You are on page 1of 11

รายละเอียดเก่ียวกับค่าใช้จ่ายการเก็บขนขยะ ปี 2549

1. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการกำาจัดขยะ ปี 2549

ปีงบประมาณ ต.1 ต.2 ต.3 ต.4 ต.5 ต.6 รวม คชจ./


2549 (82-9271) (82-9270) (82-9273) (82-9272) (83-1224) (83-4106) เดือน / คัน
11,900. 13,600. 13,600. 11,900. 6,800. 13,600. 71,400.
1 ตุลาคม 00 00 00 00 00 00 00
15,300. 13,600. 13,600. 11,900. 11,900. 11,900. 78,200.
2 พฤศจิกายน 00 00 00 00 00 00 00
13,600. 13,600. 11,900. 13,600. 11,900. 20,400. 85,000.
3 ธันวาคม 00 00 00 00 00 00 00
23,800. 15,300. 17,000. 15,300. 15,300. 11,900. 98,600.
4 มกราคม 00 00 00 00 00 00 00
18,700. 15,300. 13,600. 18,700. 13,600. 15,300. 95,200.
5 กุมภาพันธ์ 00 00 00 00 00 00 00
15,300. 15,300. 13,600. 15,300. 15,300. 22,100. 96,900.
6 มีนาคม 00 00 00 00 00 00 00
15,300. 17,000. 11,900. 13,600. 15,300. 11,900. 85,000.
7 เมษายน 00 00 00 00 00 00 00
18,700. 15,300. 17,000. 13,600. 11,900. 11,900. 88,400.
8 พฤษภาคม 00 00 00 00 00 00 00
20,400. 11,900. 11,900. 13,600. 11,900. 15,300. 85,000.
9 มิถนุ ายน 00 00 00 00 00 00 00
18,700. 15,300. 17,000. 13,600. 15,300. 18,700. 98,600.
10 กรกฏาคม 00 00 00 00 00 00 00
15,300. 13,600. 15,300. 15,300. 15,300. 15,300. 90,100.
11 สิงหาคม 00 00 00 00 00 00 00
15,300. 15,300. 11,900. 15,300. 17,000. 17,000. 91,800.
12 กันยายน 00 00 00 00 00 00 00
202,300. 175,100. 168,300. 171,700. 161,500. 185,300.
รวม คชจ./ปี/คัน 00 00 00 00 00 00 1,064,200.
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น / ปี 00
2. ค่ากำาจัดขยะ ประจำาปี 2549
ทิ้งกับเทศบาลนครขอนแก่น (ตันละ 200.- บาท)
ค่าใช้จ่าย / เดือน
1 ตุลาคม 110,594.00
2 พฤศจิกายน 129,638.00
3 ธันวาคม 87,684.00
4 มกราคม 89,560.00
5 กุมภาพันธ์ 87,500.00
6 มีนาคม 86,272.00
7 เมษายน 97,380.00
8 พฤษภาคม 89,260.00
9 มิถุนายน 119,202.00
10 กรกฏาคม 104,676.00
11 สิงหาคม 106,676.00
12 กันยายน 103,632.00
รวม ค่าใช้จ่าย / ปี 1,212,074.00

4. ค่าซ่อมรถขยะ ประจำาปี 2549


ต.1 ต.2 ต.3 ต.4 ต.5 ต.6
(82-9271) (82-9270) (82-9273) (82-9272) (83-1224) (83-4106)
26,6 21,826. 28,767.
รวมค่าใช้จ่าย/ปี/คัน 05.00 80 16,132.00 00 27,841.00 54,650.00

รวมค่าใช้จ่าย / ปี 175,821.80

6. ค่าปฏิบัติงานอกเวลาราชการ ประจำาปี 2549


รวมค่าใช้จ่าย / ปี เป็นจำำนวนเงิน 40,320.- บำท
7. ค่าเสื่อมราคารถเก็บขยะ
ราคาทุน ราคาซาก อายุการใช้งาน หมายเหตุ
(ปี)
ต.1 950,000.00 40,000.00 10
(82-9271)
ต.2 950,000.00 40,000.00 10
(82-9270)
ต.3 745,000.00 30,000.00 10
(82-9273)
ต.4 745,000.00 30,000.00 10
(82-9272)
ต.5 1,430,000.00 50,000.00 10 บริจำค
(83-1224)
ต.6 1,430,000.00 50,000.00 10
(83-4106)
รายละเอียดเก่ียวกับค่าใช้จ่ายการเก็บขนขยะ ปี 2550

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกำาจัดขยะ
ปีงบประมาณ ต.1 ต.2 ต.3 ต.4 ต.5 ต.6 รวม คชจ./
2550 (82-9271) (82-9270) (82-9273) (82-9272) (83-1224) (83-4106) เดือน / คัน
13,600. 15,300.0 15,30 15,300.0 15,300. 11,900.
1 ตุลาคม 00 0 0.00 0 00 00 86,700.00
13,600. 13,600.0 13,60 13,600.0 11,900. 15,300.
2 พฤศจิกายน 00 0 0.00 0 00 00 81,600.00
13,500. 12,000.0 13,50 10,500.0 15,000. 11,900.
3 ธันวาคม 00 0 0.00 0 00 00 76,400.00
16,500. 16,500.0 13,50 13,500.0 13,500. 13,500.
4 มกราคม 00 0 0.00 0 00 00 87,000.00
12,000. 12,000.0 13,50 13,500.0 13,500. 10,500.
5 กุมภาพันธ์ 00 0 0.00 0 00 00 75,000.00
12,000. 10,500.0 13,50 10,500.0 10,500. 13,500.
6 มีนาคม 00 0 0.00 0 00 00 70,500.00
13,500. 12,000.0 15,00 12,000.0 13,500. 13,500.
7 เมษายน 00 0 0.00 0 00 00 79,500.00
10,500. 10,500.0 7,50 12,000.0 15,000. 11,900.
8 พฤษภาคม 00 0 0.00 0 00 00 67,400.00
10,500. 15,300.0 13,60 13,600.0 15,300. 13,600.
9 มิถนุ ายน 00 0 0.00 0 00 00 81,900.00
13,600. 15,300.0 13,60 15,300.0 13,600. 15,300.
10 กรกฏาคม 00 0 0.00 0 00 00 86,700.00
15,300. 15,300.0 13,60 13,600.0 13,600. 13,600.
11 สิงหาคม 00 0 0.00 0 00 00 85,000.00
15,300. 17,000.0 15,30 14,300.0 16,000. 14,300.
12 กันยายน 00 0 0.00 0 00 00 92,200.00
159,900. 165,300.0 161,500 157,700.0 166,700.0 158,800.
รวม คชจ./ปี/คัน 00 0 .00 0 0 00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น / ปี 969,900.00

2. ค่ากำาจัดขยะ ประจำาปี 2550


ทิง้ กับเอกชน
ค่าใช้จ่าย / เดือน
1 ตุลาคม 86,000.00
2 พฤศจิกายน 86,000.00
3 ธันวาคม 86,000.00
4 มกราคม 86,000.00
5 กุมภาพันธ์ 86,000.00
6 มีนาคม 86,000.00
7 เมษายน 86,000.00
8 พฤษภาคม 86,000.00
9 มิถุนายน 86,000.00
10 กรกฏาคม 86,000.00
11 สิงหาคม 86,000.00
12 กันยายน 86,000.00
รวม ค่าใช้จ่าย / ปี 1,032,000.00
3.ค่าจ้างพนักงานประจำาปี 2550
ต.1 ต.2 ต.3 ต.4 ต.5 ต.6
(82-9271) (82-9270) (82-9273) (82-9272) (83-1224) (83-4106)
7,3 7,3 7,350
พนักงำนขับรถขยะ 50.00 50.00 .00 7,350.00 7,350.00 7,350.00
17,6 17,6 17,640.
พนักงำนเก็บขยะ/คัน 40.00 40.00 00 17,640.00 17,640.00 17,640.00
(3 คน ๆ ละ 5,880.- บำท)
24,9 24,9 24,990.
รวมค่าใช้จ่าย/เดือน/คัน 90.00 90.00 00 24,990.00 24,990.00 24,990.00
251,0 251,0 251,040.
รวมค่าใช้จ่าย/ปี/คัน 40.00 40.00 00 251,040.00 251,040.00 251,040.00
รวมค่าใช้จ่าย / ปี 1,506,240.00

4. ค่าซ่อมรถขยะ ประจำาปี 2550


ต.1 ต.2 ต.3 ต.4 ต.5 ต.6
(82-9271) (82-9270) (82-9273) (82-9272) (83-1224) (83-4106)
19,60 47,97 37,166.
รวมค่าใช้จ่าย/ปี/คัน 5.00 9.00 26,655.00 00 37,815.00 37,148.00

รวมค่าใช้จ่าย / ปี
206,368.00

5. ค่าจ้างเหมาทำาความสะอาด ประจำาปี 2550 เป็นจำำนวนเงิน 107,000.- บำท

6. ค่าปฏิบัติงานอกเวลาราชการ ประจำาปี 2550


รวมค่าใช้จ่าย / ปี เป็นจำำนวนเงิน 60,480.- บำท
7. ค่าเสือ่ มราคารถเก็บขยะ
ราคาทุน ราคาซาก อายุการใช้งาน หมายเหตุ
(ปี)
ต.1 950,000.00 40,000.00 10
(82-9271)
ต.2 950,000.00 40,000.00 10
(82-9270)
ต.3 745,000.00 30,000.00 10
(82-9273)
ต.4 745,000.00 30,000.00 10
(82-9272)
ต.5 1,430,000.00 50,000.00 10 บริจำค
(83-1224)
ต.6 1,430,000.00 50,000.00 10
(83-4106)
ค่ำเสื่อมรำคำต่อปี สูตร ค่าเสื่อมราคาต่อปี = ราคาทุน - มูลค่าซาก
อายุการใช้งาน
ต.1 950,000 - 40,000 = 91,000
(82-9271) 10
ต.2 950,000 - 40,000 = 91,000
(82-9270) 10
ต.3 745,000 - 30,000 = 71,500
(82-9273) 10
ต.4 745,000 - 30,000 = 71,500
(82-9272) 10
ต.5 1,340,000 - 50,000 = 138,000
(83-1224) 10
ต.6 1,340,000 - 50,000 = 138,000
(83-4106) 10
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกำาจัดขยะ

ปีงบประมาณ ต.1 ต.2 ต.3 ต.4 ต.5 ต.6 รวม คชจ./


2551 (82-9271) (82-9270) (82-9273) (82-9272) (83-1224) (83-4106) เดือน / คัน
25,500. 25,500. 25,500. 25,500.0 25,500.0 25,500.
ตุลาคม 00 00 00 0 0 00 153,000.00
25,500. 25,500. 25,500. 25,500.0 25,500.0 25,500.
พฤศจิกายน 00 00 00 0 0 00 153,000.00
25,500. 25,500. 25,500. 25,500.0 25,500.0 25,500.
ธันวาคม 00 00 00 0 0 00 153,000.00
25,500. 25,500. 25,500. 25,500.0 25,500.0 25,500.
มกราคม 00 00 00 0 0 00 153,000.00
25,500. 25,500. 25,500. 25,500.0 25,500.0 25,500.
กุมภาพันธ์ 00 00 00 0 0 00 153,000.00
25,500. 25,500. 25,500. 25,500.0 25,500.0 25,500.
มีนาคม 00 00 00 0 0 00 153,000.00
25,500. 25,500. 25,500. 25,500.0 25,500.0 25,500.
เมษายน 00 00 00 0 0 00 153,000.00
25,500. 25,500. 25,500. 25,500.0 25,500.0 25,500.
พฤษภาคม 00 00 00 0 0 00 153,000.00

มิถุนายน - - - - - -

0 กรกฏาคม - - - - - -

1 สิงหาคม - - - - - -

2 กันยายน - - - - - -
204,000. 204,000. 204,000. 204,000.0 204,000.0204,000.
รวม คชจ./คัน 00 00 00 0 0 00
รวมค่าใช้จ่าย ต.ค. - พ.ค. 2551 1,224,000.00
2. ค่ากำาจัดขยะ ประจำาปี 2551
ทิง้ กับเอกชน
ค่าใช้จ่าย / เดือน
1 ตุลาคม 86,000.00
2 พฤศจิกายน 86,000.00
3 ธันวาคม 86,000.00
4 มกราคม 82,000.00
5 กุมภาพันธ์ 82,000.00
6 มีนาคม 82,000.00
7 เมษายน 140,733.00
8 พฤษภาคม -
9 มิถนุ ายน -
10 กรกฏาคม -
11 สิงหาคม -
12 กันยายน -
รวม ค่าใช้จ่าย เดือน ต.ค. - เม.ย. 2551 644,733.00
3. ค่าจ้างพนักงาน ประจำาปี 2551
ต.1 ต.2 ต.3 ต.4 ต.5 ต.6
(82-9271) (82-9270) (82-9273) (82-9272) (83-1224) (83-4106)
7,7 7,7 7,700. 7,70 7,700. 7,700
1 พนักงำนขับรถขยะ 00.00 00.00 00 0.00 00 .00
18,2 18,2 18,240. 18,24 18,240. 18,240
2 พนักงำนเก็บขยะ/คัน 40.00 40.00 00 0.00 00 .00
(3 คน ๆ ละ 6,080.- บำท)
25,9 25,9 25,940. 25,94 25,940. 25,940
รวมค่าใช้จ่าย/เดือน/คัน 40.00 40.00 00 0.00 00 .00
251,0 251,0 251,040. 251,04 251,040. 251,040.
รวมค่าใช้จ่าย/ปี/คัน 40.00 40.00 00 0.00 00 00
1,506,240.
รวมค่าใช้จ่าย / ปี 00
4. ค่าซ่อมรถขยะ ประจำาปี 2551
ต.1 ต.2 ต.3 ต.4 ต.5 ต.6
(82-9271) (82-9270) (82-9273) (82-9272) (83-1224) (83-4106)
23,554. 23,554. 23,554. 23,554. 23,554. 23,554.
รวมค่าใช้จ่าย /คัน
00 00 00 00 00 00
141,324.0
รวมค่าใช้จ่าย ต.ค.-พ.ค.
0

6. ค่าปฏิบัติงานอกเวลาราชการ ประจำาปี 2551


รวมค่าใช้จ่าย ต.ค. - พ.ค. เป็นจำำนวนเงิน 39,900.-
51 บำท
7. ค่าเสือ่ มราคารถเก็บขยะ
ราคาทุน ราคาซาก อายุการใช้งาน หมายเหตุ
(ปี)
ต.1 950,000.00 40,000.00 10
(82-9271)
ต.2 950,000.00 40,000.00 10
(82-9270)
ต.3 745,000.00 30,000.00 10
(82-9273)
ต.4 745,000.00 30,000.00 10
(82-9272)
ต.5 1,430,000.00 50,000.00 10 บริจำค
(83-1224)
ต.6 1,430,000.00 50,000.00 10
(83-4106)

ค่ำเสื่อมรำคำต่อปี สูตร ค่าเสื่อมราคาต่อปี = ราคาทุน - มูลค่าซาก


อายุการใช้งาน
ต.1 950,000 - 40,000 = 91,000
(82-9271) 10
ต.2 950,000 - 40,000 = 91,000
(82-9270) 10
ต.3 745,000 - 30,000 = 71,500
(82-9273) 10
ต.4 745,000 - 30,000 = 71,500
(82-9272) 10
ต.5 1,340,000 - 50,000 = 138,000
(83-1224) 10
ต.6 1,340,000 - 50,000 = 138,000
(83-4106) 10