You are on page 1of 2

1. Vấn đề này trong 4room nói khá nhiều, tuy nhiên tiện đây mình nói luôn đỡ search. Để lấy dữ liệu từ php vào flash thì có thể làm theo 2 cách. Cách 1: truyền trực tiếp trên url. Ví dụ: muốn truyền giá trị của biến $id của php vào file swf và giá trị này lưu trong biến id của file swf thì trong file php bạn viết code như sau:

Code:

<a href="http://abc/fileFL.swf?id=<?php echo $id; ?>"> nhấp vào đây để truyền biến</a>

hoặc

web)

vào đây để truyền biến</a> ho ặc web) Code: đoạn n ày mình l ấy luôn

Code:

đoạn này mình lấy luôn trong file html được public từ FL làm ví dụ, tức là file swf được nhúng vào

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#versio

n=8,0,0,0"

width="230" height="75" id="button" align="middle"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /> <param name="movie" value="fileFLA.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /> <embed src="fileFLA.swf?id=<?php echo $id; ?>" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="230" height="75" name="button" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /> </object>

hoặc :

Code:

<?php

header("Location:http://abc/fileFL.swf?id=$id");

?>

Cách 2: dùng LoadVars để gữi dữ liệu vào php để nó xữ lý sau đó gữi về cho file swf. Chẳng hạn trong file swf mình muốn lấy thông tin của một người được lưu trong database khi biết số id của người đó trong table là 2. Table này có các trường id, ten, tuoi, diachi chẳng hạn. Code trong file FLA như sau:

Code:

var loadvar:LoadVars=new LoadVars()

loadvar.id=2

loadvar.onLoad=function(success:Boolean) { if (success) { trace(this.ten) trace(this.tuoi) trace(this.diachi) } else { trace("lỗi kết nối")

}

}

loadvar.sendAndLoad("filePHP.php",loadvar,"POST")

code cho file filePHP.php đặt cùng thư mục với file swf của bạn:

Code:

<?php

$id=$_POST["id"]; $server="tên server của bạn"; $db_use="tên đăng nhập data của bạn"; $db_pass="mật khẩu của bạn"; $database="tên database của bạn"; $db=mysql_connect($server,$db_user,$db_pass) or die(mysql_error()); $tb=mysql_select_db($database,$db); $resul=mysql_db_query($database,"SELECT * FROM yourtable WHERE

`id`='$id'");

$row=mysql_fetch_array($resul); echo "ten=".$row[1]."&tuoi=".$row[2]."&diachi=".row[3];

?>

http://thanglong-aptech.com/3120/tong-hop-31-bai-tu-hoc-lap-trinh-flash/