You are on page 1of 4

เทคนิคการเดาขอสอบ

หนา 1 ของ 4

ขอสอบครูดอทคอม ชุดที่ 6
1. การลาบอยครั้งตามระเบียบประเมินผลงานที่กําหนดใหม หมายถึง
ก. การลา 6 ครั้งขึ้นไป สําหรับครูที่โรงเรียน
ข. การลา 7 ครั้งขึ้นไป สําหรับครูชวยราชการสํานักงาน
ค. การลา 9 ครั้งขึ้นไป สําหรับครูชวยราชการสํานักงาน
ง. ไมมีขอถูก
2. คะแนนประเมินไมต่ํากวา รอยละ90 หมายความวาอยางไร
ก. เปนผูสมควรไดเลื่อนเงินเดือน 0.5 ขั้น
ข. เปนผูสมควรไดเลื่อนเงินเดือน 1 ขั้น
ค. เปนผูสมควรไดเลื่อนเงินเดือนไมเกิน 0.5 ขั้น
ง. ไมมีขอถูก
3. คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและกําลังคนของภาครัฐ
ก. คปร.
ข. กพร.
ค. คพร.
ง. ปรร.
4. องคการคาโลกกําหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับการศึกษาเปนบริการที่ตองเปดเสรีและ
ประเทศไทยกําหนดวาภายในปใด การศึกษาไทยตองเปดเสรี
ก. 2543
ข. 2545
ค. 2547
ง. 2550
5. กฎ ก.ค. ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2547)วาดวยเรื่องใด
ก. การเลื่อนเงินเดือนประจําป
ข. การอุทธรณและการรองทุกขขาราชการครู
ค. การหยอนความสามารถและการบกพรองในการปฏิบัติหนาที่
ง. การกําหนดตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. ไฟไหมบานพักครูโรงเรียนในสังกัด สพท. ใครเปนผูแตงตั้งกรรมการ
สอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับวินัย
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. นายอําเภอทองที่.
ง. ผูวาราชการจังหวัด
7. ใครมีอํานาจในการสั่งจาง เลิกจางและอนุญาตการลาของลูกจางชั่วคราวโรงเรียน
สังกัด สพฐ.
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. เลขาธิการ สพฐ.
ง. ขอ กและ ข เทานั้น
8. ขาราชการครูกระทําความผิดวินัยระดับความผิดรายแรงมาก ควรลงโทษระดับใด
ก. ไลออก
ข. ปลดออก
ค. ใหออก
ง. อยางต่ําปลดออก
9. ขอใดกลาวไมถูกตอง

file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550

เทคนิคการเดาขอสอบ

หนา 2 ของ 4

ก. ลูกจางประจําเมื่อไดรับการบรรจุมีสิทธิลาปวยไดไมเกิน 60 วันทําการ
ข. ลูกจางชั่วคราวการปฏิบัติงานไมครบ 6 เดือน ไมมีสิทธิลาปวย
ค. ลูกจางชั่วคราวที่ปฏิบัติงานครบ 6 เดือนกับ 2 วัน ไมมีสิทธิลาคลอด
ง. ลูกจางประจําที่ทํางานไมครบ 6เดือนสามารถลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องหลังการคลอดบุตรไดไมเกิน
วันทําการ
10. ขอใดไมใชหลักของระบบคุณธรรม
ก. การปฏิบัติตามนโยบาย
ข. ความเสมอภาค
ค. ความมั่นคงเปนกลาง
ง. ความรูความสามารถ
11. ขอใดคือเปาหมายสูงสุดของการบริหารบุคคล
ก. การประสานความพยายามของคนในองคกร
ข. การประสานความหมายของงาน
ค. การประสานความพยายามของคนเพื่อบรรลุเปาหมายของคน
ง. การบรรลุวัตถุประสงคของงานสวนตน
12. อาจารย 2 ระดับ 7 รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา รับเงินเดือนตามขอใด
ก. คศ.1
ข. คศ.2
ค. คศ.3
ง. คศ.4
13. ขาราชการครูรายใดตอไปนี้ไมมีอํานาจลงโทษขาราชการครู
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. รองผูอํานวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน
ค. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
14. มีหนาที่ใหความเห็นชอบในการบรรจุแตงตั้งผูอํานวยการสถานศึกษา
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ก.ค.
15. ใครลงนามเปนผูแตงตั้งอาจารย 3 ระดับ 6 ใหเปนครูรับเงินเดือน คศ.3
ก. ก.ค.
ข. เลขา กพฐ.
ค. ผอ.สพท..
ง. ผอ.สพท.โดยควงามเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ.
16. การที่โรงเรียนใดจะมีครูไดกี่คน เปนหนาที่ของใคร
ก. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ก.ค.
17. ขาราชการครูตําแหนงตามขอใด เมื่อปรับตําแหนงใหมแลวจะไมไดรับเงินวิทยฐานะ
ก. อาจารย 3 ระดับ 7
ข. ผูอํานวยการโรงเรียน ระดับ 8
ค. ผูอํานวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
18. ผูลงนามคําสั่งเลื่อนเงินเดือน ครูที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ก. เลขา กพฐ.
ข. ผอ.สพท.
ค. ผอ.สพท.โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผูอํานวยการสถานศึกษา

file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550

เทคนิคการเดาขอสอบ

หนา 3 ของ 4

19. ไปดํารงตําแหนงอื่นในกรมเดียวกันหมายถึงขอใด
ก. การยาย
ข. โอน
ค. การบรรจุ
ง. การเลื่อนตําแหนง
20. ขอใดไมใชประเภทของการศึกษาตอภายในประเทศ
ก. ภาคปกติ
ข. ภาคนอกเวลา
ค. ภาคฤดูรอน
ง. ภาคสมทบ
21. โรงเรียนควรสรางความสัมพันธกับชุมชนตามขอใด
ก. มุงใหเกิดเจตคติที่ดีตอโรงเรียน
ข. ดําเนินการตอเนื่องสม่ําเสมอ
ค. บริสุทธิ์ใจ ตรงไปตรงมา
ง. ถูกทุกขอ
22. กิจกรรมตามขอใดเกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ก. การเกณฑเด็กเขาเรียน
ข. การแนะแนว
ค. การจัดหาสื่อการสอน
ง. ทําวารสารเผยแพรสูชุมชน
23. กลุมบุคคลตามขอใดที่เกี่ยวของสัมพันธกับโรงเรียนอยางเปนทางการ
ก. ศิษยเกา
ข. สมาคมผูปกครอง
ค. ผูปกครอง
ง. กรรมการสถานศึกษา
24. เปาหมายสูงสุดของการประชาสัมพันธโรงเรียน
ก. ความเขาใจอันดี
ข. รับรูกิจกรรม
ค. สนับสนุนกิจการโรงเรียน
ง. สงเสริมการสอน
25. ปญหาตามขอใดเปนหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนตองแกไข
ก. ปญหาชุมชน
ข. ปญหาระบบขาราชการ
ค. ปญหาเกิดจากโรงเรียน
ง. ทุกปญหาที่กลาว
26. ขอใดไมใชหลักการของการประชาสัมพันธโรงเรียน
ก. ตอเนื่อง
ข. ทั่วไป
ค. เหมาะสม
ง. รับฟงความคิดเห็น
27. ขอใดเปนบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาตามระเบียบที่ใชอยูในปจจุบัน
ก. ประสานงาน
ข. สนับสนุน
ค. กํากับติดตาม
ง. ถูกทุกขอ
28. กิจการตามขอใดตอไปนี้ชวยสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนนอยที่สุด
ก. กิจกรรมไหวครู
ข. กิจกรรมวันแม
ค. กิจกรรมทัศนศึกษา ดูงาน
ง. กิจกรรมทําบุญโรงเรียน

file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550

เทคนิคการเดาขอสอบ

หนา 4 ของ 4

29. ทักษะดานใดของผูอํานวยการสถานศึกษาที่ชวยใหสรางความสัมพันธกับโรงเรียนบรรลุผ
ก. ทักษะประสานงาน
ข. ทักษะการสื่อสาร
ค. ทักษะมนุษยสัมพันธ
ง. ทักษะการวางแผน
30. ทานจะแตงตั้งใครเปนหัวหนางานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
ก. กุง ครูบรรจุใหมรูปรางหนาตาดี
ข. สมพร พูดจาไพเราะออนหวาน
ค. สมชาย พักอยูที่โรงเรียนประจํา
ง. จารุณี มีปญหาดานอารมณ เปนบุตรของผูใหญบาน
หนาแรก

หนาเมนูขอ
 สอบ

ดูเฉลย

ทําขอสอบชุดถัดไป

file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550