You are on page 1of 1

ifra del.

Dobavlja: DOO "ALBATROS 22240 id ul. Cara Duana, br. 5 PIB: 102096754 tek.raun: 40-29878-21 3

MM"

Kupac:

AD "I N V E J"

11080 Beograd - Zemun ul. Aleksandra Dubeka br. 14 PIB: 100105800 tek. raun: 105-4232-40

RAUN Br.
Datum izdavanja rauna: Mesto izdavanja rauna: Datum prometa dobara: 18.10.2011. id 01.10.2011.

r.b. 1

NAZIV Merkantilna soja non-

jedinica mere JUS kg

koliina 47,048

cena RSD

osnovica za PDV PDV (stopa 8%) 25.24 1,187,491.52 94,999.32 Osnovica za PDV: PDV po stopi od 8%: UKUPNO:

UKUPNO 1,282,490.84 1,187,491.52 94,999.32

1,282,490.84

Slovima: Jedanmiliondvestotineosamdesetdvadinaraetiristotinedevedesetdinara84/100.

Roba isporuena shodno Ugovoru o otkupu potraivanja od 08.06.11., Ugovoru o preuzimanju duga br. 27205 od 01.08.11. i Ugovorima o razmeni br. 31/4 od 07.03.11. i br. 31/6 od 24.03.11. Nain plaanja: Kompenzacija shodno navedenim ugovorima. Mesto isporuke: AD Sunce, Sombor. U sluaju spora nadlean je Privredni sud u Beogradu. Napomena o poreskom oslobaanju: Nema

Odgovorno lice: M.P.