You are on page 1of 2

CEIP Infante Felipe de Borbn

Ra da Escola, s/n

Telfono: 986-658011
Fax: 986-659366
correo-e: ceip.infante.felipe@edu.xunta.es
36450 Salvaterra de Mio

RESERVA DE PRAZA
DATOS PERSOAIS:
Alumno/-a: ________________________________________________Curso:_______________
Nome do Pai:__________________________________

Nome da Nai.________________

Enderezo:______________________________________________________________
Concello.__________________________________

Localidade:_______________________

TELFONOS DE CONTACTO:
Telfono fixo:______________________________

Outro:_____________________

Mvil do pai:_______________________ Mvil da Nai:_______________________

FORMACIN RELIXIOSA

ATENCIN EDUCATIVA

TRANSPORTE ESCOLAR
SI

NON

PARADA _____________________ (marcar a parada correspondente no reverso da


folla)

COMEDOR ESCOLAR
SI

NON

(O comedor escolar xestionado pola ANPA polo que deber porse en contacto con eles a partir
do mes de setembro)

En Salvaterra de Mio, a ___ de _______________________ de 201___


Asdo: Pai/Nai/Titor______________________