You are on page 1of 5

PILIPINO

Pang-uri o Salitang naglalarawan ang tawag sa mga salitang naglalarawan ng dami at


katangian ng mga ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari.
Pagkilala ng salitang naglalarawan:

Ngalan ng tao
Laki
Kulay
Bilang
Katangian
Lugar
Pangyayari
Hugis

:
:
:
:
:
:
:
:

Anne, Cesca, Rizza, Ver, Mrs. Torres, Mr. Cruz


maliit, malaki, mahaba, mahaba, maiksi
kayumanggi, itim, asul, dilaw, pula at iba pa.
sampu, isa, dalawa, tatlo, apat....
maganda, matangkad, mababa, matalino, mabait.
palengke, paaralan, munisipyo
nagsayawan, nagkantahan
bilog, parihaba, tatsulok, at parisukat

Pagsulat ng pangungusap na may pang-uri.


- Ang mga salitang naglalarawan ay nagbibigay ng kulay at dagdag-kaalaman sa
pangungusap.
Halimbawa: may linya ang salitang naglalarawan
1. Bunsong anak ako sa aming pamilya.
2. Natabunan ang matatabang hayop.
3. Nasa kabilang bayan po kami ni Inay noon.
4. Malakas na ulan ang nagging simula.
5. Maraming bahay ang natabunan ng lupa.
Isulat ang salitang naglalarawan sa mga sumusunod na salta:
1. Sabon
2. Tissue
3. Kuwintas
4. Bote
5. Tali
6. Lapis
7. Aklat
8. Nanay
9. Paaralan
10. Sapatos

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

11. Bata
12. Radyo
13. Pagkain
14. Kotse
15. Kompyuter
16. Kalye
17. Panahon
18. Guro
19. Damit
20. Telebisyon

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

Suriin ang Pang-uring na kasalungguhit isulat kung itoy inilalarawan ayon sa kanyang laki,
hugis, bilang, kulay at katangian.
1. Malawak ng dagat. ________________________
2. Limang manok sa bakuran. ________________________
3. Matamis na atis ____________________
4. Malungkot na bata _______________________
5. Pulang damit __________________
6. Malinis na ilog ____________________
7. Matalinong guro _________________
8. Sampung mga daliri ________________
9. Malinaw na tubig _______________
10.Maputing kamiseta ________________
Magbigay ng tatlong salita na naglalarawan ayon sa kanyang katangian hugis, bilang, kulay, at
laki sa mga sumusunod na litrato.:

1. Puno ______________

2. Mangga ______________

_________________

________________

___________________ __________________

3. Telebisyon ________________ _________________ ________________

4. Guro __________________ __________________

________________

5. Kotse _________________

________________

__________________

6. Gusali __________________ _______________________

______________

7. Pritong manok ________________ __________________ _______________

8. Aklat _________________

____________________ ________________

9. Bahay _______________

_________________

________________

10. Bistida _______________

_________________

________________

Gamitin sa pangungusap ang nasa larawan at bilugan ang pang-uring ginagamit.

1. _________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________

7. _________________________________________________________________

8. ________________________________________________________________

9. ________________________________________________________________

10. _______________________________________________________________

Pililin ang pang-uring ginamit sa bawat pangungusap. Bilugan ito.


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bunsong anak ako sa pamilya.


Nasa kabilang bayan kami nang mangyari ang pagguho.
Gumuho ang kalbong bunkok.
Natabunan ang buong lugar.
Natubunan din ang tatlong kapatid ko.
Malakas ang hangin sa bukid

7. Maraming bahay ang nasalanta ng bagyo.


8. Mahusay magsayaw si Pedro.
9. Mabilis tumakbo ang mga atleta.
10.Matatangkad ang mga manlalaro ng basketbol.

Buuin ang bawat pangungusap. Isulat ang titik ng pang-uring angkop sa patlang.
1. Dati ay ______bakawan ang nakikita sa latian.
a. maraming
b. kakaunting
c. iilang
2. Ang mga bakawan ay tirahan ng ____________ na isda at ibang lamang dagat.
a. marami
b. malilit
c. malalaki
3. Dahil sa pagkawala ng _________bakawan, humina ang huli ng mga mangingisda.
a. malalaking
b. kakaunting
c. maraming
4. Hinimok ng ___________na si Nanay Nida ang mga kababayan na muling magtanim ng
bakawan.
a. matapang
b. duwag
c. takot
5. Ipinakita ng mga tao ang ___________ halimbawa ng pagtutulungan.
a. malinaw
b. magandang
c. nakatatakot