You are on page 1of 4

Departament de Matemàtiques.

IES Alcúdia MACS-I

Examen 2: Àlgebra (1ª Avaluació) -- SOLUCIONS

1. Troba totes les solucions de l’equació x 3 + x 2 − 4 x − 4 = 0 , factoritzant el polinomi.

Per factoritzar el polinomi cercam els divisors del terme independent Div(4)={ +1, +2, +4}
Calculam el valor numèric quan x=-1, P(-1)= (-1)3 + (-1)2 -4·(-1) -4=0. Aleshores x=-1, és una arrel
i podem dividir el polinomi entre x+1 per Ruffini
1 1 -4 -4
-1 -1 0 4 ! Aleshores, x 3 + x 2 − 4 x − 4 = ( x + 1)·( x 2 − 4)
1 0 -4 0 Aplicant “suma x diferència” ... x 3 + x 2 − 4 x − 4 = ( x + 1)·( x − 2)·( x + 2)
En conclusió, les arrels són x=-1, x=2, x=-2.

2. Resol x − 2 x − 1 = 1 − x i comprova les solucions.

Per resoldre l’equació irracional, aïllam l’arrel a un membre i elevam tota l’equació al quadrat.
x − 2 x − 1 = 1 − x ! 2 x − 1 = 2 x − 1 ! (2 x − 1) 2 = ( 2x −1 )
2
!
4 x − 4 x + 1 = 2 x − 1 ! 4 x − 6 x + 2 = 0 (simplificant per 2) ! 2 x 2 − 3 x + 1 = 0 ,
2 2

Les solucions de l’equació de segon grau són:
3 ± 9 − 8 3 ±1 1
x= = = 1, − (com a possibles solucions)
4 4 2
Ara hem de fer la comprovació:
Si x=1, 1 − 2·1 − 1 = 1 − 1 ! 0=0 (correcte) La solució és vàlida
−1 1
Si x=-1/2, 1 − 2· − 1 = 1 + ! No té sentit, queda una arrel negativa (No és vàlida)
2 2

 y − 2 z = −4

3. Resol 4 y = 24
 x − 2 y + z = −5

Es tracta d’un sistema lineal d’equacions escalonat. Per tant, de la segona equació trobam que
val la y=24/4=6. Ara substituim a la primera equació i aïllam la z, z=(y+4)/2=5, i finalment
substituim en la tercera equació i aïllam la x, x=2y-z-5=12-5-5=2.
La solució és x=2, y=6, z=5.

2x − 3 x+4 3
4. Resol i comprova les solucions + = .
x·( x − 5) x 4
Ajuda: Calcula primer correctament el m.c.m. dels denominadors

El mcm = 4·x·(x-5)
Per resoldre una equació amb denominadors, multiplicam tota l’equació pel mcm i simplificam
2x − 3 x+4 3
4 x( x − 5) + 4 x( x − 5) = 4 x( x − 5)
x·( x − 5) x 4
4·(2 x − 3) + 4( x + 4)( x − 5) = 3 x( x − 5)
8 x − 12 + 4( x 2 − x − 20) = 3x 2 − 15 x
8 x − 12 + 4 x 2 − 4 x − 80 = 3 x 2 − 15 x (passam tot al primer membre)
x 2 + 19 x − 92 = 0 (resolem l’equació de segon grau)

Resol i comprova les solucions 5 x +1 + 5 x + 5 x −1 = 5 És una equació exponencial. + =− +2= ! Solució vàlida 4·(4 − 5) 4 4 4 − 46 − 3 − 23 + 4 49 19 7 19 19·4 − 7 69 3 Si x=-23. Resol la inequació x 2 − 3 x − 4 ≥ 0 . 31 5 x ·5 + 5 x + 5 x ·5 −1 = Treim factor comú 5x 5 31 5 x ·(5 + 1 + 5 −1 ) = Operam el parèntesi 5 1 31 31 31 5 x ·(6 + ) = ! 5x · = . Dóna la solució com un interval.-1] ∪ [4. i aleshores x=0 31 Comprovació 5 0+1 + 5 0 + 5 0 −1 = ! La solució és vàlida 5 6. x 2 − 3 x − 4 = 0 . + =− + =− + = = = ! − 23·(−23 − 5) − 23 23·28 23 23·4 23 23·4 23·4 4 Solució vàlida 31 5. Miram per a quin valor de x es dóna la igualtat. x=4. − 23 2 2 Comprovació: 8−3 4+4 5 3 Si x=4. Es tracta d’una inequació de segon grau. utilitzam les propietats de les potències per expressar tot com una única potència 5x. − 19 ± 361 + 368 − 19 ± 27 x= = = 4. quan x= -1.+ ∞) . Ara comprovam per un punt de cada interval si es compleix o no la inequació Sí No Sí -1 4 Solució: (-∞. Aïllam la potència 5 5 5 5 5 x = 1 .

primer dibuixam la recta quan es dóna la igualtat. Resol gràficament el sistema d’inequacions   y − 2x ≥ 3 Es tracta d’un sistema d’inequacions amb dues incògnites. hem de resoldre cada inequació per separat i fer la intersecció de les dues solucions. x + y ≥ 1 7. explica els passos i deixa clara la resposta. x | y 0 | 1 És vàlid la part superior a la recta 1 | 0 2a inequació: Recta y=2x+3. 1a inequació: Recta y=1-x. x | y 0 | 3 És valid la part superior a la recta 1 | 5 Nota: Sigue’s ordenat. Bona sort! . Per això. Per resoldre una inequació amb dues incògnites hem d’assenyalar la regió del pla x-y que és solució.