You are on page 1of 4

ขายหนังสือ

หนา 1 ของ 4

ขอสอบครูดอทคอม ชุดที่ 12
1. "ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้น
ในสถานศึกษาทุกแหง"เปนความหมายตรงกับขอใด
ก. ประกันคุณภาพ
ข. ประกันประสิทธิภาพ
ค. มาตรฐานการศึกษา
ง. การนิเทศภายใน
2. "บุคคลากรซึ่งทําหนาที่หลักดานการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา" เรีย
ก. ครู
ข. อาจารย
ค. ศึกษานิเทศก
ง. คณาจารย
3. "การจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ป" ตองดําเนินการภายในปใด
ก. 2544
ข. 2545
ค. 2546
ง. 2547
4. "การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ" อยูในสวนใดของ
บ.การศึกษาแหงชาติ
ก. หลักการ
ข. ความมุงหมาย
ค. จุดมุงหมาย
ง. ระบบการศึกษา
5. ขอใดไมใช "หลักการจัดการศึกษา" ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาต
ก. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
ข. ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาจัดการศึกษา
ค. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ง. การพัฒนาสาระกระบวนการเรียนรูตอเนื่อง
6. "มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบต
ั ิ" อยูในสวนใดของ พ.ร.บ. ก
ศึกษาแหงชาตี้
ก. หลักการจัดการศึกษา
ข. ระบบการศึกษา
ค. แนวการจัดการศึกษา
ง. กระบวนการจัดการศึกษา
7. ขอใดไมมีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาต
ก. บุคคล
ข. ครอบครัว
ค. องคกร
ง. มหาวิทยาลัย
8. " พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญในมาตราใด
ก. 43
ข. 69
ค. 80
ง. 81
9. ขอใดไมใชระดับการศึกษาในโครงสรางการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ

file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550

ขายหนังสือ

หนา 2 ของ 4

ก. ปฐมวัย
ข. ขั้นพื้นฐาน
ค. ระดับต่ํากวาปริญญาตรี
ง. ระดับปริญญา
10. "การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด" อยูในสวนใดของ พ.ร.บ. ฉบั
ก. หลักการ
ข. ความมุงหมาย
ค. แนวการจัดการศึกษา
ง. การจัดการศึกษา
11. ขอใดเปน "จุดเนนในการจัดการศึกษา" ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้
ก. ความรู คุณธรรม
ข. กระบวนการเรียนรู
ค. บูรณาการเหมาะสม
ง. ถูกทุกขอ
12. ใครคือ "ผูกําหนดหลักสูตรแกนกลางระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้
ก. สภาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ง. คณะกรรมการการศึกษาระดับกอนอุดมศึกษา
13. การศึกษาระดับใดมีความมุงหมายเฉพาะที่จะพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ
ก. ระดับประถมศึกษา
ข. ระดับ ม.ตน
ค. ระดับ ม.ปลาย
ง. ระดับอุดมศึกษา
14. ขอใดไมใชองคกรหลักในโครงสรางกระทรวงการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแหงชาติ
ก. คณะกรรมการสภาการศึกษา
ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ง. คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม
15. "การแบงเขตพื้นที่การศึกษา" คํานึงถึงขอใด
ก. จํานวนประชากร
ข. ปริมาณสถานศึกษา
ค. ความเหมาะสม
ง. ถูกทุกขอ
16. "การแบงเขตพื้นที่การศึกษา" ทั่วประเทศมีทั้งหมดกี่เขต
ก. 324
ข. 325
ค. 175
ง. 275
17. สถานศึกษาระดับใดที่บริหารงานโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ระดับต่ํากวาปริญญา
ค. ระดับปริญญา
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
18. ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพออําและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคือ
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. องคกรวิชาชีพ
ค. องคกรบริหารงานบุคคล
ง. องคกรมหาชน

file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550

ขายหนังสือ

หนา 3 ของ 4

19. การออกกฎกระทรวง เพื่อแบงระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการภายในกี่
ก. 1 ป
ข. 2 ป
ค. 3 ป
ง. 5 ป
20. การออกกฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ประกอบ พ.ร.บ. ตองดําเนินการใหเสร็จภายในกี่ป
ก. 3 ป
ข. 4 ป
ค. 5 ป
ง. 6 ป
21. พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กําหนดใหการศึกษาภาคบังคับเปน 9 ป ตามมาตร
ก. 16
ข. 17
ค. 18
ง. 19
22. "การปฏิรูปการศึกษา" สอดคลองกับหมวดใดมากที่สุดตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้
ก. หมวด 3
ข. หมวด 4
ค. หมวด 5
ง. หมวด 6
23. การจัดการศึกษาเพื่อใหความรู และทักษะภาษาไทยเนนเรื่องใดมากที่สุด
ก. สื่อสารกับตางชาติได
ข. ใชถูกตองไวยากรณ
ค. ใชภาษาไทยอยางถูกตอง
ง. รักษาเปนเอกลักษณ
24. "องคกรวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา" มีฐานะเปนอะไรตาม พ.ร.บ
ก. องคการมหาชน
ข. องคกรหลัก
ค. องคกรวิชาชีพ
ง. องคกรอิสระ
25. "สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา" มีฐานะเปนอะไรตาม พ.ร.บ.
ก. องคการมหาชน
ข. องคกรหลัก
ค. องคกรวิชาชีพ
ง. องคกรอิสระ
26. ขอใดที่ปรากฏใน พ.ร.บ. ฉบับนี้แตไมปรากฏในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2535
ก. ระบบการศึกษา
ข. แนวทางการจัดการศึกษา
ค. หลักการและความมุงหมาย
ง. สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา
27. นโยบายประกันโอกาสมีเปาหมายการเตรียมความพรอมเด็กอยางนอยกี่ป
ก. อยางนอย 1 ป
ข. อยางนอย 2 ป
ค. อยางนอย 3 ป
ง. 0-5 ป
28. นโยบายประกันโอกาสใหนักเรียนภาคบังคับไดเรียนในโรงเรียนรอยละเทาไร
ก. 85
ข. 95

file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550

ขายหนังสือ

หนา 4 ของ 4

ค. 98
ง. 100
29. การรับเด็กกอนประถมเรียนเนนพิเศษในพื้นที่ใด
ก. ชุมชนแออัด
ข. ชนบทหางไกล
ค. พื้นที่ที่มีปญหาทางภาษา
ง. เนนทุกพื้นที่
30. ตามนโยบายประกันคุณภาพนักเรียน นักเรียนทุกคนไดพัฒนาความรูความสามารถ
และความถนัดตามศักยภาพโดยเฉพาะเด็กกลุมใด
ก. เด็กกลุมปญญาเลิศ
ข. เด็กพิการ
ค. เด็กดอยโอกาส
ง. ถูกทั้งขอ ก ข ค
หนาแรก
หนาเมนูขอสอบ
ดูเฉลย
ทําขอสอบชุดถัดไป

file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550