You are on page 1of 4

คูมือสอบบรรจุ

หนา 1 ของ 4

ขอสอบครูดอทคอม ชุดที่ 8
1. ใครเปนผูควบคุมงบประมาณเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับ
ก. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
ข. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ค. รมต.เจาสังกัด
ง. ปลัดกระทรวงการคลัง
2. ขอใดกลาวถูกตอง
ก.การขอเบิกเงินจากคลังใหกระทําใดในปงบประมาณนั้น ๆ เทานั้น
ข.งบประมาณรายจายขามปตองกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด
ค.รมต.เปนผูมีอํานาจสั่งจายเงินจากคลังเปนเงินทดลองราชการ
ง.ผูอํานวยการสํานักงบประมาณเปนผูมีอํานาจกําหนดระยะเวลาของเงินประจํางวด
3. เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมาจายครั้งเดียวหมายถึงเงินตามขอใด
ก.บําเหน็จ
ข.บํานาญ
ค.บําเหน็จบํานาญ
ง.บําเหน็จตกทอด
4. ขอใดไมใชเหตุในการรับบําเหน็จบํานาญปกติ
ก.เหตุทดแทน
ข.เหตุรับราชการนาน
ค.เหตุออกจากราชการกอนเกษียณ
ง.เหตุรับราชการนาน
5. ขอใดไมใชทายาทผูมีสิทธิ์ ไดรับเงินบําเหน็จ
ก.บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย
ข.สามีหรือภรรยา
ค.บิดาและมารดา
ง.ผูอุปการะคุณ
6. พรบ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการฉบับใหมสุด
ก.ฉบับ พ.ศ.2535
ข.ฉบับ พ.ศ.2539
ค.ฉบับ พ.ศ.2541
ง.ฉบับ พ.ศ.2542
7. ใครเปนผูอนุมัติบัญชีถือจายเงินเดือนประจําป
ก.กระทรวงการคลัง
ข.สํานักงบประมาณ
ค.กรมบัญชีกลาง
ง.กรมเจาสังกัด
8. ขาราชการครูบรรจุใหมหรือกลับเขารับการครูใหมใหจายเงินเดือนตั้งแตวันใด
ก.วันที่เริ่มเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
ข.วันที่คําสั่งบรรจุแตงตั้ง
ค.วันที่ผูมีอํานาจอนุมัติบัญชีถือจายเงินเดือน
ง.วันแรกของปงบประมาณที่บรรจุแตงตั้ง
9. ขาราชการครูที่ถูกไลออกจากราชการจะไดรับเงินเดือนตามขอใด
ก.ถึงวันที่ระบุในคําสั่ง
ข.ถึงวันที่ไดรับทราบคําสั่ง
ค.ถึงกอนวันที่ควรไดรับทราบคําสั่ง
ง.ถูกทุกขอ

file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550

คูมือสอบบรรจุ

หนา 2 ของ 4

10. การจายเงินเดือนระหวางลาขอใดกลาวไม ถูกตอง
ก.ลาคลอดบุตรปหนึ่งไมเกิน 60 วัน
ข.ลากิจสวนตัวไมเกิน 15 วันทําการในปเริ่มแรกที่เริ่มรับราชการ
ค.ลาอุปสมบทไดไมเกิน 120 วัน
ง.ลาเขารับราชการตรวจเลือดหรือเตรียมพลในไดรับตลอดในระหวางที่ลา
11. ขอใดไมใชบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ก.คูสมรส
ข.ผูติดตาม
ค.บิดา มารดาของคูสมรส
ง.ผูมีอุปการะที่รวมเดินทางไปดวย
12. ขอใดไมใชการเดินทางไปราชการชั่วคราว
ก.การไปสอบคัดเลือก
ข.การไปรักษาการในตําแหนง
ค.การเดินทางขามแดนชั่วคราว
ง.การไปรักษาการไปราชการชั่วคราว
13. ขอใดไมใชคาใชจายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว
ก.คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ข.คาเชาที่พัก
ค.คาพาหนะ
ง.คาใชจายอื่นตามความจําเปน
14. กรณีที่ไมมีที่พักในทองที่ที่ปฏิบัติราชการ ใหสามารถเบิกคาที่พักในลักษณะ
เหมาจายวันละไมเกินกี่บาท
ก.100 บาท
ข.120 บาท
ค.150 บาท
ง.200 บาท
15. Folio คือเอกสารตามขอใด
ก.ใบเสร็จรับเงิน
ข.ใบแจงรายการของโรงแรม
ค.ใบเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ง.รายงานการเดินทางไปราชการ
16. ผูอํานวยการสถานศึกษาไปราชการประชุมประจําเดือนที่ สพท.จะมีสิทธิเบิกคาเบี้ยเลี้ยง
ตามขอใด
ก.ไมเกินวันละ 54 บาท
ข.ไมเกินวันละ 90 บาท
ค.ไมเกินวันละ 108 บาท
ง.ไมเกินวันละ 180 บาท
17. กรณีที่เดินทางไปรับตําแหนงใหมเมื่อไปรายงานตัวแลวไมสามารถหาบานพักได จําเปน
ตองอยูตอ
สามารถเบิกคาเชาที่พักไดไมเกินกี่วัน
ก.3 วัน
ข.5 วัน
ค.7 วัน
ง.10 วัน
18. ขอใดไมใชหมวดรายจายของแผนงานหรือโครงการ
ก.หมวดรายจายงบกลาง
ข.หมวดสาธารณูปโภค
ค.หมวดเงินอุดหนุน
ง.หมวดรายจายอื่น
19. เงินบํานาญบําเหน็จราชการจัดอยูในเงินประเภทใด

file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550

คูมือสอบบรรจุ

หนา 3 ของ 4

ก.งบกลาง
ข.หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ค.หมวดรายจายอื่น
ง.หมวดเงินอุดหนุน
20. เงินคาเชาบานขาราชการจัดอยูในหมวดใด
ก.หมวดคาตอบแทนใชสอยวัสดุ
ข.หมวดรายจายอื่น
ค.หมวดเงินอุดหนุน
ง.หมวดคาสาธารณูปโภค
21. เอกสารการรับสงงานในหนาที่ราชการจะตองจัดทําขึ้นกี่ฉบับ
ก.1 ฉบับ
ข.2 ฉบับ
ค.3 ฉบับ
ง.4 ฉบับ
22. โดยปกติจะตองสงมอบงานตามเงื่อนไขเวลาในขอใดนับตั้งแตวันพนตําแหนง
ก.ภายใน 15 วัน
ข.ภายใน 50 วัน
ค.ไมเกิน 30 วัน
ง.ตามที่ผูบังคับบัญชากําหนดแตไมเกิน 30 วัน
23.ในกรณีที่ไมสามารสงมอบงานได ใหแตงตั้งขาราชการระดับใดคนหนึ่งหรือหลายคน
ทํารายงานเพื่อสงมอบแกผูรับตําแหนงแทน
ก.ระดับ 3
ข.ระดับ 3 ขึ้นไป
ค.ระดับ 5 ขึ้นไป
ง.ระดับ 6 ขึ้นไป
24. ขอใดคือตูนิรภัยตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
ก.กําปน
ข.ตูเหล็ก
ค.หีบเหล็กอันมั่นคง
ง.ถูกทุกขอ
25. เงินที่สวนราชการเบิกจากคลังไปแลวไมไดจายหรือจายไมหมดถูกเรียกคืนและนําสงคลัง
สิ้นปงบประมาณหรือกอนสิ้นระยะเวลากันเงินไวเบิกเหลื่อมปหมายถึง
ก.เงินรายไดแผนดิน
ข.เงินงบประมาณ
ค.เงินเบิกเกินสงคืน
ง.เงินเหลือจายปเกาสงคืน
26. เงินนอกงบประมาณของสวนราชการใหนําฝากคลังตามขอใด
ก.เดือนละ 1 ครั้ง
ข.อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
ค.อยางนอยเดือนละ 1 ครั้งเวนเกิน 10,000 บาทใหสงภายใน 7 วันทําการ
ง.อยางนอยเดือนละ 1 ครั้งเวนเกิน 10,000 บาทใหสงภายใน 7 วันของเดือนถัดไป
27. โรงเรียนตองรายงานการใชใบเสร็จรับเงินตอหัวหนาสวนราชการตามขอใด
ก.ภายในสิ้นปงบประมาณถัดไป
ข.ภายในวันที่ 10 ของเดือนตุลาคม
ค.อยางชาไมเกินวันที่ 10 ตุลาคม ปถัดไป
ง.อยางชัดไมเกินวันที่ 15 ตุลาคมของปถัดไป
28. องคกรกลางการบริหารงานบุคคลของลูกจางประจําคือขอใด
ก.ก.ค.ศ.
ข.สพฐ.
ค.กระทรวงการคลัง

file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550

คูมือสอบบรรจุ

หนา 4 ของ 4

ง. ก.พ.ร.
29. ลูกจางรายเดือนที่จางจากงบประมาณรายจายตามระยะเวลาการจางตองไมเกิน
ปงบประมาณหมายถึง
ก.ลูกจางประจํา
ข.ลูกจางชั่วคราว
ค.ลูกจางชั่วคราวรายเดือน
ง.ลูกจางครูรายเดือน
30. ขอใดคือวันหยุดประจําสัปดาหของลูกจางชั่วคราว
ก.วันเสาร-อาทิตย ข.วันเสาร-วันอื่น 1 วัน
ค.วันอาทิตย-วันอื่น 1 วัน
ง.วันเสาร อาทิตยและวันอื่นอีก 1 วัน
หนาแรก
หนาเมนูขอสอบ
ดูเฉลย
ทําขอสอบชุดถัดไป

file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550