You are on page 1of 164

Pruka pro uivatele projektu Bakali zpis daj do koln matriky

Autoi systmu Bakali: Antonn Bene, Antonn Blatn, Petr Blmel, Luk enovsk, Marcel Duek, Libor Jelnek, Milan Sourada

Zpracoval: Ji Gebek, Milan Sourada

VERZE 110315 vydno v beznu 2011


Pipomnky a nmty zaslejte na adresu: gerabek@seznam.cz + kopii na sourada@bakalari.cz

Obsah
Pruka...............................................................................................................................................1 Pokyny pro ovldn pruky...............................................................................................................6 Obecn pokyny pro veden Evidence = koln matriky........................................................................8 Tda (ppravn tda) a ronk .....................................................................................................8 Jednotky v organizaci...................................................................................................................13 Vzdlvac program......................................................................................................................13 Obor studia - zamen..................................................................................................................15 Poet let dochzky........................................................................................................................17 Bydlit.........................................................................................................................................18 Msto narozen..............................................................................................................................19 Zkonn zstupce.........................................................................................................................20 Evidence zdravotn pojiovny.....................................................................................................21 Konvence vyplovn data pchodu a odchodu k v programu Bakali.......................................23 Nstup...........................................................................................................................................23 Odchod..........................................................................................................................................23 Zmna tdy...................................................................................................................................23 Evidovn od, do............................................................................................................................23 Funkce pznaku zruen......................................................................................................................25 Historie zmn sledovanch daj.......................................................................................................26 Historie pohybu ka na kole............................................................................................................26 Zahjen studia a ukonen studia.................................................................................................27 Odchod k ze koly bhem studia (dochzky)..........................................................................28 Opakovn ronku........................................................................................................................28 Neabsolvovn ronku.................................................................................................................30 Nstup do vyho ronku............................................................................................................30 Peazen ka, pechod ka mezi stmi koly..........................................................................30 Slouen kol.................................................................................................................................35 Peruen studia, nstup i ukonen po peruen........................................................................37 k dn ukonil studium na na kole, bude opt na na kole pokraovat v nstavbovm studiu.............................................................................................................................................37 Vcensobn pohyb ka..............................................................................................................38 Speciln formy vzdlvn.................................................................................................................41 Vzdlvn k podle 17 vzdlvn nadanch dt, k a student..................................41 Vzdlvn k podle 18 individuln vzdlvac pln........................................................41

strnka slo: 2

Vzdlvn k podle 38 plnn povinn koln dochzky v zahrani nebo v zahranin kole na zem esk republiky...................................................................................................42 Jin zpsob plnn povinn koln dochzky......................................................................................42 41 individuln vzdlvn.....................................................................................................42 42 vzdlvn k s hlubokm mentlnm postienm.........................................................42 50 odst. 3) .................................................................................................................................42 Vyazen ka z pedvanch dat.................................................................................................43 Evidence bvalch k - absolvent.................................................................................................44 Elektronick pedvn dat..................................................................................................................45 RDAT...............................................................................................................................................45 IZO...................................................................................................................................................46 CAST................................................................................................................................................47 RODC...............................................................................................................................................48 POHLAVI.........................................................................................................................................49 DAT_NAROZ..................................................................................................................................50 KSTPR..............................................................................................................................................51 STPR.................................................................................................................................................52 OBECB.............................................................................................................................................53 OKRESB..........................................................................................................................................54 ODHL...............................................................................................................................................55 IZOS.................................................................................................................................................57 IZOZ.................................................................................................................................................59 OBORS.............................................................................................................................................62 RMAT...............................................................................................................................................63 STUPEN...........................................................................................................................................64 ZAHDAT..........................................................................................................................................66 KOD_ZAH.......................................................................................................................................67 UKONDAT......................................................................................................................................68 KOD_UKON....................................................................................................................................69 75, 81......................................................................................................................................72 68...............................................................................................................................................75 LET_PSD.........................................................................................................................................76 ROCNIK...........................................................................................................................................78 PRIZN_ST........................................................................................................................................79 ZPUSOB...........................................................................................................................................82 ST_SKOLY......................................................................................................................................84

strnka slo: 3

PRERUS...........................................................................................................................................85 TRIDA..............................................................................................................................................92 TYP_TR...........................................................................................................................................93 SKUPINA.........................................................................................................................................94 OBOR...............................................................................................................................................95 OBOR2.............................................................................................................................................96 DRST................................................................................................................................................97 DELST..............................................................................................................................................98 FST...................................................................................................................................................99 JAZYK_O.......................................................................................................................................100 JAZ1,JAZ2,JAZ3,JAZ4..................................................................................................................101 P_JAZ1,P_JAZ2,P_JAZ3,P_JAZ4.................................................................................................102 VOLIT............................................................................................................................................103 NEPOV...........................................................................................................................................104 JAZYK_PR1,JAZYK_PR2............................................................................................................105 POCET_PR1,POCET_PR2............................................................................................................106 POCET_H1,POCET_H2................................................................................................................107 RVT................................................................................................................................................108 RVS................................................................................................................................................109 RVZ................................................................................................................................................110 INDI................................................................................................................................................111 NADANI........................................................................................................................................113 FIN..................................................................................................................................................115 KOD_ZK........................................................................................................................................116 KOD_OPAK ..................................................................................................................................117 KOD_OP_M...................................................................................................................................118 KOD_OP_A...................................................................................................................................120 JAZABS.........................................................................................................................................120 JAZM..............................................................................................................................................121 VZM...............................................................................................................................................122 VYSLCELK...................................................................................................................................123 VYSLCEL_M.................................................................................................................................125 VYSLCEL_A.................................................................................................................................125 ZKDAT...........................................................................................................................................126 ZKDAT_M.....................................................................................................................................128 ZKDAT_A......................................................................................................................................129 strnka slo: 4

KOD_ZMEN..................................................................................................................................129 ZMENDAT.....................................................................................................................................130 KOD_VETY...................................................................................................................................130 PLAT_ZAC....................................................................................................................................131 PLAT_KON...................................................................................................................................131 SERIE_V , CTISK_V.....................................................................................................................132 SERIE_L , CTISK_L......................................................................................................................133 SERIE_A , CTISK_A.....................................................................................................................133 SERIE_D , CTISK_D.....................................................................................................................134 KOD_ZAKA..................................................................................................................................135 POSTIZ1.........................................................................................................................................136 POSTIZ2.........................................................................................................................................138 VICE_VAD....................................................................................................................................140 Vlastn pedvn dat ze koln matriky............................................................................................141 Generovn souboru pro pedn................................................................................................141 Pihlen na server UIV.............................................................................................................143 Statistick vkazy generovan na UIV a z programu Bakali, vyuit statistik pro hledn chyb ....................................................................................................................................................144 selnk zem....................................................................................................................................150 selnk zem zkrcen - Evropsk zem a Vietnam.....................................................................151 selnk zem pln........................................................................................................................153 Zmny .............................................................................................................................................164

strnka slo: 5

Pokyny pro ovldn pruky


Ne zanete vyplovat data, pette si vodn strnku Generovn souboru pro pedn Tato pruka obsahuje hlavn sti: Obecn pokyny pro veden Evidence Konvence pro vyplovn data pchodu a odchodu v programu Bakali
Funkce

pznaku zruen pohybu ka na kole formy vzdlvn bvalch k - absolvent pedvn dat

Historie

Speciln Evidence

Elektronick selnk

zem

Pruka je koncipovna tak, aby bylo mon co nejrychleji se dostat k zobrazen vybran poloky. Po zobrazen nabdky Zloky v lev sti obrazovky pdf se zobraz nzvy jednotlivch st pruky a poloek. To jsou odkazy na pslun msta v pruce. Zsady uit psma a textu

Kad poloka m nzev, kter je stejn jako identifiktor poloky pro pedvn dat.

Uren pedvan poloky pro typ koly je zvraznno textem a barvou Popis poloky
Texty

uveden modrou barvou podtrenm psmem jsou hypertextov odkazy. ke konkrtn poloce je popsna vedle obrzku kurzvou, v textu tunm psmem pkaz je uveden tunou kurzvou oznaen erven jsou komente, tipy pro vyplnn a pklady. uren k zpisu jsou v obrzcch zvraznny ervenm obdlnkem jsou ve Vpisu z metodiky UIV na konci ..., zdroj textu pokrauje dle.

Cesta

Klvesov dky

Poloky

Pokud

strnka slo: 6

pro typ koly pro typ koly

S S

VO VO

KON

Prce s selnky a vbr hodnoty z selnku v programu Bakali, nap. kart ka

1.tlatkem vpravo od poloky (k dispozici pouze u nkterch poloek napklad 2. standardnm zpsobem Ctrl+M prav tlatko myi na editovatelnm polku poloky 3. anulovn hodnoty poloky vybran z selnku Del.

prava selnk v programu Bakali selnky pro poloky, kter jsou zahrnuty do elektronickho sbru, jsou uivatelsky nemodifikovateln (pevn). Jsou do programu pebrny z nadzench orgn (sttn obanstv, jeho kvalifiktor, zkladn zemn jednotka, kd zahjen a ukonen,...). Jin selnky (nap. pro poloku bydlit, kd zdravotn pojiovny, poznmky) jsou modifikovateln stiskem Ctrl+O i v nabdce Bakali Evidence Data Definice selnk. zpt na Evidence zdravotn pojiovny

strnka slo: 7

Obecn pokyny pro veden Evidence = koln matriky


V nsledujcch odstavcch vyzdvihneme nejdleitj aspekty pro veden evidence k, jejich dodrovn je podmnkou pro sprvn generovn dat z matrik (elektronick sbr), generovn statistickch vkaz pro IV, vkaz pro VZP, etiket, statistik atd.

Tda (ppravn tda) a ronk Standardn pojet v programu Bakali je: tda je skupina k uritho ronku. Tedy ne vdy se mus shodovat s pojmem tda (studijn skupina) ze kolskho zkona. Na malotdnch kolch (kde jsou spojovni ci vce ronk do jedn tdy), je nutno bakalsk tdy v selnku td spojit. Ve zkratce tdy pak uvdme pouze ronk nap.: 2., skuten nzev tdy (pro tisk vysvden) uvedeme v nzvu tdy - nap.: II. nebo II. (2., 3.). Pi vyplovn se dme metodickmi pokyny MMT k vyplovn vysvden. Na specilnch kolch, gymnzich a pi vjimkch, kdy jsou v jedn td zaazeni ci vce ronk, vyuijeme tzv. fixovn ronk u k. Zkratka tdy: Ve zkratce tdy zsadn nevyuvme msk slice. Zkratka tdy me mt dlku nejve tyi znaky (vetn ppadn teky). Tdy oznaujeme bn 1.A, 4.B nebo 1., 2. . Zkratku tdy lze na vysvden tisknout tak jak je (nap. 8.B) i zkonvertovanou na msk slice (nap. VIII.B), prava blanketu vysvden je v tomto ppad snadn (doubleclick na objektu s tdou a jeho zmna). Nzev tdy: V nzvu tdy lze uvst bli oznaen tdy (nap. na malotdn kole). Nzev tdy lze v ppad poteby tisknout na vysvden msto zkratky (prava blanketu jako v pedchozm odstavci). Tda ukon v ronku (v selnku td) - poloka STUD_DELKA: Udv ronk, po jeho absolvovn budou ci tdy vyazeni do absolvent. Zpravidla se shoduje se skutenou dlkou studia (kd studijn dlky v selnku td), odlin hodnota (o 0.5 vy) je u td se studijn dlkou 0.5, 1.5, 2.5 roku. U kad tdy je nutn vyplnit jednotku, IZO, st, vzdlvac program, druh studia. Definice ronku u k (ronk odlin od ronku tdy, do n byl k zaazen) V programu Bakali je standardn pojet tdy takov, e se jedn o skupinu k tho ronku. Na kolch se vak vyskytuj ppady, kdy tomu tak ve skutenosti nen. 1. Malotdn koly: v jedn td jsou spojeni ci vce ronk, jedn se o formln spojen kvli malmu potu k v roncch. 2. Gymnzia: v jedn td jsou zaazeni ci tyletho a osmiletho studia (a nen vyuita monost zmny oboru a tm i zmna dlky studia a ronku). 3. Speciln koly: v jedn td jsou zaazeni ci vcemn bez ohledu na ronk, nbr spe dle postien i dle dovednost. 4. Vjimky, kdy je do tdy zaazen k jinho ronku

strnka slo: 8

Pro tuto situaci se nabzej v programu Bakali dv een:

Spojovn td: v dialogu Tdy (selnk td) v modulu Bakali Spolen prosted se u td definuje spojen. Tedy skuten tda je spojena ze dvou i vce bakalskch" td. Toto een doporuujeme pro malotdn koly.

Spojovn td (pro malotdn koly) Zakrtneme polko pro spojen a v otevenm dialogovm okn vybereme tdy pro spojen. Nzev tdy vyuijeme pro tisk poloky tda na vysvden.

Spojen td Pokud budou tdy v dalm kolnm roce spojen jinak, proceduru spojen udlme znovu.

Fixovn ronku u k se definuje: 1. v dialogu Tdy (selnk td) v Bakali Spolen prosted pro cel aktuln koln rok (na zatku kadho kolnho roku je teba definovat znovu). 2. v Karta ka zloka Historie (pro kad pololet kolnho roku, kdy byl k kem koly).

Fixovn ronku u tdy Zmknutm tlatka Fixovat ronk u k oteveme dialogov okno pro zpis ronku.

strnka slo: 9

Fixovn ronku u ka Zmknutm tlatka Fixovat ronk vyvolme dialogov okno pro zpis ronku u ka v jednotlivch pololetch.

Poznmka pro koly, kter maj speciln tdy Paklie m kola nkolik specilnch td pro ky s rznm postienm, nen mon tyto tdy spojovat. Z hlediska vykazovn specilnch td, by tda mla bt specializovan podle pevldajcho postien a ostatn ci do n integrovni se svm postienm. Pklad: Speciln tda se stedn tkm mentlnm postienm,

k tto tdy ale m jin zamen (REH - pro tk mentln postien)

strnka slo: 10

Poznmka pro speciln koly Paklie jsou ve td zaazeni ci vcemn bez ohledu na ronk, zaazen je spe dle postien i dle dovednost, pak u tdy jako pojmu programu Bakali doporuujeme evidovat konstantn ronk prvn (pi pechodu na nov koln rok nezakrtneme u takovch td sloupec povit ronk). U kad tdy oteveme dialog ve sloupci postup a vybereme dle skutenosti pro pt koln rok jednu z monost pokrauje ve kolnm roce ...

bude vyazena do bvalch k-absolvent (vichni ci) pokrauje do bvalch k-absolvent budou vyazeni vybran ci pokrauje ci tto a dalch td budou nov perozdleni do td bude vyazena ci budou perozdleni do jinch td ky vyazujeme do absolvent individuln po kliknut pravm tlatkem myi na polku upesnn zaazen k. ky vybrme v nsledujc obrazovce.

Paklie ka v novm kolnm roce chceme zaadit do jin tdy, zmnu provedeme v polku nov zaazen.

Veker zmny zkontrolujeme v nsledujc obrazovce.

strnka slo: 11

Ppravn tda Paklie m kola ppravn tdy, je mon tyto tdy v systmu Bakali evidovat. V Bakali Parametry systmu zloka Zkladn nastavme Postupn ronk 0 9 (dle koly) a v Bakali Spolen prosted Datov soubory Tdy zavedeme novou tdu. Vyplnme - tda nastoupila v aktulnm kolnm roce (2008/09) do 0. ronku, dlka studia nap. 9 let a vyplnme jinou st koly (02) nebo njak fiktivn IZO (nap. 000 000 000) nebo jednotku jin kola (tu bychom museli zavst v Parametrech systmu Bakali). U ppravnch tdy bude vyplnn nult ronk. To ve musme udlat ped potvrzenm novho zznamu. Pro ky ppravnch td nen (pirozen) v selncch ady poloek adekvtn nabdka (zejmna zloka Matrika, souasn a pedchoz vzdlvn).U k vyplnme v Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika zloka Souasn vzdlvn poloku datum zahjen (datum, kdy k do ppravn tdy piel), naopak poloku kd zahjen nechme nevyplnnou. Na konci kolnho roku doporuujeme ky, kte nenastoup do 1. ronku Z, fyzicky zruit. Naopak u tch, kte do 1. ronku Z nastoup, musme vyplnit ve zmnn daje, zejmna aktualizujeme v zloce Souasn vzdlvn poloku datum zahjen (1. 9. roku, kdy se k stv kem 1. ronku), vyplnme kd zahjen a poet splnnch let (povinn koln dochzky - vetn aktulnho roku) jeden rok. Dle vyplnme daje v zloce Pedchoz vzdlvn. zpt na TRIDA zpt na ROCNIK

strnka slo: 12

Jednotky v organizaci (Z, koln druina,S, ...) V Bakali Parametry systmu zloka daje organizace jednotky pidat/zruit definujeme typy kol (jednotek), kter nae organizace zahrnuje. U kad tdy pak doplnme informaci, ke kter jednotce nle (Bakali Spolen prosted Datov soubory Tdy). Dle nastaven jednotky se pak program chov k km tto tdy (vzhled karty ka, evidovan daje, obsahy selnk). Typickm pkladem je pstup k zamekanm hodinm v odbornm vcviku pouze pro tdy s jednotkou SOU, uilit, praktick kola, sportovn gymnzium.

Vzdlvac program Vzdlvac program se zavd v Bakali Parametry systmu zloka daje koly, organizace nebo je mon jeho zaveden v Bakali Spolen prosted Datov soubory Tdy Karta Souasn stav. Karta Parametry systmu

Tent selnk lze vyvolat v Kart tdy

strnka slo: 13

Jsou ti monosti, jak nadefinovan vzdlvac program piadit km: 1.piazen cel td (Bakali Spolen prosted Datov soubory Tdy- Souasn stav i Historie) toto piazen vzdlvacho programu m nejni vhu 2.piazen k oboru vzdlvn (vzdlvac program vyplv z oboru vyplnnho v Bakali Evidence Karta ka - Obor) 3.piazen konkrtnmu kovi v Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika Specifick daje - zloka k x tda - toto piazen vzdlvacho programu m nejvy vhu Dle ve uveden priority (vhy) program Bakali uruje skuten vzdlvac program ka v uritm obdob (pololet, koln rok) Poznmka Kad vzdlvac program (Rmcov vzdlvac pln, koln vzdlvac pln) mus mt vyplnnou poloku Platnost od. U vzdlvacch program, jejich platnost skonila, vyplte Platnost do. Paklie vzdlvac program m pidlen KKOV (zejm pouze u VO), doporuujeme jej uvdt ve sloupci Kd (zkratka), a to vetn oddlova a lomtek (XX-XX-X/XX).

strnka slo: 14

Obor studia - zamen (rozen vuka pedmtu na Z) Obor studia-zamen je een vazbou na selnk ka vyplujeme tyznakovou poloku ZAMERENI. Na tuto je navzn (v relaci) zznam v selnku, kter se skld z tyznakov poloky a nkolika vceznakovch poloek. selnk editujeme v nabdce Bakali Evidence Data Definice selnk ZAMERENI Editace selnku nebo Bakali Parametry systmu zloka daje koly selnk obor studia. Kad obor studia mus mt piazen kd KKOV i na Z Kd oboru uvdme vetn oddlova, nebo se tento tiskne na vysvden. Ve vstupech pro IV jsou oddlovae odstranny. Pklad zznamu v selnku: Zkratka a) na Z DOB Mf VP b) na gymnziu Mf Jz VP c) na VO Eko Viz OBOR Poznmka pro VO U k s tzv. tekovanm oborem (za lomtkem teka(y)) se nepedv KKOV oboru , ale KKOV vzdlvacho programu (elektronick sbr dat z matrik, loha VO U41-01). Tuto situaci lze eit dvma zpsoby: 1.KKOV vzdlvacho programu zapeme do selnku obor do volnho sloupce, v Oznaen alternativnch nzv si nadefinujeme titulek pslunho sloupce. 16-01-N/.. Ekologie a ivotn prosted 16-01-N/001 79-41-K/402 79-41-K/408 79-41-K/81 Gymnzium - matematika Gymnzium - iv jazyky koln vzdlvac program 79-01-C/001 79-01-C/001 79-01-C/01 Zkladn kola (dobhajc soustava) rozen vuka matematiky a prodnch vd (dobhajc soustava) Zkladn kola (koln vzdlvac program) KKOV Nzev oboru KKOV vzdl. prog.

strnka slo: 15

2.V selnku obor studia piadme oboru vzdlvac program (ve sloupci vzdlvac program). V selnku vzdlvacch program vyplnme ve sloupci Kd (zkratka) KKOV vzdlvacho programu vetn oddlova a lomtka ( XX-XX-X/XX). ad 1) Zpis KKOV vzdlvacho programu v selnku obor do volnho sloupcea definovn titulku pslunho sloupce v Oznaen alternativnch nzv.

Obrazovka pro oznaen alternativnch nzv

ad 2) Vyplnn sloupce Kd (zkratka) v selnku vzdlvacch program KKOV vzdlvacho programu vetn oddlova a lomtka ( XX-XX-X/XX).

viz OBORS

strnka slo: 16

Poet let dochzky Poet let dochzky v.(poloka ABSOLV_LET): udv poet absolvovanch let na pslunm typu koly (nikoli tedy poet let na na kole). Na Z tud udv poet splnnch let koln dochzky. Zpravidla se shoduje s postupnm ronkem, odlin hodnota je zejmna u k, kte opakovali ronk a u k mimodn nadanch, kte vynechali ronk. Vt vznam m hodnota poloky pouze pro ky, kte na kole pln i plnili povinnou koln dochzku. Poznmka U k S (zejmna vceletho gymnzia) udv souet hodnot Poet absolvovanch let vetn aktulnho roku a Poet splnnch let na Z (pi zakrtnut k ve kole pln/plnil povinnou dochzku) minus 1 poet let splnn koln dochzky, tedy poet absolvovanch let + poet splnnch let na Z - 1 = poet let splnn koln dochzky Tento vzorec je teba brt v vahu zejmna pi vyplovn dat k vceletho gymnzia, aby byl v elektronickm pedvn dat ze koln matriky sprvn vykazovn poet let splnn koln dochzky. Pklad 1: k je pijat do vyho ronku - do sekundy vceletho gymnzia po ukonen 6. ronku na Z.V poloce poet splnnch let na Z uvedeme 6, v poloce poet absolvovanch let vetn aktulnho roku uvedeme 1 (pro koln rok, kdy je k v sekund). Podle uvedenho vzorce: 6 + 1 1 = 6 (let splnn koln dochzky). k pijat do 1. ronku osmiletho studia m tak ve 2. ronku 6 let splnn koln dochzky. Pklad 2: k je pijat do vyho ronku - do tercie vceletho gymnzia v pololet 8. ronku na Z. V poloce poet splnnch let na Z uvedeme 7 (osm ronk jet nem ukonen), v poloce poet absolvovanch let vetn aktulnho roku uvedeme 1 (pro koln rok, kdy je k v tercii). Podle uvedenho vzorce: 7 + 1 1 = 7 (let splnn koln dochzky). k pijat do 1. ronku osmiletho studia m tak ve 3. ronku 7 let splnn koln dochzky. Viz LET_PSD

strnka slo: 17

Bydlit Bydlit - adresa pro doruovn psemnost je uloena v poloce BYDLISTE. Li-li se trval bydlit a bydlit, pak je trval bydlit uloeno v poloce BYDLISTE_T (tlatko Trval v kart ka). 1. Jedn-li se o vt obec, bude bydlit vyplnno nap.: Pardubice, Ndran 155 2. Jedn-li se o obec, kde nen pouvn systm ulic, bude bydlit vyplnno nap.: Rapach 123 (me bt i Rapach . p. 123 ) 3. Jedn-li se o obec, kde nesdl adresn pota, bude bydlit vyplnno nap.: Roprachtice 129 (me bt i Semily, Roprachtice 129 ) 4. 4.V obcch, kter jsou soust nkter mstsk sti nap.: 533 51 Pardubice, Rosice-Alova 45, nebo 533 51 Rosice, Alova 45, nebo 533 51 Pardubice 6, Alova 45, je mon pout kterkoliv uveden tvar. Doporuujeme vak pst adresu ve tvaru: 533 51 Pardubice, Alova 45, pipoutme i 533 51 Pardubice, Rosice-Alova 45, pouvn tvaru 533 51 Pardubice Rosice, Alova 45 nedoporuujeme. viz OBECB Poznmka Vzhledem k sestavm v programu Bakali by za rkou oddlujc obec od dalch daj mla bt vloena mezera.

strnka slo: 18

Msto narozen Uvede se nzev obce (podle rodnho listu ka, u dt cizinc podle cestovnho nebo jinho dokladu). Pokud se k narodil mimo zem esk republiky, uvede se do zvorky za nzev msta narozen zkrcen esk nzev pslun zem nebo tpsmenn kd nzvu pslun zem podle statistickho selnku zem nap.: Madrid (ESP) nebo Madrid (panlsko). Viz selnk zem ZEM

strnka slo: 19

Zkonn zstupce Kolonku pro pjmen a jmno vyplnme ve tvaru pjmen jmno, titul ped, titul za nap.: Novk Petr, Ing.,PhD. M-li k dva zkonn zstupce (oba rodie), ozname jako zkonnho zstupce toho rodie, kterho rodie uvedou jako adresta pro doruovn psemnost. U tohoto rodie pak mus bt vyplnno trval bydlit, telefonick spojen a samozejm adresa pro doruovn psemnost. Dle 21 kolskho zkona, odstavec (3) maj na informace o prbhu a vsledcch vzdlvn v ppad zletilch k a student prvo tak jejich rodie, poppad osoby, kter vi zletilm km a studentm pln vyivovac povinnost. Proto doporuujeme i u zletilch k vyplnit kolonky rodi. Pokud je jeden z rodi soudnm rozhodnutm zbaven rodiovskch prv, je mon u tohoto rodie zamknut ikony s psmenkem i oznait, e nem dostvat informace o dtti.

strnka slo: 20

V ppad sloitjch situac me takto vypadat zpis:

Evidence zdravotn pojiovny Zdravotn pojiovnu evidujeme u k v Bakali Evidence Karta ka vbrem z selnku. Pokud selnk neobsahuje vechny zdravotn pojiovny, upravme selnk ( Bakali Evidence Data Definice selnk KOD_ZP Editace selnku Nov zznam). viz prava selnk

Sestavu s vstupem dat k na disketu nalezneme v Bakali Evidence Sestavy Vstupy pro IV, VZP, daje z matrik. Program Bakali umouje generovat datov soubor Hromadn oznmen (s pihlkami a odhlkami k) pro VZP (nabdka Bakali EvidenceSestavy Vstupy pro IV, SSZ, VZP, daje z matrik). V dialogu sestav Parametry vstupu je teba nastavit smrovn do ASCII a volit kdovou strnku 852 (Latin2). Pi generovn sestavy jsme vyzvni pro zadn obdob, za kter vykazujeme zmny. Kte ci by mli bt do vstupu zahrnuti (dle metodiky VZP) vichni ci stedn koly (tedy nikoli ci nich ronk vceletho gymnzia), kte v zadanm obdob odeli ze koly (na jinou kolu, peruili studium, ukonili studium). U k, kte standardn ukonili studium, je datum zmny 31. 8. (nikoli datum, kdy k pestv bt kem koly).

strnka slo: 21

vichni ci stedn koly, kte v zadanm obdob nastoupili do koly (do 1. ronku stedn koly, po peruen studia, pechodem z jin stedn koly). Obsahuje-li zadan obdob datum 1. 9., budou zde rovn uvedeni vichni ci 3. ronku 6-letho a 5. ronku 8-letho gymnzia (s datem zmny 1.9.) s vjimkou k, kte opakuj ronk (ti byli vykzni v loskm roce).

Poznmka 1 Dosaen vk k (15 let) ve vykazovn nehraje dnou roli. Poznmka 2 VZP je v souladu se zkonem . 592/1992 o pojistnm na veejn zdravotn pojitn sprvcem dat vech k bez ohledu na zdravotn pojiovnu, tj. e koly odevzdvaj hlen o pojitnch cch pouze na VZP R, kter na vydn pedv daje ostatnm zdravotnm pojiovnm. Kte ci budou do vstupu zahrnuti: 1. Nedoporuujeme: Je-li ped vstupem do dialogu generovn dat pro VZP nastaven filtr na ky, lze do vstupu zaadit prv tyto vybran ky. V tomto ppad se pedpokld, e typ PIHLKA i ODHLKA a pslun DATUM budou zapsny v jednom z nsledujcch dialog run, programem toto nebude generovno. 2. Doporuujeme: Jinak program ky generuje na zklad vyplnn daj EVID_OD, EVID_DO, ODESEL (zloka Matrika, datum zahjen a ukonen, kd ukonen) a historie pohybu ka (zloka Historie Podrobn daje). ci s jinou sttn pslunost ne esk republika jsou do vstupu zahrnuti prv tehdy, kdy je vyplnn kd zdravotn pojiovny. Nepracuje-li program zcela sprvn, lze postupovat takto: 1. konzultovat problm s autory 2. v dialogu prava zznam pro vstup ka z vstupu vyadit (tlatko zcela vlevo v mce), ppadn zaadit (tlatko vloit zznam).

Do vstupu budou zahrnuti ci, kte spluj jednu z podmnek: 1. k nastoupil na kolu v zadanm asovm intervalu (identifikace dle poloky EVID_OD a daj v zloce historie - podrobn daje). 2. u gymnzi - ci, kte nastupuj do ronku, kter odpovd 1. ronku stedn koly. 3. k odeel ze koly v zadanm asovm intervalu (identifikace dle poloky EVID_DO a daj v zloce historie - podrobn daje).

strnka slo: 22

Konvence vyplovn data pchodu a odchodu k v programu Bakali

Nstup Vyplujeme datum prv toho dne, od kdy je k (prvn den) kem koly (zpravidla 1. 9.). Paklie k nastupuje po zpisu rozhodnutm editele koly do 1.tdy Z nebo po pijmacm zen rozhodnutm editele koly do 1. ronku stedn koly, nebo pestupuje z jin koly bhem przdnin, mus mt vyplnn datum zahjen 1. 9. Pouze v ppad, e 1. 9. byl jet kem jin koly, bude mt pozdj datum zahjen. Poznmka Dle 24 kolskho zkona koln rok zan 1. z a kon 31. srpna nsledujcho kalendnho roku.

Odchod Vyplujeme datum prv toho dne, kdy je k jet (posledn den) kem koly (zpravidla 31. 8., 30. 6., den spnho vykonn zvren zkouky,...). Pklad: Pi peruen studia na cel koln rok vyplnme jako datum peruen 31. 8. a nikoli 1. 9. . zpt na PRERUS

Zmna tdy Vyplujeme datum prv toho dne, od kdy je k (prvn den) kem nov tdy (zpravidla 1. 9.)

Evidovn od, do Poloka evidovn od obsahuje datum, od kdy je k kem nai koly. Poloka evidovn do obsahuje datum poslednho dne, kdy byl k kem na koly. Paklie k nastoup, pak odejde i peru studium, pak se opt vrt, obsahuje evidovn od prvn datum nstupu, poloka evidovn do bude przdn. Viz dle odstavec Evidence absolvent, Vcensobn pohyb ka - odchod ze koly, nstup do koly, ... . strnka slo: 23

Poloku evidovn od pi standardnm nstupu vyplujeme 1. 9. bez ohledu na to, kdy je prvn den kolnho vyuovn (dle 24 kolskho zkona koln rok zan 1. z a kon 31. srpna, dle 66 se uchaze se stv kem stedn koly prvnm dnem kolnho roku, poppad dnem uvedenm v rozhodnut o pijet). Poloku evidovn do vyplujeme dle kolskho zkona, uvdme datum poslednho dne, kdy je k kem koly. Nap. u k, kte spn vykonali zvrenou zkouku, je toto datum toton s datem konn zkouky. Poznmka U k VO se standardn nstup li (dle 97 kolskho zkona se uchaze stv studentem VO dnem zpisu ke vzdlvn). Paklie vak byl zpis dve ne 1. 9., vyplnme datum nstupu 1. 9., nebo jinak bychom se dostali do sporu s citovanm 24). zpt na Evidence bvalch k - absolvent

strnka slo: 24

Funkce pznaku zruen


Zruen k (k m pznak zruen). V Bakali Evidence Karta ka peadme ka do zruench zznam pomoc tlatka k tm zsk tzv. pznak zruen (hodnota poloky DELETED_RC). Stejnm tlatkem u ka pznak zruen meme odstranit. Zznamy - ky s pznakem zruen meme zpstupnit tlatkem v hlavnm panelu nstroj. Pznak zruen neuruje stav, zda k je i nen kem koly (ve smyslu generovn dat z matrik, generovn dat pro VZP). To je jednoznan dno daji v zloce matrika souasn vzdlvn (datum a kd zahjen a ukonen) a historie podrobn daje (zznamy o pohybu). ci s pznakem zruen nevystupuj v bnch operacch karta ka, zmny osobnch dat, tisky bnch sestav. (jsou skryti a to pouze tehdy, nen li stisknuto tlatko ).

Klasifikace, tisk vysvden, tisky katalogovch list,... Zde jsou zahrnuti ci na zklad vyplnn sloupce tda v zznamu pro pslun koln rok a pololet v Bakali Evidence Karta ka zloka Historie - stav na konci pololet. Pznak zruen u ka se uplatuje pouze pi zpracovn aktulnho pololet a to jen tehdy, kdy sloupec tda v zznamu v historii pro aktuln pololet zatm nen vyplnn. Ve td jsou tedy zahrnuti prv ci, kte: maj v zloce stav na konci pololet v dku a sloupci pro pslun obdob uvedenu tuto tdu nebo (pouze pro aktuln pololet)

nemaj v zloce stav na konci pololet v dku a sloupci pro pslun obdob uvedenu dnou tdu (nebyla dosud provedena tzv. uzvrka ped klasifikac v modulu Bakali Spolen prosted Sprvce Nov koln rok) a souasn nemaj pznak zruen.

Pznak zruen doporuujeme kovi dt zejmna v tchto ppadech: k pestoupil na jinou kolu

k byl vylouen, zemel, dostal dodaten odklad k peruil studium k pln povinnou koln dochzku jinm zpsobem (v zahrani, individuln vzdlvn,..).

Naopak - pznak zruen nedvme kovi pi bnm ukonen studia (spnm absolvovnm poslednho ronku). Takov k bude toti vzpt (pi pechodu na nov rok) peveden do tzv. bvalch k-absolvent. Na tuto krtkou dobu nepotebujeme ky absolventskch td skrt v bnch operacch.

strnka slo: 25

Historie zmn sledovanch daj


Obsah poloek v kart ka (=obsah jednotlivch sloupc tabulky ZACI) zachycuje aktuln stav. Zpravidla pro evidenci nen dleit, od kdy je dan daj platn, kdy nastala zmna. Paklie vak poadujeme, aby u vybranch poloek byla historie zmn sledovna, vybereme nejprve poloky v Bakali Parametry systmu zloka Evidence. Poznmky: 1. Historii lze sledovat pouze u znakovch poloek. 2. Jeliko je pro elektronick pedvn dat poadovna pesn evidence zmn oboru studia, je do seznamu sledovanch daj automaticky zaazena poloka ZAMERENI, kter uchovv zkratku oboru (zamen). 3. Sledovn historie zmn osobnch daj se uplatuje pi tzv. sluovn dat z vce pota.

Historie pohybu ka na kole


Pohyb ka (pchod, odchod, zmna tdy) je zaevidovn v Bakali Evidence zloka Matrika souasn vzdlvn a dle v zloce Historie podrobn daje. Tyto dva typy daj maj v programu rznou funkci. Program pitom neprovuje jejich logickou souvislost, to je ponechno na uivateli. Historie ka (z hlediska ptomnosti ve td na konci pololet) - daje v tabulce za kad pololet kolnho roku

V tabulce se zapisuj daje za kad pololet kolnho roku (tda a slo tdnho vkazu) . daj tda vyjaduje, ve kter td bude k zahrnut v pehledu prospchu za toto pololet (tedy stav k 31. 1. resp. 30.6.). Seznam td v uritm pololet je naten z tabulky historie td. Tento daj je smrodatn pro zpis klasifikace za pololet u tdy (vechny znmky, nikoli dle vazk)

tisk vysvden td vyhodnocen prospchu tdy statistiky prospchu td za pololet.

Pro konkrtn tdu jsou zaazeni prv ti ci, u nich je v zloce Historie uvedena tato tda pro pslun pololet (nebo se jedn o aktuln pololet a daj v zloce Historie za toto pololet nen dosud vyplnn a k nem pznak zruen)

strnka slo: 26

Speciln hodnoty: ---- nezaazen (k nebyl na konci obdob kem koly, nebude umonn zpis klasifikace za toto obdob)

-j- na jin kole, jin obor (k nebyl na konci obdob kem koly nebo studoval jin obor, bude umonn zpis klasifikace za toto obdob - nutno zapisovat v zloce historie tlatkem zpis klasifikace). Historie pohybu - podrobn daje

Odlinou funkci maj daje Historie pohybu ka. daje v historii pohybu ka umouj zskat pesn pehled o tom, kte ci byli k uritmu datu ve td, kte ci peruili studium, nov nastoupili do koly apod. Pechz-li k ze tdy do tdy normln po skonen kolnho roku (a ji kvli propadnut i z jinch dvod), vyplnme datum zmny 1. 9.. Odchz-li k na jinou kolu (normln po skonen kolnho roku), vyplnme datum zmny 31. 8. Zznam do historie pohybu bychom mli vloit u ka zejmna v ppadech:

pechz do jin tdy (opakovn ronku, neabsolvovn ronku u mimodn nadanho ka i jin dvod) odchz ze koly nastoupil do koly (vyjma standardnho nstupu prvnch ronk). peruil studium i nastoupil po peruen

V nsledujc sti jsou popsny rzn situace pro pohyb ka na kole:

Zahjen studia a ukonen studia Datum a kd zahjen v Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika je mono chpat jako zcela prvn zznam v historii pohybu-podrobn daje. Bn nstup do koly (pijet do 1. ronku od 1. z) zaevidujeme pouze v zloce Matrika. Naopak pro nestandardn nstup (bhem kolnho roku, pestup z jin koly, nstup do vyho ronku) vlome navc zznam do Podrobnch daj v zloce Historie. Datum a kd ukonen ze zloky Matrika je mono chpat jako zcela posledn zznam v Historii pohybu-Podrobn daje. Bn odchod ze koly (ukonen studia-dochzky) zaevidujeme pouze v zloce Matrika. Pro nestandardn odchod (bhem kolnho roku, pestup na jinou kolu, vylouen ze studia, mrt) vlome navc zznam do Podrobnch daj v zloce Historie. Monosti zahjen a ukonen studia na stedn kole a odpovdajc zpisy viz KOD_ZAH , KOD_UKON viz IZOZ

strnka slo: 27

Odchod k ze koly bhem studia (dochzky) ky, kte odejdou ze koly bhem studia - koln dochzky (vylouen ze studia, odchod na jinou kolu, pechod ka Z na vcelet gymnzium atd.) nevyazujeme fyzicky ze souboru ( Bakali Evidence Sprvce Fyzick ruen) ani nepeazujeme do absolvent. Pouze je ozname jako zruen (v kart ka tlatko ). ci pak postupuj na pozad s pvodn tdou a do poslednho ronku, po jeho ukonen jsou vyazeni do absolvent. V Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika vyplnme datum a kd ukonen (poloky EVID_DO a ODESEL), ppadn v podzloce Nsledn vzdlvn vyplnme IZO koly, na kterou k peel. Dle provme (ppadn opravme) daje v Bakali Evidence Karta ka zloka Historie Stav na konci pololet. V zloce Historie Podrobn daje vlome zznam o odchodu ka (k tomu jsme vyzvni pi zruen ka automaticky).

Opakovn ronku Zaevidovn opakovn ronku ka pedstavuje zmnu tdy (zpravidla k 1. 9.) a vloen zznamu do podrobnch daj v historii pohybu ka. Tento kon lze provdt dvma zpsoby: 1. V procedue pechodu na nov koln rok Bakali Spolen prosted Sprvce Nov koln rok uzvrka pololet Nov koln rok poven ronku. V prbhu tto procedury se nm nabdne tabulka s problematickmi ky (z hlediska postupu do vyho

ronku, zaazen do nov tdy). Jsou zde uvedeni nap. ci, kte splnili povinnou koln dochzku v nim ronku, ci, kte neprospli na konci 2. pololet. Zmnu tdy ka, kter bude opakovat ronk, provedeme vbrem z selnku, td ve sloupci zaadit do tdy. Kliknutm pravm tlatkem myi na polko ve sloupci zznam v historii pohybu ka vyvolme dialogov okno, ve kterm vyplnme potebn daje. Tak bude vloen zznam o opakovn ronku do Bakali Evidence Karta ka zloka Historie Podrobn daje. strnka slo: 28

2. V kart ka v Bakali Evidence Karta ka (ped nebo po pechodu na nov koln rok) pepeme poloku tda na novou hodnotu (nap. z 3.A na 2.B). Nsledn v dialogovm okn vloen zznamu do historie pohybu ka upesnme daje o opakovn (zejmna pozorn zkontrolujeme pvodn tdu pro rok 20XX/YY a novou tdu pro rok 20XX+1/YY+1).

Poznmka U k poslednho ronku, kte byli vyazeni do absolvent a potebujeme je vrtit do aktulnho stavu (budou opakovat ronk), pouijeme utilitu v Bakali Evidence nabdka Nstroj Nadstavbov-vlastn programy Penos k bval ci-absolventi x aktuln stav. Dle provme (ppadn opravme) daje v Bakali Evidence Karta ka zloka Historie Stav na konci pololet. V zloce Podrobn daje vlome zznam o zmn tdy opakovn (jako datum zmny uvedeme zpravidla 1. 9.) - k vloen zznamu jsme vyzvni pi zmn tdy automaticky.

k opakoval ronk v dob, kdy byl na jin kole


V Bakali Evidence Karta ka zloka Historie Podrobn daje vlome zznam o pohybu ka - zmna tdy (opakovn ronku). daj ze tdy a do tdy vyplnme -j- (na jin kole), datum pravdpodobn 1. z. V tzv. pznaku pro koln rok nastavme ronk, kter k opakoval.

strnka slo: 29

Neabsolvovn ronku

Pevod ka do vyho ronku bez absolvovn pedchozho


eme analogicky jako opakovn.

Nstup do vyho ronku k nastoupil na kolu (do prvnho ronku jinak ne standardn - nap. peel z jin koly) ka zapeme v kart ka a aktualizujeme da je v Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika. Dle aktualizujeme daje v Bakali Evidence Karta ka zloka Historie (u tch pololet, kdy k nebyl na kole vyplnme nezaazen nebo nechme nevyplnny). V zloce Podrobn daje vlome zznam o nstupu ka (zde meme ppadn nastavit tzv. pznak pro koln rok - opakovn, pevod do vyho ronku).

Peazen ka, pechod ka mezi stmi koly

k pechz do jin tdy Z bez zmny oboru


V Bakali Evidence Karta ka pepeme poloku tda na novou hodnotu (nap. z 3.A do 3.B). V dialogovm okn Zznam v historii ka zakrtneme Upesnn, vyplnme datum zmny (jako datum zmny uvedeme zpravidla 1. z), dvod zmny a vlome do historie (zloka Podrobn daje) . Dle provme (ppadn opravme) daje v Bakali Evidence Karta ka zloka Historie Stav na konci pololet .

k pechz do jin tdy Z se zmnou oboru (Zkladn kola VP)


V Bakali Evidence Karta ka pepeme poloku tda na novou hodnotu (nap. z 5.B do 6.A od 1. 9. - slouen td 5.A a 5.B do 6.A). V dialogovm okn Zznam v historii ka zakrtneme Upesnn, vyplnme datum zmny (jako datum zmny uvedeme zpravidla 1. z), dvod zmny a vlome do historie.
V Bakali Evidence Karta ka vybereme Obor (VP) a v nsledujcm dialogu

Zznam v historii ka vyplnme stejn datum, zkontrolujeme starou a novou hodnotu oboru a vlome zznam do historie (zloka Dal historicky sledovan zmny). Dle provme (ppadn opravme) daje v Bakali Evidence Karta ka zloka Historie Stav na konci pololet. Provedeme kontrolu vech provedench zmn v Bakali Evidence Karta ka zloka Historie Podrobn daje a Dal historicky sledovan zmny.

strnka slo: 30

k pechz z tyletho gymnzia do vceletho gymnzia (ppadn naopak) se zmnou oboru


V Bakali Evidence Karta ka pepeme poloku tda na novou hodnotu (nap. z 2.A 4let studium do 6.E 8let studium). V dialogovm okn Zznam v historii ka zakrtneme Upesnn, vyplnme datum zmny (jako datum zmny uvedeme zpravidla 1. z resp. datum skuten zmny), dvod zmny a vlome do historie. V Bakali Evidence Karta ka pepeme Obor a v nsledujcm dialogu Zznam v historii ka vyplnme stejn datum, zkontrolujeme starou a novou hodnotu oboru a vlome zznam do historie (zloka Dal historicky sledovan zmny).

k pechz z tyletho gymnzia do vceletho gymnzia (ppadn naopak) bez zmny oboru
V Bakali Evidence Karta ka pepeme poloku tda na novou hodnotu (nap. z 2.A 4let studium do 6.E 8let studium). V dialogovm okn Zznam v historii ka zakrtneme Upesnn, vyplnme datum zmny (jako datum zmny uvedeme zpravidla 1. z resp. datum skuten zmny), dvod zmny a vlome do historie. V Bakali Evidence Karta ka Matrika Specifick daje k x tda vlome zznam Dlka vzdlvacho programu ( hodnota = 40 pro ka 4letho studia ve td s 8letm vzdlvacm programem, hodnota = 80 pro ka 8letho studia ve td se 4letm vzdlvacm programem), vyplnme datum Platnost od.

V Bakali Evidence Karta ka Historie Stav na konci pololet fixovat ronk vyplnme ronk, ve kterm k studuje (je odlin od ronku tdy). Paklie takovch k je vce, meme fixaci ronku zadat ve Spolen prosted Datov soubory Tdy Souasn stav fixovat ronk u k. Zde vybereme ky, kte maj ve zvolenm kolnm roce ronk odlin od ronku tdy. Pklad 1 k 2.A (2. ronk 4letho studia) pestoupil od 1. 9. 2010 do 6.E (6. ronk 8letho studia) bez zmny oboru. Vyplnn poloek: dlka vzdlvacho programu = 40, fixovan ronk = 2. Pklad 2 k 6.E (6. ronk 8letho studia) pestoupil od 1. 9. 2010 do 2.A (2. ronk 4letho studia) bez zmny oboru. Vyplnn poloek: dlka vzdlvacho programu = 80, fixovan ronk = 6. Poznmka 1 Fixovn roniku lze provst jen v ppad, je-li aktuln koln rok stejn jako koln rok pro tvorbu vazk. Na zatku kadho kolnho roku musme fixaci ronku udlat run.

strnka slo: 31

Poznmka 2 Nejvy hodnota dlky vzdlvacho programu, kterou lze nastavit, je dna nejvt dlkou studia na kole (Parametry systmu daje koly Dal daje jednotky). viz Tda a ronk Poznmka 3 Paklie k pechz v rmci koly do 1. ronku tyletho gymnzia (po absolvovn 4 let 8letho gymnzia) i estiletho gymnzia (po absolvovn 2 let 6letho gymnzia), pak v Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika Pedchoz vzdlvn: a) pro poloku Pedchoz psobit vybereme kd 21B Stedn kola vcelet gymnzium ni stupe b) pro poloku nejvy dosaen vzdln vybereme zkladn vzdln. V a) i b) postupujeme v nsledujcm dialogu Zznam v historii ka shodn jako u zmny oboru. Dle provme (ppadn opravme) daje v Bakali Evidence Karta ka zloka Historie Stav na konci pololet a provedeme kontrolu vech provedench zmn v Bakali Evidence Karta ka zloka Historie Podrobn daje a Dal historicky sledovan zmny.

k pechz do jin tdy rozloen ronku


V Bakali Evidence Karta ka pepeme poloku tda na novou hodnotu (nap. z 5.B do 5.A od 1. 9. ). V dialogovm okn Zznam v historii ka zakrtneme Upesnn, vyplnme datum zmny (jako datum zmny uvedeme zpravidla 1. z), vybereme kd zmna tdy (ni ronk-zdravotn postien) nebo zmna tdy (zmna ronku-jin dvod), ve stejnm 5. ronku (zaazen do niho ronku bez opakovn), vyplnme dvod zmny a vlome do historie. Zkontrolujeme, ppadn opravme Obor.

k pechz ze tdy, kter je v sti 01, do tdy v sti 02 v rmci jednoho IZO te koly.
Pklad 1 sti koly 01 i 02 jsou evidovny spolen v jedn instalaci programu Bakali e se jako bn zmna tdy. Pklad 2 sti koly 01 i 02 jsou evidovny ve dvou aplikacch programu Bakali (zpravidla v rznch budovch i dokonce mstech).
V sti koly 01 ka pevedeme do zruench zznam, do podrobnch daj v historii v tomto okamiku zznam nevkldme. V zloce Matrika Souasn vzdlvn jako kd ukonen uvedeme "k bude od nsledujcho data evidovn v jin aplikaci". V sti koly 02 zavedeme tohoto ka, zadme datum a kd zahjen shodn jako v sti 01 (mono eit pes export a import dat), do podrobnch daj v historii v tomto okamiku zznam nevkldme. Ve specifickch dajch v zloce Matrika vlome zznam "data ka nepedvat v elektronickm sbru... od - do". V obou instalacch v zloce Historie, Podrobn daje doporuujeme vloit zznam o zmn tdy nap. 4A -j-, -j-4.B.

Zznam v aplikaci st koly 01 strnka slo: 32

zruen ka

zloka Matrika Souasn vzdlvn

Zznam v aplikaci st koly 02 zloka Matrika souasn vzdlvn (zaveden novho ka)

strnka slo: 33

zloka Matrika specifick daje zkladn daje (platnost od vyplnme datem nstupu na kolu st 01)

strnka slo: 34

Slouen kol

Problematiku slouen kol doporuujeme vdy konzultovat s autory programu.


Ke dni dd.mm.20YY dochz ke slouen kol A a B (ob koly k tomuto datu zanikaj), vznik nov kola C (s novm IZO).
V Bakali Spolen prosted Datov soubory Tdy Souasn stav aktualizujeme IZO a st koly. V Bakali Spolen prosted Datov soubory Tdy historie v dialogu historie td

vybereme konkrtn tdu, v okn Roziujc informace klikneme na tlatko za kolonkou IZO.

V nsledujcm dialogovm okn zakrtneme ve kolnm roce 20XX/YY dolo u tdy ke zmn IZO i sti, dle vyplnme novou hodnotu IZO, datum platnosti novho IZO a dvod zmny je znik pvodn koly, slouen kol.

strnka slo: 35

Pokud mnme i st koly, vybereme z selnku novou st.

V okn Roziujc informace se IZO i st automaticky pepe a zmna IZO nebo sti je oznaena ervenm tlatkem za polokou IZO.

Tyto zmny musme udlat u vech td. Po proveden zmn IZO nebo sti u vech td ukonme dialog Historie td tlatkem OK a proveden zmny potvrdme tlatkem ANO.

strnka slo: 36

Peruen studia, nstup i ukonen po peruen Peruen studia. eme analogicky jako vyazen ka do zruench (pouze s tm rozdlem, e v zloce Historie podrobn daje zapeme zznam o peruen studia a nikoli o odchodu ze koly). Datum a kd ukonen v zloce Matrika v kart nevyplujeme. U zznamu o peruen uvdme datum poslednho dne, kdy je k kem koly. Nvrat po peruen studia. V aktulnch datech nastavme reim prce vetn zruench zznam, v kart ka pslunho ka vyhledme, pomoc tlatka ka vrtme do aktulnho stavu. V zloce Historie Podrobn daje vlome zznam o nvratu po peruen studia. Meme nastavit tzv. pznak pro koln rok (opakovn, pevod do vyho ronku). Anulujeme poloky datum a kd ukonen v zloce Matrika jestlie byly (omylem) vyplnny. Je-li k ji vyazen do absolvent, aktivujeme data absolvent (Bakali Evidence Prosted Aktuln soubor k), nastavme reim prce vetn zruench zznam a v Bakali Evidence nabdka Nstroj Nadstavbov utility volme Penos k bval ci-absolventi x aktuln stav. Ukonen studia po peruen. Vyhledme ka (v aktulnm stavu i absolventech). V Bakali Evidence Karta ka zloka Historie Podrobn daje vlome zznam o ukonen studia (odchod ze koly-zanechn studia, ze tdy "---- k datu nebyl zaazen do tdy"). Dle Vyplnme datum a kd ukonen v zloce Matrika (zanechn vzdlvn). Pokud k po peruen studia opakuje ronk, pi nvratu ka do aktulnho stavu vyplnme pznak opakovn v Kart ka, zloka Historie,zloka Podrobn daje. Viz PRERUS zpt na Vcensobn pohyb ka

k dn ukonil studium na na kole, bude opt na na kole pokraovat v nstavbovm studiu

ka standardn vyadme do absolvent, do nstavbovho studia jej zapeme jako novho ka. k tedy bude v na historick evidenci dvakrt. TIP: Mon usnadnn prce se zpisem novch k: v pechodu na nov rok je mono zaadit prv vyazovan absolventy do novch prvnch td

v dob pijmacch zkouek nastavme v Evidenci filtr na ky, kte se hls na nstavbu (individuln vbr do filtru), v nabdce Data provedeme Export do DBF souboru. V modulu Pijmac zkouky pak v nabdce Sprvce udlme Import z DBF souboru.

strnka slo: 37

Vcensobn pohyb ka Vcensobn pohyb ka - odchod ze koly, nstup do koly, ... Obecn lze postupovat tak, e pi nstupu ka vlome do koln matriky nov zznam (jako kdyby k na kole nikdy nebyl). Do poznmky v kart ka lze uvst, e k byl ji nkdy kem koly. Dal monosti een (zvis na konkrtn situaci i subjektivnm nzoru veden koly): Jedn o ka, kter byl ji kem koly (a tedy spn i nespn ukonil studium) a byl znovu pijat do 1. ronku studia (jin i stejn obor, druh studia apod.), nebo se jedn o ka, kter byl kem koly ped vce lety. Pro ka vlome do koln matriky (evidence k) zcela nov zznam: 1. Nachz-li se k v aktulnch datech (pravdpodobn s pznakem zruen), meme vyut tlatko kopie zznamu v kart ka. 2. Je-li k ji vyazen do absolvent, aktivujeme data absolvent ( Bakali Evidence Prosted Aktuln soubor k), nastavme reim prce vetn zruench zznam a v Bakali Evidence nabdka Nstroj Nadstavbov utility volme Penos k bval ci-absolventi x aktuln stav (v dialogu penosu nezakrtvme tlatko po penosu odstranit (fyzicky) penesen zznamy ani tlatko penos vetn klasifikace, vchovnch opaten, opravnch zkouek, ... bude vytvoena kopie zznamu s osobnmi daty). 3. Vyuijeme export do modulu Pijmac zkouky (viz. odstavec pokraovn v nstavbovm studiu)

Jedn-li se o brzk nstup do koly po pedchozm odchodu, kdy vtina daj ve koln matrice zstv shodn, k pokrauje ve shodnm nebo vym ronku (vzhledem k ronku, v nm odeel). Kd zahjen je pestup z jin koly nebo pijet do vyho ronku. zpt na PRERUS zpt na Evidovn od, do

Vcensobn pohyb ka na kole bhem studia viz Peruen studia Pklad 1 k tdy 1.A pestoup od 1. 2. 2006 z Gymnzia amberk na Gymnzium Letohrad. Od 1. 9. 2006 pak pestoup zpt (do 2.A)

strnka slo: 38

Porovnej odlinosti v zznamech k 1. 2. a 1. 9. Stav k 1.2.2006 ve koln matrice Gy amberk Stav k 1.9.2006 ve koln matrice Gy amberk

strnka slo: 39

Pklad 2

k tdy 2.A zanech vzdlvn k 31. 1. 2006 na Gymnziu amberk. Od 1. 9. 2006 je pijat do vyho ronku na Gymnziu amberk (do 2.A).
Porovnej odlinosti v zznamech k 1. 2. a 1. 9. Stav k 1.2.2006 ve koln matrice Gy amberk Stav k 1.9.2006 ve koln matrice Gy amberk

Postup pi vyplovn daj vcensobnho pohybu ka: 1. 1.V aktulnch datech nastavme reim prce vetn zruench zznam, v kart ka pslunho ka vyhledme, pomoc tlatka ) ka vrtme do aktulnho stavu. 2. V Bakali Evidence Karta ka zloka Historie Podrobn daje vlome zznam o nstupu na kolu (pijet do vyho ronku nebo pestup z jin koly). Meme nastavit tzv. pznak pro koln rok (opakovn, pevod do vyho ronku). 3. Anulujeme poloky datum a kd ukonen v zloce Matrika. Naopak daje v polokch datum a kd zahjen ponechme nezmnny. Pro nov zznam ka (z hlediska pedvn dat ze kolnch matrik) bude datum a kd zahjen erpno z podrobnch daj v zloce historie. 4. Paklie m nov zznam ka (z hlediska pedvn dat ze kolnch matrik) jin hodnoty poloek PUV_PUSOB a PUV_IZO (pvodn psobit a IZO pedchzejc koly), zmnme tyto hodnoty, pro pvodn hodnoty budou vytvoeny zznamy v zloce dal historicky sledovan zmny. zpt na Evidovn od, do zpt na PRERUS strnka slo: 40

Speciln formy vzdlvn


Vzdlvn k podle 17 vzdlvn nadanch dt, k a student Vzdlvn mimodn nadanch k (aplikace vyhlky . 73/2005 Sb., o vzdlvn dt, k a student se specilnmi vzdlvacmi potebami a dt, k a student mimodn nadanch). Mimodn nadanho ka (dle posudku pedagogicko-psychologick poradny) zaevidujeme takto: v Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika Specifick daje, vlome zznam o mimodnm nadn. Vyplnme zpravidla pouze platnost od, platnost do zatm nevyplujeme.

Paklie k neabsolvuje ronk (na zklad 14 odstavce (1) vyhlky 73/2005 Sb.), je teba do Bakali Evidence Karta ka zloka Historie Podrobn daje vloit zznam o tto udlosti-zmn tdy. Pi operaci peazen ka z pvodn tdy do nov tdy (v kart ka vbrem nov tdy z selnku vpravo nahoe - zpravidla na konci srpna) je dialog pro vloen zznamu do podrobnch daj vyvoln automaticky. Poet absolvovanch let (=poet let splnn povinn koln dochzky) je ni ne ronk tdy. Hodnocen za neabsolvovan ronk zaevidujeme jako komisionln zkouky v reimu Opravn zkouky ( Bakali Evidence Karta ka zloka Vchovn opaten Opravn zkouky nebo rovnocenn nabdka Bakali Evidence Data Zpis znmek Kompletn zpis za pololet Opravn zkouky). Dle 14 odstavce (9) vyhlky 73/2005 Sb., nebude kovi za neabsolvovan ronk vydno vysvden. V nsledujcch vysvdench se na zadn stran uvede, kter ronky neabsolvoval. Tato vc je eena ve vech pipravench vysvdench programu Evidence k pomoc vrazu NA_VYSVED(neabsolvoval), kter je umstn na zadn stran. Neabsolvovan ronky jsou vyhodnoceny prv ze zznam v zloce podrobn daje historie karty ka. Paklie na stedn kolu je pijat k, kter neabsolvoval ronk na zkladn kole, pln na stedn kole povinnou koln dochzku. Po absolvovn 9. roku koln dochzky, mus kola opatit vysvden slem a dolokou o zskn zkladnho vzdln. Na tohoto ka se vztahuj dal omezen vyplvajc z plnn povinn koln dochzky (nelze ho vylouit a pod.).

Vzdlvn k podle 18 individuln vzdlvac pln Vzdlvn dt, k a student se specilnmi vzdlvacmi potebami upravuje Zkon 561/2004 Sb., ze dne 24. z 2004 o pedkolnm, zkladnm, stednm, vym odbornm a jinm vzdlvn (kolsk zkon) ve znn dalch zkon. zpt na NADANI zpt na ZPUSOB strnka slo: 41

Vzdlvn k podle 38 plnn povinn koln dochzky v zahrani nebo v zahranin kole na zem esk republiky ka zavedeme jako jin ky. Krom toho zaevidujeme uvedenou formu plnn koln dochzky v Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika specifick daje. Aby se ci takto evidovan nezobrazovali v bnch operacch (seznamy apod.), peadme je do zruench zznam. Potebujeme-li u tchto k pracovat s klasifikac, zpstupnme je tlatkem v hlavnm panelu nstroj. Jinak jsou tito ci pi zpisu znmek, tisku pehled prospchu a tisku vysvden td skryti. zpt na ZPUSOB

Jin zpsob plnn povinn koln dochzky


41 individuln vzdlvn Zaevidujeme v Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika specifick daje. Aby se ci takto evidovan nezobrazovali v bnch operacch (seznamy apod.), peadme je do zruench zznam. Potebujeme-li u tchto k pracovat s klasifikac, zpstupnme je tlatkem v hlavnm panelu nstroj. Jinak jsou tito ci pi zpisu znmek, tisku pehled prospchu a tisku vysvden td skryti. zpt na ZPUSOB 42 vzdlvn k s hlubokm mentlnm postienm Zaevidujeme v Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika specifick daje. Aby se ci takto evidovan nezobrazovali v bnch operacch (seznamy apod.), peadme je do zruench zznam. Potebujeme-li u tchto k pracovat s klasifikac, zpstupnme je tlatkem v hlavnm panelu nstroj. Jinak jsou tito ci pi zpisu znmek, tisku pehled prospchu a tisku vysvden td skryti. zpt na ZPUSOB 50 odst. 3) Pokud je kovi stanoven jin zpsob vzdlvn podle 50 odst 3) (k, kter se pro svj zdravotn stav neme astnit vyuovn dle ne 2 msce), zaevidujeme daje v Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika Specifick daje Zkladn daje. Takov k se pak nezobrazuje v klasifikaci, pehledech prospchu a pod. (nen-li stisknuto tlatko = "pi klasifikaci zpstupnit zznamy k s jinm zpsobem koln dochzky" v hornm panelu nstroj). zpt na ZPUSOB

strnka slo: 42

Vyazen ka z pedvanch dat Pokud je k k vzdlvn speciln formou vzdlvn podle 38, 41, 42 a 50 odst.c), jeho data se pi bn prci s daty k nezobrazuj, do pedvanch dat jsou vak tito ci zaazeni. Paklie nechceme data njakho ka pedvat (nap. k je umstn do Diagnostickho stavu), meme toto uinit v Kart ka Specifick daje Zkladn daje nov zznam - Data ka nepedvat v elektronickm sbru. Potebujeme-li u takovho ka pracovat s klasifikac, zpstupnme ho tlatkem v hlavnm panelu nstroj.

strnka slo: 43

Evidence bvalch k - absolvent


Vyazen bvalch k-absolvent je provedeno v Bakali Spolen prosted Sprvce Nov koln rok. Doporuujeme provst na konci srpna. Pitom nen nutn, aby vichni ci mli uzavenou klasifikaci za pedchoz koln rok, v poslednm ronku k nemus mt sloenou zvrenou/maturitn zkouku. Pi vyazen je u absolvent automaticky vyplnna poloka EVID_DO dle kolskho zkona (ppadn meme doeditovat). Dle je vyplnna poloka ODESEL . Absolventi jsou standardn archivovni pi pechodu na nov koln rok do adrese ABSOLV\ABSRRRR, kde RRRR je kalendn rok. Tedy za koln rok 2006/07 jsou absolventi archivovni v adresi ABSOLV\ABS2007\. V adresi ABSOLV doporuujeme zaloit podadrese ABS1997, ABS1996 atd. a do nich nakoprovat soubory absolvent z pedchozch archivac (ped verz v,w12). Chceme-li pracovat v Evidenci s absolventy, volme v nabdce Bakali Evidence Prosted Aktuln soubor k. Pracujeme-li s daty absolvent (nap. v adresi ABSOLV\ABS2000), nalezneme v Bakali Evidence Nstroj Nadstavbov- vlastn programy utilitu, kter umouje pesun vybranch k mezi daty aktulnho stavu a daty bvalch k (obma smry).

V Bakali Evidence Nstroj Nadstavbov- vlastn programy rovn nalezneme utilitu, kter generuje tzv. Archiv absolvent, kter obsahuje kumulovan data absolvent za vce let. zpt na Evidovn od, do

strnka slo: 44

Elektronick pedvn dat


RDAT
pro typ koly Z S VO KON

Rozhodn datum sbru (datum, ke ktermu se zjiovn provd) Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 Poloka v programu BAKALI

Zde je uvedeno datum, ke ktermu jsou pedvna Zapisuje se ped vlastnm generovnm (dialog daje poadovan data. Nap. stav k 30.9.2009, k 31.3.2009. budou vykzny za obdob DO DATA). Pedvaj se daje za ky a absolventy k uvedenmu datu

Cesta: Bakali Evidence Sestavy Vstupy pro ...pedvn z matrik Generovn XML pro elektronick pedvn z matrik OK.

strnka slo: 45

IZO
pro typ koly Z S VO KON

IZO vykazujc koly Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Resortn identifiktor koly se objevuje v nzvu souboru, v zhlav souboru a v kad vt za kadho ka v poloce IZO. Vude mus bt uvedeno IZO stejn, nen mon, aby st k v souboru mla uvedeno jin IZO nebo aby v nzvu souboru bylo uvedeno IZO prvnick osoby.

Poloka v programu BAKALI = IZO


Tzv. jednotka se vybr ped vlastnm generovnm (dialog vyberte jednotku pro zpracovn). IZO se zapisuje v selnku td - IZO (Spolen prosted, Datov soubory - Tdy, souasn stav a historie, poloka IZO v tabulce TRIDY).

Cesta: Bakali Spolen prosted Datov soubory Tdy souasn stav a historie tabulka TRIDY IZO. Kad tda mus mt vyplnn IZO.

Poznmka Je teba rozliovat resortn identifiktor prvnick osoby vykonvajc innost koly (tzv. RED_IZO) a resortn identifiktor koly (tj. IZO), kter se podle vyhlky . 223/2005 ve znn vyhlky . 489/2006 Sb. uvd na dokladech o vzdln. Resortn identifiktor prvnick osoby RED_IZO se pouv pouze pro identifikaci uivatele, kter se pihlauje na server IV (do statistickho informanho systmu i do pedvn dat koln matriky). Jinak se ve vech polokch pedvanch datovch soubor uvd IZO koly.

strnka slo: 46

CAST
pro typ koly Z S VO KON

slo sti koly Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 Je uvedena (podobn jako IZO) v nzvu souboru, v zhlav souboru a v kad vt za kadou vykazovanou osobu v poloce CAST a vude mus bt stejn. Jde o oznaen jednotlivch odlouench pracovi v rmci jedn koly (jednoho platnho IZO). slovn st plat pro druh koly, tzn. pokud m prvnick osoba nap. Z a S, bude mt zkladn kola st 01 a stedn kola bude mt rovn st 01. Poloka v programu BAKALI = CAST_TRIDY
st koly se zapisuje v selnku td (Spolen prosted, Datov soubory - Tdy, souasn stav a historie, poloka CAST_TRIDY v tabulce TRIDY).

Oznaen st koly je alespo zatm pln v kompetenci koly (nap. z dvodu pouvn rznho software) zpravidla 01, 02, Cesta: Bakali Spolen prosted Datov soubory Tdy souasn stav a historie tabulka TRIDY st ( z nabdky vybrat slo). Kad tda mus mt vyplnnou st.

strnka slo: 47

RODC
pro typ koly Z S VO KON

Rodn slo studenta Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 Poloka v programu BAKALI = RODNE_C

U osob narozench ped rokem 1954 zstv na Zapisuje se v kart ka zloka Osobn daje, posledn pozici mezera. Rodn slo (poloka RODNE_C v tabulce ZACI). U osob, kterm dosud nebylo naimi sttnmi ady pidleno rodn slo, se rodn slo vypote dle data narozen a pohlav, za lomtko se uvede X+trojmstn poadov slo pidlen jednoznan kolou. Kad k na kole s takto pidlenm rodnm slem m jin trojmstn poadov slo (sla se nesmj opakovat).

Pklad

mu narozen 15. 2. 1998 ena narozen 1. 3. 1998


Tip

980215/X001 985301/X002

u ka s datem narozen 15. 2. 1998 vyplnme 980215/X a program trojsl automaticky dopln. Poznmka Po pidlen (zmn) rodnho sla naimi sttnmi orgny se toto nov rodn slo zape v Kart ka. Zmna rodnho sla v Kart ka vyvol dialog pro vloen zznamu do Historie dal historicky sledovan zmny. Pi vykazovan dat pro VZP a SSZ je takto vyplnn rodn slo transformovno do tvaru, kter kad z organizac poaduje. Poznmka VZP pidluje cizincm (doasn) specifick rodn slo vhradn vak pro sv poteby. Toto rodn slo se zapisuje v zloce Matrika tlatko VZP (v zloce Osobn daje se uvede rodn slo pidlen kolou se znakem X). Zapisuje se v kart ka. Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Osobn daje.

zpt na POHLAVI zpt na DAT_NAROZ

strnka slo: 48

POHLAVI
pro typ koly Z S VO KON

Pohlav studenta Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Uvede se kd podle selnku RAPO.

Poloka v programu BAKALI = POHLAVI


Generuje se z rodnho sla (poloka POHLAVI v tabulce ZACI).

Generuje se z rodnho sla studenta. Pokud student nem pidlen rodn slo, kola mu ho pidl viz poloka RODC. Poloka se v kart ka nezobrazuje je pouze znzornna ve form obrzku vlevo nahoe(chlapec dvka).

strnka slo: 49

DAT_NAROZ
pro typ koly Z S VO KON

Datum narozen studenta Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 Poloka v programu BAKALI = DATUM_NAR
Generuje se z rodnho sla (poloka DATUM_NAR v tabulce ZACI).

Generuje se z rodnho sla studenta. Pokud student nem pidlen rodn slo, kola mu ho pidl viz RODC. Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Osobn daje poloka nen pstupn pro pmou zmnu. V kart ka nelze datum narozen pmo zmnit, jen zmnou rodnho sla. U k je v zvorce za datem narozen zobrazen vk.

strnka slo: 50

KSTPR
pro typ koly Z S VO KON

Kvalifiktor sttnho obanstv Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 Kvalifiktor sttnho obanstv (pslunosti), sttn obanstv se vybr z nabdky selnku a jeho vbr souvis s vyplnnm dalch poloek. Poloka v programu BAKALI = ST_PRISL_K
Zapisuje se v kart ka zloka Osobn daje, Sttn obanstv kvalifiktor (poloka ST_PRISL_K v tabulce ZACI).

Nevme-li si rady s vyplnnm poloky, konzultujeme vc na matrika@uiv.cz Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Osobn daje Kvalifiktor (z nabdky vybrat monost Osoba bez sttnho obanstv, oban R, Cizinec s trvalm pobytem v R, ...).

Poznmka M-li oban vce sttnch obanstv mezi nimi je i esk republika, je povaovn za obana esk republiky. Pokud mezi nimi esk republika nen, je teba dle doloench doklad vybrat z nabdky odpovdajc hodnotu kvalifiktoru sttnho obanstv.

strnka slo: 51

STPR
pro typ koly Z S VO KON

Sttn pslunost studenta Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Pokud m osoba dvoj nebo vcensobn sttn obanstv a jednm z nich je sttn obanstv R, povauje se pro ely koln matriky za sttnho obana R a k jinmu sttnmu obanstv se nepihl. ..........

Poloka v programu BAKALI = ST_PRISL


Zapisuje se v kart ka zloka Osobn daje, Sttn obanstv kvalifiktor (poloka ST_PRISL v tabulce ZACI).

Hodnota poloky mus bt v souladu s selnkem, kter lze vyvolat stiskem CTRL+M nebo pravm tlatkem myi. Paklie nepostauje dlka poloky pro urit obanstv (hodnota je uznuta), je nutno v nabdce Sprvce Zmna struktury prodlouit poloku ST_PRISL. Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Osobn daje Sttn obanstv (nezapisovat zkratkou nap. R , ale vybrat z nabdky kliknut pravm tlatkem myi na polku poloky).

Poznmka M-li oban vce sttnch obanstv mezi nimi je i esk republika, bude vyplnno esk republika. Pokud mezi nimi esk republika nen, zle na kovi resp. zkonnm zstupci, jak sttn obanstv si z uvedench zvol. Je-li jednm ze sttnch obanstv tto osoby sttn obanstv jinho sttu Evropsk unie, je vhodn uvst toto obanstv jinho sttu Evropsk unie. Pidlen rodnho sla dtti, kter se narodilo v esk republice, nezakld automatick pidlen sttnho obanstv esk republika. Dt nabv narozenm sttn obanstv esk republiky dle zkona . 40/1993 Sb., a) je-li alespo jeden rodi sttnm obanem esk republiky nebo b) jsou-li rodie osobami bez sttnho obanstv (dle jen bezdomovec), alespo jeden z nich m trval pobyt na zem esk republiky a dt se na jejm zem narod. Proto je teba, aby zkonn zstupce deklaroval a ppadn doloil osobn daje ka, poadovan pro zpis do koln matriky.

strnka slo: 52

OBECB
pro typ koly Z S VO KON

Kd obce trvalho pobytu studenta Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Kd obce trvalho pobytu ka/studenta se u k s trvalm pobytem v R vybraj z nabdky selnk RAUJ

Poloka v programu BAKALI = BYDL_ZUJ


Zapisuje se v kart ka zloka Osobn daje, Trval bydlit-ZUJ (poloka BYDL_ZUJ v tabulce ZACI).

U student s bydlitm mimo R se do poloky uvede kd 999999. Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Osobn daje ZUJ ( nepstupn pole se vypln z selnku po zadn selnho kdu obce). Pokud nen obec ZUJ, daj mus sdlit k nebo zkonn zstupce ( pod kterou obec ZUJ pat). selnk ZUJ lze vyvolat standardnm zpsobem (CTRL+M nebo pravm tlatkem myi). Dle pokynu z UIV lze u tzv. statutrnch mst uvst jako ZUJ dle vlastnho uven bu ZUJ sti nebo ZUJ statutrnho msta. Jedn se o tato msta: Plze (statutrn msto) st nad Labem (statutrn msto) Liberec (statutrn msto) Pardubice (statutrn msto) Havov (statutrn msto) Opava (statutrn msto) Praha (statutrn msto) nelze pout pro ky Z Brno (statutrn msto) nelze pout pro ky Z Ostrava (statutrn msto) nelze pout pro ky Z Poznmka Pokud obec nen zkladn zemn jednotkou, je mon pslunou zkladn zemn jednotku dohledat na internetov strnce S http://registry.czso.cz/irso/budhle.jsp Poznmka Pro elektronick sbr dat postauje ve koln matrice u ka evidovat ZUJ statutrnho msta. Paklie by zizovatel chtl njak statistiky dle ZUJ, me kola evidovat jednotliv sti statutrnch mst. Nevme-li si rady s vyplnnm poloky, konzultujeme vc na matrika@uiv.cz
zpt na Bydlit

strnka slo: 53

OKRESB
pro typ koly Z S VO KON

Kd okresu trvalho bydlit studenta Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Kd okresu trvalho pobytu ka/studenta se u k s trvalm pobytem v R vybraj z nabdky selnk RAOR ........

Poloka v programu BAKALI = BYDL_OKRES


Zapisuje se v kart ka zloka Osobn daje, Trval bydlit-okres (poloka BYDL_OKRES v tabulce ZACI).

Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Osobn daje okres. selnk okres lze vyvolat standardnm zpsobem (CTRL+M nebo pravm tlatkem myi).

U student s trvalm bydlitm mimo R zapeme trval bydlit po stisknut tlatka trval bydl v nabdnut obrazovce . Nzev sttu vybereme z selnku stt (prav tlatko myi). Tm se tak do poloky okres zape tyznakov kd ve tvaru 9xxx, kde xxx je kd sttu dle selnku RAST, do poloky ZUJ se zape hodnota 999999 - bydlit mimo zem R.

strnka slo: 54

ODHL
pro typ koly Z S VO KON

Pedchoz psobit nov pijatho studenta Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 Poloka v programu BAKALI = PUV_PUSOB

Obsah poloky zstv stejn po celou dobu Zapisuje se v kart ka zloka Matrika, Pedchoz vzdlvn ka/studenta v te kole s vjimkou vzdlvn, Pedchoz psobit (poloka pechodu do nstavbovho studia nebo do zkrcenho PUV_PUSOB v tabulce ZACI). studia pro zskn stednho vzdln s vunm listem i stednho vzdln s maturitn zkoukou. .....

Poznmka Zkladn kola praktick odpovd dvjmu oznaen Zvltn kola a Zkladn kola speciln je bval Pomocn kola. Pokud k navtvoval jin typ koly, nap. Z pro sluchov nebo jinak smyslov i tlesn postien, uvede se Zkladn kola - x. ronk. Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika zloka Pedchoz vzdln Pedchoz psobit.

Nevme-li si rady s vyplnnm poloky, konzultujeme vc na matrika@uiv.cz Od 1.9.2009 je v platnosti nov selnk, kter zavd pro ky, kte nastoupili po 31. 8. 2009, tyto zmny (km, kte nastoupili ped 1. 9. 2009 nechme pvodn kdy):

Z
Zkladn koly mohou uvst jako pedchoz psobit jinou zkladn kolu, Z speciln, ppadn ni stupe vceletch gymnzi, tanen konzervato, resp. zahranin kolu a zohledn pitom ronk, ze kterho k pichz. Typ zkladn kola a typ zkladn kola praktick (dve zvltn kola) se nerozliuje. U ka 1. ronku zkladn koly vybereme pro kolonku pedchoz psobit hodnotu jin. strnka slo: 55

Vcelet gymnzia a konzervato


U ka, kter pichz po 5. td nebo po 7. td na vcelet gymnzium nebo konzervato, vybereme poloku zkladn kola z 5(7) ronku. Kd nejvyho dosaenho vzdln = bez vzdln. U ka konzervatoe se vypln kola jen pokud k ve stejnm kalendnm roce navtvoval jinou kolu. V ostatnch ppadech se uvede kd 900 - Jin.

tylet gymnzia
U ka, kter pechz z niho stupn vceletho gymnzia na tylet gymnzium, vyplnme stedn kola vcelet gymnzium, ni stupe. Peazen ka

Stedn koly
V selnku byly zrueny kdy vztahujc se k zkladn kole praktick a kdy pro rozlien stednch kol podle typu. Pokud k nenastoupil na stedn kolu ve stejnm kalendnm roce kdy absolvoval zkladn kolu nebo kdy se vzdlval v jin stedn kole, uvede se kd 900 Jin. U ka stedn koly, kter nastoupil z libovoln stedn koly, vyplnme stedn kola.

Vy odborn koly
Poloka ODHL se kontroluje na poloku RMAT. Pi sbru dat k 30. 9. je pedchoz psobit stedn kola u studenta 1. ronku ppustn jen pro rok maturity shodn s rokem uvedenm v poloce RDAT, tzn. pichz-li student v tme roce, kdy sloil maturitn zkouku.

strnka slo: 56

IZOS
pro typ koly VO

IZO stedn koly, na kter student zskal stedn vzdln s maturitou Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181
U k/student, kte se ke vzdlvn ve stedn kole/VO pihlsili ze koly zaazen ve kolskm rejstku a v tomt roce byli pijati ke vzdlvn, se kontroluje na kolsk rejstk ....

Poloka v programu BAKALI = PUV_IZO


Zapisuje se v kart ka zloka Matrika, Pedchoz vzdlvn, IZO koly (poloka PUV_IZO v tabulce ZACI).

U student, kte maturovali dve ne roce, kdy byli pijati na VO, lze uvst kd 000000203. U student, kte maturovali v zahranin kole se uvede kd 999999xxx, kde za xxx se dosad kd sttu sdla koly podle selnku RAST.
Pokud je teba njak IZO dohledat i ovit, je mon se podvat na adres kol na serveru http://delta.uiv.cz nebo na strnce http://rejskol.msmt.cz/.

TIP

V kart ka zapeme 999999, stiskneme ENTER a potvrdme vyvoln selnku stt.


selnk pro poloku lze vyvolat standardnm zpsobem (CTRL+M nebo pravm tlatkem myi). selnk obsahuje koly, kter jsou v aktulnm registru kol, do pole IZO lze pmo zapsat i IZO, kter se v selnku nenachz. Dle viz Eltform.doc IZO 000000203, IZO zahraninch kol. Nevme-li si rady s vyplnnm poloky, konzultujeme vc na matrika@uiv.cz Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika Pedchoz vzdlvn IZO koly. Nzev a adresa koly se zobraz podle vybranho IZOS.

strnka slo: 57

selnk pro vbr IZO koly Pro vbr koly je vhodn v doln sti dialogu nastavit filtr zpravidla postauje vyplnit jedno z pol msto, nzev, PS. Podmnky filtru jsou vyhodnocenya souasn. Pozor proto na navzjem si odporujc podmnky.

strnka slo: 58

IZOZ
pro typ koly S KON

IZO koly, ze kter se k pihlsil ke vzdlvn ve stedn kole Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181
Poloka pedstavuje IZO koly, ze kter se k hls ke vzdlvn ve stedn kole. Zpravidla jde o IZO zkladn koly, z n k nastupuje do 1. ronku S. Pokud k pestoup z jedn stedn koly na jinou stedn kolu, uvd se IZO pvodn stedn koly. Obsah poloky zstv stejn po celou dobu setrvn ka na kole. ........

Poloka v programu BAKALI = PUV_IZO


Zapisuje se v kart ka zloka Matrika, Pedchoz vzdlvn, IZO koly (poloka PUV_IZO v tabulce ZACI).

Uvd se IZO koly, z n kola kovi uznv vzdln (zpravidla IZO zkladn koly z n k nastupuje do 1. ronku S = stedn kola uznv zkladn vzdln ). Paklie k pestoup z jedn stedn koly na jinou stedn kolu, uvd se IZO tto (pvodn) stedn koly. Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika Pedchoz vzdlvn IZO koly (poloka PUV_IZO v tabulce ZACI). Poznmka 1 Absolvovn koly, ronku i sti ronku studia na kole, kter nebylo podmnkou pro pijet, nemus k pi pijet prokazovat, a tud ani nelze pedpokldat evidovn IZO tto koly. Poznmka 2 U k, kte se ke vzdlvn ve stedn kole pihlsili ze zkladn koly zaazen ve kolskm rejstku a v tomt roce byli pijati ke vzdlvn, se kontroluje na kolsk rejstk, u ostatnch k lze uvst kd 000000203 a u k, kte absolvovali zahranin kolu, se uvede kd 999999xxx, kde za xxx se dosad kd sttu sdla koly podle selnku RAST, u k, kte absolvovali eskou kolu pi zastupitelskm adu v zahrani, se uvede kd ?000000xxx, kde za xxx se dosad kd sttu sdla koly podle selnku RAST. Pklad 1

k nastoup 1. z do 1. ronku stedn koly

strnka slo: 59

KKOV 79-01-C/01 se pouije pro ky zkladn koly, kte se vyuovali podle kolnch vzdlvacch pln. Pro ostatn ky se pouije KKOV 79-01-C/001 (pro vtinu k pijatch do 1. ronku S do 1. 9. 2010). Pklad 2

k pestoup 20. z. do 1. ronku stedn koly z jin stedn koly


zpis v zloce Matrika Souasn vzdlvn a pedchoz vzdlvn

a odpovdajc zpis v Historie - Podrobn daje

Pklad 3

k peruil studium nebo ukonil studium bez absolvovn na stedn kole ke dni 31. 1.2009.
Dne 1. 9. 2010 byl pijat na jin kole (do 1. ronku nebo do vyho ronku). V obou ppadech uvedeme pedchoz psobit jin (k nenastoupil v tomt kalendnm roce, kdy ukonil kolu k dalmu studiu).

strnka slo: 60

Pklad 4

k peruil studium nebo ukonil studium bez absolvovn na stedn kole ke dni 31. 1.2010.
Dne 1. 9. 2010 byl pijat na jin kole (do 1. ronku nebo do vyho ronku). V obou ppadech uvedeme pedchoz psobit stedn kola (k nastoupil v tomt kalendnm roce, kdy ukonil kolu k dalmu studiu). V kart ka pedchoz vzdlvn je mon v poznmce doplnit informaci k pedchozmu vzdlvn. Pklad 5

k nastoup 1.9.2007 do 1. ronku stedn koly a 10. 9. 2007 pestoup na jinou stedn kolu.
MATRIKA Pvodn kola vypln: Nov kola vypln: 10. 9. 2007 , pestup z jin koly

Datum a kd zahjen 1. 9. 2007 , nstup do 1. ronku

Nejvy dosaen vzdln Pvodn psobit

zkladn Zkladn kola

zkladn Stedn kola

IZO koly

IZO zkladn koly, ze kter k piel

IZO stedn koly, ze kter k pestoupil

Datum a kd ukonen 9.9.2007 , pestup na jinou kolu

zpt na Zahjen studia a ukonen studia

strnka slo: 61

OBORS
pro typ koly VO

Obor vzdln ve stedn kole Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Uvede se kd oboru, ve kterm se student vzdlval ped pijetm do VO. Pokud je kd oboru neznm, poloka OBORS me zstat nevyplnna. Vyplnn poloka se kontroluje na selnk obor RASO.

Poloka v programu BAKALI = PUV_OBOR


Zapisuje se v kart ka zloka Matrika, Pedchoz vzdlvn, Obor (poloka PUV_OBOR v tabulce ZACI).

Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika zloka Pedchoz vzdln (mon vbr pravm tlatkem myi z selnku). Nzev oboru se zobraz podle vybranho sla oboru.

Zpt na Obor studia - zamen

strnka slo: 62

RMAT
pro typ koly VO

Rok maturity Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 Vypln se rok, ve kterm student spn sloil maturitn zkouku. Poloka v programu BAKALI = RMAT
Zapisuje se v kart ka zloka Matrika, Pedchoz vzdlvn, Rok maturity (poloka RMAT v tabulce ZACI).

Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika zloka Pedchoz vzdln.

strnka slo: 63

STUPEN
pro typ koly S VO KON

Nejvy stupe vzdln, kterho student doshl ped pijetm do danho druhu vzdlvn Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181
Pokud byl k pijat do 1. ronku vceletho gymnzia nebo 8let konzervatoe, je vstupn hodnotou poloky STUPEN vdy hodnota 1 bez vzdln, nebo ci po 5. nebo 7. ronku Z nemaj ukonen zkladn vzdln. Stupe zkladn vzdln zsk k podle 45 kolskho zkona a spnm ukonenm vzdlvacho programu zkladnho vzdlvn. ........................

Poloka v programu BAKALI = PUV_VZDEL


Zapisuje se v kart ka zloka Matrika, Pedchoz vzdlvn, Nejvy dosaen vzdln (poloka PUV_VZDEL v tabulce ZACI).

Hodnota poloky je po celou dobu studia pevn a to i u k vceletho gymnzia. Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika zloka Pedchoz vzdln nejvy dosaen vzdln (vbr z selnku Nezjitno,bez vzdln, zklady vzdln, zkladn vzdln, stedn vzdln, stedn vzdln s vunm listem, stedn vzdln s maturitou ...).

Poznmky pro vcelet gymnzia Poznmka 1 k, kter pichz po 5. td nebo po 7. td na vcelet gymnzium nebo konzervato, m kd nejvyho stupn vzdln - bez vzdln. Poznmka 2 k, kter spn absolvoval 4. ronk osmiletho gymnzia, resp. 2. ronk estiletho gymnzia, m ukonen zkladn vzdln a vysvden v tomto ronku bude opateno dolokou o zskn zkladnho vzdln. Poloka nejvy dosaen vzdln ped pijetm na kolu - bez vzdln vak zstane nezmnn. strnka slo: 64

Poznmka 3 (pro stedn koly) Zkladn vzdln zskv k po spnm absolvovn 9. ronku zkladn koly. Zklady vzdln zskv k po spnm absolvovn 9. resp. 10. ronku speciln koly. Poznmka 4 Pokud k nedokon spn vzdlvac program zkladnho vzdlvn v zkladn kole, zstv osobou bez vzdln, nikoli osobou se zklady vzdln. zpt na KOD_UKON

strnka slo: 65

ZAHDAT
pro typ koly Z S VO KON

Datum zahjen vzdlvn ve va kole Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Zahjen kolnho vzdlvn se vztahuje k aktuln kole. Pokud se k ji vzdlval v jin kole, uvede se kd pro pestup z jin koly. Pijet do 1. ronku S se uvd pokud k proel pijmacm zenm na tto kole nebo nastoupil do 1. ronku tto koly, zatmco pijmac zen probhlo v tme roce na jin kole. Pokud k bhem z pestoupil z jin stedn koly, uvede se pestup. VO - uchaze se stv studentem VO dnem zpisu ke vzdlvn, nejpozdji vak 30. 9. ..............

Poloka v programu BAKALI = EVID_OD


Zapisuje se v kart ka zloka Matrika, Souasn vzdlvn, Datum zahjen (poloka EVID_OD v tabulce ZACI).

Vyplujeme datum prv toho dne, od kdy je k (prvn den) kem koly (zpravidla 1. 9.). Paklie k nastupuje po zpisu rozhodnutm editele koly do 1.tdy Z nebo po pijmacm zen rozhodnutm editele koly do 1. ronku stedn koly, nebo pestupuje z jin koly bhem przdnin, mus mt vyplnn datum zahjen 1. 9. Pouze v ppad, e 1. 9. byl jet kem jin koly, bude mt pozdj datum zahjen. Poznmka Dle 24 kolskho zkona koln rok zan 1. z a kon 31. srpna nsledujcho kalendnho roku. Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika zloka Souasn vzdln datum a kd zahjen.

strnka slo: 66

KOD_ZAH
pro typ koly Z S VO KON

Kd zahjen vzdlvn studenta ve va kole Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Pijet do 1. ronku S se uvd pokud k proel pijmacm zenm na tto kole nebo nastoupil do 1. ronku tto koly, zatmco pijmac zen probhlo v tme roce na jin kole. Pokud k bhem z pestoupil z jin stedn koly, uvede se pestup. .........

Poloka v programu BAKALI = PRISEL


Zapisuje se v kart ka zloka Matrika, Souasn vzdlvn, Kd zahjen (poloka PRISEL v tabulce ZACI).

Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika zloka Souasn vzdln (vbr z selnku nen mon vyplnit jinou monost, ne kter je uvedena v selnku).

Poznmka Zahjen kolnho vzdlvn se vztahuje k aktuln kole. Pokud se k ji vzdlval v jin kole, uvede se kd pro pestup z jin koly. k, kter nastoup do 1. tdy ped 6 rokem vku, m kd zahjen Zahjen 1. ronku Z v dnm termnu. zpt na Zahjen a ukonen studia

strnka slo: 67

UKONDAT
pro typ koly Z S VO KON

Datum ukonen vzdlvn studenta ve va kole Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Datum ukonen (UKONDAT) mus bt vyplnn souasn s polokou kd ukonen.

Poloka v programu BAKALI = EVID_DO


Zapisuje se v kart ka zloka Matrika, Souasn vzdlvn, Datum ukonen (poloka EVID_DO v tabulce ZACI).

Zkladn kola
ci, kte byli pijati ke vzdlvn ve stedn kole, jsou povaovni za ky zkladn koly do 31. 8. pslunho kolnho roku. ci, kte ukonili zkladn vzdlvn nebo splnili povinnou koln dochzku a nehodlaj pokraovat ve vzdlvn, pestvaj bt ky koly 30. 6. pslunho kolnho roku. ci, kte splnili povinnou koln dochzku a konaj opravnou zkouku nebo budou hodnoceni v nhradnm termnu, jsou ky koly do termnu konn tchto zkouek, pokud jim nebylo povoleno opakovn ronku. k, kter byl pijat ke vzdlvn ve stedn kole, je povaovn za ka zkladn koly do 31. srpna pslunho kolnho roku ( 54 odst b. kolskho zkona).

Stedn kola
V souasn dob nen jednotn vklad kolskho zkona, zda se pro ukonen studia v poslednm ronku stedn koly pouije 75 resp. 81 nebo je mon pout 68 podle druhu vzdlvn. Datum ukonen pi pouit 75 resp. 81 je odlin od data ukonen pi pouit 68. Uvdme proto ob stanoviska k vkladu kolskho zkona v poloce KOD_UKON na nsledujcch strnkch. k/student me zanechat vzdlvn na zklad psemnho sdlen doruenho editeli koly. V takovm ppad pestv bt kem/studentem dnem nsledujcm po dni doruen tohoto sdlen editeli koly, poppad dnem uvedenm ve sdlen o zanechn vzdlvn, pokud jde o den pozdj.

strnka slo: 68

KOD_UKON
pro typ koly Z S VO KON

Kd ukonen vzdlvn studenta ve va kole Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Kd ukonen (KOD_UKON) mus bt vyplnn souasn s polokou datum ukonen.

Poloka v programu BAKALI = ODESEL


Zapisuje se v kart ka zloka Matrika, Souasn vzdlvn, Kd ukonen (poloka ODESEL v tabulce ZACI).

Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika zloka Souasn vzdlvn. Volbou data ukonen se automaticky vypln i poloka evid do. Kd ukonen vybereme z selnku nen mon vyplnit jinou monost, ne kter je uvedena v selnku.

Poznmky pro ukonovn na Z 1. k, kter spn ukonil zkladn vzdlvn, m kd ukonen - Ukonen koln dochzky na Z zkladn vzdln. 2. k, kter vychz z 8. tdy nebo neprospl v 9. td, m kd ukonen - Ukonen povinn koln dochzky bez dosaen stupn vzdln. 3. k, kter odchz po 5. td nebo po 7. td na vcelet gymnzium nebo konzervato, m kd ukonen - Pestup do stedn koly ped ukonenm povinn koln dochzky. 4. U ka, kter spn vykonal opravnou zkouku v 9. ronku, a tedy prospl, je nutn vyplnit (opravit) kd ukonen - Ukonen koln dochzky na Z - zkladn vzdln - v zloce Matrika, zloka Souasn vzdlvn. 5. Kd ukonen - Ukonen povinn koln dochzky - zklady vzdln zsk k po spnm absolvovn 9. resp. 10. ronku speciln koly. 6. k, kter v prbhu koln dochzky odchz na jinou Z, m kd ukonen - Pestup na jinou kolu Poznmka pro Z, kter maj zcela fyzicky oddlen 1. a 2. stupe, data pedvaj ve dvou souborech z rznch instalac programu Bakali !!Ped provedenm nsledujcch krok doporuujeme ve telefonicky konzultovat!! Pedpokldejme oznaen 1. stupe st koly 01, 2. stupe st koly 02. U k, kte pechzej po 5. td na 2. stupe a v XML souboru sti koly 01 tedy nemaj bt jejich data od 1.9. uvedena, vyplnme datum a kd ukonen = 31. 8. k bude od nsledujcho data uveden v jin aplikaci. Do instalace programu v sti koly 02 (2. stupe) tyto ky zavedeme. strnka slo: 69

Nejlpe mohou bt tito ci zavedeni pomoci importu z DBF souboru (jejich data jsou v pevn vtin shodn s daty z sti 01 vetn data a kdu zahjen). V zloce historie, stav na konci pololet mus bt v kadm ppad pro koln rok, kdy byli v 5. ronku, uveden dek s tdou, kter m v selnku historie td vyplnnu st koly 01. Poznmka pro vcelet gymnzia a konzervato k, kter spn absolvoval 4. ronk osmiletho gymnzia, resp. 2. ronk estiletho gymnzia, m ukonen zkladn vzdln a vysvden v tomto ronku bude opateno dolokou o zskn zkladnho vzdln. Poloka nejvy dosaen vzdln ped pijetm na kolu - bez vzdln vak zstane nezmnn. viz STUPEN Poznmky a pklady ukonen pro stedn koly Nevykon-li k spn maturitu (absolutorium) v dnm termnu, bude vyplnn kd ukonen vzdlvacho programu bez pedepsan zkouky. A to i po ppadnm spnm vykonn zkouky v opravnm termnu v z nebo v dalm roce. Pklady ukonen na stedn kole (zpsob evidovn data a kdu ukonen je odlin od Z) Pklad 1

k ukon studium, v dnm termnu spn vykon zvrenou/maturitn zkouku/absolutorium dne 22. 5. 2007. Datum a kd ukonen : 22. 5. 2007 , spn absolvovn.
Pklad 2 k ukon studium, v dnm termnu nespn vykon zvrenou/maturitn zkouku/absolutorium dne 22. 5. 2007. Datum a kd ukonen : 30. 6. 2007 , ukonen vzdlvacho programu bez pedepsan zkouky. a) spn vykon opravnou zvrenou/maturitn zkouku/absolutorium dne 15. 9. 2007. Datum a kd ukonen : 30. 6. 2007 , ukonen vzdlvacho programu bez pedepsan zkouky.

Zpis opravn zvren/maturitn zkouky s datem 15. 9. 2007 - celkov prospch = prospl.

b) Nespn vykon opravnou zvrenou/maturitn zkouku dne 15. 9. 2007. Datum a kd ukonen : 30. 6. 2007 , ukonen vzdlvacho programu bez pedepsan zkouky.

strnka slo: 70

Zpis opravn zvren/maturitn zkouky s datem 15. 9. 2007 - celkov prospch = neprospl.

Viz KOD_OP_M

Postup u k , kte v poslednm ronku S neprospli i nemohli bt hodnoceni (aplikace 75 resp. 81).

Postup u k , kte v poslednm ronku S neprospli i nemohli bt hodnoceni (aplikace 68).

Od dubna 2010 aplikaci 75 resp. 81 doporuuje MMT i UIV.


Aplikace 75, 81

Od dubna 2010 aplikaci 68 MMT i UIV nedoporuuje.


Aplikace 68

strnka slo: 71

75, 81 Postup u k, kte v poslednm ronku stedn koly neprospli i nemohli bt hodnoceni (aplikace 75, resp. 81 ). Pklad 3 k nen nen hodnocen nebo neprospl z pedmtu a spn vykon opravnou zkouku do konce ervna. Datum a kd ukonen : 30. 6. 2007 , ukonen vzdlvacho programu bez pedepsan zkouky. a) spn vykon zvrenou/maturitn zkouku/absolutorium dne 15. 9. 2007. Datum a kd ukonen : 30. 6. 2007 , ukonen vzdlvacho programu bez pedepsan zkouky. Zpis zvren/maturitn zkouky s datem 15. 9. 2007 - celkov prospch = prospl.

b) Nespn vykon zvrenou/maturitn zkouku/absolutorium dne 15. 9. 2007. Datum a kd ukonen : 30. 6. 2007 , ukonen vzdlvacho programu bez pedepsan zkouky.

Zpis zvren/maturitn zkouky s datem 15. 9. 2007 - celkov prospch = neprospl.

Pklad 4 k nen nen hodnocen nebo neprospl z pedmtu k 30. 6. a spn vykon opravnou zkouku do konce srpna. Datum a kd ukonen : 30. 6. 2007, nepostoupen do vyho ronku. Pklad 5 k nen nen hodnocen nebo neprospl z pedmtu k 30. 6. a nespn vykon opravnou zkouku do konce ervna. a) Pokud k pod do konce ervna o opakovn ronku a je mu vyhovno, je datum a kd ukonen : nevyplnn.

strnka slo: 72

b) k neme dat o opakovn ronku, ale pokud chce opakovat a je mu vyhovno, jedn se o pijet do vyho ronku. Datum a kd ukonen : 30. 6. 2007 , nepostoupen do vyho ronku. Pokud zadme opakujcho ka jako novho, vyplnme datum a kd zahjen

Pokud pevedeme opakujcho ka z pvodnho zznamu, vlome do Historie Podrobn daje 2 nov zznamy: 1. 30. 6. 2007 nepostoupen do vyho ronku 2. 1. 9. 2007 nstup do vyho ronku Zpis o ukonen studia

Zpis o nstupu do koly pijet do vyho ronku

Vsledn zpis

strnka slo: 73

v zloce Dal historicky sledovan zmny zapeme zmnu v polokch IZO a PUV_PUSOB

pvodn hodnota: PUV_IZO odkud pvodn piel, tedy Z (102088187 = IZO Z) PUV_PUSOB odkud piel, tedy 9. tda Z (109 = kd nstupu z 9. tdy) nov hodnota: PUV_IZO odkud pvodn piel, tedy S (12345678 = IZO va koly) PUV_PUSOB odkud piel, tedy S (21C = kd nstupu do vyho ronku) zpt na zahjen a ukonen studia zpt na VYSLCEL_M zpt na VYSLCELK zpt na KOD_UKON zpt na Aplikace 75, 81 peskoit 68

strnka slo: 74

68 Postup u k, kte v poslednm ronku stedn koly neprospli i nemohli bt hodnoceni (aplikace 68) Pklad 3 k nen hodnocen nebo neprospl z pedmtu k 30. 6. a spn vykon opravnou zkouku do konce srpna. Datum a kd ukonen : 31. 8. 2007 , ukonen vzdlvacho programu bez pedepsan zkouky. a) spn vykon zvrenou/maturitn zkouku/absolutorium dne 15. 9. 2007. Datum a kd ukonen : 31. 8. 2007 , ukonen vzdlvacho programu bez pedepsan zkouky. Zpis zvren/maturitn zkouky s datem 15. 9. 2007 - celkov prospch = prospl.

b) Nespn vykon zvrenou/maturitn zkouku/absolutorium dne 15. 9. 2007. Datum a kd ukonen : 31. 8. 2007 , ukonen vzdlvacho programu bez pedepsan zkouky. Zpis zvren/maturitn zkouky s datem 15. 9. 2007 - celkov prospch = neprospl.

Pklad 4 k nen hodnocen nebo neprospl z pedmtu k 30. 6. a nespn vykon opravnou zkouku do konce srpna. a) Pokud k pod do konce srpna o opakovn ronku a je mu vyhovno, je datum a kd ukonen : nevyplnn. b) Pokud nepod o opakovn ronku nebo kola nevyhov dosti o opakovn, je datum a kd ukonen : 31. 8. , nepostoupen do vyho ronku, ppadn zanechn vzdlvn. Poznmka k pkladm 3 a 4 Formulace 68 nen zcela jasn, nicmn se domnvme, e datum ukonen je 31. 8. a nikoli datum nespn zkouky (paklie je zkouka konan do konce srpna). zpt na KOD_UKON zpt na Aplikace 68 strnka slo: 75

LET_PSD
pro typ koly Z S KON

Poet let splnn povinn koln dochzky


Vpis z metodiky UIV

http://www.uiv.cz/clanek/525/1181

Poloka v programu BAKALI = ABSOLV_LET

Poloka je obsaena jen v souborech zkladnch a Zapisuje se v kart ka zloka Matrika, Souasn stednch kol. Obsahuje dleitou informaci o cch vzdlvn. plncch povinnou koln dochzku. U k Z - Poet splnnch let vetn akt. roku Poet splnnch let povinn koln dochzky se (poloka ABSOLV_LET v tabulce ZACI). kovi tiskne na vysvden. Z toho dvodu je uvdn poet let splnn povinn Poet absolvovanch let vetn akt. roku a Poet koln dochzky standardn 9 let (pokud je ji splnnch let na Z minus 1 (pi zakrtnut k splnna), bez ohledu na to, kolikalet byla povinn koln dochzka pro konkrtnho jedince . ............ ve kole pln povinnou dochzku).

U k S (vceletho gymnzia) souet hodnot

Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika zloka Souasn vzdlvn. U k Z Poet splnnch let vetn aktulnho roku. U k S (vceletho gymnzia) souet hodnot Poet ABSOLV_LET vetn aktulnho roku a Poet splnnch let na Z (pi zakrtnut k ve kole pln povinnou dochzku).

Vyplnn zloky Matrika souasn vzdlvn u ka, kter byl pijat do 2. ronku osmiletho gymnzia

strnka slo: 76

a zloky Historie stav na konci pololet.

Zpt na Poet let dochzky

strnka slo: 77

ROCNIK
pro typ koly Z S VO KON

Ronk, ve kterm se student vzdlv Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 Poloka v programu BAKALI = ROCNIK

Ronk se uvede podle selnku RARO a neme bt Zapisuje se v selnku td ronk (Spolen vy ne dlka vzdlvn. To neplat u 3,5letho prosted, Datov soubory Tdy souasn stav a vzdlvn ve VO, kde jsou studenti ve 4. ronku. historie poloka ROCNIK v tabulce TRIDY).

souasn stav Cesta: Bakali Spolen prosted Datov soubory Tdy, souasn stav a historie, poloka ROCNIK v tabulce TRIDY. (Zakld se pi zaveden tdy).

historie tdy V historii tdy se ronk jen zobrazuje vypotv se z roku nstupu, ronku nstupu a aktulnho kolnho roku. Nelze v historii tdy ronk zmnit.

Viz Tda a ronk

strnka slo: 78

PRIZN_ST
pro typ koly Z S VO KON

Pznak vzdlvn, opakovn a peruen studia


Vpis z metodiky UIV

http://www.uiv.cz/clanek/525/1181

Poloka v programu BAKALI


Generuje se automaticky z dat

Kd 7 Vzdlvn ukoneno generuje se analogicky jako UKONDAT a KOD_UKON. Ostatn kdy se generuj na zklad existence zznam v Kart ka zloka Historie Podrobn daje: kd 2 dn vzdlvn po peruen vzdlvn analogicky jako PRERUS. kd 3 Opakovn ronku zmna tdy (opakovn ronku nebo tzv. pznak opakovn). kd 4 Peazen do vyho ronku (bez absolvovn pedchozho) zmna tdy (vy ronk nadan k) nebo tzv. pznak peazen do vyho ronku. kd 5 Zaazen do niho ronku (bez opakovn) zmna tdy (ni ronk zdravotn postien) nebo tzv. pznak rozloen na vce let. kd 6 Peruen vzdlvn analogicky jako PRERUS.

Poznmka I u student, kte peruili vzdlvn mus bt vyplnna tda: je to ta tda, ve kter student byl v dob zatku peruen vzdlvn. Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika zloka Souasn vzdlvn pokud k dn studuje s pravidelnm postupem do vyho ronku, nem v tto sti dn zznam.

strnka slo: 79

karta pi neabsolvovn peskoen ronku Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika zloka Souasn vzdlvn vyplnn kolonek pi zmn tdy u nadanho ka (kter neabsolvuje nkter ronk). K tomuto zpisu je nutn vyplnit i kd mimodn nadanho ka viz NADANI.

karta pi opakovn ronku

karta pi peruen studia zatek

strnka slo: 80

karta pi peruen studia konec

strnka slo: 81

ZPUSOB
pro typ koly Z S KON

Zpsob plnn povinn koln dochzky, pokud k pln ve kole povinnou koln dochzku Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181
Vypluje se u k, kte pln povinnou koln dochzku podle selnku RASD.

Poloka v programu BAKALI


Zapisuje v kart ka zloka Matrika, tlatko Specifick daje zde zloka Zkladn daje (zznam v tabulce ZACIMATR).

Zaevidujeme odlinosti ve zpsobu plnn koln dochzky ka selnk pro jin zpsob plnn koln dochzky: plnn povinn koln dochzky v zahrani nebo v zahranin kole dle 38 odst. 1,a)

plnn povinn koln dochzky ve kole pi diplomatick misi dle 38 odst. 1,b) plnn povinn koln dochzky ve kole v R, nezapsan do kol. rejstku dle 38 odst. 1,c) plnn povinn koln dochzky formou individuln vuky dle 38 odst. 2 plnn povinn koln dochzky dle 50 odst.3 (zdravotn stav) individuln vzdlvn dle 41 vzdlvn k s hlubokm mentlnm postienm dle 42 Cesta: Bakali Karta ka Matrika Specifick daje Zkladn daje, tlatko a vybrat z nabdky.

Poznmka 1 Na shodnm mst (v zloce Matrika, tlatko Specifick daje, zloka Zkladn daje) meme u k zaznamenat dal odlinosti ve vzdlvn: druh zdravotnho postien (pedvan poloka POSTIZ1 a POSTIZ2)

poadavek na zven vdaje (pedvan poloka FIN)

strnka slo: 82

mimodn nadan k (pedvan poloka NADANI) individuln vzdlvac pln dle 18 (pedvan poloka INDI)

Poznmka 2 Paklie chceme zaevidovat uvolnn nebo nehodnocen podle 50 odst 2) nap. uvolnn z tlesn vchovy, udlme to v zloce Matrika, zloka Specifick daje, zloka Klasifikace-vysvden (nejedn se o jin zpsob plnn koln dochzky). Cesta: Bakali Karta ka Matrika Specifick daje Klasifikace-vysvden, tlatko a vybrat z nabdky.

zpt na Vzdlvn k podle 17 zpt na Plnn koln dochzku podle 38, 41, 42, 50

strnka slo: 83

ST_SKOLY
pro typ koly Z

Stupe koly
Vpis z metodiky UIV

http://www.uiv.cz/clanek/525/1181
Poloka je zastoupena pouze v souborech zkladn koly. Rozdl je mezi 9letm a 10letm vzdlvacm programem, kde je 1. stupe oznaen u 1. - 6. ronku a 2. stupe u 7. 10. ronku.

Poloka v programu BAKALI


Generuje se z ronku a studijn dlky tdy, kter jsou zapsny v selnku td (ronk a skuten dlka studia kd) (Spolen prosted, Datov soubory Tdy, souasn stav a historie, poloka ROCNIK a KOD_STDL v tabulce TRIDY).

Cesta: Bakali Spolen prosted Datov soubory Tdy, souasn stav a historie poloka ROCNIK a poloka KOD DELKY STUDIA. Generuje se z ronku a studijn dlky tdy.

strnka slo: 84

PRERUS
pro typ koly S VO KON

Celkov doba peruen danho druhu vzdlvn v mscch v dan kole Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 Poloka v programu BAKALI

Napotv se bhem celho vzdlvn na dan kole Generuje se na zklad existence zznam v kart a zahrnuje se kad zapoat msc (nap. peruen 5 ka zloka Historie - Podrobn daje peruen .5.2008 31.10.2008 = 6 msc). Maximln doba studia a nstup do koly po peruen studia. peruen vzdlvn je 24 msc.

Celkov doba peruen danho druhu vzdlvn v mscch v dan kole vetn przdnin, pot se kad zapoat msc. Pokud k peruil studium vcekrt, celkov doba peruen je dna soutem jednotlivch dob peruen. Poet msc zape se po ukonen peruen vzdlvn (nvrat nebo odchod ze koly). Poznmka 1 k, kter m peruen studium, nen kem koly. Po kliknut na tlatko , kter pouijeme pro zruen ka, se automaticky vyvol dialog pro vybrn dvodu zruen a pro zpis do podrobnch daj.

Pro navrcen ka do stavu pouijeme opt tlatko pro odstrann pznaku zruen (kter zejm k s peruenm vzdlvnm m). Dialog pro zpis do podrobnch daj se opt automaticky vyvol. Poznmka 2 Pi peruen studia na cel koln rok vyplnme jako datum peruen 31. 8. a nikoli 1. 9. . Viz tak Konvence vyplovn data pchodu a odchodu k v programu Bakal - Odchod

strnka slo: 85

Pklad 1 k v prbhu kolnho roku peruil studium na dobu, kter spad do konce tohoto kolnho roku. Po nstupu pokrauje ve studiu ve td, do kter chodil ped peruenm. Zpis zatku peruen Cesta: Bakali Evidence Karta ka Peadit ka do zruench Zznam v historii ka (vyplnit datum od kdy m peruen studium tedy datum, kdy byl naposled ve kole z nabdky vybrat Peruen studia a doplnit upesujc daje do okna Bli popis). Potvrdit a vloit zznam do historie

Zpis konce peruen Cesta: Bakali Evidence Karta ka Odstranit pznak zruen u ka Zznam v historii ka (vyplnit datum, kdy nastoupil po peruen studia tedy datum, od kdy je opt kem koly z nabdky vybrat Nstup do koly po peruen studia a doplnit upesujc daje do okna Bli popis). Potvrdit a vloit zznam do historie Toto oknko zstane przdn

strnka slo: 86

Pklad 2 k na zatku kolnho roku peruil studium na 1 rok, v prbhu przdnin dokon klasifikaci a od 1. 9. pokrauje ve studiu ve td, do kter chodil ped peruenm studia. Zpis zatku a konce peruen

Potvrdit a vloit zznam do historie Pklad 3 k na zatku kolnho roku peruil studium a do konce kolnho roku nedokon klasifikaci (ppadn o dokonen klasifikace pi podn dosti neuvauje nebo editelstvm pi povolen peruen nen tato monost dokonen klasifikace povolena). V ptm kolnm roce pokrauje ve studiu v ronku, kter ml navtvovat ped peruenm studia, tedy neopakuje ronk.

Zpis zatku peruen a konce peruen

strnka slo: 87

Zpis zatku peruen


Cesta: Bakali Evidence Karta ka Peadit ka do zruench Zznam v historii ka zloka Podrobn daje (vyplnit datum od kdy m peruen studium tedy datum, kdy byl naposled ve kole z nabdky vybrat Peruen studia a doplnit upesujc daje do okna Bli popis). Potvrdit a vloit zznam do historie

Zpis konce peruen


Cesta: Bakali Evidence Karta ka Odstranit pznak zruen u ka Zznam v historii ka zloka Podrobn daje (vyplnit datum, kdy nastoupil po peruen studia tedy datum, od kdy je opt kem koly z nabdky vybrat Nstup do koly po peruen studia a doplnit upesujc daje do okna Bli popis). Potvrdit a vloit zznam do historie Zaazen ka do jin tdy v Zznamu v historii ka zloka Podrobn daje nevyvol automaticky zmnu tdy v Kart ka. To je nutn udlat nsledn run. Zmna tdy Zmnu tdy provedeme v Kart ka v poloce Tda vbrem z nabdky. V nabdnutm dialogovm okn nic nevyplujeme, zadme Potvrdit zmnu tdy bez vloen zznamu do historie V nov td vybereme skupiny, do kterch ka zaadme.

Pklad 4

Vcensobn, komplikovanj peruen, kter me na kole nastat.


k tdy 6.E peruil studium od 1. 4. 2007 na 1 rok. 1. 11. 2007 (v dalm kolnm roce) na 1 msc nastoupil do koly, aby splnil podmnky pro dokonen 6. ronku (praxe). Proto k nastoupil do 6.F. Od 1. 12. 2007 pokrauje v peruen studia. 1 5. 2008 nastupuje po peruen studia zpt do 6.F. (celkov doba peruen je 1 rok).

strnka slo: 88

Zznamy v kart ka Historie Podrobn daje a odpovdajc obrazovky pro zznam v historii

Zpis zatku peruen Cesta: Bakali Evidence Karta ka Peadit ka do zruench Zznam v historii ka (vyplnit datum od kdy m peruen studium tedy datum, kdy byl naposled ve kole z nabdky vybrat Peruen studia a doplnit upesujc daje do okna Bli popis). Potvrdit a vloit zznam do historie Zpis konce peruen Cesta: Bakali Evidence Karta ka Odstranit pznak zruen u ka Zznam v historii ka (vyplnit datum, kdy nastoupil po peruen studia tedy datum, od kdy je opt kem koly z nabdky vybrat Nstup do koly po peruen studia a doplnit upesujc daje do okna Bli popis). Potvrdit a vloit zznam do historie

strnka slo: 89

Karta ka Historie Stav na konci pololet

Pklad 5 k po skonen doby peruen nenastoup do koly (zanechv studia ke dni, kdy mu skonila doba peruen). Zpis konce peruen k nepokrauje ve studiu Zpis o ukonen studia provedeme v Kart ka zloka Historie zloka Podrobn daje tlatko nov zznam a tak v zloce Matrika zloka Souasn vzdlvn. Oba zznamy mus bt vyplnny shodn (datum i kd ukonen).

strnka slo: 90

Vsledek zpisu

prov zpis v zloce Matrika

zpt na Peruen studia, nstup i ukonen po peruen viz tak vcensobn pohyb ka

strnka slo: 91

TRIDA
pro typ koly Z S VO KON

Identifikace studijn skupiny ( 23 kolskho zkona) Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Oznaen tdy mus bt jednoznan v rmci cel koly. Nesmj se vyskytnout stejn oznaen tdy ani v rznch stech koly .

Poloka v programu BAKALI = ZKRATKA


Zapisuje se v selnku td zkratka tdy (Spolen prosted, Datov soubory - Tdy, souasn stav a historie, poloka ZKRATKA v tabulce TRIDY)

Cesta: Bakali Spolen prosted Datov soubory Tdy Souasn stav a historie poloka ZKRATKA (Zakld se pi zaveden tdy).

Viz Tda a ronk

strnka slo: 92

TYP_TR
pro typ koly Z S VO KON

Typ studijn skupiny


Vpis z metodiky UIV

http://www.uiv.cz/clanek/525/1181
Poloka TYP_TR obsahuje informaci o tom, zda tda, do kter je k zapsn, je nebo nen samostatn zzena pro ky se specilnmi vzdlvacmi potebami a pro jak vzdlvac poteby je urena (bn/speciln tda). Typ tdy se nemus shodovat se zdravotnm postienm ka ........

Poloka v programu BAKALI = SPECIALNI


Zapisuje se v selnku td speciln tda (postien, nadn) (Spolen prosted, Datov soubory - Tdy, souasn stav a historie, poloka SPECIALNI v tabulce TRIDY).

Tda, kter nen specilnm typem tdy m tuto poloku nevyplnnou.

Cesta: Bakali Spolen prosted Datov soubory Tdy Souasn stav a historie poloka SPECIALNI tda (vybrat z nabdky).

strnka slo: 93

SKUPINA
pro typ koly Z

kolou pouvan jednoznan oznaen skupiny Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 BAKALI
Zapisuje se v selnku skupin zkratka skupiny (Spolen prosted, Datov soubory - Skupiny)

Tato poloka se zatm pedvat nebude.

strnka slo: 94

OBOR
pro typ koly Z S VO KON

Obor vzdln v dan kole Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Uvd se kdy obor platnch podle nazen vldy . 689/2004 Sb., ve znn pozdjch pepis, kter m kola registrovan ve kolskm rejstku. U k/ student, kte se ji vzdlvaj podle kolnho vzdlvacho programu, se uvdj nov sedmimstn kdy obor, v ppad vych odbornch kol kdy akreditovanch vzdlvacch program.

Poloka v programu BAKALI = ZAMERENI


Zapisuje se v kart ka v hlavn (horn) sti obor. (poloka ZAMERENI v tabulce ZACI). Vlastn kd oboru je uloen ve sloupci KKOV svzan tabulky _ZAMEREN (selnk obor).

selnk obor pat mezi data koly, edituje se standardnm zpsobem CTRL+O. Cesta: Bakali Evidence Karta ka poloka OBOR (poloka ZAMERENI v tabulce ZACI). Vlastn kd oboru je uloen ve sloupci KKOV svzan tabulky _ZAMEREN (selnk obor vybrat z nabdky).

Zmna oboru bhem studia by mla bt zaznamenna v kart ka, zloka Historie, Dal historicky sledovan zmny.

zpt na Obor studia-zamen

strnka slo: 95

OBOR2
pro typ koly KON

Pznak vzdlvn ve druhm hlavnm oboru Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Poloka je obsaena jen v souborech konzervato. Vypln se podle selnku RADO. V evidenci k konzervatoe je teba rozliit, zda k studuje jeden obor, nebo dva 2 rzn obory, nebo druh hlavn obor v rmci jednoho oboru (vzdlvacho programu).

Poloka v programu BAKALI


Zapisuje se v kart ka zloka Matrika, souasn vzdlvn, tlatko Specifick daje VO a konzervatoe zloka Druh hlavn obor.

Cesta: Bakali zloka Matrika Souasn vzdlvn Specifick daje VO a konzervatoe zloka Druh hlavn obor vybrat z nabdky.

strnka slo: 96

DRST
pro typ koly S KON

Druh vzdlvn v dan kole Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Poloka je obsaena jen v souboru stednch kol a konzervato. Je teba odliovat i zkrcen studium pro zskn stednho vzdln s maturitn zkoukou uren pro uchazee, kte ji zskali stedn vzdln s maturitn zkoukou v jinm oboru vzdln od nstavbovho studia, urenho pro uchazee, kte zskali stedn vzdln s vunm listem.

Poloka v programu BAKALI = DRUH_STUD


Zapisuje se v selnku td druh studia (Spolen prosted, Datov soubory - Tdy, souasn stav a historie, poloka DRUH_STUD v tabulce TRIDY).

Souasn stav Cesta: Bakali Spolen prosted Datov soubory Tdy Souasn stav a historie poloka DRUH STUDIA (vybrat z nabdky).

historie

strnka slo: 97

DELST
pro typ koly Z S VO KON

Dlka vzdlvacho programu v dan kole Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Zkladn kola pouije kd pro 9letou nebo 10letou koln dochzku a to i v ppad, e jde o kolu jen s prvnm stupnm.

Poloka v programu BAKALI = KOD_STDL

Zapisuje se v selnku td ukon v ronku (skuten dlka studia kd) (Spolen prosted, Datov soubory - Tdy, souasn stav a historie, Pokud je dlka studia pedem prodlouena pro ky se poloka KOD_STDL v tabulce TRIDY). zdravotnm postienm, uvede se prodlouen dlka (nap. 7 let u konzervatoe pro zrakov postien).

Cesta: Bakali Spolen prosted Datov soubory Tdy, souasn stav a historie poloka KOD DELKY STUDIA (vybrat z nabdky).

strnka slo: 98

FST
pro typ koly S VO KON

Forma vzdlvn ka na va kole Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Poloka je obsaena jen v souborech stednch kol, konzervato a vych odbornch kol. Formy vzdlvn jsou vyjmenovny v selnku RAFS.

Poloka v programu BAKALI = FORMA_STUD


Zapisuje se v selnku td forma studia (Spolen prosted, Datov soubory - Tdy, souasn stav a historie, poloka FORMA_STUD v tabulce TRIDY).

Cesta: Bakali Spolen prosted Datov soubory Tdy, souasn stav a historie FORMA STUDIA (vybrat z nabdky denn, veern, dlkov, distann, kombinovan).

zpis v kart tdy historie

strnka slo: 99

JAZYK_O
pro typ koly Z S VO KON

Vyuovac jazyk oboru v dan kole Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Vyuovac jazyk oboru mus souhlasit s dajem ve kolskm rejstku.

Poloka v programu BAKALI = OBOR_JAZ


Zapisuje se v kart ka v hlavn (horn) sti obor. (poloka ZAMERENI v tabulce ZACI). Vlastn kd jazyka oboru je uloen ve sloupci OBOR_JAZ svzan tabulky _ZAMEREN (selnk obor).

Je jednm z daj obsaench v selnku obor viz OBOR Vlastn kd jazyka oboru je uloen ve sloupci OBOR_JAZ svzan tabulky _ZAMEREN (selnk obor Bakali Evidence Data Definice selnku ZAMERENI).

strnka slo: 100

JAZ1,JAZ2,JAZ3,JAZ4
pro typ koly Z S VO KON

Kd 1.,2.,3.,4. cizho studovanho jazyka


Vpis z metodiky UIV

http://www.uiv.cz/clanek/525/1181
Uvd se v ronku, ve kterm se k/student zane v dan kole konkrtnmu jazyku uit a zstv zaznamenn po celou dobu vzdlvn ve kole, i v dob peruen vzdlvn nebo praxe. Vjimka nastane jen pokud k/student zmn studovan jazyk a zane se msto nj uit jinmu jazyku.

Poloka v programu BAKALI = KOD_JAZ


Studovan jazyky se generuj z pedmt, kter maj ci zapsny na aktuln pololet (Data, Aktualizace pedmt u jednotlivch td). Poad je dno poadm pedmt v zloce pohled z hlediska ka. Oznaen pedmtu jako jazyka se provd v selnku pedmt je jazyk (Spolen prosted, Datov soubory Pedmty, poloka KOD_JAZ tabulky NAZVY_PR). Nezamovat s pojmem typ pedmtu ciz jazyky, kter m vznam pro tisk vysvden a uebn plny td.

Poznmka Ze S a VO jsou pedvny pouze povinn studovan jazyky. Na Z je typ jazyka (povinn, nepovinn, voliteln) uren polokami P_JAZ1, P_JAZ2,... Cesta: Bakali Evidence Data Aktualizace pedmt u jednotlivch td. Poad je dno poadm pedmt v zloce pohled z hlediska ka. Studovan jazyky se generuj z pedmt, kter maj ci zapsny na aktuln pololet.

Oznaen pedmtu jako jazyka se provd v selnku pedmt Cesta: Bakali Spolen prosted Datov soubory Pedmt Poloka JE_JAZYK. Klasifikace jazyka jako prvn jazyk, druh jazyk atd. je dno poadm jazyka u ka. Zaazen do mnoin pedmt nem vliv na klasifikaci pedmtu jako jazyka. Nezamovat tak s typem pedmtu typ ciz jazyky (typ ciz jazyky je zaveden kvli tisku vysvden, slovo jazyk kvli uebnm plnm). Poznmka pro pro tdy s integrovanmi ky Pokud se integrovan k v bn td neu ciz jazyk, ve statistickm vkazu kola pouze okomentuje hlen, e poet k uc se ciz jazyk je men ne poet k bnch td.

strnka slo: 101

P_JAZ1,P_JAZ2,P_JAZ3,P_JAZ4
pro typ koly Z

Pznak, zda jde o vuku jazyka jako povinnho, volitelnho nebo nepovinnho pedmtu Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 Poloka v programu BAKALI = KOD_TYPU

Poloky P_JAZ1, P_JAZ2, P_JAZ3, P_JAZ4 jsou Generuj se analogicky jako studovan ciz jazyky. obsaeny jen v souborech zkladnch kol a uruj typ Pznak se vyhodnocuje z typu pedmtu (Spolen jazyka: povinn, nepovinn, voliteln prosted, Datov soubory Pedmty, poloka KOD_TYPU tabulky NAZVY_PR). Pznak je z typu pedmtu vyhodnocen takto: a) nepovinn pedmt: v oznaen typu pedmtu se nachz etzec nepovin b) voliteln pedmt: v oznaen typu pedmtu se nachz etzec volit c) povinn pedmt: v oznaen typu pedmtu se nachz etzec povin nebo jazyk nebo hlav a nenachz se etzec nepovin

Poznmka Ze S a VO jsou pedvny pouze povinn studovan jazyky. Na Z je typ jazyka (povinn, nepovinn, voliteln) uren polokami P_JAZ1, P_JAZ2,... Cesta: Bakali Spolen prosted Datov soubory Pedmt Poloka TYP> (vybrat z nabdky nap ciz jazyky). Pznak se vyhodnocuje z typu pedmtu. Generuj se analogicky jako studovan ciz jazyky.

strnka slo: 102

VOLIT
pro typ koly Z

Poet vyuovanch volitelnch pedmt Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 Poloka v programu BAKALI
Poty pedmt se generuj z pedmt, kter maj ci zapsny na aktuln pololet (Data, Aktualizace pedmt u jednotlivch td). Pznak pedmtu voliteln je uren shodn jako u pznak P_JAZ*.

Tato poloka se zatm pedvat nebude.

Cesta: Bakali Evidence Data Aktualizace pedmt Pznak pedmtu voliteln pedmt se zadv : Bakali Spolen prosted Datov soubory Pedmt Poloka TYP Voliteln pedmt. Pznak je z typu pedmtu vyhodnocen takto: v oznaen typu pedmtu se nachz etzec volit. Poty pedmt se generuj z pedmt, kter maj ci zapsny na aktuln pololet.

strnka slo: 103

NEPOV
pro typ koly Z

Poet vyuovanch nepovinnch pedmt Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 Poloka v programu BAKALI
Poty pedmt se generuj z pedmt, kter maj ci zapsny na aktuln pololet (Data, Aktualizace pedmt u jednotlivch td). Pznak pedmtu nepovinn je uren shodn jako u pznak P_JAZ*.

Tato poloka se zatm pedvat nebude.

Pznak pedmtu nepovinn pedmt: v oznaen typu pedmtu se nachz etzec nepovin. Poty pedmt se generuj z pedmt, kter maj ci zapsny na aktuln pololet.

strnka slo: 104

JAZYK_PR1,JAZYK_PR2
pro typ koly Z

Skupiny vyuovan v 1. resp. ve 2. cizm jazyce Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 Poloka v programu BAKALI

ci mohu bt vzdlvni nkterm pedmtm Zapisuje se v selnku skupin tlatko vyuovn v cizm jazyce. Zde se uvede kd cizho jazyka, v cizm jazyce. v nm vuka pedmt probh. Nepat sem pedmt ciz jazyk.

Zejm nebude teba zakldat speciln skupiny, kvli evidovn tchto daj lze pedpokldat, e kola vyuije stvajc skupiny, v nich vuka v cizm jazyce probh. Kad k by ml bt zaazen nejve do jedn skupiny, u n jsou vyplnny daje pro oba jazyky. Kad k by ml bt zaazen nejve do dvou skupin, u nich jsou vyplnny daje prv jednoho jazyka. Pro sprvnou evidenci tchto daj je teba ped koncem kadho pololet provst v modulu Spolen prosted, nabdka Sprvce, Nov koln rok, Uzvrka ped klasifikac. Cesta: Bakali Spolen prosted Datov soubory Skupiny Vbr skupiny (me bt i cel tda)

Cesta: Bakali Spolen prosted Datov soubory Skupiny Vbr skupiny (cel tdy)Vbr 1. jazyka, ve kterm se skupina vyuuje (tot pro 2. jazyk).

strnka slo: 105

POCET_PR1,POCET_PR2
pro typ koly Z

Poet pedmt vyuovanch v 1. resp. ve 2. cizm jazyce Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181
Nezahrnuje se sem pedmt ciz jazyk.

Poloka v programu BAKALI


Zapisuje se v selnku skupin tlatko vyuovn v cizm jazyce.

Cesta: Bakali Spolen prosted Datov soubory Skupiny Vbr skupiny Stanoven potu pedmt, ve kterm se skupina vyuuje v 1. jazyce (tot pro 2. jazyk)

strnka slo: 106

POCET_H1,POCET_H2
pro typ koly Z

Poet hodin vyuovanch v 1. resp. ve 2. cizm jazyce Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 Uvede se poet hodin, ve kterch probh vuka nkterch pedmt v cizm jazyce. Nezahrnuje se sem vuka cizho jazyka. Poloka v programu BAKALI
Zapisuje se v selnku skupin tlatko vyuovn v cizm jazyce.

Cesta: Bakali Spolen prosted Datov soubory Skupiny Vbr skupiny Stanoven potu hodin, ve kterm se skupina vyuuje v 1. jazyce (tot pro 2. jazyk)

Poznmka M-li skupina k pedmt, kter se vyuuje v nkterch hodinch v cizm jazyce, hodinovou dotaci 5 hodin a pedpokldan (prmrn) poet hodin vuky v cizm jazyce dle plnu jsou 3 hodiny, pak kolonka poet hodin bude 3. M-li skupina k nkolik pedmt, kter se vyuuj v nkterch hodinch v cizm jazyce, pak kolonka poet hodin bude soutem hodin v kadm pedmtu dle pedchzejcho odstavce.

strnka slo: 107

RVT
pro typ koly Z

Pedmt rozen vuky pro tdu Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 Poloka v programu BAKALI

Tato poloka se zatm pedvat nebude.

strnka slo: 108

RVS
pro typ koly Z

Pedmt rozen vuky pro skupinu Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 Poloka v programu BAKALI
Zapisuje se v selnku skupin tlatko pedmt rozen vuky (zpravidla u skupiny definovan vtem k).

Tato poloka se zatm pedvat nebude.

strnka slo: 109

RVZ
pro typ koly Z

Pedmt rozen vuky pro ka Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 Poloka v programu BAKALI
Zapisuje se v kart ka v hlavn (horn) sti obor. (poloka ZAMERENI v tabulce ZACI). Vlastn kd pedmtu je uloen ve sloupci RV svzan tabulky _ZAMEREN (selnk obor).

Tato poloka se zatm pedvat nebude.

strnka slo: 110

INDI
pro typ koly Z S VO KON

Individuln vzdlvac pln Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Poloka se vypluje u k s individulnmi vzdlvacmi plny podle 18 kolskho zkona.

BAKALI
Zapisuje se v kart ka zloka Matrika, tlatko Specifick daje zde zloka Zkladn daje zznam typu Individuln vzdlvac pln (zznam v tabulce ZACIMATR).

Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika, tlatko Specifick daje zloka Zkladn daje zznam typu Individuln vzdlvac pln. Po zadn platnosti je nutn vybrat dvod piznn individulnho plnu z nabdnutho selnku.

Paklie je individuln pln piznn jen v nkterch pedmtech, klikneme pravm tlatkem myi na polko pedmt a ipkami vybereme pslun pedmty. To pak vyuv modul tdn kniha pro evidenci absence.

strnka slo: 111

Poznmka Paklie m k individuln vzdlvac pln dle 18 (z dvodu zdravotnho postien, mimodnho nadn, ), mus bt vloen dal zznam o postien, nadn, a dal zznam o zvench nkladech, pokud je kola poaduje.

strnka slo: 112

NADANI
pro typ koly Z S VO KON

Rozlien pro mimodn nadanho studenta Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Mimodn nadan k/student podle 17 kolskho zkona me bt na zklad dosti, jej soust je u ka, kter pln povinnou koln dochzku, vyjden kolskho poradenskho zazen a registrujcho praktickho lkae pro dti a dorost, peazen do vyho ronku bez absolvovn pedchozho ronku. .......

BAKALI
Zapisuje se v kart ka zloka Matrika, tlatko Specifick daje zde zloka Zkladn daje zznam typu Mimodn nadan k (zznam v tabulce ZACIMATR).

Karta nadan k zpis Jestlie k neabsolvuje ronk (na zklad 14 odst. 1 Vyhlky 73/2005 Sb.), je teba ka peadit do jin tdy. Cesta: Bakali Evidence Karta ka v poloce tda z nabdky td vybrat poadovanou tdu. Tm se automaticky vyvol dialog pro zmnu tdy se zpisem do historie ka.

Karta nadan k vsledek zpisu Hodnocen za neabsolvovan ronk se zaeviduje jako komisionln zkouky v reimu opravn zkouky. Za neabsolvovan ronk k nedostane vysvden. V nsledujcch letech bude mt na vysvden zznam, kter ronk(y) neabsolvoval. Program tento tisk e v pslunm mst blanketu vysvden.

strnka slo: 113

Poznmka Mimodn nadan k/student podle 17 kolskho zkona me bt na zklad dosti, jej soust je u ka, kter pln povinnou koln dochzku, vyjden kolskho poradenskho zazen a registrujcho praktickho lkae pro dti a dorost, peazen do vyho ronku bez absolvovn pedchozho ronku. Podmnkou peazen je vykonn zkouek z uiva nebo sti uiva ronku, kter k nebo student nebude absolvovat. O mimodnm nadn se ned uvaovat pi pestupu do vyho ronku mn nronho oboru ne je ten, ve kterm se k dosud vzdlval. editel koly me kovi s mimodnm nadnm povolit vzdlvn podle individulnho vzdlvacho plnu ( 18 Z). Pokud nadan k neabsolvuje (pesko) ronk, je teba pi zmn tdy vloit zznam do historie, zloka Podrobn daje.

Poznmka Paklie mimodn nadan k m individuln vzdlvac pln dle 18, mus bt vloen dal zznam o individulnm plnu (z dvodu mimodnho nadn) a dal zznam o zvench nkladech, pokud je kola poaduje.. viz Vzdlvn mimodn nadanch k zpt na Vzdlvn k podle 17

strnka slo: 114

FIN
pro typ koly Z S VO KON

Poadavek na zven vdaje pro studenta Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Dleit poloka obsahuje informaci pro pidlovn finannch prostedk kole z rozpotu MMT.

BAKALI
Zapisuje se v kart ka zloka Matrika, tlatko Specifick daje zde zloka Zkladn daje zznam typu Poadavek na zven vdaje (zznam v tabulce ZACIMATR).

Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika, tlatko Specifick daje zloka Zkladn daje zznam typu Poadavek na zven vdaje.

Poznmka Paklie kola poaduje zven nklady na postienho nebo mimodn nadanho ka, mus vloit dal zznam o postien nebo mimodnm nadn ka, ppadn vloit zznam o individulnm vzdlvacm plnu dle 18 (z dvodu zdravotnho postien nebo mimodnho nadn).

strnka slo: 115

KOD_ZK
pro typ koly S

Kd vykonan zkouky pro spn absolvovn koly Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181
Uvede se kd oznaujc druh vykonan zkouky (zvren zkouka, maturitn zkouka) podle selnku RADZ.

BAKALI
Zapisuje se - Data, Zpis znmek, zamekanch hodin, Kompletn zpis za pololet, obdob zvren zkouka (absolutorium) druh zkouky. Alternativn - karta ka, zloka Matrika, souasn vzdlvn, Zvren zkouky.

Cesta: Bakali Evidence Data Zpis znmek, zamekanch hodin Kompletn zpis za pololet, obdob zvren zkouka (absolutorium) druh zkouky (vybrat z selnku).

Alternativn zpis v kart ka Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika, souasn vzdlvn, Zvren zkouky.

strnka slo: 116

KOD_OPAK
pro typ koly S VO

Pznak vykonan zkouky Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Upesuje, v jakm termnu se pedepsan zkouka konala (v dnm, nhradnm, opakovan) podle selnku RAVZ. Zapisuje se - Data, Zpis znmek, zamekanch hodin, Kompletn zpis za pololet, obdob zvren zkouka (absolutorium) druh zkouky. Alternativn - karta ka, zloka Matrika, souasn vzdlvn, Zvren zkouky.

BAKALI

Zpis viz KOD_ZK

Pklad Kon-li k vcekrt zvrenou zkouku (nhradn, opravn,), mus bt vechny zkouky zaznamenny v dialogu Zpisu znmek - Kompletn zpis za pololet tlatko dal zvren zkouky nebo karta ka, zloka Matrika, souasn vzdlvn, Zvren zkouky. Kad zznam o zkouce mus bt kompletn tj. mus obsahovat daje o vech pedmtech zkouky (i kdy nap. k konal opravnou zvrenou zkouku pouze z jednoho pedmtu).

zpt na KOD_OP_M zpt na KOD_OP_A

strnka slo: 117

KOD_OP_M
pro typ koly KON

Kd konan maturitn zkouky (pouze u k konajcch maturitn zkouku)


Vpis z metodiky UIV

http://www.uiv.cz/clanek/525/1181
Upesuje, v jakm termnu se konala maturitn zkouka (v dnm, nhradnm, opakovan) podle selnku RAVZ. Vypluje se pouze u k konajcch maturitn zkouku. Pi opakovn maturitn zkouky se mus provst zpis cel maturitn zkouky znova i kdy je opravn zkouka jen z jednoho pedmtu.

BAKALI
Zapisuje se - Data, Zpis znmek, zamekanch hodin, Kompletn zpis za pololet, obdob zvren zkouka (absolutorium) druh zkouky. Alternativn - karta ka, zloka Matrika, souasn vzdlvn, Zvren zkouky.

pvodn zznam Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika souasn vzdlvn Zvren zkouky. Pi opakovn maturitn zkouky se mus provst zpis cel maturitn zkouky znova ze vech pedmt i kdy je opravn zkouka jen z jednoho pedmtu, nejlpe v Kart ka Zvren zkouky, zkoprovnm stvajcho zznamu a opravenm znmky, data, druhu zkouky, prmrnho prospchu a celkovho hodnocen. Po ukonen zpisu o opravn zkouce jsou u ka 2 zznamy. viz KOD_OPAK kopie zznamu

strnka slo: 118

a jej oprava

vsledek

Pklad Kon-li k vcekrt maturitn zkouku (nhradn, opravn,), mus bt vechny zkouky zaznamenny v dialogu Zpisu znmek - Kompletn zpis za pololet tlatko dal zvren zkouky nebo karta ka, zloka Matrika, souasn vzdlvn, Zvren zkouky. Kad zznam o zkouce mus bt kompletn tj. mus obsahovat daje o vech pedmtech maturitn zkouky (i kdy nap. k konal opravnou maturitn zkouku pouze z jednoho pedmtu).

zpt na KOD_UKON zpt na VYSLCEL_M

strnka slo: 119

KOD_OP_A
pro typ koly KON

Kd konanho absolutoria Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Upesuje, v jakm termnu se konalo absolutorium. Vybere se kd podle selnku RAVZ. Zapisuje se - Data, Zpis znmek, zamekanch hodin, Kompletn zpis za pololet, obdob zvren zkouka (absolutorium) druh zkouky. Alternativn - karta ka, zloka Matrika, souasn vzdlvn, Zvren zkouky.

BAKALI

Zapisuje se - Data, Zpis znmek, zamekanch hodin, Kompletn zpis za pololet, obdob zvren zkouka (absolutorium) druh zkouky. Alternativn - karta ka, zloka Matrika, souasn vzdlvn, Zvren zkouky. viz KOD_OPAK

JAZABS
pro typ koly VO

Kd cizho jazyka, ze kterho skld absolutorium Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Uvd se zde kd cizho jazyka ze kterho k/student sloil zkouku pi absolutoriu. Pokud k konzervatoe konal i maturitn zkouku, bude JAZABS przdn.

BAKALI
Jazyk se generuje z pedmt, kter maj ci zapsny pro zvrenou zkouku (absolutorium) (Data, Aktualizace pedmt u jednotlivch td). Oznaen pedmtu jako jazyka se provd v selnku pedmt je jazyk (Spolen prosted, Datov soubory Pedmty, poloka KOD_JAZ tabulky NAZVY_PR)

Jazyk se generuje z pedmt, kter maj ci zapsny pro absolutorium viz nsledujc poloka

strnka slo: 120

JAZM
pro typ koly S

Kd voliteln zkouky, ze kter k kon maturitn zkouku


Vpis z metodiky UIV

http://www.uiv.cz/clanek/525/1181
Uvd se zde kd cizho jazyka (selnk RACJ), ze kterho k skloil maturitn zkouku. Pokud k maturitn zkouku z jakhokoli dvodu nekon, bude poloka JAZM przdn.

BAKALI
Jazyk se generuje z pedmt, kter maj ci zapsny pro zvrenou zkouku (absolutorium) (Data, Aktualizace pedmt u jednotlivch td). Oznaen pedmtu jako jazyka se provd v selnku pedmt je jazyk (Spolen prosted, Datov soubory Pedmty, poloka KOD_JAZ tabulky NAZVY_PR)

Jazyk se generuje z pedmt, kter maj ci zapsny pro maturitu Cesta: Bakali Evidence Data Aktualizace pedmt u k u jednotlivch td. Vybrat tdu, obdob = zvren zkouka (maturita) .

strnka slo: 121

VZM
pro typ koly S

Kd volitelnho pedmtu, ze kterho k kon maturitn zkouku Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 BAKALI

Zatm se negeneruje pipraveno pro sttn maturitn zkouku

strnka slo: 122

VYSLCELK
pro typ koly S VO

Pznak spnho sloen nebo nesloen zvren zkouky, maturity, absolutoria


Vpis z metodiky UIV

BAKALI

http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 Uvd se kd pro sloen (nesloen) zkouky pedepsan pro dan druh vzdlvn (zvren zkouka, maturita, absolutorium). Zaznamenvaj se vechny pokusy o vykonn pedepsan zkouky, spn i nespn.
Generuje se na zklad celkovho hodnocen prospchu a znmek u zvren zkouky (absolutoria). Data, Zpis znmek, zamekanch hodin, Kompletn zpis za pololet, obdob zvren zkouka (absolutorium)

Cesta: Bakali Evidence Data Zpis znmek Kompletn zpis za pololet obdob Zvren zkouka (Absolutorium). Po zadn jednotlivch st zkouky a znmek se zobrazuje kontroln prmr, kter slou k orientanmu hodnocen. Prmrn prospch se zadv run v horn sti obrazovky a na zklad zadanch znmek se stanov celkov prospch vbrem z monost Generuje se na zklad celkovho hodnocen prospchu u zvren zkouky (absolutoria).

Zobrazen celkovho hodnocen zkouky.

Paklie k vykon zvrenou/maturitn zkouku a po nkolika pokusech, mus bt vechny pokusy zaznamenny v Kart ka, zloka Matrika, tlatko Zvren zkouky. viz KOD_UKON

strnka slo: 123

Poznmka ka, kter spn ukonil posledn ronk studia (bez ohledu na to, zda spn vykonal zvrenou zkouku), pi pechodu na nov koln rok vyadme do bvalch k-absolvent. Kad dal maturitn pokus pak u ka zaznamenme v kart ka (Bakali Evidence Karta ka zloka Matrikatlatko zvren zkouky) a to v reimu bvalch k-absolvent (Bakali Evidence Prosted Aktuln soubor bval ci-absolventi 200x), nikoli v reimu komplet koln rok 200x. zpt na 75, 81 viz ZKDAT

strnka slo: 124

VYSLCEL_M
pro typ koly KON

Pznak spnho sloen nebo nesloen maturity na konzervatoi Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181
Uvd se v n kd pro sloen (nesloen) maturitn zkouky. Zaznamenvaj se vechny pokusy o vykonn zkouky, spn i nespn.

BAKALI
Generuje se na zklad celkovho hodnocen prospchu a znmek u zvren zkouky (absolutoria). Data, Zpis znmek, zamekanch hodin, Kompletn zpis za pololet, obdob zvren zkouka (absolutorium)

viz VYSLCELK (pedchoz strana) viz KOD_OP_M zpt na 75, 81

VYSLCEL_A
pro typ koly KON

Pznak spnho sloen nebo nesloen absolutoria na konzervatoi Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181
Uvd se v n kd pro sloen (nesloen) absolutoria. Zaznamenvaj se vechny pokusy o vykonn zkouky, spn i nespn.

BAKALI
Generuje se na zklad celkovho hodnocen prospchu a znmek u zvren zkouky (absolutoria). Data, Zpis znmek, zamekanch hodin, Kompletn zpis za pololet, obdob zvren zkouka (absolutorium)

viz VYSLCELK (pedchoz strana)

strnka slo: 125

ZKDAT
pro typ koly S VO

Datum konn absolutoria, zvren zkouky, maturity


Vpis z metodiky UIV

http://www.uiv.cz/clanek/525/1181

BAKALI

Uvd se datum konn zvren nebo maturitn Zapisuje se - Data, Zpis znmek, zamekanch hodin, Kompletn zpis za pololet, obdob zvren zkouky i absolutoria. Zaznamenvaj se zkouka (absolutorium) datum. vechny pokusy o vykonn zkouky, spn i nespn.

Cesta: Bakali Evidence Data Zpis znmek, zamekanch hodin Kompletn zpis za pololet obdob zvren zkouka (absolutorium).

Pklad 1 k ukonil studium ve kolnm roce 2006/07 ve 4. ronku gymnzia opravnou zkoukou v srpnu a maturitn zkouku spn vykonal v z. Tento k kon maturitn zkouku v nhradnm termnu a je to zkouka za koln rok 2006/07, pestoe ji kon ve kolnm roce 2007/08. Po pechodu na nov koln rok (2007/08) je tento k v souboru bval ci-absolventi 2007 s ostatnmi ky, kte ji maturitn zkouku sloili a v tomto souboru je teba doplnit vechny daje o vech jeho maturitnch pokusech.

Pklad 2 k ukonil studium ve kolnm roce 2005/06 ve 4. ronku gymnzia td 4.A, vykonal nespn maturitn zkouku v dnm i opravnm termnu (v z) a maturitn zkouku vykonal v kvtnu 2007 s tdou 4.B. Po pechodu na nov koln rok (2006/07) je tento k v souboru bval ci-absolventi 2006 s ostatnmi ky, kte ji maturitn zkouku sloili a v tomto souboru je teba doplnit vechny daje o vech jeho maturitnch pokusech. strnka slo: 126

Poznmka Rozhodujc pro vyazen ka do bvalch k-absolvent je koln rok, ve kterm spn ukonil vzdlvn v poslednm ronku, bez ohledu na to, jestli spn vykonal, vykonal nespn nebo nekonal zvrenou/maturitn zkouku. zpt na VYSLCELK

Mon zznam o vech maturitnch pokusech ka Cesta: Bakali Evidence Karta ka Matrika Souasn vzdlvn zvren zkouky.

strnka slo: 127

ZKDAT_M
pro typ koly KON

Datum konn maturity na konzervatoi Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Uvd se datum konn maturitn zkouky. Zaznamenvaj se vechny pokusy o vykonn zkouky, spn i nespn.

BAKALI
Zapisuje se - Data, Zpis znmek, zamekanch hodin, Kompletn zpis za pololet, obdob zvren zkouka (absolutorium) datum.

viz ZKDAT

strnka slo: 128

ZKDAT_A
pro typ koly KON

Datum konn absolutoria na konzervatoi Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 BAKALI

Uvd se datum konn absolutoria. Zaznamenvaj se Zapisuje se - Data, Zpis znmek, zamekanch vechny pokusy o vykonn zkouky, spn i hodin, Kompletn zpis za pololet, obdob zvren nespn. zkouka (absolutorium) datum.

viz ZKDAT (pedchoz strana)

KOD_ZMEN
pro typ koly Z S VO KON

Kd zmny Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Obsahuje informaci o registrovan zmn, je je u promtnuta v polokch tto aktuln vty.

BAKALI
Generuje se logicky z dat.

strnka slo: 129

ZMENDAT
pro typ koly Z S VO KON

Datum uskutenn zmny Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Za kadho ka se pedv tolik vt, kolikrt se zmnil obsah pedvanch daj za vykazovan obdob

BAKALI
Generuje se logicky z dat.

KOD_VETY
pro typ koly Z S VO KON

Kontroln rozlien zda jde o vtu o absolventovi koly, o studentovi, i studentovi, kter odeel na jinou kolu Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181
Povinnost vyplnn jednotlivch poloek zvis na tom, za jakou osobu se vta (poloky) pedv. Jin poadavky jsou na vtu o kovi/studentovi a jin na vtu o absolventovi, osob s peruenm vzdlvnm nebo ukonenm vzdlvnm bez absolvovn zkouky (pedepsan zkouka nesloena). Kd vty rozliuje, za koho se pslun vta pedv a kontroluj se na ni ostatn poloky. Generuje se: kd 2 (peruen vzdlvn): analogicky jako PRERUS kd 3,4 (Ukonen vzdlvn bez absolvovn, Absolvent): analogicky jako KOD_UKON. U ka s kdem 3 se po ppadnm spnm vykonn zvren zkouky (VYSLCELK=1 nebo 2) vlo zznam s kdem 4 (hodnota poloky KOD_UKON se nemn).

BAKALI

strnka slo: 130

PLAT_ZAC
pro typ koly Z S VO KON

Zatek platnosti vty Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 BAKALI

Uvd se datum, od kterho plat kombinace hodnot Generuje se logicky z dat poloek uveden v datov vt. U tho ka/studenta mus jednotliv pedvan vty na sebe pesn asov navazovat. Se zatkem platnosti nov vty s aktualizovanm obsahem poloek se zrove ukonuje platnost pedchoz vty, a to dnem pedchzejcm. Poloka mus bt vyplnna u kad vty.

PLAT_KON
pro typ koly Z S VO KON

Konec platnosti vty Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 V poloce PLAT_KON se uvd datum, do kterho platila kombinace hodnot poloek uveden v datov vt. V aktuln platn vt zstv poloka PLAT_KON przdn, nebo konec platnosti tto vty jet nenastal. BAKALI
Generuje se logicky z dat

strnka slo: 131

SERIE_V , CTISK_V
pro typ koly S

Oznaen srie tiskopisu vysvden o zvren nebo maturitn zkouce slo tiskopisu vysvden o zvren nebo maturitn zkouce
Vpis z metodiky UIV

http://www.uiv.cz/clanek/525/1181

BAKALI

Oznaen srie tiskopisu vysvden o zvren nebo Zapisuje se v kart ka, srii a slo oddlujeme maturitn zkouce a slo tiskopisu vysvden o mezerou. zvren nebo maturitn zkouce. U konzervatoe se slo maturitnho vysvden zapisuje v kart ka zloka Matrika, souasn vzdlvn, tlatko Specifick daje VO a konzervatoe zloka Praktick zkouka (soust maturity).

Zpis pro stedn koly Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika zloka souasn vzdlvn.

Zpis pro VO a Konzervato Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika zloka souasn vzdlvn Speciln daje VO, KON zloka Praktick zkouka.

strnka slo: 132

SERIE_L , CTISK_L
pro typ koly S

Oznaen srie tiskopisu vunho listu slo tiskopisu vunho listu Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181
Oznaen srie tiskopisu vunho listu a slo tiskopisu vunho listu.

BAKALI
Zapisuje se v kart ka, srii a slo oddlujeme mezerou.

Zpis viz SERIE_V , CTISK_V

SERIE_A , CTISK_A
pro typ koly VO KON

Oznaen srie tiskopisu vysvden o absolutoriu slo tiskopisu vysvden o absolutoriu Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181
Oznaen srie tiskopisu vysvden o absolutoriu a slo tiskopisu vysvden o absolutoriu.

BAKALI
Zapisuje se v kart ka, srii a slo oddlujeme mezerou.

Zpis viz SERIE_V , CTISK_V

strnka slo: 133

SERIE_D , CTISK_D
pro typ koly VO KON

Oznaen srie tiskopisu diplomu o absolutoriu slo tiskopisu diplomu o absolutoriu Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 BAKALI

Oznaen srie tiskopisu diplomu o absolutoriu a slo Zapisuje se v kart ka, srii a slo oddlujeme tiskopisu diplomu o absolutoriu ve VO. mezerou.

Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika zloka souasn vzdlvn.

strnka slo: 134

KOD_ZAKA
pro typ koly Z S VO KON

Jednoznan identifikan kd studenta uren kolou s vylouenm monosti duplicit u rznch student koly Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 BAKALI

Jednoznan identifikan kd studenta uvd kola Generuje se z internho kdu ka (poloka v anonymizovanm souboru msto rodnho sla. Kd INTERN_KOD v tabulce ZACI). Toto ka pidluje kola tak, aby nebyly pidleny stejn generovn nelze uivatelem nijak ovlivnit. kdy rznm km/studentm v rmci cel koly (IZO) nebo naopak aby nebylo pidleno nkolik rznch kd jednomu kovi/studentovi.

strnka slo: 135

POSTIZ1
pro typ koly Z S VO KON

Druh prvnho zdravotnho postien Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Zdravotn postien se uvd pouze u k/student, u nich byly speciln zdravotn poteby zjitny na zklad speciln pedagogickho nebo psychologickho vyeten kolskm poradenskm zazenm.

BAKALI
Zapisuje se v kart ka zloka Matrika, tlatko Specifick daje zde zloka Zkladn daje zznam typu Druh zdravotnho postien (zznam v tabulce ZACIMATR).

Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika tlatko Specifick daje zloka Zkladn daje Druh zdravotnho postien.

selnk zdravotnho postien Zvanost postien

Poznmka Vypluje se nejprve poloka POSTIZ1 Poznmka k zvanosti postien 1, 2, 3 Postien oznaen poadm 3 se na IV nepedv. M-li tedy nap. k jen vvojov poruchy uen, je to jeho nejzvanj postien (1), a neme proto bt oznaeno poadm 3 (pestoe se nm jev jako obecn mn zvan). Poznmky k vyplnn datum platnosti do Doporuujeme datum platnosti do pokud mono nevyplovat, nebo v 90% ppad stav trv po celou dobu studia (tk se zejmna zdravotnho postien a poadavku na zven vdaje). Zznamy je teba ukonit jen tehdy, kdy dvod pomine (stv se nap. u vvojovch poruch, kdy rodie v dalm roce nezajdou do PPP). Pokud je datum platnosti do vyplovno (pesn na zklad posudk z PPP), pak pi prodluovn platnosti doporuujeme v pvodnm zznamu jen opravit datum platnosti do. Opakovan vkldn totonch zznam (nap. vdy na rok) sniuje pehlednost a zvyuje pracnost pi opravch chyb. Pi ukonen studia datum platnosti do u k nevyplujeme. strnka slo: 136

V ppad, e ml k do uritho data jedno postien, pak pibylo dal postien a klasifikace vce vad, je teba pvodn zznam s postienm k pslunmu datu ukonit (vyplnit datum platnosti do). Nsledn vloit dva nov zznamy se stejnm datem v datum platnosti od (pro ob postien), u obou zakrtnout vce vad.

strnka slo: 137

POSTIZ2
pro typ koly Z S VO KON

Druh dalho zdravotnho postien Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181


Zdravotn postien se uvd pouze u k/student, u nich byly speciln zdravotn poteby zjitny na zklad speciln pedagogickho nebo psychologickho vyeten kolskm poradenskm zazenm.

BAKALI
Zapisuje se v kart ka zloka Matrika, tlatko Specifick daje zde zloka Zkladn daje zznam typu Druh zdravotnho postien (zznam v tabulce ZACIMATR).

Zpis dalho postien Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika tlatko Specifick daje zloka Zkladn daje Druh zdravotnho postien vybereme z selnku. k me mt vce zdravotnch postien, pesto nen klasifikovn jako postien vce vadami. V tom ppad je polko pznak klasifikace postien vce vadami nezakrtnut. Pznak zakrtneme i nezakrtneme na zklad vsledku vyeten pedagogicko-psychologick poradny (jeli k klasifikovn jako postien vce vadami, zakrtneme tento pznak u vech zznam s postienmi). V elektronickm pedvn dat z matrik se u ka uvdj maximln dv postien. Paklie m k postien vce, je nutn pro pedn vybrat 2 nejzvanj. Poad lze stanovit u novch zznam vbrem 1, 2, 3, u starch zznam zmnou poad v dialogovm okn pomoc ipek. Do centrln databze se pak pedaj prv prvn dv postien uveden v dialogu. Pokud nen zvanost i poad napsno v rozhodnut pedagogicko-psychologick poradny, je rozhodnut na veden koly (oficiln kriterium vak nen k dispozici).

strnka slo: 138

Vsledek zpisu a azen podle zvanosti postien Ikona pro zmnu azen

Zmna poad postien dle zvanosti Postien uveden na 1. a 2. dku se pedaj v datech, 3. postien (tlesn postien se pedvat nebude).

Poznmka Vypluje se nejprve poloka POSTIZ1, u k s vce druhy zdravotnho postien i poloka POSTIZ2. Pokud je v poloce POSTIZ1 uvedeno bez postien (00), mus poloka POSTIZ2 zstat nevyplnna. V poloce POSTIZ2 nesm bt uveden kd 00 bez postien. U ka s vce druhy zdravotnho postien se uvedou jen dva nejvraznj. Poznmky k vyplnn datum platnosti do viz POSTIZ1

strnka slo: 139

VICE_VAD
pro typ koly Z S VO KON

Pznak soubnho postien vce vadami Vpis z metodiky UIV http://www.uiv.cz/clanek/525/1181 BAKALI
Zapisuje se v kart ka zloka Matrika, tlatko Specifick daje zde zloka Zkladn daje zznam typu Druh zdravotnho postien, tlatko pznak klasifikace postien vce vadami (zznam v tabulce ZACIMATR).

(na zklad speciln pedagogickho pop. psychologickho vyeten kolskm poradenskm zazenm)

vypluje se jen u ka, kter m vce postien


Cesta: Bakali Evidence Karta ka zloka Matrika tlatko Specifick daje zloka Zkladn daje Druh zdravotnho postien> tlatko Pznak klasifikace postien vce vadami zakrtneme na zklad vsledku vyeten pedagogicko-psychologick poradny (je-li k klasifikovn jako postien vce vadami, zakrtneme tento pznak u vech zznam s postienmi). V elektronickm pedvn dat z matrik se u ka uvdj maximln dv postien. Paklie m k postien vce, mli bychom pro pedn vybrat 2 nejzvanj. Poad lze stanovit u novch zznam vbrem 1, 2, 3, u starch zznam zmnou poad v dialogovm okn pomoc ipek. Do centrln databze se pak pedaj prv prvn dv postien uveden v dialogu. Pokud nen zvanost i poad napsno v rozhodnut pedagogicko-psychologick poradny, je rozhodnut na veden koly (oficiln kriterium nen k dispozici). Poznmka Za postienho vce vadami se povauje jedinec postien souasn dvma nebo vce na sob kauzln nezvislmi druhy zdravotnho postien, vetn toho, kter m vedle mentlnho postien i smyslov nebo tlesn postien. Poloka se kontroluje na daje uveden v polokch POSTIZ1 a POSTIZ2. k s vvojovmi poruchami uen a chovn, kter nem alespo 2 dal sledovan zdravotn postien, nem soubn postien vce vadami. Viz POSTIZ1 a POSTIZ2

strnka slo: 140

Vlastn pedvn dat ze koln matriky


Generovn souboru pro pedn
pro typ koly Z S VO KON

vodn obrazovka pro generovn xml souboru pro pedvn dat ze koln matriky Vechny poloky v tto obrazovce mus bt vyplnn IO koly, za kterou se pedvaj data (zde se nevypluje REDIZO = 6000xxxx) Kontaktn osoba poven zpracovnm dat, telefon na kontaktn osobu, E-mail kontaktn osoby Druh elektronickho sbru Vybrat jednotku, za kterou se data pedvaj (pokud kola pedv za vce jednotek). Typ souboru ze zvolen jednotky vichni ci, ci se specilnmi vzdlvacmi potebami (pokud kola takov ky nem, soubor se automaticky negeneruje). Druh sbru - vybrat z nabdky (koln rok 20xx/20yy je pedchzejc koln rok, 20yy/20zz souasn) 1. zkladn podzimn sbr za obdob od 01.10.20xx do 30.09.20yy. Tento vbr pouij koly, kter program Bakali pouvaj nejmn rok. 2. aktualizan jarn sbr za obdob od 01.10.20yy do 30.09.20zz. 3. zkrcen podzimn sbr za obdob od 01.10.20xx do 31.08.20yy. Pro koly, kter kon s pouvnm programu Bakali a od 1.9. 20yy zanaj pouvat jin software. 4. zkrcen podzimn sbr za obdob od 01.09.20yy do 31.08.20yy. Pro koly, kter zanaj pouvat program Bakali a nemaj naplnn data absolvent. Poznmka koly, kter maj ppravn tdy, kter se do pedvanch dat nezahrnuj (fiktivn IZO nebo st 02), nechaj toto polko nezakrtnut.

zpt na Pokyny pro ovldn pruky strnka slo: 141

Chyby ve koln matrice Vpis nejzvadnjch chyb na obrazovku. Tento soubor chyb lze vytisknout na tiskrn (podle chyby nebo podle td).

Zobrazen vygenerovanch daj kadho ka Vygenerovan daje konkrtnho ka vybereme z nabdky k. Vjimen (spe po konzultaci s autory) je mon v tto kart nkter daje opravit. Poloky v tto obrazovce se zpstupn tlatkem v levm dolnm rohu karty. Pro prci se statistikami v tomto dialogu je mon nastavit filtry na zobrazen data: 1 -k/student 2 - k/student ukonen vzdlvn bez absolvovn, absolvent 3 - bez omezen Dle lze nastavit datum, k nmu budou statistiky zpracovny. Vygenerovan soubor a cesta pro uloen Cestu k uloenmu souboru si dobe zapamatujte, tuto cestu budete zadvat po pihlen na server UIV Import XML .

strnka slo: 142

Pihlen na server UIV Pihlen na server UIV provete podle pokyn, kter dostanete od UIV

Pokud kola m vce IZO, je teba vybrat IZO, za kter pedvte data Import XML - nastaven cest k pedvanm souborm

V obrazovce nastavme cestu k souboru se vemi ky a souboru se ky se specilnmi vzdlvacmi potebami. Paklie kola nem ky se specilnmi vzdlvacmi potebami, zakrtne polko. Ped pedvnm dat zkontrolujeme, zda daje o kole mme na serveru UIV sprvn zadan (zvlt pak sti koly). strnka slo: 143

Statistick vkazy generovan na UIV a z programu Bakali, vyuit statistik pro hledn chyb V souasn dob probh sbr dat na IV dvojm zpsobem: 1. agregovan daje ve form statistickch vkaz 2. individuln daje k ve form XML souboru V programu Bakali ji nejsou statistick vkazy aktualizovny a vstupy jsou pouze informativn. Protoe byly vyvjen pro stav v z, nejsou pro jarn sbr pstupn. Z individulnch zznam jednotlivch k program IV vygeneruje agregovan daje - statistick vkaz. Zdlo by se, e sla ve statistickm vkaze generovanm z individulnch dat na IV se mus shodovat s sly ve statistickm vkaze generovanm pmo v programu Bakali. To vak stoprocentn pravda nen, nebo: mnohdy existuje nejednoznan vklad k vyplnn kolonek statistickho vkazu

k zskn dvou verz statistickho vkazu vedou ti rzn algoritmy

Pedpokldejme, e program Bakali pi generovn XML souboru nevykazuje (takka) dn chyby i varovn. spn jsme provedli Import XML na serveru UIV. V nabdce Sestavy jsme vygenerovali statistick vkaz (S3-01, M8,..) a zde se objevily urit nesrovnalosti v potech k.

Obecn postup pi odstraovn nesrovnalost:


Problm me bt 1. v prvotnch datech (v programu Bakali). 2. v procedue generovn zznam (v programu Bakali). 3. v procedue, kter z odeslanch zznam generuje vkaz (v programu na IV). Zaneme od kontroly v nhledu vygenerovanch zznam (stle v programu Bakali Evidence). Vyuijeme tzv. statistiky i pohled na jednotliv zznamy k. Sname se zjistit, kte konkrtn ci zpsobuj rozdly v potech. 1. Budou-li se nm zznamy v nhledu (v programu Bakali) jevit jako sprvn, problm zkusme eit spe s IV (matrika@uiv.cz). 2. V opanm ppad se pokusme najt dvod, pro se z daj v kart ka (resp. z daj tdy, do n pat) zznamy pro elektronick sbr vygenerovaly nesprvn, ppadn kontaktujeme telefonicky poradenskou slubu k programu Bakali. Pklad 1

Ve vkazu UIV S3-01 (resp. M8, S9, S10) neodpovdaj poty k ve tdch (v titnch seznamech td jsou pitom sprvn). Jeliko byla data spn pedna, neobsahuj formln nedostatky (viz informace o generovn). Pedan soubor XML vak me obsahovat faktick chyby, kter je teba najt a opravit.
een Chyba me bt ve vyplnn daj datum a kd zahjen i ukonen vzdln, ppadn na zloce Historie Podrobn daje. Chybn mohou bt vyplnn i daje u vyazench k (chyb-li zznam o odchodu ze koly, k bude zapotn navc), pi kontrole dat je proto teba zpstupnit i vty s pznakem zruen (nap. tlatkem s brlemi). Vstoupme proto optovn do procedury Sestavy Vstupy pro UIV Generovn XML pro elektronick pedvn z matrik a zde v nhledu vygenerovanch zznam (stle v programu Bakali - Evidence) zkontrolujeme, zda daje v zznamech pro elektronick sbr dat odpovdaj skutenosti. V nhledu vygenerovanch zznam vyvolme statistiku bu

strnka slo: 145

stiskem tlatka v dolnm panelu nstroj nebo kliknutm pravm tlatkem myi na popisku odpovdajc poloky V naem ppad se zobraz statistika jednotlivch td Ppadnou zmnou data, ke ktermu zjiujeme statistiku, meme sledovat, jak se mn poty v polokch a tm snadnji najt chybu. Do statistik jsou zahrnuti ci s ohledem na nastaven filtru dle kdu vty.

Porovnnm sloupce poet vskyt s realitou (s tm, jak poet bychom zde oekvali), lokalizujeme problm na uritou tdu. Dle pouijeme tlatko zobraz ky nebo tlatko tiskrna, co by nm mlo pomoci odhalit, kter k problm zpsobuje.

Po lokalizaci problmu na konkrtnho ka se pokoume zjistit pinu a) v nhledu vygenerovanch zznam. b) v kart ka (v tomto ppad zejmna v zloce Matrika a Historie). Postup v ppad kontroly v nhledu vygenerovanch zznam: Vlevo nahoe vybereme ka, do jeho zznam chceme nahldnout, a vpravo nahoe nastavme (rozbalovacm tlatkem) poadovan asov interval (pro kontrolu shody s vkazy S3-01, M8,... jsou dleit zznamy s platnost od 1. z).

strnka slo: 146

Pklad 2

Ve vkazu S3-01 nebo M8 neodpovdaj poty v oddle XV Individuln vzdlvac plny nebo IX. Individuln integrovan ci podle druhu zdravotnho postien.
een Nejprve provedeme vygenerovn obou xml soubor k.

V nhledu vygenerovanch zznam vyvolme statistiku:

strnka slo: 147

1. vyvolme statistiku dle poloek postiz1, postiz2, INDI.............. Vbr poloek pro statistiku

1. Pouijeme tlatko zobraz ky nebo tlatko tiskrna, co by nm mlo pomoci odhalit, kter k problm zpsobuje.

2. Nebo provedeme v nhledu vygenerovanch zznam rovnou kontrolu poloek postiz1, postiz2, INDI ...... v zznamech jednotlivch k (je-li k se specilnmi vzdlvacmi potebami men poet). 3. Dle provedeme kontrolu u konkrtnch k v Kart ka tlatko specifick udaje.

strnka slo: 148

4. Nebo alternativn v Data Zmny osobnch dat pohled do matrik.

Postupem v pkladu 1) a 2) se me podait zjistit, kte konkrtn ci zpsobuj rozdly mezi daji v datech a hodnotami v tabulkch vkazu IV (bez toho je obtn eit problm s na poradenskou slubou).

Budou-li se Vm tyto vae zznamy nadle jevit jako sprvn, problm ete spe s IV (matrika@uiv.cz). Poznmka Ped generovnm vkaz zkontrolujte datum aktualizace programu (v titulku okna). Pokud je star 14 dn, radji si sthnte aktualizaci z ikony Aktualizace z www.

strnka slo: 149

selnk zem
selnk zem zkrcen - Evropsk zem a Vietnam selnk zem pln

strnka slo: 150

selnk zem zkrcen - Evropsk zem a Vietnam

ESK NZVY ZEM PLN Albnsk republika Andorrsk knectv Belgick krlovstv Blorusk republika Bosna a Hercegovina Bulharsk republika Bval jugoslvsk republika Makedonie esk republika Dnsk krlovstv Estonsk republika Finsk republika Francouzsk republika Chorvatsk republika Irsko Islandsk republika Italsk republika Kypersk republika Albnie Andorra Belgie Blorusko Bosna a Hercegovina Bulharsko Makedonie esko Dnsko Estonsko Finsko Francie Chorvatsko Irsko Island Itlie Kypr ZKRCEN

KDY ZEM

N-3
008 020 056 112 070 100 807 203 208 233 246 250 191 372 352 380 196 438 440 428 442 348 470 498

A-2
AL AD BE BY BA BG MK CZ DK EE FI FR HR IE IS IT CY LI LT LV LU HU MT MD

A-3
ALB AND BEL BLR BIH BGR MKD CZE DNK EST FIN FRA HRV IRL ISL ITA CYP LIE LTU LVA LUX HUN MLT MDA

Lichtentejnsk knectv Lichtentejnsko Litevsk republika Lotysk republika Lucembursk velkovvodstv Maarsk republika Maltsk republika Moldavsk republika Litva Lotysko Lucembursko Maarsko Malta Moldavsko

strnka slo: 151

Monack knectv Nizozemsk krlovstv Norsk krlovstv Polsk republika Portugalsk republika Rakousk republika Republika ern Hora Republika Srbsko Rumunsko Rusk federace eck republika Sanmarinsk republika Slovensk republika Slovinsk republika

Monako Nizozemsko Norsko Polsko Portugalsko Rakousko ern Hora Srbsko Rumunsko Rusko ecko San Marino Slovensko Slovinsko

492 528 578 616 620 040 499 688 642 643 300 674 703 705 826 276 336 724 752 756 804 704

MC NL NO PL PT AT ME RS RO RU GR SM SK SI GB DE VA ES SE CH UA VN

MCO NLD NOR POL PRT AUT MNE SRB ROU RUS GRC SMR SVK SVN GBR DEU VAT ESP SWE CHE UKR VNM

Spojen krlovstv Velk Spojen krlovstv Britnie a Severnho Irska Spolkov republika Nmecko Nmecko

Svat stolec (Vatiknsk Svat stolec (Vatiknsk mstsk stt) mstsk stt) panlsk krlovstv vdsk krlovstv vcarsk konfederace Ukrajina panlsko vdsko vcarsko Ukrajina

Vietnamsk socialistick Vietnam republika

strnka slo: 152

selnk zem pln

ESK NZVY ZEM PLN Alandsk ostrovy Albnsk republika Alrsk lidov demokratick republika Americk Samoa Americk Panensk ostrovy Andorrsk knectv Angolsk republika Anguilla Antarktida Antigua a Barbuda ZKRCEN Alandsk ostrovy Albnie Alrsko Americk Samoa Americk Panensk ostrovy Andorra Angola Anguilla Antarktida Antigua a Barbuda

KDY ZEM

N-3
248 008 012 016 850 020 024 660 010 028 032 051 533 036 031 044 048 050 052 056 084 112

A-2
AX AL DZ AS VI AD AO AI AQ AG AR AM AW AU AZ BS BH BD BB BE BZ BY

A-3
ALA ALB DZA ASM VIR AND AGO AIA ATA ATG ARG ARM ABW AUS AZE BHS BHR BGD BRB BEL BLZ BLR

Argentinsk republika Argentina Armnsk republika Aruba Austrlie zerbjdnsk republika Bahamsk spoleenstv Armnie Aruba Austrlie zerbjdn Bahamy

Bahrajnsk krlovstv Bahrajn Bangladsk lidov republika Barbados Belgick krlovstv Belize Blorusk republika Banglad Barbados Belgie Belize Blorusko

strnka slo: 153

Beninsk republika Bermudy

Benin Bermudy

204 060 064 862 068 070 072 074 076

BJ BM BT VE BO BA BW BV BR

BEN BMU BTN VEN BOL BIH BWA BVT BRA

Bhtnsk krlovstv Bhtn Bolvarovsk republika Venezuela Bolivijsk republika Venezuela Bolvie

Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina Botswansk republika Botswana Bouvetv ostrov Bouvetv ostrov

Brazilsk federativn Brazlie republika Britsk indickoocensk zem Britsk Panensk ostrovy Brunej Darussalam Bulharsk republika Burkina Faso

Britsk indickoocensk 086 zem Britsk Panensk ostrovy 092 Brunej Darussalam Bulharsko Burkina Faso 096 100 854 108 807 184 148 203 156 208

IO

IOT

VG BN BG BF BI MK CK TD CZ CN DK

VGB BRN BGR BFA BDI MKD COK TCD CZE CHN DNK

Burundsk republika Burundi Bval jugoslvsk Makedonie republika Makedonie Cookovy ostrovy adsk republika esk republika nsk lidov republika Dnsk krlovstv Demokratick republika Svat Tom a Princv ostrov Demokratick republika Vchodn Timor Cookovy ostrovy ad esko na Dnsko

Svat Tom

678

ST

STP

Vchodn Timor

626

TL

TLS

strnka slo: 154

Dominick spoleenstv Dominiknsk republika Dibutsk republika Egyptsk arabsk republika

Dominika

212

DM DO DJ EG EC ER EE ET FO FK FM PH FI GF TF PF FR GA GM GH GI GD GL GE GP

DMA DOM DJI EGY ECU ERI EST ETH FRO FLK FSM PHL FIN GUF ATF PYF FRA GAB GMB GHA GIB GRD GRL GEO GLP

Dominiknsk republika 214 Dibutsko Egypt 262 818 218 232 233 231 234 238 583 608 246 254

Ekvdorsk republika Ekvdor Eritrea Estonsk republika Etiopsk federativn demokratick republika Faersk ostrovy Eritrea Estonsko Etiopie Faersk ostrovy

Falklandy (Malvny) Falklandy (Malvny) Federativn stty Mikronsie Filipnsk republika Finsk republika Mikronsie Filipny Finsko

Francouzsk Guyana Francouzsk Guyana Francouzsk jin zem Francouzsk Polynsie Francouzsk republika Gabonsk republika

Francouzsk jin zem 260 Francouzsk Polynsie Francie Gabon 258 250 266 270 288 292 308 304 268 312

Gambijsk republika Gambie Ghansk republika Gibraltar Grenada Grnsko Gruzie Guadeloupe Ghana Gibraltar Grenada Grnsko Gruzie Guadeloupe

strnka slo: 155

Guam Guatemalsk republika Guernsey Guinejsk republika Guyansk republika Haitsk republika Heardv ostrov a McDonaldovy ostrovy

Guam Guatemala Guernsey Guinea Guyana Haiti

316 320 831 324 328 332

GU GT GG GN GY HT HM HN

GUM GTM GGY GIN GUY HTI HMD HND

Heardv ostrov 334 a McDonaldovy ostrovy 340

Hondurask republika Honduras Hongkong, zvltn administrativn oblast Hongkong nsk lidov republiky Chilsk republika Chile

344

HK

HKG

152 191 356 360 368 364 372 352 380 376 388 392 887 832 710 239 400

CL HR IN ID IQ IR IE IS IT IL JM JP YE JE ZA GS JO

CHL HRV IND IDN IRQ IRN IRL ISL ITA ISR JAM JPN YEM JEY ZAF SGS JOR

Chorvatsk republika Chorvatsko Indick republika Indonsk republika Irck republika rnsk islmsk republika Irsko Islandsk republika Italsk republika Izraelsk stt Jamajka Japonsko Jemensk republika Jersey Indie Indonsie Irk rn Irsko Island Itlie Izrael Jamajka Japonsko Jemen Jersey

Jihoafrick republika Jihoafrick republika Jin Georgie a Jin Jin Georgie a Jin Sandwichovy ostrovy Sandwichovy ostrovy Jordnsk himovsk Jordnsko strnka slo: 156

krlovstv Kajmansk ostrovy Kambodsk krlovstv Kamerunsk republika Kanada Kajmansk ostrovy Kamboda Kamerun Kanada 136 116 120 124 132 404 166 170 174 180 178 408 410 188 776 192 414 196 418 426 422 430 434 KY KH CM CA CV KE CC CO KM CD CG KP KR CR TO CU KW CY LA LS LB LR LY CYM KHM CMR CAN CPV KEN CCK COL COM COD COG PRK KOR CRI TON CUB KWT CYP LAO LSO LBN LBR LBY

Kapverdsk republika Kapverdy Kesk republika Kokosov ostrovy Kolumbijsk republika Komorsk svaz Konsk demokratick republika Konsk republika Korejsk lidov demokratick republika Korejsk republika Kea Kokosov ostrovy Kolumbie Komory Kongo, demokratick republika Kongo Korea, lidov demokratick republika Korea

Kostarick republika Kostarika Krlovstv Tonga Kubnsk republika Kuvajtsk stt Kypersk republika Laosk lidov demokratick republika Tonga Kuba Kuvajt Kypr Laos

Lesothsk krlovstv Lesotho Libanonsk republika Libanon Liberijsk republika Libyjsk arabsk lidov socialistick damhrije strnka slo: 157 Librie Libye

Lichtentejnsk knectv Litevsk republika Lotysk republika Lucembursk velkovvodstv

Lichtentejnsko Litva Lotysko Lucembursko

438 440 428 442

LI LT LV LU

LIE LTU LVA LUX

Macao, zvltn administrativn oblast Macao nsk lidov republiky Madagaskarsk republika Maarsk republika Malajsie Malawsk republika Madagaskar Maarsko Malajsie Malawi

446

MO

MAC

450 348 458 454 462 466 470 504 474 480 478 175 581 498 492 496 500 508 104 516

MG HU MY MW MV ML MT MA MQ MU MR YT UM MD MC MN MS MZ MM NA

MDG HUN MYS MWI MDV MLI MLT MAR MTQ MUS MRT MYT UMI MDA MCO MNG MSR MOZ MMR NAM

Maledivsk republika Maledivy Malisk republika Maltsk republika Marock krlovstv Martinik Mali Malta Maroko Martinik

Mauricijsk republika Mauricius Mauritnsk islmsk Mauritnie republika Mayotte Mayotte

Men odlehl ostrovy Men odlehl ostrovy USA USA Moldavsk republika Moldavsko Monack knectv Mongolsko Montserrat Mosambick republika Myanmarsk svaz Monako Mongolsko Montserrat Mosambik Myanmar

Namibijsk republika Namibie

strnka slo: 158

Naurusk republika Neplsk krlovstv

Nauru Nepl

520 524 882 566 562 558 570 530 528 574 578 540 554 275 833 586 585 591 598 600 604 612 616 630 620 004

NR NP WS NG NE NI NU AN NL NF NO NC NZ PS IM PK PW PA PG PY PE PN PL PR PT AF

NRU NPL WSM NGA NER NIC NIU ANT NLD NFK NOR NCL NZL PSE IMN PAK PLW PAN PNG PRY PER PCN POL PRI PRT AFG

Nezvisl stt Samoa Samoa Nigrijsk federativn Nigrie republika Nigersk republika Nikaragujsk republika Niue Nizozemsk Antily Nizozemsk krlovstv Norfolk Norsk krlovstv Nov Kaledonie Nov Zland Okupovan palestinsk zem Ostrov Man Niger Nikaragua Niue Nizozemsk Antily Nizozemsko Norfolk Norsko Nov Kaledonie Nov Zland Palestina Ostrov Man

Pkistnsk islmsk Pkistn republika Palausk republika Panamsk republika Papua Nov Guinea Paraguaysk republika Perunsk republika Pitcairn Polsk republika Portoriko Palau Panama Papua Nov Guinea Paraguay Peru Pitcairn Polsko Portoriko

Portugalsk republika Portugalsko Islmsk republika Afghnistn Afghnistn

strnka slo: 159

Rakousk republika

Rakousko

040 499 242 624 398 296 417 584 384 226 694 688 762 780 860 638 642 643 646 300 666 222 674 682

AT ME FJ GW KZ KI KG MH CI GQ SL RS TJ TT UZ RE RO RU RW GR PM SV SM SA

AUT MNE FJI GNB KAZ KIR KGZ MHL CIV GNQ SLE SRB TJK TTO UZB REU ROU RUS RWA GRC SPM SLV SMR SAU

Republika ern Hora ern Hora Republika Fidijsk ostrovy Republika GuineaBissau Fidi Guinea-Bissau

Republika Kazachstn Kazachstn Republika Kiribati Kiribati

Republika Kyrgyzstn Kyrgyzstn Republika Marshallovy ostrovy Marshallovy ostrovy Republika Pobe slonoviny Pobe slonoviny

Republika Rovnkov Rovnkov Guinea Guinea Republika Sierra Leone Republika Srbsko Republika Tdikistn Republika Trinidad a Tobago Sierra Leone Srbsko Tdikistn Trinidad a Tobago

Republika Uzbekistn Uzbekistn Runion Rumunsko Rusk federace Rwandsk republika eck republika Saint Pierre a Miquelon Runion Rumunsko Rusko Rwanda ecko Saint Pierre a Miquelon

Salvadorsk republika Salvador Sanmarinsk republika Sadskoarabsk krlovstv strnka slo: 160 San Marino Sadsk Arbie

Senegalsk republika Senegal Seychelsk republika Seychely Singapursk republika Singapur Sjednocen republika Tanzanie Tanzanie Slovensk republika Slovinsk republika Somlsk republika Spojen arabsk emirty Spojen krlovstv Velk Britnie a Severnho Irska Spojen stty americk Slovensko Slovinsko Somlsko

686 690 702 834 703 705 706

SN SC SG TZ SK SI SO AE

SEN SYC SGP TZA SVK SVN SOM ARE

Spojen arabsk emirty 784

Spojen krlovstv

826

GB

GBR

Spojen stty

840 484 580 276

US MX MP DE

USA MEX MNP DEU

Spojen stty mexick Mexiko Spoleenstv Severnch Marian Spolkov republika Nmecko Severn Mariany Nmecko

Srlansk demokratick Sr Lanka socialistick republika Stt Katar Stedoafrick republika Sdnsk republika Sultant Omn Katar Stedoafrick republika Sdn Omn

144 634 140 736 512 740 744 654 662 659

LK QA CF SD OM SR SJ SH LC KN VA

LKA QAT CAF SDN OMN SUR SJM SHN LCA KNA VAT

Surinamsk republika Surinam Svalbard a ostrov Jan Svalbard a ostrov Jan Mayen Mayen Svat Helena Svat Lucie Svat Helena Svat Lucie

Svat Krytof a Nevis Svat Krytof a Nevis Svat stolec strnka slo: 161

Svat stolec (Vatiknsk 336

(Vatiknsk mstsk mstsk stt) stt) Svat Vincenc a Grenadiny Svazijsk krlovstv Syrsk arabsk republika Svat Vincenc a Grenadiny Svazijsko Srie 670 748 760 090 724 752 756 764 158 772 768 788 792 795 796 798 800 804 858 162 548 704 876 894 732 VC SZ SY SB ES SE CH TH TW TK TG TN TR TM TC TV UG UA UY CX VU VN WF ZM EH VCT SWZ SYR SLB ESP SWE CHE THA TWN TKL TGO TUN TUR TKM TCA TUV UGA UKR URY CXR VUT VNM WLF ZMB ESH

alamounovy ostrovy alamounovy ostrovy panlsk krlovstv panlsko vdsk krlovstv vcarsk konfederace Thajsk krlovstv Tchaj-wan, nsk provincie Tokelau Tosk republika Tunisk republika Tureck republika Turkmenistn Turks a Caicos Tuvalu Ugandsk republika Ukrajina vdsko vcarsko Thajsko Tchaj-wan Tokelau Togo Tunisko Turecko Turkmenistn Turks a Caicos Tuvalu Uganda Ukrajina

Uruguaysk vchodn Uruguay republika Vnon ostrov Vanuatsk republika Vnon ostrov Vanuatu

Vietnamsk Vietnam socialistick republika Wallis a Futuna Zambijsk republika Zpadn Sahara Wallis a Futuna Zambie Zpadn Sahara

strnka slo: 162

Zimbabwsk republika

Zimbabwe

716

ZW

ZWE

strnka slo: 163

Zmny
!!! Zmny slovn stran se vztahuj pouze k pedchzejc verzi !!!

Zmny verze 101020 str. 38 zmna textu vzdlvn podle 50 str. 108, 110, 111, 132, 134, 135 zmna text u poloek INDI, NADANI, FIN, POSTIZ1,2 Zmny verze 101105 str. 30 36 zmna text a obrzk, pidn kapitoly slouen kol

strnka slo: 164