You are on page 1of 1

ناءرقلا متخ ءاعد

بتو ، ميلعلا عيمسلا تنأ كنإ انم لقت ان!" م#للا


$%لا &لإ انق'وو ان()او مي*رلا +ا,تلا تنأ كنإ انيلع
- مي.علا ناءرقلا /0ر! ميقتسم 1ار2 &لإو
3()و ا",نو امامإ انل 4لع5او ناءرقلا! 6نم7*"ا م
8
9 :

9
لا
انل#5 ام 4نم
8
انم
;
<
9
ل8ع
8
و انيسن ام 4نم انر0= م#للا /م7*"و
انل 4لع5او "ا#نلا >ار?أو ليللا ءان@ 4توAت 4BC"او
- Dيملاعلا +"اE /F*
، ناءرقلا /مارG! انمر0أو H ناءرقلا /نEI! انEC م#للا
، ناءرقلا /علJ! انسلأو ، ناءرقلا /'ارK! ان'رLو
ءA! ل0 Dم ان'اعو ، ناءرقلا /عاMK! /نFلا انلخدأو
- ناءرقلا /مر%! NرخOا +اPعو اين(لا
رقلا 6'و ، انEرB اين(لا 6' انل ناءرقلا لع5ا م#للا
، ا",ن 1ارQلا &لعو ، اعيML /مايقلا 6'و ، اسنRم
&لإو ، ا!اF*و ارتS "انلا Dمو ، اقي'" /نFلا &لإو
كمر0و Tد,5و كلUM! امامإو Aيلد ا#ل0 VاريJلا
- مEر0اE
/مارG! نارينلا Dم انFنو ، ناءرقلا /Eا(#! ان(;)ا م
8
9 :

8
9
ل
8
ا
انع رM0و ، ناءرقلا /ليUM! انتا5"د ع'"او ، ناءرقلا
انتاء ان!" ، ناس*Wاو لUMلاا=اE ناءرقلا NوAت! انتاXيS
- "انلا +اPع انBو /نس* NرخOا 6'و /نس* اين(لا 6'