P. 1
Caiet gradinita

Caiet gradinita

|Views: 1,286|Likes:
Published by Negoita Maria

More info:

Published by: Negoita Maria on Mar 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2015

pdf

text

original

COORDONATORI

:

EMILIA BODEA EMILIANA CHIRA

LOLICA

rnrAnU

MIHAIELA GADAIENM

$rrrJ, Qor, wlrywc!!!
GRUPA MIJLOCIE

Nume
Prenume ....

Grddinita .... ,
Grupa

Localitatea

Editura Diamant

Data

,,FAMILIA'
. Coloreazi numai membrii familiei tale. . Deseneazi deasupra ta un balon. . Decoreazi rama tabloului.

Sarcind formulatd de educatoare:

,,FAMILIA MEA'
. Denume$te inciperile gi spune ce poli si faci in fiecare dintre . Coloreazi conturul fiecirei inciperi in culorile urmitoare:
-

acestea.

domitor: verde;

- baie:

albastru;

bucitlrie: galben;

- sufragerie: rogu.

. Denume$te obiectele desenate mai jos gi gisegte camera potriviti pentru ele, colorAndu-le in culoarea inciperii respective. . Deseneazl,pe casi un horn,lAngi casi un pom.

4

'//

6

Data

,,GRADINITA'
.Coloreazi pe semafor culoarea potrivitipentru cabiiatul sitreaci stradain sigurangS. . Coloreazi castanele mari gi doui frunze care au aceeagi formi. . Enumeri cAteva din regulile pe care este bine si le respecli la gridinifi.

\J,',\-,

/ NrV

lYlj,,-i

4R

.#
-+,<

1)'

aO

Og I'ot

{,r1i:i

N
onnorrurrA

n* s

&

Sarcind formulati de educatoare:

,,GRADINITA'
. Gasegte locul fiecirei jucirii trasAnd cAte o linie la raftul potrivit. . Coloreazi juciriile preferate de pe covor, . Taie cu o linie juciria nepotriviti pentru sala de grup5. . Decoreazl acoperigul raftului de jucirii la care igi place si te joci cel mai mult.

JOC DE ROL

BIBLIOTECA

CONSTRUCTI

*

)*

Ar+

904 ib s----9

Sarcini formulatd de educatoare:

,,CORPUL MEU' . Completeazi ce lipsegte la chipul copilului. . Deseneazl trei nasturi pe haini. . Deseneazi doui buzunare pitrate pe pantaloni. . Traseazi cAte o linie de la imbriclminte la partea corpului pe care o acoperi.

Sarcind formulatd de educatoare:

9

Data

,,CORPUL MEU"
. Recunoagte gi denumegte formele geometrice din desen. . Coloreazi triunghiurile cu verde, pitratele c.u ro$u gi cercurile cu galben. . Descoperi ce line robogelul in mAni trasAnd pe linia punctati. . Deseneazi inci doul baloane mai mici.

AA
n

Sarcind formulatd de educatoare:

L0

Data

,,ALIMENTELE $I SANATATEA'
. Coloreazi
minAnci la micul dejun. . incercuiegte alirnentele pe care le putem consuma la masa de prAnz. . Alege trei fructe pentru o salati de fructe. Du fructele in bol. . Taie bomboanele gi spune de ce sunt trigti dinligorii.
ce

A

UNT

.@{ Yg
aa
formulati de educatoare:
L1

Data

,,ALIMENTELE $I SANATATEA'
. Denume$te produsele alimentare desenate.
. Alege pentru fetili produsele din lapte gi pentru biiat produsele din carne. . incercuiegte produsele dulci. . Taie alimentele nesinitoase.

. Deseneazi in pitratul de sus un fruct sau o legumd care ili place lie cel mai mult.

II\ itr
I

li

Sarcind formulatd de educatoare:

L2

Data

,,TOAMNA PE STRADA MEA'
. Descrie imaginea. . Coloreazl frunzele mici din copac. . Realizeazi un covor de toamni, desenAnd frunze uscate,
. Traseazi cu creionul stropii de ploaie.

sub copac.

t

I

l
I I I
I

I
I

(--( (--

JL*

_r

)

Sarcind formulati de educatoare:

13

Data

,,TOAMNA PE STRADA MEA'
. Povestegte despre muncile specifice anotimpului toamna. . incercuiegte cu maro unealta cu coadi lungi gi grlmada mare de frunze uscate. . incercuiette cu rotu unealta cu coadi scurtl gi grimada mici de frunze uscate. . Coloreazl imasinea.

du

-.-'.l

{

\- n" (*
----/u

,F

K;

r /,/'-1,/\ f

4

I

\

Sarcini formulati de educatoare:

L4

,,co$ul cu FRUCTE'
. Ana doregte si culeagi fructe de toamn5; ajut-o prin sigeli sd le a$eze in . Spuneli ce trebuie si faci Ana cu fructele inainte de a le m6nca. De ce? . Coloreazi fructul preferat.
cog.

,{

.f

rt$

Sarcind formulata de educatoare:

15

Data

,,co$ul cu FRUCTE"
. Recunoagte gi denumegte fructele. . Traseazi cu creionul peste puncte gi spune ce ai descoperit. . A$eazl in cog trasAnd cAte o linie, fructele mari gi coloreazi-le pe cele mici.

ffi
Sarcind formulati de educatoare: L6

Data

,,iN oGRAUA Le BUNICI"
. incercuiegte
gi descrie cAinele.

. Coloreazi hrana preferati a cAinelui. . Dalmalianul gi-a pierdut petele. Deseneazi-le tu! . Une$te linia intreruptd gi spune ce ai descoperit.
'.-Irt&

*\: S '!r, N Jr'f\

Sarcind formulatd de educatoare:

L9

Data

,,iN ocRAnA

ra BUNICI"

. incercuiegte grupa cAinilor. Coloreazi grupa pisicilor. . Coloreazi cifra care iti arati cati caini sunt. . incercuiegte cifra care igi arati cite pisici sunt. . Dd fieclrui animal hrana preferati. Deseneazi uga de la intrare in cugci.

r\--,'a
r-,/'

I----*J {---

f< r<
5

6

. Descrie situaliile in care cAinele ajuti omul.

t, i /,1'

ci'2

-;:7.:-

7;:;V

',2?

/il/te

afrl
6,
/t4,{a

"tthnr,UU*

Sarcind formulatd de educatoare:

20

,,IN OGRADA LA BUNICI"
. Denumette gi coloreazi animalele domestice. . Unette cu linii de culori diferite animalele gi foloasele
. Traseazi acoperigul grajdului

pe care le aduc omului.

gi unegte punctele de la ugi gi ferestre.
I I

I

t I

I

l I
I

tt tl tg I I

t I t
I I

t

I

t I

I t

t

t
I

\

ti.d&

trlLAPTt

Sarcini formulatd de educatoare:

21

,,LOCUITORII PADURII"
. Ajut-o pe veverili si grupeze formele geometrice gi denumegte grupele formate. . Recunoagte gi denumeste formele geometrice care alcltuiesc corpul pislrii. . Vino in ajutorul pislrii gi construiegte-i clsufa. . Coloreazi ce-fi place din tablou

I
I
I
I I

i
i
1

.t

lgl
o

ff

4

Sarcind formulatd de educatoare:

22

Data

,,ROMANIA, TARA MEA'
. Coloreazi triunghiurile cu maro, pitratele cu verde gi cercurile cu galben. . Marcheazl,pe harti printr-o steluli locul unde se afli oragul tiu. (opfional) . Une$te punctele cu albastru. . Deseneazi un steag tricolor.

Sarcind formulatd de educatoare:

25

Data

. Deseneazi in mAna biiatului steagul RomAniei. . Decoreazl catrinla fetei cu flori. . Deseneazi pe giragul feti;ei mlrgele mari gi mici alternativ. . Deseneazl o floare in plldrilbliatului.

. Coloreazl numai brAurile lungi.

Sarcind formulatd de educatoare:

26

Data

,,ROMANIA, TARA MEA'
o

Denume$te obiectele din imagine.

. Traseazl franjuri la gtergar. . Decoreazi farfuria. . incercuiegte obiectul din care se poate bea api. . Coloreazi cu rogu dungile inguste din gtergar.

o

Sarcind formulatl de educatoare:

27

Data

,,IN A$TEPTAREA
. Alege pentru fiecare cadoul potrivit. . Une$te fiecare cadou cu o cutie potrivitd. . Decoreazi prima cutie de cadouri cu bulihe,

tUI MO$ NICOLAE"

a doua

in dungi gi ultima cu stelufe.

h<
{

.N

h

4
Sarcind formulatd de educatoare:

ffiffi

28

Data

,,iN A9TEPTAREA

tul

Mo$ NICoLAE"

. Traseazi jumitatea care lipsegte. . Coloreazi-i pe cei care se bucuri de sinii, cadouri gi brazi. . Deseneazi pe sanie un sac,lAngi cadou o bomboand gi sub brad o minge.

,F-a =Dr>t,

---T--------s

Sarcind formulati de educatoare:

29

Data

,,iN A;TEPTAREA LUI Mo$ NICoLAE"
. Formeazi grupe de obiecte de acelagi fel. . Coloreazi grupele cu 3 elemente. . Cum te-ai simli daci ai primi bomboane? . Cum te-ai simli dacl ai primi o nuielugS?

lr,{

r);]

\r

),

Sarcini formulati de educatoare:

30

Data

,,iN JURUL BRADULUI,
. .
Une$te punctele gi spune ce forme geometrice ai descoperit.

Coloreazl - maro,

-

rogii,

-

verzi.

. incercuiegte cel mai mare cadou. . Deseneazi doui lumAnlri groase

gi una subgire in

triunghiul mijlociu gi o stea in vArful bradului.

rYz
!

:

Sarcind formulatd de educatoare:

31

Data

,,iN 1URUL BRADULUI"
Uneori chiar gi un desen poate fi oferit cadou celor dragi. . Deseneazi respectAnd indicaliile de mai jos: - om de zipad5 cu doi ochi, trei nasturi gi o mituri;

hornului; - furluri lungi - scurli la acoperig; - fulgi de nea mici gi mari. . Coloreazi cum ili place.
- fum deasupra

l-l

i

Sarcind formulati de educatoare:

Data

,,iN;URUL BRADULUI"
.Traseazd ace crengulelor de brad. . Deseneazl pe crengule atAtea globuri cAtili arati cifra.

. Copiii merg la colindat. Cum se simt ei cAnd primesc mere gi covrigi? . Bliatul colindi Steaua sus risare! Deseneazi-i in mAnI ce-i lipsegte; deseneazi in mAna fetei ce-i
lipsegte pentru a aduna darurile ce le primegte.

,;n

-o

o

Sarcind formulatd de educatoare:

33

Data

,,IARNA

iTV UETUR^A"

. incercuiegte siniula mici; coloreaz-o pe cea mijlocie gi ageazi un bulgire de zipadi pe cea mare. . Deseneazl gi tu un om de zipadi unind punctele, dar incepAnd cu bulgirele cel mai mic. . Deseneazi chipul omului de z5rpadi aritAnd ci este fericit. Di-i o cdciul5 gi o mituri.

sarcind

torilrrta

de educatoare:

34

Data

,,IARNA iU UETURA'
. Identifici
gi marcheazd, cu o

bulinl albastri elementele specifice anotimpului iarna.

. Taie cu o linie imaginea care nu se potrivegte in peisaj. . Ajuti norii sI cearni zdpadi, desenAnd fulgi ce cad ugor.

. Coloreazl ciciula

gi

fularul omului de zipadl.

G* v

I

1(,
--\-.,'--_

\,Y

J

35

Data

,,IARNA

iTrI

UETURA"

. Petri$or privegte pe fereastrd gi igi amintegte un cAntec de iarni. Haidegi si cAntim impreuni cu el. . El ti-a pregdtit pe pat hiinule de iegit la joacl afard. Taie cu o linie hlinulele nepotrivite. . Ajuti-l si aleagl din dulap hainele de care mai are nevoie funind punctele gi colorAnd).

Sarcind formulatd de educatoare:

36

r*i
i'
i

Data

i
i
a

,,BUCURIE MARE CAND OMATUL CADE"
. Une$te obiectul cu sportivul ciruia ii aparline. . Coloreazi cupa care reprezinti Premiul I. . Urmire$te cu creionul jocul liniilor lisate de patine pe gheali. . Coloreazi cu rogu spafiile marcate pentru a descoperi surpriza de pe emblemi.

i
i. It

i

,

i

,tt'-

tt

)
I

*l

t,
I

I

\

\

t

\ --*\

\

\/

37

Data

,,BUCURIE MARE CAND OMATUL CADE'
. incercuiegte schiurile scurte, coloreazi schiurile lungi. . Denume$te gi coloreazi obiectul de incillSminte specific schiorului. . Descoperl gi denumegte obiectul de pe raftul de sus (unind punctele). Spune la ce se folosegte.

Sarcind formulati de educatoare:

Data

,,BUCURIE MARE CAND OMATUL CADE"
. Une$te linia punctatl gi ajuti-l pe Azorel s5-l giseasci pe omul de zipad5. . Ce a uitat pictorul sI deseneze pe fala omului de zlpadl pentru a se vedea ci acesta este vesel? . inveselette-l pe omul de zipadi colorAndu-i ciciula, fularul gi minugile. . Ajuti norigorii si ningi ca cei doi prieteni si se joace in voie. (buline dupi model)

oo
\--l

\rso

3

\
t t I
I t I

t
T

l

I

t

I

,l

l,

I

\

It lt. lr

,l2l

it
I

,l

\

,

,

I

----<-:-"
Sarcini tormulaE de educatoare:

-.-t"'/^---:-

39

irv
Unul din obiectivele majore ale educaliei este imbunitilirea puterii de inlelegere a copilului gi cultivarea dorinlei acestuia de a inv51a.
in acest sens, putem spune ci existi multe metode prin care copiii potinvSla ori exersa concepte sau deprinderi. DaL dintre toate, jocurile, activitSlile practice gi experimentele ii inlesnesc cel mai bine copilului contactul cu lumea inconjuritoare gi, la vArstele mici, acestea produc acliuni gi reaclii imediat observabile. De aceea, demersul pe care educatoarea sau pirintele il poate inilia in direclia stimulSrii interesului copilului pentru cunoa$tere, al interesului pentru a ciuta informafia necesari gi pentru a o utiliza in contexte variate, al

interesului pentru rezolvarea de probleme etc., prin planificarea organizarea unor activititi/jocuri cu acest scop este foarte important.

gi

lnvestigdnd gi explordnd mediul imediat apropiat lor, copiii igi dezvolti deprinderi in domeniul limbajului, matematicii, gtiinlei, artei gi, desigur, deprinderi sociale.

Setul de c54i "$tiu, pot reugesc" prezinti o coleclie de fige de lucru interdisciplinare, organizate pe grupe de v6rsti, in care copiii pregcolari, alSturi de adullii din jurul lor; sunt chemali si schimbe plreri gi idei, si asculte puncte de vedere diferite, si igi construiasci sau si igi refac5 rispunsurile cu privire la obiecte, fenomene, concepte care le trezesc
interesul.

Privim cu bucurie aceastd noui coleclie de lucrdri pentru copiii cu v6rste intre 3 gi5/7 anigi ne exprimim speranla ci ea va sprijini pagiiacestora citre o buni gieficienti integrare gcolarS. Viorica Preda

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->