Līguma Nr. 2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.1.

/0003/0137

JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA

E. MARTEMJANOVA M. GRANDĀNE

UZDEVUMU KRĀJUMS PRAKTISKAJIEM UN PATSTĀVĪGAJIEM DARBIEM GRĀMATVEDĪBAS PAMATOS

Jēkabpils 2007

SATURS

EKSPERTA VĒRTĒJUMS ....................................................................................................... 3 IEVADS ........................................................................................................................................... 4 1. PRAKTISKO DARBU UN TEMATISKO PĀRBAUDES DARBU UZDEVUMI 5
1.1. Saimniecisko līdzekĜu un to veidošanās avotu klasifikācija .................................................. 5 1.2. Grāmatvedības bilance ......................................................................................................... 13 1.3. Bilances posteĦu izmaiĦas .................................................................................................... 22 1.4. Grāmatvedības objektu izmaiĦas ......................................................................................... 28 1.5. Konti un divkāršais ieraksts ................................................................................................. 30 1.6. Sintētiskās un analītiskās uzskaites konti ............................................................................ 47 1.7. Nepārtrauktās uzskaites (inventarizācijas) metode krājumu uzskaitē ............................... 51 1.8. Regulējošo kontu pielietošana .............................................................................................. 64 1.9. Saimniecisko operāciju dokumenti ...................................................................................... 77

2. PATSTĀVĪGAIS DARBS ................................................................................................... 78
2.1. Seminārnodarbība – grāmatvedības normatīvie dokumenti .............................................. 78 2.2. Mājas kontroldarba 1. uzdevums - Saimniecisko operāciju atspoguĜošana kontos, kontu slēgšana ........................................................................................................................................ 79 2.3. Mājas kontroldarba 2.uzdevums - Ražošanas krājumu uzskaite, izmantojot nepārtrauktās uzskaites (inventarizācijas) metodi ............................................................................................. 81 2.4. Mājas kontroldarba 3.uzdevums - Ražošanas krājumu uzskaite, ...................................... 83 izmantojot periodiskās grāmatošanas (inventarizācijas) metodi ............................................... 83

INFORMĀCIJAS AVOTI ....................................................................................................... 85

Projekta līgums Nr. 2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/O6/APK/3.2.1./0003/0137

EKSPERTA VĒRTĒJUMS
JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽAS PROFESIONĀLĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS NODAěAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS ”GRĀMATVEDĪBA” UZDEVUMU KRĀJUMAM Grāmatvedības pamatos PRAKTISKAJIEM UN PATSTĀVĪGAJIEM DARBIEM

EKSPERTS

Anastasija Svarinska, LLU Ekonomikas fakultātes Grāmatvedības un finanšu katedras docente, Mg.oec.

Profesionālās vidējās izglītības iegūšanai grāmatvedības specialitātē ir nepieciešamas dziĜas grāmatvedības teorijas zināšanas. Kursa apmācības mērėis ir izzināt un apgūt grāmatvedības nozīmi, uzdevumus, prasības, grāmatvedības priekšmetu un metodes, to pielietošanu praktiskajā darbā. Uzdevumu krājums grāmatvedības pamatos praktiskajiem un patstāvīgajiem darbiem izstrādāts, lai iegūtu zināšanas par grāmatvedības pamatprincipiem, uzskaites objektiem uzĦēmumā, to atspoguĜošanu grāmatvedībā divkāršā ieraksta sistēmā, kā arī iegūtu prasmes aizpildīt biežāk lietotās dokumentu formas un sastādīt grāmatvedības reăistrus. Metodiskais materiāls praktiskajiem un patstāvīgajiem darbiem grāmatvedībā strukturēts piecās nodaĜās un tā saturs pilnīgi atbilst mācību programmas „Grāmatvedība” prasībām. Autores pārdomāti un secīgi sakārtojušas risināmos uzdevumus pakāpeniskai mācību programmas apguvei, ievērojot starppriekšmetu integrācijas principus. Paškontroles jautājumi dod iespēju audzēkĦiem pārliecināties, vai grāmatvedības pamatkursa jautājumi ir apgūti. Uzdevumu krājumā apkopotie praktisko darbu uzdevumi veicina zināšanu sistemātisku apguvi un prasa strādāt precīzi, kārtīgi, apgūstot un ievērojot grāmatvedības uzskaiti reglamentējošos likumus un normatīvos aktus. Atzinīgi vērtējams fakts, ka uzdevumu krājuma „Grāmatvedības pamati” noslēdzošajā nodaĜā ir ietverti patstāvīgo darbu uzdevumi, kas Ĝaus pārbaudīt apgūtās prasmes un spējas radoši un patstāvīgi strādāt. Iegūtās pamatzināšanas grāmatvedības pamatos, ekonomikas pamatos un finanšu analīzē būs veiksmīgs sākums finanšu grāmatvedības apguvei.

A. Svarinska Jelgava 02.02.2007.

3

IEVADS
Grāmatvedības pamatu priekšmeta mērėis: 1) Izzināt un apgūt grāmatvedību reglamentējošās likumdošanas pamatus, grāmatvedības uzdevumus, nozīmi, grāmatvedības objektus un metodes. 2) Gūt iemaĦas grāmatvedības metožu pielietošanā praktiskajā grāmatvedībā. Grāmatvedības pamatu apguve balstās uz ekonomikas kategoriju, jēdzienu izpratni un ir pamats finanšu un vadības grāmatvedības, vienkāršās grāmatvedības un nodokĜu likumdošanas sistēmas apgūšanai. Uzdevumu krājumā ievietotie praktisko un patstāvīgo darbu uzdevumi palīdzēs interesentiem apgūt grāmatvedības pamatus – noskaidrot grāmatvedības darba organizācijas nosacījumus, grāmatvedības formas un metodes. Izzināt grāmatvedības uzskaites objektus un metodes, to saturu un raksturojošos kritērijus, iepazīties ar dažādu veidu bilancēm, to sastādīšanas noteikumiem un bilanču saturu. Studējot Likumu “Par grāmatvedību”, Likumu “Par gada pārskatiem”, MK noteikumus “Par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, izprast kontu sistēmas veidošanas nosacījumus, saimniecisko darījumu atspoguĜošanu grāmatvedības dokumentos un reăistros, finanšu informācijas apkopošanu un izmantošanu. Patstāvīgā darba rezultātu prezentācija ne vien paaugstinās profesionālo zināšanu līmeni, bet palīdzēs veidot arī personiskās kompetences prezentācijas tehnikā: noteikt mērėa kritērijus; veidot klausītāju motivāciju; izdarīt secinājumus par paveikto.

Uzdevumu krājumā ievietoti dažādu grūtības pakāpju uzdevumi, kas aptver svarīgākās grāmatvedības pamatu tēmas. Praktiskos uzdevumus un patstāvīgos darbus var pildīt gan individuāli, gan izmantojot grupu darbu. Prakstisko darbu uzdevumi izmantojami arī zināšanu un prasmju pārbaudes un novērtēšanas darbos. Metodiskā materiāla autori Eleonora Martemjanova un Mārīte Grandāne izsaka pateicību Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ekonomikas fakultātes Grāmatvedības un finanšu katedras docentei, Ekonomikas zinātĦu maăistrei Anastasijai Svarisnkai un Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ekonomikas fakultātes Grāmatvedības un finanšu katedras lektorei, Ekonomikas zinātĦu maăistrei Baibai Misterei.

E. Martemjanova M. Grandāne

4

Parādi par pievienotās vērtības nodokli 7 000 28. Traktoru un automobiĜu rezerves daĜas 300 34. uzdevums Uzdevuma nosacījumi.1. 1. Kase (nauda kasē) 600 20. Saimniecisko līdzekĜu un to veidošanas avotu nosaukums Summa 1. tabula N. 1. No pircējiem un pasūtītājiem saĦemti vekseĜi (neapmaksāti) 2400 25. Kravas automobiĜi 9 800 3. Parādi par uzĦēmuma ienākuma nodokli 4 400 8. Bibliotēkas ēka 7 000 24. Dators 700 27. PRAKTISKO DARBU UN TEMATISKO PĀRBAUDES DARBU UZDEVUMI 1. Datorprogrammas 1 000 9. IlgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 5 100 5. Akciju sabiedrības "KVN" saimniecisko līdzekĜu un to veidošanas avotu sastāvs uz 200__. Dzīvojamās ēkas 12 000 2. Dažādi pamatlīdzekĜi (ražošanas) 6 100 14. Bērnu dārza ēka 3 000 7. Noliktavas ēkas 4 100 23.1. Norēėinu konts bankā (nauda bankas kontos) 46 000 33. Gatavā produkcija pārdošanai (noliktavā) 5 100 16. Licence 2 000 6. g. Pārmaksātie nodokĜi 100 31. Aizdevumi asociētajiem uzĦēmumiem (atmaksa pēc 5 gadiem) 1 200 32. Būves 1 000 10. p. ĪstermiĦa aizĦēmumi no kredītiestādēm 3 100 21. k. SaĦemti avansi no pasūtītājiem 400 18. Ilggadīgie stādījumi (ražojošie) 2 000 13. Lopbarība pašražotā 5 000 5 . Sēkla (dažādas kultūras) 4 000 29. PeĜĦa (iepriekšējā gada nesadalītā) 21 300 11. Uzkrājumi (dažādiem mērėiem) 10 600 26. Saimniecisko līdzekĜu un to veidošanās avotu klasifikācija 1. Traktori 9 000 19. Aizdevumi sabiedrības darbiniekiem (atmaksa pārskata gadā) 600 30. Izgudrojumu patenti 3 000 22. Pamatkapitāls 123 600 17. Iekārtas un mašīnas 11 000 4. Biroja mēbeles 2 000 15. IlgtermiĦa ieguldījumi asociētā uzĦēmuma atpūtas kompleksa 2 000 celtniecībā 35. janvāri. UzĦēmuma nemateriālā vērtība 2 500 12.

p. 61. Klasifikācijas rezultātu ierakstīt 1. 58. 53. 46. 40. 56. k. Saimniecisko līdzekĜu un to veidošanas avotu nosaukums Linsēklas pārstrādei (pirktās) Pircēju un pasūtītāju parādi Akreditīvi ārzemēs IlgtermiĦa ieguldījumi ražošanas kopuzĦēmumā (meitas uzĦēmumā) IlgtermiĦa aizĦēmums no bankas Darba zirgi Preces (noliktavā) Piegādātājiem iemaksātais avanss par pamatmateriāliem Statūtos noteiktās rezerves Slaucamās govis Parādi personālam par darba algu Cukurs Meitas uzĦēmuma parādi par ražošanas apgrozāmiem līdzekĜiem (atmaksa pārskata gadā) Spēkbarība pirktā Parādi asociētajiem uzĦēmumiem Debetkarte Parādi par sociālās apdrošināšanas maksājumiem Dažādi pamatmateriāli Neiemaksātās summas (daĜas) sabiedrības kapitālā Parāds par neizmaksātajām dividendēm Dažādas prasības (īstermiĦa) Valūtas konts bankā Dažādas saistības (īstermiĦa) Akciju emisijas uzcenojums Nākamo periodu izmaksas Pārējie vērtspapīri Dažādi palīgmateriāli Nepabeigtās ražošanas izmaksas Parādi piegādātājiem un darbuzĦēmējiem Naudas aizdevums savas sabiedrības dalībniekiem (atmaksa pēc 2 gadiem) Kopā: Summa 300 12 000 7 600 1 500 20 900 1 500 2 000 200 22 000 5 200 2 200 400 400 12 000 2 000 200 500 5 000 1 400 8 000 600 31 500 1 400 200 200 1 000 3 000 5 000 2 100 300 469 600 Uzdevums: Veikt saimniecisko līdzekĜu un to veidošanās avotu klasifikāciju. 59. 54. 60. 62. 44. 57. 39. 6 . 64. 47. 55. uzdevuma risinājuma veidlapā.N. 49. 43. 65. 36. 37. 48. 51. 52. 42. 63. 38. tabula). 41. 45. (2. 50.

2. Nākamo periodu izmaksas 6.2. IlgtermiĦa ieguldījumi 3.1. LīdzekĜu funkcionālā loma atražošanas procesā: 1. Pašu līdzekĜi (īpašums) 6.2.3. Saimniecisko līdzekĜu veidošanas avoti: 6.3.1. IlgtermiĦa ieguldījumi 4. Pašu kapitāls 8.4.3.5.2. uzdevuma risinājumam TEMATS: Saimniecisko līdzekĜu un to veidošanās avotu klasifikācija IZEJAS MATERIĀLS: 1. Naudas līdzekĜi 5. PamatlīdzekĜi 4.1. Vērtības aprites ilgums: 3. Naudas līdzekĜi un vērtspapīri 2. Vērtspapīri 5. Prasības (līdzekĜi norēėinos (debitori) 2. Neražošanas sfēras līdzekĜi 2.1. LīdzekĜu vērtības formas: 2.1. Prasības (debitori) 5.1. grupas un apakšgrupas 1. Uzkrājumi 7 .3.5. Piesaistītie līdzekĜi (kreditori) 7. Ražošanas sfēras līdzekĜi 1. Krājumi 5. uzdevuma nosacījumi Grupēšanas rezultāti (jāieraksta patstāvīgi) Pozīciju numuri Pozīciju skaits Klasifikācijas pazīmes.2. tabula Veidlapa 1.2. Nepabeigtās ražošanas izmaksas 3. Nemateriālie ieguldījumi 4. IlgtermiĦa finansu ieguldījumi 5. Materiālie līdzekĜi 2. Apgrozāmie līdzekĜi 5.4.2. Apgrozāmie līdzekĜi 4. Nemateriālie līdzekĜi 2. Apgrozības sfēras līdzekĜi 1.

13. 8. 6. Kuras pozīcijas veido uzĦēmuma prasības? 7. p. 11. Kuras pozīcijas ietilpst saimniecisko līdzekĜu sastāvā? 2. 10. 14. 23. 3. 15. 20. 4. Kuras pozīcijas ietilpsts saimniecisko līdzekĜu veidošanās avotu sastāvā? 3. 19. 22. 2. 7. 17. Pozīcijas: saimniecisko līdzekĜu un to veidošnās avotu nosaukums Parādi budžetam par PVN Bērnu dārza ēka IlgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve Datorprogramma Piegādātājiem iemaksātais avanss par precēm Pamatkapitāls ( akciju vai daĜu) Traktori Nauda kasē Ilggadīgie stādījumi (ražojošie) Gatavā produkcija pārdošanai (noliktavā) Iekārtas un mašīnas Traktoru un automobiĜu rezerves daĜas Linsēklas pārstrādei (pirktās) IlgtermiĦa ieguldījumi meitas uzĦēmumā atpūtas kompleksa celtniecībā Nepabeigtā ražošana Darbiniekiem neizmaksātā darba alga Pārskata gada nesadalītā peĜĦa Statūtos paredzētās rezerves Slaucamās govis Sociālās apdrošināšans iestāžu parādi par pārmaksātām summām IlgtermiĦa aizĦēmumi no kredītiestādes Aizdevumi sabiedrības darbiniekiem (atmaksa pārskata gadā) Norēėinu personas parāds Uzdevums: 1. 1. 21. Kuras pozīcijas veido apgrozības līdzekĜus? 6.2.k. Kuras pozīcijas veido uzĦēmuma ilgtermiĦa ieguldījumus? 4. Kuras pozīcijas sastāda uzĦēmuma saistības? 8 . janvāri raksturo šādi dati: Pozīcijas nr. 12. Kuras pozīcijas veido uzĦēmuma apgrozāmos līdzekĜus? 5.uzdevums Nosacījumi: uzĦēmuma saimniecisko līdzekĜu un to veidošanās avotu sastāvu uz pārskata gada 1. 16. 9. 18. 5.

12. Ls 1. Pircēju parādi 15. 7. ilgtermiĦa Preces pārdošanai Norēėinu konts Parādi personālam par darba algu Pamatmateriāli Rezerves daĜas Nepabeigtās celtniecības izmaksas Pamatkapitāls 4 000.3 500. Nesamaksātie nodokĜi budžetam 13.k. Transporta līdzekĜi AizĦēmumi no kredītiestādēm. 2.30. 9.2 500. 5.1 800. 8. 3.120.- 10.3.200__.800. Nr.p.60. Celtniecības materiāli 11. 4.190.1 200. 6.260.140. uzdevums Uzdevuma nosacījumi: SIA “Daugava” saimnieciskie līdzekĜi un to veidošanās avoti uz 31. Saimniecisko līdzekĜu un to avotu nosaukumi Summa.1 100. Saimnieciskie līdzekĜi Summa Veidošanās avoti Summa I IlgtermiĦa ieguldījumi III Pašu kapitāls II Apgrozāmie līdzekĜi IV Uzkrājumi V Kreditori Kopā: Kopā: 9 . Parādi piegādātājiem Sagrupēt saimnieciskos līdzekĜus un to veidošanās avotus pēc zemāk dotās klasifikācijas.5 000. Samaksāti avansa maksājumi par precēm 12. Pārskata gada nesadalītā peĜĦa 14.4500.

Ēkas (administratīvās. Bankas aizdevums 31 480 6. Noguldījumi bankas norēėinu kontā 14 620 10. Transporta līdzekĜi 7 500 5. Transporta līdzekĜi 9 970 9. IlgtermiĦa ieguldījumi II.gada 31. Palīgmateriāli 8 320 15. Mašīnas 61 500 17. Pašu kapitāls ? 10 . Nauda norēėinu kontā 10 200 2.gada 31. uzdevums Sastādīt aktīvu un pasīvu sarakstu. Parādi piegādātājiem un darbuzĦēmējiem 12 700 16. Ražošanas un saimnieciskais inventārs 7 320 7. Mūra žogs 3 000 6. Uzkrājumi V. Parādi piegādātājiem 9 720 8. Ražošanas ēkas 70 000 3. Pašu kapitāls IV. Pircēju parādi 4 460 13. Izejvielas 2 100 5.uzdevums 1. Darbgaldi 10 740 2. Aprēėināt pašu kapitāla lielumu. Kase 500 12. Gatavā produkcija 5 600 16. ĪstermiĦa aizĦēmums no kredītiestādes 40 000 14. Pamatmateriāli 9 720 4. 2. Sagrupēt atsevišėi saimnieciskos līdzekĜus un to avotus pēc šādas klasifikācijas: I. Dati uzdevuma veikšanai: Firmā “G&S” 200__. Pircēju parādi 3 500 12.decembrī bija šādi saimnieciskie līdzekĜi un to avoti: Summa (Ls) 1. Pārskata gada nesadalītā peĜĦa 4 580 5. Nepabeigtie ražojumi 5 700 3. ražošanas) 65 090 7. Ražošanas un saimnieciskais inventārs 3 000 15. Izejvielas 7 340 11. decembrī bija šādi līdzekĜi un to avoti: Summa (Ls) 1. Pamatkapitāls 170 000 18. Nepabeigtie izstrādājumi 4 660 9. Kantora ēka 4 000 13.4. Palīgmateriāli 1 000 8. Tehnoloăiskās iekārtas 15 400 4. Gatavā produkcija 10 100 11. Pamatmateriāli 7 500 10. Apgrozāmie līdzekĜi III. Saistības (kreditori) Dati uzdevuma veikšanai: Firmai “Osis” 200__. Kase 960 14.

katram objektam norādīt. Uzdevuma nosacījumi: Akciju sabiedrības “Māra” saimniecisko līdzekĜu un to veidošanas avotu sastāvs 200__. Pircēju un pasūtītāju parādi 12 000 39. Saimniecisko līdzekĜu un to veidošanas avotu nosaukums Summa (Ls) 1. Traktoru un automobiĜu rezerves daĜas 300 35. No pircējiem un pasūtītājiem saĦemti vekseĜi (neapmaksāti) 2 400 25. PeĜĦa (iepriekšējā gada nesadalītā) 21 300 11. Norēėinu konts bankā (nauda bankas kontos) 46 000 33. A/s “Dzirnavnieks” akcijas (ilgtermiĦa finansu ieguldījumi) 300 11 . Uzkrājumi (dažādiem mērėiem) 10 600 26. Ražošanas ēkas 12 000 2.6. Pagrabi 4 100 23. Lopbarība pašražotā 5 000 37. Izgudrojumu patenti 3 000 22. Ilggadīgie stādījumi (ražojošie) 2 000 13. ĪstermiĦa aizĦēmumi no bankām (no kredītiestādēm) 3 100 21. Aizdevumi sabiedrības darbiniekiem (atmaksa pārskata 600 gadā) 30. Dažādi instrumenti un ierīces (ražošanas nozīmes) 700 27. Noliktavas 3 000 7. Saldējuma ražošanas tehnoloăiskā iekārta 11 000 4. Automašīnu garāžas 1 000 10. Traktori 9 000 19. Aizdevumi saistītajiem uzĦēmumiem (atmaksa pēc 5 1 200 gadiem) 32. IlgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 5 100 5. IlgtermiĦa ieguldījumi saistītā uzĦēmuma atpūtas kompleksa 2 000 celtniecībā 36. Kravas autotransports 9 800 3. Sociālās apdrošināšanas iestāžu parādi par pārmaksātām 100 summām 31. Licence (patentētas piena produktu tehnoloăijas 2 000 izmantošanai) 6. Parādi par pievienotās vērtības nodokli 7 000 28. Kase (nauda kasē) 600 20. Izdarīt ierakstus bilances veidlapā. 2. Dažādi pamatlīdzekĜi (ražošanas) 6 100 14.gada 1. UzĦēmuma nemateriālā vērtība 2 500 12.k. Darba rīki un sīkais inventārs (ražošanas nozīmes) 2 000 15.p. SaĦemti avansi no pasūtītājiem 400 18. Gatavā produkcija pārdošanai (noliktavā) 5 100 16. Akreditīvi ārzemēs 7 600 40. Parādi par uzĦēmuma ienākuma nodokli 4 400 8. Siltumnīcas 7 000 24. Sēkla (dažādas kultūras) 4 000 29. Pārējās rezerves 20 000 34. Datorprogrammas 1 000 9. kurā bilances rindā tas rakstāms. Veikt saimniecisko līdzekĜu un to veidošanās avotu klasifikāciju. uzdevums 1. Linsēklas pārstrādei (pirktās) 300 38. Pamatkapitāls (akciju vai daĜu kapitāls) 116 600 17.janvārī: Nr.

63. 44. Salīdzināt inventarizācijas rezultātus.). 60. 52. 12 . 69. 53. 51. Statūtos noteiktās rezerves 22 000 IlgtermiĦa ieguldījumi ražošanas kopuzĦēmumā (radniecīgā 1 500 uzĦēmumā) IlgtermiĦa aizĦēmumi no bankām 900 Darba zirgi 1 500 Preces (noliktavā) 2 000 Piegādātājiem iemaksātais avanss par pamatmateriāliem 200 Rezerves kapitāls 7 000 Slaucamās govis 4 000 Produktīvo lopu jaunlopi 1 200 Parādi personām par darba algu 1 700 Parādi piegādātājiem par saĦemtām precēm 500 Cukurs 400 Radniecīga uzĦēmuma parādi par ražošanas apgrozāmiem 400 līdzekĜiem (atmaksa pārskata gadā) Spēkbarība pirktā 12 000 Parādi saistītajiem uzĦēmumiem 2 000 Norēėinu čeki 200 Parādi par sociālās apdrošināšanas maksājumiem 500 Dažādi pamatmateriāli 5 000 Neiemaksātās summas (daĜas) sabiedrības kapitālā 1 400 Parāds par neizmaksātajām dividendēm 8 000 Dažādas prasības (īstermiĦa) 600 Valūtas konts bankā 31 500 Dažādas saistības (īstermiĦa) 1 400 Akciju emisijas uzcenojums 200 Akreditīvi 200 Izsniegtie vekseĜi akciju sabiedrībai “Siltums” 500 Komercbankas “Unibanka” akcijas (ilgtermiĦa finanšu 700 ieguldījumi) Dažādi palīgmateriāli 3 000 Izmaksas ziemājiem 5 000 Parādi darbuzĦēmējiem 1 600 Naudas aizdevums savas sabiedrības dalībniekiem (atmaksa 300 pēc 2 gadiem) Kopā: 469 600 7. 47. 56. 43. uzdevums 1. 67.lpp. 62. 46. 2. aizpildīt Preču un materiālo vērtību inventarizācijas aktu. 49. 66. 42. izdarīt secinājumus. 45. 55. 71. 64. 61. 58. 50.41. 70. Izmantojot SIA “Ābols” inventarizācijas rezultātus (mācību grāmatā 20. 65. 48. 59. 57. 68. 54.

Sastādīt SIA „Varavīksne” bilanci 200. k. Ls 3 650 5 730 1 870 9 800 6 500 560 1 475 6 200 500 1 800 3 500 2 720 1 345 780 240 380 960 25 480 Bilance Aktīvs Pasīvs 13 .. janvārī. inventārs Preces pārdošanai Norēėini ar pircējiem un pasūtītājiem Nākamo periodu izdevumi Kase Norēėinu konts bankā Rezerves kapitāls Iepriekšējo gadu nesadalītā peĜĦa ĪstermiĦa aizĦēmumi no kredītiestādēm Parādi piegādātājiem un darbuzĦēmējiem Darbiniekiem neizmaksātā darba alga Parāds par neizmaksātām dividendēm Parādi par sociālās apdrošināšanas maksājumiem Parādi par pievienotās vērtības nodokli Valūtas konts bankā Pamatkapitāls Summa. 2. 9. Saimnieciskie līdzekĜi un to veidošanās avoti Ēkas Mašīnas Pārējie pamatlīdzekĜi. 4. 3. Grāmatvedības bilance 1. 13. 16. janvārī N. 15.g. 5. Uzdevuma nosacījumi Doti SIA „Varavīksne” saimnieciskie līdzekĜi un to veidošanās avoti 200. g. 18. 7. 14. 8. 2. kuri ir uzĦēmuma līdzekĜi un kuri to avoti. 17. 12.. 10.2.. Noteikt. 1. uzdevums 1. 6. 1..1. 1. p. 11.

Sastādīt sava uzĦēmuma dibināšanas bilanci. Nauda bankas kontā (dalībnieku iemaksas parakstītajā kapitālā) Veikala ēka Veikala iekārta Kases aparāts Preces Licence tirdzniecībai 2 400 4 300 1 600 280 5 600 1 000 Dalībnieku garantijas raksti par parakstītā kapitālā neiemaksātās 6 000 daĜas iemaksu viena gada laikā 8. Uzdevuma nosacījumi: Dibinot SIA “Magone” 200__. ilgtermiĦa ieguldījumi (%). 3. Dažādi remontmateriāli. 6. 5. 2.gada oktobra mēnesī. 7. uzdevums Sastādīt uzĦēmumu dibināšanas bilanci. apgrozāmie līdzekĜi (%).2. 2. kādu īpatsvaru saimnieciskajos līdzekĜos sastāda: • • • • pašu kapitāls (%). saskaĦā ar pastāvošajiem likumiem un dalībnieku pilnsapulcē pieĦemtajiem SIA “Magone” statūtiem. 2. atbilstoši izvēlētai nozarei un darbības veidam. līdzdalības kārtībā iegūti šādi līdzekĜi: Summa (Ls) 1. kas saĦemta no SIA “Roze” ilgtermiĦa 7 000 aizĦēmuma veidā 10. uzdevums 1. 14 . Aprēėināt svešā kapitāla lielumu. 9. Kravas automašīna (saĦemta nomā ar izpirkuma tiesībām) 1 300 Nauda norēėinu kontā bankā. svešais (piesaistītais) kapitāls (%). Aprēėināt pamatkapitāla lielumu. kas saĦemti no piegādātāja pret vēlāku 1 400 samaksu 3. 4. Aprēėināt un paskaidrot. 1.

23.gada 31. 24. 18. uzdevums 1. 3. Katram objektam norādīt bilances rindas kodu. 12. 20. 5. 13. 6. 25. Dati uzdevuma veikšanai: Firmā “Roze” 200__.k. 7. 4. 1. 11. 22. 3. 10.p. 30.4. Datus ierakstīt bilances veidlapā.decembrī ir sekojošs saimniecisko līdzekĜu un to avotu saraksts: Nr. 27. 8. Aprēėināt kopsummas. 26. 29. 2. 9. 14. 19. 16. 17. 2. 21. 28. 15. Saimniecisko līdzekĜu un to veidošanas avotu nosaukums Ražošanas ēkas Dzija Adāmmašīnas Iepriekšējo gadu neizmaksātās dividendes ĪstermiĦa aizĦēmums no bankas ĪstermiĦa vērtspapīri Darbgaldi Materiālu noliktavas Kurināmais Vieglā automašīna Norēėini ar darbiniekiem par darba algu Naudas līdzekĜi norēėinu kontā Datori Norēėinu personas parāds Šujmašīnas Rezerves daĜas pamatlīdzekĜu remontam Norēėini ar piegādātājiem Pircēju parāds par nosūtīto produkciju Iepriekšējo gadu nesadalītā peĜĦa Nepabeigtie ražojumi Administratīvā ēka Audumi Gatavie trikotāžas izstrādājumi noliktavā Statūtos noteiktās rezerves Kravas automašīnas Tirdzniecības zīme Norēėini ar budžetu par algas nodokli Uzkrājumi pensijām Pārskata gada nesadalītā peĜĦa Pamatkapitāls Summa (Ls) 122 000 15 000 180 000 23 500 16 000 56 000 18 000 35 000 2 000 7 500 14 500 45 600 5 000 100 15 000 12 000 45 000 90 000 104 000 15 000 42 100 1 100 20 000 1 400 21 000 15 100 1 400 2 000 5 500 ? 15 .

Parāds piegādātājiem 535 16. Krāsas 330 21. 19. Dati uzdevuma veikšanai: Saimnieciskie līdzekĜi un to avoti apavu izgatavošanas remontdarbnīcā 200__. Šūšanas mašīna 1 320 17. 11. PeĜĦa. 20. Līme 320 12. Pamatkapitāls Nesadalītā pārskata peĜĦa Kantora ēka Parāds akciju sabiedrībai “Sala” Saistības ar budžetu par nodokĜiem Bankas īstermiĦa aizdevums Parāds SIA “Lāse” (par izejvielām) Norēėinu konts bankā Rezerves daĜas Nepabeigtās ražošanas izmaksas Ledusskapis Kravas automašīna Benzīns Nauda kasē Valūtas konts Preces noliktavā Saistības par darba algu (parāds par d/a) Gatavā produkcija Darba cimdi Šīferis 16 Summa (Ls) 28 442 330 28 360 2 200 78 300 80 280 238 374 150 1 280 100 18 360 230 740 230 12 538 . Apavu ceha ēka 3 800 11. Datus ierakstīt bilances veidlapā. Parāds par nodokĜiem 428 6. Nepabeigtās ražošanas izmaksas 800 5. 15. 4. uzdevums SIA “Velte” bilances posteĦi 200__. 8. 3. iepriekšējā gada 2 000 13. AkmeĦogles 782 7. Saimniecisko līdzekĜu un to veidošanas avotu nosaukums Summa (Ls) 1. 5. Rāvējslēdzēji 228 20.gada 1. 18.janvārī: Nr. 14.5. 2. 2. uzdevums 1. DaĜu kapitāls ? 19. 6. 16. Apavu formēšanas mašīnas 4 300 8. Mākslīgās ādas pazoles 800 10. Pircēju parāds par nosūtīto produkciju 1 000 6. Kravas automašīnas 2 140 18. Aprēėināt kopsummas. 10. 9. Katram objektam norādīt bilances rindas kodu. 13. Parādi par darba algu 300 15. Piegriešanas mašīnas 2 100 14.gada 1. 7. 12. Parāds finansu iestādēm 1 500 9. Ražošanas inventārs 460 3. Naudas līdzekĜi norēėinu kontā 2 000 4.p. 17. Dabiskā āda 210 2.oktobrī: 1.k. 3.

10. 2. 10. 9. 15. 2. Ražošanas ēkas Mašīnas Ražošanas un saimnieciskais inventārs Kase (skaidra nauda) Saistības pret piegādātājiem Negatavie izstrādājumi Prasības pret pircējiem OšiĦš Cēsīs.gada 1. 5. 7. 8. 13.7. uzdevums A. 17. Grāvītis Ogrē IlgtermiĦa aizĦēmums komercbankā Pašu kapitāls 18281 – 354 = 17927 LīdzekĜu summa – svešais kapitāls = pašu kapitāls Noliktavas ēkas Darba galdi Transporta līdzekĜi Izejvielas Palīgmateriāli Pamatmateriāli Gatavā produkcija Noguldījumi Parex bankas nodaĜā Noguldījumi Komercbankā Summa (Ls) 3 800 2 654 127 28 24 43 2 081 528 330 17 927 1 200 336 223 480 2 052 188 469 1 267 2 805 8. 11. 11. 12. 3.gada 31. 9. 18.decembrī: 1. uzdevums SIA “Gauja” bilances posteĦi 200__. 3. 18. 14. 17. 4. 14. 13.LazdiĦa uzĦēmuma bilances posteĦi 200__. 6. 16. 17 . 4. 12. 5. 19. DaĜu kapitāls Elektromotors Rezerves kapitāls Parāds a/s maizes kombināts Rezerves daĜas Minerālmēsli Lopu vērtība Saistības par zemes nodokli Līdzdalība firmā “Blāzma” ar naudas līdzekĜiem uz 6 mēnešiem Garāža Aka Liellopu kūts Bankas ilgtermiĦa kredīts SpaiĦi Norēėinu konts bankā Siens Pārskata perioda zaudējumi Maisi Skaidra nauda kasē GaĜas kombināta “Daugavpils miesnieks” parāds Summa (Ls) 142 192 180 4 000 2 530 720 1 460 12 900 790 500 102 000 280 28 568 2 000 24 300 2 480 800 20 80 1 200 8. 16. 15.oktobrī: 1. 6. 20. 7.

20. 13. 18. 30. 17..9.uzdevums Sastādīt bilanci.variants 1 380 19 440 3 000 2 160 2 520 600 6 000 1 440 3 600 2 400 3 000 22 800 15 720 6 000 10 800 2 280 18 000 18 000 3 360 600 3 600 1 080 240 1 068 960 600 13 920 19 200 3 600 21 600 ? 18 . 5. 8. 1.variants Licence produkcijas “Y” ražošanai uz 5 gadiem 1 150 Administratīvā ēka 16 200 A/s “Delta” akcijas (iegādātas uz 5 gadiem.septembrī (LVL): 1. 10.-) Materiāli un izejvielas 1 800 Norēėini ar piegādātājiem un darbuzĦēmējiem 2 100 Kase 500 ĪstermiĦa parāds saistītam uzĦēmumam 5 000 Aizdevums uzĦēmuma darbiniekiem uz 11 1 200 mēnešiem Automātiskā līnija 3 000 Uzkrājumi šaubīgiem parādiem 2 000 Sabiedrības kapitālā neiemaksātā daĜa 2 500 IlgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 19 000 Noliktavu ēkas 13 100 ĪstermiĦa aizĦēmums no kredītiestādes 5 000 Norēėinu konts 9 000 Pircēju apmaksātais avanss par precēm 1 900 Autotransports 14 400 Ražošanas ēkas 15 000 Rezerves kapitāls 2 800 Citi debitori 500 Pircēju parādi 3 000 Iegādātie pusfabrikāti 900 Pasūtīti laikraksti IV ceturksnim 200 Aprēėinātā. 31.gada 30. 25. 29. 27. 2. 3. 100 3 000 gab. bet neizmaksātā darba alga 890 Samaksāts avanss par nemateriāliem aktīviem 800 Iegādāta datorprogramma 500 Iegādāti īstermiĦa vērtspapīri 11 000 Aprēėinātās. iegādes cena Ls 30. 9. 15. sadalot posteĦus pa iedaĜām un posteĦu grupām: Dati uzdevuma veikšanai: Saimnieciskie līdzekĜi un to avoti firmā “Aka” 200__. 14. 16. 11. bet neizmaksātās dividendes 16 000 Iepriekšējo gadu nesadalītā peĜĦa 3 000 Gatavā produkcija noliktavā 18 000 Pamatkapitāls ? 2. 19. 12. 28. 21. 23. 26. 4. 7. 6. 22. 24.

18. “Alise” Nopirktas a/s “Vēsma” akcijas Nopirkta licence. 4. 19. 6. 16. izdarīt ierakstus bilances tabulā. darbības laiks 5 gadi Parāds v. 21. 3. uzdevums Sastādīt bilanci. 22. 10. 8.t. 14. Ēkas sākotnējā vērtība Ēkas nolietojums Mašīnas sākotnējā vērtība Mašīnas nolietojums Bankas kredīts uz 3 gadiem Norēėinu personas A. aprēėināt kopsummas. 9. 12.Osim par aizdevumu uz 4 mēn. 17.janvārī Summa (Ls) 1.10. 5.k. bilances posteĦu summas un Individuālā komersanta “Alise” inventāra atlikums 200__. bāzei “Sams” GaĜas kombināta parāds par nodotiem lopiem Cukurfabrikas parāds Neizmaksāta d/a strādniekiem Neizmaksāti alimenti Iesēto ziemāju izmaksas Parāds par algas nodokli Pārmaksāts PVN Parāds valstij par īpašuma nodokli Darbgalds Naudas atlikums kasē Preču atlikums veikalā Pamatkapitāls 2 000 10 000 2 000 8 000 820 4 000 200 3 000 2 500 1 500 2 300 1 700 400 500 900 300 120 30 800 1 250 720 ? 19 . 15. 13.KĜavas parāds i. 20.gada 1. Parāds J. 11. 7. 2.

185. 4. 23.115. 25. 15.65. 28.p.275.313. 11. 19. 13. 22.2 575. 20.70. saistībām Norēėinu konts bankā Norēėinu personas parāds AizĦēmumi no kredītiestādēm (ilgtermiĦa) Citi uzkrājumi Nesamaksātie nodokĜi un sociālās apdrošināšanas maksājumi Iepriekšējo gadu nesadalītā peĜĦa Izejvielas Pamatmateriāli Parādi piegādātājiem un darbuzĦēmējiem Parādi personālam par darba algu Iekārtas un mašīnas Nepabeigtā ražošana 20 2 425. 21. uzdevums Sastādīt SIA “ZiediĦš” grāmatvedības bilanci.60. 16. Saimnieciskie līdzekĜi un to veidošanās avoti Summa.415. Nr.01. 29. 26. 18.450.320. 10. 14.1 340.- .370. 3. ēkas. 5.130.33. Ls 1. 30. 17.400.1 780. 7.375.200. 6.400. sagrupējot posteĦus atbilstoši „Gada pārskatu likuma” prasībām.75. Uzdevuma nosacījumi: SIA “ZiediĦš” saimnieciskie līdzekĜi un to veidošanās avoti uz 01. Zemes gabali.l. 24.100.500.115. m .280.200__.50.11. būves IlgtermiĦa aizdevumi uzĦēmuma līdzīpašniekiem un vadībai Gatavie ražojumi un preces pārdošanai ĪstermiĦa aizdevumi sabiedrības dalībniekiem un vadībai Datorprogramma Parakstītajā kapitālā neiemaksātās summas Pircēju un pasūtītāju parādi Kase No pircējiem saĦemtie avansi Iepriekšējo gadu neizmaksātās dividendes Statūtos paredzētās rezerves Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos (īstermiĦa) Valūtas konts Avansa maksājumi par precēm Pamatkapitāls Produktīvie dzīvnieki IlgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve Uzkrājumi pensijām un t.k. 27.5 000. 12.60. 2. 8.2 500. 9.

01. Aktīvs Saimnieciskie līdzekĜi Summa LīdzekĜu (Ls) avoti Pasīvs veidošanās Summa (Ls) Bilance Bilance 21 . SIA “ZiediĦš” bilance uz 01.Patstāvīgais darbs Iepazīties ar “Gada pārskatu likuma” 10. 200__. pantu.

20.Ls. 4. 2..Ls. 7. • izmaksā no kases darba algas parādu 70. • daĜu no peĜĦas pievieno rezerves kapitālam 150. 15.. • saĦem norēėinu kontā no pircējiem avansu 200. 25. kas ir saistības.3.1. Sastādīt grāmatvedības bilanci. 12. 8. 18. 19. 5.Ls. 26. 13.Ls.. 10. Gatavie ražojumi Uzkrājumi pensijām Bankas īstermiĦa kredīts Statūtos paredzētās rezerves Materiāli Iepriekšējā gada nesadalītā peĜĦa Nepabeigtie pasūtījumi Darba algas parāds Pārskata gada dividendes Norēėini ar budžetu par sociālo nodokli Pircēju parādi Biroja mēbeles Nauda kasē Likumā noteiktās rezerves No pircējiem saĦemtie avansi Nākamo periodu izmaksas Licences Pārskata gada nesadalītā peĜĦa Tehnoloăiskās iekārtas un mašīnas Parakstītajā kapitālā neiemaksātās summas Saimniecības ēka Bankas ilgtermiĦa kredīts Nākamo periodu ieĦēmumi Līdzdalība saistītā uzĦēmuma kapitālā Nauda norēėinu kontā bankā Pamatkapitāls Summa (Ls) 120 130 400 170 490 400 130 340 380 70 135 325 170 115 185 100 400 240 1 285 400 1 685 2 400 75 1 200 465 2 000 22 . 24. ja. 23. 3. Bilances posteĦu izmaiĦas 1.. 3. Atbildēt uz jautājumiem: • Kas ir bilances postenis? • Kādi ir uzĦēmuma līdzekĜu veidošanās avoti? – nosaukt. 16. kad tās rodas? 1. • pircēji ieskaita norēėinu kontā parādu 70. 6. 21. uzdevums 1. 14. 9. 2. 22. Noteikt bilances posteĦu izmaiĦu veidu. 17. 11.

g. 17.. Saimnieciskie līdzekĜi un to veidošanās avoti Ēkas Mašīnas Pārējie pamatlīdzekĜi. janvārī. 10. 8. 7. Ls 3 650 5 730 1 870 9 800 6 500 560 1 475 6 200 500 1 800 3 500 2 720 1 345 780 240 Bilance Aktīvs Pasīvs 16. 15.. k. 4. g. 14. 3. 23 .2. 1. p. 11. uzdevums Doti SIA „Varavīksne” saimnieciskie līdzekĜi un to veidošanās avoti 200. 1.. 5. Noteikt. Sastādīt SIA „Varavīksne” bilanci 200. 2. inventārs Preces pārdošanai Norēėini ar pircējiem un pasūtītājiem Nākamo periodu izdevumi Kase Norēėinu konts bankā Rezerves kapitāls Iepriekšējo gadu nesadalītā peĜĦa ĪstermiĦa aizĦēmumi no kredītiestādēm Parādi piegādātājiem un darbuzĦēmējiem Darbiniekiem neizmaksātā darba alga Parāds par neizmaksātām dividendēm Parādi par sociālās apdrošināšanas maksājumiem Parādi par pievienotās vērtības nodokli Valūtas konts bankā Pamatkapitāls Summa . kuri ir uzĦēmuma līdzekĜi un kuri to avoti. 13. 9. 6.. 18. 4. 12. janvārī n. 1. 380 960 25 480 Uzdevums: 3.

Ieskaitīts norēėinu kontā aizĦēmums no kredītiestādes 3 000..- 4.- 7. 2.- 6. No kases izmaksāta darba alga darbiniekiem 1 345.- 2. SaĦemts kasē pircēju parāds 255. SaĦemtas preces no piegādātāja ar vēlāku samaksu 720.- 8.g. Kasē saĦemta nauda no norēėinu konta bankā 200. Noteikt.- 3. janvārī. Nopirkta iekārta. samaksājot no norēėinu konta bankā 785.- 5. kuri bilances posteĦi izmainās katras saimnieciskās operācijas rezultātā un pie kura bilances izmaiĦu tipa pieder katra operācija. 31..IzmaiĦas bilancē saimniecisko operāciju rezultātā Dotas SIA „Varavīksne” saimnieciskās operācijas janvārī: 1. Sastādīt SIA „Varavīksne” bilanci 200. 24 . DaĜa nesadalītās peĜĦas pievienota pamatkapitālam 1 000. No norēėinu konta bankā samaksāts parāds piegādātājam 340.- Uzdevums: 1.

SIA ”Varavīksne” bilances uz 31.12.200__.

Aktīva Saimnieciskie līdzekĜi

Summa (Ls)

LīdzekĜu veidošanās avoti

Pasīvs Summa (Ls)

Bilance

Bilance

25

3. uzdevums 1. Sastādīt bilanci uz 01.04.200__.
2. Noteikt, kādas izmaiĦas saimniecisko operāciju rezultātā notiek bilancē. 3. Sastādīt bilanci uz 30.04.200__.

Uzdevuma nosacījumi:

1. Ražošanas firmā “Varavīksne” uz 01.04.200__. ir šādi līdzekĜu un avotu atlikumi:

Ēkas Pamatkapitāls Naudas līdzekĜi Iepriekšējā gada nesadalītā peĜĦa Norēėini ar pircējiem ĪstermiĦa aizĦēmums no bankas Iekārtas un mašīnas Izejvielas un materiāli Nepabeigtie ražojumi Norēėini par darba algu Parāds piegādātājiem NodokĜu parādi

3 100,4 000,2 600,2 300,300,700,1 200,300,440,500,100,340,-

2. Aprīlī reăistrētas sekojošas saimnieciskās operācijas:

2.1. No norēėinu kontā dzēsts īstermiĦa aizĦēmums 2.2. Norēėinu kontā saĦemts pircēju parāds 2.3. Nopirkti materiāli no piegādātāja, nauda nav samaksāta 2.4. No kases izmaksāta darba alga 2.5. No iepriekšējā gada peĜĦas aprēėinātas dividendes 2.6. Pārskaitīti nodokĜi budžetā

700,300,1 100,500,2 300,340,-

26

Tabula uzdevuma izpildei Nr. p.k. Bilances posteĦi Bilance uz 1.04. 200_. 1. Aktīvs 2. IzmaiĦas bilancē ( +; - ) OPERĀCIJAS 4. Bilance uz 30.04. 200_. 5. 6.

3.

KOPĀ: Pasīvs

KOPĀ:

27

1.4. Grāmatvedības objektu izmaiĦas
1. uzdevums •
Kā dotās saimnieciskās operācijas ietekmē grāmatvedības objektus: līdzekĜus, saistības un pašu kapitālu (palielinās vai samazinās)? Pasīvi Operācija Aktīvi Pašu kapitāls Saistības

1.

Samaksāts par nopirkto noliktavu

2.

Iegādātas preces ar pēcapmaksu

3.

Dzēsts kreditoru parāds

4.

Pircējs atdod atpakaĜ mūsu preci (samaksa nav saĦemta)

5.

SaĦemts debitoru parāds

6.

SaĦemts aizĦēmums no bankas

7. 8.

Izejvielu iegāde par skaidru naudu Atgriezta iepirktā prece piegādātājam (nav samaksāts)

9.

Piereăistrēts pamatkapitāls kapitalizējot parādus

10. Īpašnieks aizdod naudu uzĦēmumam 11. Iegādāta degviela mežizstrādei

12. Īpašnieks veic daĜu apmaksu naudā 13. SaĦemtas rezerves daĜas no piegādātāja, nauda nav samaksāta 14. Samaksājam par rezerves daĜām piegādātājam 15. Aprēėinātas no peĜĦas dividendes

28

Iekārtas Preču krājumi Biroja telpas Transporta līdzekĜi AizĦēmums no A. 3. 8. 16. 12. 29. 23. 18. 14. 30. Ražošanas ēka Kredīts no A/s Unibanka Gatavā produkcija Kancelejas piederumi Parāds bankai Neapmaksātās preces Dažādi kreditori Nauda kasē Biroja iekārta 10. 27. 10. 11. 19. 26. uzdevums Noteikt . kuri ir saimnieciskie līdzekĜi un to veidošanās avoti LīdzekĜi un avoti 1.2. 15. 28. 7. 8. 6. 13. 17. 13. 5. 21. 17. ZariĦa Parāds piegādātājam Dažādi debitori Naudas atlikums bankā Ieguldījumi citā firmā 29 . Ražošanas ēka Kancelejas piederumi Nauda norēėinu kontā Parāds par saĦemtajām precēm Vērtspapīri Parāds budžetam par PVN Automašīna Naudas aizdevums SIA ”Cinis” Zemes gabals Avanss no pircēja Bankas kredīts Parāds par saĦemto pakalpojumu Naudas aizĦēmums no SIA „Rita” Neizmaksātā darba alga Pircēja parāds Skaidra nauda kasē Parāds budžetam par iedzīvotāju ienākuma nodokli Debitoru parādi Alkohola tirdzniecības licence Īpašnieku ieguldījums dibinot uzĦēmumu Pārskata perioda zaudējumi Parādi kreditoriem Avanss preču piegādātājam Nepabeigtie ražojumi Parāds par neizmaksātajām dividendēm Preces pārdošanai Aizdevums uzĦēmuma darbiniekam Citu uzĦēmumu akcijas AizĦēmums no fiziskas personas UzĦēmuma nemateriālā vērtība Aktīvs Pasīvs 3. 9. 16. uzdevums Sarakstā atzīmējiet aktīvus un saistības: 1. 11. 6. 20. 2. 25. 3. 18. 22. 12. 7. 4. 24. 5. 14. 15. 9. 4. 2.

D 123 K D S. Kurā bilances rindā un kurā kontā atspoguĜo: • pārmaksātos nodokĜus uz 1.- 261 3) 500. 3860. Paskaidrot notikušo operāciju saturu.1) 487.- K 2. 60. 3. • nopirktās cukurfabrikas akcijas. Konti un divkāršais ieraksts 1.uzdevums 1.- D 1) 300.S.2) 50.- K S. 3.- K 30 .1) 300. 4379.- K D S.2) 1000. Paskaidrot notikušās operācijas saturu. Aprēėināt apgrozījumu un saldo. Kurā bilances rindā un kurā kontā atspoguĜo: • preces atlikumu veikalā uz 1.- 721 K D S.1.2) 50.uzdevums 1.janvāri.4) 2000. 1300.5.- 262 1) 487.3) 1500. Aprēėināt kontu apgrozījumu un atlikumu (saldo). • darba algas parādu par decembra mēnesi. 3000.- 231 2) 1000. 1250.janvāri.- 211 K D S. 2. • reăistrēto pamatkapitālu.3) 1500. 2. D 561 K D 5720 S. • nesamaksātos nodokĜus par decembra mēnesi.3) 500. 400.- K D 611 4) 2000.

A.01.uzdevums 1. 3. S. S.- uzkrāto pamatlīdzekĜu nolietojumu.01.7. 50.01.3. 5720 S.A 561 S. 261 K 5. 2. K 31 .01. D 5. 200. K A. 4000. 1100. 200. 1000. 1100.01.A. D 10.6.10. 1000.01.A. 531 S. naudas atlikumu kasē. S. S. K D 7.A. K D 6. Kurā bilances rindā un kurā kontā atspoguĜo: • • • D S. 200. Paskaidrot notikušās operācijas saturu. 1000. 555 S. 3000. 50. parādu Unibankai.01. S.A. Aprēėināt kontu apgrozījumu un atlikumu (saldo).A.A.01.A. kurš jāatdod pēc 3 gadiem. 50.

variants 1.4. D K 2. 3. Noteikt operācijas veidu. D K 7. D K 7. D K 5. D K 2. D 2610 2620 2110 5310 2620 2350 1230 3110 1240 Kase Norēėinu konts Materiāli Norēėini ar piegādātājiem Norēėinu konts Norēėini ar debitoriem PamatlīdzekĜi Pamatkapitāls PamatlīdzekĜu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas K 6. D K 4. D K 6. D K 5610 2610 5310 2620 1230 5310 3110 3410 3420 3110 2380 2610 2130 2120 Norēėini par darba samaksu Kase Norēėini ar piegādātājiem Norēėinu konts Pārējie pamatlīdzekĜi Norēėini ar piegādātājiem Pamatkapitāls Pārskata gada nesadalītā peĜĦa Iepriekšējo gadu nesadalītā peĜĦa Pamatkapitāls Norēėini ar norēėinu personām Kase Gatavie ražojumi Nepabeigtie ražojumi 32 . 1. D K 5. D K 4. Raksturot saimnieciskās operācijas rezultātā radušās izmaiĦas bilancē. D K 3.uzdevums 1. D K 2110 2620 5160 1220 5310 Izejvielas un materiāli Norēėinu konts ĪstermiĦa aizĦēmumi no kredītiestādēm Tehnoloăiskās iekārtas Norēėini ar piegādātājiem 2.variants 1. D K 3. 2. Pēc kontu korespondences noteikt saimnieciskās operācijas saturu.

Sintētisko kontu atlikumi uz 1. ilggadīgie stādījumi un citi nekustamā īpašuma objekti Tehnoloăiskās iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekĜi un inventārs Aizdevumi meitas uzĦēmumam Izejvielas un materiāli Norēėini ar citiem debitoriem Norēėini par parakstītā sabiedrības kapitālā neiemaksātām summām Norēėini par prasībām pret personālu un īstermiĦa aizdevumi personālam Kase Norēėinu konti bankās Norēėini ar piegādātājiem un darbuzĦēmējiem Norēėini par parādiem citiem uzĦēmumiem un dalībniekiem Norēėini par darba algu Pamatkapitāls 2.variants 760 2 880 1 800 390 120 684 960 72 1 020 24 204 144 8 314 2.septembri: 1. 7. 12. 7. 1110 1210 1220 1230 1320 2110 2350 2360 2380 2610 2620 5310 5540 5610 3110 Pētniecības un uzĦēmuma attīstības izmaksas Zemes gabali. Atvērt T .veida kontus un ierakstīt tajos atlikumus uz 1. 3. 11. 8. 15. 6. Saimnieciskie darījumi septembrī: Summa 1. Sastādīt bilanci pēc vienkāršotas shēmas pēc stāvokĜa uz 1. 3. nododot uzĦēmumā rīcībā ēku Izsniegts avanss norēėinu personai no kases Izsniegts ilgtermiĦa aizdevums meitas uzĦēmumam Norēėinu kontā ieskaitīta nauda no citiem debitoriem No norēėinu konta kasē saĦemta nauda darba algas izmaksai No piegādātājiem saĦemts ražošanas inventārs No kases izmaksāta darba alga No piegādātājiem saĦemta iekārta No norēėinu konta pārskaitīts piegādātājiem par saĦemto ražošanas inventāru Dzēsts parāds piegādātājiem par saĦemto iekārtu D K 33 . būves.uzdevums 1.septembri un 1. 5. 9. 4. Iegrāmatot kontos septembrī notikušos saimnieciskos darījumus. 5. 10. 8. 2. 2. 10. Dati uzdevuma veikšanai: 1. 13. 4. 6. 11.septembri. No norēėinu konta pārskaitīti parādi citiem uzĦēmumiem Dzēsts parāds par parakstītā kapitālā neiemaksātām summām. 9. 4.variants 630 2 000 1 500 330 100 570 800 60 850 20 170 120 ? 1. ēkas. 2. 3. 14.5.oktobri. Aprēėināt apgrozījumus un beigu saldo.

k. Aprēėināt kontu debeta un kredīta apgrozījumus. 5. 10. SIA „ N ” saimnieciskie līdzekĜi un to veidošanās avoti uz 200. 34 . Ls k. Norēėini ar piegādātājiem 6 150 7. Ls 500 250 Kontu korespondence D K Saimnieciskās operācijas saturs No norēėinu konta saĦemta skaidra nauda Nopirkti ražošanas vajadzībām materiāli. 3. samaksāts no norēėinu konta SaĦemti materiāli no piegādātājiem ar vēlāku samaksu Izsniegta nauda no kases norēėinu personai avansa norēėinā No norēėinu konta samaksāti nodokĜi No kases izmaksāta darba alga 3. 480 240 320 3210 925 120 475 190 Uzdevums: 1. Pamatkapitāls ? 2. Izejvielas un materiāli 17 000 5. 1. 2. 1. janvāri sastāda: N. 6. 7. Saimnieciskie līdzekĜi un to veidošanās avoti Summa. 5. Pircēju un pasūtītāju parādi 550 6. 9. ĪstermiĦa aizĦēmumi no bankas 2 000 8. 1. Saimnieciskās operācijas pārskata periodā N. 6. 8. g. Aprēėināt kontos beigu saldo un sastādīt slēguma bilanci. PamatlīdzekĜi 15 000 2. Saimnieciskās operācijas ierakstīt kontos. Norēėini par nodokĜiem 520 10. Atvērt grāmatvedības kontus saskaĦā ar sākuma bilanci un ierakstīt sākuma saldo. Kase 860 3.. Sastādīt kontu korespondenci dotajām saimnieciskām operācijām. p. 2. p. Sastādīt sākuma bilanci.6. samaksāts no norēėinu konta bankā DaĜēji dzēsts no norēėinu konta bankā īstermiĦa kredīts Norēėinu kontā saĦemts pasūtītāja parāds No norēėinu konta samaksāts parāds piegādātājiem Nopirkta biroja iekārta. 4. Summa. Norēėini par darba algu 190 9. Norēėinu konts bankā 5 800 4. uzdevums Uzdevuma nosacījumi: 1.. 4.

Aprēėināt kontu apgrozījumus un slēgt operāciju kontus. Virsgrāmatā atvērt bilances un operāciju kontus. Sastādīt beigu bilanci. Patstāvīgais darbs: Pēc LR „Gada pārskatu likuma” iepazīties ar gada pārskata sastāvdaĜām un to sastādīšana kārtību. SIA „ Salna ” bilances kontu atlikumi uz pārskata perioda sākumu Konta šifrs Konta nosaukums PamatlīdzekĜi Materiāli Gatavā produkcija Nauda kasē Naudas līdzekĜi bankā Norēėini ar pircējiem un pasūtītājiem Pamatkapitāls Iepriekšējo gadu nesadalītā peĜĦa Norēėini ar piegādātājiem Norēėini par darba algu Norēėini par nodokĜiem PamatlīdzekĜu nolietojums Debets 2 800 800 500 1800 6 500 600 Kredīts 7860 2400 680 840 420 800 Uzdevums: • • • • • Sastādīt sākuma bilanci.7. uzdevums Uzdevuma nosacījumi: 1. Aktīvs Saimnieciskie līdzekĜi Pārskata perioda Gada beigās sākumā LīdzekĜu veidošanās avoti Pārskata perioda beigās Pasīvs Gada sākumā 35 . ierakstīt saimnieciskās operācijas. Sastādīt kontu korespondenci dotajām saimnieciskajām operācijām.

36 . 17. ko maksā darba Ħēmējs No kases izmaksāta darba alga Nopirkts dators. samaksāts no norēėinu konta SaĦemta nauda no pircējiem norēėinu kontā Uzstādīt rēėins pircējam par pārdoto produkciju Pārdota gatavā produkcija. 1500 385 240 735 1900 25 60 3 6 14. 1500 280 360 135 5. Saimnieciskās operācijas saturs No kases norēėinu kontā bankā iemaksāta nauda Nopirkti ražošanas vajadzībām materiāli. 12. 15. 7.2. 11. 1. ko maksā darba devējs • sociālās apdrošināšanas iemaksas. p. 13. 10. Ls 200 500 Kontu korespondence Debets (D) Kredīts (K) 3. 4. 6. 9. nauda saĦemta kasē Samaksāts skaidrā naudā par kancelejas precēm Samaksāts par biroja telpu nomu no norēėinu konta bankā No norēėinu konta samaksāts par bankas pakalpojumiem Ieskaitīti norēėinu kontā bankas procenti par naudas atlikumu kontā Aprēėināts pamatlīdzekĜu nolietojums Pārskaitīts no norēėinu konta firmai „Auto ” par transporta pakalpojumiem Slēgti ieĦēmumu konti Slēgti izdevumu konti Slēgts peĜĦas vai zaudējumu konts Summa. samaksāts no norēėinu konta Aprēėināta strādājošiem darba alga Aprēėināti ar darba algu saistītie nodokĜi: • algas nodoklis • sociālās apdrošināšanas iemaksas. 80 200 16. Saimnieciskās operācijas pārskata periodā N. 8. 18. k. 2.

7.2 200.8. tabula). Bilances kontos aprēėināt apgrozījuma summas un beigu atlikumus.1 200. nauda nav samaksāta 2.- 2.200. noteikt finansiālo rezultātu (summu ierakstīt 8.100. Iegūtā peĜĦa no pamatdarbības ieskaitīta pārskata gada nesadalītās peĜĦas kontā Summas (Ls) 4 000. Aprēėināta darba alga personālam 3.10 800. 4. 5. Izmaksāta darba alga no kases 6.10 000.10 000. SaskaĦā ar bilanci atvērt bilances kontus (2. No norēėinu konta saĦemta nauda kasē 5.2 000. Atvērt operāciju kontus (3. 3. tabula): “Darba algas izmaksas” “Pārdošanas ieĦēmumi” “PeĜĦa vai zaudējumi”.100.600. SaĦemta parāda samaksa norēėinu kontā no pircējiem 8. Samaksāts parāds piegādātājiem no norēėinu konta bankā 7. tabula). Slēgt ieĦēmumu un izdevumu kontus. operācijā).Kontu korespondence Debets Kredīts Uzdevums: 1. 6. 37 . IeĦēmumi no pārdotās produkcijas iemaksāti norēėinu kontā bankā 4. Nokontēt saimnieciskās operācijas.1 200.100. Sastādīt bilanci uz pārskata gada beigām. (1. Sastādīt bilanci uz gada sākumu. LīdzekĜu un to veidošanās avotu atlikumi gada sākumā: Konta kods Konta nosaukums Materiāli Pamatkapitāls PamatlīdzekĜi Gatavā produkcija Parāds piegādātājiem Parāds par darba algu Norēėinu konts bankā Pircēju parāds Ls 1 200. Ierakstīt operācijas kontos. Nopirkti materiāli no piegādātāja.200. Saimnieciskās operācijas pārskata gadā: Operācijas saturs 1.uzdevums Uzdevuma nosacījumi: 1. 8. 2. tabula). (1.

tabula Bilances kontu shēmas D K D K D K D K D K D K 38 .gada 31. tabula Bilance uz Aktīvs Saimnieciskie līdzekĜi Pārskata gada beigās 200__.1.decembri Pasīvs Saimniecisko līdzekĜu veidošanās avoti Pārskata Gada gada sākumā beigās Gada sākumā 2.

tabula Operāciju kontu shēmas D K D K D K 39 .D K D K D K D K D K D K 3.

D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K 40 .

3.p. oktobri 3. 11. uzdevums Uzdevuma nosacījumi: 1. 10. k. 5. 9. 1. PosteĦu nosaukums Darba mašīnas Izejvielas Pamatkapitāls Norēėinu personu parādi Kase PeĜĦa (nesadalītā) Parāds piegādātājiem ĪstermiĦa aizĦēmumi Norēėinu konts bankā Debitori (dažādi) Uzkrājumi Gatavā produkcija 1 12 10 000 8 000 2 000 1 800 ? ? 1 000 800 4 000 3 800 20 000 25 000 11 000 12 000 4 000 3 800 20 000 25 000 40 000 35 000 600 700 8 000 9 000 2 13 8 000 6 000 1 600 1 400 ? ? 800 600 3 200 3 000 16 000 19 000 8 000 9 000 3 200 3 100 16 000 24 000 32 000 27 000 480 500 6 400 7 450 3 14 6 000 5 000 1 200 1 000 ? ? 600 700 2 400 2 100 12 000 17 000 6 000 5 000 2 400 2 300 12 000 17 000 24 000 19 000 360 600 4 800 5 850 Varianti un summas (L 5 6 7 15 16 17 18 4 000 20 000 12 000 14 000 4 500 18 000 10 000 12 000 800 400 2 400 2 800 900 500 2 100 2 600 ? ? ? ? ? ? ? ? 1 400 1 200 1 200 1 400 900 800 750 850 1 600 800 4 800 5 600 1 700 750 3 100 2 700 8 000 4 000 24 000 28 000 13 000 4 500 20 000 24 000 4 000 2 000 12 000 14 000 5 500 2 500 11 000 13 000 1 600 800 4 800 5 600 1 500 900 4 700 5 500 14 000 40 000 35 000 30 000 19 000 45 000 40 000 35 000 16 000 8 000 48 000 43 000 11 000 9 000 43 000 38 000 240 300 400 700 300 400 550 750 3 200 1 600 9 600 12 000 4 200 2 600 10 000 11 000 4 s) 8 19 16 000 14 000 3 200 3 000 ? ? 1 600 1 200 3 200 1 600 30 000 27 000 16 000 15 000 5 000 4 900 27 000 32 000 31 000 26 000 800 850 13 000 12 000 9 20 18 000 16 000 3 600 3 400 ? ? 1 800 950 3 000 2 000 29 000 28 000 12 000 14 000 6 100 6 000 26 000 31 000 37 000 32 000 650 950 15 000 14 000 10 21 20 000 18 000 4 000 3 800 ? ? 2 000 1 300 2 800 2 100 31 000 35 000 7 000 7 500 4 500 4 700 24 000 29 000 23 000 17 000 550 450 16 000 19 000 11 22 22 000 21 000 4 400 4 100 ? ? 2 200 1 400 2 600 2 500 35 000 37 000 5 000 8 000 4 200 4 500 26 000 32 000 26 000 21 000 700 650 17 000 20 000 41 . 6. 8. 4. Firmas "Dāle" saimnieciskie līdzekĜi un to veidošanās avoti uz 200___ gada 1. 12. 7. tabula N. 2.9.

4. 5. 8. Izejvielas nav saĦemtas SaĦemta skaidra nauda no norēėinu konta kasē Atmaksāts skaidrā naudā parāds piegādātājiem SaĦemts no debitoriem parāda atmaksai : kasē − norēėinu kontā bankā − izejvielas noliktavā Samaksāts piegādātājiem parāds − no kases − no norēėinu konta bankā − uz īstermiĦa aizĦēmuma rēėina Pārdota gatavā produkcija: − iegrāmatošanas vērtībā (faktiskā pašizmaksa) − pārdošanas cenās No norēėinu konta atvērts akreditīvs norēėiniem ar piegādātājiem 1 12 40 2 30 8 000 160 800 600 13 3 20 6 000 120 600 480 14 4 60 4 000 80 400 320 15 5 80 2 000 40 200 160 7 18 60 8 70 13 000 300 1 600 1 300 19 9 80 9 000 350 1 800 1 500 20 10 21 50 11 22 70 10 000 200 1 000 800 12 000 240 1 200 1 000 14 000 280 1 400 1 200 4 000 250 700 650 5 000 120 900 800 200 8 000 10 000 150 5 000 600 160 6 400 15 000 80 4 000 480 120 15 000 3 000 60 3 000 360 100 9 000 800 40 2 000 240 80 6 000 2 000 20 1 000 120 250 32 000 8 000 120 6 000 80 280 15 000 14 000 140 7 000 90 300 19 000 4 000 160 8 000 150 250 12 000 14 000 180 5 000 200 150 9 000 4 000 200 3 000 50 200 11 000 8 000 150 900 70 7. tabula Varianti Nr 1. oktobri Atvērt grāmatvedības kontus saskaĦā ar sākuma bilanci un ierakstīt sākuma saldo Ierakstīt saimnieciskos darījumus "Operāciju žurnālā". 5. 4. novembri 42 . 6. un 16 6 summas (Ls) 17 50 Operācijas saturs Norēėinu personas iemaksāja kasē neizlietotās avansa summas Uz ilgtermiĦa aizĦēmuma rēėina nopirktas darba mašīnas No kases samaksāts par izejvielām. 3. Saimnieciskās operācijas oktobra mēnesī. Aprēėināt apgrozījuma summas un beigu saldo. Sastādīt apgrozījumu pārskatu un slēguma bilanci uz 1. 2. 7 000 15 000 1 000 5 000 11 000 800 4 000 9 000 600 3 000 7 000 400 1 500 3 100 200 9 000 17 000 1 200 10 000 19 000 1 400 11 000 19 000 1 600 13 000 24 000 1 800 14 000 25 000 1 100 16 000 30 000 900 Uzdevums: 1. 9. Sastādīt bilanci uz 1.2. 2. 3. norādot kontu korespondenci Saimnieciskās operācijas ierakstīt kontu shēmās. 6. 2.

uzdevums 43 . 8. . . k. Pasīvs Saimnieciskie līdzekĜi Summa Ls PosteĦa n. . . . . Saimniecisko līdzekĜu veidošanas avoti Summa Ls 10. Kontu nosaukums Sākuma saldo D K Apgrozījums D K Beigu saldo D K Aktīvs PosteĦa n. 13. . 9. . .Kontu apgrozījumu pārskats N. 7. . . . 10. 2. 4. k. . 14. p. . . p. . 1. k. 5. . . . 6. 11. Bilance uz . 3. . . . . . 12. p. .

saĦemot preces uz parāda no piegādātājiem Izmaksāta no kases darba alga personālam Aprēėināta darba alga personālam Aprēėināta darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksa (summu aprēėināt) Ieturēts no darba algas . Saimnieciskās operācijas saturs Ieskaitīti norēėinu kontā bankā ieĦēmumi no preču pārdošanas Iegādātas preces: . apliecības nr. pēdējais cipars 5-9) 22 700 11 200 2 010 240 300 ? 11 400 3 100 240 400 ? 3. . 1.SIA “ZiediĦš” saimnieciskie līdzekĜi un to veidošanās avoti uz 01. pēdējais cipars 0-4) 18 600 Nr. 700 160 10 300 44 800 200 13 200 8.01.200_. 10. 2. 25 ? 34 ? 7.variants (stud. p.samaksājot par precēm no norēėinu konta bankā . g. apliecības nr. 5. 6.variants (stud.k.Uzdevuma nosacījumi 1. Ls 2 000 300 2 000 420 2 040 1 760 500 620 380 240 660 Pārējie pamatlīdzekĜi Pārējo pamatlīdzekĜu nolietojums Pamatkapitāls Kase Norēėinu konts bankā Iepriekšējo gadu nesadalītā peĜĦa Statūtos paredzētās rezerves Pircēju parādi Preces pārdošanai Norēėini par darba algu Parāds budžetam par nodokĜiem 2. 4.sociālās apdrošināšanas iemaksa (summu aprēėināt) No norēėinu konta pārskaitīta telpu nomas maksa un komunālie maksājumi PieĦemts samaksai “Lattelecom” rēėins Norakstītas pārdotās preces pēc iepirkuma cenas No norēėinu konta pārskaitīti 2. 9. Pārskata gadā reăistrētas saimnieciskās operācijas 1.algas nodoklis .

3. 16. Aprēėināt kontu apgrozījumu un atlikumu uz pārskata gada beigām. 15. ieĦēmumi iemaksāti kasē Slēgti izdevumu konti (summu aprēėināt) Slēgti ieĦēmumu konti (summu aprēėināt) Slēgts “PeĜĦas vai zaudējumu konts” (summu aprēėināt) 660 35 420 300 180 120 220 ? ? ? 660 35 320 350 200 150 260 ? ? ? 14. Sastādīt bilanci uz pārskata gada sākumu un beigām brīvā formā. 45 . Sastādīt kontu korespondenci. 13. Sastādīt “PeĜĦas vai zaudējumu aprēėinu” pēc periodu izmaksu metodes par pārskata gadu brīvā formā. ierakstot to hronoloăiskā žurnālā un pēc tam saimnieciskās operācijas ierakstīt virsgrāmatā vai T-veida shēmās – kontos. 17. Sastādīt sintētisko kontu apgrozījuma pārskatu pēc šādas formas: Konta kods Konta nosaukums Sākuma saldo Debets Kredīts Apgrozījums pārskata gadā Debets Kredīts Beigu saldo Debets Kredīts 6. 5. uzdevuma risināšanai nepieciešamos kontus ierakstot kontu plāna kodu pieaugošā secībā. 4. Iekārtot virsgrāmatu. 3. 7. Uzdevuma izpildes secība: 1. Pārskata gadā notikušās saimnieciskās operācijas ierakstīt hronoloăiskā žurnālā pēc šādas formas: Operācijas Saimnieciskās operācijas Summa Kontu korespondence numurs saturs Debets Kredīts 2.atlikuma vērtība Biroja mēbeles pārdotas. nodokĜi budžetā Aprēėināts pārējo pamatlīdzekĜu nolietojums Pircēju parāds iemaksāts kasē Norakstītas biroja mēbeles par summu: . 12.11. izmantojot lapas no pārdošanā esošām virsgrāmatām vai izveidojot virsgrāmatas lapas pašiem (var izmantot arī T-veida kontus).nolietojums . Virsgrāmatā kontus var iekārtot.

...K ..............................5 000........ .................. Aprēėināta darba alga ražošanas strādniekiem ................... .... ..............................5 000.......... 10..............K ............................................ Nr.... DaĜa peĜĦas pievienota pamatkapitālam ...............D ..........6 000.................................. ........................... ..D ......... ..... Ražošanas vajadzībām izsniegti materiāli ..............................D ..............................4 000............................. No norēėinu konta kasē saĦemta nauda .......................... 6... Izsniegta nauda no kases norēėinu personai avansa norēėinā ......................... Pārskata mēnesī notikušas sekojošas operācijas Norēėinu kontā ieskaitīts bankas īstermiĦa kredīts ............... No norēėinu konta pārskaitīts piegādātājiem .......... No darba algas ieturēti nodokĜi ........K .. Pie kuras bilances posteĦu izmaiĦas grupas pieder katra operācija............. 3.... 1.. 46 ................11.- 15..... SaĦemts kasē dalībnieku parāds par sabiedrības kapitālā neiemaksātām daĜām .............. ..............3 000...................... PieĦemts samaksai piegādātāja rēėins par materiāliem .D ..... No norēėinu konta pārskaitīta telpu nomas maksa ... ............. ................................3 150.......................... ...........K ..................................... 4.....D ...................................D ..K .........................K .....2 000................. 7... 9.............. 8.... ...... Aprēėinātas darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas . ........................................... kuri posteĦi (A vai P) izmainās.........K . 2......- 3 000...................D ..D ................................................................................. Pārdota gatavā produkcija: • uzskaites cenā ... ............... No kases izmaksāta darba alga ............ Uzrakstīt kontu korespondenci un norādīt..................K ..K ... .............1 120...............D ............. uzdevums Uzdevums: 1....- 12................... .............................. 2....3 600.............................. Izmaksātas no kases dividendes .............................................3 000..............K ............................................ 11.......3 000... 100.D ...........D ................ • saĦemts bankā pārdošanas cenā ...............D .......................D .....................850....................D .....K ......D ..............................................................................D ...K ............................ 5........ 14.........3 000..................... 13................... ..........k...............................K ... Ls 20 000..K ..................................K .........................K ...p.....

būves Izejvielas. Sastādīt sintētisko kontu apgrozījumu pārskatus. 7. 3. 2. 4. Saimnieciskie darījumi mēnesī: Summa (Ls) 2 000 1 000 750 250 1 200 500 ? ? 1. Aprēėināt apgrozījumus un saldo sintētiskajos un analītiskajos kontos.sk. 3. 6. 3. Sintētiskajam kontam “Norēėini ar piegādātājiem” atvērt analītiskos kontus. Dati uzdevuma veikšanai: 1. Salīdzināt sintētisko un analītisko uzskaiti. 4. nauda nav samaksāta Samaksāts no norēėinu konta atlikušais parāds: SIA “Astere”. Iegrāmatot notikušos darījumus sintētiskajos un analītiskajos kontos. Atvērt sintētiskos kontus.6. No norēėinu konta samaksāts piegādātājiem t. 2. Atlikumi kontos mēneša sākumā: Summa (Ls) 5 500 700 4 000 500 2 600 1 200 1 150 250 8 100 1. 311 Ēkas.sk. 121 211 262 261 531 6. 4. Sastādīt analītisko kontu apgrozījumu pārskatus. 5. SIA “Spolīte” 47 . nauda nav samaksāta SaĦemts kurināmais no SIA “Spolīte”.1. 2. 5. Sintētiskās un analītiskās uzskaites konti 1. SIA “Spolīte” A/s “Astere” A/s “Dzintars” No firmas “Selko” saĦemts dators. materiāli Norēėinu konts bankā Kase Norēėini ar piegādātājiem t.uzdevums 1. SIA “Spolīte” A/s “Astere” A/s “Dzintars” Pamatkapitāls 2.

Norakstīt izlietoto kurināmo. Sintētiskajam kontam “Kurināmais” atvērt analītiskos kontus. No A/s “Siltums”saĦemts kurināmais: a) malka 50 m3 b) akmeĦogles 10 t 2. Malka 3. Atlikumi kontos mēneša sākumā: Summa (Ls) 1. Aprēėināt apgrozījumus un saldo sintētiskajos un analītiskajos kontos.2. 3. 1220 2112 2620 3110 5550 Mašīnas Kurināmais Norēėinu konts Pamatkapitāls ĪstermiĦa aizĦēmums 3 760 1 710 2 400 2 000 5 870 Kurināmā veids 1. AkmeĦogles 2. 3. pielietojot vidējo svērto cenu. 3. 2. Atvērt sintētiskos kontus. 4. No A/s “Viada” saĦemta dīzeĜdegviela 15 t Izlietots kurināmais ražošanas procesa nodrošināšanai. 5. Dati uzdevuma veikšanai: 1. 7. Salīdzināt sintētisko un analītisko uzskaiti. 6. 8. Iegrāmatot notikušos darījumus sintētiskajos un analītiskajos kontos. Izlietota dīzeĜdegviela ražošanas vajadzībām 17 t 550 510 2 475 48 . a) malka 40 m3 b) akmeĦogles 11 t 4. DīzeĜdegviela Kopā t m3 t Mērvienība 5 10 8 Daudzums Summa (Ls) 250 100 1 360 1 710 2. 2. Sastādīt analītisko kontu apgrozījumu pārskatus. 5. Sastādīt sintētisko kontu apgrozījumu pārskatus. Saimnieciskie darījumi mēnesī: Summa (Ls) 1. 4.uzdevums 1.

. Norēėinu konts bankā Ls 1200.. Atvērt analītiskās uzskaites kontus sintētiskajam kontam “Izejvielas un materiāli” Analītiskie konti: Materiāli "A" D K Nr. 1.. Uzdevums: 1...400. … B.800..10 gab. Atvērt sintētiskos kontus: D K D K 2.200__. kontam “Izejvielas un materiāli” Materiāla nosaukums Materiāli A Materiāli B Materiāli C Mērvienība gab.01. materiāli B 50 gab.. Piezīme: izlietotos materiālus ražošanai jānovērtē... samaksājot no norēėinu konta Ls 170. uzdevums Uzdevuma nosacījumi: 1. par Ls 20.. Sintētisko kontu atlikumi uz 01..3. materiāli A 30 gab.... par Ls ...... Daudzums Cena Summa Nr.materiāli A . gab.30 gab.3.... gab.s....2.01... x Cena (Ls) 2.. Analītisko kontu atlikumi uz 01. par Ls 150. izmantojot vidējās svērtās cenas metodi (nosacīti noapaĜojot veselos latos).2) Izlietoti materiāli ražošanai par Ls . gada janvārī: 1) Nopirkti materiāli..300.x Daudzums 50 100 80 x Summa (Ls) 100. Daudzums Cena Summa S.Izejvielas un materiāli Ls 800.- 3.5.s... par Ls . 49 .materiāli C ... Saimnieciskās operācijas 200__...200__..

Aprēėināt beigu atlikumus sintētiskās un analītiskās uzskaites kontiem. Daudz.s. Materiāli "C" D Nr.s. Summa . 1. 4. Daudzums S.s. 1. … Cena Summa Nr. Materiālo vērtību analītisko kontu apgrozījuma pārskats Konta nosaukums Sākuma Apgrozījumi Beigu atlikums atlikums Daudz Summa SaĦemšana Izlietošana Daudz. … Cena Summa Nr. Daudzums Cena K Summa B. 5. Sastādīt kontu korespondenci saimnieciskām operācijām janvārī un izdarīt ierakstus sintētiskās un analītiskās uzskaites kontos. Summa Daudz. 3. Daudzums S. Summa Materiāli: A B C KOPĀ 50 . Daudzums Cena K Summa B. Sastādīt materiālo vērtību analītisko kontu apgrozījuma pārskatu.Materiāli "B" D Nr.s.

Saimnieciskie darījumi martā (Ls): Summa 3 000 4 000 2 000 3 050 D K 1.1. 2.7. 3. 4. 4. Norēėinu kontā ieskaitīts bankas īstermiĦa kredīts No norēėinu konta pārskaitīts piegādātājiem Ražošanas vajadzībām izsniegti materiāli No norēėinu konta pārskaitīta telpu noma Aprēėināta darba alga ražošanas strādniekiem Ieturēts no darba algas: c) algas nodoklis. Nepārtrauktās uzskaites (inventarizācijas) metode krājumu uzskaitē 1. Dati uzdevuma veikšanai: 1. materiāli Norēėinu konts bankā Kase Bilance Summa (Ls) 30 000 4 000 25 880 120 60 000 Pasīvs Pamatkapitāls Nesadalītā peĜĦa Norēėini par darba algu Bilance Summa (Ls) 40 000 15 000 5 000 60 000 2.martu. Aprēėināt kontu apgrozījumus un beigu saldo. 11.gada 1. Saimnieciskie darījumi aprīlī (Ls): Summa 23 000 1 900 3 900 1 500 4 400 900 400 1 232 2 500 2 000 3 500 ? ? ? D K 1. 13. 4. 9.martu: Aktīvs PamatlīdzekĜi Izejvielas. d) sociālās iemaksas. Aprēėināti atskaitījumi sociālajai apdrošināšanai No norēėinu konta saĦemta kasē nauda algas izmaksai No kases izmaksāta darba alga Iegrāmatoti ieĦēmumi kasē Slēgti izmaksu konti Slēgti ieĦēmumu konti Iegrāmatots finansu rezultāts 51 . Firmas “Alda” bilance uz 200__.maiju. 7. 5. Iegrāmatot kontos martā un aprīlī notikušos saimnieciskos darījumus. 12. 2. Atvērt T . Sastādīt bilanci pēc vienkāršotas formas pēc stāvokĜa uz 1.uzdevums 1. 3. 6. 10. 3. 2. 8.veida kontus un ierakstīt tajos atlikumus uz 1. No norēėinu konta kasē saĦemta nauda DaĜa peĜĦas pievienota pamatkapitālam PieĦemts samaksai piegādātāja rēėins par materiāliem No kases izmaksāta darba alga 3.

Noslēgt bilances kontus. Sastādīt sākuma bilanci. Patērētas izejvielas ražošanai Kūts remontam izmantoti celtniecības materiāli Iegrāmatoti realizācijas ieĦēmumi bankas kontā Kasē saĦemta nauda no norēėinu konta No piegādātāja nopirktas izejvielas. 6. izmaksu un ieĦēmumu uzskaites kontus. 6. 8. Pēc nokontētajām operācijām ierakstīt summas kontos. 6. 5. 9. 9. Bilances konti un to sākuma atlikumi Summa (Ls) 162 000 210 000 53 600 23 400 44 400 27 200 14 900 114 000 340 500 81 000 1. 2. Noslēgt izmaksu un ieĦēmumu kontus un ierakstīt summas kontā “PeĜĦa un zaudējumi”. Dati uzdevuma veikšanai: 1. Aprēėināt kontos apgrozījumus un sastādīt apgrozījumu pārskatu. 2. Atvērt bilances. 4.uzdevums 1. 11. 2. 8. 200__. krājumus grāmatot caur noliktavu. 9. 7. 4. 10. Sastādīt kontējumus dotajām saimnieciskajām operācijām. nauda vēl nav samaksāta Pircēji iemaksājuši naudu bankā Ar skaidru naudu samaksāts par mašīnas remontu Iegrāmatoti realizācijas ieĦēmumi kasē Ar pārskaitījumu no bankas konta samaksāts par jauno tehnoloăisko mašīnu SaĦemts rēėins par patērēto elektrību Aprēėināts nolietojums : ēkām tehnoloăiskajām mašīnām 52 . Noslēgt kontu 861.2. 5. 3. 5. 3. 121 122 211 211 231 262 261 531 311 342 Ēkas Tehnoloăiskās mašīnas Izejvielas Celtniecības materiāli Norēėini ar pircējiem Norēėinu konts kase Norēėini ar piegādātājiem Pamatkapitāls Iepriekšējo gadu peĜĦa 2. Sastādīt beigu bilanci. 7. 10. 3. 7. 4. 8.gadā notikušas saimnieciskās operācijas: Summa (Ls) 28 600 6 060 29 700 1 900 19 800 23 600 400 820 2 000 300 8 000 42 000 1.

3. Sastādīt bilanci. Iegrāmatot saimniecisko darījumu summas kontos. nav samaksāts Samaksāts no kases par jurista pakalpojumiem Samaksāts no norēėinu konta par telpu nomāšanu SaĦemti kasē par pārdotām precēm ieĦēmumi no pārdošanas Aprēėināta darba alga Aprēėināti sociālās apdrošināšanas maksājumi 24. 3. 3. 8. 10. nauda saĦemta kasē no preču pārdošanas Nopirkts dators.09% 53 . 5. 3. Iegrāmatot saimniecisko darījumu summas kontos. 2. Preču uzskaitē izmantot nepārtrauktās uzskaites metodi.uzdevums 1. 2. samaksāts no norēėinu konta Samaksāts no kases par telpu īri Samaksāts no kases pastam par pakalpojumiem Aprēėināta strādniekiem alga par izpildīto darbu Aprēėināti sociālās apdrošināšanas maksājumi. 4. 7. Preču uzskaitē izmantot nepārtrauktās uzskaites metodi. 4. 7. 4.uzdevums 1. 2. 6. Sastādīt bilanci. 2. 9. 8. Noslēgt operāciju kontus. Noslēgt operāciju kontus. Dati uzdevuma veikšanai: Atlikumi kontos: 2130 2610 2620 3110 Preces pārdošanai Kase Norēėinu konts Pamatkapitāls Summa (Ls) 911 320 2 000 ? Summa (Ls) 89 611 1 560 600 130 105 349 ? 81 1 300 1.3. Samaksāts no kases par elektroenerăiju SaĦemtas no piegādātāja neapmaksātas preces Iegrāmatoti ieĦēmumi. Dati uzdevuma veikšanai: Atlikumi kontos: 2110 2310 2620 3110 Izejvielas un materiāli Norēėini ar pircējiem Norēėinu konts Pamatkapitāls Summa (Ls) 550 600 1 900 3 050 Summa (Ls) 2 500 400 1 900 100 250 2 235 870 ? 1.24. Ieskaitīts norēėinu kontā bankas īstermiĦa aizdevums SaĦemta nauda kasē no norēėinu konta SaĦemtas preces no piegādātāja.09% Apmaksāts no kases čeks par nopirktiem kancelejas piederumiem Norakstītas izmaksās pārdotās preces atbilstoši iegādes pašizmaksai 4. 5. 4. 6.

50 1. 2. PieĦemts samaksai piegādātāja rēėins par precēm Pārdotas preces. d) piegādātājiem. e) nodokĜi budžetam. 4. 10. iegrāmatoti ieĦēmumi no realizācijas Norakstītas pārdotās preces iegādes pašizmaksā Norēėinu persona iesniegusi avansa norēėinu: a) iegādāti materiāli. 4. c) par bankas pakalpojumiem. 6. 5. iegrāmatots pircēju parāds un ieĦēmumi no realizācijas Iegādātie materiāli norakstīti ražošanas vajadzībām 54 .decembri: Summa (Ls) 27 900 6 800 300 23 000 20 31 500 12 020 9 000 5 500 1. 8. Saskaitīt apgrozījumus. 8. Atvērt kontus un ierakstīt atlikumus. Dati uzdevuma veikšanai: Atlikumi kontos uz 1. 2. Pārējie pamatlīdzekĜi Preces pārdošanai Kase Norēėinu konts Norēėini ar norēėina personām Pamatkapitāls Nesadalītā peĜĦa Norēėini ar piegādātājiem Norēėini ar budžetu Saimnieciskie darījumi decembrī: Summa (Ls) 10 000 1 000 300 20 5 000 5 500 3 800 4 200 5 900 18. b) atmaksāts kasē (ar kādu dokumentu?). Samaksāts no kases par nopirktiem rakstāmpiederumiem Norakstītas izmaksās pārdotās preces atbilstoši iegādes pašizmaksai 35 1 800 5. 5. 9. Noslēgt operāciju kontus.9. 3. 7. 9. Iegrāmatot kontos saimniecisko darījumu summas.uzdevums 1.50 5 3 700 18. 6. 2. 5. No kases apmaksāts čeks par iegādātām veidlapām Nosūtītas preces pircējam.50 1. aprēėināt atlikumus. 7. b) par ledusskapi (vienlaicīgi saĦemts). Norēėinu kontā ieskaitīts bankas īstermiĦa kredīts No norēėinu konta pārskaitīts: a) par gada pārskata revidēšanu. 4. nauda saĦemta kasē. Krājumu uzskaitē pielietot nepārtrauktās uzskaites metodi. 3. 3.

materiālu vērtība .tabula Konta šifrs Konta nosaukums Iekārtas Pārējie pamatlīdzekĜi Materiāli Gatavā produkcija Kase Norēėinu konts Norēėini par nodokĜiem Norēėini par darba algu Iepriekšējo gadu nesadalītā peĜĦa DaĜu kapitāls Iekārtu nolietojums Pārējo pamatlīdzekĜu nolietojums KOPĀ: Debets 1 800. 2.900.- Kredīts 7 600. 8.600.2561.- 2.- Kontu korespondence Debets Kredīts 3. 7. nauda nav samaksāta . 55 .100.900.200.pievienotās vērtības nodoklis KOPĀ: Norēėinu kontā ieskaitīti pircēju parādi Summa (Ls) 100.- 900.2 300. 5. 4.3 000.391.- 6. 1.01. SIA “Līga” bilances kontu atlikumi uz 01.50.6.2 561. Saimnieciskās operācijas saturs No norēėinu konta izĦemta skaidra nauda Ražošanas vajadzībām nopirkti materiāli.pārdošanas cenā . 320.2 170.58.1 200.200__.pievienotās vērtības nodoklis KOPĀ: Aprēėināta strādājošiem darba alga Aprēėināta darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksa (summu aprēėināt) Veikti likumā noteiktie ieturējumi no darba algas (ienākuma nodoklis un sociālās apdrošināšanas iemaksas) No norēėinu konta pārskaitīta darba alga uz strādājošo personīgajiem kontiem No norēėinu konta pārskaitīti nodokĜi budžetā Pircējiem pārdota gatavā produkcija . p.7 600.1 200. 1.378.tabula Nr.k.- 151. uzdevums Uzdevuma nosacījumi: 1.600. 9.1 700. Pārskata gadā reăistrētās saimnieciskās operācijas: 2.2 750.

18. 14.atlikusī vērtība KOPĀ: IeĦēmumi par pārdoto iekārtu pārskaitīti norēėinu kontā .nolietojums . samaksāts no norēėinu konta .- 120. 15.22.- DARBA KONTU PLĀNS Bilances konti 122 Iekārtas un mašīnas 123 Pārējie pamatlīdzekĜi 129 – 1 Iekārtu un mašīnu nolietojums 129 – 2 Pārējo pamatlīdzekĜu nolietojums 211 Materiāli 213 Gatavā produkcija 261 Kase 262 Norēėinu konts 311 Pamatkapitāls 341 Pārskata gada nesadalītā peĜĦa 342 Iepriekšējo gadu nesadalītā peĜĦa 561 Norēėini par darba samaksu 571 Norēėini par uzĦēmuma ienākuma nodokli 572 Norēėini par nodokĜiem 56 .pievienotās vērtības nodoklis KOPĀ: Norakstīta iekārta .pārējiem pamatlīdzekĜiem KOPĀ: Nopirkts pārējo pamatlīdzekĜu objekts ražošanas vajadzībām.295.120. 11.45.pievienotās vērtības nodoklis KOPĀ: Sastādīt grāmatojumus par materiālu atlikumu izmaiĦām (Atlikums pārskata perioda beigās Ls 200. 20.300.pārdošanas cenā .142.-) Sastādīt grāmatojumu par gatavās produkcijas atlikumu izmaiĦām (Atlikums pārskata perioda beigās Ls 150.10.180. 17.- 250.300. 13.pārdošanas cenā .100. 12.-) Slēgti izdevumu konti Slēgti ieĦēmumu konti Aprēėināts uzĦēmuma ienākuma nodoklis (UIN) Tīrā peĜĦa ieskaitīta nesadalītās peĜĦas kontā Slēgts operāciju konts “UIN” 200. Aprēėināts pamatlīdzekĜu nolietojums . 19. 16.iekārtām .

p. 4.tabulā). 7. uzdevuma atrisināšanai nepieciešamos kontus ierakstot kontu plāna kodu pieaugošā secībā. 4. 8.k. 10. 11. Virsgrāmatā kontus var iekārtot. Aprēėināt kontu apgrozījumu un atlikumus uz pārskata gada beigām. 1. 5.tabula Nr. 2. 5. tabulas shēmas). Sastādīt kontu korespondenci (pēc 2. 6. un pēc tam saimnieciskās operācijas ierakstīt virsgrāmatā. Sastādīt “PeĜĦas vai zaudējumu aprēėinu” par pārskata gadu (paraugs 3.Operāciju konti 611 IeĦēmumi no produkcijas un pakalpojumu pārdošanas 652 PamatlīdzekĜu pārdošanas ieĦēmumi 661 Gatavās produkcijas krājumu un vērtības izmaiĦas 711 Izejvielu un materiālu izmaksas 721 Darba algas izmaksas 731 Sociālās apdrošināšanas iemaksa 742 PamatlīdzekĜu nolietojums 752 PamatlīdzekĜu norakstīšanas izdevumi 861 PeĜĦa vai zaudējumi 881 UzĦēmuma ienākuma nodoklis Uzdevuma izpildes secība: 1. 2. gadu (Ls) (pēc apgrozījuma izmaksu metodes) 3. Krājumu uzskaitei lietot periodiskās inventarizācijas metodi. SIA “Līga” “PeĜĦas vai zaudējumu aprēėins” par 200_. Rādītāja nosaukums Pārskata perioda beigās Gada sākumā Neto apgrozījums Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas Bruto peĜĦa vai zaudējumi (no apgrozījuma) Pārdošanas izmaksas Administrācijas izmaksas Pārējie uzĦēmuma saimnieciskās darbības ieĦēmumi Pārējās uzĦēmuma saimnieciskās darbības izmaksas PeĜĦa vai zaudējumi pirms nodokĜiem UzĦēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu Pārējie nodokĜi Pārskata perioda peĜĦa vai zaudējumi pēc nodokĜiem 57 . 3. Patstāvīgais darbs: Pēc LR „Gada pārskatu likuma” iepazīties ar gada pārskata sastāvdaĜām un to sastādīšanas kārtību. 3. Sastādīt bilanci uz pārskata gada sākumu un beigām (pēc 4. izmantojot lapas no pārdošanā esošām virsgrāmatām vai izveidojot virsgrāmatas lapas pašiem. 9.tabulas shēmas). Iekārtot virsgrāmatu.

decembri Aktīvs Saimnieciskie līdzekĜi Pasīvs Pārskata Gada gada sākumā beigās Pārskata Gada gada sākumā beigās LīdzekĜu veidošanās avoti Bilance Bilance 58 . g. tabula SIA “Līga” bilance uz 200__. 31.4.

Pārējie pamatlīdzekĜi 8000. SIA "Saulespuėes" 200_.PVN KOPĀ: Pārskaitīta uz personīgiem kontiem strādājošo darba alga Aprēėināta darba alga strādājošiem Aprēėināta darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksa No darba algas ieturēti nodokĜi .izejvielu vērtība .10.126.7.g. Iepriekšējo gadu nesadalītā peĜĦa 800.11. 4.- 63.2. samaksāts no norēėinu konta . prasību un saistību stāvokli (Ls): 1. 1. 7. ĪstermiĦa aizĦēmums no kredītiestādes 3000.1180.400.80.2360.826. uzdevums Uzdevuma nosacījumi 1. Pirktās izejvielas 400.gadā veiktas šādas saimnieciskās operācijas ("Operāciju žurnāls") Oper.5.180.500.700.320. sākumu SIA "Saulespuėes" inventarizācija konstatēja šādu saimniecisko līdzekĜu.8. Norēėinu personas parāds 300. 2. Operācijas saturs Summa (Ls) Kontu korespondence Debets Kredīts 4. 5. Uz īstermiĦa aizĦēmuma rēėina nopirktas preces .PVN KOPĀ Nopirktas ražošanas vajadzībām izejvielas.1500. Pēc stāvokĜa uz 200_.nolietojums . Preces pārdošanai 600. Norēėini par darba algu 500. 3.realizācijas cenās .7.183.sociālās apdrošināšanas iemaksa .PVN KOPĀ Norakstīta kravas automašīna .6. 8.80.- 1000. 2. 1. Pārējo pamatlīdzekĜu nolietojums 1600. Gatavā produkcija 200.atlikuma vērtība KOPĀ Aprēėināts pamatlīdzekĜu nolietojums 59 3. 6. Norēėinu konts 2000.- 2.ienākuma nodoklis Kasē saĦemti ieĦēmumi no preču pārdošanas . 9. 700. 5.3. Nr. Pamatkapitāls ? 9.4.360.2000.preču iegādes vērtība .- .

3.Norēėinu persona samaksāja par ražošanas vajadzībām iepirktām izejvielām ..PVN 36. 1.KOPĀ 4130. ierakstiet kārtējo operācijas Nr.*) 2.Tālāko operāciju saturu kontu slēguma ierakstiem formulējiet patstāvīgi. 60 . 5. aprēėiniet katram ierakstam (operācijai) summas.. un norādiet korespondējošos kontus.KOPĀ 236. 4.10.izejvielu vērtība 200.realizācijas cena 3500. Uzstādīts rēėins pircējiem par nosūtīto gatavo produkciju .PVN 630. 11.

Darba gaitā iekārtot iztrūkstošos kontus pēc vajadzības (kontu shēmas dotas).veida shēmās/ un ierakstīt kontos sākuma saldo.*) Ieteicams operācijas rakstīt šādā secībā: a) ražošanas krājumu un gatavās produkcijas vērtības izmaiĦu iegrāmatošana (saskaĦā ar inventarizāciju uz pārskata perioda beigām). Sastādīt konta apgrozījuma pārskatu (veidlapa dota). 2.Uzdevums 600.- 1. "Operāciju žurnālā" saskaitīt operāciju apgrozījumu kopsummu. Pēc uzdevuma nosacījumu 1.preces b) gatavās produkcijas atlikums (Ls) 300. Sastādīt kontu korespondenci un ierakstīt (iegrāmatot) operācijas attiecīgajos kontos. b) krājumu vērtības izmaiĦu koprezultātā iegrāmatošana (attiecīgo regulējošo kontu slēgšana). Pēdējās operācijas saturs: aprēėināti finansiālie rezultāti (peĜĦa vai zaudējums) un iegrāmatota pārskata gada nesadalītā peĜĦa. 5. Kontos saskaitīt apgozījumu summas un aprēėināt saldo uz gada beigām (beigu saldo). Sastādīt slēguma bilanci uz gada beigām. Inventarizācija Inventarizācijas rezultāti pārskata perioda beigās: a) pirkto krājumu atlikumi (Ls): .punkta datiem sastādīt bilanci uz 200_. sākumu (bilances lapa dota). c) izmaksu norakstīšana (pārskaitīšana) uz finansu rezultātu kontu un attiecīgo izmaksu uzskaites kontu slēgšana pārskata perioda beigās.200.g. 61 . d) realizācijas ieĦēmumu ieskaitīšana finansu rezultātu kontā un attiecīgā konta slēgšana pārskata perioda beigās. 4. 3. 6.izejvielas . Iekārtot kontus /T .

Uzdevuma risinājums BILANCES KONTI D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K 62 .

BILANCES KONTI (turpinājums) D K D K D K D K D K D K D K D K D K OPERĀCIJU KONTI D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K 63 .

4) 8610 konta slēgums. Pēc stāvokĜa uz 1.1. 5. 2) IeĦēmumu kontu slēgšana pārskata perioda beigās. 3. 3.uzdevums 1. Krājumus norakstīt. 7.8. Kontos saskaitīt apgrozījumu summas un aprēėināt saldo uz gada beigām. 6. 10. 4. 8. 12. Sastādīt bilanci uz 1. 9. 6. 11. izmantojot periodiskās inventarizācijas metodi. prasību un saistību stāvokli (Ls): Summa (Ls) 1. Regulējošo kontu pielietošana 1. Sastādīt kontu korespondenci un ierakstīt operācijas attiecīgajos kontos. 5. Iekārtot kontus un ierakstīt sākuma saldo. 7. Sastādīt kontu apgrozījuma pārskatu. 3) Izdevumu kontu slēgšana perioda beigās. Sastādīt slēguma bilanci uz gada beigām. 2. janvāri SIA “Mēness” inventarizācija konstatēja šādu saimniecisko līdzekĜu. Tehnoloăiskās iekārtas Tehnoloăisko iekārtu nolietojums ĖieăeĜi Kase Bankas konts Pārskata gada zaudējumi Parāds piegādātājiem Debitori Materiāli Gatavā produkcija Pamatkapitāls Parāds par nodokĜiem 64 15 790 3 500 350 800 3 390 500 980 1 340 280 660 ? 110 . Ieteicams papildus operācijas rakstīt šādā secībā: 1) Ražošanas krājumu un gatavās produkcijas vērtības izmaiĦu iegrāmatošana. 4. 2. janvāri. Dati uzdevuma veikšanai: 1.

. 10. 14. 8. 9. Nr.09 % . 7. 6. Izslēgta tehnoloăiskā iekārta sākotnējā vērtība 5 200 Ls. Debitori ieskaitījuši kasē parāda summu 240 Ls Samaksāts no kases parāds piegādātājiem 300 Ls Aprēėināta darba alga strādniekiem 1 350 Ls Aprēėinātas sociālās iemaksas... Aprēėināts nolietojums tehnoloăiskajām iekārtām 4 220 Ls Pārdodot gatavo produkciju. 13. Pārdota izslēgtā iekārta par 5 000 Ls un PVN 18%.k.Ls Ieturēts no darba algas ienākuma nodoklis 300 Ls un sociālās iemaksas 120 Ls Iepirkti ėieăeĜi un izlietoti ražošanā 400 Ls un PVN 18 % Bankā saĦemta nauda no debitoriem 900 Ls un PVN 18 % Inventarizācijas rezultāti pārskata perioda beigās: a) pirkto krājumu atlikumi – ėieăeĜi 75 Ls. 4. b) gatavās produkcijas atlikumi 380 Ls. 17. 21.. . 20. 16. 18. 22. 23.2. nauda saĦemta bankas kontā 3.materiāli 400 Ls. Papildus grāmatojumi gada beigās Iegrāmatots ėieăeĜu atlikuma samazinājums (350 – 75) Iegrāmatots materiālu atlikuma palielinājums (400 – 280) Iegrāmatots gatavās produkcijas atlikuma samazinājums Slēgts konts 661 Slēgts konts 611 Slēgts konts 65 Slēgts konts 719 Slēgts konts 75 Slēgts konts 742 Slēgts konts 721 Slēgts konts 731 Slēgts konts 711 Slēgts konts 861 Summa D K 65 . uzkrātais nolietojums 3 750 Ls 2. 15.. 12. 24. 3 200 Ls un PVN 18% iegrāmatots realizācijas ieĦēmumos un debitoru parādos 5. ko maksā darba devējs 24. Ls. Gada laikā notikuši šādi darījumi: 1. 11. 19.p.

3. 5. Sastādīt konta apgrozījumu pārskatu. 2) Krājumu vērtības izmaiĦu koprezultāta iegrāmatošana (regulējošo kontu slēgšana). 2. 4. 3. 6. pielietojot periodiskās inventarizācijas metodi. Pēc uzdevumu nosacījumu 1. 7. 4) Izdevumu kontu slēgšana gada beigās. Nauda samaksāta no bankas konta Izslēgta darba mašīna sākotnējā vērtība 2 000 Ls. 8. 2. Kontos saskaitīt apgrozījumu summas un aprēėināt saldo uz gada beigām.uzdevums 1. Ieteicams papildus operācijas rakstīt šādā secībā: 1) Ražošanas krājumu un gatavās produkcijas vērtības izmaiĦu iegrāmatošana (saskaĦā ar inventarizāciju uz pārskata perioda beigām). 8.oktobri. ko maksā darba devējs par darbinieku algām 24. 9. 5) 8610 konta slēgums. 6. Sastādīt slēguma bilanci uz gada beigām. 2. 4. Sastādīt kontu korespondenci un ierakstīt operācijas attiecīgajos kontos. Decembra mēnesī notikuši šādi darījumi: 1. 5. 9. uzkrātais nolietojums 600 Ls Aprēėināts nolietojums PL 1 500 Ls par pārskata gadu Pārdota gatavā produkcija realizācijas cenās 3 000 Ls. 5. 6.uzkrātais Izejvielas Norēėinu personu parādi Kase Bankas konts Iepriekšējā gada nesadalītā peĜĦa Parāds piegādātājiem Debitori Uzkrājumi Gatavā produkcija Pamatkapitāls Materiāli 3. iegrāmatoti ieĦēmumi no realizācijas Debitori ieskaitījuši kasē parāda summu 130 Ls Samaksāts piegādātājiem parāds no kases 250 Ls Aprēėināta darba alga strādniekiem 500 Ls Aprēėinātas sociālās iemaksas. 4. 13. Pēc stāvokĜa uz 1.. Nauda saĦemta kasē. Iekārtot kontu un ierakstīt sākuma saldo.2.. 11. 3.punkta datiem sastādīt bilanci uz 1. 10. Krājumus norakstīt. 7. prasību un saistību stāvokli (Ls): Summa (Ls) 22 000 2 000 4 100 140 260 3 290 370 800 210 650 2 000 ? 830 1. Darba mašīnas Darba mašīnu nolietojums . 12. PVN 18%. decembri SIA “Saule” inventarizācija konstatēja šādu saimniecisko līdzekĜu. Nopirkta automašīna 800 Ls un PVN 18%. Dati uzdevuma veikšanai: 1.09 % Ieturēts no darba algas ienākuma nodoklis 68 Ls un sociālās apdrošināšanas 66 . 3) Realizācijas ieĦēmumu ieskaitīšana finansu rezultātu kontā un attiecīgā konta slēgšana pārskata perioda beigās. 7.

Nauda nav samaksāta Kasē saĦemti ieĦēmumi realizācijas cenās 500 Ls un PVN 18 % Inventarizācijas rezultāti pārskata perioda beigās: a) pirkto krājumu atlikumi – izejvielas 2 390 Ls. prasību un saistību stāvokli (Ls): Summa (Ls) 15 790 3 500 350 800 3 390 500 980 1 340 280 660 ? 110 1. Izslēgta tehnoloăiskā iekārta sākotnējā vērtība 5 200 Ls. 2. Gada laikā notikuši šādi darījumi: 1.. 3. Iekārtot kontus un ierakstīt sākuma saldo. b) gatavās produkcijas atlikums 2 340 Ls. Tehnoloăiskās iekārtas Tehnoloăisko iekārtu nolietojums ĖieăeĜi Kase Bankas konts Pārskata gada zaudējumi Parāds piegādātājiem Debitori Materiāli Gatavā produkcija Pamatkapitāls Parāds par nodokĜiem 2.10. 2. Slēgt izdevumu kontus pārskata perioda beigās. 5.decembri. 6. 5. Pēc stāvokĜa uz 1.. . Iegrāmatot ražošanas krājumu un gatavās produkcijas vērtības izmaiĦas. 5. 7. 2. janvāri SIA “Mēness” inventarizācija konstatēja šādu saimniecisko līdzekĜu. 9. Slēgt ieĦēmumu kontus pārskata perioda beigās. Ls. 6. 3. 10. 3. iemaksas no darba Ħēmēja 45 Ls Iepirktas izejvielas 70 Ls un PVN 18 %. 3. 11. Kontos saskaitīt apgrozījumu summas un aprēėināt saldo pirms kontu slēguma. 4. Sastādīt kontu apgrozījumu pārskatu. 4.janvāri. uzkrātais nolietojums 3 750 Ls Pārdota izslēgtā iekārta par 5 000 Ls un PVN 18%. Sastādīt kontu korespondenci un ierakstīt operācijas attiecīgajos kontos. 11. 9.materiāli 900 Ls. Sastādīt bilanci uz 31. Dati uzdevuma veikšanai: 1. Slēgt 8610 kontu. 12. 8. 4. Pēc inventarizācijas datiem sastādīt bilanci uz 1. 10. Krājumus grāmatot atbilstoši periodiskās inventarizācijas metodei. Nauda saĦemta bankas kontā Aprēėināts nolietojums tehnoloăiskajām iekārtām 4 220 Ls Par pārdoto gatavo produkciju iegrāmatoti realizācijas ieĦēmumi un pircēju parāds par 3 200 Ls un PVN 18% Debitori ieskaitījuši kasē parāda summu 240 Ls 67 . 8.uzdevums 1. 7.

9.g. Samaksāts no kases parāds piegādātājiem 300 Ls Aprēėināta darba alga strādniekiem 1 350 Ls Aprēėinātas sociālās iemaksas. nodokĜu maksātāja kods LV45402003407. 9. 68 .k. 4. 11. 12. ir iegrāmatotas šādas izmaksas un ieĦēmumi: Nr. . 8.p.materiāli 400 Ls. ko maksā darba devējs 24.Nr. 540200340. 13. 4. b) gatavās produkcijas atlikumi 380 Ls. Sastādīt PeĜĦas vai zaudējumu aprēėinu.iemaksas 120 Ls Iepirkti ėieăeĜi un izlietoti ražošanā 400 Ls un PVN 18% Bankā saĦemta nauda no debitoriem 900 Ls un PVN 18% Inventarizācijas rezultāti pārskata perioda beigās: a) pirkto krājumu atlikumi – ėieăeĜi 75 Ls. 11. Dati uzdevuma veikšanai: Firmas “Sams” reă. Izmaksu / ieĦēmumu veids Aprēėināta d/a Sociālās iemaksas – darba devēja daĜa PL lineārais nolietojums Pārdoto preču vērtība Transporta izmaksas preču atvešanai Izlietotā: elektrība apkure telpu īre Izslēgto PL atlikusī vērtība IeĦēmumi no PL pārdošanas Komandējumu izdevumi (pēc normām) Aprēėinātais faktiskais nekustamā īpašuma nodoklis IeĦēmumi: no preču pārdošanas no pakalpojumu sniegšanas Aprēėināts ienākuma nodoklis no apliekamā ienākuma PL nolietojums ienākuma nodokĜa aprēėināšanai Summa (Ls) 400 112. 1.01. 7. 3. 8. 10.200__. 5.6.uzdevums 1. Katram izmaksu vai ieĦēmumu postenim pierakstīt uzskaites konta kodu. galvenajā grāmatā uz 01. 7.36 120 1 286 189 38 166 89 131 80 20 36 2 489 888 ? 216 Konta Nr. 2.09 % ___Ls Ieturēts no darba algas ienākuma nodoklis 300 Ls un soc. 2. 6. 10.

5.pircēji Kreditori .Ls .Ls . produkcija A produkcija B 40 000 2 000 1 000 500 3 000 2 100 900 Bilances posteĦu nosaukums Summa (Ls) Nepabeigtā ražošana Norēėinu konts bankā Kase Debitori . uzdevums Uzdevuma nosacījumi: 1.Ls .Ls .piegādātāji Pamatkapitāls ĪstermiĦa aizĦēmumi kredītiestādēs PamatlīdzekĜu nolietojums 4 000 80 000 100 5 000 600 110 000 20 000 5 000 2. Bilances kontu atlikumi saskaĦā ar inventarizāciju uz pārskata perioda sākumu (Ss): Konta kods PamatlīdzekĜi Izejvielas Pamatmateriāli Palīgmateriāli Gatavā produkcija t.Ls . Atlikumi: Izejvielas Pamatmateriāli Palīgmateriāli Gatavā produkcija A Gatavā produkcija B Nepabeigtā ražošana . sk. Inventarizācijas rezultāti pārskata perioda beigās (Bs).Ls 2 600 700 0 2 200 600 300 69 .

200 300 100 5 000 5 600 7 000 800 4. 300 200 600 200 1 300 3.bez pievienotās vērtības nodokĜa − par telpu īri − par elektroenerăiju − par izlietoto gāzi − īstermiĦa aizĦēmuma dzēšanai Kopā Aprēėināta darba alga strādājošiem Ieturēts (aprēėināts) algas nodoklis Aprēėinātas sociālās apdrošināšanas iemaksas: − uz darba devēja rēėina − uz darbinieka rēėina Kopā Pārskaitīts no norēėinu konta: − krājbankai uz strādnieku personīgiem kontiem .darba alga − budžetam .3. Saimnieciskās operācijas un kontu slēguma ieraksti. 5. Operāciju žurnāls par ____________ mēnesi Kontu korespondence D K Nr. k. 1.nodoklis − piegādātājiem parāda dzēšanai Kopā Summa (Ls) 8 000 7 000 4 000 3 420 22 420 2. 6.p. 6 000 1 100 500 7 600 70 . Saimnieciskās operācijas saturs Samaksāts no norēėinu konta bankā: − par izejvielām − par pamatmateriāliem − par palīgmateriāliem − pievienotās vērtības nodoklis Kopā Nopirkti ražošanas krājumi uz saĦemto īstermiĦa aizĦēmumu rēėina: − izejvielas − pamatmateriāli − palīgmateriāli − pievienotās vērtības nodoklis Kopā Samaksāts no norēėinu konta bankā: Nosacīti . 3000 308 3308 7.

k. Saimnieciskās operācijas saturs SaĦemta (ieskaitīta) nauda norēėinu kontā bankā: − no pircējiem par pārdoto gatavo produkciju pēc pārdošanas cenām − pievienotās vērtības nodoklis − no pircējiem debitoru parāds Kopā Aprēėināts pamatlīdzekĜu nolietojums Likvidēta darba mašīna: − sākotnējā vērtība − uzkrātais nolietojums − atlikusī vērtība uz norakstīšanas brīdi (summu noteikt) − aprēėināta alga par demontāžu − saĦemts par lūžĦiem sk.. 12.. 13. (Nosacītivisa summa attiecināma uz kontu "Izejvielu izmaksas") Summa (Ls) Kontu korespondence D K 42 000 7 560 5 000 54 560 3 000 600 400 . 10.p. 10 50 9. 71 .. 14./n. kasē Aprēėinātas un iegrāmatotas pirkto ražošanas krājumu vērtības izmaiĦas saskaĦā ar inventarizāciju gada beigās: − izejvielas − pamatmateriāli − palīgmateriāli Aprēėinātas un iegrāmatotas gatavās produkcijas krājumu un vērtības izmaiĦas saskaĦā ar inventarizāciju gada beigās: − produkcija A − produkcija B Aprēėinātas un iegrāmatotas nepabeigtās ražošanas atlikuma izmaiĦas saskaĦā ar inventarizāciju gada beigās Aprēėināts un iegrāmatots pirkto krājumu vērtības izmaiĦas koprezultāts (krājumu izmaiĦu uzskaites kontu slēgums).... Operācijas kontu slēguma ierakstiem: (summas aprēėināt) 11...Nr. 8.

……. ……. 18..ieĦēmumi no pamatdarbības..ieĦēmumi no pamatlīdz."Sociālās izmaksas". 1. 72 ."Pārējās izmaksas". 5. operāciju veikt operāciju summu aprēėinu. Ierakstīt operācijas kontos. 17. 15. 3. Iztrūkstošos bilances kontus iekārtot pēc vajadzības."Pamatmateriālu izmaksas". Iekārtot bilances kontus (T . 2. Iekārtot regulējošos kontus: ……. ……"Darba samaksa" …. …...veida shēmas) un ierakstīt sākuma saldo.. Iekārtot šādus operāciju kontus izmaksu un ieĦēmumu uzskaitei: ……"Izejvielu izmaksas". ……"Palīgmateriālu izmaksas". pārdošanas Saimnieciskās darbības finansiālie rezultāti ieskaitīti attiecīgajā kontā Summa (Ls) Kontu korespondence D K 16."PamatlīdzekĜu nolietojums". aprēėināt kontos apgrozījumu un saldo uz gada beigām.. Saimnieciskās operācijas saturs Aprēėināts un iegrāmatots gatavās produkcijas un vērtības izmaiĦu rezultāts (krājumu izmaiĦu uzskaites konta slēgums) Pārskaitītas (norakstītas) ražošanas izmaksas uz finansiālo rezultātu kontu (izmaksu kontu slēgšana): − izejvielu izmaksas − pamatmateriālu izmaksas − palīgmateriālu izmaksas − pamatlīdzekĜu vērtības norakstīšana − pārējās izmaksas − darba samaksa − sociālās izmaksas − pamatlīdzekĜu likvid. . ……. ……"PamatlīdzekĜu vērtības norakstīšana".Nr.."Pirkto krājumu vērtības izmaiĦas". sākot ar 11.. 4. izmaksas Kopā Pārskaitīti (norakstīti) pārdošanas ieĦēmumi uz finansiālo rezultātu kontu (ieĦēmumu kontu slēgšana): . k..p."Gatavās produkcijas krājumu izmaiĦas".. Uzdevums. izdarīt slēguma ierakstus kontos.

uzrādot bilancē pamatlīdzekĜus atlikušajā vērtībā. Sastādīt kontu apgrozījumu pārskatu un slēguma bilanci. Kontu shēmas D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K 73 . 7.6. salīdzināt sākuma un beigu bilances datus. Novērtēt un paskaidrot izmaiĦas saimnieciskajos līdzekĜos un to avotos.

D K D K D K D K D K D K D K D K D K 74 .

.. summa daudz.... 4. 3....Shematisko reăistru paraugi Operāciju žurnāls par.... 2.. k. Kontu nosaukums Sākuma saldo D K Apgrozījums D K Beigu saldo D K Izejvielu un materiālu analītisko kontu apgrozījumu pārskats Materiālu Mēra veidi vienība Sākuma saldo daudz.. 9.. kārtas Nr............... 10.... N.......... summa Slēguma saldo daudz.. 1. 8. 6. 8. 10.... 3.. Oper.. 2.. 12.. 9. summa Apgrozījumi Debets Kredīts daudz.......... 5...... 11.. 7. 6. summa Kopā x x x x 75 ... Kontu korespondence Operācijas pamatojums un saturs Summa (Ls) Debets Kredīts Kontu apgrozījuma pārskats par ... 7.... 1........ 12... 11.... 5..... 4...p..

..............Bilance uz .................... Aktīvs Pasīvs Kontu shēmas D K D K D K D K D K D K D K D K D K 76 .............

3. Sastādīt Maksājuma uzdevumu par 22.2002. 16.) Cena (Ls) Saldskābā maize 10 0. UzĦēmuma vadītājs – Jānis KrūmiĦš. pases sērija LA Nr. 1235468.00 LVL.k.18 Baltmaize 10 0. Liepu ielā 20 Norēėinu konts Nr. 540300312. UzĦēmuma vadītājs Jānis KrūmiĦš 17. PVN kods LV-45403003122. 200__. pasu daĜā Jēkabpils nodaĜā.00 LVL. bankas kods UNLALV2X Preces izsniedza Aija KalniĦa Preci piegādā SIA “KūciĦa”. atbilstoši 20. Adrese Mēnessēnas pilsētā. izdota 12. p. Izsniegta nauda uzĦēmuma vadītājam Jānim KrūmiĦam.15 Rudzu maize 10 0.1. Naudu kasē iemaksā pārdevēja.08. šoferis Jānis Pīrāgs.students Uzdevums 1.19 un PVN 18% 2. 2. LV91TREL2111111111111 Latvijas bankā. 367 saĦemti kasē produkcijas realizācijas ieĦēmumi 389.39 Cepumi “Domino” 30 0. Pamats: čeks Nr.9. Saimniecisko operāciju dokumenti Pavadzīmes un Maksājuma uzdevuma sastādīšana SIA “KūciĦa” Reă. Nr. 540300415 un PVN maksātāja kods LV55403004156. EL 747 Uzdevums 1. LV25UNLA0009001467562 Latvijas Unibankā. 554300200. kura izĦemta no bankas norēėinu konta.. reăistrēta LR UR 01.septembrī uz ordera Nr.02. 247.k. 190766-11145.septembrī iemaksā uzĦēmuma kasē naudu 1500. Sastādīt Pavadzīmi par 20 novembrī nosūtīto produkciju SIA “Bellita” Reă.septembrī uz ordera Nr.novembrī pārskaitīto naudu piegādātājam. UzĦēmuma kasiere – Inga krūmiĦa UzĦēmuma grāmatvedis . reăistrēta LR UR 01. Nr.78 LVL..1995. Nr.1994.03.26 Formas maize 40 0.novembrī izrakstītajai Pavadzīmei. Pārdotas šādas preces: Nosaukums Skaits (gab. Pārdevēja Ilze Ozola.gada 15. automašīnas valsts Nr. p. 77 . 180575-11147. 12355.21 KanēĜmaizītes 30 0. Produkcija atbilst noteikumiem “Pārtikas produktu un izejvielu kvalitātes medicīniski bioloăiskās normas un sanitārijas prasības”. Adrese Saules pilsētā. iemaksai Latvijas Unibankā (LUB) konta papildināšanai 1160. Skolas ielā 4 Norēėinu konts Nr.07 Vafeles “Cielava” 20 0. bankas kods LACBLV2X Preces saĦēma Līga KalniĦa Samaksas veids – ar pārskaitījumu no bankas konta. Kases ieĦēmumu un izdevumu orderu sastādīšana • • • • • UzĦēmuma nosaukums SIA “Salamandra” Reă.

to salīdzināšana. norādīt atsauces uz normatīvo dokumentu. 13) Gada pārskata un finansu pārskata sastāvs. kas un kā var noteikt tās efektivitāti? Normatīvie dokumenti 1. LR likums “Par gada pārskatiem”. LR likums “Par grāmatvedību”. 19) Kas paraksta gada pārskatu? 20) Kādos gadījumos nepieciešama zvērināta revidenta pārbaude? 21) Kuras personas kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā? 22) Kā labo kĜūdas grāmatvedības dokumentos? 23) Kādas metodes drīkst izmantot.2. 14) Kas ir “neto apgrozījums”? 15) Atbilstoši kādiem grāmatvedības principiem jānovērtē gada pārskata posteĦi? 16) Kā grāmatvedībā tiek novērtēti ilgtermiĦa ieguldījumi? 17) Kā grāmatvedībā jānovērtē apgrozāmie līdzekĜi? 18) Debitoru un kreditoru parādu atspoguĜojums bilancē. 7) Kā jālabo ieraksti grāmatvedības reăistros? 8) Kādiem uzĦēmumiem nav jākārto grāmatvedības reăistri pēc divkāršā ieraksta? 9) Dokumentu glabāšanas laiki. 78 . Piedalīties seminārnodarbībā.1. Seminārnodarbība – grāmatvedības normatīvie dokumenti Darba mērėis 1. Nedrošie un bezcerīgie parādi. 2. Iepazīties ar galvenajiem LR likumiem un MK noteikumiem par grāmatvedības darba organizēšanu uzĦēmējsabiedrībā. veidot diskusijas prasmes.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”. 2. 3. 2. PATSTĀVĪGAIS DARBS 2. kad tā jāveic obligāti? 11) Uz kādiem uzĦēmumiem attiecas un uz kādiem nē LR likums “Par gada pārskatiem”? 12) Pārskata gada iespējamie ilgumi. 10) Kas ir inventarizācija. diskutēt par tēmu “Grāmatvedības likumdošana”: 1) Uz ko attiecas LR likums “Par grāmatvedību”? 2) Kā ir jākārto grāmatvedība uzĦēmumā un kādai jābūt sniegtajai informācijai? 3) Kas ir atbildīgs par grāmatvedības kārtošanu uzĦēmumā? 4) Kā grāmatvedības darbu var organizēt uzĦēmumā? 5) Kā ir jākārto grāmatvedības reăistri? (kādā valodā un kā drīkst izdarīt ierakstus) 6) Grāmatvedības dokumentu galvenie rekvizīti. Darba uzdevumi 1. Gūt zināšanas. MK noteikumi Nr. labojot kĜūdas grāmatvedības reăistros? 24) Kas ir inventarizācija? 25) Kādus pasākumus jāveic inventarizācijas komisijai pirms materiāli lietisko vērtību pārbaudes darbā? 26) Kādā dokumentā atspoguĜo inventarizācijas rezultātus? Kā to dara? 27) Kādus darba posmus ietver sevī Grāmatvedības cikls? 28) Kas ir grāmatvedības kontroles sistēma. Sagatavot rakstiskas atbildes uz jautājumiem.

janvāri. 32 5.var. 24 16 Operācijas saturs SaĦemta kasē no norēėinu personas neizlietotā norēėinu summa 1. 1. Sastādīt bilanci uz 1. Aprēėināt apgrozījumus un atlikumus uz 31.var. 6. 7.Saimniecisko operāciju atspoguĜošana kontos. 12 000 2 400 ? 120 480 24 000 12 000 4 800 31 600 40 000 7 200 8 000 2.var. 10 000 2 000 ? 100 400 20 000 10 000 4 000 28 000 38 000 6 000 2 000 2.var. 6 000 1 200 ? 60 240 12 000 6 000 2 400 16 800 23 000 3 600 1 000 4. Dati uzdevuma veikšanai: 1. Summa (Ls) 3. 40 2. 5. Sastādīt slēguma bilanci uz 31.gada 1. 1.var.var.decembri. 12. 7. Mājas kontroldarba 1. 4 000 800 ? 40 160 8 000 4 000 1 600 11 200 13 000 2 400 3 000 5. Atvērt kontus un ierakstīt sākuma saldo Žurnālā – virsgrāmatā. Ierakstīt operācijas un grāmatojumus Žurnālā – virsgrāmatā.2. 48 79 . SIA “Lāse” inventarizācijas rezultāti 200__. uzdevums . 4.k. Ēkas Izejvielas (pirktās) Pamatkapitāls Norēėinu personu parādi Kase Iepriekšējā gada peĜĦa Parāds piegādātājiem ĪstermiĦa aizĦēmumi no kredītiestādēm Norēėinu konts bankā Pircēju parāds Uzkrājumi Vērtspapīri PosteĦu nosaukums (LīdzekĜi un to avoti) 1.p . 8 000 1 600 ? 80 320 16 000 8 000 3 200 22 400 30 000 4 800 2 000 Summa (Ls) 3. 11.janvārī N.decembri (PL bilancē atspoguĜot atlikušajā vērtībā). 9.var. Nr. 2.var. 6. Sastādīt grāmatojumus.var. 4. 3. 8. 4. 10. 3. kontu slēgšana 1.2. Saimnieciskās operācijas par gadu Op er.var. 5. 2. Sastādīt sintētisko kontu apgrozījumu pārskatu.

2 vai 7 – 3. 13. 9. 12. 4 vai 5 – 5.pamatlīdzekĜu nolietojuma izmaksas Slēgti ieĦēmumu konti: . Uz ilgtermiĦa aizĦēmuma rēėina nopirkta ēka SaĦemta skaidra nauda kasē no bankas norēėinu konta Apmaksāts parāds piegādātājiem no norēėinu konta SaĦemts no pircējiem parāda atmaksai: . ? ? ? ? ? Students pilda variantu.skaidra nauda kasē . 10.ieĦēmumi no produkcijas realizācijas Pārskata gada peĜĦa ieskaitīta nesadalītās peĜĦas kontā 1 000 2 000 800 800 1 800 640 600 1 600 480 400 1 400 320 1 200 2 200 960 200 8 000 100 5 000 600 1 900 700 470 1 400 1 100 2 000 500 8 000 160 6 400 80 4 000 480 1 600 590 400 1 100 900 1 600 400 6 400 120 4 800 60 3 000 360 1 400 510 350 1 000 800 1 200 300 4 800 80 3 200 40 2 000 240 1 200 440 300 850 700 800 200 3 500 240 9 600 120 6 000 720 2 000 740 500 1 400 1 200 2 400 600 9 600 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 17.variants.no kases . 8.2. 80 . 4. 14.bankas norēėinu kontā Apmaksāts parāds piegādātājiem: .sociālās izmaksas .variants.uz īstermiĦa aizĦēmuma rēėina Aprēėināta darba alga personālam Aprēėinātas darba devēja sociālās iemaksas Aprēėināts un ieturēts algas nodoklis no personāla darba algas Izmaksāta no kases darba alga personālam No norēėinu konta samaksāts algas nodoklis un sociālās iemaksas Samaksāts parāds no norēėinu konta piegādātājiem Aprēėināts nolietojums ēkām (amortizācija) Iegrāmatots pircēju parāds par ieĦēmumiem no produkcijas realizācijas Slēgti izmaksu konti: . 3 vai 6 – 4. kurš atbilst matrikulas pēdējam ciparam sekojoši: 0 vai 9 – 1.variants. 6. 11.algas izmaksas . 15.variants.variants. 7. 1 vai 8 – 2. 5. 16.no norēėinu konta bankā . 3.

Darba gaitā iekārtot iztrūkstošos kontus pēc vajadzības . Gatavā produkcija Preces pārdošanai ĪstermiĦa aizĦēmums no kredītiestādes Mašīnas Pirktās izejvielas Mašīnu nolietojums Norēėini par darba algu Pamatkapitāls Norēėinu konts Iepriekšējo gadu nesadalītā peĜĦa Norēėinu personas parāds 200 600 3 000 8 000 400 1 600 500 ? 2 000 800 300 2. 4. “Operāciju žurnālā” saskaitīt operāciju apgrozījumu kopsummu. 3. 1.gada sākumu. 4. 6. Sastādīt konta apgrozījuma pārskatu. Operācijas saturs Uz īstermiĦa aizĦēmuma rēėina nopirktas preces: a) preču iegādes vērtība b) PVN 81 Summa (Ls) 700 126 Kontu korespondence Debets Kredīts . Sastādīt bilanci uz 200__. izmantojot nepārtrauktās uzskaites (inventarizācijas) metodi 1. Dati uzdevuma veikšanai: 1. 7. 2.2.3. Iekārtot kontus (T – veida shēmās) un ierakstīt kontos sākuma saldo.Ražošanas krājumu uzskaite. 5. SIA “Sams” 200__. 8. izmaksu kontus. 6. Pēc stāvokĜa uz 200__. 3. Sastādīt slēguma bilanci uz gada beigām.uzdevums . 2.gadā veiktas šādas saimnieciskās operācijas (“Operāciju žurnāls”) Operāc Nr.gada sākumu SIA “Sams” inventarizācija konstatēja šādu saimniecisko līdzekĜu. 10. 11. 9. 5. Sastādīt kontu korespondenci un ierakstīt (iegrāmatot) operācijas attiecīgajos kontos. Slēgt ieĦēmumu. 7. prasību un saistību stāvokli (Ls): Summa (Ls) 1. Kontos saskaitīt apgrozījumu summas un aprēėināt saldo uz gada beigām (beigu saldo). Mājas kontroldarba 2.

2. 6.apdrošināš. 3. 7. 9. 10.iemaksa No darba algas ieturēti nodokĜi: a) sociālās apdrošināšanas iemaksa b) ienākuma nodoklis Kasē saĦemti ieĦēmumi no preču pārdošanas: a) realizācijas cenās b) PVN Kopā Nopirktas ražošanas vajadzībām izejvielas. Kopā Pārskaitīta uz personīgiem kontiem strādājošo darba alga Aprēėināta darba alga strādājošiem Aprēėināta darba devēja soc. 4. samaksāts no norēėinu konta: a) izejvielu vērtība b) PVN Kopā Norakstīta kravas automašīna: a) nolietojums b) atlikuma vērtība Aprēėināts pamatlīdzekĜu nolietojums Uzstādīts rēėins pircējiem par nosūtīto gatavo produkciju: a) realizācijas cena b) PVN Norēėinu persona samaksāja par ražošanas vajadzībām iepirktām izejvielām: a) izejvielu vērtība b) PVN 826 500 700 183 63 80 2 000 360 2 360 1 000 180 1 180 8. 320 80 400 Kopā 1 500 3 500 630 Kopā 4 130 11. 12. 14. 5. 200 36 Kopā 236 Norakstītas uz izmaksām pārdotās preces iegādes 1 050 pašizmaksas Norakstītas uz izmaksām izlietotās pirktās izejvielas 899 Gada beigās norakstīts: a) darba algas izmaksas 700 b) sociālās apdrošināšanas iemaksas 183 c) PL atlikusī vērtība 80 d) PL gada nolietojums 1 500 e) izejvielu izmaksas 899 f) pārdoto preču izmaksas 1 050 Kopā 4 412 Gada beigās norakstīti ieĦēmumi uz kontu 861: a) ieĦēmumi no preču pārdošanas 2 000 b) ieĦēmumi no gatavās produkcijas 3 500 pārdošanas Kopā 5 500 Slēgts konts 861 uz kontu 341 ? 82 . 13. 16. 15.

Iekārtot kontus (T – veida shēmās) un ierakstīt kontos sākuma saldo. Sastādīt kontu korespondenci un ierakstīt (iegrāmatot) operācijas attiecīgajos kontos. 4. “Operāciju žurnālā” saskaitīt operāciju apgrozījumu kopsummu. 10. c) gatavās produkcijas atlikums 750 Ls. 6.gada sākumu (bilances lapa dota). 7. . 5. 6. Mājas kontroldarba 3. Pēc stāvokĜa uz 200__. prasību un saistību stāvokli (Ls): Summa (Ls) 1.gada sākumu SIA “Atvasara” inventarizācija konstatēja šādu saimniecisko līdzekĜu. 4. 2. Darba gaitā iekārtot iztrūkstošos kontus pēc vajadzības (kontu shēmas dotas). 8. Pēc uzdevuma nosacījumu 1. Inventarizācijas rezultāti pārskata perioda beigās: a) pirkto krājumu atlikumi – izejvielas 500 Ls. 9. 3. 5.2. Sastādīt slēguma bilanci uz gada beigām. Dati uzdevuma veikšanai: 1.materiāli 600 Ls. PamatlīdzekĜi Pirktie materiāli Pamatkapitāls Norēėinu personas parāds Norēėinu konts Pirktās izejvielas Gatavā produkcija Iepriekšējo gadu nesadalītā peĜĦa PamatlīdzekĜu nolietojums Parāds piegādātājiem 10 000 500 ? 200 1 500 700 400 4 000 2 000 300 83 .4. 2. 3.uzdevums . Sastādīt konta apgrozījuma pārskatu. izmantojot periodiskās grāmatošanas (inventarizācijas) metodi 1.Ražošanas krājumu uzskaite.punkta datiem sastādīt bilanci uz 200__. Kontos saskaitīt apgrozījumu summas un aprēėināt saldo uz gada beigām (beigu saldo).

2 000 360 Kopā 2 360 Aprēėināta darba alga personālam 600 Aprēėināta sociālās apdrošināšanas iemaksa. 1. 12. 16. 3. 17. ko 157 maksā darba devējs Aprēėināti un ieturēti nodokĜi no darba algas (darba 114 algas nodoklis un sociālās apdrošināšanas iemaksa) Bankā saĦemti ieĦēmumi par pārdoto gatavo produkciju: a) realizācijas cenās 6 000 b) PVN 1 080 Kopā 7 080 Iegrāmatots pirkto izejvielu atlikuma samazinājums 200 Iegrāmatots pirkto materiālu atlikuma palielinājums 100 Iegrāmatots gatavās produkcijas atlikuma 350 palielinājums Uz kontu 861 slēgti izmaksu konti: a) PL nolietojums 2 106 b) komandējuma izdevumi 150 c) algas izmaksas 600 d) sociālās apdrošināšanas izmaksas 157 Kopā 3 013 Uz kontu 861 slēgts regulējošs konts (719) 100 Uz kontu 861 slēgti ieĦēmumi (611) 8 000 Slēgts konts 661 350 Slēgts konts 861 ? 84 . 7. 6. 150 50 200 5. 8. Operācijas saturs Nopirktas biroja mēbeles. SIA “Atvasara” 200__.2. samaksāts no norēėinu konta: a) iegādes vērtība b) PVN Kopā SaĦemti no piegādātājiem pret vēlāku samaksu: a) izejvielas b) materiāli c) PVN Kopā Aprēėināts pamatlīdzekĜu nolietojums Norēėinu persona iesniegusi atskaiti par izlietoto avansu: a) komandējuma izdevumi b) atmaksāts kasē Kopā Uzstādīts rēėins pircējiem par nosūtīto gatavo produkciju: a) realizācijas cena b) PVN Summa (Ls) Kontu korespondence Debets Kredīts 900 162 1 062 1 200 300 270 1 770 2 106 2. 15. 11. 4.gadā veiktas šādas saimnieciskās operācijas (“Operāciju žurnāls”) Operāc Nr. 10. 14. 13. 9.

– Rīga. Jesemčika A. – Rīga. – Rīga.. 10. 1995.gov.likumi.lv 6. Grigorjeva R. – Rīga.vid.lv 7. 1995.gov. Svarinska A. 1998. Бухгалтерский учет и анализ в зарубажных странах. – GR-2-8 vai www.INFORMĀCIJAS AVOTI 1. Leibus I.vid. – Rīga: Latvijas Universitāte. – GR-2-11 vai www. – 237 с.vid.gov. Par gada pārskatiem: LR likums // LR Normatīvie dokumenti: Grāmatvedība / Lietišėās informācijas dienests.likumi.gov. Par grāmatvedību: LR likums // LR Normatīvie dokumenti: Grāmatvedība / Lietišėās informācijas dienests. – Jelgava: LLU. 9. Kases operāciju uzskaites noteikumi: MK noteikumi // LR Normatīvie dokumenti: Grāmatvedība / Lietišėās informācijas dienests. – Rīga. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju: MK noteikumi // LR Normatīvie dokumenti: Grāmatvedība / Lietišėās informācijas dienests.lv 5..lv 3. 1995.lv 8. Elektronisko dokumentu likums: LR likums // www.vid. 85 . – GR-1-2 vai www. – PV-1-1 vai www. Par pievienotās vērtības nodokli: LR likums // LR Normatīvie dokumenti: NodokĜu sistēma / Lietišėās informācijas dienests. – Минск.vid.lv 2. 2000. Панков Д. Учебное пособие. 1995. – GR-1-1 vai www..gov. Grāmatvedības terminu vārdnīca. 2001. 1995. Grāmatvedības pamati: Mācību grāmata.lv 4. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi: MK noteikumi // www.

© Jēkabpils Agrobiznesa koledža Autori: Eleonora Martemjanova Mārīte Grandāne Izdevuma noformējums: Eleonora Martemjanova 86 .1./0003/0137 Mācību metodiskais materiāls izveidots ESR projekta „Izglītības programmas „Grāmatvedība” modernizācija Jēkabpils Agrobiznesa koledžā” ietvaros ar ESF atbalstu. 2006/0198/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.Projekta līgums Nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful