkkel ráírta: Hajónapló. Nem volt egyéb mondanivalója. és jobb lesz. Majd elolvasta azt a részt. azonkívül Johnt még hazugnak is nevezte. A neve Péntek. amely Flint kapitányra emlékeztette. ha Flint kapitány lakatot tesz az ajtóra. Öröm volt nekem magányos állapotomban emberi hangot hallani. Arról szólt. Egy ültő helyében behozta az elmulasztottakat. Titty úgy vélekedett. Aztán előre-hátra lapozgatott a könyvben. Péntek megfőzte ebédünket. Aztán eszébe jutott az is. hanem továbbra is ott álldogált a sziklán. amelyben Robinson a vadállatoktól való félelmében egy fa lombjai közt alszik. Találkoztam egy udvarias madárral. a bennszülött barátságos érzelmű volt. Titty matróz visszabólintott felé. Húspogácsa volt teával. Igaz. Rálapozott arra a részre. Fakéreg a csónakjában. és sok minden eszébe jutott.

hogy csak egy kurta darab gyertya van a lámpásban. hogy megtalálja a szeget. és megpróbált mellette olvasni. és ott ült résen a tűz mellett. nem kellett elhagyni a tábort.mondta hangosan. amiket úgy raktak egymásra. és ő már megint ott volt a megfigyelőállomáson. előtte kirakva zseblámpája és a lámpás. Aztán eszébe jutott. Öt percbe se tellett talán a főzés. rendesen ég-e a lámpás. Még inkább Titty matróznak. Tudta. Az idő mindamellett lassan cammogott. Így hát kicipelte a pokrócot a sátorból. Az utolsó bennszülött halász is elevezett már a félhomályban. ha a fény kialszik. hogy bizony nincs egyéb tennivaló. Mikor is hallotta azt a baglyot? Mióta alhatott? Vagy talán igazi bagoly volt. bőven szedtek két nap előtt. kormányosnak és hajósinasnak. felakasztotta a villa alakú fába bevert szögre. és várják.A pokolba is ezzel a Flint kapitánnyal! . és akkor nem hallja a huhogást. amire emlékezett. Az utolsó gőzös. Végre is belátta. A tavon sok hajó siklott. Így könnyebb lesz kinyitni. ami jelzi majd neki. hogy meggyőződjék. De aztán eldöntötte.. és árnyékot vet a könyv lapjaira. és megnézi. és felmászott a megfigyelőállomásra a messzelátóval. és arra szükség lesz a kikötőben. Elfújta. Még a teafőzés meg a keménytojós-főzés és e tápanyagok elfogyasztása és egy csomó kalács és narancsdzsem bekebelezése sem tellett annyi időbe se. elrakta a könyvet. a másikból köpenyt és papucsot csinált. Hát persze. Ettől egyszerre minden még sötétebb lett körülötte. De gyertyafényű lámpás mellett olvasni nem könnyű. nincs ott senki. Pompásan világított ott a feje fölött. elgondolkozva azon. Titty egy magányos szigeten a világítótorony őre. hogy meggyújtsa a fényjelzőket. aki olajat töltsön bele. hogy a sziget közepe felé mutassanak. amit Susan odakészített neki. hogy elalszik. Talán épp ebben a pillanatban ütnek rajta a Fruskán . Végtére is minek takarékoskodni a tűzifával. hogy kiúszik a tóba. Meggyújtotta a nagy lámpást. Arra gondolt. hogy a Fecskék visszaérkeztek. többször is megtapogatta. félt. Végre-végre lement a nap. evés és mosogatás a táborban. Koromsötétség volt. Bárcsak sikerülne a rajtaütés! Felélesztette a tüzet azokkal a fagallyakkal. felhúzta a fára. mint a messze Rióban időző kapitánynak. és befödte földdel. amire felakassza. Hisz elsodorhatja egy óceáni áramlat. amit álmában hallott? 113 . Egyszer-kétszer felrohant a megfigyelőállomásra. becsavarta magát az egyikbe. mert várják a sötétség leszálltát. Skatulya gyufa a zsebében. a világítótorony. Titty vette az egyik gyertyafényű lámpást. Hol van? A tűz piros parázzsá égett le. hogy a szél az arcába csap.villant fel benne. Meggyújtotta a másik lámpást. így hát megint csak kikaparta a tüzet. És hosszú bagolyhuhogás szeli át a levegőt: Tuhuuuu. Bizony nem volt könnyű nyugton maradni. meggyújtani és tapogatózni. nem mert az ágyra feküdni. vajon mi történik most a Fecskével. Mielőtt még egészen besötétedett. Tu-huuuu. ami felfellobog. érezte a takarón keresztül… Ez volt az utolsó dolog. mint máskor. A fénye átszűrődött a fák között. és akkor. mint várni és lesni a bagolyhuhogást. Az esthomály későre fog leszállni. Felült. hogy behajózhassanak az Amazon folyamba. és egy nagy hajó zátonyra futhatna a sötétben. ami mellett bevihetik a Fecskét és a Fruskát a kikötőbe. no meg a tűz miatt se. de háta mögött egy kis fénysáv hatolt át a fák lombjai között. Roger ágyba bújási idejének gőzöse is elhaladt már a sziget előtt. és megerősítette. hogy fest onnan a vízből. ha visszaérkeznek a Fecskék. Arra ébredt. Aztán visszatért a táborba. hogy világítótorony őre nem tehet ilyet. és a messzelátó megmutatta neki a Kormorán-sziget csupasz fáján gubbasztó kormoránokat. hogy csak jó sokára térnek vissza.

Susan és Roger itt vitorlázgatnak a két hajóval a sötétben. Bárcsak ébren maradt volna. és egy csónak nyikorogva megfordul. hogy mind a két keze szabad legyen. hogy anyu zseblámpákat ajándékozott nekik Vicky baba születésnapjára. és tovarepült a sötétben. Tu-huuuuu. Milyen jó. mint egy múmia. Ebben a percben valahol kint a sötét tavon. zsebre vágta a zseblámpát. John. Mire a Fecskék visszaérkeznek. Mi lett volna. Feltápászkodott és hallgatódzott. De még lámpával se volt könnyű. de már fel is lobbant egy gyufaszál a csónakban. . Peggy. mint a szélvész. a nyikorgás egész olyan volt. és bukdácsolva rohant le az ösvényen a kikötő felé. . mint mikor a Fecske vitorlarúdja átcsapódik. se Susané. Úgy evezhettek. A zseblámpája után tapogatódzott a földön. amikor egy hang ütötte meg a fülét. de még Rogeré se. a kikötőn túlról olyan neszt hallott. hogy hallottam. amikor leginkább ébren és résen kellett volna lennie. ha nélküle próbálnak befutni a kikötőbe. Titty lekuporodott a földre a szikla mögé. Igaz. és egy szempillantás alatt ő is kint termett a parton. De hátha már régóta várakoznak? Ő. Semmi nesz. A csónak már majdnem bent volt a kikötőben. hogy a Fruskák bevitorláztak a kikötőbe. és hajótörést szenvedtek volna a szirteken? Egyszerre csak egy nagy bagoly repült el közvetlen a feje felett. A hang azt mondta: „Pazar ötlet volt tőlük lámpásokat akasztani a jelzésekre. lámpással kezében. akkor mindjárt észreveszi. és csodálkoznak. Miért is aludt el? Igazi bagolyhuhogást hallott. hát nincsenek itt? 114 . ami felébresztette. és nem a Fecskék jelzését. mintha egy vitorlát eresztettek volna le a csónakba. Talán minden félelme felesleges volt. amint felfelé eveznek a folyón. hogy úgy begöngyölte magát pokróccal. a sziget már az ellenség hatalmában lesz.” Első percben Titty agyán átvillant. kapd a tuskóidat. Itt hagyták őt a sziget őrizetére. Éppen hangos isten hozzádot akart kiáltani a Fecske felé. Alig hat yardnyira tőle kaparta a kavics a csónak fenekét. és a Fecske még mindig távoli vizeken evez. de megfeledkezett róla. Biztos. John és Susan most már megláthatják a fényjeleket.Ördög és pokol! Hogy a csudába tudtak bennünket megelőzni? Egész biztos. hogy bagolyhuhogás volt. Megtalálta a villa alakú fát. hogy gyorsan elfújja a gyertyákat. Mégiscsak furcsa. És mégis. és ő úgy világított. elővette a gyufaskatulyát. Ott feküdt. mintha evező súrlódna egy csónak farában. a második is. Az első gyufaszál kialudt. hogy egy fordulónál se hallottuk őket. hogy meggyújtsa vele a lámpást. De a harmadik gyufa végre meggyulladt. hogy a gyertyák miért nincsenek meggyújtva. s gyújts egy kis világot.mondta Peggy. Sose hittem volna.Mi az. Meggyújtotta a zseblámpát. amint a tavon átcsap egy vitorlarúd. Titty. A másik lámpás meggyújtása már könnyebben ment.A gyufa átnedvesedett . . hogy evezővel ilyen gyorsan ideérnek. Felakasztotta a szegre a fehér kereszttel megjelölt fatönkön. Vitorlával nem értek volna ilyen gyorsan ide. azután újabb nyikorgás. a matróz és világítótorony-őr. és mellette a lámpás is. Well. Majd hallja. Megbocsátják-e ezt neki valaha is? Nancy Blackett már kint is termett a parton. Ez nem volt John hangja. De elkésett. Talán nem is bagolyjelet hallott az imént. hogy megtisztította az utat a kiálló gallyaktól.Próbált felugrani. tu-huuuu huhogta. Milyen jó. amikor felemelte. Gyere. hogy mi egész úton szél ellen küzdöttünk. elaludt éppen abban az időben.

” Továbbevezett. már vitte is a Fruskát kifelé a kikötőből a nagy sziklák mentén. ha horgonyt ereszt valami védettebb helyen. lábaival átfogta a süllyeszthető tőkét. Tudta. Meggyújtotta a zseblámpát. Hallgatódzott. nem hallott semmit. de azért tudott ezekkel is bánni. Ki tudja. Egyszerre csak az egyik lámpás gyertyája pislákolni kezdett és kialudt.Halló. míg nyílt vízre nem ért. hogy addig sose szabad leereszteni a vasmacskát. Ilyen tempóval nem evezhet egész éjszaka. Titty nem tudta. hogy a Fecske legénységének melyik tagja keríti hatalmába a Fruskát? Hisz itt van a Fruska védtelenül. Erősen húzott a karjával. ezért megfordította a hajót. időnként kimozdultak a vonalból. aztán visszakúsztak a táborba . hogy már órákkal ezelőtt hazaértek. A másik fényt szem elől vesztette. Csak éppen annyi időre gyújtotta meg. és elkezdett rendes módon evezni. Titty ráfeküdt az evezőkre. Sötét és szörnyű vereség. A Fruskák a tábor felé tartottak. és kalózhajójuk kényelmesen pihen az ő kikötőjükben. ezek a kalózok nem úsznak-e oda virradatkor. hogy a szél felfelé sodorja a tavon. 115 . Kemény munka volt. Újra nekilátott az evezésnek. Eszébe jutott John kapitány figyelmeztetése. hogy a szél mindig a jobb orcáját érje. közvetlenül a sziget mellett. Lehajolt. amíg az ember meg nem győződik. Majd megint feltűnt. Egyszerre csak felbukkant egy másik fény: a világítótorony lámpása. Tudta. De azért egész jól sikerült a dolog. de a Fruskák kikötöttek a Vadmacska-szigeten. Nem akart egészen közel a szigethez horgonyt vetni. A Fruska kalózai olyan közel haladtak el Titty mellett. a megfigyelőállomáson. el akarják velünk hitetni. ami itt történt. Egy lámpa pislákolt a fák között. Fecskék! Halló. hogy nem olvastam mellette többet. A lámpás még mindig égett a fa tetején. mitévő legyen. A Fruskák mentek vissza a kikötőbe. és farral előre kipadlizott a kalózhajóval a sziklák között. hogy szemével folyton a két fényjelet figyelte. Add ide a lámpást.. megérintheti őket. Titty reszketve kuporgott. Hallotta. A Fruskák visszafelé tartottak. Ahelyett. A Fecskék nem kerítették hatalmukba a Fruskát. „Az. Csak a világítótorony fénylett a koromsötét éjszakában. A kötél oda volt erősítve a karikához. amelyik velem volt a táborban. Addigra már a Fecskék is visszaérkeznek. Bár a süllyeszthető tőke ládája. Többé semmi nesz. hogy megkeresse az evezőket. és úgy padlizott. Bárcsak ne gyújtotta volna meg azokat a lámpásokat! Akkor hajnalig nem tudnak behajózni. nem látok a lámpás nélkül. hogy a szél visszasodorja majd a sziget felé. figyelve arra. Ebben a pillanatban Tittynek mentő ötlete támadt. John kapitány! A hangok közeledtek. Legjobb lesz. minden balul ütött ki. előrecsúszott a csónakban. A sziget másik oldala biztonságosabb volt. hogy a kötél másik vége meg van-e erősítve. A Fruska farában állt. A Fecske evezői ugyan mások. A sziget másik végéből felharsant a Fruskák hangos csatakiáltása: .Várj meg. és tovasiklott. Hát nem mindegy az. Akárhogy igyekezett. leült az ülésre. Miért ne? Titty egy szempillantás alatt a parton termett. és közelebb vitte a Fruskát a szélhez. amint Peggy odaszól a kapitánynak: . Csak a fák lombjait hajtogatja a szél. a leereszthető vitorla és a vitorlarudak borzasztóan útjában voltak. A tó nyugati partja felé irányította a csónakot. hogy ha akarja. és zseblámpájával megvilágította a kötélcsomót. A lépések zaja egyre távolodott. Aztán kihúzta a zseblámpáját. hogy a Fecske vitorlázott volna haza a zsákmányolt gályával. Szerencse. amit saját magának gyújtott.Csak meggyújtották nekünk a fényjeleket. nem koccant oda erősebben egy sziklához se.állapította meg Nancy kapitány -.

Hát szállj ki. a Fruska egy darabot visszafelé siklott.A csudába is. Jobb lesz.John nem kísérli meg a kikötést a sötétben. Jól ismerte ezt a hangot. rendet akart csinálni a hajóban. hogy már nincs messze. Nem okos előre kijelenteni. Egy loccsanás. amit azok a kölykök gyújtottak a másik szigeten. A csónak fenekére. Vajon mit keresnek itt. mint egy nyuszi. nézd a fényt. elég hűvös volt a vízen. Szorosan mellette haladt el. 116 . . Nem volna jó a Fruskával zátonyra futni a sötétben. Titty matróz lélegzeni sem mert. amikor egyszerre csak úgy megmerevedett.Most már nem lehetünk messze tőle . ha magunkkal visszük. hogy a zsákmányt lehorgonyozta. hogy nem tört össze. Most már nem történhet semmi. . Talált egy nagy darab csokoládét is. A Fruska itt van nálam. Csokoládémajszolás közben azon gondolkozott. és bebugyolálta magát. Lassíts egy kicsit. Szerencse. Abbahagyta az evezést. amikor minden teremtett lélek . Ezek nem lehetnek se a Fruskák.nyugtatta meg magát. miért nem hoztunk vésőt magunkkal. hogy az egyik fény kialudt. hogy már nem történhet semmi. A vasmacska földet ért. és el is szokás fogyasztani . gyors csapásai. kövek horzsolják a partra húzott csónak fenekét. Plancs-plancs.Fogadok.aludni szokott? . a csónak orra táncol a rövid hullámokon. vajon hány óra még hajnalig. .hozta feléje egy férfi hangját a szél. Lehet. Amennyire bírta. az éjszaka kellős közepén.De isten úgyse. Még vagy száz yardnyira lehetünk. mert most. A közelben reccsent valami. Hál’ istennek mély víz.Hát segíts már azzal a ládával! Itt aztán senki sem fogja keresni. Mindjárt feltörhettük volna. hadd legyen egy kis világosságunk. alig világítasz. Új neszt hallott. hogy megegye-e vagy sem.Hogy cipeljük magunkkal egy motorbiciklin? Kocsival kell érte jönni. te ostoba! Most aztán cudarul összevissza zúztad azt az átkozott csónakot! .A víz csapdosta a sziklákat. Aztán egy biciklilámpa felvillanó fénye. közvetlen a süllyeszthető tőke kamrája mögé kuporodott.persze a kalózokat és a felfedezőket kivéve . és így mégiscsak a Fecske lesz a vezérhajó.A csónaknak semmi baja. megmondtam. felcsavarta a vitorlát.Ugye. Elengedte a kötél többi részét. . talált egy pokrócot. aztán egyet rándult és megállt. hogy védve legyen a széltől. leeresztette a vasmacskát a csónak orrán keresztül. hogy nem evezett többé. . Egy zsákmányul ejtett hajón minden élelmet le kell foglalni.Dehogyis.Vedd le a kalapodat a lámpáról. Evezőcsapások.mondta Titty matróz magában.” Tévedett. . de a sötétben nemigen boldogult még zseblámpával sem. Egy bennszülött csónak két pár evezőjének erős. . . „Holnap reggelig nem lehet már baj . habozván előbb. Most. A csónak egyre közelebb jött. csakis bennszülöttek. amikor embert pillant meg a mezőn. se a Fecskék. hogy egy kis festéket lehorzsoltunk. . azt elfogyasztotta. Két kézzel lassan leengedte a kötelet. ha látja. és húzd fel a partra. szinte látni vélte a csónakot a sötétben. .

.Nem rossz gondolat. . Nem tartaná ilyen ládában.Bizony jobban tetted volna. és feküdj neki az evezésnek. az már igaz. Told el hát. Fogd hát. Nyomozhat utána.gondolta Titty. Egyszer-kétszer lecsukódtak a pillái.Legközelebb horgászbotot is hozunk magunkkal.Told el már azt a csónakot. Jöttem volna inkább egyedül! . egyre halkabbak és halkabbak. .” Igaza volt. Aztán nehéz kövek koppannak valami kemény fa. Lépések zaja a kavicson. Jó lesz innen minél messzebb pucolnunk. Itt aztán ugyan senki fia nem találja meg. mielőtt ébredni kezdenek az emberek.Nem. Nyitott szájjal meredt a sötétbe. 117 . És te egész idő alatt dohogtál és káromkodtál. . Semmi nesz. Egy véső nem is elég a kinyitásához. hadd fogjunk egy jó falatot. hogy nem folyik? . hogy ilyen behemót ládában tartja azt a holmit.Cudar egy dolog. Biztos. megpróbálta ujjaival feltámasztani őket.vagy fémfelületen. érdemes volt elemelni. „Megint el fogok aludni egész biztos. Ki az ördög gondolta. .De ez nem a te érdemed. „Ezek igazán nem barátságos bennszülöttek” . Látod. nem folyik. Újabb evezőcsapások..Hát most már benne vagyunk. milyen nehéz. Feszülten figyelt.

nem tudok evezni! .Itt van.FECSKÉK. . nem akarom elkerülni őket. A Fecske felfelé siklik az egyre mélyülő sötétben. A csónak megállt.Titty olvasott nekem egyszer róluk. majd megint nádszálregiment. aztán egy darabon fák lombkoronája rajzolódik az égboltozatra. de a szára borzasztó kemény. mintha magas falak között haladnának egy keskeny ösvényen. .Itt vagyunk a lagúnáknál. hogy ilyen nagy a sötétség. a csónak farán keresztül belenyúlt a vízbe. HA NEM MULYÁK Susan kormányos az evezők mellett. Az ördögbe is ezekkel a virágokkal! . De az evezők tolla bele-beleakadt a vízililiomok nagy. széles leveleibe.Hülyeséget beszélsz. feltűrte az ingujját. és nagy nehezen kihalászta a Fecske barna evezőjét. Hadd lássam! John kapitány levetette a kabátját. Nem ment könnyen.Talán polipok is . mint erős kötelek. és ujját végighúzta a vízililiomok szirmán és vastag.Bocsáss meg. John kapitány a kormányrúdnál. így nevezik ezt a tájat a Fruskák . nézd. ami erejétől tellett. . és letépett egyet. A Fecske nemsokára kiszabadult a liliomok hálójából.mondta Susan. mint a polipok. John megkísérelte. .kapott rajta Roger. a Fecske balra lendült. Legalább egy fél tucat liliomszár szorult a kormánylapát és a csónak közé. sima szárai.mondta John kapitány. Egyszerre csak nyílt tóvá szélesedik a folyó. 118 .mondotta Roger. még a csónakból is kirántják az embert. Roger hangja félreismerhetetlenül a legénység körében kitörni készülő pánik jeleit mutatta. ha polipok volnának. . Susan. Add oda neki. hadd lássa a saját szemével. Próbáljon a középre evezni. csúszós szárán. Kétoldalt sorfalat áll a nád. .Ha így rángatod a kormányt. Erősen jobbra rántotta a kormányt. A liliomok hosszú. kormányos úr.De azt se bánnám. Indájuk letört. hogy egy inda a csónak és a kormánylapát közé szorult.Csakugyan virágok . Így már jobban ment. hogyan nyújtogatják karjaikat. . ide-oda tapogatódzott a vízben. . Itt akarok maradni közel a parthoz. . Susan megtett mindent.Kihajolt.Hadd evezzek most én egy kicsit. A kapitány és a kormányos helyet cserélt. hogy forgatás nélkül evezzen. Roger az árbockosárban. Kár. . John kapitány azonnal átvette a parancsnokságot. . . ne akadjon bele a levelekbe. Roger.Úgy látszik.Itt szokták a hajójukat elrejteni. befonták az evezőket.Vizi liliomok. .Úgy belekapaszkodnak az evezőmbe. ezek csak virágok. a többit kihúzta.Valami lefelé húzza az evezőmet. Susan kiejtette az egyik evezőt a kezéből. Ez itt a virágja. . sehogy se tudom visszarántani. Rémséges sötét kezd lenni. Ezek nem polipok. hogy az evezők toka ne merüljön mélyen a vízbe.Alig tudom megmozdítani a kormányt . .

még meg talál látni valaki.Nem érdemes a kormányzással bajlódni. Már a ház közelében kell hogy járjunk. Nagy nehezen megtalálták a folyó torkolatát. hogy megtaláljuk a Fruskát. a sötétség náddá változott.Valahol fent a folyónál kellett elrejtsék . csaknem súrolta az arcukat. de tőle jobbra és balra nádast mutatott a fénykarika. Még zseblámpa mellett sem volt könnyű a dolog. Végre hát benn voltak a folyóban. Susan. ne lóbáld a zseblámpád. és mégse menjen ki nagyon messze a mélybe.Közel kell járjunk a csónakházhoz. a felfedező útból nem lett semmi. . figyelj. John erősen meghúzta az egyik evezőt. . ahol a fény mindkét oldalon nádra világított. . hogy egész biztosak legyünk a dologban. Tittyről egész megfeledkeztem. De igazad van. Ha valaki ki talál nézni a házból. Megint bevitték a Fecskét a folyóba. A Johnét használta. nem kell felkölteni a bennszülötteket. Egy denevér röppent fel. A Fecske körül szabad volt a víz.Egész biztos. úgyse látom az irányt. De jobbra-balra tőle síri sötétség. 119 . hadd sodorja a víz a Fecskét. . Roger nem tudott a magáéhoz hozzáférni. ne kormányozzon túl közel a nádashoz.Ide figyelj. . . Túl sötét van ahhoz.Kérlek. Hosszú ideig senki se szólt egy szót se. Susan lámpásával bevilágított a csónakházba. az evezős csónak szintén. amerre a nádszálak lejtettek.Ha reggelig várunk.Kitisztítottam . úgyis mindig késő már. mire az orra beleszaladt a nádasba. csak akkor használta az evezőket. . A nagy motoros még mindig bent volt. .Kukkantsunk be. Roger. . De mi lesz Tittyvel? Meg aztán az is lehetséges. Egy-két evezőcsapással benne voltak a sötétségben.vélekedett John kapitány.Kormányos úr. és továbbevezett. ..Még mindig liliomok. . Hazamegyünk. hogy a Fruska nincs is itt. és újra kitolta az evezőket a vízre.Kérlek. A lámpa kis fénykarikája ráesett egy-egy szál hajladozó nádra.Már itt is vagyunk. Tovább csurogtak a sötétben. A nád szára mind egy irányba hajlott. Megfordította a Fecskét.Hiába nézem. Elővették a zseblámpákat. Nem volna jobb feladni az egészet és hazamenni? . a tervük vízbe esett. . Mihelyt a fénykarika ráesett. kímélje a lámpafényt. John hagyta. Te is oltsd el a tiedet. Ha valaki látja is a fényt.Itt kell lenni valahol a torkolatnak. egész biztosan rájuk bukkanunk. Kirántotta a Fecskét a liliomok közül. amíg az evezett. de középütt igazi sötétség volt. Roger. De a Fruska helye még mindig üres. nem kell mindjárt rájuk gyanakodni. Ebben a percben kialudtak a nagy ház lámpái. Figyelmeztette Susant. meglátja. . A Fecske sebesen siklott abba az irányba. Végül találtak egy helyet. ha egyik vagy másik oldalon a nádat súrolták. hogy itt rejtőzik valahol a folyóban.mondta.

. dél. aztán fordulunk. mennyivel jutunk előre egy-egy irányváltással. 100… Vigyázz.kérdezte a kormányos. A nyílt tengeren mindjárt jobb kedvre derültek a Fecskék. Egész rövid.A baj az.Majdnem keleti irány. és nem tudott működni. . kilencvenhárom.vezényelt John kapitány. 95.kérdezte Susan. A Fecske repült. Akkor egyik oldalon se futunk közel a parthoz. a Fecske mind közelebb fordult a célhoz. . majd újra kellemesen.Fázol. Most használni fogom az iránytűt meg a térképet. . és csavard be magad ebbe a pokrócba. a másik kezével rávilágított a zseblámpával. .kiáltott Roger. szeretnék kivenni egy kis csokoládét a hajósinasnak. Tartsd nyugton a lámpát. . ahogy csak tudta. . . Nádas sehol.jelezte John kapitány gyors egymásutánban.jelentette Susan. kész! .Tartsd így.egy barátságos kormányos világít hozzá a zseblámpájával. De végre mégiscsak elkészültek. Beszedett vitorlával is elég szelük volt. kelet. Még közelebb a célhoz! . ott az északi csillag bal felől! Keletnek kell hogy tartsunk.Egy kicsit .Rióban a fények kialszanak . délkelet. . De a tű nem állapodott meg rögtön. 94. Roger? . lehetőleg egyforma hosszú cikcakkokban kell haladni. A csillagokat újra felhők takarták.Rió lámpái. . Most felvonom a vitorlát.Kilencvenkettő. előbb ide-oda lengett. Számolok százig. . galoppütemben verdesték a habok a csónak oldalát. és így az iránytű is lejtős helyzetben volt. Aztán az iránytűt ráfektette a középső ülésre. . A kezében kellett tartania. Valóban a Riói-öböl fölött. Nem botorkálnak már a sötétben a nádasok és vízililiomok között. és zseblámpájával kikereste benne a térképet. úgy. délkelet .Nézd.Vedd át a kormányrudat. Aputól hallottam: sose restellj bevenni egy kis csónak vitorlájából. Víz és víz mindenütt. John. . Még akkor is ide-oda lendült a mutatója. amíg beveszek a ráncokból. kelet. John is lekuporodott a csónak aljába. kelet. .Borzasztó késő lehet már. hogy nem tudjuk. 99.Keleti irányba haladunk. 97. Kiszedte az útikönyvet. a kormányos. Mi sem vidíthat fel jobban egy tengerészszívet. . Susan zseblámpája minden irányba szórta a fényt. délkelet. a domboldalon sorjában kialudtak a lámpák.Kiértünk a nyílt tengerre. Susan megfordította a Fecskét. . . meggyújthatja a zseblámpáját.Halló! . . De a Fecske az oldalán feküdt. 98. hogy a fekete vonalat a csónak orra felé fordította.A kormányos lassan lejjebb nyomta a kormányrudat. Sehol semmi fény.Kelet. Olyan szilárdan tartotta a markában. ha mint ez esetben . kérem. Aztán megint számolok százig. Egy másodpercig hallgatott a víz a tőke alatt.Fény a messzeségben.Mintha egyszerre több szelet kaptak volna.Ránézett a térképre. 120 . mielőtt megint váltanánk.Honnan tudod? . Vitorlát kurtítani a sötétben még akkor se könnyű feladat. . Kormányos úr. 96. mint a tenger. világítson körül.felelt az őrszem. ha sötétben hajózol. ez délkelet.Bújj a palánk alá.

Ő maga behúzta az evezőket. A kapitánnyal együtt megállapodtak.Figyeljetek csak. A zseblámpa fekete. Előremászott a csónak orrába. kettő. Elérte a százat. ami mellett felszelte a süteményt. Másodszor. és megnézte az iránytűt. Rendben van. én kiszállok. hogy ebben a feketeségben. bár szerette volna hinni. Susan hallgatott. Időnként meggyújtotta a zseblámpát. végigment a tutajon. elég. John kinyújtotta az evezőt. amit az iránytű vizsgálatánál használt. A Fecske kapitánya ő. hogy segítsenek.Magasan azt a lámpát.Meggyújtotta a lámpát. . . akit a két rend öltözet és a pokróc jó melegen tartott. .Titty hogy élvezné! . megfordította a Fecskét. De nem sok hasznát vette. mint elakadni a folyóban! De John kapitány mégse tudta. És Rióban sem égnek a lámpák. A Fecske gyengén nekiütődött a deszkának. . hogy Titty olyan soká egyedül van a szigeten. a bennszülöttek itt kötnek ki a csónakjaikkal. Gyorsan húzz a ballal. még sötétebbnek tüntette fel az éjszakát. Vajon melyik szigeten lehetünk? Lámpáját maga előtt tartva. milyen közel jár a parthoz. hogy nem lesz mulya. mert számolt magában. Egyszerre csak abbahagyta a számolást. hogy nem szaladtunk neki. A hajósinas.Susan pillanatok alatt cselekedett. nedves gerendákra világított. Mi ez? . . .John átvette a kormányt. . John egy másodperc alatt kinn termett a parton. ni! Egy stég. . mint amilyen valójában volt.Ereszd el a kötelet! Le a vitorlával! Kapd el a vitorlarudat esés közben. Érezte John hangjából.Itt van. Szerencsénk. Csakugyan kikötőtutaj volt. ha a szél megfordul? A kormányos előszedte a süteményt és a csokoládét. igen élvezte a helyzetet. és tovább számolt lassan és állhatatosan. csak számolt tovább rendületlenül. Susan. és az ő lámpája.Köszönöm. .kiáltotta John. 121 . .Mi van itt? A Fecske ismét sima vízen futott. Mi lesz. hogy nincs veszteni való idő. .Kapaszkodj bele! . mert Susan zseblámpájának fénye a csónak fenekén. újrakezdte: egy. Még mindig jobb. mint a hajósinas. A vitorla szempillantás alatt lehullott. ha a szigetekhez ér az öböl előtt? Honnan tudja majd. hogy igen. A szigetek már nem lehetnek messze. Először is. Susan magasra emelte a zseblámpát. Itt van nálam a kikötőkötél. amiben most vitorlázott. aztán visszajött. és hozzáerősítette a kötelet egy cölöphöz. mint nappal. három.Itt legalább biztonságban vagyunk. és nem volt benne egészen biztos. Apu bízott benne. és darabokra tördelte a csokoládét. John is hallgatott.És zseblámpájával rávilágított a vízre. Nem szívesen gondolt arra.Ezt a vitorlázást a sötétben. Fák! Hallom a szelet a lombok között. és éppen közel járt a százhoz. mikor jár közel hozzájuk? Ezért hát nem szólt semmit. Mi lesz akkor. Közvetlen közelükben egy sziklán törtek meg a tarajos hullámok. hogy ők éppúgy hasznát vehetik.Mit? . nem mulyább-e. és nem szabad hajótörést szenvednie.

John ébredt elsőnek. hogy ő ébredt fel elsőnek. s a csillagok ragyogtak fényesen a Fecske és álomba merült legénysége feje fölött.Vigyázz. aztán szó nélkül újra visszafeküdt. John visszatért a csónakhoz. ha hozzálátsz az alváshoz .Kikötünk. de már elég világos az induláshoz.Titty a táborban van. S a Fecske. Felvonta a vitorlát. hogy elmúlt a veszély a fejük felől. . Pompás szelünk lesz. Csak mulyák vágnak neki a szigetnek ilyen koromsötétben. fel ne költsd! . Miért ne kötnénk ki? Most különben is alusznak a bennszülöttek.szólt rá Susan.súgta Susan egy-két perc után. vele együtt a tó színe is megváltozott.És mi lesz Tittyvel? . kikötve a tutajhoz. Roger már aludt. A Fecske nekilendült. hogy darabokra zúzódott volna. Nagyon csodálkozott. Nemsokára úgyis pirkad. a jachtok kikötve. 122 . Most már tudott tájékozódni. és szégyellte. Ide-oda cikcakkoztak Rió és a szigetek közt. Könnyebb mesterség. . most már mi is jó helyen vagyunk. az nem számít.John vigyázva átlépett az alvó hajósinason. . John hátrament. tilos a kikötés.Mit csináljunk? . otthonosan. Semmi válasz… Pár perccel később már ő is mélyen aludt.Roger. Elfelejtette. Tudta.. mint akinek egy család részére reggeliről kell gondoskodnia.Én nem alszom . mint a teáskanna ónja. Hogy hol. hogy a Riói-öböl északi végében az egyik kis sziget tutajához vannak kikötve. Az ég mély kékje halványodni kezdett.Hát hiszen nem volt ez éppen kikötés.kérdezte Susan.mondta John. azok is mocorogni kezdtek. egyetlen bennszülött sem mutatkozott. Roger nagyot ásított. . Semmi válasz.Halló. hogy képzeled .Gyere. itt pihent békésen. bevallhatta magának. hisz egész világos van! . . azon az áll. mint bevenni belőle a sötétben. vele nincs baj. míg pirkadni nem kezd. Újra kiengedte. magánterület. A házak zsalui leeresztve. . . már réges-régen elindulhattunk volna. Egy pillantást vetett a vízre. és kényelmesen elhelyezkedett a csónak hosszában.Egy táblát találtam. hogy a többieket felébressze. John.Van még két pokrócunk. felhúzta magát rajta. hogy nagyon közel jártak a mulyasághoz. hogy elaludt. . ahelyett. míg én a vitorlát felvonom. Nem akartalak felébreszteni… Jómagam is csak az előbb ébredtem. . itt maradunk. de mihelyt megmozdult. és tovább aludt. . és kikukucskált. ha akarsz. hogy megkurtították. belekapaszkodott a palánkba. kezébe vette a kormányrudat. . Most. Susan rápislantott a „Tilos” feliratú táblára. jobb lesz.De te alhatsz. ott a sátra. Susan úgy ébredt. Megpróbálta felvonni a vitorlát anélkül. Még napkelte előtt volt. A Riói-öbölben még mindenki aludt. A szél elkergette a felhőket. Olyan volt. Örült. John kapitány szíve tele volt boldogsággal. Fogd meg a főkötelet. amiért ilyen vaksötétben vitorlázgattak.Ugyan.

123 . foglyaink lesznek. és mire a Fruska oldalához értek. . .Hol? . most már nemsokára ott lesznek a Vadmacska-szigeten. Hurrá! Lecsapunk rájuk. túl a szigeteken. és Susan megszólalt: . hogy egészen beleláttak a keskeny öbölbe. hogy nem feküdt le. A farm fehéren világított a domboldalon a fák zöld lombja között. Végre feltűnt a Vadmacska-sziget is. . de valaki ül benne. De aztán mégis meggondolta magát. Buta dolog volna felrántani a vasmacskájukat. No hiszen. hogy lefeküdt aludni. kócos.Halló! Egy hajó a parton.Nem hinném. Vicky baba és a dadus még mélyen alszanak. . . Úgy látszik. hogyan került volna oda. rögtön meglátjuk. .Második irányváltásnál. hogy bepislanthasson a csónakba.Le van horgonyozva. hogy az alvó kalózokat felébresztené. Titty matróz sápadt arca. A Darien-hegyfokot is maguk mögött hagyták. a Fruska! . John először nyílegyenest haladt. hogy ülne benne valaki. és bevontatja a hajót az öbölbe. Mindkettőjüknek ugyanaz a gondolata támadt. volt Tittynek annyi esze. legalábbis nem volt szándékában. Akkor egy kissé hátraevez.Well. ellenség. . Végre megszólalt Susan: . és odasodródott. Nagy füstoszlop szállt fel a szigetről. John Susanra nézett és Susan Johnra. de egyikük se mondta ki. Ilyesmit. Ebben a percben egy kéz nyúlt ki a palánkon. Jobb lesz inkább a farához közeledni. bozontos feje bújt elő a fargerenda mögül.Meg vagyok győződve róla. . ha a Fruskák csak tettetnék az alvást. anélkül. de ez eszébe juttatta a Flint kapitánnyal való találkozást.Csakugyan a Fruska. Aztán John megpillantotta az Úszóházat az Úszóház-öbölben. Így odajut a Fruska szélfelőli oldalához.Bolond beszéd.Fogadni mernék. Felszedjük a horgonyokat.Titty ébren van. oly közel kerültek Holly Howe-hoz. Mire felébrednek. megragadja a horgonykötelet.erősködött Susan. Talán a Fruskák alusznak benne. jobboldalt a Kormorán-szigetnél.Remélem. támadás. és így inkább átnézett a másik oldalra. mit kellene mondani.Ott. a táborban. Következő irányváltásnál átmegyünk. és hogyan vetett volna horgonyt saját magától! . Rémséges nagy tüzet gyújtott. zsákmány.Elcsíptem. Ni csak. elszabadult valahonnan. és bevontatjuk a kikötőbe. hogy: jelentés. anélkül.John feszülten figyelt. hogy felébresztenénk a Fruskákat. hogy senki sincs benne . Titty matróz végiggondolt minden lehetőséget. de mintha az utolsó percben minden hivatalos kifejezés kipárolgott volna a fejéből. csak ennyit mondott: .

Meggyújtottam a lámpásokat. amivel saját magát is meglepte. és én eleveztem a Fruskával.A Fruskák hol vannak? .Rendben van.kiáltotta John kapitány. . . . Titty és John a Vadmacska-szigetre meredtek. . szóval megadják magukat. . John megfordította a Fecskét. aki elfogja a másik hajóját. épp elbóbiskoltam. amikor egy bagoly huhogott fölöttem. hogyan csináltad ezt? .Hisz ez az egyik pokrócunk. Vigyázz. Csak mikor már pirkadt. Átmászott a másik csónakba. és kiéheztetjük őket. . Jól van. Titty . bágyadtan lengedezett. . Susan kormányos előrekúszott. Titty. és azt hittem. Titty .motyogta Roger álmosan.Halló.motyogta. hogy az a győztes. Titty. mégis lassan. .mondta John kapitány. A hajójuk pedig itt van.A FEHÉR ZÁSZLÓ John kapitány olyan hangos hurrában tört ki.Nemsokára megtudjuk .No.Figyeljen csak ide. Ördög. aztán megint tovább aludt. hogyan tolta ki a hajót a sötétben. . Az ellenség szeme láttára partra szállunk. visszafoglaljuk a szigetet. Nagy. Titty! Titty mindenáron el akarta mondani a mondókáját.Jól van. A Fruskák fogták alatta a kötelet. és ő is a szigetre bámult.Titty.Fehér zászló . Roger is felébredt. és a Fruska mellé vitte. hogy a Kormorán-sziget közelébe vetődött. pokol. átjövök hozzád.Abban állapodtunk meg. Egy nagy pokrócot húztak fel a világítótorony fájára. és felébresztette az alvó Rogert is. és hogyan akart a túlsó part közelében horgonyt vetni. hogy mi vesztettünk.örvendezett John kapitány. és bár friss szél fújdogált. Roger felült a csónak fenekében. Tudod. . a süllyeszthető tőke miatt. 124 . és megragadta a Fruska oldalát. és ha nem teljesítik parancsunkat. . Én meg bolond fejjel azon búsultam. . vastag pokróc volt. hogy a Fruska a miénk . . látta.Az akar lenni . Maga akarja vezetni a zsákmányt.Elfoglalták a táborunkat.Fő. Baglyok… Loccsanó evező… Veszekedő emberek… A fény kialszik… összevissza kavargott minden a nagy szóáradatban. mire ők befutottak a kikötőbe. .ismerte fel Titty -. Tehát a Fecske a vezérhajó.kérdezte John. hogy ti vagytok. A Vadmacska-sziget a birtokukban van. akkor tengeren maradunk. én igazán nem tehetek róla. hogy adják meg magukat. vagy vigyem én? . hát ezek meg mit csinálnak? Susan.Jobb lesz. . kormányos úr. vagy pedig felszólítjuk őket. De be kell adják a derekukat.mondta Titty -. ha te.Ki gondol a táborra! .Most átvitorlázunk az egész flottával. hogy békezászló. Aztán ők a táborba szaladtak. Titty ott marad a Fruskán. Roger veled marad a Fecskén. tudom biztosan.ennyit Susan. hát fehérnek éppen nem mondható .

és szedd fel a kötelet.Nem integetnek ezek a Fruskák? 125 . . hogy ránk támadnak. .Hát rajta.Alája futhatsz. Roger váltott kézzel bevonta és felcsavarta.Susan kormányos elengedte a Fruska oldalát. . hanem mintha táncoltak volna. ahol előző este a lámpás lógott. Nem csoda.Roger most már tökéletesen ébren volt.Az is megeshet. John felhúzta a horgonykötelet. .Ez Nancy kapitány.mondta Titty. . . . . kormányos úr? Engedjük el a Fecskét? . ugorj előre. tudod-e? Kész. azaz igen.De azért előbb meg kell győződnünk róla . .Otthagyták az árboc csúcsán .Fehér zászló az.Mit csinálnak ezek? .Nagyon helyesen tetted. . és a Fruska is megindult.fűzte tovább gondolatait John kapitány. megfordult a Fecskével.Rendben van. és meg akarta nekik mutatni. hogy tudja is kezelni.Roger. Titty elengedte a Fecske kötelét. . igen. .. hogy hirtelenében nem jutottak eszébe a helyes matrózszavak. . Futott a flotta a friss reggeli szélben a Vadmacska-sziget felé. igen. Susan. uram! . azonnal leeresztettem. és megláttam.Már indul is. valamivel mögötte a Fruska. .Előbb a megfigyelőállomásra hajózunk. .John felvonta a horgonyt. . kétségtelen. akárcsak ők. amíg felvonom a Fruska vitorláit. Száját nyitva tartva.felelte Titty.A süllyeszthető tőke nincs lebocsátva.Kész . De nem álltak nyugton. és a hajó máris megindult. és rohant a csónak orrába. mint a bakkecske . . . Ő kormányzott a Fruskák hajóján. és a Fruska többé nem csúszott félre.mondta John kapitány.Finom. mit akarnak azzal a pokróccal .felelte Susan. a szomorúan fityegő gyolcs pokróc alatt ott voltak a Fruska kalózai. . De félrecsúszott a szél mentében. Titty? .rendelkezett John kapitány. ugrál.A megfigyelőállomás alatt mély víz van . igen. matróz! Akarsz te kormányozni? Hisz voltaképpen a te zsákmányod.mondta Titty. . . . és elragadják tőlünk a Fruskát. és megkérdezzük őket.Igen. uram. . uram . A miénk kellene hogy lobogjon rajta.De a szemét le nem vette a fehér vitorláról. Elöl a Fecske. Olyan egyenes nyomot szel. Titty nem engedhetett meg magának többet egy röpke pillantásnál a szeme szögletéből. .Mihelyt világosodni kezdett.Leeresztette.Kész. nincs felesleges zászlónk.Kész.Igen. .Hol a kalózzászló? . de sajnos. Titty? . mielőtt még elérték volna a szigetet. Egyre nőtt a sodra mögötte. szemét a vitorlára meresztve először életében kormányozta Titty matróz a Fruskát.Kapaszkodj bele a Fecske kötelébe. A Fecske vitorlája felduzzadt.Talán táncot jár dühében.kérdezte John kapitány. A megfigyelőállomáson. Előbb nem gondoltam rá. Zsákmányolt hajó nem futhat a saját lobogója alatt.

és most befutunk vele a kikötőbe. és Nancy Blackett ugyanezt tette a Fruskával.Indián becsületszóra is? . . Meg is érdemli. gyertek gyorsan! . a szél pompás. Menj közel a szélhez. és felhúzta a süllyeszthető tőkét. mire hívnak. Vigyázz a Fecskére is! A Fecske feneke súrolta a kavicsot a kikötőben. Kérlek.kunyorált Titty -. beevezhetsz. én futottam ki vele tegnap a vaksötét éjszakában. és a kikötő felé evezett. Susan megfordult a Fecskével.Majd meglátod.Beevezünk a kikötőbe .Amilyen becsületszóra akarjátok. Titty. . Együtt fogunk befutni.. Látod a jeleket. John rögtön bevonta a vitorlát. . a Fecske már oda is ért. .A mi zsákmányunk . hadd segítsünk felhurcolni a cókmókotokat. . Még borzasztó sok mondanivalónk van! 126 . és John átkiáltott a Fruskáknak: .Közel vagyok. Én majd kellő pillanatban leeresztem a vitorlát. és otthon kell lennünk idejében. hogy felkelhessünk a reggelihez. .kiáltott át John. Mire Titty megkerülte a sziklákat. Peggy Blackett felhúzta a Fecskét.felelte vissza Nancy. . valami miatt nagyon sürgős nekik. Ne vesztegessétek az időt.Nancy kapitány.A sziklák közé érve. és a nap csak most van felkelőben. . .Meg.Nem tudom.Ide figyelj. hogy meg. .kiabálták. hogy itt vagyunk! Mi tulajdonképpen ágyban vagyunk.Kalózbecsületszóra! . senki se tudja. De John kapitány nem akart semmit se kockáztatni. .Minden rendben van . .kérdezte John kételkedve. a Fruska melléje siklott.Siessetek. Húzzuk le Susant a kikötőnél. be is vitorlázhatsz vele. siessetek már. . és kinyújtott evezővel várt a kikötő előtt.kiáltott át neki John -. . De a Fecskének már túl nagy volt az előnye. csak hogy a két jelet egy vonalban tartsd.Az lehetetlen.Semmi tőrbe csalás! .Gyertek. megadták magukat. A Fruskák már várták őket a parton. Susan bevonta a vitorlákat.Indián becsületszóra is .kiáltott Peggy is. csak gyertek már. siessetek már. de siessetek! .kiáltott vissza Nancy. De miért olyan sürgős ezeknek? . siessetek! . A szél percről percre erősödik. melyik a vezérhajó? Nancy kapitány habozás nélkül: . Titty. Titty odafutott a hajóval a szirt alá.Hadd evezzek én be a Fruskával . Egészben véve barátságos érzelműeknek mutatkoztak. .A Fecske. Ne figyelj semmi másra. De az istenért.Megadjátok magatokat? Nancy Blackett visszakiáltott: .rendelkezett John kapitány.kiáltotta át John -. meg! Mi az.

mondta Peggy.Titty a Fruska orrán keresztül kimászott a partra.Pompás tüzet raktak. . rengeteg mondanivalónk van. Peggy! . Előbb meg a szél akadályozott. Csak tegnap este kerülhetett sor a hadviselésre. és megveregette a vállát. 127 .A mi tervünk nagyon egyszerű volt. hogy ott nem találtok semmit.Nem is volt igazában haditerv . . Tudtam. A Fecskék és Fruskák együtt vonultak fel a táborba.mondta Nancy -. . hogy engedélyt kapjunk néhány napi szigeti táborozásra. azt hittük. amikor pirkadni kezdett. . De hát mit akartatok ti csinálni? . . és közben lenyelhetjük a teánkat is. tudjátok olyanok. Roger szuszogva jött vissza. Arra gondoltunk. No meg aztán a matróz jól ellátta a dolgunkat. hogy felfelé tartotok a folyón. mi történt. amit mi kiterveztünk. és lehúzta a lobogónkat… .Ördöngös fickó! Nem bánnám. . mindenki cipelt valamit. . mit mondtál. amikor láttam. Mikor megláttunk ott a csónakháznál… . Dicső haditett volt. .kérdezte Susan kormányos.Mától kezdve már holnap van . azt meg kell adni! . hogy nem úszhatott el szél ellen… . még a sötétség beállta előtt.Megállj. mérgemben le tudtam volna nyelni a horgonyt.Well. hogy gyorsan visszafordultok.Erre sose gondoltam volna. Csak akkor vettük észre az egészet. kitűnően sikerült! .ismételte Nancy kapitány.Well. Tegnap kellett volna harcolni. mind a négyen a hajón vagytok. te tudod.Mikor megláttunk benneteket. akik miatt parádéba kell vágni magát az embernek. akárhogy is. Nancy kapitány azt hitte. és Nancy kapitány keményen megrázta a kezét. és holnap is vendégek lesznek. de hogy a parton különítményt hagytok hátra. Reggel.vallotta be John kapitány -. legalábbis nekem sose jutott volna az eszembe.jegyezte meg Peggy. Elég időnk volt felszaladni a Vadmacska-szigetig. aligha van arra idő . Mindenki bedűlt volna neki. a teavíz is forr. Pont azt csináltad. Először nem tudtuk. hogy egymagadban lefőztél bennünket.Nagy bajba kerültem. a folyó torkolatánál.Anyunál este társaság volt. amikor észrevettük. A kormányosom engem kitett volna a partra. .Well.Gyertek . és a szomszéd öbölben várakozik.Pompás haditerv volt a tiétek. hogy a Fruska eltűnt . .Ki akar teát? . ha az én legénységemhez tartoznál. az álmunkban sem jutott volna eszünkbe. Susan kirakodott a Fecskéből. Legtöbbet a Fruskáknak járt a szájuk. .mondta Nancy kapitány -. Holnapután kezdődne… .A fődolog . Roger felszaladt a táborba.fenyegetődzött Nancy kapitány. és mikor én azt mondtam.A nádasban. Hogy becsaljatok a mi saját csapdánkba! Kitűnő haditerv volt! . hogy elszabadult. Csak amikor Titty matróz felült.Hol voltatok? . .kérdezte John kapitány.vágott közbe Peggy.

úgyis kapunk ma frisset. nem haragusztok.javasolta Titty. . és még korán van ahhoz.kérdezte Peggy. .Aztán találtunk egy kis komiszkenyeret.Én megettem a csokoládétokat a Fruskán . Aztán megpillantottuk a fényjelzőket.bökte oda Titty. mialatt a nap első sugarai lassan lekúsztak a szemközti dombok csúcsairól.Azt hiszem. . és bekebeleztük. Nagyon gyorsan besötétedett. és visszajöttünk a kikötőbe.Akkor hát ugorj.kérdezte Nancy kapitány.Aztán azt gondoltuk.hümmögött Peggy. Így hát forró grogot ittak. és aztán. mint gondoltam. Aztán kiáltoztunk egy kicsit. Mit gondol.mondta John kapitány. megihatjuk anélkül is.A világítótornyunkat . . hogy leküldték Peggyt a partra egy üveg hideg vízért. . . mint ez a csésze forró. elvonulok. felszaladt a megfigyelőállomásra.El akartam bújni. hogy a farmra menjünk.Az az én zseblámpám volt . Majd egy mozgó fénypontot vettünk észre a szigeten. és az üst gőzt pöfékelt. . és csatlakozom a flotta többi részéhez.Ki is érdemelted becsülettel .Elkészítsem a teát? . és valahol bevárjuk a pirkadást. és húzd le a fehér zászlót .mondta Nancy kapitány.szólt rá Nancy kapitány -.Nem is futja az időből . Titty elsőrangúan játszotta szerepét.mondta Nancy kapitány nagylelkűen. az soknak is beillett. Tejes tea sem eshetett soha jobban. jobb is. .No. és nagyon sokat bajlódtunk. Aztán felmentünk a táborba. üres tea a Vadmacska-szigeten.kérdezte Susan.Kormányos úr.parancsolta Nancy.El onnan. amit nagy porciókban szolgáltak fel.mondta Titty.És mi történt? . De a tea úgy gőzölgött és a Fruskáknak olyan sietős volt. megkeresem Peggyt. . míg kijutottunk a szigetek közül.Egy cseppet se.És aztán mit csináltatok? .Rendben van. megelőztetek bennünket. és lehúzta a pokrócot a világítótoronyként szereplő fenyőfáról.Azt hittük. . John kapitány az admirális. . és Peggy földre téve a forró grogját. hogy továbbhajózunk. . .Sokkal tovább tartott az út.Egy kicsit hajba kaptunk . így hát beeveztünk. hogy megbeszéljük veletek a holnapot. De a Fruska már nem volt ott. . .sürgetett Nancy kapitány -. . és felmentek a táborba. Remélem. hogy lehűtsék vele a grogot. John kapitány.kérdezte Susan. Peggy . Amikor megláttuk a lámpástokat… . . üstökénél ragadom a Fecskét. mi vagyunk a vesztes fél. kihirdetem a békét . Holnap úgyis itt ütjük fel a tanyánkat. .jelentette Titty. mikor ti visszaérkeztek. egy csésze tea mindannyiunknak igen jót tenne.És nevezzük forró grognak . . 128 .De elfogyott a tejünk.Vége a háborúnak? . A tűz magas lánggal lobogott.Egy kicsit? . . . . ad nekünk a kormányos egy kis teát? . de ott senkit se találtunk. Megérkeztek a táborba.

Majdnem elfelejtettünk átadni egy üzenetet.Közölni fogjuk vele.tartóztatta őket Susan. .Hogy az öreg Billy vagy az ifjabb Billy.A vademberekét .Nem tudtuk nektek átadni az üzenetet.De ha nem zárja le. .kérdezte Nancy kapitány.Csak nem engedhetjük. és magunkkal hozzuk sátrainkat.Ott voltunk náluk az erdőben. . A kérdést minden oldalról megvitatták.Felkelőben a nap .rendelkezett Nancy kapitány. . amit a többi bennszülött között hallott. .Well. Most megszólalt: .mondotta Titty. hajóra szállunk.Ők adtak át nekünk egy üzenetet számotokra. Megpróbáltam átadni neki az üzenetet.Well.Nem .jelentette Peggy. és én nem tudtam. 129 .Indulás .Mimiattunk . amikor visszajött. . mert szélcsend volt. . különben nem érünk haza idejére. de nem akarta meghallgatni. Aztán támadást intézünk Flint kapitány ellen. S akkor mi van a nyilainkkal? .mondta Nancy. nem tudjuk elrabolni a zöld tollakat. . . John kapitány eddig nem szólt egy szót sem.De miért? . Ti átadtátok volna neki? . azt üzeni neki. melyikük. .El? .mondta Susan -.Hogy mondjuk meg nektek. . hogy tegyen erős lakatot az Úszóházra. hogy induljunk.kottyant bele Titty. .állapította meg Peggy. hogy bennszülöttek prédája legyen?! Már rohantak is a kikötő felé.döntött Peggy. Eltávozott. A papagájt is magával vitte. Wigwamban laknak. hogy mondjátok meg neki. hanem a szóbeszéd miatt.Miért nem? .Milyen üzenetet? . Azért mégsem mondhatjuk meg neki most . akkor már vissza is jött.Legfőbb ideje. . . és megmutatták nekünk a kígyójukat.Várjatok csak . ha egyedül hagyja. a szénégetőket.Nem lehet. végérvényesen Nancy döntötte el. . . Tegnap este az összes ablak ki volt világítva.izgult Peggy..Szóval meglátogattátok a két Billy apót.Kinek? . . . hogy intézzem el a dolgot. mások rabolhatják el . elfelejtettem már.Láttam elmenni.De ha lezárja az Úszóházat. .Flint kapitánynak .Mert mi most otthon fekszünk ágyunkban.Mihelyt lehet. hadd tegyen rá egy lakatot. . . Majd leütjük róla feszítővassal. Hazafelé beszólunk hozzá. . .

Toljatok el..Hurrá a Fruskáknak! . . aztán megint felhúzták. A Fecske hajósai visszavonultak a táborba.De hisz már holnap van . A Fruska vitorlázott el nyílsebesen a friss reggeli széllel. A zászló hirtelen leesett.viszonozta Titty és John.Hát persze hogy ágyban fekszünk. Vitorlája jobboldalt kidagadt.Roger őrszem. Mire felértek.kiáltotta Nancy és Peggy a vízen át. ha tegnapelőtt van is . irtózatos üvöltés harsant fel a víz felől. hasalj a fenékre. . Félárbocra eresztették.mondta Susan. John és Titty felszaladt a megfigyelőállomásra. és újra vígan lobogott az árboc tetején. . és felvonták a vitorlát. Az árboccsúcson ott lobogott a kalózzászló. Roger éppen akkor ért oda.Hurrá a Fecskéknek! . .Nem törődöm vele. Nem volt veszteni való idő. Ég önnel. hogy velük kiáltsa a hurrát. Ő is tüstént csatlakozott a többiekhez. . Egészen megfeledkeztem róla. Azonnal ágyba! . Susan a pokrócok szétválogatásával foglalatoskodott. kérlek.Mars ágyba! 130 .mondotta Roger. Peggy tartotta a zászlókötelet. A Fruska kalózai rekordsebességgel eveztek ki a kikötőből. parancsnok úr.

EGY KIS SZUSZ
Már egy órára járt az idő, amikor John és Roger kikötöttek Dicksonék farmjánál, hogy elhozzák a tejet és felfrissítsék tojás- és vajkészletüket. Fényes nappal, reggeli hét óra volt, mikor Susan ágyba kergette őket. Ébresztőóra nem tartozott a Vadmacska-sziget leltárához. Az ébresztőt a táborban végül is Roger fújta meg, akit délidőtájt felébresztett gyomrocskájának korgása. - Nem reggelizhetünk, amíg nincs itt a tej - motyogta Susan, arra ébredve, hogy a hajósinas rázogatja. - Szeretnék valamit enni. - Adott neki egy kekszet, de az sem sokat segített. Roger távozása után Titty is felriadt álmából. Felült az ágyában. Úgy rémlett neki, hogy bagolyhuhogást hall, és még mindig a tábortűznél őrködik. De mikor ráeszmélt, hogy a sátorban van, és hogy Susan is ott van mellette, és a forró nap sugarai beözönlenek a fehér kanavász lapok résein, ismét visszafeküdt, hogy gondolatban újból felvegye a múlt és a kalandok fonalát. Roger visszatért a kapitány sátrába. A kapitány lábai kísértésbe ejtő csupaszsággal lógtak ki a pokróc alól. Roger mind a két kezével beléjük csimpaszkodott, és rángatni kezdte. A lábak nagyot rándultak, és visszaugrottak a takaró alá. John felébredt. - Susan azt üzeni, hogy kelj fel, és hozd el a tejet. - Azt nem mondtam. Én csak azt mondtam, hogy addig nem reggelizhetünk, amíg nincs tej! kiáltott át Susan a másik sátorból. John nagyot ásított. - Hát akkor gyerünk. Hol vannak a törülközők? - Úszunk egyet utána? - érdeklődött Roger. John megfordult a másik oldalára, hogy megnézze a kronométert, amely a kis aneroid barométerrel együtt ott feküdt a sátor végében a bádogdobozban. Amikor meglátta, milyen későre jár, ledobta magáról a takarót, és talpra ugrott. - Tyű! No, gyerünk gyorsan! Legelőször is a tejért megyünk. - Vigyél magaddal kosarat a tojásnak - szólt utána Susan. A kapitány és a hajósinas lementek a partra, eltolták a Fecskét, és kievickéltek vele a kikötőből. Még mindig elég erős szél fújt, elhatározták hát, hogy inkább vitorlát bontanak, így gyorsabb, mint evezővel. - Miről ismerni fel, hogy a Fecske vezérhajó? - érdeklődött a hajósinas. - Semmiről. - Mi az, hogy vezérhajó? - A flotta első hajója. A flotta admirálisa (az én vagyok) saját zászlóját szokta felvonni rá. - De hiszen nincs is zászlód, csak amit Titty varrt. - Hagyd csak, egész jó kis zászló az. Más, mint az övéké, és ez a lényeg. - Mi az, úrfik? Későn jönnek a tejért ma reggel - fogadta őket Dicksonné, aki a kőpadlót súrolta a tejeskamrában. - Mit beszélek, reggel… hisz már délutánra jár. Éppen most mondtam

131

Dicksonnak, hogy tán jó volna átszaladni, nincs-e valami baj odaát, vagy elnézni Holly Howeba. Talán már haza is mentek. Ezekkel a bennszülöttekkel, még ha a legbarátságosabb érzelműek is, sose tudhatja az ember, nem csinálnak-e valami galibát. Ez járt Johnnak a fejében akkor is, amikor olyan hirtelen kiugrott az ágyból, hogy olyan későre járt az idő. Ha Dickson bá’ átmegy Holly Howe-ba, hogy megkérdezze, mi van, kell-e még a tej, anyu azt hihette volna, hogy valami baj történt. Pedig nincs is semmi baj, minden a legnagyobb rendben. John jól tudta, hogy anyu számít erre az ő mindennapi kirándulásukra Dicksonékhoz a tejért, s hogy ezen az úton közvetett, de állandó összeköttetésben maradt a Fecskékkel. Anyu jól tudta, hogy Dicksonék azonnal tudatnák vele, ha senki se jön át a tejért a szigetről. A bennszülöttek már ilyenek mind. Bizonyos dolgokban egészen jól hasznukat lehet venni, de néha bizony nagy nyűgöt jelentenek. Összetartanak. Összeköti őket a pletyka szoros lánca, melynek szemei között nem könnyű átbújni felfedezőknek és kalózoknak. - Jómagam is átugrottam volna - mondta az asszonyság -, ha nincs annyi dolgom. „Hál’ Istennek!” Johnnak nagy kő esett le a szívéről. Mégiscsak jó, hogy a bennszülötteknek annyi a dolguk. - Mi volt magukkal? - kérdezte az asszonyság megfordulva, miközben egy nagy edényből kitöltötte a tejet. - Olyan mélyen aludtak, hogy még reggeli se kellett? - Én bizony igen - sietett Roger a válasszal. - Elaludtunk - felelt John is -, későn kerültünk ágyba. - Tudom - mondta az asszonyság -, láttuk a világosságot a szigeten, amikor lefeküdtünk. Pedig már tízre járt az idő. - Mi még sokkal később… - kottyant bele Roger, és majdnem kicsúszott a száján, hogyan fogták el a Fruskát, és hogy napkelte után kerültek ágyba; de szerencsére idejében eszébe jutott, hogy Dicksonné bennszülött. - Jobb későn, mint soha. Nesztek a tej. Van egy tucat tojásom is a számotokra, meg kalács meg fehér kenyér, no meg egy cipó komiszkenyér, amit tegnap este küldtek át Holly Howeból. Remélem, Susan és Titty kisasszonykák mind a ketten jól vannak. „Susan és Titty kisasszonykák.” Dicksonné mivel se fejezhette volna ki jobban, milyen mély szakadék tátong a bennszülöttélet és a valódi élet között, mint azzal, hogy így beszélt a kormányosról és a matrózról. - Köszönjük, jól. - A komiszkenyér befér a kosárba a tojás tetejére. De a kalácsot meg a tejet hová teszitek, azt már igazán nem tudom. - Majd én viszem - ajánlkozott Roger. Lesiettek a rétre, megkönnyebbült szívvel, mintha éppen az imént szabadultak volna ki egy vékony jégtábláról. A kapitány egyik kezében a tejeskannát, másikban a kosarat cipelte. Rogernak egy-egy cipó volt a hóna alatt. Mire partot értek, Susan üstje már vígan fortyogott, a tea készen állott, és csak a tejre meg a tojásra vártak. A reggeli csendes, mohó nyeldeklése folyamatosan vezetett át az ebédbe. - Úgy hiszem, folytathatjuk - javasolta Susan, és a többiek helyeseltek. A tojást már bekebelezték, és éppen a dzsemes kenyérnél tartottak. John felnyitott egy húskonzervet.

132

- Miért nem esznek a bennszülöttek sose húskonzervet kenyér után? - töprengett Roger. Pompás eledel. Kaphatok egy kis dzsemet a húsomra? - Nem - felelt Susan határozottan. - Miért nem? - Belebetegszel, mint a születésnapodon. Roger egy percig gondolkozott. - Nem hinném… - De nem fogod megpróbálni. Susan ezen a napon nagyon bennszülöttes hangulatban volt, amint azt Titty matróz megállapította. Talán az éjszakai kaland az ő lelkiismeretét jobban nyomta, mint a többi Fecskéét. Talán álmos volt. A bennszülöttes hangulat abban mutatkozott, hogy nem engedte el Rogert és Tittyt fürödni közvetlenül a tojás, dzsemes kenyér, húskonzerves kenyér, dzsemes kalács, banán (frissen a fáról szedve, a Fruskák személyenként csak kettőt ettek, és így bőven maradt még a fán), komiszkenyér és teából álló reggeli-ebédjük után. Mindjárt el is kellett mosogatni, méghozzá bennszülött módra. S amikor ezzel is elkészültek, hátravoltak még a felvarrni való gombok. - Nem is tudom, hogy tudsz ennyi gombot leszaggatni - szólt rá Rogerra. - Well, hisz te kényszerítettél, hogy mindenből kettőt vegyek fel, és egy ruhába nehezen fér bele kettő. Eddig kevés idejük jutott a beszélgetésre. Reggel, amikor a matrózra és a zsákmányra ráakadtak a Kormorán-szigetnél és a Fruskákra, megrekedve a Vadmacska-szigeten, alig várták, hogy mielőbb hazakerüljenek. Most aztán Titty természetesen mindent hallani akart az Amazon folyamról, és Roger nem győzött mesélni a lagúnáról, ami tele van polippal, amely, ha az ember ki akarja emelni a vízből, tüstént virággá változik. Aztán a vad iramú evezés története következett a koromsötét éjszakában, meg hogy a Riói-szigetek egyikén kis híja, hogy hajótörést nem szenvedtek. Most meg John akarta hallani, hogyan őrködött a matróz a szigeten, és hogyan fogta el az ellenséges hajót. És Titty mesélt a búvármadárról, a Fruskák érkezéséről, miképp bóbiskolt el a tűznél, és hogyan ébresztette fel az igazi bagolyhuhogás. Azt is elmesélte, mint volt ő Robinson Crusoe, és hogy folyt le Péntek látogatása az igazi csónakon. Mikor Péntekhez ért, eszébe jutott a John számára hátrahagyott üzenet. - Ja, igaz, megígértem, hogy megmondom neked. Anyu tulajdonképpen nem is hozzám jött, hanem hozzád. Tudod, Flint kapitány undok viselkedése miatt. Azt akarta megtudni, szeretnéd-e, ha írna Mrs. Blackettnek, hogy mondaná meg Flint kapitánynak, hogy ő hazudott, nem te, és hogy soha nem nyúltál a holmijához. - És te mit feleltél? - kérdezte John gyorsan. - Hogy nem tudom, majd megkérdem tőled. John felugrott, bement a sátrába, megnézte a kronométert. - Megyek Holly Howe-ba, beszélnem kell anyuval. - Bennszülöttbeszéd? - kérdezte Titty. - Igen. Meg kell neki mondanom, hogy jobb, ha nem ír. - Mehetek én is? - kérdezte Roger.

133

addig nem akartam írni. elég közel. hogy nagyon közel jártatok a mulyasághoz? .Amit mondtam. Eddig csak Flint kapitány járt az eszében. mint mi hárman együttvéve.Dehogyis. ahol a Fruskák laknak. Bőszítő dolog Flint kapitánynak ez az igaztalan gyanúsítása. Gondoltam.Nem jöttünk vissza. Azazhogy Titty. Blackettnek.Te itt maradsz . . Utána elmegyünk egy titkos helyre. és nem volt más választásunk. .De igen.De hát akkor hol volt a két Blackett csemete? . és egy csomó egyéb dologról megfeledkezett. És nem lesz több éjszakai vitorlázás.Óriási. talán elcsíplek visszajövet. csak ma reggel. Csak útban lennél. a kormányos addig úgyis gombfelvarrással lesz elfoglalva.Eszébe jutott. . csak nem Mrs.Úgy.És ti? .Miért szegény Titty? Titty nagyobb hőstettet vitt végbe.A Vadmacska-szigeten. és senkinek nem történt baja. Aztán nagyon besötétedett. Megígérem. hogy az éjszakai támadást nyélbe üthessék. De tudod. John meghökkent.Milyen terved? . kísérjük le előbb a kapitányt. . a kettőnk titka marad! . amíg nem tudom. .Mégis. De anyu semmi esetre se írjon erről Mrs. Ide figyelj. anyu.Mi fent jártunk az Amazon folyamon. .Megígérem. Bajt hozhatna a Fruskákra. És Rogeron mindenből két darab volt. 134 . kedvedre van-e. Egyedül elfogta a Fruskát. A Fruska kalózai holnap átjönnek hozzánk a szigetre.fogta le Titty -. anyu.. John kapitány elvitorlázott Holly Howe-ba.Halló. A hadiállapotnak vége. ugye.Rendben van. Anyu éppen levelet írt a kertben. Blackett.Nos? . Hallgatok. hogy soha többé nem maradok ki éjszakára. Blackették ott tartottak éjszakára? Szegény Titty! . Azért eveztem át a szigetre tegnap. együtt táboroznak velünk. Senki se fázott meg. hogy a Fruskák az ágyból szöktek meg.Pszt! Kincs. miféle? . Gyerünk. mint a sír! De azért örülök. . . úgy látszik. . bennszülött-megbeszélésre megy. Nem is lesz rá szükség. míg ki nem világosodik.Nem gondolod. ott kellett maradnunk a szigeteknél. Különben is van egy nagyszerű tervem a kettőnk számára. tudod. és mindjárt megkérdezhetem tőled. Blackettnek írsz? . ismeri már az ő csemetéit. hogy már vége a hadviselésnek. . és aludt is a Fecskében. Mrs. Mi győztünk. Mikor érkeztetek vissza az este? Dadus és én késő estig lestünk benneteket. hadiállapot volt. megígéred? .

. . Titty matróz és a hajósinas leszaladtak a kikötőbe. Gyere be. De addig egy szót sem árulhatok el.Egypár tucatot. Átgázoltak a sekély vízen.Más senki. és elnéztek a tó fodros tükre felett. nézd meg Vicky babát. .A jó idő se tarthat már soká. hogy már csak három napotok van? A hét végén hazautazunk. amint rávágunk csákányunkkal a vasláda tetejére.Hol van ez a sziget? 135 .Még Susan se? . egy valóságos elhagyatott szigetre. Hány gombot kell felvarrnia? . Ha megváltozik. hál’ isten. Ez a lehető legtitkosabb hely. A madarak nem számítanak. . Kár volna.Már csak három nap! Be kár! ..Más senki? . Használjátok ki jól ezt a három napot! Jövőre újra visszajövünk. letelepedtek a tetejébe. . hogy sose nyúltál az Úszóházhoz? .Ő se. hogy eljössz velem kettesben. úgyis el kell jöjjetek a szigetről. lábukat a napsütésben lelógatva.Itt mindenki megláthat.Minden hely titkos. kivéve a kormányost. . Alig tűnt el a Fecske barna vitorlája a sziget csúcsa mögött. Tudod.Nem.Hát akkor mégse lesz titkos hely. . Rajtunk kívül nincs senki az egész szigeten. és a víz alatt repült.Hát mi az a terv? . felmásztak a sziklára. Vesd le a cipőd és a harisnyád.A madár is ott lesz? .Kincskeresés. . Ázott ürgék tábora nem nagy gyönyörűség. hogy kiássuk a kincset. ahol az udvarias madár billegett. Különben felmászhatunk a sziklámra. amíg meg nem ígéred. . ő meg gombvarrással foglalkozik. Ne írjam meg mégis. ahogy kívánod.No. Senki. mint ez. . az lesz.Tudod.Ez volna a titkos hely? . Levetették a cipőket és harisnyákat.De senki se hallhat. amit a kalózok elrejtettek. és otthagyták a parton. . Elmegyünk egy elhagyatott szigetre. ha nincs ott senki más. és teázz velem. Az soká eltart. De aztán kongó hang üti meg a fülünket.Hát.Lehet.szólt csalódottan a hajósinas. . nem olyan. amikor egyszerre mind a két ingemet próbáltam. . és aranyak ezrei gurulnak szerteszét a homokban. Sokáig nem találunk majd semmit. Mindegyik ujjára egyet és egy sort elöl. ha kettenhárman közületek mégis belefulladnának.De igenis. .

Az ott a sziget. Nem szúrnád meg az ujjadat? . vagy nem jössz? . . hogyan rabolják el a kincseket.kottyant közbe Roger.Hát ígéred.Én nem. . míg hírmondó se marad belőlük. aranyfont és egyebek.. Elmesélte azt is. hogyan készítenek térképet. hogy a kalózok mindig vagy legalábbis majdnem mindig elvesztik a térképet. .Még nem mondtad. Hogy a kalózok néha addig harcolnak egymással.Esküszöl? Tulajdonképpen saját véreddel kellene megpecsételned egy papírlapon. hogy a tengerbe essenek.Igazi kincset? . hogy jössz.Persze hogy igazi kincset. hogyan fosztják ki a kalózok egyre-másra a hajókat. és a tengeri rablók már alig tudnak bejutni a kabinjukba. és hogy a kincskeresők (ezek vagyunk mi.N-e-m. Kincskeresők csak akkor fedhetik fel a rejtekhelyet. gyémántok. (Vagy egy Úszóházban laknak.Hallottam.Persze hogy igaziak. hajolj le. hogy velem jössz? .Honnan tudod? . hogy visszataláljanak a kincshez.Hisz az a Kormorán-sziget. és azzal töltik idejüket. hogyan cipeljük el mi onnan? . ahol békésen élik napjaikat. . hogy újabb préda után nézzenek. 136 .Well. ha le akarnak feküdni. hogy mikor a kalózhajó már annyira megtelt kinccsel. .I-igen. hogy csuda. hol van a kincs. és táplálják a cápákat. akkor odavitorláznak egy szigetre. . és visszagondolnak az elkövetett sok-sok dicsőséges gonosztettre. és egy rejtett helyen elássák a kincseket. Aztán elmesélte a hajósinasnak. Minden fordulóval áthozunk belőle pár darabot.I-igen. amikor a kalózok elásták tegnap a kincset. látod? . a legénységet pedig végigsétáltatják a hajópalánkon. hogy alig bírják felemelni. hogy a fedélzeten nincs hely a tivornyára. .Akkor ülj át oda. . aztán sok-sok aranytallér. egy kicsit jobbra. .Igazi kalózok? . Aztán miként süllyesztik el a zsákmányolt hajót. Hallottam. így ni. Az meg elmondta. A hajósinas néma tisztelettel hallgatta a matróz elbeszélését. . esetleg továbbadod a titkot egy kalóznak. Ha ígéret nélkül elmondom. mint Flint kapitány . Úgy káromkodtak.Darabonként. hogy senki se tudhassa meg.De ha olyan nehéz. te meg én) megtalálják a kalózok helyett.A Kincses-sziget is egyben. Jössz.) Elmesélte még a matróz. kukucskálj át az ág alatt. szitkozódtak. Drágakövek. hogy messzelátón figyelik a tengert. és vissza akarnak vonulni egy tengerparti házba. ha már megunták a kalózéletet. Lesznek közte aranytömbök.

azt hiszem.Mesélt és mesélt egyfolytában. Ki akar segíteni? Mindenki akart. kiterített térkép. . mert én hallottam. Az uzsonna jellege ma nagyon bennszülöttes volt. és ők felkapva cipőt. Még ma megcsináljuk a mi térképünket. s megint inkább kormányosi. talán mert Susan még mindig nem tudott megnyugodni. hogy megmutathassuk. A Fruskák itt lesznek holnap. hogy a legénység reggelig fennmaradjon. éppen befejezték az uzsonna utáni mosogatást. mert az magas szirttető.De mi megjelöljük. és figyelték. . míg Susan át nem kiáltott értük a táborból. Riót sok 137 . hogy már csak három napunk van. hogy mindnyájan kinn voltunk az éjszaka.Megmondtam anyunak. mint bennszülöttes jelleget kapott. John kapitány a földön hasalt. Ott volt még Dicksonék farmja.Milyen színű lesz a szárazföld? .Talán egy kis ábrát hozzá?! John rajzolt egy kis házat.Belerajzoljuk. Aztán az Úszóház-öböl helyére beírta a nevét. .Színes térkép lesz? .Rajzold be a vadembereket is a wigwammal meg a kígyóval . mikor elásták. Olyan nagy térképet. mint bennszülött települést. . John kapitány első szava ez volt: . A többiek körülötte guggoltak. és két kis folt lesz a vezetőfény. . egy kis emberrel és egy tehénnel.ajánlotta Titty.És hogy újabb útiterveket kovácsoljunk a jövő expedícióra . Egy nagy sárga folt lesz a világítótorony.tette hozzá Titty. Megígértem. hogy többé nem tesszük.És felakasztjuk a tanulószoba falára. hol mindenütt jártunk . . . Vicky baba és a dadus földrajzi megjelölésére. . .Azt a bennszülött-térképen fehéren szokás hagyni. egy háromszögletű fekete kunyhó és egy máglya jelölték a szénégetők birodalmát. De titkolta. igen.Első dolgunk elkészíteni a térképet. körülötte fákat és három pici alakot. mint apué a kínai tengerről. és egy kígyó. és csak reggel jöttünk vissza.De mi tudjuk.Ez nem alkalmas hely a térképrajzolásra.mondta Susan. Különben nem fontos! A bennszülöttek berajzolnák Darient.. és odarajzolta az Úszóházat.A fényeket fényesre festjük. Majd otthon rendesen megrajzoljuk. Most csak egy térképvázlat készül. . és most már minden rendben van.Nagyon kétségbe volt esve? . de nem törődnének Holly Howe megjelölésével. hogy szemléltesse a vidék termelési ágait. . a bennszülöttek: anyu. . rohantak vissza uzsonnázni. .kérdezte Roger. . mint másolja át a sziget körvonalait egy nagy füzet két oldalára.Legnagyobb baj. ugye? . harisnyát.kérdezte Susan.Sok mindent lehet végezni három nap alatt. Mire John kapitány hazaért. . nekik mindenre megvan a maguk földrajzi elnevezése. Erre aztán Susan újra felvidult.Belül. amiért megengedte. előtte a nyitott útikönyv és a belőle kiszakított.

amit már felkutattak. kikötővel és tutajjal jelölték meg. . .apró házzal.Melyik az? .egy halat rajzoltak.Semmi értelme.Az én szigetemet is belerajzolhatnátok! . amikor a szénégetőknél jártak. és mellé írta „Titty szigete”. de sajnos. a világítótorony-fát. Ott van a kincs. majdnem összetört a csónakjuk. ahol Roger megfogta és mindjárt el is eresztette az óriás halat. kihallgattam a beszédüket. a kikötőpartot.Egy Kincses-sziget se hiányozhat. miután megtett mindent. annak már van neve. és ahol a Fecske pihent ama emlékezetes éjszaka sötétjében. hogy felbukkantak.Miféle kalózok? . . azt is bele kell rajzolni.A lagúnákig. a tábort.jegyezte meg John. . A Cápa-öbölbe . amelyik kincset rejt.A poliprajzolás nem éppen mesterségem .kérdezte John kapitány meglepődve. . ahol eddig horgonyt vetettek. A tó déli és északi részét. . szaggatott vonallal jelölték. És egy kis horgonyt rajzolt a Kormorán-sziget északi csúcsához. A kalózok rejtették el múlt éjszaka.Biztos halászok voltak. 138 . és nagyokat káromkodtak.Milyen mélyen hatoltatok be a folyóba? .Ez még titok. és persze egyet a Dicksonék kikötőjébe. nem halászok. Roger és én fel fogjuk kutatni.A hegyeket természetesen belerajzoljuk. A kikötők mellé. .Egyet arra a helyre. . hogy bevegyük azt is.nevetett Susan. ahová el lehet látni a már felkutatott területekről. . John beírta „Kikötésünk szigete”.Melyik szigetet? . ami tőle tellett. .Igen. A Vadmacska-szigetet is berajzolták.kívánta Titty.Ott csak kormoránok vannak. ahol én a Fruskával horgonyoztam . John kis vasmacskákat rajzolt. egyet pedig a Holly Howe-öbölben. . A Rió körüli szigeteket is belerajzolták.A sötétségben eveztek oda.Hogy elnyargal az eszecskéd . egyet a Rión túli szigetekhez. ahol tilos volt a kikötés. . és a hegycsúcsnál. Egyes pontokat „Ismeretlen Vizek” vagy „Felderítetlen Terület” jelzéssel láttak el.kérte Roger.kérdezte Titty. A térkép kezdett nagyon hasonlítani egy valódi térképhez.Rajzold bele a polipokat is . . egyet magában Rióban. . ahol kikötöttek. amit nem ismerünk .vélekedett John.Hát a Kormorán-sziget!! . . de csak egynek volt neve. . . John azt is berajzolta. aztán a kapitány szaggatott vonallal megjelölte a Fecske útirányát az Amazon folyamhoz és vissza. Azt is megjelöltem.Nem.ahol halásztak . amíg én a Fruskával a ködben horgonyoztam.Amelyikről a Fruskákat lestem első nap. no meg a Cápaöbölben.

ne felejtsétek el. Titty . .Itt az ideje.szólt rá Susan. úgysincs még neve. . reggelre itt lesznek a Fruskák.És ha igazán van rejtett kincs a Kormorán-szigeten? Sok-sok tonna spanyol arany?! Roger és én fel fogjuk kutatni. Ide figyelj! Látod ezt a szigetet? Kincses-szigetnek fogjuk elkeresztelni.Ma este már úgyis késő volna. Ennek a nagy szigetnek. 139 . .Szűnj meg már.Az éjszaka sötétjében szállították oda .Biztos elbóbiskoltál a csónakban. . itt Rión túl.nevetett Susan. Igazában úgyse lehet ott kincs. Gyerünk azonnal. győződjünk meg róla.erősködött Titty izgatottan. .. Ma mindenki korán ágyba bújik. és álmodtad az egészet. hogy vacsorázzunk. . Titty . majdnem újból bennszülötté válva.Csillapodj.

panaszolta Roger. vajat dobott a rántottasütőbe.kiáltotta Titty már messziről. Szégyen. miután jól kialudták magukat. Sok halra volt szükségük. .Szeretném.Néha nem tudja. azalatt a kapitány és a kormányos a tóparton megpucolta a halat. máris rákezdte. Roger és Titty felcipelték a tejeskannát. Alig köszöntünk Dicksonnénak. .kérdezte John kapitány rosszkedvűen.számítgatta Susan. Össze akarom kötözni a vitorlarudalókat. amikor azt mondtam: Flint kapitány egy tengeri szörnyeteg. Mire megtisztították a halakat. Már tegnap kellett volna. mikor indulnak .VÉSZES HÍREK AZ ÚSZÓHÁZ-ÖBÖLBŐL A Fecskék. Roger meg én. Roger és Titty is visszaérkeztek a tejjel. Megsütjük mind. ha a Fruska kalózai megérkeznek. valaki mégiscsak kellett hogy tegye. hogy kisüsse benne a sügéreket. de ha mégis.Nem adott nekünk se süteményt. Azt Susan fogta. hogy reggelire itt lennének. ha ragyogna a tábor.Ez ni. Roger ott állt és nézte.Persze nincs ott semmi. Titty a nyomában. láttam. és szép sorjában lerakták a csónak fenekén. . mikor meglátta a szép sorjában kirakott halakat a csónak fenekén. felkutatni a kincset? 140 . .Nem lehet tudni ezeknél Fruskáknál. újra a régi formában voltak. mire ő: Well.csóválta fejét Susan. mint a tükör. hogy hozzá se nyúltunk.Nem hinném. Még egy fia almát se .Melyik az a sügér. Kieveztek a partra. többet egy szót se lehetett az asszonyságból kihúzni. mire megérkeznek. . Korán ébredtek. megfürödtek.Elmehetünk reggeli után. . . és Nancy meg Peggy felállítják a sátrat. Most pedig menjen valaki a tejért. mi a valóság és mi nem.kérdezte Roger.mondta a kapitány.Nem gondoltam rá. és bár süllyedne el az Úszóháza. ez az egész kicsi. mint valaha. Fogtak reggelire vagy egy tucat apró halat. Aztán a Fecskére is ráférne egy alapos sikálás.Ezt kár volt mondani . . Susan megpiszkálta a tüzet. Én mondtam neki. . és velük tartanak a reggelinél. se melaszt. Hát hiszen elmehet éppen délután. hogy igazán kár volt az Úszóházban matatnunk. . Hátha a Fruskák korán érkeznek.Ez kibírhatatlan! . . . . hogy bennszülöttel állok szemben. . ha olyan nagyon akar. Aztán befogta a száját. .Miért nem hagy bennünket békén az a kapitány? . . . Úgyis kipárolog a fejéből az egész.Undokabb.Visszaeveztek a Vadmacska-szigetre. azután halászni mentek. nem messze Dicksonék kikötőjétől. és megindul a tervezgetés… . Nem. és felolvasztotta.Flint kapitány megint kezdi.Rengeteg a dolgunk ma reggel. amit én fogtam? . mégse. de hát nem lesz nyugta addig. A Cápa-öbölben halásztak. John felment a megfigyelőállomásra. hogy a lábosaim és a rántottasütő milyen állapotban vannak. jut elég mind a hatunknak. még akkor sem.Titty el akar menni reggeli után kincset keresni .

. ami beevezett az Úszóház-öbölbe. .A kapitány kéreti a messzelátót . ha a Fruskák nem sietnek.Nincs vitorla a láthatáron. mindenkinek elmeséli. Nem tudjuk megakadályozni. . . Fel kell súrolni a fedélzetet. a sügérnek igen.Sok réz éppen nincs a Fecskén .pihegte a hírnök. Emlékezz. nincs-e még a Fruska a láthatáron. és nesze.mormolta magában John kapitány. és még mindig maradt négy a tepsiben.Ma érkeznek a Fruskák. ti azalatt lesikáljátok a Fecskét.Ne is gondolj rá. hogy mindjárt kész a reggeli. Ez fejenként egy újabb halat jelent. . . és átadta a kormányos üzenetével együtt. Most egy motoros megy be. . Ehetsz még többet is.. Úgy látszik. Addig kell enni. ugorj csak le a messzelátómért! Ez már a harmadik csónak. Felhangzott a kormányos sípjele.Ha a bennszülöttek támadást intéznek Flint kapitány ellen . Már tettem cukrot a teádba. Ott elfogta a kormányos. mi történik ott . ha azt hiszi. Majd később. Reggeli után mindenki rendezgetni kezdett. és állítsd őket oda fedélzetet sikálni és rezet fényesíteni.Igent igen. Halló. itt a hal.mondta Roger. uram . és mindent rendbe kell szedni. 141 . hogy ezt gondolja rólunk. Susan felküldte a hajósinast a megfigyelőállomásra. nem mi nyúltunk hozzá.Valami történhetett az Úszóház-öbölben.Jó.Szeretném tudni. ha áll. matróz. . Az egy szempillantás alatt már vissza is jött.Szeméhez emelte a messzelátót.felelte a matróz.Jövünk már.Én rendbe szedem a tábort . Csak reggeli után érhetnek ide. Ne izgulj miatta. hogy mi nyúltunk a hajójához. A messzelátónak nem árt. megrakva emberrel. Titty megszökött a messzelátóval. . Keresett valakit. Vidd magaddal a matrózt és a hajósinast.mondta Titty -.De ott vannak a szögek . Egyik csónak a másik után fut be. . mit mondott anyu. hogy mi tudjuk. míg ő a zsírban sistergő halakra ügyel. .nyugtatta meg Susan a parancsnokot -. hogy mi matattunk azon az utálatos Úszóházon.osztotta ki a munkát a kormányos -. aki megkenje a vajas kenyereket. és leszaladt a táborba. Mindegyik Fecske elfogyasztott két-két sügért. Az a fő. és a kapitány és a matróz letelepedtek a többiek mellé a tűzhöz. amíg meleg.mondta Titty. .Azonnal jövök. jövünk! . . hát akkor nem gondolok.Valami történik az Úszóház-öbölben.Jelentsd neki. de egy csónak evez ki az Úszóház-öbölből. nem tehetünk róla. .Ne is gondolj Flint kapitányra . A kormányos újból sípolt. . akinek éppen kapóra jött. szeretnék én is ott lenni. .

s isten tudja. John kikötötte a Fecskét. Susan felnézett a munkából. kifűzte és megszabadította a vitorlarúdtól.Még nagyobb szerencse volna.Ez mind nagyon okos beszéd. ha értenél is hozzá . és kiteregették a sátorkötelekre. takarítsatok ki minden szemetet.Hát pucoljátok fényesre a szögeket! Homokkal és nedves ronggyal szépen megfényesednek. John felállította az árbocrudat. és finom homokkal lepucolta róluk a kormot. . John éppen a hüvelykujját szopogatta. honnan előkotort finom vékony spárgával összekötözgette a rongyos vitorlarudalókat. .A teásüst maradjon csak olyan fekete. Nekem a lábosokat kell kisikálnom. és úgy szúrják át a tűt. az igazi vitorlaszabók bőrpárnát tesznek a tenyerükbe. elmentek-e már azok a hajók. segíts nekem felakasztani a pokrócokat. amíg frissen tömött matrachoz hasonlítottak ismét. . Addig rázták.Talán már a Fruskák is a láthatáron vannak. . ha befut. . amit elő tudott teremteni. . . amelyekben a szalma már nagyon megcsomósodott. Nesztek két rongy.mondta John kapitány. . Susan éppen elkészült a mosogatással.Sose törődj velük! Kihordták a pokrócokat a sátorból. hogy hely maradjon a Fruskának is. . . Aztán püfölték-verték a matracokat. és felsöpörték a piszkot a csónak fenekéről. fényesítettek. és kikötjük. A matróz és a hajósinas szorgalmasan sikálták az üléseket. és soká motozott egy dobozban. ha a vitorla nincs kifeszítve. bement a sátorba. de nem tehetek róla. és dörzsöljétek végig a padlót vizes ruhával. mint egy vadonatúj hajó. . ha nem vagy az utamban. . és már bent is volt a hajóban.Felhozom a vitorlát a táborba . Egyáltalán ne is gondolj arra az emberre. és a vállán egyensúlyozva visszavitte a táborba. mikor a lábosokról felpillantva. egyik kötéllel a farából és a másikkal az orrából. Susan megsikálta a lábosokat és a rántottasütőt. aló mars.Nem az én hibám. hogy rágondolj. Reggel.Újra odafűzöm a vitorlarúdhoz. mikor halászni mentek. A hajósinas és a matróz benn maradtak a hajóban. mindenütt gondosan lenyirbálva a kirojtosodott szélüket.Semmi értelme. John kiteregette a vitorlát a földre.Gyere. Mellé telepedett. .Csak még gyorsan felszaladok a megfigyelőállomásra.Felhúzzuk a Fecskét a kikötőbe. Beeveztek vele a kikötőbe.szólt oda a kormányos. hogy a helyén legyen. hogy az egyik varrás felfeslett. mikor a Fruskák befutnak. otthagyták az árbocot és vitorlát. és a tetejére felhúzta Titty zászlóját. hogy úgy ragyogjon.Nem bánom. ha mégis rá kell gondolnom. Nagy munka volt. de mégis a legfinomabb. John a matrózzal és a hajósinassal együtt leszaladt a partra. és ledobta a földre. A kapitány vette a vitorlát meg a rudakat.Szerencse. Észrevette. hogy hoztam magammal vitorlavarró tűt.. 142 . . és nem félig üres sajtoszacskókhoz. A vitorlarudalókat is könnyebben rendbe tudom szedni. Nem volt ugyan a legjobb minőségű homok. tolták és rugdalták. Ez a valódi üstszín. súroltak.

A baj már… 143 .Jó reggelt . mivel foglalatoskodnak itt. no .Igen. ezzel nem fogják magukat tisztára mosni.kérdezte Susan.Munkában? . s útközben addig babrált a kabátjával. Feláll a csónakban . és egyenest a tábornak tart. Nagy üggyel-bajjal kikotorta a noteszt és ceruzát a kabátja zsebéből. Nagyon ki volt melegedve. hogy „köszönöm”. Onnan a magasból lepislogott a kapitányra. Susan mentegetődzött: . Mikor jártak Mister Turner házában? . Ebben a pillanatban vidám füttyszó röppent fel a sziget másik oldalán.Nevem John Walker.Kérem a nevét és címét.köszönt John udvariasan. erős munkában. A rendőr dünnyögött valamit az orra alatt. Itt ni. . Felveszi a kabátját a csónak orrából. hogy észre se vették. ezekben a sátrakban. amikor egy csónak kikötött a parton. Annyira belemélyedtek a munkába. .Igen.Itt. és bekukucskált a sátrakba.Az evezés még jobban megizzaszt ebben a hőségben! . és azzal megtörölte az arcát. aki azon törte a fejét. John vitorlarudalói rendbe jöttek. . nagyon messziről.Cím? .Nos.Itt. John . Újra megtörölte az arcát. . . de még akad egy-két banán. hogy egy hatalmas szál rendőr . mit adhatna neki inni. és hozzálátott a visszafűzéséhez. csak egyetlen-egyszer.Itt.viszonozta a nagy szál rendőr.motyogta a rendőr írás közben. A rendőr körülsétált. .csóválta a fejét a rendőr -. azon a fán. ott ni. Nem pihenne le egy kicsit? Sajnálom. Arra pillantottak fel.Ujjé! . Szeretném tudni. .Ez itt a táborunk.Walker. aztán kiszáll. . hogy nincs sörünk. amikor egy kis beszédem lett volna Mister Turnerral. John kifeszítette Susan segítségével a vitorlát a vitorlarúd mentén.behúzza az evezőjét. de nem azt.Ma még nem vetettük meg az ágyakat. míg végre előkotort a zsebéből egy nagy piros zsebkendőt. . És nyíltan válaszoljanak nekem.Ejnye már. .Hosszú útról jön? . . ide figyeljenek.csak nagy nehezen tud egyensúlyt tartani -.ingujjban .Jó reggelt .Hol? . ..A közelében se jártunk soha.Több is van magukból? .Hadd lám csak! Együttes erővel egész jól ment a vitorlavarrás. Hol laknak? . . ez a mi címünk.Az nem elég. .

Mitől volt úgy begyulladva? . . hogy adjátok át nekünk. el ne mondják az édesanyámnak. Ruth kisasszony . mögötte Titty és Roger pokrócokkal és egy csomag összekötözött horgászbottal megrakodva.Mi? . . Átjött anyához. Mi tévedtünk. . hogy tegyen lakatot az Úszóházra? . 144 . Hisz már máskor is babráltak az úszóházon. . Hatalmas fehér batyu a vállán.Jim bácsi Úszóházát kirabolták . a többi kalózé. Ha azonnal nem távozol.All right.Tévedés volt. tudod. ha ezentúl jól viseled magad. nem az ő lámpája volt. hogy adjuk át Jim bácsinak.Halló. Reggel odament.vette át a szót Peggy. akkor. amikor még nagyon fiatalok voltunk.Mindjárt tudtam.Mit akart? . Ő a mi házi rendőrünk. és anya sürgönyzött Jim bácsinak. .Emlékeztek arra az üzenetre. mi történt? .A motoros ember. éles hangra a rendőr sarkon fordult. aki tudta.kiabálta Nancy kapitány a táborba érve. amikor te mondtad. Csakugyan elment otthonról. míg oda volt . és eltolta a parttól. Sammy. . amikor ma reggel annyi csónak evezett be az öbölbe! kiáltott fel izgatottan John kapitány.Sammy! Kisül a szemem miattad. . Sammy! Hát te mit keresel itt? . . csak az anyjától… és persze tőlünk. hogy elment. . hogy Jim bácsi eltávozott otthonról. A világosság. Ruth kisasszony. azt gondoltam. Le kell eveznem a tó végébe.folytatta Peggy.Persze hogy ismerjük. .Sammy! A friss. Éppen abban a szent pillanatban láttak hozzá szörnyű művükhöz.mesélte Nancy kapitány. Tudjátok. hogy valami történt.Másvalaki is észrevette a világosságot az ablakban . megmondom az anyádnak. mint eddig -.No ne! Ne tegye azt. és egy köteg sátorcölöpöt dobott a földre. .Bocsánatot kérek.Ismeritek? .könyörgött -.De még mennyire azok! . Sejtelmem se volt..A többi kalóz megtámadta Flint kapitány hajóját. Senkitől se fél. hogy tudnak valamit a betörésről. Te most visszamész Jim bácsihoz.Robogj el. és máskor ne csinálj ilyen vicceket! A nagy szál rendőr lebotorkált a csónakjához. . az egész ház fel volt dúlva. és megmondod neki. Vagy foglaljuk le a csónakját. Az édesanyja anyu dadája volt és a miénk is. amikor elvitorláztunk mellette a sötétben.fordult kérdőleg Johnhoz. kisasszonykám.Ruth kisasszonyka és Peggy kisasszonyka . amit az Úszóház ablakában láttunk. és a kabinajtót tárvanyitva találta. . . hogy az önök barátai. amit a két Billy adott át nektek. A betörőké volt. Peggy Blackett közeledett az ösvényen a kikötő felől. és tartsuk itt túsznak? .hebegte még vörösebben. Sammy.Sose volt semmi közük Jim bácsi Úszóházához.

hogy rajtacsíptek. John kapitány nagyon kényelmetlenül érezte magát. aztán megint dühöngeni kezdett. . amikor én a Fruskával a nyílt tengeren horgonyoztam. hogy Titty hallott valamit azon az éjszakán . Nem tudja. .Mit hallottál? . Aztán ma reggel lehasaltunk lesben. . De az összes szekrény tartalmát kihányták a földre. Mi láttuk a világosságot. . hogy nem tudtuk. amin egész nyáron dolgozott. hogy ti nem is lehettetek. miért vette Jim bácsi a fejébe.Talán a kalózok. nem bánta volna. . Minden percben el lehettünk rá készülve. különbeni már rég itt lettünk volna. biztosan azért vitték el. Arra gondoltam. míg Jim bácsi vissza nem evez az Úszóházhoz. hogy azt mondja valaki: többé nem engedlek.Madzag és hurokkötél . amikor mi a fényt láttuk a kabinablakban. milyen csuda jó.tűnődött John kapitány.Még mindig azt hiszi. és rögtön odarohant az Úszóházba.Persze. hogy veletek táborozzunk. aztán egy kicsit vesztegeltünk is. és így gyorsan eszembe jutott. hogy mi voltunk? .Én éppen meg akartam neki magyarázni. .Egész biztos. ha akár mindenét elviszik. és rátok gondolt.káromkodott Nancy kapitány. máris zörgettek az ajtón. Hisz emlékszel. Néha csak egyszerűen szerencsétlen volt. mert figyeltük a csónakokat. hogy akkor tulajdonképpen hivatalosan ágyban voltunk. akár egy őrült . hogy a rablók voltak. láttuk akkor éjjel a kivilágított ablakokat. ahogy az embereket szállították az Úszóház-öbölbe. amikor beszéltek. és a papagája is olyan dühös volt. . . hogy megtekintsék a betörés színhelyét. amit gyújtottak.Dühöngött. .Néha valóságos őrült volt. Csak azt az egyet nem értem. 145 . elemeltek-e még mást is. Eveznünk kellett a szigetek között. néha csak egyszerűen bosszús . csak azt ne vitték volna el.mesélte tovább Nancy -. mindenestül ágyba bújjunk.mondta Nancy -. de azért kimásztunk a slamasztikából! . és összevissza dobáltak mindent a hajón. mert sokat nyomott. és befogtam a számat. hogy papagájával együtt rögtön visszajött hozzánk éjszakára.Épp annyi időnk volt. Olyan nagy murit csaptak a bennszülöttek! Hát meglógtunk. mert ti azon az éjszakán fent jártatok az Amazon folyón . hogy nektek valami közötök van a dologhoz? . Azt mondta.Kis híja. hogy egy szót sem akart beszélni. és Jim bácsit örök időkre hálás rabszolgánkká kötelezzük. Elemelték a régi kabinkofferjét. hogy megengedték nekünk.sziszegte John kapitány a fogai közt.Tegnap este visszaérkezett.Nekem nem kell hogy magyarázd. de Peggy még idejében oldalba bökött. fosztották ki Jim kapitány hajóját! . .Idejében érkeztetek haza tegnap reggel? .A hadműveletek éjszakáján törtek be? .Talán akkor mégis igaz. honnan veszi. Csak az nem fér a fejembe. akiket én hallottam.Hogy is lehetne . Indulásnál alig kaptunk szelet. Elfogtuk volna valamennyi rablót. . benne az írógépet és a könyvet. amit elvittek. .folytatta Peggy. és elrejtettük fent a folyón.Azt mondta. hogy ez a tó tele van mindenféle haszontalan fiúval. hogy ruhástul. No.mondta John. és ti hallottátok a hangjukat.Egy csónakban eleveztek mellettem. és még tegnap este berakodtunk a Fruskába. de olyan szörnyű rumlit talált ott.Ide figyeljetek . Milyen kár. és egy szót sem szólt.

és bedugta az inge zsebébe. hogy arra vitorlázunk .tudod.Mindjárt itt leszek . Nancy kapitány lángvörös lett.Well.Nekem se akart hinni. Még a napbarnított arcán is átütött a vörösség. szót sem érdemel. a tűzhelyről. . kitépte a teleírt lapot a füzetből. .Az öreg Sammy nem ütötte volna ide az orrát. hordj ki mindent ide a partra.Ezt én azonnal helyreigazítom. hogy jó fekete legyen . Látta.jelentette Peggy kormányos. Tudod. mikor utánatok kémleltünk -. Nancy kapitány. uram . Kétszer ki is törte a ceruza hegyét.dühöngött Nancy kapitány. John kapitány bement a sátorba. . hogy mi eresztettük fel a rakétát a kabin tetején. 146 .Már hogyne lenne! Peggy! . . hogy rátok lőtt. .De miért nem akart hinni neked? . Aztán összehajtogatta. De mondom. és azt hitte. szóra sem érdemes. kivett egy darabka megszenesedett fát a tűzről. ha nem hallott volna valamit harangozni. és kihozta a füzetet és a ceruzát. .Mit akarsz csinálni? .Uram?! . hogy újra meg kellett faragni.Azon a napon történt. van egy ív papír és egy ceruza a táborban? Egy darab faszénre is szükségem volna. . . mikor nála jártam. amikor Susan meglepve figyelte.magyarázta. . Minden szó után alaposan megnyálazta a ceruzát. .Azért nyalom. hogy sose nyúltam az Úszóházhoz. és jó erősen megnyomta a papíron.Dehogyisnem . amikor át akartam neki adni a szénégetők üzenetét. s a hátát bekormozta a faszénnel.kérdezte John. Nancy kapitány lehasalt a földre..Rakodj ki a Fruskából. és megmondtam.búcsúzott sietve Nancy kapitány. és pár percig írásba merült. Szedd ki az árbocot és a vitorlát. amikor Nancy eltolta a csónakot. felállt. nagyot fröcskölve evezőjével. és amikor azt hittük.felelte Nancy kapitány. Mikor befejezte.Hazugnak nevezett.A hajó útra kész. amelyen először pillantottunk meg benneteket. Nagyon undok volt? . . John kapitány. Titty és Roger tátott szájjal bámulták. ugyan mit csinál. Kormányos úr.Odadobom neki a Fekete Foltot .

Flint kapitány lehajolt. kétségtelen. és azzal bíbelődött. de aztán a kihullott agyarakat.rikácsolt a papagáj.Szép Polly! .ajtaja tárva-nyitva. amikor Flint kapitány felemelte a kis Buddha-fejet. aki sokat lévén egyedül.rikácsolta a papagáj. „Tengeri gizgaz. hogy szaglásszanak. zöld papagája társaságában a kabin közepén. hogy felvegye.sóhajtott Flint kapitány. Ott lógott mindegyik a maga helyén a kabin falán.melyekben eddig példás rend honolt . ha már lopni akartak? Nem megy a fejembe dohogott Flint kapitány.” Neki nem jelent semmit. Magam is komisz kölyök voltam. Polly. amikor itt járt. aki mind látni akarta. és mindenfélét összehazudott a tűzijátékról. és a kis bálványt karmai és erős. sajnálni fogja. hogy önmagával és a papagájával társalogjon.És elemelik azt az egyet. Sose csukj le semmit. miközben a bálvány feje a földre pottyant. Jim bácsi néven is közismert. A betörők mindent felforgattak. A zöld papagáj ott álldogált a kabinasztal szélén. Lehet. hogy cinkosai is voltak. . hogy az unokahúgaimnak semmi közük a dologhoz. aztán az a rengeteg ember. Sok minden kitelik tőlük. . Fiúktól minden haszontalanság kitelik. és nekikeseredve próbálta helyre rakni a holmikat látogatói után. De az a fiú már akkor sem tetszett nekem.És a naplóim is mind odavesztek.Szép Polly . Először betörők jártak nála. egyik lábával megkapaszkodott az asztal szélében.A KIRABOLT TENGERI RABLÓ Az Úszóházi Ember. Mintha egy forgószél után kellene rendet csinálni. .Szép Polly! . nekem pedig sok nehéz munkámba került.Nem kényszeríthet senki. aki Sammyt a tó lábához küldte. Ha az a fiú a tettes. a másik rendőrt meg a tó másik végébe. A szekrények és állványok . . és közben egy törött emutojás héja reccsent meg a lába alatt.Hogy a csudába nem vittek el ebből semmit. amit Flint kapitány vásárolt valamikor Hongkongban. Polly. hogy azért vitte el a ládát. összehordta egy öreg Rozmár. a másikkal átvette gazdájától a fejet. Flint kapitány rálépett egy kis columbiai ébenfa elefántra. . . görbe csőre közé kapta. akármilyen jól neveltek is egyébként. de hazudni sose hazudtam. amiből a világon semmi hasznuk sem lehet. hogy még egyszer összehordjam a „tengeri gizgazt”. Polly. akkor elég markos legényke. .Isten neki. ami mind-mind Flint kapitány útiemléke volt. . A zöld papagáj dühös rikácsolást hallatott. ugyan mennyi a kára. Akárki is a tolvaj. legalább úgy meséli a családi krónika. törd össze ezt is! . Felszedte. a bumerángokat.szőtte tovább Flint kapitány a gondolatait. a cápafogból készült nyakláncokat. mert olyan súlyos volt. az ormányt és a két lábat dühében kihajította a kabin ablakán. . Lerángatták a tomahawkokat. . Well. a zöldre és vörösre festett gurdókat. ott ült egymagában. ha ki tudja nyitni. tartalmuk a földön.Csak rajta. hozzászokott ahhoz. és eddig nagy tiszteletben részesült. Flint kapitány. nekem viszont mind közt a legbecsesebb. hogyan haraphatná le annak a kis Buddha-szobornak a fejét. nesze! A papagáj odaszökdécselt az asztallapon.csacsogott a papagáj. 147 .Egy bizonyos . egy pillanatig enyvre gondolt. akkor sose fog semmi elveszni. egy csomó ruhát behajigálva a szekrénybe -. de a kabinomat még sose forgatták fel. hogy nem mást vitt el. Sammyt és a másik rendőrt meg a riói rendőrbiztost nem is számítva.Az egész nyárnak fuccs! .

alulírott volt. Az egyik oldalán faszénnel rajzolt maszatos fekete folt. a FRUSKA kalóza . eloldotta a kötelet. Olvasd el a Fekete Hírt. A papagáj odatotyogott és felszedte. vadállat. És még te beszélsz hálátlanságról?!!! Most aztán kiraboltak. hogy kimentse a papírt a papagáj csőréből.Hé. a másikon az írás: Flint kapitánynak (alias Jim bácsi). . Azonnal beszélnie kell azzal a fiúval és jóvátenni . hogy valami köze van ehhez a disznósághoz. mint a kis Buddha-szobor roncsai. majd megtudod.Mi bajod velem? .Nem állok veled szóba! Odadobtam neked a Fekete Foltot. Nancy! Jössz. Flint kapitány kinézett az ablakon. szívből örülök! Ha éppen tudni akarod.ha lehet . Alkalmasabb anyag a csőrének. hogy hazug. Már így is két darabban volt.Nem állok veled szóba. hogy megbántad a dolgot. Meg vagy fosztva a nagybácsi címtől és jellegtől és minden egyéb vele járó tisztségektől. Élete kockáztatásával jött el hozzád. igyekezett minél gyorsabban elpárologni az Úszóházöbölből.Halló. 148 . semhogy téged bízzalak meg az őrizetével. és azt mondtam a rendőrségnek: lehet. ugye. beugrott csónakjába. Nancy kapitány. míg ki nem jelented. Nancy Blackett. aki meg akarta mutatni a Fecskéknek.Ördög és pokol! Hát ezek a kis gézengúzok garázdálkodtak itt! Milyen vadállatnak gondolhat engem az a fiú! Az is voltam. És aztán még fogtam magam. Flint kapitánynak éppen csak annyi ideje volt. Amikor azt mondtad. Mars be a luxuskabinodba. felrohant a fedélzetre. Ez egy Fekete Hír. kárörvendeni? . John sose nyúlt az Úszóházhoz. Örülök. . és Nancy kaptány után evezett. olvasd el. túl sok holmi hever itt szerteszét. hogy vad bennszülöttek készülnek rajtaütni az Úszóházon.kiáltott Flint kapitány Nancy után a kabinablakból. Te nem akartad meghallgatni. ki perzselte meg szakálladat (ld. helyette inkább hazugnak nevezted. hogy nem béketárgyalások kezdeményezésére látogatott el az ellenséghez. Nancy! Hé! . hogy figyelmeztessen. Megérdemelted. Kibontotta és összerakta. . hát .Ebben a pillanatban egy összehajtogatott papírdarab repült be a kabin ablakán. Spanyol Fülöpöt) egy felrobbantott rakétával a kabinod tetején.a történteket. és pottyant az asztalra. Polly. Flint kapitány a vadul rikácsoló papagájt bezárta kalitkájába. ő nem volt az.

és ezekkel a kis faékekkel megerősítjük. Hol vannak a vascövekek? . mert nagyon szoros a szegély. hajósinas. előbb-utóbb úgyis megtudta volna.mutatott Titty a földre. butaság . . hogy a kötél ki ne csússzon. John fogta a hurka egyik végét.mondta Peggy -. Peggy és a Fecskék pár percig sóbálványként meredtek utána. és a szamárfülekből elágazó kötelek minden oldalon jó erősen megfeszültek.szólalt meg végre John. nem kell egyebet tenni. különben vérnek kellett volna folynia a táborhelyért. két fatönk állott. Senki sem tudta pontosan. . Egymásba dugták a cölöpöket. ha összeilleszted. kapaszkodjatok bele a másik végébe. annyi szent. Komisz munka. hogy a rúd bebújjon. Szereljük fel a Fruskák sátorát.A cölöpök ezekbe a lyukakba valók. mire visszatér. akkor kifeszül. hogy lecsússzon. sovány hurkába szedte a sátrat. kikopott hely. hogy nem a mi helyünkön vertétek fel a sátratokat. kétszer annyi időbe telik. Peggy az ujjait a fűbe fúrta. matróz és te. Nancy cipelte a rudakat. a négyszög mindegyik sarkában megtalált egy-egy lyukat.állapította meg elégedetten Peggy. aztán rájuk csavarjuk. Te.Hol is vannak azok a sátorcölöpök? Mindegyik két darabból áll. mintegy hat inchnyire álltak ki a sátor tetején. Szerencse. 149 . azaz inkább csak megpróbálta.Itt vannak. A faékekben két lyuk van. .mondta Peggy -.Mint a szamárfülek . . Peggy a másikat.Sokkal könnyebben megy. mint a két faéket feljebb tolni a kötélen és a kötél másik végét oldalt meghúzni.állapította meg Roger. A kötelet keresztülbújtatjuk az egyik lyukon.Ide ni. itt van minden holmink.Talán mégse kellett volna neki megmondani . Sátor volt. ha mind az öten dolgozunk rajta! . négy egyforma hosszú rudat kapsz. E nélkül a két tönk nélkül nem tudnánk felállítani. A tábor túlsó oldalán. nem ment volna egyedül. mint a Fecskéké. . Mindjárt könnyebben megy! Mindenki segített. Akkor bedugod őket a sátorlap sarkaiban levő szegélybe. majd befűzzük a másik lyukba. ott csomót kötünk. A köteleket a sátor tetejéről idevezetjük a két öreg fatönkig. mi a szándéka.vélekedett Susan -. . Köztük a fűben négyszögletes.Inkább nem . Az első kettő még csak menne valahogy. Ha a kötelet meg akarjuk feszíteni.Ha ketten vagyunk Nancyvel.Nem kéne mégis utána evezni? Hátha segítségre van szüksége . A szegélyek tetején kis zacskó volt. .Helyes . ni . . és betolták a szegélybe. és a rudak végei a kis zacskóban. . de aztán már rettenetes. A sátor ott állt készen a maga helyén. mint a kesztyű ujjai. Peggy aztán hosszú. mindegyik végükön egy. . ha szüksége lenne segítségre. Ha eleresztjük.javasolta Titty.Ej. mert nagyon nehéz a szegélyt egyenesen tartani. . aztán körülfogjuk vele a fát. szemben a Fecskék sátraival. de egészen más szerkezetű. Kigöngyölte a nagy fehér batyut.KIBÉKÜLÉS FLINT KAPITÁNNYAL ÉS ÚJABB HADÜZENET Mikor Nancy kapitány felkapott hajójára. nem engedi.

kiáltott vissza Titty.Na. Nancy! Hurrá.Ezeknek is mindnek megvan a maga lyuka . De mégis Nancy fog győzni. és üldözőbe vette. még annál is olyanabb! . hogy táborra akadt egy elhagyott szigeten. Nehéz csónak volt az övé. gyerekek . Nancy hallotta a kiáltozást. . rögtön tudhatja. és bár Flint kapitány erősen húzott. Már rohant is vissza a táborba a messzelátóért. Nancy teljesen kifulladva. A sátor hátlapja és oldalai alján hurkok voltak. .Csak úgy dobja előre a csónakot. mint Titty az ő rejtett kincsével . .Fűzzük már be a vitorlát . Nancy és Peggy azonnal megragadták és visszatolták. miközben felrohant a megfigyelőállomásra. Túl nagy előnye van.Csak még a fenéklapot és a hálózsákokat kell felhozni a kikötőből. mint egy bennszülött. 150 . a teásüstön. Néhány pillanat múlva Flint kapitány csónakja is partot ért. .ordította Titty.Nézzétek csak. hátha láthat már valamit Nancy kapitányból és a Fruskából. a tábortűzön. otthon felejtettem a kalapácsot. .Most már igazi tábor .No.lihegte. és John beverte a cöveket a kalapáccsal. majd megszakad. hogy majd megszakad.sóhajtott megkönnyebbülten Peggy. . Rajta! Örök hűség a Fecskének és Fruskának! . Susan fényesre pucolt rántottasütőjén és a takaros kis lábasokon. Úgyis ő lesz itt előbb. .Halló. . hogy a nyomában van! . de hat-hét hosszal Flint kapitány előtt futott be. amiket már egy előző táborozáskor vertek a földbe. és minden egyes hurokba tartozott egy kampós vascövek.Te is olyan vagy. Nancy feleúton tartott. amint partra ugrott. A csuda vigye. amikor Flint kapitány kievezett az Úszóházöbölből. ugye.sürgetett Susan. Peggy megtalálta a lyukakat. .Akkor nem evezne olyan erősen. és segítségére menjünk.Most már benne vagyunk két lábbal a muriban.Kalapáccsal kell beverni.. hozd el a mienket .Ha valaki meglátja a vitorlát. Üldözőbe vette.magyarázta Peggy. Mindannyian leszaladtak a partra. Dehogy hívta.És halál Flint kapitányra .ordította Peggy. és John kapitány felsietett a megfigyelőállomásra. . Roger. . végre rendben volnánk . . A többiek szorosan mögötte.Jim bácsi nem olyan. és akkor mind a hárman együttes erővel megakadályozzuk Flint kapitányt a kikötésben.Szaladj fel. . .Nincs értelme.Talán Nancy meghívta .nézett végig Titty elégedetten a három feszülő sátron.nevetett Susan.mondta Susan.rendelkezett Susan kormányos. . Susan! Flint kapitány evez mögötte. Rajta. .Raj-ta! . . sehogy se tudta utolérni. .Bennszülöttek nem csinálnak ilyesmit. akár egy evezősverseny nézőközönsége. Nancy már közel járt a szigethez. és egyszer hátra is fordult. Nancy! Kitartás! Rajta! Rajta! A kis társaság úgy ordított. hogy vízre szálljunk.

remélem? De azért megengedjük. de csak az evezéstől. Nem volt igazam. Hajlandó vagy kezet fogni velem? John kapitány torkát kellemetlen gombóc fojtogatta. nem ellenség. . . John kapitány a kikötőhöz vezető ösvényen lépdelt. Ez sokkal kényelmetlenebb. amint meghallotta Flint kapitány utolsó szavait.Fiatalember! . . Kettőt nyelt. . Majdnem hogy félénknek lehetett mondani.Igen.és dacszövetséget kötöttünk ellened. hogy megüzenje nekem a háborút. .kiáltott utána Flint kapitány barátságos hangon. De én nemcsak azért mentem. mint amikor elkövetik. hogy te voltál. hogy te azért jöttél tulajdonképpen hozzám. akkor is utálatosan viselkedtem. hogy nem volt igaza abban. egyenest John kapitány után sietett. újra beejtette a lapátokat a vízbe. hogy figyelmeztessem.Kiköthetek? . . és átadj nekem egy üzenetet. . A mód. John kapitány? De John. . amit a szénégetők üzentek Nancy és Peggy útján. nem volt ellenséges.Well. Nem lett volna szabad hazugnak nevezzelek. Nancy. és az segít. Nem mintha ez menthetné viselkedésemet! .Valamit szeretnék neked mondani.felelte John kapitány. mi történt. ahogy azt tette.Megkaptad a Fekete Hírt? Többé semmi dolgunk veled. . hogy te igazat mondasz. Nagyon-nagyon sajnálom. Visszasétáltak a többiekhez. én nyakas. hogy partra szálljon. és megfordult. és keményen megrázta. hogy bocsánatot kérjek… Nem tőled. Mindnyájunknak az volt a szándéka! Véd. Ne bánj velem úgy.Hát persze hogy azért.De megkaptam a büntetésemet. meg voltam győződve róla. hogy még sose jártam az Úszóház közelében. Aztán meg akartam mondani. s még ha igazam lett volna. Akkor semmi esetre se hagyom ott. meg akartam mondani. azt tudod.Flint kapitány már bevonta az evezőket. mint ahogy én bántam veled a múltkor. Tudnom kellett volna. amikor a bennszülöttek a dolgokat helyreigazítják. El akartuk foglalni az Úszóházat. Aztán meg akartam mondani. nem azt az én két kötni való húgomat. hogy szemügyre vegye ellenségeit. Nancy? A kapitány azért keresett fel az úszóházban.Azért jöttem. ez már barátságos beszéd! Hallod ezt. A hangja meg éppen egész szelíd. John mindjárt jobban érezte magát.Megengedjük. sarkon fordult és eltávozott. . .Well. tudod. . az arca vörös volt. Talán még kínosabb. az megragadta.Barát vagy ellenség? . inkább egy elkeseredett brit tengerész. de hogy a csónak megint vízre futott. aztán jó keményen beleharapott az ajkába. hogy meg se hallgatsz. hogy kiköss. .vallatta Nancy kifulladva. Bárcsak hallgattam volna rád.Gyalázatos goromba voltál hozzá. .Teljesen rendben van a dolog . hogy figyelmeztess.mondta száraz torokkal. Nancy azt mondta. amit azon a sátramba akasztott cédulán írt.Most már rendben van . Igaz. Aztán meg akartam üzenni a háborút. Flint kapitány másodszor is partot ért. Aztán választhattál volna: vagy végigsétálsz a 151 . Kinyújtotta a kezét Flint kapitány felé. Téged láttalak meg a hajódat az úszóház körül.Igazán rettenetesen sajnálom a dolgot. és a többiekről tudomást se véve. Nancy bizonyára elmesélte. zsugori tökfilkó! Nem lopták volna el a könyvemet. Akkor legalább dühös lehet az ember.

És én öreg medve vagyok már ahhoz. Nancy és Peggy. hogy összetartotok jóban-rosszban. De ide figyeljetek. vagy pedig szövetkezel velünk. mikor John kapitány segíteni akart… .Becsületszavadra? .Titty . . és elhitte a bennszülötteknek. 152 . Mindent el fogok követni. . . John haragudott rád. Bár mindjárt első alkalommal elsüllyeszthettük volna. Felkészülve várom a hadüzenetet! .Rém rendes tud lenni. De holnap három órára harcra készen várlak. Elfecséreltem a nyaramat a könyvírással. Amint látom. . mert úgy látszik.mondta Nancy . hogy elfoglaljátok az úszóházat. legalább eszedbe juttatja. Különben is a könyvírásnak fuccs.Talán mégse késő. mert maga a legutálatosabb ellenség az egész világon.kérdezte Peggy.tört ki Tittyből -.azzal a feltétellel. . . mint hogy azt mondom. Mi pedig haragudtunk rád a miatt a buta könyv miatt. Nincs most egyéb dolgom. és ki akarom pótolni a mulasztottakat. hallani se akarunk többé rólad. Felkészülve várlak. hogy kiengeszteljelek benneteket. mint múlt esztendőben. De amúgy istenigazában! Megbocsátunk neki.Igen. tudom. hogy elölről kezdjem az egészet. . . és béküljetek ki velem. én el akartam süllyeszteni.Bocsássunk meg neki? .mondta Nancy -.De miért? .Kalóz-becsületszavamra.bökte oda Titty.Ide figyeljetek. Tüstént kezdetét veheti a világtörténelem legnagyszerűbb tengeri háborúja! Kövessetek el mindent.Én nem elfoglalni akartam az Úszóházat . . megkaptad a Fekete Hírt. Ebből azt kell gondolnom.Azért. tiszta szívből sajnálom. hogy ő járt az Úszóházban. de csak nekünk lett volna jogunk kirabolni. . hogy csakugyan kitör a háború az Úszóházért. a ti sátratok is itt van. Semmit sem csinál. hogy kárt okoztunk magának. Minden rendbe jött.hajó palánkján a tengerbe. . Szeretném tudni ellenségeim nevét. .kérdezte Peggy.Emlékezni fogok rá. miért neveztél engem a Fekete Híredben Flint kapitánynak? . . A könyv elveszett és vele együtt az írógép.Akkor vedd vissza a Fekete Hírt. ha akar. amin egész nap kotlasz. és nem tehetem mással jóvá. mert azt mondtad a bennszülötteknek.Mert Titty. Egészen komolyan kirabolták az Úszóházát.szólt rá Susan.Háború amúgy istenigazában! Holnap délután három órakor. őszintén szégyelli magát. Csak előbb még nagytakarítást kell rendeznem azok után a gazemberek után. .Ez a dolog már el van intézve. most már semmi értelme az egésznek. a tiéteket is elrontottam.Megbocsátunk . Vonjátok vissza a Fekete Hírt. .Igen . és aztán. azaz az ő matrózuk azt állítja. mikor nem is tette. ezen már túl vagyunk. hogy te kiszolgált kalóz vagy. . Vadállat voltam.All right. Titty.Tartsd csak meg. Apropó.Meg is érdemelte . . és mert bajban van. hogy sose légy többé bennszülött. Persze.

. már jól ismerlek. . alig szeltek még belőle.Minden készen fog várni . Most már nem vehetjük egyéb hasznodat.Van ott valami jó palánk? . . . hogy az vagyok.Minek az? .Lesétálni rajta. . . . . és ennivaló van bőven. .A kormányos meghívott. Ő a Fecske kormányosa.Jómagam is voltam hajósinas. . hogy otthon fognak bennünket. Azt is elemeltük.biztatta a matróz. . .És ez John kapitány a Fecskéről.Flint kapitány körülnézett. Roger.kérdezte Roger. kormányos úr.fordult Susanhoz. nyugodt lehet . Szedd elő a tányérokat. ha ma még itt maradok ebédre? . Hoztunk egy pudingot.Úgy látszik.A kapitány és én már találkoztunk. aki persze értette mindennek a módját. mert attól féltünk.forgatta szemeit vészjóslón Flint kapitány. Nehéz élet. Titty. 153 . kis vadmacskák. bár nem érdemlem meg.mondta Nancy kapitány.Olyan jól érzem itt magam.Ez Titty matróz. . .Ez pedig Roger.Persze hogy nem . nem bánjátok.Holnap? Az Úszóházban? .Percek alatt felforr a teavíz.Ha már úgyis háborúskodunk holnap . De melyiktek az a Titty? Te vagy a Titty? .Holnap vagy soha. . és így megfeledkeztünk a grogról. hogy legszívesebben örökre szövetkeznék veletek. Meglógtunk búcsú nélkül. nem maradna ma itt ebédre? Rögtön felteszem a teavizet.Titeket. . aki felfedted kalózmúltam sötét foltjait? . .Pontosan a közepébe.. . Már meg is bocsátott nekem.How do you do.Remélem. az ellenséges tábor kellős közepébe kerültem. Találtunk a spejzban egy hideg nyelvet is.Flint kapitány.Mi pedig a Fruska kalózai vagyunk.Szóval te voltál az. . . és Susannak hívják. Két nap múlva a Fecskék távoznak.nyugtatta meg a kiszolgált kalóz.Mi lesz az ebéddel? . azt felszeleteljük és kisütjük. . .Dehogyis.Szívem leghőbb vágya veletek tivornyázni. A szakácsnétól kaptuk. Bőven van forró hamu a tűz szélén.Hát így se bánom! Holnap három órakor! És a csatornát vér festi vörösre .El fogjuk foglalni.Láttam a papagáját.Már késő.Hát persze.fordult Susan kormányos Flint kapitányhoz -. . te meg. a hajósinas. Titty matróz . . .Komolyan gondoltad a háborút? . válogasd ki a legszebb krumplikat sütésre. mint ellenséges mivoltodban. .

arról is van benne szó. Fogalmatok sincs. Titty és Roger pedig a tányérokat és a bögréket hordta ki a sátorból. és a krumpli belét csipegették. amit a bácsi írt? .Aranytömbök voltak benne? Flint kapitány nevetett. .Nagyon súlyos volt? . . hová valósi a betörő. Flint kapitány sosem vétette el a matróz címet. Minden. amíg a krumpli jól átsült. Ahhoz képest. ha visszakaphatnám.szólt Nancy kapitány szemrehányóan. .Ne dörgöld mindig az orrom alá . . amikor egy alig megkezdett marhanyelv várt elfogyasztásra. csomó naplójegyzet. hogy hallottak valamit rebesgetni. John kapitány mellett.Egy könyv.Aha. Körülülték a tüzet.Tudom .Gyere. A hajóm olyan állapotban van. mint könyvet írni.. olyan forró volt. Ide figyelj. Nagyon szeretném. Közben a betörésről folyt a szó. Susan a tűzzel és a teásüsttel volt elfoglalva. . ott lent. amin egész nyáron dolgoztam.A múltjáról? . szállítsuk fel mi is a táborba a rakományt. kapitány! Ha még kétszer körülcsavarod és szorosan megfogod. a tó végében! Ha meg tudnók állapítani.És barátságosabb lettél volna hozzánk egész nyáron . Volt benne egy írógép.sóhajtott Titty. tolongtak a gondolatok. . mintha legalábbis ötven vadmacska garázdálkodott volna a kabinomban. benne volt. az étkezés igen barátságosan folyt le.Akár hozzá se kezdtem volna! . A gazemberek elemelték az én öreg kabinkofferomat.Jól volt megírva? .kérdezte Flint kapitány. 154 .Segíthetek neked? . talán nem is. . de a Fecskék komiszkenyere se kutya. . A vége felé mintha Titty is felengedett volna. ami becses a számomra. . Inkább vittek volna el akármit. Mindegy.Ha most visszagondolok. és így az maradt utoljára. Alig tudták kézben tartani. talán még megkerülhetne a ládám. .Azt mondták.sóhajtott Flint kapitány búsan. milyen nehéz dolog könyvet írni. . Hajónaplót vezetni is nehéz.kérdezte Titty.Well. Biglandben. Szeletekben sült puding lett volna az utolsó fogás. Semmi nyomot nem hagyott.Nem hinném. és már ott is ült a földön. . hogy veletek üzenjen nekem? . megtanítlak egy jó csomózásra. Most már sokkal barátságosabban pillantott Flint kapitányra. a régi hajónaplóm és a kézirat.Mégiscsak különb mesterség. . A Fruskák által szállított pácolt nyelv pompás volt. forró desszertnek. Peggy. John befűzte a zsinórt a vitorla szélén a lyukakba. amin elindulhatnék. Semmi értelme húskonzervet bontani. De sok időbe tellett. csak ehhez ne nyúltak volna! Titty agyában csak úgy keringtek. hogy Flint kapitány ellenségei körében fogyasztotta el ebédjét.Igen.Vajon mi késztette a két Billyt.Éppen eléggé. .

mert még nem voltál közülünk való. .Szóval azt hitték rólatok.Mondd meg neki. Az később volt. No és mit hallottál.A Vadmacska-sziget felé vitorláztunk egy privát háború ügyében.Ide figyelj.Nem. Most. Közvetlen mellettem haladtak el. és odadobott bennünket kegyetlen sorsunknak. melyik helyen voltál. Mi a Vadmacska-szigeten tartózkodtunk. John kapitány vette át a szót: .A világosságot a kabinablakban mindenesetre láttuk. Flint kapitánynak hívnak.Úgy is van. Így nyerték meg a Fecskék a háborút. és amikor a világosságot láttuk.Titty matróz azt hiszi. . .Le voltam horgonyozva.Fent jártunk az Amazon folyamon. te gyújtottad. Titty! Legjobb lesz. ha akarod. .Komolyan? És hol voltatok nem hivatalosan? . akkor hivatalosan az ágyunkban voltunk. . . merre mentek? . . hogy Nancy azt mondta: .Hát ő meg hol volt? .Komolyan? Láttátok. nagy forgalom volt a vízen azon az éjszakán.Bocsánatot kérek. mikor jártak a betörők a hajódban.Titkos beszédváltás a Fruskák között.Ki tett ki? . matróz? .Titty. . 155 . de úgy tudom. .Hogyan? Veletek? . száműzve egy lakatlan szigeten. hogy hallott valamit azon az éjszakán.Persze ez titok.Hallod-e. . volna valami mondanivalónk a számodra.Hallottátok volna. . kivetve. ami azzal végződött.Úgy látszik. . ti pedig sötét terveket forgatva agyatokban hajóztatok az óceán viharos hullámain. Elillant a Fruskával.A Fruskán. .A vízen. te vagy.Nem hallottuk.Evezőcsapásokat. de az is lehet.felelte John kapitány.És te hol voltál? . arról pontosan leolvashatod. Saját szemünkkel láttuk. Nem mondhattuk meg neked tegnap. Mi pontosan tudjuk. hogy megint közülünk való vagy. hogy az ágyban vagytok. ha egy pillantást vetsz a térképünkre. Jim bácsi! .Hát a többiek hol voltak? . és azt hittük. merre evezett a betörő? . hogy már útban voltunk hazafelé . . . csak láttuk a kabin ablakán kiszűrődő fényt. azt hittük.

John kapitány beszaladt a sátrába. . és aztán lerakták a kincsüket. ha a kincs nem is spanyol aranyból áll. ahol Flint kapitány két szikla között felhúzhatta a csónak orrát. mégiscsak kalózkönyv. mintha még mindig Nancyt üldözné.De én egész biztosan tudom. és keményen megrázta.fordult Nancy Flint kapitányhoz -. és akadt egy kis hely is. Valamennyien kikászolódtak a partra. Már eveztek is. hogy a kincskereső expedíció résztvevői számban így felszaporodtak. . és tudod. ahol Titty le volt horgonyozva.Ide figyelj . Leszaladtak a parthoz. . szikláknál. De a szigeten nem találtak egyebet kopár fáknál. de barátságos szándékához már semmi kétség sem férhet. És különben is. Megragadta Titty kezét. átevezünk és megnézzük. Flint kapitány kétszer-háromszor is körüljárta a szigetet.Nem értem ezt az irányt.Matróz.Hallottam. .erősködött Titty matróz. kívánhatsz tőlem. nem vedlesz megint vissza bennszülötté.Gyertek. valamennyien betódultak a csónakba.csendesítette Susan -. ha csakugyan ott van és visszakapod a könyved.A lehető legszorosabban. Szitkozódtak. amit magukkal cipeltek. át a Kormorán-szigethez. és kihozta az új térképet. . ha az a láda csakugyan ott van. Hiszen majdnem nekiszaladtak a szigetnek. .Kikötöttek a szigeten. amit akarsz! Gyertek. Csak azt sajnálta.Szorosan melletted haladtak el? . Minden evezőcsapás előrelökte a csónakot és hátra az utasait. . amellyel megjelölték a helyet a Kormorán-sziget északi csúcsánál. hogy nem tudják felrakni egy motorbiciklire. amiket az utolsó ár vetett partra. amikor azt mondták. vagy mi a csuda volt.Soha többé .Nahát! Nahát! . .kiáltott fel Susan is. és nagy köveknél. és majd eljönnek halászni.lelkesedett Nancy. . . de nem talált semmit. a négy Fecske és Flint kapitány. . ígérd meg. hogy olyan nehéz.esküdött Flint kapitány. De hát ezen már nem lehetett segíteni. hogy itt hagyták . . és akkor magukkal viszik. Flint kapitány úgy evezett.No és továbbmentek? . Titty .Neki is szaladtak. Flint kapitány egy pillantást vetett a térképre. préselődjetek be mind a csónakomba. Flint kapitány felugrott.Éjszaka kellős közepén volt. 156 . és a két Fruska. A keze ugyan igen kemény Flint kapitánynak. és rámutatott a kis horgonyra. Néhány perc alatt ott is voltak a kormoránok szigetén.Titty! . Titty a saját maga legnagyobb meglepetésére visszamosolygott rá. . talán tévedhettél is. Mindent alaposan megvizsgáltak. ha az úszóháztól a tó lábához igyekeztek.

Annyi baj legyen. . hogy rendet csináljon hajótörést szenvedett kabinjában.Hisz jól átvizsgáltunk mindent… .vigasztalta Flint kapitány. .Vérontás. ágyúdörgés és ezer pokol! Holnap délután három órakor harcra készen várlak benneteket. ha megtaláltad volna. . és elsüllyesztetek.Isten veletek! . hogy otthagyták. .kiáltott utána a legbarátságosabb hangon az ellenséges flotta.De mikor én egész biztosan tudom. hogy valaha is visszakapom . . no . és felakasztalak mindannyiotokat a vitorlarúdra.tette hozzá lemondóan. de azért nagyon közel volt hozzá.kiáltott vissza. Mindenesetre az is valami. és megint csak folyton azokkal a kiadókkal törődsz.Igazi háború? . Halál vagy győzelem! 157 . vagy ti fogtok el engem. .Isten veled! . Vagy elsüllyesztem mind a két ellenséges hajót. . Teljes felkészültséggel várom a hajómat ostromló támadókat. például holnap délután három órára.De nem találtam meg.Lehet. újra bennszülötté vedlesz.. és hazaevezett. Nem mintha bíznék benne.Tehát pontban három órakor.Vagy talán már érte is jöttek. Szomorúan eveztek vissza a Vadmacska-szigetre.kérdezte Nancy kapitány. A matróz nem sírt. . . hogy visszaverjem őket.Talán megmásították a szándékukat . . hogy a tó melyik végéből jöttek. hogy tudjuk. mint egy portugál rabszolgahajót… Partra rakta őket a Vadmacska-szigeten. Így hát gondoljunk inkább másra.vélekedett Flint kapitány.

. .Én már láttam egyszer . amely eddig a vörös lobogóhoz volt szokva. . és úgy látszik. és egyre jobban közeledett az Úszóház-öböl déli végéhez. szántszándékkal késlekedik.Igen. . és már be is láthattak az Úszóház-öbölbe. Az a tervünk.Azonnali közelharc! .üvöltöttek végig a táboron. .rendelkezett Nancy kapitány.kérte ki John kapitány Nancy kapitány véleményét. és kiadta a parancsot az indulásra.Tudjátok. igen.dicsekedett Peggy kormányos. aki addig fújta. talpra! . fújta tele tüdőből.Tavaly hozta Keletről. . . . Susan belefújt a sípjába. amelynek a mutatóját lesik. ha vitorlázunk . és felzavarták az alvó Fecskéket.rendelkezett John kapitány.kérdezte Titty matróz. .kérte Roger. Kapaszkodj fel. A Nagy Flotta vitorlát bontott. .Hadd fújjam most én . és lent van .Sokkal tengerészesebb.A flotta támadásba kezd. sose akar felforrni.kérkedett Nancy kapitány -. Ott feküdt az Úszóház. mi ez? . ha őrzik.mondta Nancy kapitány. hogy a kora reggeli nap sugarai beszűrődjenek a sátor fehér lapján. az óra is.Vitorlával vagy evezővel haladjunk? .magyarázta John kapitány. .vélekedett Nancy kapitány. Egy lábas. mint a Fecskék.Nem kéne kitűzni az árbocokra a színeinket? . uram . tejszállítás.Az Úszóház a szél irányában áll. és Susan kifulladva átadta a sípot a hajósinasnak. a közepét majdnem egészen kitöltötte egy hatalmas fehér elefánt. . Jó ideje háztető alatt aludtak. Zöld zászló volt. és árboca kis zászlórúdján. és hátba támadják. Le az elefánttal! Örök hűség a Fecskének és Fruskának! . és nem szoktak hozzá. eddig soha nem látott zászlót lengetett a szél.Ütközet pont három órakor! Nincs veszteni való időnk! Valóban a fürdés. Ha te jobboldalt állsz. én balról viszem be a Fecskét. csak legyünk a fedélzeten. kikötve a nagy hordóbójához.sipított Roger. A kapitány csak az egyik raj ellen veheti fel a harcot. Közben a többiek is behatolnak a hajóba. aki szokásához híven az árbockosárban kuporgott… Elhagyták a sziklafokot. engedd le a vitorlát. kétoldalt kapva az Úszóházat. 158 . míg a kronométer kismutatója túlmászott a II-n.Nézzétek csak a lobogóját! . és a III.Ha ott vagyunk mellette. . . fújta.Talpra. . közelébe eljutott.Ez a sziámi lobogó. kormányos úr . az Úszóházi Ember erre az alkalomra ásta ki valahonnan. Flint kapitány.Két rántás. nagy. miközben a Fruska és a Fecske hátszelet kapva csendesen siklott a vízen. reggeli és ebéd közbeiktatásával is örökkévalóságnak tetszett. . míg csak volt benne szusz. hogy elérjük az öblöt.ÜTKÖZET AZ ÚSZÓHÁZ-ÖBÖLBEN Reggel a Fruskák ébredtek elsőnek.Fújja meg a sípját. Végre John kapitány utoljára nézett az órájára. és aztán befutunk a szélbe. .Az Úszóház egyik oldala felől védett a széltől. . nem támadhat egyszerre mindkét oldalon. és tornászd fel magad az oldalán.

amiben tudsz. . és húzd meg a kötelet. Hatalmas durranás. Nancy kapitány kieresztette a kötelet.kiáltotta John kapitány.lelkendezett Roger -.Rendben! .vezényelt John kapitány. A hatalmas trópusi sisak egyre feljebb és feljebb nyúlt ki az Úszóház nyílásából.vezényelt John kapitány. John kapitány feltornászta magát a fedélzetre. Visszabújt a nyíláson. .Hurrá! .ordított Nancy kapitány.Nem elég sovány kalóz . Két vörös párnát lóbált a feje fölött.Hurrá! . A Fruska egy hosszal vezetett. sokkal erősebb. . Flint kapitány az elülső fedélzeten egy.ordított Peggy.kiáltotta Nancy. Flint kapitány hirtelen kiegyenesedett. s így gyengülvén a szélnyomás. még egyszer az ágyú fölé hajolt. A Fecskéké kicsi. és megint kivett egy csipetnyit a bádogdobozból. A Fecske és a Fruska száguldva vette közre az Úszóházat.Hurrá! . Flint kapitány megint a kis ágyú körül foglalatoskodott. de a kezével befogta a fülét. lazítsd meg a fővitorla kötelét! . . Roger.Fújjad. csak az ököl. flanellnadrágban.Köteleket lazíts! .mondta Titty fitymálóan. mindjárt elsüti. . Jó volna mindkettőnknek egyszerre melléje futni. és keresztülszaladt a kabinon. . . és a füst meg a puskapor szaga átcsapott a kis hajón. nagy morajjal verték vissza a dombok a tó mindkét oldaláról.Fruska. Nem egykönnyen fért ki a nyíláson. 159 . hasított bele a levegőbe. .kiáltott Titty. mielőtt újra tüzelésbe kezd! . Valami a vízbe repült. átvetette magát a korláton. . Meggyújtott egy gyufát. . úgy jött vissza a fedélzetre. mint Susan kormányosé. és beledugta az ágyú gyújtólyukába.Ne felejtsd el. Egy másik síp hangja.Nesze a vitorlarúd. Roger.Rajta. a napsütésben csillogó tárgy fölé hajolt. . . óriási kék füstgomolyag takarta el egy pillanatra a szemük elől.Az ágyú . a Fecske előrejutott. újra felállt. a harmadik ágyúlövés is eldördült.Egyszerre csak egy fehér trópusi sisakkal fedett fej bukkant fel a hajó elülső ablakában.ordította a Fecske egész legénysége. A kis rézágyú volt. és Flint kapitány ingujjban. . Rajta! Támadj! Az Úszóház hátsó fedélzetét korlát vette körül. Susan! Le vele! Kapaszkodj meg. aztán meg betolt valamit a csövébe. derekán öv gyanánt nagy vörös zsebkendővel.Ez csak a dugasz! . éppen az Úszóház és a támadásra induló flotta közé. De a közelharcban nem számít a fegyver. De Flint kapitány nem volt fukar tűzmester. Újabb füstgomolyag és hatalmas durranás. és kezét nyújtotta Susannak. „Halál vagy győzelem!” . hogy balról én támadok.vezényelték egyszerre John és Nancy kapitányok. A Fecske és a Fruska repült nyílegyenest az Úszóház felé. de nyolc példány. Flint kapitánynak ugyan hatalmas tenyerei voltak. Beleszórt valamit egy bádogskatulyából. aztán visszatette a helyére. de mindössze kettő. felkecmergett a fedélzetre.hallatszott Flint kapitány bömbölő hangja. és mire a Fecske kisiklott az Úszóház fara alól. fújjad! .

de ha megint felfordulsz. . . hogy ott van. akik szintén fenn voltak a fedélzet elülső részén. erre a másik oldalára bukott. Elefánthoz! Titty matróz már rohant is végig a keskeny folyosón.Örök hűség az Elefánthoz. és belecsimpaszkodtak.javasolta Peggy.Nem tanácsos foglyokat bevinni a hajó belsejébe . . és teljes hosszában elterült a padlózaton.üvöltötte Nancy. mint két kis kopó.vélekedett Titty.Felgyújthatják a raktárt. John megint felegyenesítette. Flint kapitány nem tudott megbirkózni az ellenség túlsúlyával. De tüstént talpon termett megint. De még így is a Fecskék teljes vereségével végződött volna a harc. Sétáljon végig rajta! . szállingózva hullott alá az árbocról a fedélzetre. Peggy felkapott egy ott heverő zsinórköteget. felpillantva a csupasz zászlórúdra. Flint kapitánynak a lábát ragadták meg.Nem vagyok én kígyó.Nem addig. Megadom magam. Hanyatt feküdt. Aztán a többiek segédletével átfordították a másik oldalára. .sopánkodott a fogoly. ha Nancy kapitány és kormányosa. és a karjait is bilincsbe verték. s a hatalmas Elefánt-lobogó repdesve. és lóbálta a lábát. ha a karjai meg vannak kötözve… 160 .Majd a folyosón vezetjük keresztül . . .kiáltotta John kapitány. . és leterítette a fedélzet padlójára. Susan megkaparintotta az egyik párnát. tudom. ha megmozdult. . Hadd menjen saját lábán végig a kabin fölött . és John meg Peggy együttes erővel összekötözték a fogoly lábait. . amikor nagy küszködve végre felülhetett.Jó munka volt. hogy ülő helyzetben hátát nekitámasztotta a kabinnak.Nem mer verekedni.Add meg magad! .Valóban . Egy pillanat.A kabin teteje nem bír el . . majd megfeledkeztem róla. és fejét nekiszegezte Flint kapitány mellének. .Egy hatalmas ütés a piros párnával John kapitányt oldalt érte a fején.adta ki a parancsot Nancy kapitány. itt hagyunk madarak étkének.mondta Nancy kapitány. a felsőtestét felegyenesítették úgy.Kötözzétek meg! . . Ebben a pillanatban tért vissza Titty.Még ez egyszer felemellek .Persze. őket is magával rántotta. míg zászlóm fennen lobog! .Valahogy át kell kerülnie a fedélzet túlsó oldalára. . Végigvonszolták a fedélzeten. De hogy cipeljük odáig? Flint kapitány ide-oda forgatta a fejét. oda nem rohannak. a melle zihált. csak egy kicsit izzasztó.fenyegette meg Peggy -.Oldjátok meg a köteléket a lábain. Elefánthoz. . és lángba boríthatják a hajót. . Nancy kapitány a kabin tetejéről Flint kapitány hátára ugrott. és megragadta a nyakát. Peggy.lihegte Flint kapitány. és vad üvöltéssel bele nem vetik magukat a küzdelembe. Oldalra bukott. .Győztünk! .A zászlója lebukott. Titty és Roger pedig.A palánk már ki is van készítve a fedélzeten. .adta be a derekát Flint kapitány. akik közben szintén felkúsztak a fedélzetre. . láb nélkül nem tudom a helyemet változtatni. el a kabinok mellett.

amihez az Úszóház ki volt kötve.John kapitányt hazugnak bélyegezte.nem tehetett róla . .Így hát megoldották lábain a köteléket. hogy megint le fog ülni. Egész nyáron szövetségben állt a bennszülöttekkel. A fedélzet jobb oldalán egy trambulin.Pártütés . hogy majdnem felborította a mindenre elszánt tengeri rablókat. . Ott állt a kis rézágyú.De nem tesz semmit. a másik vége pedig vezetéknek szolgált. vegyük számba az elítélt összes bűnét. Roger. Nancy és Peggy megfogták a kötelet. . hogy végigsétáljon a palánkon. és most olyan keményen kézben tartják. innen szokott a régi jó időkben az Úszóház gazdája fejest ugrani reggeli fürdőzés okából.Nem tennétek fel a fejemre? .Ne vihogj! .Az tévedés volt . John és Susan haboztak. Az sokkal rosszabb. John kapitány . Nyújtsa fel a kezét. aki azt akarja.vetette közbe John kapitány gyorsan -. Rogeré szintén. A fedélzet elülső oldalán egy lánc vezetett le egy orsóról a nagy hordóbójához.mondta Nancy kapitány. és előtte lépdeltek a keskeny folyosón. Pillanatnyi fegyverszünet állt be.javasolta John kapitány.Most. Ez a foglyok útja. Roger és Titty előrerohantak. . Erősen megkötötték.Csak semmi ellágyulás.kuncogott Flint kapitány. hadd ússzon az életéért. .Azt hiszem.mondta Nancy -. . . . lábánál ott hevert a zöld alapon fehér elefántos lobogó.könyörgött a fogoly.Eljött a Vadmacska-szigetre. . és behatolt a táborunkba.Ebből nem kérünk többet . és egyszeriben eltűnt benne. ezt már elintéztük.Főbűne: árulás. . .Susan kormányos feltette. Meg is történt. . Nagy üggyel-bajjal talpra állították.Még kárt teszel magadban. 161 . Túl jó palánk ez ahhoz. és elfoglalták a hajóját.Ezt tehát elengedhetjük neki .Ez úgyis az utolsó kívánságom. Ott feküdt a fehér trópusi sisak a bejáratnál.Kössétek oda . a helyére igazította. . hogy táplálják a cápákat.rendelkezett. A kis árboc közelében egy szekrény. John és Susan szorosan mögötte lépdeltek. hogy minden menekülési kísérlete hiábavaló. .üvöltött rá a fogolyra.mormogta Nancy kapitány.folytatta Nancy kapitány. de némely dologban . amíg Susan és a kormányos kiszabadították belőle a Fecske hajósinasát. Puszta látására Flint kapitány úgy megrázkódott. . a hajósinas fejére tette a nagy trópusi sisakot.Oldjátok el a kötelékét. . Az ő keze és a Peggyé rögtön a levegőbe repült. akik rabul ejtették. kellene neki még egy utolsó kegyelmet adnunk . .tette hozzá Peggy. Kopasz fejem nem bírja a napot. A kötél egyik vége még mindig körül volt csavarva a karján és a derekán. és követte őket. . A fogoly tőle telhetőleg egyensúlyban tartotta magát. amikor nem voltunk otthon.Kötözzétek a foglyot az árbochoz . fejét ide-oda rázva. semhogy csak úgy parlagon hevertessük.Cserbenhagyott bennünket. . Tulajdonképpen John kapitány volt a parancsnok. Minden jel arra mutatott.Nancy kapitány kénytelen volt átvenni a vezérletet. . . és a fogoly. Elég bűn nyomja a lelkét anélkül is.Akkor hámozzátok ki azt a kalózt a trópusi sisakomból . A Tittyé is.

Nancy kapitány türelmetlenül toppantott a lábával. . Nancy kapitány karba tett kézzel figyelte a műveletet. Mindenki erre szavaz? .Cápák. John és Susan pedig kézen fogva odavezették a palánkhoz. Gyorsan összehajtogatták. indulj! .Kegyelem .ordította. Susan kormányos és John kapitány eloldották az árboctól. Még egyszer felbukott.Nesztek egy zsebkendő. és prüszkölve. . egész testében remegett. .Lódulj már. fröcskölve. Fruskákat és az Úszóház fedélzetét is telefröcskölte. és prüszkölve. de most már a trópusi sisak közvetlen közelében.Oldjátok el az árboctól. De ebben a pillanatban Flint kapitány nagy kopasz feje előbukkant a vízből. és vezessétek fel a palánkra. . .Ez a hely csak úgy nyüzsög a sok cápától. . s megfordult a levegőben. . Flint kapitány eltűnt a habok között. kegyelem! . Roger kipislantott a hajó oldalán. mint egy nádszál.Milliószámra . s a víz sodra gyengén ide-oda himbálta. Fehér trópusi sisakja ott libegett gazdátlanul a víz tükrén.ordította Nancy -. letépte a zsebkendőt a szeméről. Felkapaszkodott rá. bár az egyszer-kétszer vízbe fordította. . aztán kioldozták a karjait. Megpörgette és feldobta a hajó fedélzetére. 162 .Egész jól úszik .állapította meg Titty. A fogoly ide-oda imbolygott. te tengeri szakács fattyúja! .szepegett Titty. amilyen gyorsan csak tudott. fröcskölve visszaúszott az Úszóházhoz. Peggy.. Flint kapitány még egyet-kettőt lépett.ordította. mely még a Fecskéket. adjátok oda a Peggyét. . Megállt. lassan lépkedett végig az ugródeszkán. Flint kapitány bekötött szemmel. A halálraítélt hirtelen vad üvöltést eresztett ki a melléből. . aztán megint elmerült.vezényelt. Hatalmas loccsanás. az övé tegnap tiszta volt. amíg odaért az ugródeszka széléhez. ami magasan a víz fölött himbálódzott.Rajta . Fújtatott és köpködött. Végül is lovagolva ott ült a tetején. és bekötötték vele Flint kapitány szemét. . vagy… Flint kapitány kétségbeesetten egy nagyot lépett előre. Lesiklott a bója oldalán. .Van-e sok cápa? .Jó .Kössétek be a szemét . ingadozott a súlya alatt.parancsolta Nancy kapitány. odaúszott az Úszóház nagy kikötőbójájához.Nem is gondoltam rá.Talán nem tud úszni .Well. ebbe belemegyünk. . cápák! .Rajta.kérdezte a fogoly. Titty és Roger hátulról tuszkolták. az ugródeszka hajladozott.Egyszerre minden kéz a levegőbe repült.könyörgött -. Peggy zsebkendője még ki sem volt bontva.Tiszta? . . Az egyik éppen kikezdte a lábamat.nyögte a fogoly.egyezett bele Nancy kapitány -.

soha. mindjárt a tetején ott feküdt egy fekete. . ha a hátsó lépcsőn jöttök.Soha.. és belecsörgedezett a lefolyóba. Halló. karjával csapdosva a mellét. .Épp elég ideje van már a vízben. s egy pillanat múlva újra kidugta a fejét. megkötöztetek. megsétáltattatok a palánkon. mint egy rozmár. halálfejes lobogó. hogy egy embert egy nap kétszer sétáltassanak meg a palánkon.Nos? .fogadkozott Flint kapitány. bár a tiétek nem forog olyan veszélyben. visszakúsztam a hajóra.kérdezte Titty. lecibáltátok az én nemes elefántomat. Már a Fruska kalózai se lehetnek olyan kőszívűek. és érdeklődéssel szemlélte Flint kapitány kopasz fejét. mint az elefántos zászló. Megint visszabújt.szánakozott Susan. Ott lóg az ugródeszka. s aztán a tietek vagyok. hogy nem hagytam náluk az egyik lábamat vagy karomat.A tied tényleg veszélyben forog? .Egy kötelet. mint az enyém. csak a papagáj. John kapitány ledobta neki a kötélhágcsót.Mi lesz a lemenetellel? Jobb. Nem gondolnátok.kiabált kétségbeesetten.Nem szövetkezel soha többé a bennszülöttekkel? . . . Roger. az én koromban már nem könnyen bír el egy vékony kötél. Titty és Peggy leszedték az elefántos zászlót a kötelekről. . Flint kapitány feje megint kibukkant a nyíláson. miközben a Fecskék és Fruskák könyörtelenül nézték vergődését. csak a másik végét át kell dobni a korláton. s helyette rákötötték a kalózlobogót. akarom mondani a palánk mellett. Hadd menjek le.kérdezte Nancy kapitány.Ez a kis rosszcsont sajnálja. egy kötelet! .A legsikerültebb tengeri ütközetek rendszerint bankettel végződnek. hogy levegőt szippantson. amelyik felbukott a víz színére. cápákat keresel? Roger lenézett a vízbe.Nem az árulásért. Száraz ruhát váltok.Azt hiszem. .Hát ez is megvolt.Vetünk neked egy kötelet. . . hogy tán már meglakoltam bűneimért? Mert ha igen… . és most munkára jelentkezem. És vigyázzatok a fejetekre.Jobb volna egy kötélhágcsó. Végigsétáltam. Találtok egyet a szekrényben. . Rátok is vár valami lent a kabinban. Csak úgy ömlött róla a víz. A két hajó személyzete hangos hurrázás közben felvonta a győzelmes lobogót az árboc tetejére. szeretnétek felhúzni a kalózlobogót a zsákmányolt hajóra. fújtatva. . mint egy csirkét.Nem hinném. te kőszívű kalóz . Oda van kötözve. hogy akadnának. És most mit akartok csinálni? A hajómat elfoglaltátok. két karjával csapkodva a vízben. Flint kapitány lebocsátkozott a nyíláson. mert mindig beütöm a kabin folyosóján. . hadd gyújtsak be a Primuskályhába. és egy másodperc múlva Flint kapitány megint ott állt hajója fedélzetén. csak azért. Leült az orsóra. nem őrzi más.Eresszünk le neki egyet . . s ott motozott a fedélzet alatt. Peggy kinyitotta a szekrényt. . .szünetet tartott. 163 . Ez ellen senkinek sem volt ellenvetése. Legalábbis nem elég nagyok. kikerültem a cápák torkát. szakasztott olyan.

. s a falak megint tele voltak aggatva idegen országokból zsákmányolt fegyverekkel és mindenféle tengeri érdekességgel.Azt akarja ábrázolni. és megint eltűnt a lyukban.tanította Nancy Blackett a papagájt. Például fagylalt. Sose gondoltam volna. A kabin olyan volt.állapította meg Titty elégedetten.Szép Polly . mégpedig eperfagylalt. . . Volt aztán mindenféle sütemény. A kapitányok és kormányosok a folyosón vonultak végig.De még mennyire! . . mi? . fehér és rózsaszín cukormázból két hajónak a képe volt rajta kirajzolva. ha rögtön fürdés után fagylaltot eszik. ahogy végigsétált a palánkon . .A Fecske és a Fruska .Nem szabad fagylaltot ennie azután. mint tengerész a tengerésznek -.A barátság a Fecskék és a Fruskák és a kiszolgált kalóz között szemlátomást erősbödött a lakoma folyamán. Flint kapitány keményen dolgozott.kiáltott egy hang az ajtóból. . amilyen egy kiszolgált kalóz kabinja kell hogy legyen. bizonyos.Nancy egy nagy. ami le volt takarva papírral. hogy mindent rendbe szedjen a betörés után.Osztódjatok szét. és megkezdődött a lakoma. keskeny asztal a kabin közepén. Anyu szerint megfázik az ember gyomra. . A zöld papagáj ott gubbasztott az egyik szék támláján.Istenemre.Nem. hogy így elcsúfítottam a hajódat. . . . égett foltot szemlélgetett a kabin tetején. . . .Mondd.A székek oda vannak erősítve a padlóhoz? . torta és csokoládés keksz.mondta Flint kapitány kevés meggyőződéssel. Első fogásnak szendvicshegyek meredtek az asztalon.Apu hajóján igen.Well . .állapította meg Roger. . hogy egy kalóz papagája légy. körülrakva székekkel. Flint kapitány szárazba rakva bejött. a hosszú. Susan nem engedte. hogy Rióból küldethette magának Flint kapitány. hogy végigsétált a palánkon. A kalózok szétosztódtak. hogy leszálljanak a kabinba.válaszolt a papagáj. talán igazad van! . . hogy az a vacak rakéta mind a két oldalán begyullad.szólt oda Flint kapitánynak.kérdezte Roger. 164 . spanyol arany .És Flint kapitány inkább egy szelet tortát vett magának. igazán sajnálom. Olyannyira. Aztán volt még egy torta. amikor levették a papírt. De istenien pukkant.Mi nem kapunk olyan hullámokat ebben az öbölben! . A Fecskék és Fruskák átvonultak a hátsó fedélzetre. A Primus-kályha zümmögése hirtelen elhallgatott. Olyan finom lakoma volt. a matróz és a hajósinas a kabin tetején. hogy spanyol arany.Pompás volt. hogy amikor Flint kapitány eperfagylaltot akart magának kivenni a tálból. kezében egy nagy teáskannával.Gyakorlat dolga.Nem vagy méltó. Minden a helyén volt megint.

néhány új pipatisztító társaságában. azután megint becsukta.mondta Nancy -. piros farktollakkal. a színetek előtt szentül megfogadom. kivéve a kalózságot. ha kedved van.A papagáj majdnem mindenből kapott egy falatot. ami igazán tud káromkodni? .Én nem megyek holnap halászni .terelte másra a szót Flint kapitány egy kis hallgatás után.jelentette ki Titty matróz határozottan. Ha nem nagyon erős a szél. . a te hajód sokkal inkább való halászatra. . és különben se vittünk el. hozzál szürkét. .kérte John kapitány is.Ugyan? Hová? 165 .mondta Nancy is -.Igen .Egy. igaz-e? .tette hozzá Susan is. s a papagáj felmászott a csuklójára. hol legjobb a kapás. mint a mienk.kérdezte Nancy. hány betörés szárad a lelketeken? .Igaz. .Új tétel. .Nekünk ne hozzál zöld papagájt . legjobban mégis a kockacukrot szereti. De ne túl korán. . . Te is velünk tarthatsz.Miért nem? .tűnődött el Flint kapitány is.Igazán? . nem írok több könyvet. Egy majom .Olyat. de úgy látszott. És különben is. csak egypárat. . amelyben egy árva zöld toll búslakodott. Egyébként is most már megint velünk tartasz. De azért mégis szeretném tudni.Farokkal vagy anélkül? .Most itt. .Szépen kérjük . csak becsületes reváns. miért voltál ellenség és bennszülött. . Akkor piros tollakat tűzhetünk a nyilainkra zöld helyett.ábrándozott.Én kincskutató expedíciót szervezek.Rendben van! Jövök. .Jövőre olyan tájakra hajózunk. . .Már ősidők óta nem halásztunk. .ígérte Flint kapitány. hozhatok mindenkinek egy-egy papagájt. . te tudod. . . Ami a papagájokat illeti.Te vagy a hibás. Titty kinyújtotta feléje a kezét. . fel egészen a válláig.mondta bejegyzés közben. Mindentől visszavonulok. .Mi volna.ajánlotta Peggy.Jöjjön velünk . . .Az utolsó napotok. Először erősen ránézett Nancy Blackettre. ha úgy akarjátok.Nos és majmot nem hozhatnál? . Flint kapitány elővette a noteszt és ceruzát. ahol a fák tele vannak papagájjal . akár a pokróc . ha halásznánk? .kérdezte Susan.Igazán ki kéne találni valami jót jövő esztendőre . Nancy Blackett állta a tekintetét. aztán végigsétált a karján.Olyan goromba fickót. Flint kapitány kinyitotta a száját.lelkesült Titty.kérdezte Roger. majd a polcon a befőttesüvegre tévedt a szeme. A többi nem volt betörés. .Mi a tervetek holnapra? . és közben kitervelünk valami egészen nagy dolgot a jövő évre. El is süllyeszthettük volna a hajódat. a télen délre megyek.

és Roger is velem tarthat.zárta le Flint kapitány a vitát. .Játssz nekünk valamit.erősködött Titty -. A lakomának is vége lett egyszer. . Biztosan tudom.Kár az időért.A Kormorán-szigetre. hogy még ott van. . bár Susan azt mondta. Így hát a kérdés eldőlt. persze. Melyiket választod.Egy kincskereső és egy cethalászó. te bagolyfülű . hogy ott van ..javította ki Nancy.Biztosan tudom. . csak ha szélcsend van.Hát akkor holnap két expedíció kel útra . megvan még a harmonikád? . .Ide figyelj.Nem Jim bácsi.Persze.legyintett Flint kapitány. ha akar.Én Tittyvel tartok. Roger? . nem mehetnek egyedül. Jim bácsi! . Hát ide figyelj. Peggy azt mondta: . 166 . pedig elég hosszúra nyúlt. matróz . A kabinkofferra gondolok. Flint kapitány.

még mindig ott motoszkált a fejében.csóválta a fejét Peggy. Reggeli után. mint a hátán. .válaszolt a hajósinas. Roger.A KORMORÁN-SZIGET KINCSE Tittyt egyetlen gondolat foglalkoztatta. . .Igen. hogy megnézze. . hogy hűen kitart a matróz mellett. ha cethalászatra indulunk. .Különben is fürdés után elhozhatnátok a tejet. hogy megtalálom. és kizavarta a vízből a hajósinast. hogy a mellén éppúgy tud úszni. kivéve a Fecske kormányosát.makacskodott Titty -. felkutatjuk. .Mára dupla adag! A Fruskák és Flint kapitány miatt! . hogy ketten egyedül kifussanak a Fecskével a kapitány és a kormányos nélkül. Gyönyörű nap volt.kiáltott utánuk a kormányos.Hisz nincs ott semmi. de mit? . . Titty . s mire visszaértek. kevés széllel. 167 .De Flint kapitány is jön. Roger és én indulunk. mert tudta. Roger! . hogy mehetünk.Ébredj. Okosabb volna.Csúnyán fogsz csalódni.A Kormorán-sziget kincsét.Roger és én kincset megyünk kutatni. az egész társaság a halászszerszámok összekeresésével foglalatoskodott. és te azt csinálod. matróz? . bár nagyon nagy kedve lett volna a cethalászathoz is. és Roger. Susan kormányos mindkét expedíció részére elkészített egy-egy nagy csomag szendvicset.Well. És szél sincs. amikor az meg akarta mutatni. Titty lesz a parancsnok. hogy erős szél esetén sose engedik meg neki és Rogernak. éppen annyi. A hajósinas és a matróz ezen a reggelen nagyon hamar végeztek a fürdéssel. és te is meg Susan is azt mondtátok. amennyit kívánt magának. s mikor reggel felébredt.Egy kis tejet magunkkal is kell vinnünk. De Titty matrózt nem lehetett meggyőzni. . Gyorsan áteveztek a tejért. Roger! .De hiszen egyszer már végigkutattuk a szigetet. . és mindnyájan elmegyünk halászni.ébresztgette John kapitány a hajósinast. . igen. . . mialatt a többiek apró halak fogdosásába merültek. . . kalácsot és hozzá egy üveg tejet. .Csak nem mentek igazán a Kormorán-szigetre.És ha megtalálom? . ki az ágyból. milyen az idő. uram .Mi a baj? . ha velünk jönnétek cethalászatra. mégis elhatározta. .Ne felejtsd el.Mi lesz a csákánnyal? . Nincs ott semmi.riadt fel John kapitány. Már tegnap este megbeszéltük. Biztos vagyok benne. hogy kész csalétekkel várják Flint kapitányt. amit ő elrendel.kérdezte a matróz. a hajósinas.Valaki elkaparintja.motyogta Susan álmosan.Ez az utolsó napunk .Még valaki elkaparintja előlünk. amikor elaludt. A matróz nem sokat törődött az igazgyöngyökkel. Négykézláb kikúszott a sátorból. .

hogy ne maradjunk soká. Össze kell tartani.Próbáld tartani az én tempómat.Ugyan minek nektek csákány? . Farkasszemet kell néznünk a veszedelmekkel. ha cethalászatra jönnétek velünk! . Nem fogunk időt fecsérelni. . . amit a kalózok elraboltak Flint kapitánytól.Egész életünk eltelhet a keresésével. Egy-két év ide vagy oda. nem szabad..All right! Titty kiemelte az evezőjét a vízből. .Ne maradjatok nagyon soká! . . amelyiken csontvázak vannak és a fák képe. és a Fecske cikcakkokban haladt át a tavon. . . hogy ne fecséreljük az időnket. uram. . hogy azt mondd: all right. Titty feje túlságosan tele volt.A kincs nagyon mélyen lehet bent a földben.és egyéb helynek használták. A kormoránok szigete egy kis.Elvihetitek az iránytűt. .Vigyétek magatokkal a kalapácsot. . a matróz és a hajósinas elindult. és neked vakon kell követned parancsaimat. . Az egyik fa a sziklára borult.Hajósinas . uram. igen. Mikor elhagyták a szigetet. John kirakta a Fecskéből az árbocot és vitorlát. merő szikla és törmelékkő.szólt rá a matróz -. hajósinas. rajta két kiszáradt fa búslakodott. vízből kinyúló kupac volt.kiáltott utánuk Nancy kapitány. gyertek utánunk.Figyeljétek. Szárazföldi rákok.Most hát rajta… velem egyszerre… mártsd be! Mind a ketten egyszerre mártották be a lapátokat.intette őket a kormányos. akik ülő. . gyökere már régen kibújt a földből. . .mondta Roger -. Ritkás fű borította.Már egészen közel járunk célunkhoz . és ha elég volt a szigetből.Aztán ne maradjatok soká . Roger rántott egyet a magáén. a kincs után.Igen. . nem számít.Jobban tennétek. 168 . alligátorok.Ki fogunk kötni egy lakatlan szigeten. . . ha vigyáztok rá.szólt utánuk Susan kormányos. Vállukon a zsákokkal lesétáltak a kikötőbe. semhogy feleleten törhette volna.Az iránytű se ártana meg egy térkép.Igen. . Mindannyian sok szerencsét kívántak a kincskereső expedíciónak. . körös-körül kövek hevertek.Susan azt mondta.A kormányos úgy értette. Titty matróz az egyik evezőt átadta Rogernak. hogy kalózkincs után kutassunk. A másik fa girhes és csupasz. emberi csontok alatt van elrejtve. merre megyünk Flint kapitánnyal. Szorosan egymás mellett ültek a középső evezőpadon. igen. . bár kincskeresésnél sose tudhatja az ember. Magunkkal visszük a ti horgászbototokat is. hogy a kincs mélyen a földben. telepettyegetve a kormoránoktól. látom a madarakat. mindenféle ellenséges fenevad leselkedik ránk a szigeten.Lehet.

.De ez aztán igazi lakatlan sziget.Őrzik a kincset. . . Két másik a fa tetején üldögélt. A kikötőkötél egyik végét ehhez a sziklához erősítjük. Nagy ladikja az Úszóház-öböl és a Vadmacska-sziget között evez. mert háttal nekünk evez. és hallottam. Hosszú időbe telt.Ez az a hely. a kincsek után! Nehéz volt a sziklákon járkálni. a Fecske orrát nem tudjuk itt felhúzni. . Úgy káromkodtak. lassan himbálódzva a víz fölött. A lyuk körül és alatta a sziklán fehér pettyek.Itt sok csont van.Aprók. A két kormorán is a többiek után repült.Két fehér foltos fekete madár rebbent fel.Igazi kalózok? . amíg a hajósinas is kimászott utána. hogy a Vadmacska-szigeten lakunk és nem itt. nincs rá szükségünk. hagyd a hajóban. . Hát jól vigyázz! A Fecske éppen csak hogy érintette a sziklát. amikor a kalózok nekiszaladtak a sziklának. A matróz kiugrott a kötéllel. ahol Roger állt.Örülök. és kihallgattam a beszélgetésüket. Titty odamászott. nem látsz-e temetetlen csontokat heverni?! . akkor se ütődik semmihez. amikor az Úszóház-öbölben vívott csata előtti napon mindannyian eljöttek az elrabolt koffer keresésére. Az elemózsiát kitesszük ide a sziklára.Ott megy Flint kapitány. . . hogy csakis igazi kalózok lehettek.És most rajta fel. gyors röptű madár rebbent ki belőle. De add ki a csákányt meg az elemózsiát. és tartotta a csónak oldalát. . útban a cethalász-expedíció célja felé. s egy kis rakás fehér halszálka vizsgálatába merült. . és szállt el alacsonyan a víz fölött. Lábuk be-beakadt a kövek és sziklák közötti résekbe. Felnézett. és ha a vízen hagyjuk. .Integessünk neki. de hallottam az evezőcsapásokat. ahol a Fruskával horgonyoztam.Nem láthattam őket.Egyik éppen most nyel le egy halat.Az ő csónakjának keskeny az orra. Titty be akart nyúlni a lyukba. és ebben a percben egy kis lyukat pillantott meg a sziklában. .Igazi csontok? . hogy nem lát. Figyelj. Déli szél fúj. Különösen nehéz volt ez a matróznak és a hajósinasnak. Titty lassan megkerülte a szigetet. Igaz. abban a pillanatban egy kék tollú.Hozzam magammal az iránytűt? .John kapitány azt mondta. . 169 . míg a kincskeresők a sziget egyik végéből eljutottak a másikba. hogy nagyon kell vigyáznunk a kikötésnél. Nem talált alkalmas helyet a kikötésre.Itt kötöttünk ki Flint kapitánnyal. . . hogy egy teniszlabda éppen belefért. Ezt még maga Flint kapitány is megállapította.Nem. akkorát.

Még nem kerestünk mindenütt. a rózsaszín. De most. Nem kalózcsontok. és felhorzsolta a térdét. Tovább folytatták a kincskeresést. Titty matróz. mint az expedíció orvosa. íme. hogy talán csak álmodta az egészet. és felváltva szürcsölgettek az üvegből. Elcsúszott a köveken. hanem abban a kis öbölben.Jobb dolog kincset találni. de az mind halszálka volt. Hirtelen felugrott. hogy mielőbb elkerülhettek onnan. Titty maga is már-már hinni kezdte az imént. ha megtaláltad. ahol partra szálltak. azazhogy nem azt. amikor a vadembereket látogattuk meg. bekapták a szendvicseket. és még mindig semmi olyan nyom. Kiemelték a tejet a Fecskéből. Gyerünk! Te keresd az egyik oldalon. .Hé. mint a sziklákról.Egy jégmadár fészke. és újabb meg újabb csontokra bukkantak a Kormoránszigeten. amiket megevett. . Semmi válasz. Roger! Roger felkapaszkodott a sziklákra. amiből a kincs közeli felfedezésére lehetne következtetni. .Egy pipa! Biztos az egyik kalóz vesztette el.Ugyan hány bálnát fogtak? . Meghúzta a kötelet.Ott van ni. ahol az elemózsiájukat hagyták.. átmehetünk a cethalászokhoz. . amelyik mellett elhajóztunk. a bizonyíték. mint ott ülni és lesni a halat. Kincsnek semmi nyoma! Rogernak egy kicsit megcsappant a kedve. . amelyik nem volt még felhorzsolva. kimosta a sebet.tűnődött Roger. Roger abbahagyta a keresést. A pipa felfedezése mindjárt más színben mutatta a szigetet. és ettől újra felvidult a kedve.Szálljunk vízre! A Fecskéről éppolyan jól megláthatjuk. Itt kell lenni.Nesze az én zsebkendőm. . Aztán ha nem látunk semmit.Talán cápát is.Melyik térdedet? . hogy a kormoránokon és jégmadáron kívül más élőlény is járt itt a szigeten. hogy örültek. Roger megpróbálta. és a délután is elmúlóban volt már. . Nagyot ordíts. amelyikhez a Fecskét kikötötték. Azok meg az apró halak szálkái. amelyiket legutóbb horzsoltam fel. hogy belefújja az orrát az egyik sarkába. . Elmúlt a délelőtt. Nem a Cápa-öbölben. mire az megint visszasiklott. Roger hangosan belefújta az orrát a rózsaszínű zsebkendőbe. valamit tartott a kezében. Itt kell legyen a hely. Leültek a sziget északi csúcsánál egy napos sziklára. Titty már legalább kétszer keresztül-kasul járta a szigetet. Pár perc múlva Roger ordított is . .De mi nem találtunk kincset. és meg is éhezett. Sügért mindenesetre egy halommal. Közönséges fapipa volt. Flint kapitány meg a többiek. A kormoránok fája alatt is bőven akadt halszálka. Hogy a kalózok azon a nevezetes éjjelen itt kikötöttek. . hanem a másikat.Azt. Az idő haladt. Két kő között találta Titty a víz szélén. és a kígyójukat.nem mintha megtalálta volna a kincset. mire a Fecske engedelmesen odasiklott a lábai elé. . ami kiállt a pólyából. De olyan rossz volt arrafelé a szag. 170 . és letelepedett a sziklára. és bekötözte a zsebkendőjével. én meg a másikon. Ő meztelen lábát kinyújtva várta a hajó orrát. belerúgott. Titty ott csúszott hasmánt a szigetet szegélyező sziklák mentén.

171 . amire az volt írva. Titty kirángatott egy nagyobbacska lapos követ az öreg fa gyökere mellől. Egész könnyen engedett. Egy negyed inchnyire sem bírták megemelni. azon nagy betűkkel: Kairó. Egészen kiemelte a követ. Aztán volt olyan. mint Susan a parton. Középen a tetején két betű: J. mert hallottam. Melbourne-ben. . hogy Titty és Roger együttes erővel alig tudta elmozdítani. Titty a csákánnyal egy láda vaspántos sarkán kocogtatott. Olyan tűzhelyet rakunk. Rangoonban. Colombóban.Roger! Roger! Ide a csákánnyal! Roger odaadta. A láda kiemelése pedig felért egy ház tövestül való elmozdításával. Titty vigyázva megkerülte a fát. megtaláltuk. de most már kiszélesítette a kört: még mindig semmi. . Egyik-másik foszladozik és tele karcolással. Roger ott maradt. hogy itt motoztak egész idő alatt. Titty. igaz. amikor a vadembereket látogattuk meg. Aztán vignetták. hogy ő tulajdonképpen tűzhelyet akar rakni egy lakatlan szigeten. latin betűkkel csak annyi: Peking. egy láda vaskeretes sarka bújt elő alóla. és Flint kapitány és a többiek megpillantják tüzünk a messze lakatlan szigetről felszálló füstjét. amiket San Franciscóban.Megtaláltuk. (Az utazás alatt szükséges. korhadó száraz gyökerei az égbe meredtek.Kérlek. Aztán idejönnek és megmentenek. Buenos Airesben. és azzal szórakozott. Nippon o Yusen Kaisha. De a matróz és a hajósinas mindegyikben egyformán gyönyörködött. Aztán meg: Bibby Line of the Dollar Line. Londonban. volt. a kincsnek itt kell lenni a közelben. . Most újra a sziget szélét járta körül. and O.Hátsó falnak szükségünk van egy nagy kőre. Ott feküdt előttük oldalára bukva. Roger! Le a kövekkel! Egyenként leszedegették róla a köveket. tevék és egy folyó meg egy egyiptomi szálloda neve állt.. és a kígyót. Némelyik olyan nehéz volt. amelyen furcsa ákombákom írás. . nem talált semmit. és amikor kifordult a földből. Moszkvában és Khartumban ragasztottak rá a szállodákban. First Cabin. ahol azelőtt a fa gyökereinek a helye volt.Wanted On The Voyage. és minden egyes kő után jobban előtűnt a csodálatos láda.Ha itt kötöttek ki. T. Titty teljesen megfeledkezett róla. amelyiken pálmák. Aztán tüzet gyújtunk benne. Egészen félretolta a követ. A láda oldalára egy vignetta volt ragasztva. akinek a farakása egyre gyarapodott. és gondosan betakarták nagy kövekkel. . New Yorkban. Megint körüljárta a fát. Gondosan szétnéztek. A kiszáradt fa közelében álltak. A kalózok a ládát a fa alá rejtették egy gödörbe. Apró köveket hordtak össze. Hongkongban.üvöltött Titty diadalmámorban. .Nem ez a módja. és nekiláttak az építésnek. Volt olyan: P. hogy . A matróz ránézett. Visszajött Rogerhoz. hogy a sziklák közt megakadt hordalék gallyakat meg száraz ágakat gyűjtögette össze egy rakásba.Segíts. rajta egy teve és egy piramis képe. A másik a Földközi-tenger kék öbleit és kikötőházait mutatta. gyújtsd meg.) Volt olyan is. Aztán a kínai keleti vasút cédulája. megtaláltuk . ahol volt. Tele volt ragasztva vignettákkal. A végén Titty megint elvesztette a reménységét. hogy foszladozott.

Furcsa kettős kampók akaszkodtak egymásba. A matróz kalapáccsal próbálta leütni.. 172 .javasolta Roger. Mintha két légy próbálna feltörni egy páncélszekrényt.Nyissuk ki . Nehéz vasveretek voltak rajta. Titty és Roger csak ütötték-verték kalapáccsal.

A cethalász-expedíció úgy döntött.kiabált John kapitány. . .kiáltotta Flint kapitány. onnan integetett és kiabált.Átevezünk értük.Meg-ta-lál-tuk! . amik a kincskeresők füléhez jutottak. de sem a cethalászok. részint mert . hogy mikor Titty és Roger éppen utánuk kémleltek a tavon. . hogy benne van a kalózkönyve is .Meg-ta-lál-tuk! . hogy elég volt a cethalászatból. Titty felmászott a kidőlt fa törzsére.Meg kell veszni! .sipította Peggy. a cethalász-expedíció tagjai már útban voltak hozzájuk.kiáltott Nancy.Nincs mit tennünk. . hogy hazagyertek.Úgy látszik. .Akkor szálljunk be a Fecskébe.Ki gondolta volna? .szögezte le Titty matróz. aki tudta. matróz! . Susan: .hallatszott Flint kapitány vidám hangja. 173 . . .Azok ketten már épp elég ideje vannak a Kormorán-szigeten. . .Uzsonnaidő.mondta Roger. Ide kell hívni Flint kapitányt és a többieket.Itt az ideje. Titty! . és néhány perc múlva a cethalászok elérték a Kormorán-szigetet. sem a kincskeresők nem értették egymás szavát. Biztos. A hőség tikkasztó volt. részint mert túl sok halász nyüzsgött a csónakban. A halászexpedíciónak sokáig nem akadt semmi a horgára.sipította Roger.Ne bolondozzatok! Csak nem találtátok meg igazán? De mielőtt még felelhettek volna. és hazavontatjuk őket.Egy a javadra. . . Nekifeküdt az evezőknek. a cethalászok megpillantották a ládát.Hát mégsem álmodtál? . meggyőzték őket arról.HALÁSZZSÁKMÁNY ITT . Az ő tengerészládája. ő sem akadt rá… Flint kapitány letérdelt a láda mellé. és evezzünk hozzájuk . hogy az ő ládája után kutatnak. Így történt.Hisz maga Nancy kapitány is kereste. Flint kapitány egyszerre csak megértette.Nem unjátok még? . A vízen túlról is kiabáltak.ahogy Flint kapitány megállapította .kiáltott fel Flint kapitány boldogan. .Bravó. hogy azok odaát mennyire nem érthették meg az ő kiáltozásukat.I-de-je.a halak megérezték az időváltozást. nem törték fel. . Az első szavak. és elindult hazafelé. De erre végül is nem volt szükség. csak megpróbálták. Flint kapitány.álmélkodott Susan. és biztos volt benne. . és a dombok mögött sötét felhők gyülekeztek. és a zsebéből előhúzott egy csomó kulcsot.kiáltotta Titty. hogy úgyis hiába: . hogy hazagyertek! .HALÁSZZSÁKMÁNY OTT . .

. Mit is hallottál.A pipájukat odakötjük a hal farkához. .Nézzük csak. . . .Pompás! Egész életükre elvesszük a kedvüket a betöréstől. széles száját. majd eljönnek halászni. a lapos fadarab kétágú farokban végződött. .Azt mondták. ahova a ládát 174 . . . nyomtalanul feledésbe vész egész kalózmúltam emléke. hogy itt kell lennie.Hát ez rendben volna.nézett körül Flint kapitány. és fogjuk el őket. hogy kincs van benne. és felemelte a láda fedelét.Mit csinálsz? . Megbíztam a rendőrséget. amire érdemes halászni. hadd lengesse a szél csontjaikat! . hogy tartsák szemmel a kikötőket..Roger nagyon csalódott volt.Pompás hal .És most milyen intézkedéseket teszel folyamatba ellenük? . Egy írógép volt benne fekete tokban.Well. . .Hát ez nagyon unalmas. egy nagy kést húzott elő. Feküdjünk itt lesbe. Életem legjavát adtam bele ebbe a könyvbe. . amit összehordott. . nagy kopoltyúfedeleit és kerek.kérdezte Nancy kapitány. egy sereg vászonba kötött naplójegyzet és egy nagy csomó gépelt papírlap. ők nem lesznek azon a véleményen. . Nem azt mondták. akárcsak egy lapos dinnye.dicsekedett Roger. Ha nem találod meg.Azt mi csináltuk. Flint kapitány kinyitotta a zárt. Flint kapitány egy kicsit elgondolkozott. ezt soha életemben nem tudom neked meghálálni.Tovább faricskált a késével. . Flint kapitány leült. Roger a farakásban. amikor mondták. matróz? Mit beszéltek a zsákmány elszállításáról? .Manapság így már csak a Fruska kalózaival bánnak el.Hal. A kalózok mindig így csinálnak.Titty azt állította. és nélküled örökre az enyészetbe hull… .Olyasvalamit. Matróz.elmélkedett Flint kapitány. hogy visszajönnek érte.Mint a kutyák az elásott konchoz .Egy darab zsineget húzott ki a zsebéből. hogy leülnének végigolvasni a Tengeri gizgaz-t. eltemetjük a kövek alá. Minden lehetőséget fel akartam használni a visszaszerzésére.Megtaláltuk a pipájukat . a törzse. .A világ különféle dolgokból van összetéve. . Csak úgy röpködtek a faforgácsok szerteszét. nem találnánk egy darab lapos fát? . hogy fogni akarnak valamit? Kifaragta a hal fejét.Börtön! Láncra verve fel kell őket akasztani bitófára.mondta Flint kapitány. mindig vissza akarnak jönni érté. De nincs szándékomban senkit börtönbe juttatni. és tudtam.állapította meg Roger megelégedéssel. ezt a koncot elvesztették. ha megfogják. Nem hinném. Flint kapitány szeretettel megsimogatta a papírlapokat. .Nos. kidagadt szemeit.Sokféle kincs van a világon .Jól hallottam.Nem teszek semmit. . . talált egy lapos fadarabot. majd csak fognak valamit. . ha valamit elásnak. kétoldalt egy-egy uszony meredt ki. bár nem sok hasznát vették volna. .

Cápát hoztatok? . Flint kapitány kiemelte a ládát. És elvesztettem volna a könyvet. ha ugyan komolyan gondolta. bármennyire is igyekezett Nancy és Peggy megakadályozni benne.Egy óriási példányt . ami olyan hűséges kísérőm volt végig az egész világon. Ha kikötnek. . Még hosszú az idő jövő nyárig. 175 .Ide figyeljetek! Azonnal megyek.Azt ígérte. Sokat köszönhetek mindnyájatoknak. Erre vágyom a legjobban. de azért ne várjatok rám. aki azt mondta. . sose tudtam volna még egyszer megírni. amin egész nyáron dolgoztam. ami tőlem telik . Valami hirtelen eszébe jutott Flint kapitánynak. és azt kívánják. . . mint amit én nem fogtam. Átviszlek benneteket. hogy ágyban vagytok -.sietett Roger a válasszal. a tiéd lesz. A Fruskák és Fecskék rakásszámra hordták a köveket. ugye. ha azon az éjszakán nem azt csináljátok.Én szívesen várok. .Te voltál az. ez a nyár keservesebb volt. amíg kiássák. mint az a harminc viszontagságos év. amit leírok benne.De.ígérte Flint kapitány -. és értesítem a rendőrséget. visszajön a sült cápáért? . megtalálják a halat és az elveszett pipát.Mind elfértek nálam.Megteszem.Együtt fogtuk.Én zöld papagájt szeretnék.Kivette a ceruzáját. Ha azok a csirkefogók megszöknek vele. .Cápa? . . Ide figyelj. Majd szedik a sátorfájukat. gyertek! Vállára emelte a nagy ládát.Jó szerencsét a tolvajoknak! Fecskék és Fruskák. hosszú utam van.Majdnem akkora. Nem éri meg. amit csináltatok ha azt is hitték rólatok. hogy szüntesse be a nyomozást. és leteszlek a szigeten. Roger egy hatalmas. Sose fogjatok bele egy könyv megírásába.Kívánj valami egyebet is. hoz nekem egy papagájt. . sose találom meg a ládámat. . . de valaki kormányozza a Fecskét. Ha módomban van megszerezni. és helyébe tette a pipát. Ilyenek nincsenek az Úszóház-öbölben.Még egy pillanat.kérdezte Susan. zöld-fehér pikkelyes csuka csodálatába merült. Mindjárt tudni fogják. matróz! Kívánj magadnak bármit a világon. hogy felássák a zsákmányt. aki becsületes!” . bár otthon maradtak volna. egy szürkét szeretne? .Ki jön velem és ki a Fecskén? . hogy valaki kihallgatta a beszélgetésüket. amely a csónak fenekén meregette a szemét. különben nem fut egyenesen. . . de elsősorban a matróznak.Én a cápával megyek .Rakjatok rá jó sok követ. No. . . .sóhajtott fel Flint kapitány megkönnyebbülten. és ráírta a fából faragott hal oldalára: „Az az okos.hüledezett Roger.Te fogtad? .rejtették. . hogy sok időbe teljék. . és betette a csónakba.dicsekedett Peggy.Hát ez is megvolna . Egy kis erkölcsi prédikáció is rájuk fér. Fájt volna elvesztenem ezt a ládát.

hogy nincsenek cápák az Úszóház-öbölben. és nem vette le szemét a régi cédulákkal teleragasztott ládáról. Nancy és Peggy a hajó farában ültek. amikor a többiek mind azt hitték. és a csuka hatalmas állkapcsának szemléletébe merült. Roger megnézte a sok-sok hátrafelé meredő apró fogat és egy kiálló. csak a szájába ne dugd a kezed. nem tudta levenni szemét a halról. John tartotta a Fecske kötelét. Valószínűleg mennydörgés. És most.Miért ne ennénk? . . hogy elfogyasszák a teából és dzsemes kalácsból álló késői uzsonnát. aki szeretett volna egyedül maradni.Kapard le a közepétől a farkáig. Az enyém egyszer belecsúszott. és kikötötték a hajót a Fruska mellé. Alig van szél. . Flint kapitány az orrában evezett.jelentette be gyorsan Titty. és mind a hárman visszasiettek.Ha este ilyen rekkenő a hőség.Sehogy se tetszik nekem. hogy a két hajó egymáshoz ne ütődjék. egy hónapig nem tudtam vele megfogni a kötelet. . Titty a Fecskét bevitte a kikötőbe.Talán mégis jó. és a Fecske a boldogságban úszó matrózzal a kormánynál simán siklott az evezős csónak sodrában. amit akarsz. rosszakaratú szemeivel.Miért? .Csinálhatsz vele. .felelte Susan kormányos. pedig ennél sokkal kisebb volt. . . A többiek figyelték a műveletet. ha már esni akart. kellő távolságba egymástól. John és Nancy a horgászbotok szétszedésével és elrakásával foglalatoskodtak.Rettenetes foglalkozás! .Nézd meg a fogait. és nézd mégis azokat a felhőket. A táborból felhangzott a kormányos sípjele.Jobb lesz. Susan.kérdezte Peggy -. hogy mindenki tudja. én meg majd a fejétől a közepéig. A tűz kialudt. Susan és Peggy gondoskodtak. Kitartott az ötlete mellett akkor is. legalább addig várt. Felállították a Fecske árbocát. A köveken ott feküdt a nagy.Csakugyan cápasültet eszünk vacsorára? . Titty is az égen tornyosuló felhőket nézte. Roger egyre ott lábatlankodott a kormányosok körül. Erről a kormányosok. John. . .Soha életemben. hogy igaza volt. .kérdezte Roger. Roger a kabin tetején ült. le egészen a tó déli lábáig. hosszú fogat az alsó állkapocsban. új tüzet kellett rakni és feltenni a teavizet. a Fecskék és Fruskák a Vadmacska-szigeten egyszeriben úgy találták. hogy tévedett.A barométer reggel óta két fokot esett . zöld és fehér pettyes hal.. pucolt ön már életében cápát? . hogy rengeteg a dolguk. mindig jöhet valami. Roger a halat bámulta. ha rögtön hozzáfogunk. . . Melléje térdeltek. Végigtekinthettek az óceánon. amíg ő megtalálta a kincseket.aggódott John kapitány.Kormányos úr . A kezével próbálta átvenni a fej méretét. Lementek a parthoz. Amikor Flint kapitány elevezett. 176 . A többiek betódultak a nagy evezős csónakba.Én kormányozom a Fecskét . Később a két kapitány is levonult. különben is későre jár már az idő. és kezdték lekaparni a pikkelyeket. Milyen pompás. szeretett volna egy-két percig nem beszélgetni.

hogy ne várjunk rá. .Most már elkeresztelhetjük a Kormorán-szigetet Kincses-szigetnek. . A nap máris eltűnt a felhők mögött. ahol valamikor kincs volt. Térképünk mindkét végén sok a felderítetlen terület. . mint egy felfedező expedíció diadalmas tagjaihoz. Utána a kormányosok megmosták a cápát és a kezüket a tóban. Előttük egy halom só. Azon frissiben bejegyezték: „Itt találtuk a kincset. a fából faragott hal. Még a hajuk is tele volt.” . . hisz csakugyan találtál ott kincset.Nekifoghatunk .Ide hallgassatok! . sorra belemártogatták a szeleteket a sóba. mindegyike kétinchnyi vastag. A tapasztalat azt mutatja. Egy kanállal rálocsolgatták a vajat. és kihozta a térképet a táborból. Édesvízi cápában nagyon sok a szálka. tulajdonképpen nem nevezhetjük Kincses-szigetnek. egy bádogdoboz fedelében. Inkább hasonlítottak vademberekhez. . még csak pecsenyét se süthetnek belőle. Hét szeletet vágott.Ide figyeljetek .tanácsolta Nancy kapitány. hogy az ujj használhatóbb szerszám a cápaevésnél.Az övét melegen tartjuk . kormorán pedig mindig. hogy már ráakadtunk a kincsre. és a szeletkék szép barnára sültek.adta meg az engedélyt John kapitány.Mi volna.Essünk neki .jelentette ki Roger.Miért? .Minek is kell már holnap hazamenni . . . Az egyetlen kincs. Felvitték a nagy halat a táborba.Akkor hát adjátok ide a tányérotokat . .tért át Roger egy másik tárgyra.Titty beleegyezett. .Kormorán-sziget nagyon jó név .fordult John kapitányhoz. .mondta John kapitány. A pikkelyeket elég könnyű volt lekaparni. A két kormányos karja egész pettyes volt tőlük.egyezett bele Susan is. mint a villa. most. ha meghagynánk Kormorán-szigetnek.vetette ellen Peggy. azt tűzbe vetették.És John kapitány tisztára nyalta ujjait a cápaszeletektől. jól meg-megforgatva őket a vajban.Well. és kezdetét vette a cápavacsora. A cápaszeletek már megsültek. és nyelték a cápahúst. hogy ez olyan hatalmas cápa volt. Nagyon rágós volna. Jókora darab vajat dobtak a rántottasütőbe. és kereszttel megjelölnénk azt a helyet.” . Aztán fel kellett nyitni a cápát. Nekem egy majmot hoz .vélekedett Titty -. ami ott maradt. . Ha a betörők kiássák. .Egy nagyobb északi expedícióra se jutott idő.Igaz is . Sötétedni kezdett.sóhajtott Titty. Ez még rosszabb munka volt. Csak úgy repültek szanaszét a szélrózsa minden irányába. hogy igen könnyen ki lehetett szedegetni a szálkákat.Kormorán-szigetnek is hívhatjuk.Well. kitisztítani a beleit.gondoskodott Titty. Susan kormányos vastag szeletekre vagdosta.Flint kapitány azt mondta.. A végén a vaj megbarnult. . és kisütötték a szeleteket.Éhes vagyok . Most egy olyan sziget. és melléírnánk: „Itt találtuk a kincset. déli irányban se hatolhattunk messzire a vadonba. de Flint kapitánynak még mindig semmi nyoma. Ott ültek hát a Fecskék és Fruskák a tűz körül. Igaz. Ami lehullott. . S különben is túl finom szaguk van. Kincs csak néhanapján akad ott.Írjuk bele rögtön! . 177 . . . ahol a kincs volt.

Tengeri gizgaz. hogy itt vannak a Fecskék is. A nagy rézgombok csak úgy ragyogtak a tűz sugaraiban. . ..A vademberek felségesek és a cápa is. Titty felemelte a kék szövettakarót.Mi lesz az ő cápaszeletével? . És most. hogy kalitka. A gombon karika. mint Nancy Blackett kapitány hangja. hogy megteszi. kék szövettakaróval betakarva. Flint kapitány alakja tűnt fel a tűz fényében.Jövőre még több adatot rajzolhattok bele. Vagy Távol-Északra vagy Távol-Délre kellene menni.Nézz csak bele. míg visszajövök délről. aki megmentette az Életét. hogy egy árva bennszülöttel találkoznál mondta Peggy.Megmászhatnánk a hegycsúcsokat is . . Az volna csak az igazi! Aranyásók kutatnak kincsek után. Valami kaparászott a kék takaró alatt.De van még egy csomó név. amit nem tudtok. Sokszor ígérte.ábrándozott Titty.aggódott Titty. . hogy várja a papagájt.De hisz én nem mentettem meg az életedet? .Ez itt folyó akar lenni. hogy jövőre felhagy a bennszülöttséggel. Már majdnem egészen besötétedett.Itt tartom a tűzön. Egész télen át szőhetjük a terveket.Szerezhetnénk egy kis hegyi öszvért a sátrak szállítására. Hatalmas kalitkát cipelt. Vidám. Lesz legalább mire gondolnunk az órák alatt az iskolában. olyasféle. Egyre megy. csak akkor sátrakat kell magunkkal cipelnünk. Úgy gondoltam.És ha igen. magunkkal viszünk egy kenut.mondta Nancy kapitány és Peggy egyszerre. de mit rajzoltatok bele a lagúnákba? . . .Flint kapitány azt ígérte.Túl a messze hegyeken . .Az északi nagy hegyeken túl is kell lenni valaminek . hogy leszökkenhessünk rajta a sellőkön. végre egy igazi nagy hajóval vitorlázhatnánk. hogy soká tart. és bennünket leszegődtethetne legénységnek. akkor minden igen jól fog menni. anélkül. csattant fel alóla. Például elfoghatnánk egy hajót… .Én nem is életet írtam. mint a Fruska.javasolta Peggy. és kiérjünk a nyílt tengerre.Dobj rá még egy kis vajat . Valami csuda istenit kell kigondolni. . . . és beáll sorainkba emlékeztette Nancy a Fecskéket. Én Életet írtam.Tittynek elakadt a szava. . . Ha délre megyünk. Az aljáról lehetett látni.Igazán nagyon-nagyon köszönöm . mikor evezőcsapások hangját hozta feléjük a szél. Sok minden történhetne. . 178 .” . Odatartották a tűzhöz. Majd… majd felakasztom a tanulószobámban. A karikára egy cédula volt erősítve. de bizony egy kicsit kiszáradt.szövögette Peggy -. Titty hangosan betűzte: „Flint kapitány a Matróznak.Pompás térkép . Kibérelhetne egy nagy hajót. háromszor-négyszer akkorát. ezzel lehet felakasztani a gerendára. hogy jobban láthassák. Flint kapitány letette a földre Titty mellé. .Mérföldekre hatolhatsz be a rengetegbe.ábrándozott Titty. éles hang.

Flint kapitány kézből eszegette. aki felhúzza a vasmacskát. Nézelődhet az árboc tetején vagy az egyik hegyi lovacska hátán. . Most sokkal jobb kezekben van. hogy a Csendes-óceánról érkeztünk vissza. . Még jövő héten megkapod a majmodat. az éjjel rosszra fordul az idő.A cápasült kicsit kiszáradt .Ha édesanyád megengedi. ha már megkerült. hogy hosszú szőrű hegyi lovak szállítsák fel a flotta felszerelését a magas hegycsúcsokra.fulladozott Nancy. . Igazán nagyonnagyon szépen köszönöm. szükség lesz valakire.Akárhogy is lesz. és ha befogadtok.Ez már három tized reggel óta. Well. Hegyláncok megmászására.Phű! . amit világéletében evett. hogy nálatok legyen. Így aztán sehogy se tudtak dönteni.Ha hegyet mászunk . .De még mekkora! .mondta Roger. és én felmegyek a könyvvel Londonba. A Fecskék és Fruskák lefeküdtek. . .Nagyon kedélyes ez a tábortűz. akkor rögtön utánanézek. . de már itt az ideje.Anyu azt mondja. Ki is érdemelted tízezerszer.A majom is velünk jöhet. . .jelentette John kapitány. hogy ez a legjobb cápasült. 179 .Hát persze hogy a tiéd. . De a Balti-tenger körülhajózása se volt utolsó. kijelentve. Ránézett a papagájra. egy árva csillag se az égen.Hatalmas szél kerekedik. szívesen beállok soraitokba. nem szerezhetnénk egy hegyi lovacskát? . . de azért még elég meleg.Ahányat akartok! Mindenkinek tetszett az ötlet.érdeklődött Nancy kapitány -. és Flint kapitány felé nyújtotta a kezét. . Aztán megint a jövő évi tervekre terelődött a szó.Csakugyan az enyém? . . Csak ne legyen túl erős a vihar! .Sok az? . . a hegyi lovacskák aligha bírják el egymaguk az aranyat és a sátrak terhét. hogy elég.Titty felugrott.Anyu igazán azt fogja hinni. Még fiatal a papagáj.És az én majmom jövőre érkezik . hogy eltegyétek magatokat holnapra. és felkutatok neked egy majmot a kiadóktól kapott pénzen.sajnálkozott Susan kormányos -.Farka is lesz? . a jövő nyáron szabad leszek.Elevezett. .Nekem van köszönnivalóm. mit gondolsz. Megrázta.. Esetleg a Balti tengerről vagy egy kenuutazásról az óceánban is szó lehetne. nem hinném. mint Afrika. és ha aranyat mentek ásni.Neki is érdeke. Flint kapitány elbúcsúzott. Apropó. . én unalmas társaság vagyok már neki. . Vannak majmok közelebb is. hogy baj lenne velük. .Alig bírok lélegzetet venni. hajóexpedícióra az Azori-szigetek felé.kérdezte Peggy. Ha a Balti-tengerre szálltok.A barométer megint süllyedt egy fokkal . Rekkenő volt a hőség. elég szilárdak a sátrak? Úgy látom.

.Jó éjszakát.Elég sok.. . Sötétség borult a sátorra.kiabálták át egymásnak a Fecskék és a Fruskák. Levette róla a kék huzatot. mintha Susan a papagájt is elfújta volna. jó éjszakát! . akárcsak mi. . A hirtelen csöndben.Jó éjszakát.Polly papagáj! Polly papagáj! A tábor túlsó végéből áthallatszott Nancy Blackett kuncogása.A papagáj kalickája ott állt Titty fejénél. Kész vagy. Susan kormányos elfújta a gyertyát. ami a sötétséget követte. .Sötétben lesz. Polly. 180 . . Roger? Elfújom a gyertyát. nem lesz már rá szüksége. Beállt az utolsó éjjel a szigeten.

Emlékszel.felelt a papagáj. a nyár a végére jár.Álmában az úszóház-öböli ütközetben járt. mikor meghallotta az első kopogó esőcseppeket. sötét éjjel . Nancy? . Legyen reggel egy kis száraz fánk. hogy rád tegyem a huzatot? .szólt át Nancy Blackett a sátrából. mindjárt vége lesz. .Hová mégy. szél is. . Visszabújt a hálózsákjába. egy csillagtalan. és utána nem bírtunk tüzet gyújtani.kérdezte Titty. hosszan. mintha egy papagájtörzs egyik tagja a pálmafák között rikoltva hívná társait a viharban. s azok kopogva hullanának le egy lejtős vastetőre. és mintha megint a pálmafák jutottak volna az eszébe. komor felhők dél felől s éjszakára sötét fátyolba burkolt csillagok. Utána ismét sötétség és csend. hogy megérintse a papagáj kalitkáját. csak a keze nyúlt ki. . majd nehéz esőcseppek dobolása a sátor ponyvafalán. nappali világosság. és a sötét sátorban találta magát. Néhány órányi csepergő eső. . . .Nincs semmi baj. Titty.Tüzelj! tüzelj! .Nesze nektek egy kis sortűz .Susan. Egyik villám a másikat követte.fulladt bele hangja egy kiáltásba. hogy végigkergesse árnyékukat a dombok zöldellő hangáin és a páfrányok közt. mikor utoljára esett. hanem minden porcikájával egyszerre.Nincs semmi baj.A VIHAR Egy hete tartott az élet a szigeten. tornyosuló. Már jött is vissza egy köteg rőzsével a hóna alatt. Ha akadt is felhő. csak az ég dörög . . .Nincs semmi baj. Utána vakító fény. hirtelen beállt a változás.Szép Polly! . most már egészen felébredve.nyugtatta meg John kapitány. Majd a papagáj vad rikácsolása.kérdezte Peggy. Utolsó nap zivatar előtti fülledtség ülte meg a szigetet. mintha az ég sok-sok apró cserépdarabra töredezett volna. hogy figyelmeztesse a Fruskákat. . aztán három hatalmas mennydörgés. nem kényelmesen. . .Még nem esik erősen. de mindjárt rá fog kezdeni.John . majd még néhány kisebb dörgés egymás után. s azalatt végig napfényes égbolt mosolygott le a Fecskékre és a Fruskákra. a fa vizes volt. Felébredt. hogy elérkezett a búcsú ideje. .rikácsolt a papagáj.Hány óra van. Titty felébredt. John? . 181 . mindig akadt napsütés is. Újabb villám cikázott át az égbolton. apránként. vadul rikoltott bele a viharba.Szép Polly! .a nagy kaland éjszakája.Akarod. Szélcsend. és nagyot rikoltott: . Nem mozdult. fehéren megvilágította a tábort. és meggyújtotta a lámpást.kérdezte Susan.Egy kis tűzifát akarok behozni. Nancy felkelt. És most. . Polly . Roger a kapitány sátrában riadtan ült fel fekvőhelyén. néhány órányi köd. A tábor éles mennydörgésre ébredt. és táncoló árnyékot vetett az imbolygó ágakról a sátrak fehér falára.nyugtatgatta Titty -.

elég a kő. Erősebb és erősebb.A miénk rendben van. . Sötétség. Öltözz fel. és saját használatára átszámította hajóidőre. a kövek meg se moccannak.John kapitány a zseblámpa fénye mellett megnézte a kronométert. Te is. Meggyújtották a lámpásokat. A tábort vakító fény világította meg. harmadik csengetés. Mintha a csattanó dörgés onnan felülről valamit sürgetne. . hogy már azt sem lehetett tudni.Éjfél után két óra. Hát mégiscsak volt valami. Aztán egy búgó. mint a többiek. melyik dörgés melyik villámhoz tartozik. Peggy. de azt hiszem. Alighogy kimondta.Mi ez? . hogy lehúzza a sátradat? A miénk egyre jobban összezsugorodik.Átázik a vászon . Süvítő szél rázta a fákat. A holmink a pokróc alatt száraz maradt. . . de a villámok fényében elveszett pislákoló világuk.Halló.Titty. .Ne dugd el a fejedet.John .Ez aztán igazi vihar. A Fruskák sátrából is motozás hallatszott. síri csönd.A mi sátrunk is beázik . Ahogy a szél a fákat jobbra-balra hajlította. . A sötétség rövid pillanataiban világítottak ugyan. Terítsétek ki a vízhatlan takarókat a pokróc fölé.Nem nyúlok.Második őrségváltás. a kötél hol meglazult. Susan.kérdezte Peggy. . Itt vannak a vízhatlan ruhák? . jobb lesz. Susan besegítette Tittyt a ruhájába. és ő is belebújt a magáéba. . nem nagyon tetszik neki. hogy a kapitány sátrában a kövek csak úgy zörögtek a ponyvazsebekben. . Újabb villámlás és dörgés. . A villámlás és dörgés oly sűrűn követte egymást. hogy aztán újabb erővel zuhogjon. .pisszegett Titty.aggódott Susan. Az eső egy pillanatra eláll.szipogott Roger -.Szél.Egy pillanat alatt előszedem őket. ahogy közeledik.Igen. csak nincs hozzá elegendő ideje. 182 . érzem. Mintha a vihar visszafojtaná lélegzetét.Hallgassatok csak! . Roger. . A Fecskék sátrai kötéllel a fák közt voltak felakasztva. A sátorfalak zsebei telve kővel.szólt át Susan.Ne nyúlj a sátor falához. Roger és John felhúzták a nadrágokat. Hatalmas recsegés. örvénylő hang a távolból. ha felöltözünk. mintha valahol a sziget alsó végén egy nehéz ág letört volna. . nehezéknek. amihez ezek a Fruskák nem értettek. valamit sürgősen be akarna fejezni. de azért mégis beesik.Mennyi a rendes időszámítás szerint? . ha betakarod a papagájodat. a szélroham odaért hozzájuk. . Meggyújtom a lámpást. . . hol meg kifeszült olyan szorosra.Betakartam. .Jobb lesz. .

Roger kimászott az esőbe. Összevissza kiabálás: „Segítség! Segítség!” John és Nancy egy pillanat alatt kinn termettek a sátorból. Minden szélroham után a ponyvák John kapitány sátrában úgy csapkodtak. kezdett kisimulni. Ott találta Peggyt. . Nancy nyakon ragadta Rogert. csikorogtak. A többi sátorban is hallották a reccsenést s a papagáj dühös rikácsolását.kiáltotta Susan. Fölöttük a magas fenyőszál és a világítótorony csak úgy recsegett-ropogott.A ti sátratok is mindjárt összedűl! .mondta Susan. amit a szél felborzolt.igyekezett Nancy a sivító szelet túlkiabálni. . A sátor vége.Nektek már csak egy gyertyavégetek van? .kiáltotta vissza John kapitány.. de a papagáj helyesbített.Egyre jobban zsugorodik. A matróz húzza maga után a papagáj kalitkáját. hogy a sátor ide-oda csapódik. ha kidönti a fákat? .Szegény Polly . Titty tőle telhetőleg védte a széltől és esőtől a papagájt. Csakugyan nem tehettek egyebet. . A kövek zörögtek. amint a kalitkája felfordult. szürke gombolyag mocorog előtte. Hatalmas reccsenés. A dühösen rángatódzó fa magával rántotta a nedvességtől feszülő kötelet. . . felfordította a lámpást.Mi lesz.Gyertek gyorsan ide a mi sátrunkba! .Meg se moc-can-nak! . ahol az ajtóponyva volt. felemelkedik. eloltotta a gyertyát. .Mi lesz a holminkkal? .Úgyis vizes minden. .Remélem. amire a sátor fel volt függesztve. odarohant vele a Fruskák sátrához.rikácsolta. Johnnál ott volt a zseblámpája.Talán nem is haragszik. Nancy és John nem hallották a szavát. de nem volt rá szükség. A villám úgy megvilágította az eget. Susan a nyomában. a kék huzat nincs rajta. és berohant a Fruskák sátrába. nagyon megörült neki. .kiáltott át Nancy kapitány a szélben. A szélben úgy hajladoztak a fák. A sátor beomlott. Susan kormányos és Titty matróz mászik ki négykézláb alóla.Szép Polly . . . mintha gyenge fűszálak lennének. de látták. nem! . Egy hosszú villámlás: nedves.suttogta Peggy.Már rég kint volnának.Ki kellett volna halásznunk a lámpásokat. Ne törődjetek most azzal. Tolla.Mi? .mondta Titty. mintha nappal volna.kiáltotta a fülébe. 183 . amiért elvesztettem a kék huzatát.ismételte Susan.És Polly kék huzatával! . ha ki akarnának dőlni .Mi? Nem hallok jól! . De elkiabálta a dolgot. . . nem! . a kövek egyre-másra potyognak ki a zsebekből. a vizes kanavász ráncai közé temette Susant. .Remélem. Tittyt és a papagájt. mint egy meglazult kormányvitorla. és belódította.

. közben-közben vidám rikoltásokat eresztett a mellette álló lámpás felé. A villám felvillanó fényénél megnézte a barométert. . és örült. Susant izgatta egy kicsit. hogy nem gondolt a csónakokra. Így ültek egy ideig.rendelte vissza Susan. . John arra gondolt. az más. Ott volt még a papagáj kalitkája és középen egy farmlámpás. hogy meglazítsa a sátorkötelet. 184 . hozd magaddal a lámpást. A két kapitány talpra ugrott. Nancy kikötötte a sátor ajtólapját. és kimentette a két legbecsesebb tárgyat: a kronométert meg a barométert. viszont örült. . Nancy ismeri őt erről az oldaláról.dicsekedett Nancy. hogy tegnap olyan rendesen kikötöttük. Most. Megtalálta a lámpást. . préselődtek egymás mellett. Újra visszajött.kiáltott utánuk Titty -. A papagáj rendbe szedte a tollait. a vihar odakint már nem is volt olyan nagy dolog. aki igazán nem tehet róla . de azért nemigen mutatta Roger előtt. megnézem a Fecskét. hogy a szél csak úgy csapdossa.kiáltotta Nancy -.Nincs más megoldás .Visszament John kapitányhoz.kiáltotta Nancy -. mint a mai.Tartsd magad szárazon! .Megyek. azok is tartják.káromkodott Nancy kapitány -. hogy ne érintsék a sátor falát. A kronométert zsebre vágta. A mi sátrunk mindent kibír. Aztán John elrestellte magát.Jobb lesz. lesve a sziget fölött dühöngő vihart. Nancy persze. ha elő tudod kaparintani! John kapitány odaadta neki a barométert.Én bőrig áztam . . John meggyújtotta a nagy lámpást. Szerencse. ahol a gyertyafényű lámpás már kialvófélben volt.Nagyon megáztál? . ami hajdan az ő sátra volt. Még Peggy is felvidult egy kicsit. . Minden erős szélvihar délről jön. Nancy megint kiszaladt. hogy nagyobb baj nem történt. ha újból visszakötöd. Titty ragyogó szemekkel tájfunról ábrándozott.A mi sátrunk háttal áll a szélnek.Én is jövök . Még egy utolsó roham a kanavász gomolyag ellen. hogy a holmik átáznak.Gyere ide a mi sátrunkba .Csak átázol . amit Nancy megmentett reggelre. és becsukta az ajtószárnyakat.Négy fokkal süllyedt! . a sátor közepén a földre állította. a papagáj már el van látva! . Hadd nézzem meg én is! Talán soha többé nem kapunk ilyen pompás vihart. hogy fél.Épp eléggé.. ha már kint vagyunk. Ezért választottuk ezt a helyet. gyere! Bebújt ő is a Fruskák sátrába. . előtte felesleges a bátrat játszania. No meg a rudak ott a végén. .kérdezte Johntól Susan kormányos. . Nancy büszke volt az ő erős sátrára.nem nagyon szereti a zivatart. Mint a heringek. és megint kievickélt.Finom! Hatuknak és a papagájnak nem éppen sok hely jutott a Fruskák sátrában. vigyázniuk kellett. farkasszemet nézve egymással. .Már vizesebb úgyse lehetek. hogy erre nem gondoltam! Hisz ott van a Fruska is. aki nagy üggyel-bajjal bemászott a vihar hullámain hánykolódó sátorba. . Hárman-hárman ültek egy-egy matracon.Ördög és pokol . Közöttük a sátor hátsó falánál a száraz tüzelő. hogy a vihar várt az utolsó éjszakáig. hogy itt ültek mindnyájan egy csomóban.

. . De a meredek partot csak úgy csapdosták a feltornyosuló habok.nézett a kronométerre John kapitány. De a Fecskének és a Fruskának nem volt semmi baja.Én is veletek megyek . le a kőkikötőhöz.De megérte . A zseblámpák fénye mellett keresztültörtettek az ösvényen. visszamentél.fűzte hozzá John kapitány. A többiek kis híján visszamentek nélküle. . . Hajótörött matrózok voltak ők.Láttad.kiabált rá dühösen. . Nincs mibe átöltözzetek. . Roger. Megint sötétségbe borult minden. . Titty elszökött a többiektől. és az is több a semminél.Öt órára jár .Ez te voltál. . .Hány óra van? . Tudod. Susan . csak úgy ömlött be a víz. Ha már ő nem mehetett. A megtörő hullámok az arcába fröccsentek. . és fel-felcsillant a hullámok fehér taraja. .Igen.És villám csapott a vitorlánkba . 185 . De szerencsére Nancy kapitány észrevette a zseblámpája fényét. egész kifeszült a sok víztől.Nem. . a nyílt tengeren hogy tombol a vihar. mielőtt még becsapott volna.Rendben találtátok a csónakokat? . A nagy lámpásra pedig szükségtek van a sátorban. . milyen pompás kikötő ez? Hallgasd csak.Én megmondom.lelkesült Titty. előbb is vizesek voltatok. igen.A kormányos felrohant a fedélzetre.Gyere már! .fogadta őket Susan -.. uram. a szél is erősbödött. A csónakok megteltek vízzel. a víz is emelkedett. .Majdnem itt hagytunk! Azt hittük.emlékeztette Nancy.Aztán léket kaptunk. uram . A villám fénye megvilágította a tó tükrét.kérdezte Roger.Meglazítom az orrkötelet . John megráncigálta a ruhája ujjánál fogva. felfutott a parti sziklára. mit csinálj. . A sziklák mindkét oldalon megtörték a hullámokat. . legalább a zseblámpája mehetett. Kölcsönözd Nancy kapitánynak a zseblámpádat. John és Nancy kiléptek a sátorból a viharba. Gondterhes hajótöröttek. de most még vizesebbek vagytok.mondta Titty.sipította Roger.Oda mind a két árbocunk . . Az ő lámpása nem ér semmit. mielőtt még befutottak az öbölbe.Igen. te száraz vagy. Senki se tudott többé aludni.sóhajtott Nancy kapitány. Minden ember a szivattyúkhoz! Ötlábnyi víz a fenékben. A legénységnek lesz mit meregetni reggel. .Ami azt illeti . te itt maradsz. Susan szerint nem lehetett több három óránál. lekuporodott szembe a széllel. hogy vibrált a kék fény a rúd végében? .kérdezte Peggy. igen.Én is azt teszem. . Titty.Nagyobb rendben nem is lehetnének. de John nem hallhatott belőle egy szót se.mondta John kapitány -.

nyalintott közbe Roger.Még idejében megpillantottuk a szárazföldet .Leeresztettük a mentőcsónakokat.Néha a hullámoktól nem láthattuk egymást. és most legkevesebb húsz évre rekedtünk itt.mélázott Roger.Miért nem én? . hogy szemlét tartsanak táboruk romjai fölött.A papagáj is . . és odaveszett a hullámsírban. .ábrándozott Titty.De honnan a sátor? .A parton nagy hullámtörők voltak . . A vihar elült. a másikat Fruskának hívták . de megmenekedtünk.Már ennyire jutottunk.Napokon és éjszakákon át hányt-vetett bennünket a vihar .mondta Nancy.merengett Titty. és mi beléjük kapaszkodtunk. .Aztán elállt az eső. aki felügyeltél a mentőcsónakok leeresztésénél.Egy villám fényénél megpillantottuk a szárazföldet . . csapkodtak a villámok.Az egyik hajót Fecskének. a menny dörgött. még van egy tábla csokoládénk. Szél kergette szét a felhőfoszlányokat. . . . hogy kit együnk meg elsőnek .. és tutajt készítettél belőle.folytatta Nancy.fejezte be Nancy. ezt már előre eldöntöttük.És a Fecskében sorsot húztunk. nincs-e hajó a láthatáron.Mit szólnátok egy adag csokoládéhoz? Peggy. A nedves föld csodásan illatozott.szólt közbe Titty -. .Nem. Végre világosodni kezdett.Te voltál a második tiszt. Valaki megölt egy albatroszt. és napokig étlen-szomjan hányódtunk a tenger vad hullámain. .Észak-északnyugati irányba tartottunk. . kívülről is szűrődött be fény a kanavászon keresztül. .Továbbszáguldottunk a hullámtörők között. 186 . . A szél is alábbhagyott. A hullámok messze feldobtak bennünket a partra. A hajóroncsot deszkákra hasogattad.búsult Peggy. .szőtte tovább Nancy. Egy-egy napsugár már kikiszökött a felhőkárpit mögül. és néha igen.Egész idő alatt villámlott . . és megittuk a vizet. a hajó meg elsüllyedt. Csak mi hatan maradtunk életben. egy kevés ivóvíz. Az eső is egyre gyengébben kopogott a sátor falán. . . Nem is csináltunk tutajt. . A lámpás fénye többé nem töltötte meg a sátrat. . nem azt csináltam. Roger és én mertük a vizet a Fecskéből és Peggy a Fruskából. A Fecskék és Fruskák kora reggel kivonultak.A szél fújt. .A pálmafák ide-oda hajladoztak a szélben. Te voltál.akadékoskodott Roger. Egy kis idő óta a dörgés mintha jóval a villámlás után következnék. Csónakjaink felborultak.Nem volt egyebünk a csónakban. és zuhogott a zápor szünet nélkül mondta Titty -. amikor végre megpillantottuk a szárazföldet . mikor elhagytuk a hajót. elfelejtettem.A hullámok keresztülcsaptak a hajó fedélzetén .merengett Titty. . Naponta lessük. . Halálosan el voltunk csigázva. Elköltöttük a kétszersültet.Igaz.Elsüllyedt a hajó.ujjongott fel Nancy. mint egy kis kétszersült. végül egészen abbahagyta. . . .Szerencsére volt az egyik csónakban .

Előhúzta a papagáj kalitkájának kék huzatát. Nancy kihozta a köteg száraz tüzelőt. és kiakasztotta a két botra száradni. Az elkezdett emelkedni. 187 . ami valaha az ő és a kormányos sátrát jelentette. Susan elkaparta az átázott hamut a tűzhelyen. A fahasábok csurogtak a nedvességtől. A tűz csak nehezen gyulladt. A száraz gallyak nélkül sose tudták volna meggyújtani.John bement a sátorba. hogy megkopogtassa a barométert. Titty a romhalmaz alá mászott.

mindig magukra kellett gondolnom abban az ítéletidőben. Dickson úr is vele jött.lelkesült Titty. Ez zabkása ázott ürgék etetésére.Flint kapitány érkezik! . . három.Csak éppen beleöntöm a tejet a vödörbe. amikor visszajött a faluból. a Cápa-öböl irányából. alóla gőz csapott elő. hogy meg tudták gyújtani a tüzet. .Ezt nevezik közös tálból zabkásaevésnek . öt. hogy kikémleljenek a tóra. 188 . . hat. a vállán egy pár evezővel. utána jön egy másik evezős csónak és a távolban egy motoros is. A következő percben a négy Fecske és a két Fruska ott kuporgott a veder előtt.Én is gondolhattam volna rá. Elsőnek Dicksonné érkezett. senkit sem mosott el a vihar az éjszaka.EZ ÚT HAZÁNKBA VISSZAVISZ Aztán jöttek a bennszülöttek. eltolta a parttól. abban nem marad hely a hideg számára. de anyu már minden baj nélkül túljutott rajtuk. Mindnyájan leszaladtak a partra. A Fruskák és Fecskék egymásra néztek. Alighogy a hajótörött tengerészek meggyújtották a tábortüzet. ez igazán okos gondolat volt. Dickson úr kimerítette a vizet a csónakból. A zabkása az igazi.Anyu ül a másik csónakban egy bennszülöttel . anya ül benne. .Ha igaz. ez nem moslék. és felhúzta azt a partra.Mit akarhatnak? .No.jelentette Titty -.Kint a tóban még magasak a hullámok . Az éjszaka le se hunytam a szemem. hogy a mi motorosunk. hiába gondolják. Minden falatnál érezték. asszonyság .Mindjárt itt lesz.jelentette Titty. . Aki meg van tömve forró zabkásával. akkor fogadni merek. Van kanaluk? . Hát itt mindenki mindig mindent tud? . egyik kezében tejeskanna. Rendben van. Egy. A cukrot még otthon beletettem.fintorgott Roger. A vödör tetején egy tálca fedőnek. . és kicsit felkavarom.ordította Peggy. . amit elloptak?! Én meg azt hittem. hogyan melegszik át a belsejük tőle. zabkása. . Peggy és Titty felmentek a megfigyelőállomásra.Zabkása .Hogyne volna. és forró tejet és zabkását kanalazott ki belőle. már látták is az asszonyságot levonulni a mezőn. a másikban egy nagy vödör. hogy Dickson úr kilépett a csónakból.Nem. . azt hiszem. és víg fröcskölést csapva az evezőkkel. Futva jöttek vissza a táborba. Maguk igazán ügyesek. a miénk. Épp arra értek oda. Az asszonyság kikászálódott a nagy vödörrel és a tejeskannával. négy. Aztán jött Flint kapitány.Igen. . Uram teremtőm.kérdezte Nancy. . .volt a első szava. mintha vödörből öntötték volna! Szóval maguk találták meg Mister Turner ládáját. már szólította is Dicksonné asszonyt a szigetre. talán maguk vitték el. kettő. Dickson mesélte nekem tegnap este.

ha Nancy nem gondol rá. egész nyári munkám kárba vész. de én nem mindig vagyok benne olyan biztos. ez derék. Jackson úr szállította át a csónakján. hogy hasznukat vette. Sejtettem. pedig már elült a szél. bennszülött neve Turner. Három nagy termoszt hozott. és a két sátornak fuccs.Ha ők nincsenek. és anyu csak annyit mondott. . asszonyom .Kaptam egy papagájt . kérjétek el a batyut Jackson bácsitól. . a Fruska kapitánya. hogy mennyire sajnálja.integetett John. hogy nagyon jó volna. mint a mosogatórongy. hogy sikerült nekik. . hogy nem jöttetek már tegnapelőtt este haza. .javította ki magát gyorsan Flint kapitány.Gyerekek?! . asszonyom. . hogy azonnal szárazba bújjatok. de te? John meg Titty. Az apjuk azt tartja róluk.üdvözölte anyu. . és ez Flint kapitány. milyen hálával tartozom ezeknek a gyerekeknek.Igen. Azt mondta a villámnak: „Szép Polly!” . hogy nem barátkozott össze hamarább a Fecskékkel.szerénykedett Susan. .Nagyon örvendek . hogy néhány gallyat szárazon tartson. tele forró kakaóval. és Flint kapitány azt mondta. asszonyom. Szép kis vihar volt. . . .Mi-i-i-t? Flint kapitány elmagyarázta a dolgot.Aligha hinném. kedves magától. Még most se volt könnyű az evezés. Aztán jött anyu Holly Howe-ból.Ti vagytok a Fruskák? . . Szaladjatok le a csónakhoz.És egyáltalában nem tudtunk volna tüzet gyújtani. . a szép szál bennszülött.Fő. . . s anyunak be kellett menni a sátorba. Anyu megnézte a sátrakat.vetette közbe magát Flint kapitány.Akkor nem találtuk volna meg a kincset .Hét . ha a legkisebb majomfajtához tartozna. .. mint a pelyhet. nem tudnak tüzet gyújtani.Én meg egy majmot kapok . Kár. .nézett anyu Nancyra és Peggyre. . és elfújta. . igazán nagyon örülök. azt már látom.Nem is tudja. hogy nem mulyák. . . hogy megnézze.fortyant fel Nancy.Hallottam valamit harangozni.De anyu . .Isten bizony valóságos csuda.mondta Titty. .sietett Susan jelenteni. és anyu nevetett. Dicksonné. 189 .javította ki szemrehányóan Titty. Egyszer egy ilyen sátrat csíkokra metélt a szél.Megfeledkezett a papagájomról. hogy nem kellett benne aludnotok ma éjszaka. . Attól féltem.Úgy lesz.Felfedezők és kalózok . Jó.Jó reggelt.Roger egy cseppet se lett vizes .Viharban nem érnek egy fabatkát se. olyanok vagytok.büszkélkedett Roger is. Mind a négyeteknek hoztam váltást. Tegnap este Jacksonné mondott valamit.A teavizet még nem tudtuk felforralni .mesélte Titty. .Hát akkor hét. hogy gondolt rájuk.No.

amikre nehéz volt a Fruskáknak válaszolni. . én már megyek is a dolgomra. nincs is különb étel a zabkásánál. No meg ezt az én két vadócomat is. . Még Jackson bácsi.mondta Mrs. és még van egy egész húskonzervünk és egy halom kenyerünk. Blackett Flint kapitánynak. és Mrs. Walker épp csak hogy egy-egy szót vethettek közbe. alig nagyobb. Meg kell etetnem a csirkéket. hogy lessem magukat. a Holly Howe-i szép szál bennszülött is tudni akarta. csaknem olyan hasznavehetetlen kikötő lett belőle.Boldog vagyok.kérlelte Titty. mint a Riói-öböl. Végre a bennszülöttbeszéd kezdett alábbhagyni. Walker? Látom.mondta Dicksonné -. az ő nyelve forgott leggyorsabban.Nancy a neve. How do you do. jó reggelt köszönt. legjobb. akikről kisült. és nagyon hasonlított hozzá. a Fecskék és Fruskák valamennyien megköszönték az asszonyságnak. . és tudod… ez az utolsó napunk.Csupa lucsok itt minden . .Hát akkor. hogy itt talállak . . Búgva. már ismeri a fivéremet.ígérte Titty. Nincs szükségünk mentőhajóra.Már egészen megszáradtunk. örökkön-örökké. Ott találjátok a kabinban.Mit szólnátok a pakoláshoz? . és bújjatok száraz ruhába.Minden évben. Már úgy megszoktam. pedig ő a tó másik oldalán lakott.Vitorla alatt fogunk hazatérni. amit folytattak. mintsem bárki is gondolta volna? Még őhozzá is eljutottak a hírek. hogyan találták meg a Fecskék a ládát. még Rión is túl. Blackett partra ugrott. A két mama. ugorjatok be gyorsan a motorosba. aki lent várakozott a csónaknál. mint Nancy.Aztán jött a motoros. . amikor még fiatalok vagyunk.vélekedett a Fecskék édesanyja is -. Flint kapitány. Igazi bennszülöttbeszéd volt a viharról meg a betörésről.Dobáljatok be mindent a motorosba. Flint kapitány a motoros elé sietett. ha végeztek a vödörrel . Azt hiszem. Dickson úr. Mindig nagyon szótlan bennszülött volt.Mind azt hisszük.Vontatni a Fruskát! . . Blackett a Fruskáktól. Nagyon fognak nekem hiányozni. . Néha kérdéseket intéztek hozzájuk. Nancy és Peggy. ámbár Flint kapitány ki-kisegítette őket. .Add meg neki az igazi nevét. hogy olyan jó reggelit hozott. . Ruth… . kedvesem . .világosította fel Flint kapitány.Well. ti haszontalan Fruskák. Blackettné igen kis növésű hölgy volt.No most. hogy sokkal derekabbak. egyenest bátyja karjai közé.meredt rá Nancy értetlenül. No de csak talán eljönnek jövőre is? . 190 .kérdezte Mrs.Még nem . pöfögve futott be a partra. nem látom már többé magukat reggelenként. Csak úgy dőlt belőlük a szó. és orrával simán felszaladt a három evezős csónak mellé. Flint kapitány és Mrs. . kalózi minőségben.Hát ami igaz. és gyertek velünk. ha azonnal velem jöttök Holly Howe-ba. De a többiek annál kevésbé. . . A part már zsúfolva volt hajókkal. A bennszülött-beszélgetésben. Mrs. a világ végezetéig . Hát ezek lennének itt a Fecskék. meg jó napot kívánt. igaz. A Fruskát majd magunk után vontatjuk. amikor elevezett élete párjával.

Jackson bácsiét jobbról és balról egy-egy hosszú kötélen.szép idő lesz. Susan és Roger szintén könyörögtek. Mind bepakolták Jackson bácsi csónakjába. .Így hát megmentette a tehenek számára. . Flint kapitány is segédkezett. A Fecskék minden motyóját berakták Jackson bácsi csónakjába.Majd otthon kiterítem őket. Blackett.dörmögött Jackson bácsi. Nem maradt kint egyéb. ha a bennszülöttek árja egyszerűen hazasöpri őket.Arról.Arról szó se lehet már. . Ez csak az első őszi vihar volt. A motoros elvontatja Jackson urat és hajóját egész a Holly Howe-öbölig. Nancy ki akarta üríteni a szalmát a matracokból. . Elsőnek Jackson úr csónakjába rakodtak be.Nono! . Már ami Holly Howe-ba tartozott. . Hadd lobbanjon fel még egy utolsó lánggal a tábortűz! . a napi elemózsia.Szörnyű lett volna. Még el is kell búcsúzni a szigettől! John.kiáltotta Mrs. amire napközben már nem volt szükségük.Arra nem lesz szükséged . Végre-valahára a bennszülöttek útra készen álltak a parton.jelentette be Nancy kapitány -.Megyek a többiekkel a motorosban. Lehet.vélekedett anyu.A bácsi is megy? . Meg aztán nagyon sok is a dolgom. Így hát megegyeztek. hadd száradjanak . Itt közbeszólt Flint kapitány: .örvendezett Mrs. ha újra szél kerekedik? . Fecskék! .mondták a mamák. Flint kapitány is búcsúzott. Blackett. Még ha a legjobb fajtájú bennszülöttek is! Messzi országok felkutatása után a hazavitorlázás már csak fele élvezet. és nem csodálkoznék. a papagáj kalitkája és John bádogskatulyája. A pokrócokat mind egy zsákba gyömöszölték. Összecsomagolták az átázott sátrakat. Flint kapitányét rövid kötélen. két evezős csónakot vontatva maga után. Hisz tudjátok. és így a művelet nem tartott túl soká. úgyhogy a két mama bent ülhet együtt a kabinban. . . de a hálózsákokra és más effélékre már nincs szükségünk. a majom miatt… De azért estefelé még átnézek hozzátok.Talán . A bennszülöttek integettek. de mára kezeskedni mernék . .Benne vannak a hajóokmányok . .kérdezte Peggy és Titty egyszerre. holnap Londonba utazom. Most kiadta a mérgét. hogy ők bizony nem mennek. hogy jövőre újra visszajöhessünk? . . hogy még maradhassanak. és a motorosba. ami a Fruskáké volt.Hisz úgyis még annyi minden mondanivalónk van egymásnak .De mi lesz. Nancy és Peggy egyszerűen kijelentették.aggódott a Fecskék édesanyja. tudjátok. . mint a teásüst. .magyarázta John kapitány.dünnyögte Jackson bácsi. ha estére teljes szélcsendet kapnánk. Van valami közlendőm édesanyátok számára. 191 . Végre elindult a motoros. a jövő évet illetően.Isten veletek. hogy holnap megint esik. .Ez még jó szalma.kérdezte Titty.Mi még itt tartjuk a sátrakat .

Gyertek .Ha hétre otthon vagytok.Ég veletek.Talán nem is tehetnek róla.Csak amikor mind együtt vannak. társtalanul búsult a fák között. ég veletek! . Felvonták.Erről nem szabad beszélni . szegénykék.A mienk se. aztán visszamentek a táborba. meg! .Keserves dolog volt a rudakat kihúzni a nedves vászonszegélyekből. néhány bögre. Fruskák! ..Ne gyertek későn! . megígéred. akiknek papagájuk is van. benne a pislákoló tűz. és lessük az elhaladó hajókat. . . . a Fecskék és a Fruskák egymásra néztek. a konzervdoboz. A Fruskák sátra magányosan. 192 . hadd száradjanak. Mikor a motoros eltűnt a távolban. .mondta Nancy. Mindent felforgatnak. Jobb lesz.Ezek a bennszülöttek az okai mindennek . . a Fecskék sátra helyén sápadt foltok. hogy ez volt valaha a felfedezők és barátaik. .Flint kapitány pedig egyáltalában nem valódi bennszülött .De hisz délután már hazamegyünk .javasolta John kapitány. . lehozom Vicky babát a csónakházhoz. Folytassuk a hajótörést. ha egyedül van .pöfögött Nancy. A Fecskék és Fruskák szomorúan néztek körül a táborhelyen. . Most az következik.Anyu nem . és senki se tudott visszailleszkedni a régi hangulatba. hogy partra vetődtünk. Ő szívesen lejön a kikötőbe a tengerről hazatérő matrózok fogadására. hogy jövőre megint ide jövünk nyaralni? . a papagáj kalitkája a napfényben. .kottyant közbe Roger.süvöltött anyu hangja. a rudakat szétszedték. Most hál’ isten elmentek. Le kell telepednünk húsz évre. úgyis le kell bontanunk. . Nem állt ott egyéb. ami máris forrón tűzött le.tiltakozott Titty. De ez se segített. felszednünk. Kifakult a fű a fenéklapok alatt. Bús emlékjele annak. csomóba kötötték.kiáltotta anyu. Mindkét hajóban akadt víz bőven. Susan teásüstje.tette még hozzá Titty. Akarom mondani. de mindenki segített. Mégis mindenkinek ez járt a fejében.mondta Nancy -. . egy halom kenyér és John bádogdoboza. . de a vitorlák még mindig csuromvizesek voltak.Meg. . ha mindjárt hozzálátunk. A fűben. mint a tűzhely. Nagyon morcosak voltak. és belecsavarták a fenéklapba.Ugye.kiáltotta utánuk Nancy és Peggy. A tábor ma jóval kisebbnek tűnt. Ez már igen! Valami tennivaló.Túl sok van belőlük. Ég veletek. A lapokat lazán összecsavarták. a nedves ülések csak úgy gőzölögtek és száradtak a napon.Ki kellene merni a hajókat . a kalózok birodalma. .erősködött Titty. ahol nem érte napfény.

matrózunk és hajósinasunk. .Nyomon követünk . megszólalt: . kinyitotta a bádogdobozt. Susan a teáskanna tartalmát ráöntötte a tűzhelyre. hadd emlékezzék vissza kedvenc helyeire. amivel a világítótorony fájára a lámpást felhúzták. hogy bennszülöttek tanyája volt.Ha mi elvonultunk . .Nálad van a hajószerződés? Alá kell írni.Déli szelünk van . Susan és John pedig a csónak farában. Mindjárt látni fogja. A hullámok elpihentek. a szél is elült. és meg fogjuk védeni mindenki ellen. Titty.Nyár végén kezdődik az iskola .és Roger is. aki szerette volna. hogy üzleti ügyben van rá szükség. Aztán tengerre szálltak. és lehozta a kikötőbe. elővette a szerződést. a hajó papagája. . Johnnak az utolsó percben eszébe jutott a kötél. . aki közben a papagájjal beszélgetett. A holmit mind lehordták a kikötőbe.A majmot is elhozom. Roger a Fecske orrában ült. hogy itt a szárazföldön lézengjünk .fenyegetődzött Nancy Blackett. Fölcsavarta.türelmetlenkedett Nancy kapitány. Úgy vezetem be: a hajó papagája. Visszaszaladt. és újra felfedezheti a szigetet. De majd visszajövünk ide szabadságra. .mondta John kapitány. mintha érezte volna. Bevezette: „Polly.John kapitány. . De a matróz kinyitotta a papagáj kalitkáját. John átadta a kormányt a kormányosnak.Van kapitányunk. Hazafelé hátszelet kapunk. John kormányzott.Ez a sziget a mi tulajdonunk. .Írd alá helyette te. . fent a tavon. . Titty körülhordozta a papagájt az egész szigeten. mielőtt még vége a hajóútnak.mondta Titty -. kormányosunk. jöhet valaki.merengett John . és akkor egész éven át itt tanyázunk… . . de azért még mindig elég erős volt a hullámverés.mondta Susan. ott kiköthetünk. megoldotta az egyik végét. nyársra húzzuk .a kötél lepottyant a földre.Egész életünkben csak nem járunk iskolába? Felnövünk.Nekünk is . hogy itt tábor állt. . amikor igazán tengerre fogok szállni .Nincs értelme. 193 .A papagáj is mindig velem jön. amit annak idején mindannyian aláírtak a Darien-szirttetőn. .Tudok egy pompás helyet.Mi is .Elkövetkezik majd a nap. .Ha valaki el merészeli foglalni. .mondta Titty -. A tiétek meg a miénk. hogy vesszük be Pollyt a hajószerződésbe? .sóhajtott Peggy. és berakodtak a hajókba. Szálljunk tengerre.” Aztán átadta a szerződést a matróznak.. ha majd hazaérkeznek. Bőven volt hely még egy legénységi fő számára. és télen szánkán szállítjuk az élelmet a tó befagyott tükrén. a papagáj ünnepélyesen kisétált. Azt fogja hinni. hogy a Fecske hagyja el utolsónak a szigetet. Titty és a nagy papagájkalitka ott állt közvetlenül az árboc mögött.állapította meg Nancy kapitány. hopp .

. Jó erős nyomot hagyott. . Kis folyó torkollott a tóba. Hangos hurrá harsant fel. A hír. Az öblöcskét erdők szegélyezték. aztán megint vissza. bejárta már Riót és az egész tó környékét. Az utasok kalapjukat lengették és hurráztak. hogy sok matróz se tud írni.Egyike a mi legrejtettebb búvóhelyeinknek . . .. vörös lobogó félárbocra ereszkedett. A gőzös kapitánya a kormánynál elővette a távcsövet.restelkedett John kapitány.Mi ütött a bennszülöttekbe? . amit Mister Turner Úszóházából elloptak. amíg a vitorlarúd átcsapott. megint egy és még egy. A Fecske megfordult.lelkesült Titty. Be kell nedvesítsem piszkos karmaidat. az egyetlen bennszülöttmentes pont az egész vidéken. Az egyik matróz hátraszaladt a gőzös végébe a zászlórúdhoz.ámuldozott Roger.Jaj. és aládugta a szerződést. és senki sem láthat meg. milyen pompás hajó a Fruska! . .Micsoda pompás öböl . és füle tövéig elvörösödött. John és Titty lebuktak. csak az erdőben akadt itt-ott egy-egy száraz gally. Egy lélek se jár erre.Nem kellene viszonozni? A Fruskák már viszonozzák is. egyik karmának a hegye egészen átszúrta a papirost.Jövőre meg úgyis elfelejtik. A Fruskák befutottak a kis öbölbe a tó nyugati partján. leeresztette a Fecske lobogóját. Hacsak szándékosan nem kukkantanak be egyenesen ide. és mutogattak feléjük. Titty melléje írta: „Polly kézjele. .Bennünket éljeneznek .lelkendezett Susan.árulta el Nancy kapitány -.csóválta a fejét Titty. Egymérföldnyire járhattak a tó alsó lábánál a gőzösök számára fenntartott kikötőhídtól. A tüzet 194 . Tüzet raktak.Üdvözöltek bennünket . . Tedd rá karmod jelét.Nem tudod magad aláírni? .mondta John kapitány. hogyan találták meg a Fecskék a ládát.mondta John kapitány.Nekünk barna vitorlánk van! Tovább futkostak. teavizet forraltak a kis patak partján. és továbbsiklott a másik irányban. A hordalék a parton csuromvizes volt.vezényelt Susan.Jó. és a nagy. .Még sokkal pompásabb . majd megint felröpült a magasba. csak mi. Peggy már ott babrált a zászlóköteleken. azon keresztül figyelte a kis Fecskét. ami megdagadt az éjszakai eső után. Titty berakta a papagájt a kalitkába. de rémes! . tömve utasokkal. Nagy gőzös haladt el mellettük. A papagáj erősen rálépett arra a helyre. még a vízről sem.” . . . és eresztette le a kalózlobogót.Susan az előttük futó kis fehér vitorlást leste. A papagáj rikácsolt. . azután megint felhúzta.Igaz.Nézd. . A Fecskék és Fruskák a folyócska szájánál kötöttek ki. .A fizetését követeli . a tó egyik oldaláról a másikra.Kész. rajta! . A Fecskék a nyomukban.mondta John. A matróz bevizezte a papagáj piszkos karmait. ahol alá kellett írnia.szólt halkan John kapitány. . hogy már hazamegyünk . akik odasiettek a korláthoz. A nagy gőzös továbbsiklott. lobogó fekete-fehér zászlójával és két piros sapkás tengerészével. irányt váltogatva.A Fecske legalább olyan pompás hajó .

Hát motoros kéne-e? . . hogy a tó már tükörsima. és a vitorlakötél néha belelógott a vízbe.A vademberek. Az övé inkább. Várom a rendelkezéseit. . mint Robinson Crusoe szigetére. a magas domboldalon füstoszlop tekergett. . Johnnak a kikötő jutott eszébe és a vezető fények. Nem ment könnyen.Ég veletek.vágott a szemével Roger felé John kapitány.El se hinné az ember. Csakugyan ő volt az. ahogy az csendesen siklott a vízen. Titty úgy gondolt reá. parancsnokom! John felriadt.hangzott egyre-másra. a vitorlarúd hátracsapódott. ég veletek! . aztán a Fruskára. .kérdezte Roger.egy maroknyi száraz mohával gyújtották meg. ahogy az éjszaka fújt. mert ő egészen egyedül is tanyázott rajta. s ők még mindig ott lesznek. A szénégetők baltáinak csattogása szállt feléjük a csöndes esti légen át.Kik? .Viszontlátásra! . . A felébredés a sötétben és a bagolyhuhogás. Így a szigettől távol töltötték el az utolsó napot. . egy nagy család ellátása. Roger számára mindig az a hely marad. elég jól égett. . . mint bárkié. hogyan evezett ki a Fruskával. Az erdőből. A flotta ünnepélyes lassúsággal haladt el a Vadmacska-sziget mellett. evezőjét pihentetve. hogy feneket érne a lába. A Darien-szirt alatt a flotta kettévált. A sziget megint a lakatlan sziget volt. Susannak ott volt a tábor. hogy úgy is tud fújni. . sóvárgott a messze távolból. de amikor már egyszer lángot fogott. Gondolatai egészen másfelé kalandoztak. És mégsem ugyanaz a sziget. Eszébe jutott az udvarias búvármadár. a Darien-hegyfokról.A flotta vitorlát bont. amit hallott. A szél elült. a vaksötét éjszakában? Amikor az Úszóház-öbölnél tartottak. hogy a teavíz felforrjon. . Felfelé vitorláztak a tavon. Eszébe jutott az ösvény. és amikor megmászta a nagy fát.kiáltotta vissza Flint kapitány. . és északnak tart . aki kinn horgonyzott a Fruskával a messze vizeken. eszébe jutott.Mi már el is mentünk.Jó időbe telik. míg innen hazavitorlázunk. s amikor körülúszta a szigetet.kiáltották karban. A két kis hajó szép csendesen kifutott az öbölből a nyílt vizekre.Emlékezzetek a szövetségre. amit ő tisztított meg a kiálló gallyaktól. Nancy kapitány egyszerre csak észreveszi.Nem kéne inkább evezni? . Gyenge szél fújt. ahol először életében úszott anélkül. és követte szemével. a főzés és háztartás. amit Titty annyi napon át figyelt. Flint kapitány kievezett hozzájuk. hogy még egyszer elbúcsúzzon. Odanézett a Kormorán-szigetre.Jövő esztendőre! . és egész biztosan visszagyertek jövőre. . 195 . amint a flotta lassan tovasiklott a tó tükrén a Darien-szirttető felé.A világ minden kincséért se! Vitorla az igazi.adta ki végre a parancsot.

kiáltotta vissza John. .jegyezte meg Susan száraz hangon. John kihasználta a szelet.Háromszoros hipp.Hurrá . és a Holly Howe-i csónakház felé igyekezett. .sipított közbe Roger. .oOo. és mindnyájan éljeneztek. hipp. tovább. búcsúcsókra cimborák… . bennszülött leszek magam is.Vége. .kiáltotta Nancy.Nézzétek. A Fruska továbbra is irányt tartott.sóhajtott Roger. ott jön anyu és Vicky baba lefelé a mezőn!… . . és a többiek is vele énekeltek: Ez út hazámba visszavisz..És a Fruskáknak! . hurrá a Vadmacska-szigetnek! .Milyen kár. hogy már vége .Mit szokás a hajóút végén énekelni? Titty rákezdte. tovább… fel. A húskonzerveknek mindenesetre vége . hipp. hurrá a Fecskéknek! .kiáltotta John.Háromszoros hipp. . és nemsokára eltűnt az öböl fordulójában. Tovább. 196 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful