You are on page 1of 7

Kích vào biểu tượng Microsoft Visual C++ 6.

0

kích trỏ chuột vào File\New. màn hình xuất hiện giao diện: . Sau khi kích vào biểu tượng của Visual C++6.0 ta có giao diện sau: Tạo Project Bây giờ ra bắt đầu tạo một project.

ví dụ ở đây ta đặt tên cho project là Bắt đầu. Nếu không muốn lưu project vào vị trí mong muốn. project sẽ tự động được lưu vào thư mục: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\MyProjects\Bat dau Kích chọn OK. Kích trỏ chuột vào Projects chọn Win32 Console Application và đặt tên cho project trong trường Project name. màn hình xuất hiện giao diện: .

Ta chọn tuỳ chọn thứ 2: A simple application Kích vào Finish. màn hình xuất hiện giao diện cho ta thông tin những việc ta vừa làm. kích chọn OK .

Workspace pane Output pane Editor area .

Ở vùng Workspace pane chọn tab Fileview. ta có thể lập trình giải quyết các bài tập bằng ngôn ngữ C bình thường. các lỗi này se được thông báo trên vùng output pane. Sau khi biên dịch xong. kích đúp vào file: Bat dau files\Source Files\bat dau. Biên dịch chương trình: Sau khi soạn thảo xong chương trình ứng dụng. ấn F7 để biên dịch (thay vì ấn F9 trong C) Nếu chương trình có lỗi. nó trông giống như được minh hoạ trong hình sau: Trong vùng Edtor chứa mã của file nguồn chính.cpp File này là file nguồn chính. Một số điểm cần chú ý khi thực hành: . ấn F5 (hoặc Ctrl + F5) để thực thi chương trình ứng dụng. không có lỗi gì xảy ra.

Vì card ghép nối được cắm trên khe cắm mở rộng PCI nên địa chỉ cơ sở của card ghép nối đó sẽ khác nhau khi ta cắm trên các khe khác nhau.h" . Chip bổ trợ PPI 8255 và PIT 8253/54 nằm cùng trên 1 card ghép nối nên đĩa chỉ được định nghĩa như sau: 8255: + Đia chỉ cảng A: Địa chỉ cơ sở + 0 + Đia chỉ cảng B: Địa chỉ cơ sở + 1 + Đia chỉ cảng C: Địa chỉ cơ sở + 2 + Đia chỉ thanh ghi từ điều khiển: Địa chỉ cơ sở + 3 8253/54: + Địa chỉ bộ đếm 0: Địa chỉ cơ sở + 8 + Địa chỉ bộ đếm 1: Địa chỉ cơ sở + 9 + Địa chỉ bộ đếm 2: Địa chỉ cơ sở + 10 + Địa chỉ thanh ghi từ điều khiển: Địa chỉ cơ sở + 11 .h: #include "PCIXP. 1 hộp đầu cuối- Front End và card ghép nối-cắm trên khe cắm mở rộng PCI) phục vụ cho việc giải quyết các bài tập thực hành Cấu trúc máy tính. 10 bộ này giống nhau và vì thế sinh viên có thể giải quyết tất cả các bài tập trên bất kỳ bộ thực hành nào! . Trong phòng thực hành có 10 bộ (gồm 1 PC.. ta sử dụng hàm: Get_Addr("PCI_8255"): Lấy địa chỉ cở sở của card PCI_8255 Get_Addr("PCI_ADC"): Lấy địa chỉ cơ sở của card PCI_ADC Khi sử dụng 2 hàm này. ta cần khai báo hàm pci. Điều này sẽ không gây phiền phức nữa khi ta cần địa chỉ cơ sở của card ghép nối để giao tiếp với nó.