You are on page 1of 1

BNG PHN CNG CNG VIC NHM THE MOON AND THE SUN V

QUN L LNG V CNG NHN


THI GIAN
27/2
4/3/2012
27/2
4/3/2012

27/2
4/3/2012
5/3/2012
18/3/2012

NI DUNG CNG
VIC
Kho st thc t bi ton
tnh lng ti a im
kho st

NGI THC
HIN

Tng hp thng tin v


ng dng v u im
ca c#
Thit k csdl trn sql
2005
Phn tch v to tng
cn thit cho vic thit
k bi ton trn
Windows form
`
Lp trnh bng c#

Trng, Huyn

Vinh , o

Sn, Thuyt

c nhm

19/3
8/4/2012

1.To giao din v vit code cho


cc form
3.Thit k modul,to kt ni vi
csdl v
cho chy th.
Thng k bo co,to file vn
9/4 15/4/2012 bn
9/4 22/4/2012
Kim tra,sa li,b sung v hon thin
ton b chng trnh.

C nhm
Sn
c nhm