You are on page 1of 5

Pt.

Vilas Thuse

www.panditjiusa.com

.. gaNapit Aqava-XaIYa- .. .. XaaMit paz .. EaI gaNaoXaaya nama: ! Bad`M kNao-iBa: XaRNauyaama dovaa: Bad`M pSyaomaaxaiBaya-ja~a: .. isqarOrMgaOstuYTuvaaMsastnaU iBavya-Xaoma dovaihtM yadayau: 1 ! svaist na [nd`ao vaRwEavaa: svaist na: pUYaa ivaEvavaoda: svaist nastaxyaao- AirYTnaoima: svaist naao baRhspitd-Qaatu 2 ! Xaaint: Xaaint: Xaaint: .. .. Aavat-na .. hir ! namasto gaNaptyao .. %vamaova p`%yaxaM t %vamaisa .. %vamaova kovalaM kta-isa .. %vamaova kovalaM Qata-isa .. %vamaova kovalaM hta-isa .. %vamaova sava-M KilvadM ba`*maaisa .. %vaM saaxaada%maaisa ina%yaM ..1.. ?tM vaicma sa%yaM vaicma ..2.. Ava %vaM maama\ .. Ava va@tarma\ .. Ava Eaaotarma\ .. Ava datarM ..
Ganapati Atharvashirsha 1 of 5

Pt. Vilas Thuse

www.panditjiusa.com

Ava QaatarM .. AvaanaucaanamavaiXaYyaM .. Ava pEcaa<aat\ .. Ava purstat\ .. Avaao<aratat\ .. Ava dixaNaa<aat\ .. Ava caaOQvaa-<aat\ .. AvaaQara<aat\ .. sava-tao maaM paih paih samaMtat ..3.. %vaM vaa=mayas%vaM icanmaya: .. %vaM AanaMdmayas%vaM ba`*mamaya: .. %vaM saiccadanaMd: iWityaaoisa .. %vaM p`%yaxaM ba`*maaisa .. %vaM &anamayaao iva&anamayaaoisa ..4.. sava- jagaiddM %va<aao jaayato .. sava- jagaiddM %va<aistYzit .. sava- jagaiddM %vaiya layamaoYyait .. sava- jagaiddM %vaiya p`%yaoit .. %vaM BaUimarapao | nalaao | inalaao naBa: .. %vaM ca%vaair vaak\ pdaina ..5.. %vaM gauNa~ayaaitt: .. %vaM doh~ayaatIt: .. %vaM kala~ayaatIt: .. %vaM maUlaaQaar isqatao|isa ina%yaM .. %vaM Xai> ~ayaa%maka: .. %vaaM yaaoiganaao QyaayaMit ina%yaM .. %vaM ba`*maa .. %vaM ivaYNau: %vaM $d`: %vaM [nd`: %vaM Aigna: %vaM vaayau: %vaM saUyaa-: %vaM caMd`maa: %vaM ba`*ma BaUBa-va: svaraoma\ ..6.. gaNaaidM pUva-mauccaaya- vaNaa-idM tdnaMtrma\ .. Anausvaar: prtr: ..
Ganapati Atharvashirsha 2 of 5

Pt. Vilas Thuse

www.panditjiusa.com

AQao-Mdulaisatma\ .. taroNa $wma\ .. et<ava manausva$pma\ .. gakar: pUva-$pma\ .. Akarao maQyama$pma\ .. AnausvaarEcaaM%ya $pma\ .. ibaMdu: ]<ar$pma\ .. naad: saMQaanama\ .. saMihta saMiQa: .. saOYaa gaNaoXaivaVa .. gaNak ?iYa: .. inacaRd\gaaya~IcCMd: .. gaNapitdo-vata .. ! gaM gaNaptyao nama: ..7.. ekdMtaya ivad\maho vak`tuMDaya QaImaih .. tnnaao dMit: p`caaodyaat\ ..8.. ekdMtM catuh-stM paXaaMkuXaQaairNama\ .. rdM ca vardM hstOiba-Ba`aNaM maUYakQvajama\ .. r@tMlaMbaaodrM XaUp-kNa-kM r@tvaasasaM .. r@tgaMQaanauilaPtaMgaM r@tpuYpO: saupUijatma\ ..Ba@tanaukMipnaM dovaM jaga %karNama\ Acyautma\ .. AaivaBaU-tM ca saRYTyaadaO p`kRto: pu$Yaa%prma\ .. evaM Qyaayait yaao ina%yaM sa yaaogaI yaaoiganaaM var: ..9.. namaao va`atptyao namaao gaNaptyao nama: p`maqaptyao namasto Astu laMbaaodraya ekdMtaya ivaGnanaaiXanao iXavasautaya EaIvardmaUt-yao nama: ..10.. .. ek Aavat-na pUNa- .. .. flaEauit ..
Ganapati Atharvashirsha 3 of 5

Pt. Vilas Thuse

www.panditjiusa.com

etd\ Aqava-XaIYa-M yaao|iQato .. sa ba`*maBaUyaaya klpto .. sa sava-ivaGnaOna- baaQyato .. sa sava-t: sauKmaoQato .. sapHcamahapapat\ p`maucyato .. saayama\ AiQayaanaao idvasakRtM papM naaXayait .. p`atrQaIyaanaao rai~kRtM papM naaXayait .. saayaM p`at: p`ayauHjaanaao Apapao Bavait .. sava~aiQayaanaao|pivaGnaao Bavait .. Qamaa-qakamamaaoxaM ca ivaMdit .. [dma\ Aqava-XaIYa-M iXaYyaaya na doyama\ .. yaao yaid maaoha_asyait .. sa papIyaana\ Bavait .. sahs~avat-naat\ . yaM yaM kamama\ AQaIto .. tM tmanaona saaQayaot\ .. 11 .. Anaona gaNapitma\ AiBaiYaMcait .. sa vaagmaI Bavait .. catuqyaa-manaEnana japit .. sa ivaVavaana\ Bavait .. [it AqavaNa- vaa@yama\ .. ba`*maaVavarNaM ivaVat\ .. na ibaBaoit kdacanaoit .. 12 .. yaao duvaa-MkurOya-jait .. sa vaOEavaNaaopmaao Bavait .. yaao laajaOya-jait .. sa yaXaaovaana\ Bavait .. sa maoGaavaana\ Bavait .. yaao maaodksahas~oN yajait .. sa vaaiHCt flamavaapnaaoit .. ya: saajyasaimad\ iBaya-jait .. sa sava-M laBato .. sa sava-M laBato .. 13 .. AYTaO ba`a*maNaana\ samyagga`aih%vaa .. saUyavaca-svaI Bavait .. saUya-ga`ho mahanaVaM p`itmaasaMinaQaaO vaa jaP%vaa .. isawmaM~ao Bavait .. mahaivaGnaat\ p`maucyato .. mahadaoYaat\ p`maucyato .. mahapapat\ p`maucyato .. sa savaGanapati Atharvashirsha 4 of 5

Pt. Vilas Thuse

www.panditjiusa.com

ivad\ Bavait .. sa sava-ivad\ Bavait .. ya evaM vaod .. [it ]pinaYat\ .. 14 .. ! sahnaavavatu .. sahnaaOBauna@tu .. sah vaIya-M krvaavahO .. tojaisvanaavaQaItma\ Astu .. maa ivaiWYaavahO .. ! Bad`M kNao-iBa: XaRNauyaama dovaa: .. Bad`M pXyaomaaxaiBaya-ja~a: .. isqarO: AMgaO: tuYTuvaaMsastnaUiBavya-Xaoma dovihtM yadayau: .. 1 .. ! svaistnaao [nd`ao vaRwEavaa: svaist na: pUYaa ivaEvavaoda: .. svaist nastaxyaao- AirYTnaoima: svaist naao baRhspitd-Qaatu .. 2 .. .. ! Xaaint: Xaaint: Xaaint: ..

Ganapati Atharvashirsha

5 of 5