แบบวัดทัศนติตอความเปนครู

หนา 1 ของ 4

ขอสอบครูดอทคอม ชุดที่ 44
1. กระทรวงศึกษาธิการมีเปาหมายการผลิตครูใหมีความเขมแข็งทางวิชาการและปฏิบัติวิชาชี
โดยกําหนดหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพครูกี่ป
ก. 3 ป
ข. 4 ป
ค. 5 ป
ง. 6 ป
2. ยุทธศาสตรในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. สรางเครือขายแกนนําหรือตนแบบ
ข. อบรมเขม
ค. ศึกษาตอ
ง. ปรับระบบการผลิตครู
3. เปาหมายในการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คือข
ก. การพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ (WSA)
ข. การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน(SBM)
ค. การปรับปรุงพัฒนาที่ตอเนื่อง (PDCA)
ง. ถูกทุกขอ
4. ใครเปนผูลงนามในประกาศจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
5. จังหวัดใดที่ถูกแบงพื้นที่บริหารจัดการศึกษาเปนเขตพื้นที่การศึกษาจํานวนมากที่สุด
ก. จังหวัดเชียงใหม
ข. จังหวัดขอนแกน
ค. จังหวัดนครราชสีมา
ง. กรุงเทพมหานคร
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหนวยงานทาง การศึกษามีฐานะเทียบเทาหนวยงานระดับ
ก. แผนก
ข. กอง
ค. กรม
ง. ทบวง
7. อํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คือขอใด
ก. การบริหารและจัดการศึกษาและพัฒนาสาระหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพนฐาน
ข. พัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารวมกับสถานศึกษา
ค. พิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ถูกทุกขอ
8. สัดสวนของผูบริหารในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตําแหนงผูอํานวยการ /รองผูอํานวยก
ผูชวยผูอํานวยการ คือขอใด
ก. 1/3/3
ข. 1/2/3
ค. 1/3/2
ง. 1/3/4
9. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาไดมา
ดวยวิธีการใด

file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550

แบบวัดทัศนติตอความเปนครู

หนา 2 ของ 4

ก. การคัดเลือก
ข. การสอบแขงขัน
ค. การสอบคัดเลือก
ง. การทดสอบ สัมภาษณ และพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง
10. ใครเปนผูลงนามแตงตั้งผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. ผูวาราชการจังหวัด
ข. เลขาธิการ กพฐ.
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
11. เกี่ยวของกับวิสัยทัศนกระทรวงศึกษาธิการนอยที่สุด
ก. เปนองคกรหลักในการจัดการศึกษา
ข. เปนองคกรที่สงเสริมการศึกษาใหประชาชน
ค. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ง. พัฒนาประเทศใหกาวทันโลกยุคโลกาภิวัตน
12. ขอใดไมใชภาระกิจที่ดําเนินการตามยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพคน
ข. สรางเสริมโอกาสในการศึกษาใหประชาชนทุกคน
ค. สรางระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ
ง. สรางระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
13. ขอใดเปนภารกิจที่ตองดําเนินการตามยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ประชาชนไดรับการศึกษาทั่วถึงเทาเทียมกัน
ข. พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ค. สรางระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ง. เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันนานาชาติ
14. ขอใดไมใชเปาหมายของยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง
ข. ประชาชนมีคุณธรรม
ค. ประชาชนสามารถดํารงอยูในเวทีโลกได
ง. ประเทศมีศักยภาพในการแขงขันเพิ่มขึ้น
15. ขอใดเปน GOALS ของยุทธศาสตร
ก. ประชาชนเรียนรูดวยตัวเอง
ข. ประชาชนรวมพัฒนาเศรษฐกิจ
ค. ประชาชนมีสวนรวมทุกเรื่อง
ง. ประชาชนชอบการแขงขันและพัฒนา
16. ขอใด เปนยุทธศาสตร
ก. สรางโอกาสทางการศึกษา
ข. จัดการศึกษาเพื่อเด็กชนบทหางไกล
ค. พัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ง. รวมมือ สมศ. ประกันคุณภาพ
17. ขอใดไมใชยุทธศาสตร
ก. พัฒนาการจัดการเรียนรู
ข. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู
ค. เพิ่มมาตรฐานการศึกษา
ง. เพิ่มความสามารถในการแขงขันของสถานศึกษา
18. การใหทุนการศึกษา จักรยานยืมเรียนสอดคลองขอใด
ก. ความเสมอภาคทางการศึกษา
ข. การมีสวนรวมของสังคมในการจัดการศึกษา
ค. การชวยเหลือดานเศรษฐกิจการศึกษา
ง. การสงเสริมดานพลานามัยการศึกษา
19. การสนับสนุน Infrastructure ใหหนวยงานจัดการศึกษาไดมาตรฐาน สอดคลองขอใด

file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550

แบบวัดทัศนติตอความเปนครู

หนา 3 ของ 4

ก. ความเสมอภาคทางการศึกษา
ข. การมีสวนรวมของสังคมในการจัดการศึกษา
ค. การชวยเหลือดานเศรษฐกิจการศึกษา
ง. การสงเสริมดานพลานามัยการศึกษา
20. SMEs สอดคลองขอใด
ก. สรางและสงเสริมคานิยมการศึกษาวิชาชีพ
ข. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพใหกวางขวางตอเนื่อง
ค. สงเสริมใหเอกชนลงทุนจัดการอาชีวศึกษา
ง. สอนปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
21. ปรับปรุงกฏหมายระเบียบใหเอื้อตอการลงทุนสอดคลองกับขอใด
ก. สรางและสงเสริมคานิยมการศึกษาวิชาชีพ
ข. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพใหกวางขวางตอเนื่อง
ค. สงเสริมใหเอกชนลงทุนจัดการอาชีวศึกษา
ง. สอนปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
22. โครงการ 9+1, 12+1 เศรษฐกิจพอเพียงสอดคลองกับขอใด
ก. สรางและสงเสริมคานิยมการศึกษาวิชาชีพ
ข. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพใหกวางขวางตอเนื่อง
ค. สงเสริมใหเอกชนลงทุนจัดการอาชีวศึกษา
ง. สอนปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
23. Local seruice เกี่ยวของขอใด
ก. สถาบันอุดมศึกษาทองถิ่นรับนักศึกษาตรง
ข. ปรับปรุงระบบคัดเลือกนักศึกษาทองถิ่น
ค. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพัฒนาสวนภูมิภาค
ง. พัฒนาสถาบันราชภัฏเปนสถาบันการศึกษาของทองถิ่น
24. ขอใดไมเกี่ยวของกับการสรางโอกาสในระดับอุดมศึกษา
ก. การเพิ่มคา GPA
ข. กองทุนกูยืมใหม ICL
ค. รับนักศึกษาแบบ Advance Placement
ง. จัดทําสถานที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา (University Mapping)
25. การผลิตกําลังคนในการเพิ่มเปาหมายไมนอยกวา 10 สาขา ขอใดไมถูกตอง
ก. ชิ้นสวนรถยนต
ข. สงเสริมสุขภาพ
ค. สิ่งทอ
ง. อัญมณี
26. ขอใดไมสอดคลองกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและสื่อการเรียน
ก. Activity-based
ข. SMEs
ค. GPA
ง. NT
27. โครงการ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ สอดคลองขอใด
ก. พัฒนาจัดการเรียนรู
ข. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ค. ปรับปรุงหลักสูตร
ง. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
28. การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู ขอใดสําคัญที่สุด
ก. พัฒนามาตรฐานและจรรยาบรรณ
ข. การออกและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู
ค. ผลิตครูแนวใหม
ง. วิจัยและพัฒนามาตรฐานครู
29. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ ขอใดเกี่ยวของนอยที่สุด

file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550

แบบวัดทัศนติตอความเปนครู

หนา 4 ของ 4

ก. E-Net
ข. E-Office
ค. E-Learning
ง. Mis
30. องคการความรวมมือระหวางประเทศขอใดเกี่ยวของนอยที่สุดกับการศึกษา
ก. SEAMEO
ข. UNICEF
ค. UNESCO
ง. WTO
หนาแรก
หนาเมนูขอสอบ
ดูเฉลย
ทําขอสอบชุดถัดไป

file://D:\back up_(d)\website(upload)\website_bavon\web sobkroo.com\test_s... 5/3/2550

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful