You are on page 1of 6

CLOUD COMPUTING nd 2 TERM

Marc Modolell

Programaci en nvol
En informtica, programaci en nvol s un model d'arquitectura de sistemes per a la informtica basada en Internet. s el desenvolupament i l's de la tecnologia informtica Internet. El nvols una metfora d'Internet sobre la base de com l'Internet es descriu en els diagrames de xarxa informtica, el que significa que s una abstracci oculta de la complexa infraestructura d'Internet. s un estil de programaci en el qual les capacitats relacionades es proporcionen "com a servei", permetent als usuaris accedir a la tecnologia de serveis habilitats a travs d'Internet ("en el nvol"), sense coneixement o control sobre les tecnologies darrere d'aquests servidors. La programaci en nvol s un concepte general que utilitza el programari com a servei (SaaS), com ara la Web 2.0 i altres tendncies de la tecnologia, els quals depenen d'Internet per a satisfer les necessitats dels usuaris. Per exemple, Google Apps ofereix aplicacions de negocis en lnia com que s'accedeix des d'un navegador web, mentre que el programari i les dades s'emmagatzemen en els servidors d'Internet.

Page
93

English word
wiki

Translation
A wiki is a website whose users can add, modify, or delete its content via a web browser using a simplified markup language or a rich-text editor. // Un wiki s un lloc web que els usuaris poden afegir, modificar o esborrar el seu contingut a travs d'un navegador web utilitzant un llenguatge de marcat simplificat o un editor de text enriquit. Peer To Peer // De igual a igual a hypertext system that operates over the Internet // un sistema d'hipertext que funciona a travs d'Internet Extensible Markup Language (XML) is a markup language that defines a set of rules for encoding documents in a format that is both human-readable and machinereadable. // Extensible Markup Language (XML) s un llenguatge que defineix un conjunt de regles per a la codificaci de documents en un format que sigui llegible per humans i de lectura mecnica. The Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is an application protocol for distributed, collaborative, hypermedia information systems. // La transferncia d'hipertext (HTTP) s un protocol d'aplicaci per a distribuci, col laboraci, sistemes d'informaci hipermdia. (World Wile Wild) the first web browser and editor. // El primer navegador i editor. is a legal concept, enacted by most governments, giving the creator of an original work exclusive rights to it, usually for a limited time. // s un concepte jurdic, aprovat per la majoria dels governs, i el creador d'un treball original dels drets exclusius a la mateixa, en general per un temps limitat.

93 94 94

P2P Web XML

94

HTTP

94 96

WWW Copyright

96

Phonograph The sound recording copyright symbol, represented by the graphic symbol (a circled P), is the copyright symbol used to provide notice of copyright in a sound recording (phonogram). // El smbol de gravaci de so de drets d'autor, representat pel smbol grfic (un cercle P), s el smbol de copyright usat per donar avs de copyright en un enregistrament sonor (fonograma). FSF The Free Software Foundation (FSF) is a non-profit corporation founded by Richard Stallman on 4 October 1985 to support the free software movement, a copyleftbased movement which aims to promote the universal freedom to create, distribute and modify computer software. // La Free Software Foundation (FSF) s una corporaci sense nim de lucre fundada per Richard

97

Stallman, el 4 d'octubre de 1985 a donar suport al moviment del programari lliure, un moviment basat en el copyleft, que t com a objectiu promoure la llibertat universal per crear, distribuir i modificar els programes informtics. 97 Software Computer software, or just software, is a collection of computer programs and related data that provides the instructions for telling a computer what to do and how to do it. // Programes informtics o programari just, s una col lecci de programes informtics i dades relacionades que proporciona les instruccions per dir-li a un equip qu fer i com fer-ho. is software that is available for use at no cost or for an optional fee, but usually with one or more restricted usage rights. // s un programari que est disponible per a s sense cost o per una tarifa opcional, per en general amb un o ms drets d's restringit. is a commonly used method of lossy compression for digital photography (image). // s un mtode com de compressi amb prdua per a la fotografia digital (imatge). Is a play on the word copyright to describe the practice of using copyright law to offer the right to distribute copies and modified versions of a work and requiring that the same rights be preserved in modified versions of the work. // s un joc dels drets d'autor paraula per descriure la prctica de les lleis de copyright per oferir el dret a distribuir cpies i versions modificades d'una obra i exigir que els mateixos drets que es conserven en les versions modificades de l'obra. In online computer systems terminology, a tag is a nonhierarchical keyword or term assigned to a piece of information (such as an Internet bookmark, digital image, or computer file). // En la terminologia sistemes informtics en lnia, una etiqueta s una paraula clau no jerrquic o el terme assignat a una pea d'informaci (com ara un marcador d'internet, imatge digital, o un arxiu d'ordinador). Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) is a combination of Hypertext Transfer Protocol (HTTP) with SSL/TLS protocol. // De transferncia d'hipertext segur (HTTPS) s una combinaci de transferncia d'hipertext (HTTP) amb protocol SSL / TLS. The Compact Disc (also known as a CD) // Disc compacte Portable Document Format (PDF) // PDF (de l'angls Portable Document Format, Format de Document Porttil)

97

Freeware

97

JPG

97

Copyleft

98

Tag

99

HTTPS

100 101

CD PDF

101

HMTL

HyperText Markup Language (HTML) // HTML (acrnim d'Hyper Text Markup Language, en catal, "llenguatge de marcat d'hipertext") A blog (a portmanteau of the term web log) is a personal journal published on the World Wide Web consisting of discrete entries ("posts") typically displayed in reverse chronological order so the most recent post appears first. // En informtica, un blog o b bitcola, (de l'angls blog, truncaci de weblog: diari web) s un diari interactiu personal (dip) a Internet. In the field of databases in computer science, a transaction log (also database log or binary log) is a history of actions executed by a database management system to guarantee ACID properties over crashes or hardware failures. Physically, a log is a file of updates done to the database, stored in stable storage. // En el camp de bases de dades en cincies de la computaci, un registre de transaccions (tamb registre de base de dades o registre binari) s una histria d'accions executades per un sistema de gesti de bases de dades per garantir les propietats ACID sobre accidents o fallades de maquinari. Fsicament, un registre s un fitxer d'actualitzacions realitzades a la base de dades, emmagatzemats en l'emmagatzematge estable.Desfs les edicions Really Simple Syndication // RSS s una famlia de formats de canals web XML utilitzat per a publicar continguts actualitzats freqentment com ara llocs de notcies, weblogs o podcasts, i per mitj del qual es pot compartir la informaci i usar-la en altres llocs web o programes Uniform Resource Locator // localitzador uniforme de recursos. Asymmetric digital subscriber line // s un protocol de la famlia DSL que permet la transmissi de dades a alta velocitat a travs de lnies telefniques de coure tradicionals, i que proporciona una major velocitat respecte les connexions amb mdem. Hardware is a general term for equipment that can be touched/held by hand such as keys, locks, hinges, latches, handles, wire, chains, belts, plumbing supplies, electrical supplies, tools, utensils, cutlery and machine parts. Household hardware is typically sold in hardware stores. // El maquinari (en angls hardware) d'un ordinador s el conjunt de les seves parts fsiques.

102 104

LINK Blog/ Weblog

104

Log

105

RSS

105 106

URL ADSL

106

Hardware

107 107

IRC Nick

Internet Relay Chat // definit a la RFC 1459

protocol d'aplicaci per fer xat

A pseudonym is a name that a person or group assumes for a particular purpose, which differs from his or her original or true name // El pseudnim o nom artstic s un nom fals utilitzat per un artista per signar les obres sense ser reconegut. Internet Protocol // Protocol d'internet. Bit-map // Mapa de bits means to receive data to a local system from a remote system, or to initiate such a data transfer. // s l'acci informtica per la qual un arxiu que no resideix a la mquina d'un usuari passa a estar-ho, mitjanant una transferncia a travs d'una xarxa des d'una altre computadora que s ho alberga. can refer to the sending of data from a local system to a remote system such as a server or another client with the intent that the remote system should store a copy of the data being transferred, or the initiation of such a process. // es refereixen a l'enviament de dades des d'un sistema local a un sistema remot, com un servidor o un client a un altre amb la intenci que el sistema remot ha de guardar una cpia de les dades que es transfereixen, o l'inici de tal procs. File Transfer Protocol // Protocol de transferncia de fitxers the term stream is used in a number of ways, in all cases referring to a sequence of data elements made available over time. // el corrent s'utilitza el terme en una srie de formes, en tots els casos es refereix a una seqncia d'elements d'informaci disponibles a travs del temps. Moving Picture Experts Group // Grup d'experts en imatges em moviment.

108 108 110

IP BMP Download

110

Upload

110 112

FTP Streaming

112

MPEG