You are on page 1of 28

Lietuvos keliautoj s junga Vilniaus universiteto žygeivi klubas

Ketvirtos kategorijos kaln žygio Mat os kalnuose (Pamyro-Alajaus kalnag bris) 2009 m. liepos 30 – rugpj io 16 d.

ATASKAITA

bris) 2009 m. liepos 30 – rugpj io 16 d. ATASKAITA Maršrutas u. Zerafšan - led.

Maršrutas

u. Zerafšan - led. Parak - per. Parak (2A) - per. Fit rak (2A) - led. Fit rak - per. Dub rsa (2A) - per. Troinoj (2A) - led. Parak - led. Zerafšan - led. Ska kovo - per. Osipovi i (2B*) - led. Miramin - led. Baltasis - per. R. Darpioz (2B*) - per. Ailaniš ir v. Igla (2A*) - led. Darpioz - u. Darpioz - gyv. Chait

Maršrutin s knygel s Nr.: V-09-09 Grup s vadovas: Irmantas Kašalynas

2009 m.

Turinys

Santrauka

2

Informacija apie rajon

2

Žygio dalyvi s rašas

3

Žygio grafikas

4

Aukš i skal

6

ranga

6

Maršruto schema

7

Techninis maršruto aprašymas

8

Per ja Parak ( - 2A, 4300 m)

10

Per ja Fit rak ( - 2A, 4200 m)

11

Per ja Dub rsa ( - 2A, 4300 m)

13

Per ja Troinoj ( - 2A, 4200 m).

14

Per ja Osipovi i ( - 2 *, 5100 m)

16

Per ja Rytinis Darpioz ( . - 2 *, 4500 m)

19

Virš n Igla ( - 2A*, 4750 m)

21

Išvados

25

Rekomenduojama literat ra

25

Priedas A. Nuimt rašteli kopijos

26

Santrauka

Žygis vyko 2009 m. liepos-rugpj io m n. Mat os rajone, Pamyro-Alajus kaln masyvas, Tadžikijos respublika. Visi žygio dalyviai veik keturias 2 A ir dvi 2 B sud tingumo per jas, kop vien 2 A sud tingumo virš n . Žygis truko 18 dien , nu jom apie 235 kilometrus, užkop m didžiausi aukšt 5100 m (per. Osipovi i), kelion s išlaidos sudar apie 2,5 t kst. lit .

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Informacija apie rajon

Pamyro-Alajus – kaln sistema esanti Centrin je Azijoje Pietus nuo Ferganos sl nio ir Šiaur nuo Alajaus sl nio, kuris Pietuose ribojasi su Centrinio Pamyro kaln masyvu. Trys didžiuliai Pamyro- Alajus kalnag briai – Zerafšano, Turkestano ir Alajaus – prasideda ties virš ne Igla, kuri yra pa iame centre Mat os kaln rajono. Rajonas išsiskiria virš ni gausa, kuri aukštis viršija 5000 m rib . Aukš iausias kalnas yra Skalistij (5621 m), o v. Igla aukštis nesiekia 5 km ribos ir yra 4750 m. Kaln virš n s Mat os rajone yra panašios europos Alpi . Virš n s yra aštrios ir sta ios, o sl niai – gil s. Visos virš 5000 m aukš ios virš n s yra uždengtos amžinais ledynais. Ledynai Mat os rajone yra didžiausiausi Pamyro-Alajuje ir savo dydžiu primena Centrinio Pamyro ledynus. Vienas iš j – Zerafšano ledynas, prasidedantis šalia virš n s Igla, yra apie 25 km ilgio ir uždengia apie 120 km 2 ploto teritorij . Iš Zerafšano ledyno išteka to paties pavadinimo up , kuri aukštupyje dar vadinama Ma os vardu. Mat os kalnuose vyrauja kontinentinis (žemyninis) klimatas, nors rajono priekaln se klimatas yra daug švelnesnis. Žiemos rajone yra šaltos, o vasaros – karštos, ta iau, pasitaiko dienos, kada gausiai sninga bei pu ia stipr s v jai. Tinkamiausias met laikas keliavimui yra liepos pabaiga rugs jo pradžia. Mat os rajonas yra patrauklus kaln žygiams, kuri sud tingumas prasideda nuo 4 s.k. D l toli nutolusi gyvenvie i (artimiausi gyventojai – kareivin s – yra už 30-40 km), vietomis blogo gyvenvie i pasiekiamumo (visai n ra tak , takeli ), žemyninio klimato, pasienio zonos (rajon per pus yra padalinusi Tadžikijos- Kirkizijos respublik siena) – Mat os rajone tur t keliauti gerai organizuota, fiziškai pasiruošusi ir autonomiška žygeivi grup . Buvusioje Taryb s jungoje šis rajonas buvo populiarus tarp keliautoj . Dažniausiai žygiai prasid davo ir baigdavosi Kirkizijos respublikoje, 'užgriebiant' dal Tadžikijos teritorijos, arba prasid davo vienoje Vidurio Azijos respublikoje, o baigdavosi – kitoje. Subyr jus Taryb s jungai Mat os rajonas tapo praktiškai nelankomas. Per sezon rajone keliauja vos viena, dvi grup s. Paskutiniai šiame rajone keliautojai iš Lietuvos buvo Vilniaus universiteto Žygeivi klubo komanda (vadovas D. Zigmantas) dar 1997 metais, kai teritorij padalinimo ir viz r žimo tarp respublik nebuvo griežtai laikomasi. M s tikslas buvo suplanuoti savo žyg taip, kad maršrutas eit vien tik per Tadžikijos teritorij , aplankytume Zerafšano ir Turkestano kalnag brius bei kelis didžiuosius Mat o rajono ledynus. Ir galiausiai, žygis tur t prasid ti ir baigtis skirtinguose sl niuose su tikslu kuo geriau pažinti krašt ir jame gyvenan ius žmones.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Žygio dalyvi s rašas

   

Gim.

 

Pavard Vardas

Pareigos

metai

 

Kaln žygi patirtis

     

2008

m. Pamyro-Alajus 3 s.k. (V)

Kašalynas Irmantas

Vadovas

1973

2004

m. Tian-Šanis 3 s.k. (V)

2003

m. Kaukazas 3 s.k. (V)

Noreika Donatas

Remontininkas,

1979

2008

m. Pamyro-Alajus 3 s.k. (D)

Metraštininkas

2007

m. Kaukazas 3 s.k. (D)

Noreika Ar nas

Foto

1977

2008

m. Tian-Šanis 3 s.k. (D)

Midaugas Lesutis

Medikas

1971

2003

m. Kaukazas 3 s.k. (D)

Kristina Banevi i t

Maistininkas

1982

2008

m. Tian-Šanis 3 s.k. (D)

Milda Šli kut -Šeštokien

Finansininkas

1979

2002

m. Kaukazas 3 s.k. (D)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Žygio grafikas

Žygio

Data

Maršrutas

km

 

Trumpas aprašymas

diena

   

Nuo mauz. Chodža Abu-M so

 

Persik l m per up Zerafšan. jome

1

07.30

iki upi Rama ir Zerafšan santakos.

18

šalia up s Zerafšan taku, esan iu kairiame up s krante.

   

Iki santakos upi Parak ir Zerafšan.

 

Takas, takelis šalia up s Zerafšan.

2

07.31

8

Nusileidimas nuo sm lio-morenos skardžio. Pakabinta: 2x50 m virv s.

3

08.01

Nuo upi santakos iki ledyno Parak vidurio.

8

Pradžioje status moreninis-žolinis šlaitas, v liau kilimas atviru ledynu.

   

Ledynas Parak - pirmoji pakopa

 

Radialinis iš jimas per j pradžioje

4

08.02

ledyne Parak - per. Parak (2A, 4300 m).

6

atviru, v liau uždaru led. Parak. ranga:

kat s, ledkirtis.

5

08.03

Pirmoji pakopa ledyne Parak – Rytin ledyno Parak atšaka - per. Fit rak (2A, 4200 m) - led. Fit rak - pirmoji pakopa ledyne Fit rak - up. Nazar-Ailiak ištakos.

18

Pakilimas uždaru ir suaižytu Parak ledynu iki per. Fit rak. Nusileidimas nuo per jos virv mis sniego-ledo šlaitu. jimas uždaru led. Fit rak žemyn. ranga: kat s, ledkirtis. Pakabinta: 2x50 m virv s.

   

Ledynas Fit rak - pirmoji ir

 

Pakilimas uždaru ir suaižytu Fit rak ledynu per j Dub rsa. ranga: kat s, ledkirtis, kilpos. Pakabinta: 2x50 m tur klai, kopiant II- led. Fiturak pakop , 2x50 m virv s - per j Dub rsa, ir 2x50 m - nuo per jos.

6

08.04

antroji pakopos ledyne Fit rak - per. Dub rsa (2A, 4300 m)

12

   

Per. Toinoj (2A, 4200 m) - bevardis sniego ledo g brys (4400 m) - R. Parak ledyno atšaka - pirmoji pakopa ledyne Parak - ledynas Parak - upi Parak ir Zerafšan santaka.

 

Pakilimas sniego-ledo šlaitu per j Troinoj ir ledo sniego g br , kuris jungia ledyn Fit rak ir per j Troinoj.

7

08.05

24

Nusileidimas pradžioje uždaru ir suaižytu, v liau atviru Parak ledynu. jimas ir nusileidimas moreniniu- žoliniu šlaitu. ranga: kat s, ledkirtis.

   

Nuo upi santakos iki ledyn Jarchi ir Zerafšan santakos.

 

Takelio neradom. jimas pradžioje

8

08.06

3

led. Zerafšan viduriu, v liau ar iau kairiojo ledyno pakraš io.

9

08.07

Iki ledyn Tolstojaus ir Zerafšan santakos.

14

Takelio neradom. Per jom led.Zerafšan ir jom dešiniuoju ledyno pakraš iu.

       

Nuo ledyn Zerafšan ir Tolstojaus

Ledyn Ska kova ir Zerafšan

10

08.08

santaka – ledynas Ska kova iki atsišakojimo per. Osipovi i.

17

santakos jimas ledyno Zerafšan viduriu. Pakilimas atviru Ska kovo

ledynu: pradžioje ledynas yra lygus,

v

liau - suaižytas plyšiais. ranga:

 

kat s, ledkirtis.

   

Ledynas Ska kova - antroji

 

Pakilimas uždaru, vietomis smarkiai

11

08.09

pakopa led. Ska kova - per. Osipovi i (2B*, 5100 m).

8

suaižytu Ska kovo ledynu iki per jos Osipovi i pap d s. Kopimas per j .

       

ranga: kat s, ledkirtis, kilpos, ledsriegiai. Pakabinta: 20 m virv , kopiant II- led. Ska kova pakop , ir 10x50 m virvi - per. Osipovi i.

   

per. Osipovi i – ledynas Miramin

 

Nusileidimas nuo per jos. jimas pradžioje uždaru ir lygiu, v liau - suaižytu Miramin ledynu žemyn iki I-

12 08.10

- tre ioji ir antroji pakopos led. Miramin

18

os pakopos Miramin ledyne. ranga:

kat s, ledkirtis. Pakabinta: 50 m virv ,

 

50

m tur klas ir 3x50 m virv ,

nusileidžiant nuo per jos Ska kova.

   

Pirmoji pakopa led. Miramin -

 

Nusileidimas nuo I-os pakopos led. Miramin. jimas atviru Zerafšan ledynu, užkopimas iki per. R.Darapioz.

13 08.11

led. Zerafšan - led. Belij - per. Rytinis Darapioz

10

ranga: kat s, ledkirtis, uol kabliai, kilpos. Pakabinta: 30 m virv , leidžiantis nuo led. Miramin, ir 40+50 m virv , per j R.Darapioz.

   

per. Rytinis Darapioz (2B*,

 

Užkopimas per. R.Darapioz. jimas atviru Darapioz ledynu. Užkopimas per. Ailaniš ir per. Sniego kupolas. ranga: kat s, ledkirtis, uol kabliai, kilpos. Pakabinta: papildomai 30 m virv , per j R.Darapioz.

14 08.12

4500 m) - per. Ailaniš (4500) - per. Sniego kupolas (4500)

6

   

Virš n Igla (2A*, 4750 m) - per. Ailaniš - per. Rytinis Darapioz - ledokritis ledyne Darapioz.

 

Radialinis kopimas v. Igla. jimas atviru ir lygiu ledynu iki per. R.Darapioz. Nusileidimas nuo

15 08.13

15

ledokri io ledyne Darapioz. ranga:

kat s, ledkirtis, kilpos. Pakabinta:

     

30+30 m virv , kopiant v. Igla, ir

 

50

m – nusileidžiant nuo led. Darapioz

ledokr io.

 

16 08.14

Ledynas Darapioz - up s Darpioz ištakos

18

Nusileidimas nuo ledyno Darapioz iki up s Darapioz ištak . ranga: ledkirtis.

       

jimas be tako dešiniu up s Darapioz krantu. ranga: kilpos. Pakabinta:

17 08.15

Up s Darapioz dešinysis krantas

6

3x50 m virv s, ieškant geriausio kelio per uolin keter , ir 20 m – nusileidžiant nuo uolin s keteros.

 

18 08.16

Up Darapioz - up Jarchi gyvenviet Choit.

26

jimas be tako apie vien valand ,

v

liau vis laik jimas takeliu ir keliu.

 

Viso per 18 žygio dien nueita apie 235 km

Aukš i skal

5.5 5.1 5.0 4.7 4.5 4.3 4.2 4.3 4.4 4.0 3.5 3.1 3.0 2.5 2.0
5.5
5.1
5.0
4.7
4.5
4.3 4.2 4.3 4.4
4.0
3.5
3.1
3.0
2.5
2.0
Aukštis, km

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13 14 15 16 17 18

 

Diena

 

ranga

 

Bendra ranga

       

Asmenin ranga (dalis)

 

Ledsriegiai

11

vnt.

Apraišai, susirišimo virv , pirštin s

1

vnt.

Karabinai

8

vnt.

Nusileidimo rankis (lapelis)

1

vnt.

Ledo rankis

1

vnt.

Žumaras

 

1

vnt.

Pagrindin virv 11mm/50m

2

vnt.

Karabinai

 

4

vnt.

Pagalbin virv 6mm/50m

 

1

vnt.

iuptukas

 

1

vnt.

Kilpos 10mm/6-10m

 

5

vnt.

Šalmas

 

1

vnt.

Uol kabliai

11

vnt.

Kat s

1

vnt.

Skridinys

1

vnt.

Ledkirtis

 

1

vnt.

Palapin

2

vnt.

Lazdos jimui

1

vnt.

Lavininis lapas

1

vnt.

Apranga sauganti nuo lietaus ir v jo

 

Puodai (šveistuvas, samtis)

 

2

vnt.

Akiniai nuo saul s, galvos gaubtas

 

Primusai, stiklo audinys

 

2

vnt.

Šilti drabužiai, kepur , pirštin s

 

Benzinas

10 l

Šiltos kojin s

3

vnt.

Akiniai nuo saul s

 

1

vnt.

Miegmaišis, kilim lis

1

vnt.

Fotoaparatai

2

vnt.

Puodelis, šaukštas

1

vnt.

Žadintuvas, Kompasas

 

2

vnt.

Asmenin medicina

 

Maršruto schema

Maršruto schema Punktyrine linija pažym tas žygio maršrutas, apskritimu – kiekvienos dienos stovyklaviet .

Punktyrine linija pažym tas žygio maršrutas, apskritimu – kiekvienos dienos stovyklaviet . Panaudota 1988 m. žem lapis (http://pamir-alay-map.narod.ru/CentralAsia_CK42/500000/J-42/J-42-2.jpg).

Techninis maršruto aprašymas

Liepos 29 d. (atvykimas)

Iš Rygos Dušanb atskridom ryte apie 5 val. Mieste nusipirkom tr kstamus maisto produktus, nusisamd m visureig TOYOTA savo kelionei. Su vairuotoju susitar me nuvažiuoti iki pranašo - mauzoliejaus, kuris yra up s aukštupyje pravažiavus kišlakus ir .

Iš Dušanb s išvažiavom apie 15:00 ir kelion s tiksl pasiek me kitos dienos ryt apie 9:00. Visa m s kelion nuo Dušanb s iki - mums truko apie 13 val. Kelion je kelis kartus ilgesniam laikui buvom sustoj : apie tris valandas tik pravažiavus tunel po per. ir apie dvi valandas kol vakarieniavom. Nuo sankryžos, esan ios netoli gyv. , išvykom apie 23:00 ir iki - važiavome be ilgesni pertrauk . Atvykus - apži r jom vietov . ia yra keli tvora aptverti namai, kuri viename rengtas kuklus mauzoliejus. Mauzoliejus laikomas vienu seniausi Tadžikijos respublikoje.Žmoni

n ra daug, keli žmon s, kurie pastoviai priži ri teritorij ir pasir pina atvyk liais, bei dar kelios dešimtys lankytoj . Lankytojai atvyksta su savo transportu, kuriame laisvos vietos praktiškai neb na. Nuo šios vietos automobili kelias (lauko keliukas) daugiau niekur neveda. Up s aukštupyje gyvenvie i n ra. Pats lauko kelias fiziškai pasibaigia maždaug už 7-8 km kur suteka up s ir . Mes truput pails jom, susitvark m daiktus. Iš jom apie 16:00. Po 30 min kelio pasiek m perk l per up . Perk los vežim lis pakabintas ant lyno per du skridinius. Juo vienu metu per up gali keltis daugiausia du-trys žmon s be kuprini . Visa grup per up persikel m maždaug iki 18:00. Maždaug dar valand jom kairiuoju up. krantu. Stovykl kur m prie mažo ežero.

Nueita apie 2 km. Aukštis 2500 m. Diena giedra, išskyrus tarp 16 ir 18 valand , kai nestipriai lijo.

Liepos 30 d. (1 žygio diena)

Ryte iš jom apie 8:30. Vis dien jom takeliu šalia persikelti per aštuonias didesnes upes, kurios teka

visas perbridome. Up s sl nis yra labai gražus, jame yra gana daug vairi augal ir gyv n . Visos piemen vasarviet s, kurios pažym tos 1990 m laidos žem lapyje, yra išlikusios, tik piemen nei vienoje j neradom. Per ši dien pasiek m viet kur suteka up s ir (dešinysis

Iš viso per ši dien teko Tik per vien j radome tilt , kitas

dien teko Tik per vien j radome tilt , kitas Žygio pradžia. Už nugar mauz. -

Žygio pradžia. Už nugar mauz. -

teko Tik per vien j radome tilt , kitas Žygio pradžia. Už nugar mauz. - Perk

Perk la per up .

krantas). Sustojom apie 20:30. Stovykl k r m ant sm l tos salpos, šalia keli medži .

Planuojant žyg galvojom, kad pavyks nusisamdyti kelis asiliukus, kurie bent dien ar dvi užneš m s dal kuprini svorio. Ta iau, nuo pirmos dienos žygiavome su pilnu kuprini svoriu. Susidar m nuomon , kad Tadžikijoje raguo iai gyvuliai paleisti ganytis patys sau, o piemenys, jei tokie ir liko, yra sik r žemiau, nei kad perk la per up prie - . Vienintel 'veikianti' piemens vasarviet buvo netoli perk los prie - , o paskutinis tiltas per up. ir galimyb gyvuliams persikelti per up yra k. (apie 15 km žemiau nuo - ).

Nueita apie 16 km. Aukštis 2700 m. Diena su pragiedruliais, po piet trumai ir nestipriai lijo.

Liepos 31 d. (2 žygio diena)

Ryte iš jom apie 8:20. Iškart prad jom kompti žole apaugus šlait su tikslu apieti didel sm lio- žvyro atodang , kuri pagal tai, kad neradom jokio takelio, atsirado visai neseniai. Pra jus up s paplaut šlait v l aptikom ger tak vedant iki up s . Perbridus ši up v l pakilome šlait kur radome takel . Juo jome maždaug apie 2 valandas kol pri jom up a . Nusileidimas tiesiai prie šios up s yra sta iomis uolomis, o link up s – sta iu žoliniu šlaitu, kuris kiek nusileidus pavirsta supl kto sm lio-žvyo skard . Skardžio aukštis vietomis siekia iki 200-

skard . Skardžio aukštis vietomis siekia iki 200- Up netoli santakos su upe (ži rint Vakarus)

Up netoli santakos su upe (ži rint Vakarus)

Up netoli santakos su upe (ži rint Vakarus) Nusileidimas skardžiu link upi a ir santakos. Up

Nusileidimas skardžiu link upi a ir santakos.

Nusileidimas skardžiu link upi a ir santakos. Up netoli santakos su upe (ži rint Rytus) Up

Up netoli santakos su upe (ži rint Rytus)

Up netoli santakos su upe (ži rint Rytus) Up s a sl nis, ži rint nuo

Up s a sl nis, ži rint nuo up. kranto .

300 m. Po piet susiradome tinkamiausi mums nusileidimui viet ir ant kilpos pakabinom 100 m ilgio virv (dvi sublokuotos virv s po 50 m). Virve leidom s per sm lio-žvyro skard iki artimiausios žalumos, v liau – žoliniu šlaitu, paskui – morena iki pat up s . Visi nusileidom iki 20:00.

Kelio atkarp nuo up s iki up s a galima veikti ir einant šalia up s , bet nekopiant šlait , kaip kad mes padar m. Gerokai pasislink s led. , kuris prasideda dabar tik už upi a ir santakos, mus truput suklaidino.

Nueita apie 8 km. Pasiektas aukštis 3100 m. Diena giedra, vakare su pragiedruliais, naktis giedra.

Rugpj io 1 d. (3 žygio diena)

Ryte palikom dal maisto ir išsiruoš m 6 dien radialin žyg . Iš jom apie 9:00. Dienos tikslas buvo dešiniu žole apaugusiu šlaitu užkopti ant ledyno a , apeinant sta ius sm lio-žvyro, vietomis uolinius skardžius, kuri apa ioje teka up a . Iškarto perbridom per up a ir prad jom kopti morenos šlait . Užkopus apie 100 m, toliau jom siaurais takeliais link iš toli matomo led. a . Pakeliui persik l m per maž upel (šalia aikštel s dviem palapin m) ir perbridom per dešin j up s a intak . Po piet užlipom ant led. a . Pradžioje ledynas yra uždengtas sm lio ir morenos sluoksniu, v liau ledynas yra atviras. Ledyno viduryje susitikome su meška, kuri pab go vikriai užkopdama artimiausi morenin šlait . Stovykla k r m ant ledyno, nepri jus iki pirmosios ledyno a pakopos.

Nueita apie 8 km. Aukštis 3450 m. Rytas giedras, po piet iki pat vakaro lijo, naktis giedra.

Rugpj io 2 d. (4 žygio diena)

jom apie 9:30. Tikslas – užkopti per j . Su savimi pasi m m tik b tiniausius daiktus. Iki ledyno pakopos jom apie vien valand atviru, lygiu ledynu. Prieš pakop susirišom du ryšius. Užkop m kairiuoju pakopos kraštu nes centre ir kitame krašte pakopos krašte yra didžiuliai plyšiai. Viršuje ledynas yra uždaras, plyši nedaug. Užkopus jome kairiuoju ledyno kraštu Piet kryptimi. Užkopimas per j yra nesta iu sniego šlaitu, kurio viršuje užsnigtas bergšrundas. Ant per jos (2A, 4300 m) užkop m apie 12:30. Specialios rangos nenaudojom, išskyrus kates ir ledkir ius. Per ja tai platus sniego laukas. Viršuje yra plyši . Turas yra ant uol Vakariniame per jos

yra plyši . Turas yra ant uol Vakariniame per jos Up s a sl nis (ži

Up s a sl nis (ži rint Pietus).

Vakariniame per jos Up s a sl nis (ži rint Pietus). Ledynas a (ži rint Pietus).

Ledynas a (ži rint Pietus).

I-oji pakopa led. a Viršuje I-osios pakopos led. a ( Šiaur ) Ant per jos

I-oji pakopa led. a

I-oji pakopa led. a Viršuje I-osios pakopos led. a ( Šiaur ) Ant per jos a
I-oji pakopa led. a Viršuje I-osios pakopos led. a ( Šiaur ) Ant per jos a

Viršuje I-osios pakopos led. a ( Šiaur )

a Viršuje I-osios pakopos led. a ( Šiaur ) Ant per jos a (2A, 4300 m)

Ant per jos a (2A, 4300 m)

pakraštyje. Raštelio neradome. Nuo per jos prad jom leistis apie 13:30, stovykl tuo pa iu keliu sugr žom apie 15:00.

Nueita apie 6 km. Pasiektas aukštis 4300 m. Rytas giedras, vis popiet lijo, naktis giedra.

Rugpj io 3 d. (5 žygio diena)

jom apie 7:30. Tikslas – pereiti per j . Ant pirmosios ledyno pakopos užkop m taip, kaip ir vakar. Iš pradži jom Piet kryptimi taip kaip per j . V liau, maž daug nuo pusiaukel s, pasukome Rytus skersai per ledyn , apeinant kair je pus je ( jimo kryptimi) smarkiai subir jus ledokrit ir didžiulius plyšius ledyno centre. Rytin ledyno šak , vedan i link per j ir , pasiek m ten kur st gso uolos ledyno viduryje (žr. nuotraukas). Tik už ši uol pasimato kelias abi per jas. Ledynas suplyš s ir uždaras, tad teko ieškoti lengviausio pra jimo tarp vairaus dydžio plyši . Ant per jos (2A, 4200 m) užkop m apie 12:00. Per ja tai platus sniego balnas. Turo neradom. Mums ant per jos oras pasitaik blogas: stiprus v jas, matomumas mažas, kruša, griaustinis. Nusileidimas nuo per jos yra sta ia sniego-ledo sienele, kuriai veikti mums užteko dviej virvi . Virves pakabinom ant ledkir i . Nusileidus nuo per jos sutikom 8 turist grup iš Maskvos. Kol mes pietavom, jie persikabino savo virves.

Viršuje I-osios pakopos led. a ( Rytus) Vakarin per. pus Ant per jos (ži rint

Viršuje I-osios pakopos led. a ( Rytus)

Viršuje I-osios pakopos led. a ( Rytus) Vakarin per. pus Ant per jos (ži rint Pietus),

Vakarin per. pus

pakopos led. a ( Rytus) Vakarin per. pus Ant per jos (ži rint Pietus), nuotraukos kair

Ant per jos (ži rint Pietus), nuotraukos kair je matyti šiaurin per. pus .

nuotraukos kair je matyti šiaurin per. pus . Rytin per. pus Ledynas ir up s -

Rytin per. pus

je matyti šiaurin per. pus . Rytin per. pus Ledynas ir up s - ištakos Apie

Ledynas ir up s - ištakos

Apie 15:00 prad jom leistis ledynu žemyn. Per ja ir šalia jos esantys šlaitai yra pavojingi sniego ir akmen gri timi! Leidom s dviem ryšiais kairiuoju ledyno pakraš iu. Per pusantros valandos mums pavyko kairiuoju led. pakraš iu nulipti nuo ledyno skaitant ir pirm j ledyno pakop . Sustojom prie up s - ištak . Stovykl kur m ant morenos.

Nu jom apie 18 km. Aukštis nuo 3400 m iki 4200 m. Ryte trumpai palijo, diena apsiniaukusi, apie pietus kruša ir lietus, vakarop pragiedruliai, naktis giedra.

Rugpj io 4 d. (6 žygio diena)

jom 8 val. Tikslas - pereiti

Per ger valand užkop m ant I-osios ledyno

pakopos kairiuoju led. pakraš iu. Toliau kirtom ledyn skersai Piet kryptimi iki iš toli matomos II-osios ledyno pakopos ir uol g brio. Ledyno pakopos pap d je buvom apie 11:00. Netoliese ant ledyno aptikom kelis vandens telkinius, prie kuri gal b t galima b t kurti stovykl . II- j ledyno pakop kop m mažgaug jos viduriu, kur ledynas yra mažiausiai suaižytas. Viršuje yra keletas dideli plyši , einan i per vis pakopos ilg . Juos per jom kaban iais sniego tiltais. Tam, sireng m 2x50 metr ilgio tur klus ant ledkir i . Toliau, ledynas yra l kštesnis, plyšiai mažesni ir

. Toliau, ledynas yra l kštesnis, plyšiai mažesni ir Ledyno cntrin je dalyje Viršuje II-osios pakopos

Ledyno cntrin je dalyje

plyšiai mažesni ir Ledyno cntrin je dalyje Viršuje II-osios pakopos led. Per jos vakarin pus

Viršuje II-osios pakopos led.

Ledyno cntrin je dalyje Viršuje II-osios pakopos led. Per jos vakarin pus II-oji pakopa Ledynas ir

Per jos vakarin pus

Viršuje II-osios pakopos led. Per jos vakarin pus II-oji pakopa Ledynas ir Per jos rytin pus

II-oji pakopa

Viršuje II-osios pakopos led. Per jos vakarin pus II-oji pakopa Ledynas ir Per jos rytin pus

Ledynas ir

Viršuje II-osios pakopos led. Per jos vakarin pus II-oji pakopa Ledynas ir Per jos rytin pus

Per jos rytin pus

Ant per j os ( Vakarus ) Ant per j os ( Rytus) lengviau pereinami.

Ant per jos ( Vakarus)

Ant per j os ( Vakarus ) Ant per j os ( Rytus) lengviau pereinami. Reik

Ant per jos ( Rytus)

lengviau pereinami. Reik jo užkopti ledynu apie 100-200 m virš kol tolumoje Vakar kryptimi

pamat m

Trumpai papietavom. Per jos viršuje kabo karnyzas, tod l per j kop m keliomis grupel mis. Ant Rytinio per jos sniego-ledo šlaito pakabinam sublokuot 2x50 m virv , panaudojant ledkir ius bei kilp ant uol . Ant per jos (2A, 4300 m) visi užkop m apie 16:00. Turas yra per jos centre. Radom turist iš Ufos miesto palikt raštel nuo 1985 m liepos 5 dienos. Per jos plotis yra apie 30 m. Vakarin per jos pus yra padengta stambia morena viršuje ir sniegu-ledu apa ioje, o Rytin – sniegu ir ledu su nedideliu bergšrundu šlaito viduryje. Ant per jos vandens n ra. Nuo per jos leistis prad jom apie 16:30. Pirmus apie 50 m nuo per jos nuleidom stambiais akmenimis be rangos. V liau vien virv pakabinom ant kilpos, o antr j - ant ledkir io. Toliau nusileidom pasisaugodami su ledkir iu. Paskutinis žmogus nusileido su apatine sauga. Vakarinis šios per jos šlaitas apsuptas sta iomis uolomis ir yra pavojingas d l kartais nukrentan i ir sniego šlaitu nuriedan i akmen ! Prisitrauk m prie per jos pap d s ir kur m stovykl .

Jos pap d pasiek m apie 14:00.

Nu jom apie 12 km. Pasiektas aukštis 4300 m. Rytas giedras, diena su pragiedruliais, naktis giedra.

Rugpj io 5 d. (7 žygio diena)

Ryte oras buvo blogas: apie 6:30 prad jo snigti ir pustyti. Blog or teko pralaukti palapin se. Apie 10:00 prad jom kopti per. (2A, 4200 m). Per ja yra gal net iki kilometro plo io sniego

m). Per ja yra gal net iki kilometro plo io sniego Rytinis kraštas per jos (

Rytinis kraštas per jos ( Šiaur )

io sniego Rytinis kraštas per jos ( Šiaur ) Ant per jos ( Rytus). Rodykle pažym

Ant per jos ( Rytus). Rodykle pažym ta bevard per ja link led.

balnas. Mes užkop m per j Rytin je jos dalyje esan iu sniego-ledo šlaitu. D l pakankamo sniego per j užkop m pasisaugodami su ledir iu. Po vidurdienio, kai saul apšvie ia šonines uolas, šis pats Rytinis per jos kraštas yra pavojingas nuo uol krentan iais akmenimis! Palikus daigtus ant per jos užkopiame dar ir Rytiniame per jos krašte esant niekaip nepavadint sniego-ledo g br (peraukšt jimas apie 200 m). Šis g brys sujungia per. ir š g br užkop m ir nusileidom pasisaugodami vien tik su ledir iu. Nuo per. prad jom leistis apie 11:30. Kol buvome ant per jos, debesys buvo prasisklaid , ta iau, leidžianti žemyn matomumo praktiškai nebuvo. Tod l, teko leistis l tai, palaukiant kol nors kiek pasimato kelias ledyne . Maždaug iki pat per. nusileidom dešiniu (Rytiniu) led. pakraš iu. Toliau leidom s prieš kelias dienas ateitu keliu, nors ia nei m s , nei turist iš Maskvos p d jau nebuvo. Nuo I-osios pakopos led. nusileidom apie 13:00. Trumpai papietavus, prad jom leistis žemyn link up s e . jome dešiniu (Rytinis) ledyno pakraš iu per nedidelius sniego liežuvius. Jiems pasibaigus, leidom s morena padentu ledyno viduriu. Vienintel didesn ledyno intak , kur priek eidami perbridome, dabar gr žtant ap jome ledynu. Nuo santakos pa jom dar apie 500 m ledyno viduriu kol pasiek m ledyno santak su mažu ledynu iš Ryt . Nuo ia prad jom kopti sta iai dešin žole apaugus up s šlait . Užkopus ir pra jus upel (šalia aikštel s dviem palapin m), toliau keliavom siaurais takeliais stengdamiesi neprarasti aukš io. Pasiekus up s e sl n , teko nusileisti apie 300 m žemyn. Pradžioje leidom s žoliniu, v liau - moreniniu šlaitu. Maždaug viduryje šlaito radom takel . Nusileidus nuo šlaito, dešiniame up s krante random aikšteles palapin ms ir maž šaltin šlaite. Laikas apie 18:00.

Nu jom apie 24 km. Pasiektas aukštis 4400 m. Ryte snigo ir pust , diena su pragiedruliais, per pietus lietus ir kruša, vakare oras buvo apsiniauk s, ta iau, naktis giedra.

Rugpj io 6 d. (8 žygio diena)

Iki piet ils jom s. Neskub dami susiruoš m ir iš jom apie 15:00. Pradžioje užlipom ant morena padengto led. e ir paband m pereiti dešin (Šiaurin ) ledyno pakrašt . Ta iau, nerad tinkamo pra jimo, keliavom ledyno viduriu kiek ar iau kairiojo jo pakraš io. Vis keli ieškojom geriausio tako tarp morena padent ledyno kalv ir daub . Vandens praktiškai n ra. Keliavom iki 19:00. Sustojom nakvoti ant reta žole apaugusios morenos, šalia ledyninio ežer lio. Ledyn e ir santakos nepri jom.

Nu jom apie 3 km. Aukštis 3000 m. Oras puikus.

Rugpj io 7 d. (9 žygio diena)

Išsiruoš m apie 8:00. Vakare dar išžvalgius, kad tolimesnis kelias led. e viduriu yra gana sud tingas, ryte per jom ledyn e skersai. Pereiti mums trunko gera valanda. Per jus kair (Šiaurin ) ledyno pakrašt , ir ia normalaus takelio neradom. Vanduo ant ledyno visur surandamas retai kur. Diena pasitaik saul ta, tai pietavome ir ils jom s apie dvi su puse valandos. V liau, keliavom ledyno kairioju pakraš iu iki 19:00, ta iau iki led. nepri jom. Pritr kom gero pusvalandžio. Stovykl k r m ant sniego liežuvio.

Nu jom apie 14 km. Aukštis 3400 m. Oras puikus.

Viduryj e led yno e ( Pietvakarius ) Led y nas ( Pietus ) Rugpj

Viduryje ledyno e ( Pietvakarius)

Viduryj e led yno e ( Pietvakarius ) Led y nas ( Pietus ) Rugpj io

Ledynas ( Pietus)

Rugpj io 8 d. (10 žygio diena)

Išsiruoš m apie 8:30. Tik pri jus Tolstojaus ledyn , pasukome link led. e vidurio. ia ledynas yra žymiai lygesnis, einasi daug spar iau. Iki led. jom dar apie pora valand . Pakeliui sutikom t pa i turist iš Maskvos grup , kurie ruoš si keliauti žemyn link up s e . Mes ant led. užkop m dešiniu (Vakariniu) ledyno kraštu, uždengtu stambia morena. Toliau

keliavom išilgai ledyno link

už geros valandos kelio pasukame ledyno vidur , kur jom kol pasiek m I- j ledyno pakop . Ši pakopa yra neaukšta, bet suaižyta dideliais plyšiais. Plyšius ap jom be didesni nuotyki . Pri jus II- j ledyno pakop ir ledyno atšak , kuri veda link per. , k r m stovykl . Laikas apie 18:00. Vakare vanden s m m nuo ledyno, o ryte vandens nebuvo.

Pradžioje jom dešiniu ledyno pakraš iu, maždaug

Nu jom apie 17 km. Aukštis 4000 m. Oras puikus.

Rugpj io 9 d. (11 žygio diena)

Išsiruoš m apie 7:00. Tikslas pereiti

Iki ledokri io jome apie valand . Juo

užkop m be didesni sunkum . Ta iau, ledokri io maždaug viduryje ledo sienel ant ledsriegi pakabinom apie 20 m ilgio virv . Ledokri io viršuje ledynas yra lygus ir uždaras, o plyšiai siauri ir lengvai peržengiami. Per jos pap d pasiekiame apie 10:30. Ži rint iš apa ios per jos pad tis

apie 10:30. Ži rint iš apa ios per jos pad tis II-o j i led. p

II-oji led. pakopa, link

Ži rint iš apa ios per jos pad tis II-o j i led. p ako pa,

Pakilimas II- j pakop

kalnagubryje n ra aiški. Be to, pagal tur t informacij , tame pa iame kalnag bryje yra nurodomos ne viena, o dvi per jos. per j kop me edo-sniego šlaitu. Pirm virv ant ledkir io pakabinom per bergšrund , antr - ant uol kabli , sekan ias keturias virves - ant ledsriegi . Tam kad rengti stotis, reik jo atkasti apie 30-50 cm storio sniego sluoksn . Tik užkopus nuo bergšrundo šešiomis virv mis virš , tolimesnis kelias per j tapo aiškiai matomas – dar apie 300 m aukš io ledo-sniego šlaitu. Pietauti apie 15:00 sustojom šalia uol dešin je snieginio-ledinio šlaito pus je.

uol dešin je snieginio-ledinio šlaito pus je. Led. viršuje. Rodykl mis pažym ta pe- r jos

Led. viršuje. Rodykl mis pažym ta pe- r jos P. ir Š. bei . (3A)

mis pažym ta pe- r jos P. ir Š. bei . (3A) Viršutin per. šlaito dalis

Viršutin per. šlaito dalis ( Rytus).

. (3A) Viršutin per. šlaito dalis ( Rytus). Ant per. ( Rytus) V a k a

Ant per. ( Rytus)

per. šlaito dalis ( Rytus). Ant per. ( Rytus) V a k a r i n

Vakarinis per. šlaitas ( Vakarus).

n i s p e r . š l a i t a s ( V

Rytinis per. šlaitas (viršus)

Rytinis per. šlaitas Rytin per. pus Po piet sekan ius apie 50 m užkop m,

Rytinis per. šlaitas

Rytinis per. šlaitas Rytin per. pus Po piet sekan ius apie 50 m užkop m, mušdami

Rytin per. pus

Po piet sekan ius apie 50 m užkop m, mušdami p das sniege. Ta iau, d l mažo sniego storio ir ledo po juo, reik jo pakabinti dar keturias virves (ant ledsriegi ). Ant per. (2 *, 5100 m) užlipom temstant apie 20:00. Per ja tai stati iš abiej pusi sniego-ledo ketera. Ant jos vos suradom vietos m s dvejoms palapin ms pastatyti. Vandens n ra. Tur suradom ant uol per jos centre, bet raštelio neradom.

Nu jom apie 8 km. Aukštis 5100 m. Oras puikus.

Rugpj io 10 d. (12 žygio diena)

jom apie 11:00. Pirm virv pakabinom ant ledkir io. Jos užteko, kad persikelti per apa ioje esant bergšrund . Iš antros virv s pasidar m tur kl , kuriuo nusileidom kiek dešin tam, kad apeiti didelius plyšius, esan ius po bergšrundu. V liau uždaru ledynu dviem ryšiais nusileidom dar apie 100 m iki kur prasideda kiti plyšiai. Nuo ia prad jom traversuoti šlaito kair j (Šiaur s kryptimi)

krašt , truput prarandant aukšt , iki kol pasiek m Šiaur je esan i

šlait , ant ledkir i pakabinom 3x50 m virves. Jomis nusileidus, šlaitas yra netoks status, tad, nusileidom pasisaugodami su ledkir iu. Šlaitas pavojingas sniego gri timis ir byran iais akmenimis! Ant led. nusileidom apie 15:00. D l galimo laiko stygiaus nusprend m per. nekopti. Apie 16:00 prad jom leistis link led. e . Ledynas viršutin je dalyje yra lengvai praeinamas, laikantis ledyno kairiojo (Rytinio) krašto. Gana lengvai nulipome nuo dviej ledyno pakop . Ledynas yra labiau suaižytas plyšiais, jam priart jus prie led. e . Paskutin ledyno pakop (pirmoji iš eil s skai iuojant nuo led. e ) praeitiyra sunkiausia: plyšiai labai didžiuliai ir t siasi nuo vieno ledyno krašto iki kito. Paband m nulipti kairiuoju ledyno kraštu prie pat uol , bet – nepavyko. Tod l, kiek sugr žom iki lygesn s ledyno vietos ir sustojom nakvoti apie 18:30. Vandens n ra.

Pri jus kairyj

Nu jom apie 18 km. Aukštis 3650 m. Oras puikus.

Rugpj io 11 d. (13 žygio diena)

jom apie 9:30. Ieškodami geriausio kelio tarp plyši ir jud dami dviem ryšiais ledyno viduriu, nusileidom nuo I-os ledyno pakopos apie 12:00. Leidžiantis vienoje vietoje pakabinom apie

30 m virv ant ledkir io. Nusileidus ir pri jus led. e jimas yra gana paprastas. Iki led. jom nepiln valand . Prieš užlipant ant led. sustojom ir pietavom iki 14:00. ledyn kop me taip, kaip eitume per j Rytinis Darapioz. jom laikantis ledyno

vidurio arba kairiojo (Vakarinis) jo krašto. Ledynas vietomis yra status, atviras ir kai kur suaiž j s. Visus plyšius ledyne mums pavyko apeiti nenaudojant papildomos rangos išskyrus kates ir ledkir ius.

Prie jos pap d s prisitrauk m apie 17:00.

Užkopus ledyno viršuje pasukome link

ia radome pakankamai lygios vietos ir k r m stovykl . Dviese iš jom per j paruošti rytdienos

maršruto. Peraukšt jimas nuo pap d s iki per jos . viršaus yra apie 100-150 m. Status

s iki per jos . viršaus yra apie 100-150 m. Status Ledynas (vidurys) Led. pradžia (
s iki per jos . viršaus yra apie 100-150 m. Status Ledynas (vidurys) Led. pradžia (

Ledynas (vidurys)

viršaus yra apie 100-150 m. Status Ledynas (vidurys) Led. pradžia ( Šiaur ) I-osios led. pakopos

Led. pradžia ( Šiaur )

Ledynas (vidurys) Led. pradžia ( Šiaur ) I-osios led. pakopos labirintuose Virš n Igla bei

I-osios led. pakopos labirintuose

( Šiaur ) I-osios led. pakopos labirintuose Virš n Igla bei led. e ir Viršuje Pažym

Virš n Igla bei led. e ir

led. pakopos labirintuose Virš n Igla bei led. e ir Viršuje Pažym ta per. R. ir

Viršuje

Pažym ta per. R. ir V.

Šiaurin

pus

per jos šlaitas iki pus s uždengtas ledu ir sniegu, kuris daug kur suaižytas plyšiais, aukš iau – pliki didžiuliai granito blokai suorientuoti daugmaž vertikaliai. Per jos apa ioje yra bergšrundas. Visas ant per jos šlaito esantis sniegas ir ledas atrodo, kad kabo ore. Kol ruoš m maršrut , nuo šlaito apa ioje atskilo ir žemyn nu iuož masyvus sniego luitas, kitas gerokai mažesnis – atskilo ir pra iuož šalia maršruto. Pirm j apie 50 m ilgio virv pakabinom ant uol kabli , per jus beršgrundus ir užkopus virš dviej sniego-ledo sieneli po kelis metrus aukš io kiekviena. Antr j apie 40 m ilgio virv pakabinom ant sublokuot uol kabli ir kilpos po masyviais akmeniniais blokais kiek aukš iau II-os uolin s lentyn l s, kuri ir iš apa ios aiškiai matosi. Iki per jos viršaus liko apie 30 m pralipimas didel mis akmenin mis plokšt mis, ta iau pritr kom laiko ir teko lestis žemyn. stovykl sugr žom apie 20:30.

Nu jom apie 10 km. Aukštis 4300 m. Oras ryte su pragiedruliais, vidurdien lijo, popiet su pragiedruliais, vakare snigo.

Rugpj io 12 d. (14 žygio diena)

Išsiruoš m apie 7:00. Nakt truput pašalo. Visa greitai užlipom vakare pakabintomis virv mis

iki II-osios lentyn l s. Pirmas be daigt ir su apatine sauga užkop ant per jos ir paskutin apie 30 m

ilgio virv pakabino ant dviej kilp . Visi ant

ia radom raštel Maskvos turist , kurie 2009-07-26 dien pasi m VUŽK klubo turist raštel , palikt nuo 1997 m.

(2 *, 4500 m) užlipom apie 10:30.

palikt nuo 1997 m. (2 *, 4500 m) užlipom apie 10:30. Išlipimas nuo II-osios uolin s

Išlipimas nuo II-osios uolin s lentyn l s

10:30. Išlipimas nuo II-osios uolin s lentyn l s Ledynas ir per ja Per ja .

Ledynas ir per ja

II-osios uolin s lentyn l s Ledynas ir per ja Per ja . , tolumoje led.

Per ja . , tolumoje led. e .

l s Ledynas ir per ja Per ja . , tolumoje led. e . Per ja

Per ja , tolumoje v. Skalistij

Nuo per jos pajud jome apie 11:30. Truput nusileidom nuo per jos žemyn ir pasukom Ryt

kryptimi per atvir ir daugmaž lyg

(4500 m). ia radom tos pa ios Maskvie i grup s palikt raštel . Ant per jos yra tekantis vanduo. Papietavus ir kiek pails jus užlipom ant sniego kupros ir kur m stovykl virš n s pap d je. Laikas apie 15:00. Be daigt nužingsniavom iki per jos ir virš n s . Virš n Sniego Kupolas tai didelis ir platus sniego laukas, kurio visi kraštai pasibaigia žemyn toli krentan iais ledokri iais. Iš ia gerai matyti Rytin Mat os rajono dalis su v. Skalistij, esan ia Kirkizijos teritorijoje.

Maždaug po valandos pasiek me per.

Nu jom apie 6 km. Aukštis 4550 m. Oras puikus.

Rugpj io 13 d. (15 žygio diena)

virš n jom apie 5:30. Pasi m m tik b tiniausius daiktus. Reik jo užkopti tris sniego-ledo pakopas, kuri tik paskutiniosios viršuje yra atviros uolos ir virš n s turas. Kop m susiriš du ryšius. Virš pirmosios pakopos yra keletas uždar plyši . Maždaug per pusantros valandos ištiso kopimo

pasiek m virš n (2A*, 4750 m). Kad kopti pa i virš n ant uol pakabinom apie 30 m virv . Viš n je vietos nedaug, ia išsitekti gali 2-3 žmon s. Geras oras leido pasigrož ti nuostabiais vaizdais. Radom tos pa ios Maskvie i grup s palikt raštel nuo 2009-07-27, kurie nu m alpinist iš Rygos raštel . Atgal stovykl nusileidom per maždaug 40 min. Leidžiantis ant ledkir io pakabinom apie 30 m virv . stovykl sugr žom apie 9:00.

Susirinkom daiktus ir iš jom apie 10:30. Iki per. ir

keliavom

daiktus ir iš jom apie 10:30. Iki per. ir keliavom kopimo v. schema III-oji pakopa v.

kopimo v. schema

apie 10:30. Iki per. ir keliavom kopimo v. schema III-oji pakopa v. iš ar iau Virš

III-oji pakopa v. iš ar iau

keliavom kopimo v. schema III-oji pakopa v. iš ar iau Virš n je (2A*, 4750 m)

Virš n je (2A*, 4750 m)

keliavom kopimo v. schema III-oji pakopa v. iš ar iau Virš n je (2A*, 4750 m)

Ledynas nuo

tuo pa iu keliu. Iki

nuo led. pasirinkom dešin j (Vakarin ) ledyno krašt , ap jus uolas, styran ias ledyno centre. Pradžioje leidom s sta iu sniego-ledo liežuviu. ia yra pavojus akmen ir sniego gri ties nuo vakarini

uol ! Nusileidus apie 300-400 m pri jom ledokrit , nusileidžiant apie 20 m plo io ir 200 m ilgio

smulkios morenos kuluar . Kuluaru nereguliariai prarieda akmenys, nukrit nuo Vakarini uol . Mindaugas kuluar nusileido sniego-ledo šlaitu, kur ledokritis yra ne toks status ir prisispaudžia prie Vakarin je dalyje esan i uol . Visi kiti nusileidom 50 m virve, pakabint ant ledkir io, per ledokri io liežuv , kurio statumas pabaigoje yra beveik vertikalus. Nusileidus nuo ledokri io ir kirtus kuluar , ant aptrup jusi uol suradom saugi aikštel , kurioje sustojom apie 13:00. Papietavus prad jom leistis kuluaru žemyn apie 14:30 iki ledyno, kur nereguliariai krenta nuo ledokri io atskilusios ledo nuolaužos. Kuluaro pabaigoje dar teko veikti apie 4 m aukš io sienel , kuri nulipom be papildomos rangos. Toliau leidom s dešiniu ledyno pakraš iu per sniego-ledo nuošliauž , kuri, kaž kada atskilusi nuo ledokri io, uždeng didži j dal plyši . Nuošliaužai pasibaigus leidom s žemyn prisilaikydami to paties dešiniojo ledyno krašto ir ieškodami geriausio pra jimo tarp plyši . Kiek nusileidus traversavom pradžioje iki stataus sniego šlaito dešin je, o juo nusileidus, traversavom iki smulkios morenos šlaito taip pat dešin je. ia akmen ir ledo gri ties pavojus yra kiek mažesnis. Nusileid morena pri jom plikas uolas, kurios tarpusavyj susijungusios siauromis lentyn l mis. Uolomis nusileidom paprastai, ta iau, keliose vietose teko leistis nusi mus kuprines.

Uolos baig si bergšrundu, už kurio buvo atviras ir lygus

nedidel sniego-ledo tilt , iki kurio tur jom nueiti siaura lentyn le, keliose vietose skalaujama upeliais

pap d s ledyno nuolydis mažas, plyši praktiškai n ra. Leistis

Ant ledyno užlipom per

iš po tirpstan io ledyno. Užlipus ant ledyno užsid jom kates ir apie 30 min leidom s iki kairiajame ledyno krašte esan ios morenos, apž lusios reta augmenija. Ten suradome aikšteles palapin ms ir tekan io švaraus vandens. Sustojom apie 17:00. Nu jom apie 15 km. Pasiektas aukštis 4750 m. Vis dien oras buvo puikus.

Pasiektas aukštis 4750 m. Vis dien oras buvo puikus. Led virš n s fone. Led. ledokrityje

Led virš n s fone.

dien oras buvo puikus. Led virš n s fone. Led. ledokrityje Ledyno ledokrityje. 22 Led.

Led. ledokrityje

puikus. Led virš n s fone. Led. ledokrityje Ledyno ledokrityje. 22 Led. ledokri io pra jimo

Ledyno ledokrityje.

Led virš n s fone. Led. ledokrityje Ledyno ledokrityje. 22 Led. ledokri io pra jimo schema

22

Led. ledokri io pra jimo schema

Rugpj io 14 d. (16 žygio diena)

jom apie 8:30. Pradžioje ledynas yra atviras ir uždengtas smulkia morena. Pra jus Rytinio ir Vakarinio ledyn santak , led. yra nelygus, o pri jus santak su vieninteliu dideliu ledynu iš dešin s (Vakarinis intakas), led. tampa smarkiai kalvotas ir sunkiau praeinamas. Tekan io vandens praktiškai n ra, nors, kai kur ledyne galima aptikti nedideles vandens sankaupas. Ant morenos vietomis auga skurdi augmenija. Nuo led. nusileidom apie 13:30. Nusileidom dešin krašt kur suradom švar upel , tekant tarp maž medži ir aukšt smilg . Pietavom iki 16:00. V liau trumpiau nei valand keliavom dešiniu up. krantu iki jos santakos su maždaug tokio pat dydžio upe. Up je vandens daug, tod l nusprend m persikelti siekan ios dienos ryte.

Nu jom apie 18 km. Aukštis 2700 m. Oras puikus.

Rugpj io 15 d. (17 žygio diena)

Išsiruoš m apie 6:00. Iškarto perbridom per up . Vandens kiekis ryte kiek sumaž j s, ta iau, vanduo pakankamai sraunus ir gylis vietomis siek iki 1 m. Toliau keliavom žemyn dešiniu up s krantu. Tako neradom, tod l jimo greitis buvo mažas. Vietomis žol , kr mai yra aukštesni už žmog ,

tad per juos reik jo brautis lyg per džiungles. Per jom du nedidelius upeliukus ir vien kiek didesn up , kurioje vandens buvo žemiau keli . Apie 11 val. pasiek m apie 20 m aukš io uol keter ,

prispaudžian i prie

Priešingame up. krante atsirado aiškus takelis.

prie Priešingame up. krante atsirado aiškus takelis. Ledynas ( Piet pus ) Dešin ysis up. krantas

Ledynas ( Piet pus )

atsirado aiškus takelis. Ledynas ( Piet pus ) Dešin ysis up. krantas Ledyno pradžia ( Šiaur

Dešinysis up. krantas

Ledynas ( Piet pus ) Dešin ysis up. krantas Ledyno pradžia ( Šiaur s pus ).

Ledyno pradžia ( Šiaur s pus ).

( Piet pus ) Dešin ysis up. krantas Ledyno pradžia ( Šiaur s pus ). Prisp

Prispaudimas prie up.

Mums ži rint iš apa ios atrod , kad gal sim uolin keter perlipti aukš iau esan iomis lentyn l mis. Užkopus iki j , lengvo pra jimo nerandom. Užkop m uolomis dar aukš iau link kit lentyn li , ta iau, ir v l nieko gero, užkop m dar aukš iau, ir v l tas pats: statumas didelis, uolos plikos, uolin ketera n kiek nepažem jusi, o iš apa ios nuži r tos lentyn l s, pri jus ar iau, yra per sud tingos pereit be rangos. Pats uolinis kuluaras, kuriuo užkop m, viršuje pasibaigia sta ia siena. Nieko gero neradus, teko leistis apa i ir ieškoti ten pra jimo per uolin keter . Tam kad nusileisti, ant kilp pakabinom tris virves po 50 m. Paskutinieji prie up s nusileidom apie 16:00. Paskubomis papietavom. Ant uolin s keteros užlipom be kuprini , kurias po vien ant keteros užsikil m su virvi pagalba. Kitoje uolin s keteros pus je pakabinom dar apie 20 m ilgio virv . Keter perlipom maždaug per valand . Kiek pa jus pasiek me pirm j sniego tilt per up. , o už jo ir antr j . Net nesitik jom, kad šie sniego tiltai bus išlik d l ledyn tirpimo. Nedidelis takelis toliau vinguriavo kairiajame up s krante, bet mes jome toliau dešiniuoju up s krantu, nes nežinojom ar priekyje rasim dar vien sniego tilt . Taip pat, tik jom, kad ir dešiniame up s krante greitai prieisim takel . jom iki prad jo temti ta iau, nei takelio nei didesnio dešionio up. intako nepri jom. Apsinakvojom po atviru dangum stambi akmen laukym je.

Nueita apie 6 km. Oras puikus.

Rugpj io 16 d. (18 žygio diena - rezervin )

Išsiruoš m apie 6:00. Maždaug po valandos kelio pasiek m tre i iš eil s sniego tilt ir takel , pereinant dešin up s krant . Taoliau kairiajame up s krante takelio nesimat . Trumpai sustojom papusry iauti. Leistis takeliu žemyn prad jom apie 8:00. Kiek pa jus aptikom dar ir ketvirt sniego tilt per Matomai šiame sl nyje globalus atšilimas kol kas dar neprasid jo. Takeliu jom žymiai spar iau ir ils jom s trumpiau. Aiškus takelis yra iki pat upi ir - santakos. Nuo ia up pavadinimas yra . Iki up. at jom apie 14:00. Pakeliui gerai valandai buvom sustoj pietauti, vis kit laik jom skub dami ir daug nesustodami. Prie upi santakos radom senyvo amžiaus 'piemen ', ganant bites – viso apie du šimtus šeimyn . Jis mus pavaišino duona, medumi ir, žinoma, arbata. Ta iau, transporto jis netur jo. Tod l, kiek pails j , leidom s žvyrkeliu žemyn kairiuoju up. krantu. Pa jom dar apie dvi valandas, kol pavyko susistabdyti pakeleiving sunkvežim , vežant darbininkus iš kasykl . Akmens anglies kasyklos prie up. - yra

iš kasykl . Akmens anglies kasyklos prie up. - yra Sniego tiltas per up. Paskutinis mašin

Sniego tiltas per up.

. Akmens anglies kasyklos prie up. - yra Sniego tiltas per up. Paskutinis mašin tiltas per

Paskutinis mašin tiltas per up .

uždarytos, bet ten pastoviai dirba kiek tai žmoni , kurie kaip tik t dien , po savait trukusios pamainos, buvo vežami namo. Sunkvežimio vairuotojas sutiko mus nuvežti iki Vienam vyrui, kuris važia