You are on page 1of 2

Beküldési/leadási határidı: 2008. szeptember 10.

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

(V. kerületi lakos – állami támogatásra nem jogosult – NEM az Önkormányzat fenntartásában mőködı intézményekben tanuló diákok részére.)

Az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság által adható tankönyv- és taneszköz vásárlási támogatásra. 2008. / 2009. tanév

A tanuló adatai:

Oktatási azonosító szám:

Neve:…………………………………………………………………………………………

Születési hely, idı:……………………………………………………… ……………………………… Személyigazolvány száma (14 év felett): …………………………… Lakcíme:…………………………………………………………………… ……………………………

Telefonszám: …………………………………………………………… ……………………………… Anyja születési (leánykori) neve:…………………………………………… ……………………………

A támogatást kérelmezı adóazonosító jele/száma: …………………………

*A törvényes képviselı adatai (Amennyiben a kitöltés indokolt)

Kiskorú törvényes képviselıje:………………………………………………………………………….

A törvényes képviselı szemigazolványának száma: ………………………….………………….

Címe:……………………………………………….……………………………… ………….………… Az igényelt (egyszeri) támogatás összege: 6000 Ft.

Dátum: Budapest,

………………

2008.

.………….

A támogatást kérelmezı tanuló aláírása /Kiskorú törvényes képviselıje aláírása/

( A megfelelı aláhúzandó)

*** A beküldési határidı 2008. szeptember 10. elmulasztása jogvesztı.

IGAZOLÁS

Az iskola:

Neve, címe: ………………………………………………………………………………………………. OM azonosítója A tanuló Oktatási azonosító szám: Igazolom, hogy a támogatást igénylı:

………………………………………………….

1. A 2008/2009-es tanévben iskolánkkal tanulói jogviszonyt létesített, és

2. Térítésmentes állami tankönyvtámogatásban nem részesül a 2001.évi XXXVII.törvény.8.§

(4)bekezdés.

P.H.

………………………………

igazgató

Fontos:

Az államháztartásról 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. § (2) rendelkezései értelmében a támogató köteles ellenırizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a támogatott a támogatást jogszabálysértı vagy nem rendeltetésszerő módon használta fel – külön jogszabályokban meghatározottak szerint - visszafizetési kötelezettség terheli. A támogatásból tankönyv és tanszer vásárolható. A vásárlás tényét a támogatott nevére kiállított számlával kell igazolnia az aláírásra kerülı támogatási szerzıdésben foglaltak szerint. A kérelmeket le lehet adni:

1. Belváros-Lipotváros Önkormányzatának ügyfélszolgálati irodáján (1051 Budapest, Erzsébet tér 2-3.sz),

2. Önkormányzat II. K10-es szoba, Mák Edina bizottsági ügyintézı (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.sz), vagy

3. Postai úton az Önkormányzat címére (a határidıre való tekintettel itt is fontos a jogvesztı határidı betartása , a 2008.09.10.)

MAGÁNSZEMÉLYEK TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ ADATLAP

(A táblázatot nyomtatott nagybetőkkel kérjük, szíveskedjen kitölteni)

  Adatok Megjegyzés
 

Adatok

Megjegyzés

Támogató megnevezése:

Oktatási és Testvérvárosi Bizottság

 

Kedvezményezett neve:

   

Születési hely, év, hónap, nap:

.

 

Kedvezményezett anyja neve:

   

Törvényes képviselı:

   
 

TAJ:

   

Adóazonosító jele:

   

Kedvezményezett lakcíme:

   

Támogatás összege:

 

6000.-Ft. (hatezer forint)

 

Támogatott cél(ok):

 

Tankönyv- és taneszköz támogatására

 

A

támogatási összeget pénztárban kívánja

1.

Folyószámlára kérem utalni*

 

felvenni vagy folyószámlára utaljuk?

2.

A pénztárban kívánom felvenni*

(* A megfelelıt szíveskedjen aláhúzni)

A számlavezetı pénzintézet neve és címe:

   

A kedvezményezett számlaszáma:

   

Támogatási szerzıdést a Jegyzıi Titkárságon írja alá vagy kipostázzuk.?

 

**A telefonos

elérhetıség,

 

1.Jegyzıi Titkárság

telefonszám:

(Amennyiben a Titkárságon személyesen kívánja aláírni, kérjük az aláíró telefonos elérhetıségét feltüntetni!)**

2.Posta

(* A megfelelıt szíveskedjen aláhúzni)

Budapest, 2008. ……………….

(A kitöltı olvasható aláírása)

Fontos:

Az államháztartásról 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. § (2) rendelkezései értelmében a támogató köteles ellenırizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a támogatott a támogatást jogszabálysértı vagy nem rendeltetésszerő módon használta fel – külön jogszabályokban meghatározottak szerint - visszafizetési kötelezettség terheli. A támogatásból tankönyv és tanszer vásárolható. A vásárlás tényét a támogatott nevére kiállított számlával kell igazolnia az aláírásra kerülı támogatási szerzıdésben foglaltak szerint. A kérelmek le lehet adni:

1. Belváros-Lipotváros Önkormányzatának ügyfélszolgálati irodáján (1051 Budapest, Erzsébet tér 2-3.sz),

2. Önkormányzat II. K10-es szoba, Mák Edina bizottsági ügyintézı (1051 Budapest, Erzsébet tér 4.sz), vagy

3. Postai úton az Önkormányzat címére (a határidıre való tekintettel itt is fontos a jogvesztı határidı betartása , a 2008.09.10.)