You are on page 1of 4

สอบ สอบ

หนา 1 ของ 4

ขอสอบครูดอทคอม ชุดที่ 11
1. "การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการดําเนินงานกลุมสถานศึกษาของ สพท." เมื่อป พ.ศ.2547
มีการปรับปรุงระเบียบ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวาดวยกลุมเครือขายสถานศึกษา เปน
วิจัยเพื่อนําผลมาใชประโยชนในดานใด
ก. แกปญหาการบริหารงานของ สพท.
ข. ปองกันปญหาการดําเนินงานของ สพท.
ค. พัฒนาการดําเนินงานของ สพท.
ง. เปนนวัตกรรมการดําเนินงานของสพท.
2. การศึกษาผลการวิจัยขอใด นาจะเปนประโยชนตอการบริหารงานของใครมากที่สุด
ก. นักเรียน
ข. ครู
ค. ผูอํานวยการสถานศึกษา
ง. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ผลการวิจัยที่พบวา "วิธส
ี อนโดยครูชวยนักเรียนกลุมออนใหผลสัมฤทธิ์สูงกวาวิธีให
นักเรียนกลุมเกงชวยนักเรียนกลุมออน" นําไปใชประโยชนไดดีในดานใด
ก. แกไขปญหาที่เกิดขึ้นแลว
ข. ปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น
ค. พัฒนาเทคนิคการสอนของครู
ง. ใชไดดีทุกดาน
4. การทดลองกับนักเรียนสองกลุม คํากลาวนี้สัมพันธกับการวิจัยในเรื่องใด
ก. ทฤษฎีเบื้องหลังการวิจัย
ข. กรอบความคิดในการวิจัย
ค. วิธีดําเนินการวิจัย
ง. สรุปผลการวิจัย
5. การวิจัยทางการศึกษาประเภทใด จะตอบคําถามไดดี ถาตองการทราบวา "ผูอํานวยการ
โรงเรียนทั่วประเทศมีสภาพความเปนอยู และมีปญหาในการปฏิบัติงานอยางไร"
ก. Resesrch Developmint
ข. Experimental Research
ค. Descriptive Research
ง. Correlation Research
6. ถาตองการทราบวา "วิธีสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณทางภาษา ชวยใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงกวาวิธีสอนแบบเดิมหรือไม" จะใชวิธีการวิจัยประเภทใด
ก. Descriptive Research
ข. Experimental Research
ค. Historical Research
ง. Correlation Research
7. ประโยชนสูงสุดของการวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทยคือขอใด
ก. การเพิ่มพูนขอมูลพื้นฐานสําหรับการวางแผน
ข. การไดแนวทางในการแกปญหาทางการศึกษา
ค. การไดทฤษฎีการศึกษาที่ตรงกับสภาพของไทย
ง. การฝกฝนกระบวนวิธีการทางวิทยาศาสตรที่จะนําไปประยุกตใชดําเนินการตาง ๆ
8. การตั้งสมมติฐานในการวิจัยมีความจําเปนอยางไร
ก. บอกใหทราบถึงรูปแบบการวิจัย
ข. คาดคะเนคําตอบ หรือผลของวิจัย
ค. บอกแนวทางแกปญ
 หาที่ไดจากการวิจัย

file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550

สอบ สอบ

หนา 2 ของ 4

ง. กําหนดคาสถิติที่เหมาะสมกับงานวิจัยนั้น
9. สมมติฐานการวิจัยที่วา "ผูบริหารที่มีความรู" ทางจิตวิทยาการปกครองลูกนองไดดีกวา
ผูบริหารที่มีความรูทางจิตวิทยาจากสมมติฐาน ดังกลาวขอใดเปนตัวแปรอิสระ
ก. การปกครองลูกนอง
ข. ผูบริหารที่มีความรูทางจิตวิทยา
ค. ผูบริหารที่ไมมีความรูทางจิตวิทยา
ง. ผูบริหารที่มีความรูและไมมีความรูทางจิตวิทยา
10. คํากลาวในขอใดไมถูกตอง
ก. การวิจัยทุกอยางลวนมุงเพื่อแกปญหาทั้งสิ้น
ข. การวิจัยเปนขอมูลรากฐานในการวางแผนและบริการการศึกษา
ค. การวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการสวนใหญจะปรากฏในระดับมหาวิทยาลัย
ง. การวิจัยทางการศึกษาของไทยเปนสิ่งสรางเสริมความเปนไทย ทางการศึกษาของประเทศไทย
11. สวนที่ชี้ใหทราบวาผูวิจัยตองการศึกษาคนควาอะไร ตรงกับขอใด
ก. ชื่อเรื่องการวิจัย
ข. สมมติฐานการวิจัย
ค จุดมุงหมายของการวิจัย
ง. กรอบแนวคิดในการวิจัย
12. การแกปญหาการจัดการเรียนการสอนโดยการเปรียบเทียบวิธีสอน ควรใชวิจัยประเภทใด
ก. Action Research
ข. Applied Research
ค. Experimental Research
ง. Descriptive Research
13. ขอใดเปนประโยชนที่สําคัญที่สุดของการวิจัยทางการศึกษา
ก. ชวยในการกําหนดนโยบาย
ข. ชวยใหคนพบทฤษฎีและสิ่งประดิษฐใหม ๆ
ค. ชวยใหการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ง. ชวยกระตุนความสนใจของนักวิชาการใหมีผลการวิจัยมากขึ้นและนําผลการวิจัยไปใช
14. การวิจัยทางการศึกษาเปนการวิจัยประเภทใด
ก. การวิจัยเชิงประยุกต
ข. การวิจัยเชิงประวัติศาสตร
ค. การวิจัยทางดานวิทยาศาสตร
ง. การวิจัยขั้นพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์
15. ทําไมการวิจัยจึงตองอาศัยสถิติมาก
ก. เพราะสถิติเปนวิธีการทางวิทยาศาสตรที่ใชสรุปคุณสมบัติของขอมูลอยางมีเหตุผล
ข. เพราะสถิติเปนคณิตศาสตรแขนงหนึ่งซึ่งเปนอยูในกลุมทักษะอันเปนเครื่องมือในการแสวงหาความร
ค. เพราะสถิติเปนตัวเลขที่ใชแทนขอมูลเชิงคุณภาพทําใหแปลผลไดถูกตองชัดเจน
ง. เพราะสถิติเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยชนิดตาง ๆ ที่มีประสิทธิภาพเปนที่
ยอมรับของบรรดานักวิจัย
16. ขอใดเปนตัวแทนของขอมูลที่นิยมใชและรูจักกันแพรหลายที่สุด
ก. มัธยฐาน
ข. ฐานนิยม
ค. ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ง. คาเฉลี่ยหรือมัชณิมเลขคณิต
17. ขอใดที่บอกใหเราทราบวาขอมูลของกลุมนั้นมีความแตกตางกันมากนอยเพียงใด
ก. มัธยฐาน
ข. ฐานนิยม
ค. ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ง. คาเฉลี่ยหรือมัชณิมเลขคณิต

file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550

สอบ สอบ

หนา 3 ของ 4

18. ขอใดทําใหระบบการเรียนการสอนไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
ก. ขาดการกําหนดปญหาที่ตองแกไข
ข. ขาดการออกแบบการเรียนการสอนและสื่อ
ค. ขาดการวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานที่จัดการเรียนการสอน
ง. ขาดการเนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติจริง
19. ขอใดหมายถึงประเภทของการวิจัย
ก. การวิจัยเชิงประวัติศาตร
ข. ตัวแปรสอดแทรก
ค. สมมุติฐานการวิจัย
ง. มัธยฐาน
20. การวิจัยในชั้นเหมาะกับการศึกษาระดับใด
ก. ปฐมวัย
ข. ปรุะถมศึกษา
ค. มัธยมศึกษา
ง.ถูกทุกขอ
21. ผูบังคับบัญชาขาราชครูระดับเหนือสถานศึกษาคือใคร
ก. ผูอํานวยการเขต
ข. ผูอํานวยการสํานักงานเขต
ค. ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
22. นางระเบียบ พงษพานิช เกี่ยวของกับขอใด
ก. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ข. สมาชิกวุฒิสภา
ค. ประธานคณะกรรมการสิทธิเด็กและสตรี
ง. ผูนําองคกรเอกชน(NGO)
23. หากจะเดินทางจากสระบุรีไปหนองคายจะตองเดินทางโดยใชทางหลวงแผนดิน
หมายเลขใด
ก. หมายเลข 1
ข. หมายเลข 2
ค. หมายเลข 3
ง. หมายเลข 4
24. จังหวัดที่มีมีเขตพื้นที่การศึกษามากที่สุดคือจังหวัดใด
ก. ขอนแกน
ข. นครราชสีมา
ค. เชียงใหม
ง. กรุงเทพมหานคร
25. หนาแรกของเว็บไซตเรียกวาอะไร
ก. เว็บไซตอินเด็ก
ข. เว็บเพส
ค. โฮมเพส
ง. www.
26. หากอยากรองเรียนรองทุกข ไปยังนายกรัฐมนตรี จะตองเปดเว็ปไซตของหนวยงานใด
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. สํานักนายกรัฐมนตรี
ค. สํานักเลขาธิการสภาผูแทนราชฎร
ง. บานพิษณุโลก
27. http://www.moe.go.th เปนเว็ปไซตของหนวยงานใด
ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ

file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550

สอบ สอบ

หนา 4 ของ 4

ง. สํานักงาน ก.ค.ศ
28. บัญชีอัตราเงินเดือนตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จําแนกเปนแทงๆ แตละแทงเรียกชื่อวาอยางไร
ก. อันดับ
ข. ระดับ
ค. ค.ศ.
ง. ถูกทุกขอ
29. ประเทศฮองกง อยูในความปกครองของประเทศใด
ก. ตนเอง
ข. จีน
ค. อังกฤษ
ง. ฝรั่งเศส
30. สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 2 เชื่อมระหวางเมืองใดกับเมืองใด
ก. มุกดาหาร- สะหวันนะเขต
ข. นครพนม- ทาแขก
ค. หนองคาย- เวียงจันทร
ง. เชียงราย-หวยทราย
หนาแรก
หนาเมนูขอสอบ
ดูเฉลย
ทําขอสอบชุดถัดไป

file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550