PSZ 19:16 (Pind.

1/07)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
DECLARATION OF THESIS / UNDERGRADUATE PROJECT PAPER AND COPYRIGHT

Author’s full name : Date of birth Title : :

MOHD ZAIDI BIN MOHD JAMIL 30 AUGUST 1981___________________________________ ANALISIS KELEWATAN PROJEK PEMBINAAN POLITEKNIK ___________________________________________________ ___________________________________________________ 2010/2011_________________________________________

Academic Session :

I declare that this thesis is classified as :

CONFIDENTIAL RESTRICTED √ OPEN ACCESS

(Contains confidential information under the Official Secret Act 1972)* (Contains restricted information as specified by the organization where research was done)* I agree that my thesis to be published as online open access (full text)

I acknowledged that Universiti Teknologi Malaysia reserves the right as follows: 1. The thesis is the property of Universiti Teknologi Malaysia. 2. The Library of Universiti Teknologi Malaysia has the right to make copies for the purpose of research only. 3. The Library has the right to make copies of the thesis for academic exchange.

Certified by:

SIGNATURE 810830-08-5221 (NEW IC NO. /PASSPORT NO.) Date :

SIGNATURE OF SUPERVISOR PM. DR. AMINAH BINTI MOHD YUSOF NAME OF SUPERVISOR Date :

NOTES :

*

If the thesis is CONFIDENTAL or RESTRICTED, please attach with the letter from the organization with period and reasons for confidentiality or restriction.

“Saya akui telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam”

Tandatangan Nama Penyelia Tarikh

: ...................................................................... : Prof. Madya Dr. Aminah Binti Md Yusof : 20 April 2011

ANALISIS KELEWATAN PROJEK PEMBINAAN POLITEKNIK

MOHD ZAIDI BIN MOHD JAMIL

Laporan projek ini dikemukan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam

Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia

April, 2011

ii

“Saya akui bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya”

Tandatangan Nama Penulis Tarikh

: .................................................. : Mohd Zaidi Bin Mohd Jamil : 20 April 2011

iii

“Khas Buat Kalian Semua Yang Banyak Membantu Dan Memberi Dorongan”

Buat Yang Tersayang, Tercinta Dan Teristimewa, Isteriku

Noraimi Binti Ahmad

Buat Yang Disayangi, Anakku

Nur Qisya Raisya

Buat Yang Dihormati, Kedua IbuBapaku

Mohd Jamil Bin Haji Mohd Khatib Jahariah Binti Nik Jor

Buat Yang Disenangi, Ketiga Sahabatku

Md. Sazali Bin Md. Dalib Ng Boon King Mohd Hadi Asraf Bin Hazli

Terima Kasih Atas Segalanya...

iv

PENGHARGAAN

Alkisah pembuka bicara, dipanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T. kerna dengan limpah rahmat dan izinNya, maka saya telah berjaya menamatkan kajian ini. Di kesempatan ruang waktu yang kian menghimpit ini, saya dengan rasa rendah diri ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang pernah menghulurkan tunjuk ajar, bimbingan, sokongan dan kerjasama yang cukup bernilai sewaktu melaksanakan kajian ini dari mula hinga ke akhirnya. Sebermula, setinggi-tingginya penghargaan dan ucapan terima kasih saya ini adalah kepada penyelia projek ini yakni PM. Dr. Aminah Bt. Md Yusof di atas segala kesudian memberikan tunjuk ajar, nasihat dan bimbingan sepanjang tempoh penyiapan kajian ini. Adapun penghargaan ini juga adalah kepada Encik Jaafar Bin Ramli bagi pihak Politeknik Sultan Azlan Shah serta staf dan pensyarah SPACE UTM dan Fakulti Kejuruteraan Awam UTM kerna sudi membantu dan memberikan kerjasama dalam menyiapkan kajian ini. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang teristimewa buat seseorang yang sentiasa bersabar dan memahami tugasan ini iaitu isteriku yang tercinta Pn. Noraimi Binti Ahmad juga anakku tersayang Nur Qisya Raisya yang mana telah banyak memberikan dorongan dan semangat serta sanggup berkorban masa dan tenaga sepanjang pengajian patik. Seribu mahu pun jutaan terima kasih masih tidak mampu menandingi ucapan terima kasih ini buat kedua ibubapaku Mohd Jamil Bin Haji Mohd Khatib dan Jahariah Binti Nik Jor atas asuhan yang membina buat diri saya. Sukacita juga buat yang terakhirnya ketiga sahabat taulan ku Md. Sazali Bin Md. Dalib, Ng Boon King serta Mohd Hadi Asraf Bin Hazli di atas segala nasihat, dorongan, bimbingan dan bantuan di sepanjang pengajian saya ini.

punca-punca kelewatan. Analisa dokumen terhadap 11 Laporan Kemajuan Tapak mendapati bahawa kerja perparitan merupakan bidang kerja yang sangat kritikal yang menyumbang kepada kelewatan kerja. Lebihan kos. Secara amnya. . pihak klien dan kontraktor saling memainkan peranan yang penting dalam menjayakan sesebuah projek pembinaan politeknik. Sikap atau cara sesetengah kontraktor dan sub-kontraktor dinamakan menjalankan sesuatu projek pembinaan telah menyebabkan berlaku banyak kelewatan kerja dalam projek pembinaan samada projek milik kerajaan atau swasta.v ABSTRAK Kelewatan dalam projek pembinaan pada masa kini menjadi satu masalah global dan negara Malaysia tidak terkecuali menerima kesannya. jalan penyelesaian yang terbaik bagi mengatasi masalah kelewatan di projek politeknik ini adalah dengan mengambil langkah berjaga-jaga semasa pemilihan sub-kontraktor dinamakan di peringkat pra-kontrak dan pos-kontrak. Melalui analisis data. penjadualan dan penyusunan semula jadual serta hilang produktiviti dan keberkesanan kerja meruapakan impak-impak atau kesan daripada kelewatan yang berlaku. projek terbengkalai. impak kelewatan terhadap projek dan pihak yang terlibat serta jalan penyelesaian kepada masalah kelewatan tersebut. kajian menunjukkan jenis kelewatan yang berlaku ialah kelewatan yang dibenarkan. Perkara ini ternyata memberi kesan terhadap projek pembinaan politeknik. punca-punca kelewatan adalah cuaca yang sangat buruk dan kelewatan daripada sub-kontraktor dinamakan. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji dan menganalisis dengan lebih terperinci mengenai jenis kelewatan yang berlaku dalam projek pembinaan politeknik. Oleh yang demikian. pertelingkahan. Berdasarkan analisa dan perbincangan.

it is found that drainage works is the most critical part of the construction works that contribute to delay in work. abundant project. From the analysis and discussion. Therefore. the best way to counter delay problem in polytechnic project is to take safety precaution when choosing nominated subcontractor at pre-contract and post-contract level. Additional cost. study shows that types of delay happen in this project is excusable delays. sources of delay are bad weather condition and delay of nominated sub-contractor.vi ABSTRACT Nowadays. In general. . Attitude or the way some of the contractor and nominated sub-contractor to proceed a certain construction project has cause too many delays in construction project either government project or private project. client and contractor must play an important role in order to succeed the polytechnic construction project. impact of delay to the project and person involved also ways to solving this delay problem. scheduling and rearragement of schedule also lost of productivity and working effectiveness was the impacts or effects from delay happen in this research. From data analysis. arbitration. sources of delay. From the document analysis of 11 Site Progress Report. This thing has surely give an effect to polytechnic construction project. delays in consruction project has become global problem and there is no exception for construction industry in Malaysia. This project aims at studying and analysing detail about types of delays occur in polytechnic construction project.

5.vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGAKUAN HALAMAN DEDIKASI HALAMAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSRACT SENARAI KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii xi xii xiii xiv I PENDAHULUAN 1.1 Kerangka Operasi 1 5 8 8 9 10 .5 Pengenalan Penyataan Masalah Matlamat dan Objektif Kajian Skop Kajian Metodologi 1.4 1.2 1.1 1.3 1.

2 Kelewatan Yang Berpunca Daripada Tindakan Pihak Klien / Pegawai Penguasa (Compensable Delays) 2.2.1 3.1 Kelewatan Yang Berpunca Daripada Pihak Kontraktor (Non-Excusable Delays) 2.3 Kelewatan Oleh Sesuatu Yang Di Luar Kawalan Klien Dan Kontraktor (Excusable Delays) 2.3 Pengenalan Definisi Kelewatan Kategori Sebab-Sebab Kelewatan Kemajuan Kerja 2.6 Peringkat Pos-Kontrak 21 22 23 24 26 19 18 13 15 16 17 Aturcara Permohonan Lanjutan Masa Akibat Daripada Kelewatan Kemajuan Kerja 2.7 Kesimpulan 30 III PUNCA-PUNCA KELEWATAN 3.viii II KELEWATAN PROJEK PEMBINAAN 2.3.2 3.5 Masalah Akibat Kelewatan Kerja Kaedah Penyelesaian Masalah Kelewatan 2.2.1 2.3.5.3.4 2.3.2 2.2.5.2 Masalah Disebabkan Penyelenggaraan Jentera Dan Loji Yang Lemah 41 31 32 33 36 39 40 .2.1 Masalah Pengangkutan Dan Pengagihan Bahan 3.2 Pengenalan Punca-Punca Kelewatan 3.3.1 3.2.2 2.1 Peringkat Pra-Kontrak 2.3 Kekurangan Sumber Kewangan Kekurangan Sumber Bahan Binaan Kekurangan Sumber Jentera Dan Loji 3.

2.7 3.4 Pengenalan Kajian Penyelidikan Pengumpulan Data Kesimpulan 49 50 53 67 V ANALISIS DATA 5.2.ix 3.5 5.4 Kekurangan Sumber Tenaga Manusia 3.1 5.2.3 Kelewatan Menerima Arahan Perubahan Kerja Cuaca Yang Buruk Kesilapan Pada Pelan Spesifikasi ‘Force Majeure’ 44 46 46 47 48 Kesimpulan IV PENGUMPULAN DATA 4.8 3.2.4.2.2.2.2 4.2.1 Objektif 1: Mengkaji Jenis Kelewatan Yang Sering Berlaku Dan Punca-Puncanya Dalam 86 87 88 .1 4.3 4.1 Punca-Punca Berlaku Kekurangan Sumber Buruh 41 42 3.2 Pengenalan Keputusan Analisis Data 6.2 Pengenalan Analisa Terperinci Punca-Punca Kelewatan 5.1 6.5 3.1 Analisa Perbandingan Status Kemajuan Kerja 68 69 69 72 78 80 83 85 5.3 Analisa Kekerapan Taburan Hujan 5.2.4 Analisa Tenaga Pekerja 5.2.2.2.2 Analisa Kekerapan Kelewatan Kemajuan Kerja 5.6 3.3 Analisa Penggunaan Mesin Dan Loji Kesimpulan VI KESIMPULAN DAN CADANGAN 6.

3 Objektif 3: Menganalisis Kaedah Penyelesaian Yang Digunakan Untuk Menyelesaikan Masalah Kelewatan Bagi Projek Terpilih 6.4 Kesimpulan Cadangan Penyelidikan Akan Datang 93 94 91 89 RUJUKAN LAMPIRAN A 95 97 .3 6.2.x Sesebuah Projek Pembinaan 6.2.2 Objektif 2: Menganalisis Impak Kelewatan Terhadap Projek Dan Pihak-Pihak Yang Menjalankan Projek Tersebut 6.

JADUAL 4.6 4. 29 59 60 61 62 63 64 65 66 70 73 79 81 83 . Provisional Items Perbandingan Status Kemajuan Kerja Kekerapan Kelewatan Kemajuan Tapak Kekerapan Taburan Hujan Rekod Tenaga Pekerja Bagi LKT No.5 4.3 5.1 5.9 4.5 Kerja-Kerja Cerucuk Kerja-Kerja Bangunan Zon A Kerja-Kerja Bangunan Zon B Kerja-Kerja Bangunan Zon C Kerja-Kerja Bangunan Zon D Kerja-Kerja Luar P.11 5.8 4.1 4. 29 Rekod Penggunaan Mesin Dan Loji Bagi LKT No.3 TAJUK Latar Belakang Projek Butir-Butir Kemajuan Kerja Fizikal Butiran Kerja Fizikal Berdasarkan Bidang Kerja MUKASURAT 52 54 57 4.4 4.C Sum.7 4.2 5.xi SENARAI JADUAL NO.4 5.2 4.10 4.

6 4.xii SENARAI RAJAH NO.4 5.5 Kerja-Kerja Cerucuk Kerja-Kerja Bangunan Zon A Kerja-Kerja Bangunan Zon B Kerja-Kerja Bangunan Zon C Kerja-Kerja Bangunan Zon D Kerja-Kerja Luar P.1 TAJUK Kerangka Operasi Aturcara lanjutan masa Butiran Kerja Fizikal Berdasarkan Bidang Kerja MUKASURAT 12 29 58 4.2 4.4 4.8 4.1 4.3 4.C Sum.1 5. 29 Rekod Penggunaan Mesin Dan Loji Bagi LKT No.5 4.2 5.7 4. 29 59 60 61 62 63 64 65 66 71 72 80 82 84 . Provisional Items Perbandingan Status Kemajuan Kerja Status Kemajuan Kerja Peratus Kekerapan Taburan Hujan Rekod Tenaga Pekerja Bagi LKT No.1 2.3 5.9 5. RAJAH 1.

xiii SENARAI SINGKATAN UPP PSAS LKT JKR Unit Pembangunan dan Penyenggaraan Politeknik Sultan Azlan Shah Laporan Kemajuan Tapak Jabatan Kerja Raya .

xiv SENARAI LAMPIRAN NO LAMPIRAN A TAJUK Kekerapan lewat berdasarkan bidang kerja dari LKT MUKASURAT 97 .

Pada tahun ini. sosial antara kaum dan politik negara bermula dari era kemerdekaan hinggalah sekarang. Pembangunan ini banyak meliputi pembangunan dalam apa jua sektor termasuklah . Mahathir Mohamad dalam Wawasan 2020. banyak perubahan dalam pembangunan negara yang telah dilaksanakan demi menaikkan taraf hidup rakyat sejajar dengan matlamat untuk menjadikan negara Malaysia sebuah negara yang boleh bersaing di mata dunia. Rancangan Malaysia Ke-Sepuluh (RMK-10) akan dilaksanakan dan akan menyaksikan juga pembangunan pesat yang bakal berlaku dalam negara kita. Melalui Rancangan Malaysia Pertama (RMK-1) sehinggalah kepada Rancangan Malaysia Ke-Sembilan (RMK-9).1 BAB I PENDAHULUAN 1. Pembangunan-pembangunan ini lebih banyak tertumpu kepada usaha untuk menaiktaraf negara kita daripada negara mundur (era kemerdekaan) sehinggalah menjadi negara membangun seterusnya negara maju seperti yang diperjuangkan oleh mantan Perdana Menteri kita Tun Dr.1 Pengenalan Negara kita telah mengalami perkembangan positif yang pesat dari segi ekonomi luar bandar dan bandar.

Walaupun struktur bangunan yang moden mahupun lama. keupayaan manusia dalam membina sesebuah struktur yang bertambah besar dan kompleks telah meningkat secara mendadak. Bangunan. setiap hari hidup dijaga dan ditambahkan dengan susunan pembinaan yang hebat. terbaik dari segi fasa dan fungsinya. perkilangan. pelabuhan. pembinaan dan seumpamanya.2 pendidikan. Melalui ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi. pemakanan. jambatan. manusia telah menunjukkan bakat semulajadi yang sentiasa membangun dan berterusan dalam bidang pembinaan. terusan. Sejak berabad yang lalu. Struktur mestilah direkabentuk dengan berpandukan kod dan piawaian yang ditetapkan seterusnya berakhir dengan lukisan kerja dan spesifikasi yang menerangkan kerja sebenar dengan keterangan terperinci yang mencukupi untuk penyempurnaannya. permotoran. Dalam dunia yang serba moden masa kini. ia melibatkan banyak kemahiran dan bahanbahan binaan serta mengembangkan kepada ratusan kerja yang berbeza operasinya. maka struktur akan terus terbina dan digunakan oleh kita. lapangan terbang dan struktur-struktur lain dalam jumlah yang besar telah dicipta untuk memberikan perlindungan. jalan raya. saluran paip. Projek dalam industri pembinaan adalah mahal. empangan. terowong. Pertemuan proses-proses ini mestilah mengikut lebih atau kurang perintah-perintah yang . barangan keperluan dan servis yang diperlukan. kompleks dan sentiasa mengejar masa iaitu kebanyakan projek pembinaan melibatkan kos yang tinggi bermula dari proses menender hinggalah kepada pembinaan sebenar sehingga siap sepenuhnya. Pembinaan sesebuah projek itu juga selalunya melibatkan himpunan struktur-struktur bangunan yang kompleks yang perlu kepada perincian yang teliti supaya pembinaannya adalah sama seperti yang dikehendaki serta sentiasa mengejar masa kerana terdapat tempoh yang tertentu bagi setiap projek pembinaan yang dijalankan. pelaburan kewangan. Selagi ada manusia di muka bumi ini.

cuaca. badan kerajaan. Dalam sesetengah keadaan. Ia juga memberikan sebahagian pulangan besar dalam bentuk pusingan modal kewangan kepada negara kita untuk kegunaan sektor lain. kemudahan utiliti elektrik. Sektor pembinaan yang pesat berkembang ini telah menunjukkan impak yang positif di mana dapat dilihat banyak kemudahan yang dapat digunakan dengan baik. subkontraktor tempatan dan keadaan tenaga buruh adalah menjadi sebahagian perkara penting yang perlu diambil kira dalam sesebuah projek pembinaan. Sektor pembinaan memainkan peranan yang penting kerana ia memberikan suatu pulangan jangka panjang yang berguna seperti prasarana yang berbentuk bangunan. pemilik/klien. Industri pembinaan juga merupakan salah satu siri kemahiran atau kepakaran yang memperuntukkan kerja pada masa yang berbeza. empangan. jalan raya. jurutera. tenaga buruh.3 ditetapkan supaya struktur yang kecil dapat digabungkan menjadi struktur yang besar dalam masa yang ditetapkan. pengangkutan. setiap struktur direka untuk disesuaikan dengan persekitarannya. pembekal bahan mentah dan sebagainya akan mengubah satu-satu kerja menjadi kerja yang lain. topografi permukaan tanah. Tapak projek yang berbezabeza geografinya digabungkan dengan pelbagai guna tenaga kerja serta proses kerja yang rumit bakal menjadikan setiap projek pembinaan itu sesuatu yang baharu dan berbeza dari segi pengalamannya. kemahiran yang . arkitek. Segala bentuk semulajadi yang kompleks pada tapak pembinaan yang berbeza-beza seperti keadaan bawah tanah. Proses pembinaan adalah suatu proses yang dipengaruhi berbagai-bagai faktor dan selalunya ia tidak boleh dijangkakan. syarikat insurans. Dalam keadaan yang spesifik seperti ini. pembekalan bahan. servis dan utiliti. Kumpulan pembina yang terdiri daripada pelbagai kombinasi kontraktor. penjamin/agensi bank. air dan gas serta infrastruktur lain yang boleh digunapakai sebagai kemudahan dan keperluan rakyat. setiap projek pembinaan adalah unik yang tidak akan ada duanya. diatur untuk menunjukkan fungsi kebiasaannya dan direkabentuk bagi menonjolkan sifat peribadinya sendiri.

menetapkan perlaksanaan masa dalam mencapai penyiapan keseluruhan kerja.4 berbeza. jadual kerja projek adalah berguna dan paling penting dalam usaha ke arah kejayaan sesebuah koordinasi projek pembinaan. kerja untuk organisasi atau individu yang berbeza dan kadangkala berbeza lokasi pembinaannya. Kewajipan kontraktor adalah untuk menjalankan dan menyiapkan kerja pembinaan dengan berdasarkan kepada kontrak. masing-masing berkongsi matlamat yang sama iaitu untuk menyiapkan projek dalam masa yang ditetapkan di samping meminimumkan kos projek. pihak-pihak yang terlibat yang terdiri daripada pihak klien samada pemaju atau orang perseorangan. kewajipan yang tepat bagi kontraktor adalah untuk menyiapkan sesuatu projek pembinaan pada tarikh siapnya atau dalam masa di antara tarikh siap tersebut. Daripada itu. Oleh yang demikian. kontraktor dan subkontraktor dalam bidang pembinaan pula perlu mengurus dan membangunkan pembinaan berbentuk fizikal seperti yang dikehendaki dalam dokumen kontrak. masa mungkin terlalu ketat samada dari mula projek berjalan hingga ke satu tarikh tertentu atau pun dari mula projek berjalan hingga ke satu tempoh pembinaan yang seterusnya dan adalah amat penting sekiranya tarikh penyiapan seperti yang ditetapkan dalam dokumen kontrak dapat dicapai. Sungguhpun begitu. masa tertentu termasuk masa mula projek dan masa siap projek serta penggunaan bahan mentah yang tertentu. kerja-kerja tertentu yang lebih spesifik. pereka atau arkitek. Maka. Bagi menyiapkan sesebuah projek pembinaan dengan jayanya. Kebanyakan kontrak pembinaan. kontraktor dan subkontraktor serta pembekal. . setiap projek pembinaan mempunyai matlamat atau tujuan tertentu yang telah ditetapkan. arkitek dan juruukur bahan akan mengubah keperluan tersebut kepada dokumen kontrak dan seterusnya para profesional yang terdiri daripada konsultan. Jadi. banyak kerja yang perlu disempurnakan oleh setiap ahli kumpulan projek berkenaan yang mana pemilik haruslah menetapkan keperluan-keperluan yang dikehendaki dalam projeknya.

pertelingkahan atau perbalahan di antara pihak klien dan kontraktor.2 Penyataan Masalah Terdapat banyak projek pembinaan yang telah menghadapi masalah akibat daripada kelewatan atau kelambatan sesuatu kerja samada di peringkat permulaan kerja. pertengahan atau pun pengakhiran kerja. kompleks dan melibatkan banyak pihak. siap dengan lebihan atau kekurangan spesifikasi daripada dokumen kontrak tetapi jarang sekali siap dalam masa yang ditetapkan dengan menggunakan peruntukan kewangan yang diberikan. 1. Oleh itu. kadangkala tidak menentu. Kementerian Kerja Raya dan Kementerian Kewangan yang berurusan secara langsung dalam kebanyakan projek-projek kerajaan juga telah menegaskan bahawa kelambatan dalam projek-projek kerajaan telah menjadi masalah yang genting dan perlu diselesaikan dengan kadar segera agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar tanpa menjejaskan mana-mana pihak. akhirnya akan mengakibatkan kelambatan. Kegagalan dalam menyiapkan sesuatu projek walaupun dengan berpandukan perancangan masa dan kewangan yang asal. banyak situasi projek pembinaan yang bermasalah ini berakhir dengan samada dapat dikawal atau pun selalunya berlaku kelambatan.5 Mahupun begitu. Akhirnya. sering diketahui umum bahawa kelewatan dalam sesuatu projek boleh menyebabkan berlakunya pertikaian. Atas maksud itu. Daripada masalah kelambatan ini. Kebanyakan projek pembinaan yang lepas. penyiapan projek dalam masa yang ditetapkan adalah satu kerja yang sukar untuk dicapai dan mungkin juga suatu yang mustahil dalam keadaan persekitaran pembinaan yang pesat membangun. banyak projek pembinaan yang telah terbengkalai sehingga menyebabkan kerajaan terpaksa menanggung kerugian yang tinggi bahkan juga menyusahkan kepada pengguna terakhir kepada projek pembinaan . projek-projek pembinaan yang melibatkan beberapa perkara tertentu dan di luar jangkaan juga akan meninggikan kemungkinan kepada berlakunya kelambatan.

maka ia akan menguji sejauh mana kecekapan. akhirnya projek berkenaan terlepas diam begitu sahaja. semua pihak yang terlibat dalam merekabentuk sehinggalah kepada proses penyiapan projek secara fizikalnya berupaya untuk melambatkan projek berkenaan.6 berkenaan. kelewatan seringkali berlaku. perkara-perkara yang tidak dijangka boleh berlaku semasa projek pembinaan berjalan dan akan memberi kesan kepada masa pembinaan yang sepatutnya bagi menyiapkan kerja tersebut. kejujuran dan ketulusan pihak pelaksana kontrak dalam menangani isu yang timbul akibat daripada kelambatan tersebut. Walaupun dapat diselidik dan diketahui siapa punca kepada masalah kelambatan ini. Jika kelambatan berlaku juga. kadangkala kelambatan tetap akan berlaku. Semasa projek pembinaan berjalan. Bagaimana teliti perancangan yang diatur. ‘force majeure’ atau takdir tuhan. akibat daripada campur tangan banyak pihak. boleh berlaku dalam projek pembinaan yang mana akan meningkatkan masa perlaksanaan keseluruhan projek atau mempengaruhi apa-apa kerja yang sedang berjalan pada waktu itu. Keadaan ini sebenarnya menjadi satu cabaran kepada pihak pentadbir atau pelaksana kontrak supaya lebih teliti dan lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan kerja masing-masing. perselisihan faham dan seumpamanya. Sebarang kelambatan daripada jadual kerja yang dikemukakan . Kelambatan mungkin disebabkan tindakan terus mereka atau pun kegagalan mereka untuk bertindak terutamanya jika mereka ada perkara lain yang perlu diselesaikan pada waktu itu. Kelambatan mengikut Jabatan Kerja Raya (JKR) diterangkan secara terperinci dalam fasal 43 borang kontrak JKR 203. Sebagai contoh. Terdapat banyak sebab berlakunya kelambatan dalam sesebuah projek pembinaan. Ringkasnya. Telah menjadi lumrah dalam industri pembinaan ini. kecuaian. kemajuan kerja sentiasa diawasi oleh mereka yang bertanggungjawab. Meskipun begitu.

Oleh yang demikian. Apabila kelambatan berlaku juga. Daripada masalah kelambatan atau kelewatan yang sering berlaku dalam projek pembinaan ini. adalah amat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam industri pembinaan ini terutamanya klien. sebab-sebab kelambatan tersebut haruslah diselidiki agar sesuatu tindakan yang wajar dapat diambil bagi mengelakkan kelambatan tersebut berterusan. timbul pelbagai persoalan yang perlu dijawab atau diketahui terlebih dahulu dalam usaha untuk menyelesaikan masalah yang semakin berleluasa ini. mempunyai pengetahuan yang tepat sebab-sebab berlakunya kelambatan dalam projek pembinaan supaya dapat diselesaikan dengan betul bagi mengelakkan kelambatan tersebut berterusan atau berulang semula. Apakah yang menjadi punca sebenar kepada masalah kelewatan dalam sesebuah projek pembinaan? Siapakah yang sering dipersalahkan apabila terjadinya kelewatan? Apakah kelewatan yang lazim berlaku dalam projek pembinaan? Apakah remedi yang boleh diperoleh oleh pihak yang mengalami kelambatan ini? . Keadaan kelambatan boleh dibahagikan kepada tiga yang utama iaitu kelambatan yang berpunca daripada pihak kontraktor. kontraktor akan diberikan lanjutan masa sekiranya punca kelambatan tersebut adalah bukan di bawah kawalannya. kelambatan yang berpunca daripada tindakan pihak klien atau Pegawai Penguasa dan kelambatan oleh sesuatu yang di luar kawalan klien dan kontraktor. kontraktor mungkin akan diberi lanjutan masa tempoh pembinaan. arkitek.7 oleh kontraktor akan dapat diketahui. kontraktor utama dan subkontraktor yang dinamakan. Secara amnya. Bagi sebab-sebab tertentu seperti yang termaktub dalam kontrak.

matlamat kajian adalah untuk menganalisis punca-punca berlakunya kelewatan dan mencari jalan penyelesaian terbaik yang boleh digunakan oleh kontraktor dan klien bagi projek terpilih. c) Menganalisis kaedah penyelesaian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kelewatan bagi projek terpilih. Bagi mencapai matlamat ini.4 Skop Kajian Kajian terdahulu banyak tertumpu kepada isu kelewatan yang sering terjadi dalam projek pembinaan.3 Matlamat Dan Objektif Kajian Berdasarkan soalan kajian seperti yang dinyatakan dalam penyataan masalah. 1. Kajian ini akan meneroka isu kelewatan daripada perspektif berbeza iaitu melalui dapatan kajian daripada laporan bulanan perkembangan projek pembinaan yang telah siap. dalam b) Menganalisis impak kelewatan terhadap projek dan pihak-pihak yang menjalankan projek tersebut.8 1. beberapa objektif telah dikenalpasti iaitu:- a) Mengkaji jenis kelewatan yang sering berlaku dan punca-puncanya sesebuah projek pembinaan. Kajian ini tertumpu kepada:- . Kajian terdahulu telah mengkaji kelewatan dalam pembinaan dan mengkelaskannya kepada beberapa kategori yang mana ianya banyak membantu dalam mengklasifikasikan kelewatan dan menanganinya dengan lebih baik.

1. yang dahulunya dikenali sebagai Politeknik b) Syarat piawai JKR 203A yang merangkumi ketetapan dan syarat yang berkaitan dengan kelewatan kerja. proses penyelesaian bagi masalah kelewatan dan juga kaedah penyelesaian masalah kelewatan yang sesuai di kawasan kajian iaitu di projek pembinaan Politeknik Sultan Azlan Shah. Perak.5 Metodologi Bahagian ini akan menghuraikan beberapa aspek yang berkaitan dengan kaedah dan prosedur kajian. . Aspek kajian yang dimaksudkan ialah kerangka operasi yang mana akan menerangkan dari mula sehingga tamat kajian dijalankan bagi memenuhi objektif untuk mencapai matlamat kajian.9 a) Projek pembinaan bangunan kerajaan yang telah siap iaitu Politeknik Sultan Azlan Shah. Perak Tanjung Malim. Behrang. c) Maklumat dan data yang diperolehi adalah berdasarkan kajian literatur dan kajian empirikal iaitu kaji selidik dan kajian kes. Behrang. d) Maklumat dan data dari kaji selidik diperolehi daripada laporan perkembangan projek pembinaan di kawasan kajian. Kajian kes ini akan menekankan tiga parameter utama iaitu jenis-jenis kelewatan.

5. Analisis data dijalankan dengan berdasarkan bahan/data yang diperolehi dengan memfokuskan kepada masa. Mereka akan dapat ‘melihat’ apa yang akan dikaji oleh pengkaji kerana dalam bab ini. punca dan pihak yang terlibat yang menyebabkan kelewatan kerja. jenis kerja. Jika di dalam kajian literatur ini terdapat pelbagai pandangan daripada pelbagai penulis. Soalan kajian ini digabung dan dibentuk sebagai kerangka teori. maka pengkaji boleh membina pandangan sendiri berdasarkan kesemua pandangan itu (membuat kesimpulan). Kajian literatur ini dilakukan daripada soalan kajian yang telah dikemukakan di dalam Bab 1.1. Ini dapat disimpulkan seperti pada Rajah 1. . Pada permulaannya. pemilihan tajuk akan dilakukan bagi memilih tajuk yang sesuai dan menepati kehendak pengkaji. yang diutamakan adalah mengenai pernyataan masalah dan soalan kajian yang akan dikemukakan. Daripada analisis ini.1 Kerangka Operasi Kerangka operasi perlu dibuat dengan beberapa peringkat yang khusus bagi melancarkan lagi proses kajian yang dijalankan.10 1. perbincangan dan cadangan dengan berpandukan kajian literatur dan pandangan penyelia bagi menentukan objektif kajian tercapai. dapatan yang diperoleh akan disemak melalui rumusan. Bagi pemilihan tajuk ini. kesemua maklumat dari jurnal. buku-buku ilmiah dan kajian-kajian yang terdahulu boleh didapati. Ini akan disemak oleh pihak penyelia bagi memastikan tiada kesilapan berlaku. Kajian literatur ini dilakukan bagi memudahkan sesiapa yang membaca tesis ini. Pengumpulan bahan/data dilakukan dengan cara mendapatkannya daripada pihak yang berkenaan (Politeknik Sultan Azlan Shah) dalam bentuk laporan perkembangan projek bagi setiap jangka masa umumnya setiap bulan yang mana ditetapkan bagi perjalanan sesuatu fasa projek.

Laporan ini perlu mengandungi bab-bab yang telah ditetapkan iaitu pengenalan. Penyerahan laporan kajian ini adalah bergantung kepada kehendak penilai yang menyelia iaitu mengikut tarikh yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum laporan ini dibuat. perbincangan. Penulisan ini mungkin dibaca oleh orang lain dengan tujuan untuk menilai atau untuk mendapatkan pengetahuan. penyerahan laporan kepada penilai akan dilakukan. Setelah kesemua tajuk telah diperbincangkan dan dibuat rumusan. rumusan dan cadangan dan lampiran. perbincangan dan cadangan. Secara keseluruhannya. Ini adalah bukti akademik bahawa pengkaji itu telah menjalankan kajian. analisis data. kajian literatur. Kajian ini adalah kajian berbentuk kajian kes yang dianalisis melalui pemerhatian dan penelitian terhadap bahan/data yang diperoleh seterusnya dibincangkan. . dirumuskan dan dicadangkan bagi mencari jalan penyelesaian yang terbaik.11 Penulisan laporan akan dilakukan setelah pengkaji membuat rumusan. bab ini menerangkan tentang metodologi kajian.

12 Mula Pemilihan tajuk Kajian literatur Pengumpulan bahan / data Analisis data Rumusan / Perbincangan / Cadangan Penulisan laporan Penyerahan laporan Tamat Rajah 1.1: Kerangka Operasi .

kelewatan penyiapan mungkin . keadaan ini adalah satu cabaran kepada pentadbir kontrak supaya lebih teliti dan bertanggungjawab dalam melaksanakan kerja masing-masing. Secara positifnya. maka ia menguji kecekapan. Bagaimana telitinya dalam merancang perjalanan sesuatu projek pembinaan. Sekiranya kelewatan berlaku juga. Implikasi kelewatan yang sangat ketara bagi pihak klien adalah kelambatan menggunakan atau menduduki projek berkenaan mengikut perancangan asal. kelewatan atau kelambatan seringkali berlaku dalam mana-mana projek pembinaan samada projek swasta atau persendirian mahupun projek kerajaan.1 Pengenalan Telah menjadi lumrah dalam industri pembinaan masa kini. Sebagai contoh bangunan sekolah dan kawasan perumahan.13 BAB II KELEWATAN PROJEK PEMBINAAN 2. kejujuran dan ketulusan pentadbir kontrak dalam menangani isu seperti ini. kadangkala kelewatan tetap akan berlaku.

14 mengakibatkan pengambilan pelajar tidak dapat dilaksanakan di sekolah berkenaan dan pembeli rumah kediaman terpaksa membayar ansuran bulanan walaupun tidak dapat menduduki rumah berkenaan lagi. Dari segi kos pula. ia akan diperincikan kepada tiga bahagian iaitu kelewatan yang berpunca daripada pihak kontraktor. kategori sebab-sebab kelewatan dalam kemajuan kerja. kaedah penyelesaian bagi masalah kelewatan yang berlaku dan juga aturcara permohonan bagi lanjutan masa akibat daripada kelewatan kemajuan kerja. Manakala bagi kaedah penyelesaian masalah kelewatan pula akan dikupas . masalah akibat kelewatan kerja. Oleh yang demikian. pihak-pihak yang menyumbang kepada masalah kelewatan. pihak klien mungkin terpaksa membayar kos yang lebih atas pinjaman sekiranya projek berkenaan menggunakan pinjaman daripada badan-badan kewangan. mungkin pihak klien tidak akan dapat menggunakan/menduduki bangunan tersebut yang seterusnya terbengkalai begitu sahaja. sekiranya masalah kelewatan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Keadaan ini bukan sahaja merugikan pihak klien malah akan memburukkan imej kawasan peninggalan bangunan tersebut. Bagi sebab-sebab kelewatan kemajuan kerja. perancangan awal yang teliti oleh pihak pentadbir kontrak dan pihak klien akan dapat mengelakkan daripada berlakunya masalah kelewatan sekali gus akan dapat menyiapkan projek pembinaan berkenaan pada masa dan dengan kos yang ditetapkan. Jadi. kelewatan yang berpunca daripada tindakan pihak klien/pegawai penguasa dan kelewatan oleh sesuatu yang di luar kawalan klien dan kontraktor. Namun. Contoh implikasi sebegini mungkin kurang membebankan sekiranya kelewatan yang berlaku dapat diatasi dengan sebaik mungkin yang mana memberikan peluang yang cerah bagi pihak klien untuk menggunakan/menduduki bangunan sekolah atau rumah kediaman tersebut pada masa yang telah dipersetujui kemudiannya. bab ini akan menerangkan dengan terperinci berkenaan kelewatan dalam sesebuah projek pembinaan yang merangkumi dari aspek definisi kelewatan.

2. kelewatan penyiapan projek bermaksud masa yang telah berlalu dan telah melepasi tempoh kontrak atau melepasi tarikh yang dipersetujui untuk menyiapkan projek di mana kedua-dua situasi ini biasanya menyebabkan kos kontrak akan meningkat. sumber bahan dan berbagai-bagai lagi faktor yang mana akan dibincangkan kemudian. Pihak kontraktor berhak menuntut lanjutan masa atau Extension Of Time (EOT) ke atas bilangan hari yang lewat dengan memberikan justifikasi sebab-sebab berlakunya kelewatan. kerja-kerja pembangunan di tapak pembinaan masih berjalan walaupun kemajuan kerja adalah perlahan dan kontraktor tidak ditamatkan kontraknya. samada yang disebabkan oleh masalah klien. pihak kontraktor berhak memohon lanjutan masa berdasarkan kepada faktor-faktor yang akan dipertimbangkan mengikut syarat-syarat kontrak klausa 43 JKR 203/203A. kontraktor. Dalam konteks pembinaan. bagi projek yang mengalami kelewatan.2 Definisi Kelewatan Kelewatan adalah satu keadaan yang berlaku apabila kontraktor gagal menyiapkan sesebuah projek dalam tempoh yang telah ditetapkan mengikut tarikh kontrak seperti mana yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak dalam kontrak.15 dengan lebih teliti melalui dua peringkat iaitu peringkat pra-kontrak dan peringkat poskontrak. peralatan. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan berlakunya kelewatan dalam menyiapkan sesebuah projek. Penamatan melaksanakan projek oleh klien bermaksud kontraktor dikehendaki berhenti dari melakukan kerja di tapak. sumber tenaga manusia. Sekiranya berlaku kelewatan. Bagi permohonan lanjutan masa yang . kewangan.

sebab-sebab kelewatan berlaku haruslah diselidik dengan betul supaya suatu tindakan yang wajar dapat dijalankan bagi mengelakkan kelewatan daripada terus berlaku. kontraktor mungkin akan diberikan lanjutan masa tempoh pembinaan. Secara amnya. kemajuan kerja akan sentiasa diawasi oleh mereka yang bertanggungjawab. Bagi menunjukkan sebab-sebab tertentu seperti yang termaktub di dalam kontrak. kelewatan yang berpunca daripada tindakan pihak klien atau Pegawai Penguasa (Compensable Delays) dan kelewatan oleh sesuatu yang di luar kawalan klien dan kontraktor (Excusable Delays). Apabila kelewatan berlaku. Jenis-jenis kelewatan akan diulas secara mendalam dan lebih terperinci dalam perbincangan seterusnya. kontraktor akan dikenakan denda kelewatan bergantung kepada bilangan hari kerja lewat yang terlibat. kontraktor akan diberikan lanjutan masa sekiranya kelewatan yang berlaku adalah bukan berpunca daripada pihaknya.16 diluluskan maka tarikh siap baru akan dikeluarkan dan sekiranya tidak diluluskan. .3 Kategori Sebab-Sebab Kelewatan Kemajuan Kerja Semasa projek pembinaan berlangsung. Sebarang kelewatan daripada jadual kerja seperti yang dikemukakan oleh kontraktor akan dapat dikesan dengan segera. 2. Kelewatan kemajuan kerja boleh dibahagikan kepada tiga (3) sebab yang utama iaitu kelewatan yang berpunca daripada pihak kontraktor (Non-Excusable Delays).

Perancangan kerja amat penting supaya kerja yang akan dijalankan dapat disiapkan dengan cepat tanpa mencacatkan kualitinya.1 Kelewatan Yang Berpunca Daripada Pihak Kontraktor (Non-Excusable Delays) Dalam kategori ini. ia juga memerlukan tenaga pekerja sebagai operator yang mengawal kerja yang dijalankan oleh loji dan mesin berkenaan. adalah salah satu langkah yang penting kerana ketiadaan sumber bahan mentah ini akan menghentikan terus kerja pembinaan tersebut. . Kecukupan tenaga pekerja adalah salah satu langkah yang perlu dititikberatkan. Di antara langkah-langkah yang patut diambilkira oleh kontraktor bagi memastikan projek berjalan dengan lancar termasuklah merancang kerja dan melaksanakan kerja dengan penuh teliti serta bersesuaian dengan tempoh pembinaan yang telah dipersetujui. Perancangan kerja ini juga bukan sahaja melibatkan kerja yang berskala besar. kelewatan yang berlaku adalah disebabkan oleh kegagalan kontraktor dalam menjalankan kerja-kerja pembinaan berdasarkan jadual kerja yang telah dikemukakannya pada peringkat awal dan dipersetujui oleh Pegawai Penguasa. Segala kerja boleh dikatakan memerlukan kepada kudrat tenaga manusia untuk mengerjakannya. Kelewatan ini menjadi satu kesalahan kerana kontraktor bertanggungjawab dalam melaksanakan sesuatu projek pembinaan dengan lancar dan bersungguh-sungguh. Kontraktor juga bertanggungjawab mengambil segala langkah yang sesuai agar kemajuan kerja tidak tergendala.3. kerja yang kecil juga harus dirancang dengan teliti kerana ia juga adalah salah satu komponen dalam menyiapkan keseluruhan projek. Walaupun kerja yang melibatkan loji dan mesin. Dalam usaha untuk memastikan kecukupan bahan binaan yang digunakan dan dapat dibekalkan apabila diperlukan juga.17 2.

2 Kelewatan Yang Berpunca Daripada Tindakan Pihak Klien / Pegawai Penguasa (Compensable Delays) Berdasarkan kepada borang kontrak JKR 203A. terdapat lima sebab yang berpunca daripada klien atau pun agen klien (Pegawai Penguasa atau wakil Pegawai Penguasa) yang melayakkan kontraktor memohon lanjutan masa iaitu:- . Langkah yang lain ialah memastikan kerja-kerja subkontraktor dinamakan dan pembekalan bahan binaan melalui pembekal dinamakan berjalan dengan lancar dan tidak berlaku sebarang kelewatan. atas sebab-sebab tertentu ia melayakkan pihak klien untuk menamatkan perkhidmatan kontraktor berkenaan (Fasal 51). Bagi keadaan yang lebih berat.18 Bahan binaan ini mestilah cukup bagi menjalankan sesuatu kerja yang telah dirancang dan dapat dibekalkan apabila diperlukan supaya perancangan kerja yang seterusnya tidak terbantut oleh sebab kerja yang sebelumnya. Sekiranya kelewatan yang berlaku adalah berpunca daripada kontraktor sendiri. 2. maka tiada lanjutan masa yang akan diberikan kepada kontraktor sebaliknya pihak kontraktor perlu membayar gantirugi kepada klien (Fasal 40). Perkara ini perlu diberikan perhatian yang serius kerana subkontraktor dinamakan dan pembekal dinamakan adalah di bawah tanggungjawab kontraktor yang mana pihak-pihak ini selalu menimbulkan masalah akibat daripada pengurusan kewangan yang tidak stabil. jika kelewatan tersebut berlanjutan untuk satu tempoh masa.3.

pelan.3. tukang-tukang atau orang lain yang ditugaskan oleh pihak klien bagi melaksanakan kerja yang tidak menjadi sebahagian daripada kontrak berkenaan (Fasal 43(i)) 2. Berdasarkan borang kontrak JKR 203A. antara sebab-sebab yang termasuk di dalam kategori ini ialah:- a) ‘Force Majuere’ (Fasal 43(a)) .3 Kelewatan Oleh Sesuatu Yang Di Luar Kawalan Klien Dan Kontraktor (Excusable Delays) Kelewatan juga kadangkala berpunca daripada sesuatu yang di luar kawalan kedua-dua pihak yang terlibat dalam kontrak dan juga bukan disebabkan oleh wakilwakil mereka.19 a) Arahan yang diberikan oleh Pegawai Penguasa berbangkit daripada pertikaian dengan jiran (Fasal 43(c)) b) Arahan Pegawai Penguasa yang dikeluarkan menurut fasal 5 (Fasal 43(e)) c) Kontraktor tidak menerima sesuatu arahan. aras yang diperlukan atau arahan berkenaan dengan penamaan subkontraktor dan/atau pembekal dinamakan daripada Pegawai Penguasa (Fasal 43(f)) d) Kelewatan memberi milik tapak bina seperti yang dinyatakan dalam fasal 38 (Fasal 43(g)) e) Kelewatan di pihak artisan.

petir. kemungkiran atau pecah kontrak oleh kontraktor). Kelewatan dalam kategori ini tidak melayakkan kontraktor menuntut gantirugi berpunca daripada perbelanjaan/kerugian secara langsung seperti kelewatan yang disebabkan oleh klien atau Pegawai Penguasa. Perbelanjaan/kerugian secara langsung yang berpunca daripada kelewatan dalam kategori ini hendaklah ditanggung atau dibiayai bersama oleh klien dan kontraktor. kontraktor dan pihak yang terlibat di dalam perjanjian kontrak. Oleh yang demikian. mogok dan lain-lain (Fasal 43(h)) e) Kontraktor tidak berupaya mendapatkan bahan binaan untuk kerja tersebut kerana sebab-sebab yang tidak dapat dikawal dan diramal oleh kontraktor semasa menender (Fasal 43(j)) f) Kelewatan di pihak subkontraktor dan/atau pembekal dinamakan (Fasal 43(k)). Pihak-pihak atau individu-individu yang menyumbangkan kepada kelewatan ini adalah terdiri dari pihak pemilik sendiri. pihak-pihak yang bertanggungjawab ke atas berlakunya kelewatan ini perlulah diselidik dengan betul dan dibincangkan. ribut. Tanpa kewujudan pihak-pihak tertentu. arkitek. banjir dan lain-lain. letupan. (dengan syarat ia berlaku tidak disebabkan oleh perbuatan. jurutera.20 b) Keburukan cuaca yang luar biasa (Fasal 43(b)) c) Kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh sesuatu kejadian yang dinyatakan dalam fasal 36 (Fasal 43(d)) iaitu seperti kebakaran. d) Tindakan-tindakan yang berpunca daripada penyatuan pekerja-pekerja setempat. kecuaian. maka punca-punca kelewatan tidak .

Pada kebiasaannya.21 akan berlaku. loji dan jentera. bilangan buruh dan kewangan. pembahagian bahan. Ini akan menyebabkan pihak kontraktor akan mengalami penyusutan terhadap keuntungan yang diperolehi. peralatan. kos pembiayaan mungkin terpaksa ditingkatkan untuk mempercepatkan penyiapan aktiviti-aktiviti yang mengalami kelewatan. Malah. ia akan mengundang kepada kelewatan penyiapan projek secara keseluruhan. Ini akan melibatkan perubahan jadual penyiapan asal. 2. Ini akan mengakibatkan pihak kontraktor terpaksa berhadapan dengan denda atau ganti rugi akibat kelewatan tersebut.4 Masalah Akibat Kelewatan Kerja Kelewatan kerja pada sesuatu aktiviti projek yang sedang dilaksanakan akan mempengaruhi tempoh penyiapan untuk aktiviti-aktiviti seterusnya. Dalam pada itu. Malah ia juga dapat membetulkan pandangan umum yang sering menganggap masalah kelewatan adalah berpunca dari kelemahan kontraktor. Dan jika pada peringkat awal kelewatan aktiviti ini tidak ditangani. Ini seterusnya akan meningkatkan aliran tunai kontraktor untuk melaksanakan pemendekan masa sesuatu aktiviti berkenaan. imej prestasi syarikat akan turut tercemar dan ini akan mengecilkan peluang mereka untuk bersaing mendapatkan projek yang akan datang kerana prestasi syarikat adalah . Perubahan yang dilakukan akan mengundang kepada timbulnya konflik dan ini menjadi masalah kepada pihak-pihak yang terbabit. pemendekan tempoh aktiviti projek diperlukan dan ini memerlukan kepada peningkatan terhadap daya produktiviti yang memerlukan kepada penambahan terhadap bekalan sumber buruh. Masalah akan bertambah teruk jika projek masih lagi tidak dapat disiapkan walaupun penambahan masa telah diberikan.

5 Kaedah Penyelesaian Masalah Kelewatan Berdasarkan ketiga-tiga sebab kelewatan seperti yang dinyatakan sebelum ini.22 merupakan salah satu ketegori yang diambil kira dalam menentukan kejayaan untuk memperolehi kontrak. . usaha perlu dilakukan agar klien bukan penyebab kepada kelewatan sesuatu projek. Oleh itu. segala risiko adalah di bawah tanggungjawab kontraktor sendiri. 2. Jika kelewatan berpunca daripada kontraktor. dua daripadanya boleh dielakkan atau dikurangkan iaitu kelewatan yang berpunca daripada kontraktor dan kelewatan yang berpunca daripada pihak klien atau pun ejen klien. Kaedah atau tindakan yang boleh diambil bagi mengelakkan kelewatan ini pula boleh dibahagikan kepada dua peringkat iaitu semasa peringkat pra-kontrak dan juga semasa peringkat pos-kontrak. Perhatian juga harus diberikan kepada kelewatan yang berpunca daripada kilen atau ejen klien kerana kelewatan sebegini bukan sahaja melayakkan kontraktor mendapat lanjutan masa malahan juga mungkin melayakkannya mendapat gantirugi bagi kerugian dan/atau perbelanjaan.

diambilkira dan disahkan sepenuhnya. c) Segala keperluan klien dan pihak berkuasa tempatan mestilah dikaji. Data yang diperolehi daripada penyiasatan tanah amat penting bagi pereka bentuk terutama jurutera struktur yang menjadikan data ini sebagai rujukan dalam merekabentuk asas sesuatu bangunan. dipastikan. unit-unit penghawa dingin diletakkan di lokasi yang menimbulkan satu pandangan yang . masalah tidak akan timbul. d) Segala kemudahan seperti kerja-kerja elektrikal dan mekanikal perlu dipastikan pada peringkat awal dan diambilkira secara menyeluruh dalam rekabentuk. Melaksanakan kerja dalam keadaan tergesa-gesa biasanya akan memberikan ruang untuk melakukan kesilapan dan ketidaksempurnaan dalam rekabentuk dan juga butir-butir atau maklumat dalam dokumen tender. kabel elektrik dan halangan-halangan lain.1 Peringkat Pra-Kontrak a) Penyiasatan tapak dan penyiasatan tanah mestilah dilakukan dengan sempurna atau selengkap yang mungkin.5. Jika ini dilakukan dengan baik. Penyiasatan tapak harus juga merangkumi kajian terhadap kemudahan atau perkhidmatan yang ada di dalam dan di sekitar tapak berkenaan. b) Jangka masa bagi merealisasikan projek terutamanya pada peringkat penyediaan rekabentuk dan dokumen tender mestilah munasabah. klien seharusnya tidak perlu terlalu menjimatkan perbelanjaan bagi tujuan penyiasatan tapak dan tanah kerana perbelanjaan pada peringkat awal ini mungkin boleh menjimatkan masa dan kos keseluruhan kontrak dengan membolehkan jurutera struktur merekabentuk asas bangunan dengan lebih tepat.23 2. Sebagai contoh. Sering kali isu seperti ini menjadi punca kepada kelewatan sesuatu projek pembinaan. Hasilnya ialah satu rekabentuk dan dokumen tender yang lengkap serta dapat mengurangkan perubahan kerja. Contohnya paip-paip saluran. Maka.

spesifikasi dan lain-lain dokumen berkaitan mestilah bertindak sebagai dokumen yang menerangkan atau mentafsirkan kehendak-kehendak perekabentuk.24 kurang menarik dan ini memerlukan kepada perubahan rekabentuk bagi memperbaiki pandangan tersebut.5. Mesyuarat perlu diadakan dengan melibatkan semua pihak yang berkaitan dan dilaksanakan dalam suasana yang sihat dan terbuka supaya objektif yang sama dapat dicapai.2 Peringkat Pos-Kontrak a) Segala lukisan. dokumen tender dan lukisan mestilah disemak dengan teliti bagi mengelakkan sebarang percanggahan antara dokumen berkenaan dan supaya tidak menimbulkan salah faham atau kekeliruan kepada kontraktor. 2. g) Sebelum tender dibuka untuk pelawaan. . h) Wang peruntukan sementara dan wang kos prima bagi pembekalan bahan-bahan binaan dan perlaksanaan kerja-kerja tertentu hendaklah dikurangkan seminima mungkin. spesifikasi. senarai bahan dan dokumen-dokumen lain yang perlu diberi kepada kontraktor untuk tujuan pembinaan mengikut kontrak (Fasal 7) hendaklah diserahkan kepada kontraktor sebelum tarikh milik tapak bina. e) Penyediaan rekabentuk dan dokumen tender memerlukan pendekatan bersepadu dan diselaras dari semasa ke semasa dengan teliti. f) Lukisan.

keputusan. maka oleh itu adalah penting maklumat ini disegerakan. penjelasan. d) Segala persediaan atau pengiraan dan apa-apa bayaran kepada kontraktor mestilah disegerakan dan menepati kehendak kontrak. maklumat tertentu. b) Segala butiran terperinci. Bayaran interim contohnya perlu dibayar dalam tempoh yang menjelaskan perakuan bayaran (biasanya 30 hari selepas perakuan dikeluarkan) seperti yang terdapat dalam fasal 47(d) dan lampiran kepada fasal ini.25 Tujuannya adalah supaya kontraktor mendapat maklumat yang lengkap bagi membolehkannya untuk membuat perancangan dan persediaan yang sesuai untuk memulakan pembinaan. e) Arahan perubahan kerja mestilah dilakukan dengan berhemah dan mengambilkira faktor masa dan juga kos. oleh itu ia perlu diberi perhatian bukan sahaja bertujuan untuk mengawal masa pembinaan bahkan juga untuk mengawal kos semasa pembinaan. Sekiranya . Masalah yang berpunca daripada kelewatan ini akan dapat diatasi sekiranya semua pihak yang terlibat memainkan peranan masing-masing dengan baik bermula daripada peringkat pra-kontrak hinggalah kepada peringkat pos-kontrak. iaitu tidak boleh dikeluarkan sewenang-wenangnya. Perubahan kerja umumnya akan melibatkan kos dan masa. kelulusan dan sebagainya yang diminta oleh kontraktor mestilah diberikan dengan segera. c) Segala pembekalan bahan binaan melalui pembekal dinamakan dan segala perlantikan subkontraktor dinamakan perlulah dirancang dengan teliti dan bersesuaian dengan jadual kerja kontraktor. Ini merupakan salah satu sebab kontraktor layak mendapat lanjutan masa. Keseragaman perancangan dan kesesuaian dari segi masa penting agar semua kerja berjalan dengan lancar.

beliau seterusnya harus menilai dengan teliti samada alasan yang diberikan termasuk dalam salah satu sebab-sebab yang ternyata di dalam fasal 43(a)-(k) c) Sekiranya pada pendapat Pegawai Penguasa sebab-sebab tersebut di luar fasal 43(a)-(k). Aturcara bagi memohon lanjutan masa adalah seperti berikut:- a) Tanggungjawab bagi memohon lanjutan masa adalah tanggungjawab kontraktor di mana kontraktor mesti memberikan notis bertulis kepada Pegawai Penguasa sebaik sahaja sesuatu kelewatan berlaku. Dari semasa ke semasa. maka dibolehkan untuk permohonan lanjutan masa bagi menyiapkan projek yang tergendala.26 kelewatan berlaku juga yang bukan disebabkan oleh klien dan kontraktor. 2. maka Pegawai Penguasa haruslah memberitahu hal berkenaan kepada . kemajuan kerja fisikal di tapak bina dinilai dan dibandingkan dengan jadual kerja bagi mengetahui samada terdapat kelewatan atau sebaliknya.6 Aturcara Permohonan Lanjutan Masa Akibat Daripada Kelewatan Kemajuan Kerja Jadual kerja yang disediakan oleh kontraktor adalah satu dokumen penting yang harus digunakan bagi mengawasi kemajuan kerja. tindakan yang sesuai perlu diambil oleh salah satu pihak yang berkontrak mengikut prosedurprosedur tertentu. b) Setelah Pegawai Penguasa menerima notis bertulis daripada kontraktor. Sekiranya berlaku kelewatan. Dalam notis tersebut. kontraktor mestilah menyatakan sebab-sebab kelewatan yang pada pendapatnya melayakkan beliau mendapat lanjutan masa.

Pegawai Penguasa kemudiannya meluluskan lanjutan masa berkenaan secara bertulis dan bentuk “Perakuan Kelambatan dan Lanjutan Masa”. maka tiada lanjutan masa akan diberikan. g) Pegawai Penguasa seterusnya mestilah menilai kesemua faktor penyebab kelewatan secara menyeluruh dan menentukan bilangan hari lanjutan masa yang harus diberikan dengan adil dan munasabah. Jadual kerja seperti analisa laluan genting adalah dokumen yang sangat berguna bagi menentukan perkara ini. Pegawai Penguasa seterusnya haruslah meneliti dan menentukan samada kejadian tersebut akan menyebabkan kelewatan secara keseluruhan kepada projek berkenaan. Pegawai Penguasa seharusnya membuat penilaian dengan lebih lanjut terhadap permohonan berkenaan. Kontraktor mempunyai hak untuk membuat bantahan melalui timbangtara terhadap keputusan Pegawai Penguasa ini. h) Setelah jumlah hari bagi lanjutan masa telah ditetapkan. beliau boleh membuat bantahan melalui timbangtara.27 kontraktor bahawa alasan yang diberikan tidak boleh diterima seterusnya menolak permohonan tersebut. d) Jika pada pendapat Pegawai Penguasa sebab-sebab yang diberikan adalah termasuk dalam fasal 43(a)-(k). f) Jika pada pendapat Pegawai Penguasa kejadian atau faktor-faktor berkenaan akan menyebabkan kelewatan secara keseluruhan. e) Sekiranya pada pendapat Pegawai Penguasa kejadian atau faktor-faktor yang diberikan oleh kontraktor tidak menyebabkan kelewatan secara keseluruhan kepada projek berkenaan. . kesan kelewatan dan pertindihan masa jika ada. Antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah kelewatan sebenar yang dialami oleh kontraktor. Sekiranya kontraktor tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut.

permohonan kontraktor mungkin tidak akan diluluskan atas alasan kontraktor berkenaan tidak mematuhi syarat-syarat kontrak berkaitan dengan obligasi atau tanggungjawabnya sebagai kontraktor.28 Aturcara di atas boleh juga diterjemahkan dalam bentuk carta seperti yang terdapat di dalam Rajah 2.1. Tanpa usaha ini. Walaupun syarat-syarat kontrak menerangkan secara jelas sebab-sebab melayakkan kontraktor mendapat lanjutan masa tetapi kontraktor semestinya terlebih dahulu sentiasa berusaha sedaya upaya dan melaksanakan segala usaha yang munasabah seperti yang diminta/diarah oleh Pegawai Penguasa bagi mengelakkan berlakunya kelewatan. .

1–Aturcara lanjutan masa .29 Kemajuan kerja terlambat Kontraktor memohon lanjutan masa dengan memberikan sebab-sebab kelewatan Pegawai Penguasa menentukan samada sebab-sebab termasuk dalam fasal 43(a)-(k) tidak Pegawai Penguasa memberitahu kontraktor Kontraktor boleh merujuk kepada Timbangtara Ya Pegawai Penguasa menentukan samada kelewatan mengakibatkan kelewatan keseluruhan projek tidak Pegawai Penguasa memberitahu kontraktor Ya Penilaian lanjutan masa oleh Pegawai Penguasa Keputusan Pegawai Penguasa dikaji oleh Timbangtara Lanjutan masa diluluskan Rajah 2.

7 Kesimpulan Pada asasnya. . kelewatan disebabkan oleh pelbagai pihak yang terlibat dalam perjanjian kontrak dan ia tidak disebabkan oleh satu pihak sahaja. Melalui kategori-kategori kelewatan yang telah ditetapkan. Dalam proses pembinaan. Kesulitan yang berlaku dapat mempengaruhi kesemua bahagian pengurusan pembinaan dalam sesebuah projek. Ini amat penting bagi industri pembinaan agar tidak ada pihak yang tertindas apabila masalah kelewatan terjadi. penilaian yang adil dapat dibuat terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab menyebabkan kelewatan. kelewatan kerja yang berlaku dapat membawa pelbagai kesulitan kepada pihak yang bertanggungjawab menjalankan kerja pembinaan.30 2.

31 .

Masa dilihat agak sukar dikawal kerana ia memerlukan kontraktor untuk memahami keadaan semasa industri yang sentiasa berubah-ubah. Apabila sampai ke satu peringkat.1 Pengenalan Masalah kelewatan dalam projek pembinaan bukanlah satu perkara yang baru. permasalahan mengenai punca berlaku kelewatan merupakan satu perkara yang mesti dibincangkan. Dalam mengawal masa pembinaan agar memenuhi objektifnya.31 BAB III PUNCA-PUNCA KELEWATAN 3. ia dapat menyukarkan corak pengurusan yang digunakan dan apabila kesulitan ini tidak diatasi. ia akan membawa kepada kegagalan dalam menguruskan masa pembinaan yang seterusnya secara langsung membawa kepada masalah kelewatan. Ia sering terjadi jika pihak utama yang terlibat iaitu pihak kontraktor tidak mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menanganinya. Punca-punca yang berlaku ini mampu mempengaruhi sistem pengurusan yang dipraktikkan. selain daripada sistem pengurusan masa yang baik dan berkesan. .

bahan dan loji. Di samping itu. ‘force majeure’ dan dan lain – lain. Ia akan meliputi tentang punca kelewatan yang berlaku ekoran daripada kekurangan pekerja . 3. keadaan fizikal tapak bina yang berlainan. Faktor yang paling umum menyebabkan berlakunya kelewatan adalah pertukaran dalam keperluan dan reka bentuk. cuaca yang buruk. kewangan. jentera dan loji serta tenaga manusia adalah merupakan masalah kelewatan paling utama yang selalu berlaku di kebanyakan tapak projek pembinaan. cuaca.32 Oleh itu adalah amat penting untuk dibincangkan punca-punca berlaku kelewatan agar perancangan dan langkah awal untuk membendung kelewatan daripada terjadi dapat diambil. kesilapan lukisan dan speksifikasi dan campur tangan pihak klien. kelewatan yang berpunca dari kewangan. kesilapan pada spesifikasi.2 Punca-Punca Kelewatan Kelewatan yang berlaku di dalam pembinaan dipengaruhi oleh banyak faktor. Di dalam kajian ini. Oleh itu. di dalam bab ini. penekanan . perbincangan akan ditumpukan kepada punca-punca yang menyumbang kepada masalah kelewatan. jentera dan bahan binaan serta beberapa punca lain seperti kelewatan menerima arahan/arahan perubahan kerja yang tidak lengkap. terdapat juga kesilapan dalam rekabentuk yang dibuat di mana berlaku beberapa perubahan yang menyebabkan masa pembinaan terpaksa dilanjutkan. kekurangan pekerja. bahan binaan. Walaubagaimanapun.

perolehan sumber-sumber lain dapat dipastikan berjalan dengan lancar. haruslah mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang pengurusan kewangan terutamanya dalam merancang dan mengawal aliran tunai. bahan binaan.2. Di antara punca-punca yang membawa kepada kekurangan sumber kewangan ialah : 1.33 yang lebih dititikberatkan adalah dari segi kelewatan yang disebabkan oleh faktor kewangan. buruh dan jentera. 3. Oleh itu. kekurangan tenaga buruh serta kelemahan yang timbul ketika penyediaan spesifikasi dan pelan projek. Kelewatan menerima bayaran kemajuan daripada klien atau pemilik Pihak yang terbabit dalam menjalankan proses pembinaan iaitu kontraktor. sumber kewangan yang dilihat sebagai agen yang mengawal sumber-sumber lain perlu diuruskan dengan baik bagi memastikan masa pembinaan tidak terjejas. jentera dan loji. Masalah akan timbul ekoran daripada kelemahan pengurusan sumber kewangan yang membawa kepada kekurangan sumber berkenaan. Melalui kewangan yang kukuh.1 Kekurangan Sumber Kewangan Sumber kewangan merupakan sumber yang diperlukan bagi mendapatkan sumber-sumber lain seperti sumber bahan. Kelemahan dalam pengurusan sumber kewangan 2. Sebelum projek pembinaan . Kesukaran mendapatkan pinjaman 3.

34

dapat dijalankan, persediaan modal yang besar dan kukuh juga perlu dibuat agar memudahkan mereka kelak terutamanya untuk berhadapan masalah-masalah kewangan yang tidak dijangka.

Industri pembinaan merupakan satu bidang industri yang mempunyai risiko yang besar dalam pelaburan wang. Ini kerana, industri ini mudah terdedah kepada kerugian jika sumber kewangan tidak dikendalikan dengan baik dan berkesan. Jika berlaku

masalah dalam sumber kewangan, maka pembayaran balik ke atas pinjaman yang dibuat terhadap sesebuah institusi kewangan akan mengalami kelewatan atau mungkin kegagalan dalam bayaran berlaku. Ekoran daripada itu, pihak institusi kewangan

mengenakan syarat yang ketat untuk mendapatkan pinjaman agar mereka tidak mengalami kerugian ke atas pinjaman yang diberi dan juga memastikan hanya yang layak sahaja diberi pinjaman.

Biasanya, syarat-syarat atau pertimbangan yang dibuat ke atas permohonan pinjaman adalah seperti:

1. Kekukuhan kewangan syarikat Ini diperolehi daripada keadaan kewangan yang ditaksir dari akaun kewangan syarikat di samping surat akuan daripada pihak bank.

2. Track Record yang baik Ia dilihat dari segi transaksi wang keluar masuk di dalam akaun serta cekcek yang dikeluarkan oleh kontraktor tidak mengalami masalah iaitu seperti cek tendang dan lain – lain.

35

3. Pengalaman dalam kerja-kerja pembinaan Ia memainkan peranan yang penting bagi mendapatkan pinjaman kerana ini merupakan satu pengukur kewibawaan kontraktor oleh pihak bank. Pengalaman yang lama dapat meyakinkan pihak bank untuk memberi pinjaman dengan lebih mudah.

4. Penyempurnaan kerja-kerja yang pernah dilakukan. Kontraktor yang berkenaan mampu menyiapkan kerja-kerja pembinaan mengikut masa yang ditetapkan serta menyediakan laporan mengenai perlaksanaan projek yang dijalankan

5. Syarat-syarat cagaran Cagaran yang ditetapkan lazimnya seperti aset tetap atau saham dan dijamin oleh penjamin.

(Sumber : Bumiputra Commerce Berhad)

Jika diperhatikan daripada syarat – syarat tersebut, agak sukar bagi sesebuah syarikat kontraktor atau perseorangan untuk memenuhi kesemua kriteria tersebut terutamanya kepada kontraktor yang baru dan kurang berpengalaman. Perlaksanaan syarat-syarat yang ketat oleh institusi kewangan ini bertujuan untuk memastikan mereka mendapat pulangan ke atas pinjaman yang dibuat namun ia membawa masalah yang besar kepada pihak kontraktor. Ia juga mengakibatkan kontraktor menghadapi

kesukaran untuk memperolehi sumber kewangan sebagai modal permulaan dan modal pusingan.

Secara amnya, seseorang kontraktor perlu mengisi borang permohonan bagi setiap bayaran kemajuan pada fasa terakhir pembinaan ataupun pada akhir-akhir tarikh

36

penyiapan sesuatu projek pembinaan. Pada dasarnya, setiap bayaran kemajuan adalah berdasarkan kepada peratusan hasil kerja yang telah dilaksanakan termasuk kemajuan subkontraktor dalam jangka masa yang tertentu. Kelewatan pembayaran yang

dikeluarkan kepada kontraktor setelah kerja – kerja siap dilaksanakan; menyebabkan pihak kontraktor kekurangan modal pusingan untuk melaksanakan projek.

Kebanyakkan modal pusingan telah digunakan untuk menyiapkan projek terdahulu dan apabila bayaran tidak diterima maka tentunya berlaku masalah modal permulaan untuk memulakan projek yang baharu. Disamping itu, sekiranya kontraktor tersebut membuat pinjaman bank, maka kelewatan pembayaran yang berlaku akan menyebabkan kontraktor mengalami kerugian dari segi faedah yang dikenakan oleh institusi pinjaman.

Jika aspek-aspek penting dalam pengurusan kewangan diabaikan, maka kelemahan dalam pengurusan sumber kewangan pasti akan berlaku. Sebagai contoh, jika kontraktor tidak merancang dengan baik aliran tunai, mereka akan berhadapan dengan pengaliran tunai pada perkara yang tidak berkaitan dan ini dilihat amat membazir dan jika tidak dikawal boleh mengundang kepada masalah kekurangan sumber kewangan. Jika ini terjadi, bagaimanakah sumber-sumber lain dapat diperolehi memandangkan agen penting ini bermasalah. Tanpa perolehan sumber-sumber lain yang diperlukan, tidak mungkin projek pembinaan dapat diteruskan. Maka ini akan membawa kepada kelewatan penyiapan projek.

3.2.2

Kekurangan Sumber Bahan Binaan

Bahan binaan biasanya merangkumi lebih kurang 50% daripada kos pembinaan yang dilaksanakan. Pada kebiasaannya kontraktor memberikan penekanan yang lebih

namun pengeluar mempunyai had pengeluaran yang terhad dan dibatasi oleh kemampuan mereka. Permintaan yang tinggi terhadap bahan binaan 2. maka proses membekalkan bahan binaan akan terganggu dan membawa kepada masalah putus bekalan di dalam industri. Namun. masalah kelewatan akan terjadi. Walaupun penekanan terhadap pengurusan sumber ini telah diberi perhatian yang serius. beberapa faktor juga dilihat mempengaruhi pengurusan sumber bahan menjadikan pengurusan ini menjadi bertambah rumit. jika faktor-faktor ini gagal dikawal. besi tetulang dan lain – lain. Di antara bahan binaan yang sering mengalami kekurangan ialah bahan-bahan binaan yang utama iaitu premix. Di antara faktor-faktor yang dimaksudkan ialah: 1. simen. Walaupun dalam perjanjian sesebuah projek pembinaan telah dimeterai bahawa pengeluar harus membekalkan kuantiti bahan binaan yang mencukupi terhadap permintaan. Pembaziran bahan binaan di tapak 3. Ekoran daripada itu. Sumber ini juga semestinya sentiasa mencukupi sepanjang tempoh pembinaan dijalankan bagi mengelakkan penangguhan kerja. pengurusan bahan akan menemui kegagalan dan masa pembinaan pasti akan terjejas yang mana boleh membawa kepada kelewatan. Malah. Penangguhan yang berlaku ini yang dapat mengundang kepada hasil akhir yang dibincangkan iaitu kelewatan jika tidak dikawal.37 terhadap aspek pengurusan sumber ini terutamanya bagi mengelakkan peningkatan kos berlaku. kadang-kala berlaku permintaan terhadap bahan binaan yang terlampau tinggi hingga menyebabkan pihak pembekal tidak mampu untuk membekalkan sepenuhnya bahan binaan yang dikehendaki. . Apabila berlaku permintaan yang tinggi dan berlaku di luar batasan kemampuan mereka. namun kekurangan sumber berkenaan masih lagi terjadi. Kerosakan bahan binaan Dalam satu jangka masa.

38 Dalam industri ini. jika berlaku kegagalan pembayaran oleh pihak kontraktor terhadap kredit yang dibuat. Selain itu. Kegagalan kontraktor menjelaskan bayaran juga merupakan penyebab kepada ketidakpercayaan pembekal kepada kontraktor berkenaan dan ini menimbulkan kesukaran untuk kontraktor tersebut mendapatkan bekalan di masa akan datang. Kesilapan semasa pembinaan oleh buruh Walau bagaimanapun semasa kerja-kerja di tapak bina dijalankan. Dalam keadaan ini. Ia dilakukan dengan cara pengeluar seperti kilang-kilang yang mempunyai modal yang besar dan kewangan yang kukuh memberikan kemudahan kredit yang besar kepada pembekal dan pembekal sebagai pihak perantaraan juga menggunakan sistem yang sama dalam membekalkan bahan kepada pihak kontraktor. Kecuaian dalam menguruskan bahan binaan 4. Tersilap tafsir lukisan 2. Terlebih anggaran dalam kuantiti yang sepatutnya diperlukan untuk kerja-kerja pembinaan 3. namun jika berlaku dalam jumlah yang besar. susun atur tapak yang baik dan kemas dapat mengurangkan masalah ini. ia akan membawa masalah kepada pihak pembekal dan seterusnya kepada pengeluar. sikap pekerja . Dalam jumlah yang kecil ia boleh diabaikan. proses bekalan bahan dilakukan secara kredit dan tidak secara tunai. Pembaziran juga merupakan salah satu daripada punca berlaku kekurangan sumber bahan binaan. Di antara punca-punca yang menjadi faktor penyebab berlaku pembaziran ialah : 1. kesan terhadap kuantiti bahan yang diperlukan amat terasa.

Di tapak bina. dengan pengawasan yang ketat.39 yang sambil lewa dalam menjalankan kerja pembinaan turut membawa kepada masalah pembaziran. Oleh itu. Ini kerana peranan yang dimainkan oleh sumber ini amat besar dalam membantu tenaga manusia menjalankan kerja. Selain memudahkan kerja-kerja dijalankan ia juga dapat membantu dalam memastikan kelicinan perjalanan masa pembinaan sesebuah projek.3 Kekurangan Sumber Jentera Dan Loji Kekurangan sumber jentera dan loji juga merupakan salah satu sebab mengapa terjadi kelewatan dalam pembinaan projek. tidak semua pihak kontraktor mempunyai sumber jentera dan loji yang cukup. Ia boleh berlaku diakibatkan oleh pelbagai punca seperti susun atur tapak yang tidak berkesan. Namun begitu. kesilapan golongan tertentu seperti buruh dan lain-lain sebab lagi.2. Ekoran daripada itu. Namun. Contohnya simen yang mudah mengalami kerosakan apabila terdedah kepada lembapan. penstoran bahan tersebut perlu dititikberatkan agar tidak mengalami kerosakan. wujud beberapa masalah yang dilihat mempengaruhi masa pembinaan antaranya ialah : 1) Masalah pengangkutan dan pengagihan bahan 2) Masalah di sebabkan penyelenggaraan jentera dan loji yang lemah . 3. Faktor kos dilihat menjadi faktor utama mengapa pihak kontraktor lebih suka menyewa sesetengah jentera daripada mempunyai status pemilikan penuh. masalah ini boleh diatasi. kerosakan bahan binaan juga sering terjadi yang mana akan membawa kepada masalah kekurangan bahan yang seterusnya mempengaruhi masa pembinaan.

3. Ketiadaan kenderaan tidak memungkinkan kontraktor dapat mengatasi masalah ini dan terpaksa menunggu sehingga pembekal berjaya menghantar dan ini akan memakan masa.40 3. bahan binaan akan sampai lewat daripada masa yang sepatutnya dan ini mempengaruhi perjalanan masa pembinaan berkenaan. Walaupun sepatutnya pihak pembekal mesti mengatasi masalah ini namun untuk keadaan yang kritikal seperti pembekal tidak mempunyai kenderaan lain secara tidak langsung kontraktor mesti mengambil sendiri bahan berkenaan. Masalah penghantaran yang di maksudkan ialah: i) Kesibukan penghantaran bahan oleh pembekal Keadaan ini berlaku apabila terjadi permintaan yang tinggi terhadap bahan dalam industri maka kesemua kenderaan yang dimiliki oleh pembekal digunakan dan kelewatan akan terjadi dalam penghantaran bahan. . ii) Kenderaan pembekal rosak Jika berlaku kerosakan kenderaan.2. Jika kontraktor mempunyai kenderaan sendiri masalah ini akan dapat diatasi. maka proses penghantaran bahan akan terbantut. sepenuhnya kontraktor terhadap pembekal untuk menghantar bahan binaan ke tapak bina akan terjadi sekiranya tiada tindakan susulan selepas pemesanan bahan binaan dibuat.1 Masalah Pengangkutan Dan Pengagihan Bahan Masalah ini selalunya berlaku apabila kontraktor tidak mempunyai pengangkutan sendiri untuk mengangkut bahan binaan daripada pihak pembekal atau tempat Kebergantungan penyimpanan ke tapak projek bagi kerja yang memerlukannya. Jika berlaku masalah penghantaran.

Jelas di sini apabila kejadian ini berlaku. Ini menunjukkan bahawa bagaimana faktor ini mempengaruhi masa pembinaan. loji tidak dapat berfungsi dan mengganggu kelancaran kerja. Kategori yang dimaksudkan ialah: i) Buruh mahir Terdiri daripada pekerja yang mahir dalam pengkhususan bidang tertentu dan boleh bekerja tanpa pengawasan. sumber tenaga manusia merupakan jentera utama dalam menggerakkan sesebuah projek pembinaan. sejak kebelakangan ini masalah kekurangan tenaga buruh semakin ketara dan berlaku terhadap kesemua kategori buruh yang diperlukan oleh industri.2 Masalah Disebabkan Penyelenggaraan Jentera Dan Loji Yang Lemah Di tapak pembinaan. Ia melibatkan alat ganti. kerosakan yang berlaku kepada loji yang memerlukan kepada gantian peralatan tertentu. salah satu punca yang menyebabkan terjadi kekurangan jentera dan loji ialah aspek penyelenggaraan jentera dan loji tidak diberikan penekanan oleh pihak kontraktor. . Sebagai contoh.4 Kekurangan Sumber Tenaga Manusia Dalam sektor pembinaan.2.2.41 3. servis dan perkara-perkara yang berkaitan dalam memastikan jangka hayat dan produktiviti jentera dan juga loji. Namun.3. dan alat ganti yang dikehendaki itu perlu ditempah terlebih dahulu. 3. Masa yang lama juga diperlukan untuk memastikan loji berkenaan berfungsi seperti biasa. Apabila aspek ini diabaikan maka jentera yang digunakan tidak berfungsi dengan baik dan sering mengalami kerosakan.

Sikap memilih kerja Pergantungan kepada pekerja asing Implikasi daripada kekurangan sumber tenaga buruh . iii. iii) Buruh am Pekerja yang tidak mempunyai apa-apa kemahiran khusus dan menjalankan kerja dengan berpandukan arahan-arahan yang diberikan.4. Oleh itu perhatian yang wajar harus diberikan kepada setiap kategori agar bekalan buruh yang mencukupi sentiasa terjamin dan masa pembinaan dapat dijaga.42 ii) Buruh separa mahir Terdiri daripada pekerja yang menjalankan kerja-kerja khusus tetapi tidak mendapat kemahiran dan pendidikan yang khas. 3. juga memerlukan bimbingan.2. peranan yang dimainkan oleh mereka amat besar dan berkaitan antara setiap kategori yang dibincangkan. Pengawasan yang maksimum perlu diberikan pada setiap masa bagi mengelakkan kesilapan kerja yang dijalankan. Walaupun buruh dikelaskan kepada kategori-kategori tertentu. ii.1 Punca-Punca Berlaku Kekurangan Sumber Buruh Kekurangan sumber tenaga manusia atau buruh adalah disebabkan oleh beberapa faktor seperti berikut: i. Ini kerana pengalaman bekerja dan kemahiran yang dimiliki masih tidak memadai. memerlukan pengawasan terhadap kerja yang Pekerja jenis ini dijalankan.

kerajaan telah mengambil inisiatif untuk mengatasi masalah berkenaan dengan membenarkan pihak majikan untuk mengambil pekerja dari negara luar seperti Indonesia. Wujudnya fenomena ini ialah kerana perbezaan suasana bekerja antara kedua-dua sektor. Ekoran daripada masalah kekurangan sumber tenaga manusia yang terpaksa dihadapi oleh sektor pembinaan. Kecenderungan mereka untuk bekerja lebih kepada sektor perindustrian berbanding sektor pembinaan. membawa kepada berlakunya kelewatan dalam pembinaan. Walau bagaimanapun tindakan kerajaan yang begitu agresif telah dapat menangani masalah penyeludupan pekerja ini dan seterusnya ia memberikan masalah kepada pihak kontraktor untuk mendapatkan tenaga kerja. Ini menyebabkan kontraktor mengambil jalan mudah dengan menyeludup mereka ini masuk ke dalam negara dan melaksanakan kerja – kerja dengan bayaran yang lebih murah. Ini seterusnya telah Akibat dari kekurangan buruh juga maka banyak kontraktor yang mengupah mereka yang kurang mahir dan kurang berdisplin di mana kerja yang dilaksanakan akan mengalami kelewatan akibat sikap tidak bertanggungjawab pekerja seperti ponteng kerja dan tidak menghasilkan kuantiti kerja seperti yang sepatutnya. Bangladesh dan lain – lain negara. Disamping kadar gaji yang tinggi juga menyebabkan kontraktor memerlukan pusingan modal yang lebih tinggi dan ini memungkinkan agihan aliran tunai tidak stabil yang mana menyebabkan sumber . harga yang ditawarkan adalah terlalu tinggi untuk melaksanakan kerja terutamanya dalam bidang yang memerlukan kemahiran yang tinggi. Berbanding sektor perindustrian. sektor pembinaan sentiasa terdedah kepada bahaya pada setiap masa dan memerlukan pekerja untuk mengerahkan seluruh kudrat dalam menjalankan kerja dan ini amat memenatkan. Bagi mereka yang mempunyai permit bekerja yang sah.43 Salah satu daripada punca kekurangan buruh dalam industri pembinaan ialah disebabkan oleh wujudnya sikap memilih kerja di dalam diri warga tempatan.

3. Ini termasuk apa-apa tambahan atau pemotongan atau penggantian bahan yang telah ditetapkan dalam kontrak asal. penggantian atau perubahan terhadap bahan-bahan binaan.44 lain tidak dapat dibekalkan untuk menyiapkan projek dalam kadar masa yang ditentukan.2. kerja atau skop kontrak. Sebarang pindaan boleh dibuat ke atas lukisan asal atau lukisan kontrak. pengurangan. spesifikasi atau senarai bahan dengan cara penambahan. saiz.5 Kelewatan Menerima Arahan Perubahan Kerja Arahan perubahan kerja didefinisikan sebagai apa-apa pindaan yang dibuat ke atas reka bentuk. Arahan Perubahan Kerja ini ada dinyatakan di dalam semua Borang Kontrak JKR 203A (Semakan 10/83) dan memperuntukkan Pegawai Penguasa untuk mengeluarkan Arahan Pinda Kerja. mutu atau kualiti kerja yang ditentukan dalam lukisan atau penentuan kontrak. Pindaan kerja ini boleh wujud dalam empat keadaan sama ada melibatkan pindaan dari segi: i) Kualiti ii) Kuantiti .

. jika terdapat terlalu banyak Arahan Pinda Kerja tambahan. ia akan menyumbang kepada kelewatan dan tempoh kontrak terpaksa dilanjutkan. Arahan Pinda Kerja yang dikeluarkan selepas kerja-kerja yang berkaitan dijalankan adalah punca utama yang menyebabkan kelewatan kerana kontraktor terpaksa memberhentikan kerja yang sedang dijalankan sambil menunggu arahan dan pelan terbaru dari pihak Majlis. Selain itu. terdapat juga kes di mana kontraktor terpaksa merombak semula sesuatu kerja yang telah dibina kerana Arahan Pinda Kerja yang dikeluarkan selepas kerja disiapkan. sekiranya pindaan kerja tidak dikawal dan dihargakan dengan sempurna maka perancangan kos dan masa perlaksanaan yang telah disediakan adalah sia-sia sahaja kerana kos dan masa perlaksanaan keseluruhan projek boleh bertambah. Arahan Pinda Kerja adalah sesuatu yang digemari oleh pihak kontraktor kerana ia dapat meningkatkan keuntungan yang diperolehi.45 iii) Peruntukan wang prima iaitu sejumlah wang yang diperuntukkan untuk kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor kecil terpilih dan pembekal terpilih iv) Peruntukan sementara iaitu peruntukan sementara yang tidak dapat ditentukan semasa peringkat awal projek Pada amnya. Terdapat implikasi yang akan timbul berikutan dari Arahan Pinda Kerja yang dikeluarkan iaitu. Walau bagaimanapun.

pihak kontraktor perlu menggunakan pengalaman yang ada pada mereka untuk mengambil kira keadaan cuaca sepanjang tahun sekiranya projek yang hendak dijalankan itu hendak diteruskan pada bulan-bulan tertentu yang dikenal pasti bermasalah. ia akan mempengaruhi kekuatan struktur pada kemudian hari. Kerja pengkonkritan tidak dapat dijalankan kerana air hujan yang turun dapat mempengaruhi kandungan nisbah air simen pada konkrit yang telah dibancuh. Oleh itu. sifat-sifat dan kualiti bahan serta mutu kerja dan bagaimana tanggungjawab khusus kontraktor yang tidak .7 Kesilapan Pada Pelan Spesifikasi Spesifikasi dalam konteks pembinaan ialah suatu arahan bertulis yang menghuraikan secara terperinci mengenai perlaksanaan kerja.2. Keadaan hujan yang berterusan boleh membantutkan kerja-kerja tertentu di lapangan.46 3. Jika diteruskan juga. Dalam mengatasi masalah ini. kerja –kerja tersebut terpaksa ditangguhkan dan apabila sesuatu aktiviti ditangguhkan ianya akan mempengaruhi masa penyiapan projek tersebut.2. Rekod-rekod keadaan cuaca pada tahun-tahun yang lepas perlu dianalisis oleh pihak kontraktor dalam menangani masalah ini.6 Cuaca Yang Buruk Keadaan cuaca merupakan faktor utama dalam mempengaruhi aktiviti-aktiviti pembinaan. Ini kerana aktiviti pembinaan di tapak dilaksanakan secara terbuka. Contoh yang dapat diambil ialah penangguhan kerja konkrit bagi sesebuah struktur bangunan. 3.

Ia disebabkan oleh penelitian yang lemah oleh pihak yang bertanggungjawab menyediakannya. Ini kerana dengan keadaan iklim khatulistiwa yang . Kesilapan pada pelan spesifikasi sering terjadi semasa penyediaan dokumen tender dan pelan.8 ‘Force Majeure’ ‘Force majeure’ adalah merujuk kepada semua keadaan yang bebas dari kehendak manusia dan apa-apa yang bukan dalam bidang kawalan kuasanya. Dalam realiti pembinaan. Spesifikasi juga menyatakan peraturan dan kaedah kerja yang perlu dilaksanakan.2.47 dirangkumi dalam syarat kontrak. Terdapat juga masalah yang berlaku di mana pelan tapak yang disediakan tidak memenuhi kehendak struktur yang direka bentuk dan juga wujudnya percanggahan dengan peruntukan yang dinyatakan di dalam syarat-syarat kontrak. 3. ‘force majuere’ merupakan alasan yang biasa digunakan oleh pihak kontraktor apabila gagal menyiapkan sesuatu kerja dalam tempoh masa yang ditetapkan. cuaca yang buruk dan lain-lain lagi diletakkan di bawah pembahagian yang khusus di dalam kontrak. Walau bagaimanapun. Kejadian seperti kemalangan di tempat kerja walaupun segala aspek keselamatan telah diambil kira merupakan contoh keadaan ‘force majeure’ yang dapat mempengaruhi pengurusan masa dalam pembinaan. force majeure mempunyai makna yang terhad kerana perkara yang di luar kawalan kuasa manusia seperti kebakaran.

amat penting bagi pihak pengurusan masa pembinaan untuk memahami permintaan semasa dalam sektor pembinaan terhadap sumber-sumber utama. musim panas. tenaga kerja dan jentera dapat mempengaruhi kelicinan perjalanan projek. Kekurangan terhadap sumber-sumber ini jika tidak dikawal pada peringkat yang lebih awal boleh mengundang kepada masalah kelewatan.48 memungkinkan musim hujan. ribut dan seumpamanya pada bila-bila masa. menyebabkan ia menjadi alasan mudah bagi pihak kontraktor. 3. Malahan itu.3 Kesimpulan Sebagai kesimpulan. . ia juga sering digunakan oleh pihak kontraktor bagi menuntut lanjutan masa (extention of time) bagi mengelakkan Denda Akibat Tidak Siap. kekurangan sumber-sumber utama seperti bahan binaan. Kekurangan sumber utama juga menjadi punca kelewatan tetapi ia tidak disebabkan faktor dalaman kontraktor. kewangan. Oleh itu.

49 .

Untuk mencapai objektif kajian. Satu bentuk kaedah analisis . artikel. didapati bahawa kelewatan projek pembinaan boleh disebabkan oleh pelbagai faktor dan kelewatan ini juga boleh disebabkan oleh faktor lain yang tidak diterangkan di dalam kajian literatur tetapi diketahui daripada pemerhatian atau analisis di tapak projek. pelbagai punca kelewatan telah dikenalpasti di dalam industri pembinaan yang mana diperolehi daripada berbagai-bagai sumber rujukan seperti jurnal. akhbar dan internet. laporan. Melalui maklumat ini. kertas kerja. tesis.49 BAB IV PENGUMPULAN DATA 4.1 Pengenalan Bab yang terdahulu telah pun mengupas dengan terperinci mengenai kelewatan projek pembinaan dan punca-punca kelewatan di dalam industri pembinaan. Berdasarkan kajian literatur. satu bentuk kajian terperinci perlu diadakan untuk mengkaji punca-punca kelewatan bagi sesuatu projek pembinaan. buku.

4041. 6090 dan 6091. Dahulunya politeknik ini dikenali sebagai Politeknik Tanjung Malim namun selepas dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Sultan Perak. 3647. Mukim Ulu Bernam (I). 3649. Setelah kawasan kajian ini siap dibina.2 Kajian Penyelidikan Kaedah penyelidikan yang dilakukan bagi memenuhi objektif kajian adalah berdasarkan analisa dokumen. pemahaman yang jelas amat perlu bagi mengenalpasti objektif-objektif kajian dalam mencapai objektif sebenar kajian. 3652. 4042. Oleh yang demikian. dokumen berkenaan yang dahulunya diletakkan di pejabat tapak telah dipindahkan dan disimpan dengan rapi di Unit Pembangunan dan Penyenggaraan (UPP) PSAS. Dokumen yang dianalisa ialah Laporan Kemajuan Tapak (Site Progress Report) bagi ‘Cadangan Pembangunan Kompleks Politeknik Tanjung Malim Di Atas Tanah Lot-Lot 3632. 3650. Daerah Batang Padang. 6089. 3651. 3635. 6087. Sultan Azlan Shah. 3634. Data yang akan digunakan bagi memenuhi objektif kajian ialah merangkumi peratus pemberatan bagi setiap kerja fizikal di kawasan kajian. 3633. diikuti dengan peratus . terutamanya bagi projek pembinaan milik kerajaan. 3648. 3636. Proses-proses yang berkaitan dengan pengumpulan data dan analisis awal akan dibincangkan di dalam bab ini dengan lebih terperinci. 3637. nama politeknik ini telah ditukarkan kepada Politeknik Sultan Azlan Shah (PSAS). 4. pada tahun 2005. 6088. sebelum analisis dokumen ini dijalankan. 3653.50 perlu dijalankan bagi mengetahui hubungkait di antara data teori dengan keadaan sebenar yang berlaku. Perak Darul Ridzuan’.

Masalah yang timbul semasa pengumpulan data adalah hanya terdapat 11 buah buku LKT daripada 31 buah yang sepatutnya disimpan dalam simpanan UPP PSAS. Hanya 11 buah LKT yang dapat diperolehi kerana yang lainnya telah bertukar tangan semasa penyerahan projek pembinaan PSAS kepada klien iaitu pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. LKT No.20 (8 Januari 2002 – 11 Februari 2002). LKT No. .10 (26 Februari 2001 – 25 Mac 2001).4 (1 September 2000 – 23 September 2000).3 (1 Ogos 2000 – 31 Ogos 2000).8 (26 Disember 2000 – 25 Januari 2001). LKT No.51 kemajuan kerja sebenar. LKT No.25 (4 Jun 2002 – 1 Julai 2002).18 (30 Oktober 2001 – 1 Disember 2001). LKT No. LKT No.1 menunjukkan latar belakang kawasan kajian iaitu pembinaan Politeknik Tanjung Malim atau sekarang dinamakan sebagai Politeknik Sultan Azlan Shah. Kesemua 11 buah LKT yang telah dijilidkan setiap satunya ini adalah merangkumi LKT No. Semua data ini perlu digunakan bagi mengenalpasti bahagian-bahagian kerja fizikal yang menyumbang kepada kelewatan projek seterusnya mengkaji punca kelewatan tersebut bagi kawasan kajian terpilih.11 (26 Mac 2001 – 15 Mei 2001). LKT No. LKT No. Pengumpulan data ini tidak dikategorikan sebagai sulit kerana kesemua Laporan Kemajuan Tapak (LKT) ini disimpan di UPP PSAS dan hanya memerlukan kelulusan Ketua Unit UPP PSAS bagi menggunakan data-data yang diperlukan. Jadual 4. peratus kemajuan kerja yang diprogramkan atau yang sepatutnya dan status kemajuan kerja.29 (8 Oktober 2002 – 28 Oktober 2002). LKT No.28 (3 September 2002 – 7 Oktober 2002) dan LKT No.27 (6 Ogos 2002 – 2 September 2002).

Pusat Bandar Damansara. Perak Darul Ridzuan. 3653. Jalan Bandar 11. 4041. 3 & 5. No. Medan Setia 1. Mukim Ulu Bernam (I). 4. 50604 Kuala Lumpur. 1. Bhd. 3652. Blok J. 282 B & C. 7. Selangor Darul Ehsan. . Jalan Negara 2. 6090 dan 6091. 224. Bukit Damansara. Taman Melawati. Ulu Kelang. 3648. Penswastaan Dan Bekalan. 53100 Kuala Lumpur. 3650. 3647. Juruukur Bahan ARH Jurukur Bahan Sdn. 137A-139A. Projek Item Perincian Cadangan Pembangunan Kompleks Politeknik Tanjung Malim Di Atas Tanah Lot-Lot 3632. 3634. Daerah Batang Padang. Bahagian Pembangunan. Arkitek Arkitek Ehwan Othman Sdn. Paras 1.1: Latar Belakang Projek Bil. 6089. 3637. 45700 Subang Jaya. Medan Perindustrian Cherry. 6087. No. 3636. Bhd. Perak Darul Ridzuan. Off Jalan Tun Abdul Razak. Jurutera Awam & Struktur KN Associates Sdn. Wisma Zambahari. Bulatan Cherry. 6. No. 50490 Kuala Lumpur. Taman Melawati. 3651. 30100 Ipoh. Jalan SS 15/8A. Bhd. 2. 5. 4042. 3649. 6088. 53100 Kuala Lumpur. 3635. Kontraktor Utama Konsortium Izaman Emas Sdn. Klien Kementerian Pendidikan Malaysia. Metro 2. 3633. 3. Bhd. Plaza Damansara. Jurutera Mekanikal & Elektrikal Five-H Associates Sdn. G & M. 17.52 Jadual 4.

31 & 31A.00 6 Jun 2000 10. kerja-kerja cerucuk. pembinaan perangkap kelodak dan perparitan sementara. Kontrak Harga Kontrak Tarikh Pemilikan Tapak 13.000. Sub-kontraktor Dinamakan (Mekanikal) SKM – Karib Serasi Sdn. Bhd. 15.53 Bil. 9. 14. 8. 31350 Ipoh. Butiran kemajuan kerja fizikal ini meliputi kerja awalan (Preliminaries). Bhd. 30000 Ipoh. pembersihan tapak projek. Bandar Ipoh Raya. ukur dan diri siap peralatan/loji.2 dan dipermudahkan lagi dengan bantuan jadual . KP / PR (PTGM) UT / 2000 RM 157. Semua data ini yang diambil secara langsung daripada LKT ditunjukkan di dalam Jadual 4. perkhidmatan air sejuk dan sanitasi. Bangunan ABIF. kerja-kerja tanah. Perak Darul Ridzuan. Jalan Raja Musa Mahadi. kerja-kerja bangunan. Tarikh Mula Kerja Tarikh Siap Tempoh Kontrak 6 Jun 2000 5 Disember 2002 30 bulan 4.000. Item Sub-kontraktor Dinamakan (Elektrikal) Perincian HTE Letrik Bumi JV Sdn. Medan Istana 6. 19. 11. Hillview Estate. dan Provisional Items. kerja-kerja luar. No. No.C Sum.3 Pengumpulan Data Pengumpulan data pertama adalah berkenaan tentang peratus pemberatan bagi setiap butiran kerja fizikal yang sepatutnya dilaksanakan bagi menyiapkan projek politeknik ini pada masa yang ditetapkan. Perak Darul Ridzuan. P. 12.

80% 0.21% 3.72% 2.7 Blok T2 – Warden 8.2: Butir-Butir Kemajuan Kerja Fizikal Bil. Jadual 4.11 dan Rajah 4.2 Zon B 6. Ukur dan Diri Siap.42% 1.36% 1.54 dan carta pie mengikut bidang kerja masing-masing iaitu Jadual 4.3 Blok U – Pusat Islam 7.0 5.9.0 3.0 Preliminaries Pembersihan Tapak.60% 0.0 4.39% 18.6 Blok T1 – Dewan Makan 7.40% 0.1 Blok L – Jabatan Kejuruteraan Mekanikal 8.79% 1.5 Blok V2.1 Blok V1 – Asrama 7.4 Blok V6 – Asrama 7.24% 0.0 2.37% 1.3 hingga Jadual 4.46% 0. 1.54% 0. Perangkap Kelodak dan Perparitan Sementara Kerja-kerja Tanah Kerja-kerja Cerucuk 6.2 Blok V5 – Asrama 7.0 6.22% 10.3 Zon C 6.14% 1.3 Blok Y – Stor Utama Butiran Kerja Pemberatan (%) 3.69% 0.4 Zon D 6.32% .0 Kerja-kerja Bangunan Zon A 7.42% 1. V3 & V4 – Asrama 7.62% 0.42% 1.5 Zon E 7.76% 1.2 Blok X – Bahagian Penyenggaraan 8.30% 1.53% 1.1 Zon A 6.0 Kerja-kerja Bangunan Zon B 8.1 hingga Rajah 4.

Ukur Bahan & Ukur Kejuruteraan 8.13 Blok G – Kantin 1.24% 8.7 Blok L2 – Bengkel Pemasangan 8.11 Blok B – Pusat Sumber 9.30% 1.2 Blok A – Pentadbiran 9.10 Blok W – Rumah Pengawal 9.42% 1.31% 1.8 Blok L5 – Bengkel Automotif 8.47% 1. Jalanraya & Hidraulik 8.43% 1.30% 1.6 Blok K – Jabatan Kejuruteraan Awam 8.8 Blok M2 – Bengkel Peralatan Elektrik 9.53% 1.51% 1.4 Blok D – Latihan & Pendidikan Lanjutan 9.30% 1.30% 1.59% 1.7 Blok K3 – Bengkel Struktur 9.30% 1.6 Blok M3 – Bengkel Kuasa Elektrik 9.11 Blok L4 – Bengkel Pembuatan 8.30% 1.0 Kerja-kerja Bangunan Zon C 9.30% 1.36% 19.55 Bil.35% 1.30% 1.14 Blok K4 – Bengkel Kayu 9.9 Blok M – Jabatan Kejuruteraan Elektrik 9.46% 1.13 Blok K2 – Bengkel Mekanik Tanah.9 Blok L3 – Bengkel Kimpalan 8.42% 1.5 Blok M1 – Peralatan Elektronik & Kawalan Automatik 9.30% 1.5 Blok L1 – Bengkel Ujilarik 8.30% 1. 8.42% .36% 1.10 Blok N – Hal Ehwal Pelajar 8.12 Blok K5 – Makmal Perkhidmatan Bangunan.3 Blok H – Dewan Serbaguna 9.4 Blok Z – Garaj Butiran Kerja Pemberatan (%) 1.12 Blok F – Jabatan Komputer 9.42% 1.1 Blok C – Dewan Kuliah Utama 9.

22% 1.12% 0.14 Blok J – Jabatan Perdagangan Pemberatan (%) 1.41% 2.11 Peningkatan Jalan (Luar Sempadan) 13.75% 1.47% 1.04% 1.1 Blok P – Pusat Sukan 12.1 Pembentungan 13.15% 3.60% 2.26% 0.36% 1.0 Kerja Bangunan Zon E 11.2 Blok Q3 – Kuarters Kelas D 10.56 Bil.2 Perparitan 13.16 Rumah Pam .10 Tanah Rumput 13.14 Menara Penyejuk 13.48% 1.37% 7.5 Turapan Jalan & Tempat Letak Kereta 13.0 Kerja-kerja Luar 13.13 Tangki Air.06% 1. Tangki Sedutan & Pam 13.27% 19.67% 1.15 Tempat Pembuangan Sampah 13.1 Blok R – Kuarters Kelas C 10.9 Jaring Pagar & Pintu Pagar 13.13% 0.26% 0.0 Kerja-kerja Bangunan Zon D 10.6 Susur Jalan 13.7 Sub-stesen TNB 13.18% 1.4 Blok S1 – Kuarters Kelas F 10.57% 0.8 Tempat Bendera 13.12 Padang & Gelanggang Permainan 13.55% 1.41% 1.24% 1.4 Kolam Tahanan 13.53% 1.0 Perkhidmatan Air Sejuk dan Sanitasi 13.3 Pembekalan/Penyeliratan Air 13.5 Blok Q1 & Q2 – Kuarters Kelas D 11. Butiran Kerja 9.3 Blok S2 – Kuarters Kelas F 10.91% 1.64% 2.37% 0.68% 10.

79% 19.0 Kerja Bangunan Zon E 12.40% 0.21% 3.86% 2.51% 7.14% 18.2 Perabut 15. 14.72% 2.57 Bil.0 Kerja-kerja Luar .1 Perkhidmatan Mekanikal & Elektrikal 14.0 5.76% 1.69% 0. Butiran Kerja Pemberatan (%) 3.0 7. Ukur dan Dirisiap.1 Loji Rawatan Kumbahan 15. 1.0 8. Perangkap Kelodak dan Perparitan Sementara Kerja-kerja Tanah Kerja-kerja Cerucuk Kerja-kerja Bangunan Zon A Kerja-kerja Bangunan Zon B Kerja-kerja Bangunan Zon C Butiran Kerja Pemberatan (%) 3.C Sum.0 3.41% 2.0 Provisional Items 15.0 2.24% 0.2 Kerja-kerja Landskap 15.91% 0.0 6.0 9.3 Papan Tanda 15.40% 0.04% 0.0 Kerja-kerja Bangunan Zon D 11.0 Perkhidmatan Air Sejuk dan Sanitasi 13.62% 10.3: Butiran Kerja Fizikal Berdasarkan Bidang Kerja Bil.0 Preliminaries Pembersihan Tapak.96% 14.48% 1.68% 0.0 4.5 Stesen Salur M asuk Utama TNB 15.27% 19.10% 1.76% 5.6 Penyambungan kerja-kerja pembinaan dengan perkhidmatan Jadual 4.4 Tangga-tangga Luar 15.0 P.13% 2.64% 10.

0 P.1: Butiran Kerja Fizikal Berdasarkan Bidang Kerja .0 Provisional Items Butiran Kerja Pemberatan (%) 3.76% Butiran Kerja Fizikal Berdasarkan Bidang Kerja Preliminaries Pembersihan Tapak Ukur dan Diri S iap 0% 3% 1% 1% 3% 3% Perangkap Kelodak dan Perparitan S ementara Kerja-kerja Tanah Kerja-kerja Cerucuk 10% 20% Kerja-kerja Bangunan Zon A Kerja-kerja Bangunan Zon B Kerja-kerja Bangunan Zon C Kerja-kerja Bangunan Zon D 7% Kerja-kerja Bangunan Zon E 20% Perkhidmatan Air S ejuk dan S anitasi Kerja-kerja Luar P. Provisional Items 6% 4% 19% 2% 1% Rajah 4. 14.86% 5.C Sum. 15.58 Bil.CS um.

60% 0.0 Butiran Kerja Kerja-kerja Cerucuk i.59 Jadual 4.4: Kerja-Kerja Cerucuk Bil. Zon B iii.54% 0.22% Rajah 4. Zon C iv. Zon D v.62% 0.46% 0. Zon E Pemberatan (%) 2.80% 0. Zon A ii. 1.2: Kerja-Kerja Cerucuk .

V3 & V4 – Asrama vi.39% Rajah 4.37% 1.0 Butiran Kerja Kerja-kerja Bangunan Zon A i. Blok T2 – Warden Pemberatan (%) 10.3: Kerja-Kerja Bangunan Zon A . Blok U – Pusat Islam iv.76% 1.5: Kerja-Kerja Bangunan Zon A Bil.42% 1.60 Jadual 4. Blok V5 – Asrama iii.42% 1. Blok V1 – Asrama ii.36% 1.42% 1. Blok T1 – Dewan Makan vii.14% 1. 1. Blok V6 – Asrama v. Blok V2.

24% Kerja-kerja Bangunan Zon B Blok K5 7% Blok K2 7% Blok K4 7% Blok L Blok X Blok Y 8% 7% 7% Blok Z 7% Blok L4 7% Blok N 7% Blok L3 7% Blok L5 7% Blok L2 7% Blok L1 7% Blok K 8% Rajah 4. Jalanraya & Hidraulik xiv.6: Kerja-Kerja Bangunan Zon B Bil.79% 1. Blok Y – Stor Utama iv. Blok L1 – Bengkel Ujilarik vi. Blok K5 – Makmal Perkhidmatan Bangunan. Blok L5 – Bengkel Automotif ix.35% Pemberatan (%) 18.30% 1. Blok K2 – Bengkel Mekanik Tanah.30% 1.42% 1.0 Butiran Kerja Kerja-kerja Bangunan Zon B i. Blok Z – Garaj v.4: Kerja-Kerja Bangunan Zon B . Blok K4 – Bengkel Kayu 1. Blok L2 – Bengkel Pemasangan viii. Blok L4 – Bengkel Pembuatan xii.30% 1. Blok L – Jabatan Kejuruteraan Mekanikal ii. Blok X – Bahagian Penyenggaraan iii.30% 1.61 Jadual 4. Blok K – Jabatan Kejuruteraan Awam vii.30% 1.47% 1. Ukur Bahan & Ukur Kejuruteraan xiii.30% 1.32% 1. Blok N – Hal Ehwal Pelajar xi.53% 1. 1.30% 1. Blok L3 – Bengkel Kimpalan x.36% 1.

Blok F – Jabatan Komputer xiii.42% 1. Blok D – Latihan & Pendidikan Lanjutan v.31% 1. Blok B – Pusat Sumber xii. Blok A – Pentadbiran iii. 1. Blok H – Dewan Serbaguna iv.30% 1.0 Butiran Kerja Kerja-kerja Bangunan Zon C i.53% 1.42% 1. Blok M1 – Peralatan Elektronik & Kawalan Automatik vi.51% 1.42% 1.5: Kerja-Kerja Bangunan Zon C . Blok G – Kantin xiv.62 Jadual 4. Blok M2 – Bengkel Peralatan Elektrik ix.30% 1. Blok M – Jabatan Kejuruteraan Elektrik x.46% 1.43% 1.7: Kerja-Kerja Bangunan Zon C Bil.36% 1. Blok J – Jabatan Perdagangan 1. Blok M3 – Bengkel Kuasa Elektrik vii.59% 1. Blok K3 – Bengkel Struktur viii. Blok C – Dewan Kuliah Utama ii.30% Blok J Kerja-kerja 7% Blok G Blok F 7% 8% Blok B 7% Bangunan Zon C Blok C 7% Blok A 7% Blok H 8% Blok D 7% Blok W 7% Blok M Blok M2 7% 7% Blok M1 7% Blok K3 Blok M3 7% 7% Rajah 4.30% 1.37% Pemberatan (%) 19. Blok W – Rumah Pengawal xi.

55% 1. Blok Q1 & Q2 – Kuarters Kelas D Pemberatan (%) 7.18% 1.75% Rajah 4.47% 1. Blok R – Kuarters Kelas C ii.48% 1. 1. Blok S2 – Kuarters Kelas F iv.6: Kerja-Kerja Bangunan Zon D .8: Kerja-Kerja Bangunan Zon D Bil.53% 1.0 Butiran Kerja Kerja-kerja Bangunan Zon D i. Blok S1 – Kuarters Kelas F v. Blok Q3 – Kuarters Kelas D iii.63 Jadual 4.

Tangki Air.15% 3.57% 0. Susur Jalan vii. Tempat Pembuangan Sampah xvi.91% 1.36% 1. Menara Penyejuk xv.22% 1. Sub-stesen TNB viii. Turapan Jalan & Tempat Letak Kereta vi.0 Kerja-kerja Luar i.60% 2.64 Jadual 4.26% 0. Pembekalan/Penyeliratan Air iv.24% 1.68% (xii) 6% (xi) 0% (ii) 10% (iii) 6% (x) 16% (vii) 6% (v) 6% (iv) 3% (ix) (viii) 6% 1% (vi) 7% Rajah 4.04% 1.64% 2.37% 0. Peningkatan Jalan (Luar Sempadan) xii. Kolam Tahanan v.7: Kerja-Kerja Luar . 1. Tempat Bendera ix.13% 0. Rumah Pam (xvi) Kerja-kerja Luar (xiv) 3% (xv) 3% (xiii) 7% (i) 5% 13% Butiran Kerja Pemberatan (%) 19. Tangki Sedutan & Pam xiv.26% 0. Perparitan iii. Jaring Pagar & Pintu Pagar x. Pembentungan ii.67% 1.12% 0.06% 1.9: Kerja-Kerja Luar Bil. Padang & Gelanggang Permainan xiii. Tanah Rumput xi.

76% Rajah 4.8: P. . Bil.86% 2.C Sum. i. 1.10: P. Perkhidmatan Mekanikal & Elektrikal ii.0 P.C Sum.C Sum. Perabot Butiran Kerja Pemberatan (%) 3.65 Jadual 4.10% 1.

40% 0. Penyambungan kerja-kerja pembinaan dengan perkhidmatan Butiran Kerja Pemberatan (%) 5.68% 0. Kerja-kerja Landskap iii.9: Provisional Items .66 Jadual 4. Papan Tanda iv.96% Rajah 4.0 Provisional Items i.04% 0.13% 2. Stesen Salur M asuk Utama TNB vi.91% 0.11: Provisional Items Bil. 1. Tangga-tangga Luar v. Loji Rawatan Kumbahan ii.76% 1.

data-data ini tidak boleh diabaikan memandangkan ia memberikan gambaran awal secara keseluruhan tentang cepat atau lewat sesuatu bidang kerja itu untuk disiapkan.4 Kesimpulan Pengumpulan data pertama ini yang meliputi peratus pemberatan bagi setiap bidang kerja dapat memudahkan pengesanan punca-punca kelewatan dalam projek pembinaan PSAS. . Sehubungan itu.67 4.

68 BAB V ANALISIS DATA 5. daripada kekerapan yang paling tinggi sehinggalah kepada kekerapan yang paling rendah. . Di dalam bab ini. perbincangan adalah berkaitan dengan analisa terperinci punca-punca kelewatan.1 Pengenalan Bab 4 telah memperincikan berkenaan dengan proses pengumpulan data. Analisa terperinci dijalankan terhadap kesemua faktor. Analisa dokumen telah membantu dalam proses pengumpulan data ini.

No.4.18. No.25. Othman et al. No.1.10.2 Analisa Terperinci Punca-Punca Kelewatan Proses seterusnya adalah untuk menjalankan analisa terperinci tentang puncapunca yang menyumbangkan kepada berlakunya kelewatan pada projek pembinaan PSAS.27.8. (2005) telah menakrifkan Indeks Masa melalui persamaan berikut: Indeks Masa (IM) = Tempoh sebenar projek siap Tempoh asal IM<1: Projek siap awal dari masa asal IM=1: Projek siap ikut jadual IM>1: Projek lewat .20. No. N0. No.2. 5.69 5. Analisa terperinci adalah berdasarkan kepada bidang-bidang kerja yang dipilih terhadap Laporan-laporan Kemajuan Tapak yang dikategorikan sebagai status lewat. No.3. No.29 adalah seperti di dalam Jadual 5.28 dan No. No.11.1 Analisa Perbandingan Status Kemajuan Kerja Analisa perbandingan status kemajuan kerja di tapak berpandukan LKT iaitu No.

18 (30 Oktober 2001 – 1 Disember 2001) 52.560 96.20 (8 Januari 2002 – 11 Februari 2002) 66.064 14.97 Lewat 16 hari 11.475 0.239 0.28 (3 September 2002 – 7 Oktober 2002) 98.847 62. No.650 5.29 (8 Oktober 2002 – 28 Oktober 2002) 99. No. No.244 53.02 10.104 0. No. No. No.923 0.07 Siap awal Siap awal Status (hari) 3.560 95.589 0.11 (26 Mac 2001 – 15 Mei 2001) 14.02 1 Siap ikut jadual 5. Laporan Kemajuan Tapak Kemajuan Sepatutnya (%) 1.96 Lewat 28 hari 9. No.8 (26 Disember 2000 – 25 Januari 2001) 5.62 Indeks Masa (IM) 1.02 Siap awal 7.00 Siap awal 6.10 (26 Februari 2001 – 25 Mac 2001) 10.70 Jadual 5. No.41 2.93 Lewat 23 hari 8. No.562 0.97 Lewat 17 hari .1: Perbandingan Status Kemajuan Kerja Bil.07 1.59 1.260 88.93 Lewat 11 hari 4.27 (6 Ogos 2002 – 2 September 2002) 97.4 (1 September 2000 – 23 September 2000) 2.082 1.52 Kemajuan Sebenar (%) 1.3 (1 Ogos 2000 – 31 Ogos 2000) 2. No. No.25 (4 Jun 2002 – 1 Julai 2002) 92.97 Lewat 22 hari 10.250 93.218 1.

71 Rajah 5.1: Perbandingan Status Kemajuan Kerja .

2. N0.29 adalah seperti di dalam Jadual 5. No.10.2: Status Kemajuan Kerja 5.2 Analisa Kekerapan Kelewatan Kemajuan Kerja Analisa kekerapan berlakunya kelewatan mengikut bidang kerja di tapak dengan berpandukan LKT iaitu No.4.3. No.2.18.11.27. No.8.28 dan No.72 Rajah 5.20.25. Kaedah untuk menganalisa . No. No. No. No. No.

0 Preliminaries Pembersihan Tapak.1 Zon A 6.5 Zon E 7. Persamaan bagi kaedah analisis frekuensi ini adalah: Kaedah Analisis Frekuensi % = (n/N) × 100 dimana. Ukur dan Diri Siap. Perangkap Kelodak dan Perparitan Sementara 5.0 Kerja-kerja Tanah Kerja-kerja Cerucuk 6.0 6. n = kekerapan kelewatan dalam Laporan Kemajuan Tapak N = jumlah Laporan Kemajuan Tapak Jadual 5.64 72.0 4.4 Zon D 6.0 3.09 9.3 Zon C 6.0 2.73 1 1 0 3 0 11 11 11 11 11 9.09 0 0 0 0 11 11 11 11 Peratus Frekuensi Kelewatan (%) 0 0 0 0 .2: Kekerapan Kelewatan Kemajuan Kerja Bil.1 Blok V1 – Asrama 7.27 0 1 11 9.09 0 27. Bidang Kerja Kekerapan Kelewatan Jumlah Laporan Kemajuan Kerja 1.73 kekerapan ini adalah menggunakan Kaedah Analisis Frekuensi yang mana ia adalah sama dengan analisis peratusan kekerapan dan akan menunjukkan pecahan peratusan setiap bidang kerja.2 Zon B 6.0 Kerja-kerja Bangunan Zon A 7.2 Blok V5 – Asrama 7 8 11 11 63.

64 6 5 7 4 11 11 11 11 54.5 Blok V2.55 .10 Blok N – Hal Ehwal Pelajar 8.45 72.12 Blok K5 – Makmal Perkhidmatan Bangunan. Bidang Kerja Kekerapan Kelewatan Jumlah Laporan Kemajuan Kerja Peratus Frekuensi Kelewatan (%) 72.45 63.36 6 11 54.0 Kerja-kerja Bangunan Zon B 8.11 Blok L4 – Bengkel Pembuatan 8.27 7 11 63.74 Bil.4 Blok Z – Garaj 8.36 45.36 36.36 4 4 6 4 11 11 11 11 36. V3 & V4 – Asrama 7.55 45.9 Blok L3 – Bengkel Kimpalan 8.3 Blok U – Pusat Islam 7.73 72.3 Blok Y – Stor Utama 8.7 Blok L2 – Bengkel Pemasangan 8.55 36.2 Blok X – Bahagian Penyenggaraan 8.4 Blok V6 – Asrama 7.36 54.6 Blok T1 – Dewan Makan 7.5 Blok L1 – Bengkel Ujilarik 8.7 Blok T2 – Warden 8.36 4 11 36.6 Blok K – Jabatan Kejuruteraan Awam 8.8 Blok L5 – Bengkel Automotif 8.Ukur Bahan & Ukur Kejuruteraan 8 4 5 8 8 11 11 11 11 11 3 11 27.64 36.73 7.1 Blok L – Jabatan Kejuruteraan Mekanikal 8.73 36.

27 3 3 11 11 27.27 27.55 45.18 9.75 Bil.5 Blok M1 – Peralatan Elektronik & Kawalan Automatik 9.45 9.2 Blok A – Pentadbiran 9.27 3 11 27.27 5 6 5 6 11 11 11 11 45.36 45.9 Blok M – Jabatan Kejuruteraan Elektrik 9.45 54.09 18.6 Blok M3 – Bengkel Kuasa Elektrik 9.27 0 11 0 4 5 1 2 1 11 11 11 11 11 36.3 Blok H – Dewan Serbaguna 9.1 Blok C – Dewan Kuliah Utama 9.45 54.13 Blok K2 – Bengkel Mekanik Tanah.7 Blok K3 – Bengkel Struktur 9.09 .14 Blok J – Jabatan Perdagangan 4 11 3 11 27.8 Blok M2 – Bengkel Peralatan Elektrik 9.11 Blok B – Pusat Sumber 9.36 8.14 Blok K4 – Bengkel Kayu 9.13 Blok G – Kantin 9.0 Kerja-kerja Bangunan Zon C 9.10 Blok W – Rumah Pengawal 9. Jalanraya & Hidraulik 8.55 3 11 27. Bidang Kerja Kekerapan Kelewatan Jumlah Laporan Kemajuan Kerja Peratus Frekuensi Kelewatan (%) 36.4 Blok D – Latihan & Pendidikan Lanjutan 9.12 Blok F – Jabatan Komputer 9.

27 27.55 6 3 3 3 1 0 11 11 11 11 11 11 54.76 Bil.7 Sub-stesen TNB 13.9 Jaring Pagar & Pintu Pagar 13.27 9.18 36.73 63.0 Perkhidmatan Air Sejuk dan Sanitasi Kerja-kerja Luar 13.09 81.64 45.27 27.45 .8 Tempat Bendera 13.3 Blok S2 – Kuarters Kelas F 10.1 Pembentungan 13.5 Blok Q1 & Q2 – Kuarters Kelas D 11. Bidang Kerja Kekerapan Kelewatan Jumlah Laporan Kemajuan Kerja Peratus Frekuensi Kelewatan (%) 10.0 Kerja-kerja Bangunan Zon D 10.11 Peningkatan Jalan (Luar Sempadan) 13.1 Blok R – Kuarters Kelas C 10.10 Tanah Rumput 13.2 Blok Q3 – Kuarters Kelas D 10.64 72.1 Blok P – Pusat Sukan 12.45 9.82 45.4 Blok S1 – Kuarters Kelas F 10.55 27.0 Kerja Bangunan Zon E 11.5 Turapan Jalan & Tempat Letak Kereta 13.0 13.09 27.36 7 8 8 7 5 11 11 11 11 11 63.6 Susur Jalan 13.3 Pembekalan/Penyeliratan Air 13.4 Kolam Tahanan 13.73 72.27 2 4 11 11 18.09 0 1 9 5 1 3 11 11 11 11 11 9.12 Padang & Gelanggang Permainan 6 11 54.2 Perparitan 13.

C Sum.55 6 8 4 4 1 11 11 11 11 11 54.36 8 11 72.73 36.82%.2.14 Menara Penyejuk 13.55 4 11 36. Tangki Sedutan & Pam 13.0 P.1 Loji Rawatan Kumbahan 15.73 6 11 54.55 Berdasarkan analisa frekuensi kelewatan ini dalam Jadual 5.77 Bil.15 Tempat Pembuangan Sampah 13.6 Penyambungan kerja-kerja pembinaan dengan perkhidmatan.36 36.0 Provisional Items 15.55 54.55 13. 6 11 6 6 11 11 54.4 Tangga-tangga Luar 15.16 Rumah Pam 14.2 Perabot 15. didapati bahawa peratus frekuensi kelewatan bidang kerja di tapak projek PSAS adalah di antara 0% hingga 81.3 Papan Tanda 15. Nilai peratus frekuensi kelewatan ini boleh diklasifikasikan kepada julat peratus seperti yang berikut: .13 Tangki Air.1 Perkhidmatan Mekanikal & Elektrikal 14.55 72. Bidang Kerja Kekerapan Kelewatan Jumlah Laporan Kemajuan Kerja Peratus Frekuensi Kelewatan (%) 54.2 Kerja-kerja Landskap 15.09 6 11 54. 14.36 9.5 Stesen Salur Masuk Utama TNB 15.

59% Sederhana 20% .67% hingga 70.79%.19% yang mana bidang-bidang kerja ini pernah mengalami kelewatan kemajuan kerja sehingga 2 kali.59% yang melibatkan 4 – 5 kelewatan kemajuan kerja. Sebanyak 20 bidang kerja dikenalpasti tergolong dalam julat 40% .39% Kurang Kritikal 0% . Bagi julat 60% .100% Sangat Kritikal 60% .39% pula. Jadual 5.78 80% . yang mana didapati bahawa peratus frekuensi taburan hujan di tapak projek PSAS adalah di antara 16.37%. terdapat 13 bidang kerja yang dikenalpasti yang melibatkan kelewatan kemajuan kerja 6 – 7 kali manakala hanya terdapat 1 bidang kerja yang berada dalam julat 80% .3 dan Rajah 5.3 menunjukkan kekerapan taburan hujan yang turun di kawasan tapak projek PSAS bagi masa terpilih iaitu setiap bulan berdasarkan 11 LKT tersebut. Peratus kekerapan taburan hujan dikira bagi setiap tempoh laporan kemajuan kerja dengan kaedah analisis frekuensi. Bagi julat 20% . 5. sebanyak 23 bidang kerja telah dikenalpasti yang mana melibatkan 3 – 4 kelewatan kemajuan kerja.2.79% Kritikal 40% .3 Analisa Kekerapan Taburan Hujan Analisis cuaca juga dilakukan di kawasan kajian bagi mengenalpasti sekiranya ia menjadi faktor atau punca utama kepada berlakunya kelewatan kemajuan kerja di tapak projek PSAS ini.19% Tidak Kritikal Di dapati bahawa terdapat 18 bidang kerja yang berada di antara julat 0% . .100% iaitu yang mengalami 9 kali kelewatan kemajuan kerja daripada 11 LKT terpilih.

11 (26 Mac 2001 – 15 Mei 2001) 6.10 (26 Februari 2001 – 25 Mac 2001) 5.3 (1 Ogos 2000 – 31 Ogos 2000) 2.00 9 27 1–8 33.28 (3 September 2002 – 7 Oktober 2002) 11.0 No.79 Jadual 5.17 9 30 1–2 30.0 No.3: Kekerapan Taburan Hujan Bil.0 No.83 7 24 1–3 29.27 (6 Ogos 2002 – 2 September 2002) 10.93 15 27 1–5 55.0 No.56 13 30 1–6 43.20 (8 Januari 2002 – 11 Februari 2002) 8.29 (8 Oktober 2002 – 28 Oktober 2002) 10 18 1–4 55.0 No.0 No.56 4 24 2–7 16.0 No.0 No.37 13 26 1 – 17 50.18 (30 Oktober 2001 – 1 Disember 2001) 7.0 No.00 11 29 1 – 13 37.33 5 24 1–3 20.0 No. Tempoh Masa Hujan (hari) Hari Bekerja (kecuali hari ahad) 1.33 Sela Masa Hujan (jam) Peratus Kekerapan Taburan Hujan (%) .0 No.4 (1 September 2000 – 23 September 2000) 3.67 19 27 1 – 20 70.25 (4 Jun 2002 – 1 Julai 2002) 9.8 (26 Disember 2000 – 25 Januari 2001) 4.

2.80 Rajah 5. 29 yang diambil sebagai rujukan bagi .4 dan Rajah 5.3: Peratus Kekerapan Taburan Hujan 5. Jadual 5.4 Analisa Tenaga Pekerja Analisa berkaitan dengan tenaga kerja juga dilakukan di kawasan kajian bagi mengenalpasti sekiranya ia menjadi faktor atau punca utama kepada berlakunya kelewatan kemajuan kerja di tapak projek PSAS ini.4 menunjukkan rekod tenaga pekerja bagi LKT No.

19. 1. 15. 7. 22. 13. Jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah di antara 338 orang hingga 362 orang pekerja.81 mewakili 11 laporan berkenaan. 3. 4. 29 Bil. Jadual 5. 14. 9. 10. 2. 17. 12. 18. 21. 23.4: Rekod Tenaga Pekerja Bagi LKT No. 5. 6. 8. 16. Pekerjaan / Jawatan Pengurus Projek Pengurus Pembinaan Jurutera Tapak Juruukur Bahan Pembantu Juruukur Bahan Juruukur Tanah Ejen Tapak Pentadbir Tapak Penyelia Kanan Penyelia Tapak Pegawai Keselamatan Kerani Tapak Operator Loji Pemandu Lori Tukang Kayu Pembengkok Besi Tukang Batu Formen/Mekanik Penerap Bata Tukang Tanggam Tukang Lepa Pengecat Tukang Jubin 08/10/02 1 1 2 1 1 2 2 3 4 20 1 5 9 6 0 0 18 3 9 7 46 26 20 15/10/02 1 1 2 1 1 2 2 3 4 20 1 5 12 6 0 0 17 3 8 7 48 29 15 22/10/02 1 1 2 1 1 2 2 3 4 20 1 5 12 6 0 0 13 3 9 7 68 34 21 28/10/02 1 1 2 1 1 2 2 3 4 20 1 5 11 6 0 0 17 3 8 7 58 34 20 . 11. 20.

24. 25.4: Rekod Tenaga Pekerja Bagi LKT No. 27.82 Bil. 26. 28. 29 . Pekerjaan / Jawatan Pelepa Simen Pemasang Siling Tukang Bumbung Buruh Am Pembancuh Teh JUMLAH 08/10/02 9 25 7 121 1 350 15/10/02 7 26 5 111 1 338 22/10/02 8 25 8 95 1 353 28/10/02 8 25 7 114 1 362 Rajah 5.

29 Bil. 6. 14. 29 yang diambil sebagai rujukan bagi mewakili 11 laporan berkenaan. 3. 17. 4.5 Analisa Penggunaan Mesin Dan Loji Analisa berkaitan dengan penggunaan mesin dan loji juga dilakukan di kawasan kajian bagi mengenalpasti sekiranya ia menjadi faktor atau punca utama kepada berlakunya kelewatan kemajuan kerja di tapak projek PSAS ini.5 dan Rajah 5. 7. 8. Jumlah pengunaan mesin dan loji adalah di antara 79 unit hingga 82 unit. 16. 12.5 menunjukkan rekod penggunaan mesin dan loji bagi LKT No. 2. Jengkaut Jentolak Pengorek-kaut Backpusher Ingersoll Compactor Pemadat Plat Motor Grader Lori Buang Pembancuh Konkrit Kren Bergerak Material Hoist Pemampat Udara Shovel Lori 10 Tayar Pam Air Penjana Mesin Pembengkok Mesin / Loji 08/10/02 2 0 3 2 2 0 1 6 25 1 14 4 0 4 4 10 1 15/10/02 2 0 3 0 2 0 1 6 25 1 14 3 0 4 4 10 1 22/10/02 1 0 3 1 2 0 1 6 25 1 14 3 0 4 4 10 1 28/10/02 2 0 3 1 1 0 1 6 25 1 14 3 0 4 4 10 1 . 5.5: Rekod Penggunaan Mesin dan Loji Bagi LKT No. 10.2. 11. 13. Jadual 5. 1.83 5. 15. 9. Jadual 5.

29 .84 Bil. 19. 21. Mesin / Loji Mesin Pemotong Penggetar Soil Nail Machine Hydraulic Breaker JUMLAH 08/10/02 1 2 0 0 82 15/10/02 1 2 0 0 79 22/10/02 1 2 0 0 79 28/10/02 1 2 0 0 79 83 82 82 81 81 80 80 79 79 78 78 8/10/2002 15/ 10/2002 22/10/ 2002 28/ 10/2002 79 79 79 82 J umlah Penggunaan Mesin dan Loji Rajah 5. 20.5: Rekod Penggunaan Mesin dan Loji Bagi LKT No. 18.

analisa kekerapan taburan hujan.85 5. . analisis data ini amat penting kerana ia memberikan gambaran penuh tentang masalah kelewatan dalm projek pembinaan PSAS seterusnya membolehkan pemilihan kaedah penyelesaian yang terbaik bagi menangani masalah kelewatan ini. analisa tenaga pekerja dan juga analisa penggunaan mesin dan loji akan digunakan bagi menjawap objektif kajian serta matlamat kajian yang dibincangkan sebelum ini. Maka.3 Kesimpulan Analisis data ini yang meliputi analisa perbandingan status kemajuan kerja. analisa kekerapan kelewatan kemajuan kerja.

Melalui analisis impak kelewatan terhadap projek pembinaan ini juga.86 BAB VI KESIMPULAN DAN CADANGAN 6. Dengan adanya keputusan ini. maklumat yang penting dapat digunakan oleh kontraktor terutamanya dalam . Diharapkan supaya keputusan yang diperolehi ini dapat dijadikan panduan oleh pihak klien dan kontraktor terutamanya yang melibatkan pembinaan bangunan institusi pendidikan awam amnya politeknik di Malaysia. Keputusan terhadap analisis ini amat penting bagi mengetahui jenis kelewatan yang sering berlaku di samping mencari punca kepada kelewatan itu. kaedah penyelesaian yang terbaik akan dapat digunakan bagi menyelesaikan masalah kelewatan supaya ianya tidak berulang lagi.1 Pengenalan Bab terakhir ini akan membincangkan mengenai keputusan analisis data yang telah dijalankan seterusnya membentuk kesimpulan yang boleh memenuhi kehendak objektif kajian serta juga cadangan penambahbaikan pada masa akan datang.

dewan makan. Kecukupan tenaga kerja iaitu di antara 338 – 362 orang dan kecukupan penggunaan mesin dan loji di tapak di antara 79 – 82 unit telah banyak membantu dalam perlaksanaan projek terpilih ini. Faktor atau punca kelewatan yang diklasifikasikan sebagai kritikal amat penting untuk diberi keutamaan dalam mengejar tempoh siap projek di samping memendekkan masa kelewatan kemajuan kerja. 6. warden. Hasil kajian ini amat penting pada masa kini yang mana pembinaan politeknik giat dijalankan di beberapa negeri di Malaysia. Manakala hanya terdapat 1 bidang kerja yang berada dalam julat 80% .87 merencanakan perkembangan kemajuan kerja selaras dengan keadaan iklim semasa serta penggunaan bahan mentah dan pekerja. perkhidmatan elektrikal dan mekanikal serta kerja landskap. terdapat 13 kelewatan kemajuan kerja yang diklasifikasikan sebagai kritikal iaitu pada julat 60% .37% yang disifatkan sebagai menganggu perlaksanaan aktiviti kerja pembinaan. pusat Islam. kuarters kakitangan. jabatan/unit. Analisis cuaca yang dilakukan juga menunjukkan peratus frekuensi taburan hujan di tapak projek PSAS adalah di antara 16. Objektif kajian ini adalah untuk: .67% hingga 70. yang mana melibatkan 6 hingga 7 kali kelewatan kemajuan kerja.100% iaitu kerja perparitan dan diklasifikasikan sebagai sangat kritikal kerana mengalami 9 kali kelewatan kemajuan kerja daripada 11 LKT terpilih. Kesemua 13 bidang kerja ini adalah meliputi kerja-kerja bangunan asrama.79%. bengkel.2 Keputusan Analisis Data Daripada analisis data.

5) serta kemajuan bayaran kerja yang stabil. 6. Keadaan cuaca menjadi faktor utama yang mempengaruhi .88 a) mengkaji jenis kelewatan yang sering berlaku dan punca-puncanya dalam sesebuah projek pembinaan. Kelewatan jenis ini akan membolehkan pihak kontraktor memohon Lanjutan Masa bagi menyiapkan kerja-kerja yang tergendala.1 Objektif 1: Mengkaji Jenis Kelewatan Yang Sering Berlaku Dan Punca-Puncanya Dalam Sesebuah Projek Pembinaan Berdasarkan kepada analisa data pada bab terdahulu.2. Keputusan ini dibuat dengan mengambil kira kecukupan tenaga kerja (Jadual 5. c) menganalisis kaedah penyelesaian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kelewatan bagi projek terpilih. b) menganalisis impak kelewatan terhadap projek dan pihak-pihak yang menjalankan projek tersebut.5 dan Rajah 5.4). Punca-punca kepada berlakunya kelewatan ini dalam projek pembinaan PSAS ialah faktor cuaca dan kelewatan di pihak subkontraktor dinamakan. kecukupan penggunaan mesin dan loji (Jadual 5.4 dan Rajah 5. didapati bahawa jenis kelewatan yang berlaku bagi kawasan kajian adalah kelewatan yang dibenarkan (excusable delays) yang mana kelewatan yang berlaku adalah di luar kawalan klien dan kontraktor.

3 dan Rajah 5.2 Objektif 2: Menganalisis Impak Kelewatan Terhadap Projek Dan Pihak-Pihak Yang Menjalankan Projek Tersebut Dengan melihat kepada LKT tersebut.2.3 yang menunjukkan keadaan cuaca hujan yang turun pada setiap laporan dan adakalanya berlarutan sehingga 20 jam pada satu-satu masa. Kelewatan ini berlaku mungkin disebabkan kontraktor utama melantik sub-kontraktor ini dengan tidak menyelidik latar belakangnya yang terdahulu seterusnya menyebabkan kerja yang dilakukan tidak mengikut spesifikasi yang dikehendaki. 6. subkontraktor dinamakan hanyalah untuk perkhidmatan elektrikal dan mekanikal. Impak yang paling ketara adalah akan menyebabkan lebihan kos. Keadaan ini boleh dirujuk pada Jadual 5. pertelingkahan. Faktor kedua yang menjadi punca kelewatan ini adalah kelewatan di pihak subkontraktor dinamakan yang mana bagi projek terpilih ini. Keadaan ini juga mungkin disebabkan pemasangan perkhidmatan elektrikal dan mekanikal merupakan fasa terakhir dan kesilapan mereka dalam mendapatkan bahan mentah yang betul untuk pemasangan ini menyebabkan aktiviti kerja tergendala. dapat dianggarkan impak atau kesan kelewatan terhadap projek dan pihak yang terlibat. projek .89 aktiviti-aktiviti pembinaan. Keadaaan ini sememangnya akan merencatkan perjalanan aktiviti pembinaan yang rata-ratanya memerlukan kepada keadaan cuaca yang kering.

90 terbengkalai. Ini adalah kerana. Projek terbengkalai adalah suatu fenomena yang biasa apabila sesuatu projek pembinaan mengalami masalah kelewatan kerja. Jadi. satu-satu pihak berkemungkinan besar akan mewujudkan pertelingkahan sesama sendiri samada keputusan mengenai salah siapa menjadi punca lewat atau pihak mana yang akan mengeluarkan modal kerja yang tertunda. pihak yang terlibat akan mengambil jalan mudah dengan meninggalkan projek lewat terbabit dan membiarkannya terbengkalai daripada terpaksa membayar segala kerugian akibat kelewatan yang mungkin boleh merudumkan perniagaan kontraktor terlibat. Lebihan kos semestinya akan berlaku sekiranya kelewatan wujud dalam mana-mana projek pembinaan. . Jadi. kelewatan sesuatu bahagian kerja siap akan menyebabkan tuntutan bayaran lewat untuk dilaksanakan. penjadualan dan penyusunan semula jadual kerja serta hilang produktiviti dan keberkesanan kerja. Keadaan ini akan mengheret semua kerja-kerja yang tergendala dan memerlukan perbelanjaan sendiri dahulu bagi menampung penggunaan bahan mentah dan tenaga pekerja bagi kerja-kerja yang tertunda itu. Pertelingkahan akan berlaku apabila sesuatu kerja pembinaan mengalami kelewatan kerana ia akan memberi kesan langsung kepada semua pihak yang terlibat. Lebihan kos juga akan berlaku bila mana kelewatan adalah berpunca daripada kontraktor atau klien sendiri iaitu segala kerja yang berubah atau lewat adalah di bawah tanggungjawab sendiri.

2. Di peringkat pra-kontrak misalnya.91 Penjadualan dan penyusunan semula jadual kerja adalah berkait langsung dengan faktor lebihan kos di mana penjadualan semula kerja akan meningkatkan kos di satu-satu pihak serta akan memungkinkan kesusahan dalam kecukupan tenaga kerja. mesin dan loji untuk kerja yang baharu. akan menyebabkan produktiviti kerja yang seterusnya juga semakin berkurangan seterusnya tidak dapat disiapkan dengan betul dan keadaan ini akan menurunkan tahap keberkesanan kerja. Akibatnya hasil kerja yang cepat dan mengikut spesifikasi mungkin tidak dapat dicapai.3 Objektif 3: Menganalisis Kaedah Penyelesaian Yang Digunakan Untuk Menyelesaikan Masalah Kelewatan Bagi Projek Terpilih Melalui dua objektif yang telah dirungkaikan sebelum ini. 6. Ini adalah kerana kerja yang dilakukan yang mana menyebabkan kelewatan. Pihak kontraktor atau klien yang terbabit secara langsung kepada kelewatan ini juga akan hilang produktiviti dan keberkesanan kerja. kontraktor dapat menjalankan kajian terperinci terlebih dahulu seperti mendapatkan taburan hujan bagi kawasan projek supaya data yang diperolehi akan dapat digunakan pada . kaedah penyelesaian yang terbaik bagi menyelesaikan masalah kelewatan bagi projek terpilih iaitu projek pembinaan PSAS ini adalah dengan mengadakan penyelesaian di peringkat pra-kontrak dan juga pos-kontrak.

Dengan ini. Maka. subkontraktor dinamakan atau subpembekal dinamakan mempunyai sejarah pembinaan sebelum ini yang kurang baik. Pada peringkat pos-kontrak pula. masalah cuaca hujan tidak akan melewatkan kemajuan kerja bila mana pada waktu itu boleh dijalankan aktiviti kerja yang tidak melibatkan penggunaan kawasan luar yang terdedah dengan hujan. semua fasa kerja yang telah disiapkan perlulah diperiksa dengan teliti terutama yang dilaksanakan oleh subkontraktor dinamakan. Pada peringkat pra-kontrak juga. pihak kontraktor utama sepatutnya membuat kajian atau penyelidikan yang terperinci bagi subkontraktor dinamakan dan subpembekal dinamakan yang dipilih supaya pemilihan yang dibuat itu benar-benar yang terbaik untuk melaksanakan kerja pembinaan seperti yang diharapkan. Amat penting untuk diberi perhatian apabila ianya melibatkan pemasangan perkhidmatan elektrikal dan mekanikal kerana kerja-kerja pembinaan yang melibatkan pemasangan perkhidmatan elektrikal dan mekanikal ini memerlukan pengesahan daripada klien atau pihak yang . bolehlah diawalkan aktiviti kerjanya. Keadaan ini sudah pasti akan memberikan impak yang negatif terhadap kontraktor utama samada dari segi kewangan mahu pun reputasi dalam bidang pembinaan.92 masa cuaca yang tidak menentu terutamanya waktu musim hujan. Sekiranya daripada kajian yang dibuat. Ini adalah supaya semua kerja mengikut spesifikasi yang dikehendaki seperti yang dipersetujui dalam lukisan spesifikasi. maka boleh dilepaskan pada peringkat awal daripada terpaksa menanggung kerugian yang tinggi sekiranya ianya berlaku di pertengahan projek pembinaan berlangsung. proses bagi aktiviti kerja tertentu yang mana keadaan cuaca hujan akan boleh merosakkannya serta merta.

Kelewatan ini boleh digunapakai oleh kontraktor utama bagi mendapatkan Lanjutan Masa untuk menyiapkan aktiviti kerja yang tertangguh. 6. pertelingkahan. Impak atau kesan yang paling ketara akibat daripada kelewatan ini adalah akan menyebabkan lebihan kos. projek terbengkalai. penjadualan dan penyusunan semula jadual kerja serta hilang produktiviti dan keberkesanan kerja. Jenis kelewatan yang sering berlaku ialah kelewatan yang dibenarkan (excusable delays) dan punca-punca kelewatan ialah akibat daripada faktor cuaca yang buruk iaitu hujan dan juga faktor kelewatan di pihak subkontraktor dinamakan. Sekiranya tidak mengikut spesifikasi. Kesemua impak ini sedikit sebanyak akan menyebabkan kontraktor utama menanggung .3 Kesimpulan Berdasarkan kepada objektif-objektif kajian untuk mengkaji jenis kelewatan yang sering berlaku dan punca-puncanya dalam sesebuah projek pembinaan. telah berjaya dicapai melalui keadah literatur dan keputusan analisis.93 diberi amanah. menganalisis impak kelewatan terhadap projek dan pihak-pihak yang menjalankan projek tersebut serta menganalisis kaedah penyelesaian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kelewatan bagi projek terpilih iaitu projek pembinaan politeknik khususnya. maka pemasangan perkhidmatan tersebut perlu dibuat semula dan diujilari lagi sehinggalah ianya memenuhi kehendak spesifikasi.

Diharapkan pada masa akan datang.4 Cadangan Penyelidikan Akan Datang Penyelidikan yang dijalankan ini hanyalah tertumpu kepada satu kajian kes dan menggunakan analisa dokumen bagi mengetahui jenis kelewatan. Sekiranya kajian kes pembinaan politeknik dipilih. disyorkan supaya memilih projek pembinaan politeknik yang baharu yang sedang dalam proses pembinaan ketika ini supaya keputusan-keputusan yang baharu dapat dicapai melalui kaedah analisis yang baharu. punca kelewatan. penyelidikan diteruskan ke tahap yang lebih tinggi yang mana melibatkan beberapa kajian kes dengan kaedah metodologi yang berlainan dan juga menjurus ke arah pembinaan bangunan institusi pendidikan yang lain pula seperti kolej komuniti.94 kerugian bahkan juga terpaksa menyusun jadual yang baharu dengan segera supaya kerja yang tergendala dapat disegerakan di samping meminimakan penggunaan modal. Kaedah penyelesaian yang terbaik bagi menyelesaikan masalah kelewatan bagi projek terpilih iaitu projek pembinaan politeknik adalah dengan mengadakan penyelesaian di peringkat pra-kontrak dan juga pos-kontrak iaitu meliputi pemilihan subkontraktor dinamakan yang kompeten dan pengumpulan data awalan tentang keadaan cuaca pada kawasan projek pembinaan. 6. . impak kelewatan dan jalan penyelesaian masalah kelewatan.

Construction & Property. Rosli Mohamad Zin et al. ProQuest Science Journals.N Kamaruzzaman (2010). Ismail Abdul Rahman and Ade Asmi Abdul Azis (2010). 5. Advanced Materials Research. Murali Sambasivan and Yau Wen Soon (2007). International Journal of Project Management. Trans Tech Publications. A. 21802106. 201-203. Journal of Surveying.Ali and S. Jr. 2. 1(1). Causes of Delay in MARA Management Procurement Construction Projects. Study of Methods for Minimizing Construction Delays: Evidences from a Developing Country. 20 (2). Causes and Effects of Delays in Malaysian Construction Industry. 23. 2939-2942. 1(1). Stephen F.S.95 RUJUKAN 1. 517–526. Rusteika. 4. Journal of Building Performance. Guidelines For The Preparation And Submission Of Work Schedule For Construction Project. Cost Performance for Building Construction Projects in Klang Valley. . Malaysian Journal of Civil Engineering. American Association of Cost Engineers. Mohd Razaki Abdullah. 25 (2007). 145 – 159. 6. Towhid Pourrostam and Amiruddin Ismail (2011). (2008). ScienceDirect. 123-138. 3. (1991). Project Commencement Delays On Architectural Projects.

Skudai. Penilaian dan Pembangunan Projek. Faktor yang Menyebabkan Kelewatan Projek Pengairan dan Saliran. Abu Hassan Abu Bakar (1993).A. Hamid. 15. J. Skudai. USM. Mohd Azhar Abd. (3rd ed. Universiti Teknologi Malaysia.. (2001). Construction Delay in Public Civil Engineering Projects: A Quantitative Analysis. H. Skudai. 11. .96 7. USM. Abd. (2nd ed.) Pulau Pinang. Universiti Malaya. Othman. Universiti Teknologi Malaysia. Degrees. Maslina Binti Abdul Kadir (2007). 10. Kelewatan Projek Pembinaan. (1st ed.V. Hamid et al. Pengenalan kepada Penulisan Ilmiah.) Pulau Pinang. Masters..) Pulau Pinang. (2005).) Skudai. A. Nor Elina Binti Naha (2008). Masters. 8. Kuala Lumpur. Abdul Rashid Abdul Aziz and Abdul Aziz Hussin (2006). USM. Universiti Teknologi Malaysia. Proceedings of the Fourth MICRA Conference.Torrance. (2nd ed. Universiti Teknologi Malaysia. Nor’Aini Yusof (1996). Degrees. Faktor-Faktor Kelewatan Dalam Projek Pembinaan Bangunan Pendidikan MARA. UTM. 14. M. 12. Idris Bin Alias (2006). Perspektif Industri Pembinaan.Pengurusan Projek. Skudai. & Harun. 9. Pengurusan Projek Binaan. Ibnu Abbas Majid (2006). Causes and Effects of Delays in Aceh Construction Industry. 13..

97 LAMPIRAN A (Kekerapan lewat berdasarkan bidang kerja dari LKT) .

4) (7.4) (13.3) (7.1) (13.3) (7.25 (7.2) (7.2) (7.7) (14.7) (8.13) (8.3) (10.2) (9.3) (7.5) (7.2) No.6) (7.3) (8.11) (10.5) (8.2) (10.7) (8.3) (7.1) (7.11) (8.8 (5.4) (8.3) (8.1) (9.7) (8.2) (6.3) (9.2) (13.5) (8.4) (8.1) (8.3) (10.1) (15.2) (8.4) (7.6) (13.2) (8.20 (7.4) (8.3) (10.7) (13.2) (8.2) (7.5) (8.9) (8.2) (13.4) (9.5) (7.1) (7.6) (7.1) (9.2) (9.3) (13.2) No.3) No.0) (6.9) (8.2) (7.10) (8.13) (8.1) (9.11) (10.2) (10.10) (8.3) (9.1) (10.1) (7.2) (9.9) (8.8) (8.11) (8.1) (7.11 (6.15) No.12) (13.10) (9.14) (9.18 (7.4) (7.8) (8.6) (7.4) No.27 (7.6) (7.4) (8.14) (9.1) (9.7) (8.10 (6.29 (7.3) (10.2) (9.5) (12.12) (8.3) (7.4) (10.13) (13.7) (8.7) (8.7) (8.7) (8.3) .6) (8.4) (7.2) No.5) (7.11) (8.5) (7.7) (8.0) (13.1) (10.3) (13.1) (10.1) (9.5) (8.8) (8.2) (7.1) (10.12) (8.5) (8.2) (8.1) (7.4) (9.10) (8.6) (8.3) No.14) (13.2) (8.2) (10.1) (15.3) (8.8) (8.10) (9.2) (10.6) (8.10) (8.3) (8.0) (13.1) (7.13) (8.2) (13.1) (6.2) (9.2) (7.7) (8.5) (10.9) No.4) (7.9) (8.2) (7.4) (10.2) (14.7) (13.7) (8.3) (7.6) (13.5) (8.6) (7.3) (7.1) (7.4) (7.2) (7.4) (8.6) (7.12) (8.14) (9.6) (8.2) (8.11) (8.7) (8.4) (13.28 (7.4) (13.3) (7.1) (8.12) (8.2) (8.10) (8.12) (9.3) (8.2) (13.13) (9.1) (8.3) (12.5) (7.12) (9.98 LAPORAN KEMAJUAN TAPAK PROJEK PEMBINAAN PSAS No.6) (7.2) (9.6) (7.10) (8.

3) (13.5) (9.1) (9.2) (10.13) (9.1) (15.6) (9.6) (13.4) (9.1) (15.1) (14.15) (13.13) (13.2) (13.6) (9.8) (9.14) (13.3) (10.2) (13.10) (9.14) (10.8) (9.2) (10.5) (13.2) (15.9) (13.12) (9.5) (13.6) (13.6) (10.1) (10.16) (14.15) (13.6) (9.5) (13.3) (15.6) (13.16) (14.1) (15.14) (13.1) (14.5) (13.8) (13.3) (13.4) (10.0) (13.2) (15.8) (13.13) (13.12) (13.12) (13.12) (13.1) (10.16) (14.1) (15.7) (9.14) (13.2) (15.12) (13.4) (10.4) (10.9) (13.4) (10.3) (13.5) (9.2) (15.6) (13.99 (14.11) (9.4) (15.15) (13.13) (13.2) (15.1) (12.12) (13.2) (15.1) (14.0) (13.13) (10.1) (10.3) (9.5) (11.11) (10.2) (13.14) .5) (9.16) (14.2) (13.8) (9.5) (13.10) (13.6) (13.7) (9.13) (13.10) (9.5) (11.5) (15.2) (10.2) (15.3) (10.2) (15.4) (9.6) (9.15) (13.4) (9.3) (10.8) (13.11) (9.1) (12.1) (14.7) (9.13) (13.3) (10.14) (13.

(15.12).2) (15.100 (15.11). (14.1) (15.0) 4 kali lewat = 36.14).7).6).15) (14. (13. (15.6).6). (8.6).4).4). (9.4) (15.6) Kekerapan kelewatan kemajuan kerja: 1) (13.16). (13. (8.55% 5) (8.4).3).3). (10. (9.2). (8.6) (13. (13. (13. (9. (13.3). (9.8) 3 kali lewat = 27. (15.2).7). (13.2) (15. (13. (14.4). (9. (10.12).7).3) (15.1). (8. (8. (15.5).6) 6 kali lewat = 54.14).1).45% 6) (7.2) (15. (13.14). (13.3) (15.7).1).1) (15. (6.4). (9.36% 7) (6.9). (15.2) (15. (13.1).18% 9) (5.8).1).1).1). (13. (8.10).64% 4) (8.9).73% 3) (7. (10. (6. (8. (8.8).13). (8.4) 7 kali lewat = 63.5).11).2).6) (14. (9. (9. (8.2).0). (15.27% 8) (9. (8.10) 1 kali lewat = 9. (13. (9. (12.5).3). (7. (9.13).3). (11.2).5).4).3) 5 kali lewat = 45. (9. (13. (7.1) (14.13).12).2) 9 kali lewat = 81. (9.5).09% . (10.15).1).82% 2) (7.2) 8 kali lewat = 72. (7.4) (15.10). (7. (8.2).5). (13.1) 2 kali lewat = 18.4) (15. (10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful